Glossary and Vocabulary for Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 3398 to break / to ruin / to destroy 以見四諦則破四倒
2 1954 shēng to be born / to give birth 倒品生者
3 1911 míng bright / brilliant 如來一期出世初後不同同明四諦
4 1770 èr two 前二
5 1552 yún cloud 外云
6 1518 jīn today / modern / present / current / this / now 今實有四諦
7 1249 meaning / sense 則成前非世出世義
8 1203 gatha / hymn / verse 故下偈云
9 1175 wèn to ask 問四諦攝法盡不
10 1170 rén person / people / a human being 人所解
11 1169 method / way 十一品立世間人法
12 1103 sān three 三近從顛
13 1043 to reply / to answer 答虛空及非數滅
14 1028 zhōng middle 故因中發觀戲論此滅
15 1014 shì to release / to set free 釋吉藏撰
16 1012 one
17 1010 qián front 前二
18 1005 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 故因中發觀戲論此滅
19 947 different / other 問能依有異不
20 917 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 來所說
21 902 yán to speak / to say / said 今言破
22 900 kōng empty / void / hollow 主執空故壞四諦
23 841 jiàn to see 以見四諦則破四倒
24 811 guǒ a result / a consequence 緣酬前是果
25 760 yuán fate / predestined affinity 緣酬前是果
26 696 zuò to do 有量之後猶有所作
27 677 to go 第三偈去明無僧寶
28 658 a human or animal body 一者體
29 656 four 答論主不曾有四
30 655 lùn to comment / to discuss 成論但是心
31 634 pǐn product / goods / thing 所以有此品來者有所得心必有依著
32 624 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 則成前非世出世義
33 622 hòu after / later 如來一期出世初後不同同明四諦
34 622 wèi to call 一破學大乘人謂四諦是無
35 599 mén door / gate / doorway / gateway 則釋前章門
36 594 Buddha / Awakened One 無共至佛所
37 588 第二 dì èr second 第二論主破外人執有為
38 571 shí time / a period of time 時是二諦
39 545 shàng top / a high position 二者上明無內
40 523 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 小乘人不解佛因緣
41 518 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無生故則無苦集
42 511 néng can / able 顛倒是能迷之惑
43 506 to arise / to get up 行起望無明我非都無
44 492 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 乃至涅槃明心喜之說
45 464 jià vacation 汝見法有自體則不須假
46 460 xìng gender 小乘人謂四諦是性有
47 457 idea 又觀論始末意從因緣品至四諦之
48 446 to leave / to depart / to go away / to part 顛倒是如來所離
49 445 shí real / true 一者實是苦
50 427 guān to look at / to watch / to observe 今觀四諦
51 427 business / industry 謂煩惱業苦
52 424 to stand 十一品立世間人法
53 421 shī to lose 第二過論主執空失因果罪福
54 409 zhèng upright / straight 顯外人不識正空
55 400 名為 míngwèi to be called 名為有作
56 392 can / may / permissible 非可欣故非滅道
57 389 wèi Eighth earthly branch 未生可得生
58 385 xīn heart 所以有此品來者有所得心必有依著
59 377 liǎng two 故破彼兩迷明無如此空
60 375 zhī to know 知本性空也
61 362 無有 wú yǒu there is not 有四者說無有四
62 362 yòng to use / to apply 問二言之中今用何言
63 358 下半 xià bàn second half 下半列出二諦名
64 357 to join / to combine 經說因緣或離或合
65 357 lái to come 來所說
66 354 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 此有無也
67 338 to calculate / to compute / to count 小乘人計性
68 337 desire 將欲過論主空
69 332 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 一破學大乘人謂四諦是無
70 324 外人 wàirén outsider 外人執有難論主
71 324 ěr ear 故言無耳
72 321 jiě to loosen / to unfasten / to untie 二生不顛倒解故名諦
73 319 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 不四為眾生方便說四不四
74 318 color 謂色未曾空有
75 317 wén writing / text 文並易見
76 317 中道 zhōng dào the middle way 是中道
77 314 二者 èrzhě the two / both 二者外云
78 311 上半 shàngbàn first half 初上半正明依二諦說法
79 310 five 五住為集
80 310 děng et cetera / and so on 為提謂等說人天因果罪福
81 306 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 主執空故壞四諦
82 304 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth 不言世諦亦空
83 300 zhù to dwell / to live / to reside 五住為集
84 292 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 若謂一切法不生下
85 288 big / great / huge / large / major
86 288 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 小乘人謂四諦是性有
87 287 guò to cross / to go over / to pass 過論主執空為共
88 286 zhǒng kind / type 有幾種言耶
89 284 二諦 èrdì the two truths 故苦集二諦則是世間
90 283 第三 dì sān third 第三偈去明無僧寶
91 283 tool / device / utensil / equipment / instrument 具攝世出世法
92 283 shòu to suffer / to be subjected to 受為無常所役名為行苦
93 282 wài outside 外云
94 281 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 煩惱名集諦
95 280 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者實是苦
96 271 便 biàn convenient / handy / easy 便舉
97 269 論主 lùnzhǔ the composer of a treatise 論主求之無從
98 268 zǒng general / total / overall / chief 但四諦既總攝世間出世
99 265 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 空可無有生滅
100 262 八不 bābù eight negations 類如八不也
101 262 jīng to go through / to experience 第四引經證空為得
102 260 無常 wúcháng irregular 數人正以無常刀切有漏五陰
103 260 shí knowledge / understanding 即是假名因此大小令識道未曾
104 260 to reach 止及觀是道諦
105 260 yīn cloudy / overcast 開六十二者一陰四
106 252 shǐ beginning / start 是故始
107 250 dài to treat / to entertain / to receive guests 體性可起待緣而
108 247 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 四諦者二生死為苦
109 244 lìng to make / to cause to be / to lead 即是假名因此大小令識道未曾
110 244 tōng to go through / to open 數明苦通
111 241 tóng like / same / similar 如來一期出世初後不同同明四諦
112 241 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 數人正以無常刀切有漏五陰
113 240 四句 sì jù four verses / four phrases 寂滅性則施四句超百
114 240 xiǎo small / tiny / insignificant 傍破小耳
115 239 shì matter / thing / item 事破病申佛教耶故知
116 236 yǎn eye 如眼即目不得名變也
117 236 nán difficult / arduous / hard 外人執有難論主
118 234 qiú to request 論主求之無從
119 233 shēn human body / torso 慧信語身云
120 230 liù six 所生法者數人六因四緣所生
121 230 外道 wàidào non-Buddhist 無因則自然同外道
122 230 zài in / at 自有之在煩惱外
123 226 zhāng a chapter / a section 二章各四
124 226 to apprehend / to realize / to become aware 悟之則有三乘賢聖
125 224 dào way / road / path 八正是道是道諦
126 223 jiāo to teach / to educate / to instruct 故初教轉四諦法輪
127 223 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 又因果立四諦
128 223 xiǎn to show / to manifest / to display 故云破四諦也又顯此
129 223 shī teacher 釋有量四諦諸小乘論師不
130 222 dìng to decide 顯前有所得定
131 222 dǎo to fall / to collapse / to topple 倒品生者
132 222 kāi to open 品開為二
133 221 sentence
134 218 xíng to walk / to move 數明一切無漏行
135 217 bitterness / bitter flavor 毘曇者說五盛陰苦名苦諦
136 215 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法實相者心行言語斷也
137 215 dié documents / records 牒論主執空
138 214 reason / logic / truth 一道理是實相故名實
139 211 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 諸法實相者心行言語斷也
140 206 to bind / to tie 縛時無解
141 204 長行 cháng háng Sutra (discourses) / a sutra 一長行二偈
142 204 故云 gùyún that's why it is called... 故云破四諦
143 203 to lift / to hold up / to raise 仍舉出
144 201 to take / to get / to fetch 成論但取業煩惱
145 201 huài bad / spoiled / broken / defective 是壞佛四諦義
146 201 人法 rénfǎ people and dharmas / people and teachings 今說大乘人法等
147 198 jié to bond / to tie / to bind 數明方便道中永伏諸結是非數滅
148 198 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩住二諦中為眾生說法
149 196 nèi inside / interior 論主明慧內充慈風外扇
150 195 wén to hear 汝不應聞空謂失因果罪
151 194 thing / matter 諦為物說法
152 193 extra / surplus / remainder 餘苦雖苦非苦諦
153 193 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 大乘人不解佛大乘空成邪空
154 193 fán ordinary / common 答凡有三義
155 190 biàn to distinguish / to recognize 次偈辨無
156 190 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可
157 184 to enter 得果竟後入
158 183 lüè plan / strategy 第三略出有
159 181 zhòng heavy 觀此文是重破
160 181 真諦 zhēndì paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 成論師明真諦
161 178 shè to absorb / to assimilate 問四諦攝法盡不
162 174 shì a generation 世如來證有世間
163 174 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 講此文多有異說
164 174 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 世如來證有世間
165 170 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能正觀空下
166 169 to bewitch / to charm / to infatuate
167 167 eight 法中八見
168 163 huò to confuse / to mislead / to baffle 顛倒是能迷之惑
169 160 十二 shí èr twelve 亦因亦緣如十二因
170 158 shēn to extend 即申佛因緣有無
171 156 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 第二論主破外人執有為
172 156 gēn origin / cause / basis 眾生諸根鈍著樂癡所盲
173 155 shuāng two / double / pair 訖至雙林之教
174 154 過去 guòqù past / previous/ former 問何故過去以無明
175 153 piān to be one-sided / leaning / to slant 故偏破眾生
176 152 zhì wisdom / knowledge / understanding 無四諦智
177 151 bàn half 前半行
178 149 fāng square / quadrilateral / one side 方是假名
179 148 truth 諦名出世間
180 147 rán to burn / to combust 燃可燃舉喻合破體用
181 147 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 故云非空非有即是中實
182 146 rǎn to be contagious / to catch (illness) 識支名染著識
183 143 zhòng many / numerous 為眾
184 142 一異 yī yì one and many 即舉一異者一異為本諸見為末
185 141 四緣 sìyuán the four conditions 皆作緣名猶如四緣
186 140 jìn to the greatest extent / utmost 餘愛及餘有漏法盡非盡
187 140 ministry / department 喻部云
188 139 無為 wúwèi to let things take their own course 無為涅槃名滅諦
189 138 yǐn to lead / to guide 百論引棗
190 138 三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa 生非三相中生
191 137 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 次用二無我
192 137 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 世間顛倒證有出世
193 136 jiù to save / to rescue 二救
194 136 zhēn real / true / genuine 成論明真似皆道諦也
195 136 undulations 以解第一義故生波若
196 135 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四以不解上
197 135 duò to fall / to sink 由不善達空故自墮無三寶四諦
198 134 假名 jiàmíng pseudonym 方是假名
199 133 hair 故因中發觀戲論此滅
200 133 bìng ailment / sickness / illness / disease 一者就破病漸捨釋之
201 132 zhōng end / finish / conclusion 終皆明四諦
202 132 第一 dì yī first 第一外人
203 132 biāo an indication / a sympton 別標般若涅槃等經
204 131 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 一毘曇計無為涅槃是常是善
205 129 不成 bùchéng unsuccessful 難難亦不成難
206 126 未來 wèilái future 未來末起
207 126 問曰 wèn yuē to ask 問曰下第二別明無大乘因果
208 126 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 若是邪見之空此則有過
209 125 to die 滅二死五住
210 125 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 若謂一切法不生下
211 124 不見 bújiàn to not see 若本不見今見者
212 123 responsibility / duty 責所迷不得
213 121 方便 fāngbiàn convenient 數明方便道中永伏諸結是非數滅
214 120 zhǐ to point 形有名指皆實也
215 119 不可得 bù kě dé unobtainable 不可得
216 119 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 如無明望行體未有
217 118 end / final stage / latter part 非況末是耶
218 118 可燃 kěrán inflammable 燃可燃舉喻合破體用
219 117 huǒ fire / flame 未能避火蛇毒藥及
220 117 seven 七偈亦分為四
221 115 三世 sān shì past, present, and future 有波若方便則生三世諸佛
222 114 毘曇 Pítán Abhidharma / Abhidhamma Pitaka 毘曇者說五盛陰苦名苦諦
223 114 第一義 dìyī yì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 佛說第一義為
224 113 shí ten 如雖有十家釋於佛性
225 112 故知 gùzhī a close friend over many years 故知
226 112 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻部云
227 111 不滅 bùmiè not being extinguished 不滅可得滅
228 110 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings 答二義
229 109 一時 yīshí a period of time / a while 樂受壞但一時苦名為壞苦
230 108 chù a place / location / a spot / a point 四無住處
231 108 世間 shìjiān world / the human world 世如來證有世間
232 106 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 二者縱汝有通別六苦
233 106 jìng boundary / frontier / boundary
234 105 二種 èr zhǒng two kinds 但四諦有二種
235 104 一偈 yī jì one gatha / a single gatha 次一偈
236 102 出世 chūshì to be born / to come into being 次求出世如來不得
237 102 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 次偈明無相
238 101 guǎng wide / large / vast 今廣申正涅槃
239 101 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 此大小攝一切迷盡
240 100 bào newspaper 成論即此能生亦是苦報
241 100 chēng to call / to address 問云何稱依二諦義耶
242 99 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes 故云無得無至乃至不生不滅也
243 99 成實 Chéng Shí Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality 二成實明涅槃但是無法
244 99 無故 wú gù unconditioned 既無故知
245 99 三時 Sān Shí The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism 三時門破倒不倒
246 98 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths 四諦品第二十四
247 97 虛空 xūkōng empty space 答虛空及非數滅
248 97 zhàng to separate 故前求能障無從
249 97 liú to flow / to spread / to circulate 流類
250 94 shǔ to belong to / be subordinate to 但能生義屬集
251 94 四者 sì zhě fourth / the fourth is 有四者說無有四
252 93 huà to make into / to change into / to transform 若復著空佛所不化
253 92 xiàn to appear / to manifest / to become visible 現為異
254 91 佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature 佛性
255 91 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 又有中有涅槃法尚非
256 91 智度論 zhì dù lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 智度論引無名指
257 90 zhào to illuminate / to shine 無境不照名為般若
258 90 二乘 èr shèng the two vehicles 二乘是方便說
259 90 寂滅 jìmiè calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 因緣即寂滅性
260 90 ài to love 感當來愛是集
261 89 juǎn to coil / to roll 故空捲度一切也
262 89 shén divine / mysterious / magical / supernatural 及身神一身異神異
263 88 不同 bùtóng different / distinct / not the same 如來一期出世初後不同同明四諦
264 87 內外 nèiwài inside and outside 三者雖有內外大小不同同言有涅槃
265 86 wàng to gaze / to look towards 望苽皆不虛
266 86 不二 bú èr advaya / nonduality / not two 二去不二亦捨
267 86 戲論 xì lùn meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca 故因中發觀戲論此滅
268 85 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 故初教轉四諦法輪
269 85 上來 shànglái to come up / to approach 又顯外人上來執
270 85 zhí straight 次直依因緣正義釋者
271 84 去來 qùlái to go 答去來
272 84 龍樹 Lóng Shù Nāgārjuna 答舊是龍樹義
273 84 easy / simple 文並易見
274 84 zhèng proof 世如來證有世間
275 83 別有 biéyǒu to have other... / to have a special ... 無別有申正文也
276 83 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions 十二因緣品第二十六
277 83 fēn to separate / to divide into parts 上之三人得其少分
278 82 zhōu Zhou Dynasty 此六破病略周
279 82 xiān first 若先為天下第三合譬
280 82 interest 息執教者之斷
281 82 不知 bùzhī do not know 問何故敘外人不知三法
282 82 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 聲聞法空無生無滅無大無
283 81 決定 juédìng to decide 決定有故最後論之
284 81 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 破自性故且言因緣
285 81 xiǎng to think 藍弗計非想為涅槃
286 81 duó to take by force / to rob / to snatch 初奪破我
287 80 shì to show / to reveal 今示因
288 80 happy / glad / cheerful / joyful 眾生諸根鈍著樂癡所盲
289 80 xué to study / to learn 餘學法及一切無學法
290 79 如此 rúcǐ in this way / so 故破彼兩迷明無如此空
291 79 píng a bottle 如瓶衣等
292 79 shě to give 誡令捨定性空勸學於因緣
293 79 to remember / to memorize / to bear in mind 無記故非滅道
294 78 無人 wú rén unmanned / uninhabited 空則無人能殺
295 78 shǔ to count 數滅是滅諦
296 77 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 初偈責分別破
297 77 jìng clean 故淨
298 77 xīn fuel / firewood 如有火體而因於薪
299 76 xìn to believe / to trust 信之則生福
300 76 有法 yǒufǎ something that exists 亦有法體實耶
301 76 正觀 zhèng guān right observation 不能正觀空下
302 76 善惡 shàn è good and evil 如世愚人不知分別好醜善惡
303 76 yuē approximately 但約捨受
304 76 valley / gorge / ravine 如當穀種有時
305 75 niàn to read aloud 始於無明初念而言無始者
306 75 tooth / tusk 見種滅生牙便言因
307 74 zhù a pillar / a post 法而後備柱樑
308 73 biān side / boundary / edge / margin 不高不下非邊無
309 73 àn dark / obscure 暗為異故以日夜為數名為日時
310 73 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說第一義為
311 73 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 感三界苦業
312 72 前後 qiánhòu front and back 十二前後相生前為後緣
313 72 眼見 yǎn jiàn to see with one's own eyes 初奪破但是眼見非是我見
314 72 shēn deep 欲令眾生深識第一義故宣說世諦耳
315 71 chéng to mount / to climb onto 乘人撥無四諦
316 71 應有 yīng yǒu proper / deserved 不應有無
317 71 wàng absurd / fantastic / presumptuous 但望第一義皆是妄謂皆是
318 71 二門 èrmén two gates / two teachings 今此二門常具二義
319 71 qióng poor / destitute / impoverished 竪窮四句皆不可得
320 70 不出 bùchū not transcending 論罪福不出人法
321 70 jiā house / home / residence 如雖有十家釋於佛性
322 69 gài a lid / top / cover 蓋是寄外人以破空見
323 69 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 謂法身般若解脫
324 69 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 又昔有凡夫與聖人諍
325 68 an item 不知何以目之
326 68 相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence 盡亦無有壞此相待破
327 68 空有 kōng yǒu non-existent and existent / emptiness and having self 是故破此空有明畢竟無如此空
328 68 既是 jìshì since / as / being the case that 四諦既是佛
329 68 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 為佛法大宗
330 68 zōng school / sect 宗歸一滅諦
331 68 無窮 wúqióng endless / inexhaustible 三者德雖無窮三
332 67 shèng divine / holy / sacred / ārya 答聖
333 67 自有 zìyǒu to possess / to own / to have 汝今自有過下
334 67 tiān day 又古天應是今人
335 67 作者 zuòzhě author / writer / composer 復名作無作者
336 67 真俗 zhēn sú absolute and conventional truth 若真俗混成一物則俱失二諦
337 67 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising 緣生法是於三是
338 67 經云 jīng yún the sutra says 若爾經云
339 66 答曰 dá yuē to reply 答曰下第二就論主
340 66 precedent / example 今以類例
341 66 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 故如來品以寂滅為法身
342 66 popular / common 依俗說者此是方便隨宜說也
