Glossary and Vocabulary for Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Dabao Guangbo Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 194 to go; to 世尊如來今於世間然大法炬
2 194 to rely on; to depend on 世尊如來今於世間然大法炬
3 194 Yu 世尊如來今於世間然大法炬
4 194 a crow 世尊如來今於世間然大法炬
5 179 一切 yīqiè temporary 疾證無上等覺菩提解脫一切
6 179 一切 yīqiè the same 疾證無上等覺菩提解脫一切
7 142 èr two 二合
8 142 èr Kangxi radical 7 二合
9 142 èr second 二合
10 142 èr twice; double; di- 二合
11 142 èr more than one kind 二合
12 142 èr two; dvā; dvi 二合
13 121 to use; to grasp 以種種香花衣
14 121 to rely on 以種種香花衣
15 121 to regard 以種種香花衣
16 121 to be able to 以種種香花衣
17 121 to order; to command 以種種香花衣
18 121 used after a verb 以種種香花衣
19 121 a reason; a cause 以種種香花衣
20 121 Israel 以種種香花衣
21 121 Yi 以種種香花衣
22 121 use; yogena 以種種香花衣
23 118 陀羅尼 tuóluóní Dharani 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
24 118 陀羅尼 tuóluóní dharani 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
25 116 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 決定得不退
26 116 děi to want to; to need to 決定得不退
27 116 děi must; ought to 決定得不退
28 116 de 決定得不退
29 116 de infix potential marker 決定得不退
30 116 to result in 決定得不退
31 116 to be proper; to fit; to suit 決定得不退
32 116 to be satisfied 決定得不退
33 116 to be finished 決定得不退
34 116 děi satisfying 決定得不退
35 116 to contract 決定得不退
36 116 to hear 決定得不退
37 116 to have; there is 決定得不退
38 116 marks time passed 決定得不退
39 116 obtain; attain; prāpta 決定得不退
40 112 zhě ca 若有見聞此陀羅尼者
41 106 真言 zhēnyán true words 若修真言法
42 106 真言 zhēnyán an incantation 若修真言法
43 106 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 若修真言法
44 103 Qi 手展其頭指
45 102 to join; to combine 二合
46 102 to close 二合
47 102 to agree with; equal to 二合
48 102 to gather 二合
49 102 whole 二合
50 102 to be suitable; to be up to standard 二合
51 102 a musical note 二合
52 102 the conjunction of two astronomical objects 二合
53 102 to fight 二合
54 102 to conclude 二合
55 102 to be similar to 二合
56 102 crowded 二合
57 102 a box 二合
58 102 to copulate 二合
59 102 a partner; a spouse 二合
60 102 harmonious 二合
61 102 He 二合
62 102 a container for grain measurement 二合
63 102 Merge 二合
64 102 unite; saṃyoga 二合
65 101 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 即應誦根本陀羅尼
66 101 sòng to recount; to narrate 即應誦根本陀羅尼
67 101 sòng a poem 即應誦根本陀羅尼
68 101 sòng recite; priase; pāṭha 即應誦根本陀羅尼
69 91 luó baby talk 唵牟尼摩尼鉢囉
70 91 luō to nag 唵牟尼摩尼鉢囉
71 91 luó ra 唵牟尼摩尼鉢囉
72 87 hōng hum 也吽
73 87 óu to bellow 也吽
74 87 hōng dull; stupid 也吽
75 87 hōng hum 也吽
76 85 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 說此陀羅尼印法
77 85 yìn India 說此陀羅尼印法
78 85 yìn a mudra; a hand gesture 說此陀羅尼印法
79 85 yìn a seal; a stamp 說此陀羅尼印法
80 85 yìn to tally 說此陀羅尼印法
81 85 yìn a vestige; a trace 說此陀羅尼印法
82 85 yìn Yin 說此陀羅尼印法
83 85 yìn to leave a track or trace 說此陀羅尼印法
84 85 yìn mudra 說此陀羅尼印法
85 83 如來 rúlái Tathagata 世尊如來今於世間然大法炬
86 83 如來 Rúlái Tathagata 世尊如來今於世間然大法炬
87 83 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 世尊如來今於世間然大法炬
88 81 to reach 及如意寶印
89 81 to attain 及如意寶印
90 81 to understand 及如意寶印
91 81 able to be compared to; to catch up with 及如意寶印
92 81 to be involved with; to associate with 及如意寶印
93 81 passing of a feudal title from elder to younger brother 及如意寶印
94 81 and; ca; api 及如意寶印
95 79 biàn all; complete 香遍塗手臂
96 79 biàn to be covered with 香遍塗手臂
97 79 biàn everywhere; sarva 香遍塗手臂
98 79 biàn pervade; visva 香遍塗手臂
99 79 biàn everywhere fragrant; paricitra 香遍塗手臂
100 75 zhōng middle 云何持壇中
101 75 zhōng medium; medium sized 云何持壇中
102 75 zhōng China 云何持壇中
103 75 zhòng to hit the mark 云何持壇中
104 75 zhōng midday 云何持壇中
105 75 zhōng inside 云何持壇中
106 75 zhōng during 云何持壇中
107 75 zhōng Zhong 云何持壇中
108 75 zhōng intermediary 云何持壇中
109 75 zhōng half 云何持壇中
110 75 zhòng to reach; to attain 云何持壇中
111 75 zhòng to suffer; to infect 云何持壇中
112 75 zhòng to obtain 云何持壇中
113 75 zhòng to pass an exam 云何持壇中
114 75 zhōng middle 云何持壇中
115 68 shàng top; a high position 諸香花衣服嚴具而散佛上
116 68 shang top; the position on or above something 諸香花衣服嚴具而散佛上
117 68 shàng to go up; to go forward 諸香花衣服嚴具而散佛上
118 68 shàng shang 諸香花衣服嚴具而散佛上
119 68 shàng previous; last 諸香花衣服嚴具而散佛上
120 68 shàng high; higher 諸香花衣服嚴具而散佛上
121 68 shàng advanced 諸香花衣服嚴具而散佛上
122 68 shàng a monarch; a sovereign 諸香花衣服嚴具而散佛上
123 68 shàng time 諸香花衣服嚴具而散佛上
124 68 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 諸香花衣服嚴具而散佛上
125 68 shàng far 諸香花衣服嚴具而散佛上
126 68 shàng big; as big as 諸香花衣服嚴具而散佛上
127 68 shàng abundant; plentiful 諸香花衣服嚴具而散佛上
128 68 shàng to report 諸香花衣服嚴具而散佛上
129 68 shàng to offer 諸香花衣服嚴具而散佛上
130 68 shàng to go on stage 諸香花衣服嚴具而散佛上
131 68 shàng to take office; to assume a post 諸香花衣服嚴具而散佛上
132 68 shàng to install; to erect 諸香花衣服嚴具而散佛上
133 68 shàng to suffer; to sustain 諸香花衣服嚴具而散佛上
134 68 shàng to burn 諸香花衣服嚴具而散佛上
135 68 shàng to remember 諸香花衣服嚴具而散佛上
136 68 shàng to add 諸香花衣服嚴具而散佛上
137 68 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 諸香花衣服嚴具而散佛上
138 68 shàng to meet 諸香花衣服嚴具而散佛上
139 68 shàng falling then rising (4th) tone 諸香花衣服嚴具而散佛上
140 68 shang used after a verb indicating a result 諸香花衣服嚴具而散佛上
141 68 shàng a musical note 諸香花衣服嚴具而散佛上
142 68 shàng higher, superior; uttara 諸香花衣服嚴具而散佛上
143 68 suǒ a few; various; some 往詣佛所
144 68 suǒ a place; a location 往詣佛所
145 68 suǒ indicates a passive voice 往詣佛所
146 68 suǒ an ordinal number 往詣佛所
147 68 suǒ meaning 往詣佛所
148 68 suǒ garrison 往詣佛所
149 68 suǒ place; pradeśa 往詣佛所
150 67 zuò to do 而作於加持
151 67 zuò to act as; to serve as 而作於加持
152 67 zuò to start 而作於加持
153 67 zuò a writing; a work 而作於加持
154 67 zuò to dress as; to be disguised as 而作於加持
155 67 zuō to create; to make 而作於加持
156 67 zuō a workshop 而作於加持
157 67 zuō to write; to compose 而作於加持
158 67 zuò to rise 而作於加持
159 67 zuò to be aroused 而作於加持
160 67 zuò activity; action; undertaking 而作於加持
161 67 zuò to regard as 而作於加持
162 67 zuò action; kāraṇa 而作於加持
163 64 to be near by; to be close to 即以伽他而問於佛
164 64 at that time 即以伽他而問於佛
165 64 to be exactly the same as; to be thus 即以伽他而問於佛
166 64 supposed; so-called 即以伽他而問於佛
167 64 to arrive at; to ascend 即以伽他而問於佛
168 64 big; huge; large 大鑒正號大廣智大興善
169 64 Kangxi radical 37 大鑒正號大廣智大興善
170 64 great; major; important 大鑒正號大廣智大興善
171 64 size 大鑒正號大廣智大興善
172 64 old 大鑒正號大廣智大興善
173 64 oldest; earliest 大鑒正號大廣智大興善
174 64 adult 大鑒正號大廣智大興善
175 64 dài an important person 大鑒正號大廣智大興善
176 64 senior 大鑒正號大廣智大興善
177 64 an element 大鑒正號大廣智大興善
178 64 great; mahā 大鑒正號大廣智大興善
179 63 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 以花鬘燒香供養一切如來
180 62 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 成無上悉地
181 62 chéng to become; to turn into 成無上悉地
182 62 chéng to grow up; to ripen; to mature 成無上悉地
183 62 chéng to set up; to establish; to develop; to form 成無上悉地
184 62 chéng a full measure of 成無上悉地
185 62 chéng whole 成無上悉地
186 62 chéng set; established 成無上悉地
187 62 chéng to reache a certain degree; to amount to 成無上悉地
188 62 chéng to reconcile 成無上悉地
189 62 chéng to resmble; to be similar to 成無上悉地
190 62 chéng composed of 成無上悉地
191 62 chéng a result; a harvest; an achievement 成無上悉地
192 62 chéng capable; able; accomplished 成無上悉地
193 62 chéng to help somebody achieve something 成無上悉地
194 62 chéng Cheng 成無上悉地
195 62 chéng Become 成無上悉地
196 62 chéng becoming; bhāva 成無上悉地
197 61 fu 嚩隷
198 61 va 嚩隷
199 61 ǎn to contain 唵牟尼摩尼鉢囉
200 61 ǎn to eat with the hands 唵牟尼摩尼鉢囉
201 58 yuē to speak; to say 言曰
202 58 yuē Kangxi radical 73 言曰
203 58 yuē to be called 言曰
204 56 děng et cetera; and so on 當知此等
205 56 děng to wait 當知此等
206 56 děng to be equal 當知此等
207 56 děng degree; level 當知此等
208 56 děng to compare 當知此等
209 55 jié to bond; to tie; to bind 云何而輪結
210 55 jié a knot 云何而輪結
211 55 jié to conclude; to come to a result 云何而輪結
212 55 jié to provide a bond for; to contract 云何而輪結
213 55 jié pent-up 云何而輪結
214 55 jié a written pledge from an authority acknowledging an issue 云何而輪結
215 55 jié a bound state 云何而輪結
216 55 jié hair worn in a topknot 云何而輪結
217 55 jiē firm; secure 云何而輪結
218 55 jié to plait; to thatch; to weave 云何而輪結
219 55 jié to form; to organize 云何而輪結
220 55 jié to congeal; to crystallize 云何而輪結
221 55 jié a junction 云何而輪結
222 55 jié a node 云何而輪結
223 55 jiē to bear fruit 云何而輪結
224 55 jiē stutter 云何而輪結
225 55 jié a fetter 云何而輪結
226 55 ér Kangxi radical 126 諸香花衣服嚴具而散佛上
227 55 ér as if; to seem like 諸香花衣服嚴具而散佛上
228 55 néng can; able 諸香花衣服嚴具而散佛上
229 55 ér whiskers on the cheeks; sideburns 諸香花衣服嚴具而散佛上
230 55 ér to arrive; up to 諸香花衣服嚴具而散佛上
231 54 sān three 餘三指展之
232 54 sān third 餘三指展之
233 54 sān more than two 餘三指展之
234 54 sān very few 餘三指展之
235 54 sān San 餘三指展之
236 54 sān three; tri 餘三指展之
237 54 sān sa 餘三指展之
238 53 wéi to act as; to serve 罪障唯願世尊為諸眾生
239 53 wéi to change into; to become 罪障唯願世尊為諸眾生
240 53 wéi to be; is 罪障唯願世尊為諸眾生
241 53 wéi to do 罪障唯願世尊為諸眾生
242 53 wèi to support; to help 罪障唯願世尊為諸眾生
243 53 wéi to govern 罪障唯願世尊為諸眾生
244 52 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 我當專心受持恭敬供養以報佛恩
245 52 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 我當專心受持恭敬供養以報佛恩
246 52 供養 gòngyǎng offering 我當專心受持恭敬供養以報佛恩
247 52 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 我當專心受持恭敬供養以報佛恩
248 51 加持 jiāchí to bless 而作於加持
249 51 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 而作於加持
250 50 néng can; able
251 50 néng ability; capacity
252 50 néng a mythical bear-like beast
253 50 néng energy
254 50 néng function; use
255 50 néng talent
256 50 néng expert at
257 50 néng to be in harmony
258 50 néng to tend to; to care for
259 50 néng to reach; to arrive at
260 50 néng to be able; śak
261 50 祕密 mìmì a secret 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
262 50 祕密 mìmì secret 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
263 50 爾時 ěr shí at that time 爾時金剛手祕密主菩薩
264 50 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時金剛手祕密主菩薩
265 50 one 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
266 50 Kangxi radical 1 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
267 50 pure; concentrated 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
268 50 first 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
269 50 the same 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
270 50 sole; single 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
271 50 a very small amount 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
272 50 Yi 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
273 50 other 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
274 50 to unify 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
275 50 accidentally; coincidentally 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
276 50 abruptly; suddenly 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
277 50 one; eka 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
278 48 Buddha; Awakened One 往詣佛所
279 48 relating to Buddhism 往詣佛所
280 48 a statue or image of a Buddha 往詣佛所
281 48 a Buddhist text 往詣佛所
282 48 to touch; to stroke 往詣佛所
283 48 Buddha 往詣佛所
284 48 Buddha; Awakened One 往詣佛所
285 45 chí to grasp; to hold 云何持無上
286 45 chí to resist; to oppose 云何持無上
287 45 chí to uphold 云何持無上
288 45 chí to sustain; to keep; to uphold 云何持無上
289 45 chí to administer; to manage 云何持無上
290 45 chí to control 云何持無上
291 45 chí to be cautious 云何持無上
292 45 chí to remember 云何持無上
293 45 chí to assist 云何持無上
294 45 chí to hold; dhara 云何持無上
295 45 chí with; using 云何持無上
296 44 yìng to answer; to respond 應如是知
297 44 yìng to confirm; to verify 應如是知
298 44 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應如是知
299 44 yìng to accept 應如是知
300 44 yìng to permit; to allow 應如是知
301 44 yìng to echo 應如是知
302 44 yìng to handle; to deal with 應如是知
303 44 yìng Ying 應如是知
304 44 shí time; a point or period of time 於後世時
305 44 shí a season; a quarter of a year 於後世時
306 44 shí one of the 12 two-hour periods of the day 於後世時
307 44 shí fashionable 於後世時
308 44 shí fate; destiny; luck 於後世時
309 44 shí occasion; opportunity; chance 於後世時
310 44 shí tense 於後世時
311 44 shí particular; special 於後世時
312 44 shí to plant; to cultivate 於後世時
313 44 shí an era; a dynasty 於後世時
314 44 shí time [abstract] 於後世時
315 44 shí seasonal 於後世時
316 44 shí to wait upon 於後世時
317 44 shí hour 於後世時
318 44 shí appropriate; proper; timely 於後世時
319 44 shí Shi 於後世時
320 44 shí a present; currentlt 於後世時
321 44 shí time; kāla 於後世時
322 44 shí at that time; samaya 於後世時
323 43 shēn human body; torso 面貌熙怡微笑身
324 43 shēn Kangxi radical 158 面貌熙怡微笑身
325 43 shēn self 面貌熙怡微笑身
326 43 shēn life 面貌熙怡微笑身
327 43 shēn an object 面貌熙怡微笑身
328 43 shēn a lifetime 面貌熙怡微笑身
329 43 shēn moral character 面貌熙怡微笑身
330 43 shēn status; identity; position 面貌熙怡微笑身
331 43 shēn pregnancy 面貌熙怡微笑身
332 43 juān India 面貌熙怡微笑身
333 43 shēn body; kaya 面貌熙怡微笑身
334 43 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊如來今於世間然大法炬
335 43 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊如來今於世間然大法炬
336 43 to crush; to mash; to grind 捺耶摩抳入嚩
337 43 qián front 漸進佛前
338 43 qián former; the past 漸進佛前
339 43 qián to go forward 漸進佛前
340 43 qián preceding 漸進佛前
341 43 qián before; earlier; prior 漸進佛前
342 43 qián to appear before 漸進佛前
343 43 qián future 漸進佛前
344 43 qián top; first 漸進佛前
345 43 qián battlefront 漸進佛前
346 43 qián before; former; pūrva 漸進佛前
347 43 qián facing; mukha 漸進佛前
348 43 Kangxi radical 49 如是供養一切佛已
349 43 to bring to an end; to stop 如是供養一切佛已
350 43 to complete 如是供養一切佛已
351 43 to demote; to dismiss 如是供養一切佛已
352 43 to recover from an illness 如是供養一切佛已
353 43 former; pūrvaka 如是供養一切佛已
354 42 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊說是
355 42 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊說是
356 42 shuì to persuade 世尊說是
357 42 shuō to teach; to recite; to explain 世尊說是
358 42 shuō a doctrine; a theory 世尊說是
359 42 shuō to claim; to assert 世尊說是
360 42 shuō allocution 世尊說是
361 42 shuō to criticize; to scold 世尊說是
362 42 shuō to indicate; to refer to 世尊說是
363 42 shuō speach; vāda 世尊說是
364 42 shuō to speak; bhāṣate 世尊說是
365 41 to enter 捺耶摩抳入嚩
366 41 Kangxi radical 11 捺耶摩抳入嚩
367 41 radical 捺耶摩抳入嚩
368 41 income 捺耶摩抳入嚩
369 41 to conform with 捺耶摩抳入嚩
370 41 to descend 捺耶摩抳入嚩
371 41 the entering tone 捺耶摩抳入嚩
372 41 to pay 捺耶摩抳入嚩
373 41 to join 捺耶摩抳入嚩
374 41 entering; praveśa 捺耶摩抳入嚩
375 41 rén person; people; a human being 下族類人
376 41 rén Kangxi radical 9 下族類人
377 41 rén a kind of person 下族類人
378 41 rén everybody 下族類人
379 41 rén adult 下族類人
380 41 rén somebody; others 下族類人
381 41 rén an upright person 下族類人
382 41 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 下族類人
383 40 zhī to go 護摩品第九之餘
384 40 zhī to arrive; to go 護摩品第九之餘
385 40 zhī is 護摩品第九之餘
386 40 zhī to use 護摩品第九之餘
387 40 zhī Zhi 護摩品第九之餘
388 40 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 多紇哩
389 40 duó many; much 多紇哩
390 40 duō more 多紇哩
391 40 duō excessive 多紇哩
392 40 duō abundant 多紇哩
393 40 duō to multiply; to acrue 多紇哩
394 40 duō Duo 多紇哩
395 40 duō ta 多紇哩
396 40 yóu Kangxi radical 102 由結此印故
397 40 yóu to follow along 由結此印故
398 40 yóu cause; reason 由結此印故
399 40 yóu You 由結此印故
400 40 yán to speak; to say; said 而安慰之作是言
401 40 yán language; talk; words; utterance; speech 而安慰之作是言
402 40 yán Kangxi radical 149 而安慰之作是言
403 40 yán phrase; sentence 而安慰之作是言
404 40 yán a word; a syllable 而安慰之作是言
405 40 yán a theory; a doctrine 而安慰之作是言
406 40 yán to regard as 而安慰之作是言
407 40 yán to act as 而安慰之作是言
408 40 yán speech; vāc 而安慰之作是言
409 40 yán speak; vad 而安慰之作是言
410 38 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 一切業成就
411 38 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 一切業成就
412 38 成就 chéngjiù accomplishment 一切業成就
413 38 成就 chéngjiù Achievements 一切業成就
414 38 成就 chéngjiù to attained; to obtain 一切業成就
415 38 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 一切業成就
416 38 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 一切業成就
417 38 to rub 捺耶摩抳入嚩
418 38 to approach; to press in 捺耶摩抳入嚩
419 38 to sharpen; to grind 捺耶摩抳入嚩
420 38 to obliterate; to erase 捺耶摩抳入嚩
421 38 to compare notes; to learn by interaction 捺耶摩抳入嚩
422 38 friction 捺耶摩抳入嚩
423 38 ma 捺耶摩抳入嚩
424 38 Māyā 捺耶摩抳入嚩
425 38 樓閣 lóugé a tower; a building; a pavilion 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
426 37 bǎi one hundred 王鼻百千福莊嚴臂
427 37 bǎi many 王鼻百千福莊嚴臂
428 37 bǎi Bai 王鼻百千福莊嚴臂
429 37 bǎi all 王鼻百千福莊嚴臂
430 37 bǎi hundred; sata 王鼻百千福莊嚴臂
431 36 to go back; to return 云何復安臂
432 36 to resume; to restart 云何復安臂
433 36 to do in detail 云何復安臂
434 36 to restore 云何復安臂
435 36 to respond; to reply to 云何復安臂
436 36 Fu; Return 云何復安臂
437 36 to retaliate; to reciprocate 云何復安臂
438 36 to avoid forced labor or tax 云何復安臂
439 36 Fu 云何復安臂
440 36 doubled; to overlapping; folded 云何復安臂
441 36 a lined garment with doubled thickness 云何復安臂
442 36 four 有情二足四足多足思惟起慈愍心
443 36 note a musical scale 有情二足四足多足思惟起慈愍心
444 36 fourth 有情二足四足多足思惟起慈愍心
445 36 Si 有情二足四足多足思惟起慈愍心
446 36 four; catur 有情二足四足多足思惟起慈愍心
447 35 infix potential marker 不應授與
448 35 lái to come 劫來宿障
449 35 lái please 劫來宿障
450 35 lái used to substitute for another verb 劫來宿障
451 35 lái used between two word groups to express purpose and effect 劫來宿障
452 35 lái wheat 劫來宿障
453 35 lái next; future 劫來宿障
454 35 lái a simple complement of direction 劫來宿障
455 35 lái to occur; to arise 劫來宿障
456 35 lái to earn 劫來宿障
457 35 lái to come; āgata 劫來宿障
458 35 shǒu hand 云何手按手
459 35 shǒu Kangxi radical 64 云何手按手
460 35 shǒu to hold in one's hand 云何手按手
461 35 shǒu a skill; an ability 云何手按手
462 35 shǒu a person with skill 云何手按手
463 35 shǒu convenient; portable 云何手按手
464 35 shǒu a person doing an activity 云何手按手
465 35 shǒu a method; a technique 云何手按手
466 35 shǒu personally written 云何手按手
467 35 shǒu carried or handled by hand 云何手按手
468 35 shǒu hand; pāṇi; hasta 云何手按手
469 34 zhù to dwell; to live; to reside 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
470 34 zhù to stop; to halt 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
471 34 zhù to retain; to remain 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
472 34 zhù to lodge at [temporarily] 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
473 34 zhù verb complement 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
474 34 zhù attaching; abiding; dwelling on 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
475 34 soil; ground; land 是諸障者面皆踣地
476 34 floor 是諸障者面皆踣地
477 34 the earth 是諸障者面皆踣地
478 34 fields 是諸障者面皆踣地
479 34 a place 是諸障者面皆踣地
480 34 a situation; a position 是諸障者面皆踣地
481 34 background 是諸障者面皆踣地
482 34 terrain 是諸障者面皆踣地
483 34 a territory; a region 是諸障者面皆踣地
484 34 used after a distance measure 是諸障者面皆踣地
485 34 coming from the same clan 是諸障者面皆踣地
486 34 earth; prthivi 是諸障者面皆踣地
487 34 stage; ground; level; bhumi 是諸障者面皆踣地
488 33 bìng ailment; sickness; illness; disease 得離一切諸病
489 33 bìng to be sick 得離一切諸病
490 33 bìng a defect; a fault; a shortcoming 得離一切諸病
491 33 bìng to be disturbed about 得離一切諸病
492 33 bìng to suffer for 得離一切諸病
493 33 bìng to harm 得離一切諸病
494 33 bìng to worry 得離一切諸病
495 33 bìng to hate; to resent 得離一切諸病
496 33 bìng to criticize; to find fault with 得離一切諸病
497 33 bìng withered 得離一切諸病
498 33 bìng exhausted 得離一切諸病
499 32 xīn heart [organ] 云何印在心
500 32 xīn Kangxi radical 61 云何印在心

Frequencies of all Words

Top 989

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 194 in; at 世尊如來今於世間然大法炬
2 194 in; at 世尊如來今於世間然大法炬
3 194 in; at; to; from 世尊如來今於世間然大法炬
4 194 to go; to 世尊如來今於世間然大法炬
5 194 to rely on; to depend on 世尊如來今於世間然大法炬
6 194 to go to; to arrive at 世尊如來今於世間然大法炬
7 194 from 世尊如來今於世間然大法炬
8 194 give 世尊如來今於世間然大法炬
9 194 oppposing 世尊如來今於世間然大法炬
10 194 and 世尊如來今於世間然大法炬
11 194 compared to 世尊如來今於世間然大法炬
12 194 by 世尊如來今於世間然大法炬
13 194 and; as well as 世尊如來今於世間然大法炬
14 194 for 世尊如來今於世間然大法炬
15 194 Yu 世尊如來今於世間然大法炬
16 194 a crow 世尊如來今於世間然大法炬
17 194 whew; wow 世尊如來今於世間然大法炬
18 179 一切 yīqiè all; every; everything 疾證無上等覺菩提解脫一切
19 179 一切 yīqiè temporary 疾證無上等覺菩提解脫一切
20 179 一切 yīqiè the same 疾證無上等覺菩提解脫一切
21 179 一切 yīqiè generally 疾證無上等覺菩提解脫一切
22 179 一切 yīqiè all, everything 疾證無上等覺菩提解脫一切
23 179 一切 yīqiè all; sarva 疾證無上等覺菩提解脫一切
24 149 this; these 若有見聞此陀羅尼者
25 149 in this way 若有見聞此陀羅尼者
26 149 otherwise; but; however; so 若有見聞此陀羅尼者
27 149 at this time; now; here 若有見聞此陀羅尼者
28 149 this; here; etad 若有見聞此陀羅尼者
29 142 èr two 二合
30 142 èr Kangxi radical 7 二合
31 142 èr second 二合
32 142 èr twice; double; di- 二合
33 142 èr another; the other 二合
34 142 èr more than one kind 二合
35 142 èr two; dvā; dvi 二合
36 121 so as to; in order to 以種種香花衣
37 121 to use; to regard as 以種種香花衣
38 121 to use; to grasp 以種種香花衣
39 121 according to 以種種香花衣
40 121 because of 以種種香花衣
41 121 on a certain date 以種種香花衣
42 121 and; as well as 以種種香花衣
43 121 to rely on 以種種香花衣
44 121 to regard 以種種香花衣
45 121 to be able to 以種種香花衣
46 121 to order; to command 以種種香花衣
47 121 further; moreover 以種種香花衣
48 121 used after a verb 以種種香花衣
49 121 very 以種種香花衣
50 121 already 以種種香花衣
51 121 increasingly 以種種香花衣
52 121 a reason; a cause 以種種香花衣
53 121 Israel 以種種香花衣
54 121 Yi 以種種香花衣
55 121 use; yogena 以種種香花衣
56 118 陀羅尼 tuóluóní Dharani 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
57 118 陀羅尼 tuóluóní dharani 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
58 116 de potential marker 決定得不退
59 116 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 決定得不退
60 116 děi must; ought to 決定得不退
61 116 děi to want to; to need to 決定得不退
62 116 děi must; ought to 決定得不退
63 116 de 決定得不退
64 116 de infix potential marker 決定得不退
65 116 to result in 決定得不退
66 116 to be proper; to fit; to suit 決定得不退
67 116 to be satisfied 決定得不退
68 116 to be finished 決定得不退
69 116 de result of degree 決定得不退
70 116 de marks completion of an action 決定得不退
71 116 děi satisfying 決定得不退
72 116 to contract 決定得不退
73 116 marks permission or possibility 決定得不退
74 116 expressing frustration 決定得不退
75 116 to hear 決定得不退
76 116 to have; there is 決定得不退
77 116 marks time passed 決定得不退
78 116 obtain; attain; prāpta 決定得不退
79 112 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若有見聞此陀羅尼者
80 112 zhě that 若有見聞此陀羅尼者
81 112 zhě nominalizing function word 若有見聞此陀羅尼者
82 112 zhě used to mark a definition 若有見聞此陀羅尼者
83 112 zhě used to mark a pause 若有見聞此陀羅尼者
84 112 zhě topic marker; that; it 若有見聞此陀羅尼者
85 112 zhuó according to 若有見聞此陀羅尼者
86 112 zhě ca 若有見聞此陀羅尼者
87 108 jiē all; each and every; in all cases 諸罪皆清淨
88 108 jiē same; equally 諸罪皆清淨
89 106 真言 zhēnyán true words 若修真言法
90 106 真言 zhēnyán an incantation 若修真言法
91 106 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 若修真言法
92 103 his; hers; its; theirs 手展其頭指
93 103 to add emphasis 手展其頭指
94 103 used when asking a question in reply to a question 手展其頭指
95 103 used when making a request or giving an order 手展其頭指
96 103 he; her; it; them 手展其頭指
97 103 probably; likely 手展其頭指
98 103 will 手展其頭指
99 103 may 手展其頭指
100 103 if 手展其頭指
101 103 or 手展其頭指
102 103 Qi 手展其頭指
103 103 he; her; it; saḥ; sā; tad 手展其頭指
104 102 to join; to combine 二合
105 102 a time; a trip 二合
106 102 to close 二合
107 102 to agree with; equal to 二合
108 102 to gather 二合
109 102 whole 二合
110 102 to be suitable; to be up to standard 二合
111 102 a musical note 二合
112 102 the conjunction of two astronomical objects 二合
113 102 to fight 二合
114 102 to conclude 二合
115 102 to be similar to 二合
116 102 and; also 二合
117 102 crowded 二合
118 102 a box 二合
119 102 to copulate 二合
120 102 a partner; a spouse 二合
121 102 harmonious 二合
122 102 should 二合
123 102 He 二合
124 102 a unit of measure for grain 二合
125 102 a container for grain measurement 二合
126 102 Merge 二合
127 102 unite; saṃyoga 二合
128 101 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 即應誦根本陀羅尼
129 101 sòng to recount; to narrate 即應誦根本陀羅尼
130 101 sòng a poem 即應誦根本陀羅尼
131 101 sòng recite; priase; pāṭha 即應誦根本陀羅尼
132 100 ruò to seem; to be like; as 若有見聞此陀羅尼者
133 100 ruò seemingly 若有見聞此陀羅尼者
134 100 ruò if 若有見聞此陀羅尼者
135 100 ruò you 若有見聞此陀羅尼者
136 100 ruò this; that 若有見聞此陀羅尼者
137 100 ruò and; or 若有見聞此陀羅尼者
138 100 ruò as for; pertaining to 若有見聞此陀羅尼者
139 100 pomegranite 若有見聞此陀羅尼者
140 100 ruò to choose 若有見聞此陀羅尼者
141 100 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有見聞此陀羅尼者
142 100 ruò thus 若有見聞此陀羅尼者
143 100 ruò pollia 若有見聞此陀羅尼者
144 100 ruò Ruo 若有見聞此陀羅尼者
145 100 ruò only then 若有見聞此陀羅尼者
146 100 ja 若有見聞此陀羅尼者
147 100 jñā 若有見聞此陀羅尼者
148 100 zhū all; many; various 諸持明仙眾歌讚歎詠
149 100 zhū Zhu 諸持明仙眾歌讚歎詠
150 100 zhū all; members of the class 諸持明仙眾歌讚歎詠
151 100 zhū interrogative particle 諸持明仙眾歌讚歎詠
152 100 zhū him; her; them; it 諸持明仙眾歌讚歎詠
153 100 zhū of; in 諸持明仙眾歌讚歎詠
154 100 zhū all; many; sarva 諸持明仙眾歌讚歎詠
155 95 shì is; are; am; to be 世尊說是
156 95 shì is exactly 世尊說是
157 95 shì is suitable; is in contrast 世尊說是
158 95 shì this; that; those 世尊說是
159 95 shì really; certainly 世尊說是
160 95 shì correct; yes; affirmative 世尊說是
161 95 shì true 世尊說是
162 95 shì is; has; exists 世尊說是
163 95 shì used between repetitions of a word 世尊說是
164 95 shì a matter; an affair 世尊說是
165 95 shì Shi 世尊說是
166 95 shì is; bhū 世尊說是
167 95 shì this; idam 世尊說是
168 91 luó an exclamatory final particle 唵牟尼摩尼鉢囉
169 91 luó baby talk 唵牟尼摩尼鉢囉
170 91 luō to nag 唵牟尼摩尼鉢囉
171 91 luó ra 唵牟尼摩尼鉢囉
172 87 hōng hum 也吽
173 87 óu to bellow 也吽
174 87 hōng dull; stupid 也吽
175 87 hōng hum 也吽
176 85 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 說此陀羅尼印法
177 85 yìn India 說此陀羅尼印法
178 85 yìn a mudra; a hand gesture 說此陀羅尼印法
179 85 yìn a seal; a stamp 說此陀羅尼印法
180 85 yìn to tally 說此陀羅尼印法
181 85 yìn a vestige; a trace 說此陀羅尼印法
182 85 yìn Yin 說此陀羅尼印法
183 85 yìn to leave a track or trace 說此陀羅尼印法
184 85 yìn mudra 說此陀羅尼印法
185 83 如來 rúlái Tathagata 世尊如來今於世間然大法炬
186 83 如來 Rúlái Tathagata 世尊如來今於世間然大法炬
187 83 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 世尊如來今於世間然大法炬
188 81 to reach 及如意寶印
189 81 and 及如意寶印
190 81 coming to; when 及如意寶印
191 81 to attain 及如意寶印
192 81 to understand 及如意寶印
193 81 able to be compared to; to catch up with 及如意寶印
194 81 to be involved with; to associate with 及如意寶印
195 81 passing of a feudal title from elder to younger brother 及如意寶印
196 81 and; ca; api 及如意寶印
197 79 biàn turn; one time 香遍塗手臂
198 79 biàn all; complete 香遍塗手臂
199 79 biàn everywhere; common 香遍塗手臂
200 79 biàn to be covered with 香遍塗手臂
201 79 biàn everywhere; sarva 香遍塗手臂
202 79 biàn pervade; visva 香遍塗手臂
203 79 biàn everywhere fragrant; paricitra 香遍塗手臂
204 75 zhōng middle 云何持壇中
205 75 zhōng medium; medium sized 云何持壇中
206 75 zhōng China 云何持壇中
207 75 zhòng to hit the mark 云何持壇中
208 75 zhōng in; amongst 云何持壇中
209 75 zhōng midday 云何持壇中
210 75 zhōng inside 云何持壇中
211 75 zhōng during 云何持壇中
212 75 zhōng Zhong 云何持壇中
213 75 zhōng intermediary 云何持壇中
214 75 zhōng half 云何持壇中
215 75 zhōng just right; suitably 云何持壇中
216 75 zhōng while 云何持壇中
217 75 zhòng to reach; to attain 云何持壇中
218 75 zhòng to suffer; to infect 云何持壇中
219 75 zhòng to obtain 云何持壇中
220 75 zhòng to pass an exam 云何持壇中
221 75 zhōng middle 云何持壇中
222 69 that; those 彼地獄眾生皆得解脫
223 69 another; the other 彼地獄眾生皆得解脫
224 69 that; tad 彼地獄眾生皆得解脫
225 68 shàng top; a high position 諸香花衣服嚴具而散佛上
226 68 shang top; the position on or above something 諸香花衣服嚴具而散佛上
227 68 shàng to go up; to go forward 諸香花衣服嚴具而散佛上
228 68 shàng shang 諸香花衣服嚴具而散佛上
229 68 shàng previous; last 諸香花衣服嚴具而散佛上
230 68 shàng high; higher 諸香花衣服嚴具而散佛上
231 68 shàng advanced 諸香花衣服嚴具而散佛上
232 68 shàng a monarch; a sovereign 諸香花衣服嚴具而散佛上
233 68 shàng time 諸香花衣服嚴具而散佛上
234 68 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 諸香花衣服嚴具而散佛上
235 68 shàng far 諸香花衣服嚴具而散佛上
236 68 shàng big; as big as 諸香花衣服嚴具而散佛上
237 68 shàng abundant; plentiful 諸香花衣服嚴具而散佛上
238 68 shàng to report 諸香花衣服嚴具而散佛上
239 68 shàng to offer 諸香花衣服嚴具而散佛上
240 68 shàng to go on stage 諸香花衣服嚴具而散佛上
241 68 shàng to take office; to assume a post 諸香花衣服嚴具而散佛上
242 68 shàng to install; to erect 諸香花衣服嚴具而散佛上
243 68 shàng to suffer; to sustain 諸香花衣服嚴具而散佛上
244 68 shàng to burn 諸香花衣服嚴具而散佛上
245 68 shàng to remember 諸香花衣服嚴具而散佛上
246 68 shang on; in 諸香花衣服嚴具而散佛上
247 68 shàng upward 諸香花衣服嚴具而散佛上
248 68 shàng to add 諸香花衣服嚴具而散佛上
249 68 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 諸香花衣服嚴具而散佛上
250 68 shàng to meet 諸香花衣服嚴具而散佛上
251 68 shàng falling then rising (4th) tone 諸香花衣服嚴具而散佛上
252 68 shang used after a verb indicating a result 諸香花衣服嚴具而散佛上
253 68 shàng a musical note 諸香花衣服嚴具而散佛上
254 68 shàng higher, superior; uttara 諸香花衣服嚴具而散佛上
255 68 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 往詣佛所
256 68 suǒ an office; an institute 往詣佛所
257 68 suǒ introduces a relative clause 往詣佛所
258 68 suǒ it 往詣佛所
259 68 suǒ if; supposing 往詣佛所
260 68 suǒ a few; various; some 往詣佛所
261 68 suǒ a place; a location 往詣佛所
262 68 suǒ indicates a passive voice 往詣佛所
263 68 suǒ that which 往詣佛所
264 68 suǒ an ordinal number 往詣佛所
265 68 suǒ meaning 往詣佛所
266 68 suǒ garrison 往詣佛所
267 68 suǒ place; pradeśa 往詣佛所
268 68 suǒ that which; yad 往詣佛所
269 67 zuò to do 而作於加持
270 67 zuò to act as; to serve as 而作於加持
271 67 zuò to start 而作於加持
272 67 zuò a writing; a work 而作於加持
273 67 zuò to dress as; to be disguised as 而作於加持
274 67 zuō to create; to make 而作於加持
275 67 zuō a workshop 而作於加持
276 67 zuō to write; to compose 而作於加持
277 67 zuò to rise 而作於加持
278 67 zuò to be aroused 而作於加持
279 67 zuò activity; action; undertaking 而作於加持
280 67 zuò to regard as 而作於加持
281 67 zuò action; kāraṇa 而作於加持
282 64 such as; for example; for instance 如上之印法
283 64 if 如上之印法
284 64 in accordance with 如上之印法
285 64 to be appropriate; should; with regard to 如上之印法
286 64 this 如上之印法
287 64 it is so; it is thus; can be compared with 如上之印法
288 64 to go to 如上之印法
289 64 to meet 如上之印法
290 64 to appear; to seem; to be like 如上之印法
291 64 at least as good as 如上之印法
292 64 and 如上之印法
293 64 or 如上之印法
294 64 but 如上之印法
295 64 then 如上之印法
296 64 naturally 如上之印法
297 64 expresses a question or doubt 如上之印法
298 64 you 如上之印法
299 64 the second lunar month 如上之印法
300 64 in; at 如上之印法
301 64 Ru 如上之印法
302 64 Thus 如上之印法
303 64 thus; tathā 如上之印法
304 64 like; iva 如上之印法
305 64 promptly; right away; immediately 即以伽他而問於佛
306 64 to be near by; to be close to 即以伽他而問於佛
307 64 at that time 即以伽他而問於佛
308 64 to be exactly the same as; to be thus 即以伽他而問於佛
309 64 supposed; so-called 即以伽他而問於佛
310 64 if; but 即以伽他而問於佛
311 64 to arrive at; to ascend 即以伽他而問於佛
312 64 then; following 即以伽他而問於佛
313 64 so; just so; eva 即以伽他而問於佛
314 64 big; huge; large 大鑒正號大廣智大興善
315 64 Kangxi radical 37 大鑒正號大廣智大興善
316 64 great; major; important 大鑒正號大廣智大興善
317 64 size 大鑒正號大廣智大興善
318 64 old 大鑒正號大廣智大興善
319 64 greatly; very 大鑒正號大廣智大興善
320 64 oldest; earliest 大鑒正號大廣智大興善
321 64 adult 大鑒正號大廣智大興善
322 64 tài greatest; grand 大鑒正號大廣智大興善
323 64 dài an important person 大鑒正號大廣智大興善
324 64 senior 大鑒正號大廣智大興善
325 64 approximately 大鑒正號大廣智大興善
326 64 tài greatest; grand 大鑒正號大廣智大興善
327 64 an element 大鑒正號大廣智大興善
328 64 great; mahā 大鑒正號大廣智大興善
329 63 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 以花鬘燒香供養一切如來
330 62 yǒu is; are; to exist 若有見聞此陀羅尼者
331 62 yǒu to have; to possess 若有見聞此陀羅尼者
332 62 yǒu indicates an estimate 若有見聞此陀羅尼者
333 62 yǒu indicates a large quantity 若有見聞此陀羅尼者
334 62 yǒu indicates an affirmative response 若有見聞此陀羅尼者
335 62 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有見聞此陀羅尼者
336 62 yǒu used to compare two things 若有見聞此陀羅尼者
337 62 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有見聞此陀羅尼者
338 62 yǒu used before the names of dynasties 若有見聞此陀羅尼者
339 62 yǒu a certain thing; what exists 若有見聞此陀羅尼者
340 62 yǒu multiple of ten and ... 若有見聞此陀羅尼者
341 62 yǒu abundant 若有見聞此陀羅尼者
342 62 yǒu purposeful 若有見聞此陀羅尼者
343 62 yǒu You 若有見聞此陀羅尼者
344 62 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有見聞此陀羅尼者
345 62 yǒu becoming; bhava 若有見聞此陀羅尼者
346 62 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 成無上悉地
347 62 chéng one tenth 成無上悉地
348 62 chéng to become; to turn into 成無上悉地
349 62 chéng to grow up; to ripen; to mature 成無上悉地
350 62 chéng to set up; to establish; to develop; to form 成無上悉地
351 62 chéng a full measure of 成無上悉地
352 62 chéng whole 成無上悉地
353 62 chéng set; established 成無上悉地
354 62 chéng to reache a certain degree; to amount to 成無上悉地
355 62 chéng to reconcile 成無上悉地
356 62 chéng alright; OK 成無上悉地
357 62 chéng an area of ten square miles 成無上悉地
358 62 chéng to resmble; to be similar to 成無上悉地
359 62 chéng composed of 成無上悉地
360 62 chéng a result; a harvest; an achievement 成無上悉地
361 62 chéng capable; able; accomplished 成無上悉地
362 62 chéng to help somebody achieve something 成無上悉地
363 62 chéng Cheng 成無上悉地
364 62 chéng Become 成無上悉地
365 62 chéng becoming; bhāva 成無上悉地
366 61 fu 嚩隷
367 61 va 嚩隷
368 61 ǎn om 唵牟尼摩尼鉢囉
369 61 ǎn to contain 唵牟尼摩尼鉢囉
370 61 ǎn to eat with the hands 唵牟尼摩尼鉢囉
371 61 ǎn exclamation expressing doubt 唵牟尼摩尼鉢囉
372 61 ǎn om 唵牟尼摩尼鉢囉
373 58 yuē to speak; to say 言曰
374 58 yuē Kangxi radical 73 言曰
375 58 yuē to be called 言曰
376 58 yuē particle without meaning 言曰
377 56 děng et cetera; and so on 當知此等
378 56 děng to wait 當知此等
379 56 děng degree; kind 當知此等
380 56 děng plural 當知此等
381 56 děng to be equal 當知此等
382 56 děng degree; level 當知此等
383 56 děng to compare 當知此等
384 55 jié to bond; to tie; to bind 云何而輪結
385 55 jié a knot 云何而輪結
386 55 jié to conclude; to come to a result 云何而輪結
387 55 jié to provide a bond for; to contract 云何而輪結
388 55 jié pent-up 云何而輪結
389 55 jié a written pledge from an authority acknowledging an issue 云何而輪結
390 55 jié a bound state 云何而輪結
391 55 jié hair worn in a topknot 云何而輪結
392 55 jiē firm; secure 云何而輪結
393 55 jié to plait; to thatch; to weave 云何而輪結
394 55 jié to form; to organize 云何而輪結
395 55 jié to congeal; to crystallize 云何而輪結
396 55 jié a junction 云何而輪結
397 55 jié a node 云何而輪結
398 55 jiē to bear fruit 云何而輪結
399 55 jiē stutter 云何而輪結
400 55 jié a fetter 云何而輪結
401 55 ér and; as well as; but (not); yet (not) 諸香花衣服嚴具而散佛上
402 55 ér Kangxi radical 126 諸香花衣服嚴具而散佛上
403 55 ér you 諸香花衣服嚴具而散佛上
404 55 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 諸香花衣服嚴具而散佛上
405 55 ér right away; then 諸香花衣服嚴具而散佛上
406 55 ér but; yet; however; while; nevertheless 諸香花衣服嚴具而散佛上
407 55 ér if; in case; in the event that 諸香花衣服嚴具而散佛上
408 55 ér therefore; as a result; thus 諸香花衣服嚴具而散佛上
409 55 ér how can it be that? 諸香花衣服嚴具而散佛上
410 55 ér so as to 諸香花衣服嚴具而散佛上
411 55 ér only then 諸香花衣服嚴具而散佛上
412 55 ér as if; to seem like 諸香花衣服嚴具而散佛上
413 55 néng can; able 諸香花衣服嚴具而散佛上
414 55 ér whiskers on the cheeks; sideburns 諸香花衣服嚴具而散佛上
415 55 ér me 諸香花衣服嚴具而散佛上
416 55 ér to arrive; up to 諸香花衣服嚴具而散佛上
417 55 ér possessive 諸香花衣服嚴具而散佛上
418 54 sān three 餘三指展之
419 54 sān third 餘三指展之
420 54 sān more than two 餘三指展之
421 54 sān very few 餘三指展之
422 54 sān repeatedly 餘三指展之
423 54 sān San 餘三指展之
424 54 sān three; tri 餘三指展之
425 54 sān sa 餘三指展之
426 53 wèi for; to 罪障唯願世尊為諸眾生
427 53 wèi because of 罪障唯願世尊為諸眾生
428 53 wéi to act as; to serve 罪障唯願世尊為諸眾生
429 53 wéi to change into; to become 罪障唯願世尊為諸眾生
430 53 wéi to be; is 罪障唯願世尊為諸眾生
431 53 wéi to do 罪障唯願世尊為諸眾生
432 53 wèi for 罪障唯願世尊為諸眾生
433 53 wèi because of; for; to 罪障唯願世尊為諸眾生
434 53 wèi to 罪障唯願世尊為諸眾生
435 53 wéi in a passive construction 罪障唯願世尊為諸眾生
436 53 wéi forming a rehetorical question 罪障唯願世尊為諸眾生
437 53 wéi forming an adverb 罪障唯願世尊為諸眾生
438 53 wéi to add emphasis 罪障唯願世尊為諸眾生
439 53 wèi to support; to help 罪障唯願世尊為諸眾生
440 53 wéi to govern 罪障唯願世尊為諸眾生
441 52 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 我當專心受持恭敬供養以報佛恩
442 52 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 我當專心受持恭敬供養以報佛恩
443 52 供養 gòngyǎng offering 我當專心受持恭敬供養以報佛恩
444 52 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 我當專心受持恭敬供養以報佛恩
445 51 加持 jiāchí to bless 而作於加持
446 51 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 而作於加持
447 50 néng can; able
448 50 néng ability; capacity
449 50 néng a mythical bear-like beast
450 50 néng energy
451 50 néng function; use
452 50 néng may; should; permitted to
453 50 néng talent
454 50 néng expert at
455 50 néng to be in harmony
456 50 néng to tend to; to care for
457 50 néng to reach; to arrive at
458 50 néng as long as; only
459 50 néng even if
460 50 néng but
461 50 néng in this way
462 50 néng to be able; śak
463 50 祕密 mìmì a secret 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
464 50 祕密 mìmì secret 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
465 50 爾時 ěr shí at that time 爾時金剛手祕密主菩薩
466 50 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時金剛手祕密主菩薩
467 50 one 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
468 50 Kangxi radical 1 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
469 50 as soon as; all at once 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
470 50 pure; concentrated 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
471 50 whole; all 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
472 50 first 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
473 50 the same 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
474 50 each 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
475 50 certain 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
476 50 throughout 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
477 50 used in between a reduplicated verb 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
478 50 sole; single 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
479 50 a very small amount 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
480 50 Yi 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
481 50 other 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
482 50 to unify 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
483 50 accidentally; coincidentally 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
484 50 abruptly; suddenly 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
485 50 or 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
486 50 one; eka 即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大
487 49 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 以種種香花衣
488 48 Buddha; Awakened One 往詣佛所
489 48 relating to Buddhism 往詣佛所
490 48 a statue or image of a Buddha 往詣佛所
491 48 a Buddhist text 往詣佛所
492 48 to touch; to stroke 往詣佛所
493 48 Buddha 往詣佛所
494 48 Buddha; Awakened One 往詣佛所
495 45 chí to grasp; to hold 云何持無上
496 45 chí to resist; to oppose 云何持無上
497 45 chí to uphold 云何持無上
498 45 chí to sustain; to keep; to uphold 云何持無上
499 45 chí to administer; to manage 云何持無上
500 45 chí to control 云何持無上

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
this; here; etad
èr two; dvā; dvi
use; yogena
陀罗尼 陀羅尼
 1. tuóluóní
 2. tuóluóní
 1. Dharani
 2. dharani
obtain; attain; prāpta
zhě ca
真言 zhēnyán a dharani; a mantra
he; her; it; saḥ; sā; tad
 1. Merge
 2. unite; saṃyoga

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻地狱 阿鼻地獄 196 Avīci Hell
阿尔多 阿爾多 196 Ajitā
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
百劫 98 Baijie
宝贤 寶賢 98 Manibhadra
宝云 寶雲 66 Bao Yun
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
宝清 寶清 98 Baoqing
北门 北門 66 North Gate
波斯 66 Persia
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
持明王 99 Vidyaraja; Wisdom King
慈氏 99 Maitreya
大莲 大蓮 100 Mahapadma
大威德 100 Yamantaka
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼经 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經 100 Secret Dhāraṇī of the Good Lord of the Great, Precious Pagoda; Dabao Guangbo Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing
大梵 100 Mahabrahma; Brahma
道光 100 Dao Guang; Emperor Dao Guang
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
100
 1. Dong
 2. to supervise; to direct
东门 東門 68 East Gate
东方 東方 100 The East; The Orient
多罗 多羅 100 Tara
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵众 梵眾 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
佛音 102 Buddhaghoṣa; Buddhaghosa
嚩庾 102 Vayu
宫人 宮人 103
 1. imperial concubine; palace maid
 2. imperial secretary
广智 廣智 103 Guangzhi
诃利帝母 訶利帝母 104 Hariti
恒河 恆河 104
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
华中 華中 104 Central China
教王 106 Pope
极乐世界 極樂世界 106
 1. Pure Land of Ultimate Bliss
 2. Western Pure Land; Sukhāvatī
金刚菩萨 金剛菩薩 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚手药叉将 金剛手藥叉將 106 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚座 金剛座 106 vajrasana; diamond throne
金刚药叉 金剛藥叉 106 Vajra-yaksa
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
吉祥天女 106 Laksmi
觉心 覺心 106
 1. mind of enlightenment
 2. Juexin
 3. Kakushin
来安 來安 108 Lai'an
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
六趣 108 six realms; six realms of existence; six destinies
龙宫 龍宮 76 Palace of the Dragon King
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. ra
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
曼殊室利 109 Manjusri
没驮 沒馱 109 Buddha
祕密主菩萨 祕密主菩薩 109 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
摩诃卢 摩訶盧 109 Mahāroṣaṇa
摩罗 摩羅 109 Māra
那罗延 那羅延 110 Narayana
南门 南門 78 South Gate
难陀龙王 難陀龍王 110 Nanda
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
毘那夜迦 112 Vinayaka
毘纽天 毘紐天 112 Visnu
婆伽梵 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
千叶 千葉 113 Chiba
日天子 114 Surya; Aditya
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
书经 書經 83 Book of History
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
娑竭罗龙王 娑竭羅龍王 115 Sagara-nagaraja
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天等 116 Tiandeng
天竺 116 the Indian subcontinent
陀罗 陀羅 116 Tārā
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
87 Wu
无上正觉 無上正覺 119 anuttara bodhi; unexcelled enlightenment
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西门 西門 88 West Gate
仙居 120 Xianju
悉多 120
 1. Sita
 2. Sita
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
薰陆香 薰陸香 120 frankincense
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
阎摩罗 閻摩羅 121 Yama
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
因陀罗 因陀羅 121 Indra
宰相 122 chancellor; prime minister
旃陀罗 旃陀羅 122 Chandala; caṇḍāla [untouchable caste]
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
正知 122 Zheng Zhi
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
执金刚菩萨 執金剛菩薩 122 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
中和 122 Zhonghe
中天 122 Central North India
122
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
竹内 竹內 122 Takeuchi

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 412.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿苏罗 阿蘇羅 196 asura
阿苏啰 阿蘇囉 196 asura
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
八大 98 eight great
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
百八 98 one hundred and eight
白佛 98 to address the Buddha
白拂 98 a white yak tail fly whisk
百味 98 a hundred flavors; many tastes
白月 98 first half of the month; śuklapakṣa
八戒 98 eight precepts
半跏 98 to sit with one leg crossed; ardhaparyanka
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
报佛 報佛 98 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
薄福 98 little merit
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
宝髻 寶髻 98 ratnaśikhī
宝印 寶印 98 precious seal
八十随形好 八十隨形好 98 eighty noble qualities
本尊 98 istadevata; ishta-deva; ishta-devata; a tutelary deity; a meditation deity; yi dam
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
波头摩 波頭摩 98 padma
不可称数 不可稱數 98 pass calculation and measure
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不与取 不與取 98 taking what is not given; adattādāna
部多 98 bhūta; become
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常勤 99 practised; pratipanna
抄劫 99 plunder
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
成就法 99 sadhana; sādhana
瞋怒 99
 1. aversion; hatred; dveṣa
 2. to stare at in a rage
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
持诵 持誦 99 to chant; to accept and maintain by reciting
臭秽 臭穢 99 foul
付嘱 付囑 99 to entrust to
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
除愈 99 to heal and recover completely
幢幡 99 a hanging banner
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大成就 100 dzogchen; great perfection
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大教王 100 tantra
大吉祥天 100 good fortune deva
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大千世界 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大智慧 100 great wisdom and knowledge
大教 100 great teaching; Buddhadharma
怛啰 怛囉 100 trasana; terrifying
达磨驮都 達磨馱都 100 dharmadhatu
道中 100 on the path
得佛 100 to become a Buddha
得正见 得正見 100 holds to right view
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
地上 100 above the ground
地狱门 地獄門 100 gate of hell
顶髻 頂髻 100 usnisa; uṣṇīṣa
堕邪见 墮邪見 100 fall into wrong views
驮摩 馱摩 100 dharma
度生 100 to save beings
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
遏迦 195
 1. scented water; argha
 2. scented water; argha
 3. arka
誐噜拏 誐嚕拏 195 garuda
二相 195 the two attributes
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
恶友 惡友 195 a bad friend
法轮印 法輪印 102 Dharmacakra mudra
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
放大光明 102 diffusion of great light
梵夹 梵夾 102 fanjia
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
法师子 法師子 102 vādisiṃha
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
法幢 102 a stone pilar inscribed with scriptures
芬陀利 102
 1. Pundarika
 2. pundarika
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
佛舍利 102 Buddha relics
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
嚩啰 嚩囉 102 vara; enclosing
嚩日啰 嚩日囉 102 vajra
根本陀罗尼 根本陀羅尼 103 root spell; fundamental dharani
功德无量 功德無量 103 boundless merit
功德聚 103 stupa
供养于佛 供養於佛 103 gave offerings to the Buddha
钩召 鉤召 103 summoning; akarsana
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
观空 觀空 103
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
 3. Guan Kong
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
观行 觀行 103 contemplation and action
广说 廣說 103 to explain; to teach
过现 過現 103 past and present
毫相 104 urna
河沙 104 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
吽字 104 hum syllable; hum-kara
护身 護身 104 protection of the body
护世 護世 104 protectors of the world
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
护摩 護摩 104 homa
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
加持香水 106 to bless by sprinkling scented water
伽罗 伽羅 106 a kind of wood used for incense
见一切佛 見一切佛 106 see all buddhas
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
降魔 106 to subdue Mara; to defeat evil
胶香 膠香 106 resinous aromatic
伽他 106 gatha; verse
加行 106
 1. Special Effort Applied Toward Practices
 2. prayoga; preparation; syllogism
跏坐 106 sit with crossed legs; sit in the lotus position
接足礼 接足禮 106 to prostrate oneself on the ground
结跏趺坐 結跏趺坐 106 sitting with crossed legs; to sit in the full lotus position
结界 結界 106
 1. boundary; temple boundary; sīmā
 2. Restricted Area
结使 結使 106 a fetter
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
金刚不坏身 金剛不壞身 106 a body as indestructible as diamond
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
净衣 淨衣 106 pure clothing
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
金刚使 金剛使 106 vajra messengers
金刚女 金剛女 106 vajra-devī
净居 淨居 106 suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode
经论 經論 106 sutras and shastras; scriptures and commentaries
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
净妙 淨妙 106 pure and subtle
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
紧那啰 緊那囉 106 kimnara
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
觉心 覺心 106
 1. mind of enlightenment
 2. Juexin
 3. Kakushin
瞿摩夷 106 gomaya; cow-dung
俱物头 俱物頭 106 kumuda
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
乐求 樂求 108 seek pleasure
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
龙众 龍眾 108 dragon spirits
龙脑香 龍腦香 108 camphor; karpura
轮王 輪王 108 wheel turning king
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
罗刹女 羅剎女 108 female ogre; demoness; rākṣasī
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
曼茶罗 曼茶羅 109 mandala
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
曼殊沙华 曼殊沙華 109 mañjūṣaka flower
曼荼罗 曼荼羅 109 mandala
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
明法 109
 1. method of mantras; magic formule
 2. clear rule by law
 3. the laws of nature
 4. wise edicts
明心 109
 1. A Clear Mind
 2. an enlightened mind
蜜香 109 agarwood incense
密印 109 a mudra
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩诃曼陀罗华 摩訶曼陀羅華 109 mahāmandārava flower
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩护罗誐 摩護羅誐 109 mahoraga
魔界 109 Mara's realm
末利 109 jasmine; mallika
末尼 109 mani; jewel
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
拏吉儞 110 dakini
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
那摩 110 namo; to pay respect to; homage
曩莫 110 namo; to pay respect to; homage
南谟 南謨 110 namo; to pay respect to; homage
恼害 惱害 110 malicious feeling
那由他 110 a nayuta
那庾多 110 a nayuta
念珠 110
 1. Chanting Beads
 2. prayer beads; rosary
傍生 112 [rebirth as an] animal
泮吒 112 phat; crack
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
品第一 112 Chapter One
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
普照十方 112 shines over the ten directions
千佛 113 thousand Buddhas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
清净心 清淨心 113 pure mind
契印 113 a mudra
饶益有情 饒益有情 114
 1. to benefit sentient beings
 2. to benefit living beings
人非人 114 kijnara; human or non-human being
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如来名号 如來名號 114 Epithets of the Buddha
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
萨嚩 薩嚩 115 sarva; all
萨嚩怛他蘖多 薩嚩怛他蘖多 115 sarvatathāgata
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三匝 115 to circumambulate three times
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
散花 115 scatters flowers
三曼多 115 samanta; universal; whole
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧耶 115 samaya; vow
三昧印 115 samādhi seal; samādhi mudra
三藐三菩提 115 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩耶 115
 1. vow; samaya
 2. occasion
三婆吠 115 sambhava; giving rise to; produced
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
少善 115 little virtue
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
身业 身業 115 physical karma
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生身 115 the physical body of a Buddha
胜愿 勝願 115 spureme vow
生死苦 生死苦 115 suffering of Saṃsāra
圣众 聖眾 115 holy ones
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十恶 十惡 115 the ten evils
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
十方世界 115 the worlds in all ten directions
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子座 師子座 115 lion's throne
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
霜雹 115 frost and hail
水乳 115 water and milk
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
四重 115 four grave prohibitions
四天 115 four kinds of heaven
速得成就 115 quickly attain
窣堵波 115 a stupa
苏合香 蘇合香 115 storax balsam; storax
宿命智 115 knowledge of past lives
所持 115 adhisthana; empowerment
娑诃 娑訶 115 saha
娑摩耶 115 samaya; vow
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
坛场 壇場 116
 1. mandala
 2. place of practice
檀那 116
 1. Dana
 2. dana; the practice of giving; generosity
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天乐 天樂 116 heavenly music
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
涂身 塗身 116 to annoint
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼法 陀羅尼法 116 dharani teaching
陀罗尼教 陀羅尼教 116 dharani teaching
涂香 塗香 116 to annoint
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄语 妄語 119 Lying
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
围遶 圍遶 119 to circumambulate
我见 我見 119 the view of a self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我身 119 I; myself
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
五无间罪 五無間罪 119 Avici Hell; offenses deserving Fivefold Relentless Retribution
邬波斯迦 鄔波斯迦 119 a female lay Buddhist
邬波索迦 鄔波索迦 119 upasaka; upasika; a male lay Buddhist
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
香华 香華 120 incense and flowers
献食 獻食 120 food offering
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
心法 120 mental objects
信受 120 to believe and accept
信受奉行 120 to receive and practice
心作 120 karmic activity of the mind
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
心所 120 a mental factor; caitta
心印 120 mind seal
心真言 120 heart mantra
眼清净 眼清淨 121 eye is pure
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
药叉 藥叉 121 yaksa
夜叉 121 yaksa
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一佛 121 one Buddha
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
一由旬 121 one yojana
一百八 121 one hundred and eight
意乐 意樂 121 joy; happiness
营从 營從 121 a follower
迎请 迎請 121 to invite
应作 應作 121 a manifestation
印可 121 to confirm
印契 121 a mudra
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切苦 121 all difficulty
一切魔军 一切魔軍 121 all packs of demons
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切如来加持 一切如來加持 121 empowerment of All the Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
优昙 優曇 121
 1. udumbara
 2. Youtan
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
欝金 121 saffron; kunkuma
欝金香 121 saffron
赞歎 讚歎 122 praise
澡浴 122 to wash
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
瞻蔔 122 campaka
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正士 122 correct scholar; bodhisattva
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
制底 122 caitya
质多 質多 122 citta
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸仙 諸仙 122 group of sages
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
转法轮印 轉法輪印 122 Dharmacakra mudra
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
罪障 122 the barrier of sin
最胜 最勝 122 jina; conqueror
罪业 罪業 122 sin; karma
作佛 122 to become a Buddha
作佛事 122 do as taught by the Buddha
作意 122 attention; engagement
作持 122 exhortative observance
作吉祥 122 causing prosperity; śiva-kara