Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 1497 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 愛樂尊重般若波羅蜜多等無有異
2 1138 須菩提 xūpútí Subhuti 佛告須菩提言
3 1138 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 佛告須菩提言
4 1114 to go; to 天金銀華等散於虛空
5 1114 to rely on; to depend on 天金銀華等散於虛空
6 1114 Yu 天金銀華等散於虛空
7 1114 a crow 天金銀華等散於虛空
8 902 suǒ a few; various; some 詣菩薩所其去不遠
9 902 suǒ a place; a location 詣菩薩所其去不遠
10 902 suǒ indicates a passive voice 詣菩薩所其去不遠
11 902 suǒ an ordinal number 詣菩薩所其去不遠
12 902 suǒ meaning 詣菩薩所其去不遠
13 902 suǒ garrison 詣菩薩所其去不遠
14 902 suǒ place; pradeśa 詣菩薩所其去不遠
15 886 infix potential marker 忽然不現
16 788 Kangxi radical 71 我無方便可能示汝
17 788 to not have; without 我無方便可能示汝
18 788 mo 我無方便可能示汝
19 788 to not have 我無方便可能示汝
20 788 Wu 我無方便可能示汝
21 788 mo 我無方便可能示汝
22 766 yán to speak; to say; said 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
23 766 yán language; talk; words; utterance; speech 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
24 766 yán Kangxi radical 149 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
25 766 yán phrase; sentence 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
26 766 yán a word; a syllable 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
27 766 yán a theory; a doctrine 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
28 766 yán to regard as 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
29 766 yán to act as 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
30 766 yán speech; vāc 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
31 766 yán speak; vad 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
32 755 zhě ca 學是法者即能成就一切智
33 700 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於未來世當得成佛
34 700 děi to want to; to need to 於未來世當得成佛
35 700 děi must; ought to 於未來世當得成佛
36 700 de 於未來世當得成佛
37 700 de infix potential marker 於未來世當得成佛
38 700 to result in 於未來世當得成佛
39 700 to be proper; to fit; to suit 於未來世當得成佛
40 700 to be satisfied 於未來世當得成佛
41 700 to be finished 於未來世當得成佛
42 700 děi satisfying 於未來世當得成佛
43 700 to contract 於未來世當得成佛
44 700 to hear 於未來世當得成佛
45 700 to have; there is 於未來世當得成佛
46 700 marks time passed 於未來世當得成佛
47 700 obtain; attain; prāpta 於未來世當得成佛
48 664 wéi to act as; to serve 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
49 664 wéi to change into; to become 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
50 664 wéi to be; is 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
51 664 wéi to do 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
52 664 wèi to support; to help 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
53 664 wéi to govern 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
54 651 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 一心渴仰欲見法上菩薩摩訶薩
55 641 xíng to walk 汝可東行求般若波羅蜜多
56 641 xíng capable; competent 汝可東行求般若波羅蜜多
57 641 háng profession 汝可東行求般若波羅蜜多
58 641 xíng Kangxi radical 144 汝可東行求般若波羅蜜多
59 641 xíng to travel 汝可東行求般若波羅蜜多
60 641 xìng actions; conduct 汝可東行求般若波羅蜜多
61 641 xíng to do; to act; to practice 汝可東行求般若波羅蜜多
62 641 xíng all right; OK; okay 汝可東行求般若波羅蜜多
63 641 háng horizontal line 汝可東行求般若波羅蜜多
64 641 héng virtuous deeds 汝可東行求般若波羅蜜多
65 641 hàng a line of trees 汝可東行求般若波羅蜜多
66 641 hàng bold; steadfast 汝可東行求般若波羅蜜多
67 641 xíng to move 汝可東行求般若波羅蜜多
68 641 xíng to put into effect; to implement 汝可東行求般若波羅蜜多
69 641 xíng travel 汝可東行求般若波羅蜜多
70 641 xíng to circulate 汝可東行求般若波羅蜜多
71 641 xíng running script; running script 汝可東行求般若波羅蜜多
72 641 xíng temporary 汝可東行求般若波羅蜜多
73 641 háng rank; order 汝可東行求般若波羅蜜多
74 641 háng a business; a shop 汝可東行求般若波羅蜜多
75 641 xíng to depart; to leave 汝可東行求般若波羅蜜多
76 641 xíng to experience 汝可東行求般若波羅蜜多
77 641 xíng path; way 汝可東行求般若波羅蜜多
78 641 xíng xing; ballad 汝可東行求般若波羅蜜多
79 641 xíng Xing 汝可東行求般若波羅蜜多
80 641 xíng Practice 汝可東行求般若波羅蜜多
81 641 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 汝可東行求般若波羅蜜多
82 641 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 汝可東行求般若波羅蜜多
83 614 method; way 學是法者即能成就一切智
84 614 France 學是法者即能成就一切智
85 614 the law; rules; regulations 學是法者即能成就一切智
86 614 the teachings of the Buddha; Dharma 學是法者即能成就一切智
87 614 a standard; a norm 學是法者即能成就一切智
88 614 an institution 學是法者即能成就一切智
89 614 to emulate 學是法者即能成就一切智
90 614 magic; a magic trick 學是法者即能成就一切智
91 614 punishment 學是法者即能成就一切智
92 614 Fa 學是法者即能成就一切智
93 614 a precedent 學是法者即能成就一切智
94 614 a classification of some kinds of Han texts 學是法者即能成就一切智
95 614 relating to a ceremony or rite 學是法者即能成就一切智
96 614 Dharma 學是法者即能成就一切智
97 614 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 學是法者即能成就一切智
98 614 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 學是法者即能成就一切智
99 614 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 學是法者即能成就一切智
100 614 quality; characteristic 學是法者即能成就一切智
101 588 Yi 是諸佛母亦是諸菩薩母
102 568 to be near by; to be close to 即問帝釋天主言
103 568 at that time 即問帝釋天主言
104 568 to be exactly the same as; to be thus 即問帝釋天主言
105 568 supposed; so-called 即問帝釋天主言
106 568 to arrive at; to ascend 即問帝釋天主言
107 529 ér Kangxi radical 126 而彼床上安七寶函
108 529 ér as if; to seem like 而彼床上安七寶函
109 529 néng can; able 而彼床上安七寶函
110 529 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而彼床上安七寶函
111 529 ér to arrive; up to 而彼床上安七寶函
112 509 菩薩 púsà bodhisattva 詣菩薩所其去不遠
113 509 菩薩 púsà bodhisattva 詣菩薩所其去不遠
114 509 菩薩 púsà bodhisatta 詣菩薩所其去不遠
115 506 zhōng middle 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
116 506 zhōng medium; medium sized 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
117 506 zhōng China 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
118 506 zhòng to hit the mark 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
119 506 zhōng midday 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
120 506 zhōng inside 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
121 506 zhōng during 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
122 506 zhōng Zhong 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
123 506 zhōng intermediary 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
124 506 zhōng half 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
125 506 zhòng to reach; to attain 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
126 506 zhòng to suffer; to infect 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
127 506 zhòng to obtain 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
128 506 zhòng to pass an exam 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
129 506 zhōng middle 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
130 481 néng can; able 學是法者即能成就一切智
131 481 néng ability; capacity 學是法者即能成就一切智
132 481 néng a mythical bear-like beast 學是法者即能成就一切智
133 481 néng energy 學是法者即能成就一切智
134 481 néng function; use 學是法者即能成就一切智
135 481 néng talent 學是法者即能成就一切智
136 481 néng expert at 學是法者即能成就一切智
137 481 néng to be in harmony 學是法者即能成就一切智
138 481 néng to tend to; to care for 學是法者即能成就一切智
139 481 néng to reach; to arrive at 學是法者即能成就一切智
140 481 néng to be able; śak 學是法者即能成就一切智
141 478 xīn heart [organ] 我心苦惱即作是念
142 478 xīn Kangxi radical 61 我心苦惱即作是念
143 478 xīn mind; consciousness 我心苦惱即作是念
144 478 xīn the center; the core; the middle 我心苦惱即作是念
145 478 xīn one of the 28 star constellations 我心苦惱即作是念
146 478 xīn heart 我心苦惱即作是念
147 478 xīn emotion 我心苦惱即作是念
148 478 xīn intention; consideration 我心苦惱即作是念
149 478 xīn disposition; temperament 我心苦惱即作是念
150 478 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 我心苦惱即作是念
151 476 世尊 shìzūn World-Honored One 令我常得見佛世尊
152 476 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 令我常得見佛世尊
153 464 zuò to do 又復廣作微妙天樂
154 464 zuò to act as; to serve as 又復廣作微妙天樂
155 464 zuò to start 又復廣作微妙天樂
156 464 zuò a writing; a work 又復廣作微妙天樂
157 464 zuò to dress as; to be disguised as 又復廣作微妙天樂
158 464 zuō to create; to make 又復廣作微妙天樂
159 464 zuō a workshop 又復廣作微妙天樂
160 464 zuō to write; to compose 又復廣作微妙天樂
161 464 zuò to rise 又復廣作微妙天樂
162 464 zuò to be aroused 又復廣作微妙天樂
163 464 zuò activity; action; undertaking 又復廣作微妙天樂
164 464 zuò to regard as 又復廣作微妙天樂
165 464 zuò action; kāraṇa 又復廣作微妙天樂
166 440 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 何況成就阿耨多羅三藐三菩提已
167 434 self 汝以方便可能示我
168 434 [my] dear 汝以方便可能示我
169 434 Wo 汝以方便可能示我
170 434 self; atman; attan 汝以方便可能示我
171 434 ga 汝以方便可能示我
172 421 zhī to know 汝今當知
173 421 zhī to comprehend 汝今當知
174 421 zhī to inform; to tell 汝今當知
175 421 zhī to administer 汝今當知
176 421 zhī to distinguish; to discern 汝今當知
177 421 zhī to be close friends 汝今當知
178 421 zhī to feel; to sense; to perceive 汝今當知
179 421 zhī to receive; to entertain 汝今當知
180 421 zhī knowledge 汝今當知
181 421 zhī consciousness; perception 汝今當知
182 421 zhī a close friend 汝今當知
183 421 zhì wisdom 汝今當知
184 421 zhì Zhi 汝今當知
185 421 zhī Understanding 汝今當知
186 421 zhī know; jña 汝今當知
187 419 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如汝所說
188 419 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如汝所說
189 419 shuì to persuade 如汝所說
190 419 shuō to teach; to recite; to explain 如汝所說
191 419 shuō a doctrine; a theory 如汝所說
192 419 shuō to claim; to assert 如汝所說
193 419 shuō allocution 如汝所說
194 419 shuō to criticize; to scold 如汝所說
195 419 shuō to indicate; to refer to 如汝所說
196 419 shuō speach; vāda 如汝所說
197 419 shuō to speak; bhāṣate 如汝所說
198 391 to go back; to return 又復廣作微妙天樂
199 391 to resume; to restart 又復廣作微妙天樂
200 391 to do in detail 又復廣作微妙天樂
201 391 to restore 又復廣作微妙天樂
202 391 to respond; to reply to 又復廣作微妙天樂
203 391 Fu; Return 又復廣作微妙天樂
204 391 to retaliate; to reciprocate 又復廣作微妙天樂
205 391 to avoid forced labor or tax 又復廣作微妙天樂
206 391 Fu 又復廣作微妙天樂
207 391 doubled; to overlapping; folded 又復廣作微妙天樂
208 391 a lined garment with doubled thickness 又復廣作微妙天樂
209 385 Kangxi radical 49 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
210 385 to bring to an end; to stop 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
211 385 to complete 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
212 385 to demote; to dismiss 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
213 385 to recover from an illness 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
214 380 如來 rúlái Tathagata 見十方無量阿僧祇世界諸佛如來
