Glossary and Vocabulary for Laṅkāvatārasūtra 《楞伽阿跋多羅寶經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 592 大慧 dàhuì Mahāmati 佛告大慧
2 478 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 唯願為說三藐三佛陀
3 465 妄想 wàngxiǎng delusions / fantasies 以妄想故
4 337 xìng gender 無我性是無我
5 292 to reach 我及餘菩薩摩訶薩
6 292 shēng to be born / to give birth 有知生者
7 239 sentence 知分別十無盡句
8 222 to leave / to depart / to go away / to part 悉離一切量
9 221 wèi to call 謂義無身故
10 218 yán to speak / to say / said 大慧菩薩白佛言
11 217 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 善於如來自性
12 214 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
13 185 jiàn to see 一異莫能見
14 185 zuò to do 為作耶
15 173 Buddha / Awakened One 佛告大慧
16 162 to calculate / to compute / to count 計著種種言說章句
17 149 外道 wàidào non-Buddhist 一切外道
18 148 meaning / sense 當知此義
19 136 xiàn to appear / to manifest / to become visible 有無品不現
20 132 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 善於如來自性
21 130 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 則無滅
22 124 jué to awake 自覺覺他
23 120 different / other 為異為不異
24 120 děng et cetera / and so on 如是等辭句
25 117 自心 zì xīn One's Mind 覺自心現量
26 115 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 若一切法不生者
27 113 爾時 ěr shí at that time 爾時
28 109 zhī to know 慧者當知
29 104 method / way 此法法自爾
30 103 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 非其境界
31 102 無常 wúcháng irregular 或作或無常
32 102 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一切法無我
33 100 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 則自性涅槃
34 99 gào to tell / to say / said / told 佛告大慧
35 97 xiǎng to think 若有不應想
36 97 shì matter / thing / item 為事耶
37 94 to enter
38 91 zhǒng kind / type 而有種種法
39 90 白佛 bái fó to address the Buddha 大慧菩薩白佛言
40 86 xīn heart 一切佛語心品之四
41 86 huài bad / spoiled / broken / defective 自壞壞世間
42 86 建立 jiànlì to create / to build 平等大乘建立眾生
43 85 言說 yán shuō to teach through speaking 是世間言說
44 84 自覺 zìjué to be conscious / to be aware / to be conscientious / to do on one's own initiative 自覺覺他
45 81 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 以有故有無
46 80 soil / ground / land 一切地
47 80 shí knowledge / understanding 見聞覺識識名為量
48 79 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 我及餘菩薩摩訶薩
49 78 shēn human body / torso 身自不隨
50 77 color 如是長短種種色各各異
51 76 to arise / to get up 起不生不滅
52 76 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 或有眾生
53 74 無有 wú yǒu there is not 若無有見者
54 74 zhì wisdom / knowledge / understanding 如是智及爾炎
55 72 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 云何而分別
56 72 duò to fall / to sink 則不墮四句
57 69 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 墮惡見相續而為眾說
58 68 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 聲聞
59 68 愚夫 yúfū a fool / a simpleton / bāla 但非無我愚夫之所能知
60 67 yuán fate / predestined affinity 陰緣等正覺
61 66 desire 恣所欲問
62 65 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 則非有非無
63 65 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 修多羅攝受不生不滅
64 65 zhù to dwell / to live / to reside 七住菩薩
65 64 gatha / hymn / verse 世尊欲重宣此義而說偈言
66 64 譬如 pìrú for examlpe 譬如非牛馬性
67 64 to know / to learn about / to comprehend 悉離一切量
68 63 huàn a fantasy / an illusion 見一切法如幻等
69 63 guò to cross / to go over / to pass 俱有過故
70 62 chù a place / location / a spot / a point 不為得自覺聖智處
71 61 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 若善一切法
72 59 大慧菩薩 Dà Huì Púsà Samantabhadra Bodhisattva 大慧菩薩白佛言
73 57 sān three 有三阿僧祇百千名號
74 57 方便 fāngbiàn convenient 方便則空
75 56 聖智 shèngzhì intelligent and wise 不為得自覺聖智處
76 55 happy / glad / cheerful / joyful 彼則能以正無相樂而自娛樂
77 54 suí to follow 我當為汝隨所問說
78 54 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 一切法無我
79 53 菩薩 púsà bodhisatta 七住菩薩
80 52 tōng to go through / to open 正觀察我通
81 52 shèng divine / holy / sacred / ārya 向自覺聖趣
82 52 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 如是如來解脫
83 51 shè to absorb / to assimilate 亦非不生不滅攝一切法
84 51 extra / surplus / remainder 我及餘菩薩摩訶薩
85 51 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 外物因緣亦如是
86 51 kōng empty / void / hollow 方便則空
87 51 zōng school / sect 從其所立宗
88 50 shí real / true 不實妄想
89 50 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 從是得三昧
90 50 xuān to declare / to announce 世尊欲重宣此義而說偈言
91 50 wài outside 外物因緣亦如是
92 50 zhòng heavy 世尊欲重宣此義而說偈言
93 49 觀察 guānchá to observe / to look carefully 觀察有為法
94 48 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 緣覺
95 48 interesting 乃至周流諸趣不捨自性
96 47 èr two 離二妄想
97 47 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 為無性故
98 46 習氣 xíqì a bad habit / a mannerism 虛偽習氣所薰
99 46 lùn to comment / to discuss 與外道論無有差別
100 46 差別 chābié a difference / a distinction 長短差別故有異
101 45 idea
102 45 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 應色相成
103 45 yīn cloudy / overcast 如是如來與陰
104 44 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無生
105 44 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 諦聽
106 44 chán Chan / Zen 有四種禪
107 44 二種 èr zhǒng two kinds 故妄想二種事攝所攝
108 43 huò to confuse / to mislead / to baffle 離惑亂相見
109 42 名為 míngwèi to be called 見聞覺識識名為量
110 42 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行者得相應無分別
111 41 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一切性轉
112 41 shí time / a period of time 火燒四大時
113 41 xíng to walk / to move 世尊亦說一切行無常
114 40 無間 wújiān uninterrupted / continuous / unbroken 無間自之散壞
115 40 現量 xiàn liàng knowing from manifest phenomena / perception / pratyakṣa 覺自心現量
116 40 世間 shìjiān world / the human world 是世間言說
117 39 niàn to read aloud / to recite 善思念之
118 39 zhōng middle 一世界中多佛出世者
119 38 guān to look at / to watch / to observe 愚夫觀指
120 38 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願為說三藐三佛陀
121 38 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 以無所有故
122 38 shǐ beginning / start 離始造無常者
123 38 種性 zhǒngxìng lineage / gotra 得十賢聖種性道
124 37 zhòng many / numerous 現眾色像
125 37 jìng clean 自覺智及淨
126 37 意識 yìshí to be aware 意識故
127 36 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 外道亦說四大不壞
128 36 rén person / people / a human being 彼諸癡人
129 36 共相 gòng xiāng common phase 生滅自共相
130 35 lái to come 彼不生即如來異名
131 35 several 為有幾種無常
132 35 shàng top / a high position 世間出世間上上一切法
133 34 xíng appearance 通達眾生形類悕望煩惱諸相
134 34 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 是名緣起自性
135 34 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 彼非無自相
136 34 lìng to make / to cause to be / to lead 令離心
137 33 世論 shì lùn hedonistic teachings 則墮世論
138 33 liàng a quantity / an amount 悉離一切量
139 33 食肉 shí ròu to eat meat / meat permitted for eating 為我等說食不食肉功德過惡
140 33 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 應當遠離
141 33 shǔ to count 世尊亦說虛空非數緣滅
142 33 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 惟願為說一切諸法剎那壞相
143 32 虛空 xūkōng empty space 世尊亦說虛空非數緣滅
144 32 轉變 zhuǎnbiàn to change / to transform 除其數轉變
145 31 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 有知自在者
146 31 luàn chaotic / disorderly 空亂意
147 31 four 一切佛語心品之四
148 31 shèng to beat / to win / to conquer 有知勝者
149 30 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 有知真實邊者
150 30 不可得 bù kě dé unobtainable 則攝受法不可得
151 30 正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment 緣覺滅正受次第相續
152 30 wèn to ask 恣所欲問
153 29 第一義 dìyī yì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 自壞第一義
154 29 liú to flow / to spread / to circulate 隨心流散
155 28 不思議 bù sīyì inconceivable 觀察不思議佛法自願
156 28 智慧 zhìhuì wisdom 非寂滅智慧覺
157 27 to take / to get / to fetch 智者所取
158 27 chéng to mount / to climb onto 於彼演說乘
159 27 jiè border / boundary
160 27 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 愚癡凡夫
161 27 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 大慧菩薩摩訶薩復白佛言
162 27 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能知我
163 27 zào to make / to build / to manufacture 謂四大及所造自相壞
164 26 xiàng to appear / to seem / to resemble 現眾色像
165 26 shòu to suffer / to be subjected to 若無不應受
166 25 to bind / to tie 縛象與大雲
167 25 one 猶如一子
168 25 虛偽 xūwěi false / hypocritical 則出過一切虛偽
169 25 不知 bùzhī do not know 不知如來名號差
170 25 yán flame / blaze 如是智及爾炎
171 24 shí food / food and drink 應食熟食
172 24 心量 xīn liàng Magnanimity 惟是彼心量
173 24 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 以神力建立
174 24 一異 yī yì one and many 一異莫能見
175 24 惡見 è jiàn mithyadrishti / an evil view / a heterodox view 墮惡見相續而為眾說
176 24 cáng to hide 如來之藏
177 24 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes 修多羅攝受不生不滅
178 23 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 集生死
179 23 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 以眾生悕望煩惱不一故
180 23 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 世尊顯示不生不滅
181 23 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 彼諸癡人
182 23 to go 不來不去相
183 23 wén to hear 愚夫悉聞
184 23 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 作莊嚴具
185 23 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 展轉為鉤鎖
186 23 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 貪生生貪
187 23 huì intelligent / clever 慧者當知
188 23 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 名如來藏識藏
189 22 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 愚癡凡夫
190 22 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 應供
191 22 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一切諸法
192 22 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 以離於和合
193 22 一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle 唯說一乘法
194 22 néng can / able 一異莫能見
195 22 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺
196 22 凡愚 fányú common and ignorant 凡愚不能了
197 22 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 則攝受一切眾生
198 21 善思 shànsī thoughtfulness / wholesome thinking 善思念之
199 21 gēn origin / cause / basis 離一切根量
200 21 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 清淨妙莊嚴
201 21 business / industry 世尊亦說無明愛業妄想為緣
202 21 shuǐ water 如人夢中方便度水
203 21 seven 七住菩薩
204 20 施設 shīshè to establish / to set up 施設眾名
205 20 應當 yīngdāng should / ought to 是故應當善修方便
206 20 寂靜 jìjìng quiet 微妙寂靜
207 20 五法 wǔfǎ five dharmas / five categories 五法自性
208 20 修學 xiūxué to study 當勤修學
209 19 to remember / to memorize / to bear in mind 無記
210 19 攀緣 pānyuán to climb / to pull 則無攀緣
211 19 受教 shòujiào to receive instruction 唯然受教
212 19 qiú to request 息方便求
213 19 般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana 不般涅槃
214 19 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 有知無相者
215 19 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 諸佛世尊為示如來不可思議無量功德
216 18 xiū to decorate / to embellish 不方便修
217 18 所謂 suǒwèi so-called 所謂善義者
218 18 bǎi one hundred 有三阿僧祇百千名號
219 18 mèng a dream 意識夢現
220 18 內外 nèiwài inside and outside 觀察內外
221 18 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如實說法
222 18 power / force / strength 十自在力
223 18 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 不知言說生滅
224 18 微塵 wēichén an atom 微塵勝妙自在眾生主等
225 18 pǐn product / goods / thing 一切佛語心品之四
226 17 chí to grasp / to hold 若不持者
227 17 相者 xiāngzhě somebody who receives or greets guest 非相見相者
228 17 wàng to gaze / to look towards 以眾生悕望煩惱不一故
229 17 藏識 cáng shí storehouse consciousness / ālayavijñāna / alaya consciousness 當淨如來藏及藏識名
230 17 big / great / huge / large / major 般大之子
231 17 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 非譬所譬
232 17 shì a generation 若不出世
233 16 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 而不善解知辭句義趣
234 16 to wish 以眾生悕望煩惱不一故
235 16 名相 míngxiāng a famous prime minister 名相諸纏
236 16 jīng to go through / to experience 雖經劫數
237 16 rabbit / hare 同於兔角
238 16 jìn to enter 從初地轉進至第七地
239 16 有性 yǒuxìng having the nature 有性自性
240 16 jīn today / modern / present / current / this / now 無已見今見當見
241 16 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如掌中視阿摩勒果
242 16 ròu meat / muscle 酒肉及與葱
243 16 誹謗 fěibàng to slander 捨離二見建立及誹謗
244 16 xiān first 離先妄想心心數法
245 15 如如 rúrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 有知如如者
246 15 child / son 般大之子
247 15 tool / device / utensil / equipment / instrument 作莊嚴具
248 15 文字 wénzì character / script / writing / written language / writing style / phraseology 墮於文字
249 15 不如 bùrú not equal to / not as good as 我不如是墮有無品
250 15 to fly 無始習所薰
251 15 佛子 Fózi a bodhisattva 我為佛子說
252 15 四句 sì jù four verses / four phrases 則出於四句
253 15 jiě to loosen / to unfasten / to untie 而不善解知辭句義趣
254 15 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 有世論婆羅門
255 15 幻夢 huànmèng fantasy / illusion / dream 如種種幻夢現
256 15 二邊 èr biān two extremes 沈溺於二邊
257 15 letter / symbol / character 計著名字者
258 15 è evil / vice 彼惡燒智
259 15 楞伽阿跋多羅寶經 Léngjiāabáduō Luó Bǎo Jīng Laṅkāvatāra Sūtra / Lankavatara Sutra 楞伽阿跋多羅寶經卷第四
260 15 suǒ lock / padlock 展轉為鉤鎖
261 15 未來 wèilái future 未來不生
262 15 ài to love 世尊亦說無明愛業妄想為緣
263 14 stupid / doltish / foolish / ignorant 非凡愚所知
264 14 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 或於我非我
265 14 言說妄想 yánshuō wàngxiǎng projection of words / attachment to elegant speech 離言說妄想
266 14 說法 shuō fǎ a statement / wording 如實說法
267 14 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 通達章句
268 14 dào way / road / path 得十三昧道門樂
269 14 bitterness / bitter flavor 不覺苦盡
270 14 jìn to the greatest extent / utmost 不覺苦盡
271 14 to die 離二種死
272 13 七識 qī shí seven kinds of consciousness 與七識俱
273 13 使 shǐ to make / to cause 若使諸世間
274 13 法無我 fǎ wúwǒ the insubstantiality of dharmas / dharmanairātmya 見人法無我
275 13 意生身 yì shēng shēn manomayakāya 意生身分別通相
276 13 如是說 rú shì shuō Thus Said 作如是說
277 13 gōu hook character stroke 展轉為鉤鎖
278 13 dialect / language / speech 語等
279 13 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 中間不可見
280 13 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara 世間出世間上上一切法
281 13 fēng wind 猶如風止
282 13 zhù to inject / to pour into 相續流注
283 13 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 非佛法因不生
284 12 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 一一各有多名
285 12 所行 suǒxíng actions / practice 所行悉遠離
286 12 to continue / to carry on 彼中亦無相續及不相續相
287 12 shě to give 作已而捨
288 12 capacity / degree / a standard / a measure 為彼說度門
289 12 míng bright / brilliant 無量相力自在明
290 12 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 為邪為正
291 12 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 無以為譬
292 12 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 賢聖所得法
293 12 to stand 故立地次第
294 12 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 唯願為說諸須陀洹
295 12 huì anger / rage 貪恚所生業積集
296 12 huà to make into / to change into / to transform 周輪化三有
297 11 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 顛倒計著
298 11 wèi taste / flavor 種種句味
299 11 hair 如鼠毒發
300 11 因相 yīnxiāng causation 一切性作因相墮者
301 11 dòng to move / to act 堅濕煖動法
302 11 gain / advantage / benefit 令勝鬘夫人及利智滿足諸菩薩等
303 11 平等 píngděng be equal in social status 有知平等者
304 11 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 一切外道於何所思惟無常
305 11 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature 無自性
306 11 zhǐ to stop / to halt 惟止言說
307 11 ěr ear 名差別耳
308 11 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 大悲成就
309 11 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 三昧力自在神通開敷
310 11 佛剎 Fó shā a Buddhist pillar 隨入一切佛剎大眾
311 11 guǒ a result / a consequence 猶如掌中視阿摩勒果
312 11 huá Chinese 非如優曇鉢華難得見故
313 11 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 三乘亦非乘
314 11 不成 bùchéng unsuccessful 是則不成就
315 10 灌頂 guàn dǐng abhiseka / abhisecana / anointment / consecration 一切諸佛智慧灌頂
316 10 士夫 shìfú a young man 譬如士夫行曠野中
317 10 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 然我說譬佛如恒沙
318 10 色相 sèxiāng coloration / hue / sex / sex appeal 應色相成
319 10 受生 shòushēng to be reborn 無受生
320 10 摩尼 móní mani / jewel / gem 猶如日月摩尼四大
321 10 shā sand / gravel / pebbles 沙不念言
322 10 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 非諸賢聖
323 10 說通 shuōtōng to get somebody to understand / to persuade 宗通及說通
324 10 分齊 fēnqí difference 如是觀三界唯心分齊
325 10 jìng boundary / frontier / boundary 覺境識為佛
326 10 disease / sickness / ailment 疾得究竟無上菩提
327 10 覺知 juézhī awareness 覺知性不現
328 10 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 超有無相是智
329 10 演說 yǎnshuō to give a speech 於彼演說乘
330 10 to rub 猶如掌中視阿摩勒果
331 10 mén door / gate / doorway / gateway 為彼說度門
332 10 相生 xiāng shēng to engender one another 展轉相生故
333 10 shān a mountain / a hill / a peak 為山巖石壁
334 10 不滅 bùmiè not being extinguished 不起不滅
335 10 thing / matter 如是等諸物
336 10 鹿 deer 譬如群鹿
337 10 貪欲 tānyù greed / avarice 從覺生貪欲
338 10 有種 yǒuzhǒng to have guts / to have courage / to be brave 而有種種法
339 10 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 普照一切諸佛大眾
340 10 jīn gold 如金
341 10 過去 guòqù past / previous/ former 彼過去色與壞俱
342 10 不見 bújiàn to not see 不見寂靜
343 10 zhèng upright / straight 彼則能以正無相樂而自娛樂
344 10 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 一切法無二生相故
345 10 一闡提 yīchǎntí icchantika / an incorrigible 云何一闡提
346 10 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 世尊記阿羅漢得成阿耨多羅三藐三菩提
347 10 gōng public/ common / state-owned 會南都太子太保致政張公施此經
348 10 chéng a city / a town 如揵闥婆城
349 9 xiàng figure / image / appearance 如此不異象馬車步男女等名
350 9 所生 suǒshēng parents (father and mother) 皆是不實妄想所生
351 9 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 而為說常住
352 9 自得 zì dé to be self satisfied 緣自得樂相
353 9 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 所見從是滅
354 9 tuó steep bank 孫陀利女
355 9 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth 離生滅
356 9 jiè to quit
357 9 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 拔善根本
358 9 大種 dà zhǒng the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 大種及色不集故
359 9 horse 馬牛性
360 9 飲食 yǐn shí food and drink 飲食為云何
361 9 fēn to separate / to divide into parts 中間有何分
362 9 長養 chángyǎng fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha 長養惡見
363 9 大德 dàdé most virtuous 是則名曰大德多聞
364 9 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 恐怖諸外道
365 9 如來地 rúláidì state of a Tathāgata 如來地不滿足
366 9 làng wave 起浪識相不生
367 9 chuí to hang / to suspend / to droop 夢幻及垂髮
368 9 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 彼亦無有有為無為
369 9 身見 shēnjiàn views of the body 謂身見
370 9 xué to study / to learn 當自方便學
371 9 聲聞乘 Shēngwénshèng The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle 樂聲聞乘涅槃
372 9 作者 zuòzhě author / writer / composer 若非所作者
373 9 shēng sound 名為聲香味觸法
374 9 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 世尊記阿羅漢得成阿耨多羅三藐三菩提
375 9 chén dust / dirt 乃至意流妄計外塵
376 9 hair 夢幻及垂髮
377 9 陰界 yīn jiè the five skandhas and the eighteen dhatu 惟願世尊更為我說陰界入生滅
378 9 隨順 suíshùn to follow / to go along with 我及諸佛隨順入處
379 9 zhào to illuminate / to shine 眼識所照名為色
380 9 離心 líxīn to be at odds with / centrifugal (force) 令離心
381 9 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 以巧方便
382 9 tóng like / same / similar 同於兔角
383 9 化佛 huàfó a Buddha image 化佛化作佛事
384 9 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 平等大乘建立眾生
385 9 波浪 bōlàng a wave 亦復如彼熱炎波浪
386 9 eight 八地菩薩及聲聞
387 9 剎土 Shātǔ kṣetra / homeland / country / land 非一切剎土有言說
388 9 正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom 正智
389 9 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 猶見不淨
390 9 無色 wúsè formless / no form / arūpa 謂以名說無色四陰
391 8 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 波羅蜜有三種分別
392 8 shí ten 十自在力
393 8 因故 yīngù for some reason 以火因故
394 8 interest 一切虛偽息
395 8 shù tree 譬如水中有樹影現
396 8 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲成就
397 8 hot 熱炎川流
398 8 shě to give 一日入琅琊僧舍
399 8 biàn to change / to alter 其身隨轉變
400 8 最勝子 zuì shèng zǐ Jinaputra 云何最勝子
401 8 zài in / at 在所知有生滅
402 8 破壞 pòhuài to wreck / to break / to destroy 破壞鉤鎖義
403 8 a craft / a skill 譬如伎兒
404 8 xūn to smoke / to cure 是般若所熏
405 8 人法 rénfǎ people and dharmas / people and teachings 攝受人法無我
406 8 相續相 xiāngxù xiāng the aspect of continuity 若善於滅正受次第相續相者
407 8 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 謂我及諸佛說地次第相續
408 8 正法 zhèngfǎ proper law 則攝受正法
409 8 光明 guāngmíng bright 光明悉遍至
410 8 所知 suǒ zhī known / what one knows 非凡愚所知
411 8 三界 Sān Jiè The Three Realms 觀三界心
412 8 cái money / wealth / riches / valuables 以財網諸肉
413 8 dìng to decide 法畢定住
414 8 qiān one thousand 有三阿僧祇百千名號
415 8 何所 hésuǒ where / what place 云何何所因
416 8 弟子 dìzi disciple / follower / student 彼世論者有一弟子
417 8 yuè month 有知月者
418 8 five 遮五種肉
419 8 mud 攢燧泥團輪
420 8 yuē to speak / to say 世尊欲重宣此義而說偈曰
421 8 can / may / permissible 非差別可得
422 8 無盡 wújìn endless / inexhaustible 知分別十無盡句
423 8 qǐng to ask / to inquire 大慧菩薩復請世尊
424 8 三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa 愚夫有三相續
425 8 無知 wúzhī ignorant 向無知
426 8 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 我說意生法身如來名號
427 8 jìn nearby 為極遠極近故
428 8 a feather screen 譬如翳目視
429 8 liù six 六地起菩薩摩訶薩及聲聞
430 8 wáng Wang 過去有王
431 8 第八 dì bā Eighth 第八菩薩地
432 7 zhàng to separate 自共相習氣所障
433 7 bǎo a jewel / gem / a treasure 種種雜寶
434 7 lèi kind / type / class / category 通達眾生形類悕望煩惱諸相
435 7 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者所取
436 7 to join / to combine 妄想合
437 7 寂滅 jìmiè calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 則寂滅
438 7 zhōng end / finish / conclusion 終不能得離言說指第一實義
439 7 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 捨離因緣數
440 7 píng a bottle 如瓶衣等
441 7 明處 míngchù clear place / out in the open 幻者從他明處生
442 7 性相 xìngxiāng inherent attributes 墮作因性相
443 7 Māra 現魔魔業
444 7 其中 qízhōng among 於其中間
445 7 shāo to burn 彼惡燒智
446 7 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 法相成熟
447 7 金剛 jīngāng a diamond 金剛
448 7 二見 èr jiàn two views 捨離二見建立及誹謗
449 7 chán to wrap / to wind around / to tie / to bind 名相諸纏
450 7 妄見 wàngjiàn a delusion 離諸妄見怪異相
451 7 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 若彼有如是相
452 7 varied / complex / not simple 亦非有餘雜
453 7 shā to brake (a vehicle) 一切剎諸佛
454 7 示現 shìxiàn to manifest / to display 圓照示現成熟眾生