343 66 chèng scale / platform balance 以於凡聖皆是實故秤二於諦
344 65 lèi kind / type / class / category 流類
345 65 使 shǐ to make / to cause 問十使中無明
346 64 不須 bùxū not needed 汝見法有自體則不須假
347 64 dòng to move / to act 各住自性不得動
348 64 不受 bùshòu to not accept 行亦不受乃至不受亦不受
349 64 zhī to support 一支有四故成四十四智
350 63 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 結無異故平等也
351 63 to continue / to carry on
352 63 soil / ground / land 若破地論師亦麁可是
353 62 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 所空不自空故不空
354 61 guān to close 何關我破也
355 61 yào to want / to wish for 要因世俗為方便得顯第一義耳
356 61 大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra 大品云
357 60 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 空者無汝所見因果等法
358 60 suì to comply with / to follow along 遂取信所見聞大乘法空不肯信受
359 60 jiè to lend / to borrow 借中以彈二
360 59 既有 jìyǒu to exist 有漏五陰既有定
361 58 破法 pòfǎ to go against the Dharma / to act contrary to the Buddha's teaching 破法出何文也
362 58 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 如是則無二諦
363 58 suí to follow 故三乘中隨成一乘
364 58 二世 èrshì the Second (of numbered Kings) / second generation 問何故但明二世如來不在四句
365 58 總結 zǒngjié summary 行總結無三
366 58 shǎo few 少內外有所得人
367 57 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions 眾因緣生法下第四引經證
368 57 yuǎn far / distant 豈捨丈六而遠求法身
369 57 三義 sānyì Sanyi 答凡有三義
370 57 dialect / language / speech 亦勿信人語也
371 56 to know / to learn about / to comprehend 涅槃皆悉不爾
372 56 宛然 wǎnrán as if / just like 以不知有宛然而無所有
373 56 老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death 第一偈作老死相破
374 56 qíng feeling / emotion / mood 就論主破有除謂情之常見
375 56 shāo to burn 吾淨土不壞而眾見燒盡
376 55 不從 bùcóng not following / not joining 若有自性則不從因緣
377 55 第五 dì wǔ fifth 增長故下第五六入支
378 55 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 四大所造為色
379 55 大小乘 dà xiǎo chéng Mahāyāna and Theravāda 救濟此大小乘人
380 55 devoid of content / void / false / empty / vain 望苽皆不虛
381 55 preface / introduction 一先序失
382 55 虛妄 xūwàng not real / illusory 但為眾生虛妄故成生死
383 55 三界 Sān Jiè The Three Realms 三界苦果名苦諦
384 54 chù to touch / to feel 情塵識和合下第六明觸支
385 54 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 數人正以無常刀切有漏五陰
386 54 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 乃無性有而有因緣
387 54 何所 hésuǒ where / what place 無常何所
388 54 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 答依第一義說此是真實說
389 53 生生 shēngshēng the cycle of rebirth 有生生者同行緣識也
390 53 coarse / rough 世諦是麁有
391 53 所以然 suǒyǐrán the reason why 所以然者
392 52 無漏 wúlòu having no passion or delusion 又此二無漏故非苦集
393 52 論師 lùnshī a pandit 成論師明真諦
394 52 zào to make / to build / to manufacture 明無造罪福之人
395 51 無能 wúnéng incapable / incompetent 亦無能施所施人
396 50 cún to exist / to survive 至亡彌存義
397 50 觀行 guān xíng contemplation and action 觀行
398 50 tuī to push / to shove 第二推過還外人
399 50 實有 shí yǒu Absolute Reality 今實有四諦
400 50 大生 dàshēng university student 下半立大生小通無窮難
401 50 中觀論疏 Zhōng Guān Lùn Shū Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 中觀論疏卷第十
402 50 tàn to sigh 第十八卷歎般若偈
403 49 一法 yīfǎ one dharma / one thing 外人不解一法故橫生邪難
404 49 本來 běnlái original 問汝本來有境
405 49 increase / benefit 深有利益
406 49 之中 zhīzhōng inside 答就俗之中亦有因果
407 49 bǐng a natural property / endowment 稟四諦教生解
408 49 sufficient / enough 義足略
409 49 相生 xiāng shēng to engender one another 三者成實論等明十二相生無我無法
410 48 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature 即是無自性
411 48 法體 fǎ tǐ essence of all things 是法體
412 48 一念 yī niàn one moment / one instant 唯此受生一念染污識
413 48 liè to arrange / to line up / to list 初偈列
414 48 alone / independent / single / sole 故異彼聖凡名獨菩
415 48 héng horizontal / transverse 橫為生過
416 48 jìn nearby 三近從顛
417 48 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example /
418 47 zuì crime / sin / vice 汝不應聞空謂失因果罪
419 47 huì intelligent / clever 又解第一義生實慧為
420 47 jiǔ nine 一無九道所化眾生
421 47 二智 èrzhì two kinds of knowledge / two kinds of wisdom 此二智任運現前謂自然無功用
422 47 薩婆多 Sàpóduō Sarvāstivāda 安薩婆多上
423 47 造論 zàolùn composed the treatise 造論終歸涅槃
424 46 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 妄想因緣和合而生
425 46 六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies 之則六道紛然
426 46 三句 sān jù three questions 又三句
427 46 無體 wútǐ without essence 或言無體無用
428 46 數人 shǔrén Sarvāstivāda 所生法者數人六因四緣所生
429 46 capacity / degree / a standard / a measure 智度菩薩母
430 46 所生 suǒshēng parents (father and mother) 所生
431 46 本性 běnxìng inherent nature 知本性空也
432 45 wàn ten thousand 萬義皆例
433 45 lǎo old / aged / elderly / aging 亦應常老非三相中老
434 45 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 盡相續為斷
435 44 乃是 nǎishì nevertheless 既成有見乃是生死
436 44 往來 wǎnglái to come and go / to return 求諸法往來義成可有無始
437 44 六根 liù gēn the six sense organs / sadayatana 六入支即是六根
438 44 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 成壞性空有四種
439 44 yuē to speak / to say 外曰
440 44 bǎi one hundred 寂滅性則施四句超百
441 44 定性 dìngxìng a fixed nature 執定性空有難不
442 44 to doubt / to disbelieve 橫生疑
443 43 不識 bù shí do not recognize [a person] 初執有難顯外人不識空
444 43 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things 廣即八萬法藏
445 43 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治此煩惱名
446 42 jié take by force / to coerce 梵動品中明本劫本見末劫末見
447 42 根本 gēnběn fundamental / basic 前二門十偈以廣破根本二句
448 41 不一 bùyī different 而於本作者不一亦
449 41 四見 sì jiàn four notions / four forms / four manifestations of self 今息內心四見
450 41 biàn to change / to alter 變續者則有二力
451 41 半偈 bànjì half a verse 次半偈總結
452 41 青目 qīng mù Piṅgala 如青目解大乘八不
453 41 shuǐ water 故復以大乘畢竟空水洗之
454 40 proper / suitable / appropriate 此解好宜依
455 40 to narrate / to recount 第三敘
456 40 始終 shǐzhōng from beginning to end 若更作則始終不異
457 40 問答 wèndá question and answer 初有二問答
458 40 萬物 wànwù all living things 次偈失萬物之相
459 40 thin / slender 答宜細詳偈文
460 40 wéi to disobey / to violate / to defy 違破
461 39 現見 xiàn jiàn to see directly 一者現見果從因故因中有果
462 39 無言 wúyán to remain silent / to have nothing to say 故以無言言為世俗
463 39 to resemble / to similar to to 成論明真似皆道諦也
464 39 zhǔ owner 主執空故壞四諦
465 39 最後 zuìhòu final / last 問何故二十五品最後破涅槃
466 38 to fly 染習一愛也
467 38 miào wonderful / fantastic 真諦為妙無
468 38 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 悟之則有三乘賢聖
469 38 二見 èr jiàn two views 以破有無二見得脫二見
470 38 相違 xiāngwéi to maintain a distance 下句明闇相違者成實云
471 38 yuán won / yuan 累無不寂德無不圓
472 38 chén dust / dirt 情塵識和合下第六明觸支
473 38 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 法身相應即應身
474 38 得道 dé dào to attain enlightenment 二令斷惑得道
475 38 三門 sān mén Three Gates / temple gate / temple 三門
476 37 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 故果報不應從罪福
477 37 jiè border / boundary 四通緣自界他界
478 37 有性 yǒuxìng having the nature 法有性失第一義
479 37 中論 Zhōng Lùn Mūlamadhyamakakārikā / Fundamental Verses on the Middle Way / Knowledge of the Middle Way / Mulamadhyamakakarika / madhyamakasastra 但此中論四句次
480 37 二空 èr kōng two types of emptiness 二空因緣者
481 37 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 先有菩提果遣智
482 37 涅槃經 Nièpán Jīng Nirvana Sutra 即釋涅槃經文
483 37 xún to search / to look for / to seek 若不信此門意尋文自見也
484 37 power / force / strength 變續者則有二力
485 37 a man / a male adult
486 36 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 謂法身般若解脫
487 36 二法 èr fǎ two dharmas / two kinds of dharma 第二明外人不識二法故橫生邪難
488 36 愛見 ài jiàn attachment to meeting with people 已見有成壞故起愛見煩惱業苦不得
489 36 發生 fāshēng to happen / to occur / to take place 便入實相發生正觀則戲論斯滅
490 36 得人 dé rén win over the people 小乘人雖得人空
491 36 生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas 生法
492 36 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者上明涅槃世間平等無二
493 36 空義 kōngyì an unrealistic theory 空義者外人不解安處此空
494 36 lǐng neck 領緣不覺為通苦
495 36 假有 jiǎ yǒu Nominal Existence 名為假有
496 36 jué to decide / to determine / to judge 決之
497 36 nián year 我年過八十未曾頭
498 36 xiè to thank 老是衰謝之法故無老者
499 36 guī to go back / to return 三諦歸斯一極
500 35 三性 sānxìng trisvabhāva / the three natures 非三性攝

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 4038 yǒu is / are / to exist 所以有此品來者有所得心必有依著
2 3744 shì is / are / am / to be 是中道
3 3398 to break / to ruin / to destroy 以見四諦則破四倒
4 3194 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故苦集二諦則是世間
5 3177 no 若爾應都無世出世
6 2528 also / too 此有量也
7 2504 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 所以初後皆明四諦者
8 2460 wèi for / to 生後為因
9 2200 this / these 所以有此品來者有所得心必有依著
10 2160 zhī him / her / them / that 論主求之無從
11 2150 not / no 是故不應無世出世
12 2083 promptly / right away / immediately 既非世出世即
13 1954 shēng to be born / to give birth 倒品生者
14 1911 míng bright / brilliant 如來一期出世初後不同同明四諦
15 1789 ruò to seem / to be like / as 若爾應都無世出世
16 1770 èr two 前二
17 1575 also / too 亦是如
18 1552 yún cloud 外云
19 1518 jīn today / modern / present / current / this / now 今實有四諦
20 1318 yòu again / also 又此二無漏故非苦集
21 1317 yīn because 故因中發觀戲論此滅
22 1281 so as to / in order to 以見四諦則破四倒
23 1249 meaning / sense 則成前非世出世義
24 1241 fēi not / non- / un- 則成前非世出世義
25 1203 gatha / hymn / verse 故下偈云
26 1197 otherwise / but / however 則應
27 1175 wèn to ask 問四諦攝法盡不
28 1170 rén person / people / a human being 人所解
29 1169 method / way 十一品立世間人法
30 1103 sān three 三近從顛
31 1086 in / at 誡令捨定性空勸學於因緣
32 1081 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而義不同
33 1043 to reply / to answer 答虛空及非數滅
34 1028 zhōng middle 故因中發觀戲論此滅
35 1014 shì to release / to set free 釋吉藏撰
36 1012 one
37 1010 qián front 前二
38 1005 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 故因中發觀戲論此滅
39 947 different / other 問能依有異不
40 927 chū at first / at the beginning / initially 如來一期出世初後不同同明四諦
41 917 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 來所說
42 902 yán to speak / to say / said 今言破
43 900 kōng empty / void / hollow 主執空故壞四諦
44 859 míng measure word for people 諦名出世間
45 841 jiàn to see 以見四諦則破四倒
46 823 de potential marker 所以有此品來者有所得心必有依著
47 814 final interogative 問論主有四諦不耶
48 812 such as / for example / for instance 亦是如
49 811 guǒ a result / a consequence 緣酬前是果
50 762 xià next 故下偈云
51 760 yuán fate / predestined affinity 緣酬前是果
52 746 xiāng each other / one another / mutually 主取空相
53 726 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 顛倒是如來所離
54 711 a time 次求出世如來不得
55 710 naturally / of course / certainly 二者自執性有故壞四諦
56 706 already / since 既非世出世即
57 696 zuò to do 有量之後猶有所作
58 677 to go 第三偈去明無僧寶
59 674 cháng always / ever / often / frequently / constantly 故就此品破斷常
60 658 a human or animal body 一者體
61 656 four 答論主不曾有四
62 655 lùn to comment / to discuss 成論但是心
63 634 pǐn product / goods / thing 所以有此品來者有所得心必有依著
64 624 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 則成前非世出世義
65 622 hòu after / later 如來一期出世初後不同同明四諦
66 622 wèi to call 一破學大乘人謂四諦是無
67 599 mén door / gate / doorway / gateway 則釋前章門
68 594 dàn but / yet / however 但四諦有二種
69 594 Buddha / Awakened One 無共至佛所
70 591 běn measure word for books
71 588 第二 dì èr second 第二論主破外人執有為
72 571 shí time / a period of time 時是二諦
73 545 shàng top / a high position 二者上明無內
74 530 I / me / my 汝謂我著
75 523 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 小乘人不解佛因緣
76 522 jiù right away 就論主破有除謂情之常見
77 518 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無生故則無苦集
78 511 néng can / able 顛倒是能迷之惑
79 506 to arise / to get up 行起望無明我非都無
80 499 his / hers / its / theirs 既其無滅
81 492 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 乃至涅槃明心喜之說
82 491 cóng from 三近從顛
83 479 and 有世與出世
84 464 jià vacation 汝見法有自體則不須假
85 461 云何 yúnhé why 問云何名諦
86 460 xìng gender 小乘人謂四諦是性有
87 457 yīng should / ought 若爾應都無世出世
88 457 idea 又觀論始末意從因緣品至四諦之
89 449 duàn absolutely / decidedly 諸法實相者心行言語斷也
90 446 to leave / to depart / to go away / to part 顛倒是如來所離
91 445 shí real / true 一者實是苦
92 428 already / afterwards 已來執性有難論主
93 427 guān to look at / to watch / to observe 今觀四諦
94 427 business / industry 謂煩惱業苦
95 424 to stand 十一品立世間人法
96 422 bié do not / must not 又開二別
97 422 zhū all / many / various 釋有量四諦諸小乘論師不
98 421 shī to lose 第二過論主執空失因果罪福
99 417 what / where / which 何有滅道
100 409 zhèng upright / straight 顯外人不識正空
101 400 名為 míngwèi to be called 名為有作
102 398 jiē all / each and every / in all cases 所以初後皆明四諦者
103 392 can / may / permissible 非可欣故非滅道
104 389 wèi Eighth earthly branch 未生可得生
105 385 xīn heart 所以有此品來者有所得心必有依著
106 379 he / him 而謂有他破之與自立
107 377 liǎng two 故破彼兩迷明無如此空
108 375 zhī to know 知本性空也
109 362 無有 wú yǒu there is not 有四者說無有四
110 362 yòng to use / to apply 問二言之中今用何言
111 358 下半 xià bàn second half 下半列出二諦名
112 357 to join / to combine 經說因緣或離或合
113 357 lái to come 來所說
114 354 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 此有無也
115 346 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故不應無世出世
116 339 entirely / without exception 迷大小俱惑二諦
117 338 to calculate / to compute / to count 小乘人計性
118 337 desire 將欲過論主空
119 332 again / more / repeatedly 復名作無作者
120 332 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 一破學大乘人謂四諦是無
121 324 外人 wàirén outsider 外人執有難論主
122 324 ěr ear 故言無耳
123 321 jiě to loosen / to unfasten / to untie 二生不顛倒解故名諦
124 320 suī although / even though 餘苦雖苦非苦諦
125 319 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 不四為眾生方便說四不四
126 318 color 謂色未曾空有
127 317 wén writing / text 文並易見
128 317 中道 zhōng dào the middle way 是中道
129 314 二者 èrzhě the two / both 二者外云
130 311 上半 shàngbàn first half 初上半正明依二諦說法
131 310 five 五住為集
132 310 děng et cetera / and so on 為提謂等說人天因果罪福
133 306 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 主執空故壞四諦
134 304 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth 不言世諦亦空
135 300 zhù to dwell / to live / to reside 五住為集
136 300 you / thou 汝上所說空法有
137 292 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 若謂一切法不生下
138 290 一切 yīqiè all / every / everything 餘學法及一切無學法
139 288 big / great / huge / large / major
140 288 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 小乘人謂四諦是性有
141 288 何故 hégù what reason 問何故就此品
142 287 guò to cross / to go over / to pass 過論主執空為共
143 286 zhǒng kind / type 有幾種言耶
144 284 二諦 èrdì the two truths 故苦集二諦則是世間
145 283 第三 dì sān third 第三偈去明無僧寶
146 283 tool / device / utensil / equipment / instrument 具攝世出世法
147 283 shòu to suffer / to be subjected to 受為無常所役名為行苦
148 282 wài outside 外云
149 281 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 煩惱名集諦
150 281 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 次求出世如來不得
151 280 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者實是苦
152 280 bìng and / furthermore / also 此二並是小乘人
153 271 便 biàn convenient / handy / easy 便舉
154 269 論主 lùnzhǔ the composer of a treatise 論主求之無從
155 268 zǒng general / total / overall / chief 但四諦既總攝世間出世
156 265 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 空可無有生滅
157 263 ěr thus / so / like that 若爾應都無世出世
158 262 八不 bābù eight negations 類如八不也
159 262 jīng to go through / to experience 第四引經證空為得
160 260 無常 wúcháng irregular 數人正以無常刀切有漏五陰
161 260 shí knowledge / understanding 即是假名因此大小令識道未曾
162 260 to reach 止及觀是道諦
163 260 yīn cloudy / overcast 開六十二者一陰四
164 252 shǐ beginning / start 是故始
165 251 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以有此品來者有所得心必有依著
166 250 dài to treat / to entertain / to receive guests 體性可起待緣而
167 247 according to 依二諦為眾生說法
168 247 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 四諦者二生死為苦
169 244 lìng to make / to cause to be / to lead 即是假名因此大小令識道未曾
170 244 tōng to go through / to open 數明苦通
171 241 tóng like / same / similar 如來一期出世初後不同同明四諦
172 241 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 數人正以無常刀切有漏五陰
173 240 四句 sì jù four verses / four phrases 寂滅性則施四句超百
174 240 xiǎo small / tiny / insignificant 傍破小耳
175 239 shì matter / thing / item 事破病申佛教耶故知
176 236 yǎn eye 如眼即目不得名變也
177 236 nán difficult / arduous / hard 外人執有難論主
178 234 qiú to request 論主求之無從
179 233 shēn human body / torso 慧信語身云
180 230 liù six 所生法者數人六因四緣所生
181 230 外道 wàidào non-Buddhist 無因則自然同外道
182 230 zài in / at 自有之在煩惱外
183 226 zhāng a chapter / a section 二章各四
184 226 to apprehend / to realize / to become aware 悟之則有三乘賢聖
185 224 dào way / road / path 八正是道是道諦
186 223 jiāo to teach / to educate / to instruct 故初教轉四諦法輪
187 223 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 又因果立四諦
188 223 gèng more / even more 苦後更有變易苦可觀
189 223 xiǎn to show / to manifest / to display 故云破四諦也又顯此
190 223 shī teacher 釋有量四諦諸小乘論師不
191 222 dìng to decide 顯前有所得定
192 222 dǎo to fall / to collapse / to topple 倒品生者
193 222 kāi to open 品開為二
194 222 rán correct / right / certainly 之則六道紛然
195 221 sentence
196 218 xíng to walk / to move 數明一切無漏行
197 217 bitterness / bitter flavor 毘曇者說五盛陰苦名苦諦
198 215 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法實相者心行言語斷也
199 215 dié documents / records 牒論主執空
200 214 reason / logic / truth 一道理是實相故名實
201 211 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 諸法實相者心行言語斷也
202 209 chū to go out / to leave 仍舉出
203 206 to bind / to tie 縛時無解
204 204 長行 cháng háng Sutra (discourses) / a sutra 一長行二偈
205 204 故云 gùyún that's why it is called... 故云破四諦
206 203 to lift / to hold up / to raise 仍舉出
207 201 to take / to get / to fetch 成論但取業煩惱
208 201 huài bad / spoiled / broken / defective 是壞佛四諦義
209 201 人法 rénfǎ people and dharmas / people and teachings 今說大乘人法等
210 198 jié to bond / to tie / to bind 數明方便道中永伏諸結是非數滅
211 198 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩住二諦中為眾生說法
212 196 nèi inside / interior 論主明慧內充慈風外扇
213 196 zhì to / until 無共至佛所
214 195 wén to hear 汝不應聞空謂失因果罪
215 194 thing / matter 諦為物說法
216 193 extra / surplus / remainder 餘苦雖苦非苦諦
217 193 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 大乘人不解佛大乘空成邪空
218 193 fán ordinary / common 答凡有三義
219 191 畢竟 bìjìng after all / all in all 是故破此空有明畢竟無如此空
220 190 biàn to distinguish / to recognize 次偈辨無
221 190 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可
222 189 yóu follow / from / it is for...to 次有四諦品所由
223 185 jìng actually / in the end 得果竟後入
224 184 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 所以有此品來者有所得心必有依著
225 184 to enter 得果竟後入
226 183 lüè plan / strategy 第三略出有
227 181 zhòng heavy 觀此文是重破
228 181 真諦 zhēndì paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 成論師明真諦
229 178 shè to absorb / to assimilate 問四諦攝法盡不
230 174 shì a generation 世如來證有世間
231 174 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 講此文多有異說
232 174 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 世如來證有世間
233 170 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能正觀空下
234 169 to bewitch / to charm / to infatuate
235 167 eight 法中八見
236 166 hái also / in addition / more 後論主還外人過
237 163 huò to confuse / to mislead / to baffle 顛倒是能迷之惑
238 160 十二 shí èr twelve 亦因亦緣如十二因
239 158 shēn to extend 即申佛因緣有無
240 157 that / those 彼非厭故非苦集
241 156 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 第二論主破外人執有為
242 156 gēn origin / cause / basis 眾生諸根鈍著樂癡所盲
243 156 necessary / must 須識是問非問
244 155 shuāng two / double / pair 訖至雙林之教
245 155 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃問與舊何異
246 154 過去 guòqù past / previous/ former 問何故過去以無明
247 153 piān to be one-sided / leaning / to slant 故偏破眾生
248 152 zhì wisdom / knowledge / understanding 無四諦智
249 151 bàn half 前半行
250 149 fāng square / quadrilateral / one side 方是假名
251 148 dāng to be / to act as / to serve as 感當來愛是集
252 148 truth 諦名出世間
253 147 rán to burn / to combust 燃可燃舉喻合破體用
254 147 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 故云非空非有即是中實
255 146 rǎn to be contagious / to catch (illness) 識支名染著識
256 144 duì to / toward 但對世故名第一義
257 143 zhòng many / numerous 為眾
258 143 yóu also / as if / still 有量之後猶有所作
259 142 jué absolutely 方等經大明涅槃橫絕百非
260 142 一異 yī yì one and many 即舉一異者一異為本諸見為末
261 141 四緣 sìyuán the four conditions 皆作緣名猶如四緣
262 140 現在 xiànzài at present / in the process of 答現在說未
263 140 jìn to the greatest extent / utmost 餘愛及餘有漏法盡非盡
264 140 ministry / department 喻部云
265 139 無為 wúwèi to let things take their own course 無為涅槃名滅諦
266 138 yǐn to lead / to guide 百論引棗
267 138 三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa 生非三相中生
268 137 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 次用二無我
269 137 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 世間顛倒證有出世
270 136 jiù to save / to rescue 二救
271 136 zhēn real / true / genuine 成論明真似皆道諦也
272 136 undulations 以解第一義故生波若
273 135 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四以不解上
274 135 duò to fall / to sink 由不善達空故自墮無三寶四諦
275 134 假名 jiàmíng pseudonym 方是假名
276 133 hair 故因中發觀戲論此滅
277 133 bìng ailment / sickness / illness / disease 一者就破病漸捨釋之
278 132 zhōng end / finish / conclusion 終皆明四諦
279 132 第一 dì yī first 第一外人
280 132 biāo an indication / a sympton 別標般若涅槃等經
281 131 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 一毘曇計無為涅槃是常是善
282 129 不成 bùchéng unsuccessful 難難亦不成難
283 126 未來 wèilái future 未來末起
284 126 問曰 wèn yuē to ask 問曰下第二別明無大乘因果
285 126 則是 zéshì only 故苦集二諦則是世間
286 126 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 若是邪見之空此則有過
287 125 to die 滅二死五住
288 125 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 若謂一切法不生下
289 124 不見 bújiàn to not see 若本不見今見者
290 123 responsibility / duty 責所迷不得
291 122 有人 yǒurén a person / anyone / someone 有人云
292 121 方便 fāngbiàn convenient 數明方便道中永伏諸結是非數滅
293 120 zhǐ to point 形有名指皆實也
294 119 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 不斷
295 119 不可得 bù kě dé unobtainable 不可得
296 119 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 如無明望行體未有
297 118 end / final stage / latter part 非況末是耶
298 118 可燃 kěrán inflammable 燃可燃舉喻合破體用
299 117 huǒ fire / flame 未能避火蛇毒藥及
300 117 seven 七偈亦分為四
301 115 三世 sān shì past, present, and future 有波若方便則生三世諸佛
302 114 毘曇 Pítán Abhidharma / Abhidhamma Pitaka 毘曇者說五盛陰苦名苦諦
303 114 第一義 dìyī yì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 佛說第一義為
304 113 zhe indicates that an action is continuing 過者下第二破外人著有
305 113 shí ten 如雖有十家釋於佛性
306 112 如是 rúshì thus / so 如是則無有下
307 112 chú except / besides 就論主破有除謂情之常見
308 112 故知 gùzhī a close friend over many years 故知
309 112 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻部云
310 111 不滅 bùmiè not being extinguished 不滅可得滅
311 110 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings 答二義
312 109 一時 yīshí a period of time / a while 樂受壞但一時苦名為壞苦
313 108 chù a place / location / a spot / a point 四無住處
314 108 世間 shìjiān world / the human world 世如來證有世間
315 106 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 二者縱汝有通別六苦
316 106 jìng boundary / frontier / boundary
317 105 gòng together 無共至佛所
318 105 二種 èr zhǒng two kinds 但四諦有二種
319 104 一偈 yī jì one gatha / a single gatha 次一偈
320 102 未有 wèiyǒu is not / has never been 如無明望行體未有
321 102 出世 chūshì to be born / to come into being 次求出世如來不得
322 102 each 二章各四
323 102 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 次偈明無相
324 101 guǎng wide / large / vast 今廣申正涅槃
325 101 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 此大小攝一切迷盡
326 100 bào newspaper 成論即此能生亦是苦報
327 100 huò or / either / else 世間或單破出世
328 100 chēng to call / to address 問云何稱依二諦義耶
329 99 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes 故云無得無至乃至不生不滅也
330 99 成實 Chéng Shí Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality 二成實明涅槃但是無法
331 99 used to indicate order 以依第
332 99 無故 wú gù unconditioned 既無故知
333 99 三時 Sān Shí The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism 三時門破倒不倒
334 98 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths 四諦品第二十四
335 97 虛空 xūkōng empty space 答虛空及非數滅
336 97 zhàng to separate 故前求能障無從
337 97 liú to flow / to spread / to circulate 流類
338 96 how can it be that? 豈得有滅耶
339 96 jiāng will / shall (future tense) 將欲過論主空
340 94 shǔ to belong to / be subordinate to 但能生義屬集
341 94 四者 sì zhě fourth / the fourth is 有四者說無有四
342 93 huà to make into / to change into / to transform 若復著空佛所不化
343 92 biàn turn / one time 三世遍不遍使
344 92 xiàn to appear / to manifest / to become visible 現為異
345 91 佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature 佛性
346 91 certainly / must / will / necessarily 所以有此品來者有所得心必有依著
347 91 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 又有中有涅槃法尚非
348 91 智度論 zhì dù lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 智度論引無名指
349 90 a laughing sound 毘曇壞呵梨成
350 90 zhào to illuminate / to shine 無境不照名為般若
351 90 二乘 èr shèng the two vehicles 二乘是方便說
352 90 寂滅 jìmiè calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 因緣即寂滅性
353 90 ài to love 感當來愛是集
354 89 this 三諦歸斯一極
355 89 juǎn to coil / to roll 故空捲度一切也
356 89 shén divine / mysterious / magical / supernatural 及身神一身異神異
357 88 不同 bùtóng different / distinct / not the same 如來一期出世初後不同同明四諦
358 87 shéi who / whoever 問就誰論二不二
359 87 內外 nèiwài inside and outside 三者雖有內外大小不同同言有涅槃
360 86 wàng to gaze / to look towards 望苽皆不虛
361 86 不二 bú èr advaya / nonduality / not two 二去不二亦捨
362 86 戲論 xì lùn meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca 故因中發觀戲論此滅
363 85 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 故初教轉四諦法輪
364 85 上來 shànglái to come up / to approach 又顯外人上來執
365 85 zhí straight 次直依因緣正義釋者
366 84 次第 cìdì one after another 用有增微次第
367 84 去來 qùlái to go 答去來
368 84 龍樹 Lóng Shù Nāgārjuna 答舊是龍樹義
369 84 easy / simple 文並易見
370 84 zhèng proof 世如來證有世間
371 83 別有 biéyǒu to have other... / to have a special ... 無別有申正文也
372 83 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions 十二因緣品第二十六
373 83 fēn to separate / to divide into parts 上之三人得其少分
374 82 zhōu Zhou Dynasty 此六破病略周
375 82 xiān first 若先為天下第三合譬
376 82 interest 息執教者之斷
377 82 不知 bùzhī do not know 問何故敘外人不知三法
378 82 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 聲聞法空無生無滅無大無
379 81 決定 juédìng to decide 決定有故最後論之
380 81 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 破自性故且言因緣
381 81 xiǎng to think 藍弗計非想為涅槃
382 81 duó to take by force / to rob / to snatch 初奪破我
383 81 dōu all 若爾應都無世出世
384 80 shì to show / to reveal 今示因
385 80 happy / glad / cheerful / joyful 眾生諸根鈍著樂癡所盲
386 80 xué to study / to learn 餘學法及一切無學法
387 79 如此 rúcǐ in this way / so 故破彼兩迷明無如此空
388 79 píng a bottle 如瓶衣等
389 79 shě to give 誡令捨定性空勸學於因緣
390 79 to remember / to memorize / to bear in mind 無記故非滅道
391 78 無人 wú rén unmanned / uninhabited 空則無人能殺
392 78 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 二若視經聖口
393 78 shǔ to count 數滅是滅諦
394 77 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 初偈責分別破
395 77 jìng clean 故淨
396 77 xīn fuel / firewood 如有火體而因於薪
397 77 wěi yes 唯知是有
398 76 xìn to believe / to trust 信之則生福
399 76 何以 héyǐ why 不知何以目之
400 76 有法 yǒufǎ something that exists 亦有法體實耶
401 76 正觀 zhèng guān right observation 不能正觀空下
402 76 善惡 shàn è good and evil 如世愚人不知分別好醜善惡
403 76 yuē approximately 但約捨受
404 76 valley / gorge / ravine 如當穀種有時
405 75 niàn to read aloud 始於無明初念而言無始者
406 75 tooth / tusk 見種滅生牙便言因
407 74 zhù a pillar / a post 法而後備柱樑
408 74 乃至 nǎizhì and even 乃至涅槃明心喜之說
409 74 無不 wúbù not lacking 無不由是生也
410 73 biān side / boundary / edge / margin 不高不下非邊無
411 73 àn dark / obscure 暗為異故以日夜為數名為日時
412 73 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說第一義為
413 73 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 感三界苦業
414 72 前後 qiánhòu front and back 十二前後相生前為後緣
415 72 眼見 yǎn jiàn to see with one's own eyes 初奪破但是眼見非是我見
416 72 shēn deep 欲令眾生深識第一義故宣說世諦耳
417 71 chéng to mount / to climb onto 乘人撥無四諦
418 71 應有 yīng yǒu proper / deserved 不應有無
419 71 wàng absurd / fantastic / presumptuous 但望第一義皆是妄謂皆是
420 71 二門 èrmén two gates / two teachings 今此二門常具二義
421 71 qióng poor / destitute / impoverished 竪窮四句皆不可得
422 70 不出 bùchū not transcending 論罪福不出人法
423 70 jiā house / home / residence 如雖有十家釋於佛性
424 69 gài a lid / top / cover 蓋是寄外人以破空見
425 69 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 謂法身般若解脫
426 69 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 又昔有凡夫與聖人諍
427 68 an item 不知何以目之
428 68 相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence 盡亦無有壞此相待破
429 68 空有 kōng yǒu non-existent and existent / emptiness and having self 是故破此空有明畢竟無如此空
430 68 既是 jìshì since / as / being the case that 四諦既是佛
431 68 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 為佛法大宗
432 68 zōng school / sect 宗歸一滅諦
433 68 無窮 wúqióng endless / inexhaustible 三者德雖無窮三
434 67 shèng divine / holy / sacred / ārya 答聖
435 67 自有 zìyǒu to possess / to own / to have 汝今自有過下
436 67 tiān day 又古天應是今人
437 67 作者 zuòzhě author / writer / composer 復名作無作者
438 67 但是 dànshì but 成論但是心
439 67 真俗 zhēn sú absolute and conventional truth 若真俗混成一物則俱失二諦
440 67 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising 緣生法是於三是
441 67 經云 jīng yún the sutra says 若爾經云
442 66 答曰 dá yuē to reply 答曰下第二就論主
443 66 precedent / example 今以類例
444 66 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 故如來品以寂滅為法身
445 66 le completion of an action 二於聖人了達有於
446 66 popular / common 依俗說者此是方便隨宜說也
447 66 chèng scale / platform balance 以於凡聖皆是實故秤二於諦
448 66 zhǎng director / chief / head / elder
449 65 lèi kind / type / class / category 流類
450 65 使 shǐ to make / to cause 問十使中無明
451 64 不須 bùxū not needed 汝見法有自體則不須假
452 64 dòng to move / to act 各住自性不得動
453 64 不受 bùshòu to not accept 行亦不受乃至不受亦不受
454 64 zhī to support 一支有四故成四十四智
455 63 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 結無異故平等也
456 63 to continue / to carry on
457 63 soil / ground / land 若破地論師亦麁可是
458 62 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 所空不自空故不空
459 61 guān to close 何關我破也
460 61 復有 fùyǒu moreover / once again 於有為內復有三
461 61 復次 fùcì furthermore / moreover 復次經說涅槃
462 61 yào to want / to wish for 要因世俗為方便得顯第一義耳
463 61 大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra 大品云
464 61 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以興上邪難也
465 61 無法 wúfǎ unable / incapable 二成實明涅槃但是無法
466 60 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 空者無汝所見因果等法
467 60 suì to comply with / to follow along 遂取信所見聞大乘法空不肯信受
468 60 jiè to lend / to borrow 借中以彈二
469 60 未曾 wèicéng not yet / has not 即是假名因此大小令識道未曾
470 59 既有 jìyǒu to exist 有漏五陰既有定
471 58 破法 pòfǎ to go against the Dharma / to act contrary to the Buddha's teaching 破法出何文也
472 58 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 如是則無二諦
473 58 suí to follow 故三乘中隨成一乘
474 58 二世 èrshì the Second (of numbered Kings) / second generation 問何故但明二世如來不在四句
475 58 總結 zǒngjié summary 行總結無三
476 58 shǎo few 少內外有所得人
477 57 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions 眾因緣生法下第四引經證
478 57 yuǎn far / distant 豈捨丈六而遠求法身
479 57 三義 sānyì Sanyi 答凡有三義
480 57 dialect / language / speech 亦勿信人語也
481 56 to know / to learn about / to comprehend 涅槃皆悉不爾
482 56 宛然 wǎnrán as if / just like 以不知有宛然而無所有
483 56 老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death 第一偈作老死相破
484 56 qíng feeling / emotion / mood 就論主破有除謂情之常見
485 56 shāo to burn 吾淨土不壞而眾見燒盡
486 55 不從 bùcóng not following / not joining 若有自性則不從因緣
487 55 第五 dì wǔ fifth 增長故下第五六入支
488 55 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 四大所造為色
489 55 大小乘 dà xiǎo chéng Mahāyāna and Theravāda 救濟此大小乘人
490 55 devoid of content / void / false / empty / vain 望苽皆不虛
491 55 preface / introduction 一先序失
492 55 虛妄 xūwàng not real / illusory 但為眾生虛妄故成生死
493 55 三界 Sān Jiè The Three Realms 三界苦果名苦諦
494 54 chù to touch / to feel 情塵識和合下第六明觸支
495 54 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 數人正以無常刀切有漏五陰
496 54 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 乃無性有而有因緣
497 54 何所 hésuǒ where / what place 無常何所
498 54 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 答依第一義說此是真實說
499 53 生生 shēngshēng the cycle of rebirth 有生生者同行緣識也
500 53 coarse / rough 世諦是麁有

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
shēng birth
 1. míng
 2. míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
re
 1. yīn
 2. yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
Righteousness
gatha / hymn / verse
koan / kōan / gong'an
rén Human Realm

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
僧肇 Sēng Zhào Seng Zhao
阿含经 阿含經 Āhán Jīng Āgama / Agamas
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
阿那律 Ānàlǜ Aniruddha
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
安和 ānhé Sotthi / Svāstika
安养 安養 ānyǎng Western Pure Land
阿毘昙 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma
八圣道 八聖道 Bā Shèng Dào Noble Eightfold Path / Eightfold Noble Way
bǎi
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
白净 白淨 Bái Jìng Shuddhodana / Suddhodana
百论 百論 Bǎi Lùn Śataśāstra / Hundred Treatise
百论疏 百論疏 Bǎi Lùn Shū
 1. Commentary on the Treatise in a Hundred Verses
 2. Commentary on the Treatise in a Hundred Verses
百劫 bǎijié Baijie
八苦 bākǔ Eight Kinds of Suffering / the eight distresses
跋摩 Bámó Buddhavarman
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
薄拘罗 薄拘羅 báojūluó Bakkula
跋陀 Bátuó Gunabhadra
跋陀罗 跋陀羅 Bátuóluó Bhadrika / Bhaddiya