215 380 如來 Rúlái Tathagata 見十方無量阿僧祇世界諸佛如來
216 380 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 見十方無量阿僧祇世界諸佛如來
217 371 Qi 詣菩薩所其去不遠
218 369 to use; to grasp 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
219 369 to rely on 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
220 369 to regard 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
221 369 to be able to 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
222 369 to order; to command 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
223 369 used after a verb 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
224 369 a reason; a cause 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
225 369 Israel 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
226 369 Yi 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
227 369 use; yogena 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
228 354 Ru River 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
229 354 Ru 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
230 332 shēng to be born; to give birth 因緣和合即生
231 332 shēng to live 因緣和合即生
232 332 shēng raw 因緣和合即生
233 332 shēng a student 因緣和合即生
234 332 shēng life 因緣和合即生
235 332 shēng to produce; to give rise 因緣和合即生
236 332 shēng alive 因緣和合即生
237 332 shēng a lifetime 因緣和合即生
238 332 shēng to initiate; to become 因緣和合即生
239 332 shēng to grow 因緣和合即生
240 332 shēng unfamiliar 因緣和合即生
241 332 shēng not experienced 因緣和合即生
242 332 shēng hard; stiff; strong 因緣和合即生
243 332 shēng having academic or professional knowledge 因緣和合即生
244 332 shēng a male role in traditional theatre 因緣和合即生
245 332 shēng gender 因緣和合即生
246 332 shēng to develop; to grow 因緣和合即生
247 332 shēng to set up 因緣和合即生
248 332 shēng a prostitute 因緣和合即生
249 332 shēng a captive 因緣和合即生
250 332 shēng a gentleman 因緣和合即生
251 332 shēng Kangxi radical 100 因緣和合即生
252 332 shēng unripe 因緣和合即生
253 332 shēng nature 因緣和合即生
254 332 shēng to inherit; to succeed 因緣和合即生
255 332 shēng destiny 因緣和合即生
256 332 shēng birth 因緣和合即生
257 318 shí time; a point or period of time 是時
258 318 shí a season; a quarter of a year 是時
259 318 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時
260 318 shí fashionable 是時
261 318 shí fate; destiny; luck 是時
262 318 shí occasion; opportunity; chance 是時
263 318 shí tense 是時
264 318 shí particular; special 是時
265 318 shí to plant; to cultivate 是時
266 318 shí an era; a dynasty 是時
267 318 shí time [abstract] 是時
268 318 shí seasonal 是時
269 318 shí to wait upon 是時
270 318 shí hour 是時
271 318 shí appropriate; proper; timely 是時
272 318 shí Shi 是時
273 318 shí a present; currentlt 是時
274 318 shí time; kāla 是時
275 318 shí at that time; samaya 是時
276 309 xiàng to observe; to assess 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
277 309 xiàng appearance; portrait; picture 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
278 309 xiàng countenance; personage; character; disposition 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
279 309 xiàng to aid; to help 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
280 309 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
281 309 xiàng a sign; a mark; appearance 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
282 309 xiāng alternately; in turn 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
283 309 xiāng Xiang 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
284 309 xiāng form substance 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
285 309 xiāng to express 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
286 309 xiàng to choose 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
287 309 xiāng Xiang 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
288 309 xiāng an ancient musical instrument 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
289 309 xiāng the seventh lunar month 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
290 309 xiāng to compare 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
291 309 xiàng to divine 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
292 309 xiàng to administer 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
293 309 xiàng helper for a blind person 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
294 309 xiāng rhythm [music] 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
295 309 xiāng the upper frets of a pipa 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
296 309 xiāng coralwood 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
297 309 xiàng ministry 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
298 309 xiàng to supplement; to enhance 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
299 309 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
300 309 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
301 309 xiàng sign; mark; liṅga 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
302 309 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已
303 309 to leave; to depart; to go away; to part 離如是等法
304 309 a mythical bird 離如是等法
305 309 li; one of the eight divinatory trigrams 離如是等法
306 309 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離如是等法
307 309 chī a dragon with horns not yet grown 離如是等法
308 309 a mountain ash 離如是等法
309 309 vanilla; a vanilla-like herb 離如是等法
310 309 to be scattered; to be separated 離如是等法
311 309 to cut off 離如是等法
312 309 to violate; to be contrary to 離如是等法
313 309 to be distant from 離如是等法
314 309 two 離如是等法
315 309 to array; to align 離如是等法
316 309 to pass through; to experience 離如是等法
317 309 transcendence 離如是等法
318 308 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 我於爾時住一切法無依止想
319 308 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 我於爾時住一切法無依止想
320 301 xiǎng to think 即於彼處一心諦想大士
321 301 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 即於彼處一心諦想大士
322 301 xiǎng to want 即於彼處一心諦想大士
323 301 xiǎng to remember; to miss; to long for 即於彼處一心諦想大士
324 301 xiǎng to plan 即於彼處一心諦想大士
325 301 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 即於彼處一心諦想大士
326 296 rén person; people; a human being 若人著於色相及以音聲
327 296 rén Kangxi radical 9 若人著於色相及以音聲
328 296 rén a kind of person 若人著於色相及以音聲
329 296 rén everybody 若人著於色相及以音聲
330 296 rén adult 若人著於色相及以音聲
331 296 rén somebody; others 若人著於色相及以音聲
332 296 rén an upright person 若人著於色相及以音聲
333 296 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 若人著於色相及以音聲
334 291 shòu to suffer; to be subjected to 不虛受其國中信施
335 291 shòu to transfer; to confer 不虛受其國中信施
336 291 shòu to receive; to accept 不虛受其國中信施
337 291 shòu to tolerate 不虛受其國中信施
338 291 shòu feelings; sensations 不虛受其國中信施
339 289 děng et cetera; and so on 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
340 289 děng to wait 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
341 289 děng to be equal 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
342 289 děng degree; level 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
343 289 děng to compare 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
344 281 爾時 ěr shí at that time 爾時
345 281 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
346 269 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
347 269 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
348 260 眾生 zhòngshēng all living things 利益無量無數眾生
349 260 眾生 zhòngshēng living things other than people 利益無量無數眾生
350 260 眾生 zhòngshēng sentient beings 利益無量無數眾生
351 260 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 利益無量無數眾生
352 257 yòu Kangxi radical 29 又復廣作微妙天樂
353 249 白佛 bái fó to address the Buddha 阿難白佛言
354 249 Buddha; Awakened One 於先佛所深種善根
355 249 relating to Buddhism 於先佛所深種善根
356 249 a statue or image of a Buddha 於先佛所深種善根
357 249 a Buddhist text 於先佛所深種善根
358 249 to touch; to stroke 於先佛所深種善根
359 249 Buddha 於先佛所深種善根
360 249 Buddha; Awakened One 於先佛所深種善根
361 248 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
362 245 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 尊者舍利子
363 244 shí knowledge; understanding 識無邊
364 244 shí to know; to be familiar with 識無邊
365 244 zhì to record 識無邊
366 244 shí thought; cognition 識無邊
367 244 shí to understand 識無邊
368 244 shí experience; common sense 識無邊
369 244 shí a good friend 識無邊
370 244 zhì to remember; to memorize 識無邊
371 244 zhì a label; a mark 識無邊
372 244 zhì an inscription 識無邊
373 244 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識無邊
374 242 color 色無邊
375 242 form; matter 色無邊
376 242 shǎi dice 色無邊
377 242 Kangxi radical 139 色無邊
378 242 countenance 色無邊
379 242 scene; sight 色無邊
380 242 feminine charm; female beauty 色無邊
381 242 kind; type 色無邊
382 242 quality 色無邊
383 242 to be angry 色無邊
384 242 to seek; to search for 色無邊
385 242 lust; sexual desire 色無邊
386 242 form; rupa 色無邊
387 239 zhù to dwell; to live; to reside 其所散華住在空中
388 239 zhù to stop; to halt 其所散華住在空中
389 239 zhù to retain; to remain 其所散華住在空中
390 239 zhù to lodge at [temporarily] 其所散華住在空中
391 239 zhù verb complement 其所散華住在空中
392 239 zhù attaching; abiding; dwelling on 其所散華住在空中
393 233 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
394 233 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
395 232 尊者 zūnzhě senior monk; honored one 佛告尊者阿難言
396 230 所有 suǒyǒu to belong to 乃至三千大千世界所有一切諸妙華等
397 223 甚深 shénshēn very profound; what is deep 微妙甚深最上希有
398 222 niàn to read aloud 咸作是念
399 222 niàn to remember; to expect 咸作是念
400 222 niàn to miss 咸作是念
401 222 niàn to consider 咸作是念
402 222 niàn to recite; to chant 咸作是念
403 222 niàn to show affection for 咸作是念
404 222 niàn a thought; an idea 咸作是念
405 222 niàn twenty 咸作是念
406 222 niàn memory 咸作是念
407 222 niàn an instant 咸作是念
408 222 niàn Nian 咸作是念
409 222 niàn mindfulness; smrti 咸作是念
410 222 niàn a thought; citta 咸作是念
411 221 一切 yīqiè temporary 圓滿一切佛功德法
412 221 一切 yīqiè the same 圓滿一切佛功德法
413 216 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 即時得入無量無數三摩地門
414 216 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 即時得入無量無數三摩地門
415 216 無量 wúliàng immeasurable 即時得入無量無數三摩地門
416 216 無量 wúliàng Atula 即時得入無量無數三摩地門
417 210 desire 一心渴仰欲見法上菩薩摩訶薩
418 210 to desire; to wish 一心渴仰欲見法上菩薩摩訶薩
419 210 to desire; to intend 一心渴仰欲見法上菩薩摩訶薩
420 210 lust 一心渴仰欲見法上菩薩摩訶薩
421 210 desire; intention; wish; kāma 一心渴仰欲見法上菩薩摩訶薩
422 205 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 是諸佛母亦是諸菩薩母
423 203 法門 fǎmén Dharma gate 清淨信解甚深法門故
424 203 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 清淨信解甚深法門故
425 199 jīn today; present; now 汝今當知
426 199 jīn Jin 汝今當知
427 199 jīn modern 汝今當知
428 199 jīn now; adhunā 汝今當知
429 195 to reach 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
430 195 to attain 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
431 195 to understand 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
432 195 able to be compared to; to catch up with 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
433 195 to be involved with; to associate with 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
434 195 passing of a feudal title from elder to younger brother 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
435 195 and; ca; api 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
436 192 摩訶薩 móhēsà mahasattva 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
437 192 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
438 190 善女人 shàn nǚrén good women 善女人於此般若波羅蜜多甚深正法
439 190 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人於此般若波羅蜜多甚深正法
440 190 wén to hear 於何方處從誰得聞般若波羅蜜多
441 190 wén Wen 於何方處從誰得聞般若波羅蜜多
442 190 wén sniff at; to smell 於何方處從誰得聞般若波羅蜜多
443 190 wén to be widely known 於何方處從誰得聞般若波羅蜜多
444 190 wén to confirm; to accept 於何方處從誰得聞般若波羅蜜多
445 190 wén information 於何方處從誰得聞般若波羅蜜多
446 190 wèn famous; well known 於何方處從誰得聞般若波羅蜜多
447 190 wén knowledge; learning 於何方處從誰得聞般若波羅蜜多
448 190 wèn popularity; prestige; reputation 於何方處從誰得聞般若波羅蜜多
449 190 wén to question 於何方處從誰得聞般若波羅蜜多
450 190 wén hearing; śruti 於何方處從誰得聞般若波羅蜜多
451 185 fēi Kangxi radical 175 非色身可見
452 185 fēi wrong; bad; untruthful 非色身可見
453 185 fēi different 非色身可見
454 185 fēi to not be; to not have 非色身可見
455 185 fēi to violate; to be contrary to 非色身可見
456 185 fēi Africa 非色身可見
457 185 fēi to slander 非色身可見
458 185 fěi to avoid 非色身可見
459 185 fēi must 非色身可見
460 185 fēi an error 非色身可見
461 185 fēi a problem; a question 非色身可見
462 185 fēi evil 非色身可見
463 183 不能 bù néng cannot; must not; should not 向者云何而不能問彼空中聲
464 169 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 是諸佛母亦是諸菩薩母
465 169 因緣 yīnyuán chance 願我以此善根因緣
466 169 因緣 yīnyuán destiny 願我以此善根因緣
467 169 因緣 yīnyuán according to this 願我以此善根因緣
468 169 因緣 yīnyuán causes and conditions 願我以此善根因緣
469 169 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 願我以此善根因緣
470 169 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 願我以此善根因緣
471 169 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 願我以此善根因緣
472 165 lìng to make; to cause to be; to lead 令我常得見佛世尊
473 165 lìng to issue a command 令我常得見佛世尊
474 165 lìng rules of behavior; customs 令我常得見佛世尊
475 165 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令我常得見佛世尊
476 165 lìng a season 令我常得見佛世尊
477 165 lìng respected; good reputation 令我常得見佛世尊
478 165 lìng good 令我常得見佛世尊
479 165 lìng pretentious 令我常得見佛世尊
480 165 lìng a transcending state of existence 令我常得見佛世尊
481 165 lìng a commander 令我常得見佛世尊
482 165 lìng a commanding quality; an impressive character 令我常得見佛世尊
483 165 lìng lyrics 令我常得見佛世尊
484 165 lìng Ling 令我常得見佛世尊
485 165 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令我常得見佛世尊
486 164 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 安住一切智
487 164 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 安住一切智
488 164 xué to study; to learn 學是法者即能成就一切智
489 164 xué to imitate 學是法者即能成就一切智
490 164 xué a school; an academy 學是法者即能成就一切智
491 164 xué to understand 學是法者即能成就一切智
492 164 xué learning; acquired knowledge 學是法者即能成就一切智
493 164 xué learned 學是法者即能成就一切智
494 164 xué a learner 學是法者即能成就一切智
495 162 meaning; sense 我當往彼聽受般若波羅蜜多及問斯義
496 162 justice; right action; righteousness 我當往彼聽受般若波羅蜜多及問斯義
497 162 artificial; man-made; fake 我當往彼聽受般若波羅蜜多及問斯義
498 162 chivalry; generosity 我當往彼聽受般若波羅蜜多及問斯義
499 162 just; righteous 我當往彼聽受般若波羅蜜多及問斯義
500 162 adopted 我當往彼聽受般若波羅蜜多及問斯義

Frequencies of all Words

Top 835

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 1563 shì is; are; am; to be 是時
2 1563 shì is exactly 是時
3 1563 shì is suitable; is in contrast 是時
4 1563 shì this; that; those 是時
5 1563 shì really; certainly 是時
6 1563 shì correct; yes; affirmative 是時
7 1563 shì true 是時
8 1563 shì is; has; exists 是時
9 1563 shì used between repetitions of a word 是時
10 1563 shì a matter; an affair 是時
11 1563 shì Shi 是時
12 1563 shì is; bhū 是時
13 1563 shì this; idam 是時
14 1497 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 愛樂尊重般若波羅蜜多等無有異
15 1138 須菩提 xūpútí Subhuti 佛告須菩提言
16 1138 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 佛告須菩提言
17 1126 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以法上菩薩摩訶薩威神力故
18 1126 old; ancient; former; past 以法上菩薩摩訶薩威神力故
19 1126 reason; cause; purpose 以法上菩薩摩訶薩威神力故
20 1126 to die 以法上菩薩摩訶薩威神力故
21 1126 so; therefore; hence 以法上菩薩摩訶薩威神力故
22 1126 original 以法上菩薩摩訶薩威神力故
23 1126 accident; happening; instance 以法上菩薩摩訶薩威神力故
24 1126 a friend; an acquaintance; friendship 以法上菩薩摩訶薩威神力故
25 1126 something in the past 以法上菩薩摩訶薩威神力故
26 1126 deceased; dead 以法上菩薩摩訶薩威神力故
27 1126 still; yet 以法上菩薩摩訶薩威神力故
28 1114 in; at 天金銀華等散於虛空
29 1114 in; at 天金銀華等散於虛空
30 1114 in; at; to; from 天金銀華等散於虛空
31 1114 to go; to 天金銀華等散於虛空
32 1114 to rely on; to depend on 天金銀華等散於虛空
33 1114 to go to; to arrive at 天金銀華等散於虛空
34 1114 from 天金銀華等散於虛空
35 1114 give 天金銀華等散於虛空
36 1114 oppposing 天金銀華等散於虛空
37 1114 and 天金銀華等散於虛空
38 1114 compared to 天金銀華等散於虛空
39 1114 by 天金銀華等散於虛空
40 1114 and; as well as 天金銀華等散於虛空
41 1114 for 天金銀華等散於虛空
42 1114 Yu 天金銀華等散於虛空
43 1114 a crow 天金銀華等散於虛空
44 1114 whew; wow 天金銀華等散於虛空
45 1091 如是 rúshì thus; so 如是見已
46 1091 如是 rúshì thus, so 如是見已
47 1057 ruò to seem; to be like; as 若時有人於中求水
48 1057 ruò seemingly 若時有人於中求水
49 1057 ruò if 若時有人於中求水
50 1057 ruò you 若時有人於中求水
51 1057 ruò this; that 若時有人於中求水
52 1057 ruò and; or 若時有人於中求水
53 1057 ruò as for; pertaining to 若時有人於中求水
54 1057 pomegranite 若時有人於中求水
55 1057 ruò to choose 若時有人於中求水
56 1057 ruò to agree; to accord with; to conform to 若時有人於中求水
57 1057 ruò thus 若時有人於中求水
58 1057 ruò pollia 若時有人於中求水
59 1057 ruò Ruo 若時有人於中求水
60 1057 ruò only then 若時有人於中求水
61 1057 ja 若時有人於中求水
62 1057 jñā 若時有人於中求水
63 902 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 詣菩薩所其去不遠
64 902 suǒ an office; an institute 詣菩薩所其去不遠
65 902 suǒ introduces a relative clause 詣菩薩所其去不遠
66 902 suǒ it 詣菩薩所其去不遠
67 902 suǒ if; supposing 詣菩薩所其去不遠
68 902 suǒ a few; various; some 詣菩薩所其去不遠
69 902 suǒ a place; a location 詣菩薩所其去不遠
70 902 suǒ indicates a passive voice 詣菩薩所其去不遠
71 902 suǒ that which 詣菩薩所其去不遠
72 902 suǒ an ordinal number 詣菩薩所其去不遠
73 902 suǒ meaning 詣菩薩所其去不遠
74 902 suǒ garrison 詣菩薩所其去不遠
75 902 suǒ place; pradeśa 詣菩薩所其去不遠
76 902 suǒ that which; yad 詣菩薩所其去不遠
77 886 not; no 忽然不現
78 886 expresses that a certain condition cannot be acheived 忽然不現
79 886 as a correlative 忽然不現
80 886 no (answering a question) 忽然不現
81 886 forms a negative adjective from a noun 忽然不現
82 886 at the end of a sentence to form a question 忽然不現
83 886 to form a yes or no question 忽然不現
84 886 infix potential marker 忽然不現
85 886 no; na 忽然不現
86 788 no 我無方便可能示汝
87 788 Kangxi radical 71 我無方便可能示汝
88 788 to not have; without 我無方便可能示汝
89 788 has not yet 我無方便可能示汝
90 788 mo 我無方便可能示汝
91 788 do not 我無方便可能示汝
92 788 not; -less; un- 我無方便可能示汝
93 788 regardless of 我無方便可能示汝
94 788 to not have 我無方便可能示汝
95 788 um 我無方便可能示汝
96 788 Wu 我無方便可能示汝
97 788 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 我無方便可能示汝
98 788 not; non- 我無方便可能示汝
99 788 mo 我無方便可能示汝
100 766 yán to speak; to say; said 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
101 766 yán language; talk; words; utterance; speech 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
102 766 yán Kangxi radical 149 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
103 766 yán a particle with no meaning 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
104 766 yán phrase; sentence 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
105 766 yán a word; a syllable 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
106 766 yán a theory; a doctrine 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
107 766 yán to regard as 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
108 766 yán to act as 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
109 766 yán speech; vāc 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
110 766 yán speak; vad 帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言
111 755 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 學是法者即能成就一切智
112 755 zhě that 學是法者即能成就一切智
113 755 zhě nominalizing function word 學是法者即能成就一切智
114 755 zhě used to mark a definition 學是法者即能成就一切智
115 755 zhě used to mark a pause 學是法者即能成就一切智
116 755 zhě topic marker; that; it 學是法者即能成就一切智
117 755 zhuó according to 學是法者即能成就一切智
118 755 zhě ca 學是法者即能成就一切智
119 706 this; these 此相甚為希有
120 706 in this way 此相甚為希有
121 706 otherwise; but; however; so 此相甚為希有
122 706 at this time; now; here 此相甚為希有
123 706 this; here; etad 此相甚為希有
124 700 de potential marker 於未來世當得成佛
125 700 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於未來世當得成佛
126 700 děi must; ought to 於未來世當得成佛
127 700 děi to want to; to need to 於未來世當得成佛
128 700 děi must; ought to 於未來世當得成佛
129 700 de 於未來世當得成佛
130 700 de infix potential marker 於未來世當得成佛
131 700 to result in 於未來世當得成佛
132 700 to be proper; to fit; to suit 於未來世當得成佛
133 700 to be satisfied 於未來世當得成佛
134 700 to be finished 於未來世當得成佛
135 700 de result of degree 於未來世當得成佛
136 700 de marks completion of an action 於未來世當得成佛
137 700 děi satisfying 於未來世當得成佛
138 700 to contract 於未來世當得成佛
139 700 marks permission or possibility 於未來世當得成佛
140 700 expressing frustration 於未來世當得成佛
141 700 to hear 於未來世當得成佛
142 700 to have; there is 於未來世當得成佛
143 700 marks time passed 於未來世當得成佛
144 700 obtain; attain; prāpta 於未來世當得成佛
145 686 zhū all; many; various 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
146 686 zhū Zhu 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
147 686 zhū all; members of the class 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
148 686 zhū interrogative particle 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
149 686 zhū him; her; them; it 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
150 686 zhū of; in 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
151 686 zhū all; many; sarva 常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等
152 664 wèi for; to 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
153 664 wèi because of 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
154 664 wéi to act as; to serve 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
155 664 wéi to change into; to become 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
156 664 wéi to be; is 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
157 664 wéi to do 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
158 664 wèi for 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
159 664 wèi because of; for; to 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
160 664 wèi to 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
161 664 wéi in a passive construction 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
162 664 wéi forming a rehetorical question 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
163 664 wéi forming an adverb 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
164 664 wéi to add emphasis 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
165 664 wèi to support; to help 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
166 664 wéi to govern 為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩
167 657 that; those 而彼床上安七寶函
168 657 another; the other 而彼床上安七寶函
169 651 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 一心渴仰欲見法上菩薩摩訶薩
170 641 xíng to walk 汝可東行求般若波羅蜜多
171 641 xíng capable; competent 汝可東行求般若波羅蜜多
172 641 háng profession 汝可東行求般若波羅蜜多
173 641 háng line; row 汝可東行求般若波羅蜜多
174 641 xíng Kangxi radical 144 汝可東行求般若波羅蜜多
175 641 xíng to travel 汝可東行求般若波羅蜜多
176 641 xìng actions; conduct 汝可東行求般若波羅蜜多
177 641 xíng to do; to act; to practice 汝可東行求般若波羅蜜多
178 641 xíng all right; OK; okay 汝可東行求般若波羅蜜多
179 641 háng horizontal line 汝可東行求般若波羅蜜多
180 641 héng virtuous deeds 汝可東行求般若波羅蜜多
181 641 hàng a line of trees 汝可東行求般若波羅蜜多
182 641 hàng bold; steadfast 汝可東行求般若波羅蜜多
183 641 xíng to move 汝可東行求般若波羅蜜多
184 641 xíng to put into effect; to implement 汝可東行求般若波羅蜜多
185 641 xíng travel 汝可東行求般若波羅蜜多
186 641 xíng to circulate 汝可東行求般若波羅蜜多
187 641 xíng running script; running script 汝可東行求般若波羅蜜多
188 641 xíng temporary 汝可東行求般若波羅蜜多
189 641 xíng soon 汝可東行求般若波羅蜜多
190 641 háng rank; order 汝可東行求般若波羅蜜多
191 641 háng a business; a shop 汝可東行求般若波羅蜜多
192 641 xíng to depart; to leave 汝可東行求般若波羅蜜多
193 641 xíng to experience 汝可東行求般若波羅蜜多
194 641 xíng path; way 汝可東行求般若波羅蜜多
195 641 xíng xing; ballad 汝可東行求般若波羅蜜多
196 641 xíng a round [of drinks] 汝可東行求般若波羅蜜多
197 641 xíng Xing 汝可東行求般若波羅蜜多
198 641 xíng moreover; also 汝可東行求般若波羅蜜多
199 641 xíng Practice 汝可東行求般若波羅蜜多
200 641 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 汝可東行求般若波羅蜜多
201 641 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 汝可東行求般若波羅蜜多
202 614 method; way 學是法者即能成就一切智
203 614 France 學是法者即能成就一切智
204 614 the law; rules; regulations 學是法者即能成就一切智
205 614 the teachings of the Buddha; Dharma 學是法者即能成就一切智
206 614 a standard; a norm 學是法者即能成就一切智
207 614 an institution 學是法者即能成就一切智
208 614 to emulate 學是法者即能成就一切智
209 614 magic; a magic trick 學是法者即能成就一切智
210 614 punishment 學是法者即能成就一切智
211 614 Fa 學是法者即能成就一切智
212 614 a precedent 學是法者即能成就一切智
213 614 a classification of some kinds of Han texts 學是法者即能成就一切智
214 614 relating to a ceremony or rite 學是法者即能成就一切智
215 614 Dharma 學是法者即能成就一切智
216 614 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 學是法者即能成就一切智
217 614 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 學是法者即能成就一切智
218 614 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 學是法者即能成就一切智
219 614 quality; characteristic 學是法者即能成就一切智
220 592 dāng to be; to act as; to serve as 汝今當知
221 592 dāng at or in the very same; be apposite 汝今當知
222 592 dāng dang (sound of a bell) 汝今當知
223 592 dāng to face 汝今當知
224 592 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 汝今當知
225 592 dāng to manage; to host 汝今當知
226 592 dāng should 汝今當知
227 592 dāng to treat; to regard as 汝今當知
228 592 dǎng to think 汝今當知
229 592 dàng suitable; correspond to 汝今當知
230 592 dǎng to be equal 汝今當知
231 592 dàng that 汝今當知
232 592 dāng an end; top 汝今當知
233 592 dàng clang; jingle 汝今當知
234 592 dāng to judge 汝今當知
235 592 dǎng to bear on one's shoulder 汝今當知
236 592 dàng the same 汝今當知
237 592 dàng to pawn 汝今當知
238 592 dàng to fail [an exam] 汝今當知
239 592 dàng a trap 汝今當知
240 592 dàng a pawned item 汝今當知
241 588 also; too 是諸佛母亦是諸菩薩母
242 588 but 是諸佛母亦是諸菩薩母
243 588 this; he; she 是諸佛母亦是諸菩薩母
244 588 although; even though 是諸佛母亦是諸菩薩母
245 588 already 是諸佛母亦是諸菩薩母
246 588 particle with no meaning 是諸佛母亦是諸菩薩母
247 588 Yi 是諸佛母亦是諸菩薩母
248 568 promptly; right away; immediately 即問帝釋天主言
249 568 to be near by; to be close to 即問帝釋天主言
250 568 at that time 即問帝釋天主言
251 568 to be exactly the same as; to be thus 即問帝釋天主言
252 568 supposed; so-called 即問帝釋天主言
253 568 if; but 即問帝釋天主言
254 568 to arrive at; to ascend 即問帝釋天主言
255 568 then; following 即問帝釋天主言
256 568 so; just so; eva 即問帝釋天主言
257 529 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而彼床上安七寶函
258 529 ér Kangxi radical 126 而彼床上安七寶函
259 529 ér you 而彼床上安七寶函
260 529 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而彼床上安七寶函
261 529 ér right away; then 而彼床上安七寶函
262 529 ér but; yet; however; while; nevertheless 而彼床上安七寶函
263 529 ér if; in case; in the event that 而彼床上安七寶函
264 529 ér therefore; as a result; thus 而彼床上安七寶函
265 529 ér how can it be that? 而彼床上安七寶函
266 529 ér so as to 而彼床上安七寶函
267 529 ér only then 而彼床上安七寶函
268 529 ér as if; to seem like 而彼床上安七寶函
269 529 néng can; able 而彼床上安七寶函
270 529 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而彼床上安七寶函
271 529 ér me 而彼床上安七寶函
272 529 ér to arrive; up to 而彼床上安七寶函
273 529 ér possessive 而彼床上安七寶函
274 509 菩薩 púsà bodhisattva 詣菩薩所其去不遠
275 509 菩薩 púsà bodhisattva 詣菩薩所其去不遠
276 509 菩薩 púsà bodhisatta 詣菩薩所其去不遠
277 506 zhōng middle 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
278 506 zhōng medium; medium sized 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
279 506 zhōng China 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
280 506 zhòng to hit the mark 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
281 506 zhōng in; amongst 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
282 506 zhōng midday 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
283 506 zhōng inside 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
284 506 zhōng during 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
285 506 zhōng Zhong 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
286 506 zhōng intermediary 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
287 506 zhōng half 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
288 506 zhōng just right; suitably 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
289 506 zhōng while 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
290 506 zhòng to reach; to attain 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
291 506 zhòng to suffer; to infect 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
292 506 zhòng to obtain 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
293 506 zhòng to pass an exam 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
294 506 zhōng middle 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
295 481 néng can; able 學是法者即能成就一切智
296 481 néng ability; capacity 學是法者即能成就一切智
297 481 néng a mythical bear-like beast 學是法者即能成就一切智
298 481 néng energy 學是法者即能成就一切智
299 481 néng function; use 學是法者即能成就一切智
300 481 néng may; should; permitted to 學是法者即能成就一切智
301 481 néng talent 學是法者即能成就一切智
302 481 néng expert at 學是法者即能成就一切智
303 481 néng to be in harmony 學是法者即能成就一切智
304 481 néng to tend to; to care for 學是法者即能成就一切智
305 481 néng to reach; to arrive at 學是法者即能成就一切智
306 481 néng as long as; only 學是法者即能成就一切智
307 481 néng even if 學是法者即能成就一切智
308 481 néng but 學是法者即能成就一切智
309 481 néng in this way 學是法者即能成就一切智
310 481 néng to be able; śak 學是法者即能成就一切智
311 478 xīn heart [organ] 我心苦惱即作是念
312 478 xīn Kangxi radical 61 我心苦惱即作是念
313 478 xīn mind; consciousness 我心苦惱即作是念
314 478 xīn the center; the core; the middle 我心苦惱即作是念
315 478 xīn one of the 28 star constellations 我心苦惱即作是念
316 478 xīn heart 我心苦惱即作是念
317 478 xīn emotion 我心苦惱即作是念
318 478 xīn intention; consideration 我心苦惱即作是念
319 478 xīn disposition; temperament 我心苦惱即作是念
320 478 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 我心苦惱即作是念
321 476 世尊 shìzūn World-Honored One 令我常得見佛世尊
322 476 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 令我常得見佛世尊
323 464 zuò to do 又復廣作微妙天樂
324 464 zuò to act as; to serve as 又復廣作微妙天樂
325 464 zuò to start 又復廣作微妙天樂
326 464 zuò a writing; a work 又復廣作微妙天樂
327 464 zuò to dress as; to be disguised as 又復廣作微妙天樂
328 464 zuō to create; to make 又復廣作微妙天樂
329 464 zuō a workshop 又復廣作微妙天樂
330 464 zuō to write; to compose 又復廣作微妙天樂
331 464 zuò to rise 又復廣作微妙天樂
332 464 zuò to be aroused 又復廣作微妙天樂
333 464 zuò activity; action; undertaking 又復廣作微妙天樂
334 464 zuò to regard as 又復廣作微妙天樂
335 464 zuò action; kāraṇa 又復廣作微妙天樂
336 449 yǒu is; are; to exist 於其臺中有七寶床
337 449 yǒu to have; to possess 於其臺中有七寶床
338 449 yǒu indicates an estimate 於其臺中有七寶床
339 449 yǒu indicates a large quantity 於其臺中有七寶床
340 449 yǒu indicates an affirmative response 於其臺中有七寶床
341 449 yǒu a certain; used before a person, time, or place 於其臺中有七寶床
342 449 yǒu used to compare two things 於其臺中有七寶床
343 449 yǒu used in a polite formula before certain verbs 於其臺中有七寶床
344 449 yǒu used before the names of dynasties 於其臺中有七寶床
345 449 yǒu a certain thing; what exists 於其臺中有七寶床
346 449 yǒu multiple of ten and ... 於其臺中有七寶床
347 449 yǒu abundant 於其臺中有七寶床
348 449 yǒu purposeful 於其臺中有七寶床
349 449 yǒu You 於其臺中有七寶床
350 449 yǒu 1. existence; 2. becoming 於其臺中有七寶床
351 449 yǒu becoming; bhava 於其臺中有七寶床
352 440 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 何況成就阿耨多羅三藐三菩提已
353 438 such as; for example; for instance 如汝所說
354 438 if 如汝所說
355 438 in accordance with 如汝所說
356 438 to be appropriate; should; with regard to 如汝所說
357 438 this 如汝所說
358 438 it is so; it is thus; can be compared with 如汝所說
359 438 to go to 如汝所說
360 438 to meet 如汝所說
361 438 to appear; to seem; to be like 如汝所說
362 438 at least as good as 如汝所說
363 438 and 如汝所說
364 438 or 如汝所說
365 438 but 如汝所說
366 438 then 如汝所說
367 438 naturally 如汝所說
368 438 expresses a question or doubt 如汝所說
369 438 you 如汝所說
370 438 the second lunar month 如汝所說
371 438 in; at 如汝所說
372 438 Ru 如汝所說
373 438 Thus 如汝所說
374 438 thus; tathā 如汝所說
375 438 like; iva 如汝所說
376 434 I; me; my 汝以方便可能示我
377 434 self 汝以方便可能示我
378 434 we; our 汝以方便可能示我
379 434 [my] dear 汝以方便可能示我
380 434 Wo 汝以方便可能示我
381 434 self; atman; attan 汝以方便可能示我
382 434 ga 汝以方便可能示我
383 434 I; aham 汝以方便可能示我
384 421 zhī to know 汝今當知
385 421 zhī to comprehend 汝今當知
386 421 zhī to inform; to tell 汝今當知
387 421 zhī to administer 汝今當知
388 421 zhī to distinguish; to discern 汝今當知
389 421 zhī to be close friends 汝今當知
390 421 zhī to feel; to sense; to perceive 汝今當知
391 421 zhī to receive; to entertain 汝今當知
392 421 zhī knowledge 汝今當知
393 421 zhī consciousness; perception 汝今當知
394 421 zhī a close friend 汝今當知
395 421 zhì wisdom 汝今當知
396 421 zhì Zhi 汝今當知
397 421 zhī Understanding 汝今當知
398 421 zhī know; jña 汝今當知
399 419 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如汝所說
400 419 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如汝所說
401 419 shuì to persuade 如汝所說
402 419 shuō to teach; to recite; to explain 如汝所說
403 419 shuō a doctrine; a theory 如汝所說
404 419 shuō to claim; to assert 如汝所說
405 419 shuō allocution 如汝所說
406 419 shuō to criticize; to scold 如汝所說
407 419 shuō to indicate; to refer to 如汝所說
408 419 shuō speach; vāda 如汝所說
409 419 shuō to speak; bhāṣate 如汝所說
410 391 again; more; repeatedly 又復廣作微妙天樂
411 391 to go back; to return 又復廣作微妙天樂
412 391 to resume; to restart 又復廣作微妙天樂
413 391 to do in detail 又復廣作微妙天樂
414 391 to restore 又復廣作微妙天樂
415 391 to respond; to reply to 又復廣作微妙天樂
416 391 after all; and then 又復廣作微妙天樂
417 391 even if; although 又復廣作微妙天樂
418 391 Fu; Return 又復廣作微妙天樂
419 391 to retaliate; to reciprocate 又復廣作微妙天樂
420 391 to avoid forced labor or tax 又復廣作微妙天樂
421 391 particle without meaing 又復廣作微妙天樂
422 391 Fu 又復廣作微妙天樂
423 391 repeated; again 又復廣作微妙天樂
424 391 doubled; to overlapping; folded 又復廣作微妙天樂
425 391 a lined garment with doubled thickness 又復廣作微妙天樂
426 385 already 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
427 385 Kangxi radical 49 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
428 385 from 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
429 385 to bring to an end; to stop 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
430 385 final aspectual particle 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
431 385 afterwards; thereafter 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
432 385 too; very; excessively 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
433 385 to complete 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
434 385 to demote; to dismiss 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
435 385 to recover from an illness 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
436 385 certainly 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
437 385 an interjection of surprise 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
438 385 this 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
439 385 former; pūrvaka 常啼菩薩摩訶薩等既入城已
440 380 如來 rúlái Tathagata 見十方無量阿僧祇世界諸佛如來
441 380 如來 Rúlái Tathagata 見十方無量阿僧祇世界諸佛如來
442 380 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 見十方無量阿僧祇世界諸佛如來
443 371 his; hers; its; theirs 詣菩薩所其去不遠
444 371 to add emphasis 詣菩薩所其去不遠
445 371 used when asking a question in reply to a question 詣菩薩所其去不遠
446 371 used when making a request or giving an order 詣菩薩所其去不遠
447 371 he; her; it; them 詣菩薩所其去不遠
448 371 probably; likely 詣菩薩所其去不遠
449 371 will 詣菩薩所其去不遠
450 371 may 詣菩薩所其去不遠
451 371 if 詣菩薩所其去不遠
452 371 or 詣菩薩所其去不遠
453 371 Qi 詣菩薩所其去不遠
454 371 he; her; it; saḥ; sā; tad 詣菩薩所其去不遠
455 369 so as to; in order to 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
456 369 to use; to regard as 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
457 369 to use; to grasp 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
458 369 according to 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
459 369 because of 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
460 369 on a certain date 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
461 369 and; as well as 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
462 369 to rely on 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
463 369 to regard 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
464 369 to be able to 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
465 369 to order; to command 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
466 369 further; moreover 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
467 369 used after a verb 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
468 369 very 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
469 369 already 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
470 369 increasingly 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
471 369 a reason; a cause 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
472 369 Israel 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
473 369 Yi 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
474 369 use; yogena 以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內
475 354 you; thou 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
476 354 Ru River 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
477 354 Ru 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
478 354 you; sir; tva; bhavat 汝何緣故於虛空中與無數百千天子
479 332 shēng to be born; to give birth 因緣和合即生
480 332 shēng to live 因緣和合即生
481 332 shēng raw 因緣和合即生
482 332 shēng a student 因緣和合即生
483 332 shēng life 因緣和合即生
484 332 shēng to produce; to give rise 因緣和合即生
485 332 shēng alive 因緣和合即生
486 332 shēng a lifetime 因緣和合即生
487 332 shēng to initiate; to become 因緣和合即生
488 332 shēng to grow 因緣和合即生
489 332 shēng unfamiliar 因緣和合即生
490 332 shēng not experienced 因緣和合即生
491 332 shēng hard; stiff; strong 因緣和合即生
492 332 shēng very; extremely 因緣和合即生
493 332 shēng having academic or professional knowledge 因緣和合即生
494 332 shēng a male role in traditional theatre 因緣和合即生
495 332 shēng gender 因緣和合即生
496 332 shēng to develop; to grow 因緣和合即生
497 332 shēng to set up 因緣和合即生
498 332 shēng a prostitute 因緣和合即生
499 332 shēng a captive 因緣和合即生
500 332 shēng a gentleman 因緣和合即生

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
如是 rúshì thus, so
 1. ja
 2. jñā
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
no; na
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad
zhě ca

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿閦如来 阿閦如來 196 Aksobhya Tathagata
阿赖耶 阿賴耶 196 Ālaya Consciousness; Store-house Consciousness
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
白净 白淨 98 Shuddhodana; Suddhodana
百劫 98 Baijie
宝清 寶清 98 Baoqing
北方 98 The North
遍净天 遍淨天 98
 1. Visnu
 2. Subhakrtsna Heaven; The Heaven of Pervasive Purity
般若波罗蜜经 般若波羅蜜多經 98 The Large Sūtra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
常啼 常啼 99 Sadāprarudita
常啼菩萨 常啼菩薩 99 Sadāprarudita
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
慈氏 99 Maitreya
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大威德 100 Yamantaka
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大光 100 Vistīrṇavatī
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大桥 大橋 100 Da Qiao
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100 The East; The Orient
东海 東海 100
 1. East China Sea
 2. Donghae
 3. Donghai [commandery]
夺命 奪命 100 Māra
犊子 犢子 100 Vatsa
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
法坚 法堅 102 Fa Jian
法常 102 Damei Fachang
法光 102 Faguang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
梵辅天 梵輔天 102 Brahma-Purohita Heaven; The Heaven of the Ministers of Brahma
梵界 70 Brahma's Realm
梵王 102 Brahma
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
方便门 方便門 102
 1. gate of skillful means
 2. expedient means
 3. Gate of Skillful Means
梵众 梵眾 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法实 法實 102 Dharmasatya
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
奉天 102 Fengtian
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛母 102
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva; a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
福生天 102 Punyaprasava Heaven; The Heaven Produced by Virtue
固安 103 Gu'an
广果天 廣果天 103 Brhatphala Heaven; The Heaven of Bountiful Fruits
河池 104 Hechi
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
黄金宝 黃金寶 104 Wong Kam-po
极广大 極廣大 106 Abhyudgatosnisa
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
伽沙 106 Shule; Kashgar
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
金华 金華 106 Jinhua
金沙 74 Jinsha
净严 淨嚴 106
 1. Jinyan
 2. Jōgon
俱卢 俱盧 75 Kuru
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
满慈子 滿慈子 109 [Purna] Maitrāyaṇīputra
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙乐世界 妙樂世界 109 Abhirati; the Eastern Buddhafield
妙高山 109 Mount Sumeru; Mount Meru
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩诃迦旃延 摩訶迦旃延 109 Mahākātyāyana
摩诃俱絺罗 摩訶俱絺羅 109 Kauṣṭhila; Mahākauṣṭhila; koṭṭhita; Mahākoṭṭhita
魔天 109 Māra
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
频婆娑罗王 頻婆娑羅王 112 King Bimbisara
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
菩萨藏 菩薩藏 112 Mahāyāna canon
普愿 普願 112 Nanquan; Puyuan
七宝塔 七寶塔 113 seven pagodas; stupas made of the seven treasures
人乘 114 Human Vehicle
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如是语 如是語 114 Itivuttaka
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
色究竟 83 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善寂 115 Shan Ji
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
善现天 善現天 115 Sudrsa Heaven; Sudassa; Heaven of Beautiful Devas; Heaven of Skillful Manifestation
少光天 115 Parittabha Heaven; The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 115 Parittasubha Heaven; The Heaven of Limited Purity
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
施护 施護 115 Danapala
时众 時眾 115 present company
世主 115 Lord of the world; Brahmā
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世间经 世間經 115 Loka Sutra
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
受者 115 The Recipient
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
娑婆世界主 115 Mahabrahma; Brahma
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
台中 臺中 84 Taizhong; Taichung
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天宝 天寶 116 Tianbao
天等 116 Tiandeng
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
王臣 119 Wang Chen
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无烦天 無煩天 119 Avrha Heaven; The Heaven without Affliction
五佛 119 Five Dhyani Buddhas; Five Wisdom Buddhas
无热天 無熱天 87 Atapa Heaven; The Heaven without Heat
五无间 五無間 87
 1. Avici Hell; Avīci Hell
 2. five sins leading to rebirth in Avacici Hell
 3. Avacici Hell
五无间业 五無間業 87 the Five Unpardonable Sins
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无诤三昧 無諍三昧 119 Samādhi of Non-contention
光音天 119 Abhasvara Heaven; The Heaven of Radiant Sound
无量光天 無量光天 119 Apramanabha Heaven; The Heaven of Infinite Radiance
无量净天 無量淨天 119 Apramanasubha Heaven; The Heaven of Infinite Purity
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
香象 120 Gandhahastī
相如 120 Xiangru
贤善 賢善 120 Bhadrika; Bhaddiya
贤上 賢上 120 Bhadrottama
西北方 120 northwest; northwestern
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
喜上 120 Nandottama
西天 88 India; Indian continent
喜足天 120 Tuṣita Heaven
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
一乘 121 ekayāna; one vehicle
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
亦庄 亦莊 121 Yizhuang
喻品 121 Chaper on Similes
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
旃陀罗 旃陀羅 122 Chandala; caṇḍāla [untouchable caste]
正使 122 Chief Envoy
正知 122 Zheng Zhi
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
知足天 122 Tuṣita Heaven
中说 中說 122 Zhong Shuo
众贤 眾賢 122 Saṅghabhadra
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 861.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱念 愛念 195 to miss
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
阿那含果 97
 1. the fruit of Anāgāmin; the fruit of a non-returning
 2. realization of non-returner
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八大 98 eight great
八大地狱 八大地獄 98 eight great hells
八功德水 98 water with eight merits
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 98 to address the Buddha
百味 98 a hundred flavors; many tastes
白月 98 first half of the month; śuklapakṣa
白莲华 白蓮華 98 white lotus flower; pundarika
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
谤法 謗法 98 persecution of Buddhism
谤佛 謗佛 98 persecution of Buddhism
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
宝网 寶網 98 a net of jewels net
宝车 寶車 98 jewelled cart
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
报佛 報佛 98 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
薄福 98 little merit
宝华 寶華 98
 1. flowers; jeweled flowers
 2. Treasure Flower
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
必当 必當 98 must
鼻根 98 organ of smell
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不害 98 non-harm
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不杀生 不殺生 98 Refrain from killing
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不偷盗 不偷盜 98 refrain from stealing
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不以内外色 不以內外色 98 either as an inside or an outside form
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
不思议品 不思議品 98 Inconceivable [chapter]
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
财施 財施 99 donations of money or material wealth
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
禅定波罗蜜 禪定波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
常乐 常樂 99 lasting joy
常生 99 immortality
常行乞食 99 only eating what is given as alms
常坐 99 constantly sitting in meditation
长时 長時 99 eon; kalpa
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
谄诳 諂誑 99 to cheat; śaṭha
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
瞋恨 99 to be angry; to hate
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
称计 稱計 99 measure
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
成就一切智 99 attainment of omniscience
瞋心 99
 1. anger; a heart of anger
 2. Anger
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持戒波罗蜜 持戒波羅蜜 99 sila-paramita; the paramita of proper conduct
癡心 99 a mind of ignorance
赤栴檀 99 red sandalwood
愁恼 愁惱 99 affliction
付嘱 付囑 99 to entrust to
初禅 初禪 99 first dhyāna; first jhana
初发心 初發心 99 initial determination
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
幢幡 99 a hanging banner
垂布 99 drop down and spread
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
慈心 99 compassion; a compassionate mind
麁恶 麁惡 99 disgusting
大般涅槃 100 mahāparinirvāṇa
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大愿 大願 100 a great vow
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大利 100 great advantage; great benefit
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道心 100 Mind for the Way
道意 100 intention to attain enlightenment
道中 100 on the path
导首 導首 100 leader; spiritual guide; nāyaka
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
等观 等觀 100 to view all things equally
等身 100 a life-size image
等心 100 a non-discriminating mind
等智 100 secular knowledge
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
定蕴 定蘊 100 aggregate of meditation; samādhiskandha
顶受 頂受 100 to respectfully receive
第三禅 第三禪 100 the third dhyāna
谛受 諦受 100 right livelihood
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
动心 動心 100
 1. to move the heart; to be moved
 2. to shake the will
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
断见 斷見 100 Nihilism
对法 對法 100
 1. corresponding law; the Abhidharma
 2. corresponding dharmas
多劫 100 many kalpas; numerous eons
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
度生 100 to save beings
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
恶念 惡念 195 evil intentions
二边 二邊 195 two extremes
二禅 二禪 195
 1. the second dhyana
 2. second dhyāna; second jhāna
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二心 195 two minds
而作是念 195 made within himself the following reflection
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
恶友 惡友 195 a bad friend
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发大心 發大心 102 generate great mind
法尔如是 法爾如是 102 Dharma as It Is
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法座 102 Dharma seat
法处 法處 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法会 法會 102 a Dharma service; an assembly; dharma-saṃgīti
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法界平等 102 the Dharma realm does not differentiate
法境 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
方便门 方便門 102
 1. gate of skillful means
 2. expedient means
 3. Gate of Skillful Means
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便力 102 the power of skillful means
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法义 法義 102
 1. the teaching of a principle
 2. definition of the Dharma
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
粪扫衣 糞掃衣 102 monastic robes
佛弟子 102 a disciple of the Buddha
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
佛住 102
 1. Buddha abode
 2. the Buddha was staying at
佛宝 佛寶 102 the treasure of the Buddha
佛道 70
 1. bodhi; enlightenment
 2. the path leading to enlightenment
 3. Buddhahood
 4. the Buddha Way
 5. Way of the Buddha
 6. Buddhist practice
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛法无边 佛法無邊 102 the teachings of the Buddha are boundless
佛果 102
 1. becoming a Buddha as the result of long practice
 2. Foguo
佛会 佛會 102 a Buddhist ceremony or festival
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛舍利 102 Buddha relics
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛事 102 a Buddha ceremony; a Buddhist ritual
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
佛眼观 佛眼觀 70 observe them through the Buddha eye
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
福行 102 actions that product merit
福业 福業 102 virtuous actions
福智 102
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
甘露门 甘露門 103 The Nectar Gate of Dharma
功德无量 功德無量 103 boundless merit
供养心 供養心 103 A Mind of Offering
功德聚 103 stupa
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观空 觀空 103
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
 3. Guan Kong
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
观行 觀行 103 contemplation and action
广心 廣心 103
 1. a broad mind
 2. Guang Xin
广说 廣說 103 to explain; to teach
过现 過現 103 past and present
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
后际 後際 104 a later time
后身 後身 104 last body; next body; last rebirth
护身 護身 104 protection of the body
护世 護世 104 protectors of the world
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
坏相 壞相 104 state of destruction
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
幻人 104 an illusionist; a conjurer
幻师 幻師 104
 1. an illusionist; a conjurer
 2. magician
幻士 104 an illusionist; a conjurer
化人 104 a conjured person
化现 化現 104 a incarnation
化作 104 to produce; to conjure
慧蕴 慧蘊 104 aggregate of wisdom; prajñāskandha
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
惛沈 104 lethargy; gloominess
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
护者 護者 104 protector; demon; rākṣasa
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见大 見大 106 the element of visibility
见相 見相 106 perceiving the subject
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
坚固勇猛 堅固勇猛 106 resolute; dhīra
教行 106 teaching and practice; instruction and conduct
戒波罗蜜 戒波羅蜜 106 sila-paramita; the paramita of proper conduct
皆得成佛 106 all can become Buddhas; may attain Buddhahood
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
节量食 節量食 106 eating a limited amount
戒相 106 different forms of precepts; characteristics of precepts
戒蕴 戒蘊 106 aggregate of morality; śīlaskandha
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
劫火 106 kalpa fire
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
解脱知见蕴 解脫知見蘊 106 aggregate of knowledge and experience of liberation; vimuktijñānadarśanaskandha
解脱蕴 解脫蘊 106 aggregate of liberation; vimuktiskanda
戒行 106 to abide by precepts
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
境界相 106 world of objects; the external phenomenal world
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
净天 淨天 106 pure devas
境相 106 world of objects
敬信 106
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
金刚三摩地 金剛喻三摩地 106 vajropamasamādhi
经法 經法 106 canonical teachings
兢伽沙 106 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
净戒 淨戒 106
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
净妙 淨妙 106 pure and subtle
净命 淨命 106 friend; brother; āyuṣman
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
救一切 106 saviour of all beings
究竟即 106 ultimate identity
伎乐 伎樂 106 music
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第八 106 scroll 8
卷第二 106 scroll 2
卷第二十 106 scroll 20
卷第九 106 scroll 9
卷第六 106 scroll 6
卷第七 106 scroll 7
卷第三 106 scroll 3
卷第十 106 scroll 10
卷第十八 106 scroll 18
卷第十九 106 scroll 19
卷第十六 106 scroll 16
卷第十七 106 scroll 17
卷第十三 106 scroll 13
卷第十四 106 scroll 14
卷第十五 106 scroll 15
卷第十一 106 scroll 11
卷第十二 106 scroll 12
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
觉道 覺道 106 Path of Awakening
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
空法 107 to regard all things as empty
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空三摩地 107 the samādhi of emptiness
空有 107
 1. non-existent and existent; emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空无 空無 107
 1. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空性 107
 1. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
苦受 107 the sensation of pain
愦閙 憒閙 107 clamour
苦痛 107 the sensation of pain
苦乐 苦樂 107 joy and pain
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
利乐 利樂 108 blessing and joy
利他行 108 Deeds to Benefit Others
离欲 離欲 108 free of desire
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
利根 108 natural powers of intelligence
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
离过 離過 108 eliminating faults; vāntadoṣa
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
六十二见 六十二見 108 sixty two views
利养 利養 108 gain
利益心 108
 1. hita-citta
 2. Hitadhyasayin
龙神 龍神 108 dragon spirit
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
轮王 輪王 108 wheel turning king
轮转生死 輪轉生死 108 passing through the cycle of life and death
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
妙色 109 wonderful form
妙香 109 fine incense
妙行 109 a profound act
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
明法 109
 1. method of mantras; magic formule
 2. clear rule by law
 3. the laws of nature
 4. wise edicts
摩诃般若 摩訶般若 109 great wisdom; mahāprajñā
摩诃曼陀罗华 摩訶曼陀羅華 109 mahāmandārava flower
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔境界 109 Mara's realm
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
魔障 77
 1. mara-hindrance
 2. Māra-hindrances
难信 難信 110 hard to believe
难信难解 難信難解 110 hard to believe and hard to understand
纳受 納受 110
 1. to receive; to accept
 2. to accept a prayer
那庾多 110 a nayuta
内法 內法 110 the Buddhadharma; the Dharma
能信 110 able to believe
能破 110 refutation
能行 110 ability to act
能缘 能緣 110 conditioning power
念法 110
 1. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
念言 110 words from memory
涅槃寂静 涅槃寂靜 78 Nirvana is perfect tranquility
牛王 110 king of bulls
傍生 112 [rebirth as an] animal
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
品第一 112 Chapter One
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等心 112 an impartial mind
譬喻品 112 Chapter on Similes
破法 112 to go against the Dharma; to act contrary to the Buddha's teaching
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩萨行者 菩薩行者 112 a bodhisattva practitioner
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨品 菩薩品 112 Bodhisattvas chapter
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨地 菩薩地 112 stage of bodhisattva; bodhisattvabhūmi
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨大士 菩薩大士 112 bodhisattva-mahāsattva
菩提分 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
千佛 113 thousand Buddhas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
勤苦 113 devoted and suffering
勤行 113 diligent practice
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
清净心 清淨心 113 pure mind
清净法界 清淨法界 113 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
清净佛刹 清淨佛剎 113 pure land
清净慧 清淨慧 113
 1. pure wisdom; visuddhamati
 2. Visuddhamati
轻慢 輕慢 113 to belittle others
勤求 113 to diligently seek
求法 113 to seek the Dharma
劝请 勸請 113 to request; to implore
取着 取著 113 grasping; attachment
染法 114 kleśa; mental affliction
染心 114 afflicted mind; kliṣṭa-citta
绕佛 繞佛 114 to circumambulate the Buddha
忍波罗蜜 忍波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
人非人 114 kijnara; human or non-human being
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
人相 114 the notion of a person
人众 人眾 114 many people; crowds of people
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入佛 114 to bring an image of a Buddha
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
如理 114 principle of suchness
如理作意 114 attention; engagement
如梦 如夢 114 like in a dream
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
入圣 入聖 114 to become an arhat
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如来地 如來地 114 state of a Tathāgata
入涅 114 to enter Nirvāṇa; to pass away
如如 114
 1. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
 2. Thusness
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实智 如實智 114 knowledge of all things
如实知 如實知 114
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
入心 114 to enter the mind or heart
三禅 三禪 115 third dhyāna; third jhāna
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. three vehicles; triyāna; triyana
 2. Three Vehicles
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三十二大人相 115 thirty two marks of excellence
三十七菩提分法 115 Bodhipakkhiyadhamma
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三相 115 the three marks of existence; trilakṣaṇa; tilakkhaṇa
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三衣 115 the three robes of monk
三匝 115 to circumambulate three times
三转 三轉 115 Three Turnings Dharma Wheel
三转十二行相 三轉十二行相 115 three turnings and twelve phases of action; tri-parivarta-dvādaśākāra-dharma-cakra-pravartana
散华 散華 115 scatters flowers
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩呬多 115 equipose; samāhita
色界 115 realm of form; rupadhatu
色境 115 the visible realm
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色想 115 form-perceptions
色心 115 form and the formless
色法 115 rupadharma; physical objects the phenomenal world
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
色有 115 material existence
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
善因 115 Wholesome Cause
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善利 115 great benefit
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善巧方便 115 skillful and expedient means
善顺 善順 115
 1. sūrata; well disposed towards; compassionate
 2. Sūrata
善友 115
 1. a Dharma friend; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
 2. Sabbamitta; Sarvamitra
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
少善根 115 few good roots; little virtue
少欲 115 few desires
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
舌根 115 organ of taste; tongue
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
深法 115 a profound truth
身根 115 sense of touch
深经 深經 115 Mahāyāna sūtras; profound scriptures
生法 115 sentient beings and dharmas
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生苦 115 suffering due to birth
生忍 115 Ordinary Patience
生相 115 attribute of arising
生缘老死 生緣老死 115 from birth as a requisite condition, then aging and death
胜解 勝解 115 adhimokṣa; adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
生起 115 cause; arising
生死苦 生死苦 115 suffering of Saṃsāra
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
身见 身見 115 views of a self
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
沈水香 115 aguru
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
摄心 攝心 115 to concentrate
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
施波罗蜜 施波羅蜜 115 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
十方三世 115 Ten Directions and Three Periods of Time
示教 115 to point and instruct
示教利喜 115 Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善道 115 ten wholesome kinds of practice
实义 實義 115 true meaning; true doctrine
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
施者 115 The Giver
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
识住 識住 115 the bases of consciousness
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
十波罗蜜多 十波羅蜜多 115 ten pāramitās; ten perfections
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
世间相 世間相 115 the characteristics of the world
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
十善 115 the ten virtues
尸陀林 115 sitavana; cemetery
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
实性 實性 115
 1. true nature
 2. actual nature
实语 實語 115 true words
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
受法 115 to receive the Dharma
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
寿量 壽量 115 Lifespan
受想 115 sensation and perception
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
授与 授與 115 to award; to confer
水界 115 water; water realm; water element
说净 說淨 115 explained to be pure
四兵 115 four divisions of troups
四兵众 四兵眾 115 four divisions of troups
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四禅定 四禪定 115 four dhyānas
死苦 115 death
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四维 四維 115
 1. the four half points of the compass
 2. four social bonds
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍智 四無礙智 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
斯陀含果 115 the fruit of a Sakṛdāgāmin
速得成就 115 quickly attain
随一 隨一 115 mostly; most of the time
随缘 隨緣 115
 1. Follow Conditions
 2. to accord with conditions
 3. to act in accordance with causes and conditions
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随喜功德 隨喜功德 115 The Merit of Responding with Joy
随喜迴向 隨喜迴向 115 admiration and transfer merit
随转 隨轉 115 teaching of adaptable philosophy
所以者何 115 Why is that?
所持 115 adhisthana; empowerment
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
所行 115 actions; practice
他力 116 the power of another
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
贪爱 貪愛 116
 1. passion; desire; rāga
 2. Clinging
唐捐 116 in vain
贪着 貪著 116 attachment to desire
天华 天華 116 divine flowers
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天龙八部 天龍八部 116 eight kinds of demigods
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天乐 天樂 116 heavenly music
天众 天眾 116 devas
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
通利 116 sharp intelligence
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
头面礼佛 頭面禮佛 116 came up to the Lord, saluted his feet with their heads
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. elimination of defilements through ascetic practice; dhutanga
徒众 徒眾 116 a group of disciples
退屈 116 to yield; to retreat; to regress
退堕 退墮 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
涂香 塗香 116 to annoint
外法 119
 1. outside teachings
 2. external objects [dharmas]
往诣 往詣 119 to go to; upagam
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
未来世 未來世 119 times to come; the future
威仪寂静 威儀寂靜 119 majestic tranquility
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我见 我見 119 the view of a self
我空 119 empty of a permanent ego; empty of self
我是佛 119
 1. I am a buddha
 2. I am a buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我我所 119 conception of possession; mamakāra
我相 119 the notion of a self
我有 119 the illusion of the existence of self
我爱 我愛 119 self-love
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我身 119 I; myself
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无复烦恼 無復煩惱 119 without any more defilements
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
无见者 無見者 119 no observer
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无漏心 無漏心 119 mind without outflows
五取蕴 五取蘊 119 five aggregates of attachment
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
五无间罪 五無間罪 119 Avici Hell; offenses deserving Fivefold Relentless Retribution
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五欲 五慾 119 the five desires
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无云 無雲 119 without clouds
无碍智 無礙智 119 omniscience
五法 119 five dharmas; five categories
无间业 無間業 119 unremitting karma
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无明缘行 無明緣行 119 from ignorance, volition arises
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无念 無念 119
 1. tathatā
 2. No Thought
 3. free from thought
 4. no thought
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
无贪心 無貪心 119 a mind without greed
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
 2. mental proliferation
现生 現生 120 the present life
香城 120 Fragrant City
香华 香華 120 incense and flowers
相分 120 an idea; a form
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
小王 120 minor kings
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
懈倦 120 tired
邪命 120 heterodox practices
喜乐性 喜樂性 120 joyfulness
心不退转 心不退轉 120 my mind did not swerve from its aim
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
心得自在 120 having attained mastery of their minds
心法 120 mental objects
新发意 新發意 120 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
心净 心淨 120 A Pure Mind
信乐 信樂 120 joy of believing
心灭 心滅 120 cessation of the deluded mind
信施 120 trust in charity
信受 120 to believe and accept
信受奉行 120 to receive and practice
心数 心數 120 a mental factor
心数法 心數法 120 a mental factor
心所法 120 a mental factor; a mental state; a mental event
心想 120 thoughts of the mind; thought
心心 120 the mind and mental conditions
心作 120 karmic activity of the mind
行禅 行禪 120
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行佛 120 Practice the Buddha's Way
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
性起 120 arising from nature
行一 120 equivalence of all forms of practice
行缘识 行緣識 120 from volition, consciousness arises
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
行法 120 cultivation method
心观 心觀 120 contemplation on the mind
星宿劫 120 Naksatra kalpa; the future kalpa
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
心所 120 a mental factor; caitta
信行 120
 1. faith and practice
 2. Xinxing
心行 120 mental activity
心业 心業 120 the mental karma
修善 120 to cultivate goodness
修十善业 修十善業 120 visualize the ten good deeds
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
修空 120 cultivation of emptiness
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
虚妄分别 虛妄分別 120
 1. a dilusion; a mistaken distinction
 2. a dilusion; a mistaken distinction
眼根 121 the faculty of sight
严净 嚴淨 121 majestic and pure
言说 言說 121
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
药叉 藥叉 121 yaksa
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
夜叉 121 yaksa
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
业因 業因 121 karmic conditions
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一佛 121 one Buddha
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一偈 121 one gatha; a single gatha
异见 異見 121 different view
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一念 121
 1. one moment; one instant
 2. one thought
 3. one thought
一弹指 一彈指 121 a snap of the finger
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一由旬 121 one yojana
一缘 一緣 121 one fate; shared destiny
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
一法 121 one dharma; one thing
意根 121 the mind sense
疑悔 121
 1. doubt and regret
 2. to lose hope; to despair
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一句 121
 1. a single verse; a single word
 2. a sentence
义利 義利 121 a beneficial meaning
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
应观 應觀 121 may observe
应当学 應當學 121 wrongdoing; misdeed; minor misdeed; duṣkṛta; dukkaṭa
应作 應作 121 a manifestation
印可 121 to confirm
音声 音聲 121 sound; noise
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切法无相 一切法無相 121 all dharmas have no sign
一切法真如平等 121 all dharmas are identical to tathatā
一切苦 121 all difficulty
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智相 121 the characteristic of all-knowledge; sarvajñatā
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一刹那 一剎那 121
 1. one kṣaṇa; one instant
 2. one ksana
异生 異生 121 an ordinary person; pṛthagjana
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
勇猛胜 勇猛勝 121 superior bravery
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有何因缘 有何因緣 121 What are the causes and conditions?
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
有法 121 something that exists
有漏 121 having flow; pain; affliction; vexation; defilement; bhavāsrava; āsrava
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
有身见 有身見 121 the view or belief in a true self; satkāyadṛṣṭi; sakkāyadiṭṭhi
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
有缘 有緣 121
 1. having karmic affinity; having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
欲界 121 realm of desire
语业 語業 121 verbal karma
与欲 與欲 121 with desire; with consent
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
缘生法 緣生法 121 conditioned dharmas
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
缘中 緣中 121 the place at which the mind is centered
浴池 121 a bath; a pool
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
欲取 121 clinging to feelings of pleasure; kāma-upādāna
赞歎 讚歎 122 praise
杂染 雜染 122
 1. an affliction; a defilement
 2. Polluted
憎爱 憎愛 122 hate and love
增上慢 122 conceit; abhimāna
占相 122 to tell someone's future
长者子 長者子 122 the son of an elder
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正见人 正見人 122 Right Viewer
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正思惟 122 right intention; right thought
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
正法久住 122
 1. the right Dharma will last for a long time
 2. Eternally Abiding Dharma
正勤 122
 1. Effort; Right Effort
 2. Effort; Right Effort
正说 正說 122 proper teaching
证悟 證悟 122
 1. Attainment
 2. to awaken [to the Truth]
 3. experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
正行 122 right action
正意 122 wholesome thought; thought without evil
正智 122 correct understanding; wisdom
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
智慧波罗蜜 智慧波羅蜜 122 prajna-paramita; perfection of wisdom
知见 知見 122
 1. to know by seeing
 2. Understanding
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
中善 122 admirable in the middle
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
重担 重擔 122 a heavy load
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众苦 眾苦 122 all suffering
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法实相 諸法實相 122 the actual nature of dharmas
诸法无我 諸法無我 122 All phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
助念 122 Assistive Chanting
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸事 諸事 122 all things; everything
住世 122 living in the world
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
嘱累 囑累 122 to entrust somebody to carry a burden
嘱累品 囑累品 122 Entrusting chapter
诸力 諸力 122 powers; bala
住相 122 sthiti; abiding
住着 住著 122 to cling; to attach; to dwell
资生 資生 122 the necessities of life
自相空 122 emptiness of essence
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
罪報 罪報 122 retribution
最胜 最勝 122 jina; conqueror
罪业 罪業 122 sin; karma
作佛 122 to become a Buddha
作佛事 122 do as taught by the Buddha
作善 122 to do good deeds
作意 122 attention; engagement