455 7 緣覺乘 Yuánjuéshèng The Pratyekabuddha Vehicle / Pratyeka-buddha Vehicle 緣覺乘
456 7 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 增長於二見
457 7 dào to arrive 到自覺聖
458 7 非分 fēifēn improper / presumptuous / assuming / overstepping one's bounds 非分得種種相性
459 7 汝等 rǔ děng you all 是汝等世論
460 7 yǐng an image / a reflection 如影幻等諸深三昧
461 7 zhǐ to point 如為愚夫以指指物
462 7 日月 rì yuè the sun and moon 猶如日月摩尼四大
463 7 guǎng wide / large / vast 有知廣導者
464 7 悉檀 xītán a teaching method / siddhanta 言說有間悉檀
465 7 五識 wǔshí five kinds of cognition / five kinds of perception 五識為伴侶
466 7 佛語 fó yǔ buddhavacana / the words of the Buddha 一切佛語心品之四
467 7 shòu to teach 化佛授聲聞記
468 7 種子 zhǒngzi seed 種子等名外
469 7 Sa 訶薩而為上首
470 7 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 至竟不捨
471 7 無義 wúyì without meaning / nonsense / immoral / faithless 亦非無義
472 7 本願 běnyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow 本願哀愍
473 7 處所 chǔsuǒ a place 但莊嚴具處所壞
474 7 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 比丘得平等
475 7 真諦 zhēndì paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 善真諦解脫
476 7 前後 qiánhòu front and back 前後非性
477 7 了知 liǎozhī to understand clearly 不善了知一切法
478 7 斷見 duàn jiàn Nihilism 以斷見壞無為法
479 6 變化 biànhuà to change 種種變化
480 6 wǎng net 以錢為網而捕諸肉
481 6 shì to look at / to see 如視指端
482 6 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 修多羅攝受不生不滅
483 6 善觀 Shànguān Sudrsa / Sudassa 云何菩薩摩訶薩善觀外性非性
484 6 night 我從某夜得最正覺
485 6 不出 bùchū not transcending 不出不入
486 6 相似 xiāngsì similar 相似故不異
487 6 yàn flame / blaze 智爾焰得向
488 6 一時 yīshí a period of time / a while 如世尊一時說言
489 6 shù method / tactics 令諸呪術不成就故
490 6 憶念 yìniàn to remember / to recall 憶念不忘
491 6 種類 zhǒnglèi kind / genus / type / category / variety / species / sort / class 種類俱生無行作意生身
492 6 三摩提 sānmótí samādhi / concentrated meditation / mental concentration 三摩提自在
493 6 truth 有知諦者
494 6 虛妄 xūwàng not real / illusory 如來不從不實虛妄想生
495 6 梵音 fànyīn the sound of Buddhist chanting 我六十四種梵音言語相生
496 6 非一 fēi yī not unified / not the same 非一非異
497 6 to translate / to interpret 宋天竺三藏求那跋陀羅譯
498 6 中間 zhōngjiān in between 有說色轉變中間
499 6 意生 yì shēng arising from thoughts 我說意生法身如來名號
500 6 hǎi the sea / a sea / the ocean 譬如海浮木

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 592 大慧 dàhuì Mahāmati 佛告大慧
2 546 fēi not / non- / un- 非事
3 478 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 唯願為說三藐三佛陀
4 465 妄想 wàngxiǎng delusions / fantasies 以妄想故
5 445 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 所以者何
6 432 not / no 為不作耶
7 368 xiāng each other / one another / mutually 為相耶
8 352 shì is / are / am / to be 若如來是事者
9 344 that / those 彼非無自相
10 337 xìng gender 無我性是無我
11 325 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 俱有過故
12 317 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 恣所欲問
13 310 zhū all / many / various 我及諸佛
14 308 yǒu is / are / to exist 俱有過故
15 300 wèi for / to 唯願為說三藐三佛陀
16 293 no 若無事無因者
17 292 to reach 我及餘菩薩摩訶薩
18 292 shēng to be born / to give birth 有知生者
19 255 一切 yīqiè all / every / everything 一切佛語心品之四
20 250 such as / for example / for instance 如我所說
21 250 云何 yúnhé why 云何而分別
22 239 sentence 知分別十無盡句
23 228 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而修行者見分別
24 225 I / me / my 我及餘菩薩摩訶薩
25 222 to leave / to depart / to go away / to part 悉離一切量
26 221 wèi to call 謂義無身故
27 218 yán to speak / to say / said 大慧菩薩白佛言
28 217 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 善於如來自性
29 214 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
30 212 ruò to seem / to be like / as 若如來是事者
31 209 in / at 於如是等辭句
32 193 yīn because 為因耶
33 185 jiàn to see 一異莫能見
34 185 zuò to do 為作耶
35 175 míng measure word for people 如是如來以解脫名說
36 173 Buddha / Awakened One 佛告大慧
37 170 如是 rúshì thus / so 如是等辭句
38 164 zhe indicates that an action is continuing 計著種種言說章句
39 162 to calculate / to compute / to count 計著種種言說章句
40 157 this / these 當知此義
41 152 zhī him / her / them / that 一切佛語心品之四
42 152 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 如是長短種種色各各異
43 149 de potential marker 修行者得相應無分別
44 149 外道 wàidào non-Buddhist 一切外道
45 148 meaning / sense 當知此義
46 136 xiàn to appear / to manifest / to become visible 有無品不現
47 132 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 善於如來自性
48 131 also / too 一切如來句義亦如是
49 130 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 則無滅
50 129 so as to / in order to 以無所有故
51 126 naturally / of course / certainly 此法法自爾
52 124 jué to awake 自覺覺他
53 120 otherwise / but / however 方便則空
54 120 different / other 為異為不異
55 120 děng et cetera / and so on 如是等辭句
56 117 自心 zì xīn One's Mind 覺自心現量
57 116 cháng always / ever / often / frequently / constantly 有知常者
58 115 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 若一切法不生者
59 113 爾時 ěr shí at that time 爾時
60 109 zhī to know 慧者當知
61 106 entirely / without exception 俱有過故
62 104 method / way 此法法自爾
63 103 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 非其境界
64 102 無常 wúcháng irregular 或作或無常
65 102 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一切法無我
66 100 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 則自性涅槃
67 99 gào to tell / to say / said / told 佛告大慧
68 97 xiǎng to think 若有不應想
69 97 shì matter / thing / item 為事耶
70 94 to enter
71 93 dāng to be / to act as / to serve as 我當為汝隨所問說
72 91 zhǒng kind / type 而有種種法
73 90 白佛 bái fó to address the Buddha 大慧菩薩白佛言
74 86 xīn heart 一切佛語心品之四
75 86 huài bad / spoiled / broken / defective 自壞壞世間
76 86 建立 jiànlì to create / to build 平等大乘建立眾生
77 85 言說 yán shuō to teach through speaking 是世間言說
78 84 自覺 zìjué to be conscious / to be aware / to be conscientious / to do on one's own initiative 自覺覺他
79 81 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 以有故有無
80 80 soil / ground / land 一切地
81 80 again / more / repeatedly 大慧菩薩復白佛言
82 80 shí knowledge / understanding 見聞覺識識名為量
83 79 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 我及餘菩薩摩訶薩
84 78 shēn human body / torso 身自不隨
85 78 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故非異非不異
86 77 color 如是長短種種色各各異
87 76 to arise / to get up 起不生不滅
88 76 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 或有眾生
89 74 無有 wú yǒu there is not 若無有見者
90 74 zhì wisdom / knowledge / understanding 如是智及爾炎
91 73 duàn absolutely / decidedly 四大造色應斷
92 72 already / afterwards 已離覺所覺
93 72 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 云何而分別
94 72 duò to fall / to sink 則不墮四句
95 70 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
96 69 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 墮惡見相續而為眾說
97 68 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 聲聞
98 68 yīng should / ought 應色相成
99 68 what / where / which 所以者何
100 68 愚夫 yúfū a fool / a simpleton / bāla 但非無我愚夫之所能知
101 67 yuán fate / predestined affinity 陰緣等正覺
102 66 and 如是如來與陰
103 66 desire 恣所欲問
104 65 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 則非有非無
105 65 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 修多羅攝受不生不滅
106 65 zhù to dwell / to live / to reside 七住菩薩
107 64 gatha / hymn / verse 世尊欲重宣此義而說偈言
108 64 譬如 pìrú for examlpe 譬如非牛馬性
109 64 to know / to learn about / to comprehend 悉離一切量
110 63 huàn a fantasy / an illusion 見一切法如幻等
111 63 guò to cross / to go over / to pass 俱有過故
112 63 final interogative 為作耶
113 62 chù a place / location / a spot / a point 不為得自覺聖智處
114 61 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 若善一切法
115 59 大慧菩薩 Dà Huì Púsà Samantabhadra Bodhisattva 大慧菩薩白佛言
116 57 sān three 有三阿僧祇百千名號
117 57 方便 fāngbiàn convenient 方便則空
118 56 聖智 shèngzhì intelligent and wise 不為得自覺聖智處
119 55 huò or / either / else 或作或無常
120 55 happy / glad / cheerful / joyful 彼則能以正無相樂而自娛樂
121 54 suí to follow 我當為汝隨所問說
122 54 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 一切法無我
123 53 菩薩 púsà bodhisatta 七住菩薩
124 52 tōng to go through / to open 正觀察我通
125 52 shèng divine / holy / sacred / ārya 向自覺聖趣
126 52 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 如是如來解脫
127 51 shè to absorb / to assimilate 亦非不生不滅攝一切法
128 51 extra / surplus / remainder 我及餘菩薩摩訶薩
129 51 you / thou 我當為汝隨所問說
130 51 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 外物因緣亦如是
131 51 kōng empty / void / hollow 方便則空
132 51 zōng school / sect 從其所立宗
133 50 shí real / true 不實妄想
134 50 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 從是得三昧
135 50 xuān to declare / to announce 世尊欲重宣此義而說偈言
136 50 wài outside 外物因緣亦如是
137 50 according to 諸菩薩摩訶薩依於義
138 50 zhòng heavy 世尊欲重宣此義而說偈言
139 49 觀察 guānchá to observe / to look carefully 觀察有為法
140 48 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 緣覺
141 48 interesting 乃至周流諸趣不捨自性
142 47 cóng from 從多聞者得
143 47 èr two 離二妄想
144 47 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 為無性故
145 46 習氣 xíqì a bad habit / a mannerism 虛偽習氣所薰
146 46 lùn to comment / to discuss 與外道論無有差別
147 46 差別 chābié a difference / a distinction 長短差別故有異
148 45 idea
149 45 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 應色相成
150 45 yīn cloudy / overcast 如是如來與陰
151 44 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無生
152 44 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 諦聽
153 44 chán Chan / Zen 有四種禪
154 44 二種 èr zhǒng two kinds 故妄想二種事攝所攝
155 43 huò to confuse / to mislead / to baffle 離惑亂相見
156 42 名為 míngwèi to be called 見聞覺識識名為量
157 42 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行者得相應無分別
158 41 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一切性轉
159 41 shí time / a period of time 火燒四大時
160 41 xíng to walk / to move 世尊亦說一切行無常
161 40 無間 wújiān uninterrupted / continuous / unbroken 無間自之散壞
162 40 現量 xiàn liàng knowing from manifest phenomena / perception / pratyakṣa 覺自心現量
163 40 世間 shìjiān world / the human world 是世間言說
164 39 niàn to read aloud / to recite 善思念之
165 39 promptly / right away / immediately 有說即色是無常
166 39 zhōng middle 一世界中多佛出世者
167 38 guān to look at / to watch / to observe 愚夫觀指
168 38 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願為說三藐三佛陀
169 38 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 以無所有故
170 38 shǐ beginning / start 離始造無常者
171 38 種性 zhǒngxìng lineage / gotra 得十賢聖種性道
172 37 zhòng many / numerous 現眾色像
173 37 jìng clean 自覺智及淨
174 37 意識 yìshí to be aware 意識故
175 36 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 外道亦說四大不壞
176 36 rén person / people / a human being 彼諸癡人
177 36 亦復 yìfù also 世尊所說亦復如是
178 36 his / hers / its / theirs 非其境界
179 36 共相 gòng xiāng common phase 生滅自共相
180 35 不覺 bùjué unconsciously 若不覺此者
181 35 lái to come 彼不生即如來異名
182 35 several 為有幾種無常
183 35 shàng top / a high position 世間出世間上上一切法
184 34 also / too 非我法也
185 34 xíng appearance 通達眾生形類悕望煩惱諸相
186 34 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 是名緣起自性
187 34 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 彼非無自相
188 34 lìng to make / to cause to be / to lead 令離心
189 33 世論 shì lùn hedonistic teachings 則墮世論
190 33 liàng a quantity / an amount 悉離一切量
191 33 食肉 shí ròu to eat meat / meat permitted for eating 為我等說食不食肉功德過惡
192 33 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 應當遠離
193 33 shǔ to count 世尊亦說虛空非數緣滅
194 33 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 惟願為說一切諸法剎那壞相
195 33 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以者何
196 32 虛空 xūkōng empty space 世尊亦說虛空非數緣滅
197 32 轉變 zhuǎnbiàn to change / to transform 除其數轉變
198 31 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 有知自在者
199 31 luàn chaotic / disorderly 空亂意
200 31 four 一切佛語心品之四
201 31 shèng to beat / to win / to conquer 有知勝者
202 30 each 如是長短種種色各各異
203 30 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 若墮者一切性不究竟
204 30 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 有知真實邊者
205 30 不可得 bù kě dé unobtainable 則攝受法不可得
206 30 正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment 緣覺滅正受次第相續
207 30 wèn to ask 恣所欲問
208 29 jiǎo unit of money equal to 0.1 yuan 同於兔角
209 29 第一義 dìyī yì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 自壞第一義
210 29 wěi yes 唯願為說三藐三佛陀
211 29 善哉 shànzāi excellent 善哉
212 29 liú to flow / to spread / to circulate 隨心流散
213 28 rán correct / right / certainly 然悉恭敬供養於我
214 28 不思議 bù sīyì inconceivable 觀察不思議佛法自願
215 28 智慧 zhìhuì wisdom 非寂滅智慧覺
216 28 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得實義
217 27 to take / to get / to fetch 智者所取
218 27 chéng to mount / to climb onto 於彼演說乘
219 27 jiē all / each and every / in all cases 皆所不欲
220 27 jiè border / boundary
221 27 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 愚癡凡夫
222 27 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 大慧菩薩摩訶薩復白佛言
223 27 次第 cìdì one after another 不知次第方便熟故
224 27 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能知我
225 27 zào to make / to build / to manufacture 謂四大及所造自相壞
226 26 zhì to / until 至竟不捨
227 26 xiàng to appear / to seem / to resemble 現眾色像
228 26 shòu to suffer / to be subjected to 若無不應受
229 25 to bind / to tie 縛象與大雲
230 25 one 猶如一子
231 25 虛偽 xūwěi false / hypocritical 則出過一切虛偽
232 25 不知 bùzhī do not know 不知如來名號差
233 25 chú except / besides 除不墮文字
234 25 yán flame / blaze 如是智及爾炎
235 25 乃至 nǎizhì and even 乃至周流諸趣不捨自性
236 24 何故 hégù what reason 彼以何故生
237 24 shí food / food and drink 應食熟食
238 24 心量 xīn liàng Magnanimity 惟是彼心量
239 24 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 以神力建立
240 24 一異 yī yì one and many 一異莫能見
241 24 惡見 è jiàn mithyadrishti / an evil view / a heterodox view 墮惡見相續而為眾說
242 24 cáng to hide 如來之藏
243 24 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes 修多羅攝受不生不滅
244 23 wéi only / solely / alone 惟願為說
245 23 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 集生死
246 23 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 以眾生悕望煩惱不一故
247 23 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 世尊顯示不生不滅
248 23 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 彼諸癡人
249 23 to go 不來不去相
250 23 wén to hear 愚夫悉聞
251 23 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 作莊嚴具
252 23 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 展轉為鉤鎖
253 23 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 貪生生貪
254 23 huì intelligent / clever 慧者當知
255 23 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 名如來藏識藏
256 22 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 愚癡凡夫
257 22 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 應供
258 22 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一切諸法
259 22 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 以離於和合
260 22 一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle 唯說一乘法
261 22 néng can / able 一異莫能見
262 22 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺
263 22 凡愚 fányú common and ignorant 凡愚不能了
264 22 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 則攝受一切眾生
265 21 善思 shànsī thoughtfulness / wholesome thinking 善思念之
266 21 he / him 自覺覺他
267 21 gēn origin / cause / basis 離一切根量
268 21 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 清淨妙莊嚴
269 21 business / industry 世尊亦說無明愛業妄想為緣
270 21 shuǐ water 如人夢中方便度水
271 21 seven 七住菩薩
272 20 唯然 wěirán only / uniquely 唯然受教
273 20 施設 shīshè to establish / to set up 施設眾名
274 20 應當 yīngdāng should / ought to 是故應當善修方便
275 20 寂靜 jìjìng quiet 微妙寂靜
276 20 五法 wǔfǎ five dharmas / five categories 五法自性
277 20 修學 xiūxué to study 當勤修學
278 20 shéi who / whoever 誰說為誰
279 20 dàn but / yet / however 但非無我愚夫之所能知
280 19 to remember / to memorize / to bear in mind 無記
281 19 攀緣 pānyuán to climb / to pull 則無攀緣
282 19 受教 shòujiào to receive instruction 唯然受教
283 19 qiú to request 息方便求
284 19 ěr thus / so / like that 如是智及爾炎
285 19 般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana 不般涅槃
286 19 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 有知無相者
287 19 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 諸佛世尊為示如來不可思議無量功德
288 18 xiū to decorate / to embellish 不方便修
289 18 所謂 suǒwèi so-called 所謂善義者
290 18 bǎi one hundred 有三阿僧祇百千名號
291 18 mèng a dream 意識夢現
292 18 內外 nèiwài inside and outside 觀察內外
293 18 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如實說法
294 18 dùn a time / a meal 謂頓照色相妄想生相
295 18 power / force / strength 十自在力
296 18 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 不知言說生滅
297 18 微塵 wēichén an atom 微塵勝妙自在眾生主等
298 18 pǐn product / goods / thing 一切佛語心品之四
299 17 chí to grasp / to hold 若不持者
300 17 相者 xiāngzhě somebody who receives or greets guest 非相見相者
301 17 wàng to gaze / to look towards 以眾生悕望煩惱不一故
302 17 藏識 cáng shí storehouse consciousness / ālayavijñāna / alaya consciousness 當淨如來藏及藏識名
303 17 非常 fēicháng extraordinarily / very 非常非無常
304 17 big / great / huge / large / major 般大之子
305 17 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 非譬所譬
306 17 shì a generation 若不出世
307 16 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 而不善解知辭句義趣
308 16 to wish 以眾生悕望煩惱不一故
309 16 名相 míngxiāng a famous prime minister 名相諸纏
310 16 jīng to go through / to experience 雖經劫數
311 16 rabbit / hare 同於兔角
312 16 lún a round / a turn 攢燧泥團輪
313 16 jìn to enter 從初地轉進至第七地
314 16 有性 yǒuxìng having the nature 有性自性
315 16 jīn today / modern / present / current / this / now 無已見今見當見
316 16 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如掌中視阿摩勒果
317 16 ròu meat / muscle 酒肉及與葱
318 16 this / such 斯等不更造
319 16 誹謗 fěibàng to slander 捨離二見建立及誹謗
320 16 xiān first 離先妄想心心數法
321 15 如如 rúrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 有知如如者
322 15 child / son 般大之子
323 15 何等 héděng which? / what? / how? / what? 何等為七
324 15 tool / device / utensil / equipment / instrument 作莊嚴具
325 15 文字 wénzì character / script / writing / written language / writing style / phraseology 墮於文字
326 15 不如 bùrú not equal to / not as good as 我不如是墮有無品
327 15 to fly 無始習所薰
328 15 佛子 Fózi a bodhisattva 我為佛子說
329 15 四句 sì jù four verses / four phrases 則出於四句
330 15 jiě to loosen / to unfasten / to untie 而不善解知辭句義趣
331 15 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 有世論婆羅門
332 15 漸次 jiàncì gradually / one by one 中陰漸次生
333 15 幻夢 huànmèng fantasy / illusion / dream 如種種幻夢現
334 15 二邊 èr biān two extremes 沈溺於二邊
335 15 chū to go out / to leave 若出四句者
336 15 letter / symbol / character 計著名字者
337 15 yòu again / also 又世尊說
338 15 è evil / vice 彼惡燒智
339 15 楞伽阿跋多羅寶經 Léngjiāabáduō Luó Bǎo Jīng Laṅkāvatāra Sūtra / Lankavatara Sutra 楞伽阿跋多羅寶經卷第四
340 15 suǒ lock / padlock 展轉為鉤鎖
341 15 未來 wèilái future 未來不生
342 15 ài to love 世尊亦說無明愛業妄想為緣
343 14 stupid / doltish / foolish / ignorant 非凡愚所知
344 14 that 求那轉變
345 14 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 或於我非我
346 14 言說妄想 yánshuō wàngxiǎng projection of words / attachment to elegant speech 離言說妄想
347 14 說法 shuō fǎ a statement / wording 如實說法
348 14 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 通達章句
349 14 dào way / road / path 得十三昧道門樂
350 14 bitterness / bitter flavor 不覺苦盡
351 14 jìn to the greatest extent / utmost 不覺苦盡
352 14 to die 離二種死
353 13 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 於其中間
354 13 七識 qī shí seven kinds of consciousness 與七識俱
355 13 使 shǐ to make / to cause 若使諸世間
356 13 法無我 fǎ wúwǒ the insubstantiality of dharmas / dharmanairātmya 見人法無我
357 13 běn measure word for books 因本住法故
358 13 意生身 yì shēng shēn manomayakāya 意生身分別通相
359 13 如是說 rú shì shuō Thus Said 作如是說
360 13 gōu hook character stroke 展轉為鉤鎖
361 13 gèng more / even more 更無餘義
362 13 dialect / language / speech 語等
363 13 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 中間不可見
364 13 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara 世間出世間上上一切法
365 13 fēng wind 猶如風止
366 13 le completion of an action 凡愚不能了
367 13 zhù to inject / to pour into 相續流注
368 13 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 非佛法因不生
369 12 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 一一各有多名
370 12 所行 suǒxíng actions / practice 所行悉遠離
371 12 to continue / to carry on 彼中亦無相續及不相續相
372 12 shě to give 作已而捨
373 12 capacity / degree / a standard / a measure 為彼說度門
374 12 míng bright / brilliant 無量相力自在明
375 12 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 為邪為正
376 12 現在 xiànzài at present / in the process of 現在色與壞相俱
377 12 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 無以為譬
378 12 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是故
379 12 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 賢聖所得法
380 12 to stand 故立地次第
381 12 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 唯願為說諸須陀洹
382 12 huì anger / rage 貪恚所生業積集
383 12 huà to make into / to change into / to transform 周輪化三有
384 11 zuì most / extremely / exceedingly 佛地名最勝
385 11 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 顛倒計著
386 11 chū at first / at the beginning / initially 十地則為初
387 11 wèi taste / flavor 種種句味
388 11 hair 如鼠毒發
389 11 因相 yīnxiāng causation 一切性作因相墮者
390 11 dòng to move / to act 堅濕煖動法
391 11 gain / advantage / benefit 令勝鬘夫人及利智滿足諸菩薩等
392 11 平等 píngděng be equal in social status 有知平等者
393 11 yóu follow / from / it is for...to 由食生貪欲
394 11 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 一切外道於何所思惟無常
395 11 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature 無自性
396 11 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 則佛種不斷
397 11 zhǐ to stop / to halt 惟止言說
398 11 ěr ear 名差別耳
399 11 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 大悲成就
400 11 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 三昧力自在神通開敷
401 11 佛剎 Fó shā a Buddhist pillar 隨入一切佛剎大眾
402 11 guǒ a result / a consequence 猶如掌中視阿摩勒果
403 11 jiàn gradually / drop by drop 非建立漸生
404 11 huá Chinese 非如優曇鉢華難得見故
405 11 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 三乘亦非乘
406 11 不成 bùchéng unsuccessful 是則不成就
407 10 灌頂 guàn dǐng abhiseka / abhisecana / anointment / consecration 一切諸佛智慧灌頂
408 10 士夫 shìfú a young man 譬如士夫行曠野中
409 10 bié do not / must not 而修行者見分別
410 10 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 然我說譬佛如恒沙
411 10 色相 sèxiāng coloration / hue / sex / sex appeal 應色相成
412 10 受生 shòushēng to be reborn 無受生
413 10 摩尼 móní mani / jewel / gem 猶如日月摩尼四大
414 10 shā sand / gravel / pebbles 沙不念言
415 10 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 非諸賢聖
416 10 說通 shuōtōng to get somebody to understand / to persuade 宗通及說通
417 10 分齊 fēnqí difference 如是觀三界唯心分齊
418 10 jìng boundary / frontier / boundary 覺境識為佛
419 10 disease / sickness / ailment 疾得究竟無上菩提
420 10 覺知 juézhī awareness 覺知性不現
421 10 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 超有無相是智
422 10 yǒng perpetually / eternally / forever 世事永息
423 10 演說 yǎnshuō to give a speech 於彼演說乘
424 10 to rub 猶如掌中視阿摩勒果
425 10 mén door / gate / doorway / gateway 為彼說度門
426 10 相生 xiāng shēng to engender one another 展轉相生故
427 10 shān a mountain / a hill / a peak 為山巖石壁
428 10 不滅 bùmiè not being extinguished 不起不滅
429 10 thing / matter 如是等諸物
430 10 鹿 deer 譬如群鹿
431 10 貪欲 tānyù greed / avarice 從覺生貪欲
432 10 有種 yǒuzhǒng to have guts / to have courage / to be brave 而有種種法
433 10 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 普照一切諸佛大眾
434 10 jīn gold 如金
435 10 過去 guòqù past / previous/ former 彼過去色與壞俱
436 10 不見 bújiàn to not see 不見寂靜
437 10 zhèng upright / straight 彼則能以正無相樂而自娛樂
438 10 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 一切法無二生相故
439 10 一闡提 yīchǎntí icchantika / an incorrigible 云何一闡提
440 10 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 世尊記阿羅漢得成阿耨多羅三藐三菩提
441 10 gōng public/ common / state-owned 會南都太子太保致政張公施此經
442 10 chéng a city / a town 如揵闥婆城
443 9 xiàng figure / image / appearance 如此不異象馬車步男女等名
444 9 所生 suǒshēng parents (father and mother) 皆是不實妄想所生
445 9 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 而為說常住
446 9 自得 zì dé to be self satisfied 緣自得樂相
447 9 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 所見從是滅
448 9 tuó steep bank 孫陀利女
449 9 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth 離生滅
450 9 jiè to quit
451 9 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 拔善根本
452 9 大種 dà zhǒng the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 大種及色不集故
453 9 horse 馬牛性
454 9 extremely / very 如是一切極苦眾生逼迫如來
455 9 飲食 yǐn shí food and drink 飲食為云何
456 9 fēn to separate / to divide into parts 中間有何分
457 9 長養 chángyǎng fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha 長養惡見
458 9 大德 dàdé most virtuous 是則名曰大德多聞
459 9 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 恐怖諸外道
460 9 如來地 rúláidì state of a Tathāgata 如來地不滿足
461 9 làng wave 起浪識相不生
462 9 chuí to hang / to suspend / to droop 夢幻及垂髮
463 9 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 彼亦無有有為無為
464 9 身見 shēnjiàn views of the body 謂身見
465 9 xué to study / to learn 當自方便學
466 9 諸如 zhūrú such as 非諸如來
467 9 聲聞乘 Shēngwénshèng The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle 樂聲聞乘涅槃
468 9 作者 zuòzhě author / writer / composer 若非所作者
469 9 shēng sound 名為聲香味觸法
470 9 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 世尊記阿羅漢得成阿耨多羅三藐三菩提
471 9 final particle 而上根利器之人已目擊而得之矣
472 9 chén dust / dirt 乃至意流妄計外塵
473 9 hair 夢幻及垂髮
474 9 陰界 yīn jiè the five skandhas and the eighteen dhatu 惟願世尊更為我說陰界入生滅
475 9 隨順 suíshùn to follow / to go along with 我及諸佛隨順入處
476 9 zhào to illuminate / to shine 眼識所照名為色
477 9 離心 líxīn to be at odds with / centrifugal (force) 令離心
478 9 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 以巧方便
479 9 tóng like / same / similar 同於兔角
480 9 化佛 huàfó a Buddha image 化佛化作佛事
481 9 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 平等大乘建立眾生
482 9 波浪 bōlàng a wave 亦復如彼熱炎波浪
483 9 eight 八地菩薩及聲聞
484 9 剎土 Shātǔ kṣetra / homeland / country / land 非一切剎土有言說
485 9 正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom 正智
486 9 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 猶見不淨
487 9 無色 wúsè formless / no form / arūpa 謂以名說無色四陰
488 9 ā prefix to names of people 猶如掌中視阿摩勒果
489 8 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 波羅蜜有三種分別
490 8 shí ten 十自在力
491 8 因故 yīngù for some reason 以火因故
492 8 interest 一切虛偽息
493 8 shù tree 譬如水中有樹影現
494 8 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲成就
495 8 hot 熱炎川流
496 8 shě to give 一日入琅琊僧舍
497 8 biàn to change / to alter 其身隨轉變
498 8 最勝子 zuì shèng zǐ Jinaputra 云何最勝子
499 8 zài in / at 在所知有生滅
500 8 復有 fùyǒu moreover / once again 復有餘無生

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
大慧
 1. dàhuì
 2. dàhuì
 3. dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
妄想
 1. wàngxiǎng
 2. wàngxiǎng
 1. fanciful thinking / deluded thoughts / fantasies / vikalpa
 2. delusive thoughts
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
shēng birth
一切 yīqiè all, everything
Thus
pada
self / ātman / attan

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿迦腻吒 阿迦膩吒 ajiānìzhà Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
白乐天 白樂天 bái lètiān Bai Letian / Bai Juyi
百劫 bǎijié Baijie
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
本际 本際 běnjì bhūtakoṭi / reality-limit
彼得 bǐde Peter
波罗 波羅 Bōluó Baltic
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
成就如来 成就如來 Chéngjiù Rúlái Amoghasiddhi Buddha
城中 chéngzhōng Chengzhong
Chú Chu River
滁州 chúzhōu Chuzhou
大慧菩萨 大慧菩薩 Dà Huì Púsà Samantabhadra Bodhisattva
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大慧 dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
大力神 dàlìshén Titan
达磨 達磨 Dámó Bodhidharma
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
登州 Dēngzhōu Dengzhou / Penglai
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
兜率天宫 兜率天宮 dōulǜ tiān gōng Palace of the Tuṣita Heaven
二月 èryuè February / the Second Month
法云 法雲 Fǎ Yún
 1. Fa Yun
 2. Fa Yun
法佛 fǎfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵天王 Fàntiān Wáng Brahmā
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
覆障 fùzhàng Rāhula
恒河 恆河 hénghé
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
黄梅县 黃梅縣 huángméixiàn Huangmei county
江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area
迦毘罗 迦毘羅 jiāpíluó Kapilavastu / Kapilavatthu
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦叶佛 迦葉佛 Jiāyè Fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
金刚经 金剛經 Jīngāng Jīng
 1. Prajnaparamita Diamond Sutra / Diamond Sutra
 2. The Diamond Sutra
金刚力士 金剛力士 Jīngāng Lìshì Vajrapāṇi / Vajrapani
金刚藏菩萨 金剛藏菩薩 jīngāng zàng púsà Vajragarbha / Diamond Matrix
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
觉生 覺生 jué shēng
 1. Awakening Living Beings Magazine
 2. Awakening Living Beings Magazine
觉世 覺世 jué shì Awakening the World Periodical
拘留孙 拘留孫 jūliúsūn Krakucchanda Buddha
拘那含佛 jūnàhán fó Kanakamuni Buddha
拘那含牟尼 Jūnàhánmóuní Kanakamuni Buddha
孔子 Kǒngzi Confucius
乐安 樂安 Lè'ān Le'an
楞伽 楞伽 Léngjiā Lankavatara Sutra
楞伽经 楞伽經 Léngjiā Jīng Lankavatara Sutra
楞伽阿跋多罗宝经 楞伽阿跋多羅寶經 Léngjiāabáduō Luó Bǎo Jīng Laṅkāvatāra Sūtra / Lankavatara Sutra
楞伽国 楞伽國 léngjiāguó Simhala / Siṃhala
六波罗蜜 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections
六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections
轮迴 輪迴 Lúnhuí
 1. Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
 2. Cycle of Rebirth
 3. rebirth
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn
 1. Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
 2. Mahayana [monk]
 3. Mahayana
摩纳 摩納 mónà Māṇava / Māṇavaka
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
难经 難經 nánjīng Yellow Emperor's Classic of Eighty-one Difficulties
能忍 néngrěn able to endure / sahā
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
毘舍 Píshè Vaiśya
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
普贤 普賢 Pǔxián Samantabhadra
钱塘 錢塘 Qiántáng Qiantang
七月 qīyuè July / the Seventh Month
蕲州 蘄州 Qízhōu Qizhou
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如如佛 rúrúfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三轮 三輪 Sān Lún the Three Cycles
色究竟 Sè Jiūjìng Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
僧佉 sēngqū Sāṃkhya
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
善观 善觀 Shànguān Sudrsa / Sudassa
善觉 善覺 shànjué Well-Awakened / Buddhija
善胜 善勝 shànshèng Skilled in Victory / Uttara
善眼 Shànyǎn Sunetta
沙陀 shātuó Shatuo
生经 生經 Shēng Jīng Sheng Jing / Jātaka Stories
声论 聲論 shēnglùn Treatise on Sounds
胜鬘夫人 勝鬘夫人 Shèngmán Fūren Śrīmālā
圣事 聖事 shèngshì Holy sacrament / Christian rite
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
声闻乘 聲聞乘 Shēngwénshèng The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle
十方佛 Shí Fāng Fó the Buddhas of the Ten Directions
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
世间解 世間解 Shìjiān Jiě
 1. Knower of the World
 2. knower of the world
释提桓因 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
苏轼 蘇軾 Sū Shì Su Shi
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
天宫 天宮 Tiān Gōng Heavenly Palace / Temple in Heaven / Open Palace
天竺三藏求那跋陀罗 天竺三藏求那跋陀羅 Tiānzhú Sān Zàng Qiúnàbátuóluó Guṇabhadra / Gunabhadra
铁围 鐵圍 Tiě Wéi Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
威神 Wēishén Anubhāva
五趣 Wǔ Qù Five Realms
五无间 五無間 Wǔ Wú Jiān
 1. Avici Hell / Avīci Hell
 2. the Five Unpardonable Sins
五无间业 五無間業 Wǔ Wú Jiān the Five Unpardonable Sins
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
光音天 Wúliàng Guāng Tiān Abhasvara Heaven / The Heaven of Radiant Sound
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga
无自性 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature
像法 Xiàng Fǎ Age of Semblance Dharma / Saddharmapratirūpaka / Period of Semblance Dharma
心经 心經 Xīnjīng
 1. The Heart Sutra / The Prajñāpāramitā Heart Sutra
 2. Heart Sutra
修罗 修羅 xiūluó Asura
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
Ya
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
阴界 陰界 yīn jiè the five skandhas and the eighteen dhatu
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
因陀罗 因陀羅 Yīntuóluó Indra
圆照 圓照 Yuán Zhào Yuan Zhao
缘觉乘 緣覺乘 Yuánjuéshèng The Pratyekabuddha Vehicle / Pratyeka-buddha Vehicle
缘起法 緣起法 yuánqǐ fǎ the Law of Dependent Origination / the Law of Dependent Arising
悦众 悅眾 yuè zhòng
 1. Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master
 2. Apprentice (yuezhong, lit. “please all”)
 3. karmadana
云门 雲門 yúnmén
 1. Yunmen School
 2. Yunmen Wenyan
旃陀罗 旃陀羅 Zhāntuóluó Chandala / caṇḍāla
震旦 zhèndàn China
中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
中视 中視 zhōngshì China TV
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
子路 zǐlù Zi Lu
自性身 zìxìngshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
自在王 zìzài wáng īśāna / Isana / Svāmin
最胜子 最勝子 zuì shèng zǐ Jinaputra

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 931.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
爱欲 愛欲 àiyù love and desire / sensuality / kāma
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安立 ānlì
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
菴罗 菴羅 ānluó mango
阿耨多罗 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
安隐 ānyǐn tranquil
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
阿僧祇 āsēngzhǐ
 1. asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
 2. asamkhya
阿闍梨 阿闍梨 āshélí ācārya / a religious teacher
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
八识 八識 bā shí Eight Kinds of Consciousness / eight kinds of conciousness
百八 bǎi bā one hundred and eight
白佛 bái fó to address the Buddha
bǎn board struck for sounding events in a temple
半偈 bànjì half a verse
办事 辦事 bànshì temple administrator / temple staff
bào indirect effect / judgement / retribution
报佛 報佛 bàofó saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
宝华 寶華 bǎohuà
 1. flowers / jewelled flowers
 2. Treasure Flower
宝珠 寶珠 bǎozhū Jewel
八相 bāxiāng eight stages of buddha’s progress
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
本愿 本願 běnyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow
biàn everywhere fragrant / paricitra
变易 變易 biànyì
 1. change
 2. to change
表相 biǎoxiàng an externally expressed characteristic
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘众 比丘眾 bìqiū zhòng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
钵头摩 鉢頭摩 bōtóumó padma
不二 bú èr
 1. advaya / nonduality / not two
 2. Non-Duality
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不生不灭 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不思议界 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words
不增不减 不增不減 bù zēng bù jiǎn neither increases nor decreases
不动地 不動地 bùdòng dì the ground of attaining calm
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不了义 不了義 bùliǎoyì neyārtha / provisional / conventional
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
不住 bùzhù not dwelling
藏识 藏識 cáng shí storehouse consciousness / ālayavijñāna / alaya consciousness
差别 差別 chābié discrimination
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
chán to entangle
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
chàng a bowl shaped copper bell
cháng eternal / nitya
常离 常離 cháng lí constant isolation
常生 cháng shēng eternal life
唱说 唱說 chàng shuō to teach the Dharma
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
长养 長養 chángyǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to nurture
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
禅师 禪師 chánshī
 1. Chan Master / Zen Master / Seon Master
 2. Chan master
阐提 闡提 chǎntí
 1. icchantika / an incorrigible
 2. icchantika
禅悦 禪悅 chányuè
 1. joy of Chan
 2. Joy of Meditation
超度 chāodù Deliver
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成正觉 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
尘劳 塵勞 chénláo
 1. the concerns of secular life
 2. affliction
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
chù touch / contact / sparśa
出世间上上智 出世間上上智 chū shìjiān shàngshàng zhì supreme knowledge
出世间智 出世間智 chū shìjiān zhì transcending knowledge / spiritual wisdom / lokottarajñāna
初地 chūdì the first ground
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
除疑 chúyí to eliminate doubt
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大导师 大導師 dà dǎo shī the great teacher
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
大善知识 大善知識 dà shàn zhīshí a Dharma friend with great merit
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大种 大種 dà zhǒng the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大方便 dàfāngbiàn mahopāya / skillful means / expedient means
大慧 dàhuì mahāprajñā / great wisdom
大空 dàkōng the great void
dàn Simplicity
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
道果 dào guǒ the fruit of the path
道品 dào pǐn
 1. monastic grade
 2. Stages of the Way
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
等观 等觀 děng guān to view all things equally
等心 děng xīn a non-discriminating mind
等正觉 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
truth
di
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
地大 dìdà earth / earth element
地界 dìjiè earth element
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
第四禅 第四禪 dìsì chán the fourth dhyana
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
Sincere
断见 斷見 duàn jiàn Nihilism
断肉 斷肉 duànròu to stop eating meat
对治 對治 duì zhì
 1. an equal to / an opposite / an antidote
 2. to remedy
多生 duō shēng many births / many rebirths
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶见 惡見 è jiàn mithyadrishti / an evil view / a heterodox view
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
二边 二邊 èr biān two extremes
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二根 èr gēn two roots
二见 二見 èr jiàn two views
二教 èr jiāo two teachings
二乘 èr shèng the two vehicles
尔时 爾時 ěr shí at that time
二相 èr xiāng the two attributes
二心 èr xīn two minds
二障 èr zhàng two kinds of obstacles
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二摄 二攝 èrshè two kinds of help
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法流永不断 法流永不斷 fǎ liú yǒng bù duàn the Dharma continues unbroken
法无我 法無我 fǎ wúwǒ the insubstantiality of dharmas / dharmanairātmya
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法云地 法雲地 fǎ yún dì The Ground of the Dharma Cloud
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
法名 fǎmíng Dharma name
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
凡圣 凡聖 fán shèng
 1. the ordinary and the divine
 2. Ordinary and Sagely
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
烦恼障 煩惱障 fánnǎo zhàng the obstacle created by afflictions
烦恼习 煩惱習 fánnǎoxí latent tendencies / predisposition
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
梵音 fànyīn
 1. the sound of Buddhist chanting
 2. Brahma's voice
 3. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 4. Heavenly Sound
凡愚 fányú common and ignorant
法智 fǎzhì understanding of the Dharma
法住 fǎzhù dharma abode
非思量 fēi sī liáng
 1. Without Thinking
 2. not thinking
非常 fēicháng impermanent / transient
非空 fēikōng not empty
非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别智 分別智 fēn bié zhì Discriminating Knowledge
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
分别事识 分別事識 fēnbié shì shí discriminating consciousness / consciousness
风界 風界 fēng jiè wind / wind element / wind realm
分齐 分齊 fēnqí difference
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛刹 佛剎 Fó shā
 1. a Buddhist pillar
 2. Buddhakṣetra / a Buddha field / a Buddha land
 3. temple / monastery
佛手 fó shǒu Buddha's Hands
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛住 fó zhù Buddha abode
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛化 fóhuà conversion through the Buddha's teachings
佛舍利 fóshèlì Buddha relics
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛印 fóyìn
 1. Buddha-seal / Buddha mudra
 2. a small statue of a Buddha
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
to bind / to tie
复重 復重 fùzhòng repeatedly
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
干闼婆城 乾闥婆城 gàntàpó chéng city of the gandharvas
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根境 gēn jìng the field of a sense organ / the objects of the sense organs
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
gōng merit-creating actions
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guàn
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观法无我 觀法無我 guān xīn wúcháng Contemplate the non-selfhood of phenomena
观察 觀察 guānchá clear perception
观察众生界 觀察眾生界 guānchá zhòngshēngjiè contemplation of the realms of beings
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广解 廣解 guǎngjiě vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
归依 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果相 guǒ xiāng reward / retribution / effect
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
háng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
Harmony
Merge
和合 héhé Harmony
héng Eternity
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
后五 後五 hòu wǔ following five hundred years
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
huà to collect alms
化佛 huàfó a Buddha image
幻性 huàn xìng illusory natures
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
幻惑 huànhuò
 1. illusory
 2. to delude
幻人 huànrén an illusionist / a conjurer
幻师 幻師 huànshī an illusionist / a conjurer
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
欢喜地 歡喜地 huānxǐ dì
 1. the ground of joy
 2. Ground of Joy
化身 huàshēn nirmanakaya
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
化现 化現 huàxiàn a incarnation
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì a religious assembly
huì Kindness
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
回向 huíxiàng Dedication / to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
火大 huǒ dà fire / element of fire
火界 huǒjiè fire / realm of fire / element of fire
护者 護者 hùzhě a demon / rākṣasa
a prediction / a prophecy / vyakarana
gatha / hymn / verse
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
偈赞 偈讚 jì zàn to sing in praise of
jiā jia
jiā school / sect / lineage
迦陵频伽 迦陵頻伽 jiālíngpínjiā kalavinka / kalaviṅka
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见闻疑 見聞疑 jiàn wén yí [what is] seen, heard, and suspected
见相 見相 jiàn xiāng perceiving the subject
见性 見性 jiàn xìng
 1. to see one's true nature / to realize one's Buddha nature
 2. Seeing One's Nature
见谛 見諦 jiàndì realization of the truth
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见分 見分 jiànfēn vision part
坚固 堅固 jiāngù sāla
教外别传 教外別傳 jiào wài bié chuán transmission apart from teachings
教法 jiàofǎ
 1. scriptural dharma / āgamadharma
 2. Teaching
教授 jiàoshòu Professor
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
jié a fetter
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié a kalpa / an eon
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
戒取 jiè qǔ attachment to heterodox teachings
解脱自在 解脫自在 jiě tuō zì zài Liberated and at Ease
戒相 jiè xiāng different forms of precepts / characteristics of precepts
戒众 戒眾 jiè zhòng body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
结集 結集 jiéjí
 1. Buddhist council
 2. chant / recitation
劫数 劫數 jiéshǔ
 1. predestined fate
 2. Numerous Kalpas
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
积集 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
积聚 積聚 jījù accumulation
jìn diligence / perseverance
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jīng a sutra / a sūtra
jìng Stillness
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
经教 經教 jīng jiāo teaching of the sūtras
境界相 jìng jiè xiāng world of objects
净眼 淨眼 jìng yǎn pure eyes
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
经法 經法 jīngfǎ canonical teachings
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
经论 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries
金山 jīnshān golden mountain
九地 jiǔ dì nine lands / nine realms
九部 jiǔbù navaṅga / nine parts
救世 jiùshì to save / to be saved
极微 極微 jíwēi atom / particle / paramāṇu
pada
Contented
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
句义 句義 jù yì the meaning of a word / the meaning of a sentence
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
觉者 覺者 juézhě awakened one
觉知 覺知 juézhī Awareness
觉支 覺支 juézhī aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
开悟 開悟 kāiwù
 1. to become enlightened / to have an awakening
 2. enlightenment / bodhi
 3. to awaken
堪能 kānnéng ability to undertake
渴爱 渴愛 kě ài thirsty desire / longing
客尘 客塵 kè chén external taint
kòng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空法 kōng fǎ to regard all things as empty
空见 空見 kōng jiàn
 1. view of emptiness
 2. View of Emptiness
空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
空行 kōng xíng practicce according to emptiness
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuì shame / decorum / propriety
苦际 苦際 kǔjì limit of suffering
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
lán a hermitage
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
乐修 樂修 lè xiū joyful cultivation
transcendence
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
离欲 離欲 lí yù free of desire
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
了义 了義 liǎoyì nītārtha / definitive
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
六师 六師 liù shī the six teachers
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
lóng nāga / serpent / dragon
lùn a treatise / a thesis / śastra
lún the cycle of rebirth
论议 論議 lùnyì Upadesa (debates) / upadesa / upadeśa
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
罗汉 羅漢 luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
monastic discipline / vinaya
美乐 美樂 měilè pleasure
梦幻 夢幻 mènghuàn dream and illusion
mián torpor / drowsiness / middha
miào Wonderful
妙色 miào sè wonderful form
妙庄严 妙莊嚴 miào zhuāng yán Wondrous Adornment
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
miè the cessation of suffering
灭尽定 滅盡定 miè jìn dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
迷惑 míhuo Confusion
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
evil / vice
to rub a monk's head for taking a vow
末法 mòfǎ Age of Declining Dharma / Declining Dharma / The Period of Declining of Dharma
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
魔罗 魔羅 Móluó Mara / the Devil / a devil / a demon
摩罗耶山 摩羅耶山 Móluóyē Shān Malayagiri / Malaya mountains
摩尼 móní mani / jewel / gem
摩尼珠 móní zhū
 1. mani jewel / a wish fulfilling jewel
 2. Mani Pearl
牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni
那由他 nàyóutā a nayuta
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
念言 niànyán words from memory
niè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
涅槃界 nièpán jiè nirvāṇa-dhātu / the realm of Nirvāṇa
泥犁 nílí hell / niraya
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 pílíyē bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
平等心 píngděng xīn an impartial mind
毘尼 píní monastic discipline / vinaya
毘舍阇鬼 毘舍闍鬼 píshèshé guǐ piśāca / pisaca
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
破僧 pò sēng
 1. to disrupt a monastic in meditation
 2. to disrupt the harmony of the monastic community
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
菩萨行者 菩薩行者 pú sà xíng zhě a bodhisattva practitioner
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩萨地 菩薩地 púsà xíng the ten grounds
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提分 pútí fēn aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
普照 pǔzhào Universally Shines
七识 七識 qī shí seven kinds of consciousness
前世 qián shì former lives
前生 qiánshēng previous lives
揵闼婆 揵闥婆 qiántàpó a gandharva
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
契经 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse
qín diligence / perseverance / vīrya
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
clinging / grasping /upādāna
kh
realm / destination
去来现 去來現 qù lái xiàn past, present, and future
quán expedient
劝发 勸發 quànfā encouragement
劝请 勸請 quànqǐng to request / to implore
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
饶益 饒益 ráoyì Benefit
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人相 rén xiāng the notion of a person
人中尊 rén zhōng zūn the Honored One among humans
人法 rénfǎ people and dharmas / people and teachings
人间 人間 rénjiān human world
日月光 rì yuè guāng Sun, Moon, and Light
日月星 rì yuè xīng sun, moon and star
肉食 ròushí meat eating
Thus
入般涅槃 rù bānnièpán to enter Parinirvāṇa
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
入灭 入滅 rù miè
 1. to enter Nirvāṇa / to pass away
 2. to enter into nirvana
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is
入众 入眾 rù zhòng To Enter the Assembly
入道 rùdào
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
如来法身 如來法身 rúlái fǎshēn Dharmakāya of the Tathāgata
如来身 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body
如来藏 如來藏 Rúlái Zàng
 1. Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Tathagatagarbha
如来地 如來地 rúláidì state of a Tathāgata
如来名号 如來名號 rúláimínghào Names of the Buddha
ruò re
如如 rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
如实知 如實知 rúshízhī
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
入心 rùxīn to enter the mind or heart
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
如意宝珠 如意寶珠 rúyì bǎozhū mani jewel / cintāmaṇi
如意足 rúyì zú teleportation / ṛddyabhijṇa
bodhisattva
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三毒 sān dú three poisons / trivisa
三结 三結 sān jié the three fetters
三解脱 三解脫 sān jiětuō the three doors of deliverance / the three gates of liberation
三解脱门 三解脫門 sān jiětuōmén the three doors of deliverance / the three gates of liberation
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三十七菩提分法 sān shí qī pútí fēn fǎ Bodhipakkhiyadhamma
三脱门 三脫門 sān tuōmén the three doors of deliverance / the three gates of liberation
三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa
三缘 三緣 sān yuán three links / three nidānas
三苦 sānkǔ three kinds of suffering
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三昧身 sānmèi shēn samādhi-skanda
三昧门 三昧門 sānmèimén to be on the bodhisattva path
三藐三佛陀 sānmiǎo sānfótuó samyaksaṃbuddha / a perfectly enlightened one
三藐三菩提 sānmiǎosānpútí samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
三摩提 sānmótí samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三菩提 sānpútí saṃbodhi / complete enlightenment
form / matter
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
色声 色聲 sè shēng the visible and the audible
色受想行识 色受想行識 sè shòu xiǎng xíng shí five aggregates / five skandhas / five dharmas
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧俗 sēng sú monastics and laypeople
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善方便 shàn fāng biàn Expedient Means
善见 善見 shàn jiàn skillful vision / keen sighted
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善念 shàn niàn Virtuous Thoughts
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
善本 shànběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
上根 shàng gēn a person of superior capacity
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上首 shàngshǒu the presiding elders
山林 shānlín a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn upāyakauśalya / skillful and expedient means
善思 shànsī thoughtfulness / wholesome thinking
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
刹土 剎土 Shātǔ kṣetra / homeland / country / land
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
shēn body / kāya
shèn Cautious
身等 shēn děng equal in body
身受 shēn shòu the sense of touch / physical perception
shēng birth
shèng yāna / a vehicle / a school of teaching
胜处 勝處 shèng chù abode of superiority / station of mastery / abhibhāyatana
圣法 聖法 shèng fǎ the sacred teachings of the Buddha
生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas
圣果 聖果 shèng guǒ sacred fruit
生苦 shēng kǔ suffering due to birth
生身 shēng shēn the physical body of a Buddha
生无性 生無性 shēng wúxìng non-nature of dependent arising
生相 shēng xiāng attribute of arising
圣性 聖性 shèng xìng divine nature
圣种 聖種 shèng zhǒng
 1. holy seed / monastic community
 2. proper teaching
圣道 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path
生佛 shēngfó
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
生死海 shēngsǐhǎi the ocean of Saṃsāra
声闻缘觉 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas
圣心 聖心 shèngxīn holy mind / Buddha mind
身见 身見 shēnjiàn views of the body
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神识 神識 shénshí soul
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa
摄取 攝取 shèqǔ to receive
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
舍心 捨心 shěxīn equanimity / the mind of renunciation
摄心 攝心 shèxīn to concentrate
shī master
shī the practice of selfless giving / dāna
shì loka / a world
shì Buddhism
shí Real
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
尸波罗蜜 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
世论 世論 shì lùn hedonistic teachings
食肉 shí ròu to eat meat / meat permitted for eating
识心 識心 shí xīn the controlling function of the mind
实义 實義 shí yì true meaning / true doctrine
实有 實有 shí yǒu in reality there is
释种 釋種 shì zhǒng Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha
释子 釋子 shì zǐ sons of Śākyamuni / disciples of the Buddha
世谛 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
十二部 shíèrbù Twelve Divisions of Sutras
十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世间 世間 shìjiān world
世间智 世間智 shìjiān zhì worldly knowledge / secular understanding
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
施设 施設 shīshè to establish / to set up
世俗 shìsú Secular
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
事相 shìxiāng phenomenon
侍者 shìzhě an acolyte
师子座 師子座 shīzi zuò lion's throne
shòu feelings / sensations
受想 shòu xiǎng sensation and perception
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
受用 shòuyòng Benefit
水中月 shuǐ zhōng yuè
 1. the moon reflected in the water
 2. moon in the water
水大 shuǐjiè water / water element
水大 shuǐjiè water / water element
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
 1. volition / cetanā
 2. Think
 1. to appear
 2. pseudo
四大种 四大種 sì dàzhǒng the four great seeds / the four great elements
四等 sì děng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
四句 sì jù four verses / four phrases
四无碍 四無礙 sì wúài the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
四住 sì zhù four abodes
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
四事 sìshì the four necessities
死尸 死屍 sǐshī a corpse
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
sòng 1. ode; 2. praise
inherited
宿 from former lives
随一 隨一 suí yī mostly / most of the time
随缘 隨緣 suí yuán
 1. to act in accordance with causes and conditions
 2. Follow Conditions
 3. to accord with conditions
随类 隨類 suílèi according to type
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随宜 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances
随转 隨轉 suízhuǎn teaching of adaptable philosophy
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
tài an element
胎藏 tāicáng womb
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
贪爱 貪愛 tānài
 1. passion / desire / rāga
 2. Clinging
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天人 tiānrén Heavenly Beings
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通论 通論 tōng lùn a detailed explanation
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
兔角龟毛 兔角龜毛 tù jiǎo guī máo rabbit horns, tortoise hair
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
外缘 外緣 wài yuán
 1. external causes
 2. External Conditions
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
外境 wàijìng external world of objects
往生 wǎng shēng
 1. a future life
 2. to be reborn
妄见 妄見 wàngjiàn a delusion
妄想 wàngxiǎng
 1. fanciful thinking / deluded thoughts / fantasies / vikalpa
 2. delusive thoughts
妄想颠倒 妄想顛倒 wàngxiǎng diāndǎo fanciful thinking / deluded thoughts / fantasies / vikalpa
妄想心 wàngxiǎng xīn a confused mind / an unsettled mind
wēi subtlety
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
违决 違決 wéijué a reason valid but contradictory
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
唯心 wéixīn cittamātra / mind-only
闻思修 聞思修 wén sī xiū
 1. Listen, Contemplate, and Practice
 2. hearing, contemplation, and practice
闻慧 聞慧 wénhuì Wisdom from Hearing / śrutamayīprajñā / wisdom from listening
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我相 wǒ xiāng the notion of a self
Enlightenment
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无常想 無常想 wú cháng xiǎng the notion of impermanence
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
无故 無故 wú gù unconditioned
无生法忍 無生法忍 wú shēng fǎ rěn
 1. patient belief in the truth of no rebirth / acceptance of non-arising dharmas
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无生性 無生性 wú shēng xìng non-nature of dependent arising
五受阴 五受陰 wǔ shòu yīn five aggregates of attachment
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所畏 無所畏 wú suǒ wèi without any fear
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
无妄想 無妄想 wú wàngxiǎng freedom from deluded thought
无缘 無緣 wú yuán lack of connection
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无惭 無慚 wúcán shamelessness / āhrīkya
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
五分 wǔfēn
 1. five parts
 2. five part teaching
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无间业 無間業 wújiān yè unremitting karma
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无漏界 無漏界 wúlòu jiè the undefiled realm / anāsravadhātu
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无明住地 無明住地 wúmíng zhùdì abode of ignorance
悟入 wùrù experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无上尊 無上尊 wúshàngzūn without superior / peerless / exalted one
无身 無身 wúshēn no-body
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无生忍 無生忍 wúshēng rěn
 1. patient belief in the truth of no rebirth
 2. Non-Arising Tolerance
五识 五識 wǔshí
 1. five kinds of cognition / five kinds of perception
 2. five steps of cognition / five kinds of mind
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无为法 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
无行 無行 wúxíng Non-Action
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
latent tendencies / predisposition
Joy
to calm oneself
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
xiān a sage
现见 現見 xiàn jiàn to see directly
现量 現量 xiàn liàng knowing from manifest phenomena / perception / pratyakṣa
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
现识 現識 xiàn shí reproducing mind
现相 現相 xiàn xiāng world of objects
现法 現法 xiànfǎ for a Dharma to manifest in the world
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng incense
香积 香積 xiāng jī Fragrance Accumulation
相无性 相無性 xiāng wú xìng the non-nature of appearances
相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence
相分 xiāngfēn an idea / a form
降伏 xiángfú to subdue
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相续相 相續相 xiāngxù xiāng the aspect of continuity
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
仙人 xiānrén a sage
现身 現身 xiànshēn manifest
现在 現在 xiànzài now, present
小王 xiǎo wáng minor kings
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
系缚 繫縛 xìfú tied to
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心地 xīn dì
 1. mind / mental ground
 2. Mind Ground
心法 xīn fǎ mental objects
心海 xīn hǎi The Heart's Ocean
心解脱 心解脫 xīn jiětuō
 1. to liberate the mind
 2. liberation of mind
心量 xīn liàng Magnanimity
心灭 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind
心数法 心數法 xīn shù fǎ a mental factor
心想 xīn xiǎng thoughts of the mind / thought
心心 xīn xīn the mind and mental conditions
心要 xīn yào the core / the essence
心意识 心意識 xīn yì shí
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
行乞 xíng qǐ to beg / to ask for alms
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
性色 xìngsè true form
性相 xìngxiāng inherent attributes
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
心慧 xīnhuì wisdom
心境 xīnjìng Mental State
习气 習氣 xíqì
 1. vāsanā / latent tendencies / predisposition
 2. habitual tendency
悉檀 xītán a teaching method / siddhanta
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修心 xiūxīn
 1. to cultivate one's nature
 2. Cultivating the Mind
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
xué a learner
学佛 學佛 xué fó to learn from the Buddha
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xūn vāsanā / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
须陀洹果 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
言教 yánjiāo ability to understand etymology and usage of words / nirukti
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
眼识 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa
演说 演說 yǎnshuō to expound
言说妄想 言說妄想 yánshuō wàngxiǎng projection of words / attachment to elegant speech
宴坐 yànzuò sitting meditation / to meditate in seclusion
要门 要門 yào mén essential way
karma / kamma / karmic deeds / actions
业相 業相 yè xiāng karma-lakṣaṇa
业缘 業緣 yè yuán
 1. karmic conditions / karmic connections
 2. Karmic Condition
业烦恼 業煩惱 yèfánnǎo karma-kleśa / karmic affliction
业受 業受 yèshòu karmic lifespan
业因 業因 yèyīn karmic conditions
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
Righteousness
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
一佛 yī fó one Buddha
一偈 yī jì one gatha / a single gatha
异见 異見 yì jiàn different view
意解 yì jiě liberation of thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一切种智 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
意趣 yì qù direction of the will
意生 yì shēng arising from thoughts
意生身 yì shēng shēn manomayakāya
一世界 yī shìjiè one world
异学 異學 yì xué study of non-Buddhist worldviews
一异 一異 yī yì one and many
一阐提 一闡提 yīchǎntí icchantika / an incorrigible
医方论 醫方論 yīfāng lùn knowledge of medicine
一句 yījù
 1. a phrase / one sentence
 2. a sentence
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
印心 yìn xīn
 1. affirmation of an elightened mind by a master
 2. Heart-To-Heart Connection
婬欲 yín yù sexual desire
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
yīng to accept
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
音声 音聲 yīnshēng sound
因相 yīnxiāng causation
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一生 yīshēng all one's life
一味 yīwèi
 1. one flavor [of dharma]
 2. one taste
一向 yìxiàng one direction
异义 異義 yìyì to establish different meanings
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 yǒufǎ something that exists
有海 yǒuhǎi sea of existence
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
优昙 優曇 yōután udumbara
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
有为法 有為法 yǒuwèifǎ
 1. saṃskṛta / conditioned
 2. Conditioned Dharmas
遊戏 遊戲 yóuxì to be free and at ease
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
有性 yǒuxìng having the nature
由延 yóuyán yojana
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
欲界 yù jiè realm of desire
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuán Perfect
yuàn a vow
缘法 緣法 yuánfǎ causes and conditions
缘分 緣分 yuánfèn affinity
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
浴池 yùchí a bath / a pool
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
愚夫 yúfū a fool / a simpleton / bāla
余趣 餘趣 yúqù other realms
zāng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
koan / kōan / gong'an
增上缘 增上緣 zēng shàng yuán
 1. predominant condition / adhipatipratyaya
 2. Positive Conditions
 3. contributory factor
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增上 zēngshàng additional / increased / superior
增上慢 zēngshàngmàn conceit / abhimāna
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
长老 長老 zhǎnglǎo
 1. an elder monastic
 2. Elder
折伏有因论 折伏有因論 zhéfú yǒu yīn lùn to refute doctrines of causation
zhēn True
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
真佛 zhēnfó real body / saṃbhogakāya
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正观 正觀 zhèng guān right observation
正道 zhèngdào Right Path
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正解 zhèngjiě sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment
正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
真识 真識 zhēnshí true consciousness
真实义 真實義 zhēnshí yì
 1. true meaning
 2. true meaning
真相 zhēnxiàng True Form
zhì Wisdom
zhì Aspiration
zhì vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Understanding
智识 智識 zhì shí analytical mind
止息 zhǐ xī to stop and rest
智相 zhì xiāng discriminating intellect
直指人心 zhí zhǐ rén xīn directly pointing to one's mind
知道 zhīdào Knowing
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
智障 zhìzhàng a barrier created by what is already known
知足 zhīzú Contentment
种智 種智 zhǒng zhì knowledge of the seed or cause of all phenomena
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
种姓 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
中阴 中陰 zhōngyīn an intermediate existence between death and rebirth
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhòu mantra / charm / spell
zhù to attach / to abide / to dwell
zhǔ abbot
zhù to attach / to grasp
住地 zhù dì abode
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸缘 諸緣 zhū yuán karmic conditions
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转识 轉識 zhuǎn shí
 1. evolving mind
 2. Transforming Consciousness
传心印 傳心印 zhuàn xīnyìn transmitted the mind seal
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
转轮圣帝 轉輪聖帝 zhuǎnlúnshèng dì a wheel turning king
转身 轉身 zhuǎnshēn turn around
转生 轉生 zhuǎnshēng reincarnation / transmigration
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
自相 zì xiāng individual characteristics
自心 zì xīn One's Mind
紫金 zǐjīn polished rose gold
自觉 自覺 zìjué
 1. Self-Awakening
 2. self-awareness
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自性空 zìxìng kōng
 1. svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature
 2. The Intrinsically Empty Nature
 3. emptiness of self-nature
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
罪福 zuìfú offense and merit
最正觉 最正覺 zuìzhèngjué abhisaṃbuddha / supreme perfect enlightenment
作佛 zuò fó to become a Buddha
作意 zuò yì attention / engagement
祖师 祖師 zǔshī Patriarch