Glossary and Vocabulary for Xiaopin Boreboluomi Jing 《小品般若波羅蜜經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 1120 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 若菩薩欲求般若波羅蜜
2 786 菩薩 púsà bodhisatta 若菩薩欲求般若波羅蜜
3 771 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 佛告須菩提
4 489 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
5 425 xíng to walk / to move 汝從是東行
6 371 Buddha / Awakened One 佛告須菩提
7 362 yán to speak / to say / said 須菩提白佛言
8 338 rén person / people / a human being 如是之人
9 315 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 當不退於阿耨多羅三藐三菩提
10 312 zhī to know 當知報恩
11 292 zuò to do 作光明故
12 282 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 善知識者能說空
13 254 method / way 當以愛重恭敬法故
14 243 niàn to read aloud / to recite 行時莫念疲倦
15 240 shòu to suffer / to be subjected to 莫動色受
16 238 xīn heart 離諂曲心
17 216 to leave / to depart / to go away / to part 離諂曲心
18 203 color 莫動色受
19 201 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 無眾生
20 199 zhōng middle 於空林中
21 199 shí knowledge / understanding
22 192 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
23 191 xiǎng to think
24 180 néng can / able 善知識者能說空
25 173 desire 為欲因緣故
26 173 shí time / a period of time 本求般若波羅蜜時
27 159 薩婆若 sàpóruò sarvajña 疾得薩婆若
28 157 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗
29 156 憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 憍尸迦
30 143 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養法故
31 141 shēng to be born / to give birth 生大師想
32 138 xué to study / to learn 令汝得學般若波羅蜜方便之力
33 135 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 應觀諸法實相
34 132 wén to hear 聞空中聲言
35 131 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 即是如來
36 122 爾時 ěr shí at that time 汝於爾時
37 121 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 佛說一切法無垢
38 121 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 爾時釋提桓因作是念
39 119 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 受無量苦
40 118 白佛 bái fó to address the Buddha 須菩提白佛言
41 115 suí to follow 隨堅實三昧
42 113 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 諸法性觀三昧
43 113 lái to come 是諸佛向從何來
44 112 zhù to dwell / to live / to reside 即住不行
45 110 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人
46 110 jiàn to see 離於有見
47 107 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 作諸因緣
48 104 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 迴向阿耨多羅三藐三菩提
49 102 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 讀誦正憶念
50 100 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 爾時佛告阿難
51 100 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 有法名摩訶般若波羅蜜
52 100 佛言 Fó yán the Buddha said 薩陀波崙菩薩白諸佛言
53 98 jīn today / modern / present / current / this / now 今在雷音威王佛所
54 97 to go 去此五百由旬
55 95 shēn deep 應深恭敬愛重信樂
56 92 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 諸法無邊故
57 90 to reach 及城中男女
58 90 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 辟支佛
59 88 kōng empty / void / hollow 於空林中
60 86 idea 於意云何
61 85 諸天 zhūtiān devas 於是大會百千萬眾諸天世人一處集會
62 84 soil / ground / land 橋津如地
63 83 jìng clean 無垢淨三昧
64 82 one 譬如有人唯有一子
65 82 big / great / huge / large / major 甚大憂惱
66 81 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 況聲聞
67 79 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 思惟如是功德利故
68 77 děng et cetera / and so on 俱入常喜等園
69 75 good fortune / happiness / luck 是福雖多
70 75 to arise / to get up 薩陀波崙菩薩從三昧起
71 74 無有 wú yǒu there is not 無有餘念
72 73 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能得般若波羅蜜
73 72 曇無竭菩薩 Tánwújié púsà Dharmodgata bodhisattva 曇無竭菩薩宮舍在上
74 71 dialect / language / speech 語婆羅門
75 71 lìng to make / to cause to be / to lead 令受好妙色聲香味觸
76 70 shì matter / thing / item 遙見此事
77 70 meaning / sense 即是行甚深義
78 70 chù a place / location / a spot / a point 多聚人處
79 70 說法 shuō fǎ a statement / wording 惡魔或時為說法者
80 69 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多聚人處
81 69 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅無來無去
82 68 惡魔 èmó Māra 惡魔或時為說法者
83 67 譬如 pìrú for examlpe 譬如有人唯有一子
84 67 qiú to request 薩陀波崙菩薩云何求般若波羅蜜
85 65 不見 bújiàn to not see 不見諸佛
86 64 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持讀誦
87 64 甚多 shén duō extremely many 甚多
88 64 虛空 xūkōng empty space 薩陀波崙菩薩受虛空中如是教已
89 64 gào to tell / to say / said / told 佛告須菩提
90 63 世間 shìjiān world / the human world 一切世間所應敬禮
91 63 shēn human body / torso 莫自高身
92 62 不可得 bù kě dé unobtainable 諸法不可得三昧
93 61 名為 míngwèi to be called 一名為賢
94 61 魔事 móshì Māra's deeds / hindrances 應覺魔事
95 61 阿惟越致 Āwéiyuèzhì avaivartika / non-retrogression 應以深般若波羅蜜試阿惟越致菩薩
96 61 方便 fāngbiàn convenient 我不知方便之力
97 60 jìn to the greatest extent / utmost 盡諸功德邊
98 60 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 福德所致
99 59 shàng top / a high position 莫念上
100 58 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 當以愛重恭敬法故
101 57 甚深 shénshēn very profound / what is deep 即是行甚深義
102 56 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無生無滅法
103 56 child / son 譬如有人唯有一子
104 56 jiě to loosen / to unfasten / to untie 如我解佛所說義
105 55 zhì wisdom / knowledge / understanding 但是愚人無有智故
106 55 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 云何菩薩行般若波羅蜜
107 55 過去 guòqù past / previous/ former 過去諸佛本行菩薩道時
108 54 can / may / permissible 乃可應捨恒河沙身
109 53 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 不生無佛世界
110 53 nán difficult / arduous / hard 得離諸難
111 52 薩陀波崙菩薩 Sàtuóbōlún púsà Sadāprarudita Bodhisattva 當如薩陀波崙菩薩
112 51 huài bad / spoiled / broken / defective 諸法不壞三昧
113 51 經卷 jīngjuǎn volumes of classics / volumes of scriptures / ancient scrolls 若從經卷聞
114 49 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 隨喜菩薩行應般若波羅蜜念
115 48 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 其池成就八功德水
116 47 shì to show / to reveal 我不得示汝
117 47 jìn nearby 去當近遠
118 47 wèn to ask 當問諸佛從何所來
119 47 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 令種善根故
120 47 dào way / road / path 當疾得佛道
121 47 to take / to get / to fetch 取是曼陀羅華
122 46 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 七寶莊嚴
123 46 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 一切世界勝最第一
124 46 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 寬博清淨
125 46 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離聲聞
126 46 zài in / at 今在雷音威王佛所
127 45 xìng gender 諸法性觀三昧
128 45 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 當離一切眾生之相
129 45 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可奪三昧
130 44 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 汝以是勤行精進愛樂法故
131 43 wèi Eighth earthly branch 未得阿毘跋致者
132 43 shèng to beat / to win / to conquer 得勝三昧
133 42 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 大光明不可思議智慧
134 41 huàn a fantasy / an illusion 一切法如幻
135 41 zhòng many / numerous 有城名眾香
136 41 jiāo to teach / to educate / to instruct 薩陀波崙菩薩受虛空中如是教已
137 40 shě to give 捨是身不
138 39 duò to fall / to sink 風吹香華墮池水中
139 39 happy / glad / cheerful / joyful 如作五樂
140 39 hair 於是事中當發大願
141 38 zhǒng kind / type 令種善根故
142 38 具足 jùzú complete / full / perfect 香色具足
143 38 shuǐ water 其池成就八功德水
144 38 extra / surplus / remainder 無有餘念
145 37 tiān day 以天曼陀羅華
146 37 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 乃可應捨恒河沙身
147 37 to reply / to answer 答我言
148 36 相貌 xiàngmào appearance / features 皆以是文字章句相貌
149 36 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 尊重讚歎
150 36 interesting 我等不應載車趣曇無竭菩薩
151 36 pǐn product / goods / thing 薩陀波崙品第二十七
152 35 bǎi one hundred 於是大會百千萬眾諸天世人一處集會
153 35 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 假令閻浮提所有眾生
154 35 to enter 俱入常喜等園
155 35 shǎo few 其過尚少
156 34 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 無所有
157 34 guò to cross / to go over / to pass 若過百劫
158 34 guān to look at / to watch / to observe 莫念莫觀
159 34 未來 wèilái future 未來
160 33 huá Chinese 眾雜好華
161 32 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如聲聞人
162 32 power / force / strength 我不知方便之力
163 32 便 biàn convenient / handy / easy 便作是念
164 32 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 三千大千世界
165 32 zhèng proof 行甚深義而不證是義
166 32 五百 wǔ bǎi five hundred 去此五百由旬
167 32 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment 皆發阿耨多羅三藐三菩提心
168 31 薩陀波崙 Sàtuóbōlún Sadāprarudita 薩陀波崙品第二十七
169 31 to remember / to memorize / to bear in mind 必得阿耨多羅三藐三菩提記
170 31 修習 xiūxí to practice / to cultivate 隨所修習
171 31 qián front 莫念前
172 30 如實知 rúshízhī understanding of thusness 若能如實知佛所說
173 30 zhòng heavy 當以愛重恭敬法故
174 30 不為 bùwéi to not do 不為諸魔所壞
175 29 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 則不行佛法
176 29 行者 xíngzhě practitioner 中有如說行者
177 29 female / feminine 唯一長者女
178 29 shū book 中有書者
179 29 Māra 破魔三昧
180 28 書寫 shūxiě to write 亦當了了書寫經卷
181 28 xiān first 并先所給五百侍女
182 28 to bind / to tie 為魔所縛
183 28 shù tree 皆以七寶多羅之樹
184 28 xiū to decorate / to embellish 以此修集阿耨多羅三藐三菩提
185 28 不行 bùxíng will not do / will not work 則不行佛法
186 27 liàng a quantity / an amount 當得無量不可思議功德之利
187 27 學者 xuézhě scholar 菩薩如是學者
188 27 to protect / to guard 若欲護助者
189 27 受記 shòu jì a prediction / vyakarana 若不得受記菩薩
190 27 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 是諸布施持戒
191 27 十方 shí sāng the ten directions 亦不至十方
192 27 阿毘跋致 āpíbázhì avivaha / irreversible 八名阿毘跋致
193 26 different / other 異類眾鳥
194 26 èr two 二日
195 26 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate 於阿耨多羅三藐三菩提退轉者
196 26 zhì to place / to lay out 置是函中
197 26 shī to lose 慎莫忘失
198 26 ài to love 當以愛重恭敬法故
199 26 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 亦莫分別內法外法
200 26 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 供養恭敬尊重般若波羅蜜
201 25 阿毘跋致菩薩 āpíbázhì púsà irreversible bodhisattva 稱揚讚歎諸阿毘跋致菩薩
202 25 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 散五色華
203 25 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 譬如比丘得第三禪
204 25 所行 suǒxíng actions / practice 當隨所行
205 24 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections 當善學六波羅蜜
206 24 zuò to sit 法座上坐
207 24 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 今轉女身
208 24 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 今現在無量阿僧祇世界諸佛
209 24 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 不驚不怖
210 24 border / boundar / juncture 一切無礙際三昧
211 24 不知 bùzhī do not know 我不知方便之力
212 24 jué to awake 應覺魔事
213 24 不退 bùtuì to not leave / to not go back 當不退於阿耨多羅三藐三菩提
214 24 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相
215 24 不受 bùshòu to not accept 不受諸身三昧
216 23 to be terrified / to be afraid / to be frightened 不驚不怖
217 23 jié take by force / to coerce 若二劫三劫
218 23 hǎo good 令受好妙色聲香味觸
219 23 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 皆以七寶校成雜色莊嚴
220 23 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩應如是學一切捨法
221 23 disease / sickness / ailment 疾得阿耨多羅三藐三菩提
222 22 zēng to increase / to add to / to augment 善根不增
223 22 不樂 bùlè unhappy 阿惟越致菩薩不樂說世間雜事
224 22 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 衣服幡蓋
225 22 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅等
226 22 bitterness / bitter flavor 除我此苦
227 22 yuàn to hope / to wish / to desire 汝願何等
228 22 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 親近善知識
229 22 不分 bùfēn to not differentiate / to not distinguish 則不分別
230 22 jiǎn to deduct / to subtract 亦無增無減
231 22 女人 nǚrén woman / women 爾時薩陀波崙菩薩與五百女人
232 22 contrary / opposite / backwards / upside down 不謗不逆
233 22 zhōng end / finish / conclusion 終不空死
234 22 滿 mǎn full 薩陀波崙菩薩滿七歲中
235 22 大師 dàshī venerable master / great master / master 生大師想
236 21 huì can / be able to 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
237 21 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 求阿羅漢
238 21 弟子 dìzi disciple / follower / student 是名真佛弟子
239 21 智慧 zhìhuì wisdom 大光明不可思議智慧
240 21 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 中有諸船
241 21 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 不可稱量
242 21 歡喜 huānxǐ joyful 三名歡喜
243 21 zhèng upright / straight 讀誦正憶念
244 21 佛教 Fójiào Buddhism 佛教藏
245 21 to fly 是人則為久習阿耨多羅三藐三菩提行
246 21 to doubt / to disbelieve 信解不疑
247 21 名字 míngzi full name 名字語言莊嚴三昧
248 21 guǎng wide / large / vast 縱廣十二由旬
249 21 摩訶般若 móhē bōrě great wisdom / mahāprajñā 有法名摩訶般若波羅蜜
250 20 大地獄 Dà Dìyù a great hell / Avici Hell 而今墮此大地獄中
251 20 mèng a dream 如夢
252 20 非人 fēi rén a non-human 為非人所持者
253 20 誹謗 fěibàng to slander 若有誹謗拒逆般若波羅蜜
254 20 four 其宮舍中有四園觀常所娛樂
255 20 如如 rúrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如如來無憎無愛
256 20 華香 huà xiāng incense and flowers 無有華香瓔珞
257 20 bǎo a jewel / gem / a treasure 種種寶果
258 20 huǐ to regret 心無疑悔
259 20 to ward off with hand / to defend 若有誹謗拒逆般若波羅蜜
260 20 yuǎn far / distant 去當近遠
261 20 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 如說修行
262 20 不可量 bù kě liàng uncountable / immeasurable 不可量事
263 19 jiǔ old 久乃可得
264 19 seven 薩陀波崙品第二十七
265 19 yuán fate / predestined affinity 以眾緣合則有
266 19 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 以如來舍利
267 19 貪著 tānzhe attachment to desire 若有人以如來身色音聲而生貪著
268 19 tīng to listen 中有聽者
269 19 中道 zhōng dào the middle way 中道入一大城
270 19 xìn to believe / to trust 若有信般若波羅蜜
271 19 利益 lìyì benefit / interest 常利益我
272 19 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 應觀諸法實相
273 19 希有 xīyǒu uncommon 甚為希有
274 19 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 以顛倒心故
275 19 小品般若波羅蜜經 Xiǎo Pǐn Bōrěbōluómì Jīng Xiaopin Boreboluomi Jing / The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines 小品般若波羅蜜經卷第十
276 18 幢幡 chuángfān a hanging banner 幢幡
277 18 shí real / true 實以深心為愛法故
278 18 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 不久當善知般若波羅蜜
279 18 day of the month / a certain day 二日
280 18 poison / venom 譬如有人為毒箭所中
281 18 飲食 yǐn shí food and drink 莫念飲食
282 18 人為 rénwèi man-made 是人為得大利
283 18 不久 bùjiǔ not long / soon 不久得聞般若波羅蜜
284 18 zàn to praise 讚言
285 18 capacity / degree / a standard / a measure 已度惡道
286 18 之中 zhīzhōng inside 我見生死之中
287 18 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 漏盡心得解脫
288 17 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice 不為須陀洹果
289 17 zhòu mantra / charm / spell 不以呪術藥草引接女人
290 17 心所 xīn suǒ a mental factor 釋提桓因知薩陀波崙心所念
291 17 xiàn to appear / to manifest / to become visible 忽然不現
292 17 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 汝應信解空
293 17 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 有城名眾香
294 17 huì anger / rage 無過無恚
295 17 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 五名安隱
296 17 sufficient / enough 其座四足
297 17 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說一切法無垢
298 17 yòng to use / to apply 用是血髓為
299 17 行菩薩道 xíng pú sà dào practice the bodhisattva path 行菩薩道
300 17 諸相 zhūxiāng all appearances 應離諸相
301 16 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 一切法如涅槃
302 16 無盡 wújìn endless / inexhaustible 是諸佛無盡法藏
303 16 大海 dàhǎi sea / ocean 如大海水
304 16 guǒ a result / a consequence 種種寶果
305 16 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 中有誦者
306 16 bái white 青黃赤白
307 16 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 無二無別
308 16 夢中 mèngzhōng in a dream 如人夢中
309 16 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 如虛空無分別
310 16 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 我滅度後
311 16 有法 yǒufǎ something that exists 有法名摩訶般若波羅蜜
312 16 business / industry 少有能起轉輪王業
313 16 varied / complex / not simple 眾雜好華
314 16 所謂 suǒwèi so-called 所謂
315 16 色界 sè jiè realm of form 色界諸天子白佛言
316 16 一日 yī rì one [whole] day 若一日
317 15 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 若菩薩為善知識所護念者
318 15 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 色離和合法
319 15 斯陀含果 sītuóhán guǒ the fruit of a Sakṛdāgāmin 斯陀含果
320 15 父母 fùmǔ parents / mother and father 當白父母
321 15 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 亦莫思惟
322 15 jīng to go through / to experience 諸經不能至薩婆若者
323 15 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma 汝所樂說
324 15 阿那含果 anàhán guǒ the fruit of Anāgāmin / the fruit of a non-returning 阿那含果
325 15 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 應恭敬而反輕慢
326 15 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 凡夫無智
327 15 chí to grasp / to hold 中有持者
328 15 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 阿羅漢果
329 15 事故 shìgù accident 以是事故
330 15 fēn to separate / to divide into parts 百千萬億分不及一
331 14 hòu after / later 莫念後
332 14 shí food / food and drink 若欲不空食國中施
333 14 化作 huàzuò to change into / to turn into / to become 即化作婆羅門
334 14 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings 一切世間天
335 14 最上 zuìshàng supreme 最上最妙
336 14 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 是諸布施持戒
337 14 zhù to help / to assist 我等應助成汝
338 14 gain / advantage / benefit 思惟如是功德利故
339 14 親近 qīnjìn to get close to 親近善知識
340 14 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 布施持戒忍辱精進禪定智慧
341 14 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 行於生死
342 14 命終 mìng zhōng to die / to end a life 一旦命終
343 14 敬禮 jìnglǐ namo / to pay respect to / to take refuge 一切世間所應敬禮
344 14 不復 bùfù to not go back 皆不復現
345 14 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 得到城邑聚落村舍
346 14 伎樂 jìyuè music 作諸伎樂
347 14 shǔ to count 離諸數
348 14 five 如作五樂
349 13 深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya 實以深心為愛法故
350 13 七寶塔 Qī bǎo tǎ Seven Pagodas 起七寶塔
351 13 è evil / vice 不聞諸惡音聲
352 13 chéng a city / a town 有城名眾香
353 13 怨賊 yuànzéi someone that is hated as an evil doer 若菩薩在怨賊中
354 13 to die 數受生死
355 13 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如實不顛倒涅槃
356 13 tóng like / same / similar 同號散花
357 13 zuò seat 敷大法座
358 13 shēng sound 令受好妙色聲香味觸
359 13 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 離滅欲恚癡性
360 13 無上 wúshàng supreme / unexcelled 諸佛無上三昧
361 13 佛神力 fóshén lì power of the Buddha 佛神力故
362 13 稱揚 chēngyáng to praise / to commend 稱揚菩薩品第二十三
363 13 zuì crime / sin / vice 我為大罪故
364 13 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 乃能自受如是苦惱
365 13 zhēn real / true / genuine 以真金鍱
366 13 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 若從法師聞
367 13 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶合成
368 13 所為 suǒwèi what one does / doings 菩薩所為甚難
369 13 sān three 三名華飾
370 13 lòu to leak / to drip 乃至一漏刻頃
371 13 biān side / boundary / edge / margin 諸池水邊
372 13 如是說 rú shì shuō Thus Said 第二第三亦如是說
373 13 nǎo to be angry / to hate 欲度一切眾生生死苦惱
374 12 chéng to mount / to climb onto 辟支佛乘
375 12 空中 kōngzhōng in the sky / in the air 聞空中聲言
376 12 方便力 fāngbiàn lì the power of skillful means 說法者以方便力故受是五欲
377 12 聞說 wénshuō to hear told / to hear what was said 有菩薩先世聞說深般若波羅蜜
378 12 勤行 qín xíng diligent practice 汝以是勤行精進愛樂法故
379 12 光明 guāngmíng bright 作光明故
380 12 無常 wúcháng irregular 是法無常非是常
381 12 臥具 wòjù bedding 臥具
382 12 letter / symbol / character 一切法但假名字
383 12 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 彌勒菩薩
384 12 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend / to compliment 有稱讚者
385 12 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 為諸大眾說般若波羅蜜
386 12 自行 zìxíng voluntary / autonomous 自行掃瞄辨識
387 12 wàn ten thousand 與六萬八千婇女
388 12 驚怖 jīngbù to surprise 欲令菩薩驚怖毛竪
389 12 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 一心聽法
390 12 rěn to bear / to endure / to tolerate 有八千人得無生法忍
391 11 yòu right / right-hand 復割右髀
392 11 長夜 chángyè long dark night 長夜信樂深法
393 11 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 及欲界萬天子
394 11 dōng east 汝從是東行
395 11 若干 ruògān a certain number or amount of 捨若干劫數生死之難
396 11 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 當於何所得好名華
397 11 cáng to hide 佛教藏
398 11 shě to give 曇無竭菩薩宮舍在上
399 11 使 shǐ to make / to cause 還使我身
400 11 shì a generation 乃至七世父母
401 11 miào wonderful / fantastic 遙見妙臺
402 11 xiǎo small / tiny / insignificant 是人有小因緣
403 11 塗香 túxiāng to annoint 燒香塗香
404 11 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 無有華香瓔珞
405 11 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 則具足檀波羅蜜
406 11 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 為作依止
407 11 zhū pearl 珠能除滅
408 11 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 當知是菩薩新發大乘
409 11 不及 bù jí not as good as / inferior to 百分不及一
410 11 to know / to learn about / to comprehend 一切眾難皆悉得斷
411 11 to connect / to relate 一切法無繫著
412 11 huǒ fire / flame 色如火
413 11 to translate / to interpret 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
414 11 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 一切無礙際三昧
415 11 能信 néng xìn able to believe 菩薩若能信解如佛所說般若波羅蜜
416 11 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 即化作婆羅門
417 11 現世 xiànshì the present rebirth / the present life 是菩薩現世功德
418 11 語言 yǔyán a language 一切眾生語言三昧
419 11 福田 fútián domain for practices leading to enlightenment 是為世界福田
420 11 花香 huāxiāng incense 薩陀波崙菩薩以種種花香瓔珞
421 11 mother 是諸菩薩母
422 10 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為梯橙
423 10 財物 cái wù money and goods / property 以求財物
424 10 長者 zhǎngzhě the elderly 唯一長者女
425 10 warehouse / storehouse / library / store 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
426 10 池水 chí shuǐ pond water 諸池水中
427 10 book / volume
428 10 行為 xíngwéi actions / conduct / behavior 菩薩若行色行為行相
429 10 小組 xiǎozǔ a group 小組輸入
430 10 龜茲國 Guīcí Guó Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
431 10 掃瞄 sǎomiáo to scan 自行掃瞄辨識
432 10 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
433 10 千萬億 qiānwàn yì a trillion 百千萬億分不及一
434 10 shān a mountain / a hill / a peak 山間樹下
435 10 rǎn to be contagious / to catch (illness) 一切法無染無離
436 10 得佛 dé fó to become a Buddha 得佛無上智慧
437 10 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 布施持戒忍辱精進禪定智慧
438 10 稱量 chēngliàng to weigh 若欲稱量般若波羅蜜
439 10 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 菩薩云何以般若波羅蜜而得增長
440 10 中學 zhōngxué middle school 我隨中學
441 10 即時 jíshí immediate / prompt / instantaneous 即時惡魔隱蔽諸人
442 10 守護 shǒuhù to guard / to defend 守護正法
443 10 輸入 shūrù to input 小組輸入
444 10 辨識 biànshí to identify / to recognize 自行掃瞄辨識
445 10 其中 qízhōng among 問其中事
446 10 留難 liú nán the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed 云何起留難
447 10 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 是諸眾生
448 10 qiān one thousand 與無量百千諸天
449 10 三藏鳩摩羅什 Sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
450 10 後秦 Hòu Qín Later Qin 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
451 10 言說 yán shuō to teach through speaking 一切法以言說故有
452 10 ēn kindness / grace / graciousness 汝應報恩
453 10 提供 tígōng to supply / to provide 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
454 10 千萬 qiānwàn ten million 於是大會百千萬眾諸天世人一處集會
455 10 不動 bùdòng Akshobya 不動故
456 10 珍寶 zhēnbǎo a treasure 諸好珍寶
457 10 醫藥 yīyào medicine 醫藥
458 10 suǐ [bone] marrow 當須人心人血人髓
459 10 to break / to ruin / to destroy 破諸法無明三昧
460 10 佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world 示諸佛世間
461 10 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such 汝若如是觀諸法實相
462 10 小品般若 Xiǎo Pǐn Bōrě Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā / The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines 小品般若經卷第十
463 10 wèi to call 謂當得水
464 10 資訊 zīxùn information 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
465 10 第二十 dì èrshí twentieth 薩陀波崙品第二十七
466 10 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity 法應爾
467 10 wáng Wang 今在雷音威王佛所
468 10 由旬 yóuxún yojana 去此五百由旬
469 10 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 為如來所見
470 10 末香 mò xiāng powdered incense 種種雜香末香塗香
471 10 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
472 10 dìng to decide 定當得聞般若波羅蜜方便
473 10 電腦 diànnǎo computer 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
474 9 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 一切法無我
475 9 染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta 眾生染心
476 9 eight 一一園中有八池水
477 9 luàn chaotic / disorderly 何等菩薩為惡魔所亂
478 9 佛道 Fódào Buddhist practice 未成佛道
479 9 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 無畏三昧
480 9 to stand 佛像在前立
481 9 duǎn short 不痤短
482 9 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 不見有法可退者
483 9 第一 dì yī first 微妙第一
484 9 wǎng to go (in a direction) 我今不應空往曇無竭菩薩所
485 9 後際 hòu jì a later time 色前際後際斷
486 9 生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas 有八千人得無生法忍
487 9 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births 來生人間
488 9 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 不貪利養
489 9 十善道 shí shàn dào ten wholesome kinds of practice 成就十善道
490 9 寂滅 jìmiè calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 能行一切法寂滅相
491 9 一劫 yījié one kalpa 汝若於一劫
492 9 先世 xiānshì ancestry 有菩薩先世聞說深般若波羅蜜
493 9 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 空無來無去
494 9 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 所言摩訶衍
495 9 increase / benefit 不無益語
496 9 住處 zhùchù residence / dwelling 爾時薩陀波崙即於住處一切法中
497 9 憂愁 yōuchóu to be worried 憂愁啼哭
498 9 guāng light 青色青光
499 9 差別 chābié a difference / a distinction 無差別見三昧
500 9 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life 我於來世

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 1453 shì is / are / am / to be 汝從是東行
2 1120 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 若菩薩欲求般若波羅蜜
3 901 not / no 不依世事
4 786 菩薩 púsà bodhisatta 若菩薩欲求般若波羅蜜
5 771 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 佛告須菩提
6 728 ruò to seem / to be like / as 若菩薩欲求般若波羅蜜
7 698 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 何以故
8 583 如是 rúshì thus / so 莫念寒熱如是諸事
9 498 dāng to be / to act as / to serve as 當如薩陀波崙菩薩
10 497 zhū all / many / various 集諸佛法
11 490 de potential marker 當得聞般若波羅蜜
12 489 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
13 485 also / too 亦莫思惟
14 467 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 今在雷音威王佛所
15 458 no 無作法
16 455 in / at 於空林中
17 425 xíng to walk / to move 汝從是東行
18 408 wèi for / to 我為一切眾生
19 389 I / me / my 我為一切眾生
20 380 such as / for example / for instance 當如薩陀波崙菩薩
21 371 Buddha / Awakened One 佛告須菩提
22 362 yán to speak / to say / said 須菩提白佛言
23 338 rén person / people / a human being 如是之人
24 325 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 善知識者能說空
25 315 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 當不退於阿耨多羅三藐三菩提
26 312 zhī to know 當知報恩
27 292 zuò to do 作光明故
28 282 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 善知識者能說空
29 272 yǒu is / are / to exist 離於有見
30 257 so as to / in order to 莫以世俗財利心故
31 254 method / way 當以愛重恭敬法故
32 243 niàn to read aloud / to recite 行時莫念疲倦
33 240 shòu to suffer / to be subjected to 莫動色受
34 238 xīn heart 離諂曲心
35 217 yīng should / ought 汝應信解空
36 216 to leave / to depart / to go away / to part 離諂曲心
37 203 color 莫動色受
38 201 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 無眾生
39 199 zhōng middle 於空林中
40 199 shí knowledge / understanding
41 196 his / hers / its / theirs 其城七重
42 193 云何 yúnhé why 薩陀波崙菩薩云何求般若波羅蜜
43 192 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
44 191 jiē all / each and every / in all cases 皆以七寶多羅之樹
45 191 xiǎng to think
46 191 promptly / right away / immediately 即住不行
47 190 何以 héyǐ why 何以故
48 188 xiāng each other / one another / mutually 當離一切眾生之相
49 187 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而不顧錄
50 180 néng can / able 善知識者能說空
51 173 desire 為欲因緣故
52 173 shí time / a period of time 本求般若波羅蜜時
53 168 you / thou 汝從是東行
54 159 薩婆若 sàpóruò sarvajña 疾得薩婆若
55 157 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗
56 156 憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 憍尸迦
57 155 zhī him / her / them / that 當離一切眾生之相
58 143 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養法故
59 141 shēng to be born / to give birth 生大師想
60 138 xué to study / to learn 令汝得學般若波羅蜜方便之力
61 135 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 應觀諸法實相
62 132 wén to hear 聞空中聲言
63 131 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 即是如來
64 122 爾時 ěr shí at that time 汝於爾時
65 121 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 佛說一切法無垢
66 121 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 爾時釋提桓因作是念
67 120 otherwise / but / however 則不行佛法
68 119 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 受無量苦
69 118 白佛 bái fó to address the Buddha 須菩提白佛言
70 116 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
71 115 suí to follow 隨堅實三昧
72 115 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 汝以是勤行精進愛樂法故
73 113 cóng from 汝從是東行
74 113 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 諸法性觀三昧
75 113 lái to come 是諸佛向從何來
76 112 zhù to dwell / to live / to reside 即住不行
77 110 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人
78 110 jiàn to see 離於有見
79 107 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 作諸因緣
80 107 already / afterwards 薩陀波崙菩薩受虛空中如是教已
81 105 this / these 汝於此中
82 104 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 迴向阿耨多羅三藐三菩提
83 103 míng measure word for people 有城名眾香
84 102 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 讀誦正憶念
85 100 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 爾時佛告阿難
86 100 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 有法名摩訶般若波羅蜜
87 100 佛言 Fó yán the Buddha said 薩陀波崙菩薩白諸佛言
88 98 乃至 nǎizhì and even 乃至七日
89 98 fēi not / non- / un- 非無因而有
90 98 jīn today / modern / present / current / this / now 今在雷音威王佛所
91 97 to go 去此五百由旬
92 95 shēn deep 應深恭敬愛重信樂
93 93 and 與六萬八千婇女
94 92 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 諸法無邊故
95 90 to reach 及城中男女
96 90 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 辟支佛
97 88 kōng empty / void / hollow 於空林中
98 86 zhì to / until 今至何所
99 86 idea 於意云何
100 85 what / where / which 是諸佛向從何來
101 85 諸天 zhūtiān devas 於是大會百千萬眾諸天世人一處集會
102 84 soil / ground / land 橋津如地
103 83 jìng clean 無垢淨三昧
104 83 also / too 我無此也
105 82 one 譬如有人唯有一子
106 82 big / great / huge / large / major 甚大憂惱
107 81 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 況聲聞
108 79 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 思惟如是功德利故
109 77 děng et cetera / and so on 俱入常喜等園
110 76 zhe indicates that an action is continuing 離一切著三昧
111 75 good fortune / happiness / luck 是福雖多
112 75 to arise / to get up 薩陀波崙菩薩從三昧起
113 74 無有 wú yǒu there is not 無有餘念
114 73 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能得般若波羅蜜
115 72 曇無竭菩薩 Tánwújié púsà Dharmodgata bodhisattva 曇無竭菩薩宮舍在上
116 71 dialect / language / speech 語婆羅門
117 71 lìng to make / to cause to be / to lead 令受好妙色聲香味觸
118 70 shì matter / thing / item 遙見此事
119 70 meaning / sense 即是行甚深義
120 70 chù a place / location / a spot / a point 多聚人處
121 70 說法 shuō fǎ a statement / wording 惡魔或時為說法者
122 70 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故
123 69 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多聚人處
124 69 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅無來無去
125 68 一切 yīqiè all / every / everything 當離一切利養名譽
126 68 惡魔 èmó Māra 惡魔或時為說法者
127 67 譬如 pìrú for examlpe 譬如有人唯有一子
128 67 qiú to request 薩陀波崙菩薩云何求般若波羅蜜
129 65 不見 bújiàn to not see 不見諸佛
130 64 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持讀誦
131 64 甚多 shén duō extremely many 甚多
132 64 虛空 xūkōng empty space 薩陀波崙菩薩受虛空中如是教已
133 64 gào to tell / to say / said / told 佛告須菩提
134 63 世間 shìjiān world / the human world 一切世間所應敬禮
135 63 shēn human body / torso 莫自高身
136 62 不可得 bù kě dé unobtainable 諸法不可得三昧
137 61 名為 míngwèi to be called 一名為賢
138 61 魔事 móshì Māra's deeds / hindrances 應覺魔事
139 61 阿惟越致 Āwéiyuèzhì avaivartika / non-retrogression 應以深般若波羅蜜試阿惟越致菩薩
140 61 方便 fāngbiàn convenient 我不知方便之力
141 60 naturally / of course / certainly 莫自高身
142 60 jìn to the greatest extent / utmost 盡諸功德邊
143 60 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 福德所致
144 60 cháng always / ever / often / frequently / constantly 其宮舍中有四園觀常所娛樂
145 60 chū to go out 出諸法得力無畏三昧
146 59 shàng top / a high position 莫念上
147 58 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 當以愛重恭敬法故
148 57 甚深 shénshēn very profound / what is deep 即是行甚深義
149 56 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無生無滅法
150 56 child / son 譬如有人唯有一子
151 56 jiě to loosen / to unfasten / to untie 如我解佛所說義
152 55 zhì wisdom / knowledge / understanding 但是愚人無有智故
153 55 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 云何菩薩行般若波羅蜜
154 55 過去 guòqù past / previous/ former 過去諸佛本行菩薩道時
155 55 現在 xiànzài at present / in the process of 現在我前
156 54 can / may / permissible 乃可應捨恒河沙身
157 53 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 不生無佛世界
158 53 nán difficult / arduous / hard 得離諸難
159 52 善哉 shànzāi excellent 善哉
160 52 薩陀波崙菩薩 Sàtuóbōlún púsà Sadāprarudita Bodhisattva 當如薩陀波崙菩薩
161 51 huài bad / spoiled / broken / defective 諸法不壞三昧
162 51 經卷 jīngjuǎn volumes of classics / volumes of scriptures / ancient scrolls 若從經卷聞
163 49 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 隨喜菩薩行應般若波羅蜜念
164 49 zuì most / extremely / exceedingly 一切世界勝最第一
165 48 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 其池成就八功德水
166 48 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 我不得示汝
167 47 shì to show / to reveal 我不得示汝
168 47 jìn nearby 去當近遠
169 47 wèn to ask 當問諸佛從何所來
170 47 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 令種善根故
171 47 dào way / road / path 當疾得佛道
172 47 to take / to get / to fetch 取是曼陀羅華
173 46 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 七寶莊嚴
174 46 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 一切世界勝最第一
175 46 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 寬博清淨
176 46 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離聲聞
177 46 zài in / at 今在雷音威王佛所
178 45 xìng gender 諸法性觀三昧
179 45 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 當離一切眾生之相
180 45 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可奪三昧
181 44 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 汝以是勤行精進愛樂法故
182 44 dàn but / yet / however 但以愛重恭敬法心
183 43 wèi Eighth earthly branch 未得阿毘跋致者
184 43 bié do not / must not 無二無別
185 43 yīn because 亦不無因無緣而有
186 43 shèng to beat / to win / to conquer 得勝三昧
187 42 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 大光明不可思議智慧
188 42 final interogative 汝不知耶
189 41 huàn a fantasy / an illusion 一切法如幻
190 41 zhòng many / numerous 有城名眾香
191 41 jiāo to teach / to educate / to instruct 薩陀波崙菩薩受虛空中如是教已
192 40 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 有所受持
193 40 shě to give 捨是身不
194 39 duò to fall / to sink 風吹香華墮池水中
195 39 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 當於是人
196 39 happy / glad / cheerful / joyful 如作五樂
197 39 again / more / repeatedly 復應覺知魔事
198 39 méi not have 是時日沒
199 39 hair 於是事中當發大願
200 38 zhǒng kind / type 令種善根故
201 38 具足 jùzú complete / full / perfect 香色具足
202 38 shuǐ water 其池成就八功德水
203 38 何等 héděng which? / what? / how? / what? 何等是諸法實相
204 38 extra / surplus / remainder 無有餘念
205 37 tiān day 以天曼陀羅華
206 37 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 乃可應捨恒河沙身
207 37 to reply / to answer 答我言
208 36 相貌 xiàngmào appearance / features 皆以是文字章句相貌
209 36 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 尊重讚歎
210 36 interesting 我等不應載車趣曇無竭菩薩
211 36 pǐn product / goods / thing 薩陀波崙品第二十七
212 35 bǎi one hundred 於是大會百千萬眾諸天世人一處集會
213 35 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 假令閻浮提所有眾生
214 35 to enter 俱入常喜等園
215 35 shǎo few 其過尚少
216 35 suī although / even though 雖未得阿毘跋致
217 34 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 無所有
218 34 guò to cross / to go over / to pass 若過百劫
219 34 guān to look at / to watch / to observe 莫念莫觀
220 34 未來 wèilái future 未來
221 33 huá Chinese 眾雜好華
222 32 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如聲聞人
223 32 běn measure word for books 本求般若波羅蜜時
224 32 power / force / strength 我不知方便之力
225 32 便 biàn convenient / handy / easy 便作是念
226 32 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 三千大千世界
227 32 zhèng proof 行甚深義而不證是義
228 32 五百 wǔ bǎi five hundred 去此五百由旬
229 32 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment 皆發阿耨多羅三藐三菩提心
230 31 薩陀波崙 Sàtuóbōlún Sadāprarudita 薩陀波崙品第二十七
231 31 to remember / to memorize / to bear in mind 必得阿耨多羅三藐三菩提記
232 31 certainly / must / will / necessarily 必能安樂一切眾生
233 31 修習 xiūxí to practice / to cultivate 隨所修習
234 31 qián front 莫念前
235 31 hái also / in addition / more 還使我身
236 30 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 種種寶果
237 30 如實知 rúshízhī understanding of thusness 若能如實知佛所說
238 30 zhòng heavy 當以愛重恭敬法故
239 30 不為 bùwéi to not do 不為諸魔所壞
240 29 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 則不行佛法
241 29 行者 xíngzhě practitioner 中有如說行者
242 29 female / feminine 唯一長者女
243 29 shū book 中有書者
244 29 Māra 破魔三昧
245 28 書寫 shūxiě to write 亦當了了書寫經卷
246 28 xiān first 并先所給五百侍女
247 28 to bind / to tie 為魔所縛
248 28 shén what 愛之甚重
249 28 shù tree 皆以七寶多羅之樹
250 28 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 諸階陛間
251 28 xiū to decorate / to embellish 以此修集阿耨多羅三藐三菩提
252 28 不行 bùxíng will not do / will not work 則不行佛法
253 27 liàng a quantity / an amount 當得無量不可思議功德之利
254 27 學者 xuézhě scholar 菩薩如是學者
255 27 to protect / to guard 若欲護助者
256 27 受記 shòu jì a prediction / vyakarana 若不得受記菩薩
257 27 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 是諸布施持戒
258 27 十方 shí sāng the ten directions 亦不至十方
259 27 阿毘跋致 āpíbázhì avivaha / irreversible 八名阿毘跋致
260 27 that / those 彼諸人眾
261 27 他人 tārén someone else / other people 卑下他人
262 26 畢竟 bìjìng after all / all in all 而眾生畢竟不可得
263 26 different / other 異類眾鳥
264 26 èr two 二日
265 26 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate 於阿耨多羅三藐三菩提退轉者
266 26 zhì to place / to lay out 置是函中
267 26 shī to lose 慎莫忘失
268 26 ài to love 當以愛重恭敬法故
269 26 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 亦莫分別內法外法
270 26 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 供養恭敬尊重般若波羅蜜
271 26 do not 行時莫念疲倦
272 25 阿毘跋致菩薩 āpíbázhì púsà irreversible bodhisattva 稱揚讚歎諸阿毘跋致菩薩
273 25 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 散五色華
274 25 何況 hékuàng much less / let alone 何況信解如所說行
275 25 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 譬如比丘得第三禪
276 25 yòu again / also
277 25 shàng still / yet / to value 尚能捨身
278 25 所行 suǒxíng actions / practice 當隨所行
279 25 duàn absolutely / decidedly 斷諸有見
280 25 所有 suǒyǒu all 所有好華
281 24 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections 當善學六波羅蜜
282 24 zuò to sit 法座上坐
283 24 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 今轉女身
284 24 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 今現在無量阿僧祇世界諸佛
285 24 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 不驚不怖
286 24 border / boundar / juncture 一切無礙際三昧
287 24 不知 bùzhī do not know 我不知方便之力
288 24 jué to awake 應覺魔事
289 24 不退 bùtuì to not leave / to not go back 當不退於阿耨多羅三藐三菩提
290 24 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相
291 24 不受 bùshòu to not accept 不受諸身三昧
292 24 each 池水各各縱廣十里
293 23 to be terrified / to be afraid / to be frightened 不驚不怖
294 23 shéi who / whoever 當從誰聞般若波羅蜜
295 23 jié take by force / to coerce 若二劫三劫
296 23 hǎo good 令受好妙色聲香味觸
297 23 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 皆以七寶校成雜色莊嚴
298 23 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩應如是學一切捨法
299 23 disease / sickness / ailment 疾得阿耨多羅三藐三菩提
300 22 zēng to increase / to add to / to augment 善根不增
301 22 不樂 bùlè unhappy 阿惟越致菩薩不樂說世間雜事
302 22 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 衣服幡蓋
303 22 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅等
304 22 bitterness / bitter flavor 除我此苦
305 22 yuàn to hope / to wish / to desire 汝願何等
306 22 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 親近善知識
307 22 不分 bùfēn to not differentiate / to not distinguish 則不分別
308 22 jiǎn to deduct / to subtract 亦無增無減
309 22 女人 nǚrén woman / women 爾時薩陀波崙菩薩與五百女人
310 22 contrary / opposite / backwards / upside down 不謗不逆
311 22 ěr thus / so / like that 神力乃爾
312 22 zhōng end / finish / conclusion 終不空死
313 22 我等 wǒděng we 我等本行菩薩道時
314 22 gòng together 共往供養曇無竭菩薩
315 22 滿 mǎn full 薩陀波崙菩薩滿七歲中
316 22 大師 dàshī venerable master / great master / master 生大師想
317 21 huì can / be able to 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
318 21 according to 不依世事
319 21 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 求阿羅漢
320 21 弟子 dìzi disciple / follower / student 是名真佛弟子
321 21 智慧 zhìhuì wisdom 大光明不可思議智慧
322 21 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 中有諸船
323 21 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 不可稱量
324 21 歡喜 huānxǐ joyful 三名歡喜
325 21 zhèng upright / straight 讀誦正憶念
326 21 佛教 Fójiào Buddhism 佛教藏
327 21 to fly 是人則為久習阿耨多羅三藐三菩提行
328 21 to doubt / to disbelieve 信解不疑
329 21 名字 míngzi full name 名字語言莊嚴三昧
330 21 guǎng wide / large / vast 縱廣十二由旬
331 21 摩訶般若 móhē bōrě great wisdom / mahāprajñā 有法名摩訶般若波羅蜜
332 20 大地獄 Dà Dìyù a great hell / Avici Hell 而今墮此大地獄中
333 20 mèng a dream 如夢
334 20 非人 fēi rén a non-human 為非人所持者
335 20 誹謗 fěibàng to slander 若有誹謗拒逆般若波羅蜜
336 20 four 其宮舍中有四園觀常所娛樂
337 20 如如 rúrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如如來無憎無愛
338 20 華香 huà xiāng incense and flowers 無有華香瓔珞
339 20 bǎo a jewel / gem / a treasure 種種寶果
340 20 不住 bùzhù repeatedly / continuously / constantly 不住是相
341 20 huǐ to regret 心無疑悔
342 20 to ward off with hand / to defend 若有誹謗拒逆般若波羅蜜
343 20 yuǎn far / distant 去當近遠
344 20 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 如說修行
345 20 不可量 bù kě liàng uncountable / immeasurable 不可量事
346 19 jiǔ old 久乃可得
347 19 seven 薩陀波崙品第二十七
348 19 yuán fate / predestined affinity 以眾緣合則有
349 19 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 以如來舍利
350 19 貪著 tānzhe attachment to desire 若有人以如來身色音聲而生貪著
351 19 tīng to listen 中有聽者
352 19 中道 zhōng dào the middle way 中道入一大城
353 19 xìn to believe / to trust 若有信般若波羅蜜
354 19 利益 lìyì benefit / interest 常利益我
355 19 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 應觀諸法實相
356 19 希有 xīyǒu uncommon 甚為希有
357 19 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 以顛倒心故
358 19 小品般若波羅蜜經 Xiǎo Pǐn Bōrěbōluómì Jīng Xiaopin Boreboluomi Jing / The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines 小品般若波羅蜜經卷第十
359 18 無法 wúfǎ unable / incapable 更無法可得
360 18 幢幡 chuángfān a hanging banner 幢幡
361 18 有人 yǒurén a person / anyone / someone 譬如有人唯有一子
362 18 he / him 不隨他語
363 18 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以者何
364 18 shí real / true 實以深心為愛法故
365 18 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 不久當善知般若波羅蜜
366 18 day of the month / a certain day 二日
367 18 poison / venom 譬如有人為毒箭所中
368 18 飲食 yǐn shí food and drink 莫念飲食
369 18 人為 rénwèi man-made 是人為得大利
370 18 不久 bùjiǔ not long / soon 不久得聞般若波羅蜜
371 18 zàn to praise 讚言
372 18 capacity / degree / a standard / a measure 已度惡道
373 18 之中 zhīzhōng inside 我見生死之中
374 18 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 漏盡心得解脫
375 17 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice 不為須陀洹果
376 17 zhòu mantra / charm / spell 不以呪術藥草引接女人
377 17 心所 xīn suǒ a mental factor 釋提桓因知薩陀波崙心所念
378 17 xiàn to appear / to manifest / to become visible 忽然不現
379 17 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 汝應信解空
380 17 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 有城名眾香
381 17 huì anger / rage 無過無恚
382 17 亦復 yìfù also 亦復如是
383 17 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 五名安隱
384 17 sufficient / enough 其座四足
385 17 entirely / without exception 俱入常喜等園
386 17 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說一切法無垢
387 17 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃可應捨恒河沙身
388 17 yòng to use / to apply 用是血髓為
389 17 行菩薩道 xíng pú sà dào practice the bodhisattva path 行菩薩道
390 17 gèng more / even more 更無餘念
391 17 諸相 zhūxiāng all appearances 應離諸相
392 16 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 一切法如涅槃
393 16 無盡 wújìn endless / inexhaustible 是諸佛無盡法藏
394 16 大海 dàhǎi sea / ocean 如大海水
395 16 guǒ a result / a consequence 種種寶果
396 16 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 中有誦者
397 16 bái white 青黃赤白
398 16 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 無二無別
399 16 夢中 mèngzhōng in a dream 如人夢中
400 16 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 如虛空無分別
401 16 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 我滅度後
402 16 有法 yǒufǎ something that exists 有法名摩訶般若波羅蜜
403 16 business / industry 少有能起轉輪王業
404 16 varied / complex / not simple 眾雜好華
405 16 所謂 suǒwèi so-called 所謂
406 16 色界 sè jiè realm of form 色界諸天子白佛言
407 16 一日 yī rì one [whole] day 若一日
408 15 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 若菩薩為善知識所護念者
409 15 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 色離和合法
410 15 斯陀含果 sītuóhán guǒ the fruit of a Sakṛdāgāmin 斯陀含果
411 15 父母 fùmǔ parents / mother and father 當白父母
412 15 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 亦莫思惟
413 15 chú except / besides 除我此苦
414 15 jīng to go through / to experience 諸經不能至薩婆若者
415 15 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma 汝所樂說
416 15 阿那含果 anàhán guǒ the fruit of Anāgāmin / the fruit of a non-returning 阿那含果
417 15 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 應恭敬而反輕慢
418 15 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 凡夫無智
419 15 復有 fùyǒu moreover / once again 復有二法
420 15 chí to grasp / to hold 中有持者
421 15 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 阿羅漢果
422 15 事故 shìgù accident 以是事故
423 15 fēn to separate / to divide into parts 百千萬億分不及一
424 14 hòu after / later 莫念後
425 14 shí food / food and drink 若欲不空食國中施
426 14 化作 huàzuò to change into / to turn into / to become 即化作婆羅門
427 14 若是 ruòshì if 若是諸波羅蜜無增無減
428 14 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings 一切世間天
429 14 最上 zuìshàng supreme 最上最妙
430 14 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 是諸布施持戒
431 14 一一 yīyī one by one / one after another 一一樓閣
432 14 zhù to help / to assist 我等應助成汝
433 14 gain / advantage / benefit 思惟如是功德利故
434 14 親近 qīnjìn to get close to 親近善知識
435 14 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 布施持戒忍辱精進禪定智慧
436 14 xià next 莫念下
437 14 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 行於生死
438 14 命終 mìng zhōng to die / to end a life 一旦命終
439 14 敬禮 jìnglǐ namo / to pay respect to / to take refuge 一切世間所應敬禮
440 14 huò or / either / else 惡魔或時為說法者
441 14 不復 bùfù to not go back 皆不復現
442 14 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 得到城邑聚落村舍
443 14 伎樂 jìyuè music 作諸伎樂
444 14 shǔ to count 離諸數
445 14 得無 dewú is it or not? 當得無量不可思議功德之利
446 14 five 如作五樂
447 13 深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya 實以深心為愛法故
448 13 七寶塔 Qī bǎo tǎ Seven Pagodas 起七寶塔
449 13 è evil / vice 不聞諸惡音聲
450 13 chéng a city / a town 有城名眾香
451 13 怨賊 yuànzéi someone that is hated as an evil doer 若菩薩在怨賊中
452 13 to die 數受生死
453 13 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如實不顛倒涅槃
454 13 tóng like / same / similar 同號散花
455 13 zuò seat 敷大法座
456 13 shēng sound 令受好妙色聲香味觸
457 13 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 離滅欲恚癡性
458 13 無上 wúshàng supreme / unexcelled 諸佛無上三昧
459 13 佛神力 fóshén lì power of the Buddha 佛神力故
460 13 稱揚 chēngyáng to praise / to commend 稱揚菩薩品第二十三
461 13 zuì crime / sin / vice 我為大罪故
462 13 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 乃能自受如是苦惱
463 13 zhēn real / true / genuine 以真金鍱
464 13 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 若從法師聞
465 13 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶合成
466 13 所為 suǒwèi what one does / doings 菩薩所為甚難
467 13 sān three 三名華飾
468 13 lòu to leak / to drip 乃至一漏刻頃
469 13 biān side / boundary / edge / margin 諸池水邊
470 13 如是說 rú shì shuō Thus Said 第二第三亦如是說
471 13 nǎo to be angry / to hate 欲度一切眾生生死苦惱
472 12 chéng to mount / to climb onto 辟支佛乘
473 12 等等 děngděng et cetera / etc / and so on 無等等事故出
474 12 空中 kōngzhōng in the sky / in the air 聞空中聲言
475 12 方便力 fāngbiàn lì the power of skillful means 說法者以方便力故受是五欲
476 12 聞說 wénshuō to hear told / to hear what was said 有菩薩先世聞說深般若波羅蜜
477 12 勤行 qín xíng diligent practice 汝以是勤行精進愛樂法故
478 12 光明 guāngmíng bright 作光明故
479 12 無常 wúcháng irregular 是法無常非是常
480 12 臥具 wòjù bedding 臥具
481 12 letter / symbol / character 一切法但假名字
482 12 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 彌勒菩薩
483 12 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend / to compliment 有稱讚者
484 12 xiàng towards / to 是諸佛向從何來
485 12 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 為諸大眾說般若波羅蜜
486 12 自行 zìxíng voluntary / autonomous 自行掃瞄辨識
487 12 wàn ten thousand 與六萬八千婇女
488 12 驚怖 jīngbù to surprise 欲令菩薩驚怖毛竪
489 12 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 一心聽法
490 12 rěn to bear / to endure / to tolerate 有八千人得無生法忍
491 11 yòu right / right-hand 復割右髀
492 11 長夜 chángyè long dark night 長夜信樂深法
493 11 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 及欲界萬天子
494 11 dōng east 汝從是東行
495 11 若干 ruògān a certain number or amount of 捨若干劫數生死之難
496 11 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 當於何所得好名華
497 11 cáng to hide 佛教藏
498 11 shě to give 曇無竭菩薩宮舍在上
499 11 使 shǐ to make / to cause 還使我身
500 11 shì a generation 乃至七世父母

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜 般若波羅蜜
 1. Bōrěbōluómì
 2. Bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
re
如是 rúshì thus, so
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 1. xìng
 2. xíng
 3. xíng
 4. xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
self / ātman / attan
Thus

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya / Aksobhya Buddha
阿閦如来 阿閦如來 Āchù Rúlái Aksobhya Buddha
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿惟越致 Āwéiyuèzhì avaivartika / non-retrogression
百劫 bǎijié Baijie
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
北方 Běi Fāng The North
北海 Běi Hǎi Bohai Sea
遍净天 遍淨天 Biàn Jìng Tiān Subhakrtsna Heaven / The Heaven of Pervasive Purity
遍照 biànzhào Vairocana
彼得 bǐde Peter
波斯匿王 Bōsīnì Wáng King Prasenajit / Pasenadi
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
城中 chéngzhōng Chengzhong
畜生道 Chùsheng Dào Animal Realm
大梵天 Dà Fàntiān Mahabrahma / Brahmā / Mahabrahma Heaven
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
丹本 dānběn Khitan Canon
忉利 Dāolì Trayastrimsa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
忉利天 Dāolìtiān Trāyastriṃśa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
兜率陀天 Dōushuàituó tiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
兜术天 兜術天 Dōushùtiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
多安隐 多安隱 Duō'ānyǐn Kshamottama
多罗 多羅 Duōluó Tara
犊子 犢子 dúzǐ Vatsa
恶魔 惡魔 èmó Māra
二月 èryuè February / the Second Month
法成 Fǎ Chéng
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
法华 法華 Fǎ Huà
 1. The Lotus Sutra
 2. Dharma Flower
法坚 法堅 fǎ jiān Fa Jian
法云 法雲 Fǎ Yún
 1. Fa Yun
 2. Fa Yun
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵辅天 梵輔天 Fàn Fǔ Tiān Brahma-Purohita Heaven / The Heaven of the Ministers of Brahma
梵众天 梵眾天 Fàn Zhòng Tiān Brahma-parisadya Heaven / brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
梵世 Fànshì Brahma World / brahmaloka
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵天王 Fàntiān Wáng Brahmā
梵文 Fànwén Sanskrit
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法盛 Fǎshèng Fasheng
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
法藏 fǎzàng
 1. Fazang
 2. sūtra repository / sūtra hall
 3. Dharma Treasure
佛护 佛護 Fó Hù Buddhapalita / Buddhapālita
佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
佛学 佛學 Fóxué
 1. Buddhism / Buddhist philosophy
 2. study from the Buddha
 3. Buddhology
福生天 Fú Shēng Tiān Punyaprasava Heaven / The Heaven Produced by Virtue
富楼那 富樓那 Fùlóunà Purna / Punna
富楼那弥多罗尼子 富樓那彌多羅尼子 fùlóunàmíduōluónízǐ Pūrṇamaitrāyaṇīputra
广果天 廣果天 Guǎng Guǒ Tiān Brhatphala Heaven / The Heaven of Bountiful Fruits
龟茲国 龜茲國 Guīcí Guó Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
弘始 Hóng Shǐ Hong Shi
后秦 後秦 Hòu Qín Later Qin
护世四天王 護世四天王 Hù Shì Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
化乐天 化樂天 Huà Lè Tiān Nirmanarati Heaven / Nirmāṇarati Heaven
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
憍萨罗国 憍薩羅國 Jiāosàluóguó Kośala / Kosala / Kausala
憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
迦尸 迦屍 Jiāshī Kasi / Kashi / Kāśī
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
净居天 淨居天 Jìng Jū Tiān suddhavasa / śuddhāvāsa / Pure Abodes / Pure Dwelling Heavens
金华 金華 jīnhuà Jinhua
金沙 Jīnshā Jinsha
乐安 樂安 Lè'ān Le'an
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
力波 lìbō Reeb beer
六波罗蜜 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections
妙见 妙見 Miàojiàn Sudrsa / Sudassa
弥勒 彌勒 Mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
明行足 Míng Xíng Zú
 1. Perfect in Knowledge and Conduct / the Buddha
 2. perfected in wisdom and action
摩诃般若波罗蜜经 摩訶般若波羅蜜經 Móhē Bōrěluómì Jīng The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines / Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitāsūtra
摩诃迦叶 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
摩诃迦栴延 摩訶迦栴延 Móhējiāzhānyán Mahakatyayana / Katyayana
摩诃拘絺罗 摩訶拘絺羅 Móhējūchīluó Mahakausthila
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn
 1. Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
 2. Mahayana
摩伽陀国 摩伽陀國 Mójiātuó Guó
 1. Magadha
 2. Magadha
摩罗 摩羅 móluó Māra
魔天 mótiān Māra
目揵连 目揵連 Mùjiānlián Moggallāna / Maudgalyāyana
南西 nánxī Nancy
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
凝然 níngrán Gyōnen
频婆娑罗王 頻婆娑羅王 Pínpósuōluó Wáng King Bimbisāra
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨乘 菩薩乘 Púsàshèng The Bodhisattva Vehicle
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
七宝塔 七寶塔 Qī bǎo tǎ Seven Pagodas
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
耆阇崛山 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
燃灯佛 燃燈佛 Rándēng Fó Dipankara Buddha
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三恶道 三惡道 Sān è Dào
 1. Three Lower Realms / Three Hell Realms
 2. Three Lower Realms
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
身口意业 身口意業 Sān Yè the Three Karmas / physical, verbal, and mental karma
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 Sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva
萨陀波崙 薩陀波崙 Sàtuóbōlún Sadāprarudita
萨陀波崙菩萨 薩陀波崙菩薩 Sàtuóbōlún púsà Sadāprarudita Bodhisattva
色究竟 Sè Jiūjìng Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
僧叡 僧叡 Sēngruì Sengrui
刹帝利 剎帝利 Shādìlì Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
善见天 善見天 Shàn Jiàn Tiān Sudarsana Heaven / The Heaven of Skillful Vision
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
少光天 Shǎo Guāng Tiān Parittabha Heaven / The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 Shǎo Jìng Tiān Parittasubha Heaven / The Heaven of Limited Purity
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
神龟 神龜 shénguī Shengui reign
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
声闻乘 聲聞乘 Shēngwénshèng The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle
沈水 瀋水 shěnshuǐ Shen River
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 Shìjiān Jiě
 1. Knower of the World
 2. knower of the world
释提桓因 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四天王天 Sì Tiānwáng Tiān Caturmaharajika Heaven / Heaven of the Four Kings
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner
四月 sìyuè April / the Fourth Month
娑婆世界主 suōpó shìjiè zhǔ Mahabrahma / Brahma
他化自在天 Tā Huà Zìzai Tiān Paranirmita-Vasavartin Heaven
台中 臺中 Táizhōng Taizhong / Taichung
昙无竭 曇無竭 Tánwújié
 1. Dharmodgata
 2. Dharmodgata
昙无竭菩萨 曇無竭菩薩 Tánwújié púsà Dharmodgata bodhisattva
天众 天眾 Tiān Zhòng the twenty devas and other dieties
天宝 天寶 tiānbǎo Tianbao
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
调御丈夫 調禦丈夫 Tiáo yù zhàngfu
 1. Tamer / the Buddha
 2. Tamer / the Buddha
提婆 típó
 1. Āryadeva / Deva
 2. Devadatta
 3. Kanadeva
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
威神 Wēishén Anubhāva
无热天 無熱天 Wú Rè Tiān Atapa Heaven / The Heaven without Heat
无忧 無憂 wú yōu
 1. No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
 2. Carefree
 3. without sorrow
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
无诤三昧 無諍三昧 wú zhèng sānmèi Samādhi of Non-contention
无量光天 無量光天 Wúliàng Guāng Tiān Apramanabha Heaven / The Heaven of Infinite Radiance
光音天 Wúliàng Guāng Tiān Abhasvara Heaven / The Heaven of Radiant Sound
无量净天 無量淨天 Wúliàng Jìng Tiān Apramanasubha Heaven / The Heaven of Infinite Purity
无上士 無上士 Wúshàng shì
 1. Unsurpassed One / the Buddha
 2. Supreme Sage
 3. unsurpassed one
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
无退 無退 wútuì avaivartika / non-retrogression
无小天 無小天 wúxiǎotiān Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga
贤劫 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa
香象 xiāng xiàng Gandhahastī
贤善 賢善 xiánshàn Bhadrika / Bhaddiya
贤上 賢上 Xiánshàng Bhadrottama
小品般若 Xiǎo Pǐn Bōrě Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā / The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
小品经 小品經 Xiǎo Pǐn Bōrěbōluómì Jīng Xiaopin Boreboluomi Jing / The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
小品般若波罗蜜经 小品般若波羅蜜經 Xiǎo Pǐn Bōrěbōluómì Jīng Xiaopin Boreboluomi Jing / The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
喜上 Xǐshàng Nandottama
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
阎浮提 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
夜摩天 Yèmó Tiān Yama Heaven
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
喻品 Yù Pǐn Similes
旃陀罗 旃陀羅 Zhāntuóluó Chandala / caṇḍāla
正遍知 Zhèng Biàn Zhī
 1. Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha
 2. correct peerless enlightenment
执金刚神 執金剛神 zhíjīngāngshén Vajradhara
中行 zhōng háng Bank of China
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
道生 Zhú Dàoshēng Zhu Daosheng / Daosheng
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
自在天 zìzaitiān
 1. Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 928.

Simplified Traditional Pinyin English
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
爱语 愛語 ài yǔ
 1. kind words
 2. loving words
爱念 愛念 àiniàn to miss
爱惜 愛惜 àixī cherish
阿练若 阿練若 āliànruò a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
ān
 1. an
 2. Ease
阿那含果 anàhán guǒ
 1. the fruit of Anāgāmin / the fruit of a non-returning
 2. realization of non-returner
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
安详 安詳 ānxiáng serene, peaceful
安隐 ānyǐn tranquil
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
阿毘跋致 āpíbázhì avivaha / irreversible
阿毘跋致菩萨 阿毘跋致菩薩 āpíbázhì púsà irreversible bodhisattva
阿僧祇 āsēngzhǐ
 1. asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
 2. asamkhya
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
八大地狱 八大地獄 bā dà dìyù eight great hells
白佛 bái fó to address the Buddha
百味 bǎi wèi a hundred flavors / many tastes
bǎn board struck for sounding events in a temple
bào indirect effect / judgement / retribution
宝盖 寶蓋 bǎo gài a canopy / an umbrella
报施恩 報施恩 bào shī ēn repay kindness
报恩 報恩 bào'ēn repaying others' kindness
报佛 報佛 bàofó saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
宝华 寶華 bǎohuà
 1. flowers / jewelled flowers
 2. Treasure Flower
宝珠 寶珠 bǎozhū Jewel
背舍 背捨 bèi shě to turn the back on and abandon / to liberate / to emancipate / vimokṣa
本愿 本願 běnyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow
bi
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘众 比丘眾 bìqiū zhòng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom
补处 補處 bǔ chù occupies a vacated place
不动心 不動心 bù dòng xīn Unmoving Mind
不二 bú èr
 1. advaya / nonduality / not two
 2. Non-Duality
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不杀生 不殺生 bù shā shēng Refrain from killing
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不生不灭 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes
不妄语 不妄語 bù wàng yǔ
 1. Refrain from lying
 2. not lying
不惜身命 bù xī shēnmìng willingness to give up one's own life
不邪婬 bù xiéyín prohibition of debauchery
不增不减 不增不減 bù zēng bù jiǎn neither increases nor decreases
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
财施 財施 cái shī donations of money or material wealth
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
差别 差別 chābié discrimination
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
chàng a bowl shaped copper bell
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常离 常離 cháng lí constant isolation
常生 cháng shēng eternal life
常坐 cháng zuò constantly sitting in meditation
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
常行 chángxíng constantly walking in meditation
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
禅那波罗蜜 禪那波羅蜜 chánnà bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成正觉 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
尘垢 塵垢 chéngòu
 1. dirt / filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
瞋心 chēnxīn
 1. anger / a heart of anger
 2. Anger
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
chù touch / contact / sparśa
初禅 初禪 chū chán first dhyāna / first jhāna
初发意 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
初发心 初發心 chū fāxīn initial determination
出世间法 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path
初心 chū xīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. the initial mind
幢幡 chuángfān a hanging banner
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲喜舍 慈悲喜捨 cí bēi xǐ shě
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
此岸 cǐàn this shore / this world / Saṃsāra
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
an element
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大慈大悲 dà cí dà bēi
 1. great mercy and great compassion
 2. great compassion and great loving-kindness
大地狱 大地獄 Dà Dìyù a great hell / Avici Hell
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大智慧 dà zhìhuì great wisdom and knowledge
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大方便 dàfāngbiàn mahopāya / skillful means / expedient means
大国 大國 dàguó a major country
大利 dàlì great advantage / great benefit
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道意 dào yì intention to attain enlightenment
道中 dào zhōng on the path
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
道行 dàoxíng
 1. virtuous deeds
 2. Practicing the Way
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
等心 děng xīn a non-discriminating mind
di
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
殿堂 diàntáng Shrine
地大 dìdà earth / earth element
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
定品 dìng pǐn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha
第三禅 第三禪 dìsān chán the third dhyāna
第四禅 第四禪 dìsì chán the fourth dhyana
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度众生 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings
断见 斷見 duàn jiàn Nihilism
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
多罗树 多羅樹 duōluó shù palmyra tree / fan-palm
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶知识 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion
恶鬼 惡鬼 èguǐ a hungry ghost
ēn Gratitude
二边 二邊 èr biān two extremes
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
尔时 爾時 ěr shí at that time
二心 èr xīn two minds
二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
二字 èrzì
 1. two characters
 2. a monastic
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment
发大心 發大心 fā dà xīn generate great mind
法供养 法供養 fǎ gōngyǎng serving the Dharma / dharmapūjā
法灭 法滅 fǎ miè the extinction of the teachings of the Buddha
法入 fǎ rù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects
法如是 fǎ rú shì
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
法眼净 法眼淨 fǎ yǎn jìng
 1. purity of the dharma eye / to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法要 fǎ yào
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法座 fǎ zuò Dharma seat
法宝 法寶 fǎbǎo
 1. the Buddha's teaching
 2. a Buddhist monk's apparel, staff etc
 3. Dharma treasure
fán an ordinary person
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方便力 fāngbiàn lì the power of skillful means
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法义 法義 fǎyì
 1. the teaching of a principle
 2. meaning of the Dharma
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
法雨 fǎyǔ
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall
非人 fēi rén a non-human
非常 fēicháng impermanent / transient
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna
佛功德 fó gōngdé qualities of buddhas
佛慧 fó huì Buddha's wisdom
佛力 fó lì the power of the Buddha / blessings of the Buddha
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛世界 fó shìjiè a Buddha realm
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi
佛顶 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛法无边 佛法無邊 fófǎwúbiān the teachings of the Buddha are boundless
佛国 佛國 Fóguó
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. country of the Buddha's birth
 3. Buddha Land
佛会 佛會 fóhuì a Buddhist ceremony or festival
佛教 Fójiào the Buddha teaches
佛戒 fójiè laws of reality observed by all Buddhas
佛灭 佛滅 fómiè Buddha's Nirvāṇa
佛舍利 fóshèlì Buddha relics
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
佛塔 fótǎ
 1. a pagoda
 2. Stupa
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛像 fóxiàng
 1. Buddha Statues / a figure or statue of a Buddha
 2. images worshipped by Buddhists
佛学 佛學 Fóxué study from the Buddha
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
to bind / to tie
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
福业 福業 fúyè virtuous actions
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露门 甘露門 gān lù mén The Nectar Gate of Dharma
高座 gāo zuò a high seat / a pulpit
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gèng contacts
gōng merit-creating actions
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观空 觀空 guān kōng
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
观察 觀察 guānchá clear perception
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
过去佛 過去佛 guòqù fó past Buddhas
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
hǎo Good
Harmony
Merge
和合 héhé Harmony
héng Eternity
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
后际 後際 hòu jì a later time
后五 後五 hòu wǔ following five hundred years
后身 後身 hòushēn last body / next body / last rebirth
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
huà to collect alms
华香 華香 huà xiāng incense and flowers
坏败 壞敗 huài bài to destroy
坏色 壞色 huàisè kasaya / kaṣāya
幻人 huànrén an illusionist / a conjurer
幻师 幻師 huànshī an illusionist / a conjurer
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化人 huàrén a conjured person
护法 護法 hùfǎ
 1. to uphold the Dharma
 2. Protecting the Dharma
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì a religious assembly
huì Kindness
慧品 huì pǐn body of wisdom / aggregate of wisdom / prajñā-skandha
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
护念 護念 hùniàn
 1. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 2. Safeguard the Mind
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
护者 護者 hùzhě a demon / rākṣasa
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
a prediction / a prophecy / vyakarana
gatha / hymn / verse
jiā school / sect / lineage
jiā jia
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
迦楼罗 迦樓羅 jiālóuluó garuda
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
渐教 漸教 jiàn jiào gradual teachings
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
讲法 講法 jiǎngfǎ to lecture on the Dharma
坚固 堅固 jiāngù sāla
教行 jiāo xíng teaching and practice / instruction and conduct
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
憍慢 jiāomàn Arrogance
教授 jiàoshòu Professor
jié a kalpa / an eon
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a fetter
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
皆大欢喜 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ
 1. A Win-Win for All
 2. Happily ever after
节量食 節量食 jié liàng shí eating a limited amount
戒品 jiè pǐn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
结使 結使 jiéshǐ a fetter
劫数 劫數 jiéshǔ
 1. predestined fate
 2. Numerous Kalpas
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱门 解脫門 jiětuō mén
 1. the doors of deliverance / vimokṣadvāra
 2. Gate of Perfect Ease
解脱知见 解脫知見 jiětuō zhī jiàn knowledge and experience of liberation
解脱知见品 解脫知見品 jiětuō zhī jiàn pǐn body of knowledge and experience of liberation
解脱品 解脫品 jiětuōpǐn body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda
积集 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap
jìn diligence / perseverance
jìng Stillness
jìng Respect
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
净天 淨天 jìng tiān pure devas
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚三昧 金剛三昧 jīngāng sānmèi vajrasamādhi
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
经法 經法 jīngfǎ canonical teachings
净洁 淨潔 jìngjié pure
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进力 精進力 jīngjìn lì unfailing progress / vīryabala
净居 淨居 jìngjū suddhavasa / Śuddhāvāsa / pure abode
敬礼 敬禮 jìnglǐ namo / to pay respect to / to take refuge
净命 淨命 jìngmìng friend / brother / āyuṣman
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
旧译 舊譯 jiù yì old translation
伎乐 伎樂 jìyuè music
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉分 覺分 juéfēn aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
觉知 覺知 juézhī Awareness
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空法 kōng fǎ to regard all things as empty
空解脱门 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness
空三昧 kōng sānmèi the samādhi of emptiness
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空闲处 空閑處 kōngxiánchù araṇya / secluded place
口业 口業 kǒu yè
 1. verbal karma
 2. Verbal Karma
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuān Broad
愦閙 憒閙 kuìnào clamour
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
乐说 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
transcendence
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
离欲 離欲 lí yù free of desire
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
离垢 離垢 lígòu
 1. vimalā / stainless / immaculate
 2. Undefiled
礼敬 禮敬 lǐjìng namo / to pay respect to / to revere
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
留难 留難 liú nán the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六情 liù qíng the six sense organs / sadayatana
六神通 liù shéntōng the six supernatural powers
琉璃 liúlí lapis lazuli
六十二见 六十二見 liùshíèr jiàn sixty two views
利养 利養 lìyǎng gain
利益 lìyì benefit
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
乱心 亂心 luàn xīn a confused mind / an unsettled mind
lùn a treatise / a thesis / śastra
滿 mǎn Full
měi Beauty
mián torpor / drowsiness / middha
miào
 1. subtle / mysterious / profound / abstruse / beyond conception
 2. Wonderful
妙色 miào sè wonderful form
妙心 miào xīn Wondrous Mind
miè the cessation of suffering
灭法 滅法 miè fǎ unconditioned dharma
灭度 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
命根 mìnggēn the effort to preserve life
to rub a monk's head for taking a vow
evil / vice
摩诃般若 摩訶般若 móhē bōrě great wisdom / mahāprajñā
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
魔事 móshì Māra's deeds / hindrances
纳衣 納衣 nà yī monastic robes
难行 難行 nánxíng ascetic practice
那由他 nàyóutā a nayuta
内法 內法 nèi fǎ the Buddhadharma / the Dharma
能信 néng xìn able to believe
能破 néngpò refutation
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念法 niàn fǎ
 1. to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念力 niànlì
 1. the power of mindfulness
 2. Power of the Mind
念言 niànyán words from memory
泥犁 nílí hell / niraya
牛头 牛頭 niú tóu attendants in hell
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 pílíyē bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
破法 pòfǎ to go against the Dharma / to act contrary to the Buddha's teaching
破戒 pòjiè to break a precept
菩萨心 菩薩心 pú sà xīn
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 púsà shēn bodhisattva's body
菩萨位 菩薩位 púsà wèi bodhisattvahood
菩萨地 菩薩地 púsà xíng the ten grounds
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
qiān Modest
千佛 qiān fó thousand Buddhas
前世 qián shì former lives
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
qín diligence / perseverance / vīrya
勤行 qín xíng diligent practice
qīng Clear
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
轻慢 輕慢 qīngmàn to belittle others
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
勤求 qínqiú to diligently seek
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
乞食 qǐshí Begging for Food
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
quán expedient
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染污 rǎnwū tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
绕佛 繞佛 rào fó to circumambulate the Buddha
饶益 饒益 ráoyì Benefit
热病 熱病 rè bìng jaundice / kāmalā
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人相 rén xiāng the notion of a person
人法 rénfǎ people and dharmas / people and teachings
人间 人間 rénjiān human world
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
róng Tolerance
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
如来身 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body
如来地 如來地 rúláidì state of a Tathāgata
ruò re
如如 rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
如实知 如實知 rúshízhī
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
入心 rùxīn to enter the mind or heart
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三劫 sān jié
 1. The Three Asankhyeya Kalpas / The Three Kalpas / The Three Asankya-Kalpas
 2. Three Kalpas
三解脱门 三解脫門 sān jiětuōmén the three doors of deliverance / the three gates of liberation
三千 sān qiān three thousand-fold
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三千世界 sān qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa
三匝 sān zā to circumambulate three times
三转 三轉 sān zhuǎn Three Turnings Dharma Wheel
散华 散華 sànhuà scatters flowers
散花 sànhuā scatters flowers
散乱 散亂 sànluàn distraction
散乱心 散亂心 sànluàn xīn a confused mind / an unsettled mind
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三昧门 三昧門 sānmèimén to be on the bodhisattva path
散心 sànxīn a distracted mind
萨婆若 薩婆若 sàpóruò sarvajña
form / matter
色界 sè jiè realm of form
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
色声 色聲 sè shēng the visible and the audible
色心 sè xīn form and the formless
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧宝 僧寶 sēngbǎo the jewel of the monastic community
色天 sètiān realm of form
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善念 shàn niàn Virtuous Thoughts
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上人 shàngrén
 1. shangren / senior monastic
 2. supreme teacher
上首 shàngshǒu the presiding elders
善利 shànlì great benefit
善人 shànrén a wholesome person / a good person
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
烧香 燒香 shāo xiāng
 1. to burn incense
 2. to burn incense
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
shēn body / kāya
shèn Cautious
深法 shēn fǎ a profound truth
身根 shēn gēn sense of touch
深妙 shēn miào profound / deep and subtle
身业 身業 shēn yè physical karma
shēng birth
胜处 勝處 shèng chù abode of superiority / station of mastery / abhibhāyatana
生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
生忍 shēng rěn Ordinary Patience
生天 shēng tiān highest rebirth
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
生死苦 生死苦 shēngsǐ kŭ suffering of Saṃsāra
生长 生長 shēngzhǎng growth
身见 身見 shēnjiàn views of the body
深经 深經 shēnjīng Mahāyāna sūtras / profound scriptures
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
身命 shēnmìng body and life
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
摄取 攝取 shèqǔ to receive
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
摄心 攝心 shèxīn to concentrate
shí Real
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī master
shī the practice of selfless giving / dāna
shì Buddhism
shì loka / a world
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
尸波罗蜜 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
示教 shì jiāo to point and instruct
示教利喜 shì jiào lì xǐ Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十方 shí sāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十善道 shí shàn dào ten wholesome kinds of practice
识心 識心 shí xīn the controlling function of the mind
实义 實義 shí yì true meaning / true doctrine
实有 實有 shí yǒu in reality there is
释种 釋種 shì zhǒng Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha
释子 釋子 shì zǐ sons of Śākyamuni / disciples of the Buddha
十八不共法 shíbā bù gòng fǎ āveṇika-buddha-dharma
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世间 世間 shìjiān world
世间天 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
尸罗波罗蜜 尸羅波羅蜜 shīluó bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
世俗 shìsú Secular
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
实语 實語 shíyǔ true words
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
shòu feelings / sensations
受记 受記 shòu jì
 1. a prediction / vyakarana
 2. to receive a prediction
受想 shòu xiǎng sensation and perception
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
受用 shòuyòng Benefit
寿者见 壽者見 shòuzhě jiàn the view of a lifespan
数法 數法 shù fǎ enumerating dharmas
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
书写 書寫 shūxiě to copy
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
 1. to appear
 2. pseudo
 1. volition / cetanā
 2. Think
四兵 sì bīng four divisions of troups
四禅 四禪 sì chán
 1. the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas
 2. fourth dhyāna / fourth jhāna
四角 Sì Jiǎo the four corners (of a rectangle) / the eaves that the four corners of a building
死苦 sǐ kǔ death
四摄法 四攝法 sì shè fǎ the four means of embracing
四维 四維 sì wéi the four half points of the compass
四无碍智 四無礙智 sì wúàizhì the four unhindered powers of understanding
四无量心 四無量心 sì wúliàng xīn four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 sì wúsè dìng
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
死尸 死屍 sǐshī a corpse
四天下 sìtiānxià the four continents
斯陀含果 sītuóhán guǒ the fruit of a Sakṛdāgāmin
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
四重禁 sìzhòngjìn four grave prohibitions
sòng 1. ode; 2. praise
宿世 sù shì former lives
宿业 宿業 sù yè past karma
随一 隨一 suí yī mostly / most of the time
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
随喜迴向 隨喜迴向 suíxǐ huíxiàng admiration and transfer merit
随宜 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
a pagoda / a stupa
tán dana / the practice of giving / generosity
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
弹指 彈指 tán zhǐ to snap the fingers
檀越 tányuè an alms giver / a donor
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天华 天華 tiān huà divine flowers
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天衣 tiān yī the garments of a celestial being / celestial garments
天人 tiānrén Heavenly Beings
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
通利 tōng lì sharp intelligence
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
同事 tóngshì fellowship
头陀 頭陀 tóutuó
 1. elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
 2. austerities
an evil state of existence
徒众 徒眾 tú zhòng a group of disciples
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退失 tuìshī parihāṇi / to regress / to degenerate
退转 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
涂香 塗香 túxiāng to annoint
外法 wài fǎ outside teachings
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
万劫 萬劫 wànjié ten thousand kalpas
万行 萬行 wànxíng all methods for salvation
wēi subtlety
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
问难 問難 wèn nán Interrogation
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我相 wǒ xiāng the notion of a self
我爱 我愛 wǒài self-love
我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna
我身 wǒshēn I / myself
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
无常苦空 無常苦空 wú cháng kǔ kōng Impermanence
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
五盖 五蓋 wǔ gài the five covers / the five hindrances / the five obstructions
无故 無故 wú gù unconditioned
无量光 無量光 wú liàng guāng infinite light
五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
五逆罪 wǔ nì zuì pañca-ānantarya-karma / the Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
无生法忍 無生法忍 wú shēng fǎ rěn
 1. patient belief in the truth of no rebirth / acceptance of non-arising dharmas
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
五神通 wǔ shéntōng five supernatural powers / pañcabhijñā
五受阴 五受陰 wǔ shòu yīn five aggregates of attachment
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所畏 無所畏 wú suǒ wèi without any fear
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
無想 wú xiǎng no notion
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无缘 無緣 wú yuán lack of connection
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无碍解 無礙解 wúàijiě unhindered understanding
无边世界 無邊世界 wúbiān shìjiè the unbounded world
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无价宝珠 無價寶珠 wújià bǎozhū mani jewel / cintāmaṇi
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无念 無念 wúniàn
 1. no thought
 2. tathatā
 3. No Thought
 4. free from thought
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无相三昧 無相三昧 wúxiāng sānmèi samādhi of no appearance
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无着 無著 wúzhāo unattached
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
无作三昧 無作三昧 wúzuò sānmèi samādhi of no desire
Joy
latent tendencies / predisposition
Cherish
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
xián bhadra
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
香城 xiāng chéng Fragrant City
香华 香華 xiāng huà incense and flowers
相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence
相分 xiāngfēn an idea / a form
降伏 xiángfú to subdue
象王 xiàngwáng elephant king
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现在 現在 xiànzài now, present
小王 xiǎo wáng minor kings
小品 xiǎopǐn short version
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪法 xiéfǎ false teachings
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪命 xiémìng heterodox practices
邪行 xiéxíng
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
西方 xīfāng the Western [Pureland]
系缚 繫縛 xìfú tied to
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
新发意 新發意 xīn fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
信施 xìn shī trust in charity
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
心数法 心數法 xīn shù fǎ a mental factor
心所 xīn suǒ a mental factor
心心 xīn xīn the mind and mental conditions
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行菩萨道 行菩薩道 xíng pú sà dào practice the bodhisattva path
行处 行處 xíngchǔ karmasthana / kammaṭṭhāna / an object of meditation
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
形寿 形壽 xíngshòu lifespan
心观 心觀 xīnguān contemplation on the mind
性相 xìngxiāng inherent attributes
星宿劫 xīngxiù jié Naksatra kalpa / the future kalpa
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
信心 xìnxīn Faith
心行 xīnxíng mental activity
信行 xìnxíng faith and practice
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修禅 修禪 xiū chán to meditate / to cultivate through meditation
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修法 xiūfǎ a ritual
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
xué a learner
学佛 學佛 xué fó to learn from the Buddha
学无学 學無學 xuéwúxué one who is still studying and one who has completed their study
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
须陀洹果 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
yán a garland / an adornment / avataṃsa
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
演说 演說 yǎnshuō to expound
karma / kamma / karmic deeds / actions
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业因 業因 yèyīn karmic conditions
业障 業障 yèzhàng
 1. karmāvaraṇa / a karmic obstruction
 2. karmic hindrance
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
Righteousness
一佛 yī fó one Buddha
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一切种智 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
一日一夜 yī rì yī yè one day and one night
意业 意業 yì yè mental karma / actions / deeds
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
疑悔 yíhuǐ
 1. doubt and regret
 2. to lose hope / to despair
一家 yījiā same family
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一句 yījù
 1. a phrase / one sentence
 2. a sentence
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
yìng to accept
应观 應觀 yīng guān should observe
应报 應報 yīngbào vipāka / the result of karma / indirect effect
应当学 應當學 yīngdāngxué wrongdoing / misdeed / minor misdeed / duṣkṛta / dukkaṭa
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切法无相 一切法無相 yīqiē fǎ wúxiāng signlessness of all things
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切智慧 yīqiè zhìhuì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
一生补处 一生補處 Yīshēng bǔ chù Ekajatipratibuddha / a being that will become a Buddha in this life
一味 yīwèi
 1. one flavor [of dharma]
 2. one taste
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 yǒufǎ something that exists
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
欲界 yù jiè realm of desire
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuán Origin
远尘离垢 遠塵離垢 yuǎn chén lí gòu
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
愿佛 願佛 yuàn fó Buddha of the vow
远行 遠行 yuǎn xíng proceeding afar
怨家 yuànjiā an enemy
缘中 緣中 yuánzhōng the place at which the mind is centered
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
yuè Joy
愚夫 yúfū a fool / a simpleton / bāla
云何应住 云何應住 yún hé yīng zhù In What Should One Abide?
在家 zàijiā lay person / laity
koan / kōan / gong'an
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增上慢 zēngshàngmàn conceit / abhimāna
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
占相 zhàn xiāng to read someone's signs
障碍 障礙 zhàngài hindrance
长老 長老 zhǎnglǎo
 1. an elder monastic
 2. Elder
zhe to attach / to grasp
zhēn True
真性 zhēn xìng inherent nature / essence / true nature / dharmatā
真佛 zhēnfó real body / saṃbhogakāya
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正道 zhèng dào
 1. the correct path / the right way
 2. Right Path
正观 正觀 zhèng guān right observation
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正位 zhèng wèi place of awakening
证法 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正觉 正覺 zhèngjué samadhi
正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment
正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom
真实 真實 zhēnshí true reality
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhī Understanding
zhì Wisdom
知世间 知世間 zhī shìjiān one who knows the world
执持 執持 zhíchí to hold firmly
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
知足 zhīzú Contentment
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
重担 重擔 zhòngdān a heavy load
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
中流 zhōngliú Middle Stream Monthly
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
众生相 眾生相 zhòngshēng xiāng
 1. the notion of a being
 2. characteristics of sentient beings
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhòu mantra / charm / spell
zhǔ abbot
zhù to attach / to abide / to dwell
助道 zhù dào auxiliary means / auxiliary aid
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸缘 諸緣 zhū yuán karmic conditions
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
庄校 莊校 zhuāngjiào to decorate
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
转身 轉身 zhuǎnshēn turn around
嘱累 囑累 zhǔlèi to entrust somebody to carry a burden
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
资生 資生 zī shēng the necessities of life
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
Contented
罪业 罪業 zuìyè sin / karma
尊重 zūnzhòng respect
作佛 zuò fó to become a Buddha
作佛事 zuò fó shì do as taught by the Buddha
坐禅 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate
作家 zuòjiā an adept / an expert
作务 作務 zuòwù Service and Chore