Glossary and Vocabulary for Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 勝天王般若波羅蜜經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 492 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 如來所說甚深般若波羅蜜
2 492 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 如來所說甚深般若波羅蜜
3 472 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
4 421 infix potential marker 頗有眾生能信受不
5 405 xíng to walk 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
6 405 xíng capable; competent 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
7 405 háng profession 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
8 405 xíng Kangxi radical 144 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
9 405 xíng to travel 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
10 405 xìng actions; conduct 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
11 405 xíng to do; to act; to practice 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
12 405 xíng all right; OK; okay 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
13 405 háng horizontal line 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
14 405 héng virtuous deeds 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
15 405 hàng a line of trees 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
16 405 hàng bold; steadfast 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
17 405 xíng to move 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
18 405 xíng to put into effect; to implement 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
19 405 xíng travel 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
20 405 xíng to circulate 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
21 405 xíng running script; running script 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
22 405 xíng temporary 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
23 405 háng rank; order 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
24 405 háng a business; a shop 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
25 405 xíng to depart; to leave 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
26 405 xíng to experience 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
27 405 xíng path; way 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
28 405 xíng xing; ballad 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
29 405 xíng Xing 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
30 405 xíng Practice 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
31 405 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
32 405 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
33 335 Kangxi radical 71 中無少空及以間缺
34 335 to not have; without 中無少空及以間缺
35 335 mo 中無少空及以間缺
36 335 to not have 中無少空及以間缺
37 335 Wu 中無少空及以間缺
38 335 mo 中無少空及以間缺
39 325 wéi to act as; to serve 我今為汝略以譬說
40 325 wéi to change into; to become 我今為汝略以譬說
41 325 wéi to be; is 我今為汝略以譬說
42 325 wéi to do 我今為汝略以譬說
43 325 wèi to support; to help 我今為汝略以譬說
44 325 wéi to govern 我今為汝略以譬說
45 286 method; way 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
46 286 France 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
47 286 the law; rules; regulations 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
48 286 the teachings of the Buddha; Dharma 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
49 286 a standard; a norm 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
50 286 an institution 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
51 286 to emulate 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
52 286 magic; a magic trick 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
53 286 punishment 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
54 286 Fa 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
55 286 a precedent 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
56 286 a classification of some kinds of Han texts 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
57 286 relating to a ceremony or rite 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
58 286 Dharma 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
59 286 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
60 286 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
61 286 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
62 286 quality; characteristic 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
63 285 大王 dàwáng king 大王
64 285 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 大王
65 285 大王 dàwáng great king; mahārāja 大王
66 282 菩薩 púsà bodhisattva 佛告扇多意菩薩言
67 282 菩薩 púsà bodhisattva 佛告扇多意菩薩言
68 282 菩薩 púsà bodhisatta 佛告扇多意菩薩言
69 278 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得福多不
70 278 děi to want to; to need to 得福多不
71 278 děi must; ought to 得福多不
72 278 de 得福多不
73 278 de infix potential marker 得福多不
74 278 to result in 得福多不
75 278 to be proper; to fit; to suit 得福多不
76 278 to be satisfied 得福多不
77 278 to be finished 得福多不
78 278 děi satisfying 得福多不
79 278 to contract 得福多不
80 278 to hear 得福多不
81 278 to have; there is 得福多不
82 278 marks time passed 得福多不
83 278 obtain; attain; prāpta 得福多不
84 265 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如來所說甚深般若波羅蜜
85 265 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如來所說甚深般若波羅蜜
86 265 shuì to persuade 如來所說甚深般若波羅蜜
87 265 shuō to teach; to recite; to explain 如來所說甚深般若波羅蜜
88 265 shuō a doctrine; a theory 如來所說甚深般若波羅蜜
89 265 shuō to claim; to assert 如來所說甚深般若波羅蜜
90 265 shuō allocution 如來所說甚深般若波羅蜜
91 265 shuō to criticize; to scold 如來所說甚深般若波羅蜜
92 265 shuō to indicate; to refer to 如來所說甚深般若波羅蜜
93 265 shuō speach; vāda 如來所說甚深般若波羅蜜
94 265 shuō to speak; bhāṣate 如來所說甚深般若波羅蜜
95 253 yán to speak; to say; said 而白佛言
96 253 yán language; talk; words; utterance; speech 而白佛言
97 253 yán Kangxi radical 149 而白佛言
98 253 yán phrase; sentence 而白佛言
99 253 yán a word; a syllable 而白佛言
100 253 yán a theory; a doctrine 而白佛言
101 253 yán to regard as 而白佛言
102 253 yán to act as 而白佛言
103 253 yán speech; vāc 而白佛言
104 253 yán speak; vad 而白佛言
105 243 zhě ca 若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者
106 236 ér Kangxi radical 126 而白佛言
107 236 ér as if; to seem like 而白佛言
108 236 néng can; able 而白佛言
109 236 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而白佛言
110 236 ér to arrive; up to 而白佛言
111 232 Buddha; Awakened One 合掌向佛頭面作禮
112 232 relating to Buddhism 合掌向佛頭面作禮
113 232 a statue or image of a Buddha 合掌向佛頭面作禮
114 232 a Buddhist text 合掌向佛頭面作禮
115 232 to touch; to stroke 合掌向佛頭面作禮
116 232 Buddha 合掌向佛頭面作禮
117 232 Buddha; Awakened One 合掌向佛頭面作禮
118 231 xīn heart [organ] 離功用心說法無盡
119 231 xīn Kangxi radical 61 離功用心說法無盡
120 231 xīn mind; consciousness 離功用心說法無盡
121 231 xīn the center; the core; the middle 離功用心說法無盡
122 231 xīn one of the 28 star constellations 離功用心說法無盡
123 231 xīn heart 離功用心說法無盡
124 231 xīn emotion 離功用心說法無盡
125 231 xīn intention; consideration 離功用心說法無盡
126 231 xīn disposition; temperament 離功用心說法無盡
127 231 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 離功用心說法無盡
128 222 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
129 222 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
130 219 néng can; able 能得成就般若波羅蜜
131 219 néng ability; capacity 能得成就般若波羅蜜
132 219 néng a mythical bear-like beast 能得成就般若波羅蜜
133 219 néng energy 能得成就般若波羅蜜
134 219 néng function; use 能得成就般若波羅蜜
135 219 néng talent 能得成就般若波羅蜜
136 219 néng expert at 能得成就般若波羅蜜
137 219 néng to be in harmony 能得成就般若波羅蜜
138 219 néng to tend to; to care for 能得成就般若波羅蜜
139 219 néng to reach; to arrive at 能得成就般若波羅蜜
140 219 néng to be able; śak 能得成就般若波羅蜜
141 204 to leave; to depart; to go away; to part 假使如前微塵數劫得離三塗
142 204 a mythical bird 假使如前微塵數劫得離三塗
143 204 li; one of the eight divinatory trigrams 假使如前微塵數劫得離三塗
144 204 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 假使如前微塵數劫得離三塗
145 204 chī a dragon with horns not yet grown 假使如前微塵數劫得離三塗
146 204 a mountain ash 假使如前微塵數劫得離三塗
147 204 vanilla; a vanilla-like herb 假使如前微塵數劫得離三塗
148 204 to be scattered; to be separated 假使如前微塵數劫得離三塗
149 204 to cut off 假使如前微塵數劫得離三塗
150 204 to violate; to be contrary to 假使如前微塵數劫得離三塗
151 204 to be distant from 假使如前微塵數劫得離三塗
152 204 two 假使如前微塵數劫得離三塗
153 204 to array; to align 假使如前微塵數劫得離三塗
154 204 to pass through; to experience 假使如前微塵數劫得離三塗
155 204 transcendence 假使如前微塵數劫得離三塗
156 200 suǒ a few; various; some 如來所說甚深般若波羅蜜
157 200 suǒ a place; a location 如來所說甚深般若波羅蜜
158 200 suǒ indicates a passive voice 如來所說甚深般若波羅蜜
159 200 suǒ an ordinal number 如來所說甚深般若波羅蜜
160 200 suǒ meaning 如來所說甚深般若波羅蜜
161 200 suǒ garrison 如來所說甚深般若波羅蜜
162 200 suǒ place; pradeśa 如來所說甚深般若波羅蜜
163 196 眾生 zhòngshēng all living things 頗有眾生能信受不
164 196 眾生 zhòngshēng living things other than people 頗有眾生能信受不
165 196 眾生 zhòngshēng sentient beings 頗有眾生能信受不
166 196 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 頗有眾生能信受不
167 192 to use; to grasp 我今為汝略以譬說
168 192 to rely on 我今為汝略以譬說
169 192 to regard 我今為汝略以譬說
170 192 to be able to 我今為汝略以譬說
171 192 to order; to command 我今為汝略以譬說
172 192 used after a verb 我今為汝略以譬說
173 192 a reason; a cause 我今為汝略以譬說
174 192 Israel 我今為汝略以譬說
175 192 Yi 我今為汝略以譬說
176 192 use; yogena 我今為汝略以譬說
177 189 zhī to go 前之福德已不可思議
178 189 zhī to arrive; to go 前之福德已不可思議
179 189 zhī is 前之福德已不可思議
180 189 zhī to use 前之福德已不可思議
181 189 zhī Zhi 前之福德已不可思議
182 180 to go; to 於未來世末代之中
183 180 to rely on; to depend on 於未來世末代之中
184 180 Yu 於未來世末代之中
185 180 a crow 於未來世末代之中
186 180 jiàn to see 不可得見
187 180 jiàn opinion; view; understanding 不可得見
188 180 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 不可得見
189 180 jiàn refer to; for details see 不可得見
190 180 jiàn to appear 不可得見
191 180 jiàn to meet 不可得見
192 180 jiàn to receive (a guest) 不可得見
193 180 jiàn let me; kindly 不可得見
194 180 jiàn Jian 不可得見
195 180 xiàn to appear 不可得見
196 180 xiàn to introduce 不可得見
197 180 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 不可得見
198 170 如來 rúlái Tathagata 如來所說甚深般若波羅蜜
199 170 如來 Rúlái Tathagata 如來所說甚深般若波羅蜜
200 170 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來所說甚深般若波羅蜜
201 163 一切 yīqiè temporary 成就一切德故
202 163 一切 yīqiè the same 成就一切德故
203 161 self 我今為汝略以譬說
204 161 [my] dear 我今為汝略以譬說
205 161 Wo 我今為汝略以譬說
206 161 self; atman; attan 我今為汝略以譬說
207 161 ga 我今為汝略以譬說
208 156 to know; to learn about; to comprehend 娑婆世界悉為微塵
209 156 detailed 娑婆世界悉為微塵
210 156 to elaborate; to expound 娑婆世界悉為微塵
211 156 to exhaust; to use up 娑婆世界悉為微塵
212 156 strongly 娑婆世界悉為微塵
213 156 Xi 娑婆世界悉為微塵
214 156 all; kṛtsna 娑婆世界悉為微塵
215 141 rén person; people; a human being 其中人面亦似地形
216 141 rén Kangxi radical 9 其中人面亦似地形
217 141 rén a kind of person 其中人面亦似地形
218 141 rén everybody 其中人面亦似地形
219 141 rén adult 其中人面亦似地形
220 141 rén somebody; others 其中人面亦似地形
221 141 rén an upright person 其中人面亦似地形
222 141 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 其中人面亦似地形
223 140 to be near by; to be close to 恐怖者見即得安隱
224 140 at that time 恐怖者見即得安隱
225 140 to be exactly the same as; to be thus 恐怖者見即得安隱
226 140 supposed; so-called 恐怖者見即得安隱
227 140 to arrive at; to ascend 恐怖者見即得安隱
228 134 shèng to beat; to win; to conquer 功德勝彼
229 134 shèng victory; success 功德勝彼
230 134 shèng wonderful; supurb; superior 功德勝彼
231 134 shèng to surpass 功德勝彼
232 134 shèng triumphant 功德勝彼
233 134 shèng a scenic view 功德勝彼
234 134 shèng a woman's hair decoration 功德勝彼
235 134 shèng Sheng 功德勝彼
236 134 shèng conquering; victorious; jaya 功德勝彼
237 134 shèng superior; agra 功德勝彼
238 133 shēng to be born; to give birth 聞是修多羅生信不謗
239 133 shēng to live 聞是修多羅生信不謗
240 133 shēng raw 聞是修多羅生信不謗
241 133 shēng a student 聞是修多羅生信不謗
242 133 shēng life 聞是修多羅生信不謗
243 133 shēng to produce; to give rise 聞是修多羅生信不謗
244 133 shēng alive 聞是修多羅生信不謗
245 133 shēng a lifetime 聞是修多羅生信不謗
246 133 shēng to initiate; to become 聞是修多羅生信不謗
247 133 shēng to grow 聞是修多羅生信不謗
248 133 shēng unfamiliar 聞是修多羅生信不謗
249 133 shēng not experienced 聞是修多羅生信不謗
250 133 shēng hard; stiff; strong 聞是修多羅生信不謗
251 133 shēng having academic or professional knowledge 聞是修多羅生信不謗
252 133 shēng a male role in traditional theatre 聞是修多羅生信不謗
253 133 shēng gender 聞是修多羅生信不謗
254 133 shēng to develop; to grow 聞是修多羅生信不謗
255 133 shēng to set up 聞是修多羅生信不謗
256 133 shēng a prostitute 聞是修多羅生信不謗
257 133 shēng a captive 聞是修多羅生信不謗
258 133 shēng a gentleman 聞是修多羅生信不謗
259 133 shēng Kangxi radical 100 聞是修多羅生信不謗
260 133 shēng unripe 聞是修多羅生信不謗
261 133 shēng nature 聞是修多羅生信不謗
262 133 shēng to inherit; to succeed 聞是修多羅生信不謗
263 133 shēng destiny 聞是修多羅生信不謗
264 133 shēng birth 聞是修多羅生信不謗
265 128 Yi 其中人面亦似地形
266 127 zuò to do 爾許微塵數劫作他化自在天王
267 127 zuò to act as; to serve as 爾許微塵數劫作他化自在天王
268 127 zuò to start 爾許微塵數劫作他化自在天王
269 127 zuò a writing; a work 爾許微塵數劫作他化自在天王
270 127 zuò to dress as; to be disguised as 爾許微塵數劫作他化自在天王
271 127 zuō to create; to make 爾許微塵數劫作他化自在天王
272 127 zuō a workshop 爾許微塵數劫作他化自在天王
273 127 zuō to write; to compose 爾許微塵數劫作他化自在天王
274 127 zuò to rise 爾許微塵數劫作他化自在天王
275 127 zuò to be aroused 爾許微塵數劫作他化自在天王
276 127 zuò activity; action; undertaking 爾許微塵數劫作他化自在天王
277 127 zuò to regard as 爾許微塵數劫作他化自在天王
278 127 zuò action; kāraṇa 爾許微塵數劫作他化自在天王
279 123 shēn human body; torso
280 123 shēn Kangxi radical 158
281 123 shēn self
282 123 shēn life
283 123 shēn an object
284 123 shēn a lifetime
285 123 shēn moral character
286 123 shēn status; identity; position
287 123 shēn pregnancy
288 123 juān India
289 123 shēn body; kaya
290 122 天王 tiānwáng an emperor 實與比丘即勝天王是
291 122 天王 tiānwáng a god 實與比丘即勝天王是
292 122 天王 tiānwáng Tianwang 實與比丘即勝天王是
293 122 天王 tiānwáng a deva king; a lokapala; a heavenly king; a guardian of the directions 實與比丘即勝天王是
294 122 to reach 中無少空及以間缺
295 122 to attain 中無少空及以間缺
296 122 to understand 中無少空及以間缺
297 122 able to be compared to; to catch up with 中無少空及以間缺
298 122 to be involved with; to associate with 中無少空及以間缺
299 122 passing of a feudal title from elder to younger brother 中無少空及以間缺
300 122 and; ca; api 中無少空及以間缺
301 121 míng fame; renown; reputation 是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生
302 121 míng a name; personal name; designation 是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生
303 121 míng rank; position 是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生
304 121 míng an excuse 是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生
305 121 míng life 是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生
306 121 míng to name; to call 是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生
307 121 míng to express; to describe 是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生
308 121 míng to be called; to have the name 是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生
309 121 míng to own; to possess 是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生
310 121 míng famous; renowned 是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生
311 121 míng moral 是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生
312 121 míng name; naman 是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生
313 121 míng fame; renown; yasas 是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生
314 119 爾時 ěr shí at that time 爾時
315 119 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
316 114 zhōng middle 中無少空及以間缺
317 114 zhōng medium; medium sized 中無少空及以間缺
318 114 zhōng China 中無少空及以間缺
319 114 zhòng to hit the mark 中無少空及以間缺
320 114 zhōng midday 中無少空及以間缺
321 114 zhōng inside 中無少空及以間缺
322 114 zhōng during 中無少空及以間缺
323 114 zhōng Zhong 中無少空及以間缺
324 114 zhōng intermediary 中無少空及以間缺
325 114 zhōng half 中無少空及以間缺
326 114 zhòng to reach; to attain 中無少空及以間缺
327 114 zhòng to suffer; to infect 中無少空及以間缺
328 114 zhòng to obtain 中無少空及以間缺
329 114 zhòng to pass an exam 中無少空及以間缺
330 114 zhōng middle 中無少空及以間缺
331 113 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 剛強之人見則調伏
332 113 a grade; a level 剛強之人見則調伏
333 113 an example; a model 剛強之人見則調伏
334 113 a weighing device 剛強之人見則調伏
335 113 to grade; to rank 剛強之人見則調伏
336 113 to copy; to imitate; to follow 剛強之人見則調伏
337 113 to do 剛強之人見則調伏
338 113 koan; kōan; gong'an 剛強之人見則調伏
339 110 xiū to decorate; to embellish 修此等法
340 110 xiū to study; to cultivate 修此等法
341 110 xiū to repair 修此等法
342 110 xiū long; slender 修此等法
343 110 xiū to write; to compile 修此等法
344 110 xiū to build; to construct; to shape 修此等法
345 110 xiū to practice 修此等法
346 110 xiū to cut 修此等法
347 110 xiū virtuous; wholesome 修此等法
348 110 xiū a virtuous person 修此等法
349 110 xiū Xiu 修此等法
350 110 xiū to unknot 修此等法
351 110 xiū to prepare; to put in order 修此等法
352 110 xiū excellent 修此等法
353 110 xiū to perform [a ceremony] 修此等法
354 110 xiū Cultivation 修此等法
355 110 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 修此等法
356 110 xiū pratipanna; spiritual practice 修此等法
357 109 zhòng many; numerous 答眾聲
358 109 zhòng masses; people; multitude; crowd 答眾聲
359 109 zhòng general; common; public 答眾聲
360 107 lìng to make; to cause to be; to lead 安諸眾生令住善道
361 107 lìng to issue a command 安諸眾生令住善道
362 107 lìng rules of behavior; customs 安諸眾生令住善道
363 107 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 安諸眾生令住善道
364 107 lìng a season 安諸眾生令住善道
365 107 lìng respected; good reputation 安諸眾生令住善道
366 107 lìng good 安諸眾生令住善道
367 107 lìng pretentious 安諸眾生令住善道
368 107 lìng a transcending state of existence 安諸眾生令住善道
369 107 lìng a commander 安諸眾生令住善道
370 107 lìng a commanding quality; an impressive character 安諸眾生令住善道
371 107 lìng lyrics 安諸眾生令住善道
372 107 lìng Ling 安諸眾生令住善道
373 107 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 安諸眾生令住善道
374 107 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 爾許塵數諸佛如來
375 107 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 自性清淨
376 107 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 自性清淨
377 107 清淨 qīngjìng concise 自性清淨
378 107 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 自性清淨
379 107 清淨 qīngjìng pure and clean 自性清淨
380 107 清淨 qīngjìng purity 自性清淨
381 107 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 自性清淨
382 101 wén to hear 聞是修多羅生信不謗
383 101 wén Wen 聞是修多羅生信不謗
384 101 wén sniff at; to smell 聞是修多羅生信不謗
385 101 wén to be widely known 聞是修多羅生信不謗
386 101 wén to confirm; to accept 聞是修多羅生信不謗
387 101 wén information 聞是修多羅生信不謗
388 101 wèn famous; well known 聞是修多羅生信不謗
389 101 wén knowledge; learning 聞是修多羅生信不謗
390 101 wèn popularity; prestige; reputation 聞是修多羅生信不謗
391 101 wén to question 聞是修多羅生信不謗
392 101 wén hearing; śruti 聞是修多羅生信不謗
393 100 Qi 其罪甚多
394 97 功德 gōngdé achievements and virtue 如此等人成何功德
395 97 功德 gōngdé merit 如此等人成何功德
396 97 功德 gōngdé merit 如此等人成何功德
397 97 功德 gōngdé puṇya; puñña 如此等人成何功德
398 95 yòu Kangxi radical 29 又經爾許微塵數劫
399 93 不見 bújiàn to not see 不見能護及以所護
400 93 不見 bújiàn to not meet 不見能護及以所護
401 93 不見 bújiàn to disappear 不見能護及以所護
402 92 to arise; to get up 至涅槃後舍利起塔
403 92 to rise; to raise 至涅槃後舍利起塔
404 92 to grow out of; to bring forth; to emerge 至涅槃後舍利起塔
405 92 to appoint (to an official post); to take up a post 至涅槃後舍利起塔
406 92 to start 至涅槃後舍利起塔
407 92 to establish; to build 至涅槃後舍利起塔
408 92 to draft; to draw up (a plan) 至涅槃後舍利起塔
409 92 opening sentence; opening verse 至涅槃後舍利起塔
410 92 to get out of bed 至涅槃後舍利起塔
411 92 to recover; to heal 至涅槃後舍利起塔
412 92 to take out; to extract 至涅槃後舍利起塔
413 92 marks the beginning of an action 至涅槃後舍利起塔
414 92 marks the sufficiency of an action 至涅槃後舍利起塔
415 92 to call back from mourning 至涅槃後舍利起塔
416 92 to take place; to occur 至涅槃後舍利起塔
417 92 to conjecture 至涅槃後舍利起塔
418 92 stand up; utthāna 至涅槃後舍利起塔
419 92 gào to tell; to say; said; told 佛告文殊師利菩薩言
420 92 gào to request 佛告文殊師利菩薩言
421 92 gào to report; to inform 佛告文殊師利菩薩言
422 92 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告文殊師利菩薩言
423 92 gào to accuse; to sue 佛告文殊師利菩薩言
424 92 gào to reach 佛告文殊師利菩薩言
425 92 gào an announcement 佛告文殊師利菩薩言
426 92 gào a party 佛告文殊師利菩薩言
427 92 gào a vacation 佛告文殊師利菩薩言
428 92 gào Gao 佛告文殊師利菩薩言
429 92 gào to tell; jalp 佛告文殊師利菩薩言
430 87 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 二者供養
431 87 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 二者供養
432 87 供養 gòngyǎng offering 二者供養
433 87 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 二者供養
434 86 平等 píngděng be equal in social status 般若方便二相平等
435 86 平等 píngděng equal 般若方便二相平等
436 86 平等 píngděng equal; without partiality 般若方便二相平等
437 86 平等 píngděng equality 般若方便二相平等
438 84 白佛 bái fó to address the Buddha 而白佛言
439 83 one 百分不及一
440 83 Kangxi radical 1 百分不及一
441 83 pure; concentrated 百分不及一
442 83 first 百分不及一
443 83 the same 百分不及一
444 83 sole; single 百分不及一
445 83 a very small amount 百分不及一
446 83 Yi 百分不及一
447 83 other 百分不及一
448 83 to unify 百分不及一
449 83 accidentally; coincidentally 百分不及一
450 83 abruptly; suddenly 百分不及一
451 83 one; eka 百分不及一
452 82 善男子 shàn nánzǐ good men 若善男子
453 82 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子
454 80 zhī to know 不可數知
455 80 zhī to comprehend 不可數知
456 80 zhī to inform; to tell 不可數知
457 80 zhī to administer 不可數知
458 80 zhī to distinguish; to discern 不可數知
459 80 zhī to be close friends 不可數知
460 80 zhī to feel; to sense; to perceive 不可數知
461 80 zhī to receive; to entertain 不可數知
462 80 zhī knowledge 不可數知
463 80 zhī consciousness; perception 不可數知
464 80 zhī a close friend 不可數知
465 80 zhì wisdom 不可數知
466 80 zhì Zhi 不可數知
467 80 zhī Understanding 不可數知
468 80 zhī know; jña 不可數知
469 80 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 無量佛所修持淨戒
470 80 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 無量佛所修持淨戒
471 80 無量 wúliàng immeasurable 無量佛所修持淨戒
472 80 無量 wúliàng Atula 無量佛所修持淨戒
473 76 color 色即是如
474 76 form; matter 色即是如
475 76 shǎi dice 色即是如
476 76 Kangxi radical 139 色即是如
477 76 countenance 色即是如
478 76 scene; sight 色即是如
479 76 feminine charm; female beauty 色即是如
480 76 kind; type 色即是如
481 76 quality 色即是如
482 76 to be angry 色即是如
483 76 to seek; to search for 色即是如
484 76 lust; sexual desire 色即是如
485 76 form; rupa 色即是如
486 75 通達 tōngdá to understand thoroughly; to access 難以通達
487 75 通達 tōngdá [of transportation] to be open; to be unblocked 難以通達
488 75 通達 tōngdá Thorough Understanding 難以通達
489 74 xiàng to observe; to assess 離分別相
490 74 xiàng appearance; portrait; picture 離分別相
491 74 xiàng countenance; personage; character; disposition 離分別相
492 74 xiàng to aid; to help 離分別相
493 74 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 離分別相
494 74 xiàng a sign; a mark; appearance 離分別相
495 74 xiāng alternately; in turn 離分別相
496 74 xiāng Xiang 離分別相
497 74 xiāng form substance 離分別相
498 74 xiāng to express 離分別相
499 74 xiàng to choose 離分別相
500 74 xiāng Xiang 離分別相

Frequencies of all Words

Top 961

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 492 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 如來所說甚深般若波羅蜜
2 492 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 如來所說甚深般若波羅蜜
3 472 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
4 421 not; no 頗有眾生能信受不
5 421 expresses that a certain condition cannot be acheived 頗有眾生能信受不
6 421 as a correlative 頗有眾生能信受不
7 421 no (answering a question) 頗有眾生能信受不
8 421 forms a negative adjective from a noun 頗有眾生能信受不
9 421 at the end of a sentence to form a question 頗有眾生能信受不
10 421 to form a yes or no question 頗有眾生能信受不
11 421 infix potential marker 頗有眾生能信受不
12 421 no; na 頗有眾生能信受不
13 405 xíng to walk 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
14 405 xíng capable; competent 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
15 405 háng profession 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
16 405 háng line; row 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
17 405 xíng Kangxi radical 144 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
18 405 xíng to travel 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
19 405 xìng actions; conduct 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
20 405 xíng to do; to act; to practice 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
21 405 xíng all right; OK; okay 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
22 405 háng horizontal line 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
23 405 héng virtuous deeds 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
24 405 hàng a line of trees 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
25 405 hàng bold; steadfast 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
26 405 xíng to move 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
27 405 xíng to put into effect; to implement 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
28 405 xíng travel 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
29 405 xíng to circulate 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
30 405 xíng running script; running script 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
31 405 xíng temporary 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
32 405 xíng soon 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
33 405 háng rank; order 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
34 405 háng a business; a shop 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
35 405 xíng to depart; to leave 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
36 405 xíng to experience 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
37 405 xíng path; way 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
38 405 xíng xing; ballad 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
39 405 xíng a round [of drinks] 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
40 405 xíng Xing 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
41 405 xíng moreover; also 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
42 405 xíng Practice 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
43 405 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
44 405 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
45 390 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 迴向薩婆若故
46 390 old; ancient; former; past 迴向薩婆若故
47 390 reason; cause; purpose 迴向薩婆若故
48 390 to die 迴向薩婆若故
49 390 so; therefore; hence 迴向薩婆若故
50 390 original 迴向薩婆若故
51 390 accident; happening; instance 迴向薩婆若故
52 390 a friend; an acquaintance; friendship 迴向薩婆若故
53 390 something in the past 迴向薩婆若故
54 390 deceased; dead 迴向薩婆若故
55 390 still; yet 迴向薩婆若故
56 335 no 中無少空及以間缺
57 335 Kangxi radical 71 中無少空及以間缺
58 335 to not have; without 中無少空及以間缺
59 335 has not yet 中無少空及以間缺
60 335 mo 中無少空及以間缺
61 335 do not 中無少空及以間缺
62 335 not; -less; un- 中無少空及以間缺
63 335 regardless of 中無少空及以間缺
64 335 to not have 中無少空及以間缺
65 335 um 中無少空及以間缺
66 335 Wu 中無少空及以間缺
67 335 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 中無少空及以間缺
68 335 not; non- 中無少空及以間缺
69 335 mo 中無少空及以間缺
70 325 wèi for; to 我今為汝略以譬說
71 325 wèi because of 我今為汝略以譬說
72 325 wéi to act as; to serve 我今為汝略以譬說
73 325 wéi to change into; to become 我今為汝略以譬說
74 325 wéi to be; is 我今為汝略以譬說
75 325 wéi to do 我今為汝略以譬說
76 325 wèi for 我今為汝略以譬說
77 325 wèi because of; for; to 我今為汝略以譬說
78 325 wèi to 我今為汝略以譬說
79 325 wéi in a passive construction 我今為汝略以譬說
80 325 wéi forming a rehetorical question 我今為汝略以譬說
81 325 wéi forming an adverb 我今為汝略以譬說
82 325 wéi to add emphasis 我今為汝略以譬說
83 325 wèi to support; to help 我今為汝略以譬說
84 325 wéi to govern 我今為汝略以譬說
85 319 shì is; are; am; to be 聞是修多羅生信不謗
86 319 shì is exactly 聞是修多羅生信不謗
87 319 shì is suitable; is in contrast 聞是修多羅生信不謗
88 319 shì this; that; those 聞是修多羅生信不謗
89 319 shì really; certainly 聞是修多羅生信不謗
90 319 shì correct; yes; affirmative 聞是修多羅生信不謗
91 319 shì true 聞是修多羅生信不謗
92 319 shì is; has; exists 聞是修多羅生信不謗
93 319 shì used between repetitions of a word 聞是修多羅生信不謗
94 319 shì a matter; an affair 聞是修多羅生信不謗
95 319 shì Shi 聞是修多羅生信不謗
96 319 shì is; bhū 聞是修多羅生信不謗
97 319 shì this; idam 聞是修多羅生信不謗
98 312 ruò to seem; to be like; as 若善男子
99 312 ruò seemingly 若善男子
100 312 ruò if 若善男子
101 312 ruò you 若善男子
102 312 ruò this; that 若善男子
103 312 ruò and; or 若善男子
104 312 ruò as for; pertaining to 若善男子
105 312 pomegranite 若善男子
106 312 ruò to choose 若善男子
107 312 ruò to agree; to accord with; to conform to 若善男子
108 312 ruò thus 若善男子
109 312 ruò pollia 若善男子
110 312 ruò Ruo 若善男子
111 312 ruò only then 若善男子
112 312 ja 若善男子
113 312 jñā 若善男子
114 286 method; way 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
115 286 France 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
116 286 the law; rules; regulations 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
117 286 the teachings of the Buddha; Dharma 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
118 286 a standard; a norm 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
119 286 an institution 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
120 286 to emulate 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
121 286 magic; a magic trick 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
122 286 punishment 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
123 286 Fa 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
124 286 a precedent 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
125 286 a classification of some kinds of Han texts 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
126 286 relating to a ceremony or rite 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
127 286 Dharma 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
128 286 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
129 286 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
130 286 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
131 286 quality; characteristic 何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應
132 285 大王 dàwáng king 大王
133 285 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 大王
134 285 大王 dàwáng great king; mahārāja 大王
135 282 菩薩 púsà bodhisattva 佛告扇多意菩薩言
136 282 菩薩 púsà bodhisattva 佛告扇多意菩薩言
137 282 菩薩 púsà bodhisatta 佛告扇多意菩薩言
138 278 de potential marker 得福多不
139 278 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得福多不
140 278 děi must; ought to 得福多不
141 278 děi to want to; to need to 得福多不
142 278 děi must; ought to 得福多不
143 278 de 得福多不
144 278 de infix potential marker 得福多不
145 278 to result in 得福多不
146 278 to be proper; to fit; to suit 得福多不
147 278 to be satisfied 得福多不
148 278 to be finished 得福多不
149 278 de result of degree 得福多不
150 278 de marks completion of an action 得福多不
151 278 děi satisfying 得福多不
152 278 to contract 得福多不
153 278 marks permission or possibility 得福多不
154 278 expressing frustration 得福多不
155 278 to hear 得福多不
156 278 to have; there is 得福多不
157 278 marks time passed 得福多不
158 278 obtain; attain; prāpta 得福多不
159 265 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如來所說甚深般若波羅蜜
160 265 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如來所說甚深般若波羅蜜
161 265 shuì to persuade 如來所說甚深般若波羅蜜
162 265 shuō to teach; to recite; to explain 如來所說甚深般若波羅蜜
163 265 shuō a doctrine; a theory 如來所說甚深般若波羅蜜
164 265 shuō to claim; to assert 如來所說甚深般若波羅蜜
165 265 shuō allocution 如來所說甚深般若波羅蜜
166 265 shuō to criticize; to scold 如來所說甚深般若波羅蜜
167 265 shuō to indicate; to refer to 如來所說甚深般若波羅蜜
168 265 shuō speach; vāda 如來所說甚深般若波羅蜜
169 265 shuō to speak; bhāṣate 如來所說甚深般若波羅蜜
170 253 yán to speak; to say; said 而白佛言
171 253 yán language; talk; words; utterance; speech 而白佛言
172 253 yán Kangxi radical 149 而白佛言
173 253 yán a particle with no meaning 而白佛言
174 253 yán phrase; sentence 而白佛言
175 253 yán a word; a syllable 而白佛言
176 253 yán a theory; a doctrine 而白佛言
177 253 yán to regard as 而白佛言
178 253 yán to act as 而白佛言
179 253 yán speech; vāc 而白佛言
180 253 yán speak; vad 而白佛言
181 243 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者
182 243 zhě that 若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者
183 243 zhě nominalizing function word 若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者
184 243 zhě used to mark a definition 若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者
185 243 zhě used to mark a pause 若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者
186 243 zhě topic marker; that; it 若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者
187 243 zhuó according to 若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者
188 243 zhě ca 若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者
189 236 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而白佛言
190 236 ér Kangxi radical 126 而白佛言
191 236 ér you 而白佛言
192 236 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而白佛言
193 236 ér right away; then 而白佛言
194 236 ér but; yet; however; while; nevertheless 而白佛言
195 236 ér if; in case; in the event that 而白佛言
196 236 ér therefore; as a result; thus 而白佛言
197 236 ér how can it be that? 而白佛言
198 236 ér so as to 而白佛言
199 236 ér only then 而白佛言
200 236 ér as if; to seem like 而白佛言
201 236 néng can; able 而白佛言
202 236 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而白佛言
203 236 ér me 而白佛言
204 236 ér to arrive; up to 而白佛言
205 236 ér possessive 而白佛言
206 235 如是 rúshì thus; so 如是惡人
207 235 如是 rúshì thus, so 如是惡人
208 232 Buddha; Awakened One 合掌向佛頭面作禮
209 232 relating to Buddhism 合掌向佛頭面作禮
210 232 a statue or image of a Buddha 合掌向佛頭面作禮
211 232 a Buddhist text 合掌向佛頭面作禮
212 232 to touch; to stroke 合掌向佛頭面作禮
213 232 Buddha 合掌向佛頭面作禮
214 232 Buddha; Awakened One 合掌向佛頭面作禮
215 231 xīn heart [organ] 離功用心說法無盡
216 231 xīn Kangxi radical 61 離功用心說法無盡
217 231 xīn mind; consciousness 離功用心說法無盡
218 231 xīn the center; the core; the middle 離功用心說法無盡
219 231 xīn one of the 28 star constellations 離功用心說法無盡
220 231 xīn heart 離功用心說法無盡
221 231 xīn emotion 離功用心說法無盡
222 231 xīn intention; consideration 離功用心說法無盡
223 231 xīn disposition; temperament 離功用心說法無盡
224 231 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 離功用心說法無盡
225 227 yǒu is; are; to exist 未來末世有善男子
226 227 yǒu to have; to possess 未來末世有善男子
227 227 yǒu indicates an estimate 未來末世有善男子
228 227 yǒu indicates a large quantity 未來末世有善男子
229 227 yǒu indicates an affirmative response 未來末世有善男子
230 227 yǒu a certain; used before a person, time, or place 未來末世有善男子
231 227 yǒu used to compare two things 未來末世有善男子
232 227 yǒu used in a polite formula before certain verbs 未來末世有善男子
233 227 yǒu used before the names of dynasties 未來末世有善男子
234 227 yǒu a certain thing; what exists 未來末世有善男子
235 227 yǒu multiple of ten and ... 未來末世有善男子
236 227 yǒu abundant 未來末世有善男子
237 227 yǒu purposeful 未來末世有善男子
238 227 yǒu You 未來末世有善男子
239 227 yǒu 1. existence; 2. becoming 未來末世有善男子
240 227 yǒu becoming; bhava 未來末世有善男子
241 222 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
242 222 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
243 219 néng can; able 能得成就般若波羅蜜
244 219 néng ability; capacity 能得成就般若波羅蜜
245 219 néng a mythical bear-like beast 能得成就般若波羅蜜
246 219 néng energy 能得成就般若波羅蜜
247 219 néng function; use 能得成就般若波羅蜜
248 219 néng may; should; permitted to 能得成就般若波羅蜜
249 219 néng talent 能得成就般若波羅蜜
250 219 néng expert at 能得成就般若波羅蜜
251 219 néng to be in harmony 能得成就般若波羅蜜
252 219 néng to tend to; to care for 能得成就般若波羅蜜
253 219 néng to reach; to arrive at 能得成就般若波羅蜜
254 219 néng as long as; only 能得成就般若波羅蜜
255 219 néng even if 能得成就般若波羅蜜
256 219 néng but 能得成就般若波羅蜜
257 219 néng in this way 能得成就般若波羅蜜
258 219 néng to be able; śak 能得成就般若波羅蜜
259 214 this; these 能信此修多羅
260 214 in this way 能信此修多羅
261 214 otherwise; but; however; so 能信此修多羅
262 214 at this time; now; here 能信此修多羅
263 214 this; here; etad 能信此修多羅
264 211 zhū all; many; various 脫離諸障
265 211 zhū Zhu 脫離諸障
266 211 zhū all; members of the class 脫離諸障
267 211 zhū interrogative particle 脫離諸障
268 211 zhū him; her; them; it 脫離諸障
269 211 zhū of; in 脫離諸障
270 211 zhū all; many; sarva 脫離諸障
271 204 to leave; to depart; to go away; to part 假使如前微塵數劫得離三塗
272 204 a mythical bird 假使如前微塵數劫得離三塗
273 204 li; one of the eight divinatory trigrams 假使如前微塵數劫得離三塗
274 204 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 假使如前微塵數劫得離三塗
275 204 chī a dragon with horns not yet grown 假使如前微塵數劫得離三塗
276 204 a mountain ash 假使如前微塵數劫得離三塗
277 204 vanilla; a vanilla-like herb 假使如前微塵數劫得離三塗
278 204 to be scattered; to be separated 假使如前微塵數劫得離三塗
279 204 to cut off 假使如前微塵數劫得離三塗
280 204 to violate; to be contrary to 假使如前微塵數劫得離三塗
281 204 to be distant from 假使如前微塵數劫得離三塗
282 204 two 假使如前微塵數劫得離三塗
283 204 to array; to align 假使如前微塵數劫得離三塗
284 204 to pass through; to experience 假使如前微塵數劫得離三塗
285 204 transcendence 假使如前微塵數劫得離三塗
286 200 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如來所說甚深般若波羅蜜
287 200 suǒ an office; an institute 如來所說甚深般若波羅蜜
288 200 suǒ introduces a relative clause 如來所說甚深般若波羅蜜
289 200 suǒ it 如來所說甚深般若波羅蜜
290 200 suǒ if; supposing 如來所說甚深般若波羅蜜
291 200 suǒ a few; various; some 如來所說甚深般若波羅蜜
292 200 suǒ a place; a location 如來所說甚深般若波羅蜜
293 200 suǒ indicates a passive voice 如來所說甚深般若波羅蜜
294 200 suǒ that which 如來所說甚深般若波羅蜜
295 200 suǒ an ordinal number 如來所說甚深般若波羅蜜
296 200 suǒ meaning 如來所說甚深般若波羅蜜
297 200 suǒ garrison 如來所說甚深般若波羅蜜
298 200 suǒ place; pradeśa 如來所說甚深般若波羅蜜
299 200 suǒ that which; yad 如來所說甚深般若波羅蜜
300 196 眾生 zhòngshēng all living things 頗有眾生能信受不
301 196 眾生 zhòngshēng living things other than people 頗有眾生能信受不
302 196 眾生 zhòngshēng sentient beings 頗有眾生能信受不
303 196 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 頗有眾生能信受不
304 192 such as; for example; for instance 密如竹麻甘蔗荻林
305 192 if 密如竹麻甘蔗荻林
306 192 in accordance with 密如竹麻甘蔗荻林
307 192 to be appropriate; should; with regard to 密如竹麻甘蔗荻林
308 192 this 密如竹麻甘蔗荻林
309 192 it is so; it is thus; can be compared with 密如竹麻甘蔗荻林
310 192 to go to 密如竹麻甘蔗荻林
311 192 to meet 密如竹麻甘蔗荻林
312 192 to appear; to seem; to be like 密如竹麻甘蔗荻林
313 192 at least as good as 密如竹麻甘蔗荻林
314 192 and 密如竹麻甘蔗荻林
315 192 or 密如竹麻甘蔗荻林
316 192 but 密如竹麻甘蔗荻林
317 192 then 密如竹麻甘蔗荻林
318 192 naturally 密如竹麻甘蔗荻林
319 192 expresses a question or doubt 密如竹麻甘蔗荻林
320 192 you 密如竹麻甘蔗荻林
321 192 the second lunar month 密如竹麻甘蔗荻林
322 192 in; at 密如竹麻甘蔗荻林
323 192 Ru 密如竹麻甘蔗荻林
324 192 Thus 密如竹麻甘蔗荻林
325 192 thus; tathā 密如竹麻甘蔗荻林
326 192 like; iva 密如竹麻甘蔗荻林
327 192 so as to; in order to 我今為汝略以譬說
328 192 to use; to regard as 我今為汝略以譬說
329 192 to use; to grasp 我今為汝略以譬說
330 192 according to 我今為汝略以譬說
331 192 because of 我今為汝略以譬說
332 192 on a certain date 我今為汝略以譬說
333 192 and; as well as 我今為汝略以譬說
334 192 to rely on 我今為汝略以譬說
335 192 to regard 我今為汝略以譬說
336 192 to be able to 我今為汝略以譬說
337 192 to order; to command 我今為汝略以譬說
338 192 further; moreover 我今為汝略以譬說
339 192 used after a verb 我今為汝略以譬說
340 192 very 我今為汝略以譬說
341 192 already 我今為汝略以譬說
342 192 increasingly 我今為汝略以譬說
343 192 a reason; a cause 我今為汝略以譬說
344 192 Israel 我今為汝略以譬說
345 192 Yi 我今為汝略以譬說
346 192 use; yogena 我今為汝略以譬說
347 189 zhī him; her; them; that 前之福德已不可思議
348 189 zhī used between a modifier and a word to form a word group 前之福德已不可思議
349 189 zhī to go 前之福德已不可思議
350 189 zhī this; that 前之福德已不可思議
351 189 zhī genetive marker 前之福德已不可思議
352 189 zhī it 前之福德已不可思議
353 189 zhī in 前之福德已不可思議
354 189 zhī all 前之福德已不可思議
355 189 zhī and 前之福德已不可思議
356 189 zhī however 前之福德已不可思議
357 189 zhī if 前之福德已不可思議
358 189 zhī then 前之福德已不可思議
359 189 zhī to arrive; to go 前之福德已不可思議
360 189 zhī is 前之福德已不可思議
361 189 zhī to use 前之福德已不可思議
362 189 zhī Zhi 前之福德已不可思議
363 180 in; at 於未來世末代之中
364 180 in; at 於未來世末代之中
365 180 in; at; to; from 於未來世末代之中
366 180 to go; to 於未來世末代之中
367 180 to rely on; to depend on 於未來世末代之中
368 180 to go to; to arrive at 於未來世末代之中
369 180 from 於未來世末代之中
370 180 give 於未來世末代之中
371 180 oppposing 於未來世末代之中
372 180 and 於未來世末代之中
373 180 compared to 於未來世末代之中
374 180 by 於未來世末代之中
375 180 and; as well as 於未來世末代之中
376 180 for 於未來世末代之中
377 180 Yu 於未來世末代之中
378 180 a crow 於未來世末代之中
379 180 whew; wow 於未來世末代之中
380 180 jiàn to see 不可得見
381 180 jiàn opinion; view; understanding 不可得見
382 180 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 不可得見
383 180 jiàn refer to; for details see 不可得見
384 180 jiàn to appear 不可得見
385 180 jiàn passive marker 不可得見
386 180 jiàn to meet 不可得見
387 180 jiàn to receive (a guest) 不可得見
388 180 jiàn let me; kindly 不可得見
389 180 jiàn Jian 不可得見
390 180 xiàn to appear 不可得見
391 180 xiàn to introduce 不可得見
392 180 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 不可得見
393 170 如來 rúlái Tathagata 如來所說甚深般若波羅蜜
394 170 如來 Rúlái Tathagata 如來所說甚深般若波羅蜜
395 170 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來所說甚深般若波羅蜜
396 163 一切 yīqiè all; every; everything 成就一切德故
397 163 一切 yīqiè temporary 成就一切德故
398 163 一切 yīqiè the same 成就一切德故
399 163 一切 yīqiè generally 成就一切德故
400 163 一切 yīqiè all, everything 成就一切德故
401 163 一切 yīqiè all; sarva 成就一切德故
402 161 I; me; my 我今為汝略以譬說
403 161 self 我今為汝略以譬說
404 161 we; our 我今為汝略以譬說
405 161 [my] dear 我今為汝略以譬說
406 161 Wo 我今為汝略以譬說
407 161 self; atman; attan 我今為汝略以譬說
408 161 ga 我今為汝略以譬說
409 161 I; aham 我今為汝略以譬說
410 156 to know; to learn about; to comprehend 娑婆世界悉為微塵
411 156 all; entire 娑婆世界悉為微塵
412 156 detailed 娑婆世界悉為微塵
413 156 to elaborate; to expound 娑婆世界悉為微塵
414 156 to exhaust; to use up 娑婆世界悉為微塵
415 156 strongly 娑婆世界悉為微塵
416 156 Xi 娑婆世界悉為微塵
417 156 all; kṛtsna 娑婆世界悉為微塵
418 153 jiē all; each and every; in all cases 皆悉殺害爾許賢聖
419 153 jiē same; equally 皆悉殺害爾許賢聖
420 153 何以 héyǐ why 何以故
421 153 何以 héyǐ how 何以故
422 153 何以 héyǐ how is that? 何以故
423 141 rén person; people; a human being 其中人面亦似地形
424 141 rén Kangxi radical 9 其中人面亦似地形
425 141 rén a kind of person 其中人面亦似地形
426 141 rén everybody 其中人面亦似地形
427 141 rén adult 其中人面亦似地形
428 141 rén somebody; others 其中人面亦似地形
429 141 rén an upright person 其中人面亦似地形
430 141 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 其中人面亦似地形
431 140 promptly; right away; immediately 恐怖者見即得安隱
432 140 to be near by; to be close to 恐怖者見即得安隱
433 140 at that time 恐怖者見即得安隱
434 140 to be exactly the same as; to be thus 恐怖者見即得安隱
435 140 supposed; so-called 恐怖者見即得安隱
436 140 if; but 恐怖者見即得安隱
437 140 to arrive at; to ascend 恐怖者見即得安隱
438 140 then; following 恐怖者見即得安隱
439 140 so; just so; eva 恐怖者見即得安隱
440 140 huò or; either; else 或復七寶遍滿此洲積至梵天
441 140 huò maybe; perhaps; might; possibly 或復七寶遍滿此洲積至梵天
442 140 huò some; someone 或復七寶遍滿此洲積至梵天
443 140 míngnián suddenly 或復七寶遍滿此洲積至梵天
444 140 huò or; vā 或復七寶遍滿此洲積至梵天
445 134 shèng to beat; to win; to conquer 功德勝彼
446 134 shèng victory; success 功德勝彼
447 134 shèng wonderful; supurb; superior 功德勝彼
448 134 shèng to surpass 功德勝彼
449 134 shèng triumphant 功德勝彼
450 134 shèng a scenic view 功德勝彼
451 134 shèng a woman's hair decoration 功德勝彼
452 134 shèng Sheng 功德勝彼
453 134 shèng completely; fully 功德勝彼
454 134 shèng conquering; victorious; jaya 功德勝彼
455 134 shèng superior; agra 功德勝彼
456 133 shēng to be born; to give birth 聞是修多羅生信不謗
457 133 shēng to live 聞是修多羅生信不謗
458 133 shēng raw 聞是修多羅生信不謗
459 133 shēng a student 聞是修多羅生信不謗
460 133 shēng life 聞是修多羅生信不謗
461 133 shēng to produce; to give rise 聞是修多羅生信不謗
462 133 shēng alive 聞是修多羅生信不謗
463 133 shēng a lifetime 聞是修多羅生信不謗
464 133 shēng to initiate; to become 聞是修多羅生信不謗
465 133 shēng to grow 聞是修多羅生信不謗
466 133 shēng unfamiliar 聞是修多羅生信不謗
467 133 shēng not experienced 聞是修多羅生信不謗
468 133 shēng hard; stiff; strong 聞是修多羅生信不謗
469 133 shēng very; extremely 聞是修多羅生信不謗
470 133 shēng having academic or professional knowledge 聞是修多羅生信不謗
471 133 shēng a male role in traditional theatre 聞是修多羅生信不謗
472 133 shēng gender 聞是修多羅生信不謗
473 133 shēng to develop; to grow 聞是修多羅生信不謗
474 133 shēng to set up 聞是修多羅生信不謗
475 133 shēng a prostitute 聞是修多羅生信不謗
476 133 shēng a captive 聞是修多羅生信不謗
477 133 shēng a gentleman 聞是修多羅生信不謗
478 133 shēng Kangxi radical 100 聞是修多羅生信不謗
479 133 shēng unripe 聞是修多羅生信不謗
480 133 shēng nature 聞是修多羅生信不謗
481 133 shēng to inherit; to succeed 聞是修多羅生信不謗
482 133 shēng destiny 聞是修多羅生信不謗
483 133 shēng birth 聞是修多羅生信不謗
484 128 also; too 其中人面亦似地形
485 128 but 其中人面亦似地形
486 128 this; he; she 其中人面亦似地形
487 128 although; even though 其中人面亦似地形
488 128 already 其中人面亦似地形
489 128 particle with no meaning 其中人面亦似地形
490 128 Yi 其中人面亦似地形
491 127 zuò to do 爾許微塵數劫作他化自在天王
492 127 zuò to act as; to serve as 爾許微塵數劫作他化自在天王
493 127 zuò to start 爾許微塵數劫作他化自在天王
494 127 zuò a writing; a work 爾許微塵數劫作他化自在天王
495 127 zuò to dress as; to be disguised as 爾許微塵數劫作他化自在天王
496 127 zuō to create; to make 爾許微塵數劫作他化自在天王
497 127 zuō a workshop 爾許微塵數劫作他化自在天王
498 127 zuō to write; to compose 爾許微塵數劫作他化自在天王
499 127 zuò to rise 爾許微塵數劫作他化自在天王
500 127 zuò to be aroused 爾許微塵數劫作他化自在天王

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜 般若波羅蜜
 1. bōrěbōluómì
 2. bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
no; na
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. ja
 2. jñā
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
大王 dàwáng great king; mahārāja
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻地狱 阿鼻地獄 196 Avīci Hell
阿鼻狱 阿鼻獄 196 Avīci Hell
阿迦尼吒 97 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
阿迦尼吒天 196 Akanistha Heaven
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿耨 阿耨 196 Anavatapta
安平 196 Anping
阿若憍陈如 阿若憍陳如 65 Ājñāta-kāuṇḍinya
阿育王 196 King Aśoka; Asoka; Ashoka
百劫 98 Baijie
宝藏菩萨 寶藏菩薩 98 Treasure Store Bodhisattva
宝印菩萨 寶印菩薩 98 Seal Bearing Bodhisattva
宝积菩萨 寶積菩薩 98 Ratnākara bodhisattva
薄拘罗 薄拘羅 98 Bakkula
宝月 寶月 98 Ratnacandra
宝掌菩萨 寶掌菩薩 98 Ratnapāni bodhisattva
跋提 98 Bhadrika; Bhaddiya
跋陀婆罗菩萨 跋陀婆羅菩薩 98 Bhadrapāla bodhisattva
北方 98 The North
遍一切处 遍一切處 98 Vairocana
毕陵伽婆蹉 畢陵伽婆蹉 98 Pilindavatsa
般若经 般若經 98 Prajnaparamita Sutras
不休息 不休息 98 never resting; anikṣiptadhura
不动佛 不動佛 98 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
刺史 99 Regional Inspector
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
大铁围山 大鐵圍山 100 Great Iron Ring Mountain; Great Iron Enclosing Mountain
大威德 100 Yamantaka
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大梵 100 Mahabrahma; Brahma
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大光 100 Vistīrṇavatī
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
德藏菩萨 德藏菩薩 100 Store of Virtue Bodhisattva
德叉迦龙王 德叉迦龍王 100 Takṣaka
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100 The East; The Orient
兜率 100 Tusita
兜率陀 100 Tusita
兜率陀天 100 Tusita
犊子 犢子 100 Vatsa
鹅王 鵝王 195 king of geese; haṃsarāja; rājahaṃsa
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
法王子 102
 1. Dharma Prince; Mañjuśrī
 2. Dharma Prince
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵文 102 Sanskrit
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
法远 法遠 102 Fayuan; Fushan Fayuan
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
富楼那弥多罗尼子 富樓那彌多羅尼子 102 Pūrṇamaitrāyaṇīputra
弗于逮洲 102 Pūrvavideha
宫人 宮人 103
 1. imperial concubine; palace maid
 2. imperial secretary
功德天 103 Laksmi
广南 廣南 71 Guangnan
广平 廣平 103 Guangping
光赞般若 光讚般若 103 Guang Zan Bore [sūtra]
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
恒生 恆生 104 Hang Seng
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
华中 華中 104 Central China
华严 華嚴 72 Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
憍梵波提 106 Gavampati
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
金藏 106 Jin Canon; Zhao Cheng Jin Canon
金刚藏菩萨 金剛藏菩薩 106 Vajragarbha; Diamond Matrix
金刚智 金剛智 74
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
金沙 74 Jinsha
九月 106
 1. September; the Ninth Month
 2. ninth lunar month; mārga-śīrṣa
瞿耶尼 106 Godānīya
瞿耶尼洲 106 Godānīya
孔门 孔門 75 Confucius' school
匡山 107 Kuangshan; Lushan
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
莲花生 蓮花生 108 Padmasambhava
六月 108
 1. June; the Sixth Month
 2. sixth lunar month; bhādra
龙宫 龍宮 76 Palace of the Dragon King
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
龙女 龍女 108 Dragon Daughter
楼陀 樓陀 108 Rudra
罗睺 羅睺 76 Rahu
罗睺罗 羅睺羅 108 Rahula
满空 滿空 109 Mangong
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙喜世界 109 Abhirati
妙音菩萨 妙音菩薩 109 mañjughoṣa; Gentle Voice Bodhisattva
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩诃迦栴延 摩訶迦栴延 109 Mahakatyayana; Katyayana
摩诃目乾连 摩訶目乾連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
摩那斯龙王 摩那斯龍王 109 Manasvin
摩醯首罗 摩醯首羅 109 Maheshvara
那罗延 那羅延 110 Narayana
能忍 110 able to endure; sahā
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
尼连禅河 尼連禪河 110 Nairañjanā River; Nerañjarā; Nirañjarā; Nairanjana
112
 1. Peng
 2. Peng
毘沙门 毘沙門 112 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
毘沙门天王 毘沙門天王 112 Vaisravana
毘舍 112 Vaiśya
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
婆利 80 Brunei
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨十地 菩薩十地 112 the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
普眼菩萨 普眼菩薩 112 Universal Vision Bodhisattva
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
七月 113
 1. July; the Seventh Month
 2. seventh lunar month; āśvayuja
然灯佛 然燈佛 82 Dipankara Buddha
日光菩萨 日光菩薩 114 Suryaprabha Bodhisattva
如观 如觀 82 Ru Guan
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善导 善導 83 Shan Dao
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
善化 83 Shanhua
善施 115 Sudatta
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
胜天王般若波罗蜜经 勝天王般若波羅蜜經 115 The Prajñāpāramitā Sūtra of Suvikrāntavikrāmin; Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻身 聲聞身 115 sravaka-kaya
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
释智 釋智 115 Shi Zhi
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
尸弃 尸棄 83 Sikhin; Śikhin
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
师子王 師子王 115 Lion King
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
首楞严 首楞嚴 115 Śūraṅgama Sūtra; Shurangama Sutra
受者 115 The Recipient
说文 說文 83 Shuo Wen Jie Zi
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
娑伽罗龙王 娑伽羅龍王 115 Sagara-nagaraja
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
娑婆世界主 115 Mahabrahma; Brahma
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
他化天 116 Paranirmita-Vasavartin Heaven
台中 臺中 84 Taizhong; Taichung
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天等 116 Tiandeng
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
调达 調達 116 Devadatta
铁围山 鐵圍山 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
提婆 116
 1. Āryadeva; Deva
 2. Devadatta
 3. Kanadeva
王能 119 Wang Neng
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
小乘 120 Hinayana
西北方 120 northwest; northwestern
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
兴业 興業 120 Xingye
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
 5. slowly; mandam
雪山 120 The Himalayas
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
夜摩 121 Yama
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
一乘 121 ekayāna; one vehicle
阴界 陰界 121 the five skandhas and the eighteen dhatu
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
优波离 優波離 121 Upāli; Upali
优禅尼国 優禪尼國 121 Ujjayanī
悦众 悅眾 121
 1. Apprentice (yuezhong, lit. “please all”)
 2. karmadana
 3. Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
月光菩萨 月光菩薩 121 Candraprabha Bodhisattva
月婆首那 121 Upaśūnya
于阗 于闐 121 Yutian
豫章 121 Yuzhang
旃陀罗 旃陀羅 122 Chandala; caṇḍāla [untouchable caste]
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正应 正應 122 Shōō
智通 122 Zhi Tong
执金刚神 執金剛神 122
 1. Vajradhara
 2. Vajradhara
智人 90 Homo sapiens
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
中说 中說 122 Zhong Shuo
中天竺 90 Central North India
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven
作愿 作願 122 Head Rector

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 982.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鞞跋致 196 avaivartika; non-retrogression
爱灭则取灭 愛滅則取滅 195 from the suppression of longing results that of striving
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
爱缘取 愛緣取 195 from craving as a requisite condition comes clinging
爱念 愛念 195 to miss
爱着 愛著 195 attachment to desire
阿兰若 阿蘭若 196
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
安坐 196 steady meditation
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿说他树 阿說他樹 196
 1. asvattha tree; bodhi tree
 2. asvattha; bodhi tree
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
阿修罗王 阿修羅王 196 king of the asuras
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八功德水 98 water with eight merits
八圣道分 八聖道分 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
白佛 98 to address the Buddha
白毫 98 urna
白莲华 白蓮華 98 white lotus flower; pundarika
宝女 寶女 98 a noble woman
宝台 寶臺 98 jewelled terrace
宝相 寶相 98
 1. Excellent Marks
 2. precious likeness; noble marks
 3. Ratnaketu
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
报佛 報佛 98 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
薄福 98 little merit
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
宝华 寶華 98
 1. flowers; jeweled flowers
 2. Treasure Flower
宝髻 寶髻 98 ratnaśikhī
背舍 背捨 98 to turn the back on and abandon; to liberate; to emancipate; vimokṣa
本誓 98 pūrvapraṇidhāna; prior vow
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
遍照十方无量世界 遍照十方無量世界 98 illuminated countless worlds in all directions
边见 邊見 98 extreme views; antagrahadrsti
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
般若门 般若門 98
 1. Prajna Gate
 2. door of prajna
 3. Prajna Gate
波利质多 波利質多 98 parijata tree; coral tree
波罗提木叉 波羅提木叉 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若力 98
 1. the power of wisdom
 2. Prajnabala
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
波头摩 波頭摩 98 padma
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不净观 不淨觀 98 contemplation of impurity
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不空过 不空過 98 Do Not Pass Time in Vain
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不善根 98 akuśalamūla; akusalamūla; unwholesome roots
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
不退法轮 不退法輪 98 the non-regressing dharma wheel
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不与取 不與取 98 taking what is not given; adattādāna
不造作 98 ungrateful; akataññu
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
财施 財施 99 donations of money or material wealth
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
忏除 懺除 99 confession and forgiveness
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
常乐我净 常樂我淨 99 Eternity, Bliss, Self, and Purity
常生 99 immortality
常勤 99 practised; pratipanna
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
禅那波罗蜜 禪那波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
瞋毒 99 the poison of anger
瞋忿 99 rage
尘数 塵數 99 as numerous as dust particles
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
成就一切智 99 attainment of omniscience
尘垢 塵垢 99
 1. dirt; filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
瞋心 99
 1. anger; a heart of anger
 2. Anger
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
赤莲华 赤蓮華 99 red lotus; padma
臭秽 臭穢 99 foul
付嘱 付囑 99 to entrust to
初发意 初發意 99 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
初发心 初發心 99 initial determination
触灭则受灭 觸滅則受滅 99 from the suppression of contact results that of sensation
出世法 99 World-Transcending Teachings
触缘受 觸緣受 99 from contact as a requisite condition comes feeling
幢盖 幢蓋 99 banners and canopies
幢幡 99 a hanging banner
初地 99 the first ground
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
出离生死 出離生死 99 to leave Samsara
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
慈悲观 慈悲觀 99 contemplation of loving-kindness and compassion
慈心 99 compassion; a compassionate mind
聪利 聰利 99 sharp listening skills; clever
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大黑 100 Mahakala
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大千世界 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大身 100 great body; mahakaya
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大医王 大醫王 100
 1. Great Lord of healing
 2. Great Healing King
大愿 大願 100 a great vow
大丈夫相 100 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
大智舍利弗 100 Sariputra of great wisdom
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大悲愿力 大悲願力 100 the great compassionate vow
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
逮得己利 100 having attained their goals
大觉世尊 大覺世尊 100 World-honored One of the great enlightenment
大利 100 great advantage; great benefit
当分 當分 100 according to position
道心 100 Mind for the Way
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大树 大樹 100 a great tree; a bodhisattva
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
得大自在 100 attaining great freedom
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
得佛果 100 to become a Buddha
得受记 得受記 100 was bestowed a prediction [that he would become a buddha]
等慈 100 Universal Compassion
等观 等觀 100 to view all things equally
地居天 100
 1. earth-dwelling deities
 2. Dwelling Ground Heaven
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
地大 100 earth; earth element
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
第一义空 第一義空 100 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
断见 斷見 100 Nihilism
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
钝根 鈍根 100
 1. dull ability
 2. dull aptitude
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
度生 100 to save beings
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
独尊 獨尊 100 the uniquely honored one
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶世 惡世 195 an evil age
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
恶果 惡果 195 evil consequence; retribution (in Buddhism)
二边 二邊 195 two extremes
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二空 195 two types of emptiness
二乘 195 the two vehicles
二相 195 the two attributes
二行 195 two kinds of spiritual practice
二种 二種 195 two kinds
二智 195 two kinds of knowledge; two kinds of wisdom
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
恶友 惡友 195 a bad friend
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法供养 法供養 102 serving the Dharma; dharmapūjā
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法空 102 inherent emptiness of dharmas; dharmanairātmya
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
法难 法難 102 persecution of Buddhism
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法布施 102 the gift of teaching the Dharma
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法界平等 102 the Dharma realm does not differentiate
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
凡圣 凡聖 102
 1. the ordinary and the divine
 2. Ordinary and Sagely
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便般若 102 prajna of skillful means
方便力 102 the power of skillful means
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
方便说法 方便說法 102 expedient means
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
法师功德 法師功德 102 Merit of the Dharma Master
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
法住 102 dharma abode
非道 102 heterodox views
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
分别心 分別心 102 discriminating thought
风大 風大 102 wind; wind element; wind realm
粪扫衣 糞掃衣 102 monastic robes
分陀利 102 pundarika
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛境界 102 realm of buddhas
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛住 102
 1. Buddha abode
 2. the Buddha was staying at
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛果 102
 1. becoming a Buddha as the result of long practice
 2. Foguo
佛戒 102 Buddha precepts
佛境 102 world of the Buddha; realm of the Buddha
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
覆世界 102 worlds turned upside-down
福报 福報 102 a blessed reward
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
甘露法 103 ambrosial Dharma
干闼婆城 乾闥婆城 103 city of the gandharvas
功德无量 功德無量 103 boundless merit
功德聚 103 stupa
功力 103 diligence
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观身不净 觀身不淨 103 contemplate the impurities of the body
观法无我 觀法無我 103 contemplate the non-selfhood of phenomena
观行 觀行 103 contemplation and action
观众生 觀眾生 103 observing living beings
观察众生界 觀察眾生界 103 observation of the realms of beings
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
广长舌相 廣長舌相 103 the sign of a broad and long tongue
广大无边 廣大無邊 103 infinite
光德 103 radiant attainment; prabhāsaprāptā; avabhāsaprāptāyā
广说 廣說 103 to explain; to teach
过现 過現 103 past and present
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
黑分 104 second half of the month; kṛṣṇapakṣa
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
和上 104 an abbot; a monk
后际 後際 104 a later time
后说 後說 104 spoken later
护世 護世 104 protectors of the world
化度 104 convert and liberate; teach and save
化乐 化樂 104 to find pleasure in creating
化众生 化眾生 104 to transform living beings
化佛 104 a Buddha image
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化作 104 to produce; to conjure
秽国 穢國 104 impure land
秽土 穢土 104 impure land
迴心 104 to turn the mind towards
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
毁呰 毀呰 104 to denigrate
火宅 104
 1. the parable of the burning house
 2. burning house
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
济度 濟度 106 to ferry across
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
伽娄罗 伽婁羅 106 garuda
伽楼罗 伽樓羅 106 garuda
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
迦楼那 迦樓那 106 compassion; empathy; karuṇā
迦摩罗 迦摩羅 106
 1. white lotus; kamala
 2. jaundice; kāmalā
见大 見大 106 the element of visibility
见相 見相 106 perceiving the subject
见修 見修 106 mistaken views and practice
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
降魔 106 to subdue Mara; to defeat evil
教行 106 teaching and practice; instruction and conduct
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
戒品 106 body of morality; aggregate of morality; śīla-skandha
戒相 106 different forms of precepts; characteristics of precepts
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
结使 結使 106 a fetter
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
戒香 106
 1. fragrance of precepts
 2. the fragrance of discipline
戒行 106 to abide by precepts
金刚身 金剛身 106 the diamond body
净财 淨財 106 purity of finance
境界相 106 world of objects; the external phenomenal world
净修 淨修 106 proper cultivation
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
净持 淨持 106 a young boy
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
净命 淨命 106 friend; brother; āyuṣman
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
净业 淨業 106
 1. Pure Karma
 2. pure karma; good karma
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
尽智 盡智 106 understanding of the eradiction of afflictions; kṣayajñāna
救世 106 to save the world
伎乐 伎樂 106 music
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第二 106 scroll 2
卷第六 106 scroll 6
卷第七 106 scroll 7
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
觉观 覺觀 106 awareness and discrimination; coarse awareness and fine perception
决定心 決定心 106 the deciding mind
觉分 覺分 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
觉者 覺者 106 awakened one
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
拘物头华 拘物頭華 106 kumuda
开显 開顯 107 open up and reveal
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
客尘 客塵 107 external taint
空法 107 to regard all things as empty
空观 空觀 107 to observe emptiness; to reflect on the emptiness of all phenomenon
空见 空見 107
 1. view of emptiness
 2. View of Emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
空门 空門 107
 1. Gate of Emptiness
 2. the teaching that everything is emptiness
空三昧 107 the samādhi of emptiness
空行 107 practicce according to emptiness
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
口四 107 four unwholesome acts of speech
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐求 樂求 108 seek pleasure
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离世间 離世間 108 transending the world
离欲 離欲 108 free of desire
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
两足尊 兩足尊 108
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲华眼 蓮華眼 108 blue lotus eyes; padmanetra
了知 108 to understand clearly
利根 108 natural powers of intelligence
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
离苦 離苦 108 to transcend suffering
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六道 108 six realms; six realms of existence; six destinies
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六入 108 the six sense objects
六入灭则触灭 六入滅則觸滅 108 from the suppression of the six senses results that of contact
六入缘触 六入緣觸 108 from the six senses proceeds contact
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利养 利養 108 gain
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
轮相 輪相 108 stacked rings; wheel
罗婆 羅婆 108 an instant; lava
马藏 馬藏 109 hidden resembling a horse’s
曼殊沙华 曼殊沙華 109 mañjūṣaka flower
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
眉间白毫相 眉間白毫相 109 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙色 109 wonderful form
妙行 109 a profound act
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
灭后 滅後 109 after the Buddhas's Nirvāṇa
名色灭则六入灭 名色滅則六入滅 109 from the suppression of name and form results that of the six senses
名色缘六入 名色緣六入 109 from name and form the six senses
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩诃般若 摩訶般若 109 great wisdom; mahāprajñā
摩诃曼殊沙华 摩訶曼殊沙華 109 mahāmañjūṣaka flower
摩诃曼陀罗华 摩訶曼陀羅華 109 mahāmandārava flower
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔界 109 Mara's realm
魔境界 109 Mara's realm
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
魔障 77
 1. mara-hindrance
 2. Māra-hindrances
牧牛 109 cowherd
那摩 110 namo; to pay respect to; homage
难胜 難勝 110 very difficult to overcome
难思 難思 110 hard to believe; incredible
那由他 110 a nayuta
能持 110 ability to uphold the precepts
能见相 能見相 110 perceiving the subject
能信 110 able to believe
能化 110 a teacher
能破 110 refutation
能行 110 ability to act
能缘 能緣 110 conditioning power
念法 110
 1. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
念言 110 words from memory
涅槃寂静 涅槃寂靜 78 Nirvana is perfect tranquility
尼干 尼乾 110 nirgrantha
尼拘卢 尼拘盧 110 banyan tree; nyagrodha
泥梨 110 hell; niraya
牛头栴檀 牛頭栴檀 110 ox-head sandalwood
牛王 110 king of bulls
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
品第一 112 Chapter One
平等心 112 an impartial mind
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
毘婆舍那 112 vipasyana; insight meditation
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
頗梨 112 crystal
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨行般若波罗蜜 菩薩行般若波羅蜜 112 a bodhisattva who practices prajñāpāramitā
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
七法 113 seven dharmas; seven teachings
起信 113 the awakening of faith
千佛 113 thousand Buddhas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
揵闼婆 揵闥婆 113 a gandharva
七觉分 七覺分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
勤苦 113 devoted and suffering
勤行 113 diligent practice
勤行布施 113 bestowing immense alms
清净心 清淨心 113 pure mind
清净法界 清淨法界 113 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
清净众 清淨眾 113 the monastic community
勤求 113 to diligently seek
求法 113 to seek the Dharma
求生 113 seeking rebirth
取灭则有灭 取滅則有滅 113 from the suppression of striving results that of existence
取缘有 取緣有 113 From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.
劝请 勸請 113 to request; to implore
劝修 勸修 113 encouragement to cultivate
取分 113 vision part
取着 取著 113 grasping; attachment
染净 染淨 114 impure and pure dharmas
忍波罗蜜 忍波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
人非人 114 kijnara; human or non-human being
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
人空 114 empty of a permanent ego
人师 人師 114 a teacher of humans
仁王 114
 1. humane king
 2. the Buddha
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
人法 114 people and dharmas; people and teachings
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人王 114 king; nṛpa
人相 114 the notion of a person
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
人众 人眾 114 many people; crowds of people
日月光 114 Sun, Moon, and Light
日月星 114 sun, moon and star
肉髻 114 usnisa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如理 114 principle of suchness
如梦 如夢 114 like in a dream
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如如不动 如如不動 114
 1. Be Unmovable Like the Absolute Truth
 2. in unmoving suchness
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
如来法身 如來法身 114 Dharmakāya of the Tathāgata
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实修行 如實修行 114 to cultivate according to thusness
如实智 如實智 114 knowledge of all things
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
如意宝珠 如意寶珠 114 mani jewel; cintāmaṇi
如意珠 114 mani jewel
三阿僧祇劫 115 the three asankhyeya kalpas; the three kalpas; the three asankya-kalpas
三毒 115 three poisons; trivisa
三法 115 the three aspects of the Dharma
三慧 115 three kinds of wisdom
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三轮 三輪 115 the three cycles
三明 115 three insights; trividya
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三衣 115 the three robes of monk
三匝 115 to circumambulate three times
三转 三轉 115 Three Turnings Dharma Wheel
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三十七品 115 thirty-seven qualities [related to enlightenment]
三涂 三塗 115
 1. the three evil states of existence
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
色界 115 realm of form; rupadhatu
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
僧徒 115 master and disciples
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
僧伽蓝 僧伽藍 115 sangharama; samgharama; samghārama; temple; monastery
僧正 115 sōjō
色有 115 material existence
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善方便 115 Expedient Means
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善念 115 Virtuous Thoughts
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
善因 115 Wholesome Cause
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
扇多 115 sānta; tranquil; calm
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善巧方便 115 skillful and expedient means
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
少善根 115 few good roots; little virtue
少欲 115 few desires
少欲知足 115 content with few desires
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
摄一切法 攝一切法 115 embraces all dharmas
摄护 攝護 115 parigraha; to protect
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
深法 115 a profound truth
身坏命终 身壞命終 115 the break-up of the body, after death
身受 115 the sense of touch; physical perception
身业 身業 115 physical karma
深义 深義 115 deep meaning
阇那 闍那 115 jnana; knowing
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
圣谛 聖諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
生法 115 sentient beings and dharmas
圣法 聖法 115 the sacred teachings of the Buddha
圣果 聖果 115 sacred fruit
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生敬重 115 gives rise to veneration
生灭则老死忧悲苦恼灭 生滅則老死憂悲苦惱滅 115 from the suppression of existence results that of birth
生忍 115 Ordinary Patience
生天 115 highest rebirth
生缘老死 生緣老死 115 from birth as a requisite condition, then aging and death
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
生佛 115
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生死海 115 the ocean of Saṃsāra
声闻戒 聲聞戒 115 śrāvaka precepts
圣心 聖心 115 holy mind; Buddha mind
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
身见 身見 115 views of a self
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
舌相 115 the sign of a broad and long tongue
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十波罗蜜 十波羅蜜 115 ten pāramitās; ten perfections
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十二缘生 十二緣生 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十方佛土 115 the Buddha realms of the ten directions
十方三世 115 Ten Directions and Three Periods of Time
十号 十號 115 the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
识灭则名色灭 識滅則名色滅 115 from the suppression of understanding results that of name and form
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善道 115 ten wholesome kinds of practice
施无畏 施無畏 115
 1. abhayandada; bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
识缘名色 識緣名色 115 from consciousness as a requisite condition comes name-and-form
施者 115 The Giver
世智 115 worldly knowledge; secular understanding
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
世谛 世諦 115 worldly truth; conventional truth; relative truth; mundane truth
实法 實法 115 true teachings
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
世间智 世間智 115 worldly knowledge; secular understanding
实利 實利 115 relics; ashes after cremation
尸罗 尸羅 115 sila; commitment to not doing harm
尸罗波罗蜜 尸羅波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十善 115 the ten virtues
施设 施設 115 to establish; to set up
施食 115
 1. to give food
 2. Food Bestowal
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
实性 實性 115
 1. true nature
 2. actual nature
实语 實語 115 true words
施主 115
 1. benefactor
 2. an alms giver; a donor
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子之座 師子之座 115 throne
师子座 師子座 115 lion's throne
受法 115 to receive the Dharma
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
受灭则爱灭 受滅則愛滅 115 from the suppression of sensation results that of longing
受缘爱 受緣愛 115 from feeling as a requisite condition comes craving
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
受食 115 one who receives food
首陀 115 sudra; shudra; slave class
寿者见 壽者見 115 the view of a lifespan
水中月 115
 1. moon in the water
 2. the moon reflected in the water
水大 115 element of water
顺世 順世 115
 1. to die (of a monastic)
 2. materialistic; lokāyata
说净 說淨 115 explained to be pure
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
说欲 說欲 115 explanation of desire
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
四辩 四辯 115 the four unhindered powers of understanding
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四法 115 the four aspects of the Dharma
四果向 115 four fruits and four directions
四句偈 115 a four line gatha
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四如意足 115 the four kinds of teleportation
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四事供养 四事供養 115 the four offerings
四维 四維 115
 1. the four half points of the compass
 2. four social bonds
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无量心 四無量心 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四正勤 115 four right efforts; four right exertions
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
四事 115 the four necessities
四天下 115 the four continents
四无畏 四無畏 115 four kinds of fearlessness
宿业 宿業 115 past karma
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
宿命智 115 knowledge of past lives
所缘境 所緣境 115 depending upon
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
所行 115 actions; practice
宿愿 宿願 115 prior vow
塔庙 塔廟 116 stūpas; pagodas
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
歎佛 116 to praise the Buddha
贪爱 貪愛 116
 1. passion; desire; rāga
 2. Clinging
檀那波罗蜜 檀那波羅蜜 116 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
檀越 116 an alms giver; a donor
贪着 貪著 116 attachment to desire
他心智 116 understanding of the minds of other beings
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
天鼓 116 divine drum
天华 天華 116 divine flowers
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天乐 天樂 116 heavenly music
天众 天眾 116 devas
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
同法 116
 1. followers of the same teaching
 2. same dharma; same dharma analogy
通达方便波罗蜜 通達方便波羅蜜 116 understand thoroughly the skillful means of pāramitā
头面礼佛 頭面禮佛 116 came up to the Lord, saluted his feet with their heads
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. elimination of defilements through ascetic practice; dhutanga
徒众 徒眾 116 a group of disciples
退堕 退墮 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼法 陀羅尼法 116 dharani teaching
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
涂香 塗香 116 to annoint
外缘 外緣 119
 1. External Conditions
 2. external causes
外境 119 external realm of objects
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄执 妄執 119 attachment to false views
网缦 網縵 119 webbed
妄语 妄語 119 Lying
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
未来世 未來世 119 times to come; the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
问难 問難 119 Interrogation
闻思修 聞思修 119
 1. Listen, Contemplate, and Practice
 2. hearing, contemplation, and practice
闻慧 聞慧 119 Wisdom from Hearing; śrutamayīprajñā; wisdom from listening
我见 我見 119 the view of a self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我身 119 I; myself
无常想 無常想 119 the notion of impermanence
无得 無得 119 Non-Attainment
无等者 無等者 119 unsurpassed one; apratipudgala
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无分别智 無分別智 119
 1. non-discriminating wisdom
 2. Undiscriminating Wisdom
无复烦恼 無復煩惱 119 without any more defilements
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无见者 無見者 119 no observer
五力 119 pañcabala; the five powers
无明灭则行灭 無明滅則行滅 119 From the suppression of ignorance results the suppression of conceptions
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无求 無求 119 No Desires
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
五事 119 five dharmas; five categories
无师智 無師智 119 Untaught Wisdom
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所有 無所有 119 nothingness
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五欲 五慾 119 the five desires
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无碍清净天眼 無礙清淨天眼 119 unobstructed, pure divine eye
无碍智 無礙智 119 omniscience
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
五部 119
 1. the five classes
 2. the five divisions
无怖畏 無怖畏 119 without fear; free from danger; nirbhaya
无惭 無慚 119 shamelessness; āhrīkya
五尘 五塵 119 objects of the five senses
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量亿劫 無量億劫 119 countless kalpas
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无漏界 無漏界 119 the undefiled realm; anāsravadhātu
无明缘行 無明緣行 119 from ignorance, volition arises
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无身 無身 119 no-body
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生智 無生智 119
 1. Non-Arising Wisdom
 2. knowledge extended to the higher realms
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
无数诸佛 無數諸佛 119 innumerable Buddhas
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
献供 獻供 120 Offering
现生 現生 120 the present life
贤王 賢王 120 a sage-king
现相 現相 120 world of objects
香华 香華 120 incense and flowers
象王 120
 1. elephant king; noble elephant
 2. keeper of elephants
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
小劫 120 antarākalpa; intermediate kalpa
邪正 120 heterodox and orthodox
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪命 120 heterodox practices
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
邪婬 120 to commit sexual misconduct
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
心得自在 120 having attained mastery of their minds
新发意 新發意 120 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
心净 心淨 120 A Pure Mind
信乐 信樂 120 joy of believing
心灭 心滅 120 cessation of the deluded mind
信施 120 trust in charity
信受 120 to believe and accept
信受奉行 120 to receive and practice
心数法 心數法 120 a mental factor
心心 120 the mind and mental conditions
心意识 心意識 120
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
心缘 心緣 120 cognition of the environment
行禅 行禪 120
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行苦 120 suffering as a consequence of action
行灭则识灭 行滅則識滅 120 from the suppression of conceptions results that of understanding
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
行一 120 equivalence of all forms of practice
行缘识 行緣識 120 from volition, consciousness arises
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
行法 120 cultivation method
心观 心觀 120 contemplation on the mind
性相 120 inherent attributes
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
信力 120 the power of faith; śraddhābala
心所 120 a mental factor; caitta
信行 120
 1. faith and practice
 2. Xinxing
心行 120 mental activity
心业 心業 120 the mental karma
修善 120 to cultivate goodness
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修法 120 a ritual
修伽陀 120 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
修空 120 cultivation of emptiness
修习善根 修習善根 120 cultivate wholesome roots
西行 120
 1. going west
 2. Saigyō
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
学无学 學無學 120 one who is still studying and one who has completed their study
虚空界 虛空界 120 visible space
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
虚妄分别 虛妄分別 120
 1. a dilusion; a mistaken distinction
 2. a dilusion; a mistaken distinction
严净 嚴淨 121 majestic and pure
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
厌离 厭離 121 to give up in disgust
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
夜叉 121 yaksa
业烦恼 業煩惱 121 karmic affliction
业果 業果 121 karmic retribution; cause and effect; fruit of actions; karma and results; karmaphala
一法 121 one dharma; one thing
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
一食 121 one meal
一识 一識 121 one perception; one knowledge
疑网 疑網 121 a web of doubt
一心不乱 一心不亂 121
 1. Mind
 2. state of undisturbed single-mindedness
异学 異學 121 study of non-Buddhist worldviews
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一异 一異 121 one and many
依义不依语 依義不依語 121 Rely on the meaning
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
忆持 憶持 121 to keep in mind; to remember; dhāraṇa
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
因地 121
 1. causative stage
 2. the circumstances of place
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应作 應作 121 a manifestation
音声 音聲 121 sound; noise
因缘观 因緣觀 121
 1. Causes and Conditions
 2. contemplation of causes and conditions
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切法自在 121 sarvadharmeśvara
一切苦 121 all difficulty
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智慧 121 sarvajñāta; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一刹那 一剎那 121
 1. one kṣaṇa; one instant
 2. one ksana
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
一实 一實 121 suchness; inherent nature; true nature; bhūtatathatā; tathatā; tathata
一音 121
 1. one sound; the sound of the Buddha
 2. one voice
依正 121 two kinds of retribution; direct and conditional retribution
永劫 121 eternity
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有灭则生灭 有滅則生滅 121 from the suppression of existence results that of birth
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
有缘生 有緣生 121 From becoming as a requisite condition comes birth.
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
有法 121 something that exists
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
优昙华 優曇華 121 udumbara flower
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
有性 121 having the nature
愚癡暗 121 gloom of delusion and ignorance
欲界 121 realm of desire
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
缘生法 緣生法 121 conditioned dharmas
怨敌 怨敵 121 an enemy
缘法 緣法 121 causes and conditions
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
浴池 121 a bath; a pool
欲火 121
 1. the fire of desire
 2. lust
杂秽 雜穢 122 vulgar
赞歎 讚歎 122 praise
澡浴 122 to wash
增上 122 additional; increased; superior
增上慢 122 conceit; abhimāna
真佛子 122 True Buddhist
真佛 122 real body; saṃbhogakāya
正分别 正分別 122 right intention
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正教 122
 1. correct teaching
 2. orthodox religion
 3. Islam
 4. political teaching
 5. Eastern Orthodox Church
正精进 正精進 122 right effort
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
正法久住 122
 1. Eternally Abiding Dharma
 2. the right Dharma will last for a long time
正解 122 sambodhi; saṃbodhi; enlightenment
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正勤 122
 1. Effort; Right Effort
 2. Effort; Right Effort
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
正行 122 right action
正智 122 correct understanding; wisdom
真净 真淨 122 true and pure teaching
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
智德 122 the virtue of wisdom; wisdom
值佛出世 122 meeting the Buddha when he manifested in the world
知根 122 organs of perception
智相 122 discriminating intellect
直心 122
 1. a straightforward mind
 2. Direct
知行 122 Understanding and Practice
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
智慧力 122 power of wisdom
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
智心 122 a wise mind
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
重担 重擔 122 a heavy load
众苦 眾苦 122 all suffering
中品 122 middle rank
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法无我 諸法無我 122 All phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸天王 諸天王 122 lord of devas; devendra
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
住心 122 abiding in thoughts; abode of the mind
住众 住眾 122 Community
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
转于法轮 轉於法輪 122 move forward the Dharma wheel
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
住着 住著 122 to cling; to attach; to dwell
自度 122 self-salvation
自利利他 122 the perfecting of self for the benefit of others
自清净 自清淨 122 oneself being purified
资生 資生 122 the necessities of life
自心 122 One's Mind
自赞毁他 自讚毀他 122 praising slander of others
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
罪報 罪報 122 retribution
最胜 最勝 122 jina; conqueror
作佛 122 to become a Buddha
作佛事 122 do as taught by the Buddha
作意 122 attention; engagement