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北方 běi fāng The North
北海 Běi Hǎi Bohai Sea
本寂 běnjì Benji
本际 本際 běnjì bhūtakoṭi / reality-limit
变文 變文 Biànwén Bianwen
波罗 波羅 Bōluó Baltic
不净观 不淨觀 bù jìng guān The contemplation of impurity
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
草菴 草庵 cǎo ān a Buddhist hermitage
常边 常邊 Cháng Biān śāśvatānta / extreme of eternalism
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长乐 長樂 Chánglè Changle
常宁 常寧 chángníng Changning
成实 成實 Chéng Shí Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
成实论 成實論 Chéng Shí Lùn Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
重显 重顯 Chóng Xiǎn Chong Xian
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
大慧菩萨 大慧菩薩 Dà Huì Púsà Samantabhadra Bodhisattva
大集经 大集經 Dà Jí Jīng
 1. Mahasamghata / Mahāsaṃghāta / Maha Sajnipata Sutra / Mahā-sajnipāta-sūtra / Mahāsannipāta
 2. Great Collection Sutra
大经 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra
大论 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
大明佛 Dà Míng Fó Maharasmiprabha Buddha / Great Brightness Buddha
大涅盘 大涅槃 Dà Nièpán Mahaparinirvana Sutra
大涅槃经 大涅槃經 dà nièpán jīng Mahaparinirvana Sutra
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大乘论 大乘論 Dàchéng Lùn Abhidharma
大和 Dàhé
 1. Yamato
 2. Dahe
大慧 dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
达磨 達磨 Dámó Bodhidharma
达摩 達摩 Dámó Bodhidharma
当归 當歸 dāngguī Angelica sinensis
道安 Dào Ān Dao An
道朗 dào lǎng Dao Lang
道融 Dàoróng Daorong
道外 dàowài Daowai
道一 dàoyī Daoyi / Mazu Daoyi
大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大同 dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
大学士 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor
大众部 大眾部 Dàzhòng Bù Mahasamghika
大自在天 Dàzìzaitiān Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
等觉 等覺 Děngjué
 1. Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
地持论 地持論 dì chí lùn Sutra on Bodhisattva Stages / Bodhisattvabhūmi
第一义悉檀 第一義悉檀 dì yī yì xītán Ultimate Method / ultimate teaching method
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东阳 東陽 dōngyáng Dongyang
多罗 多羅 Duōluó Tara
犊子 犢子 dúzǐ Vatsa
犊子部 犢子部 dúzǐbù Vātsīputrīyas
二谛义 二諦義 Èr Dì Yì Er Di Yi
二连 二連 èrlián Erlian Basin in Inner Mongolia
二月 èryuè February / the Second Month
法成 Fǎ Chéng
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
法称 法稱 Fǎ Chēng Dharmakirti
法华 法華 Fǎ Huà
 1. The Lotus Sutra
 2. Dharma Flower
法华经 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra
法经 法經 Fǎ Jīng Fa Jing
法胜 法勝 fǎ shèng Dharmottara
法王 Fǎ Wáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
法云 法雲 Fǎ Yún
 1. Fa Yun
 2. Fa Yun
法云 法雲 Fǎ Yún
 1. Fa Yun
 2. Fa Yun
法常 Fǎcháng Damei Fachang
法佛 fǎfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
方便门 方便門 fāng biàn mén
 1. The Gate of Skillful Means
 2. expedient means
 3. Gate of Skillful Means
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman
法然 fǎrán Hōnen
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法身佛 Fǎshēnfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法盛 Fǎshèng Fasheng
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
法意 Fǎyì Fayi
法藏 fǎzàng
 1. Fazang
 2. sūtra repository / sūtra hall
 3. Dharma Treasure
佛护 佛護 Fó Hù Buddhapalita / Buddhapālita
佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛果 Fóguǒ
 1. becoming a Buddha as the result of long practice
 2. Foguo
 3. Foguo
佛母 fómǔ
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva / a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one
佛学 佛學 Fóxué
 1. Buddhism / Buddhist philosophy
 2. study from the Buddha
 3. Buddhology
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
付法藏 Fù Fǎ Zàng The History of the Transmission of the Dharma Treasury
浮陀 fútuó Buddha
覆障 fùzhàng Rāhula
功德天 Gōngdé Tiān Laksmi / Lakshmi / Mahalakshmi / Goddess of Fortune
广明 廣明 guǎngmíng Guangming
光宅 guāngzhái Guangzhai
关内 關內 guānnèi Guannei Circuit
汉书 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu
汉武帝 漢武帝 Hàn Wǔ Dì Emperor Wu of Han
汉阳峰 漢陽峰 hànyáng fēng Hanyang Peak
河西 Héxī Hexi
弘始 Hóng Shǐ Hong Shi
弘道 hóngdào
 1. Hongdao
 2. Propagation of the Way
后周 後周 Hòu Zhōu Later Zhou
皇始 huángshǐ Huangshi reign
华严 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
华严经 華嚴經 Huáyán Jīng
 1. Avatamsaka Sutra / Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
 2. Avatamsaka Sutra
慧静 慧靜 Huì Jìng Hui Jing
慧义 慧義 Huì Yì Hui Yi
慧照 Huì Zhào Hui Zhao
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
吉藏 Jí Zàng Jizang
江南 Jiāngnán
 1. Region South of the Yangtze River
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
江左 jiāngzuǒ Jiangzuo
迦毘罗 迦毘羅 jiāpíluó Kapilavastu / Kapilavatthu
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦叶佛 迦葉佛 Jiāyè Fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha
迦旃 jiāzhān Kakuda Kātyāyana
迦旃延 Jiāzhānyán Mahakatyayana: Foremost in Debating the Dharma / Katyayana
迦旃延子 Jiāzhānyán zǐ Katyāyanīputra
罽賓 Jìbīn Kashmir
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
金光明经 金光明經 Jīn Guāngmíng Jīng
 1. Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra / Golden Light Sūtra
 2. Suvarnabhasottama Sutra (the Sutra of Golden Light)
今文经学 今文經學 jīn wén jīngxué New Text Confucianism
净名经 淨名經 Jìng Míng Jīng Vimalakīrti Sūtra / Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
净名 淨名 jìngmíng Vimalakirti
进贤 進賢 jìnxián Jinxian
九家 Jiǔ Jiā Nine Schools of Philosophy
俱舍论 俱舍論 Jūshè Lùn Abhidharmakośabhāṣya / Abhidharmakośaśastra / Discourse on the Repository of Abhidharma Discussions
康僧会 康僧會 Kāng Sēng Huì Kang Seng Hui
空生 kōng shēng one who expounded emptiness / Subhuti
空也 kōngyě Kūya
匡山 kuāngshān Kuangshan / Lushan
昆仑山 崑崙山 Kūnlún shān Kunlun (Karakorum) mountain range
来义 來義 láiyì Laiyi
楞伽 楞伽 Léngjiā Lankavatara Sutra
楞伽经 楞伽經 Léngjiā Jīng Lankavatara Sutra
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
了悟 Liao Wù Liao Wu
礼经 禮經 lǐjīng Classic of Rites
六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections
六趣 Liù Qù six realms / six realms of existence / six destinies
六衰 liù shuāi ṣaḍ-indriya
六月 liùyuè June / the Sixth Month
龙树 龍樹 Lóng Shù Nāgārjuna
龙树菩萨 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà
 1. Nāgārjuna
 2. Nagarjuna
论事 論事 Lùn Shì Kathavatthu
论语 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius
罗什 羅什 luó shén Kumārajīva
罗睺 羅睺 Luóhóu Rahu
罗睺罗 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula
鹿苑 lùyuàn Mṛgadāva / Deer Park
马鸣 馬鳴 Mǎ Míng Aśvaghoṣa / Asvaghosa
毛诗 毛詩 Máojīng Mao Shi
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
妙法莲华经 妙法蓮華經 Miàofǎ Liánhuá Jīng The Lotus Sutra / Miaofa Lianhua Jing
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
明论 明論 míng lùn Veda
明本 míngběn
 1. Ming Canon
 2. Mingben / Zhongfeng Mingben / State Preceptor Zhongfeng
明教 míngjiāo
 1. Manicheanism / Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
明体 明體 míngtǐ Mincho / Ming font
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn
 1. Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
 2. Mahayana [monk]
 3. Mahayana
摩罗 摩羅 móluó Māra
摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya
目连 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南天竺 Nán Tiānzhú Southern India
难陀 難陀 Nántuó Nanda
内明 內明 nèi míng Adhyatmāvidyā / Inner Meaning
内教 內教 nèijiāo Neidian / Internal Classics
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
涅槃经 涅槃經 Nièpán Jīng
 1. Nirvana Sutra
 2. Nirvana Sutra
涅槃论 涅槃論 Nièpán lùn Nirvāṇaśāstra / Niepan Lun
尼乾子 尼乾子 nígànzǐ Nirgrantha Jñātaputra / Nigaṇṭha Nātaputta
泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
凝然 níngrán Gyōnen
彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng
毘婆沙 pípóshā Vibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣa / Mahāvibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Great Exegesis of Abhidharma
毘昙 毗曇 Pítán
 1. Abhidharma / Abhidhamma Pitaka
 2. Abhidharma / Abhidhamma
譬喻品 pìyù pǐn Simile and Parable
婆薮槃豆 婆藪槃豆 pó sǒu pán dòu Vasubandhu
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
婆沙 póshā Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Apidamo Dapiposha Lun / Vibhāṣā
婆薮盘豆 婆藪盤豆 pósǒupándòu Vasubandhu
婆提 pótí Bhadrika / Bhaddiya
菩萨藏 菩薩藏 púsà zàng Mahāyāna canon
普贤 普賢 Pǔxián Samantabhadra
普贤观经 普賢觀經 Pǔxián Guān Jīng Samantabhadra Sutra
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
起信论 起信論 Qǐ Xìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun
祇洹 Qíhuán Jetavana
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
青目 qīng mù Piṅgala
耆婆 qípó Jīvaka
劝学 勸學 Quàn Xué On Learning
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
燃灯佛 燃燈佛 Rándēng Fó Dipankara Buddha
仁王经 仁王經 Rén Wáng Jīng Renwang Jing / Scripture for Humane Kings
仁寿 仁壽 rénshòu Renshou
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如东 如東 rúdōng Rudong
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
若提子 ruòtízǐ Nirgrantha Jñātaputra / Nigaṇṭha Nātaputta
三道 sān dào the three paths
三恶道 三惡道 Sān è Dào
 1. Three Lower Realms / Three Hell Realms
 2. Three Lower Realms
三法印 sān fǎ yìn Three Dharma Seals / Dharmamudrā / Dhammamuddā
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三聚 sān jù the three paths
三轮 三輪 Sān Lún the Three Cycles
三明 Sān Míng the Three Insights
三身 Sān Shēn Trikaya
身口意业 身口意業 Sān Yè the Three Karmas / physical, verbal, and mental karma
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三义 三義 sānyì
 1. Sanyi
 2. Sanyi
三自 sānzì Three-Self Patriotic Movement
萨婆多 薩婆多 Sàpóduō Sarvāstivāda
萨卫 薩衛 Sàwèi Sarvāstivāda
僧弼 僧弼 Sēng Bì Seng Bi
僧朗 sēng lǎng Seng Lang
僧佉 sēngqū Sāṃkhya
刹利 剎利 Shālì Kṣatriya / Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
善灯 善燈 shàndēng Good Lamp / Suppatīta / Supradīpa
上座部 Shàngzuòbù
 1. Theravāda
 2. Sthaviranikāya
摄大乘论 攝大乘論 shè Dàchéng Lùn
 1. Mahāyānasaṅgraha / She Dacheng Lun
 2. Mahāyānasaṅgraha / She Dacheng Lun
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
摄论 攝論 shèlùn Mahāyānasaṅgraha / She Dacheng Lun
生经 生經 Shēng Jīng Sheng Jing / Jātaka Stories
胜鬘经 勝鬘經 Shèng Mán Jīng Srimala Sutra / Śrīmālādevī Siṃhanāda Sūtra / Sutra on the Lion’s Roar of Srimala
胜鬘 勝鬘 Shèngmán Śrīmālā
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
声闻藏 聲聞藏 shēngwén zàng Hīnayāna canon
神会 神會 shénhuì Shenhui
釋道安 釋道安 Shì Dào Ān Shi Dao An
十方佛 Shí Fāng Fó the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
世行 shì háng World Bank
释论 釋論 shì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
释名 釋名 Shì Míng Shi Ming
释僧肇 釋僧肇 shì sēngzhào Seng Zhao
十诵律 十誦律 Shí Sòng Lǜ Sarvāstivādavinaya
十信 shí xìn the ten grades of bodhisattva faith
释一行 釋一行 shì yīxíng Thich Nhat Hanh / Thích Nhất Hạnh
时众 時眾 shí zhòng present company
十住 shí zhù
 1. ten abodes
 2. daśabhūmi / the ten Stages in bodhisattva wisdom
十二门论 十二門論 Shí'èr Mén Lùn Twelve Gate Treatise
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释迦佛 釋迦佛 Shìjiā Fó Sakyamuni Buddha / Shakyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
世界悉檀 shìjiè xītán Worldly Method / worldly teaching method
十六大国 十六大國 shíliùdàguó Mahajanapadas / sixteen major states / sixteen great states / sixteen ancient kingdoms of india
十月 shíyuè October / the Tenth Month
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
数经 數經 Shù Jīng Shu Jing / Gaṇakamoggallāānasutta / The Discourse to Ganaka-Moggallana
顺中论 順中論 shùn Zhōng Lùn Shun Zhong Lun
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
四谛论 四諦論 sì dì lùn Catuḥsatyaśāstra / Si Di Lun
四明 Sì Míng Si Ming
四生 Sì Shēng Four Types of Birth
四分 sìfēn four divisions of cognition
斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner
四月 sìyuè April / the Fourth Month
宋代 Sòng Dài
 1. Song Dynasty
 2. Liu Song Dynasty
泰来 泰來 tàilái Tailai
昙无谶 曇無讖 Tán Wú Chèn Dharmakṣema
昙影 曇影 Tányǐng Tanying
天亲 天親 Tiān Qīn Vasubandhu / Vasubandu
天主 Tiān Zhǔ
 1. Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 2. Mahesvara
 3. Śakra
 4. Śaṃkarasvāmin
天等 tiānděng Tiandeng
天复 天復 tiānfù Tianfu
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
调达 調達 Tiáodá Devadatta
提婆 típó
 1. Āryadeva / Deva
 2. Devadatta
 3. Kanadeva
提婆菩萨 提婆菩薩 Típó púsà Āryadeva
通理 Tōng Lǐ Tong Li
同安 Tóng'ān Tongan District
外相 wàixiāng Foreign Minister
万年 萬年 wànnián Wannian
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
维摩 維摩 Wéimó
 1. Vimalakirti
 2. Vimalakirti
文殊 Wénshū
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Manjusri
文中 wénzhōng Bunchū
五道 Wǔ Dào Five Realms
无间地狱 無間地獄 Wú Jiān Dìyù Avici Hell
无量义经 無量義經 Wú Liàng yì Jīng The Sutra of Unmeasured Principles / Wu Liang Yi Jing
五趣 Wǔ Qù Five Realms
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
五岳 五嶽 Wǔ Yuè Five Sacred Mountains
五结 五結 wǔjié Wujie / Wuchieh
悟空 wùkōng Sun Wukong
无上依经 無上依經 wúshàng yī jīng Wushang Yi Jing
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
无喻 無喻 wúyù Without Compare / Anopama / Anupama
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
无自性 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature
 1. Fu Xi
 2. Xi
西海 Xī hǎi Yellow Sea
像法 Xiàng Fǎ Age of Semblance Dharma / Saddharmapratirūpaka / Period of Semblance Dharma
香象 xiāng xiàng Gandhahastī
显宗 顯宗 xiǎnzōng Xianzong
小青 xiǎo qīng Xiao Qing
小乘论 小乘論 Xiǎochéng Lùn Abhidhamma
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
薪火 xīn huǒ Firewood
信解品 xìnjiě pǐn Belief and Understanding
心论 心論 xīnlùn Abhidharma hṛdaya śāstra
须蜜 須蜜 xū mì Saṅghabhūti
玄宗 Xuán Zōng Emperor Xuanzong of Tang
须达 須達 Xūdá Sudatta
雪山 xuěshān The Himalayas
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
姚兴 Yáo Xīng
 1. Yao Xing
 2. Yao Xing
药草喻品 藥草喻品 yàocǎo yù pǐn The Parable of the Medicinal Herbs
义寂 義寂 Yì Jì
 1. Yi Ji
 2. Yi Ji
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
阴界 陰界 yīn jiè the five skandhas and the eighteen dhatu
应人 應人 yīng rén Worthy One / Arhat
璎珞经 瓔珞經 Yīngluò Jīng Yingluo Sūtra
永安 yǒngān Yong'an reign
有余涅盘 有餘涅槃 Yǒu Yú Nièpán Sopadhiśesanirvāna / Nirvāṇa with Remainder
 1. Emperor Yu
 2. Yu
于法开 于法開 yú Fǎkāi Yu Fakai
于道邃 yú Fǎsuì Yu Fasui
喻品 Yù Pǐn Similes
缘起法 緣起法 yuánqǐ fǎ the Law of Dependent Origination / the Law of Dependent Arising
于田 於田 yútián Yutian
增一阿含 zēng yī ahán Ekottara Āgama
旃陀罗 旃陀羅 Zhāntuóluó Chandala / caṇḍāla
真龙 真龍 zhēn lóng an analogy for the Emperor
真宗 Zhēn Zōng Zhao Heng / Emperor Zhenzong of Song
震旦 zhèndàn China
正平 zhèngpíng Zhengping reign
正生 zhèngshēng Zhengsheng
正使 zhèngshǐ Chief Envoy
正阳 正陽 zhèngyáng Zhangyang
支道林 Zhī Dàolín Zhi Daolin
智度论 智度論 zhì dù lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
智经 智經 Zhì Jīng Kaḷārakhattiya
至大 Zhìdà Zhida reign
治多 zhìduō Zhidoi
智人 Zhìrén Homo sapiens
至治 Zhìzhì Zhizhi reign
中非 Zhōng Fēi
 1. Central African Republic
 2. Central African
 3. China-Africa (relations)
中观 中觀 Zhōng Guān
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中观论疏 中觀論疏 Zhōng Guān Lùn Shū Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā
中行 zhōng háng Bank of China
中论 中論 Zhōng Lùn Mūlamadhyamakakārikā / Fundamental Verses on the Middle Way / Knowledge of the Middle Way / Mulamadhyamakakarika / madhyamakasastra
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中山 zhōngshān
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
重兴 重興 zhòngxīng Zhongxing
zhú
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
道生 Zhú Dàoshēng Zhu Daosheng / Daosheng
庄周 莊周 Zhuāng Zhōu Zhuang Zi / Zhuang Zhou
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
庄严寺 莊嚴寺 Zhuāngyán Sì Zhangyan Temple
字说 字說 Zǐshuō Zishuo / Character Dictionary
自在天 zìzaitiān
 1. Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 1582.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿含 Āhán
 1. a traditional teaching / a traditional doctrine
 2. a Buddhist sūtra
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱别离 愛別離 ài bié lí being apart from those we love
爱别离苦 愛別離苦 ài biélí kǔ suffering due to separation from loved ones
爱见 愛見 ài jiàn attachment to meeting with people
爱结 愛結 ài jié bond of desire
阿摩罗识 阿摩羅識 āmó luóshí immaculate consciousness
ān
 1. an
 2. Ease
安陀会 安陀會 āntuóhuì anatarvasaka
安心 ānxīn to settle the mind
安隐 ānyǐn tranquil
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
八法 Bā Fǎ The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
拔苦 bá kǔ Relieve suffering
八圣 八聖 bā shèng eight stages of sainthood
八圣道分 八聖道分 Bā Shèng Dào Fèn The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八识 八識 bā shí Eight Kinds of Consciousness / eight kinds of conciousness
八万四千法门 八萬四千法門 bā wàn sì qiān fǎ mén eighty-four thousand methods of practice
八相成道 bā xiāng chéng dào Eight Stages of Buddha’s Progress
八正 Bā Zhèng The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八支 Bā Zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八不 bābù eight negations
八不中道 bābùzhōngdào eight negations of the middle path
百八 bǎi bā one hundred and eight
谤佛 謗佛 bàng fó persecution of Buddhism
谤三宝 謗三寶 bàng sān bǎo Slandering the Triple Gem
半偈 bànjì half a verse
半字 bànzì half a character / a letter
bào indirect effect / judgement / retribution
报佛 報佛 bàofó saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
薄福 báofú little merit
报果 報果 bàoguǒ vipākaphala / retributive consequence
宝积 寶積 bǎojī ratnakūṭa / baoji
报身 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
报应 報應 bàoyīng karmic retribution
八相 bāxiāng eight stages of buddha’s progress
八贤圣 八賢聖 bāxiánshèng eight stages of a saint
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
bèi pattra palm leaves
悲心 bēixīn
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
本门 本門 běnmén fundamental teachings
本起 běnqǐ jātaka / a jātaka story
本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka
本体 本體 běntǐ intrinsic nature
本则 本則 běnzé main kōan / main case / benze
biàn everywhere fragrant / paricitra
边见 邊見 biānjiàn extreme views / antagrāhadṛṣṭi
变易 變易 biànyì
 1. change
 2. to change
别教 別教 bié jiào separate teachings
病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
拨无因果 撥無因果 bō wú yīn guǒ to deny the rule of causes and effect
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
补处 補處 bǔ chù occupies a vacated place
不二 bú èr
 1. advaya / nonduality / not two
 2. Non-Duality
不二法门 不二法門 bù èr fǎ mén
 1. Non-Duality / the dharma-gate of non-duality
 2. The Dharma Gate of Non-Duality
 3. the Gate of Non-Duality
不即不离 不即不離 bù jí bù lí neither close nor far
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不可见无对色 不可見無對色 bù kějiàn wú duì sè imperceptible immaterial things
不可见有对色 不可見有對色 bù kějiàn yǒu duì sè imperceptible material things
不苦不乐受 不苦不樂受 bù kǔ bù lè shòu sensation of freedom from pleasure and pain / sensation of indifference to pleasure and pain
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不善根 bù shàngēn akuśalamūla / akusalamūla / unwholesome roots
不生不灭 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
不自在 bùzìzài not in perfect ease
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
差别 差別 chābié discrimination
chàn a ritual for confessing sins
chán a meditation mat
chán to entangle
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
cháng eternal / nitya
chàng a bowl shaped copper bell
长行 長行 cháng háng Sutra (discourses) / a sutra
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常乐我净 常樂我淨 cháng lè wǒ jìng Eternity, Bliss, Self, and Purity
常生 cháng shēng eternal life
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
常行 chángxíng constantly walking in meditation
长养 長養 chángyǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to nurture
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
禅师 禪師 chánshī
 1. Chan Master / Zen Master / Seon Master
 2. Chan master
阐提 闡提 chǎntí
 1. icchantika / an incorrigible
 2. icchantika
朝露 cháolù morning dew
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Sincerity
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成菩提 chéng pútí to become a Buddha / to become enlightened
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
彻悟 徹悟 chèwù
 1. Thorough Understanding
 2. Thorough Attainment
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
稠林 chóu lín a dense forest
chù touch / contact / sparśa
初禅 初禪 chū chán first dhyāna / first jhāna
触尘 觸塵 chù chén touch / touch sense objects
初发心 初發心 chū fāxīn initial determination
出世法 chū shì fǎ World-Transcending Teachings
出世间法 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path
chuáng a pillar with a Buddhist inscription
初地 chūdì the first ground
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出家人 chūjiā rén a monk / a nun
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
出胎 chūtāi for a Buddha to be reborn
出体 出體 chūtǐ
 1. to put forth a body
 2. external
 3. to explain a dharma
处中 處中 chùzhōng to abide in the media that transcends existence and non-existence / madyama
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
慈悲观 慈悲觀 cíbēi guān The contemplation of loving-kindness and compassion
次第缘 次第緣 cìdìyuán immediately antecedent condition / samanantarapratyaya
慈善 císhàn Compassion and Virtue
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
大般涅槃 dà bānnièpán mahāparinirvāṇa
大乘小乘 dà chéng xiǎo chéng Mahayana and Hinayana
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大觉 大覺 dà jué supreme bodhi / enlightenment
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大无畏 大無畏 dà wú wèi great fearlessness
大小乘 dà xiǎo chéng
 1. Mahāyāna and Theravāda
 2. Greater or Lesser Vehicles
大小二乘 dà xiǎo èr shèng Mahāyāna and Hinayana two vehicles
大乘经 大乘經 dàchéng jīng Mahāyāna sutras
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大国 大國 dàguó a major country
大慧 dàhuì mahāprajñā / great wisdom
dài an element
大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma
大空 dàkōng the great void
大乐 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha
大利 dàlì great advantage / great benefit
当下 當下 dāngxià immediate moment
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
道本 dào běn Basis of the Way
道谛 道諦 dào dì
 1. The truth of the path leading to the cessation of suffering / the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
 2. Path of Truth
道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa
道果 dào guǒ the fruit of the path
道中 dào zhōng on the path
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
倒见 倒見 dǎojiàn a delusion where the opposite of the truth is believed
道人 dàorén
 1. a Buddhist monk
 2. Traveler of the Way
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
道树 道樹 dàoshù bodhi tree / pippala / sacred fig tree
道俗 dàosú layperson
道业 道業 dàoyè work to spread the teachings of the Buddha
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大士 Dàshì a bodhisattva / mahāsattva
大事因缘 大事因緣 dàshì yīnyuán the causes and conditions of a great event
大树 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva
大王 dàwáng great king / mahārāja
大悟 dàwù great awakening / great enlightenment
大意 dàyì great understanding
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
得佛果 defóguǒ to become a Buddha
灯明 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha
di
truth
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
第一义谛 第一諦義 dì yī yì dì
 1. supreme truth
 2. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
地大 dìdà earth / earth element
谛观 諦觀 dìguān to observe closely
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
顶受 頂受 dǐngshòu to respectfully receive
地前 dìqián the previous phases of bodhisattva practice
第四禅 第四禪 dìsì chán the fourth dhyana
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
第一义空 第一義空 dìyī yì kōng transcendental emptiness / unsurpassed emptiness
第一句 dìyījù the first letter
地狱 地獄 dìyù a hell
弟子 dìzi disciple
动心 動心 dòngxīn
 1. to move the heart / to be moved
 2. to shake the will
斗薮 斗藪 dòusǒu elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
Buddhist monk
断见 斷見 duàn jiàn Nihilism
端坐 duānzuò to sit in a posture for meditation
对治 對治 duì zhì
 1. an equal to / an opposite / an antidote
 2. to remedy
对法 對法 duìfǎ
 1. corresponding law / the Abhidharma
 2. comparing dharmas
独觉 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
钝根 鈍根 dùngēn
 1. dull ability
 2. dull aptitude
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
堕邪见 墮邪見 duò xié jiàn fall into erroneous views
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
恶鬼 惡鬼 èguǐ a hungry ghost
恶果 惡果 èguǒ evil consequence / retribution (in Buddhism)
ēn Gratitude
二边 二邊 èr biān two extremes
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二根 èr gēn two roots
二观 二觀 èr guān two universal bases of meditation
二见 二見 èr jiàn two views
二教 èr jiāo two teachings
二空 èr kōng two types of emptiness
二明 èr míng the two sciences / two kinds of wisdom / mastery of the two sciences
二乘 èr shèng the two vehicles
尔时 爾時 ěr shí at that time
二师 二師 èr shī two kinds of teachers
二时 二時 èr shí the two time periods / morning and evening
二受 èr shòu two kinds of perception
二悟 èr wù the two forms of enlightment
二相 èr xiāng the two attributes
二心 èr xīn two minds
二行 èr xíng two kinds of spiritual practice
二圆 二圓 èr yuán two perfect teachings
二障 èr zhàng two kinds of obstacles
二执 二執 èr zhí two attachments
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二道 èrdào the two paths
二谛 二諦 èrdì the two truths
二缚 二縛 èrfú two bonds
二果 èrguǒ Sakṛdāgāmin
二门 二門 èrmén two gates / two teachings
二木 èrmù two trees
尔前 爾前 ěrqián before this [the Lotus Sutra]
二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
二摄 二攝 èrshè two kinds of help
二身 èrshēn two bodies
二十部 èrshí bù the twenty sects of Hīnayāna
二业 二業 èryè two kinds of karma
二义 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings
二智 èrzhì two kinds of knowledge / two kinds of wisdom
二众 二眾 èrzhòng two groups
二字 èrzì
 1. two characters
 2. a monastic
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法尘 法塵 fǎ chén dharmas / dharma sense objects
发大心 發大心 fā dà xīn generate great mind
法空 fǎ kōng inherent emptiness of dharmas / dharmanairātmya
法门无量 法門無量 fǎ mén wú liàng Boundless Dharma Gate
法灭 法滅 fǎ miè the extinction of the teachings of the Buddha
法难 法難 fǎ nán persecution of Buddhism
法忍 fǎ rěn
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
法入 fǎ rù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects
法如是 fǎ rú shì
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法僧 fǎ sēng a monk who recites mantras
法体 法體 fǎ tǐ essence of all things
法无我 法無我 fǎ wúwǒ the insubstantiality of dharmas / dharmanairātmya
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
法要 fǎ yào
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
发意 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
法用 fǎ yòng the essence of a dharma
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法执 法執 fǎ zhí attachment to the Dharma
法住智 fǎ zhù zhì Dharma-Abiding Wisdom
法宝 法寶 fǎbǎo
 1. the Buddha's teaching
 2. a Buddhist monk's apparel, staff etc
 3. Dharma treasure
法处 法處 fǎchù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects
法服 fǎfú Buddhist robes
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
法名 fǎmíng Dharma name
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
凡圣 凡聖 fán shèng
 1. the ordinary and the divine
 2. Ordinary and Sagely
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方便般若 fāngbiàn bōrě prajna of skillful means
方便慧 fāngbiàn huì wisdom and skill in means
方便智 fāngbiàn zhì wisdom of skilful means / upāyajñāna
方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended
方等经 方等經 fāngděngjīng Vaipulya sutras
方广 方廣 fāngguǎng Vaipulya (profound teachings) / vaipulya / vast / extended
方圆 方圓 fāngyuán Know Your Place
方丈 fāngzhang
 1. an abbot
 2. Abbot
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
烦恼障 煩惱障 fánnǎo zhàng the obstacle created by afflictions
凡俗 fánsú ordinary / commonplace / mundane / worldly
梵音 fànyīn
 1. the sound of Buddhist chanting
 2. Brahma's voice
 3. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 4. Heavenly Sound
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法味 fǎwèi
 1. the flavor of the Dharma
 2. taste of Dharma
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法义 法義 fǎyì
 1. the teaching of a principle
 2. meaning of the Dharma
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall
法智 fǎzhì understanding of the Dharma
法住 fǎzhù dharma abode
非人 fēi rén a non-human
非常 fēicháng impermanent / transient
非空 fēikōng not empty
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
风大 風大 fēng dà wind / wind element / wind realm
奉行 fèngxíng Uphold
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna
佛观 佛觀 fó guān visualization of the Buddha
佛见 佛見 fó jiàn correct views of Buddhist teachings
佛力 fó lì the power of the Buddha / blessings of the Buddha
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛住 fó zhù Buddha abode
佛宝 佛寶 fóbǎo the treasure of the Buddha
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛法味 fófǎ wèi the flavor of the Dharma
佛果 Fóguǒ becoming a Buddha as the result of long practice
佛化 fóhuà conversion through the Buddha's teachings
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛经 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra
佛灭 佛滅 fómiè Buddha's Nirvāṇa
佛灭度 佛滅度 fómièdù Buddha's Nirvāṇa
佛母 fómǔ a bodhisattva / a consort
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛学 佛學 Fóxué study from the Buddha
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
to bind / to tie
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
a fly whisk
福报 福報 fúbào a blessed reward
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福慧 fúhuì
 1. Wisdom and Fortune
 2. Merit and Wisdom
伏忍 fúrěn controlled patience
福行 fúxíng actions that product merit
福业 福業 fúyè virtuous actions
复重 復重 fùzhòng repeatedly
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
干城 乾城 gàn chéng city of the gandharvas
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
感应 感應 gǎnyìng
 1. sympathetic resonance
 2. divine connection
 3. Response
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
根尘 根塵 gēnchén the six roots and the six dusts
gèng contacts
根力 gēnlì mūlabala / the five sense organs and corresponding consciousnesses
根性 gēnxìng the basis of strength
根缘 根緣 gēnyuán nature and conditioning environment
格义 格義 géyì geyi / categorizing concepts
gōng merit-creating actions
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
共生 gòngshēng coexistence
功用 gōngyòng an action
故经云 故經云 gù jīng yún therefore, the sutra says
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观佛 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha
观经 觀經 guān jīng discernment sutras
观空 觀空 guān kōng
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
观门 觀門 guān mén the gate of contemplation
观想 觀想 guān xiǎng
 1. to contemplate / to visualize
 2. contemplation
 3. Visualize
观心 觀心 guān xīn
 1. to contemplate the mind
 2. Observe the Mind
观行 觀行 guān xíng contemplation and action
观照般若 觀照般若 guān zhào bōrě prajna of contemplation
观察 觀察 guānchá clear perception
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
广解 廣解 guǎngjiě vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
广破 廣破 guǎngpò vaipulya / vast / extended
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
观照 觀照 guānzhào
 1. to observe with wisdom
 2. Contemplate and Observe
 3. careful consideration
 4. Careful Observation
观智 觀智 guānzhì wisdom from contemplation
归宗 歸宗 guī zōng stupa
归敬 歸敬 guījìng namo / to pay respect to / to take refuge
归依佛 歸依佛 guīyī fó to take refuge in the Buddha
归真 歸真 guīzhēn to return to Tathata
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过未 過未 guò wèi past and future
过现 過現 guò xiàn past and present
果相 guǒ xiāng reward / retribution / effect
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
过去佛 過去佛 guòqù fó past Buddhas
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
果行 guǒxíng fruition and effort
果证 果證 guǒzhèng realized attainment
孤起 gūqǐ Gatha (verses)
古则 古則 gǔzé koan
hǎo Good
Harmony
Merge
和合 héhé Harmony
和合众 和合眾 héhé zhòng saṃgha / monastic gathering
黑闇 hēi àn dark with no wisdom / ignorant
héng Eternity
和上 héshàng an abbot / a monk
合十 héshí
 1. Joined Palms
 2. to bring the ten fingers or two palms together
弘经 弘經 hóngjīng to promote a sutra
后际 後際 hòu jì a later time
后生 後生 hòu shēng later rebirths / subsequent births
后五 後五 hòu wǔ following five hundred years
后身 後身 hòushēn last body / next body / last rebirth
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
后说 後說 hòushuō spoken later
互具 hù jù interpenetrating unity
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
化城 huà chéng manifested city / illusory city
化佛 huàfó a Buddha image
坏苦 壞苦 huài kǔ suffering from impermanence
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
还灭 還滅 huánmiè ceasing / cessation / nivṛtti
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
欢喜地 歡喜地 huānxǐ dì
 1. the ground of joy
 2. Ground of Joy
化人 huàrén a conjured person
化身 huàshēn nirmanakaya
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
化主 huàzhǔ lord of transformation
护法 護法 Hùfǎ
 1. to uphold the Dharma
 2. Protecting the Dharma
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì a religious assembly
huì Kindness
慧根 huì gēn root of wisdom / organ of wisdom
慧门 慧門 huì mén gateway to wisdom
迴心 huí xīn to turn the mind towards
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
慧命 huìmìng
 1. friend / brother
 2. wisdom-life
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
火大 huǒ dà fire / element of fire
火宅 huǒ zhái
 1. the parable of the burning house
 2. burning house
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
a prediction / a prophecy / vyakarana
集谛 集諦 jí dì the truth of the cause of suffering / the noble truth of the cause of suffering
jiā school / sect / lineage
jià designation / provisional / conventional term
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiā jia
加护 加護 jiā hù to help protect
假实 假實 jià shí false and true / illusory and real
假相 jiǎ xiàng Nominal Form
假有 jiǎ yǒu Nominal Existence
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见道 見道 jiàn dào
 1. darśanamārga / path of vision
 2. to see the Way
见思惑 見思惑 jiàn sī huò mistaken views and thought
见处 見處 jiànchù dwelling in wrong views
见谛 見諦 jiàndì realization of the truth
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
讲经 講經 jiǎng jīng
 1. to teach the sutras
 2. to teach sutras
 3. Expounding the Dharma
讲说 講說 jiǎng shuō
 1. to explain / to tell
 2. Explain
讲法 講法 jiǎngfǎ to lecture on the Dharma
讲论 講論 jiǎnglùn upadeśa/ upadesa
坚固 堅固 jiāngù sāla
见惑 見惑 jiànhuò misleading views
见思 見思 jiànsī
 1. mistaken views and thought
 2. misleading views
教法 jiàofǎ
 1. scriptural dharma / āgamadharma
 2. Teaching
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
教体 教體 jiāotǐ
 1. body of teachings / corpus
 2. essence of the teachings
假色 jiàsè non-revealable form
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
jié a kalpa / an eon
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a fetter
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié gatha / hymn / verse
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
解惑 jiě huò understanding and confusion
戒取 jiè qǔ attachment to heterodox teachings
界外 jiè wài outside of the realms of desire, form, and formlessness
界系 界繫 jiè xì bound to the three realms
结集 結集 jiéjí
 1. Buddhist council
 2. chant / recitation
解空 jiěkōng to understand emptiness
界内 界內 jiènèi within a region / within the confines
结使 結使 jiéshǐ a fetter
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱道 解脫道 jiětuō dào
 1. the path of liberation / vimuktimārga
 2. the path of liberation
解脱门 解脫門 jiětuō mén
 1. the doors of deliverance / vimokṣadvāra
 2. Gate of Perfect Ease
阶位 階位 jiēwèi rank / position / stage
皆有佛性 jiēyǒu fóxìng possess the Buddha-nature
结缘 結緣 jiéyuán
 1. to form a connection with
 2. Develop Affinities
 3. to develop affinity
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìn diligence / perseverance
金翅鸟 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda
金光明 jīn guāng míng golden light
尽偏中 盡偏中 jìn piān zhōng to treat the absolute as the middle way
jìng Respect
jīng a sutra / a sūtra
jìng Stillness
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
净修 淨修 jìng xiū proper cultivation
净眼 淨眼 jìng yǎn pure eyes
经云 經云 jīng yún the sutra says
境智 jìng zhì objective world and subjective mind
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚心 金剛心 jīngāngxīn
 1. vajropamasamādhi
 2. Diamond heart
净颠倒 淨顛倒 jìngdiāndǎo to view the defiled as undefiled
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进力 精進力 jīngjìn lì unfailing progress / vīryabala
敬礼 敬禮 jìnglǐ namo / to pay respect to / to take refuge
经论 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries
精舍 jīngshè
 1. vihāra / hermitage
 2. vihara
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
静坐 靜坐 jìngzuò to meditate in a sitting position
近事 jìnshì disciple / lay person
偈颂 偈頌 jìsòng to chant
九地 jiǔ dì nine lands / nine realms
九结 九結 jiǔ jié nine bonds
救世 jiùshì to save / to be saved
极微 極微 jíwēi atom / particle / paramāṇu
pada
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
俱不成 俱不成 jū bùchéng both [what establishes and the established] do not exist
俱空 jū kōng both self and all things are empty
句义 句義 jù yì the meaning of a word / the meaning of a sentence
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
觉观 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉知 覺知 juézhī Awareness
瞿沙 jùshā a wonderful sound / ghoṣa
俱舍 jūshě kośa / kosa / container
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开权 開權 kāi quán to dispell delusion and explain reality
开显 開顯 kāi xiǎn open up and reveal
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
开悟 開悟 kāiwù
 1. to become enlightened / to have an awakening
 2. enlightenment / bodhi
 3. to awaken
客尘 客塵 kè chén external taint
可见有对色 可見有對色 kějiàn yǒu duì sè perceptible material things
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空法 kōng fǎ to regard all things as empty
空观 空觀 kōng guān to observe emptiness / to reflect on the emptiness of all phenomenon
空见 空見 kōng jiàn
 1. view of emptiness
 2. View of Emptiness
空解脱门 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness
空可空 kōng kě kōng emptiness that can be deemed empty
空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
空门 空門 kōng mén
 1. the teaching that everything is emptiness
 2. Gate of Emptiness
空行 kōng xíng practicce according to emptiness
空有 kōng yǒu
 1. non-existent and existent / emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空有不二 kōng yǒu bú èr Non-Duality of Emptiness and Existence
空大 kōngdà the space element
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空理 kōnglǐ principle of śūnya / principle of emptiness
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空性 kōngxìng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
口业 口業 kǒu yè
 1. verbal karma
 2. Verbal Karma
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦谛 苦諦 kǔ dì the truth of suffering / the noble truth of the existence of suffering
苦果 kǔ guǒ
 1. suffering as a karmic result
 2. Effects of Suffering
苦集灭道 苦集滅道 kǔ jí miè dào
 1. the fourfold noble truth / four noble truths
 2. Suffering, Cause, End, and Path
苦苦 kǔ kǔ suffering from external circumstances
苦受 kǔ shòu the sensation of pain
苦业 苦業 kǔ yè karma of suffering
kuì shame / decorum / propriety
苦集 kǔjí coming together / collection / multitude
苦痛 kǔtòng the sensation of pain
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
老苦 lǎo kǔ Old Age / suffering due to birth
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
了别 了別 lebié to distinguish / to discern
乐观 樂觀 lèguān optimism
乐受 樂受 lèshòu sensation of pleasure / perception of pleasure
transcendence
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
理观 理觀 lǐ guān the concept of truth
理即 lǐ jí identity in principle
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
离世间 離世間 lí shìjiān Detachment from the World
利他行 lì tā xíng Deeds to Benefit Others
立义 立義 lì yì establishing the meaning
立正 lì zhèng to be upright in character
lián Lotus
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两部 兩部 liǎng bù two realms
两界 兩界 liǎng jiè two realms
两序 兩序 liǎng xù two rows
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
料简 料簡 liào jiǎn to expound / to explain / to comment upon
了生死 liǎo shēng sǐ ending the cycle of birth and death
了义 了義 liǎoyì nītārtha / definitive
立法 lìfǎ to be upright in character
利根 lìgēn natural powers of intelligence
离苦 離苦 líkǔ to transcend suffering
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
领解 領解 lǐngjiě to understand what is taught / to receive and interpret
领纳 領納 lǐngnà to accept / to receive
临终 臨終 línzhōng
 1. the final moment of life
 2. Moment of Death
利人 lìrén to benefit people
理实 理實 lǐshí truth
理事 lǐshì Director (BLIA)
利他 lìtā
 1. to help others / to be altruistic / parārtha
 2. Benefiting Others
六尘 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts
六处 六處 liù chù the six sense organs / sadayatana
六大 liù dà six elements
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
六根 liù gēn
 1. the six sense organs / sadayatana
 2. Six Faculties
六根清净 六根清淨 liù gēn qīng jìng Purity of the Six Senses
六即 liù jí the six identities
六界 liù jiè six elements / six realms
六情 liù qíng the six sense organs / sadayatana
六入 liù rù the six sense organs / sadayatana
六师 六師 liù shī the six teachers
六时 六時 liù shí the six four hour periods of the day
六妄 liù wàng the objects of the six sense organs / the six delusions
六法 liùfǎ the six contemplations
六识 六識 liùshí the six consciousnesses / the six types of sensory consciousness
六十二见 六十二見 liùshíèr jiàn sixty two views
流通 liútōng
 1. transmission of Buddhist teachings
 2. to transmit and spread
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
利益 lìyì benefit
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
 1. a censer
 2. 1. incense burner; 2. incense censer
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
论义 論義 lùnyì upadeśa / upadesa
论主 論主 lùnzhǔ the composer of a treatise
罗汉 羅漢 luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
罗门 羅門 luómén Brahman
monastic discipline / vinaya
律师 律師 lǜshī vinaya teacher
滿 mǎn Full
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
满字 滿字 mǎnzì the complete word
měi Beauty
门人 門人 mén rén
 1. disciple
 2. a hanger-on
梦幻 夢幻 mènghuàn dream and illusion
祕藏 mì cáng to conceal a secret / treasury of the profound mysteries
mián torpor / drowsiness / middha
miào Wonderful
妙觉 妙覺 miào jué self-enlightenment to enlighten others / wonderous awakening
miè the cessation of suffering
灭谛 滅諦 miè dì the truth of the cessation of suffering / the noble truth of the extinction of suffering
灭定 滅定 miè dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
灭法 滅法 miè fǎ unconditioned dharma
灭尽定 滅盡定 miè jìn dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
灭道 滅道 mièdào extinction of suffering and the path to it
灭度 滅度 Mièdù to extinguish worries and the sea of grief
灭佛 滅佛 mièfó persecution of Buddhism
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
灭智 滅智 mièzhì understanding of the extinction of suffering / understanding of the third of the four noble truths
灭罪 滅罪 mièzuì erase karma from sins
迷惑 míhuo Confusion
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
明法 míng fǎ method of mantras / magic formule
名色 míng sè name and form
明心 míng xīn
 1. an enlightened mind
 2. A Clear Mind
命根 mìnggēn the effort to preserve life
明理 mínglǐ Understanding
名色支 míngsè zhī name and form branch
明相 míngxiāng early dawn
迷悟 míwù
 1. delusion and awareness
 2. Ignorance and Enlightenment
to rub a monk's head for taking a vow
evil / vice
魔军 魔軍 mó jūn Māra's army
末法 mòfǎ Age of Declining Dharma / Declining Dharma / The Period of Declining of Dharma
摩尼 móní mani / jewel / gem
牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni
魔子 mózǐ sons of Mara
all women
纳衣 納衣 nà yī monastic robes
那罗延 那羅延 Nàluóyán Narayana deva
内法 內法 nèi fǎ the Buddhadharma / the Dharma
内外空 內外空 nèi wài kōng inside and outside are empty / intrinsically empty
内证 內證 nèi zhèng personal realization / inner understanding / pratyātmādhigama
内空 內空 nèikōng empty within
能变 能變 néng biàn able to change
能持 néng chí ability to uphold the precepts
能诠 能詮 néng quán able to explain the Buddha's teachings
能化 nénghuà a teacher
能破 néngpò refutation
能所 néngsuǒ ability to transform and transformable
能行 néngxíng ability to act
能缘 能緣 néngyuán conditioning power
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念法 niàn fǎ
 1. to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念佛 niàn Fó
 1. to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
 2. to chant Buddha's name
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
涅槃界 nièpán jiè nirvāṇa-dhātu / the realm of Nirvāṇa
尼陀 nítuó a scavenger
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
毘婆舍那 pípóshènà vipaśyanā / insight meditation
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
辟支 Pìzhī Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
破佛 pò fó persecution of Buddhism
破僧 pò sēng
 1. to disrupt a monastic in meditation
 2. to disrupt the harmony of the monastic community
破法 pòfǎ to go against the Dharma / to act contrary to the Buddha's teaching
破见 破見 pòjiàn to break the precepts / to break away from righteous view / to deviate from righteous views
破戒 pòjiè to break a precept
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
破申 pòshēn to destroy evil and manifest righteousness
破邪显正 破邪顯正 pòx ié xiǎn zhèng to destroy evil and manifest righteousness
破显 破顯 pòxiǎn to destroy evil and manifest righteousness
破着 破著 pòzhe to break attachments
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨僧 菩薩僧 púsà sēng
 1. bodhisatta
 2. monastics belonging to a Mahayana school
菩萨位 菩薩位 púsà wèi bodhisattvahood
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
七佛 Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
七七日 qī qī rì forty-nine days
七识 七識 qī shí seven kinds of consciousness
器世间 器世間 qì shìjiān the material world / the world of living beings
起信 qǐ xìn the awakening of faith
起行 qǐ xíng to start out
七支 qī zhī seven branches
qián Submerge
前世 qián shì former lives
前生 qiánshēng previous lives
起灭 起滅 qǐmiè saṃsāra / life and death
qín diligence / perseverance / vīrya
qīng Clear
qíng sentience / cognition
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
情识 情識 qíng shí emotional discrimination
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
求不得苦 qiú bùdé kǔ Not Getting What One Wants / suffering due to not getting what we want
求道 qiú dào
 1. to seek the Dharma
 2. Seeking the Way
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
求生 qiú shēng seeking rebirth
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
kh
取果 qǔ guǒ a producing seed / producing fruit
quán expedient
权实 權實 quán shí the expedient and the ultimately true
劝发 勸發 quànfā encouragement
权智 權智 quánzhì contingent wisdom / expedient wisdom / skill in means
取灭度 取滅度 qǔmièdù to enter Nirvāṇa / to pass away
群生 qúnshēng all living beings
取着 取著 qǔzhe grasping / attachment
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction
染污 rǎnwū tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染污识 染污識 rǎnwūshí kliṣṭamanas / kliṣṭa-mana / afflicted mind / afflicted mentality
染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
热病 熱病 rè bìng jaundice / kāmalā
Rén Benevolence
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人空 rén kōng empty of a permanent ego
人相 rén xiāng the notion of a person
仁义 仁義 rén yì Benevolence and Righteousness
任运 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally
人法 rénfǎ people and dharmas / people and teachings
人间 人間 rénjiān human world
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
人我 rénwǒ personality / human soul
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
róng Tolerance
róng Blend
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth
如理 rú lǐ principle of suchness
入灭 入滅 rù miè
 1. to enter Nirvāṇa / to pass away
 2. to enter into nirvana
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
入室 rù shì
 1. to enter the master's study
 2. to enter the master's study for examination or instruction
入道 rùdào
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
如来法身 如來法身 rúlái fǎshēn Dharmakāya of the Tathāgata
如来藏 如來藏 Rúlái Zàng
 1. Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Tathagatagarbha
ruò re
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
如实知 如實知 rúshízhī
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
如意珠 rúyì zhū mani jewel
bodhisattva
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三部 sān bù three divisions
三禅 三禪 sān chán third dhyāna / third jhāna
三从 三從 sān cóng Three Obediences
三大 sān dà the three greatnesses / triple significance
三德 sān dé the three virtues of the Buddha
三谛 三諦 sān dì three truths
三毒 sān dú three poisons / trivisa
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三佛 sān fó Trikāya / the three bodies of the Buddha
三根 sān gēn
 1. the three grade of wholesome roots
 2. the three unwholesome roots
 3. the three roots with no outflows / the three passionless roots
三劫 sān jié
 1. The Three Asankhyeya Kalpas / The Three Kalpas / The Three Asankya-Kalpas
 2. Three Kalpas
三结 三結 sān jié the three fetters
三阶 三階 sān jiē three stages of practice
三界外 sān jiè wài outside the three dharma realms
三解脱门 三解脫門 sān jiětuōmén the three doors of deliverance / the three gates of liberation
三经 三經 sān jīng three sutras / group of three scriptures
三句 sān jù three questions
三空 sān kōng three kinds of emptiness
三门 三門 sān mén Three Gates / temple gate / temple
三千 sān qiān three thousand-fold
三僧祇 sān sēng zhǐ The Three Asankhyeya Kalpas / The Three Kalpas / The Three Asankya-Kalpas
三生 sān shēng
 1. three lives / three rebirths
 2. Three Lifetimes
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三世佛 Sān Shì Fó the Three Buddhas Sakyamuni, the Medicine Buddha, and Amitabha
三世因果 sān shì yīn guǒ
 1. Karma of the Three Time Periods
 2. Cause and Effect Across the Three Lifetimes
三受 sān shòu three sensations / three vedanās
三天 sān tiān three devas
三途 sān tú Three Lower Realms / the three evil rebirths / the three evil realms
三涂 三塗 sān tú
 1. the three evil rebirths / the three evil realms
 2. the three evil states of existence
三无性 三無性 sān wú xìng the three phenomena without nature / the three non-natures
三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa
三修 sān xiū
 1. three kinds of cultivation / three inferior kinds of cultivation
 2. three kinds of cultivation / three superior kinds of cultivation
三学 三學 sān xué threefold training / triśikṣā
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三欲 sān yù three desires
三缘 三緣 sān yuán three links / three nidānas
三灾 三災 sān zāi Three Calamities
三藏教 sān zàng jiào Tripiṭaka teachings
三障 sān zhàng three barriers
三缚 三縛 sānfú three bonds
三观 三觀 sānguān sanguan / threefold contemplation / three insights
三归 三歸 sānguī to take refuge in the Triple Gem
三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning
三际 三際 sānjì past, present, and future
三假 sānjià three delusions / three illusions
三苦 sānkǔ three kinds of suffering
三论 三論 sānlùn three treatises
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三心 sānxīn three minds
三性 sānxìng trisvabhāva / the three natures
三行 sānxíng
 1. the three karmas / three set phrase
 2. the three kinds of action
三字 sānzì three characters
form / matter
色界 sè jiè realm of form
色入 sè rù entrances for objects of the senses
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
色声 色聲 sè shēng the visible and the audible
色心 sè xīn form and the formless
色阴 色陰 sè yīn the aggregate of form / rūpaskandha
色处 色處 sèchù the visible realm
色法 sèfǎ rupadharma / physical objects the phenomenal world
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧宝 僧寶 sēngbǎo the jewel of the monastic community
僧祇 sēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
色有 sèyǒu material existence
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn meditative concentration / dhyāna / jhāna
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善见 善見 shàn jiàn skillful vision / keen sighted
善因 shàn yīn Wholesome Cause
善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
上根 shàng gēn a person of superior capacity
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善果 shànguǒ
 1. a virtuous reward
 2. Virtuous Outcomes
上座 shàngzuò sthavira / elder
山林 shānlín a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
山门 山門 shānmén
 1. temple main gate / mountain gate
 2. a Buddhist temple
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善人 shànrén a wholesome person / a good person
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舌根 shé gēn organ of taste / tongue
阇梨 闍梨 shélí ācārya / teacher
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
shèn Cautious
shēn body / kāya
深法 shēn fǎ a profound truth
身根 shēn gēn sense of touch
深妙 shēn miào profound / deep and subtle
身识 身識 shēn shí body consciousness / consciousness of touch / kāyavijñāna
阇那 闍那 shénà jnana
shēng birth
生变 生變 shēng biàn to change / to transform
声尘 聲塵 shēng chén Sound / hearing / hearing sense objects
圣谛 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas
圣凡 聖凡 shèng fán
 1. sage and common person
 2. sage and ordinary
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
生空 shēng kōng empty of a permanent ego
生苦 shēng kǔ suffering due to birth
生灭门 生滅門 shēng miè mén The door of arising and ceasing
生忍 shēng rěn Ordinary Patience
生身 shēng shēn the physical body of a Buddha
生天 shēng tiān highest rebirth
生相 shēng xiāng attribute of arising
圣行 聖行 shèng xíng sacred practice
生佛 shēngfó
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
圣教 聖教 shèngjiāo sacred teachings
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生起 shēngqǐ cause / arising
生权 生權 shēngquán the right to life
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
生死际 生死際 shēngsǐ jì the realm of Samsara
生死苦 生死苦 shēngsǐ kŭ suffering of Saṃsāra
声闻缘觉 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas
圣心 聖心 shèngxīn holy mind / Buddha mind
生长 生長 shēngzhǎng growth
生住异灭 生住異滅 shēngzhùyìmiè arising, abiding, changing and extinction of all existences
身见 身見 shēnjiàn views of the body
身命 shēnmìng body and life
神明 shénmíng god, deity
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
神我 shénwǒ spiritual self
申正 shēnzhèng to be upright in character
摄取 攝取 shèqǔ to receive
舍受 捨受 shěshòu sensation of freedom from pleasure and pain / sensation of indifference to pleasure and pain
shí Real
shì loka / a world
shī the practice of selfless giving / dāna
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī master
十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi
十二部经 十二部經 shí èr bù jīng Twelve Divisions of Sutras / dvādaśaṅga / the twelve divisions of Buddhist literature
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十二缘生 十二緣生 shí èr yuán shēng the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十法 shí fǎ ten rules / perfecting of the ten rules
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十方三世 shí fāng sān shì Ten Directions and Three Periods of Time
示教 shì jiāo to point and instruct
时解脱 時解脫 shí jiětuō liberation over a period of time / one who is liberated over a period of time
世论 世論 shì lùn hedonistic teachings
十门 十門 shí mén ten gates
十善业 十善業 shí shàn yè ten wholesome kinds of practice
识心 識心 shí xīn the controlling function of the mind
释疑 釋疑 shì yí explanation of doubts
实义 實義 shí yì true meaning / true doctrine
十因 shí yīn ten causes
识阴 識陰 shí yīn consciousness aggregate / vijñānaskandha / viññāṇakhandha
实有 實有 shí yǒu in reality there is
世智 shì zhì worldly knowledge / secular understanding
实智 實智 shí zhì
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
十种散动 十種散動 shí zhǒng sàn dòng ten kinds of scattered thoughts
识住 識住 shí zhù the bases of consciousness
十八部 shíbā bù eighteen schools of Hīnayāna
十白业道 十白業道 shíbáiyèdào ten wholesome kinds of practice
十八界 shíbājiè eighteen realms
十八空 shíbākōng eighteen kinds of emptiness / eighteen aspects of emptiness
世谛 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
十二入 shíèr rù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition
十二支 shíèrzhī the Twelve Nidanas / the Twelve Nidānas
实法 實法 shífǎ true teachings
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世间 世間 shìjiān world
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
实利 實利 shílì relics / ashes after cremation
十六谛 十六諦 shíliùdì sixteen forms of practice of the Four Nobles Truths
十善 shíshàn the ten virtues
世俗 shìsú Secular
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
事相 shìxiāng phenomenon
实相般若 實相般若 shíxiàng bōrě prajna of true reality
实性 實性 shíxìng true nature / tathatā
十一种色 十一種色 shíyī zhǒng sè eleven kinds of form
示众 示眾 shìzhòng to teach / to instruct the Sangha
施主 shīzhǔ
 1. an alms giver / a donor
 2. benefactor
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
shòu feelings / sensations
受法 shòu fǎ to receive the precept
受想 shòu xiǎng sensation and perception
守一 shǒu yī guard the one / guard the one mind
受食 shòushí one who receives food
受用 shòuyòng Benefit
数法 數法 shù fǎ enumerating dharmas
水中月 shuǐ zhōng yuè
 1. the moon reflected in the water
 2. moon in the water
水大 shuǐjiè water / water element
顺忍 順忍 shùn rěn obedient patience
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
说欲 說欲 shuō yù explanation of desire
说教 說教 shuōjiāo to preach
 1. to appear
 2. pseudo
temple / monastery / vihāra
 1. volition / cetanā
 2. Think
四禅 四禪 sì chán
 1. the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas
 2. fourth dhyāna / fourth jhāna
四尘 四塵 sì chén four objects of the senses
四倒 sì dǎo four inverted beliefs / four false beliefs
四德 sì dé the four virtues
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
四見 sì jiàn four notions / four forms / four manifestations of self
四解 sì jiě the four unhindered powers of understanding
四句 sì jù four verses / four phrases
死苦 sǐ kǔ death
四门 四門 sì mén the four schools of thought / four classifications of teaching
四摄 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing
四圣谛 四聖諦 sì shèng dì the fourfold noble truth / four noble truths
四问 四問 sì wèn Four Questions of the Buddha / the four questions asked of the Buddha
四无碍 四無礙 sì wúài the four unhindered powers of understanding
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
四信 sì xìn four kinds of faith
四行 sì xíng four practices
四悉檀 sì xītán Four Modes of Teaching / the four methods of teaching / four siddhantas
四修 sì xiū four kinds of cultivation
四一 sì yī four ones
四智 sì zhì the four forms of wisdom
四重 sì zhòng four grave prohibitions
四住 sì zhù four abodes
四宗 sì zōng four kinds of logical inference
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
四果 sìguǒ four fruits
四惑 sìhuò four mental afflictions / four klesas
四取 sìqǔ four types of clinging
四事 sìshì the four necessities
死尸 死屍 sǐshī a corpse
四微 sìwēi four objects of the senses
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
四心 sìxīn four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四缘 四緣 sìyuán the four conditions
sòng 1. ode; 2. praise
宿 from former lives
俗谛 俗諦 súdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
随分 隨分 suí fēn
 1. according to the part assigned / according to lot
 2. according to ability
 3. according to (one's) allotment
随一 隨一 suí yī mostly / most of the time
随缘 隨緣 suí yuán
 1. to act in accordance with causes and conditions
 2. Follow Conditions
 3. to accord with conditions
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
随宜 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances
宿命智 sùmìngzhì knowledge of past lives
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
a pagoda / a stupa
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
tán dana / the practice of giving / generosity
贪瞋痴 貪瞋痴 tān chēn chī
 1. desire, anger, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance / three poisons
 3. greed, hatred, and ignorance
歎佛 tàn fó to praise the Buddha
弹指 彈指 tán zhǐ to snap the fingers
贪瞋 貪瞋 tānchēn greed and anger
昙摩 曇摩 tánmó dharma
昙无 曇無 tánwú dharma
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
他摄 他攝 tāshè to receive aid from another
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
剃发 剃髮 tì fà to become a monastic
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天人 tiānrén Heavenly Beings
天堂 tiāntáng Heaven
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
体空 體空 tǐkōng the emptiness of substance
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
体用 體用 tǐyòng
 1. the substance of an entity
 2. Essence and Influence
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通教 tōng jiào common teachings / tongjiao
通论 通論 tōng lùn a detailed explanation
兔角龟毛 兔角龜毛 tù jiǎo guī máo rabbit horns, tortoise hair
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
托生 託生 tuōshēng to be conceived from Heaven
托胎 tuōtāi
 1. to be conceived from Heaven
 2. to be conceived from Heaven
外法 wài fǎ outside teachings
外缘 外緣 wài yuán
 1. external causes
 2. External Conditions
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
外境 wàijìng external world of objects
万法 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things
往生 wǎng shēng
 1. a future life
 2. to be reborn
妄执 妄執 wàng zhí attachment to false views
往还 往還 wǎnghuán to depart and return
妄见 妄見 wàngjiàn a delusion
妄想 wàngxiǎng
 1. fanciful thinking / deluded thoughts / fantasies / vikalpa
 2. delusive thoughts
妄心 wàngxīn a deluded mind
万劫 萬劫 wànjié ten thousand kalpas
万行 萬行 wànxíng all methods for salvation
wēi subtlety
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
味尘 味塵 wèi chén taste / taste sense objects
违顺 違順 wéi shùn resisting and complying / disobeying and obeying
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
唯识 唯識 wéishí vijñaptimātratā / mere-representation
唯心 wéixīn cittamātra / mind-only
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
闻经 聞經 wén jīng to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
文句 wén jù textual explanation / exegisis
问答 問答 wèndá encounter dialog
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我空 wǒ kōng empty of a permanent ego / empty of self
我是佛 wǒ shì fó I am a buddha
我相 wǒ xiāng the notion of a self
我语取 我語取 wǒ yǔ qǔ clinging to superstitious rites
我德 wǒdé the virtue of self
我身 wǒshēn I / myself
我执 我執 wǒzhí Self-Attachment
Enlightenment
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
五百罗汉 五百羅漢 Wǔ bǎi Luóhàn Five Hundred Arhats
无常苦空 無常苦空 wú cháng kǔ kōng Impermanence
五大 wǔ dà the five elements
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
五方便 wǔ fāngbiàn twenty five skillful means
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
无故 無故 wú gù unconditioned
五果 wǔ guǒ five fruits / five effects
五家 wǔ jiā Five Houses / Five Chan schools of Buddhism
五见 五見 wǔ jiàn five views / five wrong views / pañcadṛṣṭi
五戒 wǔ jiè the five precepts
五聚 wǔ jù five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无漏心 無漏心 wú lòu xīn mind of no outflows
无门 無門 wú mén Non-Existing Gate
五明 wǔ míng five sciences / mastery of the five sciences / five kinds of wisdom
五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
五逆罪 wǔ nì zuì pañca-ānantarya-karma / the Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
无求 無求 wú qiú No Desires
五上 五上 wǔ shàng five upper fetters
五乘 wǔ shèng five vehicles
无生法忍 無生法忍 wú shēng fǎ rěn
 1. patient belief in the truth of no rebirth / acceptance of non-arising dharmas
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无生性 無生性 wú shēng xìng non-nature of dependent arising
五盛阴 五盛陰 wǔ shèng yīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
五事 wǔ shì five dharmas / five categories
无师智 無師智 wú shī zhì Untaught Wisdom
五受阴 五受陰 wǔ shòu yīn five aggregates of attachment
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
悟无生忍 悟無生忍 wù wú shēng rěn Awaken to Non-Arising Tolerance
無想 wú xiǎng no notion
无想定 無想定 wú xiǎng dìng meditative concentration with no thinking
五心 wǔ xīn five minds
五行 wǔ xíng five practices
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
五意 wǔ yì five mentalities / five consciousnesses / five kinds of thought
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
五众 五眾 wǔ zhòng five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
五转 五轉 wǔ zhuǎn five evolutions
无作色 無作色 wú zuò sè non-revealable form
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无碍道 無礙道 wúài dào uninterupted way / immediate path / ānantaryamārga
无碍解 無礙解 wúàijiě unhindered understanding
五百年 wǔbǎi nián five hundred years
五部 wǔbù the five classes
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
五尘 五塵 wǔchén objects of the five senses
悟道 wùdào
 1. to awaken to the truth / to awaken to the way
 2. Awaken to the Path
 3. to awaken to the truth
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
五分 wǔfēn
 1. five parts
 2. five part teaching
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无明住地 無明住地 wúmíng zhùdì abode of ignorance
无念 無念 wúniàn
 1. no thought
 2. tathatā
 3. No Thought
 4. free from thought
五品 wǔpǐn five grades
无情 無情 wúqíng
 1. relating to non-sentient beings
 2. Insentient
悟入 wùrù experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无身 無身 wúshēn no-body
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无生忍 無生忍 wúshēng rěn
 1. patient belief in the truth of no rebirth
 2. Non-Arising Tolerance
无生智 無生智 wúshēngzhì
 1. knowledge extended to the higher realms
 2. Non-Arising Wisdom
五时 五時 wǔshí five periods as classified by Tiantai / Tiantai wushi
五识 五識 wǔshí
 1. five kinds of cognition / five kinds of perception
 2. five steps of cognition / five kinds of mind
无始无明 無始無明 wúshǐ wúmíng innate nonenlightenment
五十二位 wǔshíèr wèi fifty two stages of bodhisattva practice
无数劫 無數劫 wúshǔ jié innumerable kalpas
无体 無體 wútǐ without essence
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无为法 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma
无为空 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无相解脱门 無相解脫門 wúxiāng jiětuō mén signless doors of deliverance
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
无行 無行 wúxíng Non-Action
无学 無學 wúxué
 1. aśaikṣa / asekha / an adept
 2. aśaikṣa / asekha / an adept
无学道 無學道 wúxué dào aśaikṣamārga / the path of the adept
五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无缘 無緣 wúyuán lack of connection
无着 無著 wúzhāo unattached
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
无住处涅槃 無住處涅槃 wúzhù chù nièpán apratiṣṭhanirvāṇa / nirvāṇa that is not localized
无住涅槃 無住涅槃 wúzhù nièpán apratiṣṭhanirvāṇa / nirvāṇa that is not localized
latent tendencies / predisposition
to calm oneself
Joy
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world
xián bhadra
xiān a sage
现见 現見 xiàn jiàn to see directly
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
现生 現生 xiàn shēng the present life
现法 現法 xiànfǎ for a Dharma to manifest in the world
xiāng incense
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
香尘 香塵 xiāng chén smell / smell sense objects
相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence
相对 相對 xiāngduì relative
降伏 xiángfú to subdue
象王 xiàngwáng elephant king
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现行 現行 xiànxíng manifest activity
现在 現在 xiànzài now, present
显正 顯正 xiǎnzhèng to be upright in character
小劫 xiǎojié antarākalpa / intermediate kalpa
邪定 xié dìng destined to be evil
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪执 邪執 xiézhí unwholesome attachments / evil attachments
系缚 繫縛 xìfú tied to
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心法 xīn fǎ mental objects
新发意 新發意 xīn fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
心净 心淨 xīn jìng A Pure Mind
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
心灭 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
心数 心數 xīn shù a mental factor
心数法 心數法 xīn shù fǎ a mental factor
心所 xīn suǒ a mental factor
心心 xīn xīn the mind and mental conditions
心缘 心緣 xīn yuán cognition of the environment
心作 xīn zuò karmic activity of the mind
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行佛 xíng fó Practice the Buddha's Way
行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action
性起 xìng qǐ arising from nature
行善 xíng shàn to do good works / to perform wholesome actions
行处 行處 xíngchǔ karmasthana / kammaṭṭhāna / an object of meditation
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
行门 行門 xíngmén
 1. Buddhist practice
 2. teaching in practice
行人 xíngrén Practitioner
心观 心觀 xīnguān contemplation on the mind
性相 xìngxiāng inherent attributes
行阴 行陰 xíngyīn the aggregate of volition
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
心境 xīnjìng Mental State
心王 xīnwáng the controlling function of the mind
心行 xīnxíng mental activity
习气 習氣 xíqì
 1. vāsanā / latent tendencies / predisposition
 2. habitual tendency
悉檀 xītán a teaching method / siddhanta
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修惑 xiūhuò illusion dispelled by cultivation
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
修治 xiūzhì elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
息心 xīxīn a wandering monk / śramaṇa
玄旨 xuán zhǐ a profound concept
玄门 玄門 xuánmén profound gate
xué a learner
学佛 學佛 xué fó to learn from the Buddha
学人 學人 xuérén student of the Way
学无学 學無學 xuéwúxué one who is still studying and one who has completed their study
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
熏习 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
虚妄分别 虛妄分別 xūwàngfēnbié
 1. a dilusion / a mistaken distinction
 2. a dilusion / a mistaken distinction
虚无 虛無 xūwú nothingness, unreal
yán a garland / an adornment / avataṃsa
眼根 yǎn gēn the faculty of sight
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
言语道断 言語道斷 yán yǔ dào duàn beyond words
yǎng Nurture
言教 yánjiāo ability to understand etymology and usage of words / nirukti
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
眼识 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa
厌世 厭世 yànshì weary of the world
演说 演說 yǎnshuō to expound
karma / kamma / karmic deeds / actions
夜半踰城 yè bàn yú chéng Great Departure
业道 業道 yè dào karmamarga / karma-marga / path of karma / coarse of acts / way of work / activity
业感 業感 yè gǎn karma and the result of karma
业力 業力 yè lì
 1. the power of karma
 2. karmic effect
业相 業相 yè xiāng karma-lakṣaṇa
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业烦恼 業煩惱 yèfánnǎo karma-kleśa / karmic affliction
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
业受 業受 yèshòu karmic lifespan
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
业因 業因 yèyīn karmic conditions
upadhi / bonds / substratum
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
Buddhism
Righteousness
manas / mind / mentation
一尘 一塵 yī chén a grain of dust / a single particle
一成 yī chéng for one person to become enlightened
一大劫 yī dà jié one great kalpa
一大事因缘 一大事因緣 yī dàshì yīnyuán the causes and conditions of a great event
意地 yì dì stage of intellectual consciousness
一佛 yī fó one Buddha
一偈 yī jì one gatha / a single gatha
异见 異見 yì jiàn different view
一界 yī jiè one world
一类 一類 yī lèi the supreme way / the path leading to enlightenment
一门 一門 yī mén
 1. one gate
 2. one gate
异门 異門 yì mén other schools
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一识 一識 yī shí one perception / one knowledge
一实谛 一實諦 yī shí dì suchness / inherent nature / true nature / bhūtatathatā / tathatā / tathata
一弹指 一彈指 yī tán zhǐ a snap of the finger
一弹指顷 一彈指頃 yī tán zhǐ qǐng a snap of the finger
意业 意業 yì yè mental karma / actions / deeds
一异 一異 yī yì one and many
一缘 一緣 yī yuán one fate / shared destiny
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一智 yī zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
一谛 一諦 yīdì one truth / suchness / inherent nature / true nature / bhūtatathatā / tathatā / tathata
一地 yīdì one ground
一法 yīfǎ one dharma / one thing
意根 yìgēn the mind sense
一行 yīháng one practice
一家 yījiā same family
义解 義解 yìjiě notes explaining the meaning of words or text
亿劫 億劫 yìjié a kalpa
一句 yījù
 1. a phrase / one sentence
 2. a sentence
义理 義理 yìlǐ Doctrine
一路 yīlù all along the way
一明 yīmíng a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīn an aggregate / a group
阴入 陰入 yīn rù aggregates and sense fields
婬欲 yín yù sexual desire
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
因分 yīnfēn cause
yìng to accept
应法 應法 yīng fǎ in harmony with the Dharma
应感 應感 yīnggǎn sympathetic resonance
应化 應化 yīnghuà
 1. nirmita
 2. manifestation in response
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
应身 應身 yīngshēn
 1. nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body
 2. saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
应真 應真 yīngzhēn Worthy One / Arhat
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
因明 yīnmíng Buddhist logic / hetuvidyā
因人 yīnrén the circumstances of people
因时 因時 yīnshí the circumstances of time
因相 yīnxiāng causation
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
因缘观 因緣觀 yīnyuán guān
 1. The contemplation of causes and conditions
 2. Causes and Conditions
因缘果报 因緣果報 yīnyuán guǒbào
 1. the law of karma
 2. Causes, Conditions, and Effects
一品 yīpǐn a chapter
一期 yīqī
 1. a date / a fixed time
 2. a lifetime
 3. one moment of time
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切皆成 yīqiè jiē chéng all will attain [Buddhahood]
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切经 一切經 yīqièjīng all scriptures
一色 yīsè
 1. ekarūpa / no difference
 2. something minute / an atom
 3. one form of practice
一刹那 一剎那 yīshānà
 1. one kṣaṇa / one instant
 2. one ksana
异生 異生 yìshēng an ordinary person / pṛthagjana
一生 yīshēng all one's life
一实 一實 yīshí suchness / inherent nature / true nature / bhūtatathatā / tathatā / tathata
一体 一體 yītǐ single substance
一往 yīwǎng one passage / one time
一味 yīwèi
 1. one flavor [of dharma]
 2. one taste
一向 yìxiàng one direction
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
意言 yìyán mental discussion
一言 yīyán one word
异义 異義 yìyì to establish different meanings
依正 yīz hèng two kinds of retribution / direct and conditional retribution
一中 yīzhōng
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
义宗 義宗 yìzōng doctrine
yòng yong / function / application
yǒng Courage
用大 yòng dà great in function
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
yōu you
有佛无佛性相常住 有佛無佛性相常住 yǒu fó wú fó xìngxiāng chángzhù whether there is a buddha or no buddha, the presence of this nature always remains
有门 有門 yǒu mén teaching of the phenomenal world
有体法 有體法 yǒu tǐ fǎ something that exists
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有谛 有諦 yǒudì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
有法 yǒufǎ something that exists
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
有为空 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned / the emptiness of all conditioned phenomena
有为法 有為法 yǒuwèifǎ
 1. saṃskṛta / conditioned
 2. Conditioned Dharmas
有性 yǒuxìng having the nature
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
欲爱 欲愛 yù ài
 1. passionate love
 2. love inspired by desire
与果 與果 yǔ guǒ fruit produced
欲界 yù jiè realm of desire
欲乐 欲樂 yù lè the joy of the five desires
欲染 yù rǎn the poluting influence of desire
yuán Origin
yuán Perfect
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
缘成 緣成 yuán chéng produced by causal conditions
缘理 緣理 yuán lǐ study of principles
缘事 緣事 yuán shì study of phenomena
缘变 緣變 yuánbiàn predestined change
缘法 緣法 yuánfǎ causes and conditions
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
缘缘 緣緣 yuányuán ālambanapratyaya / ārammaṇapaccaya / observed object condition
怨憎会苦 怨憎會苦 yuànzēng huì kǔ
 1. suffering due to closeness to loathsome people
 2. suffering of having to meet the hateful
缘中 緣中 yuánzhōng the place at which the mind is centered
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
约法 約法 yuēfǎ according to the Dharma / according to teachings
yùn aggregate / skandha
云天 雲天 yún tiān Cloud in the Sky
见取 見取 yùqǔ clinging to false views / dṛṣṭi-upādāna / diṭṭhi-upādāna
欲取 yùqǔ clinging to feelings of pleasure / kāma-upādāna
在家人 zài jiā rén a layperson / someone other than a monastic
在天 zài tiān
 1. in heaven
 2. the ruler
在家 zàijiā lay person / laity
在家出家 zàijiā chūjiā observing monastic discipline without being ordained
造业 造業 zào yè Creating Karma
造论 造論 zàolùn composed the treatise
koan / kōan / gong'an
增上缘 增上緣 zēng shàng yuán
 1. predominant condition / adhipatipratyaya
 2. Positive Conditions
 3. contributory factor
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增上 zēngshàng additional / increased / superior
增上慢 zēngshàngmàn conceit / abhimāna
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zháo to attach / to grasp
zháo to attach / to grasp
折伏 zhéfú to refute
zhēn True
真常 zhēn cháng true constant
真法 zhēn fǎ true dharma / absolute dharma
真俗 zhēn sú absolute and conventional truth
真俗二谛 真俗二諦 zhēn sú èr dì absolute and conventional truth
真一 zhēn yī True One
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
证道 證道 zhèng dào
 1. awareness of the path
 2. the path of direct realization
正法炬 zhèng fǎ jù Torch of Righteous Dharma
正观 正觀 zhèng guān right observation
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正教 zhèng jiāo correct teaching
正性 zhèng xìng divine nature
正道 zhèngdào Right Path
正定 Zhèngdìng
 1. Right Meditative Concentration / Right Concentration
 2. Right Concentration
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正解 zhèngjiě sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment
正说 正說 zhèngshuō proper teaching
正意 zhèngyì wholesome thought / thought without evil
正宗 zhèngzōng
 1. legitimate lineage
 2. authentic
真际 真際 zhēnjì ultimate truth
真空 zhēnkōng true emptiness
真理 zhēnlǐ Truth
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真识 真識 zhēnshí true consciousness
真实 真實 zhēnshí true reality
真实义 真實義 zhēnshí yì
 1. true meaning
 2. true meaning
真妄 zhēnwàng true and false / real and imaginary
zhì Wisdom
zhī Understanding
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Aspiration
知世间 知世間 zhī shìjiān one who knows the world
止息 zhǐ xī to stop and rest
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
智行 zhìxíng wisdom and cultivation / wisdom and practice
祇夜 zhǐyè geya / geyya / mixed verses and prose
智障 zhìzhàng a barrier created by what is already known
执着 執著 zhízhuó
 1. to cling to things as if they were real / to be bound to things
 2. attachment
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
中根 zhōng gēn medium capacity of each of the six organs of sense
中劫 zhōng jié intermediate kalpa
众圣 眾聖 zhòng shèng all sages
种智 種智 zhǒng zhì knowledge of the seed or cause of all phenomena
众经 眾經 zhòngjīng myriad of scriptures
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
中品 zhōngpǐn middle rank
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生界 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings
众生世间 眾生世間 zhòngshēng shìjiān the world of living beings
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
众生相 眾生相 zhòngshēng xiāng
 1. the notion of a being
 2. characteristics of sentient beings
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
中阴 中陰 zhōngyīn an intermediate existence between death and rebirth
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhòu mantra / charm / spell
周旋 zhōuxuán the world of the Buddha
zhù abbot
zhù to attach / to abide / to dwell
助道 zhù dào auxiliary means / auxiliary aid
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住世 zhù shì abide in the world
诸行无常 諸行無常 zhū xíng wú cháng All conditioned phenomena are impermanent
助业 助業 zhù yè auxiliary karma
诸缘 諸緣 zhū yuán karmic conditions
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
转生 轉生 zhuǎnshēng reincarnation / transmigration
诸恶莫作 諸惡莫作 zhūè mò zuò do nothing that is unwholesome
着语 著語 zhuóyǔ zhuoyu / annotation / capping phrase / jakago
住相 zhùxiāng sthiti / abiding
自相 zì xiāng individual characteristics
自相空 zì xiāng kōng emptiness of essence
自心 zì xīn One's Mind
自觉 自覺 zìjué
 1. Self-Awakening
 2. self-awareness
自摄 自攝 zìshè to act for oneself
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自性空 zìxìng kōng
 1. svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature
 2. The Intrinsically Empty Nature
 3. emptiness of self-nature
自言 zìyán to admit
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
宗要 zōng yào
 1. fundamental tenets
 2. core teachings
Contented
罪福 zuìfú offense and merit
罪过 罪過 zuìguò transgression
罪行 zuìxíng unwholesome action
罪业 罪業 zuìyè sin / karma
尊重 zūnzhòng respect
作佛 zuò fó to become a Buddha
作善 zuò shàn to do good deeds
作意 zuò yì attention / engagement
坐禅 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate