Glossary and Vocabulary for Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 413 jīn today / modern / present / current / this / now 今毘婆尸如來
2 337 shí time / a point or period of time
3 267 zhōng middle 已超三有險難中
4 209 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者
5 196 yán to speak / to say / said 即作是言
6 176 zhǔ owner 彼妙耳商主
7 173 童子 tóngzǐ boy 乃至最後彼妙相童子
8 170 shāng commerce / trade 彼妙耳商主
9 158 zuò to do 即作是言
10 149 bitterness / bitter flavor 生死煩惱毒蛇所蠚墜墮極苦
11 147 xīn heart 當起最上悲愍心
12 139 miào wonderful / fantastic 清淨善調殊妙相
13 138 shēng to be born / to give birth 加復極生淨信
14 133 child / son 又諸天子空中雨眾殊妙天
15 132 zhòng many / numerous 色相謙柔眾德具
16 121 rén person / people / a human being 守田人聞彼優婆塞說是如來勝功德已
17 114 jiàn to see
18 110 děng et cetera / and so on 沙門臣法護等奉
19 108 shèng to beat / to win / to conquer 佛極尊勝無比類
20 104 Buddha / Awakened One 佛聰利智亦無等
21 103 big / great / huge / large / major 佛大牟尼無比類
22 99 金色 jīnsè gold 所生身皆金色
23 97 néng can / able 大力能
24 94 shì matter / thing / item 我當得果事還同
25 91 shēn human body / torso 發生淨信身毛喜豎
26 90 tool / device / utensil / equipment / instrument 色相謙柔眾德具
27 88 to know / to learn about / to comprehend 人眾咸悉來詣無勝苾芻之所
28 87 lìng to make / to cause to be / to lead 勅令彼人而乘于象
29 86 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 優婆塞復說伽陀曰
30 83 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 佛善調柔復無同
31 83 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 無怨無患常清淨
32 82 wén to hear 守田人聞彼優婆塞說是如來勝功德已
33 82 to arise / to get up 隨起悲心
34 78 method / way 普獲一切無等法
35 77 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 阿難告阿闍世王言
36 73 shě to give 於自舍延請世尊及苾芻眾
37 73 wáng Wang 王乃嚴整車
38 70 即時 jíshí immediate / prompt / instantaneous 即時發生最上廣大信樂
39 70 to reach 城中諸婆羅門及長者等
40 69 mìng life 如王之命非臣所欲
41 68 power / force / strength 力營曾無小畜
42 68 最上 zuìshàng supreme 餘無等比最上士
43 67 爾時 ěr shí at that time 爾時
44 67 one 以一豆餅奉上毘婆尸如來
45 67 lái to come 駕來詣守田人所
46 66 good fortune / happiness / luck 以此施佛所獲福
47 63 to go to / to arrive / to reach 駕來詣守田人所
48 63 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 自捨如來大覺尊
49 62 niàn to read aloud 心愛念猶如親友
50 61 yuàn to hope / to wish / to desire 願我過於此生後
51 61 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 色苾芻是
52 60 shī the practice of selfless giving / dāna 施田
53 59 mother 非母
54 57 qián front 力現住其前
55 56 bēi sadness / sorrow / grief 當起最上悲愍心
56 56 gain / advantage / benefit 即今迦尸孫那利
57 55 force / compel / force 無勝苾芻向者於我逼以
58 55 desire 如王之命非臣所欲
59 55 clothes / clothing 脫身所被一小衣片而用施佛
60 54 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 優婆塞復說伽陀曰
61 53 guǎng wide / large / vast 廣以方便
62 53 zhī to know 知是事
63 52 hair 彼守田人發是
64 51 xián salty / briny 利養供給咸共臻集
65 50 大臣 dàchén chancellor / minister 即今勇戾大臣是
66 50 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 修成無上廣大最
67 50 chù a place / location / a spot / a point 彼彼所住方處
68 49 guǒ a result / a consequence 我當得果亦復然
69 48 past / former times 昔未曾覩
70 48 shū different / special / unusual 清淨善調殊妙相
71 48 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 圓成妙好普莊嚴
72 47 guān to look at / to watch / to observe 諸有智者審觀
73 47 suí to follow 隨起悲心
74 46 speed 息除飢渴速獲輕安
75 46 yuán garden / orchard 童子先往翁父園中
76 46 wife 彼時妙耳商主之妻
77 46 yǒng brave / courageous 即今勇戾大臣是
78 45 shòu to suffer / to be subjected to 由斯善業於天人中受勝妙樂
79 45 世間 shìjiān world / the human world 靜念世間誠堪驚懼
80 45 zūn to honor / to respect 佛極尊勝無比類
81 44 日照 rìzhào sunshine 日照商主即於會中右膝著地
82 44 soil / ground / land 悶絕僵仆于地
83 44 tóng like / same / similar 佛聖解了復無同
84 43 廣大 guǎngdà vast / extensive 修成無上廣大最
85 43 qiān one thousand 經俱胝那庾多百千劫中
86 42 female / feminine 彼時女使者
87 42 女人 nǚrén woman / women 令此女人身毒銷散平復如故
88 41 yuē to speak / to say 優婆塞復說伽陀曰
89 41 guāng light 其光晃耀映
90 41 shēn deep 深自毀責
91 41 mǐn to pity / to sympathize 當起最上悲愍心
92 41 huò to reap / to harvest 因獲如意寶
93 40 zēng to increase / to add to / to augment 惡增甚
94 40 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 圓成妙好普莊嚴
95 39 happy / glad / cheerful / joyful 佛勝妙樂亦無等
96 39 破壞 pòhuài to wreck / to break / to destroy 誠哉破壞中破壞
97 39 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 普開眾生利益門
98 38 to bend / to violate / to go against 即今勇戾大臣是
99 38 xiàn to appear / to manifest / to become visible 力現住其前
100 37 fèng to offer / to present 沙門臣法護等奉
101 37 ěr ear 彼妙耳商主
102 37 汝等 rǔ děng you all 汝等今時咸共見彼妙耳商主破
103 37 shàng top / a high position 佛最勝上無等比
104 37 人眾 rénzhòng many people / crowds of people 彼滿度摩城一切人眾
105 37 strange / unusual / uncanny 奇哉
106 37 使 shǐ to make / to cause 使其來還妄起染緣
107 36 金色童子因緣經 jīnsè tóngzǐ yīnyuán jīng Suvarṇavarṇāvadāna / Jinse Tongzi Yinyuan Jing 金色童子因緣經卷第十二
108 36 huā Hua 垂諸花纓眾寶
109 35 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 而佛世尊於百千劫中
110 35 bǎo a jewel / gem / a treasure 嚴以寶象上安
111 35 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 西天譯經三藏朝散大夫
112 34 Germany 色相謙柔眾德具
113 34 proper / suitable / appropriate 我今宜應自求殞絕
114 34 xíng to walk / to move 以極少物淨心行施願力所資
115 34 wèi to call 女忽來而謂眾曰
116 33 色相 sèxiāng coloration / hue 色相謙柔眾德具
117 33 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴以寶象上安
118 33 bǎi one hundred 經俱胝那庾多百千劫中
119 32 idea 於汝意云何
120 32 救護 jiùhù to save and protect 今時何人為救護
121 32 è evil / vice 勿使他人聞此惡
122 32 修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth 無量劫來廣修福事
123 31 zhǐ to stop / to halt 城外有僧寺眾所棲止
124 31 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 總略真實眾德聚
125 31 zhù to dwell / to live / to reside 力現住其前
126 31 míng bright / brilliant 加復明利而
127 31 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 乃至路傍空舍棄屍林等
128 30 chí to grasp / to hold 淨心持所有食
129 30 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 汝應信受此功德
130 30 kuài minced meat or fish 金色童子聞諸膾宰互言議已
131 30 to break / to ruin / to destroy 汝等今時咸共見彼妙耳商主破
132 30 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 毘婆尸如來為守田人授阿耨多
133 29 fāng square / quadrilateral / one side 即時虛構方計用遮其事
134 29 to see / to observe / to witness 昔未曾覩
135 29 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 心愛念猶如親友
136 29 nán difficult / arduous / hard 已超三有險難中
137 29 chén minister / statesman / official 沙門臣法護等奉
138 29 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 奉上世尊毘婆尸如來
139 28 gào to tell / to say / said / told 阿難告阿闍世王言
140 28 zhǒng kind / type 植施種勝報不虛
141 28 歡喜 huānxǐ joyful 日照商主滿其所願心大歡喜
142 28 to lift / to hold up / to raise 即自收舉衣鉢受用出離其寺
143 27 迦尸 Jiāshī Kasi / Kashi / Kāśī 即今迦尸孫那利
144 27 lín a wood / a forest / a grove 乃至路傍空舍棄屍林等
145 27 kāi to open 普開眾生利益門
146 27 dialect / language / speech 僧房門首如常語論
147 27 sūn Sun 即今迦尸孫那利
148 27 毘婆尸 Pípóshī Vipaśyin / Vipassī / Vipasyin Buddha 以一豆餅奉上毘婆尸如來
149 27 chéng a city / a town 即時嚴絜國城內外
150 27 光明 guāngmíng bright 妙莊嚴光明普照
151 27 qiú to request 如臣志樂願求出家淨修梵行
152 26 悲心 bēixīn a sympathetic mind 隨起悲心
153 26 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 如臣志樂願求出家淨修梵行
154 26 jìn to the greatest extent / utmost 乃至盡壽修持梵行
155 26 zhào to illuminate / to shine 今日照商主是
156 26 shā to kill / to murder / to slaughter
157 26 jiǔ old 雖久
158 25 xiū to decorate / to embellish 修成無上廣大最
159 25 hòu after / later 願我過於此生後
160 25 具足 jùzú complete / full / perfect 念力具足大自在
161 25 nǎo to be angry / to hate 極受苦惱
162 25 bái white 阿闍世王復白尊者阿難言
163 25 貧窮 pínqióng poor / impoverished 以貧窮故
164 25 zǎi to slaughter 金色童子聞諸膾宰互言議已
165 24 extra / surplus / remainder 餘無等比最上士
166 24 shī corpse 乃至路傍空舍棄屍林等
167 24 four 四遠人眾聞已信慕
168 24 guān an office 四監逐官咸起瞋恚
169 24 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 所有一切釋迦如來聲聞弟子
170 24 cún to exist / to survive 命存何
171 24 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 枉執罪染置鐵叉上
172 24 can / may / permissible 今懺罪願尊忍可
173 24 正法 zhèngfǎ proper law 如佛宣說於正法
174 24 zài in / at 子今在何處
175 23 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 頂禮雙足
176 23 sufficient / enough 禮佛足發大誓願
177 23 huì can / be able to 苾芻與諸苾芻共會
178 23 yōu to worry / to be concerned 眾鳥聚居憂卵中
179 23 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 審思心極追悔
180 23 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 大眾咸悉瞻覩
181 23 kōng empty / void / hollow 即於空
182 23 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 發生淨信身毛喜豎
183 23 zhì wisdom / knowledge / understanding 佛聰利智亦無等
184 23 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 應供
185 23 yuè pleased 適悅而住
186 23 mén door / gate / doorway / gateway 普開眾生利益門
187 23 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 宮嬪眷屬臣佐吏民
188 22 to enter 自空徐來入王舍大城
189 22 to assemble / to meet together 總略真實眾德聚
190 22 an item
191 22 yuán fate / predestined affinity 為人虛妄構以染緣
192 22 wǎng to go (in a direction) 故往召一婆羅
193 21 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 仁者咸應共均所施
194 21 jiù to save / to rescue 我以神力救令得脫
195 21 shě to give 自捨如來大覺尊
196 21 to be terrified / to be afraid / to be frightened 無我無怖無不伏
197 21 威神 Wēishén Anubhāva 正等正覺威神力
198 21 其後 qí hòu after that 其後命
199 21 jìng clean 淨出家
200 21 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 生死煩惱毒蛇所蠚墜墮極苦
201 21 sān three 已超三有險難中
202 21 to cover 有金色衣自然覆體
203 21 shēng sound 所有世尊一切聲
204 21 不能 bù néng cannot / must not / should not 遍求其葉竟不能
205 20 gāo high / tall 眾莊嚴具其量高
206 20 hài to injure / to harm to 於中寧忍起害心
207 20 to leave / to depart / to go away / to part 即得離諸貧苦
208 20 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 豈非於我不尊敬邪
209 20 cotton cloth / textiles / linen 如是殊特廣嚴布
210 20 jīn gold 即此金
211 20 逼迫 bīpò to force / to compel / to coerce 以其飢渴苦惱逼迫醜
212 20 空中 kōngzhōng in the sky / in the air 高舉空中清淨潔白
213 20 zhèng proof 如佛所證無上道
214 20 wèi Eighth earthly branch 今未迴復
215 20 往昔 wǎngxī in the past 往昔象牙寶嚴具
216 20 capacity / degree / a standard / a measure 自度度他皆出離
217 20 無數 wúshù countless / innumerable 無數百
218 20 發生 fāshēng to happen / to occur / to take place 發生淨信身毛喜豎
219 20 a human or animal body 有金色衣自然覆體
220 19 chéng honesty / sincerity 今所作誠為不善
221 19 答言 dá yán to reply 尊者答言
222 19 希有 xīyǒu uncommon 甚為希有
223 19 xiān first 而彼先來說法
224 19 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 王舍城一切大眾
225 19 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 登鐵叉上受大苦惱
226 19 zhuàng form / appearance / shape 翼騰驤狀如鵝王
227 19 shǎo few 以此少物如何行施
228 19 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 生死煩惱毒蛇所蠚墜墮極苦
229 19 xuán to revolve 旋脫旋生
230 19 yòng to use / to apply 脫身所被一小衣片而用施佛
231 19 阿闍世王 Āshéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu 阿難告阿闍世王言
232 19 ài to love 枯涸愛源
233 19 大師 dàshī venerable master / great master / master 試鴻臚卿傳梵大師賜紫
234 18 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 正等正覺
235 18 思念 sīniàn to think of / to long for / to miss 忽自思念
236 18 residence / dwelling 一切不善居我身
237 18 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 梵行人中此非道理
238 18 shì a generation 佛為世父亦無等
239 18 to die 懼死懷怖舉身顫
240 18 qīn relatives 即詣妙耳商主諸有親
241 18 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 具大威德
242 18 愛念 àiniàn to miss 慈心愛念諸眾生
243 18 yǔn to perish / to die 置鐵叉上將殞其命
244 18 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 善轉清淨大法輪
245 18 bào newspaper 一一獄中受苦報盡
246 18 business / industry 芻復造何業
247 18 今日 jīnrì today 今日照商主是
248 18 wéi dangerous / precarious 居極艱苦困危分位
249 18 zhān to look at 大眾咸悉瞻覩
250 17 guī to go back / to return 知法可歸
251 17 day of the month / a certain day 日詣他舍傭
252 17 tuō to take off 旋脫旋生
253 17 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切眾生皆得最上意願圓滿
254 17 童女 tóngnǚ virgin female 童女是
255 17 chā a fork / a prong 置鐵叉上將殞其命
256 17 別離 biélí to leave 與汝別離火熾然
257 17 father 佛為世父亦無等
258 17 fén to burn 昔為大火所焚燎
259 17 huǒ fire / flame 我昔為彼貧窮火
260 17 艱苦 jiānkǔ difficult 散貧困艱苦若斯
261 17 zhú to chase / to expel 即同奔逐勸誘欲
262 17 端嚴 duānyán dignified / stately 身相端嚴猶若金山
263 17 yíng to trade / to operate / to run / to manage 力營曾無小畜
264 17 liú to flow / to spread / to circulate 言詞流澤音聲清美
265 17 自然 zìrán nature 有金色衣自然覆體
266 17 大城 dà chéng great city 自空徐來入王舍大城
267 17 yuán won / yuan 諸妙珍財悉圓具
268 17 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 乃生怖畏
269 17 a man / a male adult 妻答夫言
270 17 zuò seat 其座
271 17 rain 雨眾妙天花
272 17 tián field / farmland 守田人聞彼優婆塞說是如來勝功德已
273 16 shí real / true 實未曾有
274 16 難得 nándé difficult to obtain 不得值遇極難得
275 16 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 即時起大悲
276 16 憂苦 yōukǔ to be worried and suffering 我昔舍中增憂苦
277 16 zhāo to beckon / to hail 招苦果
278 16 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 即自收舉衣鉢受用出離其寺
279 16 shì to match 適悅而住
280 16 jiāo to teach / to educate / to instruct 我佛淨教大威力
281 16 其事 qí shì that thing / this thing 普聞其事
282 16 to calculate / to compute / to count 即時虛構方計用遮其事
283 16 zhì to place / to lay out 置鐵叉上將殞其命
284 15 愛樂 ài lè love and joy 隨風聞者生愛樂心
285 15 合掌 hézhǎng to join palms 百千人眾合掌頂禮
286 15 王舍 wángshè Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 自空徐來入王舍大城
287 15 a thoroughfare 子即時持器周行街衢巷陌乞食自資
288 15 城中 chéngzhōng Chengzhong 城中諸婆羅門及長者等
289 15 wēi prestige / majesty 身相敦肅無量威光
290 15 shēn to extend / to stretch out / to open up 備以飲食微伸
291 15 調 tiáo to harmonize 佛善調柔復無同
292 15 滿 mǎn full 彼滿度摩城一切人眾
293 15 a family clan 見諸豪貴上族之子
294 15 圓成 yuán chéng complete perfection 圓成妙好普莊嚴
295 15 雙足 shuāng zú both feet / two-legged 頂禮雙足
296 15 miàn side / surface 人所觀者掩面而去
297 14 yuè month 名為妙月如來
298 14 殺害 shāhài to kill / to murder 將令殺害而
299 14 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 如佛成就一切智
300 14 shí food / food and drink
301 14 huì anger / rage 時說法苾芻轉起恚心
302 14 今生 jīnshēng this life 過今生已至當生
303 14 決定 juédìng to decide 應時決定無差失
304 14 tóng boy / child
305 14 jiān to supervise / to inspect 四監逐官咸起瞋恚
306 14 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 於剎那間商主
307 14 tiān day 生時天
308 14 to criticize 相議言
309 14 zhòng heavy 寶所成八重層級
310 14 說法 shuō fǎ a statement / wording 聽受說法
311 14 歸命 guīmìng namo / to pay respect to / to take refuge 咸發淨心歸命頂禮
312 14 xiǎn to show / to manifest / to display 猶如寶山而高顯
313 14 天中 tiānzhōng in the middle of the sky 譬如天中廣勝殿
314 14 圓滿 yuánmǎn satisfactory 切眾生皆得最上意願圓滿
315 14 to bind / to tie 何等極惡怨縛心
316 14 chuí to hang / to suspend / to droop 心願垂忍可
317 14 interest 息除飢渴速獲輕安
318 14 多種 duōzhǒng many kinds of / diverse / multi- 如是多種妙相嚴
319 14 威力 wēilì might / formidable power 以自色相威力聖智
320 14 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 四遠人眾聞已信慕
321 14 fàng to put / to place
322 14 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 子致如是邪
323 14 飲食 yǐn shí food and drink 飲食衣服座
324 14 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 燒眾名香散諸妙花
325 13 xìn to believe / to trust 四遠人眾聞已信慕
326 13 jiā house / home / residence 而我今者家無財物
327 13 yuàn to blame / to complain 無怨無患常清淨
328 13 chì imperial decree 勅令彼人而乘于象
329 13 大海 dàhǎi sea / ocean 佛於生死大海中
330 13 color 色苾芻是
331 13 to be fond of / to like 發生淨信身毛喜豎
332 13 rich / wealthy 昔時富
333 13 guó a country / a state / a kingdom 是時有一國
334 13 cǔn to ponder / to speculate / to consider / to guess 時說法苾芻後自惟忖
335 13 可愛 kěài cute / lovely 能於佛如來所種植淨施可愛種子
336 13 離散 lísàn to be scattered / to be separated 一切樂事悉離散
337 13 奉上 fèngshàng to offer 以一豆餅奉上毘婆尸如來
338 13 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 已證無漏涅槃樂
339 13 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 即時恭敬禮佛雙足
340 13 hǎo good 愛嚴好衣服
341 13 qīn to invade / to encroach upon / to raid 無福醜陋苦惱侵逼
342 13 周行 zhōuháng main street 宜當周行乞丐
343 13 yún cloud 廣大雲吼音聲
344 12 zuì crime / sin / vice 汝有此罪
345 12 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 正等正覺清淨鉢中
346 12 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 提供新式標點
347 12 fàn Sanskrit 試鴻臚卿傳梵大師賜紫
348 12 bright / radiant / shining 髻珠輪相光明焰赫
349 12 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 自度度他皆出離
350 12 妓女 jìnǚ prostitute 妓女眷屬福所招
351 12 dào to arrive 到已
352 12 救度 jiùdù to help relieve from suffering 救度眾生
353 12 cháo to face 西天譯經三藏朝散大夫
354 12 xiè to thank 流謝滅諸行不停
355 12 無義 wúyì without meaning / nonsense / immoral / faithless 逼惱怖畏無義利
356 12 ān calm / still / quiet / peaceful 嚴以寶象上安
357 12 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 神力
358 12 shèng divine / holy / sacred / ārya 佛聖解了復無同
359 12 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 經俱胝那庾多百千劫中
360 12 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 守田人聞彼優婆塞說是如來勝功德已
361 12 shān a mountain / a hill / a peak 及大雪山
362 12 譯經 yì jīng to translate the scriptures 西天譯經三藏朝散大夫
363 12 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 最勝吉祥妙光聚
364 12 qīng minister / high officer 試鴻臚卿傳梵大師賜紫
365 12 何所 hésuǒ where / what place 乞丐周行何所成
366 12 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 飲食衣服座
367 12 極大 jídà enormous 世間眾生極大苦惱
368 12 shì to test / to try / to experiment 試鴻臚卿傳梵大師賜紫
369 12 belly / skin 試鴻臚卿傳梵大師賜紫
370 12 妻室 qīshì wife 其妻室
371 12 利益 lìyì benefit / interest 普開眾生利益門
372 12 tīng to listen 汝應善聽
373 12 樂欲 lè yù the desire for joy 是諸人眾隨樂欲心
374 12 白言 bái yán to say 作是白言
375 12 hóng great / large 試鴻臚卿傳梵大師賜紫
376 12 zhuì to fall down / to drop / to sink 生死煩惱毒蛇所蠚墜墮極苦
377 12 大夫 dàifu doctor 西天譯經三藏朝散大夫
378 12 èr two 如來最上二足尊
379 12 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable 愚迷動亂沈沒無依
380 12 提供 tígōng to supply / to provide 提供新式標點
381 12 book / volume
382 12 zuò to sit 上中下位依次而坐
383 12 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 提供新式標點
384 12 to hasten / to hurry / to be attracted to 即時趨前而伸拜奉
385 12 謂言 wèiyán to say 謂言
386 12 to translate / to interpret 詔譯
387 12 zhào an imperial decree 詔譯
388 12 三藏 Sān Zàng Tripitaka 西天譯經三藏朝散大夫
389 12 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 多種逼惱相續
390 12 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 投樹攀彼極高枝
391 12 shāng to injure / to wound / to be injured 枝墜身傷苦侵逼
392 12 guò to cross / to go over / to pass 昔無過咎
393 12 rǎn to be contagious / to catch (illness) 無染遠離於憒閙
394 12 xiǎo small / tiny / insignificant 力營曾無小畜
395 11 knee 日照商主即於會中右膝著地
396 11 special / unique / distinguished 威德殊特
397 11 打擊 dǎjī to hit / to strike 瓦石打擊驅逐而言
398 11 cái money / wealth / riches / valuables 輸財
399 11 withered / dried up 枯涸愛源
400 11 jié a marking line 即時嚴絜國城內外
401 11 chì to burn / to blaze 炎熾燒然逼我心
402 11 諸天 zhūtiān devas 帝釋諸天供養稱讚皆非究竟
403 11 zhǎng palm of the hand 掌前白尊者阿難言
404 11 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 如我所作悉圓成
405 11 wēi small / tiny 備以飲食微伸
406 11 shī to lose 往昔遲留及失時
407 11 普遍 pǔbiàn universal / general / widespread / commonplace 主普遍觀察眾坐已定
408 11 dìng to decide 定十力具足
409 11 shuǐ water 間布清淨妙香水瓶
410 11 huǐ to destroy 復出惡言增加呵毀
411 11 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 當來獲得妙色相
412 11 妙好 miào hǎo elaborate and beautiful 圓成妙好普莊嚴
413 11 智慧 zhìhuì wisdom 色相戒行禪定精進智慧
414 11 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮奉毘婆尸如來之間
415 11 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 所獲利養由斯間絕
416 11 lèi kind / type / class / category 佛大牟尼無比類
417 11 chù to touch / to feel 為彼苾芻摩觸頭頂善安慰之
418 11 zhèng upright / straight
419 11 to gather / to collect 利養供給咸共臻集
420 11 方便 fāngbiàn convenient 廣以方便
421 11 國主 guózhǔ monarch / emperor 國主阿闍
422 11 教法 jiàofǎ a creed / a doctrine / teachings / a teaching method 教法大威神力
423 10 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 如佛宣說於正法
424 10 jiě to loosen / to unfasten / to untie 佛聖解了復無同
425 10 tranquil 寂諸根
426 10 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 於一切眾生起悲愍心
427 10 殘破 cánpò to be broken / to be dilapidated / to be ruined 即時入己殘破舍中
428 10 pleased / happy 舉熙怡目見是
429 10 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 唯說法苾芻出不善語謗彼無勝苾芻
430 10 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 破癡暗者
431 10 無比 wúbǐ incomparable / unparalleled 佛大牟尼無比類
432 10 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 即為商主說伽陀曰
433 10 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap 以百劫積集慈愛光
434 10 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 如佛成就一切智
435 10 巷陌 xiàngmò an alley / a street 子即時持器周行街衢巷陌乞食自資
436 10 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 流謝滅諸行不停
437 10 bàng to slander / to defame / to speak ill of 謗訕於彼無勝
438 10 飢渴 jīkě hungry and thirsty 以其飢渴苦惱逼迫醜
439 10 旃檀 zhāntán sandalwood 觸處遍灑旃檀香水
440 10 to take / to get / to fetch 然今為汝取要言之
441 10 to give / to bestow favors 試鴻臚卿傳梵大師賜紫
442 10 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 即告毘首羯磨天子言
443 10 所生 suǒshēng parents (father and mother) 所生身皆金色
444 10 interesting 復五百生墮畜生趣
445 10 過失 guòshī defect / fault 遠離一切過失等
446 10 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 日照商主滿其所願心大歡喜
447 10 心意 xīnyì meaning 金色童子心意清淨
448 10 驚異 jīngyì amazed / astonished 驚異
449 10 yàn flame / blaze 明顯猶初出焰金
450 10 大王 dàwáng king 大王
451 10 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 植福果報殊勝
452 10 xiáng detailed / complete / thorough 不能為此審詳辯
453 10 bēn to run fast / to flee 即同奔逐勸誘欲
454 10 醜相 chǒuxiāng ugly expression / unsightly manners 是時醜相
455 10 huái bosom / breast 抱持居懷
456 10 長者 zhǎngzhě the elderly 城中諸婆羅門及長者等
457 10 to store
458 10 zhī to support 身支苦痛
459 10 duò to fall / to sink 生死煩惱毒蛇所蠚墜墮極苦
460 10 jiā jia 及持一莖迦蘭膩迦花亦以
461 9 yǎn eye
462 9 róng to hold / to contain 弱容儀隱而不現
463 9 驚怖 jīngbù to surprise 驚怖者善為安慰
464 9 zhào to call together / to summon / to convene 故往召一婆羅
465 9 發問 fāwèn to question / to ask / to raise a question 乃發問
466 9 險惡 xiǎnè dangerous / sinister / vicious 險惡流中水族滿
467 9 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 帝釋諸天供養稱讚皆非究竟
468 9 zhí a plant / trees 植福果報殊勝
469 9 加持 jiāchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment 乃發真實加持之力
470 9 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 捷辯記念悉具足
471 9 to go 人所觀者掩面而去
472 9 zhǔ to gaze at / to stare at 善觀矚者
473 9 prosperous / splendid 舉熙怡目見是
474 9 虛空 xūkōng empty space 金色尊者以自神力踊身虛空
475 9 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 其父起尊重心
476 9 luó Luo 羅三藐三菩提記已
477 9 shù tree 詣一樹下
478 9 財寶 cái bǎo money and valuables 居家巨富財寶豐盈
479 9 tuó steep bank 儞民陀囉山
480 9 yǐn to hide / to conceal 弱容儀隱而不現
481 9 chá to examine / to inquire / to inspect 普觀察已
482 9 huì dirty / unclean 我昔舍中多穢污
483 9 mēn stuffy 悶絕僵仆于地
484 9 yíng to wind around / to entwine 病苦縈纏熱惱侵
485 9 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 然以淨心將自守田所得之
486 9 shì to attend on 佛弟子中近侍尊
487 9 jiā to add 加復極生淨信
488 9 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 阿羅漢果
489 9 妙莊嚴 miào zhuāng yán Wondrous Adornment 妙莊嚴光明普照
490 9 cuì haggard / sad / downcast / distressed 昔時貧悴深憂苦
491 9 jìn nearby 即於近側問一優婆塞
492 9 內外 nèiwài inside and outside 即時嚴絜國城內外
493 9 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 猶如稚童啼哀莫止
494 9 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 如臣志樂願求出家淨修梵行
495 8 觀察 guānchá to observe / to look carefully 主普遍觀察眾坐已定
496 8 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 過去世中有佛
497 8 to rub 為彼苾芻摩觸頭頂善安慰之
498 8 lèi tears 滿目淚流
499 8 ruò to burn 昔舍火爇亡人骨
500 8 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 城中諸婆羅門及長者等

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 439 I / me / my 而我今者家無財物
2 413 jīn today / modern / present / current / this / now 今毘婆尸如來
3 337 shí time / a point or period of time
4 302 in / at 無染遠離於憒閙
5 302 shì is / are / am / to be 守田人聞彼優婆塞說是如來勝功德已
6 287 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所說最勝如法儀
7 273 that / those 守田人聞彼優婆塞說是如來勝功德已
8 269 already / afterwards 已超三有險難中
9 267 zhōng middle 已超三有險難中
10 239 zhū all / many / various 即得離諸貧苦
11 237 wèi for / to 佛為大師無與等
12 235 his / hers / its / theirs 力現住其前
13 210 again / more / repeatedly 優婆塞復說伽陀曰
14 209 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者
15 205 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而佛世尊於百千劫中
16 196 yán to speak / to say / said 即作是言
17 192 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 而我今者家無財物
18 187 zhī him / her / them / that 然以淨心將自守田所得之
19 176 zhǔ owner 彼妙耳商主
20 173 童子 tóngzǐ boy 乃至最後彼妙相童子
21 171 such as / for example / for instance 如佛所證無上道
22 170 shāng commerce / trade 彼妙耳商主
23 169 so as to / in order to 以一豆餅奉上毘婆尸如來
24 168 this / these 汝應信受此功德
25 168 no 餘無等比最上士
26 163 promptly / right away / immediately 即作是言
27 158 zuò to do 即作是言
28 151 zāi exclamatory particle 苦哉
29 149 bitterness / bitter flavor 生死煩惱毒蛇所蠚墜墮極苦
30 147 xīn heart 當起最上悲愍心
31 146 yǒu is / are / to exist 已超三有險難中
32 144 you / thou 汝應信受此功德
33 139 miào wonderful / fantastic 清淨善調殊妙相
34 138 shēng to be born / to give birth 加復極生淨信
35 133 child / son 又諸天子空中雨眾殊妙天
36 132 zhòng many / numerous 色相謙柔眾德具
37 121 rén person / people / a human being 守田人聞彼優婆塞說是如來勝功德已
38 114 jiàn to see
39 110 děng et cetera / and so on 沙門臣法護等奉
40 110 一切 yīqiè all / every / everything 普獲一切無等法
41 109 extremely / very 佛極尊勝無比類
42 108 shèng to beat / to win / to conquer 佛極尊勝無比類
43 104 ruò to seem / to be like / as 身相端嚴猶若金山
44 104 Buddha / Awakened One 佛聰利智亦無等
45 103 big / great / huge / large / major 佛大牟尼無比類
46 99 金色 jīnsè gold 所生身皆金色
47 97 néng can / able 大力能
48 97 naturally / of course / certainly 自捨如來大覺尊
49 94 not / no 豈非於我不尊敬邪
50 94 shì matter / thing / item 我當得果事還同
51 93 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 念守田人善根力故
52 91 shēn human body / torso 發生淨信身毛喜豎
53 90 tool / device / utensil / equipment / instrument 色相謙柔眾德具
54 89 如是 rúshì thus / so 如是
55 88 to know / to learn about / to comprehend 人眾咸悉來詣無勝苾芻之所
56 87 lìng to make / to cause to be / to lead 勅令彼人而乘于象
57 86 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 優婆塞復說伽陀曰
58 84 yòu again / also 又當發願
59 84 dāng to be / to act as / to serve as 又當發願
60 83 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 佛善調柔復無同
61 83 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 無怨無患常清淨
62 82 wén to hear 守田人聞彼優婆塞說是如來勝功德已
63 82 to arise / to get up 隨起悲心
64 82 xiāng each other / one another / mutually 清淨善調殊妙相
65 78 method / way 普獲一切無等法
66 77 yīng should / ought 汝應信受此功德
67 77 de potential marker 即得離諸貧苦
68 77 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 阿難告阿闍世王言
69 76 this 由斯善業於天人中受勝妙樂
70 73 shě to give 於自舍延請世尊及苾芻眾
71 73 wáng Wang 王乃嚴整車
72 70 即時 jíshí immediate / prompt / instantaneous 即時發生最上廣大信樂
73 70 to reach 城中諸婆羅門及長者等
74 69 mìng life 如王之命非臣所欲
75 68 power / force / strength 力營曾無小畜
76 68 最上 zuìshàng supreme 餘無等比最上士
77 68 in / at 勅令彼人而乘于象
78 67 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 王乃嚴整車
79 67 爾時 ěr shí at that time 爾時
80 67 one 以一豆餅奉上毘婆尸如來
81 67 lái to come 駕來詣守田人所
82 66 good fortune / happiness / luck 以此施佛所獲福
83 64 also / too 佛聰利智亦無等
84 63 to go to / to arrive / to reach 駕來詣守田人所
85 63 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 自捨如來大覺尊
86 62 what / where / which 芻復造何業
87 62 niàn to read aloud 心愛念猶如親友
88 61 yuàn to hope / to wish / to desire 願我過於此生後
89 61 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 色苾芻是
90 60 jiē all / each and every / in all cases 切眾生皆得最上意願圓滿
91 60 shī the practice of selfless giving / dāna 施田
92 59 yóu follow / from / it is for...to 由斯善業於天人中受勝妙樂
93 59 mother 非母
94 57 qián front 力現住其前
95 57 huò or / either / else 或有證得須陀洹果者
96 56 bēi sadness / sorrow / grief 當起最上悲愍心
97 56 gain / advantage / benefit 即今迦尸孫那利
98 55 force / compel / force 無勝苾芻向者於我逼以
99 55 desire 如王之命非臣所欲
100 55 clothes / clothing 脫身所被一小衣片而用施佛
101 54 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 優婆塞復說伽陀曰
102 53 guǎng wide / large / vast 廣以方便
103 53 zhī to know 知是事
104 52 and 佛聖言說無與等
105 52 hair 彼守田人發是
106 51 xián salty / briny 利養供給咸共臻集
107 50 大臣 dàchén chancellor / minister 即今勇戾大臣是
108 50 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 修成無上廣大最
109 50 chù a place / location / a spot / a point 彼彼所住方處
110 49 guǒ a result / a consequence 我當得果亦復然
111 48 past / former times 昔未曾覩
112 48 shū different / special / unusual 清淨善調殊妙相
113 48 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 圓成妙好普莊嚴
114 48 chū to go out / to leave 唯說法苾芻出不善語謗彼無勝苾芻
115 47 guān to look at / to watch / to observe 諸有智者審觀
116 47 suí to follow 隨起悲心
117 46 我等 wǒděng we 我等今者各獲善利
118 46 speed 息除飢渴速獲輕安
119 46 yuán garden / orchard 童子先往翁父園中
120 46 wife 彼時妙耳商主之妻
121 46 yǒng brave / courageous 即今勇戾大臣是
122 45 shòu to suffer / to be subjected to 由斯善業於天人中受勝妙樂
123 45 世間 shìjiān world / the human world 靜念世間誠堪驚懼
124 45 hái also / in addition / more 我當得果事還同
125 45 zūn to honor / to respect 佛極尊勝無比類
126 44 日照 rìzhào sunshine 日照商主即於會中右膝著地
127 44 soil / ground / land 悶絕僵仆于地
128 44 tóng like / same / similar 佛聖解了復無同
129 43 廣大 guǎngdà vast / extensive 修成無上廣大最
130 43 qiān one thousand 經俱胝那庾多百千劫中
131 42 female / feminine 彼時女使者
132 42 女人 nǚrén woman / women 令此女人身毒銷散平復如故
133 41 yuē to speak / to say 優婆塞復說伽陀曰
134 41 guāng light 其光晃耀映
135 41 shēn deep 深自毀責
136 41 mǐn to pity / to sympathize 當起最上悲愍心
137 41 huò to reap / to harvest 因獲如意寶
138 41 rán correct / right / certainly 然以淨心將自守田所得之
139 41 zuì most / extremely / exceedingly 佛最勝上無等比
140 40 zēng to increase / to add to / to augment 惡增甚
141 40 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 圓成妙好普莊嚴
142 39 happy / glad / cheerful / joyful 佛勝妙樂亦無等
143 39 破壞 pòhuài to wreck / to break / to destroy 誠哉破壞中破壞
144 39 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 普開眾生利益門
145 38 to bend / to violate / to go against 即今勇戾大臣是
146 38 xiàn to appear / to manifest / to become visible 力現住其前
147 37 fèng to offer / to present 沙門臣法護等奉
148 37 ěr ear 彼妙耳商主
149 37 汝等 rǔ děng you all 汝等今時咸共見彼妙耳商主破
150 37 shàng top / a high position 佛最勝上無等比
151 37 人眾 rénzhòng many people / crowds of people 彼滿度摩城一切人眾
152 37 strange / unusual / uncanny 奇哉
153 37 使 shǐ to make / to cause 使其來還妄起染緣
154 36 乃至 nǎizhì and even 乃至國王
155 36 金色童子因緣經 jīnsè tóngzǐ yīnyuán jīng Suvarṇavarṇāvadāna / Jinse Tongzi Yinyuan Jing 金色童子因緣經卷第十二
156 36 huā Hua 垂諸花纓眾寶
157 35 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 而佛世尊於百千劫中
158 35 bǎo a jewel / gem / a treasure 嚴以寶象上安
159 35 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 西天譯經三藏朝散大夫
160 34 Germany 色相謙柔眾德具
161 34 proper / suitable / appropriate 我今宜應自求殞絕
162 34 xíng to walk / to move 以極少物淨心行施願力所資
163 34 wèi to call 女忽來而謂眾曰
164 33 色相 sèxiāng coloration / hue 色相謙柔眾德具
165 33 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴以寶象上安
166 33 bǎi one hundred 經俱胝那庾多百千劫中
167 33 yīn because 因獲如意寶
168 32 idea 於汝意云何
169 32 救護 jiùhù to save and protect 今時何人為救護
170 32 cóng from 從志願
171 32 è evil / vice 勿使他人聞此惡
172 32 修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth 無量劫來廣修福事
173 31 zhǐ to stop / to halt 城外有僧寺眾所棲止
174 31 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 總略真實眾德聚
175 31 zhù to dwell / to live / to reside 力現住其前
176 31 míng bright / brilliant 加復明利而
177 31 he / him 自度度他皆出離
178 31 fēi not / non- / un- 如王之命非臣所欲
179 31 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 乃至路傍空舍棄屍林等
180 30 jiāng will / shall (future tense) 然以淨心將自守田所得之
181 30 chí to grasp / to hold 淨心持所有食
182 30 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 汝應信受此功德
183 30 that 即今迦尸孫那利
184 30 kuài minced meat or fish 金色童子聞諸膾宰互言議已
185 30 to break / to ruin / to destroy 汝等今時咸共見彼妙耳商主破
186 30 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 毘婆尸如來為守田人授阿耨多
187 29 fāng square / quadrilateral / one side 即時虛構方計用遮其事
188 29 to see / to observe / to witness 昔未曾覩
189 29 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 心愛念猶如親友
190 29 nán difficult / arduous / hard 已超三有險難中
191 29 chén minister / statesman / official 沙門臣法護等奉
192 29 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 奉上世尊毘婆尸如來
193 28 each 一一苾芻各以價直百千上妙之衣而
194 28 gào to tell / to say / said / told 阿難告阿闍世王言
195 28 duàn absolutely / decidedly 斷割於自身
196 28 zhǒng kind / type 植施種勝報不虛
197 28 歡喜 huānxǐ joyful 日照商主滿其所願心大歡喜
198 28 to lift / to hold up / to raise 即自收舉衣鉢受用出離其寺
199 27 zhì to / until 至明旦時
200 27 迦尸 Jiāshī Kasi / Kashi / Kāśī 即今迦尸孫那利
201 27 lín a wood / a forest / a grove 乃至路傍空舍棄屍林等
202 27 kāi to open 普開眾生利益門
203 27 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 於剎那間商主
204 27 dialect / language / speech 僧房門首如常語論
205 27 sūn Sun 即今迦尸孫那利
206 27 毘婆尸 Pípóshī Vipaśyin / Vipassī / Vipasyin Buddha 以一豆餅奉上毘婆尸如來
207 27 chéng a city / a town 即時嚴絜國城內外
208 27 gòng together 德故眾共冊立
209 27 光明 guāngmíng bright 妙莊嚴光明普照
210 27 qiú to request 如臣志樂願求出家淨修梵行
211 27 wéi only / solely / alone 時說法苾芻後自惟忖
212 26 悲心 bēixīn a sympathetic mind 隨起悲心
213 26 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 如臣志樂願求出家淨修梵行
214 26 何故 hégù what reason 彼說法苾芻何故
215 26 何人 hérén who 汝是何人之子
216 26 jìn to the greatest extent / utmost 乃至盡壽修持梵行
217 26 zhào to illuminate / to shine 今日照商主是
218 26 shā to kill / to murder / to slaughter
219 26 jiǔ old 雖久
220 25 xiū to decorate / to embellish 修成無上廣大最
221 25 hòu after / later 願我過於此生後
222 25 具足 jùzú complete / full / perfect 念力具足大自在
223 25 nǎo to be angry / to hate 極受苦惱
224 25 bái white 阿闍世王復白尊者阿難言
225 25 貧窮 pínqióng poor / impoverished 以貧窮故
226 25 zǎi to slaughter 金色童子聞諸膾宰互言議已
227 24 xiàng towards / to 右膝著地向尊者阿
228 24 extra / surplus / remainder 餘無等比最上士
229 24 shī corpse 乃至路傍空舍棄屍林等
230 24 four 四遠人眾聞已信慕
231 24 guān an office 四監逐官咸起瞋恚
232 24 cháng always / ever / often / frequently / constantly 無怨無患常清淨
233 24 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 所有一切釋迦如來聲聞弟子
234 24 cún to exist / to survive 命存何
235 24 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 枉執罪染置鐵叉上
236 24 can / may / permissible 今懺罪願尊忍可
237 24 正法 zhèngfǎ proper law 如佛宣說於正法
238 24 云何 yúnhé why 於汝意云何
239 24 zài in / at 子今在何處
240 24 suī although / even though 雖久
241 23 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 頂禮雙足
242 23 sufficient / enough 禮佛足發大誓願
243 23 huì can / be able to 苾芻與諸苾芻共會
244 23 yōu to worry / to be concerned 眾鳥聚居憂卵中
245 23 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 審思心極追悔
246 23 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 大眾咸悉瞻覩
247 23 kōng empty / void / hollow 即於空
248 23 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 發生淨信身毛喜豎
249 23 zhì wisdom / knowledge / understanding 佛聰利智亦無等
250 23 entirely / without exception 空中百千天眾俱發聲言
251 23 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 應供
252 23 yuè pleased 適悅而住
253 23 mén door / gate / doorway / gateway 普開眾生利益門
254 23 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 宮嬪眷屬臣佐吏民
255 22 biàn turn / one time 觸處遍灑旃檀香水
256 22 to enter 自空徐來入王舍大城
257 22 to assemble / to meet together 總略真實眾德聚
258 22 an item
259 22 yuán fate / predestined affinity 為人虛妄構以染緣
260 22 wǎng to go (in a direction) 故往召一婆羅
261 21 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 仁者咸應共均所施
262 21 jiù to save / to rescue 我以神力救令得脫
263 21 shě to give 自捨如來大覺尊
264 21 to be terrified / to be afraid / to be frightened 無我無怖無不伏
265 21 威神 Wēishén Anubhāva 正等正覺威神力
266 21 其後 qí hòu after that 其後命
267 21 jìng clean 淨出家
268 21 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 生死煩惱毒蛇所蠚墜墮極苦
269 21 sān three 已超三有險難中
270 21 shéi who / whoever 其誰不植清淨施田
271 21 to cover 有金色衣自然覆體
272 21 shēng sound 所有世尊一切聲
273 21 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 備設種種清淨最上香美飲食
274 21 不能 bù néng cannot / must not / should not 遍求其葉竟不能
275 20 gāo high / tall 眾莊嚴具其量高
276 20 hài to injure / to harm to 於中寧忍起害心
277 20 to leave / to depart / to go away / to part 即得離諸貧苦
278 20 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 豈非於我不尊敬邪
279 20 cotton cloth / textiles / linen 如是殊特廣嚴布
280 20 jīn gold 即此金
281 20 逼迫 bīpò to force / to compel / to coerce 以其飢渴苦惱逼迫醜
282 20 空中 kōngzhōng in the sky / in the air 高舉空中清淨潔白
283 20 zhèng proof 如佛所證無上道
284 20 wèi Eighth earthly branch 今未迴復
285 20 往昔 wǎngxī in the past 往昔象牙寶嚴具
286 20 capacity / degree / a standard / a measure 自度度他皆出離
287 20 無數 wúshù countless / innumerable 無數百
288 20 發生 fāshēng to happen / to occur / to take place 發生淨信身毛喜豎
289 20 a human or animal body 有金色衣自然覆體
290 19 míng measure word for people 燒眾名香散諸妙花
291 19 chéng honesty / sincerity 今所作誠為不善
292 19 答言 dá yán to reply 尊者答言
293 19 希有 xīyǒu uncommon 甚為希有
294 19 xiān first 而彼先來說法
295 19 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 王舍城一切大眾
296 19 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 登鐵叉上受大苦惱
297 19 zhuàng form / appearance / shape 翼騰驤狀如鵝王
298 19 shǎo few 以此少物如何行施
299 19 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 生死煩惱毒蛇所蠚墜墮極苦
300 19 xuán to revolve 旋脫旋生
301 19 yòng to use / to apply 脫身所被一小衣片而用施佛
302 19 already / since 眾既至會已
303 19 阿闍世王 Āshéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu 阿難告阿闍世王言
304 19 ài to love 枯涸愛源
305 19 大師 dàshī venerable master / great master / master 試鴻臚卿傳梵大師賜紫
306 18 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 正等正覺
307 18 思念 sīniàn to think of / to long for / to miss 忽自思念
308 18 residence / dwelling 一切不善居我身
309 18 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 梵行人中此非道理
310 18 shì a generation 佛為世父亦無等
311 18 to die 懼死懷怖舉身顫
312 18 qīn relatives 即詣妙耳商主諸有親
313 18 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 具大威德
314 18 愛念 àiniàn to miss 慈心愛念諸眾生
315 18 yǔn to perish / to die 置鐵叉上將殞其命
316 18 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 善轉清淨大法輪
317 18 bào newspaper 一一獄中受苦報盡
318 18 business / industry 芻復造何業
319 18 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 口出惡言詞
320 18 何者 hézhě why 何者沈溺生死大海
321 18 今日 jīnrì today 今日照商主是
322 18 wéi dangerous / precarious 居極艱苦困危分位
323 18 zhān to look at 大眾咸悉瞻覩
324 17 guī to go back / to return 知法可歸
325 17 day of the month / a certain day 日詣他舍傭
326 17 tuō to take off 旋脫旋生
327 17 所有 suǒyǒu all 淨心持所有食
328 17 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切眾生皆得最上意願圓滿
329 17 童女 tóngnǚ virgin female 童女是
330 17 chā a fork / a prong 置鐵叉上將殞其命
331 17 別離 biélí to leave 與汝別離火熾然
332 17 father 佛為世父亦無等
333 17 fén to burn 昔為大火所焚燎
334 17 huǒ fire / flame 我昔為彼貧窮火
335 17 艱苦 jiānkǔ difficult 散貧困艱苦若斯
336 17 zhú to chase / to expel 即同奔逐勸誘欲
337 17 端嚴 duānyán dignified / stately 身相端嚴猶若金山
338 17 yíng to trade / to operate / to run / to manage 力營曾無小畜
339 17 liú to flow / to spread / to circulate 言詞流澤音聲清美
340 17 自然 zìrán nature 有金色衣自然覆體
341 17 大城 dà chéng great city 自空徐來入王舍大城
342 17 yuán won / yuan 諸妙珍財悉圓具
343 17 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 乃生怖畏
344 17 a man / a male adult 妻答夫言
345 17 zuò seat 其座
346 17 rain 雨眾妙天花
347 17 tián field / farmland 守田人聞彼優婆塞說是如來勝功德已
348 16 shí real / true 實未曾有
349 16 難得 nándé difficult to obtain 不得值遇極難得
350 16 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 即時起大悲
351 16 憂苦 yōukǔ to be worried and suffering 我昔舍中增憂苦
352 16 zhāo to beckon / to hail 招苦果
353 16 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 即自收舉衣鉢受用出離其寺
354 16 shì to match 適悅而住
355 16 jiāo to teach / to educate / to instruct 我佛淨教大威力
356 16 其事 qí shì that thing / this thing 普聞其事
357 16 to calculate / to compute / to count 即時虛構方計用遮其事
358 16 zhì to place / to lay out 置鐵叉上將殞其命
359 15 愛樂 ài lè love and joy 隨風聞者生愛樂心
360 15 多人 duōrén Multi-user [software] 主等及多人民
361 15 合掌 hézhǎng to join palms 百千人眾合掌頂禮
362 15 王舍 wángshè Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 自空徐來入王舍大城
363 15 a thoroughfare 子即時持器周行街衢巷陌乞食自資
364 15 城中 chéngzhōng Chengzhong 城中諸婆羅門及長者等
365 15 wēi prestige / majesty 身相敦肅無量威光
366 15 wěi yes 唯說法苾芻出不善語謗彼無勝苾芻
367 15 shēn to extend / to stretch out / to open up 備以飲食微伸
368 15 調 tiáo to harmonize 佛善調柔復無同
369 15 滿 mǎn full 彼滿度摩城一切人眾
370 15 a family clan 見諸豪貴上族之子
371 15 圓成 yuán chéng complete perfection 圓成妙好普莊嚴
372 15 雙足 shuāng zú both feet / two-legged 頂禮雙足
373 15 miàn side / surface 人所觀者掩面而去
374 14 yuè month 名為妙月如來
375 14 殺害 shāhài to kill / to murder 將令殺害而
376 14 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 如佛成就一切智
377 14 shí food / food and drink
378 14 huì anger / rage 時說法苾芻轉起恚心
379 14 今生 jīnshēng this life 過今生已至當生
380 14 決定 juédìng to decide 應時決定無差失
381 14 tóng boy / child
382 14 jiān to supervise / to inspect 四監逐官咸起瞋恚
383 14 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 於剎那間商主
384 14 tiān day 生時天
385 14 to criticize 相議言
386 14 zhòng heavy 寶所成八重層級
387 14 說法 shuō fǎ a statement / wording 聽受說法
388 14 歸命 guīmìng namo / to pay respect to / to take refuge 咸發淨心歸命頂禮
389 14 xiǎn to show / to manifest / to display 猶如寶山而高顯
390 14 天中 tiānzhōng in the middle of the sky 譬如天中廣勝殿
391 14 圓滿 yuánmǎn satisfactory 切眾生皆得最上意願圓滿
392 14 to bind / to tie 何等極惡怨縛心
393 14 chuí to hang / to suspend / to droop 心願垂忍可
394 14 interest 息除飢渴速獲輕安
395 14 final interogative 有何事耶
396 14 多種 duōzhǒng many kinds of / diverse / multi- 如是多種妙相嚴
397 14 威力 wēilì might / formidable power 以自色相威力聖智
398 14 bèi by 脫身所被一小衣片而用施佛
399 14 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 四遠人眾聞已信慕
400 14 fàng to put / to place
401 14 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 子致如是邪
402 14 飲食 yǐn shí food and drink 飲食衣服座
403 14 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 燒眾名香散諸妙花
404 13 xìn to believe / to trust 四遠人眾聞已信慕
405 13 jiā house / home / residence 而我今者家無財物
406 13 yuàn to blame / to complain 無怨無患常清淨
407 13 chì imperial decree 勅令彼人而乘于象
408 13 jiàn gradually / drop by drop 著弊垢衣漸至城邑
409 13 大海 dàhǎi sea / ocean 佛於生死大海中
410 13 according to 無人為我作依怙
411 13 亦復 yìfù also 我當成佛亦復然
412 13 color 色苾芻是
413 13 to be fond of / to like 發生淨信身毛喜豎
414 13 rich / wealthy 昔時富
415 13 guó a country / a state / a kingdom 是時有一國
416 13 cǔn to ponder / to speculate / to consider / to guess 時說法苾芻後自惟忖
417 13 可愛 kěài cute / lovely 能於佛如來所種植淨施可愛種子
418 13 離散 lísàn to be scattered / to be separated 一切樂事悉離散
419 13 奉上 fèngshàng to offer 以一豆餅奉上毘婆尸如來
420 13 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 已證無漏涅槃樂
421 13 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 即時恭敬禮佛雙足
422 13 hǎo good 愛嚴好衣服
423 13 certainly / must / will / necessarily 於我利養必
424 13 qīn to invade / to encroach upon / to raid 無福醜陋苦惱侵逼
425 13 周行 zhōuháng main street 宜當周行乞丐
426 13 jué absolutely 所獲利養由斯間絕
427 13 yún cloud 廣大雲吼音聲
428 13 xià next 詣一樹下
429 12 zuì crime / sin / vice 汝有此罪
430 12 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 正等正覺清淨鉢中
431 12 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 提供新式標點
432 12 fàn Sanskrit 試鴻臚卿傳梵大師賜紫
433 12 bright / radiant / shining 髻珠輪相光明焰赫
434 12 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 自度度他皆出離
435 12 妓女 jìnǚ prostitute 妓女眷屬福所招
436 12 dào to arrive 到已
437 12 救度 jiùdù to help relieve from suffering 救度眾生
438 12 cháo to face 西天譯經三藏朝散大夫
439 12 xiè to thank 流謝滅諸行不停
440 12 無義 wúyì without meaning / nonsense / immoral / faithless 逼惱怖畏無義利
441 12 ān calm / still / quiet / peaceful 嚴以寶象上安
442 12 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 神力
443 12 shèng divine / holy / sacred / ārya 佛聖解了復無同
444 12 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 經俱胝那庾多百千劫中
445 12 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 守田人聞彼優婆塞說是如來勝功德已
446 12 shān a mountain / a hill / a peak 及大雪山
447 12 譯經 yì jīng to translate the scriptures 西天譯經三藏朝散大夫
448 12 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 最勝吉祥妙光聚
449 12 qīng minister / high officer 試鴻臚卿傳梵大師賜紫
450 12 何所 hésuǒ where / what place 乞丐周行何所成
451 12 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 飲食衣服座
452 12 極大 jídà enormous 世間眾生極大苦惱
453 12 shì to test / to try / to experiment 試鴻臚卿傳梵大師賜紫
454 12 belly / skin 試鴻臚卿傳梵大師賜紫
455 12 céng once / already / former / previously 力營曾無小畜
456 12 妻室 qīshì wife 其妻室
457 12 利益 lìyì benefit / interest 普開眾生利益門
458 12 tīng to listen 汝應善聽
459 12 樂欲 lè yù the desire for joy 是諸人眾隨樂欲心
460 12 白言 bái yán to say 作是白言
461 12 hóng great / large 試鴻臚卿傳梵大師賜紫
462 12 zhuì to fall down / to drop / to sink 生死煩惱毒蛇所蠚墜墮極苦
463 12 大夫 dàifu doctor 西天譯經三藏朝散大夫
464 12 èr two 如來最上二足尊
465 12 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable 愚迷動亂沈沒無依
466 12 提供 tígōng to supply / to provide 提供新式標點
467 12 book / volume
468 12 zuò to sit 上中下位依次而坐
469 12 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 提供新式標點
470 12 to hasten / to hurry / to be attracted to 即時趨前而伸拜奉
471 12 謂言 wèiyán to say 謂言
472 12 to translate / to interpret 詔譯
473 12 zhào an imperial decree 詔譯
474 12 三藏 Sān Zàng Tripitaka 西天譯經三藏朝散大夫
475 12 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 多種逼惱相續
476 12 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 投樹攀彼極高枝
477 12 shāng to injure / to wound / to be injured 枝墜身傷苦侵逼
478 12 guò to cross / to go over / to pass 昔無過咎
479 12 rǎn to be contagious / to catch (illness) 無染遠離於憒閙
480 12 xiǎo small / tiny / insignificant 力營曾無小畜
481 11 knee 日照商主即於會中右膝著地
482 11 ā prefix to names of people 毘婆尸如來為守田人授阿耨多
483 11 special / unique / distinguished 威德殊特
484 11 打擊 dǎjī to hit / to strike 瓦石打擊驅逐而言
485 11 cái money / wealth / riches / valuables 輸財
486 11 withered / dried up 枯涸愛源
487 11 jié a marking line 即時嚴絜國城內外
488 11 chì to burn / to blaze 炎熾燒然逼我心
489 11 yóu also / as if / still 身相端嚴猶若金山
490 11 諸天 zhūtiān devas 帝釋諸天供養稱讚皆非究竟
491 11 復有 fùyǒu moreover / once again 復有環釧
492 11 zhǎng palm of the hand 掌前白尊者阿難言
493 11 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 如我所作悉圓成
494 11 wēi small / tiny 備以飲食微伸
495 11 shī to lose 往昔遲留及失時
496 11 普遍 pǔbiàn universal / general / widespread / commonplace 主普遍觀察眾坐已定
497 11 dìng to decide 定十力具足
498 11 shuǐ water 間布清淨妙香水瓶
499 11 lún a round / a turn 善轉清淨大法輪
500 11 huǐ to destroy 復出惡言增加呵毀

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
self / ātman / attan
zhǔ abbot
Thus
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
miào Wonderful
shēng birth
rén Human Realm

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿阇世 阿闍世 Āshéshì Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
阿阇世王 阿闍世王 Āshéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
阿输迦 阿輸迦 ashūjiā Aśoka / Asoka / Ashoka
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
百劫 bǎijié Baijie
宝光 寶光 bǎoguāng Ratnaprabha / Jewel Light
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北俱卢洲 北俱盧洲 běi jū Lú zhōu Uttarakuru
城中 chéngzhōng Chengzhong
赐紫沙门 賜紫沙門 Cì Zǐ Shāmén Master Ci Zi
大迦叶 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大悲者 dàbēizhě Compassionate One
大丰 大豐 dàfēng Dafeng
忉利天 Dāolìtiān Trāyastriṃśa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
大园 大園 dàyuán Dayuan / Tayuan
大正 Dàzhèng Taishō / Taisho
等活 Děnghuó Samjiva Hell
德清 déqīng Deqing
德文 déwén German (language)
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
帝释天 帝釋天 Dìshì Tiān
 1. Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 2. Sakra Devanam-indra
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
多罗 多羅 Duōluó Tara
犊子 犢子 dúzǐ Vatsa
饿鬼趣 餓鬼趣 è guǐ qù Hungry Ghost Realm
鹅王 鵝王 é wáng king of geese / haṃsarāja / rājahaṃsa
法护 法護 Fǎ Hù Dharmarakṣa
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
梵众 梵眾 Fànzhòng brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
法王 fǎwáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
广安 廣安 guǎngān Guang'an
广丰 廣豐 guǎngfēng Guangfeng
光胜 光勝 guāngshèng Kōshō / Kūya
广严 廣嚴 Guǎngyán Vesālī / Vaisali / Vaissali / Vaishali / City of Vaisali
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
河池 héchí Hechi
黑绳 黑繩 Hēishéng Kalasutra Hell
化乐天 化樂天 Huà Lè Tiān Nirmanarati Heaven / Nirmāṇarati Heaven
花林 huālín Flower Copse
慧力 Huìlì
 1. Huili
 2. power of wisdom
迦兰 迦蘭 jiālán Āḷāra Kālāma / Alara Kalama
皎然 Jiǎorán Jiaoran
迦尸 迦屍 Jiāshī Kasi / Kashi / Kāśī
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
金宝 金寶 jīnbǎo
 1. Campbell
 2. Kampar
金色童子因缘经 金色童子因緣經 jīnsè tóngzǐ yīnyuán jīng Suvarṇavarṇāvadāna / Jinse Tongzi Yinyuan Jing
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
来济 來濟 lái jì Lai Ji
莲花池 蓮花池 Liánhuā Chí
 1. Lianhuachi
 2. lotus pond
六欲天 Liù Yù Tiān Six Heavens of the Desire Realm
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
轮迴 輪迴 Lúnhuí
 1. Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
 2. Cycle of Rebirth
 3. rebirth
罗睺 羅睺 Luóhóu Rahu
满空 滿空 mǎnkōng Mangong
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
妙高山 miàogāo shān Mount Sumeru / Mount Meru
妙清 miàoqīng Myocheong
明辩 明辯 Míng Biàn Bhavyaviveka / Bhavya
明行足 Míng Xíng Zú
 1. Perfect in Knowledge and Conduct / the Buddha
 2. perfected in wisdom and action
摩城 móchéng Mo i Rana
摩伽陀国 摩伽陀國 Mójiātuó Guó
 1. Magadha
 2. Magadha
摩罗 摩羅 móluó Māra
南门 南門 Nán mén South Gate
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
毘摩 pímó
 1. Vimalā
 2. Kapimala
 3. dharma
毘婆尸 Pípóshī Vipaśyin / Vipassī / Vipasyin Buddha
毘婆尸佛 Pípóshī Fó Vipaśyin / Vipassī / Vipasyin Buddha
毘沙门天 毘沙門天 Píshāmén Tiān Vaisravana / Vessavana / Jambhala
毘耶离 毘耶離 Píyélí Vesālī / Vaisali / Vaissali / Vaishali / City of Vaisali
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
普愿 普願 pǔyuàn Nanquan / Puyuan
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
清流 qīngliú Qingliu
庆喜 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda
日天 Rì Tiān Aditya
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如是语 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善慧 Shàn Huì Shan Hui
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
善观 善觀 Shànguān Sudrsa / Sudassa
善化 Shànhuà Shanhua
善来 善來 shànlái Svāgata / Sāgata
善妙 shànmiào
 1. Zenmyō
 2. Shan Miao
善施 shànshī Sudatta
舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta
身毒 Shēndú the Indian subcontinent
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
圣子 聖子 shèngzǐ Holy Son / Jesus Christ / God the Son
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
时母 時母 Shí Mǔ Kali
释迦如来 釋迦如來 shìjiā rúlái Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 Shìjiān Jiě
 1. Knower of the World
 2. knower of the world
师子王 師子王 shīzǐ wáng Lion King
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
天圣 天聖 Tiān Shèng Tian Sheng / reign of Emperor Renzong of Song
天众 天眾 Tiān Zhòng the twenty devas and other dieties
天主 Tiān Zhǔ
 1. Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 2. Mahesvara
 3. Śakra
 4. Śaṃkarasvāmin
天宝 天寶 tiānbǎo Tianbao
天等 tiānděng Tiandeng
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
调御丈夫 調禦丈夫 Tiáo yù zhàngfu
 1. Tamer / the Buddha
 2. Tamer / the Buddha
王舍 wángshè Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
惟净 惟淨 Wéi Jìng Wei Jing
威神 Wēishén Anubhāva
五趣 Wǔ Qù Five Realms
无上士 無上士 Wúshàng shì
 1. Unsurpassed One / the Buddha
 2. Supreme Sage
 3. unsurpassed one
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga
香醉山 Xiāng Zuì Shān Gandha-Madana
贤善 賢善 xiánshàn Bhadrika / Bhaddiya
西天 Xītiān India / Indian continent
 1. xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
阎浮提 閻浮提 yǎnfútí Jambudvīpa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
央掘摩罗 央掘摩羅 yāngjuémóluó Aṅgulimāla / Angulimalya
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
月天 Yuè Tiān Chandra / Candra
昭明 zhāomíng
 1. bright
 2. Zhaoming [star]
 3. Zhaoming
正遍知 Zhèng Biàn Zhī
 1. Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha
 2. correct peerless enlightenment
智人 Zhìrén Homo sapiens
中宁 中寧 zhōngníng Zhongning
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
竹林精舍 Zhú Lín Jīngshè Veṇuvana Vihāra / Veḷuvana Vihāra
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
诸生 諸生 zhūshēng Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
自在主 zìzàizhǔ Indriyeshvara

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 829.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿鼻 abí avīci
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱果 愛果 ài guǒ the fruit of desire
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
爱念 愛念 àiniàn to miss
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
ān
 1. an
 2. Ease
ān
 1. a Buddhist nunnery / a Buddhist convent
 2. a thatched cottage
阿那含果 anàhán guǒ
 1. the fruit of Anāgāmin / the fruit of a non-returning
 2. realization of non-returner
安居 ānjū Abiding Peacefully
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安立 ānlì
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
菴罗 菴羅 ānluó mango
安隐 ānyǐn tranquil
阿提目多迦花 atímùduōjiāhuā atimuktaka
阿修罗王 阿修羅王 āxiūluó wáng king of the asuras
八法 Bā Fǎ The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
拔苦 bá kǔ Relieve suffering
八难 八難 Bā Nán The Eight Difficulties
八正道 Bā Zhèng Dào Path / The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
白毫 bái háo urna
百味 bǎi wèi a hundred flavors / many tastes
白衣 báiyī lay people / the laity
bǎn board struck for sounding events in a temple
bào indirect effect / judgement / retribution
宝幢 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner
报应 報應 bàoyīng karmic retribution
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
悲心 bēixīn
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
本心 běnxīn original mind
bi
biàn everywhere fragrant / paricitra
遍十方 biàn shí fāng pervading the ten directions
辩才无碍 辯才無礙 biàncái wú'ài
 1. able to distinguish subtle points in Buddhist teachings
 2. supreme eloquence
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
 1. to bestow
 2. to publish
不害 bù hài non-harm
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不住 bùzhù not dwelling
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
差别 差別 chābié discrimination
chán to entangle
chàn a ritual for confessing sins
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
chàng a bowl shaped copper bell
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常生 cháng shēng eternal life
长养 長養 chángyǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to nurture
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
chéng Sincerity
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
尘垢 塵垢 chéngòu
 1. dirt / filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
沈没 沈沒 chénméi to sink
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
驰走 馳走 chí zǒu to run away
chù touch / contact / sparśa
chuáng a pillar with a Buddhist inscription
幢幡 chuángfān a hanging banner
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出家人 chūjiā rén a monk / a nun
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
出离生死 出離生死 chūlí shēngsǐ to leave Samsara
触娆 觸嬈 chùráo to disturbs / to harass
畜生 chùsheng rebirth as an animal
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
处中 處中 chùzhōng to abide in the media that transcends existence and non-existence / madyama
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
慈悲心 cí bēi xīn compassion
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
次第乞食 cìdì qǐshí collecting alms in order
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
大阿罗汉 大阿羅漢 dà aluóhàn great Arhat
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion
大导师 大導師 dà dǎo shī the great teacher
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大无畏 大無畏 dà wú wèi great fearlessness
大医王 大醫王 dà yī wáng
 1. Great Lord of healing
 2. Great Healing King
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大丈夫相 dà zhàngfū xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
大智慧 dà zhìhuì great wisdom and knowledge
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大国 大國 dàguó a major country
dài an element
大觉尊 大覺尊 dàjué zūn World-honored One of the great enlightenment
大利 dàlì great advantage / great benefit
dān a meditation mat
当分 當分 dāng fēn according to position
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道中 dào zhōng on the path
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
大士 Dàshì a bodhisattva / mahāsattva
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大树 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva
大王 dàwáng great king / mahārāja
大仙 dàxiān a great sage / a saint
大野 dàyě great plain
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
大自在 dàzìzài Īśvara / self-existent / sovereign
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
等正觉 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
truth / satya
di
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
谛观 諦觀 dìguān to observe closely
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
Buddhist monk
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
覩见 覩見 dǔjiàn to see
多生 duō shēng many births / many rebirths
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶见 惡見 è jiàn mithyadrishti / an evil view / a heterodox view
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
ēn Gratitude
恩爱 恩愛 ēn ài affection
尔时 爾時 ěr shí at that time
二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment
法尔如是 法爾如是 fǎ ěr rú shì Dharma as It Is
法要 fǎ yào
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
fán an ordinary person
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
粪秽 糞穢 fènhuì dirt / excrement and filth
分位 fēnwèi time and position
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛光 Fó guāng
 1. the glory of the Buddha
 2. Buddha' halo
佛光普照 fó guāng pǔ zhào Buddha's Light Shines Universally
佛教 Fó jiào the Buddha teachings
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛圣言 佛聖言 fó shèngyán sacred words of the Buddha
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛手 fó shǒu Buddha's Hands
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛宝 佛寶 fóbǎo the treasure of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛灭 佛滅 fómiè Buddha's Nirvāṇa
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
 1. fu
 2. po
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
to bind / to tie
a fly whisk
福慧 fúhuì
 1. Wisdom and Fortune
 2. Merit and Wisdom
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
福行 fúxíng actions that product merit
甘露水 gān lù shuǐ nectar
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
甘露雨 gānlù yǔ the ambrosial truth / the ambrosial rain / sweet Dharma rain
告白 gàobái Proclamation
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根境 gēn jìng the field of a sense organ / the objects of the sense organs
gēng Cultivate
gōng to offer in worship
gōng merit-creating actions
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 Guàn Dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观佛 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha
观察 觀察 guānchá clear perception
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广照 廣照 guǎng zhào broad illumination
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
光相 guāngxiāng halo / nimbus
归敬 歸敬 guījìng namo / to pay respect to / to take refuge
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
归依 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqu past
过去佛 過去佛 guòqù fó past Buddhas
果熟 guǒshú vipāka / the result of karma / indirect effect
hǎo Good
a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
Merge
Harmony
和合 héhé Harmony
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
hòu Deep
后五 後五 hòu wǔ following five hundred years
护世 護世 hù shì protectors of the world / the four deva kings
huā
 1. to manifest
 2. to collect alms
化度 huà dù convert and liberate / teach and save
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì a religious assembly
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
恚结 恚結 huì jié the bond of hate
护念 護念 hùniàn
 1. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 2. Safeguard the Mind
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
护者 護者 hùzhě a demon / rākṣasa
usnisa / uṣṇīṣa
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
gatha / hymn / verse
a prediction / a prophecy / vyakarana
jià designation / provisional / conventional term
jiā school / sect / lineage
jiā jia
加持 jiāchí
 1. adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment
 2. to bless
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
见谛 見諦 jiàndì realization of the truth
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
坚固 堅固 jiāngù sāla
教法 jiàofǎ
 1. scriptural dharma / āgamadharma
 2. Teaching
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
憍慢 jiāomàn Arrogance
教授 jiàoshòu Professor
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
jié a fetter
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié a kalpa / an eon
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiè
 1. understanding
 2. to liberate
劫波树 劫波樹 jiébō shù a kalpa tree
戒行 jièháng to abide by precepts
羯磨 jiémó karma
劫数 劫數 jiéshǔ
 1. predestined fate
 2. Numerous Kalpas
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱道 解脫道 jiětuō dào
 1. the path of liberation / vimuktimārga
 2. the path of liberation
解脱门 解脫門 jiětuō mén
 1. the doors of deliverance / vimokṣadvāra
 2. Gate of Perfect Ease
积集 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìn diligence / perseverance
jìng Respect
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jīng a sutra / a sūtra
净莲 淨蓮 jìng lián Pure Lotus
静念 靜念 jìng niàn Calm the Thought
净施 淨施 jìng shī pure charity
净天 淨天 jìng tiān pure devas
净修 淨修 jìng xiū proper cultivation
净眼 淨眼 jìng yǎn pure eyes
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
净妙 淨妙 jìngmiào pure and subtle
净信 淨信 jìngxìn
 1. prasāda / pure faith
 2. Pure Faith
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
禁戒 jìnjiè a vow
金山 jīnshān golden mountain
近事 jìnshì disciple / lay person
救世 jiùshì to save / to be saved
极微 極微 jíwēi atom / particle / paramāṇu
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
髻珠 jìzhū a pearl worn in a topknot
to raise an example
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
pada
juān body / kāya
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
具足戒 jùzújiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
开显 開顯 kāi xiǎn open up and reveal
开导 開導 kāidǎo to enlighten
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
开悟 開悟 kāiwù
 1. to become enlightened / to have an awakening
 2. enlightenment / bodhi
 3. to awaken
渴爱 渴愛 kě ài thirsty desire / longing
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦果 kǔ guǒ
 1. suffering as a karmic result
 2. Effects of Suffering
苦毒 kǔdú pain / suffering
苦海 kǔhǎi
 1. sea of suffering / abyss of worldly suffering
 2. ocean of suffering
愦閙 憒閙 kuìnào clamour
苦痛 kǔtòng the sensation of pain
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
乐法 樂法 lè fǎ joy in the Dharma
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
乐观 樂觀 lèguān optimism
乐受 樂受 lèshòu sensation of pleasure / perception of pleasure
transcendence
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
离世间 離世間 lí shìjiān Detachment from the World
立正 lì zhèng to be upright in character
利众生 利眾生 lì zhòngshēng benefit of the world
lián Lotus
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲花 蓮花 liánhuā lotus
离垢 離垢 lígòu
 1. vimalā / stainless / immaculate
 2. Undefiled
离苦 離苦 líkǔ to transcend suffering
理事 lǐshì Director (BLIA)
六大 liù dà six elements
六法 liùfǎ the six contemplations
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
利养 利養 lìyǎng gain
利益 lìyì benefit
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
轮相 輪相 lúnxiāng stacked rings / wheel
论议 論議 lùnyì Upadesa (debates) / upadesa / upadeśa
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
罗汉 羅漢 luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
罗门 羅門 luómén Brahman
monastic discipline / vinaya
律者 lǜzhě vinaya teacher
滿 mǎn Full
měi Beauty
门首 門首 ménshǒu leader of a sect or school
mián torpor / drowsiness / middha
miào Wonderful
妙色 miào sè wonderful form
妙香 miào xiāng fine incense
妙智 miào zhì wonderful Buddha-wisdom
妙庄严 妙莊嚴 miào zhuāng yán Wondrous Adornment
妙乐 妙樂 miàolè sublime joy
妙喜 miàoxǐ Miaoxi / Dahui Zonggao / Zonggao
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
to rub a monk's head for taking a vow
evil / vice
魔军 魔軍 mó jūn Māra's army
摩竭 mójié makara
摩尼 móní mani / jewel / gem
摩尼珠 móní zhū
 1. mani jewel / a wish fulfilling jewel
 2. Mani Pearl
牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni
all women
南无佛 南無佛 ná mó fó
 1. Homage to the Buddha
 2. namo buddha
难思 難思 nán sī hard to believe / incredible
难行 難行 nánxíng ascetic practice
纳受 納受 nàshòu
 1. to receive / to accept
 2. to accept a prayer
那庾多 nàyǔduō a nayuta
能持 néng chí ability to uphold the precepts
能仁 néng rén great in lovingkindness
能破 néngpò refutation
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
念力 niànlì
 1. the power of mindfulness
 2. Power of the Mind
毘摩 pímó dharma
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
普观 普觀 pǔ guān contemplation of oneself reborn in the Pure Land
普遍 pǔbiàn universal
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
普照 pǔzhào Universally Shines
qián Submerge
qiān Modest
前世 qián shì former lives
谦恭 謙恭 qiāngōng Modest and Respectful
且止 qiězhǐ stop
七觉 七覺 qījué seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
qín diligence / perseverance / vīrya
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
亲里 親里 qīn lǐ relatives and neighbors
qīng Clear
轻安 輕安 qīng ān
 1. calmness / tranquillity / repose / serenity / prasrabhi / passaddhi
 2. Peaceful and at Ease
 3. at ease
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
轻慢 輕慢 qīngmàn to belittle others
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
乞食 qǐshí Begging for Food
秋月 qiū yuè Autumn Moon
clinging / grasping /upādāna
kh
realm / destination
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染污 rǎnwū tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
饶益 饒益 ráoyì Benefit
rén Benevolence
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人见 人見 rén jiàn the view of a person
热恼 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
日月光 rì yuè guāng Sun, Moon, and Light
róng Tolerance
Thus
入般涅槃 rù bānnièpán to enter Parinirvāṇa
如法 rú fǎ In Accord With
如理 rú lǐ principle of suchness
入灭 入滅 rù miè
 1. to enter Nirvāṇa / to pass away
 2. to enter into nirvana
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
瑞相 ruìxiāng an auspicious image
如来身 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body
ruò re
如如 rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是 rúshì thus, so
如实知 如實知 rúshízhī
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
入胎 rùtāi Entry into the womb / to be conceived from Heaven
入心 rùxīn to enter the mind or heart
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
如意宝 如意寶 rúyì bǎo mani jewel
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三大阿僧祇劫 sān dà āsēngzhǐ jié The Three Asankhyeya Kalpas / The Three Kalpas / The Three Asankya-Kalpas
三毒 sān dú three poisons / trivisa
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
三十二大丈夫相 sān shí èr dà zhàngfu xiāng thirty two marks of excellence
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三衣 sān yī the three robes of monk
散乱心 散亂心 sànluàn xīn a confused mind / an unsettled mind
三藐三菩提 sānmiǎosānpútí samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
form / matter
色光 sèguāng a halo
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧房 sēng fáng monastic quarters
僧寺 sēngsì temple / monastery
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
杀业 殺業 shā yè Karma of Killing
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善方便 shàn fāng biàn Expedient Means
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
山王 shān wáng the highest peak
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上首 shàngshǒu the presiding elders
善利 shànlì great benefit
善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善人 shànrén a wholesome person / a good person
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
sháo a monastic compound
少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue
烧然 燒然 shāorán to burn
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
摄伏 攝伏 shèfú grahaṇa / to seize / to hold
摄化 攝化 shèhuà protect and transform
奢摩他 shēmótā śamatha / medatative concentration
身空 shēn kōng inside and outside are empty / intrinsically
舍那 shènà
 1. śāṇa / a robe / a garment
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
神变 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle
神变事 神變事 shénbiàn shì mystical apparitions
shēng birth
胜处 勝處 shèng chù abode of superiority / station of mastery / abhibhāyatana
胜果 勝果 shèng guǒ the wonderful fruit / the surpassing fruit
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
生苦 shēng kǔ suffering due to birth
生天 shēng tiān highest rebirth
胜解 勝解 shèngjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
生起 shēngqǐ cause / arising
生死海 shēngsǐhǎi the ocean of Saṃsāra
胜行 勝行 shèngxíng distinguished actions
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
身命 shēnmìng body and life
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
沈水香 shěnshuǐxiāng aguru
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shí Real
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì loka / a world
shī master
shì Buddhism
shī the practice of selfless giving / dāna
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
示教 shì jiāo to point and instruct
示教利喜 shì jiào lì xǐ Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
施物 shī wù The Gift
施无畏 施無畏 shī wú wèi
 1. abhayandada / bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
识心 識心 shí xīn the controlling function of the mind
施者 shī zhě The Giver
世间 世間 shìjiān world
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
施设 施設 shīshè to establish / to set up
事相 shìxiāng phenomenon
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
示众 示眾 shìzhòng to teach / to instruct the Sangha
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
师子座 師子座 shīzi zuò lion's throne
shòu feelings / sensations
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
守门者 守門者 shǒuménzhě dvarapala / dvarapalah
受食 shòushí one who receives food
受用 shòuyòng Benefit
授与 授與 shòuyǔ to award / to confer
束缚 束縛 shùfù fetter
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
书写 書寫 shūxiě to copy
 1. volition / cetanā
 2. Think
temple / monastery / vihāra
死苦 sǐ kǔ death
四门 四門 sì mén the four schools of thought / four classifications of teaching
四摄法 四攝法 sì shè fǎ the four means of embracing
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
斯陀含果 sītuóhán guǒ the fruit of a Sakṛdāgāmin
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
宿 from former lives
宿世 sù shì former lives
宿业 宿業 sù yè past karma
随烦恼 隨煩惱 suí fánnǎo secondary afflictions / subsequent effects of mental afflictions / upakleśa
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
宿命智 sùmìngzhì knowledge of past lives
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
tài Prosperous
胎藏 tāicáng womb
tán dana / the practice of giving / generosity
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
弹指 彈指 tán zhǐ to snap the fingers
贪爱 貪愛 tānài
 1. passion / desire / rāga
 2. Clinging
贪瞋 貪瞋 tānchēn greed and anger
唐捐 táng juān in vain
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天童 tiān tóng a divine youth
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天衣 tiān yī the garments of a celestial being / celestial garments
天乐 天樂 tiān yuè heavenly music
天中天 tiān zhōng tiān god of the gods
天福 tiānfú Heavenly Blessing
天人 tiānrén Heavenly Beings
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
头面礼 頭面禮 tóu miàn lǐ to prostrate oneself on the ground
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
涂香 塗香 túxiāng to annoint
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
往生 wǎng shēng
 1. a future life
 2. to be reborn
往诣 往詣 wǎngyì go towards
wēi subtlety
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
未曾有法 wèi céng yǒu fǎ dharmas that have not yet come to pass
微妙 wēimiào subtle, profound
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
闻持 聞持 wén chí to hear and keep in mind
问答 問答 wèndá encounter dialog
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我身 wǒshēn I / myself
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
我有 wǒyǒu the illusion of the existence of self
我语 我語 wǒyǔ ātmavāda / notions of a self
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
五大 wǔ dà the five elements
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
无门 無門 wú mén Non-Existing Gate
五衰相现 五衰相現 wǔ shuāi xiāng xiàn Five Signs of Decay
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
五众 五眾 wǔ zhòng five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无主 無主 wú zhǔ impermanence
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
五分 wǔfēn
 1. five parts
 2. five part teaching
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无上尊 無上尊 wúshàngzūn without superior / peerless / exalted one
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
Joy
Cherish
latent tendencies / predisposition
to calm oneself
息苦 xī kǔ end of suffering
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
xián bhadra
xiān a sage
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
现生 現生 xiàn shēng the present life
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
现证 現證 xiàn zhèng immediate realization
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
降伏 xiángfú to subdue
象王 xiàngwáng elephant king
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
仙人 xiānrén a sage
xiào Filial Piety
小王 xiǎo wáng minor kings
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
系缚 繫縛 xìfú tied to
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
信施 xìn shī trust in charity
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
心受 xīn shòu mental perception
心所 xīn suǒ a mental factor
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行愿 行願 xíng yuàn
 1. cultivation and vows
 2. Act on Your Vows
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信士 xìnshì a disciple, a male disciple
信心 xìnxīn Faith
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修持 xiūchí Practice
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
xuān to teach / to instruct
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
须陀洹果 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
虚无 虛無 xūwú nothingness, unreal
yán a garland / an adornment / avataṃsa
言陈 言陳 yán chén set out in words / deduction
严净 嚴淨 yán jìng majestic and pure
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
演说 演說 yǎnshuō to expound
宴坐 yànzuò sitting meditation / to meditate in seclusion
karma / kamma / karmic deeds / actions
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业烦恼 業煩惱 yèfánnǎo karma-kleśa / karmic affliction
业因 業因 yèyīn karmic conditions
manas / mind / mentation
Righteousness
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
upadhi / bonds / substratum
一会 一會 yī huì one assembly / one meeting
译经 譯經 yì jīng to translate the scriptures
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一食 yī shí one meal
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
衣钵 衣缽 yībō
 1. robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk
 2. robe and bowl
一家 yījiā same family
意乐 意樂 yìlè joy / happiness
一类 一類 yīlèi the supreme way / the path leading to enlightenment
义利 義利 yìlì a beneficial meaning
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīn an aggregate / a group
yīng to accept
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
应化 應化 yīnghuà
 1. nirmita
 2. manifestation in response
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
迎请 迎請 yíngqǐng to invite
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
应作 應作 yīngzuò a manifestation
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切皆成 yīqiè jiē chéng all will attain [Buddhahood]
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
医王 醫王 yīwáng king of healers / Medicine King
一味 yīwèi
 1. one flavor [of dharma]
 2. one taste
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
一言 yīyán one word
依正 yīz hèng two kinds of retribution / direct and conditional retribution
yòng yong / function / application
yǒng Courage
勇猛 yǒngměng ardency
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
yōu you
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
右旋 yòu xuán to circumambulate in a clockwise direction
优钵罗 優鉢羅 yōubōluó utpala / blue lotus
有法 yǒufǎ something that exists
有海 yǒuhǎi sea of existence
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
有身见 有身見 yǒushēnjiàn the view or belief that there is a real self / satkāyadṛṣṭi / sakkāyadiṭṭhi
优昙 優曇 yōután udumbara
遊戏 遊戲 yóuxì to be free and at ease
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
desire / intention / interest / aspiration
欲界 yù jiè realm of desire
欲乐 欲樂 yù lè the joy of the five desires
欲染 yù rǎn the poluting influence of desire
语业 語業 yǔ yè verbal karma
yuán Perfect
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuán Origin
yuàn a vow
圆成 圓成 yuán chéng complete perfection
愿佛 願佛 yuàn fó Buddha of the vow
圆光 圓光 yuánguāng halo
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 yuànlì
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
愿心 願心 yuànxīn Vow
愚夫 yúfū a fool / a simpleton / bāla
杂秽 雜穢 zá huì vulgar
造恶 造惡 zào è to commit evil
增上 zēngshàng additional / increased / superior
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhēn True
zhèng realization / adhigama
zhèng Righteous
正教 zhèng jiāo correct teaching
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正道 zhèngdào Right Path
正等正觉 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom
真实 真實 zhēnshí true reality
真实智 真實智 zhēnshí zhì knowledge of true reality
zhì Wisdom
zhì Aspiration
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhī Understanding
止息 zhǐ xī to stop and rest
执持 執持 zhíchí to hold firmly
质多罗 質多羅 zhìduōluó multi-colored
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智光 zhìguāng the light of wisdom
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
知律 zhīlǜ a maintainer of monastic discipline
中根 zhōng gēn medium capacity of each of the six organs of sense
重担 重擔 zhòngdān a heavy load
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
种姓 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhù to attach / to grasp
zhǔ abbot
zhù to attach / to abide / to dwell on
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住世 zhù shì abide in the world
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
嘱累 囑累 zhǔlèi to entrust somebody to carry a burden
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others
资生 資生 zī shēng the necessities of life
自力 zìlì one's own power
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
纵任 縱任 zōngrèn at ease / at will / as one likes
Contented
罪业 罪業 zuìyè sin / karma
尊敬 zūnjìng Respectful
尊重 zūnzhòng respect
作佛 zuò fó to become a Buddha
作佛事 zuò fó shì do as taught by the Buddha
作善 zuò shàn to do good deeds