Glossary and Vocabulary for Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra (Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing) 《菩提場所說一字頂輪王經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 332 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 修習真言行
2 307 èr two 二合
3 264 to join / to combine 二合
4 238 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 愚夫常是說
5 225 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 以明獲成就
6 183 zuò to do 作是思惟
7 160 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 於如來窣覩波前
8 156 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 若欲修習佛頂不思議印三摩
9 144 big / great / huge / large / major 空諡大鑒正號大廣智大興善
10 141 fu 也曩謨薩嚩
11 141 to reach 彼悉皆違逆金剛種族及
12 135 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa 若欲修習佛頂不思議印三摩
13 135 sān three 曩謨颯跢喃三藐三沒馱俱致南薩失囉
14 124 děng et cetera / and so on 息災等三種
15 123 zhōng middle 天世魔世沙門婆羅門眾中
16 113 Buddha / Awakened One 先佛之所說
17 108 lìng to make / to cause to be / to lead 纔見令一切眾生
18 101 wáng Wang 修佛頂王真言行者
19 100 yǐn to lead / to guide
20 95 néng can / able 能壞一切魔
21 93 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 得成此真言
22 93 yuē to speak / to say
23 92 chù a place / location / a spot / a point 名中成就處
24 90 huà painting / picture / drawing 使匠者令畫
25 90 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 蘗多娑賀惹低薩嚩沒馱
26 88 duò to carry on one's back 沒馱冒地薩怛吠
27 88 shèng to beat / to win / to conquer 無能勝加持品第十一
28 87 suō to dance / to frolic 蘗多娑賀惹低薩嚩沒馱
29 83 加持 jiāchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment 無能勝加持品第十一
30 82 chí to grasp / to hold 或持餘真言
31 82 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 能淨念誦室
32 78 有情 yǒuqíng sentient beings 有情劣精進
33 78 shàng top / a high position 竪二中指相合屈上節
34 77 shēn human body / torso 作窣覩波身口
35 75 輪王 lúnwáng wheel turning king 祕密主或持誦輪王真言者
36 75 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi / Vajrapani Bodhisattva 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
37 73 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
38 70 zhù to dwell / to live / to reside 隨時住等引
39 70 rén person / people / a human being 是持誦之人
40 68 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 利益修行者
41 68 qián front 不異於前明
42 68 滿 mǎn full 羯麼拏滿怛
43 67 míng bright / brilliant 以明獲成就
44 66 護摩 hùmó a burnt offering / homa 護摩所加持
45 63 dǐng top / peak 或結頂
46 63 菩薩 púsà bodhisatta 一切諸菩薩印可
47 63 a scheme / a plan 曩謨囉怛曩
48 62 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量無邊世界有情
49 61 tiān day 天世魔世沙門婆羅門眾中
50 61 to enter
51 60 祕密 mìmì a secret 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
52 60 zhǔ owner 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
53 59 method / way 菩提場所說一字頂輪王經證學法品第
54 58 shí time / a point or period of time 念誦時若能憶持
55 57 念誦 niànsòng to read out / to recite 念誦時若能憶持
56 56 xiū to decorate / to embellish 修真言行者
57 55 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
58 54 ǎn Om 沒駄南唵吒嚕
59 54 one 圓光一
60 53 jiā jia
61 52 luó Luo 仡羅
62 52 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce
63 51 nán south 曩謨颯跢喃三藐三沒馱俱致南薩失囉
64 51 extra / surplus / remainder 或持餘真言
65 51 qiú to request 猶如如意樹令滿一切所求
66 50 yòng to use / to apply 許用於牛酥
67 49 sa 也曩謨薩嚩
68 49 grieved / saddened 曩謨囉怛曩
69 48 xíng appearance 則住三昧形
70 47 zuò to sit 如來坐處印
71 47 wěi tail 曬尾
72 46 xiàn to appear / to manifest / to become visible 本尊速現其前
73 45 tool / device / utensil / equipment / instrument 一切嚴具莊嚴其身
74 45 xīn heart 心生大歡喜
75 45 guāng light 彼勝驍勇威光色
76 45 soil / ground / land 沒馱冒地薩怛吠
77 44 jié to bond / to tie / to bind 者以此真言加持結縷
78 44 shí food / food and drink 不應食葱蒜
79 43 xiàng to appear / to seem / to resemble 隨於一像前
80 43 悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi 為求悉地故
81 43 yán to speak / to say / said 誥金剛手菩薩言
82 43 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 金剛手此名金剛爓一切如來三摩地明王
83 42 to rub 曳尾摩
84 42 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 由此印威德
85 42 nán difficult / arduous / hard 難者薩嚩婆庾
86 42 bottom / base / end
87 42 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 我略說彼有大威德
88 42 zhǒng kind / type 六種而振動
89 41 to take / to get / to fetch 取蘇摩那花
90 39 huài bad / spoiled / broken / defective 能壞一切魔
91 39 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 獲得種種利
92 39 xiān first 先佛之所說
93 39 jiàn to see 纔見令一切眾生
94 38 行者 xíngzhě practitioner 此明清淨修行者
95 38 xíng to walk / to move 修習真言行
96 38 huò to reap / to harvest 以明獲成就
97 37 undulations 冒鉢薩俁波也細瓢曩謨窣覩
98 36 to know / to learn about / to comprehend 諸魔悉惑亂
99 35 應作 yīngzuò a manifestation 於一切事業應作加護
100 35 hōng hum / hūṃ
101 35 jiā gha / ga 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
102 34 bái white 以白
103 34 guān to look at / to watch / to observe 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
104 34 shēng to be born / to give birth 心生大歡喜
105 33 shǒu hand 手成就輪王佛頂菩薩
106 33 tóu head 以右中指頭
107 32 jīn today / modern / present / current / this / now 今說此大明
108 32 you 怛儞也
109 32 zhà shout in a rage / roar / bellow 羯吒布單曩迦區
110 32 jìng clean 若穢者若淨者前
111 32 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 以香華而供養
112 31 世間 shìjiān world / the human world 世間悉皆聞
113 31 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 俱胝印以為眷屬
114 31 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能勝加持品第十一
115 31 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 空諡大鑒正號大廣智大興善
116 31 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 一切神通悉皆現前
117 30 zūn to honor / to respect 成就本所尊
118 30 利益 lìyì benefit / interest 利益諸有情
119 30 jiāo to teach / to educate / to instruct 此教一切處
120 30 fēn to separate / to divide into parts 皆從如來支分生
121 30 lái to come 或餘類有情欲來障難
122 29 to adjoin / to border 毘藥
123 29 shuǐ water 如池無有水
124 29 to irritate / to vex / to offend / to incite 蘗多娑賀惹低薩嚩沒馱
125 29 金剛 jīngāng a diamond 彼悉皆違逆金剛種族及
126 29 光明 guāngmíng bright 百千光明莊嚴
127 29 shì matter / thing / item 親近承事善友
128 29 a mile 惹娑嚩隷曩尾哩曳
129 28 zhòng many / numerous 天世魔世沙門婆羅門眾中
130 28 power / force / strength 大威神之力
131 28 儀軌 yí guǐ kalpa sutra 不能依儀軌
132 28 中指 zhōngzhǐ middle finger 竪二中指相合屈上節
133 28 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 大覺智莊嚴
134 28 應用 yìngyòng to use / to apply 於此應用之
135 27 zhī to know 爾時世尊知無盡法界已
136 27 Māra 諸魔悉惑亂
137 27 zuǒ left 比舍左步多阿鉢娑麼
138 27 qiān one thousand 百千光明莊嚴
139 26 持明 chímíng dhāraṇī 成就持明仙
140 26 apparatus 開府儀同三司特進試鴻臚卿
141 26 阿蘇羅 āsūluó asura 能摧一切天龍藥叉阿蘇羅
142 26 to bend / to flex 明屈屢草芽
143 26 zhàng to separate 為息彼障故
144 26 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 普遍諸世界
145 26 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 常得清淨身
146 26 lüè plan / strategy 我略說
147 26 ān calm / still / quiet / peaceful 安臍下
148 26 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 是印如蓮華
149 26 verbose / talkative 嚩迦覽囉惹主嚕娜迦虞哩也
150 26 to arise / to get up 由心起念
151 26 畫像 huàxiàng a portrait / a figurine 如上所說畫像
152 25 右手 yòu shǒu right hand 以右手握大指作拳
153 25 wood / lumber
154 25 傘蓋 sǎngài a canopy 如傘蓋形
155 25 bǎo a jewel / gem / a treasure 如栽寶性而照曜
156 25 four
157 25 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 阿鉢囉
158 25 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 若於調伏爐
159 24 大指 dàzhǐ first (index) finger / big toe 以右手握大指作拳
160 24 to assemble / to meet together 名聚名大聚
161 24 菩提場所說一字頂輪王經 pútí chǎngsuǒ shuō yīzì dǐng lúnwáng jīng Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra / Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing 菩提場所說一字頂輪王經卷第
162 24 speed 彼人速疾易得成就
163 24 shī the practice of selfless giving / dāna 心懷常捨施
164 23 disease / sickness / ailment 彼人速疾易得成就
165 23 color
166 23 zhǐ to point 移左指如前
167 23 interest 為息彼障故
168 23 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 毘藥
169 23 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 祕密藥叉主
170 23 Na 娜以諦奴囉地誐謎薩丁也
171 23 a type of standing harp 烏祖賀囉薩嚩婆也訥瑟跓
172 23 jiā to add 若常加於耳
173 22 zhǔn a rule / a guideline / a standard 印准前辦事佛頂印
174 22 day of the month / a certain day 攞嚩日囉
175 22 zhǎng palm of the hand 在掌竪臂向上
176 22 jiǎ armor 名如來甲印
177 22 佛眼 Fó yǎn Buddha eye 并佛眼等明
178 22 é to intone 波羅爾諦尾囉而尾誐多婆
179 22 liàng a quantity / an amount 廣說有無量
180 22 desire 或餘類有情欲來障難
181 21 jié take by force / to coerce 乃至一百劫
182 21 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 能成吉祥事
183 21 luó to split / to rend / to choose / to rub / to wipe 摩囉嚩攞尾那設寧舍枳也
184 21 不思議 bù sīyì inconceivable 若欲修習佛頂不思議印三摩
185 21 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能依儀軌
186 21 無有 wú yǒu there is not 如池無有水
187 21 good fortune / happiness / luck 獲王福及餘
188 21 a family clan 當生於勝族
189 21 huá Chinese 若青蓮華在池開
190 21 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 里尼娑嚩
191 21 大明 dàmíng the sun 今說此大明
192 21 不成 bùchéng unsuccessful 悉皆不成就
193 21 huì intelligent / clever 為彼劣慧者
194 21 seven
195 21 to leave / to depart / to go away / to part 若離於甲印
196 20 熾盛 chìshèng to burn in flames 即阿蘇羅宮中火然熾盛
197 20 sentence 即說真言句
198 20 bǎi one hundred 百千光明莊嚴
199 20 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman 所謂具壽舍利子
200 20 調 tiáo to harmonize 難調諸藥叉
201 20 shā sand / gravel / pebbles 然後以補沙鐵
202 19 cuī to destroy / to break / to injure 是摧壞頂印
203 19 三時 Sān Shí The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism 三時
204 19 xiàn to offer / to present 每一華誦一遍一獻塔
205 19 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 光圍遶在蓮花上
206 19 大印 dàyìn stamp / official seal 應用此大印
207 19 to see / to observe / to witness 冒鉢薩俁波也細瓢曩謨窣覩
208 19 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 我已略說義相應
209 19 shì a generation 天世魔世沙門婆羅門眾中
210 19 wǎng to go (in a direction) 纔瞬目頃往於色究竟
211 19 jìn nearby 沙也薩嚩尾近曩
212 19 earth / soil / dirt 往餘佛剎土
213 19 suí to follow 善應隨三世佛菩
214 19 shù tree 猶如如意樹令滿一切所求
215 19 修習 xiūxí to practice / to cultivate 修習真言行
216 19 zhēn real / true / genuine 真金瓔珞臂釧
217 19 eight 岐曳切八
218 18 左手 zuǒ shǒu left hand 以左手如前甲印
219 18 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 顯揚諸功德
220 18 shù straight vertical character stroke 竪二中指相合屈上節
221 18 truth / satya 諦阿目岐
222 18 zhǐ a hedge thorn 摩囉嚩攞尾那設寧舍枳也
223 18 mother 母寧悉
224 18 zhì to place / to lay out 曩謨三滿多沒馱南唵劫比羅惹置羅
225 18 yuàn to hope / to wish / to desire 是明我願聽
226 18 quán fist 以二手內相叉作拳
227 18 níng Nanjing 爾寧爾寧爾曩嚩黎怛也
228 17 本尊 běn zūn istadevata / ishta-deva / ishta-devata / a tutelary deity / a meditation deity / an enlightened being 本尊速現其前
229 17 wēi prestige / majesty 彼勝驍勇威光色
230 17 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 金剛手若善男子善女人
231 17 jìn to the greatest extent / utmost 盡說其威德
232 17 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 我先已宣說
233 17 shāo to burn 以種種塗香華燒
234 17 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 有情劣精進
235 17 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 俱胝印以為眷屬
236 17 to protect / to guard 護諸根者
237 17 to wash / to bathe 常於澡洗時
238 17 to take
239 17 five
240 17 to go 去引
241 17 ministry / department 曩謨三滿多沒馱南唵部
242 17 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 於餘世界自在遊行
243 16 to beg / to request 乞灑
244 16 niàn to read aloud 由心起念
245 16 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 所謂金剛幢菩薩摩訶薩
246 16 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 令作眾生明
247 16 grandmother 波羅爾諦尾囉而尾誐多婆
248 16 road / path / way
249 16 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 安立一切有情於佛菩薩道
250 16 護身 hù shēn protection of the body 護身結界處
251 16 thing / matter 於中所成就物則得成
252 16 niè a sprout 企里企里薩嚩怛他蘖多哩
253 16 zuì crime / sin / vice 能滅一切罪
254 16 gào announcement / proclamation 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
255 16 tóng like / same / similar 開府儀同三司特進試鴻臚卿
256 15 持誦 chísòng to accept and maintain by chanting aloud 是持誦之人
257 15 shǔ to count 遍數終後
258 15 威力 wēilì might / formidable power 明真言有大威力
259 15 yǒng brave / courageous 修行者常懷勇
260 15 yóu oil / fat / grease / lard 應用黑油麻
261 15 憶念 yìniàn to remember / to recall 若人常憶念
262 15 事業 shìyè cause / undertaking / enterprise / achievment 於一切事業應作加護
263 15 mǐn to pity / to sympathize 愍念諸有情
264 15 zài in / at 若青蓮華在池開
265 15 to cry out / to shout 半音呼之
266 15 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 爾時世尊釋迦牟尼
267 15 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者應觀察
268 15 to sprinkle / to splash 乞灑
269 15 gào to tell / to say / said / told 復告金剛手
270 15 yòu right / right-hand 以右中指頭
271 15 zhǒu elbow 以檀香塗三肘曼荼羅
272 15 大力 dàlì energetic / vigorous 大力極勇猛
273 15 gain / advantage / benefit 獲得種種利
274 14 名為 míngwèi to be called 名為無能勝
275 14 主言 zhǔyán to record a discussion 復告金剛手祕密主言
276 14 to drag 岐曳切八
277 14 capacity / degree / a standard / a measure 說正法度人
278 14 zhì to create / to make / to manufacture 也制
279 14 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 成辦一切事
280 14 jié a deer's skin 羯吒布單曩迦區
281 14 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 岐曳切八
282 14 huā Hua 塗香花燒香飲食燈
283 14 xiān an immortal 成就持明仙
284 14 奇特 qíté fantastic / bizarre / unique / strange / outstanding 縱廣周停身相奇特
285 14 night
286 14 bàn partner / companion / comrade 并助伴對像前
287 14 a flaky pastry 許用於牛酥
288 14 tōng to go through / to open 皆通於三種
289 14 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 并用欝金香
290 14 Pàn Pan 吽泮娑嚩
291 14 to congratulate 蘗多娑賀惹低薩嚩沒馱
292 13 idea 猛大精進意
293 13 dock / low wall 塢娑多
294 13 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 帝釋尚速來
295 13 huǒ fire / flame 若發遣火
296 13 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 俱胝印以為眷屬
297 13 照曜 zhàoyào to shine / to illuminate 如栽寶性而照曜
298 13 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 軍茶利明王
299 13 加護 jiā hù to help protect 加護
300 13 shí ten
301 13 諸天 zhūtiān devas 所有諸天龍
302 13 end / final stage / latter part 鉢羅末娜寧曳娑嚩
303 13 金色 jīnsè gold 融金色
304 13 shì power / authority 勢銘播
305 13 二手 èrshǒu second-hand 以二手內相叉作拳
306 13 letter / symbol / character 又結印誦真言加泮字能除鬼魅
307 13 jié festival / a special day 竪二中指相合屈上節
308 13 shě to give 摩囉嚩攞尾那設寧舍枳也
309 13 zāi disaster / calamity 息災等三種
310 13 fāng square / quadrilateral / one side 所有諸地之方所
311 13 gāo high / tall 引臂高竪
312 13 miàn side / surface 跓蹙左中指面上節
313 13 shè to set up / to establish 摩囉嚩攞尾那設寧舍枳也
314 13 fēi an imperial concubine 大明妃
315 13 guò to cross / to go over / to pass 過色相威力
316 12 arm 或樺皮上書帶頸臂
317 12 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods 一切天龍藥叉乾闥婆
318 12 安樂 ānlè peaceful and happy / content 能獲諸安樂
319 12 jiàn sword / dagger / saber 娑地劍
320 12 歡喜 huānxǐ joyful 心生大歡喜
321 12 liù six 六種而振動
322 12 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend 一切佛菩薩緣覺聲聞稱讚歡喜
323 12 寂靜 jìjìng quiet 於河山寂靜處
324 12 a pagoda / a stupa 則末後塔放光
325 12 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 汝當應受持
326 12 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離於祕密
327 12 clothes / clothing 著天妙衣具諸相好
328 12 Soviet Union 天蘇囉禮敬
329 12 chā a fork / a prong 以二手內相叉作拳
330 12 shén divine / mysterious / magical / supernatural 大威德神
331 12 female / feminine 即阿蘇羅女來圍遶
332 12 shì room / bedroom 室囉
333 12 child / son
334 12 breast / nipples 盛乳必當壞
335 12 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 丁以反
336 12 to connect / to relate 繫於臂上一
337 12 由此 yóucǐ hereby / from this 由此印威德
338 12 shòu to suffer / to be subjected to 虛受諸勤勞
339 12 yuè month 乃至月圓滿
340 11 leaf / foliage / petal 荷葉上置牛黃或雄黃
341 11 hòu after / later 明者先行後
342 11 虛空 xūkōng empty space 如虛空自性
343 11 置於 zhìyú to place / to put / to be located 置於左
344 11 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas 安立一切有情於佛菩薩道
345 11 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 無能勝加持品第十一
346 11 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 諸貪悉除滅
347 11 十萬 shí wàn one hundred thousand 造窣堵波十萬
348 11 lèi kind / type / class / category 或餘類有情欲來障難
349 11 lóng dragon 龍阿酥羅眾
350 11 jiè border / boundary 結曼荼羅界
351 11 skin / hide / fur / feather 或樺皮上書帶頸臂
352 11 yàn a flame 准前光爓印
353 11 印契 yìnqì a mudra 及與印契等
354 11 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 則住三昧形
355 11 rǎn to be contagious / to catch (illness) 貪愛染
356 11 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 說為最殊勝
357 11 增益 zēngyì to increase 以此希望增益事
358 11 頂輪王 dǐng lún wáng Unsurpassed Wheel Turning King / Unsurpassed Golden Wheel Turning King 由持頂輪王
359 11 圍遶 wéirào to circumambulate 即阿蘇羅女來圍遶
360 11 澡浴 zǎoyù to bathe 澡浴三時換衣
361 11 zuò seat 所至帝釋處帝釋分與半座
362 11 hēi black 應用黑油麻
363 11 an item 諦阿目岐
364 10 觀自在菩薩 Guānzìzai Púsà Guanyin bodhisattva / Avalokitesvara bodhisattva / The bodhisattva of Compassion 觀自在菩薩
365 10 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈三摩地印
366 10 inside / interior 諦弭里弭里阿迦
367 10 cave / hole / grotto 窟僧賀弭也
368 10 supreme ruler / emperor 部史帝娜囉入嚩
369 10 luò Luo
370 10 敬愛 jìngài respect and love 又欲得敬愛成就者
371 10 to associate with / be near 比舍左步多阿鉢娑麼
372 10 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 悉無是思惟
373 10 nose 婆誐嚩底烏捺囉鼻爾拏儞哩儞哩囉怛
374 10 宿 to lodge / to stay overnight 不擇日及宿
375 10 shòu old age / long life 持明仙住壽一大劫
376 10 huì dirty / unclean 若穢者若淨者前
377 10 dòu to fight / to struggle / to condemn 種種鬪戰空自在
378 10 律儀 lǜ yí rules and ceremonies 彼苾芻住苾芻律儀
379 10 飲食 yǐn shí food and drink 妙飲食
380 10 a river / a stream 於此娑河世界
381 10 普通 pǔtōng common / ordinary 普通真言王
382 10 一百八 yībǎi bā one hundred and eight 以摧碎佛頂加持一百八遍
383 10 合掌 hézhǎng to join palms 以二手虛心合掌
384 10 hemp / flax 應用黑油麻
385 10 tán an altar / a platform 取所成就物置於壇中
386 10 決定 juédìng to decide 決定而獲得
387 10 shān a mountain / a hill / a peak 及動俱胝山
388 10 應當 yīngdāng should / ought to 應當修習
389 10 shě to give 捨駄覩虞左
390 10 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 路荼緊那羅
391 10 不久 bùjiǔ not long / soon 不久彼成就
392 10 gēn origin / cause / basis 護諸根者
393 10 yào glorious 光照曜行者然後鼓明
394 10 聖眾 shèngzhòng holy ones 如是之聖眾
395 10 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king 名轉輪王真言名大
396 10 先行 xiānxíng to precede 明者先行後
397 10 窣堵波 sùdǔbō a stupa 作如來一搩量窣堵波
398 10 廣大 guǎngdà vast / extensive 希奇行色最勝廣大獲
399 10 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 行者不堅固
400 9 慇懃 yīnqín hardworking / industrious 慇懃而護持
401 9 jìn to enter 開府儀同三司特進試鴻臚卿
402 9 honey 和蜜常用之
403 9 義利 yìlì a beneficial meaning 成就諸義利
404 9 è evil / vice 惡王賊飢儉
405 9 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 及一切世間天龍藥叉乾闥婆等
406 9 消滅 xiāomiè to annihilate / to eliminate / to pass away 諸苦悉消滅
407 9 佛像 fóxiàng Buddha Statues / a figure or statue of a Buddha 佛像出光明
408 9 cáng to hide 來馬陰藏密印
409 9 pear
410 9 Tu 常塗
411 9 毫相 háoxiāng urna 毫相并佛眼
412 9 未來 wèilái future 未來諸如來
413 9 shǎo few 我今少分說
414 9 lín a wood / a forest / a grove 如林無青草
415 9 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 即於剎那頃
416 9 to be terrified / to be afraid / to be frightened 師子賊怖等
417 9 邊際 biānjì bounds 邊際一切處
418 9 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara 王佛頂世間出世間上上真言明教
419 9 忿怒 fènnù anger / wrath 忿怒王印契
420 9 一切處 yīqiē rù kasina 此教一切處
421 9 xiè cord 於緤或於板
422 9 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提之資糧
423 9 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 爾時釋迦牟尼佛
424 9 different / other 不異於前明
425 9 tīng to listen 是明我願聽
426 9 示現 shìxiàn to manifest / to display 道示現天中天佛色形像
427 9 zhèng proof 菩提場所說一字頂輪王經證學法品第
428 9 guǐ a ghost / spirit of dead 一切部多鬼敬愛
429 9 陀羅 tuóluó Tārā 之時燒佉陀羅木
430 9 便 biàn convenient / handy / easy 便即飛騰虛空
431 9 shī corpse 若是屍林地
432 9 meaning / sense 我已略說義相應
433 9 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 苾芻苾芻尼
434 9 安於 ānyú to feel contented with 安於自口傍牙處
435 9 變化 biànhuà to change 變化於三有
436 9 miào wonderful / fantastic 著天妙衣具諸相好
437 9 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 爐作是分別
438 9 一千 yī qiān one thousand 一千八遍
439 9 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 拏塞嚩
440 8 dào way / road / path 安立一切有情於佛菩薩道
441 8 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 纔見令一切眾生
442 8 chá tea 或毘那也迦或藥叉或鳩槃茶或
443 8 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 至於地獄雨種種天
444 8 navel / belly button 安臍下
445 8 三千 sān qiān three thousand 肅國公食邑三千戶賜紫贈司
446 8 方便 fāngbiàn convenient 我說異方便
447 8 duó to take by force / to rob / to snatch 映奪一切色身
448 8 to lie 當欲寢臥時
449 8 to stop 囉迦謎怛羅訖哩
450 8 kāi to open 開府儀同三司特進試鴻臚卿
451 8 downwards-right concave stroke 黎儞捺囉
452 8 yuán fate / predestined affinity 緣獲得菩薩善巧方便
453 8 to cover 手展覆於臍下
454 8 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 亦滅除一切惡趣之業
455 8 右邊 yòubian right 下右邊應畫持誦者
456 8 extensive / full
457 8 jīn gold 真金瓔珞臂釧
458 8 side 於恒河側或於海岸
459 8 袈裟 jiāshā kasaya / kaṣāya 或結袈裟角
460 8 to mortgage / to pawn 相押如環
461 8 fèng to offer / to present 寺三藏沙門不空奉
462 8 yuán won / yuan 諸根皆圓具
463 8 zàn to praise 畫得亦稱讚
464 8 qíng feeling / emotion / mood 情故
465 8 勇猛 yǒngměng ardency 大力極勇猛
466 8 shòu to teach 彼先應入曼茶羅授三歸依發
467 8 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 摩訶薩
468 8 yǎng to look up 仰掌
469 8 happy / glad / cheerful / joyful 樂慈住
470 8 上首 shàngshǒu the presiding elders 是等菩薩摩訶薩而為上首
471 8 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 深生淨信為佛優婆塞迦
472 8 to doubt / to disbelieve 行者不應疑
473 8 師子 shīzi a lion 師子賊怖等
474 8 第二 dì èr second 波旬第二名
475 8 小指 xiǎozhǐ little finger 押中無名小指甲上
476 8 法要 fǎ yào the essentials of a teaching 若得是法要
477 8 大王 dàwáng king 獲大王福德
478 8 無垢 wúgòu vimalā / nirmala / stainless / immaculate 是如來無垢印
479 8 zhàn war / fighting / battle 種種鬪戰空自在
480 8 yǎn eye 是如來眼印
481 8 to bewitch / to charm / to infatuate 成就迷怛囉
482 8 liè inferior / bad 有情劣精進
483 8 cái money / wealth / riches / valuables 成就求欲及求財
484 8 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 恒河沙數佛世界諸佛菩薩
485 8 kōng empty / void / hollow 空諡大鑒正號大廣智大興善
486 8 knee 是名如來膝印
487 8 軌則 guǐzé rule / regulation / rules and regulations 律儀與軌則
488 8 羅剎 luóchà a demon / rākṣasa 一切諸羅剎
489 8 yán stern / serious / strict / severe / austere 一切嚴具莊嚴其身
490 8 dìng to decide 住慈定行者
491 8 dòng to move / to act 道場中幡華動
492 8 微妙 wēimiào subtle and wonderous 微妙欲樂
493 8 báo thin / slight / weak 曩謨薄誐嚩覩瑟尼
494 7 之下 zhīxià below / under 之下便云
495 7 無名指 wúmíng zhǐ ring finger 中指無名指
496 7 special / unique / distinguished 開府儀同三司特進試鴻臚卿
497 7 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 二十一
498 7 曼茶羅 màncháluó mandala 彼先應入曼茶羅授三歸依發
499 7 成佛 chéng Fó to become a Buddha 得成佛世尊
500 7 白分 báifēn first half of the month / śuklapakṣa 白分月圓滿日

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 403 in / at 當於未來世
2 332 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 修習真言行
3 331 一切 yīqiè all / every / everything 能壞一切魔
4 307 èr two 二合
5 264 to join / to combine 二合
6 255 this / these 今說此大明
7 238 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 愚夫常是說
8 237 míng measure word for people 名中成就處
9 233 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 彼諸魔障者
10 225 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 以明獲成就
11 200 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
12 200 not / no 不異於前明
13 188 yīng should / ought 應等正覺說
14 187 so as to / in order to 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
15 185 zhū all / many / various 諸魔悉惑亂
16 183 zuò to do 作是思惟
17 166 ruò to seem / to be like / as 若人常憶念
18 160 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 於如來窣覩波前
19 159 shì is / are / am / to be 是持誦之人
20 156 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 若欲修習佛頂不思議印三摩
21 144 big / great / huge / large / major 空諡大鑒正號大廣智大興善
22 143 de potential marker 悉皆得除滅
23 142 that / those 為息彼障故
24 141 fu 也曩謨薩嚩
25 141 to reach 彼悉皆違逆金剛種族及
26 135 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa 若欲修習佛頂不思議印三摩
27 135 sān three 曩謨颯跢喃三藐三沒馱俱致南薩失囉
28 125 huò or / either / else 祕密主或持誦輪王真言者
29 124 děng et cetera / and so on 息災等三種
30 123 luó an exclamatory final particle 曩謨囉怛曩
31 123 zhōng middle 天世魔世沙門婆羅門眾中
32 120 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 護摩所加持
33 119 wèi for / to 為息彼障故
34 116 such as / for example / for instance 應成就十善業道如說修真言行極
35 113 Buddha / Awakened One 先佛之所說
36 108 lìng to make / to cause to be / to lead 纔見令一切眾生
37 107 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 為息彼障故
38 102 zhī him / her / them / that 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
39 101 wáng Wang 修佛頂王真言行者
40 100 yǐn to lead / to guide
41 95 jiē all / each and every / in all cases 皆得滿足
42 95 néng can / able 能壞一切魔
43 93 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 得成此真言
44 93 yuē to speak / to say
45 92 chù a place / location / a spot / a point 名中成就處
46 90 huà painting / picture / drawing 使匠者令畫
47 90 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 蘗多娑賀惹低薩嚩沒馱
48 88 如是 rúshì thus / so 常恒獲如是
49 88 duò to carry on one's back 沒馱冒地薩怛吠
50 88 shèng to beat / to win / to conquer 無能勝加持品第十一
51 87 suō to dance / to frolic 蘗多娑賀惹低薩嚩沒馱
52 86 nǎng in ancient times / of old / former 曩謨囉怛曩
53 83 加持 jiāchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment 無能勝加持品第十一
54 82 chí to grasp / to hold 或持餘真言
55 82 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 能淨念誦室
56 81 promptly / right away / immediately 即說真言句
57 78 有情 yǒuqíng sentient beings 有情劣精進
58 78 I / me / my 是明我願聽
59 78 shàng top / a high position 竪二中指相合屈上節
60 77 his / hers / its / theirs 本尊速現其前
61 77 shēn human body / torso 作窣覩波身口
62 75 dāng to be / to act as / to serve as 當於未來世
63 75 輪王 lúnwáng wheel turning king 祕密主或持誦輪王真言者
64 75 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi / Vajrapani Bodhisattva 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
65 73 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
66 71 cháng always / ever / often / frequently / constantly 愚夫常是說
67 70 zhù to dwell / to live / to reside 隨時住等引
68 70 rén person / people / a human being 是持誦之人
69 69 and 及與天木等
70 68 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 利益修行者
71 68 qián front 不異於前明
72 68 滿 mǎn full 羯麼拏滿怛
73 68 悉皆 xījiē all 悉皆得除滅
74 67 míng bright / brilliant 以明獲成就
75 66 護摩 hùmó a burnt offering / homa 護摩所加持
76 64 he / him 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
77 63 dǐng top / peak 或結頂
78 63 菩薩 púsà bodhisatta 一切諸菩薩印可
79 63 a scheme / a plan 曩謨囉怛曩
80 62 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量無邊世界有情
81 61 tiān day 天世魔世沙門婆羅門眾中
82 61 yòu again / also 又即此
83 61 to enter
84 60 otherwise / but / however 則住三昧形
85 60 méi not have 沒馱冒地薩怛吠
86 60 祕密 mìmì a secret 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
87 60 zhǔ owner 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
88 59 method / way 菩提場所說一字頂輪王經證學法品第
89 58 also / too 也曩謨薩嚩
90 58 also / too 亦除諸魔羅
91 58 shí time / a point or period of time 念誦時若能憶持
92 57 biàn turn / one time 落叉遍
93 57 念誦 niànsòng to read out / to recite 念誦時若能憶持
94 56 xiū to decorate / to embellish 修真言行者
95 55 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
96 54 xiāng each other / one another / mutually 縱廣周停身相奇特
97 54 ǎn Om 沒駄南唵吒嚕
98 54 one 圓光一
99 54 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware
100 53 cóng from 皆從般若波羅蜜生
101 53 jiā jia
102 53 yǒu is / are / to exist 若有違越
103 52 luó Luo 仡羅
104 52 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce
105 51 nán south 曩謨颯跢喃三藐三沒馱俱致南薩失囉
106 51 extra / surplus / remainder 或持餘真言
107 51 qiú to request 猶如如意樹令滿一切所求
108 50 yòng to use / to apply 許用於牛酥
109 49 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 至於地獄雨種種天
110 49 sa 也曩謨薩嚩
111 49 grieved / saddened 曩謨囉怛曩
112 49 no 悉無是思惟
113 48 xíng appearance 則住三昧形
114 47 zuò to sit 如來坐處印
115 47 wěi tail 曬尾
116 46 xiàn to appear / to manifest / to become visible 本尊速現其前
117 45 tool / device / utensil / equipment / instrument 一切嚴具莊嚴其身
118 45 xīn heart 心生大歡喜
119 45 guāng light 彼勝驍勇威光色
120 45 soil / ground / land 沒馱冒地薩怛吠
121 44 jié to bond / to tie / to bind 者以此真言加持結縷
122 44 shí food / food and drink 不應食葱蒜
123 43 xiàng to appear / to seem / to resemble 隨於一像前
124 43 悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi 為求悉地故
125 43 yán to speak / to say / said 誥金剛手菩薩言
126 43 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 金剛手此名金剛爓一切如來三摩地明王
127 42 to rub 曳尾摩
128 42 already / afterwards 爾時世尊知無盡法界已
129 42 that 摩囉嚩攞尾那設寧舍枳也
130 42 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 由此印威德
131 42 nán difficult / arduous / hard 難者薩嚩婆庾
132 42 bottom / base / end
133 42 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 我略說彼有大威德
134 42 zhǒng kind / type 六種而振動
135 41 to take / to get / to fetch 取蘇摩那花
136 41 yóu follow / from / it is for...to 由心起念
137 40 again / more / repeatedly 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
138 39 huài bad / spoiled / broken / defective 能壞一切魔
139 39 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 獲得種種利
140 39 xiān first 先佛之所說
141 39 jiàn to see 纔見令一切眾生
142 38 行者 xíngzhě practitioner 此明清淨修行者
143 38 xíng to walk / to move 修習真言行
144 38 huò to reap / to harvest 以明獲成就
145 37 undulations 冒鉢薩俁波也細瓢曩謨窣覩
146 36 zuì most / extremely / exceedingly 希奇行色最勝廣大獲
147 36 to know / to learn about / to comprehend 諸魔悉惑亂
148 36 以此 yǐcǐ hence 者以此真言加持結縷
149 35 應作 yīngzuò a manifestation 於一切事業應作加護
150 35 hōng hum / hūṃ
151 35 jiā gha / ga 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
152 34 bái white 以白
153 34 guān to look at / to watch / to observe 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
154 34 shēng to be born / to give birth 心生大歡喜
155 33 shǒu hand 手成就輪王佛頂菩薩
156 33 tóu head 以右中指頭
157 33 entirely / without exception 囉俱
158 32 jīn today / modern / present / current / this / now 今說此大明
159 32 you 怛儞也
160 32 zhà shout in a rage / roar / bellow 羯吒布單曩迦區
161 32 jìng clean 若穢者若淨者前
162 32 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 以香華而供養
163 31 世間 shìjiān world / the human world 世間悉皆聞
164 31 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 俱胝印以為眷屬
165 31 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能勝加持品第十一
166 31 乃至 nǎizhì and even 乃至我略說
167 31 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 空諡大鑒正號大廣智大興善
168 31 jiù right away 悉皆不成就
169 31 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 一切神通悉皆現前
170 30 chú except / besides 亦除諸魔羅
171 30 each 各住自律儀善應護持
172 30 ma final interrogative particle 比舍左步多阿鉢娑麼
173 30 zūn to honor / to respect 成就本所尊
174 30 利益 lìyì benefit / interest 利益諸有情
175 30 jiāo to teach / to educate / to instruct 此教一切處
176 30 fēn to separate / to divide into parts 皆從如來支分生
177 30 lái to come 或餘類有情欲來障難
178 29 to adjoin / to border 毘藥
179 29 shuǐ water 如池無有水
180 29 to irritate / to vex / to offend / to incite 蘗多娑賀惹低薩嚩沒馱
181 29 金剛 jīngāng a diamond 彼悉皆違逆金剛種族及
182 29 光明 guāngmíng bright 百千光明莊嚴
183 29 shì matter / thing / item 親近承事善友
184 29 a mile 惹娑嚩隷曩尾哩曳
185 29 chū to go out / to leave 如初出日輪
186 28 zhòng many / numerous 天世魔世沙門婆羅門眾中
187 28 power / force / strength 大威神之力
188 28 儀軌 yí guǐ kalpa sutra 不能依儀軌
189 28 中指 zhōngzhǐ middle finger 竪二中指相合屈上節
190 28 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 大覺智莊嚴
191 28 bìng and / furthermore / also 自種族并親族朋友
192 28 應用 yìngyòng to use / to apply 於此應用之
193 27 zhī to know 爾時世尊知無盡法界已
194 27 Māra 諸魔悉惑亂
195 27 xià next 安臍下
196 27 zuǒ left 比舍左步多阿鉢娑麼
197 27 qiān one thousand 百千光明莊嚴
198 26 持明 chímíng dhāraṇī 成就持明仙
199 26 apparatus 開府儀同三司特進試鴻臚卿
200 26 阿蘇羅 āsūluó asura 能摧一切天龍藥叉阿蘇羅
201 26 ā prefix to names of people 諦阿目岐
202 26 to bend / to flex 明屈屢草芽
203 26 zhàng to separate 為息彼障故
204 26 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 普遍諸世界
205 26 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 常得清淨身
206 26 lüè plan / strategy 我略說
207 26 ān calm / still / quiet / peaceful 安臍下
208 26 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 是印如蓮華
209 26 certainly / must / will / necessarily 或必舍遮
210 26 verbose / talkative 嚩迦覽囉惹主嚕娜迦虞哩也
211 26 to arise / to get up 由心起念
212 26 畫像 huàxiàng a portrait / a figurine 如上所說畫像
213 25 右手 yòu shǒu right hand 以右手握大指作拳
214 25 wood / lumber
215 25 傘蓋 sǎngài a canopy 如傘蓋形
216 25 bǎo a jewel / gem / a treasure 如栽寶性而照曜
217 25 four
218 25 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 阿鉢囉
219 25 bèi by 若被竊藥物
220 25 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 若於調伏爐
221 25 and 和蜜常用之
222 24 大指 dàzhǐ first (index) finger / big toe 以右手握大指作拳
223 24 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故不相違
224 24 to assemble / to meet together 名聚名大聚
225 24 菩提場所說一字頂輪王經 pútí chǎngsuǒ shuō yīzì dǐng lúnwáng jīng Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra / Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing 菩提場所說一字頂輪王經卷第
226 24 speed 彼人速疾易得成就
227 24 shī the practice of selfless giving / dāna 心懷常捨施
228 24 naturally / of course / certainly 自種族并親族朋友
229 24 according to 不能依儀軌
230 23 disease / sickness / ailment 彼人速疾易得成就
231 23 color
232 23 zhǐ to point 移左指如前
233 23 interest 為息彼障故
234 23 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 毘藥
235 23 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 祕密藥叉主
236 23 Na 娜以諦奴囉地誐謎薩丁也
237 23 a type of standing harp 烏祖賀囉薩嚩婆也訥瑟跓
238 23 jiā to add 若常加於耳
239 22 zhǔn a rule / a guideline / a standard 印准前辦事佛頂印
240 22 day of the month / a certain day 攞嚩日囉
241 22 zhǎng palm of the hand 在掌竪臂向上
242 22 jiǎ armor 名如來甲印
243 22 佛眼 Fó yǎn Buddha eye 并佛眼等明
244 22 é to intone 波羅爾諦尾囉而尾誐多婆
245 22 liàng a quantity / an amount 廣說有無量
246 22 desire 或餘類有情欲來障難
247 22 qín diligently / industriously 能增勤勇力
248 21 jié take by force / to coerce 乃至一百劫
249 21 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 能成吉祥事
250 21 luó to split / to rend / to choose / to rub / to wipe 摩囉嚩攞尾那設寧舍枳也
251 21 不思議 bù sīyì inconceivable 若欲修習佛頂不思議印三摩
252 21 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能依儀軌
253 21 無有 wú yǒu there is not 如池無有水
254 21 good fortune / happiness / luck 獲王福及餘
255 21 a family clan 當生於勝族
256 21 huá Chinese 若青蓮華在池開
257 21 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 里尼娑嚩
258 21 大明 dàmíng the sun 今說此大明
259 21 不成 bùchéng unsuccessful 悉皆不成就
260 21 huì intelligent / clever 為彼劣慧者
261 21 seven
262 21 to leave / to depart / to go away / to part 若離於甲印
263 20 熾盛 chìshèng to burn in flames 即阿蘇羅宮中火然熾盛
264 20 sentence 即說真言句
265 20 bǎi one hundred 百千光明莊嚴
266 20 you / thou 諦聽我為汝宣說
267 20 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman 所謂具壽舍利子
268 20 調 tiáo to harmonize 難調諸藥叉
269 20 shā sand / gravel / pebbles 然後以補沙鐵
270 19 cuī to destroy / to break / to injure 是摧壞頂印
271 19 三時 Sān Shí The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism 三時
272 19 xiàn to offer / to present 每一華誦一遍一獻塔
273 19 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 光圍遶在蓮花上
274 19 大印 dàyìn stamp / official seal 應用此大印
275 19 to see / to observe / to witness 冒鉢薩俁波也細瓢曩謨窣覩
276 19 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 我已略說義相應
277 19 shì a generation 天世魔世沙門婆羅門眾中
278 19 wǎng to go (in a direction) 纔瞬目頃往於色究竟
279 19 jìn nearby 沙也薩嚩尾近曩
280 19 earth / soil / dirt 往餘佛剎土
281 19 suí to follow 善應隨三世佛菩
282 19 shù tree 猶如如意樹令滿一切所求
283 19 修習 xiūxí to practice / to cultivate 修習真言行
284 19 zhēn real / true / genuine 真金瓔珞臂釧
285 19 eight 岐曳切八
286 18 左手 zuǒ shǒu left hand 以左手如前甲印
287 18 lún a round / a turn 為輪或鉢置娑
288 18 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 顯揚諸功德
289 18 shù straight vertical character stroke 竪二中指相合屈上節
290 18 truth / satya 諦阿目岐
291 18 zhǐ a hedge thorn 摩囉嚩攞尾那設寧舍枳也
292 18 mother 母寧悉
293 18 zhì to place / to lay out 曩謨三滿多沒馱南唵劫比羅惹置羅
294 18 yuàn to hope / to wish / to desire 是明我願聽
295 18 quán fist 以二手內相叉作拳
296 18 níng Nanjing 爾寧爾寧爾曩嚩黎怛也
297 17 本尊 běn zūn istadevata / ishta-deva / ishta-devata / a tutelary deity / a meditation deity / an enlightened being 本尊速現其前
298 17 wēi prestige / majesty 彼勝驍勇威光色
299 17 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 金剛手若善男子善女人
300 17 jìn to the greatest extent / utmost 盡說其威德
301 17 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 我先已宣說
302 17 shāo to burn 以種種塗香華燒
303 17 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 有情劣精進
304 17 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 俱胝印以為眷屬
305 17 to protect / to guard 護諸根者
306 17 to wash / to bathe 常於澡洗時
307 17 to take
308 17 five
309 17 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 即前印安於二乳間
310 17 to go 去引
311 17 ministry / department 曩謨三滿多沒馱南唵部
312 17 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 於餘世界自在遊行
313 17 cái just / not until 纔見令一切眾生
314 16 to beg / to request 乞灑
315 16 niàn to read aloud 由心起念
316 16 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 所謂金剛幢菩薩摩訶薩
317 16 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 令作眾生明
318 16 grandmother 波羅爾諦尾囉而尾誐多婆
319 16 běn measure word for books 吐出本真言教經夾
320 16 road / path / way
321 16 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 安立一切有情於佛菩薩道
322 16 護身 hù shēn protection of the body 護身結界處
323 16 thing / matter 於中所成就物則得成
324 16 niè a sprout 企里企里薩嚩怛他蘖多哩
325 16 然後 ránhòu after / after that / afterwards 先誦然後食
326 16 zuì crime / sin / vice 能滅一切罪
327 16 gào announcement / proclamation 爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而誥之
328 16 tóng like / same / similar 開府儀同三司特進試鴻臚卿
329 15 持誦 chísòng to accept and maintain by chanting aloud 是持誦之人
330 15 shǔ to count 遍數終後
331 15 威力 wēilì might / formidable power 明真言有大威力
332 15 yǒng brave / courageous 修行者常懷勇
333 15 所有 suǒyǒu all 所有不淨食
334 15 yóu oil / fat / grease / lard 應用黑油麻
335 15 憶念 yìniàn to remember / to recall 若人常憶念
336 15 final interogative 本部三昧耶
337 15 事業 shìyè cause / undertaking / enterprise / achievment 於一切事業應作加護
338 15 mǐn to pity / to sympathize 愍念諸有情
339 15 zài in / at 若青蓮華在池開
340 15 to cry out / to shout 半音呼之
341 15 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 爾時世尊釋迦牟尼
342 15 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者應觀察
343 15 to sprinkle / to splash 乞灑
344 15 gào to tell / to say / said / told 復告金剛手
345 15 yòu right / right-hand 以右中指頭
346 15 zhǒu elbow 以檀香塗三肘曼荼羅
347 15 zhe indicates that an action is continuing 著天妙衣具諸相好
348 15 自身 zìshēn itself / oneself / one's own 自身若常誦
349 15 大力 dàlì energetic / vigorous 大力極勇猛
350 15 gain / advantage / benefit 獲得種種利
351 14 名為 míngwèi to be called 名為無能勝
352 14 主言 zhǔyán to record a discussion 復告金剛手祕密主言
353 14 to drag 岐曳切八
354 14 ěr thus / so / like that 爾寧爾寧爾曩嚩黎怛也
355 14 capacity / degree / a standard / a measure 說正法度人
356 14 zhì to create / to make / to manufacture 也制
357 14 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 成辦一切事
358 14 jié a deer's skin 羯吒布單曩迦區
359 14 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 岐曳切八
360 14 huā Hua 塗香花燒香飲食燈
361 14 xiān an immortal 成就持明仙
362 14 奇特 qíté fantastic / bizarre / unique / strange / outstanding 縱廣周停身相奇特
363 14 night
364 14 bàn partner / companion / comrade 并助伴對像前
365 14 a flaky pastry 許用於牛酥
366 14 tōng to go through / to open 皆通於三種
367 14 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 并用欝金香
368 14 Pàn Pan 吽泮娑嚩
369 14 to congratulate 蘗多娑賀惹低薩嚩沒馱
370 13 idea 猛大精進意
371 13 dock / low wall 塢娑多
372 13 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 帝釋尚速來
373 13 huǒ fire / flame 若發遣火
374 13 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 俱胝印以為眷屬
375 13 照曜 zhàoyào to shine / to illuminate 如栽寶性而照曜
376 13 隨意 suíyì as one wishes 隨意身通如意
377 13 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 軍茶利明王
378 13 加護 jiā hù to help protect 加護
379 13 shí ten
380 13 諸天 zhūtiān devas 所有諸天龍
381 13 end / final stage / latter part 鉢羅末娜寧曳娑嚩
382 13 金色 jīnsè gold 融金色
383 13 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 王宮不得入
384 13 shì power / authority 勢銘播
385 13 二手 èrshǒu second-hand 以二手內相叉作拳
386 13 letter / symbol / character 又結印誦真言加泮字能除鬼魅
387 13 jié festival / a special day 竪二中指相合屈上節
388 13 shě to give 摩囉嚩攞尾那設寧舍枳也
389 13 zāi disaster / calamity 息災等三種
390 13 fāng square / quadrilateral / one side 所有諸地之方所
391 13 gāo high / tall 引臂高竪
392 13 miàn side / surface 跓蹙左中指面上節
393 13 shè to set up / to establish 摩囉嚩攞尾那設寧舍枳也
394 13 fēi an imperial concubine 大明妃
395 13 guò to cross / to go over / to pass 過色相威力
396 12 arm 或樺皮上書帶頸臂
397 12 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods 一切天龍藥叉乾闥婆
398 12 安樂 ānlè peaceful and happy / content 能獲諸安樂
399 12 jiàn sword / dagger / saber 娑地劍
400 12 歡喜 huānxǐ joyful 心生大歡喜
401 12 liù six 六種而振動
402 12 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend 一切佛菩薩緣覺聲聞稱讚歡喜
403 12 寂靜 jìjìng quiet 於河山寂靜處
404 12 a pagoda / a stupa 則末後塔放光
405 12 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 汝當應受持
406 12 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離於祕密
407 12 clothes / clothing 著天妙衣具諸相好
408 12 Soviet Union 天蘇囉禮敬
409 12 chā a fork / a prong 以二手內相叉作拳
410 12 shén divine / mysterious / magical / supernatural 大威德神
411 12 female / feminine 即阿蘇羅女來圍遶
412 12 shì room / bedroom 室囉
413 12 a time 次說大成就
414 12 gòng together 共佛眼真言
415 12 child / son
416 12 breast / nipples 盛乳必當壞
417 12 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 丁以反
418 12 to connect / to relate 繫於臂上一
419 12 由此 yóucǐ hereby / from this 由此印威德
420 12 shòu to suffer / to be subjected to 虛受諸勤勞
421 12 yuè month 乃至月圓滿
422 11 leaf / foliage / petal 荷葉上置牛黃或雄黃
423 11 hòu after / later 明者先行後
424 11 虛空 xūkōng empty space 如虛空自性
425 11 置於 zhìyú to place / to put / to be located 置於左
426 11 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas 安立一切有情於佛菩薩道
427 11 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 無能勝加持品第十一
428 11 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 諸貪悉除滅
429 11 十萬 shí wàn one hundred thousand 造窣堵波十萬
430 11 lèi kind / type / class / category 或餘類有情欲來障難
431 11 lóng dragon 龍阿酥羅眾
432 11 jiè border / boundary 結曼荼羅界
433 11 skin / hide / fur / feather 或樺皮上書帶頸臂
434 11 yàn a flame 准前光爓印
435 11 印契 yìnqì a mudra 及與印契等
436 11 zhì to / until 所至帝釋處帝釋分與半座
437 11 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 則住三昧形
438 11 rǎn to be contagious / to catch (illness) 貪愛染
439 11 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 說為最殊勝
440 11 增益 zēngyì to increase 以此希望增益事
441 11 次第 cìdì one after another 次第我今說
442 11 頂輪王 dǐng lún wáng Unsurpassed Wheel Turning King / Unsurpassed Golden Wheel Turning King 由持頂輪王
443 11 圍遶 wéirào to circumambulate 即阿蘇羅女來圍遶
444 11 extremely / very 大力極勇猛
445 11 澡浴 zǎoyù to bathe 澡浴三時換衣
446 11 zuò seat 所至帝釋處帝釋分與半座
447 11 hēi black 應用黑油麻
448 11 an item 諦阿目岐
449 10 觀自在菩薩 Guānzìzai Púsà Guanyin bodhisattva / Avalokitesvara bodhisattva / The bodhisattva of Compassion 觀自在菩薩
450 10 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈三摩地印
451 10 inside / interior 諦弭里弭里阿迦
452 10 cave / hole / grotto 窟僧賀弭也
453 10 supreme ruler / emperor 部史帝娜囉入嚩
454 10 luò Luo
455 10 敬愛 jìngài respect and love 又欲得敬愛成就者
456 10 to associate with / be near 比舍左步多阿鉢娑麼
457 10 何況 hékuàng much less / let alone 何況餘有情大威德者
458 10 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 悉無是思惟
459 10 nose 婆誐嚩底烏捺囉鼻爾拏儞哩儞哩囉怛
460 10 宿 to lodge / to stay overnight 不擇日及宿
461 10 shòu old age / long life 持明仙住壽一大劫
462 10 huì dirty / unclean 若穢者若淨者前
463 10 dòu to fight / to struggle / to condemn 種種鬪戰空自在
464 10 律儀 lǜ yí rules and ceremonies 彼苾芻住苾芻律儀
465 10 飲食 yǐn shí food and drink 妙飲食
466 10 a river / a stream 於此娑河世界
467 10 普通 pǔtōng common / ordinary 普通真言王
468 10 一百八 yībǎi bā one hundred and eight 以摧碎佛頂加持一百八遍
469 10 céng once / already / former / previously 我曾修此佛頂王
470 10 合掌 hézhǎng to join palms 以二手虛心合掌
471 10 hemp / flax 應用黑油麻
472 10 tán an altar / a platform 取所成就物置於壇中
473 10 決定 juédìng to decide 決定而獲得
474 10 shān a mountain / a hill / a peak 及動俱胝山
475 10 wěi yes 唯出中指甲令現
476 10 應當 yīngdāng should / ought to 應當修習
477 10 shě to give 捨駄覩虞左
478 10 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 路荼緊那羅
479 10 不久 bùjiǔ not long / soon 不久彼成就
480 10 gēn origin / cause / basis 護諸根者
481 10 yào glorious 光照曜行者然後鼓明
482 10 聖眾 shèngzhòng holy ones 如是之聖眾
483 10 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king 名轉輪王真言名大
484 10 先行 xiānxíng to precede 明者先行後
485 10 窣堵波 sùdǔbō a stupa 作如來一搩量窣堵波
486 10 廣大 guǎngdà vast / extensive 希奇行色最勝廣大獲
487 10 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 行者不堅固
488 9 慇懃 yīnqín hardworking / industrious 慇懃而護持
489 9 jìn to enter 開府儀同三司特進試鴻臚卿
490 9 honey 和蜜常用之
491 9 義利 yìlì a beneficial meaning 成就諸義利
492 9 è evil / vice 惡王賊飢儉
493 9 duàn absolutely / decidedly 以刀斷其支
494 9 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 及一切世間天龍藥叉乾闥婆等
495 9 消滅 xiāomiè to annihilate / to eliminate / to pass away 諸苦悉消滅
496 9 used to indicate order 菩提場所說一字頂輪王經卷第
497 9 佛像 fóxiàng Buddha Statues / a figure or statue of a Buddha 佛像出光明
498 9 cáng to hide 來馬陰藏密印
499 9 pear
500 9 tài very / extremely 稍似童女形不太高

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
一切 yīqiè all, everything
Merge
成就
 1. chéngjiù
 2. chéngjiù
 3. chéngjiù
 4. chéngjiù
 5. chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
yìng to accept
re
如来 如來
 1. Rúlái
 2. Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
an element
 1. fu
 2. po
佛顶 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
尼连 尼連 Nílián Nairañjanā River / Nerañjarā / Nirañjarā / Nairanjana
尼连禅河 尼連禪河 Níliánchán Hé Nairañjanā River / Nerañjarā / Nirañjarā / Nairanjana
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿难陀 阿難陀 Ānántuó Ananda / Ānanda
阿吒吒 Āzhàzhà Atata Hell
百劫 bǎijié Baijie
宝云 寶雲 Bǎo Yún Bao Yun
薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan
宝手菩萨 寶手菩薩 Bǎoshǒu Ratnapāṇi / Ratnapāṇi Bodhisattva / Ratnapani
北方 běi fāng The North
遍照 biànzhào Vairocana
彼得 bǐde Peter
波罗 波羅 Bōluó Baltic
波斯 Bōsī Persia
波旬 bōxún Pāpīyāms / Pāpimant
不净观 不淨觀 bù jìng guān The contemplation of impurity
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
常精进 常精進 Chángjīngjìn Nityodyukta
成安 chéngān Chang'an
成就佛 Chéngjiù Fó Susiddhikara Buddha
成山 Chéngshān Chengshan
chī
 1. [city of] Chi
 2. Chi
持国 持國 Chí Guó Dhrtarastra / Dhṛtarāṣṭra / Dhataraṭṭha / Deva King of the East
持国天王 持國天王 Chí Guó Tiānwáng Dhrtarastra / Dhṛtarāṣṭra / Dhataraṭṭha / Deva King of the East
持明王 chí míngwáng Vidyaraja / Wisdom King
赤土 Chì Tǔ Chi Tu
慈氏 Císhì Maitreya
慈氏菩萨 慈氏菩薩 Císhì Púsà Maitreya
大慧菩萨 大慧菩薩 Dà Huì Púsà Samantabhadra Bodhisattva
大迦叶 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
大劫 dà jié Maha-Kalpa
大经 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra
大论 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
大涅盘 大涅槃 Dà Nièpán Mahaparinirvana Sutra
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
大兴善寺 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大慧 dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
大甲 dàjiǎ Tachia
大林 dàlín Dalin / Talin
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
达磨 達磨 dámó Bodhidharma
丹本 dānběn Khitan Canon
忉利 Dāolì Trayastrimsa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
得大势菩萨 得大勢菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahasthamaprapta Bodhisattva / Mahāsthāmaprāpta
大邑 dàyì Dayi
大自在天 Dàzìzaitiān Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
得大势 得大勢 Dédàshì Mahāsthāmaprāpta
等觉 等覺 Děngjué
 1. Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
顶轮王 頂輪王 dǐng lún wáng Unsurpassed Wheel Turning King / Unsurpassed Golden Wheel Turning King
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
帝释天 帝釋天 Dìshì Tiān
 1. Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 2. Sakra Devanam-indra
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东门 東門 Dōng mén East Gate
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
多罗 多羅 Duōluó Tara
恶魔 惡魔 èmó Māra
二月 èryuè February / the Second Month
法句 Fǎjù Dhammapada
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
 3. Pomnyun
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman / brahmacārin
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
法眼 fǎyǎn
 1. Fayan School
 2. dharma eye / dharmacakṣus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Dharma Eye
佛七 Fó qī Amitabha Chanting Retreat
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛母 fómǔ
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva / a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
光曜 guāngyào Radiance / Pabhāvatī / Prabhāvatī
广智 廣智 guǎngzhì Guangzhi
观自在 觀自在 guānzìzai
 1. Guanyin / Avalokitesvara / The bodhisattva of Compassion
 2. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 Guānzìzai Púsà Guanyin bodhisattva / Avalokitesvara bodhisattva / The bodhisattva of Compassion
海河 Hǎi Hé Hai River / Bai He
hǎo
 1. Hao
 2. Hao
河池 héchí Hechi
恒河 恆河 hénghé
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
huán Huan river
化自在天 huàzìzàitiān Nirmanarati Heaven / Nirmāṇarati Heaven
迦陵伽 Jiālíngjiā Kaliṅga
迦叶 迦葉 jiāshè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
伽耶迦叶 伽耶迦葉 jiāyé jiāyè Gayā-kāśyapa
迦叶波佛 迦葉波佛 jiāyèbō fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha
迦旃延子 Jiāzhānyán zǐ Katyāyanīputra
净居天 淨居天 Jìng Jū Tiān suddhavasa / śuddhāvāsa / Pure Abodes / Pure Dwelling Heavens
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
金刚手 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi / Vajrapani Bodhisattva
金刚手 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi / Vajrapani Bodhisattva
精气 精氣 jīngqì essential qi / spirit
净行 淨行 jìngxíng
 1. Brahmin / Brahman
 2. purifying practice
乐变化天 樂變化天 lèbiànhuàtiān Nirmanarati Heaven / Nirmāṇarati Heaven
楞迦 léngjiā Lanka
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
六字 Liù Zì Namo Amitofo / Mantra of Six Syllables / Om mani padme hum
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
龙女 龍女 Lóngnǚ Dragon Daughter
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
luò
 1. Luo
 2. Luo River
罗睺 羅睺 Luóhóu Rahu
罗睺罗 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula
罗摩 羅摩 Luómó Rāma
满慈子 滿慈子 mǎncízǐ Purna
曼殊 mànshū
 1. mañju / beautiful / lovely / charming
 2. Mañjuśrī
 3. Manshu
曼殊师利 曼殊師利 Mànshū shīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
曼殊室利 Mànshūshìlì
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Mañjuśrī
祕密主菩萨 祕密主菩薩 mìmìzhǔ púsà Vajrapāṇi / Vajrapani Bodhisattva
明清 Míng Qīng Ming and Qing dynasties
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
明教 míngjiāo
 1. Manicheanism / Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
魔道 mó dào Mara's Realm
摩罗 摩羅 móluó Māra
摩醯首罗 摩醯首羅 Móxīshǒuluó The Maheshvara Heaven
难提 難提 Nántí Nandi
难陀 難陀 Nántuó Nanda
那提迦叶 那提迦葉 nàtí jiāyè Nadī-kāśyapa
能忍 néngrěn able to endure / sahā
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
毘摩 pímó
 1. Vimalā
 2. Kapimala
 3. dharma
毘舍 Píshè Vaiśya
毘舍佉 píshèqū Viśākhā
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨乘 菩薩乘 Púsàshèng The Bodhisattva Vehicle
菩提场所说一字顶轮王经 菩提場所說一字頂輪王經 pútí chǎngsuǒ shuō yīzì dǐng lúnwáng jīng Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra / Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing
普贤菩萨 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
清流 qīngliú Qingliu
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三聚 sān jù the three paths
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
色究竟 Sè Jiūjìng Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
刹利 剎利 Shālì Kṣatriya / Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
山上 shānshàng Shanshang
善现 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā
舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta
圣天 聖天 shèng tiān Āryadeva
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
世主 shì zhǔ Lord of the world / Brahmā
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
说法印 說法印 shuōfa yìn Dharmacakra mudra / speaking the Dharma mudra
四魔 sì mó the four kinds of evil
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
天宫 天宮 Tiān Gōng Heavenly Palace / Temple in Heaven / Open Palace
天众 天眾 Tiān Zhòng the twenty devas and other dieties
天等 tiānděng Tiandeng
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
威神 Wēishén Anubhāva
韦陀 韋陀 wéituó Veda
文殊师利童真 文殊師利童真 wénshūshīlì tóngzhēn Mañjuśrī
五佛 Wǔ Fó Five Dhyani Buddhas / Five Wisdom Buddhas
无间地狱 無間地獄 Wú Jiān Dìyù Avici Hell
无间狱 無間獄 Wú Jiān Yù Avici Hell
五无间 五無間 Wǔ Wú Jiān
 1. Avici Hell / Avīci Hell
 2. the Five Unpardonable Sins
无忧 無憂 wú yōu
 1. No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
 2. Carefree
 3. without sorrow
无尽慧菩萨 無盡慧菩薩 wújìn huì púsà Akṣayamati / Akṣayamati Bodhisattva
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
香象 xiāng xiàng Gandhahastī
贤善 賢善 xiánshàn Bhadrika / Bhaddiya
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
心轮 心輪 xīnlún Wheel of Mind
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 Xūkōng Zàng Púsà Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须弥卢山 須彌盧山 Xūmílú shān Mount Sumeru / Mount Meru
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
夜摩 Yèmó Yama
夜摩天 Yèmó Tiān Yama Heaven / Yamadeva
仪轨 儀軌 yí guǐ kalpa sutra
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
印加 yìnjiā Inca Civilization
旃陀罗 旃陀羅 Zhāntuóluó Chandala / caṇḍāla
正遍知 Zhèng Biàn Zhī
 1. Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha
 2. correct peerless enlightenment
正等觉 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
zhú
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
自在王 zìzài wáng īśāna / Isana / Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 824.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
爱念 愛念 àiniàn to miss
阿兰若 阿蘭若 ālánruò
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. Aranya
ǎn Om
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安立 ānlì
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
安心 ānxīn to settle the mind
安隐 ānyǐn tranquil
阿僧只 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya
阿闍梨 阿闍梨 āshélí ācārya / a religious teacher
阿苏罗 阿蘇羅 āsūluó asura
八支 Bā Zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
白佛 bái fó to address the Buddha
白月 bái yuè first half of the month / śuklapakṣa
白分 báifēn first half of the month / śuklapakṣa
白毫相 báiháoxiāng urna
白芥子 báijiè zǐ white mustard seed
白衣 báiyī lay people / the laity
拔济 拔濟 bájì to save / to rescue
八戒 bājiè eight precepts
bǎn board struck for sounding events in a temple
半月半月 bàn yuè bàn yuè first and second half of the month
办事 辦事 bànshì temple administrator / temple staff
办事真言 辦事真言 bànshì zhēnyán mantra for doing work
bào indirect effect / judgement / retribution
宝幢 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner
宝珠 寶珠 bǎozhū Jewel
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
悲智 bēi zhì
 1. compassion and wisdom
 2. Compassion and Wisdom
悲心 bēixīn
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
本尊 běn zūn istadevata / ishta-deva / ishta-devata / a tutelary deity / a meditation deity / an enlightened being
本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka
本愿 本願 běnyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow
bi
biàn everywhere fragrant / paricitra
遍净 遍淨 biàn jìng universal purity
幖帜 幖幟 biāozhì a symbol
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 bìchúní
 1. a nun
 2. a nun
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom
 1. to bestow
 2. to publish
不放逸 bù fàngyì
 1. vigilance / heedfulness / conscientious
 2. no laxity
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不生不灭 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不饮酒 不飲酒 bù yǐn jiǔ Refrain from consuming intoxicants
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
部多 bùduō bhūta / become
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
差别 差別 chābié discrimination
chán to entangle
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常行 chángxíng constantly walking in meditation
长养 長養 chángyǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to nurture
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
尘垢 塵垢 chéngòu
 1. dirt / filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
沈没 沈沒 chénméi to sink
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
驰走 馳走 chí zǒu to run away
赤华 赤華 chìhuà mandārava flower / mandāra flower
持明 chímíng dhāraṇī
持诵 持誦 chísòng to accept and maintain by chanting aloud
chù touch / contact / sparśa
幢幡 chuángfān a hanging banner
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
cóng cong
an element
大阿罗汉 大阿羅漢 dà aluóhàn great Arhat
大成就 dà chéngjiù mahasiddha / dzogchen
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大慈大悲 dà cí dà bēi
 1. great mercy and great compassion
 2. great compassion and great loving-kindness
大地狱 大地獄 Dà Dìyù a great hell / Avici Hell
大觉 大覺 dà jué supreme bodhi / enlightenment
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya
大神通 dà shén tōng great supernatural power
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大丈夫相 dà zhàngfū xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
大智慧 dà zhìhuì great wisdom and knowledge
大乘经 大乘經 dàchéng jīng Mahāyāna sutras
大国 大國 dàguó a major country
大慧 dàhuì mahāprajñā / great wisdom
大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma
大利 dàlì great advantage / great benefit
dàn Simplicity
dān a meditation mat
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
到彼岸 dàobǐàn
 1. to reach the other shore / to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
大人相 dàren xiāng thirty two marks of excellence
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大王 dàwáng great king / mahārāja
大仙 dàxiān a great sage / a saint
大众 大眾 dàzhòng Assembly
大自在 dàzìzài Īśvara / self-existent / sovereign
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
de di
得道 dé dào to attain enlightenment
灯明 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha
等正觉 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
等持 děngchí
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. holding oneself in equanimity
等流 děngliú outflow / niṣyanda
等引 děngyǐn equipose / samāhita
truth / satya
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
掉举 掉舉 diàojǔ
 1. excitement / restlessness / ebulience / auddhatya / uddhacca
 2. restlessness
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
顶髻 頂髻 dǐngjì usnisa / uṣṇīṣa
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
定印 dìngyìn meditation seal / meditation mudra
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
驮曩 馱曩 duònǎng dana / the practice of giving / generosity
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶作 惡作 è zuò regret / worry / kaukritya / kukkucca
恶鬼 惡鬼 èguǐ a hungry ghost
遏迦 èjiā
 1. scented water / argha
 2. scented water / argha
阏伽 閼伽 èjiā scented water / argha
尔时 爾時 ěr shí at that time
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发菩提心 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind
发遣 發遣 fā qiǎn to dispatch to a location / to expell
法要 fǎ yào
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法用 fǎ yòng the essence of a dharma
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
发露 發露 fālù to reveal / to manifest
法名 fǎmíng Dharma name
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方广 方廣 fāngguǎng Vaipulya (profound teachings) / vaipulya / vast / extended
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
梵夹 梵夾 Fànjiā fanjia
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
梵音 fànyīn
 1. the sound of Buddhist chanting
 2. Brahma's voice
 3. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 4. Heavenly Sound
凡愚 fányú common and ignorant
法眼 fǎyǎn
 1. dharma eye / dharmacakṣus
 2. hōgen
fèi a fly whisk
非时食 非時食 fēi shí shí eating meals at inappropriate times
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
奉行 fèngxíng Uphold
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛部 fó bù Buddha division
佛观 佛觀 fó guān visualization of the Buddha
佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛刹 佛剎 Fó shā
 1. a Buddhist pillar
 2. Buddhakṣetra / a Buddha field / a Buddha land
 3. temple / monastery
佛世界 fó shìjiè a Buddha realm
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛顶 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛母 fómǔ a bodhisattva / a consort
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
佛堂 fótáng a Buddhist hall
佛像 fóxiàng
 1. Buddha Statues / a figure or statue of a Buddha
 2. images worshipped by Buddhists
佛牙 fóyá a Buddha tooth relic
佛眼观 佛眼觀 Fóyǎn guān see them through the Buddha eye
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
to bind / to tie
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
 1. fu
 2. po
伏藏 fú cáng to bury in order to hide
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
敷演 fūyǎn to elaborate (on a theme) / to expound (the meaning of the classics)
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
根性 gēnxìng the basis of strength
gōng merit-creating actions
gōng to offer in worship
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观佛 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha
观想 觀想 guān xiǎng
 1. to contemplate / to visualize
 2. contemplation
 3. Visualize
观行 觀行 guān xíng contemplation and action
观察 觀察 guānchá clear perception
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广博 廣博 guǎngbó vaipulya / vast / extended
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
广度 廣度 guǎngdù to save many
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
归敬 歸敬 guījìng namo / to pay respect to / to take refuge
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
归依 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem]
归依佛 歸依佛 guīyī fó to take refuge in the Buddha
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过现 過現 guò xiàn past and present
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
过去佛 過去佛 guòqù fó past Buddhas
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
hǎo Good
毫相 háoxiāng urna
Harmony
Merge
河沙 hé shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
黑月 hēiyuè second half of the month / kṛṣṇapakṣa
héng Eternity
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
合十 héshí
 1. Joined Palms
 2. to bring the ten fingers or two palms together
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
hōng hum / hūṃ
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
护身 護身 hù shēn protection of the body
护世 護世 hù shì protectors of the world / the four deva kings
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
护持 護持 hùchí Protect and Support
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
毁辱 毀辱 huǐ rǔ to humiliate
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
护魔 護魔 hùmó a burnt offering / homa
护摩 護摩 hùmó a burnt offering / homa
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
usnisa / uṣṇīṣa
a prediction / a prophecy / vyakarana
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiā jia
jià designation / provisional / conventional term
jiā school / sect / lineage
加护 加護 jiā hù to help protect
加持 jiāchí
 1. adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment
 2. to bless
跏趺坐 jiāfū zuò to sit in the lotus position
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见修 見修 jiàn xiū mistaken views and practice
坚固 堅固 jiāngù sāla
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
教法 jiàofǎ
 1. scriptural dharma / āgamadharma
 2. Teaching
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
加行 jiāxíng
 1. prayoga / preparation
 2. Special Effort Applied Toward Practices
跏坐 jiāzuò sit with crossed legs / sit in the lotus position
jié a fetter
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié a kalpa / an eon
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
戒品 jiè pǐn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
劫波 jiébō
 1. a kalpa / an eon
 2. a ritual / kalpa
戒行 jièháng to abide by precepts
劫火 jiéhuǒ a large destructive fire
结跏趺坐 結跏趺坐 jiéjiā fūzuò sitting with crossed legs / to sit in the full lotus position
结界 結界 jiéjiè
 1. boundary / temple boundary / sīmā
 2. Restricted Area
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
结印 結印 jiéyìn a mudra / a hand gesture using both hands
积集 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìn diligence / perseverance
jìng Respect
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jīng a sutra / a sūtra
经教 經教 jīng jiāo teaching of the sūtras
净念 淨念 jìng niàn Pure Thoughts
净修 淨修 jìng xiū proper cultivation
净衣 淨衣 jìng yī pure clothing
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚部 金剛部 jīngāng bù vajra group / vajra division
金刚杵 金剛杵 jīngāng chǔ vajra pestle
金刚拳 金剛拳 jīngāng quán vajra fist
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
经夹 經夾 jīngjiā fanjia
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
净居 淨居 jìngjū suddhavasa / Śuddhāvāsa / pure abode
敬礼 敬禮 jìnglǐ namo / to pay respect to / to take refuge
净瓶 淨瓶 jìngpíng
 1. a vase / a jar
 2. Purity Vase
净信 淨信 jìngxìn
 1. prasāda / pure faith
 2. Pure Faith
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
极微 極微 jíwēi atom / particle / paramāṇu
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
pada
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
句义 句義 jù yì the meaning of a word / the meaning of a sentence
觉道 覺道 jué dào Path of Awakening
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
具戒 jùjiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
具寿 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman
俱致 jūzhì koti / one hundred million / a very large number
俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
堪忍 kānrěn to bear / to endure without complaint
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空大 kōngdà the space element
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuài a religious assembly
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
 1. twelfth lunar month / end of the lunar year
 2. a monastic year
lán a hermitage
Joy
transcendence
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
离欲 離欲 lí yù free of desire
lián Lotus
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两足尊 兩足尊 liǎng zú zūn
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
莲花 蓮花 liánhuā lotus
莲华部 蓮華部 liánhuà bù lotus division
莲座 蓮座 liánzuò lotus throne
礼敬 禮敬 lǐjìng namo / to pay respect to / to revere
六念 liù niàn the six contemplations
琉璃 liúlí lapis lazuli
流通 liútōng
 1. transmission of Buddhist teachings
 2. to transmit and spread
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
利益 lìyì benefit
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
lóng nāga / serpent / dragon
龙神 龍神 lóng shén dragon spirit
龙象 龍象 lóng xiàng dragon and elephant
 1. a censer
 2. 1. incense burner; 2. incense censer
乱心 亂心 luàn xīn a confused mind / an unsettled mind
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
轮宝 輪寶 lún bǎo cakra-ratna / wheel treasures
轮王 輪王 lúnwáng wheel turning king
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
罗刹娑 羅剎娑 luóchàsuō a raksasa
罗汉 羅漢 Luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
monastic discipline / vinaya
律仪 律儀 lǜ yí
 1. rules and ceremonies
 2. Vinaya and Rules
律仪戒 律儀戒 lǜ yí jiè the precepts for proper conduct
滿 mǎn Full
曼茶罗 曼茶羅 màncháluó mandala
曼殊 mànshū mañju / beautiful / lovely / charming
曼荼罗 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala
梦相 夢相 mèng xiàng a sign in a dream
mián torpor / drowsiness / middha
miào Wonderful
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
miè the cessation of suffering
灭度 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief
灭罪 滅罪 mièzuì erase karma from sins
弥卢 彌盧 mílú tall
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
密言 mìyán mantra
密语 密語 mìyán mantra
密意 mìyì
 1. hidden meaning
 2. Secret Intentions
密印 mìyìn a mudra
to rub a monk's head for taking a vow
evil / vice
魔军 魔軍 mó jūn Māra's army
末法 mòfǎ Age of Declining Dharma / Declining Dharma / The Period of Declining of Dharma
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
魔罗 魔羅 Móluó Mara / the Devil / a devil / a demon
摩尼 móní mani / jewel / gem
摩尼宝 摩尼寶 mòní bǎo
 1. mani jewel
 2. Mani Pearl
 3. mani-jewel
牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni
摩夷 móyí mātṛkā / matrix / systematized lists
魔障 Mózhàng
 1. Māra-hindrances
 2. mara-hindrance
魔子 mózǐ sons of Mara
all women
那罗延 那羅延 Nàluóyán Narayana deva
那罗延天 那羅延天 Nàluóyántiān Narayana deva
曩莫 nǎngmò namo / to pay respect to / to take refuge
南摩 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge
难行 難行 nánxíng ascetic practice
能持 néng chí ability to uphold the precepts
能化 nénghuà a teacher
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念珠 唸珠 niàn zhū
 1. prayer beads / rosary
 2. Chanting Beads
傍生 pángshēng [rebirth as an] animal
毘摩 pímó dharma
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
辟支 Pìzhī Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
菩萨行者 菩薩行者 pú sà xíng zhě a bodhisattva practitioner
普遍 pǔbiàn universal
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提场 菩提場 pútí chǎng bodhimanda / bodhimaṇḍa / place of enlightenment
菩提树 菩提樹 Pútí Shù
 1. bodhi tree
 2. Bodhedrum magazine
 3. Bodhi Tree
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
普通 pǔtōng Ordinary
七返 qī fǎn seven returns
七佛 Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
千佛 qiān fó thousand Buddhas
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
契经 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse
qín diligence / perseverance / vīrya
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
qíng sentience / cognition
qīng Clear
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
请召 請召 qǐngzhào to invite
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
勤求 qínqiú to diligently seek
祈求 qíqiú Pray
乞食 qǐshí Begging for Food
起尸 起屍 qǐshī vetāla / vetāḍa
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
clinging / grasping /upādāna
kh
realm / destination
劝请 勸請 quànqǐng to request / to implore
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
饶益 饒益 ráoyì Benefit
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人相 rén xiāng the notion of a person
任运 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally
人中尊 rén zhōng zūn the Honored One among humans
热恼 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
róng Blend
Thus
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
如来佛 如來佛 rú lái fó Tathagata Buddha
入三摩地 rù sān mó dì Enter Into Samadhi
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is
如来部 如來部 rúlái bù Tathagata division
如来身 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body
ruò re
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
如意宝 如意寶 rúyì bǎo mani jewel
bodhisattva
洒净 灑淨 sǎjìng a purification ceremony
三宝 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三部 sān bù three divisions
三长斋月 三長齋月 sān cháng zhāi yuè three full months of abstinence
三千 sān qiān three thousand-fold
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三三昧耶 sān sānmèiyé three equals
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三世佛 Sān Shì Fó the Three Buddhas Sakyamuni, the Medicine Buddha, and Amitabha
三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa
三匝 sān zā to circumambulate three times
三归 三歸 sānguī to take refuge in the Triple Gem
三归依 三歸依 sānguīyī to take refuge in the Triple Gem
散花 sànhuā scatters flowers
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三摩地印 sānmódì yìn samādhi seal / samādhi mudra
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
色光 sèguāng a halo
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧伽梨 sēngjiālì sanghati
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙度 shādù sādhu / excellent
shǎi form / matter
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
山王 shān wáng the highest peak
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
上首 shàngshǒu the presiding elders
山林 shānlín a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn upāyakauśalya / skillful and expedient means
善思 shànsī thoughtfulness / wholesome thinking
善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
烧香 燒香 shāo xiāng
 1. to burn incense
 2. to burn incense
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shé Buddhist monk
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
摄嚩 攝嚩 shèfú śava / a corpse not yet decayed
摄伏 攝伏 shèfú grahaṇa / to seize / to hold
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
舍利塔 shèlì tǎ a stupa
shēn body / kāya
shèn Cautious
舍那 shènà
 1. śāṇa / a robe / a garment
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
神变 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle
shēng birth
胜果 勝果 shèng guǒ the wonderful fruit / the surpassing fruit
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
胜解 勝解 shèngjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
圣众 聖眾 shèngzhòng holy ones
身界 shēnjiè ashes or relics after cremation
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
身命 shēnmìng body and life
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
身通 shēntōng teleportation / ṛddy-abhijña
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
舌相 shéxiāng the sign of a broad and long tongue
shī the practice of selfless giving / dāna
shì Buddhism
shì loka / a world
shí Real
shì meaning / phenomena
shī master
十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十善业道 十善業道 shí shàn yè dào ten wholesome kinds of practice
世间 世間 shìjiān world
世间天 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
尸罗 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
事相 shìxiāng phenomenon
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
师子座 師子座 shīzi zuò lion's throne
shòu feelings / sensations
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
受用 shòuyòng Benefit
授与 授與 shòuyǔ to award / to confer
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说教 說教 shuōjiāo to preach
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
书写 書寫 shūxiě to copy
 1. to appear
 2. pseudo
 1. volition / cetanā
 2. Think
temple / monastery / vihāra
四角 Sì Jiǎo the four corners (of a rectangle) / the eaves that the four corners of a building
四如意足 sì rúyì zú the four kinds of teleportation
四摄 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
sòng 1. ode; 2. praise
宿 from former lives
窣堵波 sùdǔbō a stupa
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
宿命智 sùmìngzhì knowledge of past lives
苏摩 蘇摩 sūmó soma
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
a pagoda / a stupa
塔庙 塔廟 tǎmiào stūpas / pagodas
tán dana / the practice of giving / generosity
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
贪念 貪念 tān niàn Greed
贪爱 貪愛 tānài
 1. passion / desire / rāga
 2. Clinging
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
天耳 tiān ěr celestial ear / divine ear / divyaśrotra
天冠 tiān guān deva crown
天龙 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods
天衣 tiān yī the garments of a celestial being / celestial garments
天中天 tiān zhōng tiān god of the gods
天人 tiānrén Heavenly Beings
天真 tiānzhēn
 1. Heaven's truth / natural truth
 2. Innocence
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
tóng a pillar with a Buddhist inscription
童真 tóng zhēn having the simplicity of a child / kumārabhūta
an evil state of existence
涂身 塗身 tú shēn to apply makeup
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
涂香 塗香 túxiāng to annoint
wēi subtlety
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻持 聞持 wén chí to hear and keep in mind
self / ātman / attan
我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna
我身 wǒshēn I / myself
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
五大 wǔ dà the five elements
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
五神通 wǔ shéntōng five supernatural powers / pañcabhijñā
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所畏 無所畏 wú suǒ wèi without any fear
五通 wǔ tōng five supernatural powers / pañca-abhijnā
五无间罪 五無間罪 Wǔ Wú Jiān Zuì Avici Hell / offenses deserving Fivefold Relentless Retribution
无主 無主 wú zhǔ impermanence
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无边世界 無邊世界 wúbiān shìjiè the unbounded world
无比等 無比等 wúbǐděng vaipulya / vast / extended
无惭 無慚 wúcán shamelessness / āhrīkya
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
五尘 五塵 wǔchén objects of the five senses
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量光明 無量光明 wúliàng guāngmíng boundless light
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无量寿 無量壽 wúliàng shòu
 1. amitayus / boundless age / infinite life
 2. infinite life
无情 無情 wúqíng
 1. relating to non-sentient beings
 2. Insentient
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
to calm oneself
xiān a sage
贤瓶 賢瓶 xián píng mani vase
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
现生 現生 xiàn shēng the present life
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
香华 香華 xiāng huà incense and flowers
相轮 相輪 xiāng lún stacked rings / wheel
降伏 xiángfú to subdue
相应 相應 xiāngying
 1. concomitant
 2. response, correspond
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现在 現在 xiànzài now, present
小王 xiǎo wáng minor kings
悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
心作 xīn zuò karmic activity of the mind
行处 行處 xíngchǔ karmasthana / kammaṭṭhāna / an object of meditation
心观 心觀 xīnguān contemplation on the mind
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
心印 xīnyìn mind seal
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修持 xiūchí Practice
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
修行人 xiūxíngrén practitioner
希有 xīyǒu Rare
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
锡杖 錫杖 xīzhàng
 1. a monk's staff
 2. staff
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
虚空界 虛空界 xūkōng jiè visible space
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
xūn vāsanā / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
yán a garland / an adornment / avataṃsa
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
言教 yánjiāo ability to understand etymology and usage of words / nirukti
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
演说 演說 yǎnshuō to expound
karma / kamma / karmic deeds / actions
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
Righteousness
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
一大劫 yī dà jié one great kalpa
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
意趣 yì qù direction of the will
一日一夜 yī rì yī yè one day and one night
一由旬 yī yóuxún one yojana
一百八 yībǎi bā one hundred and eight
忆持 憶持 yìchí to keep in mind / to remember / dhāraṇa
一法 yīfǎ one dharma / one thing
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
意乐 意樂 yìlè joy / happiness
一类 一類 yīlèi the supreme way / the path leading to enlightenment
义理 義理 yìlǐ Doctrine
义利 義利 yìlì a beneficial meaning
yīn an aggregate / a group
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
应观 應觀 yīng guān should observe
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
迎请 迎請 yíngqǐng to invite
应用 應用 yìngyòng response function
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
印可 yìnkě to confirm
印契 yìnqì a mudra
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切皆成 yīqiè jiē chéng all will attain [Buddhahood]
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta
一切诸佛 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
yǒng Courage
yòng yong / function / application
勇猛 yǒngměng ardency
勇猛精进 勇猛精進 yǒngměngjīngjìn bold advance
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
优昙 優曇 yōután udumbara
遊戏 遊戲 yóuxì to be free and at ease
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
desire / intention / interest / aspiration
欲界 yù jiè realm of desire
欲乐 欲樂 yù lè the joy of the five desires
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuán Perfect
圆光 圓光 yuánguāng halo
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
圆坛 圓壇 yuántán round altar / maṇḍala
愿印 願印 yuànyìn varada mudra / vara mudra
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
愚夫 yúfū a fool / a simpleton / bāla
运心 運心 yùnxīn setting the mind in motion / resolving indecision
在家 zàijiā lay person / laity
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
澡浴 zǎoyù to bathe
koan / kōan / gong'an
增上 zēngshàng additional / increased / superior
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
斋戒 齋戒 zhāijiè
 1. to abstain from eating meat
 2. a precept
 3. Observance of Fasting and Precepts
占相 zhàn xiāng to read someone's signs
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
zhāo a monastic compound
zhēn True
真性 zhēn xìng inherent nature / essence / true nature / dharmatā
zhēng Righteous
zhèng realization / adhigama
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正教 zhèng jiāo correct teaching
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
zhī Understanding
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Wisdom
止息 zhǐ xī to stop and rest
执持 執持 zhíchí to hold firmly
质多罗 質多羅 zhìduōluó multi-colored
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
中食 zhōng shí midday meal
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生界 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhǔ abbot
zhù to attach / to abide / to dwell on
住世 zhù shì abide in the world
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
专精 專精 zhuān jīng single-mindedly and diligently
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to uphold the Dharma
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
主观 主觀 zhǔguān Subjective
zhuó to attach / to grasp
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
资粮 資糧 zīliáng
 1. saṃbhāra / something accumulated
 2. provision
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented
罪障 zuì zhàng the barrier of sin
罪业 罪業 zuìyè sin / karma
作善 zuò shàn to do good deeds
作意 zuò yì attention / engagement