Glossary and Vocabulary for Ji Gu Jin Fodao Lun Heng 《集古今佛道論衡》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 304 yuē to speak / to say 豈曰無知
2 285 dào way / road / path 降意佛宗徵延論道
3 222 yán to speak / to say / said 言信之
4 218 yún cloud 先敘云
5 155 shì matter / thing / item 上以西明寺成召僧道士入內論義事一
6 152 Buddha / Awakened One 降意佛宗徵延論道
7 149 lùn to comment / to discuss 上以冬雪未降內立齋祀召佛道二宗論
8 132 道士 dàoshì a devotee / a practioner / a follower / a monk / a Confucian scholar 上以西明寺成召僧道士入內論義事一
9 131 supreme ruler / emperor 帝情
10 131 róng glory / honor 上在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對
11 130 rén person / people / a human being 人代致混論辯鞱
12 128 one 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
13 128 can / may / permissible 一何可
14 125 shàng top / a high position 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
15 115 nán difficult / arduous / hard 范義頵宅難莊易義一條
16 110 děng et cetera / and so on 魏朝北有齊緇黃而等駕
17 109 zài in / at 上在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對
18 108 jīng to go through / to experience 各還宿所經停少時
19 104 Li 上在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對
20 103 tóng like / same / similar 向云與立同是
21 98 shí time / a point or period of time 時會隱法師竪五蘊義
22 97 wèi Eighth earthly branch 上以冬雪未降內立齋祀召佛道二宗論
23 95 meaning / sense 義事一條
24 92 shēng to be born / to give birth 何者若使道是有知則惟生於
25 92 lìng to make / to cause to be / to lead 上在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對
26 92 jīn today / modern / present / current / this / now 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
27 92 reason / logic / truth 據我如來大聖窮理盡性之教也
28 89 big / great / huge / large / major 語師等因緣義大好
29 88 sēng a monk 上以西明寺成召僧道士入內論義事一
30 87 suì to comply with / to follow along 遞相擊論遂至逼瞑
31 86 nián year 顯慶三年四月下
32 85 zōng school / sect 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
33 84 day of the month / a certain day 顯慶二年六月十二日
34 83 xuán profound / mysterious / subtle 是江表談玄規猷
35 83 使 shǐ to make / to cause 何者若使道是有知則惟生於
36 81 zhī to know 九斷知義
37 77 tōng to go through / to open 經因斯以言釋李宗人學業優劣辯給通塞實
38 77 wén to hear 生來未聞此名
39 76 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 上在西京蓬萊宮令僧靈辯與道士對論
40 76 wáng Wang 覽前王之逸典
41 76 xíng to walk / to move 馬足雖行朔方終非趣越之步
42 76 chì imperial decree
43 74 huà to make into / to change into / to transform 老子化胡經述化
44 73 method / way 天法道
45 72 jiàn to see 僧等見將燭來便起辭
46 71 èr two 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
47 68 tiān day 天法道
48 68 guān to look at / to watch / to observe 向來觀師等兩家論義
49 68 néng can / able 能生物
50 68 to stand 上以冬雪未降內立齋祀召佛道二宗論
51 67 shèng divine / holy / sacred / ārya 后神功聖德
52 67 qián front 覽前王之逸典
53 67 sān three 顯慶三年四月下
54 65 zhōng middle 禮周太中大夫平東將軍上柱國龍門侯
55 65 to reply / to answer 答訖
56 65 xīn heart 吾子心愚不識
57 64 shī teacher 向來觀師等兩家論義
58 63 to enter 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
59 63 wèn to ask 便問榮云
60 62 popular / common 誤蒙俗
61 62 different / other 此並西方異道
62 62 zhōu Zhou Dynasty 周隋接運俱暢論衡
63 62 child / son 吾子心愚不識
64 62 zòu to present / to offer 即奏云
65 61 jiāo to teach / to educate / to instruct 據我如來大聖窮理盡性之教也
66 60 shì to release / to set free 以釋宗為令族
67 60 lǎo old / aged / elderly / aging 即是此方老
68 59 to reach 及於是蒙
69 59 even / equal / uniform 魏朝北有齊緇黃而等駕
70 59 wèi to call 蓋此之謂歟
71 58 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 不能標列而說聖人之名
72 57 extra / surplus / remainder 以遮羞遂浪作餘語
73 56 desire 真可謂欲適南越而總
74 56 míng bright / brilliant 若使羲光已沒龍燭未明
75 56 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed
76 55 Germany 后神功聖德
77 55 zhēn real / true / genuine 真可謂欲適南越而總
78 55 zhòng heavy 前後重錫備顯僧倫
79 55 thing / matter
80 54 shǐ beginning / start 始乎
81 54 yuǎn far / distant 遠夷順化宇內肅清
82 53 wén writing / text 文多不載
83 53 hòu after / later 當時後出論場昌言我勝
84 53 temple / monastery / vihāra 明晨良日將欲入寺
85 52 xìn to believe / to trust 言信之
86 52 gāo high / tall 斯則無勞廟略碎蕩高旗
87 52 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 上以西明寺成召僧道士入內論義事一
88 51 a man / a male adult 夫言洞者
89 51 fāng square / quadrilateral / one side 必具此緣方得見
90 49 mén door / gate / doorway / gateway
91 49 nèi inside / interior 上以西明寺成召僧道士入內論義事一
92 49 lái to come 而復生飛廉惡來
93 49 soil / ground / land 人法地
94 48 qíng feeling / emotion / mood 帝情
95 48 juǎn to coil / to roll 集古今佛道論衡卷丁
96 48 xiǎn to show / to manifest / to display 前後重錫備顯僧倫
97 48 yòng to use / to apply 用木訥之
98 46 chén Chen 顧斯陳迹不無懷悼
99 46 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 興談述
100 46 zhèng upright / straight 此席終須定其邪正
101 45 xīng to flourish / to be popular 興談述
102 45 chēng to call / to address 借度以稱之云云
103 45 ancestor / forefather 公談祖禰之名字
104 44 liǎng two 宋魏兩朝咸
105 44 老子 lǎozǐ Laozi 竪老子名義
106 44 guó a country / a nation 禮周太中大夫平東將軍上柱國龍門侯
107 43 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 時會隱法師竪五蘊義
108 43 xiān first 先敘云
109 42 xíng appearance 檢形討事焉可同耶
110 42 shì a gentleman / a knight 上幸東都召西京僧道士等於彼論義一
111 41 shù to state / to tell / to narrate / to relate 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
112 41 zuò to do 皆自業自作
113 41 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 文多不載
114 41 shēn human body / torso 黃壽身預黃冠
115 41 zào to make / to build / to manufacture 其先伯益孫造
116 40 liú to flow / to spread / to circulate 浮慧舸於苦流
117 40 líng agile / nimble 上在西京蓬萊宮令僧靈辯與道士對論
118 39 guǎng wide / large / vast 請廣其類
119 39 shén divine / mysterious / magical / supernatural 便誦洛神之賦
120 39 qǐng to ask / to inquire 請廣其類
121 39 chén minister / statesman / official 臣奴僕之辭
122 39 to think / consider / to ponder 思弘法雨雩祈雪降
123 39 devoid of content / void / false / empty / vain 稗飯充虛麻衣被體
124 38 自然 zìrán nature 諸法自然而生
125 38 qīng minister / high officer 卿亦一種是毛
126 38 to attain / to reach 自北城之達南寺
127 38 four 竪四
128 38 to die 死有餘
129 38 hóng liberal / great 遊刃萬機弘顯三寶
130 38 shì clan / a branch of a lineage 然則晉氏南遷
131 38 cún to exist / to survive 但存緘默不能加報
132 37 xiǎo small / tiny / insignificant 小有苞含之理
133 37 five 五緣
134 37 xún to search / to look for / to seek 尋即下勅
135 37 靜泰 Jìng Tài Jing Tai 上在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對
136 37 seven 追僧道士各七人入
137 36 kāi to open 師可一人上座開題
138 36 xiàng to appear / to seem / to resemble 像教住持取資帝力
139 36 jiě to loosen / to unfasten / to untie
140 36 jìng to respect /to honor 等敬北
141 36 shí knowledge / understanding 並以莫識名體
142 36 a human or animal body 並以莫識名體
143 36 zhào an imperial decree 爰詔緇黃考覈名理
144 36 fēng wind 內搜揚京邑髦彥承風仰德以名聞奏
145 36 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 義須棄置誠不可也
146 36 huáng yellow 魏朝北有齊緇黃而等駕
147 36 dialect / language / speech 自隔關河語極淄澠一亂
148 35 chéng to bear / to carry / to hold 遠承龍德
149 35 便 biàn convenient / handy / easy 便問榮云
150 35 天下 tiānxià China 天下大患莫若有身
151 35 chù a place / location / a spot / a point 雖上論座不知發問之處
152 35 chéng to fill 夏盛甕裏冬委地中
153 35 xián salty / briny 宋魏兩朝咸
154 35 táng Tang Dynasty 唐西明寺釋氏
155 35 xué to study / to learn 道士等何不學
156 35 shí real / true 道實不生
157 34 zhōng end / finish / conclusion 馬足雖行朔方終非趣越之步
158 34 西 The West 內官引僧在東道士在西
159 34 biǎo clock / a wrist watch 抑之不為通表
160 34 shēng sound 聲榮藉甚曜逸京
161 34 shí ten 十餘里十街
162 33 lín beautiful jade / a gem 道士李仲卿著論毀佛琳師抗辯事
163 33 guāng light 若使羲光已沒龍燭未明
164 33 proper / suitable / appropriate 此對旒冕宜應
165 33 ancient / old / palaeo-
166 33 shū different / special / unusual 所以屢有揚激教義殊途
167 33 zhì wisdom / knowledge / understanding 智母
168 33 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 皆悉邪網覆心倒
169 32 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 勅召大慈恩寺沙門義
170 32 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 然佛法大宗因緣為義
171 32 shū book 書云
172 32 fèng to offer / to present 慧立奉對
173 31 huáng royal / imperial 皇帝皇
174 31 huái bosom / breast 顧斯陳迹不無懷悼
175 31 guò to cross / to go over / to pass 過在道士
176 31 guī to go back / to return
177 31 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 人代致混論辯鞱
178 31 cháo to face 宋魏兩朝咸
179 31 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 此引皆是奕之所廢
180 30 shì a generation 破家未聞益世
181 30 shèng to beat / to win / to conquer 當時後出論場昌言我勝
182 30 shān a mountain / a hill / a peak 縉雲山婺州曠法師所
183 30 chéng to mount / to climb onto 何不乘鳧遊
184 30 zuò seat 大慈恩寺僧慧立登論座
185 30 to bewitch / to charm / to infatuate 引迷拯溺惟佛一人
186 30 dēng to rise / to ascend / to climb 未登席者隨
187 29 past / former times 昔平津
188 29 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君之中開闢之時
189 29 quán to explain / to expound / to comment on 道玄不可以言象詮
190 29 wèi Wei Dynasty 宋魏兩朝咸
191 29 apprentice / disciple 厲之徒而殘酷群生
192 29 陛下 bì xià your majesty 陛下即李老君之孫
193 29 yǐn to lead / to guide 內官引僧在東道士在西
194 28 chuán to transmit 東赴洛邑登即郵傳
195 28 xiáng detailed / complete / thorough 請廣義方統詳名理
196 28 zhào to call together / to summon / to convene 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
197 28 idea 降意佛宗徵延論道
198 28 tool / device / utensil / equipment / instrument 且如眼見殿柱須具
199 28 to narrate / to recount 輒以所聞敘斯實錄
200 28 wài outside 外則
201 28 qīng clear / pure / clean 至十三日清旦
202 27 zuì crime / sin / vice 計罪論刑黃壽
203 27 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 永徽元年舉以申省依追參譯
204 27 qióng poor / destitute / impoverished 據我如來大聖窮理盡性之教也
205 27 huǐ to destroy 無知祭酒輒事毀譽
206 27 fán ordinary / common 凡不測聖亦不知
207 27 yuàn to hope / to wish / to desire 伏願皇帝
208 27 a footprint 顧斯陳迹不無懷悼
209 27 zuò to sit 等依位坐
210 27 huò to confuse / to mislead / to baffle 內則業惑為因
211 26 měi beautiful 郁逾美
212 26 wǎng to go (in a direction) 路南往
213 26 wàng absurd / fantastic / presumptuous 客主妄定華夷
214 26 kōng empty / void / hollow 瓊枝蔭陌玉葉垂空
215 26 xiàng figure / image / appearance 乃大乘之象駕
216 26 bǎi one hundred 百福殿
217 26 zhuī to pursue / to chase 追賢達之行事
218 26 sufficient / enough 馬足雖行朔方終非趣越之步
219 25 a word 所恐聞見寡狹詞韻庸疎
220 25 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 遂散還寺
221 25 kàng to resist / to oppose / to defy / to reject 與其抗論
222 25 jìn to the greatest extent / utmost 夫玄府不足盡其深華
223 25 jiā house / home / residence 向來觀師等兩家論義
224 25 答曰 dá yuē to reply 答曰
225 25 good fortune / happiness / luck 百福殿
226 25 residence / dwelling 居注二十五卷
227 25 chóng high / dignified / lofty 毅隨祕書郎司隷刺史崇儒好道
228 25 beard / mustache 音是胡音
229 24 miè to destroy / to wipe out / to exterminate
230 24 to gather / to collect 內外宮禁咸集法筵
231 24 shòu to suffer / to be subjected to 受佛付囑
232 24 lüè plan / strategy 斯則無勞廟略碎蕩高旗
233 24 bāo to praise / to commend / to honor / to cite
234 24 liù six 次道士李榮開六洞義
235 24 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 今古以為難
236 24 guì expensive / costly / valuable 莊周雖貴
237 24 to defend / to resist 期又召僧道士入內殿躬御論場觀其義理事
238 24 hair 永徽嗣曆屢發深衷
239 24 tài great / exalted / superior 上以西明寺成功德圓滿佛僧創入榮泰所
240 24 zhāng a chapter / a section 據白馬將經唯有四十二章
241 24 shù method / tactics 丹門玉柱之術
242 24 老君 lǎojūn Laozi / Lao-tze 陛下即李老君之孫
243 24 cháo to ridicule / to mock 便浪嘲云
244 23 lèi kind / type / class / category 請廣其類
245 23 xián virtuous / worthy 三吳勝地本出英賢
246 23 大道 dàdào main street 大道空同
247 23 zhǐ to stop / to halt 翔集雲雨自戾止日下光問德音
248 23 níng Nanjing 寧有愧於
249 23 殿 diàn a hall / a palace / a temple 且如眼見殿柱須具
250 23 stupid / doltish / foolish / ignorant 吾子心愚不識
251 23 shēn deep 永徽嗣曆屢發深衷
252 23 qiú to request
253 23 huì can / be able to 時會隱法師竪五蘊義
254 23 clothes / dress / garment
255 22 shě to give 郭行真捨道歸佛之文
256 22 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能標列而說聖人之名
257 22 huá Chinese 合幢蓋嚴華
258 22 hǎo good 內大有好
259 22 shēng to ascend / to go up 據此善惡昇沈
260 22 yǐn to govern 尹喜謂老子曰
261 22 guāi obedient / well-behaved 雖事言對次序乖越
262 22 wáng to die
263 22 to conceal / to hide / to ambush 伏增悚汗
264 22 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固與佛教有殊
265 22 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 不能標列而說聖人之名
266 22 chuí to hang / to suspend / to droop 瓊枝蔭陌玉葉垂空
267 21 zhòng many / numerous 故泰為眾樂推登鋒奮擊挫拉若摧枯
268 21 capacity / degree / a standard / a measure 今度萬
269 21 jiā to add 但存緘默不能加報
270 21 jiāo to deliver / to turn over / to pay 雕氷鑄木肅承疏宁斧鉞交襟
271 21 shī to lose 流汗失圖
272 21 gōng a palace 上在西京蓬萊宮令僧靈辯與道士對論
273 21 gōng merit 功則能生芽
274 21 fān to translate 翻胡為唐
275 21 jìng clean 辛中舍著齊物論淨琳二師抗釋事
276 21 jìn shanxi 然則晉氏南遷
277 21 to lift / to hold up / to raise 舉統以收稱為蘊義
278 21 hàn Han Chinese 亦乃牢籠周漢云云
279 21 preface / introduction 又老子序云
280 20 dìng to decide 客主妄定華夷
281 20 apparatus 皇后心明七耀體洞二儀
282 20 jiǔ nine 九斷知義
283 20 è evil / vice 何故亦生於惡
284 20 mìng life 應命便上
285 20 xiū to decorate / to embellish 宿殖德本累修淨業
286 20 chéng honesty / sincerity
287 20 business / industry 皆自業自作
288 20 wèi position / location / place 等依位坐
289 20 wàn ten thousand 道生萬
290 20 qīn relatives 皇天無親
291 20 ěr ear 恐有遺逸故耳
292 20 弟子 dìzi disciple / follower / student 汝則便成我弟子
293 20 a scholar 毅隨祕書郎司隷刺史崇儒好道
294 20 rén a kernel / a pit 仁寺
295 20 wealth / capital / money / expenses 像教住持取資帝力
296 20 lín to face / to overlook 臨贍部
297 20 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 于時執有毘曇
298 20 jià vacation 假慧以明之
299 20 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 是高祖大宗時事
300 20 dài to represent / to substitute / to replace 人代致混論辯鞱
301 19 京師 jīngshī a capital city 既達京師幽憂頓蕩三藏玄奘不以形
302 19 huì intelligent / clever 佛智慧窮法實相
303 19 wéi to preserve / to maintain 維唐龍朔元年春三月
304 19 easy / simple 范義頵宅難莊易義一條
305 19 jué to awake 是用歸心至覺經像
306 19 zhuāng a village 范義頵宅難莊易義一條
307 19 huì favor / benefit / blessing / kindness 清都觀道士張惠元奏云
308 19 Suí Sui Dynasty 周隋接運俱暢論衡
309 19 yīng England 三吳勝地本出英賢
310 19 皇帝 huángdì Emperor 皇帝皇
311 19 to break / to split / to smash 破愚癡
312 19 于時 yú shí when at that time 于時三藏已
313 19 to criticize 應有議不議
314 19 大夫 dàifu doctor 禮周太中大夫平東將軍上柱國龍門侯
315 19 precious 瓊枝蔭陌玉葉垂空
316 19 zūn to honor / to respect 屈初地之尊
317 19 miào wonderful / fantastic 五印妙盡梵言
318 19 to apprehend / to realize / to become aware 如不通悟
319 19 end / final stage / latter part 餘者為末
320 19 kǒng opening / small hole / orifice 李孔之教行焉
321 19 xìng gender 冥性生
322 19 eight 識有八種
323 18 yóu to swim 遊刃萬機弘顯三寶
324 18 héng constant / regular / persistent 金輪永轉玉鏡恒明
325 18 guǐ a ghost / spirit of dead 巡門厭鬼歷巷
326 18 lín a wood / a forest / a grove 道林玄度自解逍
327 18 bèi to prepare / get ready 公僚佐備列于下
328 18 jiàng to descend / to fall / to drop 上以冬雪未降內立齋祀召佛道二宗論
329 18 to open 理以相啟沃
330 18 to record / to copy 錄如前
331 18 dòng cave / grotto 次道士李榮開六洞義
332 18 xìng fortunate / lucky 上幸東都召西京僧道士等於彼論義一
333 18 gǎn bold / brave 獨御黃老無敢
334 18 jìng still / calm 爰構福場故能靜處
335 18 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 乃先誕共工蚩尤桀紂幽
336 18 gǎi to change / to alter 經改無歸佛之語
337 18 zài to carry / to convey / to load / to hold 文多不載
338 18 gài a lid / top / cover 蓋此之謂歟
339 18 qiè to steal 竊尋諸佛如來
340 18 zhǐ purport / aim / purpose 言有旨
341 18 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 日坐忘
342 18 xùn to teach / to train 訓六宮母儀萬國
343 18 increase / benefit 其先伯益孫造
344 18 fēi to fly 而復生飛廉惡來
345 18 rèn to bear / to undertake 其所須侍者任取多少
346 18 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 按酒未足論文
347 18 clothes / clothing 至乃道圓四果尚昧衣珠
348 18 hào number 是故號佛為無等覺
349 18 龍朔 lóngshuò Longshuo 龍朔二年十二月八日
350 18 shǐ history 迺假借經史內外披尋
351 18 guō Guo 夫郭行真敬造
352 18 萬物 wànwù all living things 李榮立道生萬物義
353 18 jīn gold 為地黃金界道
354 18 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 出家
355 17 píng flat / level / smooth 昔平津
356 17 zhǔ owner 客主妄定華夷
357 17 zhǐ to point 靜泰前已指偽
358 17 內外 nèiwài inside and outside 迺假借經史內外披尋
359 17 yīn sound / noise 音是胡音
360 17 shí food / food and drink
361 17 a talisman / a charm 手把桃符腰懸赤袋
362 17 wéi to disobey / to violate / to defy 自違彼經教
363 17 ān calm / still / quiet / peaceful 遂使天平地成遐安邇肅
364 17 tīng to listen 聖聽
365 17 kǒng fearful / apprehensive 恐難
366 17 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮周太中大夫平東將軍上柱國龍門侯
367 17 黃巾 huángjīn Yellow Turbans 致有黃巾被責緘
368 17 to be kind / to be charitable / to be benevolent 爇慈燈於暗室
369 17 dōng east 禮周太中大夫平東將軍上柱國龍門侯
370 17 zhēng to prove / to confirm 降意佛宗徵延論道
371 17 to ferry 又嘆仰佛化戡濟
372 17 zhù a pillar / a post 且如眼見殿柱須具
373 17 西華 Xīhuà Xihua 西華觀道士朝散大
374 17 diǎn canon / classic / scripture 覽前王之逸典
375 17 plain / white 會體素誠爽拔玄致
376 17 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 志契寶坊業光空有
377 17 佛道 Fódào Buddhist practice 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
378 17 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 或解髮却拘交繩反
379 16 wěi to delegate / to commission 夏盛甕裏冬委地中
380 16 zǎo early 何不早生今日
381 16 alone / independent / single / sole 獨御黃老無敢
382 16 sūn Sun 陛下即李老君之孫
383 16 集古今佛道論衡 Jí Gǔ Jīn Fódào Lùn Héng Ji Gu Jin Fodao Lun Heng 集古今佛道論衡卷丁
384 16 lǎn to look at / to watch / to view 覽前王之逸典
385 16 tǒng to unify 舉統以收稱為蘊義
386 16 qún a crowd / a flock / a group 毛群之中何不惟生騏驥騮馬
387 16 to doubt / to disbelieve 靜泰所言榮疑
388 16 jìn nearby 近亦有玄奘
389 16 to be fond of / to like 尹喜謂老子曰
390 16 zhāi to abstain from meat or wine 上以冬雪未降內立齋祀召佛道二宗論
391 16 líng mound / hill / mountain 師緩莫過相陵轢
392 16 gas / vapour / fumes 同寺同氣相求
393 16 lóng grand / intense / prosperous 辰慶隆南嶽
394 16 jiā cangue / bonds / a yoke 翻被枷項入長安
395 16 qīng light / not heavy 輕枉絲綸親臨御覽
396 16 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖奮威
397 16 to take / to receive / to accept 何必山芥有納
398 16 mín the people / citizen / subjects 米民山
399 16 zhì to place / to lay out 京舊第置興聖寺
400 16 yán stern / serious / strict / severe / austere 合幢蓋嚴華
401 16 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 遠同法王之棄俗
402 15 xiān an immortal 道士學仙法
403 15 luàn chaotic / disorderly 自隔關河語極淄澠一亂
404 15 an item 今示義目厥號摩訶般若波羅蜜義
405 15 道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa 道法自然
406 15 to draft 擬佛法六
407 15 chén dust / dirt 塵黷
408 15 yàn to examine / to test / to check 有古墳之驗
409 15 road / path / way 雲泥路絕聲采罕追
410 15 yán to prolong / to delay / to postpone 降意佛宗徵延論道
411 15 yǐn to hide / to conceal 時會隱法師竪五蘊義
412 15 zhù to dwell / to live / to reside
413 15 zhì to create / to make / to manufacture 降茲以外制自下愚
414 15 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 所以屢有揚激教義殊途
415 15 jiǔ old 士陪侍臣僚佐兩行立聽時既夜久息言奉辭
416 15 to take / to get / to fetch 像教住持取資帝力
417 15 niàn to read aloud 義有存於克念
418 15 qiān one thousand 尚想連環沈吟千祀
419 14 a banquet 未登席者隨
420 14 tàn to sigh 歎美稱為智
421 14 西明寺 Xī Míng Sì Xi Ming Temple 唐西明寺釋氏
422 14 佛教 fójiào Buddhism 固與佛教有殊
423 14 dào to cover over / to envelope 魏世祖太武託跋燾即位
424 14 jiàn mirror / looking glass 伏乞宸鑒
425 14 zhèng government / administration 但以時逢寬政不事糺懲
426 14 qín Shaanxi 無勞秦陣
427 14 Shandong 非魯司寇莫之能識
428 14 zhì to rule / to govern / to manage / to control 道治玉京之中
429 14 to join / to combine 合幢蓋嚴華
430 14 suí to follow 未登席者隨
431 14 strange / unusual / uncanny 八之奇
432 14 Wu 何須遠從吳地來
433 14 shè to set up / to establish 憂勞黎庶設齊祈福
434 14 bào newspaper 立報曰
435 14 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra 自惟佛經詞義
436 14 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 萬物是眾生業力所感
437 14 inside / interior 十餘里十街
438 14 extra / surplus / remainder 余承正則
439 14 to fly 性不習諠詣
440 14 to arise / to get up 僧等見將燭來便起辭
441 14 to associate with / be near 豈比汝之偽經
442 14 道者 dàozhě a court official 察道者帝
443 14 當時 dāngshí then / at that time 當時後出論場昌言我勝
444 14 zhōu a state / a province 州最好
445 14 ēn kindness / grace / graciousness 追大慈恩
446 14 míng dark 轡北冥
447 14 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子欣然
448 14 qiáng strong / powerful 遂使挫拉強禦傾倒帝前顧
449 14 guān cap / crown / headgear 黃壽身預黃冠
450 14 hǎi the sea / a sea / the ocean 茫如夢海
451 14 to go 云去也
452 13 tíng a courtyard 謂今在天庭得親談論
453 13 gōng public/ common / state-owned 公談祖禰之名字
454 13 shǔ to belong to / be subordinate to 曇摩提之屬
455 13 liè to arrange / to line up / to list 不能標列而說聖人之名
456 13 xuān to declare / to announce 又在司成宣
457 13 interesting 馬足雖行朔方終非趣越之步
458 13 róng to hold / to contain 凡流容可不測
459 13 liú Liu 德冠於嬴劉
460 13 machine 遊刃萬機弘顯三寶
461 13 yáng sun 又如季穀子陽和之月
462 13 father 父有功於
463 13 sǔn to injure 夫為道日損
464 13 chéng a city / a town 軍威堅城屠陷
465 13 luò Luo 上在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對
466 13 ci 降茲以外制自下愚
467 13 to remember / to memorize / to bear in mind 大業略記三卷
468 13 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang 貞觀
469 13 border / boundar / juncture
470 13 suì age 思契伊心長懷卒歲
471 13 yún cloud 雲泥路絕聲采罕追
472 13 cosmos / universe
473 13 zàng large / powerful / stout / thick 勅使報奘
474 13 diagram / picture / drawing / chart 流汗失圖
475 13 lǐng neck 得重並既不領難
476 13 yǐn to drink 德等咸是暮年形疲道路飲氣而旋
477 13 三教 sānjiāo the three doctrines / the three religions 高祖幸國學統集三教問道是佛師事二
478 13 wide / broad 器局天授博悟生知
479 13 shì to test / to try / to experiment 聯復竭愚試陳短句
480 13 wēi small / tiny 恃其管見親預微延
481 13 rǎn to be contagious / to catch (illness) 生知特達不染俗流
482 13 gào to tell / to say / said / told 勅使告云
483 13 precedent / example 亦應例是勝
484 13 martial / military 布彩前星披圖下武
485 13 to leave / to depart / to go away / to part 雖彼此兩亡歎彼令離此
486 13 mother 向敘道為萬物之母
487 12 to look after / to attend to 顧斯陳迹不無懷悼
488 12 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 敬養
489 12 color 在色名之下
490 12 huàng to to sway / to shake 道士蔡晃講道論好獨秀時英
491 12 zhé sides of chariot for weapons 輒以所聞敘斯實錄
492 12 xiàn to appear / to manifest / to become visible 現未來三際循復
493 12 chì red / scarlet 手把桃符腰懸赤袋
494 12 bitterness / bitter flavor 浮慧舸於苦流
495 12 to resemble / to similar to to 觀先生此語似索孤息
496 12 jīng Beijing 聲榮藉甚曜逸京
497 12 道俗 dàosú layperson 幽明結慘道俗悲涼
498 12 jìn to enter 互得進
499 12 shēn to extend 永徽元年舉以申省依追參譯
500 12 wěi false / fake / forged / bogus 王浮造偽之過

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 933 zhī him / her / them / that 覽前王之逸典
2 372 in / at 何者若使道是有知則惟生於
3 326 not / no 文多不載
4 325 yǒu is / are / to exist 魏朝北有齊緇黃而等駕
5 311 wèi for / to 以釋宗為令族
6 304 yuē to speak / to say 豈曰無知
7 303 so as to / in order to 上以西明寺成召僧道士入內論義事一
8 285 dào way / road / path 降意佛宗徵延論道
9 268 his / hers / its / theirs 請廣其類
10 264 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 魏朝北有齊緇黃而等駕
11 222 yán to speak / to say / said 言信之
12 219 shì is / are / am / to be 是江表談玄規猷
13 218 yún cloud 先敘云
14 205 no 雖事往返牢落無
15 204 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 未登席者隨
16 190 also / too 據我如來大聖窮理盡性之教也
17 173 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 萬物是眾生業力所感
18 163 fēi not / non- / un- 馬足雖行朔方終非趣越之步
19 155 shì matter / thing / item 上以西明寺成召僧道士入內論義事一
20 154 this / these 李榮得此一徵愕然不知何對立
21 152 Buddha / Awakened One 降意佛宗徵延論道
22 149 otherwise / but / however 何者若使道是有知則惟生於
23 149 lùn to comment / to discuss 上以冬雪未降內立齋祀召佛道二宗論
24 136 yòu again / also 又在司成宣
25 133 what / where / which 何得云天地取法而為萬物皆之宗
26 132 道士 dàoshì a devotee / a practioner / a follower / a monk / a Confucian scholar 上以西明寺成召僧道士入內論義事一
27 131 supreme ruler / emperor 帝情
28 131 róng glory / honor 上在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對
29 130 naturally / of course / certainly 自隔關河語極淄澠一亂
30 130 rén person / people / a human being 人代致混論辯鞱
31 128 one 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
32 128 can / may / permissible 一何可
33 127 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故絕
34 125 shàng top / a high position 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
35 124 also / too 亦乃牢籠周漢云云
36 122 ruò to seem / to be like / as 何者若使道是有知則惟生於
37 115 nán difficult / arduous / hard 范義頵宅難莊易義一條
38 113 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 亦乃牢籠周漢云云
39 110 děng et cetera / and so on 魏朝北有齊緇黃而等駕
40 109 zài in / at 上在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對
41 108 jīng to go through / to experience 各還宿所經停少時
42 104 Li 上在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對
43 103 tóng like / same / similar 向云與立同是
44 103 promptly / right away / immediately 即奏云
45 101 this 顧斯陳迹不無懷悼
46 98 de potential marker 何得云天地取法而為萬物皆之宗
47 98 shí time / a point or period of time 時會隱法師竪五蘊義
48 97 wèi Eighth earthly branch 上以冬雪未降內立齋祀召佛道二宗論
49 96 zhì to / until 至如人
50 95 meaning / sense 義事一條
51 92 shēng to be born / to give birth 何者若使道是有知則惟生於
52 92 lìng to make / to cause to be / to lead 上在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對
53 92 jīn today / modern / present / current / this / now 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
54 92 reason / logic / truth 據我如來大聖窮理盡性之教也
55 91 and 上在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對
56 89 big / great / huge / large / major 語師等因緣義大好
57 88 sēng a monk 上以西明寺成召僧道士入內論義事一
58 87 suì to comply with / to follow along 遞相擊論遂至逼瞑
59 86 nián year 顯慶三年四月下
60 86 such as / for example / for instance 茫如夢海
61 85 zōng school / sect 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
62 84 day of the month / a certain day 顯慶二年六月十二日
63 84 xià next 顯慶三年四月下
64 83 xuán profound / mysterious / subtle 是江表談玄規猷
65 83 使 shǐ to make / to cause 何者若使道是有知則惟生於
66 81 zhī to know 九斷知義
67 81 bìng and / furthermore / also 並以莫識名體
68 78 zhū all / many / various 深入緣起斷諸邪見
69 78 already / since 既為天地之法
70 77 tōng to go through / to open 經因斯以言釋李宗人學業優劣辯給通塞實
71 77 wén to hear 生來未聞此名
72 76 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 上在西京蓬萊宮令僧靈辯與道士對論
73 76 wáng Wang 覽前王之逸典
74 76 xíng to walk / to move 馬足雖行朔方終非趣越之步
75 76 already / afterwards 若使羲光已沒龍燭未明
76 76 chì imperial decree
77 76 huò or / either / else 或言
78 74 huà to make into / to change into / to transform 老子化胡經述化
79 73 method / way 天法道
80 72 jiàn to see 僧等見將燭來便起辭
81 71 èr two 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
82 71 I / me / my 當時後出論場昌言我勝
83 69 expresses question or doubt 惡鳥乎
84 68 tiān day 天法道
85 68 guān to look at / to watch / to observe 向來觀師等兩家論義
86 68 néng can / able 能生物
87 68 to stand 上以冬雪未降內立齋祀召佛道二宗論
88 67 shèng divine / holy / sacred / ārya 后神功聖德
89 67 qián front 覽前王之逸典
90 67 sān three 顯慶三年四月下
91 65 zhōng middle 禮周太中大夫平東將軍上柱國龍門侯
92 65 to reply / to answer 答訖
93 65 xīn heart 吾子心愚不識
94 64 shī teacher 向來觀師等兩家論義
95 63 to enter 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
96 63 jiē all / each and every / in all cases 何得云天地取法而為萬物皆之宗
97 63 wèn to ask 便問榮云
98 63 běn measure word for books 皆不知法本不識因緣
99 62 popular / common 誤蒙俗
100 62 different / other 此並西方異道
101 62 zhōu Zhou Dynasty 周隋接運俱暢論衡
102 62 child / son 吾子心愚不識
103 62 zòu to present / to offer 即奏云
104 61 final particle 生則無知矣
105 61 jiāo to teach / to educate / to instruct 據我如來大聖窮理盡性之教也
106 61 suī although / even though 雖事拒輪終歸陷
107 60 shì to release / to set free 以釋宗為令族
108 60 lǎo old / aged / elderly / aging 即是此方老
109 59 to reach 及於是蒙
110 59 rán correct / right / certainly 然下座
111 59 even / equal / uniform 魏朝北有齊緇黃而等駕
112 59 wèi to call 蓋此之謂歟
113 58 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 不能標列而說聖人之名
114 57 extra / surplus / remainder 以遮羞遂浪作餘語
115 56 wéi only / solely / alone 何者若使道是有知則惟生於
116 56 desire 真可謂欲適南越而總
117 56 míng bright / brilliant 若使羲光已沒龍燭未明
118 56 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed
119 56 míng measure word for people 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
120 55 Germany 后神功聖德
121 55 zhēn real / true / genuine 真可謂欲適南越而總
122 55 zhòng heavy 前後重錫備顯僧倫
123 55 thing / matter
124 54 yīn because 內則業惑為因
125 54 shǐ beginning / start 始乎
126 54 yuǎn far / distant 遠夷順化宇內肅清
127 53 wén writing / text 文多不載
128 53 hòu after / later 當時後出論場昌言我勝
129 53 temple / monastery / vihāra 明晨良日將欲入寺
130 52 xìn to believe / to trust 言信之
131 52 gāo high / tall 斯則無勞廟略碎蕩高旗
132 52 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 上以西明寺成召僧道士入內論義事一
133 51 how can it be that? 豈直掩映
134 51 a man / a male adult 夫言洞者
135 51 fāng square / quadrilateral / one side 必具此緣方得見
136 49 dāng to be / to act as / to serve as 當斯時也
137 49 mén door / gate / doorway / gateway
138 49 nèi inside / interior 上以西明寺成召僧道士入內論義事一
139 49 lái to come 而復生飛廉惡來
140 49 soil / ground / land 人法地
141 48 qíng feeling / emotion / mood 帝情
142 48 juǎn to coil / to roll 集古今佛道論衡卷丁
143 48 xiǎn to show / to manifest / to display 前後重錫備顯僧倫
144 48 chū to go out / to leave 當時後出論場昌言我勝
145 48 yòng to use / to apply 用木訥之
146 47 xiāng each other / one another / mutually 遞相擊論遂至逼瞑
147 46 chén Chen 顧斯陳迹不無懷悼
148 46 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 興談述
149 46 zhèng upright / straight 此席終須定其邪正
150 45 xīng to flourish / to be popular 興談述
151 45 chēng to call / to address 借度以稱之云云
152 45 ancestor / forefather 公談祖禰之名字
153 45 yīng should / ought 亦應例是勝
154 44 chū at first / at the beginning / initially 初在蘇州明法師所
155 44 liǎng two 宋魏兩朝咸
156 44 老子 lǎozǐ Laozi 竪老子名義
157 44 that / those 上幸東都召西京僧道士等於彼論義一
158 44 guó a country / a nation 禮周太中大夫平東將軍上柱國龍門侯
159 44 duì to / toward 上在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對
160 43 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 時會隱法師竪五蘊義
161 43 xiān first 先敘云
162 43 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以屢有揚激教義殊途
163 42 xíng appearance 檢形討事焉可同耶
164 42 again / more / repeatedly 有無二邊無復餘習
165 42 shì a gentleman / a knight 上幸東都召西京僧道士等於彼論義一
166 41 shù to state / to tell / to narrate / to relate 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
167 41 certainly / must / will / necessarily 必具此緣方得見
168 41 jué absolutely 雲泥路絕聲采罕追
169 41 zhe indicates that an action is continuing 著難恐墜厥宗
170 41 zuò to do 皆自業自作
171 41 yuán monetary unit / dollar 清都觀道士張惠元奏云
172 41 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 文多不載
173 41 yān where / how 檢形討事焉可同耶
174 41 shēn human body / torso 黃壽身預黃冠
175 41 zào to make / to build / to manufacture 其先伯益孫造
176 40 liú to flow / to spread / to circulate 浮慧舸於苦流
177 40 líng agile / nimble 上在西京蓬萊宮令僧靈辯與道士對論
178 39 guǎng wide / large / vast 請廣其類
179 39 do not 並以莫識名體
180 39 shén divine / mysterious / magical / supernatural 便誦洛神之賦
181 39 jiāng will / shall (future tense) 會隱法師將事整容
182 39 qǐng to ask / to inquire 請廣其類
183 39 chén minister / statesman / official 臣奴僕之辭
184 39 each 追僧道士各七人入
185 39 to think / consider / to ponder 思弘法雨雩祈雪降
186 39 devoid of content / void / false / empty / vain 稗飯充虛麻衣被體
187 39 zhāng a sheet / a leaf 清都觀道士張惠元奏云
188 38 自然 zìrán nature 諸法自然而生
189 38 qīng minister / high officer 卿亦一種是毛
190 38 to attain / to reach 自北城之達南寺
191 38 four 竪四
192 38 to die 死有餘
193 38 hóng liberal / great 遊刃萬機弘顯三寶
194 38 shì clan / a branch of a lineage 然則晉氏南遷
195 38 cún to exist / to survive 但存緘默不能加報
196 38 bié do not / must not 是更竪別義
197 38 yóu follow / from / it is for...to
198 37 xiǎo small / tiny / insignificant 小有苞含之理
199 37 five 五緣
200 37 xún to search / to look for / to seek 尋即下勅
201 37 靜泰 Jìng Tài Jing Tai 上在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對
202 37 seven 追僧道士各七人入
203 36 kāi to open 師可一人上座開題
204 36 xiàng to appear / to seem / to resemble 像教住持取資帝力
205 36 jiě to loosen / to unfasten / to untie
206 36 jìng to respect /to honor 等敬北
207 36 shí knowledge / understanding 並以莫識名體
208 36 a human or animal body 並以莫識名體
209 36 zhào an imperial decree 爰詔緇黃考覈名理
210 36 fēng wind 內搜揚京邑髦彥承風仰德以名聞奏
211 36 gèng more / even more 是更竪別義
212 36 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 義須棄置誠不可也
213 36 huáng yellow 魏朝北有齊緇黃而等駕
214 36 dialect / language / speech 自隔關河語極淄澠一亂
215 35 chéng to bear / to carry / to hold 遠承龍德
216 35 便 biàn convenient / handy / easy 便問榮云
217 35 you / thou 汝若以翦髮為好
218 35 天下 tiānxià China 天下大患莫若有身
219 35 chù a place / location / a spot / a point 雖上論座不知發問之處
220 35 chéng to fill 夏盛甕裏冬委地中
221 35 xián salty / briny 宋魏兩朝咸
222 35 táng Tang Dynasty 唐西明寺釋氏
223 35 xué to study / to learn 道士等何不學
224 35 extremely / very 自隔關河語極淄澠一亂
225 35 shí real / true 道實不生
226 34 zhōng end / finish / conclusion 馬足雖行朔方終非趣越之步
227 34 西 The West 內官引僧在東道士在西
228 34 biǎo clock / a wrist watch 抑之不為通表
229 34 shēng sound 聲榮藉甚曜逸京
230 34 shí ten 十餘里十街
231 34 shàng still / yet / to value 靳尚新王之侶
232 33 lín beautiful jade / a gem 道士李仲卿著論毀佛琳師抗辯事
233 33 guāng light 若使羲光已沒龍燭未明
234 33 proper / suitable / appropriate 此對旒冕宜應
235 33 ancient / old / palaeo-
236 33 shū different / special / unusual 所以屢有揚激教義殊途
237 33 zhì wisdom / knowledge / understanding 智母
238 33 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 皆悉邪網覆心倒
239 32 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 勅召大慈恩寺沙門義
240 32 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 然佛法大宗因緣為義
241 32 bèi by 致有黃巾被責緘
242 32 shū book 書云
243 32 fèng to offer / to present 慧立奉對
244 32 cóng from 從因緣生
245 31 huáng royal / imperial 皇帝皇
246 31 huái bosom / breast 顧斯陳迹不無懷悼
247 31 guò to cross / to go over / to pass 過在道士
248 31 guī to go back / to return
249 31 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 人代致混論辯鞱
250 31 cháng always / ever / often / frequently / constantly 欲使道風常
251 31 cháo to face 宋魏兩朝咸
252 31 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 此引皆是奕之所廢
253 30 shì a generation 破家未聞益世
254 30 shèng to beat / to win / to conquer 當時後出論場昌言我勝
255 30 shān a mountain / a hill / a peak 縉雲山婺州曠法師所
256 30 chéng to mount / to climb onto 何不乘鳧遊
257 30 zuò seat 大慈恩寺僧慧立登論座
258 30 to bewitch / to charm / to infatuate 引迷拯溺惟佛一人
259 30 dēng to rise / to ascend / to climb 未登席者隨
260 29 past / former times 昔平津
261 29 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君之中開闢之時
262 29 quán to explain / to expound / to comment on 道玄不可以言象詮
263 29 wèi Wei Dynasty 宋魏兩朝咸
264 29 apprentice / disciple 厲之徒而殘酷群生
265 29 陛下 bì xià your majesty 陛下即李老君之孫
266 29 yǐn to lead / to guide 內官引僧在東道士在西
267 28 chuán to transmit 東赴洛邑登即郵傳
268 28 xiáng detailed / complete / thorough 請廣義方統詳名理
269 28 zhào to call together / to summon / to convene 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
270 28 idea 降意佛宗徵延論道
271 28 tool / device / utensil / equipment / instrument 且如眼見殿柱須具
272 28 to narrate / to recount 輒以所聞敘斯實錄
273 28 zāi exclamatory particle 諛諂其君令邦國危亂哉
274 28 wài outside 外則
275 28 qīng clear / pure / clean 至十三日清旦
276 27 zuì crime / sin / vice 計罪論刑黃壽
277 27 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 永徽元年舉以申省依追參譯
278 27 qióng poor / destitute / impoverished 據我如來大聖窮理盡性之教也
279 27 dàn but / yet / however
280 27 huǐ to destroy 無知祭酒輒事毀譽
281 27 fán ordinary / common 凡不測聖亦不知
282 27 zhèn I / we 比以老君是朕先
283 27 according to 據我如來大聖窮理盡性之教也
284 27 according to 等依位坐
285 27 yuàn to hope / to wish / to desire 伏願皇帝
286 27 a footprint 顧斯陳迹不無懷悼
287 27 zuò to sit 等依位坐
288 27 huò to confuse / to mislead / to baffle 內則業惑為因
289 26 měi beautiful 郁逾美
290 26 wǎng to go (in a direction) 路南往
291 26 wàng absurd / fantastic / presumptuous 客主妄定華夷
292 26 kōng empty / void / hollow 瓊枝蔭陌玉葉垂空
293 26 xiàng figure / image / appearance 乃大乘之象駕
294 26 bǎi one hundred 百福殿
295 26 zhuī to pursue / to chase 追賢達之行事
296 26 sufficient / enough 馬足雖行朔方終非趣越之步
297 25 a word 所恐聞見寡狹詞韻庸疎
298 25 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 遂散還寺
299 25 kàng to resist / to oppose / to defy / to reject 與其抗論
300 25 jìn to the greatest extent / utmost 夫玄府不足盡其深華
301 25 jiā house / home / residence 向來觀師等兩家論義
302 25 答曰 dá yuē to reply 答曰
303 25 hái also / in addition / more 各還宿所經停少時
304 25 good fortune / happiness / luck 百福殿
305 25 residence / dwelling 居注二十五卷
306 25 chóng high / dignified / lofty 毅隨祕書郎司隷刺史崇儒好道
307 25 beard / mustache 音是胡音
308 24 miè to destroy / to wipe out / to exterminate
309 24 to gather / to collect 內外宮禁咸集法筵
310 24 shòu to suffer / to be subjected to 受佛付囑
311 24 lüè plan / strategy 斯則無勞廟略碎蕩高旗
312 24 bāo to praise / to commend / to honor / to cite
313 24 liù six 次道士李榮開六洞義
314 24 gòng together 可共談名
315 24 entirely / without exception 周隋接運俱暢論衡
316 24 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 今古以為難
317 24 guì expensive / costly / valuable 莊周雖貴
318 24 to defend / to resist 期又召僧道士入內殿躬御論場觀其義理事
319 24 hair 永徽嗣曆屢發深衷
320 24 tài great / exalted / superior 上以西明寺成功德圓滿佛僧創入榮泰所
321 24 yóu also / as if / still 往不可咎來猶可
322 24 zhāng a chapter / a section 據白馬將經唯有四十二章
323 24 shù method / tactics 丹門玉柱之術
324 24 老君 lǎojūn Laozi / Lao-tze 陛下即李老君之孫
325 24 cháo to ridicule / to mock 便浪嘲云
326 23 lèi kind / type / class / category 請廣其類
327 23 xián virtuous / worthy 三吳勝地本出英賢
328 23 大道 dàdào main street 大道空同
329 23 zhǐ to stop / to halt 翔集雲雨自戾止日下光問德音
330 23 níng Nanjing 寧有愧於
331 23 殿 diàn a hall / a palace / a temple 且如眼見殿柱須具
332 23 stupid / doltish / foolish / ignorant 吾子心愚不識
333 23 shēn deep 永徽嗣曆屢發深衷
334 23 qiú to request
335 23 無不 wúbù not lacking 法性虛融道無不遍
336 23 xiàng towards / to 向敘道為萬物之母
337 23 huì can / be able to 時會隱法師竪五蘊義
338 23 clothes / dress / garment
339 22 shě to give 郭行真捨道歸佛之文
340 22 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能標列而說聖人之名
341 22 huá Chinese 合幢蓋嚴華
342 22 hǎo good 內大有好
343 22 shēng to ascend / to go up 據此善惡昇沈
344 22 yǐn to govern 尹喜謂老子曰
345 22 guāi obedient / well-behaved 雖事言對次序乖越
346 22 wáng to die
347 22 to conceal / to hide / to ambush 伏增悚汗
348 22 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固與佛教有殊
349 22 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 不能標列而說聖人之名
350 22 qiě moreover / also 且蔭以覆蓋為宗
351 22 chuí to hang / to suspend / to droop 瓊枝蔭陌玉葉垂空
352 21 zhòng many / numerous 故泰為眾樂推登鋒奮擊挫拉若摧枯
353 21 capacity / degree / a standard / a measure 今度萬
354 21 jiā to add 但存緘默不能加報
355 21 jiāo to deliver / to turn over / to pay 雕氷鑄木肅承疏宁斧鉞交襟
356 21 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是
357 21 shī to lose 流汗失圖
358 21 gōng a palace 上在西京蓬萊宮令僧靈辯與道士對論
359 21 gōng merit 功則能生芽
360 21 fān to translate 翻胡為唐
361 21 jìng clean 辛中舍著齊物論淨琳二師抗釋事
362 21 jìn shanxi 然則晉氏南遷
363 21 to lift / to hold up / to raise 舉統以收稱為蘊義
364 21 hàn Han Chinese 亦乃牢籠周漢云云
365 21 preface / introduction 又老子序云
366 21 necessary / must 且如眼見殿柱須具
367 20 dìng to decide 客主妄定華夷
368 20 zhǎng director / chief / head / elder 內出繡像長旛高廣驚於
369 20 apparatus 皇后心明七耀體洞二儀
370 20 jiǔ nine 九斷知義
371 20 è evil / vice 何故亦生於惡
372 20 mìng life 應命便上
373 20 xiū to decorate / to embellish 宿殖德本累修淨業
374 20 chéng honesty / sincerity
375 20 business / industry 皆自業自作
376 20 wèi position / location / place 等依位坐
377 20 wàn ten thousand 道生萬
378 20 qīn relatives 皇天無親
379 20 in / at 公僚佐備列于下
380 20 ěr ear 恐有遺逸故耳
381 20 弟子 dìzi disciple / follower / student 汝則便成我弟子
382 20 a scholar 毅隨祕書郎司隷刺史崇儒好道
383 20 rén a kernel / a pit 仁寺
384 20 wealth / capital / money / expenses 像教住持取資帝力
385 20 lín to face / to overlook 臨贍部
386 20 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 于時執有毘曇
387 20 jià vacation 假慧以明之
388 20 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 是高祖大宗時事
389 20 dài to represent / to substitute / to replace 人代致混論辯鞱
390 20 I 吾子心愚不識
391 19 京師 jīngshī a capital city 既達京師幽憂頓蕩三藏玄奘不以形
392 19 huì intelligent / clever 佛智慧窮法實相
393 19 wéi to preserve / to maintain 維唐龍朔元年春三月
394 19 easy / simple 范義頵宅難莊易義一條
395 19 jué to awake 是用歸心至覺經像
396 19 in advance / beforehand 黃壽身預黃冠
397 19 zhuāng a village 范義頵宅難莊易義一條
398 19 chú except / besides 袴未除
399 19 huì favor / benefit / blessing / kindness 清都觀道士張惠元奏云
400 19 Suí Sui Dynasty 周隋接運俱暢論衡
401 19 yīng England 三吳勝地本出英賢
402 19 皇帝 huángdì Emperor 皇帝皇
403 19 to break / to split / to smash 破愚癡
404 19 于時 yú shí when at that time 于時三藏已
405 19 réng yet / still / as ever 更遣上仍僧為先
406 19 to criticize 應有議不議
407 19 大夫 dàifu doctor 禮周太中大夫平東將軍上柱國龍門侯
408 19 ěr thus / so / like that 如是禽魚鳥獸萬物皆爾
409 19 precious 瓊枝蔭陌玉葉垂空
410 19 zūn to honor / to respect 屈初地之尊
411 19 miào wonderful / fantastic 五印妙盡梵言
412 19 to apprehend / to realize / to become aware 如不通悟
413 19 end / final stage / latter part 餘者為末
414 19 final interogative 豈不於物通達無擬義耶
415 19 kǒng opening / small hole / orifice 李孔之教行焉
416 19 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以雲梯嬰帶
417 19 xìng gender 冥性生
418 19 eight 識有八種
419 18 yóu to swim 遊刃萬機弘顯三寶
420 18 héng constant / regular / persistent 金輪永轉玉鏡恒明
421 18 guǐ a ghost / spirit of dead 巡門厭鬼歷巷
422 18 lín a wood / a forest / a grove 道林玄度自解逍
423 18 bèi to prepare / get ready 公僚佐備列于下
424 18 jiàng to descend / to fall / to drop 上以冬雪未降內立齋祀召佛道二宗論
425 18 to open 理以相啟沃
426 18 to record / to copy 錄如前
427 18 dòng cave / grotto 次道士李榮開六洞義
428 18 xìng fortunate / lucky 上幸東都召西京僧道士等於彼論義一
429 18 gǎn bold / brave 獨御黃老無敢
430 18 jìng still / calm 爰構福場故能靜處
431 18 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 乃先誕共工蚩尤桀紂幽
432 18 gǎi to change / to alter 經改無歸佛之語
433 18 zài to carry / to convey / to load / to hold 文多不載
434 18 gài a lid / top / cover 蓋此之謂歟
435 18 qiè to steal 竊尋諸佛如來
436 18 zhǐ purport / aim / purpose 言有旨
437 18 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 日坐忘
438 18 xùn to teach / to train 訓六宮母儀萬國
439 18 increase / benefit 其先伯益孫造
440 18 fēi to fly 而復生飛廉惡來
441 18 rèn to bear / to undertake 其所須侍者任取多少
442 18 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 按酒未足論文
443 18 clothes / clothing 至乃道圓四果尚昧衣珠
444 18 hào number 是故號佛為無等覺
445 18 龍朔 lóngshuò Longshuo 龍朔二年十二月八日
446 18 shǐ history 迺假借經史內外披尋
447 18 guō Guo 夫郭行真敬造
448 18 萬物 wànwù all living things 李榮立道生萬物義
449 18 jīn gold 為地黃金界道
450 18 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 出家
451 17 píng flat / level / smooth 昔平津
452 17 zhǔ owner 客主妄定華夷
453 17 zhǐ to point 靜泰前已指偽
454 17 內外 nèiwài inside and outside 迺假借經史內外披尋
455 17 duàn absolutely / decidedly 九斷知義
456 17 yīn sound / noise 音是胡音
457 17 shí food / food and drink
458 17 a talisman / a charm 手把桃符腰懸赤袋
459 17 wéi to disobey / to violate / to defy 自違彼經教
460 17 ān calm / still / quiet / peaceful 遂使天平地成遐安邇肅
461 17 tīng to listen 聖聽
462 17 kǒng fearful / apprehensive 恐難
463 17 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮周太中大夫平東將軍上柱國龍門侯
464 17 黃巾 huángjīn Yellow Turbans 致有黃巾被責緘
465 17 to be kind / to be charitable / to be benevolent 爇慈燈於暗室
466 17 dōng east 禮周太中大夫平東將軍上柱國龍門侯
467 17 zhēng to prove / to confirm 降意佛宗徵延論道
468 17 to ferry 又嘆仰佛化戡濟
469 17 zhù a pillar / a post 且如眼見殿柱須具
470 17 西華 Xīhuà Xihua 西華觀道士朝散大
471 17 diǎn canon / classic / scripture 覽前王之逸典
472 17 plain / white 會體素誠爽拔玄致
473 17 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 志契寶坊業光空有
474 17 佛道 Fódào Buddhist practice 今上召佛道二宗入內詳述名理事一條
475 17 bìng and / furthermore / also 并給賻贈
476 17 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 或解髮却拘交繩反
477 16 wěi to delegate / to commission 夏盛甕裏冬委地中
478 16 zǎo early 何不早生今日
479 16 alone / independent / single / sole 獨御黃老無敢
480 16 sūn Sun 陛下即李老君之孫
481 16 集古今佛道論衡 Jí Gǔ Jīn Fódào Lùn Héng Ji Gu Jin Fodao Lun Heng 集古今佛道論衡卷丁
482 16 měi each / every 每惟大乘至教元
483 16 lǎn to look at / to watch / to view 覽前王之逸典
484 16 tǒng to unify 舉統以收稱為蘊義
485 16 qún a crowd / a flock / a group 毛群之中何不惟生騏驥騮馬
486 16 to doubt / to disbelieve 靜泰所言榮疑
487 16 jìn nearby 近亦有玄奘
488 16 to be fond of / to like 尹喜謂老子曰
489 16 zhāi to abstain from meat or wine 上以冬雪未降內立齋祀召佛道二宗論
490 16 líng mound / hill / mountain 師緩莫過相陵轢
491 16 gas / vapour / fumes 同寺同氣相求
492 16 lóng grand / intense / prosperous 辰慶隆南嶽
493 16 jiā cangue / bonds / a yoke 翻被枷項入長安
494 16 qīng light / not heavy 輕枉絲綸親臨御覽
495 16 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖奮威
496 16 to take / to receive / to accept 何必山芥有納
497 16 mín the people / citizen / subjects 米民山
498 16 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 父母乖各終不得生
499 16 zhì to place / to lay out 京舊第置興聖寺
500 16 yán stern / serious / strict / severe / austere 合幢蓋嚴華

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. dào
 2. dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
shì meaning / phenomena
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
koan / kōan / gong'an
lùn a treatise / a thesis / śastra
rén Human Realm
re
jīng a sutra / a sūtra

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
僧肇 Sēng Zhào Seng Zhao
阿鼻地狱 阿鼻地獄 Ābí Dìyù Avīci Hell
安国 安國 Ān Guó
 1. Parthia
 2. Anguo
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
安福 ānfú Anfu
bǎi
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
百论 百論 Bǎi Lùn Śataśāstra / Hundred Treatise
白马寺 白馬寺 Báimǎ Sì White Horse Temple
班固 Bān Gù Ban Gu
保定 Bǎodìng
 1. Baoding
 2. Baoding
巴蜀 Bāshǔ
 1. Bashu
 2. Bashu
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北齐 北齊 Běi Qí Northern Qi Dynasty / Qi of the Northern Dynasties
北斗 běidòu Great Bear / Big Dipper / Peitou
本寂 běnjì Benji
本际 本際 běnjì bhūtakoṭi / reality-limit
辩正论 辯正論 Biàn Zhèng Lùn Bian Zheng Lun
彼得 bǐde Peter
Bīn Bin county
Bohai Sea
蔡愔 Cài Yīn Cai Yin
曹操 cáo cāo Cao Cao
曹植 Cáo Zhí Cao Zhi
岑文本 cén wénběn Cen Wenben
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长乐 長樂 Chánglè Changle
常州 chángzhōu Changzhou
陈抗 陳抗 chén kàng Chen Kang
成实 成實 Chéng Shí Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
成实论 成實論 Chéng Shí Lùn Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
称多 稱多 chēngduō Chindu county
chī
 1. [city of] Chi
 2. Chi
蚩尤 Chī Yóu Chi You
赤烏 赤乌 Chìwū Chiwu reign
崇明 Chóngmíng Chongming Island
垂拱 chuígǒng Chuigong
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
慈氏 Císhì Maitreya
葱岭 葱嶺 Cōng Lǐng
 1. Pamirs
 2. Pamirs / Pamir high plateau
大慈恩寺 Dà Cí ēn Sì Ci En Temple
大经 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra
大涅槃经 大涅槃經 dà nièpán jīng Mahaparinirvana Sutra
大唐 Dà Táng Tang Dynasty
大通 Dà Tōng Da Tong reign
大贤 大賢 Dà Xián Daxian
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大梵 dàfàn Mahabrahma / Brahma
大观 大觀 dàguān Daguan
dài Mount Tai
大匠 dàjiàng master craftsman / Han dynasty official title
丹本 dānběn Khitan Canon
丹阳 丹陽 Dānyáng Danyang County
道诚 道誠 Dào Chéng Dao Cheng
道德经 道德經 Dào Dé Jīng Daode Jing / Tao Te Ching
道家 Dào Jiā Daoism / Taoism / Taoist philosophy
道教 dàojiào Taosim
道武 dàowǔ Emperor Daowu of Northern Wei
道祖 Dàozǔ Daozu
大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes
德经 德經 dé jīng De Jing
等觉 等覺 Děngjué
 1. Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
地府 dìfǔ hell / the nether world / Hades
帝力 dìlì Dili
定王 Dìng Wáng King Ding of Zhou
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东都 東都 Dōng Dū Luoyang
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东晋 東晉 dōng jìn Eastern Jin Dynasty
东夏 東夏 Dōng Xià Eastern China
东阿 東阿 Dōng'ē Dong'e
东川 東川 dōngchuān Dongchuan
东方朔 東方朔 dōngfāng shuò Dongfang Shuo
东明 東明 dōngmíng Dongming
东平 東平 Dōngpíng Dongping
东阳 東陽 dōngyáng Dongyang
度厄 dùè Du'e
敦煌 燉煌 dūnhuáng Dunhuang
二月 èryuè February / the Second Month
法华 法華 Fǎ Huà
 1. The Lotus Sutra
 2. Dharma Flower
法华经 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra
法琳 Fǎ Lín Fa Lin
法天 Fǎ Tiān Fa Tian
法云 法雲 Fǎ Yún
 1. Fa Yun
 2. Fa Yun
法常 Fǎcháng Damei Fachang
法佛 fǎfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
 3. Pomnyun
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
范汪 Fàn Wāng Fan Wang
方士 Fāngshì a Taoist master / alchemist / necromancer
梵书 梵書 Fànshū Brahmana
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵文 Fànwén Sanskrit
梵语 梵語 Fànyǔ Sanskrit
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法王 fǎwáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
飞锡 飛錫 Fēi Xī Fei Xi
奉化 fènghuà Fenghua
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛门 佛門 fómén Buddhism
佛圖澄 Fótúdèng Fotudeng
佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one
傅毅 fù yì Fu Yi
傅说 傅說 Fùshuō Fu Shuo
感应传 感應傳 gǎnyīng zhuàn Tales of Sympathetic Response
高启 高啟 Gāo Qǐ Gao Qi
高齐 高齊 Gāo Qí Northern Qi Dynasty / Qi of the Northern Dynasties
高僧传 高僧傳 Gāo Sēng Zhuàn
 1. Biographies of Eminent Monks
 2. Biographies of Eminent Monks
高青 gāoqīng Gaoqing
高宗 Gāozōng
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
 3. Gaozong
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
葛洪 Gě Hóng Ge Hong
给事 給事 gěishì official (imperial) position
gēng 7th heavenly stem
宫人 宮人 gōng rén
 1. imperial concubine / palace maid
 2. imperial secretary
共工 gònggōng God of Water
勾践 勾踐 gòujiàn Gou Jian
顾欢 顧歡 gù huān Gu Huan
光和 guānghé Guanghe
光武 guāngwǔ Guangwu
广严 廣嚴 Guǎngyán Vesālī / Vaisali / Vaissali / Vaishali / City of Vaisali
光宅 guāngzhái Guangzhai
关陇 關隴 Guānlǒng Guanglong
关内 關內 guānnèi Guannei Circuit
观音 觀音 Guānyīn
 1. Guanyin Bodhisattva / Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
观音菩萨 觀音菩薩 Guānyīn Púsà Guanyin Bodhisattva / Avalokitesvara Bodhisattva / The Bodhisattva of Compassion
关中 關中 Guānzhōng Guangzhong
guì
 1. Guangxi
 2. cassia / cinnamon
 3. Gui
鬼道 guǐ dào Hungry Ghost Realm
贵由 貴由 guìyóu Güyük
国子祭酒 國子祭酒 guózǐ jìjiǔ Chancellor of the National University
海宁 海寧 hǎiníng Haining
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
汉朝 漢朝 Hàn Cháo Han Dynasty
含光 hán guāng Han Guang
汉桓帝 漢桓帝 Hàn Huán Dì Emperor Huan of Han
汉景帝 漢景帝 Hàn Jǐng Dì Emperor Jing of Han
汉明帝 漢明帝 Hàn Míng Dì Emperor Ming of Han
汉室 漢室 hàn shì House of Han
汉书 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu
汉武帝 漢武帝 Hàn Wǔ Dì Emperor Wu of Han
邯郸 邯鄲 Hándān Handan
汉文 漢文 Hànwén written Chinese language
汉中 漢中 hànzhōng Hongzhong
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
河西 Héxī Hexi
何晏 héyàn He Yan
hóng Hong
弘道 hóngdào
 1. Hongdao
 2. Propagation of the Way
弘福寺 Hóngfú Sì Hongfu Temple
后汉 後漢 Hòu Hàn
 1. Later Han
 2. Later Han
后汉书 後漢書 Hòu Hàn Shū Book of the Later Han / History of the Later Han / Hou Han Shu
Hu
化胡经 化胡經 Huàhú Jīng Huahu Jing / Book of Conversion of the Barbarians
淮海 Huáihǎi Huaihai / Xuzhou
淮南 Huáinán Huainan
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
皇天 huáng tiān Emperor of Heaven
黄巾 黃巾 huángjīn Yellow Turbans
黄老 黃老 Huánglǎo Huanglao / Daoism / Taoism / Taoist philosophy
皇泰 huángtài Huangtai
黄武 黃武 Huángwǔ Huangwu reign
华夏 華夏 Huáxià old name for China / Cathay
华严 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
华严经 華嚴經 Huáyán Jīng
 1. Avatamsaka Sutra / Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
 2. Avatamsaka Sutra
慧净 慧淨 Huì Jìng Hui Jing
慧立 Huì Lì Hui Li
慧照 Huì Zhào Hui Zhao
会昌 會昌 huìChāng Huichang
慧远 慧遠 Huìyuǎn
 1. Jingying Huiyuan
 2. Hui Yuan
霍山 huòshān Huoshan
 1. Ji
 2. Ji
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
集古今佛道论衡 集古今佛道論衡 Jí Gǔ Jīn Fódào Lùn Héng Ji Gu Jin Fodao Lun Heng
集论 集論 jí lùn Abhidharmasamuccayavyākhyā / Dasheng Apidamo Za Ji Lu
简王 簡王 Jiǎn Wáng King Jian of Zhou
建初寺 Jiànchū Sì Jianchu Temple
建德 jiàndé Jiande
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area
江东 江東 jiāngdōng Jiangdong
江都 Jiāngdū Jiangdu
江汉 江漢 jiānghàn Jianghan
江左 jiāngzuǒ Jiangzuo
建始 jiànshǐ Jianshi
建业 建業 Jiànyè Jianye
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
皎然 Jiǎorán Jiaoran
迦毘罗卫 迦毘羅衛 Jiāpíluówèi Kapilavastu / Kapilavatthu
嘉平 Jiāpíng Jiaping reign
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
Jié Emperor Jie
季路 jìlù Ji Lu
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋代 晉代 Jìndài Jin Dynasty
净名经 淨名經 Jìng Míng Jīng Vimalakīrti Sūtra / Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra
静泰 靜泰 Jìng Tài Jing Tai
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
敬王 Jìng Wáng King Jing of Zhou
景福 jǐngfú Jingfu
经集 經集 jīngjí Sutta Nipata / suttanipāta
净名 淨名 jìngmíng Vimalakirti
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
金华 金華 jīnhuà Jinhua
金陵 Jīnlíng
 1. Jinling / Nanjing
 2. Jinling / Nanjing
晋阳 晉陽 Jìnyáng Jinyang
缙云 縉雲 jìnyún Jinyun
晋中 晉中 Jìnzhōng Jinzhong
九天 jiǔtiān Ninth Heaven
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
吉州 jízhōu
 1. Jizhou
 2. Kilju
君山 jūnshān Junshan
开皇 開皇 Kāi Huáng
 1. Kai Huang reign
 2. Kaihuang
开阳 開陽 kāiyáng
 1. zeta Ursae Majoris
 2. Kaiyang
开远 開遠 kāiyuǎn Kaiyuan
康僧会 康僧會 Kāng Sēng Huì Kang Seng Hui
康居国 康居國 Kāngjū Kangju
孔教 Kǒng Jiāo Confucianism / Confucian school
孔门 孔門 Kǒng Mén Confucius' school
孔丘 Kǒng Qiū Confucius
孔子 Kǒngzi Confucius
kuài Kuai
兰台 蘭臺 lántái
 1. Lantai / Orchid Terrace
 2. nose [face reading]
 3. Lantai [place]
老君 lǎojūn Laozi / Lao-tze
老子化胡经 老子化胡經 Lǎozi Huàhú Jīng Conversion of the Barbarians
乐山 樂山 lèshān Leshan
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
礼忏 禮懺 Lǐ Chàn liturgy for confession
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
辽海 遼海 Liáohǎi Liao Sea
礼部 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites
李德林 lǐdélín Li Delin
李耳 lǐěr Lao Zi
列子 Lièzǐ
 1. Liezi
 2. Liezi / Lie Yukou
临沧 臨滄 líncāng Lincang
麟德 líndé Linde
灵宝 靈寶 língbǎo Lingbao
六趣 Liù Qù six realms / six realms of existence / six destinies
刘渊 劉淵 liúyuān Liu Yuan
六月 liùyuè June / the Sixth Month
龙树菩萨 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà
 1. Nagarjuna
 2. Nāgārjuna
龙门 龍門 lóngmén
 1. Longmen
 2. Longmen
龙朔 龍朔 lóngshuò Longshuo
隆尧 隆堯 lóngyáo Longyao
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
鲁国 魯國 Lǔguó Luguo
庐江 廬江 lújiāng Lujiang
论衡 論衡 Lùn Héng Wang Chong
luò
 1. Luo
 2. Luo River
洛阳 洛陽 Luòyáng Luoyang
雒邑 Luòyì Luoyi
鲁史 魯史 lǔshǐ History of Kingdom Lu
马邑 馬邑 mǎyì Mayi
孟轲 孟軻 Mèng Kē Mencius
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
冥报记 冥報記 Míng Bào Jì Ming Bao Ji
明辩 明辯 Míng Biàn Bhavyaviveka / Bhavya
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
明帝 Míngdì
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
秘书监 秘書監 mìshū jiàn
 1. Director of the Palace Library
 2. Records Supervisor / Secretary
冒顿 冒頓 mòdú Modu
摩罗 摩羅 móluó Māra
摩腾 摩騰 móténg Kasyapamatanga
魔天 mótiān Māra
牟子 Móuzǐ Mouzi
穆皇后 mù huánghòu Empress Mu / Empress Wu / Zhaolie
穆王 Mù Wáng King Mu of Zhou
目连 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana
南门 南門 Nán mén South Gate
南宫 南宮 nángōng Nangong
南华 南華 Nánhuá
 1. South China
 2. Nanhua county
南山 nánshān Nanshan / Daoxuan
南越 Nányuè Nanyue
南岳 南嶽 nányuè
 1. Mount Heng
 2. Nanyue
 3. Hui Si / Nan Yue Hui Si
内经 內經 nèijīng Neidian / Internal Classics
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
聶承远 聶承遠 niè chéngyuǎn Nie Chengyuan
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
涅槃经 涅槃經 Nièpán Jīng
 1. Nirvana Sutra
 2. Nirvana Sutra
泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
宁都 寧都 níngdōu Ningdu
后魏 後魏 òu Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
pān
 1. water in which rice has been rinsed
 2. Pan River
 3. Pan
沛公 pèigōng Duke of Pei
péng
 1. Peng
 2. Peng
彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng
蓬莱 蓬萊 Pénglái Penglai
彭祖 Péngzǔ Peng Zu
平城 Píng Chéng Ping Cheng
毘昙 毗曇 Pítán
 1. Abhidharma / Abhidhamma Pitaka
 2. Abhidharma / Abhidhamma
破邪论 破邪論 Pò Xié Lùn Po Xie Lun
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
普光 Pǔ Guāng Pu Guang
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
菩提流支 Pútíliúzhī Bodhiruci
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐物论 齊物論 qí wùlùn Qi Wulun
前废帝 前廢帝 qiánfèi dì Emperor Qianfei
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
起居注 qǐjūzhù qijuzhu / court journals
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
秦景 Qín Jǐng Qin Jing
秦始皇 Qín Shǐ Huáng Qin Shi Huang
清辩 清辯 Qīng Biàn Bhāviveka
耆阇崛山 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
七月 qīyuè July / the Seventh Month
曲沃 qǔwò Quwo
仁王 Rén Wáng
 1. Vajrapani Bodhisattva
 2. the Buddha
仁化 rénhuà Renhua County
仁寿 仁壽 rénshòu Renshou
日天 Rì Tiān Aditya
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
儒教 Rú Jiāo the cult of Confucian
儒家 Rújiā Rujia / Confucianism / Confucian school
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
三国 三國 Sān Guó Three Kingdoms period
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三轮 三輪 Sān Lún the Three Cycles
三明 Sān Míng the Three Insights
三身 Sān Shēn Trikaya
三元 sān yuán
 1. heaven, earth, and man
 2. New Year's Day
 3. the three yuan festivals
 4. the top candidates in each of the three imperial exams
 5. the three elements
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
僧祐 Sēng Yòu Seng You
僧慧 Sēnghuì
 1. Seng Hui
 2. Seng Hui
 3. Senghui
僧盛 Sēngshèng Sengsheng / Shi Sengsheng
山东 山東 Shāndōng Shandong
商朝 Shāng Cháo Shang Dynasty
上帝 Shàngdì
 1. God
 2. Lord on High
上高 shànggāo Shanggao
上官 shàngguān high-ranking official / superior
尚书郎 尚書郎 shàngshūláng
 1. ancient official title
 2. Secretarial Court Gentleman
尚义 尚義 shàngyì Shangyi
shào
 1. Shao
 2. Shao
摄论 攝論 shèlùn Mahāyānasaṅgraha / She Dacheng Lun
神泰 Shén Tài Shen Tai
shéng Sheng
声论 聲論 shēnglùn Treatise on Sounds
圣上 聖上 shèngshàng courtier's or minister's form of address for the current Emperor
神瑞 shénruì Shenrui reign
神州 Shénzhōu China
舍卫 舍衛 Shèwèi Sravasti / Śrāvastī / Savatthi
舍卫城 舍衛城 shèwèi Chéng Sravasti / Savatthi
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
释氏 釋氏 shì shì Śākya clan
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
释尊 釋尊 Shì Zūn Sakyamuni Buddha
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
史记 史記 Shǐjì Records of the Historian
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释迦如来 釋迦如來 shìjiā rúlái Sakyamuni Buddha
释教 釋教 Shìjiāo Buddhism
释迦文 釋迦文 Shìjiāwén Sakyamuni Buddha
十六国春秋 十六國春秋 shíliù guó chūnqiū History of the Sixteen Kingdoms
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
世运 世運 shìyùn World Games
侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
书经 書經 Shū Jīng Book of History
蜀郡 shǔjùn Shu prefecture
Shùn Emperor Shun
四生 Sì Shēng Four Types of Birth
思王 Sī Wáng King Si of Zhou
四韦陀 四韋陀 sì wéituó Four Vedas
四洲 Sì Zhōu Four Continents
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋太宗 Sòng Tàizōng Emperor Taizong of Song
宋文帝 Sòng wéndì Emperor Wen of Liu Song
宋玉 sòng yù Song Yu
搜神記 搜神记 Sōushén Jì
 1. Shoushen Ji / In Search of the Supernatural
 2. In Search of Gods
 3. In Search of Gods
Suí Sui Dynasty
隋文帝 Suí Wén Dì Emperor Wen of Sui
岁星 歲星 suìxīng Jupiter
孙绰 孫綽 Sūn Chuò Sun Chuo
孙权 孫權 Sūn Quán Sun Quan
孙吴 孫吳 Sūn Wú Eastern Wu
苏州 蘇州 sūzhōu Suzhou
太守 tài shǒu Governor
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太极 太極 Tàijí
 1. Absolute / Supreme Ultimate
 2. Taiji
太山 tàishān Taishan
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太元 tàiyuán Taiyuan reign
太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
唐高宗 Táng Gāo Zōng Emperor Gaozong of Tang
唐临 唐臨 Táng Lín Tang Lin
唐尧 唐堯 Táng Yáo Tang Yao / Emperor Yao
陶唐 táotáng Taotang
天宫 天宮 Tiān Gōng Heavenly Palace / Temple in Heaven / Open Palace
天平 Tiān Píng Tian Ping
天主 Tiān Zhǔ
 1. Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 2. Mahesvara
 3. Śakra
 4. Śaṃkarasvāmin
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
天台 Tiāntái
 1. Tiantai / T'ien-tai
 2. Tiantai / Tiantai School
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
通理 Tōng Lǐ Tong Li
通化 tōnghuà Tonghua
通许 通許 tōngxǔ Tongxu
同州 Tóngzhōu Tongzhou / Weinan
王臣 wáng chén Wang Chen
王充 Wáng Chōng Wang Chong
王莽 Wáng Mǎng Wang Mang
王能 wáng néng Wang Neng
王遵 王遵 Wáng Zūn Wang Zun
王弼 wángbì Wang Bi
王导 王導 wángdǎo Wang Dao
万载 萬載 wànzài Wanzai
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
wèi Wei River
魏明帝 Wèi Míng Dì Emperor Ming of Wei / Cao Rui
魏收 Wèi Shōu Wei Shou
渭水 Wèi Shuǐ Wei River
魏文侯 wèi wénhóu Marquess Wen of Wei
魏晋 魏晉 Wèi-Jìn Wei and Jin dynasties
魏国 魏國 Wèiguó
 1. Wei State
 2. Wei State / Cao Wei
维摩 維摩 Wéimó
 1. Vimalakirti
 2. Vimalakirti
尾生 wěishēng Wei Sheng
文帝 文帝 Wén Dì
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
文成 Wénchéng Princess Wen Cheng / Princess Wencheng
文殊 Wénshū
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Manjusri
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
武帝 Wǔ Dì
 1. Emperor Wu of Han
 2. Emperor Wu of Southern Qi
 3. Emperor Wu of Song
五胡 Wǔ Hú Wu Hu
武平 Wǔ Píng Wu Ping / Gao Wei of Norther Qi
五千文 wǔ qiān wén Five Thousand Character Classic
吴书 吳書 Wú Shū Book of Wu
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
无忧 無憂 wú yōu
 1. No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
 2. Carefree
 3. without sorrow
五岳 五嶽 Wǔ Yuè Five Sacred Mountains
五岳 五嶽 Wǔ Yuè Five Sacred Mountains
五浊 五濁 wǔ zhuó the five periods of impurity
武德 wǔdé Wude
五台 五臺 wǔtái Wutai city and
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
婺州 Wùzhōu Wuzhou
 1. Fu Xi
 2. Xi
Xi
羲皇 xī huáng Emperor Xi
西京 Xī Jīng Xi Jing
西明寺 Xī Míng Sì Xi Ming Temple
东魏 東魏 Xī Wèi Eastern Wei Dynasty / Eastern Wei of the Northern Dynasties
西域 xī yù Western Regions
西安 Xī'ān Xian
相国 相國 xiāngguó Chancellor of State
襄阳 襄陽 Xiāngyáng
 1. Xiangyang
 2. Xangyang
显庆 顯慶 xiǎnqìng Xianqing
献文 獻文 xiànwén Emperor Xianwen of Northern Wei
孝经 孝经 Xiào Jīng
 1. Xiao Jing / Classic of Filial Piety
 2. Classic of Filial Piety / Xiaojing
小青 xiǎo qīng Xiao Qing
笑林 xiàolín Jokes
悉达 悉達 Xīdá Siddhartha
谢灵运 謝靈運 xiè líng yùn Xie Lingyun
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
西华 西華 Xīhuà Xihua
xíng
 1. Xing
 2. Xing
行雨 xíngyǔ Varṣakāra / Varsakara / Vassakāra
兴元 興元 xīngyuán Xingyuan
新论 新論 xīnlùn Xin Lun
新州 Xīnzhōu Xinzhou
Xiòng Xiong
西平 Xīpíng Xiping
西戎 Xīróng the Xirong
休宁 休寧 xiūNíng Xiuning
 1. xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
玄经 玄經 xuán jīng Canon of Supreme Mystery
玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang
玄宗 Xuán Zōng Emperor Xuanzong of Tang
玄高 Xuángāo Xuangao
玄光 xuánguāng Xuanguang
xuē
 1. Xue
 2. Xue
徐福 xúfú Xu Fu
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
延寿 延壽 Yán Shòu Yan Shou
颜延之 顏延之 yán yánzhī Yan Yanzhi
炀帝 煬帝 Yáng Dì Emperor Yang of Sui
阳城 陽城 yángchéng Yangcheng
yáo Yao
 1. Ye
 2. Ye
邺宫 鄴宮 Yè Gōng Ye Palace
意经 意經 Yì Jīng Yi Jing / Ummagga
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
yǐng Ying
义宁 義寧 yìNíng Yining
以太 yǐtài Ether-
艺文志 藝文志 Yìwén Zhì Yiwen Zhi / Treatise on Letters
义熙 義熙 Yìxī Yixi reign
yōng Yong / Nanning
永嘉 Yǒng Jiā
 1. Yongjia
 2. Yongjia
 3. Yongjia
雍门 雍門 Yōng Mén Yong Men
永徽 yǒnghuī Yonghui
永平 Yǒngpíng
 1. Yong Ping reign
 2. Yong Ping reign
有夏 yǒuxià China
幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
庾亮 yǔ liàng Yu Liang
玉泉寺 Yù Quán Sì Yu Quan Temple / Jade Spring Temple / Yü-ch'ün ssu
元魏 Yuán Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign
元始天尊 yuánshǐtiānzūn Yuanshi Tianzun / Celestial Venerable of the Primordial Beginning
原阳 原陽 yuányáng Yuanyang
元阳 元陽 yuányáng Yuanyang
于都 於都 yúdōu Yudu
Yuè
 1. Yue / abbreviation for Guangdong
 2. Yue Dialect / Cantonese dialect
 3. an initial particle
越南 yuènán Vietnam
雨花 yǔhuā Yuhua
云汉 雲漢 yúnhàn Milky Way
云阳 雲陽 yúnyáng Yunyang
虞世南 yúshìnán Yu Shinan
宇文 yǔwén
 1. Yuwen
 2. Yuwen
豫州 Yùzhōu Yuzhou
湛然 zhàn rán Zhanran / Chan-Jan
长白 長白 zhǎngbái Changbai
张角 張角 zhāngjiǎo Zhang Jue
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
肇论 肇論 Zhào Lùn Zhao Lun
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
贞观 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang
真宗 Zhēn Zōng Zhao Heng / Emperor Zhenzong of Song
震旦 zhèndàn China
正治 zhèng zhì Right Effort
诤臣 諍臣 zhèngchén official who dares speak frankly before the emperor
正光 zhèngguāng Zhengxing reign
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
征召 徵召 zhēngzhào to enlist / to draft / to conscript / to appoint to an official position
智论 智論 zhì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
至大 Zhìdà Zhida reign
至德 Zhìdé Zhide reign
支那 zhīnà Cina / China
智人 Zhìrén Homo sapiens
智顗 Zhìyǐ Zhi Yi / Chih-i
中观 中觀 Zhōng Guān
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中论 中論 Zhōng Lùn Mūlamadhyamakakārikā / Fundamental Verses on the Middle Way / Knowledge of the Middle Way / Mulamadhyamakakarika / madhyamakasastra
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
中天竺 Zhōng Tiānzhú Central North India
中原 zhōng yuán the Central Plains of China
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中和 zhōnghé Zhonghe
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
中书侍郎 中書侍郎 zhōngshū shìláng Attendant Gentleman of the Secretariat
中天 zhōngtiān Central North India
中土 zhōngtǔ
 1. China
 2. the Central Plains of China
 3. level ground
中夏 Zhōngxià China
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
zhòu Emperor Zhou
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
周武帝 zhōu wǔdì Emperor Wu of Northern Zhou
周穆王 zhōumùwáng King Mu
周书 周書 zhōushū
 1. Books of Zhou
 2. History of Zhou of the Northern Dynasties
周易 Zhōuyì The Book of Changes / Yijing / I Ching
zhú
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
竺道生 Zhú Dàoshēng Zhu Daosheng / Daosheng
道生 Zhú Dàoshēng Zhu Daosheng / Daosheng
庄周 莊周 Zhuāng Zhōu Zhuang Zi / Zhuang Zhou
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
庄严论 莊嚴論 zhuāngyán lùn Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra / The Adornment of Mahāyāna Sūtras
庄严寺 莊嚴寺 Zhuāngyán Sì Zhangyan Temple
竺法兰 竺法蘭 zhúfǎlán Dharmaratna / Gobharana
诸生 諸生 zhūshēng Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
子贡 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
自在天 zìzaitiān
 1. Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven
梓州 zǐzhōu Zizhou Circuit
宗伯 zōng bó Minister of Rites
左丘明 Zuǒ Qiū Mīng Zuo Qiuming / Zuoqiu Ming

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 900.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿鼻 abí avīci
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱河 愛河 àihé
 1. the river of desire
 2. river of desire
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安心 ānxīn to settle the mind
安隐 ānyǐn tranquil
阿闍梨 阿闍梨 āshélí ācārya / a religious teacher
把臂 bǎ bì to pull an ox by its nose
八部 bā bù eight kinds of demigods
拔苦 bá kǔ Relieve suffering
八正 Bā Zhèng The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
bài a chant / pāṭha
百八 bǎi bā one hundred and eight
拜佛 bàifó
 1. to bow to the Buddha / to pay respect to the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
bǎn board struck for sounding events in a temple
谤法 謗法 bàng fǎ persecution of Buddhism
bào indirect effect / judgement / retribution
宝刹 寶剎 bǎochà
 1. a monastery / a temple
 2. a Buddha field
报应 報應 bàoyīng karmic retribution
本寺 běnsì main temple / home temple / this temple
本心 běnxīn original mind
本愿力 本願力 běnyuàn lì
 1. the power of a vow
 2. Power of the Original Vow
本则 本則 běnzé main kōan / main case / benze
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
辨道 biàn dào to carry out spiritual practice
别教 別教 bié jiào separate teachings
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
 1. to bestow
 2. to publish
不二 bú èr
 1. advaya / nonduality / not two
 2. Non-Duality
不害 bù hài non-harm
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
布萨 布薩 bùsà
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. Posadha
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不自在 bùzìzài not in perfect ease
cán hri / hrī / hiri / self-respect / conscientiousness / dignity
cān
 1. assembly / worship on the four fives
 2. Inquire
chán to entangle
chàn a ritual for confessing sins
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
chàng a bowl shaped copper bell
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常乐我净 常樂我淨 cháng lè wǒ jìng Eternity, Bliss, Self, and Purity
禅观 禪觀 chánguān
 1. contemplative meditation
 2. Chan Contemplation
长斋 長齋 chángzhāi long term abstinence from eating meat
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
禅师 禪師 chánshī
 1. Chan Master / Zen Master / Seon Master
 2. Chan master
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng Become
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Sincerity
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
诚敬 誠敬 chéngjìng Sincerity and Respect
尘劳 塵勞 chénláo
 1. the concerns of secular life
 2. affliction
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
稠林 chóu lín a dense forest
酬答 chóudá to thank with a gift
chù touch / contact / sparśa
幢盖 幢蓋 chuáng gài banners and canopies
初地 chūdì the first ground
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出家人 chūjiā rén a monk / a nun
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲喜舍 慈悲喜捨 cí bēi xǐ shě
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
慈恩 cí ēn
 1. compassion and grace
 2. Compassion and Kindness
此岸 cǐàn this shore / this world / Saṃsāra
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
从容 從容 cōngróng Calm and Composed
an element
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大戒 dà jiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大小乘 dà xiǎo chéng
 1. Mahāyāna and Theravāda
 2. Greater or Lesser Vehicles
大乘经 大乘經 dàchéng jīng Mahāyāna sutras
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大国 大國 dàguó a major country
大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma
dàn Simplicity
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道本 dào běn Basis of the Way
道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa
道风 道風 dào fēng the truth of the way is like the wind
到彼岸 dàobǐàn
 1. to reach the other shore / to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
道后 道後 dàohòu having completed the path to enlightenment
道人 dàorén
 1. a Buddhist monk
 2. Traveler of the Way
导首 導首 dǎoshǒu leader / spiritual guide / nāyaka
道树 道樹 dàoshù bodhi tree / pippala / sacred fig tree
道术 道術 dàoshù
 1. skills of the path
 2. magician / soothsayer
道俗 dàosú layperson
道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk
大士 dàshì a bodhisattva / mahāsattva
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大统 大統 dàtǒng the head of an order
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
de di
得道 dé dào to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
德本 déběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
truth / satya
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
地大 dìdà earth / earth element
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
顶受 頂受 dǐngshòu to respectfully receive
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
动心 動心 dòngxīn
 1. to move the heart / to be moved
 2. to shake the will
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
Sincere
度化 dù huà Deliver
断肉 斷肉 duànròu to stop eating meat
独觉 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
顿悟 頓悟 dùn wù
 1. sudden enlightenment / sudden awakening
 2. sudden enlightenment
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
独尊 獨尊 dúzūn the uniquely honored one
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
ēn Gratitude
恩爱 恩愛 ēn ài affection
二边 二邊 èr biān two extremes
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二教 èr jiāo two teachings
二鸟 二鳥 èr niǎo two birds
二乘 èr shèng the two vehicles
二师 二師 èr shī two kinds of teachers
尔时 爾時 ěr shí at that time
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二谛 二諦 èrdì the two truths
二严 二嚴 èryán two adornments
二义 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings
二智 èrzhì two kinds of knowledge / two kinds of wisdom
二众 二眾 èrzhòng two groups
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法化 fǎ huà conversion through teaching of the Dharma
法乐 法樂 fǎ lè
 1. dharma joy
 2. Dharma joy
发菩提心 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind
法事 fǎ shì a Dharma event
法座 fǎ zuò Dharma seat
法鼓 fǎgǔ a dharma drum / dharmadundubhi / dharmabheri
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
翻经 翻經 fān jīng to translate the scriptures
凡圣 凡聖 fán shèng
 1. the ordinary and the divine
 2. Ordinary and Sagely
梵呗 梵唄 fànbài
 1. Buddhist hymn / fanbei / buddhist chanting
 2. Buddhist Chanting
 3. Buddhist hymn
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方术 方術 fāng shù Divination
方外 fāng wài monastic life
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
梵声 梵聲 fànshēng the voices of Buddhas and bodhisattvas
凡俗 fánsú ordinary / commonplace / mundane / worldly
翻译 翻譯 fānyì 1. Translator (for written); 2. Interpreter (for oral)
梵音 fànyīn
 1. the sound of Buddhist chanting
 2. Brahma's voice
 3. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 4. Heavenly Sound
凡庸 fányōng ordinary
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法筵 fǎyán a seat for teaching the Dharma
法音 fǎyīn the sound of the Dharma
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
法幢 fǎzhuàng a stone cylinder inscribed with scriptures
fèi a fly whisk
非时食 非時食 fēi shí shí eating meals at inappropriate times
非常 fēicháng impermanent / transient
废佛 廢佛 fèifó persecution of Buddhism
废立 廢立 fèilì abolish and establish
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
飞行 飛行 fēixíng travel through the air with supernatural powers / to fly
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
奉法 fèng fǎ to act with reverence for the Dharma
奉行 fèngxíng Uphold
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna
佛法僧 Fó Fǎ Sēng
 1. the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
 2. Buddha, Dharma, Sangha
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛图 佛圖 fó tú stupa
佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛化 fóhuà conversion through the Buddha's teachings
佛家 Fójiā
 1. the community of Buddhists / Saṅgha
 2. places of the Buddha and bodhisattvas / temples
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛经 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra
佛舍利 fóshèlì Buddha relics
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
佛书 佛書 fóshū Buddhist texts / scripture
佛寺 Fósì a Buddhist temple
佛像 fóxiàng
 1. Buddha Statues / a figure or statue of a Buddha
 2. images worshipped by Buddhists
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
to bind / to tie
父母恩 fù mǔ ēn Kindness of Parents
福智 fúzhì
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
甘露雨 gānlù yǔ the ambrosial truth / the ambrosial rain / sweet Dharma rain
感应 感應 gǎnyìng
 1. sympathetic resonance
 2. divine connection
 3. Response
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
gōng to offer in worship
gōng merit-creating actions
共相 gòng xiāng common phase
公道 gōngdao Justice
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
功德圆满 功德圓滿 gōngdé yuánmǎn virtuous achievements come to their successful conclusion
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
故经云 故經云 gù jīng yún therefore, the sutra says
古译 古譯 gǔ yì old translation
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观空 觀空 guān kōng
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
广度 廣度 guǎngdù to save many
光华 光華 guānghuà Illumination
广解 廣解 guǎngjiě vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
观音像 觀音像 guānyīn xiàng statue or image of Avalokitesvara
归宗 歸宗 guī zōng stupa
归戒 歸戒 guījiè to take refuge in the Triple Gem
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
归心 歸心 guīxīn to convert
归依 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem]
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqù past
国师 國師 Guóshī kokushi
顾问 顧問 gùwèn Advisor
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
hǎo Good
好生 hǎoshēng to be careful / to be diligent
Harmony
Merge
和南 hé nán
 1. Join Palms
 2. a salutation, to pay one's respects to
héng Eternity
和平 hépíng Peace
和上 héshàng an abbot / a monk
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
弘法 hóngfǎ
 1. to propagate Buddhist teachings / to promote the Dharma
 2. Dharma Propagation
弘经 弘經 hóngjīng to promote a sutra
hòu Deep
厚德 hòu dé Great Virtue
后生 後生 hòu shēng later rebirths / subsequent births
后身 後身 hòushēn last body / next body / last rebirth
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
化导 化導 huà dǎo instruct and guide
化度 huà dù convert and liberate / teach and save
还俗 還俗 huánsú to return to secular life / to leave monastic life
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
还源 還源 huányuán ceasing / cessation / nivṛtti
化人 huàrén a conjured person
护法 護法 hùfǎ
 1. to uphold the Dharma
 2. Protecting the Dharma
huì Kindness
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
毁法 毀法 huǐ fǎ persecution of Buddhism
慧日 huì rì to have illuminating wisdom like the Buddha
秽土 穢土 huì tǔ impure land
迴心 huí xīn to turn the mind towards
慧炬 huìjù wisdom torch
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
gatha / hymn / verse
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
a prediction / a prophecy / vyakarana
济度 濟度 jì dù to ferry across
jiā jia
jiā school / sect / lineage
jià designation / provisional / conventional term
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
见道 見道 jiàn dào
 1. darśanamārga / path of vision
 2. to see the Way
讲堂 講堂 jiǎng táng
 1. a lecture hall
 2. lecture hall
降魔 jiàngmó Subduing Mara / to defeat evil
坚固 堅固 jiāngù sāla
简择 簡擇 jiǎnzhái to select
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
教体 教體 jiāo tǐ
 1. body of teachings / corpus
 2. essence of the teachings
教行 jiāo xíng teaching and practice / instruction and conduct
教法 jiàofǎ
 1. scriptural dharma / āgamadharma
 2. Teaching
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
教诫 教誡 jiāojiè instruction / teaching
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
计度 計度 jìdù conjecture / reckon / calculate / differentiate
jié Outstanding
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a fetter
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a kalpa / an eon
结戒 結戒 jié jiè bound by precepts
戒律 jiè lǜ
 1. śīla and vinaya / precepts and rules
 2. Precepts
戒行 jièháng to abide by precepts
结集 結集 jiéjí
 1. Buddhist council
 2. chant / recitation
解空 jiěkōng to understand emptiness
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解行 jiěxíng to understand and practice
皆有佛性 jiēyǒu fóxìng possess the Buddha-nature
积聚 積聚 jījù accumulation
jìn diligence / perseverance
金光明 jīn guāng míng golden light
金口 jīn kǒu words spoken by the emperor
金轮 金輪 jīn lún kancana-mandala / cakra-ratna
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jīng a sutra / a sūtra
jìng Respect
jìng Stillness
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
净财 淨財 jìng cái transparent finance
经教 經教 jīng jiāo teaching of the sūtras
敬信 jìng xìn
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
经云 經云 jīng yún the sutra says
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
净法 淨法 jìngfǎ
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
经论 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries
净瓶 淨瓶 jìngpíng
 1. a vase / a jar
 2. Purity Vase
精舍 jīngshè
 1. vihāra / hermitage
 2. vihara
净业 淨業 jìngyè
 1. pure karma / good karma
 2. Pure Karma
金人 jīnrén golden person / Buddha statue
尽智 盡智 jìnzhì understanding of the eradiction of afflictions / kṣayajñāna
九有 jiǔ yǒu nine lands / nine realms
救世 jiùshì to save / to be saved
极微 極微 jíwēi atom / particle / paramāṇu
to raise an example
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
pada
觉照 覺照 jué zhào Awareness
觉者 覺者 juézhě awakened one
俱舍 jūshě kośa / kosa / container
开士 開士 kāi shì one on the way to enlightenment / bodhisattva
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
开悟 開悟 kāiwù
 1. to become enlightened / to have an awakening
 2. enlightenment / bodhi
 3. to awaken
渴爱 渴愛 kě ài thirsty desire / longing
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空见 空見 kōng jiàn
 1. view of emptiness
 2. View of Emptiness
空有 kōng yǒu
 1. non-existent and existent / emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空理 kōnglǐ principle of śūnya / principle of emptiness
空虚 空虛 kōngxū śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦业 苦業 kǔ yè karma of suffering
kuài a religious assembly
kuān Broad
苦海 kǔhǎi
 1. sea of suffering / abyss of worldly suffering
 2. ocean of suffering
kuì shame / decorum / propriety
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
lán a hermitage
兰若 蘭若 lánrè
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. temple / monastery
 3. Aranya
老僧 lǎo sēng an old monk
Joy
transcendence
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
立义 立義 lì yì establishing the meaning
lián Lotus
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
立德 lìdé establish in virtue
列职 列職 liè zhí offices
立功 lìgōng establish in merit
礼敬 禮敬 lǐjìng namo / to pay respect to / to revere
灵瑞 靈瑞 língruì udumbara
灵只 靈祇 língzhǐ a deity
临终 臨終 línzhōng
 1. the final moment of life
 2. Moment of Death
利生 lìshēng to help all living beings
理事 lǐshì Director (BLIA)
理体 理體 lǐtǐ the substance of all things
六大 liù dà six elements
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
六师 六師 liù shī the six teachers
六十二见 六十二見 liùshíèr jiàn sixty two views
流通 liútōng
 1. transmission of Buddhist teachings
 2. to transmit and spread
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
 1. a censer
 2. 1. incense burner; 2. incense censer
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
轮王 輪王 lúnwáng wheel turning king
论议 論議 lùnyì Upadesa (debates) / upadesa / upadeśa
论义 論義 lùnyì upadeśa / upadesa
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
monastic discipline / vinaya
滿 mǎn Full
měi Beauty
门人 門人 mén rén
 1. disciple
 2. a hanger-on
miào Wonderful
妙果 miào guǒ wonderful fruit
妙觉 妙覺 miào jué self-enlightenment to enlighten others / wonderous awakening
妙门 妙門 miào mén a way of practice / a path to enlightenment
妙智 miào zhì wonderful Buddha-wisdom
妙道 miàodào
 1. a profound way
 2. Wondrous Way
妙喜 miàoxǐ Miaoxi / Dahui Zonggao / Zonggao
miè the cessation of suffering
灭法 滅法 miè fǎ unconditioned dharma
灭度 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief
灭佛 滅佛 mièfó persecution of Buddhism
灭罪 滅罪 mièzuì erase karma from sins
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
明法 míng fǎ method of mantras / magic formule
秘书 祕書 mìshū Secretary
to rub a monk's head for taking a vow
evil / vice
摩诃般若 摩訶般若 móhē bōrě great wisdom / mahāprajñā
all women
木叉 mùchā
 1. rules of conduct for monks / prātimokṣa
 2. liberation / emancipation / vimokṣa
那罗延 那羅延 Nàluóyán Narayana deva
难思 難思 nán sī hard to believe / incredible
能藏 néng cáng ability to store
能仁 néng rén great in lovingkindness
能化 nénghuà a teacher
能行 néngxíng ability to act
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念佛 niàn Fó
 1. to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
 2. to chant Buddha's name
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
泥犁 nílí hell / niraya
尼寺 nísì nunnery
pǐn chapter / varga
贫道 貧道 pín dào humble monk
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
破佛 pò fó persecution of Buddhism
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨戒 菩薩戒 púsà jiè Bodhisattva Precepts
菩萨僧 菩薩僧 púsà sēng
 1. bodhisatta
 2. monastics belonging to a Mahayana school
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
七处八会 七處八會 qī chù bā huì seven places with eight assemblies
qián Submerge
qiān Modest
伽蓝 伽藍 qiēlán
 1. sangharama / samgharama / samghārama / temple / monastery
 2. sangha community
七觉 七覺 qījué seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
qín diligence / perseverance / vīrya
qīng Clear
qíng sentience / cognition
请法 請法 qǐng fǎ Request Teachings
清虚 清虛 qīng xū pure emptiness
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
乞食 qǐshí Begging for Food
求道 qiú dào
 1. to seek the Dharma
 2. Seeking the Way
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
quán expedient
取经 取經 qǔjīng to fetch scriptures
群生 qúnshēng all living beings
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
ràng Give Way
绕塔 繞塔 rào tǎ Circumambulate
饶益 饒益 ráoyì Benefit
rén Benevolence
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
仁祠 rén cí a Buddhist temple
人师 人師 rén shī a teacher of humans
仁义 仁義 rén yì Benevolence and Righteousness
人法 rénfǎ people and dharmas / people and teachings
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
人我 rénwǒ personality / human soul
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
róng Blend
róng Tolerance
Thus
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
入圣 入聖 rù shèng to become an arhat
入道 rùdào
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
ruì Auspicious
如来出现 如來出現 rúlái chūxiàn Manifestation of Buddha
ruò re
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
bodhisattva
三宝 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三千 sān qiān three thousand-fold
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三世因果 sān shì yīn guǒ
 1. Karma of the Three Time Periods
 2. Cause and Effect Across the Three Lifetimes
三涂 三塗 sān tú
 1. the three evil rebirths / the three evil realms
 2. the three evil states of existence
三武 sān wǔ the three emperors of Wu
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三匝 sān zā to circumambulate three times
三观 三觀 sānguān sanguan / threefold contemplation / three insights
散花 sànhuā scatters flowers
三际 三際 sānjì past, present, and future
三论 三論 sānlùn three treatises
三坛 三壇 sāntán the three platforms
三性 sānxìng trisvabhāva / the three natures
色心 sè xīn form and the formless
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧徒 sēng tú master and disciples
僧尼 sēngní
 1. a Buddhist nun
 2. monks and nuns
僧寺 sēngsì temple / monastery
僧众 僧眾 sēngzhòng the monastic community / the sangha
色有 sèyǒu material existence
shǎi form / matter
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
沙弥 沙彌 shāmí
 1. Sramanera / śrāmaṇera / a novice Buddhist monk
 2. sramanera
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
上士 Shàng Shì an advanced disciple
上人 shàngrén
 1. shangren / senior monastic
 2. supreme teacher
上座 shàngzuò sthavira / elder
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善人 shànrén a wholesome person / a good person
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
沙汰 shātài elimination of defilements through ascetic practice
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shé Buddhist monk
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
shēn body / kāya
shèn Cautious
神变 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle
shēng birth
圣法 聖法 shèng fǎ the sacred teachings of the Buddha
生忍 shēng rěn Ordinary Patience
圣僧 聖僧 shèng sēng noble community / community of noble ones / āryasaṃgha / aryasamgha
昇天 shēng tiān ascend to heaven
生天 shēng tiān highest rebirth
生佛 shēngfó
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
圣教 聖教 shèngjiāo sacred teachings
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
声闻缘觉 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas
圣心 聖心 shèngxīn holy mind / Buddha mind
身见 身見 shēnjiàn views of the body
深经 深經 shēnjīng Mahāyāna sūtras / profound scriptures
神明 shénmíng god, deity
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神我 shénwǒ spiritual self
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì meaning / phenomena
shí Real
shì Buddhism
shī master
shì loka / a world
shī the practice of selfless giving / dāna
释道 釋道 Shì Dào Buddhism and Taoism
十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi
释典 釋典 shì diǎn Buddhist doctrine / sutras
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
食肉 shí ròu to eat meat / meat permitted for eating
施物 shī wù The Gift
识蕴 識蘊 shí yùn consciousness aggregate / vijñānaskandha / viññāṇakhandha
释种 釋種 shì zhǒng Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha
师父 師父 shīfu
 1. venerable
 2. Master
世间 世間 shìjiān world
十善 shíshàn the ten virtues
世俗 shìsú Secular
事相 shìxiāng phenomenon
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
侍者 shìzhě an acolyte
shòu feelings / sensations
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
受戒 shòu jiè
 1. to take precepts
 2. Take the Precepts
受具 shòujù to obtain full ordination
shù Forgiveness
顺化 順化 shùnhuà
 1. to die (of a monastic)
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
说教 說教 shuōjiāo to preach
说戒 說戒 shuōjiè
 1. explation of the precepts / upoṣadha
 2. half monthly confession
temple / monastery / vihāra
 1. to appear
 2. pseudo
 1. volition / cetanā
 2. Think
四辩 四辯 sì biàn the four unhindered powers of understanding
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四句 sì jù four verses / four phrases
四有 sì yǒu four states of existence
四智 sì zhì the four forms of wisdom
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
寺主 sì zhǔ temple director / temple supervisor
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
四果 sìguǒ four fruits
寺僧 sìsēng Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
四事 sìshì the four necessities
sòng 1. ode; 2. praise
宿 from former lives
inherited
随缘 隨緣 suí yuán
 1. to act in accordance with causes and conditions
 2. Follow Conditions
 3. to accord with conditions
随类 隨類 suílèi according to type
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
娑婆 suōpó
 1. to bear / to endure without complaint
 2. Saha
所行 suǒxíng actions / practice
俗姓 súxìng secular surname
a pagoda / a stupa
tài Prosperous
tán dana / the practice of giving / generosity
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
歎佛 tàn fó to praise the Buddha
昙摩 曇摩 tánmó dharma
昙谟 曇謨 tánmó dharma
檀越 tányuè an alms giver / a donor
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
剃发 剃髮 tì fà to become a monastic
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天地人 tiān dì rén heaven, earth, and humans
天龙 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods
天龙鬼神 天龍鬼神 tiān lóng guǐ shén devas, nagas, ghosts, and spirits
天乐 天樂 tiān yuè heavenly music
天尊 tiān zūn most honoured among devas
天鼓 tiāngǔ deva drum
天人 tiānrén Heavenly Beings
天堂 tiāntáng Heaven
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
tóng a pillar with a Buddhist inscription
同法 tóng fǎ
 1. followers of the same teaching
 2. same dharma / same dharma analogy
通论 通論 tōng lùn a detailed explanation
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
头陀 頭陀 tóutuó
 1. elimination of defilements through ascetic practice / dhutaṅga
 2. austerities
an evil state of existence
徒众 徒眾 tú zhòng a group of disciples
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
万法 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things
往还 往還 wǎnghuán to depart and return
wēi subtlety
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
伪经 偽經 wěijīng forged scriptures / apocrypha
微妙 wēimiào subtle, profound
微妙色 wēimiào sè matchless colors
维那 維那 wéinà
 1. weinuo / karmadana / vinaya master / discipline master
 2. karmadana
威仪 威儀 wēiyí Conduct
问道 問道 wèn dào
 1. Inquire About the Way
 2. ask for the Way
文殿 Wén diàn Scholar’s Shrine
文理 wén lǐ exegisis and doctrine
self / ātman / attan
我相 wǒ xiāng the notion of a self
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
无得 無得 wú dé Non-Attainment
武殿 Wǔ diàn General's Shrine
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
五戒 wǔ jiè the five precepts
五乘 wǔ shèng five vehicles
五通 wǔ tōng five supernatural powers / pañca-abhijnā
無想 wú xiǎng no notion
五蕴 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无诤 無諍 wú zhèng
 1. non-contention
 2. No Disputes
五众 五眾 wǔ zhòng five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
五百年 wǔbǎi nián five hundred years
无惭 無慚 wúcán shamelessness / āhrīkya
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
悟道 wùdào
 1. to awaken to the truth / to awaken to the way
 2. Awaken to the Path
 3. to awaken to the truth
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
无悔 無悔 wúhuǐ No Regrets
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无尽 無盡 wújìn endless
无愧 無愧 wúkuì
 1. disregard / lack of propriety / anapatrāpya
 2. With a Clear Conscience
 3. shamelessness
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无情 無情 wúqíng
 1. relating to non-sentient beings
 2. Insentient
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无身 無身 wúshēn no-body
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
五时 五時 wǔshí five periods as classified by Tiantai / Tiantai wushi
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无缘 無緣 wúyuán lack of connection
to calm oneself
Cherish
Joy
latent tendencies / predisposition
xiān a sage
xián bhadra
闲居 閑居 xián jū a place to rest
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
香城 xiāng chéng Fragrant City
香华 香華 xiāng huà incense and flowers
降神 xiáng shén subduing the spirits
相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence
显灵 顯靈 xiǎnlíng Manifestation
仙人 xiānrén a sage
显正 顯正 xiǎnzhèng to be upright in character
xiào Filial Piety
写经 寫經 xiě jīng to copy sutras
邪法 xiéfǎ false teachings
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
心数 心數 xīn shù a mental factor
信从 信從 xìncóng namo / to pay respect to / to take refuge
信道 xìndào a processional way
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行善 xíng shàn to do good works / to perform wholesome actions
心根 xīngēn the innermost depths of one's heart / manas (the mind)
行解 xíngjiě
 1. control of the mind and mental factors
 2. practice and understanding
 3. Practice and Understanding
悉檀 xītán a teaching method / siddhanta
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
绣像 繡像 xiù xiàng embroidered images of the Buddha or a mandala
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
西行 xīxíng going west
xuān to teach / to instruct
玄旨 xuán zhǐ a profound concept
玄门 玄門 xuánmén profound gate
玄言 xuányán profound words
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
虚无 虛無 xūwú nothingness, unreal
yán a garland / an adornment / avataṃsa
言陈 言陳 yán chén set out in words / deduction
眼根 yǎn gēn the faculty of sight
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
杨枝 楊枝 yáng zhī willow branch
言教 yánjiāo ability to understand etymology and usage of words / nirukti
演说 演說 yǎnshuō to expound
要行 yào xíng essential conduct
karma / kamma / karmic deeds / actions
业力 業力 yè lì
 1. the power of karma
 2. karmic effect
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
Righteousness
一佛 yī fó one Buddha
异见 異見 yì jiàn different view
译经 譯經 yì jīng to translate the scriptures
一门 一門 yī mén
 1. one gate
 2. one gate
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一识 一識 yī shí one perception / one knowledge
依他起性 yī tā qǐ xìng paratantra / dependence on others / dependent
疑网 疑網 yí wǎng a web of doubt
一智 yī zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
衣钵 衣缽 yībō
 1. robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk
 2. robe and bowl
一代 yīdài a lifetime / a human lifetime
一法 yīfǎ one dharma / one thing
一句 yījù
 1. a phrase / one sentence
 2. a sentence
义理 義理 yìlǐ Doctrine
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn an aggregate / a group
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
yīng to accept
应机 應機 yìng jī Opportunities
应化 應化 yīnghuà
 1. nirmita
 2. manifestation in response
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
应现 應現 yīngxiàn for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应真 應真 yīngzhēn Worthy One / Arhat
因时 因時 yīnshí the circumstances of time
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一实 一實 yīshí suchness / inherent nature / true nature / bhūtatathatā / tathatā / tathata
一体 一體 yītǐ single substance
一行 yīxíng one practice
义学 義學 yìxué tuition-free school
一言 yīyán one word
一音 yīyīn
 1. one sound / the sound of the Buddha
 2. one voice
义宗 義宗 yìzōng doctrine
yǒng Courage
yòng yong / function / application
勇猛 yǒngměng ardency
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 yǒufǎ something that exists
游化 遊化 yóuhuà to travel and teach
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
有为法 有為法 yǒuwèifǎ
 1. saṃskṛta / conditioned
 2. Conditioned Dharmas
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
desire / intention / interest / aspiration
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuàn a vow
yuán Origin
yuán Perfect
圆成实性 圓成實性 yuán chéng shí xìng pariniṣpanna / ultimate reality / perfected
怨亲 怨親 yuàn qīn
 1. hate and affection
 2. Foes and Kin
愿行 願行 yuàn xíng cultivation and vows
元气 元氣 yuánqì primordial pneuma
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
缘中 緣中 yuánzhōng the place at which the mind is centered
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
欲海 yùhǎi the ocean of desire
玉毫 Yùháo urna / white hair between the Buddha's eyebrows
yùn aggregate / skandha
云天 雲天 yún tiān Cloud in the Sky
余习 餘習 yúxí latent tendencies / predisposition
在天 zài tiān
 1. in heaven
 2. the ruler
在家 zàijiā lay person / laity
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
造化 zàohuà Creation
造论 造論 zàolùn composed the treatise
koan / kōan / gong'an
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhāi
 1. to abstain from meat or wine
 2. a vegetarian diet / vegetarian food
 3. to give alms
 4. to fast
 5. a temple hostel
zhāo a monastic compound
zhēn True
真法 zhēn fǎ true dharma / absolute dharma
真俗 zhēn sú absolute and conventional truth
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
真佛 zhēnfó real body / saṃbhogakāya
zhēng Righteous
zhèng realization / adhigama
正教 zhèng jiāo correct teaching
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正业 正業 zhèng yè
 1. Right Action
 2. Right Action
正道 zhèngdào Right Path
正殿 zhèngdiàn main hall
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
证果 證果 zhèngguǒ the rewards of the different stages of attainment
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
证菩提 證菩提 zhèngpútí to become a Buddha
正说 正說 zhèngshuō proper teaching
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
zhì Wisdom
zhì Aspiration
zhī Understanding
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
止息 zhǐ xī to stop and rest
知道 zhīdào Knowing
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
zhōng Loyalty
众圣 眾聖 zhòng shèng all sages
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhòu mantra / charm / spell
周旋 zhōuxuán the world of the Buddha
zhù to attach / to abide / to dwell on
zhǔ abbot
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸行无常 諸行無常 zhū xíng wú cháng All conditioned phenomena are impermanent
转读 轉讀 zhuǎndú to recite a Buddhist sutra
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转经 轉經 zhuǎnjīng ritual reading / turning the scripture / zhuanjing
转语 轉語 zhuǎnyǔ zhuanyu / turning words
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to uphold the Dharma
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
zhuó to attach / to grasp
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
a Buddhist
自强不息 自強不息 zì qiáng bù xī Continuously Strive to Improve
自相 zì xiāng individual characteristics
缁素 緇素 zīsù
 1. Buddhist monastics and laypeople
 2. sacred and secular, monastic and lay practitioner
自我 zìwǒ Oneself
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自言 zìyán to admit
缁衣 緇衣 zīyī black robes worn by Buddhist monastics
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
宗旨 zōngzhǐ cardinal meaning
Contented
尊重 zūnzhòng respect
作佛 zuò fó to become a Buddha
坐禅 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate