Glossary and Vocabulary for Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 743 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 諸比丘
2 536 děng et cetera / and so on 周匝正等
3 530 zhōng middle 其彼日天大宮殿中
4 430 shí time / a period of time 無量百千諸天而行行時
5 400 wáng Wang 須彌留山王外
6 305 to reach 及赤真珠車璩馬瑙等
7 297 zuò to do 彼由日光作覆翳故
8 265 bèi contemporaries / generation / lifetime 彼有夜叉諸宮殿輩
9 259 seven 七重牆壁
10 230 zhù to dwell / to live / to reside 二住
11 223 shēng to be born / to give birth 其中悉生種種樹
12 216 shēn human body / torso 身意怡悅
13 210 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 受地獄苦
14 207 shòu to suffer / to be subjected to 各各常受安樂牢行
15 206 yán to speak / to say / said 因此故言閻浮洲也
16 204 jiā jia 四波羅呵迦
17 200 tiān day 多有天金及天頗梨
18 197 xíng to walk / to move 吹轉而行
19 196 由旬 yóuxún yojana 其輦上高十六由旬
20 191 rén person / people / a human being 有一種人能行布施
21 191 guǎng wide / large / vast 縱廣五十一踰闍那
22 187 big / great / huge / large / major 其彼光明日大宮殿
23 186 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多有天金及天頗梨
24 185 chù a place / location / a spot / a point 正在閻浮處內而行
25 181 zhòng heavy 七重牆壁
26 180 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 略說乃至
27 179 one 所謂一持
28 165 shàng top / a high position 從此大地已上虛空
29 155 諸天 zhūtiān devas 別有無量諸天先行
30 149 世間 shìjiān world / the human world 照四大洲及於世間
31 146 èr two 二住
32 146 踰闍那 yúshénà yojana 縱廣五十一踰闍那
33 142 宮殿 gōngdiàn palace / palace hall 其彼光明日大宮殿
34 139 jiàn to see 見已告言
35 134 zhòng many / numerous 照四大洲及眾世界
36 133 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 劫初眾生
37 125 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 於中何因緣故
38 125 desire 共行欲者
39 124 huá Chinese 種種華
40 123 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 其一面以天頗梨成
41 123 zhōu a continent 照四大洲及於世間
42 121 four 四波羅呵迦
43 120 爾時 ěr shí at that time 爾時
44 120 shù tree 其中悉生種種樹
45 118 xiǎo small / tiny / insignificant 并及八萬小洲之中
46 116 qián front 其彼日天大宮殿前
47 114 zhǒng kind / type 有五種風
48 114 to take / to get / to fetch 日初分取
49 114 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 諸眾生輩
50 112 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 縱廣五十一踰闍那
51 112 huā Hua 其中諸花
52 111 to enter 入彼輦中
53 109 lái to come 施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來乞求
54 108 extra / surplus / remainder 照四大洲及餘世界
55 108 sān three 三隨順轉
56 107 to rub 彼諸人輩稱為何夷摩柯
57 105 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 諸七寶之所成就
58 104 shāo to burn 猶如凡師欲燒器時
59 102 tuó steep bank 其次由乾陀山
60 102 shuǐ water 其水涼冷
61 101 bǎo a jewel / gem / a treasure 甘婆羅寶衣
62 100 lüè plan / strategy 略說乃至
63 98 zhī to know 既甞知已
64 93 無有 wú yǒu there is not 無有濁穢
65 93 名為 míngwèi to be called 是故名為諸善業道
66 93 day of the month / a certain day 其彼光明日大宮殿
67 92 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善磨善瑩
68 91 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king 有轉輪王
69 90 to know / to learn about / to comprehend 悉有諸門
70 90 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅世
71 90 雜色 zásè multi-colored 雜色間錯
72 89 shān a mountain / a hill / a peak 其次有山
73 89 阿修羅王 āxiūluó wáng king of the asuras 羅睺羅阿修羅王從其宮出
74 87 shí food / food and drink 所謂食飲乘騎
75 87 jiū to examine / to investigate 究牟陀
76 86 shèng to beat / to win / to conquer 最勝品下
77 86 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 別有無量諸天先行
78 86 jīn today / modern / present / current / this / now 譬如今者
79 86 bitterness / bitter flavor 受地獄苦
80 86 tiě iron 熱鐵地上熾燃光焰
81 86 wèi Eighth earthly branch 未如此者
82 84 具足 jùzú complete / full / perfect 以天五欲功德和合具足受樂歡喜而行
83 84 qiān one thousand 無量千天
84 82 five 有五種風
85 82 chí a pool / a pond 至彼池所
86 79 niàn to read aloud 作如是念
87 78 xiū to decorate / to embellish 修不殺生
88 77 mén door / gate / doorway / gateway 悉有諸門
89 76 yuán garden / orchard 及諸樹林池沼園苑
90 75 soil / ground / land 地寬行久
91 74 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 三隨順轉
92 74 biān side / boundary / edge / margin 向彼人邊
93 74 mìng life 凡是資身養活命者
94 74 馬瑙 mǎnǎo carnelian 及赤真珠車璩馬瑙等
95 73 所謂 suǒwèi so-called 所謂一持
96 73 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 其欝多羅究留洲中諸河流行
97 72 lín a wood / a forest / a grove 便生林蔓
98 72 xīn heart 心清淨故
99 71 can / may / permissible 可共相逐
100 71 wàn ten thousand 高廣正等四萬二千由旬
101 70 dào to arrive 到已在前
102 69 happy / glad / cheerful / joyful 以天五欲功德和合具足受樂歡喜而行
103 69 bǎi one hundred 無量百天
104 69 chuī to blow /to puff 吹轉而行
105 69 luxuriant / dense / thick / moody 其欝多羅究留洲中諸河流行
106 68 to cover 天出及薄覆
107 68 lóng dragon 有五種勝龍
108 68 to carry 名佉提羅迦
109 67 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 其海天王子孫相承
110 67 tóu head 五百偏頭
111 67 五百 wǔ bǎi five hundred 五百光明傍照而行
112 66 chì to burn / to blaze 次熾焰王
113 65 dào way / road / path 是故名為諸善業道
114 65 yàn flame / blaze 次焰者王
115 65 shí real / true 實爾
116 65 color 有是色果
117 64 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 隋天竺沙門達摩笈多譯
118 64 yán stern / serious / strict / severe / austere 交絡嚴身一種無異
119 64 liù six 日於一日行六俱盧奢
120 64 yuàn park / garden 及諸樹林池沼園苑
121 64 prison 見獄東門忽然自開
122 63 三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven 三十三天
123 63 business / industry 布施持戒業
124 63 qiú to request 我等今應求正守護
125 63 xiàng figure / image / appearance 名為象德
126 63 to adjoin / to border 阿那毘羅大風
127 62 gāo high / tall 高廣正等四萬二千由旬
128 61 chù to touch / to feel 照於彼山觸而生熱
129 61 idea 身意怡悅
130 61 自然 zìrán nature 自然顯現
131 61 fēng wind 有五種風
132 60 大地獄 Dà Dìyù a great hell / Avici Hell 彼阿毘脂大地獄中
133 60 to arise / to get up 染心即起
134 60 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來乞求
135 59 huài bad / spoiled / broken / defective 身壞命終
136 58 出生 chūshēng to be born 有閻浮檀妙輦出生
137 58 huà to make into / to change into / to transform 自在治化
138 58 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 墮在不善諸惡法中
139 58 eight 廣八由旬
140 57 等於 děngyú to equal 彼等於彼天上生時
141 57 shē extravagant / wasteful 日於一日行六俱盧奢
142 57 光明 guāngmíng bright 其彼光明日大宮殿
143 56 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰降怨
144 56 luó Luo 名佉提羅迦
145 56 pear 奔茶梨迦等華
146 56 zài in / at 並悉在彼逋多羅城
147 56 to go to / to arrive / to reach 牽臂將詣眾人之中
148 56 hot 說熱有十緣
149 55 to leave / to depart / to go away / to part 離諸穢濁
150 54 圍遶 wéirào to circumambulate 普皆圍遶
151 54 譬如 pìrú for examlpe 譬如曠澤空閑山林
152 54 汝等 rǔ děng you all 汝等當知
153 54 niǎo bird 乃至眾鳥
154 52 lìng to make / to cause to be / to lead 推令離彼處
155 52 周匝 zhōuzā to go around / to go through 周匝正等
156 52 néng can / able 六能勝
157 52 clothes / clothing 為衣
158 52 其中 qízhōng among 其中悉生種種樹
159 51 guǒ a result / a consequence 及種種果
160 51 rain 初說雨多少
161 51 垣牆 yuánqiáng a perimeter wall 彼諸垣牆
162 51 車璩 chēqú mother-of-pearl 及赤真珠車璩馬瑙等
163 50 一種 yī zhǒng one kind of / one type of 有一種人能行布施
164 50 guāng light 其月天子有五百光向下照行
165 49 shí ten 有十種緣故生熱惱
166 49 xíng appearance 形服瓔珞一切悉青
167 49 shā sand / gravel / pebbles 於逋沙他十五日時
168 49 龍象 lóng xiàng dragon and elephant / able to take great responsibility 伊羅婆那大龍象王宮殿處所
169 49 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 諸七寶之所成就
170 49 tool / device / utensil / equipment / instrument 彼曾供養諸仙持戒功德具者
171 48 è evil / vice 所作甚惡
172 48 虛妄 xūwàng not real / illusory 餘虛妄
173 48 bǐng bing 鞞摩質多羅阿修羅王
174 47 chí to grasp / to hold 所謂一持
175 47 yún cloud 隋言雲片
176 46 四方 sì fāng all sides 上下四方
177 46 chá tea 奔茶梨迦等華
178 45 之中 zhīzhōng inside 六月之中
179 45 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 以為莊嚴
180 45 可觀 kěguān worth viewing 雜色可觀
181 45 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 其傍唯有一人守視
182 45 gào to tell / to say / said / told 見已告言
183 45 Suí Sui Dynasty 隋天竺沙門達摩笈多譯
184 45 to adhere / to capture / to restrain 舉高一拘盧奢
185 45 zǒu to walk / to go / to move 帝釋天王恐怖不如背走而還
186 45 歡喜 huānxǐ joyful 以天五欲功德和合具足受樂歡喜而行
187 45 多羅 Duōluó Tara 其欝多羅究留洲中諸河流行
188 44 suí to follow 隨願往生日天宮殿
189 44 最後 zuìhòu final / last 閻浮樹最後
190 44 míng to cry / to chirp (of birds) 各各自鳴
191 44 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如今日年十五六
192 44 child / son 其日天子及內眷屬
193 44 huǒ fire / flame 譬如以酥及生酥等擲置火中
194 44 若干 ruògān a certain number or amount of 若干剎那
195 43 zhì to rule / to govern / to manage / to control 皆於彼治
196 43 jìn to the greatest extent / utmost 福命業盡
197 42 to go 三月去已
198 42 yuán fate / predestined affinity 是第三緣
199 42 zhì to toss / to throw 而用打擲
200 42 大海 dàhǎi sea / ocean 次大海王
201 42 nián year 龍朔三年於慈恩寺譯
202 42 zhèng upright / straight 周匝正等
203 42 to join / to combine 合呵責者正作呵責
204 42 dòu to fight / to struggle / to condemn 拒諱爭鬪
205 41 命終 mìng zhōng to die / to end a life 身壞命終
206 41 bàn half 擲置海上須彌留山王半腹四萬二千由旬
207 41 zhì to place / to lay out 擲置海上須彌留山王半腹四萬二千由旬
208 41 to cut / to divide / to partition 割之汁流
209 40 to break / to ruin / to destroy 或破聚落
210 40 miàn side / surface 普四方面
211 40 bái white 而白我言
212 40 to assemble / to meet together 聚共愁惱
213 40 壽命 shòumìng life span / life expectancy 壽命歲數
214 40 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda 其西分中金翅鳥輩食
215 39 duò to fall / to sink 彼眾生以墮如是諸惡法故
216 39 móu barley 三十羅婆名牟休多
217 39 zhōng end / finish / conclusion 終不可得
218 39 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 其日在於閻浮提洲最南邊際
219 39 欄楯 lánshǔn balustrade / railing / a hand rail 七重欄楯
220 39 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 有如是色
221 38 有種 yǒuzhǒng to have guts / to have courage / to be brave 有種種香
222 38 grandmother 譬如成就迦藍婆柯花
223 38 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 衣裳華鬘瓔珞塗香
224 38 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 微妙可憙
225 37 fēn to separate / to divide into parts 兩分天金
226 37 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 散此界中
227 37 gain / advantage / benefit 造作種種求利技能
228 37 wèi taste / flavor 味甜如蜜
229 37 bēn to run fast / to flee 奔茶梨迦等華
230 37 殿 diàn a hall / a palace / a temple 於日天子宮殿中生
231 37 nǎo to be angry / to hate 有十種緣故生熱惱
232 37 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 其次尼民陀羅山
233 37 shì matter / thing / item 種種承事
234 37 shì a generation 過去世時
235 37 měng ferocious / fierce / violent 烟起猛壯
236 37 處所 chǔsuǒ a place 造作村城聚落處所
237 36 虛空 xūkōng empty space 從此大地已上虛空
238 36 qián to carry 摩頭揵提迦華
239 36 質多羅 zhìduōluó multi-colored 汝可生捉毘摩質多羅阿修羅王
240 36 微妙 wēimiào subtle and wonderous 微妙可觀
241 36 造作 zàozuò to make / to manufacture 造作村城聚落處所
242 36 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 照四大洲及眾世界
243 36 chéng to mount / to climb onto 所謂食飲乘騎
244 35 zhǔ owner 梵語波帝隋言夫主
245 35 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 地味滅沒
246 35 method / way 有二種法
247 35 丈夫 zhàngfu husband 譬如有力壯健丈夫
248 35 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普皆圍遶
249 35 yòng to use / to apply 純用天金銀
250 34 五十 wǔshí fifty 廣五十踰闍那
251 34 shǒu hand 現見以手共相牽排
252 34 shě to give 起作舍屋
253 34 a device / a tool / a utensil / an implement 猶如凡師欲燒器時
254 34 bào newspaper 報得如是速疾稱心飛行宮殿
255 34 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 聞帝釋命
256 33 leaf / foliage / petal 種種葉
257 33 xūn to smoke / to cure 所熏修時無別異故
258 33 金銀 jīn yín gold and silver 皆為金銀瑠璃頗梨
259 33 jīng to go through / to experience 佛說經已
260 33 nèi inside / interior 正在閻浮處內而行
261 33 須彌留山 Xūmíliú shān Mount Sumeru / Mount Meru 須彌留山王外
262 33 往昔 wǎngxī in the past 往昔眾人
263 33 chì red / scarlet 及赤真珠車璩馬瑙等
264 33 xiàn to appear / to manifest / to become visible 漸漸而現
265 32 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula 名羅睺羅
266 32 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva 閻浮大樹
267 32 便 biàn convenient / handy / easy 地味便沒
268 32 zhào to illuminate / to shine 光明出照閻浮檀輦
269 32 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 衣服華鬘諸香
270 32 gatha / hymn / verse 於中有優陀那偈
271 32 chē a vehicle 次果報車王
272 31 四千 sì qiān four thousand 廣八萬四千由旬
273 31 a river / a stream 諸河諸種子
274 31 可愛 kěài cute / lovely 可愛端正
275 31 閻浮 Yǎn Fú Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 有閻浮檀妙輦出生
276 31 起世因本經 Qǐ Shì Yīn Běn Jīng Qi Shi Yin Ben Jing 起世因本經卷第十
277 31 wén to hear 彼眾生聞
278 31 yuàn to hope / to wish / to desire 隨願往生日天宮殿
279 31 jiè to quit 我當奉持優婆夷戒
280 31 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 如是如是
281 30 rěn to bear / to endure / to tolerate 汝病可忍
282 30 zhà shout in a rage / roar / bellow 阿吒那智經眾集經是也
283 30 遊戲 yóuxì a game 日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂
284 30 優鉢羅 yōubōluó utpala / blue lotus 周迴無量優鉢羅
285 30 yuán won / yuan 遙看似圓
286 30 一時 yīshí a period of time / a while 我今寧可一時頓取
287 30 住處 zhùchù residence / dwelling 轉成住處
288 30 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 清淨無垢
289 30 相承 xiāngchéng to complement one another 子孫相承
290 30 kāi to open 佛開其意
291 29 coarse / rough 多食色麤
292 29 十六 shíliù sixteen 其輦上高十六由旬
293 29 hēi black 六黑入
294 29 柔軟 róuruǎn soft 香氣柔軟
295 29 fēi to fly 亦更不能飛騰虛空
296 29 shòu old age / long life 壽五百歲
297 28 琉璃 liúlí lapis lazuli / lazurite / a blue gem 天青琉璃
298 28 zhì matter / material / substance 質甚柔軟
299 28 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 照四大洲及於世間
300 28 Lu 舉高一拘盧奢
301 28 chéng a city / a town 造作村城聚落處所
302 28 startled 其瞿陀尼洲中諸河流行
303 28 道中 dào zhōng on the path 安日道中
304 28 fèi to boil 波濤沸涌
305 28 a fork in the road 有二岐道
306 28 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 其次善現山
307 28 shí knowledge / understanding 無有形相微塵影像可得識知
308 27 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 乃至斷酒及放逸行
309 27 二千 èr qiān two thousand 高廣正等四萬二千由旬
310 27 bīng soldier / troops 七兵將寶
311 27 難陀 Nántuó Nanda 次難陀王
312 27 wǎng net 七重鈴網
313 27 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 其阿修羅諸眷屬等
314 27 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 逼切命終
315 27 jié take by force / to coerce 劫初眾生
316 26 yuǎn far / distant 施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來乞求
317 26 horse 其次馬片頭山
318 26 líng a bell 七重鈴網
319 25 shēng sound 復有種種諸鳥鳴聲
320 25 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 騰空自在
321 25 zhuó to cut / to chop / to lop off 詣向斫板五百由旬小地獄中
322 25 jiāo to teach / to educate / to instruct 多教呪術
323 25 chēng to call / to address 梵稱羅闍隋言熱稻穀花
324 25 to stand 立其宮殿
325 25 lóu to wear 次婁那王
326 25 zuò to sit 諸王坐處
327 25 快樂 kuàilè happy / merry 受於無量快樂歡喜
328 25 gōng a palace 隱覆其宮
329 25 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 以天五欲功德和合具足受樂歡喜而行
330 25 jīn gold 多有天金及天頗梨
331 25 樓櫓 lóulǔ watch tower / movable battlefield turret 各有樓櫓却敵臺觀
332 24 shǎo few 若少食者
333 24 sāo to scratch 搔揵提迦花
334 24 閻摩王 Yán Mó Wáng Yama 有閻摩王宮殿住處
335 24 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為莊嚴
336 24 lín neighbor / adjacent 頻隣曇華
337 24 向上 xiàngshàng upwards / uplifting 皆得向上諸天中生
338 24 未盡 wèijìn not fulfilled 彼不善業未畢未盡
339 24 hǎi the sea / a sea / the ocean 下分海中諸蟲輩食
340 24 zhàng weapons 善持器仗
341 24 táng main hall / a large room 將向善法堂前諸天集會處所置之
342 24 答言 dá yán to reply 彼便答言
343 24 to lift / to hold up / to raise 十誦律廿四亦舉長阿含經名阿吒那吒劍
344 24 undulations 即得如是波帝波帝之名字也
345 23 澡浴 zǎoyù to bathe 飲已澡浴
346 23 guò to cross / to go over / to pass 過六月已
347 23 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 以天五欲功德和合具足受樂歡喜而行
348 23 聚會 jùhuì to meet / to gather 其善法堂三十三天聚會處所
349 23 守護 shǒuhù to guard / to defend 我等今應求正守護
350 23 Māra 及魔身天
351 23 頗梨 pōlí a kind of crystal 皆為金銀瑠璃頗梨
352 23 ròu meat / muscle 其齋戒王頂上自然出一肉胞
353 23 yǐn to drink 所謂食飲乘騎
354 23 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled 熱惱渴乏
355 23 帝釋天 Dìshì Tiān Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 帝釋天王告其三十二天言
356 23 hán cold / wintry / chilly 論寒十二種
357 23 Wu 隋言烏麻生也
358 23 cáng to hide 為彼惡業作覆藏
359 22 power / force / strength 彼等眾生餘福力故
360 22 zhī juice 汁流水出
361 22 大風 dàfēng gale 阿那毘羅大風
362 22 十二 shí èr twelve 何等十二
363 22 ěr ear 名耳
364 22 jié festival / a special day 食時節至
365 22 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 鉢陀摩
366 22 zhàn war / fighting / battle 驚懼戰悚
367 22 liǎng two 兩分天金
368 22 gēn origin / cause / basis 及有男女根相而彰
369 22 破壞 pòhuài to wreck / to break / to destroy 若世界破壞已復住
370 22 a cauldron / a pot / a kettle 向一銅釜五百由旬小地獄中
371 22 wài outside 出於池外
372 21 三摩耶 sānmóyē time 彼三摩耶
373 21 中間 zhōngjiān in between 於彼中間日大宮殿所有光明
374 21 qīng green 天青琉璃
375 21 nòu hoe 有阿耨達池
376 21 supreme ruler / emperor 即得如是波帝波帝之名字也
377 21 jiǎo foot 頭項背脇髀脚尾等
378 21 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 稱歎踊躍
379 21 nose 眾盲輩有摸鼻者
380 21 人身 rénshēn human body 或復一身二三四五六七人身
381 21 不見 bújiàn to not see 不見不知
382 21 thin / slender 復細於此
383 21 tóng like / same / similar 同受娛樂
384 21 varied / complex / not simple 樹出種種眾寶雜器
385 21 end / final stage / latter part 過劫殘末際
386 21 俱致 jūzhì koti / one hundred million / a very large number 若干俱致年
387 21 zhī fat / grease / lard 即有脂髓皮肉筋骨膿血眾脉
388 20 黑繩 Hēishéng Kalasutra Hell 此等皆當墮黑繩
389 20 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 親近純直善法行人
390 20 Qu 名佉提羅迦
391 20 yuè month 其輦光照月大宮殿
392 20 míng bright / brilliant 甚為明曜
393 20 sufficient / enough 圓淨滿足
394 20 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology 云何轉輪聖王輪寶具足
395 20 八千 bā qiān eight thousand 有一萬八千王
396 20 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 彼有夜叉諸宮殿輩
397 20 residence / dwelling 離於村舍聚落居停如是之處
398 20 hòu after / later 六月已後
399 20 skin / hide / fur / feather 乃至皮糩
400 20 園林 yuánlín a garden / a park 其娑羅園林
401 20 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 彼時有迦葉如來
402 20 tuō to take off 次已脫王
403 20 如法 rú fǎ In Accord With 依於如法
404 19 其次 qícì secondary 其次有山
405 19 迦利 Jiālì Karli / Karla Caves 殊低沙迦利迦花
406 19 jiā gha / ga 彼諸人輩稱為多羅承伽
407 19 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 訶責謫罰
408 19 shí a rock / a stone 即以杖木土塊瓦石
409 19 卵生 luǎnshēng to be born from an egg 從卵生者
410 19 jiè border / boundary 照四洲界
411 19 zhī to support 身諸支節
412 19 mán beautiful 往告持鬘諸夜叉等如前
413 19 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有何因緣
414 19 五欲 wǔ yù the five desires 以天五欲功德和合具足受樂歡喜而行
415 19 nán south 六月南行
416 19 máng blind 欲共生盲諸丈夫等遊戲喜樂
417 19 惡行 è xíng evil conduct / wicked conduct 行於惡行
418 19 端正 duānzhèng upright 可愛端正
419 19 應當 yīngdāng should / ought to 我今應當為兩三日
420 18 地上 dì shàng above the ground 從地上昇
421 18 婆提 pótí Bhadrika / Bhaddiya 其弗婆提洲中諸河流行
422 18 日天 Rì Tiān Aditya 其彼日天大宮殿中
423 18 大山 dà shān tall mountain 自餘大山
424 18 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 善哉仁者
425 18 如是說 rú shì shuō Thus Said 如是說言
426 18 liàng a quantity / an amount 譬如摩伽陀國中量斛摩尼
427 18 shī teacher 猶如凡師欲燒器時
428 18 安樂 ānlè peaceful and happy / content 各各常受安樂牢行
429 18 來者 láizhě future things 乃至往昔人非人身所作來者
430 18 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 名婆羅柯梨耶哪
431 18 lèi kind / type / class / category 有三十八諸眾生類
432 18 chì imperial decree 亦勅軍眾
433 18 滿 mǎn full 滿五百年
434 18 liú to flow / to spread / to circulate 割之汁流
435 18 suǐ [bone] marrow 即有脂髓皮肉筋骨膿血眾脉
436 18 時長 shízhǎng duration 經無量時長遠道中
437 18 zhī a branch / a twig 從枝中出種種妙香
438 18 shú cooked 譬如有人熟煎乳訖
439 18 bèi to prepare / get ready 宜善嚴備身諸器仗
440 18 nán difficult / arduous / hard 彼最後王名難可意
441 18 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 為彼惡業作覆藏
442 18 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King 優波難陀二大龍王
443 17 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 愚癡熾盛轉更增
444 17 chēn to glare at in anger 彼以瞋嫌而罵詈
445 17 真珠 zhēnzhū pearl 及赤真珠車璩馬瑙等
446 17 牆壁 qiángbì wall 七重牆壁
447 17 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 彼復自念其所統領小阿修羅王及諸眷屬小阿修羅輩
448 17 上下 shàngxià to go up and down 上下四方
449 17 一千 yī qiān one thousand 具足而有一千光明
450 17 miào wonderful / fantastic 有閻浮檀妙輦出生
451 17 香氣 xiāngqì fragrance / aroma / incense 甚有香氣
452 17 to translate / to interpret 隋天竺沙門達摩笈多譯
453 17 to strike / to pound / to beat 即便撲著熱鐵地上
454 17 huó alive / living 止少時活
455 17 雲沙 yúnshā muscovite / mica 詣黑雲沙五百由旬小地獄中
456 17 zhǔ to cook / to boil 以水煎煮
457 17 使 shǐ to make / to cause 故使如是
458 17 jìng clean 遍淨諸天
459 17 死後 sǐhòu after death / posthumous 如來死後有有
460 17 chéng to fill 其火大盛
461 17 disease / sickness / ailment 速疾即施
462 17 shén divine / mysterious / magical / supernatural 護生之神
463 17 向下 xiàngxià to face downwards / to descend 五百光明向下而照
464 17 胎生 tāishēng to be born from a womb 不從胎生
465 17 六百 liù bǎi six hundred 高廣六百由旬
466 17 二十 èrshí twenty 其下入地二十由旬
467 17 如此 rúcǐ in this way / so 未如此者
468 17 hǎo good 宜好莊嚴
469 17 dialect / language / speech 語眾輩言
470 17 wǎng to go (in a direction) 悉往詰問
471 16 bone 燒筋已燒骨
472 16 to grind 善磨善瑩
473 16 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
474 16 bīng ice / frost / icicles 最後到第十六寒氷地獄
475 16 城郭 chéngGuō a city wall 街巷城郭
476 16 香熏 xiāngxūn aroma 種種香熏
477 16 tóng copper 自然而有赤融銅汁
478 16 yīn sound / noise 光音諸天
479 16 馳走 chí zǒu to run away 彼等如是大馳走時
480 16 聚集 jùjí to assemble / to gather 共聚集已
481 16 to gather / to collect 各集一處
482 16 force / compel / force 飢渴熱逼
483 16 sūn Sun 其降怨王子孫相承
484 16 is exactly 其次有山名伊沙陀羅
485 16 different / other 無有異也
486 16 城中 chéngzhōng Chengzhong 於阿踰闍城中治化
487 16 達多 dáduō Devadatta 阿耨達多龍王在中居住
488 16 guān to look at / to watch / to observe 各有樓櫓却敵臺觀
489 16 十五 shíwǔ fifteen 十五日中還爾許行
490 16 lěng cold 其水涼冷
491 16 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能覆蔽
492 16 叫喚 jiàohuan to cry out 二叫喚
493 16 王子 wángzǐ a prince 其降怨王子孫相承
494 16 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru / Mount Meru 諸餘大山及須彌山王等外
495 16 niú an ox / a cow / a bull 其子牛城
496 16 capacity / degree / a standard / a measure 規度王舍城
497 15 liè to split / to crack / to break open 次復更裂
498 15 speed 速疾即施
499 15 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者偝方面出
500 15 to strike / to hit / to beat 而用打擲

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 1422 zhū all / many / various 諸比丘
2 1276 that / those 其彼光明日大宮殿
3 868 his / hers / its / theirs 其彼光明日大宮殿
4 743 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 諸比丘
5 740 yǒu is / are / to exist 悉有諸門
6 573 in / at 皆於彼治
7 566 already / afterwards 其閻浮檀輦中光明出已
8 536 děng et cetera / and so on 周匝正等
9 530 zhōng middle 其彼日天大宮殿中
10 432 如是 rúshì thus / so 報得如是速疾稱心飛行宮殿
11 430 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 凡是資身養活命者
12 430 shí time / a period of time 無量百千諸天而行行時
13 400 wáng Wang 須彌留山王外
14 343 乃至 nǎizhì and even 乃至正見
15 337 zhī him / her / them / that 諸七寶之所成就
16 336 wèi for / to 皆為金銀瑠璃頗梨
17 329 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 無量百千諸天而行行時
18 315 shì is / are / am / to be 牢行有是名字
19 305 to reach 及赤真珠車璩馬瑙等
20 298 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 於中何因緣故
21 297 this / these 此因緣故
22 297 zuò to do 彼由日光作覆翳故
23 287 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 諸七寶之所成就
24 280 so as to / in order to 其一面以天頗梨成
25 278 also / too 亦當報生日宮殿中受速疾果
26 270 each 各有樓櫓却敵臺觀
27 265 bèi contemporaries / generation / lifetime 彼有夜叉諸宮殿輩
28 259 seven 七重牆壁
29 247 ruò to seem / to be like / as 若閻浮提洲日中
30 230 zhù to dwell / to live / to reside 二住
31 228 again / more / repeatedly 或復供養諸持戒仙功德具足行善法者
32 226 such as / for example / for instance 四方如宅
33 223 shēng to be born / to give birth 其中悉生種種樹
34 216 shēn human body / torso 身意怡悅
35 210 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 受地獄苦
36 207 shòu to suffer / to be subjected to 各各常受安樂牢行
37 206 yán to speak / to say / said 因此故言閻浮洲也
38 205 promptly / right away / immediately 速疾即施
39 204 jiā jia 四波羅呵迦
40 204 I / me / my 嗚呼我地味
41 200 tiān day 多有天金及天頗梨
42 199 huò or / either / else 或復供養諸持戒仙功德具足行善法者
43 197 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 其中悉生種種樹
44 197 xíng to walk / to move 吹轉而行
45 196 由旬 yóuxún yojana 其輦上高十六由旬
46 191 rén person / people / a human being 有一種人能行布施
47 191 guǎng wide / large / vast 縱廣五十一踰闍那
48 188 not / no 不諂曲施
49 187 big / great / huge / large / major 其彼光明日大宮殿
50 186 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多有天金及天頗梨
51 185 chù a place / location / a spot / a point 正在閻浮處內而行
52 182 míng measure word for people 六十剎那名一羅婆
53 181 zhòng heavy 七重牆壁
54 181 chū to go out / to leave 光明出照閻浮檀輦
55 180 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 略說乃至
56 179 one 所謂一持
57 167 jiē all / each and every / in all cases 普皆圍遶
58 165 shàng top / a high position 從此大地已上虛空
59 159 luó an exclamatory final particle 譬如成就羯尼迦囉花
60 155 諸天 zhūtiān devas 別有無量諸天先行
61 149 世間 shìjiān world / the human world 照四大洲及於世間
62 146 èr two 二住
63 146 踰闍那 yúshénà yojana 縱廣五十一踰闍那
64 142 宮殿 gōngdiàn palace / palace hall 其彼光明日大宮殿
65 139 yòu again / also 又諸比丘
66 139 jiàn to see 見已告言
67 134 zhòng many / numerous 照四大洲及眾世界
68 134 a time 次向南行
69 133 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 劫初眾生
70 125 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 於中何因緣故
71 125 dāng to be / to act as / to serve as 住彼當受速疾果報
72 125 desire 共行欲者
73 124 huá Chinese 種種華
74 123 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 其一面以天頗梨成
75 123 ā prefix to names of people 阿那毘羅大風
76 123 zhōu a continent 照四大洲及於世間
77 121 four 四波羅呵迦
78 120 爾時 ěr shí at that time 爾時
79 120 shù tree 其中悉生種種樹
80 118 xiàng towards / to 當向惡趣
81 118 xiǎo small / tiny / insignificant 并及八萬小洲之中
82 116 cóng from 從彼日大宮殿
83 116 qián front 其彼日天大宮殿前
84 116 所有 suǒyǒu all 日大宮殿所有光明
85 114 zhǒng kind / type 有五種風
86 114 to take / to get / to fetch 日初分取
87 114 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 諸眾生輩
88 112 復有 fùyǒu moreover / once again 復有種種諸鳥鳴聲
89 112 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 縱廣五十一踰闍那
90 112 huā Hua 其中諸花
91 111 to enter 入彼輦中
92 109 lái to come 施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來乞求
93 108 extra / surplus / remainder 照四大洲及餘世界
94 108 sān three 三隨順轉
95 107 already / since 既資益已
96 107 to rub 彼諸人輩稱為何夷摩柯
97 107 no 無垢無穢
98 105 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 諸七寶之所成就
99 104 shāo to burn 猶如凡師欲燒器時
100 102 tuó steep bank 其次由乾陀山
101 102 shuǐ water 其水涼冷
102 101 bǎo a jewel / gem / a treasure 甘婆羅寶衣
103 101 de potential marker 報得如是速疾稱心飛行宮殿
104 100 lüè plan / strategy 略說乃至
105 98 zhī to know 既甞知已
106 96 naturally / of course / certainly 自餘大山
107 93 無有 wú yǒu there is not 無有濁穢
108 93 名為 míngwèi to be called 是故名為諸善業道
109 93 day of the month / a certain day 其彼光明日大宮殿
110 93 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
111 92 xià next 最勝品下
112 92 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善磨善瑩
113 91 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king 有轉輪王
114 90 to know / to learn about / to comprehend 悉有諸門
115 90 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅世
116 90 雜色 zásè multi-colored 雜色間錯
117 89 shān a mountain / a hill / a peak 其次有山
118 89 阿修羅王 āxiūluó wáng king of the asuras 羅睺羅阿修羅王從其宮出
119 87 rán correct / right / certainly 然其宮殿
120 87 shí food / food and drink 所謂食飲乘騎
121 87 jiū to examine / to investigate 究牟陀
122 86 shèng to beat / to win / to conquer 最勝品下
123 86 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 別有無量諸天先行
124 86 jīn today / modern / present / current / this / now 譬如今者
125 86 bitterness / bitter flavor 受地獄苦
126 86 tiě iron 熱鐵地上熾燃光焰
127 86 wèi Eighth earthly branch 未如此者
128 85 what / where / which 於中何因緣故
129 84 具足 jùzú complete / full / perfect 以天五欲功德和合具足受樂歡喜而行
130 84 you / thou 謂汝眾生
131 84 qiān one thousand 無量千天
132 84 xiāng each other / one another / mutually 而相照觸
133 83 gòng together 共聚集已
134 82 five 有五種風
135 82 chí a pool / a pond 至彼池所
136 80 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 口不妄語
137 79 一切 yīqiè all / every / everything 除斷一切渴乏熱惱
138 79 niàn to read aloud 作如是念
139 78 xiū to decorate / to embellish 修不殺生
140 77 mén door / gate / doorway / gateway 悉有諸門
141 77 hái also / in addition / more 十五日中還爾許行
142 76 yuán garden / orchard 及諸樹林池沼園苑
143 75 soil / ground / land 地寬行久
144 74 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 三隨順轉
145 74 biān side / boundary / edge / margin 向彼人邊
146 74 mìng life 凡是資身養活命者
147 74 馬瑙 mǎnǎo carnelian 及赤真珠車璩馬瑙等
148 73 所謂 suǒwèi so-called 所謂一持
149 73 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 其欝多羅究留洲中諸河流行
150 73 also / too 故名月天千光照也
151 72 lín a wood / a forest / a grove 便生林蔓
152 72 xīn heart 心清淨故
153 71 fēi not / non- / un- 行非梵行
154 71 can / may / permissible 可共相逐
155 71 wàn ten thousand 高廣正等四萬二千由旬
156 70 dào to arrive 到已在前
157 69 happy / glad / cheerful / joyful 以天五欲功德和合具足受樂歡喜而行
158 69 bǎi one hundred 無量百天
159 69 chuī to blow /to puff 吹轉而行
160 69 luxuriant / dense / thick / moody 其欝多羅究留洲中諸河流行
161 69 that 其次毗那耶迦山
162 68 to cover 天出及薄覆
163 68 lóng dragon 有五種勝龍
164 68 to carry 名佉提羅迦
165 67 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 其海天王子孫相承
166 67 tóu head 五百偏頭
167 67 五百 wǔ bǎi five hundred 五百光明傍照而行
168 66 chì to burn / to blaze 次熾焰王
169 65 zuì most / extremely / exceedingly 最勝品下
170 65 dào way / road / path 是故名為諸善業道
171 65 yàn flame / blaze 次焰者王
172 65 shí real / true 實爾
173 65 color 有是色果
174 64 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 隋天竺沙門達摩笈多譯
175 64 yán stern / serious / strict / severe / austere 交絡嚴身一種無異
176 64 liù six 日於一日行六俱盧奢
177 64 yuàn park / garden 及諸樹林池沼園苑
178 64 prison 見獄東門忽然自開
179 64 gèng more / even more 更復別有青瑠璃輦
180 63 三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven 三十三天
181 63 business / industry 布施持戒業
182 63 qiú to request 我等今應求正守護
183 63 xiàng figure / image / appearance 名為象德
184 63 to adjoin / to border 阿那毘羅大風
185 62 gāo high / tall 高廣正等四萬二千由旬
186 62 extremely / very 有壯夫遠行疲極
187 61 chù to touch / to feel 照於彼山觸而生熱
188 61 idea 身意怡悅
189 61 自然 zìrán nature 自然顯現
190 61 fēng wind 有五種風
191 60 大地獄 Dà Dìyù a great hell / Avici Hell 彼阿毘脂大地獄中
192 60 to arise / to get up 染心即起
193 60 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來乞求
194 60 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 雜色間錯
195 59 即便 jíbiàn even if / even though 即便照彼青瑠璃輦
196 59 huài bad / spoiled / broken / defective 身壞命終
197 58 出生 chūshēng to be born 有閻浮檀妙輦出生
198 58 huà to make into / to change into / to transform 自在治化
199 58 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 墮在不善諸惡法中
200 58 eight 廣八由旬
201 57 等於 děngyú to equal 彼等於彼天上生時
202 57 shē extravagant / wasteful 日於一日行六俱盧奢
203 57 光明 guāngmíng bright 其彼光明日大宮殿
204 56 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰降怨
205 56 luó Luo 名佉提羅迦
206 56 pear 奔茶梨迦等華
207 56 zài in / at 並悉在彼逋多羅城
208 56 to go to / to arrive / to reach 牽臂將詣眾人之中
209 56 hot 說熱有十緣
210 55 to leave / to depart / to go away / to part 離諸穢濁
211 54 圍遶 wéirào to circumambulate 普皆圍遶
212 54 譬如 pìrú for examlpe 譬如曠澤空閑山林
213 54 汝等 rǔ děng you all 汝等當知
214 54 niǎo bird 乃至眾鳥
215 53 otherwise / but / however 於弗婆提洲則日沒
216 52 何等 héděng which? / what? / how? / what? 何等為五
217 52 lìng to make / to cause to be / to lead 推令離彼處
218 52 周匝 zhōuzā to go around / to go through 周匝正等
219 52 néng can / able 六能勝
220 52 clothes / clothing 為衣
221 52 其中 qízhōng among 其中悉生種種樹
222 52 是故 shìgù therefore / so / consequently 彼因是故
223 51 he / him 不盜他物
224 51 guǒ a result / a consequence 及種種果
225 51 rain 初說雨多少
226 51 垣牆 yuánqiáng a perimeter wall 彼諸垣牆
227 51 車璩 chēqú mother-of-pearl 及赤真珠車璩馬瑙等
228 50 一種 yī zhǒng one kind of / one type of 有一種人能行布施
229 50 zhe indicates that an action is continuing 倚著村落
230 50 次第 cìdì one after another 如是次第
231 50 guāng light 其月天子有五百光向下照行
232 49 shí ten 有十種緣故生熱惱
233 49 xíng appearance 形服瓔珞一切悉青
234 49 shā sand / gravel / pebbles 於逋沙他十五日時
235 49 龍象 lóng xiàng dragon and elephant / able to take great responsibility 伊羅婆那大龍象王宮殿處所
236 49 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 諸七寶之所成就
237 49 tool / device / utensil / equipment / instrument 彼曾供養諸仙持戒功德具者
238 48 è evil / vice 所作甚惡
239 48 虛妄 xūwàng not real / illusory 餘虛妄
240 48 bǐng bing 鞞摩質多羅阿修羅王
241 48 lún a round / a turn 其次輪圓山
242 47 亦復 yìfù also 亦復如是
243 47 chí to grasp / to hold 所謂一持
244 47 bìng and / furthermore / also 照四大洲并餘世界
245 47 yún cloud 隋言雲片
246 46 四方 sì fāng all sides 上下四方
247 46 chá tea 奔茶梨迦等華
248 45 之中 zhīzhōng inside 六月之中
249 45 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 以為莊嚴
250 45 可觀 kěguān worth viewing 雜色可觀
251 45 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 其傍唯有一人守視
252 45 gào to tell / to say / said / told 見已告言
253 45 Suí Sui Dynasty 隋天竺沙門達摩笈多譯
254 45 to adhere / to capture / to restrain 舉高一拘盧奢
255 45 zǒu to walk / to go / to move 帝釋天王恐怖不如背走而還
256 45 歡喜 huānxǐ joyful 以天五欲功德和合具足受樂歡喜而行
257 45 多羅 Duōluó Tara 其欝多羅究留洲中諸河流行
258 44 各自 gèzi each / respective 各各自鳴
259 44 suí to follow 隨願往生日天宮殿
260 44 最後 zuìhòu final / last 閻浮樹最後
261 44 míng to cry / to chirp (of birds) 各各自鳴
262 44 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如今日年十五六
263 44 child / son 其日天子及內眷屬
264 44 huǒ fire / flame 譬如以酥及生酥等擲置火中
265 44 若干 ruògān a certain number or amount of 若干剎那
266 43 zhì to rule / to govern / to manage / to control 皆於彼治
267 43 necessary / must 若有欲須
268 43 jìn to the greatest extent / utmost 福命業盡
269 42 to go 三月去已
270 42 yuán fate / predestined affinity 是第三緣
271 42 zhì to toss / to throw 而用打擲
272 42 我等 wǒděng we 我等可共收取粳米
273 42 大海 dàhǎi sea / ocean 次大海王
274 42 nián year 龍朔三年於慈恩寺譯
275 42 zhèng upright / straight 周匝正等
276 42 to join / to combine 合呵責者正作呵責
277 42 dòu to fight / to struggle / to condemn 拒諱爭鬪
278 42 yīng should / ought 具足應如佉提羅迦中說
279 41 命終 mìng zhōng to die / to end a life 身壞命終
280 41 bàn half 擲置海上須彌留山王半腹四萬二千由旬
281 41 zhì to place / to lay out 擲置海上須彌留山王半腹四萬二千由旬
282 41 to cut / to divide / to partition 割之汁流
283 40 to break / to ruin / to destroy 或破聚落
284 40 miàn side / surface 普四方面
285 40 bái white 而白我言
286 40 云何 yúnhé why 云何如此
287 40 to assemble / to meet together 聚共愁惱
288 40 壽命 shòumìng life span / life expectancy 壽命歲數
289 40 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda 其西分中金翅鳥輩食
290 39 duò to fall / to sink 彼眾生以墮如是諸惡法故
291 39 wěi yes 唯壽十歲
292 39 móu barley 三十羅婆名牟休多
293 39 zhōng end / finish / conclusion 終不可得
294 39 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 其日在於閻浮提洲最南邊際
295 39 zhì to / until 至彼池所
296 39 欄楯 lánshǔn balustrade / railing / a hand rail 七重欄楯
297 39 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 有如是色
298 38 and 應時疾與
299 38 有種 yǒuzhǒng to have guts / to have courage / to be brave 有種種香
300 38 grandmother 譬如成就迦藍婆柯花
301 38 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 衣裳華鬘瓔珞塗香
302 38 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 微妙可憙
303 37 fēn to separate / to divide into parts 兩分天金
304 37 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 散此界中
305 37 gain / advantage / benefit 造作種種求利技能
306 37 wèi taste / flavor 味甜如蜜
307 37 bēn to run fast / to flee 奔茶梨迦等華
308 37 殿 diàn a hall / a palace / a temple 於日天子宮殿中生
309 37 nǎo to be angry / to hate 有十種緣故生熱惱
310 37 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 其次尼民陀羅山
311 37 shì matter / thing / item 種種承事
312 37 shì a generation 過去世時
313 37 měng ferocious / fierce / violent 烟起猛壯
314 37 處所 chǔsuǒ a place 造作村城聚落處所
315 36 虛空 xūkōng empty space 從此大地已上虛空
316 36 entirely / without exception 次奢俱梨王
317 36 qián to carry 摩頭揵提迦華
318 36 質多羅 zhìduōluó multi-colored 汝可生捉毘摩質多羅阿修羅王
319 36 微妙 wēimiào subtle and wonderous 微妙可觀
320 36 造作 zàozuò to make / to manufacture 造作村城聚落處所
321 36 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 照四大洲及眾世界
322 36 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是緣故
323 36 chéng to mount / to climb onto 所謂食飲乘騎
324 35 cháng always / ever / often / frequently / constantly 各各常受安樂牢行
325 35 zhǔ owner 梵語波帝隋言夫主
326 35 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 地味滅沒
327 35 method / way 有二種法
328 35 丈夫 zhàngfu husband 譬如有力壯健丈夫
329 35 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普皆圍遶
330 35 shén what 甚有香氣
331 35 yòng to use / to apply 純用天金銀
332 34 五十 wǔshí fifty 廣五十踰闍那
333 34 shǒu hand 現見以手共相牽排
334 34 shě to give 起作舍屋
335 34 a device / a tool / a utensil / an implement 猶如凡師欲燒器時
336 34 bào newspaper 報得如是速疾稱心飛行宮殿
337 34 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 聞帝釋命
338 33 leaf / foliage / petal 種種葉
339 33 xūn to smoke / to cure 所熏修時無別異故
340 33 金銀 jīn yín gold and silver 皆為金銀瑠璃頗梨
341 33 jīng to go through / to experience 佛說經已
342 33 nèi inside / interior 正在閻浮處內而行
343 33 jiāng will / shall (future tense) 五將行
344 33 須彌留山 Xūmíliú shān Mount Sumeru / Mount Meru 須彌留山王外
345 33 往昔 wǎngxī in the past 往昔眾人
346 33 chì red / scarlet 及赤真珠車璩馬瑙等
347 33 xiàn to appear / to manifest / to become visible 漸漸而現
348 32 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula 名羅睺羅
349 32 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva 閻浮大樹
350 32 便 biàn convenient / handy / easy 地味便沒
351 32 biàn turn / one time 遍淨諸天
352 32 zhào to illuminate / to shine 光明出照閻浮檀輦
353 32 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 衣服華鬘諸香
354 32 gatha / hymn / verse 於中有優陀那偈
355 32 chē a vehicle 次果報車王
356 31 四千 sì qiān four thousand 廣八萬四千由旬
357 31 a river / a stream 諸河諸種子
358 31 bìng and / furthermore / also 並悉在彼逋多羅城
359 31 可愛 kěài cute / lovely 可愛端正
360 31 閻浮 Yǎn Fú Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 有閻浮檀妙輦出生
361 31 起世因本經 Qǐ Shì Yīn Běn Jīng Qi Shi Yin Ben Jing 起世因本經卷第十
362 31 wén to hear 彼眾生聞
363 31 bié do not / must not 別於他界
364 31 yuàn to hope / to wish / to desire 隨願往生日天宮殿
365 31 jiè to quit 我當奉持優婆夷戒
366 31 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 如是如是
367 30 yīn because 彼因是故
368 30 rěn to bear / to endure / to tolerate 汝病可忍
369 30 zhà shout in a rage / roar / bellow 阿吒那智經眾集經是也
370 30 悉皆 xījiē all 悉皆遍滿
371 30 遊戲 yóuxì a game 日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂
372 30 優鉢羅 yōubōluó utpala / blue lotus 周迴無量優鉢羅
373 30 yuán won / yuan 遙看似圓
374 30 一時 yīshí a period of time / a while 我今寧可一時頓取
375 30 住處 zhùchù residence / dwelling 轉成住處
376 30 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 清淨無垢
377 30 相承 xiāngchéng to complement one another 子孫相承
378 30 kāi to open 佛開其意
379 29 coarse / rough 多食色麤
380 29 十六 shíliù sixteen 其輦上高十六由旬
381 29 hēi black 六黑入
382 29 柔軟 róuruǎn soft 香氣柔軟
383 29 final interogative 其次毗那耶迦山
384 29 chū at first / at the beginning / initially 初說雨多少
385 29 fēi to fly 亦更不能飛騰虛空
386 29 shòu old age / long life 壽五百歲
387 28 琉璃 liúlí lapis lazuli / lazurite / a blue gem 天青琉璃
388 28 zhì matter / material / substance 質甚柔軟
389 28 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 照四大洲及於世間
390 28 Lu 舉高一拘盧奢
391 28 chéng a city / a town 造作村城聚落處所
392 28 startled 其瞿陀尼洲中諸河流行
393 28 一向 yìxiàng all along 身壞命終一向受苦
394 28 道中 dào zhōng on the path 安日道中
395 28 fèi to boil 波濤沸涌
396 28 a fork in the road 有二岐道
397 28 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 其次善現山
398 28 shí knowledge / understanding 無有形相微塵影像可得識知
399 27 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 乃至斷酒及放逸行
400 27 二千 èr qiān two thousand 高廣正等四萬二千由旬
401 27 bīng soldier / troops 七兵將寶
402 27 難陀 Nántuó Nanda 次難陀王
403 27 wǎng net 七重鈴網
404 27 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 其阿修羅諸眷屬等
405 27 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 逼切命終
406 27 jié take by force / to coerce 劫初眾生
407 26 yuǎn far / distant 施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來乞求
408 26 zhǎng director / chief / head / elder 夜長晝短
409 26 horse 其次馬片頭山
410 26 líng a bell 七重鈴網
411 25 shēng sound 復有種種諸鳥鳴聲
412 25 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 騰空自在
413 25 according to 其月宮殿依空而行
414 25 zhuó to cut / to chop / to lop off 詣向斫板五百由旬小地獄中
415 25 ěr thus / so / like that 十五日中還爾許行
416 25 jiāo to teach / to educate / to instruct 多教呪術
417 25 chēng to call / to address 梵稱羅闍隋言熱稻穀花
418 25 to stand 立其宮殿
419 25 lóu to wear 次婁那王
420 25 zuò to sit 諸王坐處
421 25 快樂 kuàilè happy / merry 受於無量快樂歡喜
422 25 gōng a palace 隱覆其宮
423 25 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 以天五欲功德和合具足受樂歡喜而行
424 25 jīn gold 多有天金及天頗梨
425 25 樓櫓 lóulǔ watch tower / movable battlefield turret 各有樓櫓却敵臺觀
426 24 shǎo few 若少食者
427 24 sāo to scratch 搔揵提迦花
428 24 閻摩王 Yán Mó Wáng Yama 有閻摩王宮殿住處
429 24 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為莊嚴
430 24 lín neighbor / adjacent 頻隣曇華
431 24 向上 xiàngshàng upwards / uplifting 皆得向上諸天中生
432 24 未盡 wèijìn not fulfilled 彼不善業未畢未盡
433 24 hǎi the sea / a sea / the ocean 下分海中諸蟲輩食
434 24 zhàng weapons 善持器仗
435 24 táng main hall / a large room 將向善法堂前諸天集會處所置之
436 24 答言 dá yán to reply 彼便答言
437 24 to lift / to hold up / to raise 十誦律廿四亦舉長阿含經名阿吒那吒劍
438 24 undulations 即得如是波帝波帝之名字也
439 23 澡浴 zǎoyù to bathe 飲已澡浴
440 23 guò to cross / to go over / to pass 過六月已
441 23 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 以天五欲功德和合具足受樂歡喜而行
442 23 聚會 jùhuì to meet / to gather 其善法堂三十三天聚會處所
443 23 守護 shǒuhù to guard / to defend 我等今應求正守護
444 23 Māra 及魔身天
445 23 頗梨 pōlí a kind of crystal 皆為金銀瑠璃頗梨
446 23 ròu meat / muscle 其齋戒王頂上自然出一肉胞
447 23 yǐn to drink 所謂食飲乘騎
448 23 què but / yet / however / while / nevertheless 各有樓櫓却敵臺觀
449 23 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled 熱惱渴乏
450 23 帝釋天 Dìshì Tiān Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 帝釋天王告其三十二天言
451 23 hán cold / wintry / chilly 論寒十二種
452 23 Wu 隋言烏麻生也
453 23 cáng to hide 為彼惡業作覆藏
454 22 no 其弗婆提洲中諸河流行
455 22 power / force / strength 彼等眾生餘福力故
456 22 zhī juice 汁流水出
457 22 大風 dàfēng gale 阿那毘羅大風
458 22 十二 shí èr twelve 何等十二
459 22 何以 héyǐ why 何以故
460 22 ěr ear 名耳
461 22 jié festival / a special day 食時節至
462 22 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 鉢陀摩
463 22 zhàn war / fighting / battle 驚懼戰悚
464 22 liǎng two 兩分天金
465 22 gēn origin / cause / basis 及有男女根相而彰
466 22 破壞 pòhuài to wreck / to break / to destroy 若世界破壞已復住
467 22 a cauldron / a pot / a kettle 向一銅釜五百由旬小地獄中
468 22 wài outside 出於池外
469 21 一一 yīyī one by one / one after another 一一悉如火災水災
470 21 三摩耶 sānmóyē time 彼三摩耶
471 21 中間 zhōngjiān in between 於彼中間日大宮殿所有光明
472 21 qīng green 天青琉璃
473 21 běn measure word for books 三經巴本全闕
474 21 nòu hoe 有阿耨達池
475 21 supreme ruler / emperor 即得如是波帝波帝之名字也
476 21 jiǎo foot 頭項背脇髀脚尾等
477 21 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 稱歎踊躍
478 21 nose 眾盲輩有摸鼻者
479 21 人身 rénshēn human body 或復一身二三四五六七人身
480 21 不見 bújiàn to not see 不見不知
481 21 thin / slender 復細於此
482 21 tóng like / same / similar 同受娛樂
483 21 varied / complex / not simple 樹出種種眾寶雜器
484 21 end / final stage / latter part 過劫殘末際
485 21 俱致 jūzhì koti / one hundred million / a very large number 若干俱致年
486 21 zhī fat / grease / lard 即有脂髓皮肉筋骨膿血眾脉
487 20 黑繩 Hēishéng Kalasutra Hell 此等皆當墮黑繩
488 20 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 親近純直善法行人
489 20 Qu 名佉提羅迦
490 20 yuè month 其輦光照月大宮殿
491 20 míng bright / brilliant 甚為明曜
492 20 sufficient / enough 圓淨滿足
493 20 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology 云何轉輪聖王輪寶具足
494 20 八千 bā qiān eight thousand 有一萬八千王
495 20 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 彼有夜叉諸宮殿輩
496 20 residence / dwelling 離於村舍聚落居停如是之處
497 20 hòu after / later 六月已後
498 20 skin / hide / fur / feather 乃至皮糩
499 20 園林 yuánlín a garden / a park 其娑羅園林
500 20 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 彼時有迦葉如來

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
如是 rúshì thus, so
re
zhù to attach / to abide / to dwell
Thus
shēng birth
shēn body / kāya
地狱 地獄
 1. dìyù
 2. dìyù
 3. dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
shòu feelings / sensations

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
阿摩昼经 阿摩晝經 Ā Mó Zhòu Jīng Aggañña Sutta / Agganna Sutta / Ambaṭṭhasutta
阿吒吒地狱 阿吒吒地獄 a zhà zhà dì yù Atata Hell
阿迦尼吒 ajiānízhà Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
阿迦腻吒 阿迦膩吒 ajiānìzhà Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿罗诃 阿羅訶 Āluóhē Arhat
阿难陀 阿難陀 Ānántuó Ananda / Ānanda
阿那婆达多龙王 阿那婆達多龍王 ānàpódáduō lóngwáng Anavatapta
菴婆罗 菴婆羅 Ānpóluó
 1. Ambapali / Amrapali / Amradarika
 2. Ambapali / Amrapali / Amradarika
阿吒吒 Āzhàzhà Atata Hell
白帝 Bái dì White Heavenly Emperor
白净 白淨 Bái Jìng Shuddhodana / Suddhodana
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
白羊 báiyáng Aries
跋提 bátí Bhadrika / Bhaddiya
跋提梨迦 bátílíjiā Bhadrika / Bhaddiya
北方 běi fāng The North
北海 Běi Hǎi Bohai Sea
北门 北門 Běi mén North Gate
弊宿经 弊宿經 Bì Sù Jīng Pāyāsi Sutta / Pāyāsisutta
遍净天 遍淨天 Biàn Jìng Tiān Subhakrtsna Heaven / The Heaven of Pervasive Purity
彼得 bǐde Peter
比陀 bìtuó Veda
波头摩地狱 波頭摩地獄 bō tóu mó dì yù Padma Hell
波罗 波羅 Bōluó Baltic
波罗奈 波羅奈 bōluónài Vārānasī
波吒罗 波吒羅 Bōzhàluó Pāṭaliputra / Pāṭaliputta / Pāṭaligāma
财帛 財帛 cáibó Head of Stores
草菴 草庵 cǎo ān a Buddhist hermitage
长阿含 長阿含 Cháng Āhán Long Discources / Dīrghāgama
长阿含经 長阿含經 Cháng Āhán Jīng Dīrgha Āgama / Dīrghāgama / Collection of Long Discourses
城中 chéngzhōng Chengzhong
池上 chíshàng Chihshang / Chihshang
处处经 處處經 chùchù jīng Chuchu Jing
畜生道 Chùsheng Dào Animal Realm
慈恩寺 Cí ēn Sì
 1. Ci En Temple
 2. Ci En Temple
大本经 大本經 Dà Běn Jīng The Scripture of the Great Origin / Mahāpadāna Sutta
大梵天 Dà Fàntiān Mahabrahma / Brahmā / Mahabrahma Heaven
大叫唤 大叫喚 Dà Jiàohuan Dì Yù Maharaurava Hell
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
大缘方便经 大緣方便經 Dà Yuán Fāngbiàn Jīng Mahānidāna Sutta / Mahānidānasutta
大安 dà'ān
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an / Ta'an
 5. Da'an / Ta'an
达多 達多 dáduō
 1. Devadatta
 2. Devadatta
大会经 大會經 Dàhuì Jīng Mahāsamaya Sutta / Mahāsamayasutta
大林 dàlín Dalin / Talin
达摩笈多 達摩笈多 Dámó Jíduō Dharmagupta
丹藏 dān zàng Khitan Canon
忉利 Dāolì Trayastrimsa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
忉利天 Dāolìtiān Trāyastriṃśa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
大竹 dàzhú Dazhu
典尊经 典尊經 Diǎn Zūn Jīng Mahāgovinda Sutta / Mahāgovindasutta
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
帝释天 帝釋天 Dìshì Tiān
 1. Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 2. Sakra Devanam-indra
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东门 東門 Dōng mén East Gate
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东海岸 東海岸 dōnghǎiàn East Coast
兜率 Dōushuài Tuṣita / Tushita / Tuṣita Heaven
兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
兜率陀 Dōushuàituó Tuṣita / Tushita
兜率陀天 Dōushuàituó tiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
多罗 多羅 Duōluó Tara
頞浮陀地狱 頞浮陀地獄 è fú tuó dì yù Arbuda Hell
頞浮陀 èfútuó Arbuda Hell
二林 èrlín Erhlin
二月 èryuè February / the Second Month
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵辅天 梵輔天 Fàn Fǔ Tiān Brahma-Purohita Heaven / The Heaven of the Ministers of Brahma
梵王 Fàn Wáng Brahma
梵众天 梵眾天 Fàn Zhòng Tiān Brahma-parisadya Heaven / brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
梵德 fàndé Brahma Virtue / Brahmadatta
梵动经 梵動經 Fàndòng Jīng Discourse on Brahma's Net / Brahmajāla Sutta / Brahmajālasuttanta
梵身 Fànshēn brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
梵世 Fànshì Brahma World / brahmaloka
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵语 梵語 Fànyǔ Sanskrit
非想非非想处天 非想非非想處天 Fēi Xiǎng Fēi Fēi Xiǎng Chù Tiān Naiva-samjnanasamjnayatana Heaven / Naiva-sajjnanasajjnayatana / The Heaven of Neither Thought nor Non-Thought
奉天 fèngtiān Fengtian
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
浮陀 fútuó Buddha
广果天 廣果天 Guǎng Guǒ Tiān Brhatphala Heaven / The Heaven of Bountiful Fruits
广南 廣南 Guǎngnán Guangnan
海北 hǎiběi Haibei
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
黑山 Hēishān Montenegro
黑绳 黑繩 Hēishéng Kalasutra Hell
恒河 恆河 hénghé
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
河中 hézhōng Hezhong
化乐天 化樂天 Huà Lè Tiān Nirmanarati Heaven / Nirmāṇarati Heaven
华林 華林 huàlín Hualinbu
花林 huālín Flower Copse
迦利 Jiālì Karli / Karla Caves
迦利啰窟 迦利囉窟 jiālìluō kū Kareri cave
迦陵伽 Jiālíngjiā Kaliṅga
简志忠 簡志忠 jiǎn zhìzhōng Jian Zhizhong
坚固经 堅固經 Jiāngù Jīng Kevaṭṭạ Sutta / Kevaṭṭạsutta
憍萨罗 憍薩羅 Jiāosàluó Kośala / Kosala / Kausala
憍萨罗国 憍薩羅國 Jiāosàluóguó Kośala / Kosala / Kausala
迦毘罗 迦毘羅 jiāpíluó Kapilavastu / Kapilavatthu
迦尸 迦屍 Jiāshī Kasi / Kashi / Kāśī
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦旃 jiāzhān Kakuda Kātyāyana
界首 jièshǒu Jieshou
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
净饭 淨飯 Jìng Fàn Shuddhodana / Suddhodana
净饭王 淨飯王 Jìng Fàn Wáng Shuddhodana / Suddhodana
净满 淨滿 jìngmǎn Vairocana
金沙 Jīnshā Jinsha
究羅檀頭经 究羅檀頭經 Jiūluótántóu Jīng Kūṭadanta Sutta / Kūṭadantasutta
瞿波迦 Jùbójiā Jivaka
拘尸那城 Jūshīnà chéng
 1. Kuśinagara / Kusināra / Kushinagar / Kusinagar / Kusinara
 2. Kuśinagara / Kusināra / Kushinagar / Kusinagar / Kusinara
开元录 開元錄 Kāiyuán Lù Catalogue of the Kaiyuan Era on Buddhism
俱卢 俱盧 Kūlú Kuru
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
临海 臨海 línhǎi Linhai
六月 liùyuè June / the Sixth Month
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
龙朔 龍朔 lóngshuò Longshuo
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
倮形梵志经 倮形梵志經 Luǒ Xíng Fànzhì Jīng Kassapasīhanāda Sutta / Kassapasīhanādasutta
罗睺罗 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula
罗山 羅山 luóshān Luoshan
露遮经 露遮經 Lùzhē Jīng Poṭṭhapāda Sutta / Poṭṭhapādasutta
麻生 máshēng Asō
明行足 Míng Xíng Zú
 1. Perfect in Knowledge and Conduct / the Buddha
 2. perfected in wisdom and action
密云 密雲 mìyún Miyun
魔波旬 móbōxún Māra-Pāpīyāms / Pāpīyāms / Pāpimant
摩伽陀国 摩伽陀國 Mójiātuó Guó
 1. Magadha
 2. Magadha
摩罗 摩羅 móluó Māra
摩那婆 mónàpó Māṇava / Māṇavaka
摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya
目揵连 目揵連 Mùjiānlián Moggallāna / Maudgalyāyana
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南门 南門 Nán mén South Gate
难提 難提 Nántí Nandi
难陀 難陀 Nántuó Nanda
难陀龙王 難陀龍王 Nántuó Lóng Wáng Nanda
内门 內門 nèimén Neimen
能忍 néngrěn able to endure / sahā
念处经 念處經 Niàn Chù Jīng Satipatthana Sutta / The Discourse on the Establishing of Mindfulness
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
凝然 níngrán Gyōnen
尼人 nírén Neanderthal
毘摩 pímó
 1. Vimalā
 2. Kapimala
 3. dharma
毘沙门 毘沙門 Píshāmén Vaisravana / Vessavana / Jambhala
毘沙门天 毘沙門天 Píshāmén Tiān Vaisravana / Vessavana / Jambhala
毘舍 Píshè Vaiśya
毘舍离 毘舍離 Píshèlí Vaisali / Vaissali / Vaishali / Vesālī / City of Vaisali
毘陀 pítuó Veda
婆达多 婆達多 pódáduō Devadatta
婆伽婆 Pójiāpó Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
婆利 Pólì Brunei
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
婆提 pótí Bhadrika / Bhaddiya
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
普贤 普賢 Pǔxián Samantabhadra
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
起世因本经 起世因本經 Qǐ Shì Yīn Běn Jīng Qi Shi Yin Ben Jing
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
清净经 清淨經 Qīng Jìng Jīng Pāsādika Sutta / Pāsādikasutta
起世经 起世經 Qǐshì Jīng Qishi Jing
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
热地 熱地 rèdì Raidi
日天 Rì Tiān Aditya
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如是语 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三聚 sān jù the three paths
三明经 三明經 Sān Míng Jīng Tevijja Sutta / Tevijjasutta
三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven
身口意业 身口意業 Sān Yè the Three Karmas / physical, verbal, and mental karma
散陀那 Sàntuónà Udumbarikasīhanāda
色究竟天 Sè Jiūjìng Tiān Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha / Heaven of Ultimate Form
刹帝利 剎帝利 Shādìlì Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
刹利 剎利 Shālì Kṣatriya / Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
沙门果经 沙門果經 Shāmén Guǒ Jīng Samannaphala Sutta / Samaññaphala Sutta / Samaññaphalasutta
善见天 善見天 Shàn Jiàn Tiān Sudarsana Heaven / The Heaven of Skillful Vision
善生经 善生經 Shàn Shēng Jīng Siṅgālovāda Sutta / Siṅgālovādasutta
上高 shànggāo Shanggao
上海 Shànghǎi Shanghai
善观 善觀 Shànguān Sudrsa / Sudassa
善来 善來 shànlái Svāgata / Sāgata
善生 shànshēng Sīgāla
善现 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā
善现天 善現天 Shànxiàn Tiān Sudrsa Heaven / Sudassa / The Heaven of Beautiful Devas / The Heaven of Skillful Manifestation
善眼 Shànyǎn Sunetta
少光天 Shǎo Guāng Tiān Parittabha Heaven / The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 Shǎo Jìng Tiān Parittasubha Heaven / The Heaven of Limited Purity
沙陀 shātuó Shatuo
阇尼沙经 闍尼沙經 Shé Ní Shā Jīng Janavasabha Sutta / Janavasabhasutta
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
阇那崛多 闍那崛多 Shénàjuéduō Jñānagupta / Jnanagupta
生主 Shēng Zhǔ Prajapati
胜军王 勝軍王 shèngjūn wáng King Prasenajit
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
十上经 十上經 Shí Shàng Jīng Dasuttara Sutta / Dasuttarasutta
十诵律 十誦律 Shí Sòng Lǜ Sarvāstivādavinaya
时众 時眾 shí zhòng present company
十车王 十車王 Shíchē Wáng Dasaratha / Dasharatha
湿婆 濕婆 shīpó Shiva
时婆 時婆 shípó Jīvaka
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
四大天王 Sì Dà Tiān Wáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四天王天 Sì Tiānwáng Tiān Caturmaharajika Heaven / Heaven of the Four Kings
四王 Sì Wáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四洲 Sì Zhōu Four Continents
四分 sìfēn four divisions of cognition
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
Suí Sui Dynasty
娑伽罗龙王 娑伽羅龍王 Suō Jiā Luó Lóng Wáng Sagara-nagaraja
娑罗 娑羅 suōluó sala tree / sal tree / shala tree
娑罗树 娑羅樹 suōluóshù sala tree / sal tree / shala tree / śāla
娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering
他化自在天 Tā Huà Zìzai Tiān Paranirmita-Vasavartin Heaven
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
天宫 天宮 Tiān Gōng Heavenly Palace / Temple in Heaven / Open Palace
天众 天眾 Tiān Zhòng the twenty devas and other dieties
天主 Tiān Zhǔ
 1. Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 2. Mahesvara
 3. Śakra
 4. Śaṃkarasvāmin
天宝 天寶 tiānbǎo Tianbao
天等 tiānděng Tiandeng
天马 天馬 Tiānmǎ Pegasus
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
铁围山 鐵圍山 Tiě Wéi Shān Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain
提婆达多 提婆達多 Típódáduō Devadatta
提头赖吒 提頭賴吒 títóulàizhà Dhrtarastra / Dhṛtarāṣṭra / Dhataraṭṭha / Deva King of the East
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
王舍 wángshè Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
威神 Wēishén Anubhāva
无烦天 無煩天 Wú Fán Tiān Avrha Heaven / The Heaven without Affliction
无所有处天 無所有處天 Wú Suǒyǒu Chù Tiān Akiṃcanyaayatana Heaven / Akimcanyaayatana Heaven / The Heaven of Nothingness
无想天 無想天 Wú Xiǎng Tiān Asamjnisattvah Heaven / The Heaven without Thought
无边识处 無邊識處 Wúbiān Shí Chù Vijnananantyayatana Heaven / The Heaven of Limitless Consciousness
乌来 烏來 wūlái Wulai
光音天 Wúliàng Guāng Tiān Abhasvara Heaven / The Heaven of Radiant Sound
无量光天 無量光天 Wúliàng Guāng Tiān Apramanabha Heaven / The Heaven of Infinite Radiance
无量净天 無量淨天 Wúliàng Jìng Tiān Apramanasubha Heaven / The Heaven of Infinite Purity
无忧王 無憂王 wúyōuwáng King Aśoka / Asoka / Ashoka
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
西海 Xī hǎi Yellow Sea
西门 西門 Xī mén West Gate
香山 Xiāng Shān Fragrant Hills Park
贤善 賢善 xiánshàn Bhadrika / Bhaddiya
贤上 賢上 Xiánshàng Bhadrottama
小青 xiǎo qīng Xiao Qing
小缘经 小緣經 Xiǎoyuán Jīng Aggañña Sutta / Aggaññasutta
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
悉达多 悉達多 Xīdáduō Siddhartha
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
行雨 xíngyǔ Varṣakāra / Varsakara / Vassakāra
辛头河 辛頭河 xīntóuhé Indus River
修罗 修羅 xiūluó Asura
续高僧传 續高僧傳 Xù Gāo Sēng Zhuàn Supplement to the Biographies of Eminent Monks
雪山 xuěshān The Himalayas
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
须弥留山 須彌留山 Xūmíliú shān Mount Sumeru / Mount Meru
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
阎浮提 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
阎摩王 閻摩王 Yán Mó Wáng Yama
阎罗 閻羅 Yánluó Yama / Yamaraja
阎魔 閻魔 yánmó Yama / Yamaraja
阎摩罗 閻摩羅 yánmóluó Yama
夜摩 Yèmó Yama
夜摩天 Yèmó Tiān Yama Heaven
因陀罗 因陀羅 Yīntuóluó Indra
以太 yǐtài Ether-
遊行经 遊行經 Yóu Xíng Jīng Mahāparinibbāna Sutta
优波难陀龙王 優波難陀龍王 yōubōnántuó lóngwáng Upananda
圆满时 圓滿時 yuánmǎn shí krtayuga
月天 Yuè Tiān Chandra / Candra
月天子 Yuè Tiān Zǐ Chandra / Candra
藏主 zàng zhǔ Librarian / Chief of Sutra Repository
斋日 齋日 zhāirì the Day of Purification
湛然 Zhàn Rán Zhanran / Chan-Jan
瞻波 zhānbō Campa
占婆 Zhànpó
 1. Champa
 2. Champa
智经 智經 Zhì Jīng Kaḷārakhattiya
智人 Zhìrén Homo sapiens
中阿含 Zhōng Āhán Madhyama Āgama / Madhyama Agama / Madhyamāgama / Middle-length Discourses
种德经 種德經 Zhǒng Dé Jīng Soṇadaṇḍa Sutta / Soṇadaṇḍasutta
中行 zhōng háng Bank of China
众集经 眾集經 Zhòng Jí Jīng Saṅgīti Sutta / Saṅgītisutta
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
中亚 中亞 Zhōng Yà Central Asia
中时 中時 zhōngshí China Times
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
转轮圣王修行经 轉輪聖王修行經 Zhuànlún Shèng Wáng Xiūxíng Jīng Cakkavattisīhanāda Sutta / Cakkavattisīhanādasutta
自欢喜经 自歡喜經 Zì Huānxǐ Jīng Sampasādanīya Sutta / Sampasādanīyasutta
自在王 zìzài wáng īśāna / Isana / Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 852.

Simplified Traditional Pinyin English
两舌恶口 兩舌惡口 liǎng shé è kǒu double-tongued
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
爱欲 愛欲 àiyù love and desire / sensuality / kāma
阿伽 ajiā scented water / argha
ān
 1. a Buddhist nunnery / a Buddhist convent
 2. a thatched cottage
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安立 ānlì
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
安隐 ānyǐn tranquil
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
阿提目多 ātímùduō adhimukti / attention
阿提目多迦花 atímùduōjiāhuā atimuktaka
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
阿修罗王 阿修羅王 āxiūluó wáng king of the asuras
八大地狱 八大地獄 bā dà dìyù eight great hells
白佛 bái fó to address the Buddha
白四 bái sì to confess a matter
白月 bái yuè first half of the month / śuklapakṣa
bǎn board struck for sounding events in a temple
bào indirect effect / judgement / retribution
宝城 寶城 bǎo chéng city full of precious things
薄福 báofú little merit
宝塔 寶塔 bǎotǎ
 1. a pagoda / a stupa / a tower
 2. Jeweled Stupa
宝座 寶座 bǎozuò Jeweled Throne
bèi pattra palm leaves
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
bi
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘众 比丘眾 bìqiū zhòng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波波 bōbō baba
波利 bōlì complete / all / pari
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
钵头摩 鉢頭摩 bōtóumó padma
波头摩 波頭摩 Bōtóumó padma
波头摩华 波頭摩華 bōtóumó huá padma
不放逸 bù fàngyì
 1. vigilance / heedfulness / conscientious
 2. no laxity
不害 bù hài non-harm
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不杀生 不殺生 bù shā shēng Refrain from killing
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不妄语 不妄語 bù wàng yǔ
 1. Refrain from lying
 2. not lying
不增不减 不增不減 bù zēng bù jiǎn neither increases nor decreases
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不如法 bùrú fǎ counterto moral principles
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不住 bùzhù not dwelling
不自在 bùzìzài not in perfect ease
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
差别 差別 chābié discrimination
chán to entangle
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
常行 chángxíng constantly walking in meditation
长养 長養 chángyǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to nurture
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
禅那 禪那 chánnà meditation
禅悅 禪悅 chányuè Chan delight / meditative joy
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng Become
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
驰走 馳走 chí zǒu to run away
稠林 chóu lín a dense forest
chù touch / contact / sparśa
chuáng a pillar with a Buddhist inscription
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
除疑 chúyí to eliminate doubt
处中 處中 chùzhōng to abide in the media that transcends existence and non-existence / madyama
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲心 cí bēi xīn compassion
此岸 cǐàn this shore / this world / Saṃsāra
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
麁恶 麁惡 cū è vile
大地狱 大地獄 Dà Dìyù a great hell / Avici Hell
大黑 Dà Hēi Mahakala
大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya
大神通 dà shén tōng great supernatural power
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
dài an element
大利 dàlì great advantage / great benefit
答摩 dámó dark / gloomy / tamas
当分 當分 dāng fēn according to position
当下 當下 dāngxià immediate moment
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
道中 dào zhōng on the path
到彼岸 dàobǐàn
 1. to reach the other shore / to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
道行 dàoxíng
 1. virtuous deeds
 2. Practicing the Way
大树 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva
大王 dàwáng great king / mahārāja
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
灯明 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha
等身 děng shēn a life-size image
truth
di
第二禅 第二禪 dì èr chán second dhyāna
地肥 dì féi earth cake
地上 dì shàng above the ground
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
地味 dì wèi earth cake
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
地大 dìdà earth / earth element
地界 dìjiè earth element
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
第三禅 第三禪 dìsān chán the third dhyāna
第四禅 第四禪 dìsì chán the fourth dhyana
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
Sincere
Buddhist monk
端坐 duānzuò to sit in a posture for meditation
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
多伽罗 多伽羅 duōjiāluó a kind of wood for incense
多罗树 多羅樹 duōluó shù palmyra tree / fan-palm
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶见 惡見 è jiàn mithyadrishti / an evil view / a heterodox view
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶作 惡作 è zuò regret / worry / kaukritya / kukkucca
恶果 惡果 èguǒ evil consequence / retribution (in Buddhism)
ēn Gratitude
二边 二邊 èr biān two extremes
二禅 二禪 èr chán
 1. second dhyāna / second jhāna
 2. the second dhyana
二根 èr gēn two roots
尔时 爾時 ěr shí at that time
二行 èr xíng two kinds of spiritual practice
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
二身 èrshēn two bodies
二字 èrzì
 1. two characters
 2. a monastic
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法教 fǎ jiāo
 1. Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma
 2. teaching
法事 fǎ shì a Dharma event
法数 法數 fǎ shǔ enumerations of dharmas
法行 fǎ xíng to practice the Dharma
法眼净 法眼淨 fǎ yǎn jìng
 1. purity of the dharma eye / to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
fán an ordinary person
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
梵本 fànběn a Sanskrit text
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
法堂 fǎtáng
 1. a Dharma hall
 2. Fo Guang Shan Founder's Quarters
 3. Dharma Hall
法喜 法喜 fǎxǐ
 1. Dharma joy / prītijanana
 2. Dharma joy
非人 fēi rén a non-human
非常 fēicháng impermanent / transient
非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā
飞行 飛行 fēixíng travel through the air with supernatural powers / to fly
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
风界 風界 fēng jiè wind / wind element / wind realm
奉行 fèngxíng Uphold
粪秽 糞穢 fènhuì dirt / excrement and filth
分陀利 fēntuólì puṇḍarīka
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛法僧 Fó Fǎ Sēng
 1. the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
 2. Buddha, Dharma, Sangha
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
to bind / to tie
a fly whisk
福报 福報 fúbào a blessed reward
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福伽罗 福伽羅 fújiāluó pudgala / individual / person
福业 福業 fúyè virtuous actions
复重 復重 fùzhòng repeatedly
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
高座 gāo zuò a high seat / a pulpit
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gèng contacts
gēng Cultivate
gōng merit-creating actions
gòng to offer in worship
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
功力 gōnglì diligence
共生 gòngshēng coexistence
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观察 觀察 guānchá clear perception
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
光明相 guāngmíngxiāng halo / nimbus
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
光相 guāngxiāng halo / nimbus
归依 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem
归依佛 歸依佛 guīyī fó to take refuge in the Buddha
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
hǎo Good
Merge
Harmony
和合 héhé Harmony
黑闇 hēi àn dark with no wisdom / ignorant
黑月 hēiyuè second half of the month / kṛṣṇapakṣa
héng Eternity
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
hòu Deep
后生 後生 hòu shēng later rebirths / subsequent births
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
狐狼 hú láng foxes and wolves
护生 護生 hù shēng Protecting Lives
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
化乐 化樂 huà lè to find pleasure in creating
坏败 壞敗 huài bài to destroy
华鬘 華鬘 huàmán hair tied like a flower
huán varnish tree / goldenrain tree
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
护持 護持 hùchí Protect and Support
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì a religious assembly
毁辱 毀辱 huǐ rǔ to humiliate
灰土 huītǔ dust
毁呰 毀呰 huǐzǐ to denigrate
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
火大 huǒ dà fire / element of fire
火界 huǒjiè fire / realm of fire / element of fire
usnisa / uṣṇīṣa
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
a prediction / a prophecy / vyakarana
极成 極成 jí chéng agreed by both sides / prasiddha
jiā jia
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiā school / sect / lineage
迦陵 jiālíng kalavinka / kalaviṅka
伽罗 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见地 見地 jiàn dì insight
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
教法 jiàofǎ
 1. scriptural dharma / āgamadharma
 2. Teaching
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
憍慢 jiāomàn Arrogance
教师 教師 jiàoshī 1. Instructor (of a specific class); 2. Faculty (of a school)
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
嫉妬 jídù Jealousy
jié a kalpa / an eon
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a fetter
jié gatha / hymn / verse
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
皆大欢喜 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ
 1. A Win-Win for All
 2. Happily ever after
劫波 jiébō
 1. a kalpa / an eon
 2. a ritual / kalpa
劫波树 劫波樹 jiébō shù a kalpa tree
界分 jièfēn a region / a realm
结缚 結縛 jiéfú a mental fetter or bond
戒行 jièháng to abide by precepts
羯磨 jiémó karma
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱知见 解脫知見 jiětuō zhī jiàn knowledge and experience of liberation
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìn diligence / perseverance
金翅鸟 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda
金轮 金輪 jīn lún kancana-mandala / cakra-ratna
金轮宝 金輪寶 jīn lún bǎo cakra-ratna
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng Respect
jìng Stillness
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
净地 淨地 jìng dì a pure location
净天 淨天 jìng tiān pure devas
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
净洁 淨潔 jìngjié pure
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
静室 靜室 jìngshì
 1. meditation room
 2. a quiet place room
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
净业 淨業 jìngyè
 1. pure karma / good karma
 2. Pure Karma
禁戒 jìnjiè a vow
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
金山 jīnshān golden mountain
旧译 舊譯 jiù yì old translation
伎乐 伎樂 jìyuè music
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
pada
to raise an example
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
觉道 覺道 jué dào Path of Awakening
觉观 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception
瞿沙 jùshā a wonderful sound / ghoṣa
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
拘物头 拘物頭 jūwùtóu kumuda
俱致 jūzhì koti / one hundred million / a very large number
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
揩磨 kāi mó to grind
开导 開導 kāidǎo to enlighten
堪能 kānnéng ability to undertake
堪忍 kānrěn to bear / to endure without complaint
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空行 kōng xíng practicce according to emptiness
空有 kōng yǒu
 1. non-existent and existent / emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦灭道圣谛 苦滅道聖諦 kǔ miè dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
苦灭圣谛 苦滅聖諦 kǔ miè shèng dì the noble truth of the extinction of suffering
苦圣谛 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering
kuān Broad
kuì shame / decorum / propriety
苦集 kǔjí coming together / collection / multitude
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
老苦 lǎo kǔ Old Age / suffering due to birth
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
乐观 樂觀 lèguān optimism
乐受 樂受 lèshòu sensation of pleasure / perception of pleasure
transcendence
离世间 離世間 lí shìjiān Detachment from the World
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
六入 liù rù the six sense organs / sadayatana
六斋 六齋 liù zhāi six days of abstinence
琉璃 liúlí lapis lazuli
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
龙象 龍象 lóng xiàng dragon and elephant
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
乱心 亂心 luàn xīn a confused mind / an unsettled mind
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
轮宝 輪寶 lún bǎo cakra-ratna / wheel treasures
轮王 輪王 lúnwáng wheel turning king
罗婆 羅婆 luópó an instant / lava
monastic discipline / vinaya
滿 mǎn Full
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
měi Beauty
miào Wonderful
妙色 miào sè wonderful form
妙香 miào xiāng fine incense
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
miè the cessation of suffering
迷惑 míhuo Confusion
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
to rub a monk's head for taking a vow
evil / vice
摩登伽 módēngjiā untouchable / dalit
摩迦 mójiā
 1. malika / mālikā
 2. Mojia
摩利迦 mólìjiā malika / mālikā
摩尼 móní mani / jewel / gem
摩尼宝 摩尼寶 mòní bǎo
 1. mani jewel
 2. Mani Pearl
 3. mani-jewel
摩尼珠 móní zhū
 1. mani jewel / a wish fulfilling jewel
 2. Mani Pearl
all women
难胜 難勝 nán shèng very difficult to be overcome
能信 néng xìn able to believe
能化 nénghuà a teacher
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念法 niàn fǎ
 1. to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念持 niànchí to remember and to accept and maintain faith
念言 niànyán words from memory
泥犁 nílí hell / niraya
女宝 女寶 nǚ bǎo precious maiden
毘摩 pímó dharma
pǐn chapter / varga
毘那耶 pínàyé monastic discipline / vinaya
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
毘陀罗 毘陀羅 pítuóluó vetāla / vetāḍa
婆利师迦花 婆利師迦花 pólìshījiāhuā vārṣika
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
婆陀 pótuó avadāna / apadāna
普观 普觀 pǔ guān contemplation of oneself reborn in the Pure Land
普遍 pǔbiàn universal
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
普照 pǔzhào Universally Shines
七大 qī dà seven elements
起行 qǐ xíng to start out
讫已 訖已 qì yǐ to complete
七支 qī zhī seven branches
前世 qián shì former lives
前生 qiánshēng previous lives
揵闼婆 揵闥婆 qiántàpó a gandharva
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
乾陀罗 乾陀羅 Qiántuóluó a gandharva
qín diligence / perseverance / vīrya
qíng sentience / cognition
qīng Clear
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
乞食 qǐshí Begging for Food
realm / destination
kh
clinging / grasping /upādāna
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
Rén Benevolence
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being
人见 人見 rén jiàn the view of a person
热恼 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled
人间 人間 rénjiān human world
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
róng Tolerance
róng Blend
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is
入道 rùdào
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
ruì Auspicious
如来身 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body
ruò re
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
如实知 如實知 rúshízhī
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
萨多婆 薩多婆 sàduōpó sentient beings
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三大 sān dà the three greatnesses / triple significance
三经 三經 sān jīng three sutras / group of three scriptures
三千 sān qiān three thousand-fold
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三受 sān shòu three sensations / three vedanās
三天 sān tiān three devas
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三缘 三緣 sān yuán three links / three nidānas
三灾 三災 sān zāi Three Calamities
三藐三佛陀 sānmiǎo sānfótuó samyaksaṃbuddha / a perfectly enlightened one
三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三摩提 sānmótí samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三摩耶 sānmóyē time
form / matter
色界 sè jiè realm of form
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
色光 sèguāng a halo
僧伽多 sēngjiāduō
 1. saṃghāṭa / assembly
 2. saṃghāṭa / winds ending a kalpa
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
沙门果 沙門果 shāmén guǒ the fruit of śramaṇa practice
沙门那 沙門那 shāménnà a wandering monk / śramaṇa
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
shàn meditative concentration / dhyāna / jhāna
善处 善處 shàn chù a happy state
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善见 善見 shàn jiàn skillful vision / keen sighted
善念 shàn niàn Virtuous Thoughts
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
山王 shān wáng the highest peak
善因 shàn yīn Wholesome Cause
善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上人 shàngrén
 1. shangren / senior monastic
 2. supreme teacher
山林 shānlín a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善人 shànrén a wholesome person / a good person
善思 shànsī thoughtfulness / wholesome thinking
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
善意 shànyì Kind Intentions
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
烧然 燒然 shāorán to burn
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
刹土 剎土 Shātǔ kṣetra / homeland / country / land
杀心 殺心 shāxīn the intention to kill
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
舍家 捨家 shějiā to become a monk or nun
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
shèn Cautious
shēn body / kāya
深义 深義 shēn yì profound meaning
神变 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle
shēng birth
胜处 勝處 shèng chù abode of superiority / station of mastery / abhibhāyatana
圣谛 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
圣法 聖法 shèng fǎ the sacred teachings of the Buddha
胜果 勝果 shèng guǒ the wonderful fruit / the surpassing fruit
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
圣僧 聖僧 shèng sēng noble community / community of noble ones / āryasaṃgha / aryasamgha
生天 shēng tiān highest rebirth
生死际 生死際 shēngsǐ jì the realm of Samsara
胜行 勝行 shèngxíng distinguished actions
身命 shēnmìng body and life
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple
shī the practice of selfless giving / dāna
shī master
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì loka / a world
shí Real
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
十不善业道 十不善業道 shí bù shàn yèdào ten unwholesome behaviors
十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十善业 十善業 shí shàn yè ten wholesome kinds of practice
十善业道 十善業道 shí shàn yè dào ten wholesome kinds of practice
事用 shì yòng phenomena and functions
实有 實有 shí yǒu in reality there is
世法 shìfǎ ordinary dharmas
世间 世間 shìjiān world
世间天 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
十善 shíshàn the ten virtues
施设 施設 shīshè to establish / to set up
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
实语 實語 shíyǔ true words
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
守戒 shǒujiè wrongdoing / misdeed / minor misdeed / duṣkṛta / dukkaṭa
受具 shòujù to obtain full ordination
水乳 shuǐ rǔ water and milk
水大 shuǐjiè water / water element
水大 shuǐjiè water / water element
说教 說教 shuōjiāo to preach
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
 1. to appear
 2. pseudo
 1. volition / cetanā
 2. Think
temple / monastery / vihāra
四兵 sì bīng four divisions of troups
四禅 四禪 sì chán
 1. the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas
 2. fourth dhyāna / fourth jhāna
四角 Sì Jiǎo the four corners (of a rectangle) / the eaves that the four corners of a building
四劫 sì jié four kalpas
四界 sì jiè four dharma realms
四门 四門 sì mén the four schools of thought / four classifications of teaching
四摄 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing
四维 四維 sì wéi the four half points of the compass
四无量 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
死尸 死屍 sǐshī a corpse
四天 sìtiān four kinds of heaven
四天下 sìtiānxià the four continents
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
sòng 1. ode; 2. praise
宿 from former lives
宿世 sù shì former lives
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
苏摩 蘇摩 sūmó soma
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
所得 suǒdé acquire
娑婆 suōpó
 1. to bear / to endure without complaint
 2. Saha
所行 suǒxíng actions / practice
苏偷婆 蘇偷婆 sūtōupó stupa
a pagoda / a stupa
tán dana / the practice of giving / generosity
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
昙花 曇花 tán huā udumbara flower
贪瞋 貪瞋 tānchēn greed and anger
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
檀越 tányuè an alms giver / a donor
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
剃除 tì chú to cut off
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天耳 tiān ěr celestial ear / divine ear / divyaśrotra
天龙 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天乐 天樂 tiān yuè heavenly music
天人 tiānrén Heavenly Beings
天神 tiānshén a god / a deity / devatā
天真 tiānzhēn
 1. Heaven's truth / natural truth
 2. Innocence
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通力 tōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
an evil state of existence
涂身 塗身 tú shēn to apply makeup
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
陀摩 tuómó dharma
托胎 tuōtāi
 1. to be conceived from Heaven
 2. to be conceived from Heaven
涂香 塗香 túxiāng to annoint
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
往生 wǎng shēng
 1. a future life
 2. to be reborn
往诣 往詣 wǎngyì go towards
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
wēi subtlety
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
违顺 違順 wéi shùn resisting and complying / disobeying and obeying
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我相 wǒ xiāng the notion of a self
我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna
我身 wǒshēn I / myself
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
无瞋恚 無瞋恚 wú chēnhuì free from anger
无求 無求 wú qiú No Desires
無想 wú xiǎng no notion
五行 wǔ xíng five practices
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无诤 無諍 wú zhèng
 1. non-contention
 2. No Disputes
无主 無主 wú zhǔ impermanence
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
五百年 wǔbǎi nián five hundred years
乌逋沙他 烏逋沙他 wūbūshātā fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无瞋 無瞋 wúchēn non-aggression / non-hatred / imperturbability
五分 wǔfēn
 1. five parts
 2. five part teaching
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无量 無量 wúliàng immeasurable
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无身 無身 wúshēn no-body
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
to calm oneself
latent tendencies / predisposition
Cherish
Joy
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
洗沐 xǐ mù to wash
xiān a sage
xián bhadra
现见 現見 xiàn jiàn to see directly
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiáng xiang
香华 香華 xiāng huà incense and flowers
降伏 xiángfú to subdue
象王 xiàngwáng elephant king
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
仙人 xiānrén a sage
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现在 現在 xiànzài now, present
小王 xiǎo wáng minor kings
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪婬 xiéyín to commit sexual misconduct
西方 xīfāng the Western [Pureland]
系缚 繫縛 xìfú tied to
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
心解脱 心解脫 xīn jiětuō
 1. to liberate the mind
 2. liberation of mind
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
心受 xīn shòu mental perception
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行善 xíng shàn to do good works / to perform wholesome actions
行住坐臥 xíng zhù zuò wò
 1. etiquette in the four postures
 2. walking, standing, sitting, and lying down
行法 xíngfǎ cultivation method
行脚 行腳 xíngjiǎo
 1. to walk / travelling / wandering
 2. Travel by Foot
 3. to travel [by foot]
行人 xíngrén Practitioner
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
心行 xīnxíng mental activity
信行 xìnxíng faith and practice
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修斋 修齋 xiū zhāi communal observance
修持 xiūchí Practice
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
熏习 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
yán a garland / an adornment / avataṃsa
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
洋铜 洋銅 yángtóng molten copper
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
karma / kamma / karmic deeds / actions
业力 業力 yè lì
 1. the power of karma
 2. karmic effect
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
业受 業受 yèshòu karmic lifespan
业因 業因 yèyīn karmic conditions
Righteousness
Buddhism
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
一佛 yī fó one Buddha
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一弹指顷 一彈指頃 yī tán zhǐ qǐng a snap of the finger
意业 意業 yì yè mental karma / actions / deeds
一由旬 yī yóuxún one yojana
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yìng to accept
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
印可 yìnkě to confirm
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一色 yīsè
 1. ekarūpa / no difference
 2. something minute / an atom
 3. one form of practice
一向 yìxiàng one direction
一中 yīzhōng
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
yòng yong / function / application
涌沸 yǒngfèi to bubble and boil
勇猛 yǒngměng ardency
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
右迴 yòu huí to circumambulate in a clockwise direction
有门 有門 yǒu mén teaching of the phenomenal world
右绕 右繞 yòu rào to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
右旋 yòu xuán to circumambulate in a clockwise direction
优钵罗 優鉢羅 yōubōluó utpala / blue lotus
优钵罗华 優鉢羅華 yōubōluó huá utpala / blue lotus
有海 yǒuhǎi sea of existence
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
优陀那 優陀那 yōutuónà udāna / inspired thought
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
遊戏 遊戲 yóuxì to be free and at ease
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
desire / intention / interest / aspiration
欲爱 欲愛 yù ài
 1. passionate love
 2. love inspired by desire
欲法 yù fǎ with desire
与果 與果 yǔ guǒ fruit produced
欲界 yù jiè realm of desire
玉女宝 玉女寶 yù nǚ bǎo precious maiden
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuàn a vow
yuán Perfect
远行 遠行 yuǎn xíng proceeding afar
怨敌 怨敵 yuàndí an enemy
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
欲取 yùqǔ clinging to feelings of pleasure / kāma-upādāna
踰阇那 踰闍那 yúshénà yojana
杂秽 雜穢 zá huì vulgar
在天 zài tiān
 1. in heaven
 2. the ruler
造业 造業 zào yè Creating Karma
澡浴 zǎoyù to bathe
koan / kōan / gong'an
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增上 zēngshàng additional / increased / superior
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhāi
 1. to abstain from meat or wine
 2. a vegetarian diet / vegetarian food
 3. to give alms
 4. to fast
 5. a temple hostel
斋戒 齋戒 zhāijiè
 1. to abstain from eating meat
 2. a precept
 3. Observance of Fasting and Precepts
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
长老 長老 zhǎnglǎo
 1. an elder monastic
 2. Elder
瞻婆 zhānpó campaka
zháo to attach / to grasp
折伏 zhéfú to refute
zhēn True
zhèng realization / adhigama
zhèng Righteous
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正语 正語 zhèng yǔ
 1. Right Speech
 2. Right Speech
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
证法 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma
证果 證果 zhèngguǒ the rewards of the different stages of attainment
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正信 zhèngxìn
 1. to have faith
 2. Right Faith
真实 真實 zhēnshí true reality
zhì Wisdom
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhī Understanding
知世间 知世間 zhī shìjiān one who knows the world
执持 執持 zhíchí to hold firmly
质多罗 質多羅 zhìduōluó multi-colored
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
支提 zhītí a caitya / a chaitya
执着 執著 zhízhuó
 1. to cling to things as if they were real / to be bound to things
 2. attachment
中劫 zhōng jié intermediate kalpa
众圣 眾聖 zhòng shèng all sages
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
中流 zhōngliú Middle Stream Monthly
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生相 眾生相 zhòngshēng xiāng
 1. the notion of a being
 2. characteristics of sentient beings
种姓 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhòu mantra / charm / spell
zhù to attach / to abide / to dwell
zhù abbot
助道 zhù dào auxiliary means / auxiliary aid
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住世 zhù shì abide in the world
诸行无常 諸行無常 zhū xíng wú cháng All conditioned phenomena are impermanent
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄校 莊校 zhuāngjiào to decorate
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
转向 轉向 zhuǎnxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to uphold the Dharma
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
浊乱 濁亂 zhuó luàn corrupt and disordered
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
资生 資生 zī shēng the necessities of life
自相 zì xiāng individual characteristics
自觉 自覺 zìjué
 1. Self-Awakening
 2. self-awareness
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
纵任 縱任 zōngrèn at ease / at will / as one likes
Contented
罪報 罪報 zuìbào retribution
罪业 罪業 zuìyè sin / karma
尊重 zūnzhòng respect
作善 zuò shàn to do good deeds