Glossary and Vocabulary for Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Fo Shuo Wei Ceng You Zhengfa Jing) 佛說未曾有正法經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 366 Kangxi radical 71
2 366 to not have; without
3 366 mo
4 366 to not have
5 366 Wu
6 366 mo
7 301 to go; to 如來於剎那間善為救度
8 301 to rely on; to depend on 如來於剎那間善為救度
9 301 Yu 如來於剎那間善為救度
10 301 a crow 如來於剎那間善為救度
11 292 suǒ a few; various; some 諸所
12 292 suǒ a place; a location 諸所
13 292 suǒ indicates a passive voice 諸所
14 292 suǒ an ordinal number 諸所
15 292 suǒ meaning 諸所
16 292 suǒ garrison 諸所
17 292 suǒ place; pradeśa 諸所
18 231 yán to speak; to say; said 前白佛言
19 231 yán language; talk; words; utterance; speech 前白佛言
20 231 yán Kangxi radical 149 前白佛言
21 231 yán phrase; sentence 前白佛言
22 231 yán a word; a syllable 前白佛言
23 231 yán a theory; a doctrine 前白佛言
24 231 yán to regard as 前白佛言
25 231 yán to act as 前白佛言
26 231 yán word; vacana 前白佛言
27 231 yán speak; vad 前白佛言
28 224 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩
29 224 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩
30 224 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩
31 199 Buddha; Awakened One 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
32 199 relating to Buddhism 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
33 199 a statue or image of a Buddha 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
34 199 a Buddhist text 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
35 199 to touch; to stroke 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
36 199 Buddha 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
37 199 Buddha; Awakened One 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
38 197 method; way 豈能解了方便之法
39 197 France 豈能解了方便之法
40 197 the law; rules; regulations 豈能解了方便之法
41 197 the teachings of the Buddha; Dharma 豈能解了方便之法
42 197 a standard; a norm 豈能解了方便之法
43 197 an institution 豈能解了方便之法
44 197 to emulate 豈能解了方便之法
45 197 magic; a magic trick 豈能解了方便之法
46 197 punishment 豈能解了方便之法
47 197 Fa 豈能解了方便之法
48 197 a precedent 豈能解了方便之法
49 197 a classification of some kinds of Han texts 豈能解了方便之法
50 197 relating to a ceremony or rite 豈能解了方便之法
51 197 Dharma 豈能解了方便之法
52 197 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 豈能解了方便之法
53 197 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 豈能解了方便之法
54 197 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 豈能解了方便之法
55 197 quality; characteristic 豈能解了方便之法
56 181 ér Kangxi radical 126 進鎧者而善了知
57 181 ér as if; to seem like 進鎧者而善了知
58 181 néng can; able 進鎧者而善了知
59 181 ér whiskers on the cheeks; sideburns 進鎧者而善了知
60 181 ér to arrive; up to 進鎧者而善了知
61 170 Qi 摩伽陀國王并其官屬
62 169 self 此人今於我前聞說正法
63 169 [my] dear 此人今於我前聞說正法
64 169 Wo 此人今於我前聞說正法
65 169 self; atman; attan 此人今於我前聞說正法
66 169 ga 此人今於我前聞說正法
67 166 zhī to go 如來方便之力
68 166 zhī to arrive; to go 如來方便之力
69 166 zhī is 如來方便之力
70 166 zhī to use 如來方便之力
71 166 zhī Zhi 如來方便之力
72 158 to be near by; to be close to 尊者舍利子即謂摩伽陀王言
73 158 at that time 尊者舍利子即謂摩伽陀王言
74 158 to be exactly the same as; to be thus 尊者舍利子即謂摩伽陀王言
75 158 supposed; so-called 尊者舍利子即謂摩伽陀王言
76 158 to arrive at; to ascend 尊者舍利子即謂摩伽陀王言
77 155 zhě ca 者罪根深重
78 155 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 證聖果如是希有事已
79 149 wáng Wang 摩伽陀國王并其官屬
80 149 wáng a king 摩伽陀國王并其官屬
81 149 wáng Kangxi radical 96 摩伽陀國王并其官屬
82 149 wàng to be king; to rule 摩伽陀國王并其官屬
83 149 wáng a prince; a duke 摩伽陀國王并其官屬
84 149 wáng grand; great 摩伽陀國王并其官屬
85 149 wáng to treat with the ceremony due to a king 摩伽陀國王并其官屬
86 149 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 摩伽陀國王并其官屬
87 149 wáng the head of a group or gang 摩伽陀國王并其官屬
88 149 wáng the biggest or best of a group 摩伽陀國王并其官屬
89 149 wáng king; best of a kind; rāja 摩伽陀國王并其官屬
90 147 fēi Kangxi radical 175 非是我等聲聞
91 147 fēi wrong; bad; untruthful 非是我等聲聞
92 147 fēi different 非是我等聲聞
93 147 fēi to not be; to not have 非是我等聲聞
94 147 fēi to violate; to be contrary to 非是我等聲聞
95 147 fēi Africa 非是我等聲聞
96 147 fēi to slander 非是我等聲聞
97 147 fěi to avoid 非是我等聲聞
98 147 fēi must 非是我等聲聞
99 147 fēi an error 非是我等聲聞
100 147 fēi a problem; a question 非是我等聲聞
101 147 fēi evil 非是我等聲聞
102 146 wéi to act as; to serve 如來於剎那間善為救度
103 146 wéi to change into; to become 如來於剎那間善為救度
104 146 wéi to be; is 如來於剎那間善為救度
105 146 wéi to do 如來於剎那間善為救度
106 146 wèi to support; to help 如來於剎那間善為救度
107 146 wéi to govern 如來於剎那間善為救度
108 146 wèi to be; bhū 如來於剎那間善為救度
109 142 shí time; a point or period of time 是時亦
110 142 shí a season; a quarter of a year 是時亦
111 142 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時亦
112 142 shí fashionable 是時亦
113 142 shí fate; destiny; luck 是時亦
114 142 shí occasion; opportunity; chance 是時亦
115 142 shí tense 是時亦
116 142 shí particular; special 是時亦
117 142 shí to plant; to cultivate 是時亦
118 142 shí an era; a dynasty 是時亦
119 142 shí time [abstract] 是時亦
120 142 shí seasonal 是時亦
121 142 shí to wait upon 是時亦
122 142 shí hour 是時亦
123 142 shí appropriate; proper; timely 是時亦
124 142 shí Shi 是時亦
125 142 shí a present; currentlt 是時亦
126 142 shí time; kāla 是時亦
127 142 shí at that time; samaya 是時亦
128 139 infix potential marker 汝於是法實了解不
129 136 xīn heart [organ]
130 136 xīn Kangxi radical 61
131 136 xīn mind; consciousness
132 136 xīn the center; the core; the middle
133 136 xīn one of the 28 star constellations
134 136 xīn heart
135 136 xīn emotion
136 136 xīn intention; consideration
137 136 xīn disposition; temperament
138 136 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
139 131 Yi 亦唯
140 124 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
141 124 děi to want to; to need to 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
142 124 děi must; ought to 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
143 124 de 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
144 124 de infix potential marker 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
145 124 to result in 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
146 124 to be proper; to fit; to suit 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
147 124 to be satisfied 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
148 124 to be finished 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
149 124 děi satisfying 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
150 124 to contract 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
151 124 to hear 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
152 124 to have; there is 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
153 124 marks time passed 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
154 124 obtain; attain; prāpta 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
155 121 néng can; able 而能趣入
156 121 néng ability; capacity 而能趣入
157 121 néng a mythical bear-like beast 而能趣入
158 121 néng energy 而能趣入
159 121 néng function; use 而能趣入
160 121 néng talent 而能趣入
161 121 néng expert at 而能趣入
162 121 néng to be in harmony 而能趣入
163 121 néng to tend to; to care for 而能趣入
164 121 néng to reach; to arrive at 而能趣入
165 121 néng to be able; śak 而能趣入
166 121 néng skilful; pravīṇa 而能趣入
167 120 Kangxi radical 49 證聖果如是希有事已
168 120 to bring to an end; to stop 證聖果如是希有事已
169 120 to complete 證聖果如是希有事已
170 120 to demote; to dismiss 證聖果如是希有事已
171 120 to recover from an illness 證聖果如是希有事已
172 120 former; pūrvaka 證聖果如是希有事已
173 117 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
174 117 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
175 106 妙吉祥菩薩 miàojíxiángpúsà Mañjuśrī bodhisattva 妙吉祥菩薩與諸菩薩摩訶薩眾
176 100 jīn today; present; now 汝今當知
177 100 jīn Jin 汝今當知
178 100 jīn modern 汝今當知
179 100 jīn now; adhunā 汝今當知
180 95 zuò to do 施作有相
181 95 zuò to act as; to serve as 施作有相
182 95 zuò to start 施作有相
183 95 zuò a writing; a work 施作有相
184 95 zuò to dress as; to be disguised as 施作有相
185 95 zuō to create; to make 施作有相
186 95 zuō a workshop 施作有相
187 95 zuō to write; to compose 施作有相
188 95 zuò to rise 施作有相
189 95 zuò to be aroused 施作有相
190 95 zuò activity; action; undertaking 施作有相
191 95 zuò to regard as 施作有相
192 95 zuò action; kāraṇa 施作有相
193 94 一切 yīqiè temporary 決定成佛一切
194 94 一切 yīqiè the same 決定成佛一切
195 94 to leave; to depart; to go away; to part 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
196 94 a mythical bird 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
197 94 li; one of the eight divinatory trigrams 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
198 94 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
199 94 chī a dragon with horns not yet grown 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
200 94 a mountain ash 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
201 94 vanilla; a vanilla-like herb 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
202 94 to be scattered; to be separated 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
203 94 to cut off 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
204 94 to violate; to be contrary to 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
205 94 to be distant from 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
206 94 two 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
207 94 to array; to align 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
208 94 to pass through; to experience 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
209 94 transcendence 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
210 94 to avoid; to abstain from; viramaṇa 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
211 93 zhōng middle 於彼劫中復有三俱胝佛出
212 93 zhōng medium; medium sized 於彼劫中復有三俱胝佛出
213 93 zhōng China 於彼劫中復有三俱胝佛出
214 93 zhòng to hit the mark 於彼劫中復有三俱胝佛出
215 93 zhōng midday 於彼劫中復有三俱胝佛出
216 93 zhōng inside 於彼劫中復有三俱胝佛出
217 93 zhōng during 於彼劫中復有三俱胝佛出
218 93 zhōng Zhong 於彼劫中復有三俱胝佛出
219 93 zhōng intermediary 於彼劫中復有三俱胝佛出
220 93 zhōng half 於彼劫中復有三俱胝佛出
221 93 zhòng to reach; to attain 於彼劫中復有三俱胝佛出
222 93 zhòng to suffer; to infect 於彼劫中復有三俱胝佛出
223 93 zhòng to obtain 於彼劫中復有三俱胝佛出
224 93 zhòng to pass an exam 於彼劫中復有三俱胝佛出
225 93 zhōng middle 於彼劫中復有三俱胝佛出
226 88 zhù to dwell; to live; to reside 禮佛足退住一面
227 88 zhù to stop; to halt 禮佛足退住一面
228 88 zhù to retain; to remain 禮佛足退住一面
229 88 zhù to lodge at [temporarily] 禮佛足退住一面
230 88 zhù verb complement 禮佛足退住一面
231 88 zhù attaching; abiding; dwelling on 禮佛足退住一面
232 87 xiàng to observe; to assess 無所得相
233 87 xiàng appearance; portrait; picture 無所得相
234 87 xiàng countenance; personage; character; disposition 無所得相
235 87 xiàng to aid; to help 無所得相
236 87 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 無所得相
237 87 xiàng a sign; a mark; appearance 無所得相
238 87 xiāng alternately; in turn 無所得相
239 87 xiāng Xiang 無所得相
240 87 xiāng form substance 無所得相
241 87 xiāng to express 無所得相
242 87 xiàng to choose 無所得相
243 87 xiāng Xiang 無所得相
244 87 xiāng an ancient musical instrument 無所得相
245 87 xiāng the seventh lunar month 無所得相
246 87 xiāng to compare 無所得相
247 87 xiàng to divine 無所得相
248 87 xiàng to administer 無所得相
249 87 xiàng helper for a blind person 無所得相
250 87 xiāng rhythm [music] 無所得相
251 87 xiāng the upper frets of a pipa 無所得相
252 87 xiāng coralwood 無所得相
253 87 xiàng ministry 無所得相
254 87 xiàng to supplement; to enhance 無所得相
255 87 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 無所得相
256 87 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 無所得相
257 87 xiàng sign; mark; liṅga 無所得相
258 87 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 無所得相
259 87 jiàn to see 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
260 87 jiàn opinion; view; understanding 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
261 87 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
262 87 jiàn refer to; for details see 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
263 87 jiàn to listen to 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
264 87 jiàn to meet 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
265 87 jiàn to receive (a guest) 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
266 87 jiàn let me; kindly 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
267 87 jiàn Jian 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
268 87 xiàn to appear 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
269 87 xiàn to introduce 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
270 87 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
271 87 jiàn seeing; observing; darśana 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
272 85 shēng to be born; to give birth
273 85 shēng to live
274 85 shēng raw
275 85 shēng a student
276 85 shēng life
277 85 shēng to produce; to give rise
278 85 shēng alive
279 85 shēng a lifetime
280 85 shēng to initiate; to become
281 85 shēng to grow
282 85 shēng unfamiliar
283 85 shēng not experienced
284 85 shēng hard; stiff; strong
285 85 shēng having academic or professional knowledge
286 85 shēng a male role in traditional theatre
287 85 shēng gender
288 85 shēng to develop; to grow
289 85 shēng to set up
290 85 shēng a prostitute
291 85 shēng a captive
292 85 shēng a gentleman
293 85 shēng Kangxi radical 100
294 85 shēng unripe
295 85 shēng nature
296 85 shēng to inherit; to succeed
297 85 shēng destiny
298 85 shēng birth
299 84 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 願佛為說
300 84 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 願佛為說
301 84 shuì to persuade 願佛為說
302 84 shuō to teach; to recite; to explain 願佛為說
303 84 shuō a doctrine; a theory 願佛為說
304 84 shuō to claim; to assert 願佛為說
305 84 shuō allocution 願佛為說
306 84 shuō to criticize; to scold 願佛為說
307 84 shuō to indicate; to refer to 願佛為說
308 84 shuō speach; vāda 願佛為說
309 84 shuō to speak; bhāṣate 願佛為說
310 84 shuō to instruct 願佛為說
311 83 to use; to grasp 以宿善根力得見諸法真實之理
312 83 to rely on 以宿善根力得見諸法真實之理
313 83 to regard 以宿善根力得見諸法真實之理
314 83 to be able to 以宿善根力得見諸法真實之理
315 83 to order; to command 以宿善根力得見諸法真實之理
316 83 used after a verb 以宿善根力得見諸法真實之理
317 83 a reason; a cause 以宿善根力得見諸法真實之理
318 83 Israel 以宿善根力得見諸法真實之理
319 83 Yi 以宿善根力得見諸法真實之理
320 83 use; yogena 以宿善根力得見諸法真實之理
321 82 爾時 ěr shí at that time 爾時
322 82 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
323 81 zhèng proof 證無生法忍
324 81 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 證無生法忍
325 81 zhèng to advise against 證無生法忍
326 81 zhèng certificate 證無生法忍
327 81 zhèng an illness 證無生法忍
328 81 zhèng to accuse 證無生法忍
329 81 zhèng realization; adhigama 證無生法忍
330 81 zhèng obtaining; prāpti 證無生法忍
331 79 大王 dàwáng king 大王
332 79 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 大王
333 79 大王 dàwáng great king; mahārāja 大王
334 75 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 以宿善根力得見諸法真實之理
335 74 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 唯妙吉祥大士及諸菩薩被精
336 74 shòu to suffer; to be subjected to
337 74 shòu to transfer; to confer
338 74 shòu to receive; to accept
339 74 shòu to tolerate
340 74 shòu feelings; sensations
341 71 wén to hear 聞如是之法
342 71 wén Wen 聞如是之法
343 71 wén sniff at; to smell 聞如是之法
344 71 wén to be widely known 聞如是之法
345 71 wén to confirm; to accept 聞如是之法
346 71 wén information 聞如是之法
347 71 wèn famous; well known 聞如是之法
348 71 wén knowledge; learning 聞如是之法
349 71 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是之法
350 71 wén to question 聞如是之法
351 71 wén heard; śruta 聞如是之法
352 71 wén hearing; śruti 聞如是之法
353 71 to reach 唯妙吉祥大士及諸菩薩被精
354 71 to attain 唯妙吉祥大士及諸菩薩被精
355 71 to understand 唯妙吉祥大士及諸菩薩被精
356 71 able to be compared to; to catch up with 唯妙吉祥大士及諸菩薩被精
357 71 to be involved with; to associate with 唯妙吉祥大士及諸菩薩被精
358 71 passing of a feudal title from elder to younger brother 唯妙吉祥大士及諸菩薩被精
359 71 and; ca; api 唯妙吉祥大士及諸菩薩被精
360 69 to go back; to return 於彼劫中復有三俱胝佛出
361 69 to resume; to restart 於彼劫中復有三俱胝佛出
362 69 to do in detail 於彼劫中復有三俱胝佛出
363 69 to restore 於彼劫中復有三俱胝佛出
364 69 to respond; to reply to 於彼劫中復有三俱胝佛出
365 69 Fu; Return 於彼劫中復有三俱胝佛出
366 69 to retaliate; to reciprocate 於彼劫中復有三俱胝佛出
367 69 to avoid forced labor or tax 於彼劫中復有三俱胝佛出
368 69 Fu 於彼劫中復有三俱胝佛出
369 69 doubled; to overlapping; folded 於彼劫中復有三俱胝佛出
370 69 a lined garment with doubled thickness 於彼劫中復有三俱胝佛出
371 68 zhī to know 汝今當知
372 68 zhī to comprehend 汝今當知
373 68 zhī to inform; to tell 汝今當知
374 68 zhī to administer 汝今當知
375 68 zhī to distinguish; to discern 汝今當知
376 68 zhī to be close friends 汝今當知
377 68 zhī to feel; to sense; to perceive 汝今當知
378 68 zhī to receive; to entertain 汝今當知
379 68 zhī knowledge 汝今當知
380 68 zhī consciousness; perception 汝今當知
381 68 zhī a close friend 汝今當知
382 68 zhì wisdom 汝今當知
383 68 zhì Zhi 汝今當知
384 68 zhī Understanding 汝今當知
385 68 zhī know; jña 汝今當知
386 66 如來 rúlái Tathagata 如來大慈
387 66 如來 Rúlái Tathagata 如來大慈
388 66 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來大慈
389 65 big; huge; large 有大因緣
390 65 Kangxi radical 37 有大因緣
391 65 great; major; important 有大因緣
392 65 size 有大因緣
393 65 old 有大因緣
394 65 oldest; earliest 有大因緣
395 65 adult 有大因緣
396 65 dài an important person 有大因緣
397 65 senior 有大因緣
398 65 an element 有大因緣
399 65 great; mahā 有大因緣
400 64 míng fame; renown; reputation 摩伽陀王有一太子名月吉祥
401 64 míng a name; personal name; designation 摩伽陀王有一太子名月吉祥
402 64 míng rank; position 摩伽陀王有一太子名月吉祥
403 64 míng an excuse 摩伽陀王有一太子名月吉祥
404 64 míng life 摩伽陀王有一太子名月吉祥
405 64 míng to name; to call 摩伽陀王有一太子名月吉祥
406 64 míng to express; to describe 摩伽陀王有一太子名月吉祥
407 64 míng to be called; to have the name 摩伽陀王有一太子名月吉祥
408 64 míng to own; to possess 摩伽陀王有一太子名月吉祥
409 64 míng famous; renowned 摩伽陀王有一太子名月吉祥
410 64 míng moral 摩伽陀王有一太子名月吉祥
411 64 míng name; naman 摩伽陀王有一太子名月吉祥
412 64 míng fame; renown; yasas 摩伽陀王有一太子名月吉祥
413 64 Ru River 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
414 64 Ru 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
415 63 lái to come
416 63 lái please
417 63 lái used to substitute for another verb
418 63 lái used between two word groups to express purpose and effect
419 63 lái wheat
420 63 lái next; future
421 63 lái a simple complement of direction
422 63 lái to occur; to arise
423 63 lái to earn
424 63 lái to come; āgata
425 59 qián front 前白佛言
426 59 qián former; the past 前白佛言
427 59 qián to go forward 前白佛言
428 59 qián preceding 前白佛言
429 59 qián before; earlier; prior 前白佛言
430 59 qián to appear before 前白佛言
431 59 qián future 前白佛言
432 59 qián top; first 前白佛言
433 59 qián battlefront 前白佛言
434 59 qián before; former; pūrva 前白佛言
435 59 qián facing; mukha 前白佛言
436 59 zhòng many; numerous 尚不能分別眾
437 59 zhòng masses; people; multitude; crowd 尚不能分別眾
438 59 zhòng general; common; public 尚不能分別眾
439 58 gào to tell; to say; said; told 佛告舍利子
440 58 gào to request 佛告舍利子
441 58 gào to report; to inform 佛告舍利子
442 58 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告舍利子
443 58 gào to accuse; to sue 佛告舍利子
444 58 gào to reach 佛告舍利子
445 58 gào an announcement 佛告舍利子
446 58 gào a party 佛告舍利子
447 58 gào a vacation 佛告舍利子
448 58 gào Gao 佛告舍利子
449 58 gào to tell; jalp 佛告舍利子
450 57 to arise; to get up 各不起我見之想
451 57 to rise; to raise 各不起我見之想
452 57 to grow out of; to bring forth; to emerge 各不起我見之想
453 57 to appoint (to an official post); to take up a post 各不起我見之想
454 57 to start 各不起我見之想
455 57 to establish; to build 各不起我見之想
456 57 to draft; to draw up (a plan) 各不起我見之想
457 57 opening sentence; opening verse 各不起我見之想
458 57 to get out of bed 各不起我見之想
459 57 to recover; to heal 各不起我見之想
460 57 to take out; to extract 各不起我見之想
461 57 marks the beginning of an action 各不起我見之想
462 57 marks the sufficiency of an action 各不起我見之想
463 57 to call back from mourning 各不起我見之想
464 57 to take place; to occur 各不起我見之想
465 57 to conjecture 各不起我見之想
466 57 stand up; utthāna 各不起我見之想
467 57 arising; utpāda 各不起我見之想
468 54 yuē to speak; to say
469 54 yuē Kangxi radical 73
470 54 yuē to be called
471 54 yuē said; ukta
472 54 舍利子 shèlìzi Sariputta 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
473 53 shī to give; to grant 施作有相
474 53 shī to act; to do; to execute; to carry out 施作有相
475 53 shī to deploy; to set up 施作有相
476 53 shī to relate to 施作有相
477 53 shī to move slowly 施作有相
478 53 shī to exert 施作有相
479 53 shī to apply; to spread 施作有相
480 53 shī Shi 施作有相
481 53 shī the practice of selfless giving; dāna 施作有相
482 52 interesting 教化眾生令趣聲聞
483 52 to turn towards; to approach 教化眾生令趣聲聞
484 52 to urge 教化眾生令趣聲聞
485 52 purport; an objective 教化眾生令趣聲聞
486 52 a delight; a pleasure; an interest 教化眾生令趣聲聞
487 52 an inclination 教化眾生令趣聲聞
488 52 a flavor; a taste 教化眾生令趣聲聞
489 52 to go quickly towards 教化眾生令趣聲聞
490 52 realm; destination 教化眾生令趣聲聞
491 52 yòu Kangxi radical 29 又復
492 51 can; may; permissible 餘可得
493 51 to approve; to permit 餘可得
494 51 to be worth 餘可得
495 51 to suit; to fit 餘可得
496 51 khan 餘可得
497 51 to recover 餘可得
498 51 to act as 餘可得
499 51 to be worth; to deserve 餘可得
500 51 used to add emphasis 餘可得

Frequencies of all Words

Top 1044

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 366 no
2 366 Kangxi radical 71
3 366 to not have; without
4 366 has not yet
5 366 mo
6 366 do not
7 366 not; -less; un-
8 366 regardless of
9 366 to not have
10 366 um
11 366 Wu
12 366 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
13 366 not; non-
14 366 mo
15 352 shì is; are; am; to be 是諸佛境界
16 352 shì is exactly 是諸佛境界
17 352 shì is suitable; is in contrast 是諸佛境界
18 352 shì this; that; those 是諸佛境界
19 352 shì really; certainly 是諸佛境界
20 352 shì correct; yes; affirmative 是諸佛境界
21 352 shì true 是諸佛境界
22 352 shì is; has; exists 是諸佛境界
23 352 shì used between repetitions of a word 是諸佛境界
24 352 shì a matter; an affair 是諸佛境界
25 352 shì Shi 是諸佛境界
26 352 shì is; bhū 是諸佛境界
27 352 shì this; idam 是諸佛境界
28 301 in; at 如來於剎那間善為救度
29 301 in; at 如來於剎那間善為救度
30 301 in; at; to; from 如來於剎那間善為救度
31 301 to go; to 如來於剎那間善為救度
32 301 to rely on; to depend on 如來於剎那間善為救度
33 301 to go to; to arrive at 如來於剎那間善為救度
34 301 from 如來於剎那間善為救度
35 301 give 如來於剎那間善為救度
36 301 oppposing 如來於剎那間善為救度
37 301 and 如來於剎那間善為救度
38 301 compared to 如來於剎那間善為救度
39 301 by 如來於剎那間善為救度
40 301 and; as well as 如來於剎那間善為救度
41 301 for 如來於剎那間善為救度
42 301 Yu 如來於剎那間善為救度
43 301 a crow 如來於剎那間善為救度
44 301 whew; wow 如來於剎那間善為救度
45 301 near to; antike 如來於剎那間善為救度
46 292 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 諸所
47 292 suǒ an office; an institute 諸所
48 292 suǒ introduces a relative clause 諸所
49 292 suǒ it 諸所
50 292 suǒ if; supposing 諸所
51 292 suǒ a few; various; some 諸所
52 292 suǒ a place; a location 諸所
53 292 suǒ indicates a passive voice 諸所
54 292 suǒ that which 諸所
55 292 suǒ an ordinal number 諸所
56 292 suǒ meaning 諸所
57 292 suǒ garrison 諸所
58 292 suǒ place; pradeśa 諸所
59 292 suǒ that which; yad 諸所
60 231 yán to speak; to say; said 前白佛言
61 231 yán language; talk; words; utterance; speech 前白佛言
62 231 yán Kangxi radical 149 前白佛言
63 231 yán a particle with no meaning 前白佛言
64 231 yán phrase; sentence 前白佛言
65 231 yán a word; a syllable 前白佛言
66 231 yán a theory; a doctrine 前白佛言
67 231 yán to regard as 前白佛言
68 231 yán to act as 前白佛言
69 231 yán word; vacana 前白佛言
70 231 yán speak; vad 前白佛言
71 224 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩
72 224 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩
73 224 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩
74 213 zhū all; many; various 諸聲聞人智慧狹劣
75 213 zhū Zhu 諸聲聞人智慧狹劣
76 213 zhū all; members of the class 諸聲聞人智慧狹劣
77 213 zhū interrogative particle 諸聲聞人智慧狹劣
78 213 zhū him; her; them; it 諸聲聞人智慧狹劣
79 213 zhū of; in 諸聲聞人智慧狹劣
80 213 zhū all; many; sarva 諸聲聞人智慧狹劣
81 199 Buddha; Awakened One 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
82 199 relating to Buddhism 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
83 199 a statue or image of a Buddha 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
84 199 a Buddhist text 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
85 199 to touch; to stroke 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
86 199 Buddha 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
87 199 Buddha; Awakened One 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
88 197 method; way 豈能解了方便之法
89 197 France 豈能解了方便之法
90 197 the law; rules; regulations 豈能解了方便之法
91 197 the teachings of the Buddha; Dharma 豈能解了方便之法
92 197 a standard; a norm 豈能解了方便之法
93 197 an institution 豈能解了方便之法
94 197 to emulate 豈能解了方便之法
95 197 magic; a magic trick 豈能解了方便之法
96 197 punishment 豈能解了方便之法
97 197 Fa 豈能解了方便之法
98 197 a precedent 豈能解了方便之法
99 197 a classification of some kinds of Han texts 豈能解了方便之法
100 197 relating to a ceremony or rite 豈能解了方便之法
101 197 Dharma 豈能解了方便之法
102 197 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 豈能解了方便之法
103 197 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 豈能解了方便之法
104 197 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 豈能解了方便之法
105 197 quality; characteristic 豈能解了方便之法
106 181 ér and; as well as; but (not); yet (not) 進鎧者而善了知
107 181 ér Kangxi radical 126 進鎧者而善了知
108 181 ér you 進鎧者而善了知
109 181 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 進鎧者而善了知
110 181 ér right away; then 進鎧者而善了知
111 181 ér but; yet; however; while; nevertheless 進鎧者而善了知
112 181 ér if; in case; in the event that 進鎧者而善了知
113 181 ér therefore; as a result; thus 進鎧者而善了知
114 181 ér how can it be that? 進鎧者而善了知
115 181 ér so as to 進鎧者而善了知
116 181 ér only then 進鎧者而善了知
117 181 ér as if; to seem like 進鎧者而善了知
118 181 néng can; able 進鎧者而善了知
119 181 ér whiskers on the cheeks; sideburns 進鎧者而善了知
120 181 ér me 進鎧者而善了知
121 181 ér to arrive; up to 進鎧者而善了知
122 181 ér possessive 進鎧者而善了知
123 181 ér and; ca 進鎧者而善了知
124 171 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
125 171 old; ancient; former; past 何以故
126 171 reason; cause; purpose 何以故
127 171 to die 何以故
128 171 so; therefore; hence 何以故
129 171 original 何以故
130 171 accident; happening; instance 何以故
131 171 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
132 171 something in the past 何以故
133 171 deceased; dead 何以故
134 171 still; yet 何以故
135 171 therefore; tasmāt 何以故
136 170 his; hers; its; theirs 摩伽陀國王并其官屬
137 170 to add emphasis 摩伽陀國王并其官屬
138 170 used when asking a question in reply to a question 摩伽陀國王并其官屬
139 170 used when making a request or giving an order 摩伽陀國王并其官屬
140 170 he; her; it; them 摩伽陀國王并其官屬
141 170 probably; likely 摩伽陀國王并其官屬
142 170 will 摩伽陀國王并其官屬
143 170 may 摩伽陀國王并其官屬
144 170 if 摩伽陀國王并其官屬
145 170 or 摩伽陀國王并其官屬
146 170 Qi 摩伽陀國王并其官屬
147 170 he; her; it; saḥ; sā; tad 摩伽陀國王并其官屬
148 169 I; me; my 此人今於我前聞說正法
149 169 self 此人今於我前聞說正法
150 169 we; our 此人今於我前聞說正法
151 169 [my] dear 此人今於我前聞說正法
152 169 Wo 此人今於我前聞說正法
153 169 self; atman; attan 此人今於我前聞說正法
154 169 ga 此人今於我前聞說正法
155 169 I; aham 此人今於我前聞說正法
156 166 zhī him; her; them; that 如來方便之力
157 166 zhī used between a modifier and a word to form a word group 如來方便之力
158 166 zhī to go 如來方便之力
159 166 zhī this; that 如來方便之力
160 166 zhī genetive marker 如來方便之力
161 166 zhī it 如來方便之力
162 166 zhī in 如來方便之力
163 166 zhī all 如來方便之力
164 166 zhī and 如來方便之力
165 166 zhī however 如來方便之力
166 166 zhī if 如來方便之力
167 166 zhī then 如來方便之力
168 166 zhī to arrive; to go 如來方便之力
169 166 zhī is 如來方便之力
170 166 zhī to use 如來方便之力
171 166 zhī Zhi 如來方便之力
172 158 promptly; right away; immediately 尊者舍利子即謂摩伽陀王言
173 158 to be near by; to be close to 尊者舍利子即謂摩伽陀王言
174 158 at that time 尊者舍利子即謂摩伽陀王言
175 158 to be exactly the same as; to be thus 尊者舍利子即謂摩伽陀王言
176 158 supposed; so-called 尊者舍利子即謂摩伽陀王言
177 158 if; but 尊者舍利子即謂摩伽陀王言
178 158 to arrive at; to ascend 尊者舍利子即謂摩伽陀王言
179 158 then; following 尊者舍利子即謂摩伽陀王言
180 158 so; just so; eva 尊者舍利子即謂摩伽陀王言
181 155 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 者罪根深重
182 155 zhě that 者罪根深重
183 155 zhě nominalizing function word 者罪根深重
184 155 zhě used to mark a definition 者罪根深重
185 155 zhě used to mark a pause 者罪根深重
186 155 zhě topic marker; that; it 者罪根深重
187 155 zhuó according to 者罪根深重
188 155 zhě ca 者罪根深重
189 155 如是 rúshì thus; so 證聖果如是希有事已
190 155 如是 rúshì thus, so 證聖果如是希有事已
191 155 如是 rúshì thus; evam 證聖果如是希有事已
192 155 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 證聖果如是希有事已
193 149 wáng Wang 摩伽陀國王并其官屬
194 149 wáng a king 摩伽陀國王并其官屬
195 149 wáng Kangxi radical 96 摩伽陀國王并其官屬
196 149 wàng to be king; to rule 摩伽陀國王并其官屬
197 149 wáng a prince; a duke 摩伽陀國王并其官屬
198 149 wáng grand; great 摩伽陀國王并其官屬
199 149 wáng to treat with the ceremony due to a king 摩伽陀國王并其官屬
200 149 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 摩伽陀國王并其官屬
201 149 wáng the head of a group or gang 摩伽陀國王并其官屬
202 149 wáng the biggest or best of a group 摩伽陀國王并其官屬
203 149 wáng king; best of a kind; rāja 摩伽陀國王并其官屬
204 148 dāng to be; to act as; to serve as 汝今當知
205 148 dāng at or in the very same; be apposite 汝今當知
206 148 dāng dang (sound of a bell) 汝今當知
207 148 dāng to face 汝今當知
208 148 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 汝今當知
209 148 dāng to manage; to host 汝今當知
210 148 dāng should 汝今當知
211 148 dāng to treat; to regard as 汝今當知
212 148 dǎng to think 汝今當知
213 148 dàng suitable; correspond to 汝今當知
214 148 dǎng to be equal 汝今當知
215 148 dàng that 汝今當知
216 148 dāng an end; top 汝今當知
217 148 dàng clang; jingle 汝今當知
218 148 dāng to judge 汝今當知
219 148 dǎng to bear on one's shoulder 汝今當知
220 148 dàng the same 汝今當知
221 148 dàng to pawn 汝今當知
222 148 dàng to fail [an exam] 汝今當知
223 148 dàng a trap 汝今當知
224 148 dàng a pawned item 汝今當知
225 148 dāng will be; bhaviṣyati 汝今當知
226 148 this; these 此人已
227 148 in this way 此人已
228 148 otherwise; but; however; so 此人已
229 148 at this time; now; here 此人已
230 148 this; here; etad 此人已
231 147 fēi not; non-; un- 非是我等聲聞
232 147 fēi Kangxi radical 175 非是我等聲聞
233 147 fēi wrong; bad; untruthful 非是我等聲聞
234 147 fēi different 非是我等聲聞
235 147 fēi to not be; to not have 非是我等聲聞
236 147 fēi to violate; to be contrary to 非是我等聲聞
237 147 fēi Africa 非是我等聲聞
238 147 fēi to slander 非是我等聲聞
239 147 fěi to avoid 非是我等聲聞
240 147 fēi must 非是我等聲聞
241 147 fēi an error 非是我等聲聞
242 147 fēi a problem; a question 非是我等聲聞
243 147 fēi evil 非是我等聲聞
244 147 fēi besides; except; unless 非是我等聲聞
245 146 wèi for; to 如來於剎那間善為救度
246 146 wèi because of 如來於剎那間善為救度
247 146 wéi to act as; to serve 如來於剎那間善為救度
248 146 wéi to change into; to become 如來於剎那間善為救度
249 146 wéi to be; is 如來於剎那間善為救度
250 146 wéi to do 如來於剎那間善為救度
251 146 wèi for 如來於剎那間善為救度
252 146 wèi because of; for; to 如來於剎那間善為救度
253 146 wèi to 如來於剎那間善為救度
254 146 wéi in a passive construction 如來於剎那間善為救度
255 146 wéi forming a rehetorical question 如來於剎那間善為救度
256 146 wéi forming an adverb 如來於剎那間善為救度
257 146 wéi to add emphasis 如來於剎那間善為救度
258 146 wèi to support; to help 如來於剎那間善為救度
259 146 wéi to govern 如來於剎那間善為救度
260 146 wèi to be; bhū 如來於剎那間善為救度
261 142 shí time; a point or period of time 是時亦
262 142 shí a season; a quarter of a year 是時亦
263 142 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時亦
264 142 shí at that time 是時亦
265 142 shí fashionable 是時亦
266 142 shí fate; destiny; luck 是時亦
267 142 shí occasion; opportunity; chance 是時亦
268 142 shí tense 是時亦
269 142 shí particular; special 是時亦
270 142 shí to plant; to cultivate 是時亦
271 142 shí hour (measure word) 是時亦
272 142 shí an era; a dynasty 是時亦
273 142 shí time [abstract] 是時亦
274 142 shí seasonal 是時亦
275 142 shí frequently; often 是時亦
276 142 shí occasionally; sometimes 是時亦
277 142 shí on time 是時亦
278 142 shí this; that 是時亦
279 142 shí to wait upon 是時亦
280 142 shí hour 是時亦
281 142 shí appropriate; proper; timely 是時亦
282 142 shí Shi 是時亦
283 142 shí a present; currentlt 是時亦
284 142 shí time; kāla 是時亦
285 142 shí at that time; samaya 是時亦
286 142 shí then; atha 是時亦
287 139 not; no 汝於是法實了解不
288 139 expresses that a certain condition cannot be acheived 汝於是法實了解不
289 139 as a correlative 汝於是法實了解不
290 139 no (answering a question) 汝於是法實了解不
291 139 forms a negative adjective from a noun 汝於是法實了解不
292 139 at the end of a sentence to form a question 汝於是法實了解不
293 139 to form a yes or no question 汝於是法實了解不
294 139 infix potential marker 汝於是法實了解不
295 139 no; na 汝於是法實了解不
296 136 xīn heart [organ]
297 136 xīn Kangxi radical 61
298 136 xīn mind; consciousness
299 136 xīn the center; the core; the middle
300 136 xīn one of the 28 star constellations
301 136 xīn heart
302 136 xīn emotion
303 136 xīn intention; consideration
304 136 xīn disposition; temperament
305 136 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
306 131 also; too 亦唯
307 131 but 亦唯
308 131 this; he; she 亦唯
309 131 although; even though 亦唯
310 131 already 亦唯
311 131 particle with no meaning 亦唯
312 131 Yi 亦唯
313 130 that; those 我所宣說甚深之法如彼山王
314 130 another; the other 我所宣說甚深之法如彼山王
315 130 that; tad 我所宣說甚深之法如彼山王
316 129 yǒu is; are; to exist 有礙
317 129 yǒu to have; to possess 有礙
318 129 yǒu indicates an estimate 有礙
319 129 yǒu indicates a large quantity 有礙
320 129 yǒu indicates an affirmative response 有礙
321 129 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有礙
322 129 yǒu used to compare two things 有礙
323 129 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有礙
324 129 yǒu used before the names of dynasties 有礙
325 129 yǒu a certain thing; what exists 有礙
326 129 yǒu multiple of ten and ... 有礙
327 129 yǒu abundant 有礙
328 129 yǒu purposeful 有礙
329 129 yǒu You 有礙
330 129 yǒu 1. existence; 2. becoming 有礙
331 129 yǒu becoming; bhava 有礙
332 124 de potential marker 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
333 124 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
334 124 děi must; ought to 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
335 124 děi to want to; to need to 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
336 124 děi must; ought to 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
337 124 de 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
338 124 de infix potential marker 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
339 124 to result in 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
340 124 to be proper; to fit; to suit 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
341 124 to be satisfied 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
342 124 to be finished 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
343 124 de result of degree 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
344 124 de marks completion of an action 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
345 124 děi satisfying 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
346 124 to contract 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
347 124 marks permission or possibility 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
348 124 expressing frustration 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
349 124 to hear 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
350 124 to have; there is 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
351 124 marks time passed 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
352 124 obtain; attain; prāpta 尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
353 123 ruò to seem; to be like; as 若人於此正法得聞一四句偈
354 123 ruò seemingly 若人於此正法得聞一四句偈
355 123 ruò if 若人於此正法得聞一四句偈
356 123 ruò you 若人於此正法得聞一四句偈
357 123 ruò this; that 若人於此正法得聞一四句偈
358 123 ruò and; or 若人於此正法得聞一四句偈
359 123 ruò as for; pertaining to 若人於此正法得聞一四句偈
360 123 pomegranite 若人於此正法得聞一四句偈
361 123 ruò to choose 若人於此正法得聞一四句偈
362 123 ruò to agree; to accord with; to conform to 若人於此正法得聞一四句偈
363 123 ruò thus 若人於此正法得聞一四句偈
364 123 ruò pollia 若人於此正法得聞一四句偈
365 123 ruò Ruo 若人於此正法得聞一四句偈
366 123 ruò only then 若人於此正法得聞一四句偈
367 123 ja 若人於此正法得聞一四句偈
368 123 jñā 若人於此正法得聞一四句偈
369 123 ruò if; yadi 若人於此正法得聞一四句偈
370 121 néng can; able 而能趣入
371 121 néng ability; capacity 而能趣入
372 121 néng a mythical bear-like beast 而能趣入
373 121 néng energy 而能趣入
374 121 néng function; use 而能趣入
375 121 néng may; should; permitted to 而能趣入
376 121 néng talent 而能趣入
377 121 néng expert at 而能趣入
378 121 néng to be in harmony 而能趣入
379 121 néng to tend to; to care for 而能趣入
380 121 néng to reach; to arrive at 而能趣入
381 121 néng as long as; only 而能趣入
382 121 néng even if 而能趣入
383 121 néng but 而能趣入
384 121 néng in this way 而能趣入
385 121 néng to be able; śak 而能趣入
386 121 néng skilful; pravīṇa 而能趣入
387 120 already 證聖果如是希有事已
388 120 Kangxi radical 49 證聖果如是希有事已
389 120 from 證聖果如是希有事已
390 120 to bring to an end; to stop 證聖果如是希有事已
391 120 final aspectual particle 證聖果如是希有事已
392 120 afterwards; thereafter 證聖果如是希有事已
393 120 too; very; excessively 證聖果如是希有事已
394 120 to complete 證聖果如是希有事已
395 120 to demote; to dismiss 證聖果如是希有事已
396 120 to recover from an illness 證聖果如是希有事已
397 120 certainly 證聖果如是希有事已
398 120 an interjection of surprise 證聖果如是希有事已
399 120 this 證聖果如是希有事已
400 120 former; pūrvaka 證聖果如是希有事已
401 120 former; pūrvaka 證聖果如是希有事已
402 118 such as; for example; for instance 如我意者
403 118 if 如我意者
404 118 in accordance with 如我意者
405 118 to be appropriate; should; with regard to 如我意者
406 118 this 如我意者
407 118 it is so; it is thus; can be compared with 如我意者
408 118 to go to 如我意者
409 118 to meet 如我意者
410 118 to appear; to seem; to be like 如我意者
411 118 at least as good as 如我意者
412 118 and 如我意者
413 118 or 如我意者
414 118 but 如我意者
415 118 then 如我意者
416 118 naturally 如我意者
417 118 expresses a question or doubt 如我意者
418 118 you 如我意者
419 118 the second lunar month 如我意者
420 118 in; at 如我意者
421 118 Ru 如我意者
422 118 Thus 如我意者
423 118 thus; tathā 如我意者
424 118 like; iva 如我意者
425 118 suchness; tathatā 如我意者
426 117 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
427 117 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
428 106 妙吉祥菩薩 miàojíxiángpúsà Mañjuśrī bodhisattva 妙吉祥菩薩與諸菩薩摩訶薩眾
429 100 jīn today; present; now 汝今當知
430 100 jīn Jin 汝今當知
431 100 jīn modern 汝今當知
432 100 jīn now; adhunā 汝今當知
433 95 zuò to do 施作有相
434 95 zuò to act as; to serve as 施作有相
435 95 zuò to start 施作有相
436 95 zuò a writing; a work 施作有相
437 95 zuò to dress as; to be disguised as 施作有相
438 95 zuō to create; to make 施作有相
439 95 zuō a workshop 施作有相
440 95 zuō to write; to compose 施作有相
441 95 zuò to rise 施作有相
442 95 zuò to be aroused 施作有相
443 95 zuò activity; action; undertaking 施作有相
444 95 zuò to regard as 施作有相
445 95 zuò action; kāraṇa 施作有相
446 94 一切 yīqiè all; every; everything 決定成佛一切
447 94 一切 yīqiè temporary 決定成佛一切
448 94 一切 yīqiè the same 決定成佛一切
449 94 一切 yīqiè generally 決定成佛一切
450 94 一切 yīqiè all, everything 決定成佛一切
451 94 一切 yīqiè all; sarva 決定成佛一切
452 94 to leave; to depart; to go away; to part 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
453 94 a mythical bird 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
454 94 li; one of the eight divinatory trigrams 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
455 94 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
456 94 chī a dragon with horns not yet grown 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
457 94 a mountain ash 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
458 94 vanilla; a vanilla-like herb 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
459 94 to be scattered; to be separated 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
460 94 to cut off 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
461 94 to violate; to be contrary to 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
462 94 to be distant from 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
463 94 two 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
464 94 to array; to align 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
465 94 to pass through; to experience 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
466 94 transcendence 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
467 94 to avoid; to abstain from; viramaṇa 汝聲聞人雖離補特伽羅之見
468 93 zhōng middle 於彼劫中復有三俱胝佛出
469 93 zhōng medium; medium sized 於彼劫中復有三俱胝佛出
470 93 zhōng China 於彼劫中復有三俱胝佛出
471 93 zhòng to hit the mark 於彼劫中復有三俱胝佛出
472 93 zhōng in; amongst 於彼劫中復有三俱胝佛出
473 93 zhōng midday 於彼劫中復有三俱胝佛出
474 93 zhōng inside 於彼劫中復有三俱胝佛出
475 93 zhōng during 於彼劫中復有三俱胝佛出
476 93 zhōng Zhong 於彼劫中復有三俱胝佛出
477 93 zhōng intermediary 於彼劫中復有三俱胝佛出
478 93 zhōng half 於彼劫中復有三俱胝佛出
479 93 zhōng just right; suitably 於彼劫中復有三俱胝佛出
480 93 zhōng while 於彼劫中復有三俱胝佛出
481 93 zhòng to reach; to attain 於彼劫中復有三俱胝佛出
482 93 zhòng to suffer; to infect 於彼劫中復有三俱胝佛出
483 93 zhòng to obtain 於彼劫中復有三俱胝佛出
484 93 zhòng to pass an exam 於彼劫中復有三俱胝佛出
485 93 zhōng middle 於彼劫中復有三俱胝佛出
486 92 jiē all; each and every; in all cases 其所說法皆
487 92 jiē same; equally 其所說法皆
488 92 jiē all; sarva 其所說法皆
489 88 zhù to dwell; to live; to reside 禮佛足退住一面
490 88 zhù to stop; to halt 禮佛足退住一面
491 88 zhù to retain; to remain 禮佛足退住一面
492 88 zhù to lodge at [temporarily] 禮佛足退住一面
493 88 zhù firmly; securely 禮佛足退住一面
494 88 zhù verb complement 禮佛足退住一面
495 88 zhù attaching; abiding; dwelling on 禮佛足退住一面
496 87 xiāng each other; one another; mutually 無所得相
497 87 xiàng to observe; to assess 無所得相
498 87 xiàng appearance; portrait; picture 無所得相
499 87 xiàng countenance; personage; character; disposition 無所得相
500 87 xiàng to aid; to help 無所得相

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
near to; antike
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
zhū all; many; sarva
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
ér and; ca

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿耨 阿耨 196 Anavatapta
白王 98 Shuddhodana; Suddhodana
宝手 寶手 98 Ratnapani
宝手菩萨 寶手菩薩 98 Ratnapāṇi; Ratnapāṇi Bodhisattva; Ratnapani
宝印手菩萨 寶印手菩薩 98 Ratnamudrahasta Bodhisattva
遍一切处 遍一切處 98 Vairocana
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
持地菩萨 持地菩薩 99 Dharanimdhara Bodhisattva
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
传教大师 傳教大師 99 Dengyō Daishi
慈氏 99 Maitreya
慈氏菩萨 慈氏菩薩 99 Maitreya
大功德 100 Laksmi
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大光 100 Vistīrṇavatī
大目乾连 大目乾連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
当归 當歸 100 Angelica sinensis
忉利天宫 忉利天宮 100 The Palace of Trayastrimsa Heaven; Palace of Trāyastriṃśa Heaven
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
多罗 多羅 100 Tara
多闻天王 多聞天王 100 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
法天 102 Dharmadeva; Fatian
法光 102 Faguang
法归 法歸 102 Fagui
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵天王 102 Brahmā
梵众 梵眾 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
法实 法實 102 Dharmasatya
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛说未曾有正法经 佛說未曾有正法經 102 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana; Fo Shuo Wei Ceng You Zhengfa Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
富楼那 富樓那 102 Purna; Punna
宫城 宮城 103 Miyagi
广博严净 廣博嚴淨 103 Vairocana
光明遍照 103 Vairocana
海意菩萨 海意菩薩 104 sāgaramati; sāgaramati Bodhisattva; Haiyi Pusa
华开敷 華開敷 104 Samkusumita
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
伽沙 106 Shule; Kashgar
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
殑伽 106 the Ganges
殑伽河 106 Ganges River
金沙 74 Jinsha
108
 1. wolf
 2. Lang peoples
 3. Sirius
 4. Lang
 5. wolf; vṛka
108 Liao
了悟 76 Liao Wu
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
龙女 龍女 108 Dragon Daughter
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
妙高山 109 Mount Sumeru; Mount Meru
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
摩伽陀 109 Magadha
摩伽陀国 摩伽陀國 77
 1. Magadha
 2. Magadha
目干连 目乾連 109 Maudgalyāyana
南阎浮提 南閻浮提 110 Jambudvipa; the Terrestrial World
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
凝然 110 Gyōnen
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
菩萨藏 菩薩藏 112 Mahāyāna canon
七宝塔 七寶塔 113 seven pagodas; stupas made of the seven treasures
燃灯佛 燃燈佛 114 Dipankara Buddha
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
舍利子 115 Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻地 聲聞地 115 Stage of Disciple; śrāvakabhūmi
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
声闻藏 聲聞藏 115 Hīnayāna canon
释迦 釋迦 115 Sakya
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
尸弃 尸棄 115 Sikhin; Śikhin
师子王 師子王 115 Lion King
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天长 天長 116 Tianchang
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
王会 王會 119 Wang Hui
王能 119 Wang Neng
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
五浊恶世 五濁惡世 119 Saha World; the World of Suffering; the Evil World of the Five Turbidities
无热恼池 無熱惱池 119 Lake Anavatapta
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无诸 無諸 119 Wu Zhu
相如 120 Xiangru
西天 120 India; Indian continent
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
一切义成 一切義成 121 Sarvārthasiddha
优波离 優波離 121 Upāli; Upali
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
远闻 遠聞 121 Svaravisruti
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
证圣 證聖 90 Zheng Sheng reign
中说 中說 122 Zhong Shuo
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
自贡 自貢 122 Zigong

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 591.

Simplified Traditional Pinyin English
爱见 愛見 195 attachment to meeting with people
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
爱念 愛念 195 to miss
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
安乐行 安樂行 196
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful conduct
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧 196 asamkhyeya
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
阿修罗王 阿修羅王 196 king of the asuras
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八功德水 98 water with eight merits
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
白佛 98 to address the Buddha
宝台 寶臺 98 jewelled terrace
宝网幔 寶網幔 98 nets and curtains with jewels
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
宝印 寶印 98 precious seal
本起 98 jātaka; a jātaka story
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不坏信 不壞信 98
 1. unbreakable faith
 2. perfect faith
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不可思 98 inconceivable; unthinkable; unimaginable
不来 不來 98 not coming
不能转 不能轉 98 cannot be diverted
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不善根 98 akuśalamūla; akusalamūla; unwholesome roots
不善心 98 an unwholesome mind
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常生 99 immortality
长时 長時 99 eon; kalpa
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
成就一切智 99 attainment of omniscience
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
付嘱 付囑 99 to entrust; to empower
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
幢幡 99 a hanging banner
初地 99 the first ground
出离 出離 99
 1. renunciation, transcendence
 2. to leave; to transcend the mundane world
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
 2. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
次第乞食 99 collecting alms in order
麁恶 麁惡 99 disgusting
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大千世界 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
打掷 打擲 100 to beat; tāḍita
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
大利 100 great advantage; great benefit
当分 當分 100 according to position
道心 100 Mind for the Way
到彼岸 100
 1. To the Other Shore
 2. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
大树 大樹 100 a great tree; a bodhisattva
得佛 100 to become a Buddha
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
地观 地觀 100 visualization of the earth
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
多劫 100 many kalpas; numerous eons
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二乘 195 the two vehicles
二相 195 the two attributes
二种 二種 195 two kinds
而作是念 195 made within himself the following reflection
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发大心 發大心 102 generate great mind
法化 102 conversion through teaching of the Dharma
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法入 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法行 102 to practice the Dharma
法眼净 法眼淨 102
 1. Pure Dharma Eye
 2. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法处 法處 102 mental objects
法会 法會 102 a Dharma service; an assembly; dharma-saṃgīti
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法如 102 dharma nature
法味 102
 1. taste of Dharma
 2. the flavor of the Dharma
法想 102 thoughts of the Dharma
法印 102
 1. Dharma Seal
 2. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
 3. hōin
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
非心 102 without thought; acitta
非有情 102 non-sentient object
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
分别心 分別心 102 discriminating thought
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛境界 102 realm of buddhas
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛眼 102 Buddha eye
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛化 102
 1. conversion through the Buddha's teachings
 2. Fohua
佛戒 102 Buddha precepts
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛身 102
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛土 102 Buddha land
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
根缘 根緣 103 nature and conditioning environment
功德无量 功德無量 103 boundless merit
供佛 103 to make offerings to the Buddha
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
供养于佛 供養於佛 103 gave offerings to the Buddha
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
光明世界 103 A Bright World
广照 廣照 103
 1. wide illumination
 2. Guang Zhao
广大无边 廣大無邊 103 infinite
广大心 廣大心 103 magnanimous
广说 廣說 103 to explain; to teach
归寂 歸寂 103 to pass to nirvana
归依佛 歸依佛 103 to take refuge in the Buddha
果报 果報 103 fruition; the result of karma
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
果证 果證 103 realized attainment
后末世 後末世 104 last age
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
护世 護世 104 protectors of the world
化度 104 convert and liberate; teach and save
化众生 化眾生 104 to transform living beings
化佛 104 a Buddha image
化人 104 a conjured person
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
济度 濟度 106 to ferry across
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
伽罗 伽羅 106 a kind of wood used for incense
见相 見相 106 perceiving the subject
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
伽陀 106 gatha; verse
戒法 106 the rules of the precepts
结跏趺坐 結跏趺坐 106 sitting with crossed legs; to sit in the full lotus position
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
戒香 106
 1. fragrance of precepts
 2. the fragrance of discipline
戒行 106 to abide by precepts
金轮 金輪 106 golden wheel; kancana-mandala; kancana-cakra
净信心 淨信心 106 serene faith
经法 經法 106 canonical teachings
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
净业 淨業 106
 1. Pure Karma
 2. pure karma; good karma
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
尽智 盡智 106 understanding of the eradiction of afflictions; kṣayajñāna
伎乐 伎樂 106 music
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第二 106 scroll 2
卷第六 106 scroll 6
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
决定心 決定心 106 the deciding mind
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
堪受 107 fit to receive [the teachings]
堪能 107 ability to undertake
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空性 107
 1. Empty Nature
 2. empty nature; śūnyatā
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐求 樂求 108 seek pleasure
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
利乐 利樂 108 blessing and joy
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
利他行 108 Deeds to Benefit Others
离我相 離我相 108 to transcend the notion of a self
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
离诸着 離諸著 108 abandoning all those points of attachment
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了别 了別 108 to distinguish; to discern
了知 108 to understand clearly
利根 108 natural powers of intelligence
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
离苦 離苦 108 to transcend suffering
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六尘 六塵 108 six sense objects; six dusts
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
六通 108 six supernatural powers
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利行 108
 1. Beneficial Deeds
 2. altruism
 3. altruism
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
漏尽 漏盡 108 defilements exhausted
轮相 輪相 108 stacked rings; wheel
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙香 109 fine incense
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
名曰 109 to be named; to be called
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔境界 109 Mara's realm
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
恼害 惱害 110 malicious feeling
纳受 納受 110
 1. to receive; to accept
 2. to accept a prayer
那由他 110 a nayuta
内空 內空 110 empty within
能持 110 ability to uphold the precepts
能化 110 a teacher
能行 110 ability to act
傍生 112 [rebirth as an] animal
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等心 112 an impartial mind
普观 普觀 112 beheld
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩萨行者 菩薩行者 112 a bodhisattva practitioner
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
普照十方 112 shines over the ten directions
千佛 113 thousand Buddhas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
勤行 113 diligent practice
清净法界 清淨法界 113 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
求道 113
 1. Seeking the Way
 2. to seek the Dharma
求法 113 to seek the Dharma
求佛智慧 113 to seek the Buddha's wisdom
趣入 113 enter into; comprehended; avatīrṇa
群生 113 all living beings
取着 取著 113 grasping; attachment
绕佛 繞佛 114 to circumambulate the Buddha
忍法 114 method or stage of patience
人非人 114 kijnara; human or non-human being
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人相 114 the notion of a person
忍行 114
 1. cultivation of forbearance
 2. Khemaṁkara
日月光 114 Sun, Moon, and Light
日月星 114 sun, moon and star
柔软心 柔軟心 114 gentle and soft mind
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
汝今谛听 汝今諦聽 114 pay attention closely
如理 114 principle of suchness
如理作意 114 attention; engagement
如梦 如夢 114 like in a dream
入三摩地 114 Enter Into Samadhi
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
三毒 115 three poisons; trivisa
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三轮 三輪 115 the three cycles
三明 115 three insights; trividya
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三匝 115 to circumambulate three times
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
散花 115 scatters flowers
散华 散華 115 scatters flowers
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三藐三菩提 115 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色界天 115 Form Realm heaven
杀业 殺業 115 Karma of Killing
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
山王 115 the highest peak
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善利 115 great benefit
善巧方便 115 skillful and expedient means
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
身业 身業 115 physical karma
深义 深義 115 deep meaning
生法 115 sentient beings and dharmas
胜果 勝果 115 the wonderful fruit; the surpassing fruit
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十号 十號 115 the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
食时 食時 115
 1. mealtime
 2. forenoon; pūrvāhṇa
实义 實義 115 true meaning; true doctrine
施者 115 giver
实法 實法 115 true teachings
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
世间法 世間法 115
 1. Worldly Rules
 2. world law; lokadharma; lokadhamma
尸罗波罗蜜 尸羅波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
施食 115
 1. Food Bestowal
 2. to give food
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
寿量 壽量 115 Lifespan
受者 115 recipient
守真 115 protect the truth
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受食 115 one who receives food
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四句偈 115 a four line gatha
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四事供养 四事供養 115 the four offerings
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
随类 隨類 115 according to type
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所恭敬 115 honored
所以者何 115 Why is that?
所持 115 adhisthana; empowerment
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
所行 115 actions; practice
他生 116
 1. arisen from external causes
 2. future life
塔庙 塔廟 116 stūpas; pagodas
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天乐 天樂 116 heavenly music
天众 天眾 116 devas
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
通力 116 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
头面礼佛 頭面禮佛 116 came up to the Lord, saluted his feet with their heads
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. qualities of purification; dhutaguṇa
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
涂香 塗香 116 to annoint
外空 119 emptiness external to the body
万法 萬法 119 myriad phenomena; all things
王难 王難 119 persecution of Buddhism
妄执 妄執 119 attachment to false views
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
违顺 違順 119 resisting and complying; disobeying and obeying
未来心不可得 未來心不可得 119 the mind of the future cannot be obtained
未来世 未來世 119 times to come; the future
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我所见 我所見 119 the view of possession
我相 119 the notion of a self
我有 119 the illusion of the existence of self
我身 119 I; myself
无碍辩 無礙辯 119 unhindered eloquence
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无法相 無法相 119 there are no notions of dharmas
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无复烦恼 無復煩惱 119 without any more defilements
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无记 無記 119 not explained; indeterminate
无求 無求 119 No Desires
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
无寿 無壽 119 no life
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所罣碍 無所罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world; infinite worlds
无比等 無比等 119 vaipulya; vast; extended
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生智 無生智 119
 1. Non-Arising Wisdom
 2. knowledge extended to the higher realms
无始 無始 119 without beginning
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
献供 獻供 120 Offering
香华 香華 120 incense and flowers
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
现在心不可得 現在心不可得 120 the mind of the present cannot be obtained
小法 120 lesser teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
懈倦 120 tired
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
信乐 信樂 120 joy of believing
心灭 心滅 120 cessation of the deluded mind
信受 120 to believe and accept
信受奉行 120 to receive and practice
心无罣碍 心無罣碍 120
 1. An Untroubled Mind
 2. An Untroubled Mind
心无厌足 心無厭足 120 the mind is never satisfied
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
行愿 行願 120
 1. Act on Your Vows
 2. cultivation and vows
性空 120 inherently empty; empty in nature
信解 120 resolution; determination; adhimukti
心所 120 a mental factor; caitta
心真 120 true nature of the mind
修善 120 to cultivate goodness
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
眼根 121 the faculty of sight
厌生死苦 厭生死苦 121
 1. hate the suffering of Saṃsāra
 2. hate the suffering of Saṃsāra
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
药叉 藥叉 121 yaksa
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
夜叉 121 yaksa
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一法 121 one dharma; one thing
一偈 121 one gatha; a single gatha
意解 121 liberation of thought
译经 譯經 121 to translate the scriptures
异生法 異生法 121 unlike each other
一食 121 one meal
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一由旬 121 one yojana
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
意根 121 the mind sense
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
因果报应 因果報應 121
 1. karmic retribution
 2. cause, effect, and results
因缘果报 因緣果報 121
 1. Causes, Conditions, and Effects
 2. the law of karma
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切义成就 一切義成就 121 one who has accomplished an aim; siddhārtha
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
异生 異生 121 an ordinary person
有何因缘 有何因緣 121 What are the causes and conditions?
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
有相 121 having form
优钵罗 優鉢羅 121 utpala; blue lotus
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
欲界 121 realm of desire
语业 語業 121 verbal karma
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. to be far removed from the dust and defilement of the world
 2. far removed from dust and defilement
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
怨亲 怨親 121
 1. Foes and Kin
 2. hate and affection
缘生法 緣生法 121 conditioned dharmas
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
圆满菩提 圓滿菩提 121
 1. Perfected Bodhi Wisdom
 2. attain enlightenment
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
赞佛 讚佛 122 to praise the Buddha
赞歎 讚歎 122 praise
造业 造業 122 Creating Karma
长者子 長者子 122 the son of an elder
真法 122 true dharma; absolute dharma
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正士 122 correct scholar; bodhisattva
证得 證得 122 realize; prāpti
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正法久住 122
 1. Eternally Abiding Dharma
 2. the right Dharma will last for a long time
正解 122 sambodhi; saṃbodhi; enlightenment
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
证入 證入 122 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
正智 122 correct understanding; wisdom
真际 真際 122 ultimate truth
真实义 真實義 122
 1. true meaning
 2. true meaning; principle
智门 智門 122
 1. gate of wisdom
 2. Zhimen
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
智慧第一 122 Foremost in Wisdom
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
重担 重擔 122 a heavy load
众华 眾華 122 pollen; puṣpareṇu
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法无自性 諸法無自性 122 things are devoid of instrinsic nature
诸法自性 諸法自性 122 the intrinsic nature of dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸佛欢喜 諸佛歡喜 122 All Buddhas Joyful
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
着衣持钵 著衣持鉢 122 took his bowl and robe
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
罪业 罪業 122 sin; karma
作佛 122 to become a Buddha
作佛事 122 do as taught by the Buddha
作善 122 to do good deeds