Glossary and Vocabulary for Guang Zan Jing 《光讚經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 867 kōng empty / void / hollow 地水火風空及諸識界
2 841 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
3 720 xíng to walk / to move 當云何行
4 645 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
5 625 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 爾時釋提桓因白賢者須菩提
6 622 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 一切三昧
7 531 shí knowledge / understanding 痛痒思想生死識亦復如是
8 505 菩薩 púsà bodhisatta 如諸菩薩所應立行
9 500 method / way 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
10 491 zhù to dwell / to live / to reside 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
11 491 無有 wú yǒu there is not 無有顛倒
12 449 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 爾時賢者舍利弗心自念言
13 425 color 所言色者
14 405 Sa 比怛薩阿竭光
15 373 Buddha / Awakened One 須菩提承佛威神蒙佛恩助
16 344 wèi to call 須菩提謂釋提桓因
17 335 何謂 héwèi what is the meaning of 何謂為五
18 331 痛痒 tòngyǎng pain and itch / sufferings / importance / consequence 痛痒思想生死識亦復如是
19 325 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 以塞生死道故
20 317 思想 sīxiǎng thought / ideology 痛痒思想生死識亦復如是
21 316 to know / to learn about / to comprehend 悉為顛倒也
22 279 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 其道心者亦無所有
23 277 yún rue 菩薩摩訶薩發薩芸若心
24 270 yán to speak / to say / said 須菩提白佛言
25 266 不可得 bù kě dé unobtainable 則知道心而無所有便不可得
26 265 idea 不能得發大道意也
27 257 huì intelligent / clever 不當住於薩芸若慧
28 257 xīn heart 菩薩摩訶薩發薩芸若心
29 250 自然 zìrán nature 不為自然
30 250 desire 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
31 237 niàn to read aloud 亦無所念
32 236 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 觀察諸法了知諸法
33 223 xué to study / to learn 菩薩摩訶薩學般若波羅蜜
34 214 shēn human body / torso 破壞恐懼習會達於空無之身
35 211 to reach 地水火風空及諸識界
36 208 不見 bújiàn to not see 不見有常無常
37 205 to arise / to get up 令起阿耨多羅三耶三菩提心
38 191 dǎi to arrest / to catch / to seize 惟逮
39 188 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 摩訶般若波羅蜜問品第二十五
40 180 rén person / people / a human being 諸天人宿命有德
41 176 zhǒng kind / type 六衰及識諸種
42 174 shí time / a period of time 過去佛時
43 173 xiǎng to think 想亦無所有
44 167 děng et cetera / and so on 為無等倫
45 165 十八 shíbā eighteen 十八不共諸佛之法
46 164 ěr ear 眼耳鼻舌身意
47 164 sān three 得阿耨多羅三藐三菩
48 164 開士 kāi shì one on the way to enlightenment / bodhisattva 一生補處開士大士
49 161 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 乃說摩訶衍事為
50 154 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 辟支佛
51 147 天中天 tiān zhōng tiān god of the gods 天中天
52 147 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 度不可計阿僧祇人令般泥洹
53 147 lìng to make / to cause to be / to lead 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
54 146 不當 bùdàng unsuitable / improper / inappropriate 不當住色中
55 144 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 其有眾生聞此香已
56 143 shēng to be born / to give birth
57 140 名曰 míng yuē to be named / to be called 是名曰盡無所樂
58 138 jiàn to see 見諸佛天中天稽首作禮
59 137 jié to exhaust 比怛薩阿竭光
60 134 tuō to take off 無願三脫之門
61 130 guān to look at / to watch / to observe 菩薩摩訶薩般若波羅蜜觀一切法
62 129 shì matter / thing / item 行反復事
63 129 所生 suǒshēng parents (father and mother) 不念色無所生
64 126 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 聲聞
65 125 具足 jùzú complete / full / perfect 因得具足展轉相成
66 125 grieved / saddened 比怛薩阿竭光
67 124 定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration 心定意而無所定亦無亂
68 123 gào to tell / to say / said / told 時佛告釋提桓因
69 122 different / other 不於異五陰有合有散
70 117 shé tongue 眼耳鼻舌身意
71 116 nose 眼耳鼻舌身意
72 114 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 人本清淨
73 112 譬如 pìrú for examlpe 譬如夢中聞佛說經
74 112 néng can / able 若能勸助菩薩摩訶薩說般若波羅蜜
75 111 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
76 111 yǎn eye 眼耳鼻舌身意
77 110 to calculate / to compute / to count 度不可計阿僧祇人令般泥洹
78 110 zuò to do 菩薩摩訶薩不當作是念言
79 107 大士 Dàshì the Buddha / mahāpurusa 一生補處開士大士
80 106 power / force / strength
81 104 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 四分別辯
82 104 zhī to know 所勸道心知無所有
83 102 jìng clean 不當住色淨不淨
84 99 to leave / to depart / to go away / to part 當有所得亦不離住
85 98 無著 wúzhāo to not have a reliable source 亦無著無
86 98 to bind / to tie 有縛無縛
87 94 shàng top / a high position 為尊為上
88 93 jiè border / boundary 便於是間無餘泥洹界於中住
89 93 四分 sìfēn four divisions of cognition 四分別辯
90 92 eight 八行
91 92 hào number 菩薩而復號菩薩
92 92 本末 běnmò the trunk of and its branches 本末悉空
93 90 to enter 其入正見者
94 89 chù a place / location / a spot / a point 亦無異處之所建立
95 89 mén door / gate / doorway / gateway 無願三脫之門
96 88 shí ten 十種力
97 88 shòu to suffer / to be subjected to 發起信樂受六波羅蜜
98 87 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 時須菩提為諸天子分別說言
99 87 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 亦無所得
100 86 sēng a monk 所謂摩訶僧那僧涅
101 86 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses 四無所畏
102 85 答曰 dá yuē to reply 諸天子答曰
103 85 to stand 如諸菩薩所應立行
104 85 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 人無因緣
105 85 pǐn product / goods / thing 三十七品空
106 84 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 行檀波羅蜜而無所著
107 82 虛空 xūkōng empty space 在上虛空化為重閣
108 81 無想 wú xiǎng no notion 不念五陰無想
109 80 friendship 世間無有能及道法之誼
110 80 zào to make / to build / to manufacture 於過去佛已造之行
111 79 capacity / degree / a standard / a measure 有度無度
112 79 過去 guòqù past / previous/ former 過去怛薩阿竭
113 77 智慧 zhìhuì wisdom 其智慧尊猶如金剛
114 77 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 菩薩摩訶薩般若波羅蜜觀一切法
115 76 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections 為諸菩薩勸助講說六波羅蜜
116 76 lái to come 諸天人等皆來大會
117 76 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 當令菩薩摩訶薩疾成阿耨多羅阿惟三佛
118 75 soil / ground / land 我入阿惟越致地
119 75 三十七 sānshíqī 37 三十七品空
120 72 白佛 bái fó to address the Buddha 須菩提白佛言
121 72 四意止 sì yì zhǐ The Four Bases of Mindfulness 四意止
122 70 所行 suǒxíng actions / practice 所行亦無所起
123 69 不行 bùxíng will not do / will not work 不行二事故
124 68 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme 得阿耨多羅三藐三菩
125 68 yuàn to hope / to wish / to desire 不念識無願
126 68 zhòng many / numerous 有彼化人化四部眾
127 68 a herb / an aromatic plant 得阿耨多羅三藐三菩
128 68 gēn origin / cause / basis
129 67 chàn to mix / to blend / to dilute / to adulterate
130 67 五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses 五根
131 67 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 各化作華散於世尊
132 66 無常 wúcháng irregular 不計色有常無常
133 66 shēng sound 則無色聲無痛痒思想生死識聲
134 65 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 尸波羅蜜
135 65 wèn to ask 摩訶般若波羅蜜問品第二十五
136 65 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
137 64 sentence 斷除一切諸法音聲句跡所趣
138 64 thin / slender 色聲香味細滑之法
139 64 huá smooth / slippery 色聲香味細滑之法
140 63 dào way / road / path 以塞生死道故
141 63 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 不為婬怒癡所見縛
142 62 huàn a fantasy / an illusion 摩訶般若波羅蜜法師如幻品第二十六
143 62 五力 wǔ lì pañcabala / the five powers 五力
144 62 jìn to the greatest extent / utmost 盡無所信
145 61 to fly 破壞恐懼習會達於空無之身
146 61 四意斷 sì yì duàn four right efforts / four right exertions 四意斷
147 61 所謂 suǒwèi so-called 所謂言人
148 60 qiú to request 菩薩摩訶薩當於何所求般若波羅蜜
149 60 tiān day 諸焰天
150 60 bitterness / bitter flavor 若苦若樂
151 60 jià vacation 所言菩薩但假號耳
152 60 諸天 zhūtiān devas 諸天人宿命有德
153 60 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來十力
154 59 度無極 dù wú jí paramita / perfection 勸化眾生立忍度無極
155 59 happy / glad / cheerful / joyful 諸天子樂聽
156 59 不為 bùwéi to not do 不為婬怒癡所見縛
157 59 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 供養華香擣香雜香
158 58 七覺意 qījuéyì seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga 七覺意
159 58 三耶三佛 sānyésānfó samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 三耶三佛
160 58 yuē to speak / to say 故言曰空
161 58 四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation 四神足
162 57 不無 bùwú to be not without 怛薩阿竭無所住亦不無住
163 57 光明 guāngmíng bright 光明巍巍
164 56 shǔ to count 各各無央數億百千天人俱
165 55 拘翼 jūyì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 拘翼
166 55 huà to make into / to change into / to transform 讚敘誘進而化建立於是道品
167 55 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 無有精進
168 55 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 十二因緣滅盡之故
169 54 letter / symbol / character 橫為立字
170 53 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration 禪波羅蜜
171 53 若干 ruògān a certain number or amount of 亦無若干
172 53 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 譬如虛空容覆無量阿僧祇人莫不戴仰
173 53 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 摩訶般若波羅蜜所因出衍品第十九
174 52 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 菩薩摩訶薩自致阿耨多羅三耶三菩
175 52 seven 七空空
176 52 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 十力
177 52 dìng to decide 常三昧定
178 52 èr two 悉無有二
179 51 yāng center 各各無央數億百千天人俱
180 50 xīng to flourish / to be popular 本與諸菩薩興六波羅蜜
181 50 平等 píngděng be equal in social status 我當興立一切平等
182 50 wén to hear 令諸眾生聞此香熏
183 50 zūn to obey / to comply with / to follow 何謂菩薩遵修志性
184 50 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 諸善不善所有法
185 50 chán Chan / Zen 禪悉無所著
186 49 不受 bùshòu to not accept 何故菩薩摩訶薩不受五陰亦無所失
187 49 chá to examine / to inquire / to inspect 諸所想念察於佛法
188 49 xiǎo xiao 曉了諸法
189 49 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 爾時釋提桓因白賢者須菩提
190 49 to defend / to resist 於是安詳調御其意
191 47 xiū to decorate / to embellish 慇懃奉修於幻三昧
192 46 qiān one thousand 各各無央數億百千天人俱
193 46 zhōng middle 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
194 46 zhù to help / to assist 須菩提承佛威神蒙佛恩助
195 46 三佛 sān fó Trikāya / the three bodies of the Buddha 逮阿惟三佛
196 46 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解癡為空
197 46 zūn to honor / to respect 為尊為上
198 46 虛無 xūwú nothingness 所知所見亦復虛無
199 46 huò to reap / to harvest 則為菩薩摩訶薩獲菩薩之辯
200 46 寂然 jìrán silent / quiet 寂然恍忽
201 45 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
202 45 bǎi one hundred 各各無央數億百千天人俱
203 45 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界無底故
204 44 zài in / at 怛薩阿竭在何所住
205 44 開化 kāihuà to melt 開化建立於是佛道
206 44 yòng to use / to apply 菩薩所用勸助道心
207 43 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 不念著五陰無相
208 43 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 以得五旬諸無央數阿僧祇諸佛國土
209 43 can / may / permissible 不見諸法有可得者
210 43 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 無畏
211 42 江河沙 jiānghé shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 至于東方江河沙等佛土
212 42 to join / to combine 怛薩阿竭於諸色法無合無散
213 42 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能得發大道意也
214 41 何所 hésuǒ where / what place 何所天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者
215 41 nèi inside / interior 內色外色
216 41 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 無有顛倒
217 41 jīn today / modern / present / current / this / now 今三千大千世界諸四天王
218 40 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 五陰
219 40 hair 今皆當發
220 40 便 biàn convenient / handy / easy 則知道心而無所有便不可得
221 40 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 所生神通無所忘失
222 39 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢
223 39 總持 zǒngchí a dhāraṇī / a dharani / a magic charm 謂總持門
224 39 不滅 bùmiè not being extinguished 不起不滅
225 39 香味 xiāngwèi fragrance / bouquet 色聲香味細滑之法
226 39 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions 十二因緣滅盡之故
227 39 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 於彼佛土亦無所住
228 38 之類 zhī lèi and so on / and such 眾生之類處處非處
229 38 zhì sign / mark / flag 悉志阿耨多羅三耶三菩提心
230 38 漚惒拘舍羅 ōuhéjūshèluó upāya-kauśalya / skill in means 菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅行六波羅蜜
231 37 三昧門 sānmèimén to be on the bodhisattva path 乃能成就諸三昧門以此自娛
232 37 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 觀於世間無明愁慼
233 37 無色 wúsè formless / no form / arūpa 則無色聲無痛痒思想生死識聲
234 37 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 須陀洹
235 37 to protect / to guard 四事不護
236 36 yóu to swim 昔吾曾遊遍諸天宮
237 36 斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner 斯陀含
238 36 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 各化作華散於世尊
239 36 建立 jiànlì to create / to build 讚敘誘進而化建立於是道品
240 35 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 爾時三千大千世界諸釋提桓因
241 35 阿羅訶 Āluóhē Arhat 阿羅訶
242 35 足跡 zújì a footprint / a track 無有足跡
243 35 寂寞 jìmò lonely 發至寂寞
244 35 無為 wúwèi to let things take their own course 不住無為界
245 35 one 不當住十方佛界為一土
246 35 名號 mínghào name 其名號空
247 35 阿那含 Anàhán Anāgāmin / Anagami / Non-Returner 阿那含
248 34 guó a country / a state / a kingdom 西晉月氏國三藏竺法護譯
249 34 色聲 sè shēng the visible and the audible 色聲香味細滑之法
250 34 第一 dì yī first 不當住第一
251 34 嚴淨 yán jìng majestic and pure 嚴淨佛土
252 34 one hundred million 各各無央數億百千天人俱
253 34 天上 tiānshàng the sky 便於天上般泥洹
254 34 本際 běnjì bhūtakoṭi / reality-limit 如來本際
255 33 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 我當開化一切眾生
256 33 wèi taste / flavor 舌味識
257 33 niè Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 所謂摩訶僧那僧涅
258 33 內空 nèikōng empty within 內空
259 33 世間 shìjiān world / the human world 越於一切世間之明
260 33 huì can / be able to 破壞恐懼習會達於空無之身
261 33 無數 wúshù countless / innumerable 我當住諸無數阿僧祇世界
262 33 luàn chaotic / disorderly 心未曾亂
263 33 huài bad / spoiled / broken / defective 一切諸法無所積聚亦無有壞
264 32 interesting 其摩訶衍義之所趣
265 32 jiāo to teach / to educate / to instruct 聽受此教
266 32 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養華香擣香雜香
267 32 東方 dōngfāng The East / The Orient 不可計知東方里數
268 31 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 至于十住
269 31 child / son 諸天子樂聽
270 31 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 欲得供養諸佛世尊
271 31 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 爾時三千大千世界諸釋提桓因
272 30 liǎng two 亦無兩間
273 30 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 亦無異處之所建立
274 30 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 初發意菩薩摩訶薩住般若波羅蜜
275 30 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 我終不斷功德
276 30 光讚經 Guāng Zàn Jīng Perfection of Wisdom in Twenty-Five Thousand Lines / Guang Zan Jing / Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāramitāsūtra 光讚經卷第十
277 30 four 其四空
278 30 摩訶般若 móhē bōrě great wisdom / mahāprajñā 摩訶般若波羅蜜問品第二十五
279 30 wài outside 內色外色
280 30 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 不當住色我所非我所
281 30 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 而以平等普除苦惱
282 30 zhōng end / finish / conclusion 我終不斷功德
283 29 說法 shuō fǎ a statement / wording 聽所說法
284 29 一佛 yī fó one Buddha 上下及一佛土
285 29 文字 wénzì character / script / writing / written language / writing style / phraseology 無一文字而可說者
286 29 十方 shí fāng the ten directions 十方現在諸怛薩阿竭
287 29 jué to awake 辟支佛乘以因緣覺而修行道
288 29 xiàn to appear / to manifest / to become visible 如彼佛天中天所現國土
289 29 名色 míng sè name and form 何謂菩薩不猗名色
290 29 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 乃能成就諸三昧門以此自娛
291 28 jué to decide / to determine / to judge 不決怒於色痛痒思想生死識乎
292 28 to rely on / to depend on 不倚諸陰
293 28 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 我當如是化世界
294 28 Germany 諸天人宿命有德
295 28 to go 不見去時
296 28 to see / to observe / to witness 覩於世間無明愁慼
297 27 佛國土 Fó guótǔ buddhakṣetra / a Buddha land 以得五旬諸無央數阿僧祇諸佛國土
298 27 內外 nèiwài inside and outside 觀內外法當作是了
299 27 míng bright / brilliant 知明識慧
300 27 chéng to mount / to climb onto 三耶三佛乘事乎
301 27 huǎng seemingly 寂然恍忽
302 26 四等心 sì děng xīn four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa 四等心
303 26 fàng to put / to place 無放無不放
304 26 shě to give 無受無捨
305 26 施與 shīyǔ to donate / to give 菩薩摩訶薩多所施與沙門
306 26 huá Chinese 我寧可化作華雨佛
307 26 tīng to listen 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
308 26 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 摩訶般若波羅蜜問品第二十五
309 26 shī the practice of selfless giving / dāna 有俗間施不為度世
310 26 念言 niànyán words from memory 菩薩摩訶薩不當作是念言
311 26 bottom / base / end 色無有底
312 26 覺意 juéyì bodhyanga 覺意
313 26 zhào to illuminate / to shine 靡所不照無有疇匹
314 26 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 諸尼摩羅天
315 25 guāng light 比怛薩阿竭光
316 25 shè to set up / to establish 設無所聞
317 25 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 見諸佛天中天稽首作禮
318 25 上下 shàngxià to go up and down 上下及一佛土
319 25 使 shǐ to make / to cause 吾欲使取中正尊法
320 25 在於 zàiyú in / consist of 在於道慧而無所著
321 25 zhǐ to stop / to halt 不當住意止
322 25 神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa 神足
323 25 jīng to go through / to experience 譬如夢中聞佛說經
324 25 佛道 Fódào Buddhist practice 開化建立於是佛道
325 25 duò to fall / to sink 令不墮壍故
326 25 shì a generation 往還於世
327 25 shī to lose 所生神通無所忘失
328 25 rěn to bear / to endure / to tolerate 皆得無所從生法忍
329 24 微妙 wēimiào subtle and wonderous 遂至微妙
330 24 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 如其所志悉而得之
331 24 三界 Sān Jiè The Three Realms 從三界生
332 24 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 大慈大哀無忘失法慈悲喜護
333 24 shùn to obey 順法如是
334 24 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 菩薩行般若波羅蜜當作是住
335 24 jié take by force / to coerce 三昧越而得存在恒沙劫
336 24 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 念布施
337 24 qún a crowd / a flock / a group 常為眾生之故導利群黎
338 24 suí to follow 為隨般若波羅蜜教
339 24 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 復有三昧名曰實印
340 24 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 不受不捨
341 24 行者 xíngzhě practitioner 故講說此護於行者
342 23 真空 zhēnkōng a vacuum 真空
343 23 不著 bùzháo not suitable / not appropriate 不著七空
344 23 big / great / huge / large / major 大慈大哀無忘失法慈悲喜護
345 23 四禪 sì chán the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas 謂四禪
346 23 無底 wúdǐ bottomless 波羅蜜無底
347 23 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 如是念者則為思惟無極大哀
348 23 ān calm / still / quiet / peaceful 安不可計阿僧祇人
349 23 lòu to leak / to drip 一切諸漏乃至無漏
350 23 zuò to sit 乃至道場坐於佛樹
351 23 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 不住有為界
352 23 luó Luo 其門所作是羅之門
353 23 出生 chūshēng to be born 此華無所從出生
354 22 yuán fate / predestined affinity 不念所更所習眾緣
355 22 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 不當住恒沙諸佛世界
356 22 méng a bud / a sprout 斯諸萌類聞所說法
357 22 xiàn boundary / limit 色不可得限故
358 22 jìn nearby 近空
359 22 yuǎn far / distant 遠空
360 22 眼色 yǎnsè a meaningful glance 眼色如夢
361 22 惡師 èshī a bad friend / a bad teacher 親近惡師
362 21 爾時 ěr shí at that time 爾時三千大千世界諸釋提桓因
363 21 níng Nanjing 寧有說者
364 21 威神 Wēishén Anubhāva 須菩提承佛威神蒙佛恩助
365 21 day of the month / a certain day 若三日四日五日
366 21 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 教化一切令知無常
367 21 kǎi armor 菩薩摩訶薩被大德鎧
368 21 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 陀羅尼門空
369 21 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 諸所想念察於佛法
370 21 調 tiáo to harmonize 於是安詳調御其意
371 21 anger / rage / fury 不為婬怒癡所見縛
372 21 to cover 譬如虛空容覆無量阿僧祇人莫不戴仰
373 20 色界 sè jiè realm of form 色界
374 20 nán difficult / arduous / hard 難曉難了
375 20 一心 yīxīn wholeheartedly 一心
376 20 不在 bùzài not here 不在顛倒
377 20 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics 所可入慧所說經法
378 20 yīn sound / noise 怛薩阿竭有八部之音
379 20 外空 wàikōng emptiness external to the body 外空
380 20 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 不信聲聞
381 20 shī teacher 瓦師作器知大小深淺
382 20 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 菩薩摩訶薩多所施與沙門
383 20 塵勞 chénláo the concerns of secular life 不當住縛祇一種等首真人盡諸塵勞
384 20 biān side / boundary / edge / margin 色無有邊
385 20 無限 wúxiàn unlimited / unbounded / infinite / inexhaustible 波羅蜜無限
386 19 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 為善知識所見將護善男子
387 19 悉知 xīzhī to know in detail 皆悉知之
388 19 zhèng proof 不當住阿那含果證
389 19 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 從初發意至阿惟越致
390 19 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 亦無至於阿惟三佛者
391 19 zhì wisdom / knowledge / understanding 則為菩薩摩訶薩辯才之智過於世間
392 19 mèng a dream 一切諸法悉亦如夢
393 19 tranquil 不當住寂不寂
394 19 正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment 三昧正受
395 19 無能 wúnéng incapable / incompetent 有所說道無能中斷
396 19 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 有我無我
397 19 六度無極 Liù Dù Wú Jí Six Paramitas / Six Perfections 終不復離六度無極
398 19 正真 zhèngzhēn reliable / real / true 正真觀之
399 18 化作 huàzuò to change into / to turn into / to become 怛薩阿竭化作化人
400 18 bǎo a jewel / gem / a treasure 有三昧名勝諸寶
401 18 善惡 shàn è good and evil 苦樂善惡
402 18 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 以此所施令諸群生現世安隱
403 18 xiǎng to make a sound / to sound
404 18 guò to cross / to go over / to pass 過聲聞地
405 18 tool / device / utensil / equipment / instrument 以具六法
406 18 è evil / vice 不得善法惡法
407 18 國土 guótǔ territory / country 如彼佛天中天所現國土
408 18 覩見 dǔjiàn to see 初未覩見如此輩華
409 18 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 菩薩行般若波羅蜜當作是住
410 18 轉法輪 zhuǎn fǎlún Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana 怛薩阿竭成阿惟三佛便轉法輪
411 18 德本 déběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 殖眾德本
412 18 六衰 liù shuāi ṣaḍ-indriya 六衰及識諸種
413 18 中間 zhōngjiān in between 亦不可得中間色
414 17 無心 wúxīn no-mind 則以無心而勸助之
415 17 如此 rúcǐ in this way / so 初未覩見如此輩華
416 17 yuán source / origin 本原自然
417 17 kǒng fearful / apprehensive 不恐不怖
418 17 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 人所貪者
419 17 to think / consider / to ponder 菩薩摩訶薩專修思覺意
420 17 欲界 yù jiè realm of desire 欲界
421 17 yuè month 水月
422 17 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 青蓮華紅蓮花黃蓮華白蓮華
423 17 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 不當住色苦樂
424 17 六情 liù qíng the six sense organs / sadayatana 其六情者
425 17 ài to love
426 17 chóng high / dignified / lofty 菩薩摩訶薩三拔致遵崇其心
427 17 shī corpse
428 17 壽命 shòumìng life span / life expectancy 不當住無央數壽命
429 17 to die 老病死亦復為空
430 17 liàng a quantity / an amount 色無有量
431 17 往詣 wǎngyì go towards 而即往詣菩薩摩訶薩所
432 16 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 解癡為空
433 16 shí food / food and drink 飢者與食
434 16 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 亦不欲令轉於法輪
435 16 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 其智慧尊猶如金剛
436 16 to take / to get / to fetch 吾欲使取中正尊法
437 16 學者 xuézhě scholar 菩薩摩訶薩如是學者
438 16 xiàng to appear / to seem / to resemble 以是色像三昧
439 16 jié to bond / to tie / to bind 斷諸罣礙塵勞之結
440 16 人民 rénmín the people 十二那術諸天人民
441 16 娛樂 yúlè entertainment / amusement 復有三昧名師子娛樂
442 16 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 令諸眾生聞此香熏
443 16 離垢 lígòu vimalā / stainless / immaculate 有三昧名離垢燈明
444 16 jiè to quit 念戒
445 16 liù six 身中六事悉無所有
446 16 六入 liù rù the six sense organs / sadayatana 六入
447 16 不計 bùjì to disregard / to take no account of 不計色有常無常
448 15 shèng to beat / to win / to conquer 彼何謂勝諸寶三昧
449 15 無漏 wúlòu having no passion or delusion 有漏無漏
450 15 阿惟越致 Āwéiyuèzhì avaivartika / non-retrogression 從初發意至阿惟越致
451 15 xiào to smile / to laugh 於時佛笑
452 15 不復 bùfù to not go back 謂蠲除所習令不復生
453 15 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 般若波羅蜜解說三乘
454 15 終始 zhōngshǐ start and finish 一切五道終始所歸
455 15 積聚 jījù to coalesce / to gather together / to amass 一切諸法無所積聚亦無有壞
456 15 金剛 jīngāng a diamond 其智慧尊猶如金剛
457 15 講說 jiǎng shuō to explain / to tell 為諸菩薩勸助講說六波羅蜜
458 15 shuǐ water 水月
459 15 無念 wúniàn no thought 無有無念
460 15 yīng England 有三昧名月幢英
461 15 disease / sickness / ailment 當令菩薩摩訶薩疾成阿耨多羅阿惟三佛
462 15 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 開化一切眾生之類立於忍辱無極之法
463 15 三世 sān shì past, present, and future 摩訶般若波羅蜜等三世品第二十三
464 15 to attain / to reach 靡不通達
465 15 tòng to feel pain / to ache 勤苦毒痛考掠之處
466 15 毀傷 huǐshāng to injure / to damage 不可毀傷
467 15 shí real / true 華實為無所從出
468 15 Māra 諸天宮魔及諸梵天
469 15 佛國 Fóguó buddhakṣetra / a Buddha land 何謂菩薩見諸佛國
470 15 非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā 非身
471 15 hèn to resent / to hate 無塵無恨
472 15 無上 wúshàng supreme / unexcelled 其出家者修無上行故
473 15 天下 tiānxià China 天上天下世間最上
474 15 sorrowful / mournful 觀於世間無明愁慼
475 15 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 云何菩薩摩訶薩不諍上法
476 14 huǐ to destroy 不毀禁戒
477 14 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 四大
478 14 我身 wǒshēn I / myself 我身
479 14 business / industry 生活之業
480 14 extra / surplus / remainder 若使菩薩不志餘業
481 14 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 盡苦滅度
482 14 chóu to worry about 觀於世間無明愁慼
483 14 xiá a flaw in a gem 令斷諸瑕
484 14 瞋恚 chēnhuì anger / rage 不離瞋恚
485 14 度世 dù shì to pass through life 有俗間施不為度世
486 14 huái bosom / breast 不懷猶豫
487 14 chí to grasp / to hold 不當住於八等篤信持法
488 14 dào to arrive 從新發意至到十住菩薩之道
489 14 yōu to worry / to be concerned 菩薩摩訶薩欲除四憂
490 14 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 於中發心
491 14 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 無愚癡法
492 14 泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 便於是間無餘泥洹界於中住
493 14 心所 xīn suǒ a mental factor 須菩提知舍利弗心所念
494 14 野馬 yěmǎ feral horse / free-roaming horse / wild horse 野馬
495 14 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 釋提桓因問尊者須菩提
496 14 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 緣覺
497 14 十善 shíshàn the ten virtues 便能具足十善德故
498 14 肉眼 ròuyǎn naked eye / layman's eyes 肉眼
499 14 wèi Eighth earthly branch 何所天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者
500 14 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 比丘

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 1736 no 各各無央數億百千天人俱
2 1401 also / too 亦無所念
3 1233 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如諸菩薩所應立行
4 1009 not / no 十八不共諸佛之法
5 982 wèi for / to 為尊為上
6 981 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 何所天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者
7 867 kōng empty / void / hollow 地水火風空及諸識界
8 841 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
9 790 shì is / are / am / to be 正使是輩人行菩薩道
10 788 zhī him / her / them / that 正欲使上佛無極之道
11 735 zhū all / many / various 爾時三千大千世界諸釋提桓因
12 720 xíng to walk / to move 當云何行
13 645 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
14 625 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 爾時釋提桓因白賢者須菩提
15 622 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 一切三昧
16 616 in / at 破壞恐懼習會達於空無之身
17 574 his / hers / its / theirs 其入正見者
18 531 shí knowledge / understanding 痛痒思想生死識亦復如是
19 509 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 行檀波羅蜜而無所著
20 505 菩薩 púsà bodhisatta 如諸菩薩所應立行
21 500 method / way 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
22 491 zhù to dwell / to live / to reside 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
23 491 無有 wú yǒu there is not 無有顛倒
24 459 yǒu is / are / to exist 諸天人宿命有德
25 449 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 爾時賢者舍利弗心自念言
26 448 otherwise / but / however 則知道心而無所有便不可得
27 425 color 所言色者
28 421 ruò to seem / to be like / as 菩薩摩訶薩發薩芸若心
29 418 如是 rúshì thus / so 痛痒思想生死識亦復如是
30 405 Sa 比怛薩阿竭光
31 389 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 以塞生死道故
32 373 Buddha / Awakened One 須菩提承佛威神蒙佛恩助
33 369 一切 yīqiè all / every / everything 一切三昧
34 348 dāng to be / to act as / to serve as 當云何行
35 344 wèi to call 須菩提謂釋提桓因
36 335 何謂 héwèi what is the meaning of 何謂為五
37 331 痛痒 tòngyǎng pain and itch / sufferings / importance / consequence 痛痒思想生死識亦復如是
38 325 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 以塞生死道故
39 317 思想 sīxiǎng thought / ideology 痛痒思想生死識亦復如是
40 316 to know / to learn about / to comprehend 悉為顛倒也
41 304 de potential marker 不能得發大道意也
42 279 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 其道心者亦無所有
43 277 yún rue 菩薩摩訶薩發薩芸若心
44 270 yán to speak / to say / said 須菩提白佛言
45 269 so as to / in order to 以塞生死道故
46 266 不可得 bù kě dé unobtainable 則知道心而無所有便不可得
47 265 idea 不能得發大道意也
48 257 huì intelligent / clever 不當住於薩芸若慧
49 257 xīn heart 菩薩摩訶薩發薩芸若心
50 250 自然 zìrán nature 不為自然
51 250 desire 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
52 249 also / too 不能得發大道意也
53 237 niàn to read aloud 亦無所念
54 236 this / these 令諸眾生聞此香熏
55 236 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 觀察諸法了知諸法
56 235 what / where / which 所以者何
57 233 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
58 229 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以者何
59 226 亦復 yìfù also 痛痒思想生死識亦復如是
60 224 that / those 彼時世尊
61 223 xué to study / to learn 菩薩摩訶薩學般若波羅蜜
62 214 shēn human body / torso 破壞恐懼習會達於空無之身
63 211 to reach 地水火風空及諸識界
64 208 不見 bújiàn to not see 不見有常無常
65 205 to arise / to get up 令起阿耨多羅三耶三菩提心
66 203 ā prefix to names of people 比怛薩阿竭光
67 191 dǎi to arrest / to catch / to seize 惟逮
68 188 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 摩訶般若波羅蜜問品第二十五
69 185 I / me / my 我當說
70 180 rén person / people / a human being 諸天人宿命有德
71 176 zhǒng kind / type 六衰及識諸種
72 175 běn measure word for books 其勸助心及與心本
73 174 shí time / a period of time 過去佛時
74 173 xiǎng to think 想亦無所有
75 167 děng et cetera / and so on 為無等倫
76 167 míng measure word for people 識無有名
77 165 十八 shíbā eighteen 十八不共諸佛之法
78 164 ěr ear 眼耳鼻舌身意
79 164 expresses question or doubt 乃如是乎
80 164 sān three 得阿耨多羅三藐三菩
81 164 開士 kāi shì one on the way to enlightenment / bodhisattva 一生補處開士大士
82 161 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 乃說摩訶衍事為
83 161 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 有所說道無能中斷
84 158 and 其勸助心及與心本
85 155 cóng from 從初發意至阿惟越致
86 154 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 辟支佛
87 147 天中天 tiān zhōng tiān god of the gods 天中天
88 147 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 度不可計阿僧祇人令般泥洹
89 147 jiē all / each and every / in all cases 諸天人等皆來大會
90 147 lìng to make / to cause to be / to lead 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
91 146 不當 bùdàng unsuitable / improper / inappropriate 不當住色中
92 144 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 其有眾生聞此香已
93 143 shēng to be born / to give birth
94 140 名曰 míng yuē to be named / to be called 是名曰盡無所樂
95 138 jiàn to see 見諸佛天中天稽首作禮
96 137 jié to exhaust 比怛薩阿竭光
97 135 such as / for example / for instance 如諸菩薩所應立行
98 134 tuō to take off 無願三脫之門
99 133 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故不當住
100 130 guān to look at / to watch / to observe 菩薩摩訶薩般若波羅蜜觀一切法
101 129 shì matter / thing / item 行反復事
102 129 所生 suǒshēng parents (father and mother) 不念色無所生
103 126 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 聲聞
104 126 云何 yúnhé why 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
105 125 具足 jùzú complete / full / perfect 因得具足展轉相成
106 125 yòu again / also 又問
107 125 wéi only / solely / alone 惟逮
108 125 grieved / saddened 比怛薩阿竭光
109 125 gòng together 十八不共諸佛之法
110 124 定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration 心定意而無所定亦無亂
111 123 gào to tell / to say / said / told 時佛告釋提桓因
112 122 different / other 不於異五陰有合有散
113 121 bié do not / must not 四分別辯
114 120 zhì to / until 從初發意至阿惟越致
115 119 復有 fùyǒu moreover / once again 其所生者復有生乎
116 119 zhe indicates that an action is continuing 行檀波羅蜜而無所著
117 117 shé tongue 眼耳鼻舌身意
118 116 nose 眼耳鼻舌身意
119 114 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 人本清淨
120 112 譬如 pìrú for examlpe 譬如夢中聞佛說經
121 112 néng can / able 若能勸助菩薩摩訶薩說般若波羅蜜
122 111 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
123 111 yǎn eye 眼耳鼻舌身意
124 110 to calculate / to compute / to count 度不可計阿僧祇人令般泥洹
125 110 zuò to do 菩薩摩訶薩不當作是念言
126 107 大士 Dàshì the Buddha / mahāpurusa 一生補處開士大士
127 106 power / force / strength
128 104 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 四分別辯
129 104 zhī to know 所勸道心知無所有
130 104 already / afterwards 設使勸助道心不可得已
131 102 jìng clean 不當住色淨不淨
132 99 le completion of an action 曉了諸法
133 99 to leave / to depart / to go away / to part 當有所得亦不離住
134 98 無著 wúzhāo to not have a reliable source 亦無著無
135 98 to bind / to tie 有縛無縛
136 95 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 計於諸法不得如來
137 94 shàng top / a high position 為尊為上
138 94 final interogative 云何勸助道心而無所有而不可得耶
139 93 jiè border / boundary 便於是間無餘泥洹界於中住
140 93 四分 sìfēn four divisions of cognition 四分別辯
141 92 eight 八行
142 92 hào number 菩薩而復號菩薩
143 92 cháng always / ever / often / frequently / constantly 不計色有常無常
144 92 本末 běnmò the trunk of and its branches 本末悉空
145 91 yóu follow / from / it is for...to 由是之故
146 90 to enter 其入正見者
147 89 chù a place / location / a spot / a point 亦無異處之所建立
148 89 mén door / gate / doorway / gateway 無願三脫之門
149 88 shí ten 十種力
150 88 shòu to suffer / to be subjected to 發起信樂受六波羅蜜
151 87 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 時須菩提為諸天子分別說言
152 87 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 亦無所得
153 86 naturally / of course / certainly 不當自念
154 86 所有 suǒyǒu all 所有空
155 86 sēng a monk 所謂摩訶僧那僧涅
156 86 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses 四無所畏
157 85 答曰 dá yuē to reply 諸天子答曰
158 85 to stand 如諸菩薩所應立行
159 85 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 人無因緣
160 85 pǐn product / goods / thing 三十七品空
161 84 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 行檀波羅蜜而無所著
162 83 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 一切諸法得至究竟
163 82 虛空 xūkōng empty space 在上虛空化為重閣
164 82 I 吾欲使取中正尊法
165 81 無想 wú xiǎng no notion 不念五陰無想
166 80 friendship 世間無有能及道法之誼
167 80 zào to make / to build / to manufacture 於過去佛已造之行
168 79 capacity / degree / a standard / a measure 有度無度
169 79 過去 guòqù past / previous/ former 過去怛薩阿竭
170 77 智慧 zhìhuì wisdom 其智慧尊猶如金剛
171 77 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 菩薩摩訶薩般若波羅蜜觀一切法
172 76 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections 為諸菩薩勸助講說六波羅蜜
173 76 lái to come 諸天人等皆來大會
174 76 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 當令菩薩摩訶薩疾成阿耨多羅阿惟三佛
175 75 soil / ground / land 我入阿惟越致地
176 75 三十七 sānshíqī 37 三十七品空
177 73 yīng should / ought 如諸菩薩所應立行
178 72 白佛 bái fó to address the Buddha 須菩提白佛言
179 72 四意止 sì yì zhǐ The Four Bases of Mindfulness 四意止
180 70 所行 suǒxíng actions / practice 所行亦無所起
181 69 不行 bùxíng will not do / will not work 不行二事故
182 69 again / more / repeatedly 諸天子心中復作是念
183 68 chú except / besides 阿羅漢者除斷眾結及五根
184 68 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme 得阿耨多羅三藐三菩
185 68 yuàn to hope / to wish / to desire 不念識無願
186 68 zhòng many / numerous 有彼化人化四部眾
187 68 a herb / an aromatic plant 得阿耨多羅三藐三菩
188 68 gēn origin / cause / basis
189 67 chàn to mix / to blend / to dilute / to adulterate
190 67 五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses 五根
191 67 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 各化作華散於世尊
192 66 xiāng each other / one another / mutually 一一相百福功德而得成就
193 66 無常 wúcháng irregular 不計色有常無常
194 66 shēng sound 則無色聲無痛痒思想生死識聲
195 65 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 尸波羅蜜
196 65 wèn to ask 摩訶般若波羅蜜問品第二十五
197 65 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
198 64 sentence 斷除一切諸法音聲句跡所趣
199 64 thin / slender 色聲香味細滑之法
200 64 huá smooth / slippery 色聲香味細滑之法
201 63 dào way / road / path 以塞生死道故
202 63 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 不為婬怒癡所見縛
203 62 huàn a fantasy / an illusion 摩訶般若波羅蜜法師如幻品第二十六
204 62 五力 wǔ lì pañcabala / the five powers 五力
205 62 jìn to the greatest extent / utmost 盡無所信
206 61 to fly 破壞恐懼習會達於空無之身
207 61 四意斷 sì yì duàn four right efforts / four right exertions 四意斷
208 61 所謂 suǒwèi so-called 所謂言人
209 61 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 讚敘誘進而化建立於是道品
210 60 qiú to request 菩薩摩訶薩當於何所求般若波羅蜜
211 60 tiān day 諸焰天
212 60 bitterness / bitter flavor 若苦若樂
213 60 jià vacation 所言菩薩但假號耳
214 60 諸天 zhūtiān devas 諸天人宿命有德
215 60 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來十力
216 59 度無極 dù wú jí paramita / perfection 勸化眾生立忍度無極
217 59 wěi yes
218 59 happy / glad / cheerful / joyful 諸天子樂聽
219 59 不為 bùwéi to not do 不為婬怒癡所見縛
220 59 each 各各無央數億百千天人俱
221 59 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 供養華香擣香雜香
222 58 七覺意 qījuéyì seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga 七覺意
223 58 假使 jiǎshǐ if 假使菩薩摩訶薩聞是說者
224 58 that 十二那術諸天人民
225 58 三耶三佛 sānyésānfó samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 三耶三佛
226 58 yuē to speak / to say 故言曰空
227 58 四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation 四神足
228 57 不無 bùwú to be not without 怛薩阿竭無所住亦不無住
229 57 光明 guāngmíng bright 光明巍巍
230 56 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 其身口心悉無有病
231 56 shǔ to count 各各無央數億百千天人俱
232 55 拘翼 jūyì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 拘翼
233 55 huà to make into / to change into / to transform 讚敘誘進而化建立於是道品
234 55 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 無有精進
235 55 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 十二因緣滅盡之故
236 55 mǒu some / certain 某菩薩摩訶薩在某世界
237 54 an exclamation of admiration 亦不猗著所見
238 54 letter / symbol / character 橫為立字
239 53 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration 禪波羅蜜
240 53 現在 xiànzài at present / in the process of 過去當來今現在十方世界諸怛薩阿竭
241 53 若干 ruògān a certain number or amount of 亦無若干
242 53 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 譬如虛空容覆無量阿僧祇人莫不戴仰
243 53 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 摩訶般若波羅蜜所因出衍品第十九
244 52 huò or / either / else 或開化人立檀波羅蜜
245 52 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 菩薩摩訶薩自致阿耨多羅三耶三菩
246 52 seven 七空空
247 52 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 十力
248 52 dìng to decide 常三昧定
249 52 èr two 悉無有二
250 51 yīn because 因得具足展轉相成
251 51 yāng center 各各無央數億百千天人俱
252 50 xīng to flourish / to be popular 本與諸菩薩興六波羅蜜
253 50 平等 píngděng be equal in social status 我當興立一切平等
254 50 wén to hear 令諸眾生聞此香熏
255 50 zūn to obey / to comply with / to follow 何謂菩薩遵修志性
256 50 duàn absolutely / decidedly 意斷
257 50 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 諸善不善所有法
258 50 chán Chan / Zen 禪悉無所著
259 49 不受 bùshòu to not accept 何故菩薩摩訶薩不受五陰亦無所失
260 49 chá to examine / to inquire / to inspect 諸所想念察於佛法
261 49 xiǎo xiao 曉了諸法
262 49 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 爾時釋提桓因白賢者須菩提
263 49 to defend / to resist 於是安詳調御其意
264 47 xiū to decorate / to embellish 慇懃奉修於幻三昧
265 46 qiān one thousand 各各無央數億百千天人俱
266 46 zhōng middle 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
267 46 zhù to help / to assist 須菩提承佛威神蒙佛恩助
268 46 this 斯等所行為不入道
269 46 三佛 sān fó Trikāya / the three bodies of the Buddha 逮阿惟三佛
270 46 不住 bùzhù repeatedly / continuously / constantly 不住於色
271 46 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解癡為空
272 46 zūn to honor / to respect 為尊為上
273 46 虛無 xūwú nothingness 所知所見亦復虛無
274 46 huò to reap / to harvest 則為菩薩摩訶薩獲菩薩之辯
275 46 寂然 jìrán silent / quiet 寂然恍忽
276 45 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
277 45 bǎi one hundred 各各無央數億百千天人俱
278 45 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界無底故
279 44 dàn but / yet / however 但似假名
280 44 zài in / at 怛薩阿竭在何所住
281 44 開化 kāihuà to melt 開化建立於是佛道
282 44 yòng to use / to apply 菩薩所用勸助道心
283 44 gèng more / even more 更樂痛
284 43 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 不念著五陰無相
285 43 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 以得五旬諸無央數阿僧祇諸佛國土
286 43 can / may / permissible 不見諸法有可得者
287 43 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 無畏
288 42 江河沙 jiānghé shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 至于東方江河沙等佛土
289 42 to join / to combine 怛薩阿竭於諸色法無合無散
290 42 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能得發大道意也
291 42 fēi not / non- / un- 非微妙乎
292 41 何所 hésuǒ where / what place 何所天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者
293 41 nèi inside / interior 內色外色
294 41 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 無有顛倒
295 41 jīn today / modern / present / current / this / now 今三千大千世界諸四天王
296 40 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 五陰
297 40 hair 今皆當發
298 40 無不 wúbù not lacking 無無所生亦無不滅
299 40 便 biàn convenient / handy / easy 則知道心而無所有便不可得
300 40 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 所生神通無所忘失
301 39 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢
302 39 總持 zǒngchí a dhāraṇī / a dharani / a magic charm 謂總持門
303 39 不滅 bùmiè not being extinguished 不起不滅
304 39 不用 búyòng need not 不用怛薩阿竭無本
305 39 香味 xiāngwèi fragrance / bouquet 色聲香味細滑之法
306 39 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions 十二因緣滅盡之故
307 39 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 於彼佛土亦無所住
308 38 之類 zhī lèi and so on / and such 眾生之類處處非處
309 38 zhì sign / mark / flag 悉志阿耨多羅三耶三菩提心
310 38 漚惒拘舍羅 ōuhéjūshèluó upāya-kauśalya / skill in means 菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅行六波羅蜜
311 37 三昧門 sānmèimén to be on the bodhisattva path 乃能成就諸三昧門以此自娛
312 37 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 觀於世間無明愁慼
313 37 無色 wúsè formless / no form / arūpa 則無色聲無痛痒思想生死識聲
314 37 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 須陀洹
315 37 to protect / to guard 四事不護
316 36 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃如是乎
317 36 in / at 觀于外身
318 36 yóu to swim 昔吾曾遊遍諸天宮
319 36 斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner 斯陀含
320 36 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 各化作華散於世尊
321 36 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是故菩薩為空
322 36 建立 jiànlì to create / to build 讚敘誘進而化建立於是道品
323 35 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 爾時三千大千世界諸釋提桓因
324 35 阿羅訶 Āluóhē Arhat 阿羅訶
325 35 足跡 zújì a footprint / a track 無有足跡
326 35 寂寞 jìmò lonely 發至寂寞
327 35 無為 wúwèi to let things take their own course 不住無為界
328 35 one 不當住十方佛界為一土
329 35 名號 mínghào name 其名號空
330 35 阿那含 Anàhán Anāgāmin / Anagami / Non-Returner 阿那含
331 34 guó a country / a state / a kingdom 西晉月氏國三藏竺法護譯
332 34 色聲 sè shēng the visible and the audible 色聲香味細滑之法
333 34 第一 dì yī first 不當住第一
334 34 嚴淨 yán jìng majestic and pure 嚴淨佛土
335 34 one hundred million 各各無央數億百千天人俱
336 34 天上 tiānshàng the sky 便於天上般泥洹
337 34 本際 běnjì bhūtakoṭi / reality-limit 如來本際
338 33 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 我當開化一切眾生
339 33 wèi taste / flavor 舌味識
340 33 niè Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 所謂摩訶僧那僧涅
341 33 內空 nèikōng empty within 內空
342 33 世間 shìjiān world / the human world 越於一切世間之明
343 33 huì can / be able to 破壞恐懼習會達於空無之身
344 33 zuì most / extremely / exceedingly 辯才最尊而無所著
345 33 無數 wúshù countless / innumerable 我當住諸無數阿僧祇世界
346 33 luàn chaotic / disorderly 心未曾亂
347 33 huài bad / spoiled / broken / defective 一切諸法無所積聚亦無有壞
348 32 interesting 其摩訶衍義之所趣
349 32 jiāo to teach / to educate / to instruct 聽受此教
350 32 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養華香擣香雜香
351 32 東方 dōngfāng The East / The Orient 不可計知東方里數
352 32 entirely / without exception 各各無央數億百千天人俱
353 32 suddenly / abruptly 寂然恍忽
354 31 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 至于十住
355 31 child / son 諸天子樂聽
356 31 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 欲得供養諸佛世尊
357 31 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 爾時三千大千世界諸釋提桓因
358 30 liǎng two 亦無兩間
359 30 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 亦無異處之所建立
360 30 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 初發意菩薩摩訶薩住般若波羅蜜
361 30 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 我終不斷功德
362 30 光讚經 Guāng Zàn Jīng Perfection of Wisdom in Twenty-Five Thousand Lines / Guang Zan Jing / Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāramitāsūtra 光讚經卷第十
363 30 唯然 wěirán only / uniquely 唯然
364 30 four 其四空
365 30 摩訶般若 móhē bōrě great wisdom / mahāprajñā 摩訶般若波羅蜜問品第二十五
366 30 wài outside 內色外色
367 30 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 不當住色我所非我所
368 30 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 而以平等普除苦惱
369 30 zhōng end / finish / conclusion 我終不斷功德
370 29 說法 shuō fǎ a statement / wording 聽所說法
371 29 一佛 yī fó one Buddha 上下及一佛土
372 29 文字 wénzì character / script / writing / written language / writing style / phraseology 無一文字而可說者
373 29 十方 shí fāng the ten directions 十方現在諸怛薩阿竭
374 29 jué to awake 辟支佛乘以因緣覺而修行道
375 29 xiàn to appear / to manifest / to become visible 如彼佛天中天所現國土
376 29 名色 míng sè name and form 何謂菩薩不猗名色
377 29 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 乃能成就諸三昧門以此自娛
378 28 jué to decide / to determine / to judge 不決怒於色痛痒思想生死識乎
379 28 to rely on / to depend on 不倚諸陰
380 28 according to 亦不受眼耳鼻舌身意六情所依
381 28 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 我當如是化世界
382 28 Germany 諸天人宿命有德
383 28 to go 不見去時
384 28 to see / to observe / to witness 覩於世間無明愁慼
385 27 以此 yǐcǐ hence 乃能成就諸三昧門以此自娛
386 27 佛國土 Fó guótǔ buddhakṣetra / a Buddha land 以得五旬諸無央數阿僧祇諸佛國土
387 27 內外 nèiwài inside and outside 觀內外法當作是了
388 27 不想 bùxiǎng unexpectedly 解知色空不想
389 27 míng bright / brilliant 知明識慧
390 27 rán correct / right / certainly 六情亦然
391 27 chéng to mount / to climb onto 三耶三佛乘事乎
392 27 huǎng seemingly 寂然恍忽
393 26 四等心 sì děng xīn four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa 四等心
394 26 fàng to put / to place 無放無不放
395 26 shě to give 無受無捨
396 26 施與 shīyǔ to donate / to give 菩薩摩訶薩多所施與沙門
397 26 huá Chinese 我寧可化作華雨佛
398 26 tīng to listen 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
399 26 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 摩訶般若波羅蜜問品第二十五
400 26 shī the practice of selfless giving / dāna 有俗間施不為度世
401 26 念言 niànyán words from memory 菩薩摩訶薩不當作是念言
402 26 dōu all 吾我都不可見
403 26 bottom / base / end 色無有底
404 26 覺意 juéyì bodhyanga 覺意
405 26 zhào to illuminate / to shine 靡所不照無有疇匹
406 26 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 便於是間無餘泥洹界於中住
407 26 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 諸尼摩羅天
408 25 guāng light 比怛薩阿竭光
409 25 shè to set up / to establish 設無所聞
410 25 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 見諸佛天中天稽首作禮
411 25 上下 shàngxià to go up and down 上下及一佛土
412 25 使 shǐ to make / to cause 吾欲使取中正尊法
413 25 在於 zàiyú in / consist of 在於道慧而無所著
414 25 zhǐ to stop / to halt 不當住意止
415 25 神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa 神足
416 25 jīng to go through / to experience 譬如夢中聞佛說經
417 25 佛道 Fódào Buddhist practice 開化建立於是佛道
418 25 duò to fall / to sink 令不墮壍故
419 25 shì a generation 往還於世
420 25 shī to lose 所生神通無所忘失
421 25 rěn to bear / to endure / to tolerate 皆得無所從生法忍
422 24 微妙 wēimiào subtle and wonderous 遂至微妙
423 24 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 如其所志悉而得之
424 24 三界 Sān Jiè The Three Realms 從三界生
425 24 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 大慈大哀無忘失法慈悲喜護
426 24 shùn to obey 順法如是
427 24 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 菩薩行般若波羅蜜當作是住
428 24 jié take by force / to coerce 三昧越而得存在恒沙劫
429 24 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 念布施
430 24 qún a crowd / a flock / a group 常為眾生之故導利群黎
431 24 suí to follow 為隨般若波羅蜜教
432 24 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 復有三昧名曰實印
433 24 未曾 wèicéng not yet / has not 未曾忘失
434 24 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 不受不捨
435 24 行者 xíngzhě practitioner 故講說此護於行者
436 23 真空 zhēnkōng a vacuum 真空
437 23 不著 bùzháo not suitable / not appropriate 不著七空
438 23 big / great / huge / large / major 大慈大哀無忘失法慈悲喜護
439 23 四禪 sì chán the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas 謂四禪
440 23 無底 wúdǐ bottomless 波羅蜜無底
441 23 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 如是念者則為思惟無極大哀
442 23 ān calm / still / quiet / peaceful 安不可計阿僧祇人
443 23 lòu to leak / to drip 一切諸漏乃至無漏
444 23 zuò to sit 乃至道場坐於佛樹
445 23 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 不住有為界
446 23 luó Luo 其門所作是羅之門
447 23 出生 chūshēng to be born 此華無所從出生
448 22 yuán fate / predestined affinity 不念所更所習眾緣
449 22 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 不當住恒沙諸佛世界
450 22 méng a bud / a sprout 斯諸萌類聞所說法
451 22 bèi by 除其鬚髮而被袈裟
452 22 xiàn boundary / limit 色不可得限故
453 22 jìn nearby 近空
454 22 yuǎn far / distant 遠空
455 22 眼色 yǎnsè a meaningful glance 眼色如夢
456 22 得無 dewú is it or not? 我說摩訶衍得無過
457 22 惡師 èshī a bad friend / a bad teacher 親近惡師
458 21 爾時 ěr shí at that time 爾時三千大千世界諸釋提桓因
459 21 níng Nanjing 寧有說者
460 21 威神 Wēishén Anubhāva 須菩提承佛威神蒙佛恩助
461 21 設使 shèshǐ in case / if suppose 設使勸助道心不可得已
462 21 day of the month / a certain day 若三日四日五日
463 21 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 教化一切令知無常
464 21 kǎi armor 菩薩摩訶薩被大德鎧
465 21 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 陀羅尼門空
466 21 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 諸所想念察於佛法
467 21 調 tiáo to harmonize 於是安詳調御其意
468 21 a laughing sound 是陀呵之門
469 21 chū to go out / to leave 而出香時如是色像
470 21 anger / rage / fury 不為婬怒癡所見縛
471 21 to cover 譬如虛空容覆無量阿僧祇人莫不戴仰
472 20 色界 sè jiè realm of form 色界
473 20 nán difficult / arduous / hard 難曉難了
474 20 yuè more 三昧越而得存在恒沙劫
475 20 一心 yīxīn wholeheartedly 一心
476 20 不在 bùzài not here 不在顛倒
477 20 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics 所可入慧所說經法
478 20 yīn sound / noise 怛薩阿竭有八部之音
479 20 外空 wàikōng emptiness external to the body 外空
480 20 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 不信聲聞
481 20 shī teacher 瓦師作器知大小深淺
482 20 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 菩薩摩訶薩多所施與沙門
483 20 塵勞 chénláo the concerns of secular life 不當住縛祇一種等首真人盡諸塵勞
484 20 biān side / boundary / edge / margin 色無有邊
485 20 無限 wúxiàn unlimited / unbounded / infinite / inexhaustible 波羅蜜無限
486 19 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 為善知識所見將護善男子
487 19 悉知 xīzhī to know in detail 皆悉知之
488 19 善哉 shànzāi excellent 善哉
489 19 zhèng proof 不當住阿那含果證
490 19 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 從初發意至阿惟越致
491 19 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 亦無至於阿惟三佛者
492 19 zhì wisdom / knowledge / understanding 則為菩薩摩訶薩辯才之智過於世間
493 19 extremely / very 正欲使上佛無極之道
494 19 mèng a dream 一切諸法悉亦如夢
495 19 tranquil 不當住寂不寂
496 19 正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment 三昧正受
497 19 無能 wúnéng incapable / incompetent 有所說道無能中斷
498 19 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 有我無我
499 19 何況 hékuàng much less / let alone 何況於道有所得者
500 19 六度無極 Liù Dù Wú Jí Six Paramitas / Six Perfections 終不復離六度無極

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 1. kōng
 2. kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
 1. xìng
 2. xíng
 3. xíng
 4. xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
般若波罗蜜 般若波羅蜜
 1. Bōrěbōluómì
 2. Bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
三昧
 1. sānmèi
 2. sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦如来 阿閦如來 Āchù Rúlái Aksobhya Buddha
阿迦腻吒 阿迦膩吒 ajiānìzhà Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿罗诃 阿羅訶 Āluóhē Arhat
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
安和 ānhé Sotthi / Svāstika
阿惟越致 Āwéiyuèzhì avaivartika / non-retrogression
百劫 bǎijié Baijie
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
般泥洹 Bānníhuán Parinirvāṇa
北方 běi fāng The North
本际 本際 běnjì bhūtakoṭi / reality-limit
彼得 bǐde Peter
Bīn Bin
波罗 波羅 Bōluó Baltic
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
常精进 常精進 Chángjīngjìn Nityodyukta
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
慈氏菩萨 慈氏菩薩 Císhì Púsà Maitreya
大梵天 Dà Fàntiān Mahabrahma / Brahmā / Mahabrahma Heaven
大迦叶 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
大英 Dà Yīng Great Britain / Britain
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
丹本 dānběn Khitan Canon
当归 當歸 dāngguī Angelica sinensis
道慧 Dàohuì Shi Daohui / Dao Hui
道教 dàojiào Taosim
忉利天 Dāolìtiān Trāyastriṃśa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
德经 德經 dé jīng De Jing
德兴 德興 déxīng Dexing
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
兜术天 兜術天 Dōushùtiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
法常 Fǎcháng Damei Fachang
法光 Fǎguāng Faguang
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵道 Fàndào brahma-patha
梵身 Fànshēn brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法眼 fǎyǎn
 1. Fayan School
 2. dharma eye / dharmacakṣus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Dharma Eye
分别经 分別經 fēnbié jīng Fenbie Jing
分耨文陀尼弗 fēnnòuwéntuónífú bālapṛthagjana
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛号 佛號 Fóhào one of the many names of Buddha
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
光赞经 光讚經 Guāng Zàn Jīng Perfection of Wisdom in Twenty-Five Thousand Lines / Guang Zan Jing / Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāramitāsūtra
广普 廣普 guǎngpǔ Guangdong pidgin (a mix of Standard Mandarin and Cantonese)
光曜 guāngyào Radiance / Pabhāvatī / Prabhāvatī
弘光 Hóngguāng Zhu Yousong / Emperor Hongguang
怀来 懷來 huáilái Huailai
慧印 Huì Yìn Hui Yin
慧应 慧應 Huì Yīng Hui Ying
慧智 huì zhì Hui Zhi
慧力 Huìlì
 1. Huili
 2. power of wisdom
惠施 huìshī Hui Shi
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建行 jiànxíng China Construction Bank
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
金宝 金寶 jīnbǎo
 1. Campbell
 2. Kampar
金华 金華 jīnhuà Jinhua
拘翼 jūyì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
空也 kōngyě Kūya
来安 來安 láiān Lai'an
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
六波罗蜜 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections
六衰 liù shuāi ṣaḍ-indriya
罗阅只 羅閱祇 Luóyuèzhǐ Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
妙德 miàodé Wonderful Virtue
弥勒佛 彌勒佛 Mílè Fó
 1. Maitreya
 2. Maitreya Buddha
魔波旬 móbōxún Māra-Pāpīyāms / Pāpīyāms / Pāpimant
摩诃般若波罗蜜经 摩訶般若波羅蜜經 Móhē Bōrěluómì Jīng The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines / Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitāsūtra
摩诃迦叶 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
摩诃迦旃延 摩訶迦旃延 móhējiāzhānyán Mahākātyāyana
摩诃拘絺罗 摩訶拘絺羅 Móhējūchīluó Mahakausthila
摩诃目犍连 摩訶目犍連 móhēmùjiānlián Mahāmaudgalyāyana
摩诃目揵连 摩訶目揵連 Móhēmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn
 1. Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
 2. Mahayana [monk]
 3. Mahayana
摩罗 摩羅 móluó Māra
目揵连 目揵連 Mùjiānlián Moggallāna / Maudgalyāyana
能忍 néngrěn able to endure / sahā
念常 Niàn Cháng Nian Chang
泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
泥曰 Níyuē Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
譬喻经 譬喻經 Pìyù Jīng Sutra of Parables
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
普曜 Pǔ Yào Lalitavistara Sūtra
普安 pǔān Puan
普定 pǔdìng Puding
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨乘 菩薩乘 Púsàshèng The Bodhisattva Vehicle
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
千叶 千葉 qiānyè Chiba
耆阇崛山 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
忍土 Rěn Tǔ the World of Suffering
仁和 rénhé Renhe
仁贤 仁賢 rénxián Bhadrika / Bhaddiya
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善见天 善見天 Shàn Jiàn Tiān Sudarsana Heaven / The Heaven of Skillful Vision
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
善月 Shàn Yuè Shan Yue
少光天 Shǎo Guāng Tiān Parittabha Heaven / The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 Shǎo Jìng Tiān Parittasubha Heaven / The Heaven of Limited Purity
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
生经 生經 Shēng Jīng Sheng Jing / Jātaka Stories
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
十方佛 Shí Fāng Fó the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
十住 shí zhù
 1. ten abodes
 2. daśabhūmi / the ten Stages in bodhisattva wisdom
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 Shìjiān Jiě
 1. Knower of the World
 2. knower of the world
释迦文 釋迦文 Shìjiāwén Sakyamuni Buddha
释迦文佛 釋迦文佛 Shìjiāwén Fó Sakyamuni Buddha
释迦文尼 釋迦文尼 shìjiāwénní Sakyamuni / Śākyamuni
释提桓因 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
首楞严 首楞嚴 Shǒu Léng Yán Śūraṅgama Sūtra / Shurangama Sutra
受者 shòu zhě The Recipient
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
四大天王 Sì Dà Tiān Wáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四大王天 Sì Dà Wáng Tiān Caturmaharajika Heaven / Heaven of the Four Kings
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四天王天 Sì Tiānwáng Tiān Caturmaharajika Heaven / Heaven of the Four Kings
四王天 Sì Wáng Tiān Caturmaharajika Heaven / Heaven of the Four Kings
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
四分 sìfēn four divisions of cognition
斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
未曾有经 未曾有經 wèi céng yǒu jīng Adbhutadharmaparyāyasūtra / Wei Ceng You Jing
未曾有法经 未曾有法經 Wèicéngyǒu Fǎ Jīng Acchariyabbhutadhammasutta
威神 Wēishén Anubhāva
五道 Wǔ Dào Five Realms
无想天 無想天 Wú Xiǎng Tiān Asamjnisattvah Heaven / The Heaven without Thought
无忧 無憂 wú yōu
 1. No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
 2. Carefree
 3. without sorrow
无量光天 無量光天 Wúliàng Guāng Tiān Apramanabha Heaven / The Heaven of Infinite Radiance
无量净天 無量淨天 Wúliàng Jìng Tiān Apramanasubha Heaven / The Heaven of Infinite Purity
无上士 無上士 Wúshàng shì
 1. Unsurpassed One / the Buddha
 2. Supreme Sage
 3. unsurpassed one
西晋 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty
贤劫 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa
贤首 賢首 xiánshǒu Sage Chief
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
阎浮提 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
应顺 應順 yīngshùn Yingshun
一善天 yīshàntiān Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
永安 yǒngān Yong'an reign
有了 yǒule I've got a solution! / to have a bun in the oven
乐经 樂經 Yuè Jīng the Book of Music
月氏 Yuè Zhì Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
月支 Yuè Zhī Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
湛然 Zhàn Rán Zhanran / Chan-Jan
正方便 zhèng fāngbiàn Right Effort
正治 zhèng zhì Right Effort
正使 zhèngshǐ Chief Envoy
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
中天 zhōngtiān Central North India
竺法护 竺法護 Zhú Fǎ Hù Dharmarakṣa
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
自贡 自貢 zìgòng Zigong
坐佛 zuò Fó a seated Buddha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 942.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱惜 愛惜 àixī cherish
爱欲 愛欲 àiyù love and desire / sensuality / kāma
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
ān
 1. an
 2. Ease
阿那含果 anàhán guǒ
 1. the fruit of Anāgāmin / the fruit of a non-returning
 2. realization of non-returner
安般 ānbān mindfulness of breathing / ānāpāna / ānāpānasmṛti / ānāpānasati / anapanasati
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿耨多罗 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
安详 安詳 ānxiáng serene, peaceful
安心 ānxīn to settle the mind
安隐 ānyǐn tranquil
阿僧祇 āsēngzhǐ
 1. asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
 2. asamkhya
阿须伦 阿須倫 āxūlún asura
八部 bā bù eight kinds of demigods
八道 Bā Dào The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八道行 Bā Dào Xíng The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八法 Bā Fǎ The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八关斋 八關齋 bā guān zhāi the eight precepts
八解脱 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha
八圣 八聖 bā shèng eight stages of sainthood
八十种好 八十種好 bā shí zhǒng hǎo eighty noble qualities
白佛 bái fó to address the Buddha
bào indirect effect / judgement / retribution
报恩 報恩 bào'ēn repaying others' kindness
报佛 報佛 bàofó saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
宝华 寶華 bǎohuà
 1. flowers / jewelled flowers
 2. Treasure Flower
宝积 寶積 bǎojī ratnakūṭa / baoji
宝印 寶印 bǎoyìn precious seal
报应 報應 bàoyīng karmic retribution
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
bi
biàn everywhere fragrant / paricitra
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘众 比丘眾 bìqiū zhòng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
不放逸 bù fàngyì
 1. vigilance / heedfulness / conscientious
 2. no laxity
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不增不减 不增不減 bù zēng bù jiǎn neither increases nor decreases
不还果 不還果 bùháiguǒ the fruit of anāgāmin
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
布施度无极 布施度無極 bùshī dù wú jí dāna-pāramitā / the paramita of generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
不自在 bùzìzài not in perfect ease
差别 差別 chābié discrimination
chán to entangle
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
常行 chángxíng constantly walking in meditation
禅教 禪教 chánjiāo
 1. the teachings of the Chan sect
 2. transmission of teachings both outside the sutras and through the sutras
禅那 禪那 chánnà meditation
超度 chāodù Deliver
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
尘埃 塵埃 chénāi dirt / defilements
chéng Sincerity
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成正觉 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
尘垢 塵垢 chéngòu
 1. dirt / filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
尘劳 塵勞 chénláo
 1. the concerns of secular life
 2. affliction
瞋怒 chēnnù aversion / hatred / dveṣa
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
chù touch / contact / sparśa
初发意 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
初发意菩萨 初發意菩薩 chū fā yì púsà bodhisattvas in their first stage of aspiration
chuáng a pillar with a Buddhist inscription
幢幡 chuángfān a hanging banner
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
丛林 叢林 cónglín
 1. Buddhist monastery
 2. monastery
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大慈大悲 dà cí dà bēi
 1. great mercy and great compassion
 2. great compassion and great loving-kindness
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
dài an element
大空 dàkōng the great void
当分 當分 dāng fēn according to position
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa
道品 dào pǐn
 1. monastic grade
 2. Stages of the Way
道心 dào xīn Mind for the Way
道意 dào yì intention to attain enlightenment
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
道场树 道場樹 dàochǎngshù bodhi tree / pippala / sacred fig tree
大人 dàren a bodhisattva / a mahasattva
大士 Dàshì a bodhisattva / mahāsattva
大意 dàyì great understanding
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
德本 déběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
等观 等觀 děng guān to view all things equally
灯明 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha
等心 děng xīn a non-discriminating mind
等正觉 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
di
truth
第二禅 第二禪 dì èr chán second dhyāna
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
地狱门 地獄門 dì yù mén gate of hell
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
地大 dìdà earth / earth element
谛观 諦觀 dìguān to observe closely
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
定力 dìnglì
 1. ability for meditative concentration
 2. Meditative Concentration
顶三昧 頂三昧 dǐngsānmèi vajropamasamādhi
定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration
第三禅 第三禪 dìsān chán the third dhyāna
第四禅 第四禪 dìsì chán the fourth dhyana
地狱 地獄 dìyù a hell
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
Sincere
Buddhist monk
度世 dù shì to pass through life
度无极 度無極 dù wú jí paramita / perfection
度众生 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings
覩见 覩見 dǔjiàn to see
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
ēn Gratitude
恩爱 恩愛 ēn ài affection
恩德 ēndé kindness / benevolence / favor / grace
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
尔时 爾時 ěr shí at that time
二识 二識 èrshí two levels of consciousness
耳识 耳識 ěrshí śrotravijñāna / auditory consciousness
恶师 惡師 èshī a bad friend / a bad teacher
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment
法教 fǎ jiāo
 1. Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma
 2. teaching
法空 fǎ kōng inherent emptiness of dharmas / dharmanairātmya
法乐 法樂 fǎ lè
 1. dharma joy
 2. Dharma joy
法忍 fǎ rěn
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
法如是 fǎ rú shì
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法僧 fǎ sēng a monk who recites mantras
法事 fǎ shì a Dharma event
法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma
法行 fǎ xíng to practice the Dharma
法眼净 法眼淨 fǎ yǎn jìng
 1. purity of the dharma eye / to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
发意 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法宝 法寶 fǎbǎo
 1. the Buddha's teaching
 2. a Buddhist monk's apparel, staff etc
 3. Dharma treasure
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
犯戒 fàn jiè
 1. to break the precepts
 2. Violation of Precepts
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方等经 方等經 fāngděngjīng Vaipulya sutras
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法喜 法喜 fǎxǐ
 1. Dharma joy / prītijanana
 2. Dharma joy
法想 fǎxiǎng thoughts of the Dharma
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法眼 fǎyǎn
 1. dharma eye / dharmacakṣus
 2. hōgen
法义 法義 fǎyì
 1. the teaching of a principle
 2. meaning of the Dharma
法印 fǎyìn
 1. dharmamudrā / a dharma seal / a mark of the dharma
 2. hōin
 3. Dharma Seal
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
法住 fǎzhù dharma abode
非常 fēicháng impermanent / transient
非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
奉法 fèng fǎ to act with reverence for the Dharma
奉行 fèngxíng Uphold
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna
佛法僧 Fó Fǎ Sēng
 1. the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
 2. Buddha, Dharma, Sangha
佛慧 fó huì Buddha's wisdom
佛见 佛見 fó jiàn correct views of Buddhist teachings
佛界 fó jiè buddha realm / buddha land / buddha country
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛世界 fó shìjiè a Buddha realm
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛国 佛國 Fóguó
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. country of the Buddha's birth
 3. Buddha Land
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛树 佛樹 Fóshù bodhi-maṇḍa
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛像 fóxiàng
 1. Buddha Statues / a figure or statue of a Buddha
 2. images worshipped by Buddhists
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
to bind / to tie
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
敷演 fūyǎn to elaborate (on a theme) / to expound (the meaning of the classics)
复重 復重 fùzhòng repeatedly
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
gāi a nayuta
隔碍 隔礙 gé ài obstacle
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
gòng to offer in worship
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
贡高 貢高 gònggāo proud / arrogant / conceited
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
罣碍 罣礙 guà ài
 1. a hindrance / an impediment
 2. affliction
 3. Hindrance
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观行 觀行 guān xíng contemplation and action
观察 觀察 guānchá clear perception
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
光阴天 光陰天 guāngyīn tiān ābhāsvara deva
观智 觀智 guānzhì wisdom from contemplation
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
过去佛 過去佛 guòqù fó past Buddhas
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
海印三昧 hǎiyìn sānmèi sāgaramudrāsamādi / ocean reflection samādi
Harmony
Merge
和合 héhé Harmony
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
和上 héshàng an abbot / a monk
hòu Deep
护身 護身 hù shēn protection of the body
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
华香 華香 huà xiāng incense and flowers
坏败 壞敗 huài bài to destroy
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
幻士 huànshì an illusionist / a conjurer
幻师 幻師 huànshī an illusionist / a conjurer
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化人 huàrén a conjured person
化身 huàshēn nirmanakaya
化现 化現 huàxiàn a incarnation
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì Kindness
huì a religious assembly
慧根 huì gēn root of wisdom / organ of wisdom
慧解脱 慧解脫 huì jiětuō one who is liberated through wisdom / prajñāvimukta
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
灰土 huītǔ dust
毁呰 毀呰 huǐzǐ to denigrate
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
a prediction / a prophecy / vyakarana
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jiā jia
jià designation / provisional / conventional term
jiā school / sect / lineage
假有 jiǎ yǒu Nominal Existence
加趺坐 jiāfū zuò sit with crossed legs / sit in the lotus position
迦楼罗 迦樓羅 jiālóuluó garuda
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见地 見地 jiàn dì insight
见谛 見諦 jiàndì realization of the truth
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
讲说 講說 jiǎng shuō
 1. to explain / to tell
 2. Explain
讲法 講法 jiǎngfǎ to lecture on the Dharma
江河沙 jiānghé shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
讲论 講論 jiǎnglùn upadeśa/ upadesa
坚固 堅固 jiāngù sāla
教行 jiāo xíng teaching and practice / instruction and conduct
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
憍慢 jiāomàn Arrogance
教授 jiàoshòu Professor
憍逸 jiāoyì untouchable / dalit
假色 jiàsè non-revealable form
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
寂定 jìdìng samadhi / samādhi
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié a kalpa / an eon
jié a fetter
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
戒度无极 戒度無極 jiè dù wú jí sila-paramita / the paramita of proper conduct
戒法 jièfǎ the rules of the precepts
结缚 結縛 jiéfú a mental fetter or bond
结加 結加 jiéjiā to cross [legged]
结加趺坐 結加趺坐 jiéjiā fūzuò to sit cross-legged
解空 jiěkōng to understand emptiness
劫数 劫數 jiéshǔ
 1. predestined fate
 2. Numerous Kalpas
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱门 解脫門 jiětuō mén
 1. the doors of deliverance / vimokṣadvāra
 2. Gate of Perfect Ease
解脱知见品 解脫知見品 jiětuō zhī jiàn pǐn body of knowledge and experience of liberation
积聚 積聚 jījù accumulation
jìn diligence / perseverance
jīng a sutra / a sūtra
jìng Respect
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
净华 淨華 jìng huā Flower of Purity
经戒 經戒 jīng jiè sutras and precepts
净天 淨天 jìng tiān pure devas
净修 淨修 jìng xiū proper cultivation
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚三昧 金剛三昧 jīngāng sānmèi vajrasamādhi
金刚心 金剛心 jīngāngxīn
 1. vajropamasamādhi
 2. Diamond heart
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
经法 經法 jīngfǎ canonical teachings
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进度无极 精進度無極 jīngjìn dù wú jí virya-paramita / the paramita of diligence
精进力 精進力 jīngjìn lì unfailing progress / vīryabala
净居 淨居 jìngjū suddhavasa / Śuddhāvāsa / pure abode
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
禁戒 jìnjiè a vow
究竟即 jiūjìng jí ultimate identity
伎乐 伎樂 jìyuè music
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
pada
to raise an example
俱空 jū kōng both self and all things are empty
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
觉意 覺意 juéyì bodhyanga
觉者 覺者 juézhě awakened one
觉知 覺知 juézhī Awareness
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开士 開士 kāi shì one on the way to enlightenment / bodhisattva
开导 開導 kāidǎo to enlighten
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空法 kōng fǎ to regard all things as empty
空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
空三昧 kōng sānmèi the samādhi of emptiness
空行 kōng xíng practicce according to emptiness
空有 kōng yǒu
 1. non-existent and existent / emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空处 空處 kōngchù ākāśānantyāyatana / akasanantyayatana / sphere of infinite space / abode of infinite space
空大 kōngdà the space element
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空虚 空虛 kōngxū śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuì shame / decorum / propriety
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
乐法 樂法 lè fǎ joy in the Dharma
乐观 樂觀 lèguān optimism
乐痛 樂痛 lètòng sensation of pleasure
transcendence
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
离念 離念 lí niàn transcends thoughts
离欲 離欲 lí yù free of desire
立正 lì zhèng to be upright in character
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
离垢 離垢 lígòu
 1. vimalā / stainless / immaculate
 2. Undefiled
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
六度无极 六度無極 Liù Dù Wú Jí Six Paramitas / Six Perfections
六根 liù gēn
 1. the six sense organs / sadayatana
 2. Six Faculties
六情 liù qíng the six sense organs / sadayatana
六入 liù rù the six sense organs / sadayatana
六神通 liù shéntōng the six supernatural powers
六通 liù tōng six supernatural powers
六法 liùfǎ the six contemplations
琉璃 liúlí lapis lazuli
六识 六識 liùshí the six consciousnesses / the six types of sensory consciousness
六十二见 六十二見 liùshíèr jiàn sixty two views
利养 利養 lìyǎng gain
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
龙神 龍神 lóng shén dragon spirit
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
乱心 亂心 luàn xīn a confused mind / an unsettled mind
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
罗汉 羅漢 luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
monastic discipline / vinaya
滿 mǎn Full
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
měi Beauty
梦幻 夢幻 mènghuàn dream and illusion
miào Wonderful
妙心 miào xīn Wondrous Mind
妙智慧 miào zhìhuì wondrous wisdom and knowledge
miè the cessation of suffering
灭定 滅定 miè dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
灭度 滅度 Mièdù to extinguish worries and the sea of grief
迷惑 míhuo Confusion
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
evil / vice
to rub a monk's head for taking a vow
摩诃般若 摩訶般若 móhē bōrě great wisdom / mahāprajñā
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
魔界 mójiè Mara's realm
魔事 móshì Māra's deeds / hindrances
all women
内法 內法 nèi fǎ the Buddhadharma / the Dharma
内外空 內外空 nèi wài kōng inside and outside are empty / intrinsically empty
内观 內觀 nèiguān vipasyana / insight meditation
内空 內空 nèikōng empty within
能变 能變 néng biàn able to change
能化 nénghuà a teacher
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念法 niàn fǎ
 1. to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念佛 niàn Fó
 1. to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
 2. to chant Buddha's name
念言 niànyán words from memory
念着 念著 niànzhe clinging to illusion
沤惒拘舍罗 漚惒拘舍羅 ōuhéjūshèluó upāya-kauśalya / skill in means
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
平等法 píngděng fǎ the truth that all can become a Buddha
平等心 píngděng xīn an impartial mind
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
普法 pǔ fǎ to promote knowledge of laws / rights awareness
菩萨心 菩薩心 pú sà xīn
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
普遍 pǔbiàn universal
普见 普見 pǔjiàn observe everywhere
普明 pǔmíng samanta-prabha
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨戒 菩薩戒 púsà jiè Bodhisattva Precepts
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩萨地 菩薩地 púsà xíng the ten grounds
普世 pǔshì All Over the World
普现 普現 pǔxiàn universal manifestation
普照 pǔzhào Universally Shines
七识 七識 qī shí seven kinds of consciousness
千佛 qiān fó thousand Buddhas
弃除 棄除 qìchú elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
七觉 七覺 qījué seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
七觉意 七覺意 qījuéyì seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
起灭 起滅 qǐmiè saṃsāra / life and death
qín diligence / perseverance / vīrya
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
勤行 qín xíng diligent practice
qīng Clear
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
轻慢 輕慢 qīngmàn to belittle others
清信女 qīngxìn nǚ Upasika / a female lay Buddhist
清信士 qīngxìnshì male lay person / upāsaka
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
clinging / grasping /upādāna
realm / destination
劝发 勸發 quànfā encouragement
劝化 勸化 quànhuà
 1. to persuade to donate
 2. Encourage to Transform
权慧 權慧 quánhuì contingent wisdom / skill in means
群生 qúnshēng all living beings
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染污 rǎnwū tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
Rén Benevolence
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人间 人間 rénjiān human world
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
日月光 rì yuè guāng Sun, Moon, and Light
róng Tolerance
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入寂 rù jì to enter into Nirvāṇa
入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
入道 rùdào
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
ruì Auspicious
如来身 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body
ruò re
如如 rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
如是 rúshì thus, so
bodhisattva
三恶 三惡 sān è
 1. three kinds of malice
 2. the three evil rebirths / the three evil realms
三佛 sān fó Trikāya / the three bodies of the Buddha
三根 sān gēn
 1. the three grade of wholesome roots
 2. the three unwholesome roots
 3. the three roots with no outflows / the three passionless roots
三结 三結 sān jié the three fetters
三千 sān qiān three thousand-fold
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三千世界 sān qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三涂 三塗 sān tú
 1. the three evil rebirths / the three evil realms
 2. the three evil states of existence
三脱门 三脫門 sān tuōmén the three doors of deliverance / the three gates of liberation
散华 散華 sànhuà scatters flowers
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三昧门 三昧門 sānmèimén to be on the bodhisattva path
三昧印 sānmèiyìn samādhi seal / samādhi mudra
三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三菩提 sānpútí saṃbodhi / complete enlightenment
三耶三佛 sānyésānfó samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
萨婆若 薩婆若 sàpóruò sarvajña
萨云然 薩云然 sàyúnrán sarvajña
form / matter
色界 sè jiè realm of form
色声 色聲 sè shēng the visible and the audible
色阴 色陰 sè yīn the aggregate of form / rūpaskandha
色法 sèfǎ rupadharma / physical objects the phenomenal world
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
色天 sètiān realm of form
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
色有 sèyǒu material existence
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn meditative concentration / dhyāna / jhāna
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善本 shànběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
上供 shàng gòng to offer / to make an offering
上士 Shàng Shì an advanced disciple
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善权 善權 shànquán upāyakauśalya / kauśalya / skill in means
善权方便 善權方便 shànquán fāngbiàn upāya-kauśalya / skill in means
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
烧炙 燒炙 shāozhì to burn
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
摄护 攝護 shèhù parigraha / to protect
舍家 捨家 shějiā to become a monk or nun
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
shēn body / kāya
深法 shēn fǎ a profound truth
深妙 shēn miào profound / deep and subtle
身识 身識 shēn shí body consciousness / consciousness of touch / kāyavijñāna
shēng birth
生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas
生空 shēng kōng empty of a permanent ego
生忍 shēng rěn Ordinary Patience
生天 shēng tiān highest rebirth
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
生长 生長 shēngzhǎng growth
圣众 聖眾 shèngzhòng holy ones
身见 身見 shēnjiàn views of the body
身界 shēnjiè ashes or relics after cremation
神明 shénmíng god, deity
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神识 神識 shénshí soul
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa
摄取 攝取 shèqǔ to receive
舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple
shì loka / a world
shī master
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shí Real
shī the practice of selfless giving / dāna
尸波罗蜜 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
十定 shí dìng ten concentrations
十恶 十惡 shí è the ten evils
十二部经 十二部經 shí èr bù jīng Twelve Divisions of Sutras / dvādaśaṅga / the twelve divisions of Buddhist literature
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十法 shí fǎ ten rules / perfecting of the ten rules
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十念 shí niàn to chant ten times
施者 shī zhě The Giver
十二入 shíèr rù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition
世法 shìfǎ ordinary dharmas
十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions
师父 師父 shīfu
 1. venerable
 2. Master
世间 世間 shìjiān world
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
识界 識界 shíjiè vijñāna-dhātu / the realm of consciousness
十善 shíshàn the ten virtues
世俗 shìsú Secular
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
施主 shīzhǔ
 1. an alms giver / a donor
 2. benefactor
师子床 師子床 shīzi chuáng lion's throne
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
师子座 師子座 shīzi zuò lion's throne
shòu feelings / sensations
受法 shòu fǎ to receive the precept
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
首陀 shǒutuó sudra / shudra / slave class
数法 數法 shù fǎ enumerating dharmas
顺化 順化 shùnhuà
 1. to die (of a monastic)
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
 1. to appear
 2. pseudo
 1. volition / cetanā
 2. Think
四禅 四禪 sì chán
 1. the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas
 2. fourth dhyāna / fourth jhāna
四等 sì děng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四等心 sì děng xīn four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四颠倒 四顛倒 sì diāndǎo four inverted beliefs / four false beliefs
四断 四斷 sì duàn four right efforts / four right exertions
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
四圣谛 四聖諦 sì shèng dì the fourfold noble truth / four noble truths
四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation
四维 四維 sì wéi the four half points of the compass
四无色 四無色 sì wú sè four formless heavens
四无色定 四無色定 sì wúsè dìng
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四意断 四意斷 sì yì duàn four right efforts / four right exertions
四意止 sì yì zhǐ The Four Bases of Mindfulness
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
四果 sìguǒ four fruits
四事 sìshì the four necessities
四天 sìtiān four kinds of heaven
四天下 sìtiānxià the four continents
斯陀含果 sītuóhán guǒ the fruit of a Sakṛdāgāmin
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
sòng 1. ode; 2. praise
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
tán dana / the practice of giving / generosity
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
弹指 彈指 tán zhǐ to snap the fingers
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
天耳 tiān ěr celestial ear / divine ear / divyaśrotra
天华 天華 tiān huà divine flowers
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天中天 tiān zhōng tiān god of the gods
天人 tiānrén Heavenly Beings
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
听闻 聽聞 tīngwén listening and learning
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通慧 tōng huì supernatural powers and wisdom
童真 tóng zhēn having the simplicity of a child / kumārabhūta
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
头首 頭首 tóu shǒu group of head monastics in a monastery
an evil state of existence
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退转 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance
涂香 塗香 túxiāng to annoint
外法 wài fǎ outside teachings
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
外空 wàikōng emptiness external to the body
往还 往還 wǎnghuán to depart and return
往诣 往詣 wǎngyì go towards
万劫 萬劫 wànjié ten thousand kalpas
wēi subtlety
微妙 wēimiào subtle, profound
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
闻经 聞經 wén jīng to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我空 wǒ kōng empty of a permanent ego / empty of self
我身 wǒshēn I / myself
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无瞋恚 無瞋恚 wú chēnhuì free from anger
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
五盖 五蓋 wǔ gài the five covers / the five hindrances / the five obstructions
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
无故 無故 wú gù unconditioned
无罣碍 無罣礙 wú guà'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
五戒 wǔ jiè the five precepts
五力 wǔ lì pañcabala / the five powers
无量光 無量光 wú liàng guāng infinite light
无求 無求 wú qiú No Desires
五盛阴 五盛陰 wǔ shèng yīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
五神通 wǔ shéntōng five supernatural powers / pañcabhijñā
五事 wǔ shì five dharmas / five categories
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所罣碍 無所罣礙 wú suǒ guà'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无所畏 無所畏 wú suǒ wèi without any fear
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
五通 wǔ tōng five supernatural powers / pañca-abhijnā
無想 wú xiǎng no notion
五旬 wǔ xún pañca-abhijnā
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无诤 無諍 wú zhèng
 1. non-contention
 2. No Disputes
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无瞋 無瞋 wúchēn non-aggression / non-hatred / imperturbability
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无念 無念 wúniàn
 1. no thought
 2. tathatā
 3. No Thought
 4. free from thought
污染 wūrǎn a defilement / an impurity/ upaklesa / upakkilesa
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无身 無身 wúshēn no-body
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无数劫 無數劫 wúshǔ jié innumerable kalpas
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无为法 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma
无为空 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无相三昧 無相三昧 wúxiāng sānmèi samādhi of no appearance
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
无行 無行 wúxíng Non-Action
无学 無學 wúxué
 1. aśaikṣa / asekha / an adept
 2. aśaikṣa / asekha / an adept
五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无缘 無緣 wúyuán lack of connection
无愿三昧 無願三昧 wúyuàn sānmèi samādhi of no desire
无着 無著 wúzhāo unattached
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
Joy
latent tendencies / predisposition
to calm oneself
xián bhadra
闲居 閑居 xián jū a place to rest
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
香华 香華 xiāng huà incense and flowers
降伏 xiángfú to subdue
香界 xiāngjiè a Buddhist temple
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
现身 現身 xiànshēn manifest
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现行 現行 xiànxíng manifest activity
现在 現在 xiànzài now, present
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪婬 xiéyín to commit sexual misconduct
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心法 xīn fǎ mental objects
新发意 新發意 xīn fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
信根 xìn gēn faith / the root of faith
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
心所 xīn suǒ a mental factor
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行禅 行禪 xíng chán
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行佛 xíng fó Practice the Buddha's Way
行菩萨道 行菩薩道 xíng pú sà dào practice the bodhisattva path
行愿 行願 xíng yuàn
 1. cultivation and vows
 2. Act on Your Vows
心根 xīngēn the innermost depths of one's heart / manas (the mind)
行法 xíngfǎ cultivation method
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信力 xìnlì the power of faith / śraddhābala
心行 xīnxíng mental activity
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修禅 修禪 xiū chán to meditate / to cultivate through meditation
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
修治 xiūzhì elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
xué a learner
学佛 學佛 xué fó to learn from the Buddha
学戒 學戒 xué jiè study of the precepts
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
须陀洹果 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice
虚无 虛無 xūwú nothingness, unreal
yán a garland / an adornment / avataṃsa
严净 嚴淨 yán jìng majestic and pure
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
言教 yánjiāo ability to understand etymology and usage of words / nirukti
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
眼识 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa
演说 演說 yǎnshuō to expound
宴坐 yànzuò sitting meditation / to meditate in seclusion
karma / kamma / karmic deeds / actions
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
Buddhism
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
Righteousness
一佛 yī fó one Buddha
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
意趣 yì qù direction of the will
一食 yī shí one meal
一地 yīdì one ground
一法 yīfǎ one dharma / one thing
意根 yìgēn the mind sense
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
亿劫 億劫 yìjié a kalpa
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīn an aggregate / a group
阴入 陰入 yīn rù aggregates and sense fields
婬欲 yín yù sexual desire
yìng to accept
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
忆念 憶念 yìniàn Mindful
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一品 yīpǐn a chapter
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切经 一切經 yīqièjīng all scriptures
一生 yīshēng all one's life
异生 異生 yìshēng an ordinary person / pṛthagjana
一生补处 一生補處 Yīshēng bǔ chù Ekajatipratibuddha / a being that will become a Buddha in this life
意识界 意識界 yìshí jiè consciousness / awareness
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
异义 異義 yìyì to establish different meanings
yòng yong / function / application
勇猛 yǒngměng ardency
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 yǒufǎ something that exists
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
有为空 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned / the emptiness of all conditioned phenomena
有为法 有為法 yǒuwèifǎ
 1. saṃskṛta / conditioned
 2. Conditioned Dharmas
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
desire / intention / interest / aspiration
欲法 yù fǎ with desire
欲界 yù jiè realm of desire
与欲 與欲 yǔ yù with desire / with consent
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuàn a vow
yuán Perfect
远尘离垢 遠塵離垢 yuǎn chén lí gòu
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
愿行 願行 yuàn xíng cultivation and vows
怨敌 怨敵 yuàndí an enemy
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
欲取 yùqǔ clinging to feelings of pleasure / kāma-upādāna
欲心 yùxīn a lustful heart
在天 zài tiān
 1. in heaven
 2. the ruler
koan / kōan / gong'an
长老 長老 zhǎnglǎo
 1. an elder monastic
 2. Elder
zháo to attach / to grasp
zhēn True
真法 zhēn fǎ true dharma / absolute dharma
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正业 正業 zhèng yè
 1. Right Action
 2. Right Action
正语 正語 zhèng yǔ
 1. Right Speech
 2. Right Speech
正定 Zhèngdìng
 1. Right Meditative Concentration / Right Concentration
 2. Right Concentration
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment
正意 zhèngyì wholesome thought / thought without evil
真空 zhēnkōng true emptiness
zhì Aspiration
zhì Wisdom
zhī Understanding
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
知惭 知慚 zhī cán Sense of Humility
知行 zhī xíng Understanding and Practice
执持 執持 zhíchí to hold firmly
知道 zhīdào Knowing
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
至真 zhìzhēn most-true-one / arhat
重担 重擔 zhòngdān a heavy load
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
种姓 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
众祐 眾祐 zhòngyòu bhagavat / blessed one
周旋 zhōuxuán the world of the Buddha
zhù to attach / to abide / to dwell
zhù abbot
助道 zhù dào auxiliary means / auxiliary aid
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
专精 專精 zhuān jīng single-mindedly and diligently
专修 專修 zhuān xiū focused cultivation
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
紫磨金 zǐmójīn polished rose gold
自摄 自攝 zìshè to act for oneself
自言 zìyán to admit
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
Contented
罪福 zuìfú offense and merit
最正觉 最正覺 zuìzhèngjué abhisaṃbuddha / supreme perfect enlightenment
尊敬 zūnjìng Respectful
作佛 zuò fó to become a Buddha
作佛事 zuò fó shì do as taught by the Buddha
坐禅 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate