Glossary and Vocabulary for Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 2812 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 餘契經說偈曰
2 1711 wèi to call 謂從閻浮提終生欝單
3 1399 yuē to speak / to say 餘契經說偈曰
4 1015 答曰 dá yuē to reply 答曰
5 860 zhōng middle 長無間必生地獄中
6 837 問曰 wèn yuē to ask 問曰
7 793 shēng to be born / to give birth 長無間必生地獄中
8 719 xíng to walk / to move 行般涅槃無行般涅槃上流至阿迦膩吒
9 656 method / way 無有法而有
10 607 desire 或有欲令有中陰
11 599 jié to bond / to tie / to bind 以結生
12 589 color 或化或中陰或色
13 573 jìn to the greatest extent / utmost 梵志命根盡
14 568 chù a place / location / a spot / a point 中陰處第四十一
15 560 meaning / sense 若壞喻以亦應壞義
16 546 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊契經
17 523 idea 斷他意故作此
18 520 jiàn to see
19 514 soil / ground / land 生第四禪地瑞應
20 513 zuò to do 五無間罪作已
21 507 yuán fate / predestined affinity 當觀彼眾生緣轉不轉
22 488 to enter 三事合故入母胎中
23 482 zhǒng kind / type 隨種相攝此應當爾
24 466 gēn origin / cause / basis 根無意非眾生數
25 463 to reach 光及影非命
26 452 xiǎng to think 從四天王至非想非不想天不聞有中天
27 452 zhī to know 以此知說無色界天乘意行
28 442 shí time / a period of time 母或時滿
29 428 one 如是一
30 427 shēn human body / torso 若是時捨此身已未
31 416 guān to look at / to watch / to observe 以天眼觀欲界而不
32 409 bitterness / bitter flavor 世尊不見我苦
33 405 èr two 說如是二但說有中陰好
34 385 néng can / able 謂極淨天眼彼能
35 385 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse 從佛契經欲令無有中陰
36 382 jiè border / boundary 捨有餘涅槃界
37 380 欲界 yù jiè realm of desire 以天眼觀欲界而不
38 374 to stand 彼作經者不能八智中減一智已立七
39 373 extra / surplus / remainder 餘契經說偈曰
40 347 yīn cloudy / overcast 有所堪任香陰已至
41 333 zhì wisdom / knowledge / understanding 但彼無智果闇果愚癡果不勤果
42 332 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生乘意行
43 332 dào way / road / path 願求無上正真道
44 331 zhī a branch / a twig 如人攀枝至枝上樹極標
45 329 Buddha / Awakened One 從佛契經欲令無有中陰
46 323 to arise / to get up 從契經起
47 321 happy / glad / cheerful / joyful 諸天有六種樂
48 317 shòu to suffer / to be subjected to 受何住
49 315 ài to love 當爾時彼眾生依受愛住
50 308 xìng gender 四生有何性
51 304 děng et cetera / and so on 說如等法故作此論莫令斷他意
52 296 yán to speak / to say / said 彼言
53 295 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量深無邊
54 285 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者法實偈云何
55 271 使 shǐ to make / to cause 非使種
56 270 便 biàn convenient / handy / easy 如不見已彼便作念
57 262 初禪 chū chán first dhyāna / first jhāna 故得世俗初禪彼作是念
58 257 四禪 sì chán the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas 得世俗四禪
59 256 lìng to make / to cause to be / to lead 或有欲令有中陰
60 252 sān three 頗有四三二一
61 249 to connect / to relate 有漏無漏相續非相續繫非繫
62 249 four 頗有四三二一
63 249 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 育多婆提欲令有中陰
64 246 can / may / permissible 或有眾生合會便生者可爾
65 241 to leave / to depart / to go away / to part 若離趣者
66 241 guǒ a result / a consequence 但彼無智果闇果愚癡果不勤果
67 234 rén person / people / a human being 除菩薩及欝單越人
68 221 niàn to read aloud 極敬念而命終
69 219 yǎn eye 謂極淨天眼彼能
70 217 三禪 sān chán third dhyāna / third jhāna 三禪
71 215 無色 wúsè formless / no form / arūpa 無色天或始人或地獄
72 214 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 必無解脫
73 213 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 有漏無漏相續非相續繫非繫
74 213 xiàn to appear / to manifest / to become visible 不受現報不受後報
75 212 to fly 法智未知智知他心智等智苦智習
76 212 shàng top / a high position 謂生天上者
77 207 five 餘契經說五阿那含
78 206 qián front 終不捨後足要當安前足
79 201 wèn to ask 我當往至彼問其本末
80 197 huài bad / spoiled / broken / defective 可以世間喻壞賢聖法
81 197 二禪 èr chán second dhyāna / second jhāna 世俗二禪
82 195 shǔ to count 根無意非眾生數
83 194 shí knowledge / understanding 謂此眾生或有識從足指滅者
84 189 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 及白淨比丘
85 188 dìng to decide 中陰者不定趣者定
86 187 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 謂眾生成就一切根具
87 186 zūn to honor / to respect 尊說曰
88 185 chán Chan / Zen
89 182 miào wonderful / fantastic 梵音聲妙聲伽毘陵伽鳥視之無厭
90 175 施設 shīshè to establish / to set up 施設所問
91 172 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 尊者曇摩難陀所說為善通
92 171 truth
93 167 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 行不善者命終
94 164 lùn to comment / to discuss 何以故作此論
95 164 shè to absorb / to assimilate 中陰趣所攝趣耶
96 163 wèi Eighth earthly branch 未至閻王所
97 163 interesting 趣中陰為
98 161 jué to awake 覺法
99 160 xīn heart 於母所有婬心
100 159 seven 者當言七日住
101 158 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 當觀彼眾生緣轉不轉
102 158 zhù to dwell / to live / to reside 受何住
103 158 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 思惟
104 154 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅耶
105 149 中陰 zhōngyīn an intermediate existence between death and rebirth 中陰處第四十一
106 149 è evil / vice 犯戒與惡法俱
107 145 正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment 正受
108 145 lái to come 若盡來食者
109 143 shì matter / thing / item 俗喻事
110 143 無想 wú xiǎng no notion 空三昧無願三昧無想三昧
111 141 名為 míngwèi to be called 名為狗亦名為狐
112 141 nèi inside / interior 內懷歡喜誦習受持已
113 140 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 謂依眼者彼名眼識
114 137 to bind / to tie 是世俗智與苦習同一縛
115 137 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform 此中說無色界天乘意行
116 136 shì a generation 復更說世
117 135 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志命根盡
118 134 zhǐ to stop / to halt 中無頓止處
119 133 liù six 六門常求有
120 132 zhòng heavy 重說曰
121 131 過去 guòqù past / previous/ former 智緣過去未來
122 129 色界 sè jiè realm of form 觀色界亦不見
123 128 huì anger / rage 是有恚無恚有癡無癡有慢無慢
124 128 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 無智者無明
125 126 zēng to increase / to add to / to augment
126 125 shèng divine / holy / sacred / ārya 聖人已得聖
127 124 yóu to swim 爾時世尊及五百比丘遊摩竭國耆闍崛山
128 123 huì intelligent / clever 以無上慧得存此命
129 122 未來 wèilái future 智緣過去未來
130 118 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 知自然相應共有法如是
131 118 to reply / to answer
132 117 不能 bù néng cannot / must not / should not 故不能除中陰
133 117 different / other 世間喻異
134 116 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈云何
135 116 不立 bùlì unsuccessful / unstable 無想正受不立耶
136 114 zài in / at 謂生地獄者足在上頭向下
137 113 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 必往不可除
138 112 to remember / to memorize / to bear in mind 彼相書所記故
139 111 wáng Wang 瓶沙王生
140 111 tòng to feel pain / to ache 不樂痛法
141 110 jīng to go through / to experience 經證
142 109 shě to give 若是時捨此身已未
143 109 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma 出阿毘曇結使揵度人品非次
144 106 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 尊者阿難聖所稱譽
145 104 zhōng end / finish / conclusion 如是若終若生
146 103 wài outside 內無色想觀外色
147 102 gatha / hymn / verse 餘契經說偈曰
148 101 jìng clean 眼不極淨彼不能見
149 101 無有 wú yǒu there is not 從佛契經欲令無有中陰
150 101 big / great / huge / large / major 謂大
151 100 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃耶
152 100 hòu after / later 不受現報不受後報
153 100 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 是有恚無恚有癡無癡有慢無慢
154 98 tool / device / utensil / equipment / instrument 有此要當具五無
155 97 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成阿羅
156 97 xué to study / to learn 從母胎生出家學
157 97 liú to flow / to spread / to circulate 腋下汗流
158 94 capacity / degree / a standard / a measure 如所說彼度一切無
159 94 增上 zēngshàng additional / increased / superior 緣增上
160 93 to doubt / to disbelieve 疑品中不應有智
161 93 to be fond of / to like 喜非不喜
162 91 tōng to go through / to open 此育多婆提云何通
163 91 duò to fall / to sink 諸墮地獄者
164 91 不成 bùchéng unsuccessful 世不成敗生餘空靜梵宮
165 91 如此 rúcǐ in this way / so 若爾者如此偈云何通
166 90 三界 Sān Jiè The Three Realms 等智三界繫
167 90 grandmother 鞞婆
168 89 shí food / food and drink 中陰食為云何
169 89 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 尊者舍利弗
170 88 to protect / to guard 根喜根護根
171 88 菩薩 púsà bodhisatta 除菩薩及欝單越人
172 88 tiān day 者有天名中
173 86 世間 shìjiān world / the human world 此世間喻云何通
174 86 jiè to quit 戒德及苦行
175 86 qiú to request 願求無上正真道
176 85 gài a lid / top / cover 著妙衣持蓋
177 85 luàn chaotic / disorderly 中陰者是亂趣者非亂
178 84 眼界 yǎnjiè sight / scope 謂二眼界是色
179 84 chí to grasp / to hold 懷妊持至九月十月
180 84 yuàn to hope / to wish / to desire 施聖眾作誓願
181 84 kōng empty / void / hollow 謂空
182 84 fàn Sanskrit 餘契經婆蹉梵
183 83 bào newspaper 要受生報
184 83 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 視之如棄唾
185 82 fāng square / quadrilateral / one side 此現方俗吉故
186 82 shí ten 立十大地
187 82 調 tiáo to harmonize 調
188 82 dào to rob / to steal 昧除戒盜
189 81 xiàng figure / image / appearance 名為象
190 81 異學 yì xué study of non-Buddhist worldviews 猶有異學來誹謗者
191 80 滿 mǎn full 母或時滿
192 80 行者 xíngzhě practitioner 眾生乘意行者
193 79 mén door / gate / doorway / gateway 六門常求有
194 79 thin / slender 化身甚細
195 78 eight 此八
196 77 chán to wrap / to wind around / to tie / to bind 入卵卵所纏卵所裹啄破
197 74 lüè plan / strategy 二智雖攝一切智彼但略
198 74 修習 xiūxí to practice / to cultivate 慈修習多修習能除諍
199 73 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 四陰五陰性
200 73 wén to hear 從四天王至非想非不想天不聞有中天
201 72 無漏 wúlòu having no passion or delusion 有漏無漏相續非相續繫非繫
202 72 shǎo few 二趣少所入
203 72 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 於如來前現其
204 72 to calculate / to compute / to count 此三昧空無有常計常
205 72 意識 yìshí to be aware 謂依乃至意名為意識
206 71 female / feminine 謂若男若女
207 71 míng bright / brilliant
208 71 fēn to separate / to divide into parts 道智法智分六地
209 71 varied / complex / not simple 如雜揵度所說
210 70 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 廣說中陰處盡
211 70 chéng to fill 光如夜月盛
212 70 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 善根及善根方便
213 70 bái white 到已白世尊曰
214 69 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 菩薩所作功德
215 69 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切眾生不能止佛
216 69 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 餘一切眾生命未
217 69 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 是故諍不能動
218 68 根本 gēnběn fundamental / basic 復次彼根本大地獄
219 68 說法 shuō fǎ a statement / wording 揵連廣為說法
220 67 to join / to combine 三事合故入母胎中
221 67 gào to tell / to say / said / told 告尊者目揵
222 67 障礙 zhàng'ài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 一者障礙有對二者
223 66 虛空 xūkōng empty space 如箭射虛空
224 66 zhòng many / numerous
225 66 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 知一切法耶
226 66 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 即入三昧
227 66 ruǎn soft / flexible / pliable 故彼以軟愛言白世尊
228 65 空三昧 kōng sānmèi the samādhi of emptiness 空三昧不相應不攝見不與知他心智
229 65 guò to cross / to go over / to pass 當言過耶
230 65 jiāo to teach / to educate / to instruct 連受世尊教已
231 65 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 長無間必生地獄中
232 65 lòu to leak / to drip 住智涅槃智生死智念宿命智漏盡智妙智盡
233 64 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢尸陀槃尼撰
234 64 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 我一切結盡斷一切生死
235 63 空處 kōngchù ākāśānantyāyatana / akasanantyayatana / sphere of infinite space / abode of infinite space 復次如無量空處無量識處行故得名者如苦
236 62 sufficient / enough 終不捨後足要當安前足
237 62 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
238 62 jiě to loosen / to unfasten / to untie
239 62 jiǔ nine 八智處第三十九
240 62 shī the practice of selfless giving / dāna 菩薩所施衣多
241 61 luó Luo 成阿羅
242 61 guǎng wide / large / vast 揵連廣為說法
243 60 good fortune / happiness / luck 作福欲得食者與食
244 60 xiū to decorate / to embellish 比丘謂此三昧精勤修
245 59 zhèng upright / straight 彼時母極守貞正
246 59 clothes / clothing 意所乘行如白淨衣
247 59 bǎi one hundred 住世百歲耶
248 59 差別 chābié a difference / a distinction 此二何差別
249 59 jīn today / modern / present / current / this / now 若令有者我今
250 59 弟子 dìzi disciple / follower / student 舍利弗聖弟子成就三三
251 59 shǐ beginning / start 無色天或始人或地獄
252 59 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 如是佛世尊於惡道拔濟釋提桓
253 59 已知 yǐzhī known 已知法至得阿羅漢
254 58 dialect / language / speech 到家家乞下聲軟語從他
255 58 jìn nearby 我先食此近
256 58 pǐn product / goods / thing 疑品中不應有智
257 57 xìn to believe / to trust 如四信雖是法性但事故說一信法
258 57 第一義 dìyī yì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 安處第一義如醫療病
259 57 to defend / to resist 御五根
260 56 tuō to take off 我當何恃怙脫五死相
261 56 power / force / strength 最妙多力猶不能遍照
262 56 無學 wúxué aśaikṣa / asekha / an adept 智一向無學意中可得
263 55 qiān one thousand 如今般涅槃滅千載
264 55 huà to make into / to change into / to transform 或化或中陰或色
265 55 十二 shí èr twelve 十二相八十種好莊嚴其身
266 54 xiān first 謂彼先入故
267 54 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 不淨及污泥氣以為食
268 54 nán difficult / arduous / hard 得脫此難
269 54 xíng appearance 有中陰者形為大小
270 54 眼見 yǎn jiàn to see with one's own eyes 此所生眼見中陰耶
271 54 mother 三事合故入母胎中
272 54 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 貪盡趣道
273 53 無為 wúwèi to let things take their own course 盡智無為緣
274 53 bēi sadness / sorrow / grief 四無量等慈悲喜護
275 53 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 宿命智是有為緣
276 53 biān side / boundary / edge / margin 說者外國四海邊山腹巖腹平澤
277 53 gain / advantage / benefit 疾諸根利
278 53 shēng sound 梵音聲妙聲伽毘陵伽鳥視之無厭
279 53 huá smooth / slippery 香味細滑
280 52 child / son 蛣蜣蚊虻飛蛾蠅虫蟻子
281 52 色入 sè rù entrances for objects of the senses 是欲界色入境界耶
282 52 mìng life 彼生中天命未盡而終
283 52 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門瞿曇
284 52 不見 bújiàn to not see 觀色界亦不見
285 52 地色 dìsè background color 初禪地眼見初禪地色
286 52 dào to arrive 到已白世尊曰
287 52 未知 wèizhī unknown / do not know 是未知
288 51 guāng light 如光如影無有中間
289 51 màn slow 是有恚無恚有癡無癡有慢無慢
290 51 道品 dào pǐn monastic grade 禪枝是道品耶
291 51 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 瞿曇
292 51 方便 fāngbiàn convenient 捨方便不增求未得欲得未獲欲獲未證
293 50 爾時 ěr shí at that time 當爾時此眾生依
294 50 shùn to obey 見順
295 50 等智 děngzhì secular knowledge 法智未知智知他心智等智苦智習
296 50 qiān stingy / miserly 高害諂誑無慚無愧慳嫉
297 50 盡智 jìnzhì understanding of the eradiction of afflictions / kṣayajñāna 智盡智道智
298 50 shuǐ water 還出池已水不著身
299 50 一切入 yīqiē rù kasina 此比丘地一切入
300 49 多羅 Duōluó Tara 尊者曇摩多羅說曰
301 49 yào to want / to wish for 要受生報
302 49 中說 zhōng shuō Zhong Shuo 此中說無色界天乘意行
303 49 二種 èr zhǒng two kinds 二種心耶
304 49 何所 hésuǒ where / what place 此諸眾生當何所食
305 49 to go 諸方者傾身而去
306 48 yún cloud 此云
307 48 故世 gùshì to die / to pass away 是謂斷誹謗故世尊胎生不化
308 48 不知 bùzhī do not know 但諸天不知
309 47 餘者 yúzhě the remaining people 餘者盡知一切法
310 47 身見 shēnjiàn views of the body 若卵生者應終時身見
311 47 to die 是死陰中陰無有中間
312 47 習諦 xí dì the noble truth of the cause of suffering 智習諦緣
313 47 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 若形如此者不應有顛倒
314 47 法智 fǎzhì Gautama Dharmaprajña 法智未知智知他心智等智苦智習
315 47 rǎn to be contagious / to catch (illness) 云何通彼鞞婆闍染提所說契經
316 47 nose 耳鼻手足
317 46 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者三結盡
318 46 相違 xiāngwéi to maintain a distance 與相違
319 46 poison / venom 毒所中
320 46 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 非佛辟支佛及聲聞度無極能
321 46 to be jealous of 高害諂誑無慚無愧慳嫉
322 46 hair 中即其夜發淨解脫
323 46 二者 èrzhě the two / both 二者欲恚薄
324 45 zuò to sit 於此坐終已
325 45 qīng green 若干花池蓮華池青蓮花池盡頹毀枯竭
326 44 huǒ fire / flame 彼尋路行時不為刀兵火
327 44 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path 無願者是聖道能除
328 44 欲愛 yù ài passionate love 欲者欲愛
329 43 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 天女於四事善得自在
330 43 ěr ear 耳鼻手足
331 43 jiān hard / strong / firm
332 43 ráo to get angry / to trouble / to disturb 欲界定嬈亂不定
333 43 摩訶 móhē great 摩訶先優
334 43 niú an ox / a cow / a bull 牛亦名犎牛
335 43 suí to follow 者隨趣所攝
336 43 rěn to bear / to endure / to tolerate
337 43 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 如是本有中有
338 43 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 極大恐怖迴視左右
339 43 shòu old age / long life 壽煖識此三法常合終不相離
340 42 to think / consider / to ponder 十思性者
341 42 shǒu hand 生三手眾生
342 42 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 七使者
343 42 作證 zuòzhèng to bear witness / to testify 謂彼神通作證時
344 41 shí real / true 尊者法實偈云何
345 41 鞞婆沙論 bǐng pó shā lùn Vibhāṣāśāstra / Bing Po Sha Lun 鞞婆沙論卷第十四
346 41 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 有所堪任香陰已至
347 41 è to grasp / to clutch 眾生已生扼故名為生
348 41 tāi fetus / litter 三事合故入母胎中
349 41 隨順 suíshùn to follow / to go along with 白色觀不淨時極隨順
350 41 shāo to burn 云何不燒彼胎
351 41 bìng ailment / sickness / illness / disease 人病
352 41 tuó steep bank 入安陀林坐禪
353 41 shī to lose
354 41 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 彼觀是空分別是空
355 41 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 中陰者不定趣者定
356 40 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 謂若男若女持戒行與善法俱
357 40 wèi taste / flavor 邊味故
358 40 六識 liùshí the six consciousnesses / the six types of sensory consciousness 依故得名者如六識身
359 40 相似 xiāngsì similar 或有相似無願行相
360 40 饒益 ráoyì to gain / to profit 饒益他故
361 40 須蜜 xū mì Saṅghabhūti 尊者婆須蜜說曰
362 40 可見 kějiàn can be understood 多四大故終時可見
363 40 to cover 謂在者與共遊戲覆臥一室
364 39 苦諦 kǔ dì the truth of suffering / the noble truth of the existence of suffering 苦智苦諦緣
365 39 呵責 hēzé to abuse / to berate 詣聚論所呵責者
366 39 應有 yīng yǒu proper / deserved 若形如此者不應有顛倒
367 39 to assemble / to meet together 詣聚論所呵責者
368 39 無常 wúcháng irregular 生老無常
369 39 神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa 如鳥飛虛空如神足飛
370 38 未知智 wèizhīzhì knowledge extended to the higher realms 法智未知智知他心智等智苦智習
371 38 四聖諦 sì shèng dì the fourfold noble truth / four noble truths 四聖諦處第三十二之餘
372 38 化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika 結生者卵生胎生及欲界化生天
373 38 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 辟支佛者除佛能止一切
374 38 huàn to suffer from a misfortune 如已成菩薩除諸疾患
375 38 三事 sānshì three things 三事合故入母胎中
376 38 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 為教化故
377 38 speed 速生餓
378 38 不樂 bùlè unhappy 常不樂一處意如陶輪
379 37 mán beautiful 世尊契經以三三昧為鬘
380 37 意中 yìzhōng according with one's wish or expectation 謂八智有欲無欲意中可得
381 37 shè to set up / to establish 設通此喻當有何意
382 37 如是說 rú shì shuō Thus Said 如是說者地獄見地獄
383 37 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人已得聖
384 37 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 謂佛發於大悲而說法
385 37 一時 yīshí a period of time / a while 一時生等生起等起成轉成有
386 37 六入 liù rù the six sense organs / sadayatana 於六入門常求有
387 37 十八 shíbā eighteen 應說十八三昧
388 37 to take / to get / to fetch 取所著衣割截作五衣
389 36 增上緣 zēng shàng yuán predominant condition / adhipatipratyaya 緣次第緣增上緣所緣緣
390 36 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 念離結煩惱故
391 36 nán male 謂若男若女
392 36 樂痛 lètòng sensation of pleasure 相應故得名者如覺樂痛法覺苦痛法覺不苦
393 36 to break / to ruin / to destroy 入卵卵所纏卵所裹啄破
394 35 shī teacher 阿毘曇師諸尊如叢林
395 35 yàn to dislike / to detest 梵音聲妙聲伽毘陵伽鳥視之無厭
396 35 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 生地獄中不生餘趣
397 35 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 謂佛說契經五無間罪作已
398 35 心數法 xīn shù fǎ a mental factor 如知他心數法
399 35 tóng like / same / similar 法智者同名餘者同
400 34 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 彼生邪見誹謗涅槃便於四禪地中陰
401 34 chà to differ 三事差降
402 34 故作 gùzuò to pretend / to feign 何以故作此論
403 34 轉行 zhuǎnxíng to change profession 謂眾生作不轉行
404 34 事故 shìgù accident 以此事故
405 34 十二入 shíèr rù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition 如十二入雖是法性但事
406 34 huì can / be able to 父母共會
407 34 liàng a quantity / an amount 量深無邊
408 34 他心智 tāxīnzhì understanding of the minds of other beings 法智未知智知他心智等智苦智習
409 34 自然 zìrán nature 相身已有自然
410 34 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 化生身者多有造色少四大
411 33 zhēn real / true / genuine 謂令正真
412 33 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 諸天五欲境界
413 33 正思惟 zhèng sīwéi Right Intention / Right Thought 當正思惟時生眼智明覺
414 33 to adhere / to capture / to restrain 如所說尊者舍利弗遊拘
415 33 一說 yīshuō an expression of opinion / according to some 有一說者神足去速非
416 33 鞞婆沙 bǐngpóshā Vibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣa / Mahāvibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Great Exegesis of Abhidharma 鞞婆沙四生處第四十二
417 33 長養 chángyǎng fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha 但增受長養有
418 33 to rub 始人者以胸臆行名為摩睺勒
419 33 道諦 dào dì The truth of the path leading to the cessation of suffering / the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道智道諦緣
420 32 眼根 yǎn gēn the faculty of sight 者眼根
421 32 三三昧 sān sānmèi three samādhis 法智未知智三三昧
422 32 shé tongue 觀淨耳鼻舌身意識
423 32 chéng a city / a town 一時世尊遊釋種處城名尼鉗
424 32 安樂 ānlè peaceful and happy / content 安樂
425 32 真諦 zhēndì paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 法真諦
426 32 jiàng to descend / to fall / to drop 三事差降
427 32 八智 bāzhì eight kinds of knowledge 八智處第三十九
428 32 般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana 中般涅槃生般涅槃
429 32 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths 緣者法智未知智四諦緣
430 32 alone / independent / single / sole 獨靖寂燕坐心不放逸
431 31 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 阿毘曇師說法性
432 31 法入 fǎ rù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects 壽者法入所攝
433 31 zhāng a chapter / a section 盡廣說大章盡
434 31 行陰 xíngyīn the aggregate of volition 行陰性
435 31 結義 jiéyì to swear brotherhood 縛義是結義更無二結
436 31 zhèng proof 以此契經證故
437 31 zhì to rule / to govern / to manage / to control 泥治臥屋
438 31 fēng wind 活大地獄有冷風起
439 31 瞋恚 chēnhuì anger / rage 瞋恚
440 31 苦痛 kǔtòng the sensation of pain 相應故得名者如覺樂痛法覺苦痛法覺不苦
441 31 曇摩 tánmó dharma 尊者曇摩多羅說曰
442 31 coarse / rough 似是麁行
443 31 萬劫 wànjié ten thousand kalpas 彼或八萬劫色永斷
444 30 shān a mountain / a hill / a peak 說者外國四海邊山腹巖腹平澤
445 30 得名 démíng to become famous 此法多事故得名
446 30 道智 dàozhì knowledge of the path / mārgajñatā / margajnata 智盡智道智
447 30 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 菩薩妙清淨
448 30 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 以此契經可知
449 30 十八界 shíbājiè eighteen realms 知十八界雖是法性
450 30 不善根 bù shàngēn akuśalamūla / akusalamūla / unwholesome roots 樂憶欲解脫念定慧善根不善根無記根結縛
451 29 阿那律 Ānàlǜ Aniruddha 尊者阿那律契經
452 29 諸天 zhūtiān devas 色界一切諸天有衣
453 29 一法 yīfǎ one dharma / one thing 何以故說一法智
454 29 shù tree 孔腐樹
455 29 yǐng an image / a reflection 如光如影無有中間
456 29 處所 chǔsuǒ a place 界趣處所
457 29 niǎo bird 梵音聲妙聲伽毘陵伽鳥視之無厭
458 29 qīn relatives 此一向極愛念與親相續
459 29 wǎng to go (in a direction) 必往不可除
460 29 háo brave / heroic / chivalrous / bold / audacious 如此豪貴者亦與賤女共會
461 29 lín neighbor / adjacent 說此法時尊者拘隣遠塵離垢諸法法
462 29 苦智 kǔ zhì understanding of the fact of suffering 法智未知智知他心智等智苦智習
463 29 interest 作求不求息不息如是盡當知
464 28 四行 sì xíng four practices 謂苦行四行乃至
465 28 現法 xiànfǎ for a Dharma to manifest in the world 報非現法報後報
466 28 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 彼說者彼終不捨死時陰
467 28 zhǔ owner 以有主故
468 28 仙人 xiānrén an immortal / a celestial being 惡意於仙人
469 28 二事 èr shì two things 二事不向門
470 28 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 彼精進勤不捨還攝意
471 28 zǒng general / total / overall / chief 他心智苦智習智盡智道智總三根相應
472 28 離欲 lí yù free of desire 離欲至色
473 28 苦行 kǔxíng to practice ascetism 戒德及苦行
474 28 niè Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 中般涅槃生般涅槃行般涅
475 28 第一 dì yī first 切可離從欲界至第一有
476 28 五比丘 wǔ bìqiū five monastics 彼時世尊告五比丘
477 27 chì red / scarlet 諸妹盡作黃色盡作赤
478 27 二十二 èrshíèr 22 / twenty-two 二十二根
479 27 chù to touch / to feel 煖者觸入所攝
480 27 several 有幾生
481 27 生天 shēng tiān highest rebirth 謂生天上者
482 27 miàn side / surface 謂此眾生多愛著面
483 27 to associate with / be near 白淨比
484 27 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 大臣留枝聞法已
485 27 一種 yī zhǒng one kind of / one type of 一種如是釋提桓因終已更生身
486 27 三不善根 sān bùshàngēn the three unwholesome roots 三不善根
487 27 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas 一切無漏法作證
488 27 無上 wúshàng supreme / unexcelled 願求無上正真道
489 26 命根 mìnggēn the effort to preserve life 梵志命根盡
490 26 jiǔ old 會亦可久時住
491 26 jiā house / home / residence 豪貴家天上人中形貌端正無有雙
492 26 yín lascivious 於母所有婬心
493 26 yòng to use / to apply 何用是為
494 26 hǎo good 說如是二但說有中陰好
495 26 具足 jùzú complete / full / perfect 一切根具足身支節
496 26 天上 tiānshàng the sky 天上不應墮地獄
497 26 dāo knife / a blade 撿在牢獄刑刀
498 26 chéng to mount / to climb onto 眾生乘意行
499 26 色陰 sè yīn the aggregate of form / rūpaskandha 者色陰所攝
500 26 退 tuì to retreat / to move back 結者能令退因結相

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 2812 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 餘契經說偈曰
2 2467 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 中陰者
3 2303 shì is / are / am / to be
4 2214 that / those
5 2025 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故無中陰
6 1711 wèi to call 謂從閻浮提終生欝單
7 1604 this / these 何以故作此論
8 1494 yǒu is / are / to exist 或有欲令有中陰
9 1471 huò or / either / else 或有欲令有中陰
10 1460 not / no 但不說
11 1399 yuē to speak / to say 餘契經說偈曰
12 1326 such as / for example / for instance 如光如影無有中間
13 1272 fēi not / non- / un- 出阿毘曇結使揵度人品非次
14 1015 答曰 dá yuē to reply 答曰
15 996 already / afterwards 五無間罪作已
16 907 also / too 若壞喻以亦應壞義
17 886 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 未至閻王所
18 860 zhōng middle 長無間必生地獄中
19 850 ruò to seem / to be like / as 若以無間生地獄者
20 837 問曰 wèn yuē to ask 問曰
21 793 shēng to be born / to give birth 長無間必生地獄中
22 783 no 或有欲令無中陰
23 756 dāng to be / to act as / to serve as 當爾時此眾生依
24 719 xíng to walk / to move 行般涅槃無行般涅槃上流至阿迦膩吒
25 657 wèi for / to 為彼眾生說依受何住
26 656 method / way 無有法而有
27 607 desire 或有欲令有中陰
28 599 jié to bond / to tie / to bind 以結生
29 589 color 或化或中陰或色
30 587 duàn absolutely / decidedly 斷他意故作此
31 573 jìn to the greatest extent / utmost 梵志命根盡
32 568 chù a place / location / a spot / a point 中陰處第四十一
33 567 de potential marker 得生時陰已
34 561 如是 rúshì thus / so 如是若終若生
35 560 meaning / sense 若壞喻以亦應壞義
36 546 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊契經
37 523 idea 斷他意故作此
38 523 云何 yúnhé why 此育多婆提云何通
39 520 jiàn to see
40 514 soil / ground / land 生第四禪地瑞應
41 513 zuò to do 五無間罪作已
42 507 yuán fate / predestined affinity 當觀彼眾生緣轉不轉
43 488 to enter 三事合故入母胎中
44 482 zhǒng kind / type 隨種相攝此應當爾
45 481 I / me / my
46 479 何以 héyǐ why 何以故作此論
47 468 so as to / in order to 若以無間生地獄者
48 466 gēn origin / cause / basis 根無意非眾生數
49 463 to reach 光及影非命
50 459 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故無有中陰
51 455 final interogative 間罪作已增長必生地獄耶
52 452 xiǎng to think 從四天王至非想非不想天不聞有中天
53 452 zhī to know 以此知說無色界天乘意行
54 451 一切 yīqiè all / every / everything 彼聞有沙門瞿曇一切智一切
55 447 in / at 彼於此中斷彼間未有而有
56 442 shí time / a period of time 母或時滿
57 441 yīn because 彼因陰行
58 429 chú except / besides 必往不可除
59 428 one 如是一
60 427 shēn human body / torso 若是時捨此身已未
61 416 guān to look at / to watch / to observe 以天眼觀欲界而不
62 409 bitterness / bitter flavor 世尊不見我苦
63 405 èr two 說如是二但說有中陰好
64 387 míng measure word for people 當言名陰行
65 385 néng can / able 謂極淨天眼彼能
66 385 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse 從佛契經欲令無有中陰
67 382 jiè border / boundary 捨有餘涅槃界
68 380 欲界 yù jiè realm of desire 以天眼觀欲界而不
69 374 to stand 彼作經者不能八智中減一智已立七
70 373 extra / surplus / remainder 餘契經說偈曰
71 360 ěr thus / so / like that 若爾者應
72 347 yīn cloudy / overcast 有所堪任香陰已至
73 333 zhì wisdom / knowledge / understanding 但彼無智果闇果愚癡果不勤果
74 332 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生乘意行
75 332 dào way / road / path 願求無上正真道
76 331 zhī a branch / a twig 如人攀枝至枝上樹極標
77 330 what / where / which 鞞婆闍婆提何意欲令無中陰
78 329 Buddha / Awakened One 從佛契經欲令無有中陰
79 323 to arise / to get up 從契經起
80 321 happy / glad / cheerful / joyful 諸天有六種樂
81 317 shòu to suffer / to be subjected to 受何住
82 315 ài to love 當爾時彼眾生依受愛住
83 308 xìng gender 四生有何性
84 304 děng et cetera / and so on 說如等法故作此論莫令斷他意
85 304 zhì to / until 未至閻王所
86 301 xiāng each other / one another / mutually 但有中陰真實有種相
87 297 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 彼於此中斷彼間未有而有
88 296 yán to speak / to say / said 彼言
89 295 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量深無邊
90 285 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者法實偈云何
91 274 dàn but / yet / however 說如是二但說有中陰好
92 271 使 shǐ to make / to cause 非使種
93 270 便 biàn convenient / handy / easy 如不見已彼便作念
94 262 初禪 chū chán first dhyāna / first jhāna 故得世俗初禪彼作是念
95 257 四禪 sì chán the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas 得世俗四禪
96 256 lìng to make / to cause to be / to lead 或有欲令有中陰
97 252 sān three 頗有四三二一
98 251 yīng should / ought 若爾者應
99 249 to connect / to relate 有漏無漏相續非相續繫非繫
100 249 four 頗有四三二一
101 249 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 育多婆提欲令有中陰
102 246 can / may / permissible 或有眾生合會便生者可爾
103 241 to leave / to depart / to go away / to part 若離趣者
104 241 guǒ a result / a consequence 但彼無智果闇果愚癡果不勤果
105 240 zhū all / many / various 疾諸根利
106 234 rén person / people / a human being 除菩薩及欝單越人
107 233 extremely / very 極敬念而命終
108 232 according to 當爾時此眾生依
109 227 also / too 不也
110 221 niàn to read aloud 極敬念而命終
111 219 yǎn eye 謂極淨天眼彼能
112 217 gèng more / even more 復更說世
113 217 三禪 sān chán third dhyāna / third jhāna 三禪
114 215 無色 wúsè formless / no form / arūpa 無色天或始人或地獄
115 214 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 必無解脫
116 213 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 有漏無漏相續非相續繫非繫
117 213 xiàn to appear / to manifest / to become visible 不受現報不受後報
118 212 to fly 法智未知智知他心智等智苦智習
119 212 shàng top / a high position 謂生天上者
120 207 five 餘契經說五阿那含
121 206 qián front 終不捨後足要當安前足
122 201 wèn to ask 我當往至彼問其本末
123 197 huài bad / spoiled / broken / defective 可以世間喻壞賢聖法
124 197 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是故於
125 197 二禪 èr chán second dhyāna / second jhāna 世俗二禪
126 195 shǔ to count 根無意非眾生數
127 194 shí knowledge / understanding 謂此眾生或有識從足指滅者
128 189 he / him 斷他意故作此
129 189 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 及白淨比丘
130 188 dìng to decide 中陰者不定趣者定
131 187 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 謂眾生成就一切根具
132 187 現在 xiànzài at present / in the process of 謂八智數數現在前
133 186 zūn to honor / to respect 尊說曰
134 185 chán Chan / Zen
135 182 miào wonderful / fantastic 梵音聲妙聲伽毘陵伽鳥視之無厭
136 177 cóng from 從佛契經欲令無有中陰
137 175 施設 shīshè to establish / to set up 施設所問
138 172 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 尊者曇摩難陀所說為善通
139 171 truth
140 167 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 行不善者命終
141 166 self 意現己意
142 165 所有 suǒyǒu all 於母所有婬心
143 164 lùn to comment / to discuss 何以故作此論
144 164 shè to absorb / to assimilate 中陰趣所攝趣耶
145 163 wèi Eighth earthly branch 未至閻王所
146 163 interesting 趣中陰為
147 161 jué to awake 覺法
148 161 promptly / right away / immediately 時時五無間罪作已增長即生地獄耶
149 160 xīn heart 於母所有婬心
150 159 seven 者當言七日住
151 158 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 當觀彼眾生緣轉不轉
152 158 zhù to dwell / to live / to reside 受何住
153 158 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 思惟
154 154 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅耶
155 151 suī although / even though 雖此形小但彼捷
156 149 中陰 zhōngyīn an intermediate existence between death and rebirth 中陰處第四十一
157 149 è evil / vice 犯戒與惡法俱
158 145 正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment 正受
159 145 lái to come 若盡來食者
160 143 shì matter / thing / item 俗喻事
161 143 無想 wú xiǎng no notion 空三昧無願三昧無想三昧
162 141 名為 míngwèi to be called 名為狗亦名為狐
163 141 nèi inside / interior 內懷歡喜誦習受持已
164 140 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 謂依眼者彼名眼識
165 137 to bind / to tie 是世俗智與苦習同一縛
166 137 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform 此中說無色界天乘意行
167 136 shì a generation 復更說世
168 135 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志命根盡
169 134 zhǐ to stop / to halt 中無頓止處
170 133 liù six 六門常求有
171 132 zhòng heavy 重說曰
172 131 過去 guòqù past / previous/ former 智緣過去未來
173 129 zhe indicates that an action is continuing 便著
174 129 色界 sè jiè realm of form 觀色界亦不見
175 128 huì anger / rage 是有恚無恚有癡無癡有慢無慢
176 128 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 無智者無明
177 126 zēng to increase / to add to / to augment
178 125 shèng divine / holy / sacred / ārya 聖人已得聖
179 124 yóu to swim 爾時世尊及五百比丘遊摩竭國耆闍崛山
180 123 gòng together 父母共會
181 123 huì intelligent / clever 以無上慧得存此命
182 122 未來 wèilái future 智緣過去未來
183 120 and 與相違
184 118 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 知自然相應共有法如是
185 118 to reply / to answer
186 117 不能 bù néng cannot / must not / should not 故不能除中陰
187 117 different / other 世間喻異
188 116 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈云何
189 116 不立 bùlì unsuccessful / unstable 無想正受不立耶
190 114 zài in / at 謂生地獄者足在上頭向下
191 113 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 必往不可除
192 112 to remember / to memorize / to bear in mind 彼相書所記故
193 111 wáng Wang 瓶沙王生
194 111 tòng to feel pain / to ache 不樂痛法
195 110 jīng to go through / to experience 經證
196 109 shě to give 若是時捨此身已未
197 109 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma 出阿毘曇結使揵度人品非次
198 108 xià next 從兜術天下
199 108 you / thou 如汝所說
200 106 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 尊者阿難聖所稱譽
201 104 zhōng end / finish / conclusion 如是若終若生
202 103 wài outside 內無色想觀外色
203 102 gatha / hymn / verse 餘契經說偈曰
204 101 jìng clean 眼不極淨彼不能見
205 101 無有 wú yǒu there is not 從佛契經欲令無有中陰
206 101 big / great / huge / large / major 謂大
207 100 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃耶
208 100 hòu after / later 不受現報不受後報
209 100 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 是有恚無恚有癡無癡有慢無慢
210 99 hái also / in addition / more 地獄者還
211 98 běn measure word for books 如是本有中有
212 98 tool / device / utensil / equipment / instrument 有此要當具五無
213 97 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成阿羅
214 97 jiù right away 就波羅
215 97 xué to study / to learn 從母胎生出家學
216 97 liú to flow / to spread / to circulate 腋下汗流
217 94 zhī him / her / them / that 意之所通
218 94 capacity / degree / a standard / a measure 如所說彼度一切無
219 94 增上 zēngshàng additional / increased / superior 緣增上
220 93 to doubt / to disbelieve 疑品中不應有智
221 93 to be fond of / to like 喜非不喜
222 92 chū to go out / to leave 出阿毘曇結使揵度人品非次
223 91 tōng to go through / to open 此育多婆提云何通
224 91 duò to fall / to sink 諸墮地獄者
225 91 不成 bùchéng unsuccessful 世不成敗生餘空靜梵宮
226 91 如此 rúcǐ in this way / so 若爾者如此偈云何通
227 90 cháng always / ever / often / frequently / constantly 六門常求有
228 90 三界 Sān Jiè The Three Realms 等智三界繫
229 90 grandmother 鞞婆
230 89 shí food / food and drink 中陰食為云何
231 89 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 尊者舍利弗
232 88 to protect / to guard 根喜根護根
233 88 次第 cìdì one after another 數法不次第生
234 88 菩薩 púsà bodhisatta 除菩薩及欝單越人
235 88 tiān day 者有天名中
236 86 世間 shìjiān world / the human world 此世間喻云何通
237 86 jiè to quit 戒德及苦行
238 86 qiú to request 願求無上正真道
239 86 duì to / toward 比丘對曰
240 85 gài a lid / top / cover 著妙衣持蓋
241 85 luàn chaotic / disorderly 中陰者是亂趣者非亂
242 84 眼界 yǎnjiè sight / scope 謂二眼界是色
243 84 chí to grasp / to hold 懷妊持至九月十月
244 84 yuàn to hope / to wish / to desire 施聖眾作誓願
245 84 kōng empty / void / hollow 謂空
246 84 fàn Sanskrit 餘契經婆蹉梵
247 83 bào newspaper 要受生報
248 83 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 視之如棄唾
249 82 fāng square / quadrilateral / one side 此現方俗吉故
250 82 shí ten 立十大地
251 82 調 tiáo to harmonize 調
252 82 dào to rob / to steal 昧除戒盜
253 81 xiàng figure / image / appearance 名為象
254 81 異學 yì xué study of non-Buddhist worldviews 猶有異學來誹謗者
255 81 bié do not / must not 當說別行
256 80 滿 mǎn full 母或時滿
257 80 行者 xíngzhě practitioner 眾生乘意行者
258 79 一向 yìxiàng all along 此一向極愛念與親相續
259 79 mén door / gate / doorway / gateway 六門常求有
260 79 thin / slender 化身甚細
261 78 eight 此八
262 77 chán to wrap / to wind around / to tie / to bind 入卵卵所纏卵所裹啄破
263 74 lüè plan / strategy 二智雖攝一切智彼但略
264 74 修習 xiūxí to practice / to cultivate 慈修習多修習能除諍
265 74 復次 fùcì furthermore / moreover 復次應壞
266 73 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 四陰五陰性
267 73 wén to hear 從四天王至非想非不想天不聞有中天
268 72 乃至 nǎizhì and even 是乃至天為天形
269 72 無漏 wúlòu having no passion or delusion 有漏無漏相續非相續繫非繫
270 72 shǎo few 二趣少所入
271 72 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 於如來前現其
272 72 entirely / without exception 犯戒與惡法俱
273 72 to calculate / to compute / to count 此三昧空無有常計常
274 72 意識 yìshí to be aware 謂依乃至意名為意識
275 71 female / feminine 謂若男若女
276 71 míng bright / brilliant
277 71 fēn to separate / to divide into parts 道智法智分六地
278 71 varied / complex / not simple 如雜揵度所說
279 70 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 廣說中陰處盡
280 70 chéng to fill 光如夜月盛
281 70 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 善根及善根方便
282 70 bái white 到已白世尊曰
283 69 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 菩薩所作功德
284 69 biàn turn / one time 諸天遍有光明
285 69 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切眾生不能止佛
286 69 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 餘一切眾生命未
287 69 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 是故諍不能動
288 68 根本 gēnběn fundamental / basic 復次彼根本大地獄
289 68 說法 shuō fǎ a statement / wording 揵連廣為說法
290 67 to join / to combine 三事合故入母胎中
291 67 gào to tell / to say / said / told 告尊者目揵
292 67 障礙 zhàng'ài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 一者障礙有對二者
293 66 虛空 xūkōng empty space 如箭射虛空
294 66 zhòng many / numerous
295 66 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 知一切法耶
296 66 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 即入三昧
297 66 ruǎn soft / flexible / pliable 故彼以軟愛言白世尊
298 65 空三昧 kōng sānmèi the samādhi of emptiness 空三昧不相應不攝見不與知他心智
299 65 guò to cross / to go over / to pass 當言過耶
300 65 jiāo to teach / to educate / to instruct 連受世尊教已
301 65 each 光已眾生各各相知
302 65 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 長無間必生地獄中
303 65 lòu to leak / to drip 住智涅槃智生死智念宿命智漏盡智妙智盡
304 64 again / more / repeatedly 復更說世
305 64 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢尸陀槃尼撰
306 64 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 我一切結盡斷一切生死
307 64 chū at first / at the beginning / initially 生者化中陰及色無色界天始初人
308 63 空處 kōngchù ākāśānantyāyatana / akasanantyayatana / sphere of infinite space / abode of infinite space 復次如無量空處無量識處行故得名者如苦
309 62 sufficient / enough 終不捨後足要當安前足
310 62 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
311 62 jiě to loosen / to unfasten / to untie
312 62 jiǔ nine 八智處第三十九
313 62 shī the practice of selfless giving / dāna 菩薩所施衣多
314 61 luó Luo 成阿羅
315 61 guǎng wide / large / vast 揵連廣為說法
316 61 zuì most / extremely / exceedingly 最妙多力猶不能遍照
317 60 good fortune / happiness / luck 作福欲得食者與食
318 60 xiū to decorate / to embellish 比丘謂此三昧精勤修
319 60 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 種種華樹種種果樹園觀
320 59 zhèng upright / straight 彼時母極守貞正
321 59 clothes / clothing 意所乘行如白淨衣
322 59 bǎi one hundred 住世百歲耶
323 59 差別 chābié a difference / a distinction 此二何差別
324 59 jīn today / modern / present / current / this / now 若令有者我今
325 59 弟子 dìzi disciple / follower / student 舍利弗聖弟子成就三三
326 59 shǐ beginning / start 無色天或始人或地獄
327 59 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 如是佛世尊於惡道拔濟釋提桓
328 59 已知 yǐzhī known 已知法至得阿羅漢
329 58 dialect / language / speech 到家家乞下聲軟語從他
330 58 jìn nearby 我先食此近
331 58 xiàng towards / to 向餘趣不說攝
332 58 pǐn product / goods / thing 疑品中不應有智
333 57 xìn to believe / to trust 如四信雖是法性但事故說一信法
334 57 第一義 dìyī yì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 安處第一義如醫療病
335 57 to defend / to resist 御五根
336 56 tuō to take off 我當何恃怙脫五死相
337 56 power / force / strength 最妙多力猶不能遍照
338 56 無學 wúxué aśaikṣa / asekha / an adept 智一向無學意中可得
339 55 qiān one thousand 如今般涅槃滅千載
340 55 huà to make into / to change into / to transform 或化或中陰或色
341 55 十二 shí èr twelve 十二相八十種好莊嚴其身
342 55 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 如口含唾不樂
343 54 xiān first 謂彼先入故
344 54 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 不淨及污泥氣以為食
345 54 nán difficult / arduous / hard 得脫此難
346 54 xíng appearance 有中陰者形為大小
347 54 眼見 yǎn jiàn to see with one's own eyes 此所生眼見中陰耶
348 54 mother 三事合故入母胎中
349 54 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 貪盡趣道
350 53 無為 wúwèi to let things take their own course 盡智無為緣
351 53 bēi sadness / sorrow / grief 四無量等慈悲喜護
352 53 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 宿命智是有為緣
353 53 biān side / boundary / edge / margin 說者外國四海邊山腹巖腹平澤
354 53 gain / advantage / benefit 疾諸根利
355 53 shēng sound 梵音聲妙聲伽毘陵伽鳥視之無厭
356 53 huá smooth / slippery 香味細滑
357 52 child / son 蛣蜣蚊虻飛蛾蠅虫蟻子
358 52 色入 sè rù entrances for objects of the senses 是欲界色入境界耶
359 52 mìng life 彼生中天命未盡而終
360 52 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門瞿曇
361 52 不見 bújiàn to not see 觀色界亦不見
362 52 地色 dìsè background color 初禪地眼見初禪地色
363 52 dào to arrive 到已白世尊曰
364 52 未知 wèizhī unknown / do not know 是未知
365 51 guāng light 如光如影無有中間
366 51 màn slow 是有恚無恚有癡無癡有慢無慢
367 51 naturally / of course / certainly 不見母自見共父合會
368 51 道品 dào pǐn monastic grade 禪枝是道品耶
369 51 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 瞿曇
370 51 方便 fāngbiàn convenient 捨方便不增求未得欲得未獲欲獲未證
371 50 爾時 ěr shí at that time 當爾時此眾生依
372 50 shùn to obey 見順
373 50 等智 děngzhì secular knowledge 法智未知智知他心智等智苦智習
374 50 qiān stingy / miserly 高害諂誑無慚無愧慳嫉
375 50 盡智 jìnzhì understanding of the eradiction of afflictions / kṣayajñāna 智盡智道智
376 50 shuǐ water 還出池已水不著身
377 50 一切入 yīqiē rù kasina 此比丘地一切入
378 49 多羅 Duōluó Tara 尊者曇摩多羅說曰
379 49 yào to want / to wish for 要受生報
380 49 中說 zhōng shuō Zhong Shuo 此中說無色界天乘意行
381 49 二種 èr zhǒng two kinds 二種心耶
382 49 ā prefix to names of people 非契經非律非阿
383 49 何所 hésuǒ where / what place 此諸眾生當何所食
384 49 to go 諸方者傾身而去
385 48 necessary / must 須涅多羅弟子為梵天人上故說法時
386 48 yún cloud 此云
387 48 故世 gùshì to die / to pass away 是謂斷誹謗故世尊胎生不化
388 48 不知 bùzhī do not know 但諸天不知
389 47 餘者 yúzhě the remaining people 餘者盡知一切法
390 47 身見 shēnjiàn views of the body 若卵生者應終時身見
391 47 to die 是死陰中陰無有中間
392 47 習諦 xí dì the noble truth of the cause of suffering 智習諦緣
393 47 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 若形如此者不應有顛倒
394 47 法智 fǎzhì Gautama Dharmaprajña 法智未知智知他心智等智苦智習
395 47 rǎn to be contagious / to catch (illness) 云何通彼鞞婆闍染提所說契經
396 47 nose 耳鼻手足
397 46 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者三結盡
398 46 相違 xiāngwéi to maintain a distance 與相違
399 46 poison / venom 毒所中
400 46 his / hers / its / theirs 我當往至彼問其本末
401 46 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 非佛辟支佛及聲聞度無極能
402 46 to be jealous of 高害諂誑無慚無愧慳嫉
403 46 hair 中即其夜發淨解脫
404 46 二者 èrzhě the two / both 二者欲恚薄
405 45 zuò to sit 於此坐終已
406 45 qīng green 若干花池蓮華池青蓮花池盡頹毀枯竭
407 44 huǒ fire / flame 彼尋路行時不為刀兵火
408 44 何者 hézhě why 若相見者何者見耶
409 44 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path 無願者是聖道能除
410 44 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是尊者舍利弗作是念
411 44 欲愛 yù ài passionate love 欲者欲愛
412 43 以此 yǐcǐ hence 以此契經證故
413 43 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 天女於四事善得自在
414 43 ěr ear 耳鼻手足
415 43 jiān hard / strong / firm
416 43 ráo to get angry / to trouble / to disturb 欲界定嬈亂不定
417 43 摩訶 móhē great 摩訶先優
418 43 niú an ox / a cow / a bull 牛亦名犎牛
419 43 suí to follow 者隨趣所攝
420 43 rěn to bear / to endure / to tolerate
421 43 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 如是本有中有
422 43 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 極大恐怖迴視左右
423 43 shòu old age / long life 壽煖識此三法常合終不相離
424 42 to think / consider / to ponder 十思性者
425 42 shǒu hand 生三手眾生
426 42 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 七使者
427 42 wěi yes 此生唯眾生扼
428 42 作證 zuòzhèng to bear witness / to testify 謂彼神通作證時
429 41 shí real / true 尊者法實偈云何
430 41 鞞婆沙論 bǐng pó shā lùn Vibhāṣāśāstra / Bing Po Sha Lun 鞞婆沙論卷第十四
431 41 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 有所堪任香陰已至
432 41 è to grasp / to clutch 眾生已生扼故名為生
433 41 do not 說如等法故作此論莫令斷他意
434 41 tāi fetus / litter 三事合故入母胎中
435 41 隨順 suíshùn to follow / to go along with 白色觀不淨時極隨順
436 41 shāo to burn 云何不燒彼胎
437 41 bìng ailment / sickness / illness / disease 人病
438 41 tuó steep bank 入安陀林坐禪
439 41 shī to lose
440 41 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 彼觀是空分別是空
441 41 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 中陰者不定趣者定
442 40 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 謂若男若女持戒行與善法俱
443 40 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得
444 40 wèi taste / flavor 邊味故
445 40 六識 liùshí the six consciousnesses / the six types of sensory consciousness 依故得名者如六識身
446 40 相似 xiāngsì similar 或有相似無願行相
447 40 饒益 ráoyì to gain / to profit 饒益他故
448 40 須蜜 xū mì Saṅghabhūti 尊者婆須蜜說曰
449 40 可見 kějiàn can be understood 多四大故終時可見
450 40 to cover 謂在者與共遊戲覆臥一室
451 39 苦諦 kǔ dì the truth of suffering / the noble truth of the existence of suffering 苦智苦諦緣
452 39 呵責 hēzé to abuse / to berate 詣聚論所呵責者
453 39 應有 yīng yǒu proper / deserved 若形如此者不應有顛倒
454 39 to assemble / to meet together 詣聚論所呵責者
455 39 無常 wúcháng irregular 生老無常
456 39 神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa 如鳥飛虛空如神足飛
457 38 未知智 wèizhīzhì knowledge extended to the higher realms 法智未知智知他心智等智苦智習
458 38 四聖諦 sì shèng dì the fourfold noble truth / four noble truths 四聖諦處第三十二之餘
459 38 化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika 結生者卵生胎生及欲界化生天
460 38 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 辟支佛者除佛能止一切
461 38 huàn to suffer from a misfortune 如已成菩薩除諸疾患
462 38 三事 sānshì three things 三事合故入母胎中
463 38 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 為教化故
464 38 speed 速生餓
465 38 不樂 bùlè unhappy 常不樂一處意如陶輪
466 37 a time 出阿毘曇結使揵度人品非次
467 37 otherwise / but / however 是則無有法而
468 37 mán beautiful 世尊契經以三三昧為鬘
469 37 意中 yìzhōng according with one's wish or expectation 謂八智有欲無欲意中可得
470 37 shè to set up / to establish 設通此喻當有何意
471 37 如是說 rú shì shuō Thus Said 如是說者地獄見地獄
472 37 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人已得聖
473 37 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 謂佛發於大悲而說法
474 37 一時 yīshí a period of time / a while 一時生等生起等起成轉成有
475 37 六入 liù rù the six sense organs / sadayatana 於六入門常求有
476 37 十八 shíbā eighteen 應說十八三昧
477 37 to take / to get / to fetch 取所著衣割截作五衣
478 36 增上緣 zēng shàng yuán predominant condition / adhipatipratyaya 緣次第緣增上緣所緣緣
479 36 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 念離結煩惱故
480 36 nán male 謂若男若女
481 36 樂痛 lètòng sensation of pleasure 相應故得名者如覺樂痛法覺苦痛法覺不苦
482 36 to break / to ruin / to destroy 入卵卵所纏卵所裹啄破
483 35 shī teacher 阿毘曇師諸尊如叢林
484 35 yàn to dislike / to detest 梵音聲妙聲伽毘陵伽鳥視之無厭
485 35 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 生地獄中不生餘趣
486 35 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 謂佛說契經五無間罪作已
487 35 心數法 xīn shù fǎ a mental factor 如知他心數法
488 35 tóng like / same / similar 法智者同名餘者同
489 34 yǒng perpetually / eternally / forever 彼或八萬劫色永斷
490 34 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 彼生邪見誹謗涅槃便於四禪地中陰
491 34 chà to differ 三事差降
492 34 shéi who / whoever 誰能為我記此三昧果及功
493 34 故作 gùzuò to pretend / to feign 何以故作此論
494 34 轉行 zhuǎnxíng to change profession 謂眾生作不轉行
495 34 事故 shìgù accident 以此事故
496 34 十二入 shíèr rù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition 如十二入雖是法性但事
497 34 huì can / be able to 父母共會
498 34 liàng a quantity / an amount 量深無邊
499 34 他心智 tāxīnzhì understanding of the minds of other beings 法智未知智知他心智等智苦智習
500 34 自然 zìrán nature 相身已有自然

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
Thus
re
shēng birth
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 1. xìng
 2. xíng
 3. xíng
 4. xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
desire / intention / interest / aspiration
jié a fetter
form / matter

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻地狱 阿鼻地獄 Ābí Dìyù Avīci Hell
阿鋡 Āhán Agama / The divisions of the Sutra Pitaka
阿迦贰吒 阿迦貳吒 ājiāèrzhà Akaniṣṭha
阿迦尼吒 ajiānízhà Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
阿迦腻吒 阿迦膩吒 ajiānìzhà Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
阿那律 Ānàlǜ Aniruddha
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿毘昙 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma
阿若 āruò Ājñāta
阿阇世王 阿闍世王 Āshéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
八圣道 八聖道 Bā Shèng Dào Noble Eightfold Path / Eightfold Noble Way
白净 白淨 Bái Jìng Shuddhodana / Suddhodana
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
百劫 bǎijié Baijie
八苦 bākǔ Eight Kinds of Suffering / the eight distresses
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
般泥洹 Bānníhuán Parinirvāṇa
跋耆 Báqí Vṛji / Vajji
北方 běi fāng The North
本际 本際 běnjì bhūtakoṭi / reality-limit
遍净天 遍淨天 Biàn Jìng Tiān Subhakrtsna Heaven / The Heaven of Pervasive Purity
遍照 biànzhào Vairocana
彼得 bǐde Peter
Bīn Bin
鞞婆沙论 鞞婆沙論 bǐng pó shā lùn Vibhāṣāśāstra / Bing Po Sha Lun
鞞婆沙 bǐngpóshā Vibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣa / Mahāvibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Great Exegesis of Abhidharma
波罗 波羅 Bōluó Baltic
波罗捺 波羅捺 bōluónà Vārānasī
波斯匿 Bōsīnì King Prasenajit / Pasenadi
波斯匿王 Bōsīnì Wáng King Prasenajit / Pasenadi
波旬 bōxún Pāpīyāms / Pāpimant
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
城中 chéngzhōng Chengzhong
慈氏 Císhì Maitreya
从化 從化 cónghuà Conghua
大梵天 Dà Fàntiān Mahabrahma / Brahmā / Mahabrahma Heaven
大叫唤 大叫喚 Dà Jiàohuan Dì Yù Maharaurava Hell
大经 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra
大论 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
大铁围山 大鐵圍山 Dà Tiě Wéi Shān Great Iron Ring Mountain / Great Iron Enclosing Mountain
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大悲者 dàbēizhě Compassionate One
大梵 dàfàn Mahabrahma / Brahma
道慧 Dàohuì Shi Daohui / Dao Hui
道一 dàoyī Daoyi / Mazu Daoyi
等活地狱 等活地獄 děng huó dì yù Samjiva Hell
等活 Děnghuó Samjiva Hell
等觉 等覺 Děngjué
 1. Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
谛见 諦見 dì jiàn Right Understanding / Right View
地神 Dì Shén Earth Goddess / an earth spirit
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
兜术天 兜術天 Dōushùtiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
多罗 多羅 Duōluó Tara
多罗菩萨 多羅菩薩 Duōluó Púsà
 1. Tara
 2. Tara
法安 Fǎ Ān Fa An
法胜 法勝 fǎ shèng Dharmottara
法王 Fǎ Wáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
法云 法雲 Fǎ Yún
 1. Fa Yun
 2. Fa Yun
法常 Fǎcháng Damei Fachang
法佛 fǎfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
方便门 方便門 fāng biàn mén
 1. The Gate of Skillful Means
 2. expedient means
 3. Gate of Skillful Means
梵摩 Fànmó Brahma
梵书 梵書 Fànshū Brahmana
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵天王 Fàntiān Wáng Brahmā
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
法眼 fǎyǎn
 1. Fayan School
 2. dharma eye / dharmacakṣus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Dharma Eye
法意 Fǎyì Fayi
佛护 佛護 Fó Hù Buddhapalita / Buddhapālita
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛果 Fóguǒ
 1. becoming a Buddha as the result of long practice
 2. Foguo
 3. Foguo
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one
符秦 Fú Qín Former Qin
给孤 給孤 gěigū Anāthapiṇḍada
光曜 guāngyào Radiance / Pabhāvatī / Prabhāvatī
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
黑绳 黑繩 Hēishéng Kalasutra Hell
河内 河內 Hénèi Hanoi
河中 hézhōng Hezhong
huán Huan river
华严 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
慧应 慧應 Huì Yīng Hui Ying
慧照 Huì Zhào Hui Zhao
慧能 Huìnéng Huineng
迦蓝浮王 迦藍浮王 Jiālánfú Wáng Rajah of Kalinga / King Kali / Kalirājā
迦维罗卫 迦維羅衛 Jiāwéiluówèi Kapilavastu / Kapilavatthu
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦旃 jiāzhān Kakuda Kātyāyana
迦旃延 Jiāzhānyán Mahakatyayana: Foremost in Debating the Dharma / Katyayana
迦栴延 jiāzhānyán Kātyāyana
迦旃延子 Jiāzhānyán zǐ Katyāyanīputra
罽賓 Jìbīn Kashmir
给孤独园 給孤獨園 Jǐgūdú Yuán Anāthapiṇḍada’s park / Anathapimdasya arama
金刚座 金剛座 Jīngāng Zuò Vajrasana / Diamond throne / Bodhimanda
净行 淨行 jìngxíng
 1. Brahmin / Brahman
 2. purifying practice
金沙 Jīnshā Jinsha
九如 jiǔrú Chiuju
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
瞿多 jù duō Ju Duo
拘絺罗 拘絺羅 Jūchīluó Kauṣṭhila / Mahākauṣṭhila / koṭṭhita / Mahākoṭṭhita
拘翼 jūyì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
莲花池 蓮花池 Liánhuā Chí
 1. Lianhuachi
 2. lotus pond
离车 離車 Líchē Licchavi / Lecchavi
六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections
六趣 Liù Qù six realms / six realms of existence / six destinies
龙海 龍海 lónghǎi Longhai
罗利 羅利 luólì Raleigh
罗摩 羅摩 Luómó Rāma
鹿野苑 Lùyěyuàn
 1. Mṛgadāva / Deer Park
 2. Deer Park
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
妙慧 Miàohuì Sumatī / Sumagadhi / Sukhamati / Sukhavati
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
魔波旬 móbōxún Māra-Pāpīyāms / Pāpīyāms / Pāpimant
摩罗 摩羅 móluó Māra
末罗 末羅 mòluó Malla
莫言 mòyán Mo Yan
目揵连 目揵連 Mùjiānlián Moggallāna / Maudgalyāyana
目连 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana
南山 nánshān Nanshan / Daoxuan
难提 難提 Nántí Nandi
难陀 難陀 Nántuó Nanda
涅盘 涅盤 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
毘沙门 毘沙門 Píshāmén Vaisravana / Vessavana / Jambhala
毘昙 毗曇 Pítán
 1. Abhidharma / Abhidhamma Pitaka
 2. Abhidharma / Abhidhamma
婆蹉 pócuō
 1. Vatsa
 2. Vatsa
婆利 Pólì Brunei
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
婆罗婆 婆羅婆 póluópó Bhāradvāja
婆提 pótí Bhadrika / Bhaddiya
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
只桓 祇桓 qíhuán Jetavana
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
耆婆 qípó Jīvaka
耆阇崛山 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
只树 祇樹 Qíshù Jetavana / Prince Jetta's Grove
佉沙 qūshā
 1. Shule / Kashgar
 2. Kashgar / Kasha
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
人大 Rén Dà
 1. National Peoples Congress (in China) / Great Hall of the People
 2. Renmin University of China
人乘 Rén Shèng The Human Vehicle
日天 Rì Tiān Aditya
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如观 如觀 Rú Guān Ru Guan
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三道 sān dào the three paths
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三明 Sān Míng the Three Insights
三身 Sān Shēn Trikaya
三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
萨婆多 薩婆多 Sàpóduō Sarvāstivāda
色界定 sèjiè dìng four jhanas / four stages of meditative concentration / Catvari-dhyaniani
僧伽跋澄 Sēngjiābáchéng Sajghabhūti
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
刹利 剎利 Shālì Kṣatriya / Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
善慧 Shàn Huì Shan Hui
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
善观 善觀 Shànguān Sudrsa / Sudassa
善觉 善覺 shànjué Well-Awakened / Buddhija
善来 善來 shànlái Svāgata / Sāgata
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
生经 生經 Shēng Jīng Sheng Jing / Jātaka Stories
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
阇世王 闍世王 Shéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
舍卫 舍衛 Shèwèi Sravasti / Śrāvastī / Savatthi
舍卫城 舍衛城 shèwèi Chéng Sravasti / Savatthi
舍夷 shěyí Śākya
世行 shì háng World Bank
十界 Shí Jiè The Ten Realms
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
时轮 時輪 shí lún Kalachakra / Kalacakra
时母 時母 Shí Mǔ Kali
尸陀槃尼 shī tuó pán ní Saṅghabhūti
十一切入 shí yīqiē rù Ten Kasinas
时众 時眾 shí zhòng present company
释教 釋教 Shìjiāo Buddhism
释迦文 釋迦文 Shìjiāwén Sakyamuni Buddha
十六大国 十六大國 shíliùdàguó Mahajanapadas / sixteen major states / sixteen great states / sixteen ancient kingdoms of india
尸弃 尸棄 Shīqì Sikhin / Śikhin
师说 師說 Shīshuō Shishuo
释提桓因 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
十月 shíyuè October / the Tenth Month
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
首陀会天 首陀會天 shǒutuó huìtiān Śuddhāvāsa / Pure Abodes
数经 數經 Shù Jīng Shu Jing / Gaṇakamoggallāānasutta / The Discourse to Ganaka-Moggallana
顺义 順義 shùnyì Shunyi
四大天王 Sì Dà Tiān Wáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四生 Sì Shēng Four Types of Birth
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner
四月 sìyuè April / the Fourth Month
随叶 隨葉 suíyè Visvabhu / Viśvabhu
他化自在天 Tā Huà Zìzai Tiān Paranirmita-Vasavartin Heaven
昙摩难提 曇摩難提 Tánmónántí Dharma-nandi
天乘 Tiān Chéng The Heavenly Vehicle
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
天宫 天宮 Tiān Gōng Heavenly Palace / Temple in Heaven / Open Palace
天等 tiānděng Tiandeng
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
田中 tiánzhōng
 1. Tienchung
 2. Tanaka
调达 調達 Tiáodá Devadatta
铁围山 鐵圍山 Tiě Wéi Shān Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain
提婆 típó
 1. Āryadeva / Deva
 2. Devadatta
 3. Kanadeva
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
威神 Wēishén Anubhāva
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
五趣 Wǔ Qù Five Realms
无上正觉 無上正覺 Wú shàng zhèng jué Anuttara bodhi / supreme enlightenment
无想天 無想天 Wú Xiǎng Tiān Asamjnisattvah Heaven / The Heaven without Thought
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
五结 五結 wǔjié Wujie / Wuchieh
光音天 Wúliàng Guāng Tiān Abhasvara Heaven / The Heaven of Radiant Sound
无上士 無上士 Wúshàng shì
 1. Unsurpassed One / the Buddha
 2. Supreme Sage
 3. unsurpassed one
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
无退 無退 wútuì avaivartika / non-retrogression
无喻 無喻 wúyù Without Compare / Anopama / Anupama
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
香象 xiāng xiàng Gandhahastī
小青 xiǎo qīng Xiao Qing
悉达 悉達 Xīdá Siddhartha
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
喜根 xǐgēn Saumanasya / Prīti / Joy
薪火 xīn huǒ Firewood
行入 Xíng Rù Entrance by Conduct
行思 xíngsī Xingsi
修慧 xiūhuì
 1. Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
修罗 修羅 xiūluó Asura
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
须蜜 須蜜 xū mì Saṅghabhūti
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
雪山 xuěshān The Himalayas
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
阎浮提 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
鸯掘摩 鴦掘摩 Yāngjuémó Aṅgulimālīya / Aṅgulimāla / Angulimala
阎王 閻王 yánwáng Yama
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
阴界 陰界 yīn jiè the five skandhas and the eighteen dhatu
营事 營事 yíng shì Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master
因陀罗 因陀羅 Yīntuóluó Indra
有余涅盘 有餘涅槃 Yǒu Yú Nièpán Sopadhiśesanirvāna / Nirvāṇa with Remainder
缘起法 緣起法 yuánqǐ fǎ the Law of Dependent Origination / the Law of Dependent Arising
欝鞞罗 欝鞞羅 yùbǐngluó Uruvela
欲界六天 Yùjiè Liù Tiān Six Heavens of the Desire Realm
杂阿含 雜阿含 Zá Āhán Saṃyukta Āgama / Connected Discourses
震旦 zhèndàn China
正方便 zhèng fāngbiàn Right Effort
正志 正誌 zhèng zhì Right Intention / Right Thought
者舌 zhěshé Shash / Tchadj / Tchāsch
中阿含 Zhōng Āhán Madhyama Āgama / Madhyama Agama / Madhyamāgama / Middle-length Discourses
中非 Zhōng Fēi
 1. Central African Republic
 2. Central African
 3. China-Africa (relations)
中行 zhōng háng Bank of China
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
中共 Zhōnggòng Chinese Communist Party
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中时 中時 zhōngshí China Times
中天 zhōngtiān Central North India
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
zhú
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
道生 Zhú Dàoshēng Zhu Daosheng / Daosheng
竹园 竹園 Zhú Yuán Bamboo Grove
转法轮经 轉法輪經 Zhuǎn Fǎlún Jīng Dharmacakrapravartanasūtra / Dharmacakra Pravartana Sūtra / Setting in Motion the Wheel of the Dhamma
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
诸生 諸生 zhūshēng Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
自贡 自貢 zìgòng Zigong
自在天 zìzaitiān
 1. Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven
最胜子 最勝子 zuì shèng zǐ Jinaputra
尊者瞿沙 zūnzhě jùshā Ghoṣa

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 1298.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿鼻 abí avīci
阿含 Āhán
 1. a traditional teaching / a traditional doctrine
 2. a Buddhist sūtra
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱别离苦 愛別離苦 ài biélí kǔ suffering due to separation from loved ones
爱果 愛果 ài guǒ the fruit of desire
爱结 愛結 ài jié bond of desire
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
爱念 愛念 àiniàn to miss
爱欲 愛欲 àiyù love and desire / sensuality / kāma
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
ān
 1. an
 2. Ease
阿那含果 anàhán guǒ
 1. the fruit of Anāgāmin / the fruit of a non-returning
 2. realization of non-returner
安般 ānbān mindfulness of breathing / ānāpāna / ānāpānasmṛti / ānāpānasati / anapanasati
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安隐 ānyǐn tranquil
阿僧祇 āsēngzhǐ
 1. asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
 2. asamkhya
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
阿须伦 阿須倫 āxūlún asura
阿须罗 阿須羅 āxūluó asura
八道 Bā Dào The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八法 Bā Fǎ The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八解脱 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha
拔苦 bá kǔ Relieve suffering
八十种好 八十種好 bā shí zhǒng hǎo eighty noble qualities
八除入 bāchúrù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana
百八 bǎi bā one hundred and eight
白佛 bái fó to address the Buddha
白衣 báiyī lay people / the laity
拔济 拔濟 bájì to save / to rescue
谤法 謗法 bàng fǎ persecution of Buddhism
谤三宝 謗三寶 bàng sān bǎo Slandering the Triple Gem
bào indirect effect / judgement / retribution
报果 報果 bàoguǒ vipākaphala / retributive consequence
报应 報應 bàoyīng karmic retribution
八智 bāzhì eight kinds of knowledge
bèi pattra palm leaves
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
本缘 本緣 běn yuán jataka / a jataka story
本起 běnqǐ jātaka / a jātaka story
本誓 běnshì pūrvapraṇidhāna / prior vow
本心 běnxīn original mind
bi
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
边见 邊見 biānjiàn extreme views / antagrāhadṛṣṭi
变易 變易 biànyì
 1. change
 2. to change
病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
钵头摩 鉢頭摩 bōtóumó padma
不放逸 bù fàngyì
 1. vigilance / heedfulness / conscientious
 2. no laxity
不害 bù hài non-harm
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不苦不乐受 不苦不樂受 bù kǔ bù lè shòu sensation of freedom from pleasure and pain / sensation of indifference to pleasure and pain
不苦不乐痛 不苦不樂痛 bù kǔ bù lè tòng sensation of freedom from pleasure and pain / sensation of indifference to pleasure and pain
不乐本座 不樂本座 bù lè běn zuò The heavenly palace appears unpleasant
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不善根 bù shàngēn akuśalamūla / akusalamūla / unwholesome roots
不增不减 不增不減 bù zēng bù jiǎn neither increases nor decreases
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不想天 bùxiǎngtiān nirviśaṣa-deva
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
不自在 bùzìzài not in perfect ease
财施 財施 cái shī donations of money or material wealth
cán hri / hrī / hiri / self-respect / conscientiousness / dignity
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
惭愧 慚愧 cánkuì
 1. Shamefulness
 2. humility
差别 差別 chābié discrimination
chán a meditation mat
chán to entangle
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
chàng a bowl shaped copper bell
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
常行 chángxíng constantly walking in meditation
长养 長養 chángyǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to nurture
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
chéng Sincerity
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
尘垢 塵垢 chéngòu
 1. dirt / filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
chù touch / contact / sparśa
初禅 初禪 chū chán first dhyāna / first jhāna
处成就 處成就 Chù Chéngjiù The Accomplishment of Location / The Accomplishment of the Location
船筏 chuánfá a raft
chuáng a pillar with a Buddhist inscription
幢幡 chuángfān a hanging banner
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
触娆 觸嬈 chùráo to disturbs / to harass
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
除疑 chúyí to eliminate doubt
处中 處中 chùzhōng to abide in the media that transcends existence and non-existence / madyama
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
此岸 cǐàn this shore / this world / Saṃsāra
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
次第缘 次第緣 cìdìyuán immediately antecedent condition / samanantarapratyaya
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
丛林 叢林 cónglín
 1. Buddhist monastery
 2. monastery
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大地狱 大地獄 Dà Dìyù a great hell / Avici Hell
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大千世界 dà qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya
大方便 dàfāngbiàn mahopāya / skillful means / expedient means
dài an element
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道本 dào běn Basis of the Way
道谛 道諦 dào dì
 1. The truth of the path leading to the cessation of suffering / the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
 2. Path of Truth
道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa
道果 dào guǒ the fruit of the path
道品 dào pǐn
 1. monastic grade
 2. Stages of the Way
道圣谛 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
道意 dào yì intention to attain enlightenment
道中 dào zhōng on the path
道树 道樹 dàoshù bodhi tree / pippala / sacred fig tree
道行 dàoxíng
 1. virtuous deeds
 2. Practicing the Way
道智 dàozhì knowledge of the path / mārgajñatā / margajnata
大士 Dàshì a bodhisattva / mahāsattva
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大树 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva
大王 dàwáng great king / mahārāja
大仙 dàxiān a great sage / a saint
大行 dàxíng extensive cultivation
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
等慈 děng cí Universal Compassion
等观 等觀 děng guān to view all things equally
灯明 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha
等正觉 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
等持 děngchí
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. holding oneself in equanimity
等智 děngzhì secular knowledge
truth
di
地味 dì wèi earth cake
第一义谛 第一諦義 dì yī yì dì
 1. supreme truth
 2. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
谛观 諦觀 dìguān to observe closely
地界 dìjiè earth element
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
定慧 dìng huì
 1. meditative wisdom
 2. Concentration and Wisdom
定身 dìng shēn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha
定力 dìnglì
 1. ability for meditative concentration
 2. Meditative Concentration
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
第四禅 第四禪 dìsì chán the fourth dhyana
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
Buddhist monk
度无极 度無極 dù wú jí paramita / perfection
度众生 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings
断见 斷見 duàn jiàn Nihilism
对法 對法 duìfǎ
 1. corresponding law / the Abhidharma
 2. comparing dharmas
钝根 鈍根 dùngēn
 1. dull ability
 2. dull aptitude
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶报 惡報 è bào retribution for wrongdoing
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶知识 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion
恶果 惡果 èguǒ evil consequence / retribution (in Buddhism)
ēn Gratitude
二边 二邊 èr biān two extremes
二禅 二禪 èr chán
 1. second dhyāna / second jhāna
 2. the second dhyana
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二根 èr gēn two roots
二观 二觀 èr guān two universal bases of meditation
二见 二見 èr jiàn two views
二明 èr míng the two sciences / two kinds of wisdom / mastery of the two sciences
尔时 爾時 ěr shí at that time
二时 二時 èr shí the two time periods / morning and evening
二师 二師 èr shī two kinds of teachers
二相 èr xiāng the two attributes
二心 èr xīn two minds
二行 èr xíng two kinds of spiritual practice
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二道 èrdào the two paths
二谛 二諦 èrdì the two truths
二果 èrguǒ Sakṛdāgāmin
二门 二門 èrmén two gates / two teachings
二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
耳识 耳識 ěrshí śrotravijñāna / auditory consciousness
二识 二識 èrshí two levels of consciousness
二智 èrzhì two kinds of knowledge / two kinds of wisdom
二众 二眾 èrzhòng two groups
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法乐 法樂 fǎ lè
 1. dharma joy
 2. Dharma joy
法灭 法滅 fǎ miè the extinction of the teachings of the Buddha
法难 法難 fǎ nán persecution of Buddhism
法忍 fǎ rěn
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
法入 fǎ rù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects
法如是 fǎ rú shì
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法无我 法無我 fǎ wúwǒ the insubstantiality of dharmas / dharmanairātmya
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
法处 法處 fǎchù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
fán an ordinary person
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
犯戒 fàn jiè
 1. to break the precepts
 2. Violation of Precepts
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方便力 fāngbiàn lì the power of skillful means
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
凡人 fánrén Ordinary Being
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
梵音 fànyīn
 1. the sound of Buddhist chanting
 2. Brahma's voice
 3. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 4. Heavenly Sound
凡愚 fányú common and ignorant
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法喜 法喜 fǎxǐ
 1. Dharma joy / prītijanana
 2. Dharma joy
法想 fǎxiǎng thoughts of the Dharma
法眼 fǎyǎn
 1. dharma eye / dharmacakṣus
 2. hōgen
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
法缘 法緣 fǎyuán
 1. conditions leading to dharmas
 2. affinity with the Buddhadharma
 3. Dharma Affinity
 4. causes and conditions that accord with the Buddhadharma
法智 fǎzhì understanding of the Dharma
法住 fǎzhù dharma abode
非人 fēi rén a non-human
非常 fēicháng impermanent / transient
非空 fēikōng not empty
非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
粪除 糞除 fènchú to get rid of filth / to clean away excrement
风界 風界 fēng jiè wind / wind element / wind realm
粪扫衣 糞掃衣 fènsǎo yī monastic robes
分陀利 fēntuólì puṇḍarīka
分卫 分衛 fēnwèi alms / piṇḍapāta
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛法僧 Fó Fǎ Sēng
 1. the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
 2. Buddha, Dharma, Sangha
佛观 佛觀 fó guān visualization of the Buddha
佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛果 Fóguǒ becoming a Buddha as the result of long practice
佛化 fóhuà conversion through the Buddha's teachings
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛舍利 fóshèlì Buddha relics
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛身观 佛身觀 Fóshēn guān visualization of the body of the Buddha
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
a fly whisk
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
to bind / to tie
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
gāi a nayuta
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
高座 gāo zuò a high seat / a pulpit
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
根力 gēnlì mūlabala / the five sense organs and corresponding consciousnesses
根性 gēnxìng the basis of strength
gòng to offer in worship
gōng merit-creating actions
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
贡高 貢高 gònggāo proud / arrogant / conceited
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观佛 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha
观空 觀空 guān kōng
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
观心 觀心 guān xīn
 1. to contemplate the mind
 2. Observe the Mind
观行 觀行 guān xíng contemplation and action
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广长舌 廣長舌 guǎng zhǎng shé a broad and long tongue
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过未 過未 guò wèi past and future
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
果断 果斷 guǒduàn to cut off the results of former karma
过去 過去 guòqù past
过去佛 過去佛 guòqù fó past Buddhas
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
果行 guǒxíng fruition and effort
顾问 顧問 gùwèn Advisor
hǎo Good
Merge
Harmony
和合 héhé Harmony
héng Eternity
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
hòu Deep
后生 後生 hòu shēng later rebirths / subsequent births
后身 後身 hòushēn last body / next body / last rebirth
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
后说 後說 hòushuō spoken later
狐狼 hú láng foxes and wolves
护生 護生 hù shēng Protecting Lives
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
坏色 壞色 huàisè kasaya / kaṣāya
华鬘 華鬘 huàmán hair tied like a flower
huán varnish tree / goldenrain tree
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
幻士 huànshì an illusionist / a conjurer
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化人 huàrén a conjured person
化身 huàshēn nirmanakaya
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
护法 護法 Hùfǎ
 1. to uphold the Dharma
 2. Protecting the Dharma
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì a religious assembly
huì Kindness
慧根 huì gēn root of wisdom / organ of wisdom
恚结 恚結 huì jié the bond of hate
慧解脱 慧解脫 huì jiětuō one who is liberated through wisdom / prajñāvimukta
慧身 huì shēn body of wisdom / aggregate of wisdom / prajñā-skandha
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
慧命 huìmìng
 1. friend / brother
 2. wisdom-life
护念 護念 hùniàn
 1. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 2. Safeguard the Mind
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
火界 huǒjiè fire / realm of fire / element of fire
护者 護者 hùzhě a demon / rākṣasa
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
a prediction / a prophecy / vyakarana
极成 極成 jí chéng agreed by both sides / prasiddha
嫉结 嫉結 jí jié the bond of envy
偈赞 偈讚 jì zàn to sing in praise of
jiā school / sect / lineage
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiā jia
伽罗 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
见道 見道 jiàn dào
 1. darśanamārga / path of vision
 2. to see the Way
见地 見地 jiàn dì insight
见性 見性 jiàn xìng
 1. to see one's true nature / to realize one's Buddha nature
 2. Seeing One's Nature
见处 見處 jiànchù dwelling in wrong views
见谛 見諦 jiàndì realization of the truth
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
讲堂 講堂 jiǎng táng
 1. a lecture hall
 2. lecture hall
降魔 jiàngmó Subduing Mara / to defeat evil
坚固 堅固 jiāngù sāla
见结 見結 jiànjié the bond of false views
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
憍慢 jiāomàn Arrogance
教授 jiàoshòu Professor
憍逸 jiāoyì untouchable / dalit
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
寂定 jìdìng samadhi / samādhi
嫉妬 jídù Jealousy
jié a kalpa / an eon
jié a fetter
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié gatha / hymn / verse
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
戒律 jiè lǜ
 1. śīla and vinaya / precepts and rules
 2. Precepts
戒身 jiè shēn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
界系 界繫 jiè xì bound to the three realms
界分 jièfēn a region / a realm
结缚 結縛 jiéfú a mental fetter or bond
戒行 jièháng to abide by precepts
结加 結加 jiéjiā to cross [legged]
结加趺坐 結加趺坐 jiéjiā fūzuò to sit cross-legged
结使 結使 jiéshǐ a fetter
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱道 解脫道 jiětuō dào
 1. the path of liberation / vimuktimārga
 2. the path of liberation
解脱门 解脫門 jiětuō mén
 1. the doors of deliverance / vimokṣadvāra
 2. Gate of Perfect Ease
解脱知见身 解脫知見身 jiětuō zhī jiàn shēn body of knowledge and experience of liberation
解脱身 解脫身 jiětuōshēn body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
积聚 積聚 jījù accumulation
极乐 極樂 jílè ultimate bliss
jìn diligence / perseverance
金翅鸟 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda
jìng Respect
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng Stillness
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
净观 淨觀 jìng guān pure contemplation
净天 淨天 jìng tiān pure devas
敬信 jìng xìn
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
净眼 淨眼 jìng yǎn pure eyes
经云 經云 jīng yún the sutra says
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚三昧 金剛三昧 jīngāng sānmèi vajrasamādhi
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
净洁 淨潔 jìngjié pure
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进力 精進力 jīngjìn lì unfailing progress / vīryabala
经律 經律 jīnglǜ Collection of Discourses and Collection of Monastic Rules
净妙 淨妙 jìngmiào pure and subtle
静默 靜默 jìngmò Quiet and Silent
精舍 jīngshè
 1. vihāra / hermitage
 2. vihara
金山 jīnshān golden mountain
近事 jìnshì disciple / lay person
尽智 盡智 jìnzhì understanding of the eradiction of afflictions / kṣayajñāna
近住 jìnzhù fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
九地 jiǔ dì nine lands / nine realms
九结 九結 jiǔ jié nine bonds
九无碍道 九無礙道 jiǔ wú ài dào nine unobstructed paths
极微 極微 jíwēi atom / particle / paramāṇu
伎乐 伎樂 jìyuè music
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
pada
具缚 具縛 jù fú completely bound / completely bound in delusion
俱解脱 俱解脫 jù jiě tuō simultaneous liberation
句义 句義 jù yì the meaning of a word / the meaning of a sentence
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
觉道 覺道 jué dào Path of Awakening
觉观 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉意 覺意 juéyì bodhyanga
觉者 覺者 juézhě awakened one
觉支 覺支 juézhī aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
觉知 覺知 juézhī Awareness
瞿沙 jùshā a wonderful sound / ghoṣa
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
具足戒 jùzújiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
堪忍 kānrěn to bear / to endure without complaint
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空法 kōng fǎ to regard all things as empty
空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
空三昧 kōng sānmèi the samādhi of emptiness
空行 kōng xíng practicce according to emptiness
空处 空處 kōngchù ākāśānantyāyatana / akasanantyayatana / sphere of infinite space / abode of infinite space
空净 空淨 kōngjìng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
口四 kǒusì four unwholesome acts of speech
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦谛 苦諦 kǔ dì the truth of suffering / the noble truth of the existence of suffering
苦果 kǔ guǒ
 1. suffering as a karmic result
 2. Effects of Suffering
苦苦 kǔ kǔ suffering from external circumstances
苦圣谛 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering
苦习圣谛 苦習聖諦 kǔ xí shèng dì the noble truth of the cause of suffering
苦智 kǔ zhì understanding of the fact of suffering
苦法智 kǔfǎzhì knowledge of the truth of suffering
苦海 kǔhǎi
 1. sea of suffering / abyss of worldly suffering
 2. ocean of suffering
kuì shame / decorum / propriety
苦痛 kǔtòng the sensation of pain
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
lán a hermitage
老苦 lǎo kǔ Old Age / suffering due to birth
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
乐根 樂根 lè gēn organs of pleasure
乐说 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma
乐修 樂修 lè xiū joyful cultivation
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
乐痛 樂痛 lètòng sensation of pleasure
transcendence
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
离欲 離欲 lí yù free of desire
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
量等 liàng děng the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
立法 lìfǎ to be upright in character
利根 lìgēn natural powers of intelligence
离垢 離垢 lígòu
 1. vimalā / stainless / immaculate
 2. Undefiled
离苦 離苦 líkǔ to transcend suffering
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
力士 lìshì one of great strength
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
六界 liù jiè six elements / six realms
琉璃王 liú lí wáng King Virudhaka
留难 留難 liú nán the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六入 liù rù the six sense organs / sadayatana
六神通 liù shéntōng the six supernatural powers
六师 六師 liù shī the six teachers
六通 liù tōng six supernatural powers
六行 liù xíng practice of the six pāramitās
琉璃 liúlí lapis lazuli
六识 六識 liùshí the six consciousnesses / the six types of sensory consciousness
六十二见 六十二見 liùshíèr jiàn sixty two views
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
利行 lìxíng
 1. altruism
 2. Beneficial Deeds
 3. altruism
lóng nāga / serpent / dragon
龙象 龍象 lóng xiàng dragon and elephant
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
乱心 亂心 luàn xīn a confused mind / an unsettled mind
lùn a treatise / a thesis / śastra
lún the cycle of rebirth
轮转生死 輪轉生死 lúnzhuǎn shēngsǐ transmigration through life and death
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
罗门 羅門 luómén Brahman
罗刹女 羅剎女 luóshānǚ female ogre / demoness / rākṣasī
monastic discipline / vinaya
马藏 馬藏 mǎcáng hidden like a horse’s
滿 mǎn Full
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
慢结 慢結 màn jié the bond of pride
门人 門人 mén rén
 1. disciple
 2. a hanger-on
mián torpor / drowsiness / middha
miào Wonderful
妙果 miào guǒ wonderful fruit
妙色 miào sè wonderful form
妙心 miào xīn Wondrous Mind
妙行 miào xíng a profound act
妙智 miào zhì wonderful Buddha-wisdom
妙道 miàodào
 1. a profound way
 2. Wondrous Way
妙乐 妙樂 miàolè sublime joy
miè the cessation of suffering
灭法 滅法 miè fǎ unconditioned dharma
灭尽定 滅盡定 miè jìn dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
迷惑 míhuo Confusion
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
命根 mìnggēn the effort to preserve life
evil / vice
to rub a monk's head for taking a vow
摩竭 mójié makara
末那 mònà manas / mind
摩尼 móní mani / jewel / gem
摩尼宝 摩尼寶 mòní bǎo
 1. mani jewel
 2. Mani Pearl
 3. mani-jewel
牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni
all women
那罗延 那羅延 Nàluóyán Narayana deva
男根 nán gēn male organ
内法 內法 nèi fǎ the Buddhadharma / the Dharma
内观 內觀 nèiguān vipasyana / insight meditation
内空 內空 nèikōng empty within
能信 néng xìn able to believe
能化 nénghuà a teacher
能破 néngpò refutation
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念法 niàn fǎ
 1. to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念清净 念清淨 niàn qīng jìng Pure Mind
念住 niàn zhù a foundation of mindfulness
涅槃界 nièpán jiè nirvāṇa-dhātu / the realm of Nirvāṇa
尼拘类 尼拘類 níjūlèi Indian banyan / nyagrodha tree
泥犁 nílí hell / niraya
尼师 尼師 níshī Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
女根 nǚ gēn female sex-organ
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
毘尼 píní monastic discipline / vinaya
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
辟支 Pìzhī Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
破戒 pòjiè to break a precept
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
普遍 pǔbiàn universal
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
七法 qī fǎ seven dharmas / seven teachings
起行 qǐ xíng to start out
悭结 慳結 qiān jié the bond of being miserly
揵度 qiándù collection of rules / skandhaka
前生 qiánshēng previous lives
弃除 棄除 qìchú elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
契经 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse
七觉 七覺 qījué seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
七觉意 七覺意 qījuéyì seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
qín diligence / perseverance / vīrya
亲里 親里 qīn lǐ relatives and neighbors
勤行 qín xíng diligent practice
qīng Clear
qíng sentience / cognition
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
清净众 清淨眾 qīngjìng zhòng the monastic community
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
勤求 qínqiú to diligently seek
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
乞食 qǐshí Begging for Food
求不得苦 qiú bùdé kǔ Not Getting What One Wants / suffering due to not getting what we want
求道 qiú dào
 1. to seek the Dharma
 2. Seeking the Way
kh
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
劝请 勸請 quànqǐng to request / to implore
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染污 rǎnwū tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染污心 rǎnwūxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
饶益 饒益 ráoyì Benefit
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
Rén Benevolence
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人师 人師 rén shī a teacher of humans
人法 rénfǎ people and dharmas / people and teachings
人间 人間 rénjiān human world
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
日月星 rì yuè xīng sun, moon and star
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入法界 rù fǎjiè to enter in the dharma realm / to perceive the dharma realm through meditation
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth
入灭 入滅 rù miè
 1. to enter Nirvāṇa / to pass away
 2. to enter into nirvana
入圣 入聖 rù shèng to become an arhat
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
入道 rùdào
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
ruì Auspicious
入门 入門 rùmén
 1. to become a monastic
 2. beginner
ruò re
如如 rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
入世 rùshì This Worldly
入胎 rùtāi Entry into the womb / to be conceived from Heaven
入心 rùxīn to enter the mind or heart
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
bodhisattva
三阿僧祇劫 sān āsēngzhǐ jié The Three Asankhyeya Kalpas / The Three Kalpas / The Three Asankya-Kalpas
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三不善根 sān bùshàngēn the three unwholesome roots
三禅 三禪 sān chán third dhyāna / third jhāna
三等 sān děng
 1. three equal characteristics
 2. three equals
三谛 三諦 sān dì three truths
三恶趣 三惡趣 sān è qù the three evil rebirths / the three evil realms
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三佛 sān fó Trikāya / the three bodies of the Buddha
三根 sān gēn
 1. the three grade of wholesome roots
 2. the three unwholesome roots
 3. the three roots with no outflows / the three passionless roots
三慧 sān huì Three Kinds of Wisdom / the three ways of acquiring wisdom
三结 三結 sān jié the three fetters
三解脱 三解脫 sān jiětuō the three doors of deliverance / the three gates of liberation
三解脱门 三解脫門 sān jiětuōmén the three doors of deliverance / the three gates of liberation
三句 sān jù three questions
三千 sān qiān three thousand-fold
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三三昧 sān sānmèi three samādhis
三三昧耶 sān sānmèiyé three equals
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三识 三識 sān shí three levels of consciousness
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三十七道品 Sān Shí Qī Dào Pǐn Bodhipakkhiyadhamma
三思 sān sī
 1. three kinds of thought
 2. Three Mental Conditions
三天 sān tiān three devas
三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa
三学 三學 sān xué threefold training / triśikṣā
三缘 三緣 sān yuán three links / three nidānas
三转 三轉 sān zhuǎn Three Turnings Dharma Wheel
三福 sānfú three bases of merit
三观 三觀 sānguān sanguan / threefold contemplation / three insights
三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning
三苦 sānkǔ three kinds of suffering
散乱 散亂 sànluàn distraction
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三痛 sāntòng three sensations / three vedanās
三无漏根 三無漏根 sānwúlòugēn the three roots with no outflows / the three passionless roots
三行 sānxíng
 1. the three karmas / three set phrase
 2. the three kinds of action
三耶三佛 sānyésānfó samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
三智 sānzhì three kinds of wisdom
三自归 三自歸 sānzìguī to take refuge in the Triple Gem
form / matter
色界 sè jiè realm of form
色入 sè rù entrances for objects of the senses
色声 色聲 sè shēng the visible and the audible
色心 sè xīn form and the formless
色阴 色陰 sè yīn the aggregate of form / rūpaskandha
色法 sèfǎ rupadharma / physical objects the phenomenal world
色界系 色界繫 sèjièxì bonds to dharmas in the Realm of Form
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧坊 sēng fāng monastic quarters
僧祇 sēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
刹多罗 剎多羅 shāduōluó land, realm, world, place, area, domain
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
沙门果 沙門果 shāmén guǒ the fruit of śramaṇa practice
沙弥 沙彌 shāmí
 1. Sramanera / śrāmaṇera / a novice Buddhist monk
 2. sramanera
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
shàn meditative concentration / dhyāna / jhāna
善报 善報 shàn bào wholesome retribution
善处 善處 shàn chù a happy state
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善见 善見 shàn jiàn skillful vision / keen sighted
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
山王 shān wáng the highest peak
善因 shàn yīn Wholesome Cause
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上人 shàngrén
 1. shangren / senior monastic
 2. supreme teacher
善果 shànguǒ
 1. a virtuous reward
 2. Virtuous Outcomes
山林 shānlín a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善意 shànyì Kind Intentions
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
舌根 shé gēn organ of taste / tongue
舍戒 捨戒 shě jiè to abandon the precepts
舍家 捨家 shějiā to become a monk or nun
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
shēn body / kāya
身根 shēn gēn sense of touch
深难见 深難見 shēn nán jiàn profound and hard to see
身识 身識 shēn shí body consciousness / consciousness of touch / kāyavijñāna
身证 身證 shēn zhèng bodily witness / one who has bodily testimony / kāyasākṣin
舍那 shènà
 1. śāṇa / a robe / a garment
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
阇那 闍那 shénà jnana
shēng birth
圣谛 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas
圣法 聖法 shèng fǎ the sacred teachings of the Buddha
生空 shēng kōng empty of a permanent ego
生苦 shēng kǔ suffering due to birth
生忍 shēng rěn Ordinary Patience
生身 shēng shēn the physical body of a Buddha
生天 shēng tiān highest rebirth
生相 shēng xiāng attribute of arising
圣道 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path
生佛 shēngfó
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
圣教 聖教 shèngjiāo sacred teachings
生起 shēngqǐ cause / arising
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
生死苦 生死苦 shēngsǐ kŭ suffering of Saṃsāra
生死海 shēngsǐhǎi the ocean of Saṃsāra
胜义 勝義 shèngyì beyond description / surpassing worldy ideas / superlative / inscrutable
圣语 聖語 shèngyǔ sacred language / āryabhāṣā / Sanskrit
生长 生長 shēngzhǎng growth
圣众 聖眾 shèngzhòng holy ones
身见 身見 shēnjiàn views of the body
身界 shēnjiè ashes or relics after cremation
身命 shēnmìng body and life
身入 shēnrù the sense of touch
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神通变化 神通變化 shéntōng biànhuà supernatural powers of transformation
神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shí Real
shī the practice of selfless giving / dāna
shī master
shì loka / a world
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
时成就 時成就 Shí Chéngjiù The Accomplishment of Time
十恶 十惡 shí è the ten evils
十二部经 十二部經 shí èr bù jīng Twelve Divisions of Sutras / dvādaśaṅga / the twelve divisions of Buddhist literature
十法 shí fǎ ten rules / perfecting of the ten rules
十戒 shí jiè ten 0recepts
十解 shí jiě ten abodes
十门 十門 shí mén ten gates
十想 shí xiǎng ten notions
实义 實義 shí yì true meaning / true doctrine
识阴 識陰 shí yīn consciousness aggregate / vijñānaskandha / viññāṇakhandha
实有 實有 shí yǒu in reality there is
施者 shī zhě The Giver
十智 shí zhì ten forms of understanding
释种 釋種 shì zhǒng Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha
识住 識住 shí zhù the bases of consciousness
释子 釋子 shì zǐ sons of Śākyamuni / disciples of the Buddha
十八界 shíbājiè eighteen realms
十二入 shíèr rù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition
十二入处 十二入處 shíèr rùchù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition
十二部 shíèrbù Twelve Divisions of Sutras
世间 世間 shìjiān world
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
识界 識界 shíjiè vijñāna-dhātu / the realm of consciousness
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
始觉 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment
十六行 shíliù xíng sixteen forms of practice
十六圣行 十六聖行 shíliùshèngxíng sixteen forms of noble practice
施设 施設 shīshè to establish / to set up
识身 識身 shíshēn mind and body
世俗 shìsú Secular
世俗智 shìsúzhì secular understanding
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
事相 shìxiāng phenomenon
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
施主 shīzhǔ
 1. an alms giver / a donor
 2. benefactor
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
shòu feelings / sensations
受法 shòu fǎ to receive the precept
受戒 shòu jiè
 1. to take precepts
 2. Take the Precepts
受想 shòu xiǎng sensation and perception
守一 shǒu yī guard the one / guard the one mind
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
守门者 守門者 shǒuménzhě dvarapala / dvarapalah
授与 授與 shòuyǔ to award / to confer
数法 數法 shù fǎ enumerating dharmas
水大 shuǐjiè water / water element
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
顺世 順世 shùnshì
 1. to die (of a monastic)
 2. materialistic / lokāyata
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
说净 說淨 shuō jìng explained to be pure
说欲 說欲 shuō yù explanation of desire
说戒 說戒 shuōjiè
 1. explation of the precepts / upoṣadha
 2. half monthly confession
 1. volition / cetanā
 2. Think
 1. to appear
 2. pseudo
四辩 四辯 sì biàn the four unhindered powers of understanding
四不坏信 四不壞信 sì bù huài xìn four objects of indestructible faith
四禅 四禪 sì chán
 1. the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas
 2. fourth dhyāna / fourth jhāna
四等 sì děng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
四見 sì jiàn four notions / four forms / four manifestations of self
四解 sì jiě the four unhindered powers of understanding
四句 sì jù four verses / four phrases
死苦 sǐ kǔ death
四圣谛 四聖諦 sì shèng dì the fourfold noble truth / four noble truths
四双八辈 四雙八輩 sì shuāng bā bèi four pairs in eight classes
四维 四維 sì wéi the four half points of the compass
四无色 四無色 sì wú sè four formless heavens
四无量 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 sì wúsè dìng
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
四信 sì xìn four kinds of faith
四行 sì xíng four practices
四意断 四意斷 sì yì duàn four right efforts / four right exertions
四意止 sì yì zhǐ The Four Bases of Mindfulness
四智 sì zhì the four forms of wisdom
寺主 sì zhǔ temple director / temple supervisor
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
思慧 sīhuì Wisdom from Thinking / wisdom acquired by reflection
四事 sìshì the four necessities
四天 sìtiān four kinds of heaven
四天下 sìtiānxià the four continents
斯陀含果 sītuóhán guǒ the fruit of a Sakṛdāgāmin
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
四缘 四緣 sìyuán the four conditions
sòng 1. ode; 2. praise
宿 from former lives
宿缘 宿緣 sù yuán
 1. causation from a previous life
 2. Past Conditions
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随转 隨轉 suízhuǎn teaching of adaptable philosophy
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
宿命智 sùmìngzhì knowledge of past lives
所缘缘 所緣緣 suǒ yuányuán ālambanapratyaya / ārammaṇapaccaya / observed object condition
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
所长 所長 suǒzhǎng Director (of an institute)
a pagoda / a stupa
他力 tālì the power of another
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
tán dana / the practice of giving / generosity
歎佛 tàn fó to praise the Buddha
昙摩 曇摩 tánmó dharma
檀那 tánnà
 1. dana / the practice of giving / generosity
 2. Dana
昙无 曇無 tánwú dharma
檀越 tányuè an alms giver / a donor
他心智 tāxīnzhì understanding of the minds of other beings
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
剃除 tì chú to cut off
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天耳 tiān ěr celestial ear / divine ear / divyaśrotra
天龙 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天衣 tiān yī the garments of a celestial being / celestial garments
天乐 天樂 tiān yuè heavenly music
天人 tiānrén Heavenly Beings
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
调心 調心 tiáo xīn Taming the Mind
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
童真 tóng zhēn having the simplicity of a child / kumārabhūta
头面礼 頭面禮 tóu miàn lǐ to prostrate oneself on the ground
头陀 頭陀 tóutuó
 1. elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
 2. austerities
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退转 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate
涂香 塗香 túxiāng to annoint
外法 wài fǎ outside teachings
万法 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things
往生 wǎng shēng
 1. a future life
 2. to be reborn
往诣 往詣 wǎngyì go towards
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
万劫 萬劫 wànjié ten thousand kalpas
wēi subtlety
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
威仪 威儀 wēiyí Conduct
未知智 wèizhīzhì knowledge extended to the higher realms
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
问答 問答 wèndá encounter dialog
闻慧 聞慧 wénhuì Wisdom from Hearing / śrutamayīprajñā / wisdom from listening
文尼 wénní a saint / a sage / a seer / muni
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna
我身 wǒshēn I / myself
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
五比丘 wǔ bìqiū five monastics
无常苦空 無常苦空 wú cháng kǔ kōng Impermanence
无常想 無常想 wú cháng xiǎng the notion of impermanence
五大 wǔ dà the five elements
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
五盖 五蓋 wǔ gài the five covers / the five hindrances / the five obstructions
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
五更 wǔ gèng five contacts
五见 五見 wǔ jiàn five views / five wrong views / pañcadṛṣṭi
五力 wǔ lì pañcabala / the five powers
无漏心 無漏心 wú lòu xīn mind of no outflows
无求 無求 wú qiú No Desires
五上 五上 wǔ shàng five upper fetters
五上分结 五上分結 wǔ shàng fèn jié five upper fetters
五上结 五上結 wǔ shàng jié five upper fetters
五盛阴 五盛陰 wǔ shèng yīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
五事 wǔ shì five dharmas / five categories
无所畏 無所畏 wú suǒ wèi without any fear
无所有处 無所有處 wú suǒ yǒu chù the third sphere in the formless realm / sphere of nothingness / ākiñcanyāyatana
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
五无间罪 五無間罪 Wǔ Wú Jiān Zuì Avici Hell / offenses deserving Fivefold Relentless Retribution
五下 wǔ xià five lower fetters
五下分结 五下分結 wǔ xià fèn jié five lower fetters
五下结 五下結 wǔ xià fènjié five lower fetters
無想 wú xiǎng no notion
无想定 無想定 wú xiǎng dìng meditative concentration with no thinking
五行 wǔ xíng five practices
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无诤 無諍 wú zhèng
 1. non-contention
 2. No Disputes
五智 wǔ zhì five kinds of wisdom
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无碍道 無礙道 wúài dào uninterupted way / immediate path / ānantaryamārga
无碍解 無礙解 wúàijiě unhindered understanding
无碍智 無礙智 wúàizhì omniscience
无惭 無慚 wúcán shamelessness / āhrīkya
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无愧 無愧 wúkuì
 1. disregard / lack of propriety / anapatrāpya
 2. With a Clear Conscience
 3. shamelessness
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量义 無量義 wúliàng yì
 1. the doctrine of all things
 2. the Mahāyāna canon
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无漏道 無漏道 wúlòu dào the undefiled way / anāsravamārga
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无明漏 無明漏 wúmínglòu avidyāsrava / contaminant of ignorance
五品 wǔpǐn five grades
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无身 無身 wúshēn no-body
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无生智 無生智 wúshēngzhì
 1. knowledge extended to the higher realms
 2. Non-Arising Wisdom
五识 五識 wǔshí
 1. five kinds of cognition / five kinds of perception
 2. five steps of cognition / five kinds of mind
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无为法 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无相解脱门 無相解脫門 wúxiāng jiětuō mén signless doors of deliverance
无相三昧 無相三昧 wúxiāng sānmèi samādhi of no appearance
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
无行 無行 wúxíng Non-Action
无学 無學 wúxué
 1. aśaikṣa / asekha / an adept
 2. aśaikṣa / asekha / an adept
无学道 無學道 wúxué dào aśaikṣamārga / the path of the adept
五衣 wǔyī anatarvasaka
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无缘 無緣 wúyuán lack of connection
无愿三昧 無願三昧 wúyuàn sānmèi samādhi of no desire
无着 無著 wúzhāo unattached
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
Cherish
latent tendencies / predisposition
to calm oneself
Joy
习谛 習諦 xí dì the noble truth of the cause of suffering
xián bhadra
xiān a sage
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
现法 現法 xiànfǎ for a Dharma to manifest in the world
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng incense
香华 香華 xiāng huà incense and flowers
降神 xiáng shén subduing the spirits
香界 xiāngjiè a Buddhist temple
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
相应法 相應法 xiāngyīng fǎ corresponding dharma / mental factor
相应心 相應心 xiāngyīng xīn a mind associated with mental afflictions
仙人 xiānrén a sage
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现在 現在 xiànzài now, present
邪定 xié dìng destined to be evil
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪行 xiéxíng
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
西方 xīfāng the Western [Pureland]
系缚 繫縛 xìfú tied to
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
信成就 Xìn Chéngjiù The Accomplishment of Faith
心法 xīn fǎ mental objects
信根 xìn gēn faith / the root of faith
心解脱 心解脫 xīn jiětuō
 1. to liberate the mind
 2. liberation of mind
心净 心淨 xīn jìng A Pure Mind
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
心灭 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
心受 xīn shòu mental perception
心数 心數 xīn shù a mental factor
心数法 心數法 xīn shù fǎ a mental factor
心所 xīn suǒ a mental factor
心心 xīn xīn the mind and mental conditions
心意识 心意識 xīn yì shí
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
信道 xìndào a processional way
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action
性起 xìng qǐ arising from nature
行乞 xíng qǐ to beg / to ask for alms
行善 xíng shàn to do good works / to perform wholesome actions
行婬 xíng yín lewd desire
行法 xíngfǎ cultivation method
行人 xíngrén Practitioner
性相 xìngxiāng inherent attributes
行阴 行陰 xíngyīn the aggregate of volition
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
信念 xìnniàn Belief
心行 xīnxíng mental activity
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修法 xiūfǎ a ritual
修慧 xiūhuì Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation
修空 xiūkōng trained in focus on emptiness
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
修行人 xiūxíngrén practitioner
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
xué a learner
学人 學人 xuérén student of the Way
学无学 學無學 xuéwúxué one who is still studying and one who has completed their study
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
虚空界 虛空界 xūkōng jiè visible space
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
须陀洹果 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
yán a garland / an adornment / avataṃsa
眼根 yǎn gēn the faculty of sight
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
燕坐 yān zuò to meditate in seclusion / pratisaṃlayana / patisallāṇa
yǎng Nurture
杨枝 楊枝 yáng zhī willow branch
眼识 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa
演说 演說 yǎnshuō to expound
要行 yào xíng essential conduct
karma / kamma / karmic deeds / actions
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
Righteousness
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
Buddhism
意地 yì dì stage of intellectual consciousness
一佛 yī fó one Buddha
异见 異見 yì jiàn different view
疑结 疑結 yí jié the bond of doubt
一界 yī jiè one world
意解 yì jiě liberation of thought
一解脱 一解脫 yī jiětuō one liberation
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
意生 yì shēng arising from thoughts
一识 一識 yī shí one perception / one knowledge
一食 yī shí one meal
疑网 疑網 yí wǎng a web of doubt
异学 異學 yì xué study of non-Buddhist worldviews
一缘 一緣 yī yuán one fate / shared destiny
一智 yī zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
衣钵 衣缽 yībō
 1. robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk
 2. robe and bowl
一谛 一諦 yīdì one truth / suchness / inherent nature / true nature / bhūtatathatā / tathatā / tathata
一地 yīdì one ground
一法 yīfǎ one dharma / one thing
意根 yìgēn the mind sense
依果 yīguǒ correlative effect / fruition of an outflow / niṣyandaphala
一行 yīháng one practice
一家 yījiā same family
已今当 已今當 yǐjīndāng past, present, and future
一句 yījù
 1. a phrase / one sentence
 2. a sentence
意乐 意樂 yìlè joy / happiness
一面 yīmiàn one side, simultaneously
一明 yīmíng a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīn an aggregate / a group
阴入 陰入 yīn rù aggregates and sense fields
婬欲 yín yù sexual desire
yìng to accept
应法 應法 yīng fǎ in harmony with the Dharma
应机 應機 yìng jī Opportunities
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
应身 應身 yīngshēn
 1. nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body
 2. saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
应作 應作 yīngzuò a manifestation
印可 yìnkě to confirm
音声 音聲 yīnshēng sound
因时 因時 yīnshí the circumstances of time
因相 yīnxiāng causation
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切入 yīqiē rù kasina
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切经 一切經 yīqièjīng all scriptures
一色 yīsè
 1. ekarūpa / no difference
 2. something minute / an atom
 3. one form of practice
异生 異生 yìshēng an ordinary person / pṛthagjana
一生 yīshēng all one's life
意识界 意識界 yìshí jiè consciousness / awareness
一体 一體 yītǐ single substance
一味 yīwèi
 1. one flavor [of dharma]
 2. one taste
一向 yìxiàng one direction
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
一音 yīyīn
 1. one sound / the sound of the Buddha
 2. one voice
依正 yīz hèng two kinds of retribution / direct and conditional retribution
已知根 yǐzhīgēn one who already knows the roots
一中 yīzhōng
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
义宗 義宗 yìzōng doctrine
yòng yong / function / application
勇猛 yǒngměng ardency
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
优钵罗 優鉢羅 yōubōluó utpala / blue lotus
有法 yǒufǎ something that exists
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
有身见 有身見 yǒushēnjiàn the view or belief that there is a real self / satkāyadṛṣṭi / sakkāyadiṭṭhi
优昙 優曇 yōután udumbara
优昙跋罗 優曇跋羅 yōutánbáluó udumbara
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
有为法 有為法 yǒuwèifǎ
 1. saṃskṛta / conditioned
 2. Conditioned Dharmas
遊戏 遊戲 yóuxì to be free and at ease
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
有性 yǒuxìng having the nature
由延 yóuyán yojana
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
欲爱 欲愛 yù ài
 1. passionate love
 2. love inspired by desire
欲法 yù fǎ with desire
与果 與果 yǔ guǒ fruit produced
欲界 yù jiè realm of desire
欲乐 欲樂 yù lè the joy of the five desires
与欲 與欲 yǔ yù with desire / with consent
yuàn a vow
yuán Origin
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuán Perfect
远尘离垢 遠塵離垢 yuǎn chén lí gòu
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
怨亲 怨親 yuàn qīn
 1. hate and affection
 2. Foes and Kin
远行 遠行 yuǎn xíng proceeding afar
愿行 願行 yuàn xíng cultivation and vows
愿智 願智 yuàn zhì wisdom resulting from a vow / to vow to obtain all-knowledge
怨敌 怨敵 yuàndí an enemy
缘法 緣法 yuánfǎ causes and conditions
圆光 圓光 yuánguāng halo
怨家 yuànjiā an enemy
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
怨憎会苦 怨憎會苦 yuànzēng huì kǔ
 1. suffering due to closeness to loathsome people
 2. suffering of having to meet the hateful
缘中 緣中 yuánzhōng the place at which the mind is centered
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
欲界系 欲界繫 yùjièxì bonds of the desire realm
余趣 餘趣 yúqù other realms
在天 zài tiān
 1. in heaven
 2. the ruler
在家 zàijiā lay person / laity
赞佛 讚佛 zàn fó to praise the Buddha
澡罐 zǎoguàn tub
澡浴 zǎoyù to bathe
koan / kōan / gong'an
憎爱 憎愛 zēng ài hate and love
增上心 zēng shàng xīn
 1. unsurpassed mind
 2. meditative mind
 3. improving the mind
增上缘 增上緣 zēng shàng yuán
 1. predominant condition / adhipatipratyaya
 2. Positive Conditions
 3. contributory factor
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增上 zēngshàng additional / increased / superior
增上慢 zēngshàngmàn conceit / abhimāna
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhāi
 1. to abstain from meat or wine
 2. a vegetarian diet / vegetarian food
 3. to give alms
 4. to fast
 5. a temple hostel
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
长老 長老 zhǎnglǎo
 1. an elder monastic
 2. Elder
zháo to attach / to grasp
zhēn True
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正观 正觀 zhèng guān right observation
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正命 zhèng mìng
 1. Right Livelihood
 2. right livelihood
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正趣 zhèng qù proper path
正思 zhèng sī Right Thought
正思惟 zhèng sīwéi Right Intention / Right Thought
正业 正業 zhèng yè
 1. Right Action
 2. Right Action
正语 正語 zhèng yǔ
 1. Right Speech
 2. Right Speech
正道 zhèngdào Right Path
正定 Zhèngdìng
 1. Right Meditative Concentration / Right Concentration
 2. Right Concentration
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment
正说 正說 zhèngshuō proper teaching
正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom
真实 真實 zhēnshí true reality
zhì Aspiration
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhī Understanding
zhì Wisdom
知根 zhī gēn organs of perception
止观 止觀 Zhǐ Guān
 1. calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā
 2. Cessation and Contemplation
 3. calming and contemplating
知律 zhī lǜ a maintainer of monastic discipline
知世间 知世間 zhī shìjiān one who knows the world
止息 zhǐ xī to stop and rest
智相 zhì xiāng discriminating intellect
知行 zhī xíng Understanding and Practice
执持 執持 zhíchí to hold firmly
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
智行 zhìxíng wisdom and cultivation / wisdom and practice
至真 zhìzhēn most-true-one / arhat
众生恩 眾生恩 zhòng shēng ēn Kindness of Sentient Beings
中食 zhōng shí midday meal
种智 種智 zhǒng zhì knowledge of the seed or cause of all phenomena
重担 重擔 zhòngdān a heavy load
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
中流 zhōngliú Middle Stream Monthly
中品 zhōngpǐn middle rank
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
中阴 中陰 zhōngyīn an intermediate existence between death and rebirth
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhòu mantra / charm / spell
zhù abbot
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住世 zhù shì abide in the world
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
转生 轉生 zhuǎnshēng reincarnation / transmigration
转世 轉世 zhuǎnshì reincarnation / transmigration
浊世 濁世 zhuó shì the world in chaos
主事 zhǔshì heads of affairs
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
自相 zì xiāng individual characteristics
自觉 自覺 zìjué
 1. Self-Awakening
 2. self-awareness
自力 zìlì one's own power
紫磨金 zǐmójīn polished rose gold
自言 zìyán to admit
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
Contented
罪苦 zuìkǔ suffering caused by one's own wrongdoing
最正觉 最正覺 zuìzhèngjué abhisaṃbuddha / supreme perfect enlightenment
坐禅 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate
作务 作務 zuòwù Service and Chore