Glossary and Vocabulary for Gaṇḍavyūhasūtra 大方廣佛華嚴經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 2880 一切 yīqiè temporary 虛空界十方三世一切佛剎極微塵數諸佛世尊
2 2880 一切 yīqiè the same 虛空界十方三世一切佛剎極微塵數諸佛世尊
3 2064 to go; to 盡於法界無不周遍
4 2064 to rely on; to depend on 盡於法界無不周遍
5 2064 Yu 盡於法界無不周遍
6 2064 a crow 盡於法界無不周遍
7 1733 菩薩 púsà bodhisattva 一一佛所皆有菩薩海會圍遶
8 1733 菩薩 púsà bodhisattva 一一佛所皆有菩薩海會圍遶
9 1733 菩薩 púsà bodhisattva 一一佛所皆有菩薩海會圍遶
10 1708 wéi to act as; to serve 何等為十
11 1708 wéi to change into; to become 何等為十
12 1708 wéi to be; is 何等為十
13 1708 wéi to do 何等為十
14 1708 wèi to support; to help 何等為十
15 1708 wéi to govern 何等為十
16 1708 wèi to be; bhū 何等為十
17 1448 suǒ a few; various; some 一一佛所
18 1448 suǒ a place; a location 一一佛所
19 1448 suǒ indicates a passive voice 一一佛所
20 1448 suǒ an ordinal number 一一佛所
21 1448 suǒ meaning 一一佛所
22 1448 suǒ garrison 一一佛所
23 1448 suǒ place; pradeśa 一一佛所
24 1425 néng can; able 菩薩若能隨順眾生
25 1425 néng ability; capacity 菩薩若能隨順眾生
26 1425 néng a mythical bear-like beast 菩薩若能隨順眾生
27 1425 néng energy 菩薩若能隨順眾生
28 1425 néng function; use 菩薩若能隨順眾生
29 1425 néng talent 菩薩若能隨順眾生
30 1425 néng expert at 菩薩若能隨順眾生
31 1425 néng to be in harmony 菩薩若能隨順眾生
32 1425 néng to tend to; to care for 菩薩若能隨順眾生
33 1425 néng to reach; to arrive at 菩薩若能隨順眾生
34 1425 néng to be able; śak 菩薩若能隨順眾生
35 1425 néng skilful; pravīṇa 菩薩若能隨順眾生
36 1423 self 我以普賢行願力故
37 1423 [my] dear 我以普賢行願力故
38 1423 Wo 我以普賢行願力故
39 1423 self; atman; attan 我以普賢行願力故
40 1423 ga 我以普賢行願力故
41 1252 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 一一佛所種種菩薩海會圍遶
42 1252 種種 zhǒng zhǒng various forms 一一佛所種種菩薩海會圍遶
43 1246 Qi 隨其樂欲
44 1157 lìng to make; to cause to be; to lead 於貧窮者令得伏藏
45 1157 lìng to issue a command 於貧窮者令得伏藏
46 1157 lìng rules of behavior; customs 於貧窮者令得伏藏
47 1157 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 於貧窮者令得伏藏
48 1157 lìng a season 於貧窮者令得伏藏
49 1157 lìng respected; good reputation 於貧窮者令得伏藏
50 1157 lìng good 於貧窮者令得伏藏
51 1157 lìng pretentious 於貧窮者令得伏藏
52 1157 lìng a transcending state of existence 於貧窮者令得伏藏
53 1157 lìng a commander 於貧窮者令得伏藏
54 1157 lìng a commanding quality; an impressive character 於貧窮者令得伏藏
55 1157 lìng lyrics 於貧窮者令得伏藏
56 1157 lìng Ling 於貧窮者令得伏藏
57 1157 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 於貧窮者令得伏藏
58 1043 xīn heart [organ] 或復有人以深信心
59 1043 xīn Kangxi radical 61 或復有人以深信心
60 1043 xīn mind; consciousness 或復有人以深信心
61 1043 xīn the center; the core; the middle 或復有人以深信心
62 1043 xīn one of the 28 star constellations 或復有人以深信心
63 1043 xīn heart 或復有人以深信心
64 1043 xīn emotion 或復有人以深信心
65 1043 xīn intention; consideration 或復有人以深信心
66 1043 xīn disposition; temperament 或復有人以深信心
67 1043 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 或復有人以深信心
68 977 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是乃至眾生界盡
69 965 zhě ca 三者
70 958 zhōng middle 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
71 958 zhōng medium; medium sized 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
72 958 zhōng China 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
73 958 zhòng to hit the mark 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
74 958 zhōng midday 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
75 958 zhōng inside 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
76 958 zhōng during 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
77 958 zhōng Zhong 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
78 958 zhōng intermediary 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
79 958 zhōng half 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
80 958 zhòng to reach; to attain 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
81 958 zhòng to suffer; to infect 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
82 958 zhòng to obtain 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
83 958 zhòng to pass an exam 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
84 958 zhōng middle 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
85 951 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 則得成就供養如來
86 951 děi to want to; to need to 則得成就供養如來
87 951 děi must; ought to 則得成就供養如來
88 951 de 則得成就供養如來
89 951 de infix potential marker 則得成就供養如來
90 951 to result in 則得成就供養如來
91 951 to be proper; to fit; to suit 則得成就供養如來
92 951 to be satisfied 則得成就供養如來
93 951 to be finished 則得成就供養如來
94 951 děi satisfying 則得成就供養如來
95 951 to contract 則得成就供養如來
96 951 to hear 則得成就供養如來
97 951 to have; there is 則得成就供養如來
98 951 marks time passed 則得成就供養如來
99 951 obtain; attain; prāpta 則得成就供養如來
100 946 如來 rúlái Tathagata 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
101 946 如來 Rúlái Tathagata 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
102 946 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
103 926 jiàn to see 到已即見阿彌陀佛
104 926 jiàn opinion; view; understanding 到已即見阿彌陀佛
105 926 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 到已即見阿彌陀佛
106 926 jiàn refer to; for details see 到已即見阿彌陀佛
107 926 jiàn to listen to 到已即見阿彌陀佛
108 926 jiàn to meet 到已即見阿彌陀佛
109 926 jiàn to receive (a guest) 到已即見阿彌陀佛
110 926 jiàn let me; kindly 到已即見阿彌陀佛
111 926 jiàn Jian 到已即見阿彌陀佛
112 926 xiàn to appear 到已即見阿彌陀佛
113 926 xiàn to introduce 到已即見阿彌陀佛
114 926 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 到已即見阿彌陀佛
115 926 jiàn seeing; observing; darśana 到已即見阿彌陀佛
116 920 to use; to grasp 我以普賢行願力故
117 920 to rely on 我以普賢行願力故
118 920 to regard 我以普賢行願力故
119 920 to be able to 我以普賢行願力故
120 920 to order; to command 我以普賢行願力故
121 920 used after a verb 我以普賢行願力故
122 920 a reason; a cause 我以普賢行願力故
123 920 Israel 我以普賢行願力故
124 920 Yi 我以普賢行願力故
125 920 use; yogena 我以普賢行願力故
126 912 ér Kangxi radical 126 而虛空界不可盡故
127 912 ér as if; to seem like 而虛空界不可盡故
128 912 néng can; able 而虛空界不可盡故
129 912 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而虛空界不可盡故
130 912 ér to arrive; up to 而虛空界不可盡故
131 872 善男子 shàn nánzi good men 善男子
132 872 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
133 819 眾生 zhòngshēng all living things 恒順眾生
134 819 眾生 zhòngshēng living things other than people 恒順眾生
135 819 眾生 zhòngshēng sentient beings 恒順眾生
136 819 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 恒順眾生
137 805 Kangxi radical 71 無足
138 805 to not have; without 無足
139 805 mo 無足
140 805 to not have 無足
141 805 Wu 無足
142 805 mo 無足
143 802 Buddha; Awakened One 一一佛所
144 802 relating to Buddhism 一一佛所
145 802 a statue or image of a Buddha 一一佛所
146 802 a Buddhist text 一一佛所
147 802 to touch; to stroke 一一佛所
148 802 Buddha 一一佛所
149 802 Buddha; Awakened One 一一佛所
150 796 shēn human body; torso 悉以清淨身
151 796 shēn Kangxi radical 158 悉以清淨身
152 796 shēn self 悉以清淨身
153 796 shēn life 悉以清淨身
154 796 shēn an object 悉以清淨身
155 796 shēn a lifetime 悉以清淨身
156 796 shēn moral character 悉以清淨身
157 796 shēn status; identity; position 悉以清淨身
158 796 shēn pregnancy 悉以清淨身
159 796 juān India 悉以清淨身
160 796 shēn body; kāya 悉以清淨身
161 781 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普皆迴向
162 781 Prussia 普皆迴向
163 781 Pu 普皆迴向
164 781 equally; impartially; universal; samanta 普皆迴向
165 734 míng fame; renown; reputation 若有眾生得聞我名
166 734 míng a name; personal name; designation 若有眾生得聞我名
167 734 míng rank; position 若有眾生得聞我名
168 734 míng an excuse 若有眾生得聞我名
169 734 míng life 若有眾生得聞我名
170 734 míng to name; to call 若有眾生得聞我名
171 734 míng to express; to describe 若有眾生得聞我名
172 734 míng to be called; to have the name 若有眾生得聞我名
173 734 míng to own; to possess 若有眾生得聞我名
174 734 míng famous; renowned 若有眾生得聞我名
175 734 míng moral 若有眾生得聞我名
176 734 míng name; naman 若有眾生得聞我名
177 734 míng fame; renown; yasas 若有眾生得聞我名
178 705 wáng Wang 一一量如須彌山王
179 705 wáng a king 一一量如須彌山王
180 705 wáng Kangxi radical 96 一一量如須彌山王
181 705 wàng to be king; to rule 一一量如須彌山王
182 705 wáng a prince; a duke 一一量如須彌山王
183 705 wáng grand; great 一一量如須彌山王
184 705 wáng to treat with the ceremony due to a king 一一量如須彌山王
185 705 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 一一量如須彌山王
186 705 wáng the head of a group or gang 一一量如須彌山王
187 705 wáng the biggest or best of a group 一一量如須彌山王
188 705 wáng king; best of a kind; rāja 一一量如須彌山王
189 699 to enter 入不思議解脫境界普賢行願品
190 699 Kangxi radical 11 入不思議解脫境界普賢行願品
191 699 radical 入不思議解脫境界普賢行願品
192 699 income 入不思議解脫境界普賢行願品
193 699 to conform with 入不思議解脫境界普賢行願品
194 699 to descend 入不思議解脫境界普賢行願品
195 699 the entering tone 入不思議解脫境界普賢行願品
196 699 to pay 入不思議解脫境界普賢行願品
197 699 to join 入不思議解脫境界普賢行願品
198 699 entering; praveśa 入不思議解脫境界普賢行願品
199 699 entered; attained; āpanna 入不思議解脫境界普賢行願品
200 698 hǎi the sea; a sea; the ocean 一一舌根出無盡音聲海
201 698 hǎi foreign 一一舌根出無盡音聲海
202 698 hǎi a large lake 一一舌根出無盡音聲海
203 698 hǎi a large mass 一一舌根出無盡音聲海
204 698 hǎi having large capacity 一一舌根出無盡音聲海
205 698 hǎi Hai 一一舌根出無盡音聲海
206 698 hǎi seawater 一一舌根出無盡音聲海
207 698 hǎi a field; an area 一一舌根出無盡音聲海
208 698 hǎi a large and barron area of land 一一舌根出無盡音聲海
209 698 hǎi a large container 一一舌根出無盡音聲海
210 698 hǎi sea; sāgara 一一舌根出無盡音聲海
211 674 zhī to go 諸佛菩薩之所稱讚
212 674 zhī to arrive; to go 諸佛菩薩之所稱讚
213 674 zhī is 諸佛菩薩之所稱讚
214 674 zhī to use 諸佛菩薩之所稱讚
215 674 zhī Zhi 諸佛菩薩之所稱讚
216 662 shí time; a point or period of time 或時發心親近守護
217 662 shí a season; a quarter of a year 或時發心親近守護
218 662 shí one of the 12 two-hour periods of the day 或時發心親近守護
219 662 shí fashionable 或時發心親近守護
220 662 shí fate; destiny; luck 或時發心親近守護
221 662 shí occasion; opportunity; chance 或時發心親近守護
222 662 shí tense 或時發心親近守護
223 662 shí particular; special 或時發心親近守護
224 662 shí to plant; to cultivate 或時發心親近守護
225 662 shí an era; a dynasty 或時發心親近守護
226 662 shí time [abstract] 或時發心親近守護
227 662 shí seasonal 或時發心親近守護
228 662 shí to wait upon 或時發心親近守護
229 662 shí hour 或時發心親近守護
230 662 shí appropriate; proper; timely 或時發心親近守護
231 662 shí Shi 或時發心親近守護
232 662 shí a present; currentlt 或時發心親近守護
233 662 shí time; kāla 或時發心親近守護
234 662 shí at that time; samaya 或時發心親近守護
235 655 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 出現三世莊嚴剎
236 655 莊嚴 zhuāngyán Dignity 出現三世莊嚴剎
237 655 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 出現三世莊嚴剎
238 655 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 出現三世莊嚴剎
239 627 xíng to walk 種種意行
240 627 xíng capable; competent 種種意行
241 627 háng profession 種種意行
242 627 xíng Kangxi radical 144 種種意行
243 627 xíng to travel 種種意行
244 627 xìng actions; conduct 種種意行
245 627 xíng to do; to act; to practice 種種意行
246 627 xíng all right; OK; okay 種種意行
247 627 háng horizontal line 種種意行
248 627 héng virtuous deeds 種種意行
249 627 hàng a line of trees 種種意行
250 627 hàng bold; steadfast 種種意行
251 627 xíng to move 種種意行
252 627 xíng to put into effect; to implement 種種意行
253 627 xíng travel 種種意行
254 627 xíng to circulate 種種意行
255 627 xíng running script; running script 種種意行
256 627 xíng temporary 種種意行
257 627 háng rank; order 種種意行
258 627 háng a business; a shop 種種意行
259 627 xíng to depart; to leave 種種意行
260 627 xíng to experience 種種意行
261 627 xíng path; way 種種意行
262 627 xíng xing; ballad 種種意行
263 627 xíng Xing 種種意行
264 627 xíng Practice 種種意行
265 627 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 種種意行
266 627 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 種種意行
267 626 善知識 shànzhīshi Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra 乃至一切諸善知識
268 620 zhī to know 汝於此義應如是知
269 620 zhī to comprehend 汝於此義應如是知
270 620 zhī to inform; to tell 汝於此義應如是知
271 620 zhī to administer 汝於此義應如是知
272 620 zhī to distinguish; to discern 汝於此義應如是知
273 620 zhī to be close friends 汝於此義應如是知
274 620 zhī to feel; to sense; to perceive 汝於此義應如是知
275 620 zhī to receive; to entertain 汝於此義應如是知
276 620 zhī knowledge 汝於此義應如是知
277 620 zhī consciousness; perception 汝於此義應如是知
278 620 zhī a close friend 汝於此義應如是知
279 620 zhì wisdom 汝於此義應如是知
280 620 zhì Zhi 汝於此義應如是知
281 620 zhī Understanding 汝於此義應如是知
282 620 zhī know; jña 汝於此義應如是知
283 609 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 悉以清淨身
284 609 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 悉以清淨身
285 609 清淨 qīngjìng concise 悉以清淨身
286 609 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 悉以清淨身
287 609 清淨 qīngjìng pure and clean 悉以清淨身
288 609 清淨 qīngjìng purity 悉以清淨身
289 609 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 悉以清淨身
290 582 infix potential marker 不離菩提心供養
291 573 zhù to dwell; to live; to reside 恒住淨戒一切功德
292 573 zhù to stop; to halt 恒住淨戒一切功德
293 573 zhù to retain; to remain 恒住淨戒一切功德
294 573 zhù to lodge at [temporarily] 恒住淨戒一切功德
295 573 zhù verb complement 恒住淨戒一切功德
296 573 zhù attaching; abiding; dwelling on 恒住淨戒一切功德
297 563 bǎo a treasure; a valuable item 莊嚴眾寶供如來
298 563 bǎo treasured; cherished 莊嚴眾寶供如來
299 563 bǎo a jewel; gem 莊嚴眾寶供如來
300 563 bǎo precious 莊嚴眾寶供如來
301 563 bǎo noble 莊嚴眾寶供如來
302 563 bǎo an imperial seal 莊嚴眾寶供如來
303 563 bǎo a unit of currency 莊嚴眾寶供如來
304 563 bǎo Bao 莊嚴眾寶供如來
305 563 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 莊嚴眾寶供如來
306 563 bǎo jewel; gem; mani 莊嚴眾寶供如來
307 551 to know; to learn about; to comprehend 悉以清淨身
308 551 detailed 悉以清淨身
309 551 to elaborate; to expound 悉以清淨身
310 551 to exhaust; to use up 悉以清淨身
311 551 strongly 悉以清淨身
312 551 Xi 悉以清淨身
313 551 all; kṛtsna 悉以清淨身
314 548 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 如前供養無量功德
315 548 無量 wúliàng immeasurable 如前供養無量功德
316 548 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 如前供養無量功德
317 548 無量 wúliàng Atula 如前供養無量功德
318 543 method; way 以諸如來尊重法故
319 543 France 以諸如來尊重法故
320 543 the law; rules; regulations 以諸如來尊重法故
321 543 the teachings of the Buddha; Dharma 以諸如來尊重法故
322 543 a standard; a norm 以諸如來尊重法故
323 543 an institution 以諸如來尊重法故
324 543 to emulate 以諸如來尊重法故
325 543 magic; a magic trick 以諸如來尊重法故
326 543 punishment 以諸如來尊重法故
327 543 Fa 以諸如來尊重法故
328 543 a precedent 以諸如來尊重法故
329 543 a classification of some kinds of Han texts 以諸如來尊重法故
330 543 relating to a ceremony or rite 以諸如來尊重法故
331 543 Dharma 以諸如來尊重法故
332 543 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 以諸如來尊重法故
333 543 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 以諸如來尊重法故
334 543 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 以諸如來尊重法故
335 543 quality; characteristic 以諸如來尊重法故
336 540 shēng to be born; to give birth 風而生住者
337 540 shēng to live 風而生住者
338 540 shēng raw 風而生住者
339 540 shēng a student 風而生住者
340 540 shēng life 風而生住者
341 540 shēng to produce; to give rise 風而生住者
342 540 shēng alive 風而生住者
343 540 shēng a lifetime 風而生住者
344 540 shēng to initiate; to become 風而生住者
345 540 shēng to grow 風而生住者
346 540 shēng unfamiliar 風而生住者
347 540 shēng not experienced 風而生住者
348 540 shēng hard; stiff; strong 風而生住者
349 540 shēng having academic or professional knowledge 風而生住者
350 540 shēng a male role in traditional theatre 風而生住者
351 540 shēng gender 風而生住者
352 540 shēng to develop; to grow 風而生住者
353 540 shēng to set up 風而生住者
354 540 shēng a prostitute 風而生住者
355 540 shēng a captive 風而生住者
356 540 shēng a gentleman 風而生住者
357 540 shēng Kangxi radical 100 風而生住者
358 540 shēng unripe 風而生住者
359 540 shēng nature 風而生住者
360 540 shēng to inherit; to succeed 風而生住者
361 540 shēng destiny 風而生住者
362 540 shēng birth 風而生住者
363 531 yún cloud 華雲
364 531 yún Yunnan 華雲
365 531 yún Yun 華雲
366 531 yún to say 華雲
367 531 yún to have 華雲
368 531 yún cloud; megha 華雲
369 531 yún to say; iti 華雲
370 527 Kangxi radical 49 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
371 527 to bring to an end; to stop 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
372 527 to complete 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
373 527 to demote; to dismiss 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
374 527 to recover from an illness 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
375 527 former; pūrvaka 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
376 526 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 為欲利樂一切眾生
377 526 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 為欲利樂一切眾生
378 522 Ru River 汝於此義應如是解
379 522 Ru 汝於此義應如是解
380 507 yìng to answer; to respond 應修十種廣大行願
381 507 yìng to confirm; to verify 應修十種廣大行願
382 507 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應修十種廣大行願
383 507 yìng to accept 應修十種廣大行願
384 507 yìng to permit; to allow 應修十種廣大行願
385 507 yìng to echo 應修十種廣大行願
386 507 yìng to handle; to deal with 應修十種廣大行願
387 507 yìng Ying 應修十種廣大行願
388 500 to reach 告諸菩薩及善財言
389 500 to attain 告諸菩薩及善財言
390 500 to understand 告諸菩薩及善財言
391 500 able to be compared to; to catch up with 告諸菩薩及善財言
392 500 to be involved with; to associate with 告諸菩薩及善財言
393 500 passing of a feudal title from elder to younger brother 告諸菩薩及善財言
394 500 and; ca; api 告諸菩薩及善財言
395 498 zhì wisdom; knowledge; understanding 證入種種菩薩智地
396 498 zhì care; prudence 證入種種菩薩智地
397 498 zhì Zhi 證入種種菩薩智地
398 498 zhì clever 證入種種菩薩智地
399 498 zhì Wisdom 證入種種菩薩智地
400 498 zhì jnana; knowing 證入種種菩薩智地
401 491 xiàn to appear; to manifest; to become visible 皆現不可說不可說佛剎極微塵數身
402 491 xiàn at present 皆現不可說不可說佛剎極微塵數身
403 491 xiàn existing at the present time 皆現不可說不可說佛剎極微塵數身
404 491 xiàn cash 皆現不可說不可說佛剎極微塵數身
405 491 xiàn to manifest; prādur 皆現不可說不可說佛剎極微塵數身
406 491 xiàn to manifest; prādur 皆現不可說不可說佛剎極微塵數身
407 491 xiàn the present time 皆現不可說不可說佛剎極微塵數身
408 488 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 皆有一切世界極微塵數佛
409 488 世界 shìjiè the earth 皆有一切世界極微塵數佛
410 488 世界 shìjiè a domain; a realm 皆有一切世界極微塵數佛
411 488 世界 shìjiè the human world 皆有一切世界極微塵數佛
412 488 世界 shìjiè the conditions in the world 皆有一切世界極微塵數佛
413 488 世界 shìjiè world 皆有一切世界極微塵數佛
414 488 世界 shìjiè a world; lokadhatu 皆有一切世界極微塵數佛
415 479 yuàn to hope; to wish; to desire 入不思議解脫境界普賢行願品
416 479 yuàn hope 入不思議解脫境界普賢行願品
417 479 yuàn to be ready; to be willing 入不思議解脫境界普賢行願品
418 479 yuàn to ask for; to solicit 入不思議解脫境界普賢行願品
419 479 yuàn a vow 入不思議解脫境界普賢行願品
420 479 yuàn diligent; attentive 入不思議解脫境界普賢行願品
421 479 yuàn to prefer; to select 入不思議解脫境界普賢行願品
422 479 yuàn to admire 入不思議解脫境界普賢行願品
423 479 yuàn a vow; pranidhana 入不思議解脫境界普賢行願品
424 447 功德 gōngdé achievements and virtue 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
425 447 功德 gōngdé merit 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
426 447 功德 gōngdé quality; guṇa 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
427 447 功德 gōngdé merit; puṇya 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
428 444 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 禮敬諸佛
429 433 one 比法供養一念功德百分不及一
430 433 Kangxi radical 1 比法供養一念功德百分不及一
431 433 pure; concentrated 比法供養一念功德百分不及一
432 433 first 比法供養一念功德百分不及一
433 433 the same 比法供養一念功德百分不及一
434 433 sole; single 比法供養一念功德百分不及一
435 433 a very small amount 比法供養一念功德百分不及一
436 433 Yi 比法供養一念功德百分不及一
437 433 other 比法供養一念功德百分不及一
438 433 to unify 比法供養一念功德百分不及一
439 433 accidentally; coincidentally 比法供養一念功德百分不及一
440 433 abruptly; suddenly 比法供養一念功德百分不及一
441 433 one; eka 比法供養一念功德百分不及一
442 429 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如說修行供養
443 429 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如說修行供養
444 429 shuì to persuade 如說修行供養
445 429 shuō to teach; to recite; to explain 如說修行供養
446 429 shuō a doctrine; a theory 如說修行供養
447 429 shuō to claim; to assert 如說修行供養
448 429 shuō allocution 如說修行供養
449 429 shuō to criticize; to scold 如說修行供養
450 429 shuō to indicate; to refer to 如說修行供養
451 429 shuō speach; vāda 如說修行供養
452 429 shuō to speak; bhāṣate 如說修行供養
453 429 shuō to instruct 如說修行供養
454 426 mén door; gate; doorway; gateway 若欲成就此功德門
455 426 mén phylum; division 若欲成就此功德門
456 426 mén sect; school 若欲成就此功德門
457 426 mén Kangxi radical 169 若欲成就此功德門
458 426 mén a door-like object 若欲成就此功德門
459 426 mén an opening 若欲成就此功德門
460 426 mén an access point; a border entrance 若欲成就此功德門
461 426 mén a household; a clan 若欲成就此功德門
462 426 mén a kind; a category 若欲成就此功德門
463 426 mén to guard a gate 若欲成就此功德門
464 426 mén Men 若欲成就此功德門
465 426 mén a turning point 若欲成就此功德門
466 426 mén a method 若欲成就此功德門
467 426 mén a sense organ 若欲成就此功德門
468 426 mén door; gate; dvara 若欲成就此功德門
469 423 圓滿 yuánmǎn satisfactory 圓滿種種波羅蜜門
470 423 圓滿 yuánmǎn Perfection 圓滿種種波羅蜜門
471 423 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 圓滿種種波羅蜜門
472 413 děng et cetera; and so on 如是等雲
473 413 děng to wait 如是等雲
474 413 děng to be equal 如是等雲
475 413 děng degree; level 如是等雲
476 413 děng to compare 如是等雲
477 413 děng same; equal; sama 如是等雲
478 411 zhòng many; numerous 遍於法界極微塵剎一切諸佛菩薩眾前
479 411 zhòng masses; people; multitude; crowd 遍於法界極微塵剎一切諸佛菩薩眾前
480 411 zhòng general; common; public 遍於法界極微塵剎一切諸佛菩薩眾前
481 406 三昧 sānmèi samadhi 各以一切佛剎極微塵數三昧而為眷屬
482 406 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 各以一切佛剎極微塵數三昧而為眷屬
483 406 Yi 優婆尼沙陀分亦不及一
484 400 xiū to decorate; to embellish 應修十種廣大行願
485 400 xiū to study; to cultivate 應修十種廣大行願
486 400 xiū to repair 應修十種廣大行願
487 400 xiū long; slender 應修十種廣大行願
488 400 xiū to write; to compile 應修十種廣大行願
489 400 xiū to build; to construct; to shape 應修十種廣大行願
490 400 xiū to practice 應修十種廣大行願
491 400 xiū to cut 應修十種廣大行願
492 400 xiū virtuous; wholesome 應修十種廣大行願
493 400 xiū a virtuous person 應修十種廣大行願
494 400 xiū Xiu 應修十種廣大行願
495 400 xiū to unknot 應修十種廣大行願
496 400 xiū to prepare; to put in order 應修十種廣大行願
497 400 xiū excellent 應修十種廣大行願
498 400 xiū to perform [a ceremony] 應修十種廣大行願
499 400 xiū Cultivation 應修十種廣大行願
500 400 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 應修十種廣大行願

Frequencies of all Words

Top 958

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 2880 一切 yīqiè all; every; everything 虛空界十方三世一切佛剎極微塵數諸佛世尊
2 2880 一切 yīqiè temporary 虛空界十方三世一切佛剎極微塵數諸佛世尊
3 2880 一切 yīqiè the same 虛空界十方三世一切佛剎極微塵數諸佛世尊
4 2880 一切 yīqiè generally 虛空界十方三世一切佛剎極微塵數諸佛世尊
5 2880 一切 yīqiè all, everything 虛空界十方三世一切佛剎極微塵數諸佛世尊
6 2880 一切 yīqiè all; sarva 虛空界十方三世一切佛剎極微塵數諸佛世尊
7 2064 in; at 盡於法界無不周遍
8 2064 in; at 盡於法界無不周遍
9 2064 in; at; to; from 盡於法界無不周遍
10 2064 to go; to 盡於法界無不周遍
11 2064 to rely on; to depend on 盡於法界無不周遍
12 2064 to go to; to arrive at 盡於法界無不周遍
13 2064 from 盡於法界無不周遍
14 2064 give 盡於法界無不周遍
15 2064 oppposing 盡於法界無不周遍
16 2064 and 盡於法界無不周遍
17 2064 compared to 盡於法界無不周遍
18 2064 by 盡於法界無不周遍
19 2064 and; as well as 盡於法界無不周遍
20 2064 for 盡於法界無不周遍
21 2064 Yu 盡於法界無不周遍
22 2064 a crow 盡於法界無不周遍
23 2064 whew; wow 盡於法界無不周遍
24 2064 near to; antike 盡於法界無不周遍
25 1733 菩薩 púsà bodhisattva 一一佛所皆有菩薩海會圍遶
26 1733 菩薩 púsà bodhisattva 一一佛所皆有菩薩海會圍遶
27 1733 菩薩 púsà bodhisattva 一一佛所皆有菩薩海會圍遶
28 1710 zhū all; many; various 稱揚讚歎一切如來諸功德海
29 1710 zhū Zhu 稱揚讚歎一切如來諸功德海
30 1710 zhū all; members of the class 稱揚讚歎一切如來諸功德海
31 1710 zhū interrogative particle 稱揚讚歎一切如來諸功德海
32 1710 zhū him; her; them; it 稱揚讚歎一切如來諸功德海
33 1710 zhū of; in 稱揚讚歎一切如來諸功德海
34 1710 zhū all; many; sarva 稱揚讚歎一切如來諸功德海
35 1708 wèi for; to 何等為十
36 1708 wèi because of 何等為十
37 1708 wéi to act as; to serve 何等為十
38 1708 wéi to change into; to become 何等為十
39 1708 wéi to be; is 何等為十
40 1708 wéi to do 何等為十
41 1708 wèi for 何等為十
42 1708 wèi because of; for; to 何等為十
43 1708 wèi to 何等為十
44 1708 wéi in a passive construction 何等為十
45 1708 wéi forming a rehetorical question 何等為十
46 1708 wéi forming an adverb 何等為十
47 1708 wéi to add emphasis 何等為十
48 1708 wèi to support; to help 何等為十
49 1708 wéi to govern 何等為十
50 1708 wèi to be; bhū 何等為十
51 1586 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 我以普賢行願力故
52 1586 old; ancient; former; past 我以普賢行願力故
53 1586 reason; cause; purpose 我以普賢行願力故
54 1586 to die 我以普賢行願力故
55 1586 so; therefore; hence 我以普賢行願力故
56 1586 original 我以普賢行願力故
57 1586 accident; happening; instance 我以普賢行願力故
58 1586 a friend; an acquaintance; friendship 我以普賢行願力故
59 1586 something in the past 我以普賢行願力故
60 1586 deceased; dead 我以普賢行願力故
61 1586 still; yet 我以普賢行願力故
62 1586 therefore; tasmāt 我以普賢行願力故
63 1448 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 一一佛所
64 1448 suǒ an office; an institute 一一佛所
65 1448 suǒ introduces a relative clause 一一佛所
66 1448 suǒ it 一一佛所
67 1448 suǒ if; supposing 一一佛所
68 1448 suǒ a few; various; some 一一佛所
69 1448 suǒ a place; a location 一一佛所
70 1448 suǒ indicates a passive voice 一一佛所
71 1448 suǒ that which 一一佛所
72 1448 suǒ an ordinal number 一一佛所
73 1448 suǒ meaning 一一佛所
74 1448 suǒ garrison 一一佛所
75 1448 suǒ place; pradeśa 一一佛所
76 1448 suǒ that which; yad 一一佛所
77 1425 néng can; able 菩薩若能隨順眾生
78 1425 néng ability; capacity 菩薩若能隨順眾生
79 1425 néng a mythical bear-like beast 菩薩若能隨順眾生
80 1425 néng energy 菩薩若能隨順眾生
81 1425 néng function; use 菩薩若能隨順眾生
82 1425 néng may; should; permitted to 菩薩若能隨順眾生
83 1425 néng talent 菩薩若能隨順眾生
84 1425 néng expert at 菩薩若能隨順眾生
85 1425 néng to be in harmony 菩薩若能隨順眾生
86 1425 néng to tend to; to care for 菩薩若能隨順眾生
87 1425 néng to reach; to arrive at 菩薩若能隨順眾生
88 1425 néng as long as; only 菩薩若能隨順眾生
89 1425 néng even if 菩薩若能隨順眾生
90 1425 néng but 菩薩若能隨順眾生
91 1425 néng in this way 菩薩若能隨順眾生
92 1425 néng to be able; śak 菩薩若能隨順眾生
93 1425 néng skilful; pravīṇa 菩薩若能隨順眾生
94 1423 I; me; my 我以普賢行願力故
95 1423 self 我以普賢行願力故
96 1423 we; our 我以普賢行願力故
97 1423 [my] dear 我以普賢行願力故
98 1423 Wo 我以普賢行願力故
99 1423 self; atman; attan 我以普賢行願力故
100 1423 ga 我以普賢行願力故
101 1423 I; aham 我以普賢行願力故
102 1252 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 一一佛所種種菩薩海會圍遶
103 1252 種種 zhǒng zhǒng various forms 一一佛所種種菩薩海會圍遶
104 1246 his; hers; its; theirs 隨其樂欲
105 1246 to add emphasis 隨其樂欲
106 1246 used when asking a question in reply to a question 隨其樂欲
107 1246 used when making a request or giving an order 隨其樂欲
108 1246 he; her; it; them 隨其樂欲
109 1246 probably; likely 隨其樂欲
110 1246 will 隨其樂欲
111 1246 may 隨其樂欲
112 1246 if 隨其樂欲
113 1246 or 隨其樂欲
114 1246 Qi 隨其樂欲
115 1246 he; her; it; saḥ; sā; tad 隨其樂欲
116 1157 lìng to make; to cause to be; to lead 於貧窮者令得伏藏
117 1157 lìng to issue a command 於貧窮者令得伏藏
118 1157 lìng rules of behavior; customs 於貧窮者令得伏藏
119 1157 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 於貧窮者令得伏藏
120 1157 lìng a season 於貧窮者令得伏藏
121 1157 lìng respected; good reputation 於貧窮者令得伏藏
122 1157 lìng good 於貧窮者令得伏藏
123 1157 lìng pretentious 於貧窮者令得伏藏
124 1157 lìng a transcending state of existence 於貧窮者令得伏藏
125 1157 lìng a commander 於貧窮者令得伏藏
126 1157 lìng a commanding quality; an impressive character 於貧窮者令得伏藏
127 1157 lìng lyrics 於貧窮者令得伏藏
128 1157 lìng Ling 於貧窮者令得伏藏
129 1157 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 於貧窮者令得伏藏
130 1059 this; these 若欲成就此功德門
131 1059 in this way 若欲成就此功德門
132 1059 otherwise; but; however; so 若欲成就此功德門
133 1059 at this time; now; here 若欲成就此功德門
134 1059 this; here; etad 若欲成就此功德門
135 1043 xīn heart [organ] 或復有人以深信心
136 1043 xīn Kangxi radical 61 或復有人以深信心
137 1043 xīn mind; consciousness 或復有人以深信心
138 1043 xīn the center; the core; the middle 或復有人以深信心
139 1043 xīn one of the 28 star constellations 或復有人以深信心
140 1043 xīn heart 或復有人以深信心
141 1043 xīn emotion 或復有人以深信心
142 1043 xīn intention; consideration 或復有人以深信心
143 1043 xīn disposition; temperament 或復有人以深信心
144 1043 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 或復有人以深信心
145 977 如是 rúshì thus; so 如是乃至眾生界盡
146 977 如是 rúshì thus, so 如是乃至眾生界盡
147 977 如是 rúshì thus; evam 如是乃至眾生界盡
148 977 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是乃至眾生界盡
149 972 yǒu is; are; to exist 皆有一切世界極微塵數佛
150 972 yǒu to have; to possess 皆有一切世界極微塵數佛
151 972 yǒu indicates an estimate 皆有一切世界極微塵數佛
152 972 yǒu indicates a large quantity 皆有一切世界極微塵數佛
153 972 yǒu indicates an affirmative response 皆有一切世界極微塵數佛
154 972 yǒu a certain; used before a person, time, or place 皆有一切世界極微塵數佛
155 972 yǒu used to compare two things 皆有一切世界極微塵數佛
156 972 yǒu used in a polite formula before certain verbs 皆有一切世界極微塵數佛
157 972 yǒu used before the names of dynasties 皆有一切世界極微塵數佛
158 972 yǒu a certain thing; what exists 皆有一切世界極微塵數佛
159 972 yǒu multiple of ten and ... 皆有一切世界極微塵數佛
160 972 yǒu abundant 皆有一切世界極微塵數佛
161 972 yǒu purposeful 皆有一切世界極微塵數佛
162 972 yǒu You 皆有一切世界極微塵數佛
163 972 yǒu 1. existence; 2. becoming 皆有一切世界極微塵數佛
164 972 yǒu becoming; bhava 皆有一切世界極微塵數佛
165 965 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 三者
166 965 zhě that 三者
167 965 zhě nominalizing function word 三者
168 965 zhě used to mark a definition 三者
169 965 zhě used to mark a pause 三者
170 965 zhě topic marker; that; it 三者
171 965 zhuó according to 三者
172 965 zhě ca 三者
173 958 zhōng middle 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
174 958 zhōng medium; medium sized 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
175 958 zhōng China 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
176 958 zhòng to hit the mark 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
177 958 zhōng in; amongst 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
178 958 zhōng midday 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
179 958 zhōng inside 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
180 958 zhōng during 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
181 958 zhōng Zhong 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
182 958 zhōng intermediary 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
183 958 zhōng half 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
184 958 zhōng just right; suitably 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
185 958 zhōng while 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
186 958 zhòng to reach; to attain 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
187 958 zhòng to suffer; to infect 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
188 958 zhòng to obtain 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
189 958 zhòng to pass an exam 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
190 958 zhōng middle 虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中
191 951 de potential marker 則得成就供養如來
192 951 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 則得成就供養如來
193 951 děi must; ought to 則得成就供養如來
194 951 děi to want to; to need to 則得成就供養如來
195 951 děi must; ought to 則得成就供養如來
196 951 de 則得成就供養如來
197 951 de infix potential marker 則得成就供養如來
198 951 to result in 則得成就供養如來
199 951 to be proper; to fit; to suit 則得成就供養如來
200 951 to be satisfied 則得成就供養如來
201 951 to be finished 則得成就供養如來
202 951 de result of degree 則得成就供養如來
203 951 de marks completion of an action 則得成就供養如來
204 951 děi satisfying 則得成就供養如來
205 951 to contract 則得成就供養如來
206 951 marks permission or possibility 則得成就供養如來
207 951 expressing frustration 則得成就供養如來
208 951 to hear 則得成就供養如來
209 951 to have; there is 則得成就供養如來
210 951 marks time passed 則得成就供養如來
211 951 obtain; attain; prāpta 則得成就供養如來
212 946 如來 rúlái Tathagata 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
213 946 如來 Rúlái Tathagata 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
214 946 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已
215 944 such as; for example; for instance 如對目前
216 944 if 如對目前
217 944 in accordance with 如對目前
218 944 to be appropriate; should; with regard to 如對目前
219 944 this 如對目前
220 944 it is so; it is thus; can be compared with 如對目前
221 944 to go to 如對目前
222 944 to meet 如對目前
223 944 to appear; to seem; to be like 如對目前
224 944 at least as good as 如對目前
225 944 and 如對目前
226 944 or 如對目前
227 944 but 如對目前
228 944 then 如對目前
229 944 naturally 如對目前
230 944 expresses a question or doubt 如對目前
231 944 you 如對目前
232 944 the second lunar month 如對目前
233 944 in; at 如對目前
234 944 Ru 如對目前
235 944 Thus 如對目前
236 944 thus; tathā 如對目前
237 944 like; iva 如對目前
238 944 suchness; tathatā 如對目前
239 926 jiàn to see 到已即見阿彌陀佛
240 926 jiàn opinion; view; understanding 到已即見阿彌陀佛
241 926 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 到已即見阿彌陀佛
242 926 jiàn refer to; for details see 到已即見阿彌陀佛
243 926 jiàn passive marker 到已即見阿彌陀佛
244 926 jiàn to listen to 到已即見阿彌陀佛
245 926 jiàn to meet 到已即見阿彌陀佛
246 926 jiàn to receive (a guest) 到已即見阿彌陀佛
247 926 jiàn let me; kindly 到已即見阿彌陀佛
248 926 jiàn Jian 到已即見阿彌陀佛
249 926 xiàn to appear 到已即見阿彌陀佛
250 926 xiàn to introduce 到已即見阿彌陀佛
251 926 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 到已即見阿彌陀佛
252 926 jiàn seeing; observing; darśana 到已即見阿彌陀佛
253 920 so as to; in order to 我以普賢行願力故
254 920 to use; to regard as 我以普賢行願力故
255 920 to use; to grasp 我以普賢行願力故
256 920 according to 我以普賢行願力故
257 920 because of 我以普賢行願力故
258 920 on a certain date 我以普賢行願力故
259 920 and; as well as 我以普賢行願力故
260 920 to rely on 我以普賢行願力故
261 920 to regard 我以普賢行願力故
262 920 to be able to 我以普賢行願力故
263 920 to order; to command 我以普賢行願力故
264 920 further; moreover 我以普賢行願力故
265 920 used after a verb 我以普賢行願力故
266 920 very 我以普賢行願力故
267 920 already 我以普賢行願力故
268 920 increasingly 我以普賢行願力故
269 920 a reason; a cause 我以普賢行願力故
270 920 Israel 我以普賢行願力故
271 920 Yi 我以普賢行願力故
272 920 use; yogena 我以普賢行願力故
273 912 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而虛空界不可盡故
274 912 ér Kangxi radical 126 而虛空界不可盡故
275 912 ér you 而虛空界不可盡故
276 912 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而虛空界不可盡故
277 912 ér right away; then 而虛空界不可盡故
278 912 ér but; yet; however; while; nevertheless 而虛空界不可盡故
279 912 ér if; in case; in the event that 而虛空界不可盡故
280 912 ér therefore; as a result; thus 而虛空界不可盡故
281 912 ér how can it be that? 而虛空界不可盡故
282 912 ér so as to 而虛空界不可盡故
283 912 ér only then 而虛空界不可盡故
284 912 ér as if; to seem like 而虛空界不可盡故
285 912 néng can; able 而虛空界不可盡故
286 912 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而虛空界不可盡故
287 912 ér me 而虛空界不可盡故
288 912 ér to arrive; up to 而虛空界不可盡故
289 912 ér possessive 而虛空界不可盡故
290 912 ér and; ca 而虛空界不可盡故
291 893 that; those 及彼十方一切世界
292 893 another; the other 及彼十方一切世界
293 893 that; tad 及彼十方一切世界
294 872 善男子 shàn nánzi good men 善男子
295 872 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
296 819 眾生 zhòngshēng all living things 恒順眾生
297 819 眾生 zhòngshēng living things other than people 恒順眾生
298 819 眾生 zhòngshēng sentient beings 恒順眾生
299 819 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 恒順眾生
300 805 no 無足
301 805 Kangxi radical 71 無足
302 805 to not have; without 無足
303 805 has not yet 無足
304 805 mo 無足
305 805 do not 無足
306 805 not; -less; un- 無足
307 805 regardless of 無足
308 805 to not have 無足
309 805 um 無足
310 805 Wu 無足
311 805 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無足
312 805 not; non- 無足
313 805 mo 無足
314 803 huò or; either; else 或處一切諸大菩薩眾會道場
315 803 huò maybe; perhaps; might; possibly 或處一切諸大菩薩眾會道場
316 803 huò some; someone 或處一切諸大菩薩眾會道場
317 803 míngnián suddenly 或處一切諸大菩薩眾會道場
318 803 huò or; vā 或處一切諸大菩薩眾會道場
319 802 Buddha; Awakened One 一一佛所
320 802 relating to Buddhism 一一佛所
321 802 a statue or image of a Buddha 一一佛所
322 802 a Buddhist text 一一佛所
323 802 to touch; to stroke 一一佛所
324 802 Buddha 一一佛所
325 802 Buddha; Awakened One 一一佛所
326 796 shēn human body; torso 悉以清淨身
327 796 shēn Kangxi radical 158 悉以清淨身
328 796 shēn measure word for clothes 悉以清淨身
329 796 shēn self 悉以清淨身
330 796 shēn life 悉以清淨身
331 796 shēn an object 悉以清淨身
332 796 shēn a lifetime 悉以清淨身
333 796 shēn personally 悉以清淨身
334 796 shēn moral character 悉以清淨身
335 796 shēn status; identity; position 悉以清淨身
336 796 shēn pregnancy 悉以清淨身
337 796 juān India 悉以清淨身
338 796 shēn body; kāya 悉以清淨身
339 781 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普皆迴向
340 781 Prussia 普皆迴向
341 781 Pu 普皆迴向
342 781 equally; impartially; universal; samanta 普皆迴向
343 758 jiē all; each and every; in all cases 普皆迴向
344 758 jiē same; equally 普皆迴向
345 758 jiē all; sarva 普皆迴向
346 734 míng measure word for people 若有眾生得聞我名
347 734 míng fame; renown; reputation 若有眾生得聞我名
348 734 míng a name; personal name; designation 若有眾生得聞我名
349 734 míng rank; position 若有眾生得聞我名
350 734 míng an excuse 若有眾生得聞我名
351 734 míng life 若有眾生得聞我名
352 734 míng to name; to call 若有眾生得聞我名
353 734 míng to express; to describe 若有眾生得聞我名
354 734 míng to be called; to have the name 若有眾生得聞我名
355 734 míng to own; to possess 若有眾生得聞我名
356 734 míng famous; renowned 若有眾生得聞我名
357 734 míng moral 若有眾生得聞我名
358 734 míng name; naman 若有眾生得聞我名
359 734 míng fame; renown; yasas 若有眾生得聞我名
360 705 wáng Wang 一一量如須彌山王
361 705 wáng a king 一一量如須彌山王
362 705 wáng Kangxi radical 96 一一量如須彌山王
363 705 wàng to be king; to rule 一一量如須彌山王
364 705 wáng a prince; a duke 一一量如須彌山王
365 705 wáng grand; great 一一量如須彌山王
366 705 wáng to treat with the ceremony due to a king 一一量如須彌山王
367 705 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 一一量如須彌山王
368 705 wáng the head of a group or gang 一一量如須彌山王
369 705 wáng the biggest or best of a group 一一量如須彌山王
370 705 wáng king; best of a kind; rāja 一一量如須彌山王
371 699 to enter 入不思議解脫境界普賢行願品
372 699 Kangxi radical 11 入不思議解脫境界普賢行願品
373 699 radical 入不思議解脫境界普賢行願品
374 699 income 入不思議解脫境界普賢行願品
375 699 to conform with 入不思議解脫境界普賢行願品
376 699 to descend 入不思議解脫境界普賢行願品
377 699 the entering tone 入不思議解脫境界普賢行願品
378 699 to pay 入不思議解脫境界普賢行願品
379 699 to join 入不思議解脫境界普賢行願品
380 699 entering; praveśa 入不思議解脫境界普賢行願品
381 699 entered; attained; āpanna 入不思議解脫境界普賢行願品
382 698 hǎi the sea; a sea; the ocean 一一舌根出無盡音聲海
383 698 hǎi foreign 一一舌根出無盡音聲海
384 698 hǎi a large lake 一一舌根出無盡音聲海
385 698 hǎi a large mass 一一舌根出無盡音聲海
386 698 hǎi having large capacity 一一舌根出無盡音聲海
387 698 hǎi Hai 一一舌根出無盡音聲海
388 698 hǎi seawater 一一舌根出無盡音聲海
389 698 hǎi a field; an area 一一舌根出無盡音聲海
390 698 hǎi a large and barron area of land 一一舌根出無盡音聲海
391 698 hǎi a large container 一一舌根出無盡音聲海
392 698 hǎi arbitrarily 一一舌根出無盡音聲海
393 698 hǎi ruthlessly 一一舌根出無盡音聲海
394 698 hǎi sea; sāgara 一一舌根出無盡音聲海
395 674 zhī him; her; them; that 諸佛菩薩之所稱讚
396 674 zhī used between a modifier and a word to form a word group 諸佛菩薩之所稱讚
397 674 zhī to go 諸佛菩薩之所稱讚
398 674 zhī this; that 諸佛菩薩之所稱讚
399 674 zhī genetive marker 諸佛菩薩之所稱讚
400 674 zhī it 諸佛菩薩之所稱讚
401 674 zhī in 諸佛菩薩之所稱讚
402 674 zhī all 諸佛菩薩之所稱讚
403 674 zhī and 諸佛菩薩之所稱讚
404 674 zhī however 諸佛菩薩之所稱讚
405 674 zhī if 諸佛菩薩之所稱讚
406 674 zhī then 諸佛菩薩之所稱讚
407 674 zhī to arrive; to go 諸佛菩薩之所稱讚
408 674 zhī is 諸佛菩薩之所稱讚
409 674 zhī to use 諸佛菩薩之所稱讚
410 674 zhī Zhi 諸佛菩薩之所稱讚
411 662 shí time; a point or period of time 或時發心親近守護
412 662 shí a season; a quarter of a year 或時發心親近守護
413 662 shí one of the 12 two-hour periods of the day 或時發心親近守護
414 662 shí at that time 或時發心親近守護
415 662 shí fashionable 或時發心親近守護
416 662 shí fate; destiny; luck 或時發心親近守護
417 662 shí occasion; opportunity; chance 或時發心親近守護
418 662 shí tense 或時發心親近守護
419 662 shí particular; special 或時發心親近守護
420 662 shí to plant; to cultivate 或時發心親近守護
421 662 shí hour (measure word) 或時發心親近守護
422 662 shí an era; a dynasty 或時發心親近守護
423 662 shí time [abstract] 或時發心親近守護
424 662 shí seasonal 或時發心親近守護
425 662 shí frequently; often 或時發心親近守護
426 662 shí occasionally; sometimes 或時發心親近守護
427 662 shí on time 或時發心親近守護
428 662 shí this; that 或時發心親近守護
429 662 shí to wait upon 或時發心親近守護
430 662 shí hour 或時發心親近守護
431 662 shí appropriate; proper; timely 或時發心親近守護
432 662 shí Shi 或時發心親近守護
433 662 shí a present; currentlt 或時發心親近守護
434 662 shí time; kāla 或時發心親近守護
435 662 shí at that time; samaya 或時發心親近守護
436 662 shí then; atha 或時發心親近守護
437 655 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 出現三世莊嚴剎
438 655 莊嚴 zhuāngyán Dignity 出現三世莊嚴剎
439 655 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 出現三世莊嚴剎
440 655 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 出現三世莊嚴剎
441 627 xíng to walk 種種意行
442 627 xíng capable; competent 種種意行
443 627 háng profession 種種意行
444 627 háng line; row 種種意行
445 627 xíng Kangxi radical 144 種種意行
446 627 xíng to travel 種種意行
447 627 xìng actions; conduct 種種意行
448 627 xíng to do; to act; to practice 種種意行
449 627 xíng all right; OK; okay 種種意行
450 627 háng horizontal line 種種意行
451 627 héng virtuous deeds 種種意行
452 627 hàng a line of trees 種種意行
453 627 hàng bold; steadfast 種種意行
454 627 xíng to move 種種意行
455 627 xíng to put into effect; to implement 種種意行
456 627 xíng travel 種種意行
457 627 xíng to circulate 種種意行
458 627 xíng running script; running script 種種意行
459 627 xíng temporary 種種意行
460 627 xíng soon 種種意行
461 627 háng rank; order 種種意行
462 627 háng a business; a shop 種種意行
463 627 xíng to depart; to leave 種種意行
464 627 xíng to experience 種種意行
465 627 xíng path; way 種種意行
466 627 xíng xing; ballad 種種意行
467 627 xíng a round [of drinks] 種種意行
468 627 xíng Xing 種種意行
469 627 xíng moreover; also 種種意行
470 627 xíng Practice 種種意行
471 627 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 種種意行
472 627 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 種種意行
473 626 善知識 shànzhīshi Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra 乃至一切諸善知識
474 620 zhī to know 汝於此義應如是知
475 620 zhī to comprehend 汝於此義應如是知
476 620 zhī to inform; to tell 汝於此義應如是知
477 620 zhī to administer 汝於此義應如是知
478 620 zhī to distinguish; to discern 汝於此義應如是知
479 620 zhī to be close friends 汝於此義應如是知
480 620 zhī to feel; to sense; to perceive 汝於此義應如是知
481 620 zhī to receive; to entertain 汝於此義應如是知
482 620 zhī knowledge 汝於此義應如是知
483 620 zhī consciousness; perception 汝於此義應如是知
484 620 zhī a close friend 汝於此義應如是知
485 620 zhì wisdom 汝於此義應如是知
486 620 zhì Zhi 汝於此義應如是知
487 620 zhī Understanding 汝於此義應如是知
488 620 zhī know; jña 汝於此義應如是知
489 609 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 悉以清淨身
490 609 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 悉以清淨身
491 609 清淨 qīngjìng concise 悉以清淨身
492 609 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 悉以清淨身
493 609 清淨 qīngjìng pure and clean 悉以清淨身
494 609 清淨 qīngjìng purity 悉以清淨身
495 609 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 悉以清淨身
496 582 not; no 不離菩提心供養
497 582 expresses that a certain condition cannot be acheived 不離菩提心供養
498 582 as a correlative 不離菩提心供養
499 582 no (answering a question) 不離菩提心供養
500 582 forms a negative adjective from a noun 不離菩提心供養

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
near to; antike
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
zhū all; many; sarva
wèi to be; bhū
therefore; tasmāt
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. néng
 2. néng
 1. to be able; śak
 2. skilful; pravīṇa
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
种种 種種 zhǒng zhǒng various forms

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦如来 阿閦如來 196 Aksobhya Tathagata
阿迦尼吒天 196 Akanistha Heaven
阿赖耶 阿賴耶 196 Ālaya Consciousness; Store-house Consciousness
阿蓝 阿藍 97 āḷāra Kālāma; Alara Kalama
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿弥陀 阿彌陀 196 Amitabha; Amithaba
阿那婆达多 阿那婆達多 196 Anavatapta
阿那婆达多龙王 阿那婆達多龍王 196 Anavatapta
阿㝹楼驮 阿㝹樓馱 196 Aniruddha
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八步 98 Babu
白净 白淨 98 Shuddhodana; Suddhodana
白王 98 Shuddhodana; Suddhodana
百劫 98 Baijie
宝藏菩萨 寶藏菩薩 98 Treasure Store Bodhisattva
宝胜如来 寶勝如來 98 Jeweled Victory Tathāgata
宝云 寶雲 98 Bao Yun
宝洲 寶洲 98 Simhala; Siṃhala
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
宝林 寶林 98 Po Lam
宝明 寶明 98 Ratnaprabhasa
宝手 寶手 98 Ratnapani
宝月 寶月 98 Ratnacandra
跋陀 98 Gunabhadra
北方 98 The North
杂色衣 雜色衣 98 Vicitrambaradhara
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
辩才天女 辯才天女 98 Sarasvati
遍净天 遍淨天 98
 1. Visnu
 2. Subhakrtsna Heaven; The Heaven of Pervasive Purity
遍人天 98 Visnu
遍一切处 遍一切處 98 Vairocana
遍照尊 98 Vairocana
鞞陀 98 Veda
波罗奈 波羅奈 98 Vārānasī
波尼 98 Panini
般若灯 般若燈 98 Prajñāpradīpa
波吒罗 波吒羅 98 Pāṭaliputra; Pāṭaliputta; Pāṭaligāma
不动如来 不動如來 98 Aksobhya Buddha
不休息 不休息 98 never resting; anikṣiptadhura
补怛洛迦 補怛洛迦 98 Potalaka
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
长安 長安 67
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长广 長廣 99 Changguang
常熟 99 Changshu
澄观 澄觀 99 Cheng Guan
成王 99 King Cheng of Zhou
成荫 成蔭 99 Cheng Yin
成都 67 Chengdu
成就佛 99 Susiddhikara Buddha
承明 99 Chengxing reign
成山 67 Chengshan
持国 持國 99 Dhrtarastra; Deva King of the East
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
宠臣 寵臣 99 favored minister
崇福寺 99 Chongfu Temple; Weiguo Xi Temple; National Western Temple
崇庆 崇慶 99 Chongqing
传灯 傳燈 67
 1. Handing Down the Light
 2. Transmission of the Lamp
 3. Chuan Deng
春日 99 Chunri; Chunjih
畜生道 99 Animal Realm
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
慈恩宗 67 Faxiang School; Ci'en School; Dharmalaksana School
辞海 辭海 67 Cihai
慈济 慈濟 99 Tzu-Chi
慈氏 99 Maitreya
从化 從化 99 Conghua
摧碎 99 Vikiranosnisa
大悲藏 100 Matrix of Great Compassion
大辩才 大辯才 100 Sarasvati Devi; Saraswati
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
大功德 100 Laksmi
大劫 100 Maha-Kalpa
大论 大論 100 Treatise on the Perfection of Great Wisdom; Dazhidu Lun; Mahāprajñāpāramitaśastra; Māhaprajñāparamitopadeśa
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大清 100 Qing Dynasty
大唐 100 Tang Dynasty
大铁围山 大鐵圍山 100 Great Iron Ring Mountain; Great Iron Enclosing Mountain
大通 100 Da Tong reign
大威德 100 Yamantaka
大藏经 大藏經 100 Chinese Buddhist Canon; Dazangjing
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大梵 100 Mahabrahma; Brahma
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大方广佛华严经 大方廣佛華嚴經 100
 1. Avataṃsakasūtra; Avatamsaka Sutra; Flower Garland sūtra; Flower Adornment Sutra; Dafang Guang Fo Huayan Jing; Huayan Jing
 2. Gaṇḍavyūhasūtra
大光 100 Vistīrṇavatī
大慧 100
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā; great wisdom
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
代王 100 Prince of Dai
大觉寺 大覺寺 100
 1. Dajue Temple
 2. Dajue Temple
大林 100 Dalin; Talin
达磨 達磨 100 Bodhidharma
大那罗延力 大那羅延力 100 Mahānārāyaṇabalin
道安 100 Dao An
道恒 100 Daoheng
忉利 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大园 大園 100 Dayuan; Tayuan
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
德藏菩萨 德藏菩薩 100 Store of Virtue Bodhisattva
德光 100
 1. Punyarasmi
 2. Gunaprabha
德慧 100 Guṇamati
邓州 鄧州 100 Dengzhou
地狱道 地獄道 100 Hell; Hell Realm
典籍 100 canonical text
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
地狱趣 地獄趣 100 Hell Realm; Hell Destiny
地藏菩萨 地藏菩薩 100 Ksitigarbha Bodhisattva
地最胜 地最勝 100 Gautama; Gotama
东都 東都 68 Luoyang
东门 東門 68 East Gate
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
兜率天宫 兜率天宮 100 Palace of the Tuṣita Heaven
兜率 100 Tusita
兜率宫 兜率宮 100 Tuṣita Palace
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
兜率陀天 100 Tusita
独觉乘者 獨覺乘者 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
端拱 100 Duangong
多罗 多羅 100 Tara
饿鬼趣 餓鬼趣 195 Hungry Ghost Realm
鹅王 鵝王 195 king of geese; haṃsarāja; rājahaṃsa
峨嵋山 195 Mount Emei
阿弥陀佛 阿彌陀佛 196
 1. Amitabha Buddha
 2. Amitabha Buddha
 3. Amitabha Buddha; Amitābha Buddha
二月 195
 1. February; the Second Month
 2. second lunar month; vaiśākha
法安 102 Fa An
法称 法稱 102 Dharmakirti
法幢佛 102 Dharmadhvaja Buddha; Dharma Curtain Buddha
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
法王子 102
 1. Dharma Prince
 2. Dharma Prince; Mañjuśrī
法照 102 Fa Zhao
法众 法眾 102 Fa Zhong
法常 102 Damei Fachang
法光 102 Faguang
法界次第 102 Sequence of the Boundaries of the Dharma
法句 102 Dhammapada
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵辅 梵輔 102 Brahma-Purohita; ministers of Brahmā
梵辅天 梵輔天 102 Brahma-Purohita deva; ministers of Brahmā
梵王 102 Brahma
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; Brahmā's retinue
梵德 102 Brahma Virtue; Brahmadatta
方便门 方便門 102
 1. expedient means
 2. Gate of Skillful Means
 3. gate of skillful means
梵宫 梵宮 102 Palace of Brahmā
烦恼浊 煩惱濁 102 affliction degeneration; kleshakashaya
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵天王 102 Brahmā
梵王宫 梵王宮 102 palace of Brahmā
梵文 102 Sanskrit
梵众 梵眾 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法性身 102 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
法月 102 Dharmacandra
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
吠舍 102 Vaishya
风神 風神 102
 1. Wind God
 2. Vayu; Wind Spirit
佛十力 102 the ten powers of the Buddha
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛母 102
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva; a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
佛音 102 Buddhaghoṣa; Buddhaghosa
富楼那弥多罗尼子 富樓那彌多羅尼子 102 Pūrṇamaitrāyaṇīputra
弗沙佛 102 Puṣya Buddha
福山 70 Fushan
覆障 102 Rāhula
甘露门 甘露門 103
 1. The Nectar Gate of Dharma
 2. Ambrosia Gate
甘泉 103 Ganquan
宫人 宮人 103
 1. imperial concubine; palace maid
 2. imperial secretary
宫城 宮城 103 Miyagi
功德天 103 Laksmi
广兴 廣興 103
 1. Guang Xing
 2. Guang Xing
光明遍照 103 Vairocana
光明如来 光明如來 103 Rasmiprabhasa Tathagata
光明天 103 Vaibhrājanivāsinī
广平 廣平 103 Guangping
光山 103
 1. Guangshan
 2. Guangshan
广严 廣嚴 103 Vesālī; Vaisali; Vaissali; Vaishali; City of Vaisali
广智 廣智 103 Guangzhi
观音 觀音 103
 1. Guanyin [Bodhisattva]
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
国泰 國泰 103 Cathay Pacific
海潮音 104
 1. Ocean Waves Magazine
 2. Sounds of the Ocean Waves
 3. ocean-tide voice
 4. Ocean Waves Magazine; Sound of the Sea Tide
海云 海雲 104 Hai Yun
海众 海眾 104 Saṅgha; Saṃgha; Sangha; Buddhist monastic community
海宝 海寶 104 Haibao
海幢 104 Saradhvaja
海幢比丘 104 Saradhvaja
海门 海門 72 Haimen
杭州 104 Hangzhou
河池 104 Hechi
河间 河間 72 Hejian
恒河 恆河 104
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
恒生 恆生 104 Hang Seng
护世四天王 護世四天王 104 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
护一切 護一切 104 Visvabhu; Viśvabhū
华藏世界 華藏世界 104
 1. Pure Land of Vairocana
 2. the flower store world
 3. Flower Bank World
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
华中 華中 104 Central China
华安 華安 104 Hua'an
华光佛 華光佛 104 Padmaprabha Buddha
华光如来 華光如來 104 Padmaprabha Tathagata
坏劫 壞劫 104 Kalpa of Destruction
华开敷 華開敷 104 Samkusumita
华林 華林 104 Hualinbu
华严 華嚴 104 Avataṃsaka sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
慧日 104
 1. to have illuminating wisdom like the Buddha
 2. Huiri
 3. Huiri
慧照 104 Hui Zhao
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
火神 104
 1. God of Fire; Vulcan
 2. Agni
火焰山 火燄山 72 Mountain of Flames
湖州 104 Huzhou
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
极广大 極廣大 106 Abhyudgatosnisa
伽摩 106 Kama
交城县 交城縣 106 Jiaocheng county
憍萨罗国 憍薩羅國 106 Kośala; Kosala; Kausala
迦毘罗 迦毘羅 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
迦毘罗城 迦毘羅城 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
嘉兴 嘉興 106 Jiaxing
迦叶佛 迦葉佛 106 Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha
迦旃延 106 Mahakatyayana; Katyayana
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
戒坛 戒壇 106
 1. Precept Altar
 2. ordination platform
戒珠 106 Jie Zhu
劫宾那 劫賓那 106 Kapphiṇa
给孤独园 給孤獨園 106 Anathapindada’s park; Anathapimdasya arama
寂静音海 寂靜音海 106 Prashantarutasagaravati
极乐世界 極樂世界 106
 1. Pure Land of Ultimate Bliss
 2. Western Pure Land; Sukhāvatī
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
净饭王 淨飯王 106 Shuddhodana; Suddhodana
金天 74 Jin Tian
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
景德 74 Jing De reign
金刚山 金剛山 106 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
金刚王 金剛王 106 Hevajra
金刚藏 金剛藏 106 Vajragarbha
金刚智 金剛智 106
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
金刚座 金剛座 106 vajrasana; diamond throne
金刚眼菩萨 金剛眼菩薩 106 Vajra-cakṣu bodhisatta
殑伽河 106 Ganges River
净满 淨滿 106 Vairocana
净名 淨名 106 Vimalakirti
径山 徑山 106 Jingshan Temple
经藏 經藏 106 Collection of Discourses; Buddhist scriptures; Sūtra Piṭaka / sūtrapiṭaka
金华 金華 106 Jinhua
金沙 74 Jinsha
进贤 進賢 106 Jinxian
瞿波 106 Yasodhara
觉海 覺海 106 Kakukai
觉如 覺如 106 Kakunyo
觉心 覺心 106
 1. mind of enlightenment
 2. Juexin
 3. Kakushin
拘留孙 拘留孫 106 Krakucchanda Buddha
拘留孙佛 拘留孫佛 106 Krakucchanda Buddha
拘那含牟尼 106 Kanakamuni Buddha
拘那含牟尼佛 106 Kanakamuni Buddha
拘尸那城 106
 1. Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
 2. Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
克勤 75 Ke Qin
108
 1. wolf
 2. Lang peoples
 3. Sirius
 4. Lang
 5. wolf; vṛka
岚毘尼 嵐毘尼 108 Lumbini
乐变化天 樂變化天 108 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
雷音 108
 1. thunder
 2. thunder; garjana
 3. Meghasvara
楞伽 楞伽 108 Lankavatara
乐平 樂平 76 Leping
乐清 樂清 108 Yueqing
莲华生 蓮華生 108 Padmasambhava; Guru Rinpoche
灵山 靈山 108
 1. Spiritual Mountain
 2. Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
灵鹫山 靈鷲山 108
 1. Vulture Peak
 2. Ling Jiou Mountain
 3. Vulture Peak
离婆多 離婆多 108 Revata
六和 108 Six Points of Reverent Harmony
六趣 108 six realms; six realms of existence; six destinies
六欲天 108 Six Heavens of the Desire Realm
六月 108
 1. June; the Sixth Month
 2. sixth lunar month; bhādra
龙宫 龍宮 108 Palace of the Dragon King
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
无热池 無熱池 108 Lake Anopatapta; Lake Mānasarovara
龙藏 龍藏 108 Qian Long Canon; Long Zang
龙女 龍女 108 Dragon Daughter
龙胜 龍勝 108 Nagarjuna
轮围山 輪圍山 108 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
论藏 論藏 108 Abhidharmapiṭaka; Abhidhammapiṭaka; Abhidharmapitaka; Collection of Treatises
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. Luoyang
 4. ra
罗睺 羅睺 108 Rahu
罗摩 羅摩 108 Rāma
卢舍那 盧舍那 108 Rocana Buddha
律藏 108 Collection of Monastic Rules; Vinaya; Vinayapiṭaka; Vinaya Piṭaka
满清 滿清 109 Manchurian Qing
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
妙德 109 Wonderful Virtue
妙高山 109 Mount Sumeru; Mount Meru
妙慧 109 Sumatī; Sumagadhi; Sukhamati; Sukhavati
妙见 妙見 77 Sudrsa; Sudassa
妙喜世界 109 Abhirati
妙月长者 妙月長者 109 Elder Sucandra
猕猴池 獼猴池 109 Markata pond
弥伽 彌伽 109 Megha
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒佛 彌勒佛 77
 1. Maitreya Buddha
 2. Maitreya
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
明论 明論 109 Veda
明清 109 Ming and Qing dynasties
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
明本 109
 1. Ming Canon
 2. Mingben; Zhongfeng Mingben; State Preceptor Zhongfeng
明仁 109 Akihito
弥陀 彌陀 77
 1. Amitabha
 2. Amitābha
密云 密雲 109 Miyun
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩诃目犍连 摩訶目犍連 109 Mahāmaudgalyāyana
摩诃衍 摩訶衍 77
 1. Mahayana
 2. Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
 3. Mahayana [monk]
摩伽国 摩伽國 109 Magadha
摩竭提国 摩竭提國 109 Magadha
摩罗 摩羅 109 Māra
摩那斯龙王 摩那斯龍王 109 Manasvin
魔天 109 Māra
摩醯首罗 摩醯首羅 109 Maheshvara
摩耶 109 Maya
摩耶夫人 77
 1. Queen Maya
 2. Queen Maya
魔怨 109 Māra
目揵连 目揵連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
那罗延 那羅延 110 Narayana
南门 南門 78 South Gate
南天竺 78 Southern India
南岸 110 Nanan
南海 110
 1. South China Sea
 2. Nanhai
 3. southern waters; Southern Ocean
 4. Nanhai [lake]
 5. Nanhai [district and county]
南山 110 Nanshan; Daoxuan
难陀 難陀 110 Nanda
难陀龙王 難陀龍王 110 Nanda
内明 內明 110 Adhyatmāvidyā; Inner Meaning
能忍 110 able to endure; sahā
念常 110 Nian Chang
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
尼乾子 尼乾子 110 Nirgrantha Jñātaputra; Nigaṇṭha Nātaputta
毘楼 毘樓 112 Vidhūra
毘楼博叉 毘樓博叉 112 Virupaksa
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
平湖 112 Pinghu
平江 112
 1. Pingjiang
 2. Pingjiang
毘婆尸佛 112 Vipassī; Vipasyin Buddha
毘沙门 毘沙門 112 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
毘沙门天王 毘沙門天王 112 Vaisravana
毘舍浮佛 112 Visvabhu Buddha
毘舍佉 112
 1. Viśākhā
 2. Viśākhā [constellation]
毘耶离 毘耶離 112 Vesālī; Vaisali; Vaissali; Vaishali; City of Vaisali
婆利 80 Brunei
婆楼那 婆樓那 112 Varuna
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
普吉 112 Phuket
普宁 普寧 112 Puning
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
菩萨十地 菩薩十地 112 the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi
菩萨藏 菩薩藏 112 Mahāyāna canon
菩提树神 菩提樹神 112 Goddess of the Bodhi Tree
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
普眼菩萨 普眼菩薩 112 Universal Vision Bodhisattva
普愿 普願 112 Nanquan; Puyuan
千叶 千葉 113 Chiba
清净天 清淨天 113 Prakīrṇakā
清流 113 Qingliu
庆喜 慶喜 113 Ānanda; Ananda
七月 113
 1. July; the Seventh Month
 2. seventh lunar month; āśvayuja
然灯佛 然燈佛 82 Dipankara Buddha
日天 114 Surya; Aditya
日光菩萨 日光菩薩 114 Suryaprabha Bodhisattva
如观 如觀 114 Ru Guan
如东 如東 114 Rudong
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善财童子 善財童子 115 Sudhana
善导 善導 115 Shan Dao
善慧 115 Shan Hui
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
善臂 115 Subāhu
善财 善財 83
 1. Sudhana
 2. Sudhana
山城 115 Shancheng
上高 115 Shanggao
上清 115 Shangqing; Supreme Clarity
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
上犹 上猶 115 Shangyou
善化天王 115 Sunirmita Deva King
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
山上 115 Shanshang
善施 115 Sudatta
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
善现天 善現天 115 Sudrsa Heaven; Sudassa; Heaven of Beautiful Devas; Heaven of Skillful Manifestation
善眼 115 Sunetta
少光天 115 Parittabha Heaven; The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 115 Parittasubha Heaven; The Heaven of Limited Purity
沙陀 115 Shatuo
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
神清 115 Shen Qing
胜顶 勝頂 115 Jayosnisa
圣天 聖天 115
 1. Shōden
 2. āryadeva
胜光王 勝光王 115 King Prasenajit
声论 聲論 115 Treatise on Sounds
生死轮迴 生死輪迴 115 Saṃsāra; cycle of life and death
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻法界 聲聞法界 115 Sravaka Realm
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
胜庄 勝莊 115 Seungjang
圣子 聖子 115 Holy Son; Jesus Christ; God the Son
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释天王 釋天王 115 Sakra, King of Devas
世主 115 Lord of the world; Brahmā
逝多林 115 Jetavana
十二月 115
 1. December; the Twelfth Month
 2. twelfth lunar month; phālguna
释迦 釋迦 115 Sakya
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世间眼 世間眼 115 Eyes of the World
释教 釋教 115 Buddhism
室罗筏 室羅筏 115 Sravasti
尸弃佛 尸棄佛 115 Sikhin Buddha; Śikhin Buddha
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
十一月 115
 1. November; the Eleventh Month
 2. eleventh lunar month; māgha
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
师子兽王 師子獸王 115 Lion King
师子王 師子王 115 Lion King
师子相 師子相 115 Simdhadhvaja
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
首座 115
 1. chief
 2. Shouzuo; Rector; Chief Seat
水城 115 Shuicheng
水天 115 Varuna
水族 83 Sui People
83 Emperor Shun
顺平 順平 115 Shunping
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四魔 115 the four kinds of evil
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
死王 115 Lord of Death; Mrtyu
四王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四围陀 四圍陀 115 Four Vedas
四洲 115 Four Continents
四分 115 four divisions of cognition
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
娑伽罗龙王 娑伽羅龍王 115 Sagara-nagaraja
娑竭罗龙王 娑竭羅龍王 115 Sagara-nagaraja
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
娑罗树 娑羅樹 115 sala tree; sal tree; shala tree; śāla
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
苏我 蘇我 115 Soga
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
他化天 116 Paranirmita-Vasavartin Heaven
太原 84 Taiyuan
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天宫 天宮 116
 1. Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
 2. celestial palace
 3. Indra's palace
天宝 天寶 116 Tianbao
天宫寺 天宮寺 116 Tiangong Temple
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天台宗 116 Tiantai School; T'ien-tai School
天竺 116 India; Indian subcontinent
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
铁围 鐵圍 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
铁围山 鐵圍山 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
提婆达多 提婆達多 116 Devadatta
提头赖吒 提頭賴吒 116 Dhrtarastra; Dhṛtarāṣṭra; Dhataraṭṭha; Deva King of the East
通海 116 Tonghai
王夫人 119 Lady Wang
王能 119 Wang Neng
王建 119 Wang Jian
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
王五 119 Wang Wu
唯识宗 唯識宗 87
 1. Vigñānavāda; Dharmalaksana School
 2. Faxiang School; Ci'en School
威德王 119 Wideok of Baekje
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
围陀 圍陀 119 Veda
文成 87 Princess Wen Cheng; Princess Wencheng
文登 119 Wendeng
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
119
 1. Wu
 2. Wu
 3. u
无边行 無邊行 119 Anantacritra
无德 無德 119 Shan Zhao; Fenyang Wude
无烦天 無煩天 119 Avrha Heaven; The Heaven without Affliction
无垢眼 無垢眼 119 Vimalanetra
五趣 119 Five Realms
无热天 無熱天 87 Atapa Heaven; The Heaven without Heat
无上正觉 無上正覺 119 anuttara bodhi; unexcelled enlightenment
五无间业 五無間業 87 the Five Unpardonable Sins
五无间 五無間 87
 1. Avici Hell; Avīci Hell
 2. five sins leading to rebirth in Avacici Hell
 3. Avacici Hell
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无云天 無雲天 119 Cloudless; Anabhraka
五浊 五濁 119 the five periods of impurity
无垢称 無垢稱 119 Vimalakirti
无垢光菩萨 無垢光菩薩 119 Vimalaprabha Bodhisattva
五华 五華 119 Wuhua
无量光佛 無量光佛 119 Amitābha Buddha
光音天 119 Abhasvara Heaven; The Heaven of Radiant Sound
无量精进 無量精進 119 Anantavīrya; Measureless Vigor Buddha
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无逸 無逸 119 Against Luxurious Ease
无诸 無諸 119 Wu Zhu
120
 1. what?; where?; why?
 2. a slave; a servant
 3. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 4. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 5. Xi
西湖 120 West Lake
西明寺 120 Xi Ming Temple
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
香灯 香燈 120
 1. Shrine Attendant
 2. Shrine Attendant
香山 120 Fragrant Hills Park
香象 120 Gandhahastī
香河 120 Xianghe
相山 120 Xiangshan
香王 120 Gandharaja
香严 香嚴 120 Xiangyan
贤护 賢護 120 Bhadrapāla
仙人住处 仙人住處 120 āśramapada
咸通 120 Xiantong
小乘 120 Hinayana
西北方 120 northwest; northwestern
悉达 悉達 120 Siddhartha
辛亥 120 Xin Hai year
信度 120 Sindhu
兴国寺 興國寺 120
 1. Xinguo Temple
 2. Heungguksa; Heungguk Temple
兴元 興元 120 Xingyuan
修行经 修行經 120 Xiu Xing Jing
修多罗藏 修多羅藏 120 Sutta Piṭaka; sūtrapiṭaka
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
 5. slowly; mandam
须弥灯 須彌燈 120 Merupradipa; Sumeru Lamp Buddha
宣王 88 King Xuan of Zhou
须达多 須達多 120 Sudatta
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
雪山 120 Himalayan Mountains
虚空慧 虛空慧 120 Gaganamati
虚空眼 虛空眼 120 Gaganalocana
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空住 虛空住 120 Ākāśapratiṣṭhita
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须弥顶 須彌頂 120 Merukuta
须弥光 須彌光 120 Meruprabhasa; Sumeru Light Buddha
须弥相 須彌相 120 Merudhvaja; Sumeru Appearance Buddha
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须夜摩天 須夜摩天 120 Suyāma
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎罗王 閻羅王 89
 1. Yama
 2. Yama; Yamaraja
延寿 延壽 121 Yan Shou
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
阎罗 閻羅 121 Yama; Yamaraja
阎魔 閻魔 121 Yama
琰魔 121 Yama
阎摩罗 閻摩羅 121 Yama
121 Yao
药王 藥王 89 Bhaisajyaraja; Medicine King
夜摩 121 Yama
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
仪礼 儀禮 89 Yili; Book of Etiquette and Ceremonial
一乘 121 ekayāna; one vehicle
应断 應斷 121 Krakucchanda
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
应顺 應順 121 Yingshun
因陀罗 因陀羅 121 Indra
一切如来宝 一切如來寶 121 Jewel of All Tathagatas
一切自在 121 Visvabhu; Viśvabhū
伊舍那 121 Īśāna
永安 121 Yong'an reign
永福 121 Yongfu
永清 121 Yongqing
优波难陀龙王 優波難陀龍王 121 Upananda
有顶 有頂 121 Akanistha
优婆难陀 優婆難陀 121 Upananda
元本 121 Yuan Edition
圆满时 圓滿時 121 krtayuga
远闻 遠聞 121 Svaravisruti
悦众 悅眾 121
 1. Apprentice (yuezhong, lit. “please all”)
 2. karmadana
 3. Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
余善 餘善 121 Yu Shan
藏主 122 Librarian; Chief of Sutra Repository
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
章敬寺 122 Zhangjing Temple
旃荼罗 旃荼羅 122 Chandala; caṇḍāla; untouchable caste
旃陀罗 旃陀羅 122
 1. Chandala; Untouchable Caste
 2. caṇḍāla; untouchable caste
122
 1. Zhejiang
 2. Zhe River
真法性 122 inherent nature; essence; true nature; dharmatā
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
正法轮 正法輪 122 Wheel of the True Dharma
正觉寺 正覺寺 122 Zhengjue Temple
真武 122 Lord of profound heaven
贞元 貞元 122
 1. Zhenyuan
 2. Jōgen
智广 智廣 122 Zhi Guang
智慧门 智慧門 122 Gate of Wisdom
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
智吉祥 122 Zhi Jixiang
智论 智論 122 Treatise on the Perfection of Great Wisdom; Dazhidu Lun; Mahāprajñāpāramitaśastra; Māhaprajñāparamitopadeśa
知事 122
 1. to understand
 2. Zhishi
 3. Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
智通 122 Zhi Tong
智圆 智圓 122 Zhi Yuan
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
智周 122 Zhi Zhou
智常 122 Zhichang
至大 122 Zhida reign
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra
执金刚菩萨 執金剛菩薩 122 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
执金刚神 執金剛神 122
 1. Vajradhara
 2. Vajradhara
支那 122 Cina; China
智人 122 Homo sapiens
至元 122 Zhiyuan
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
中说 中說 122 Zhong Shuo
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
中天 122 Central North India
赒济 賙濟 122 Zhou Ji
周一 週一 122 Monday
122
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
 4. relating to Buddhism
 5. India
住劫 122 The kalpa of abiding
庄严论 莊嚴論 122 Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra; The Adornment of Mahāyāna sūtras
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
诸城 諸城 122 Zhucheng
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance
资福 資福 122 Zifu
自贡 自貢 122 Zigong
紫金山 122 Purple Mountain
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven
自在天王 122 Mahesvara
自在主 122 Indriyeshvara
宗门 宗門 90
 1. religious school
 2. Chan School of Buddhism; Zen
宗主 122 head of a clan; natural leader; person of prestige and authority in a domain; suzerain
最胜顶 最勝頂 122 Vijayosnisa, Usnisavijaya

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 1941.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
爱见 愛見 195 attachment to meeting with people
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
爱念 愛念 195 to miss
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
爱着 愛著 195 attachment to desire
阿伽 97 scented water; argha
阿赖耶识 阿賴耶識 196 alaya consciousness; storehouse consciousness; foundational consciousness; ālayavijñāna
阿兰若 阿蘭若 196
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
安乐行 安樂行 196
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful conduct
闇心 195 a dark mind
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
菴罗林 菴羅林 196 mango forest
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
安忍 196
 1. Patience
 2. to bear adversity with calmness
 3. Abiding Patience
 4. tolerance
安坐 196 steady meditation
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿提目多 196 adhimukti; attention
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八功德水 98 water with eight merits
拔苦 98 Relieve suffering
八难 八難 98 eight difficulties
八圣道分 八聖道分 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八时 八時 98 eight periods of time
八十随好 八十隨好 98 eighty noble qualities
八万四千法门 八萬四千法門 98 eighty-four thousand methods of practice
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 98 to address the Buddha
白毫 98 urna
白月 98 first half of the month; śuklapakṣa
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
般涅槃 98 parinirvana
宝地 寶地 98 jeweled land
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
宝女 寶女 98 a noble woman
宝树庄严 寶樹莊嚴 98 adorned with jewel trees
宝网 寶網 98 a net of jewels net
宝像 寶像 98 a precious image
宝相 寶相 98
 1. Excellent Marks
 2. precious likeness; noble marks
 3. Ratnaketu
宝帐 寶帳 98 a canopy decoratd with gems
宝车 寶車 98 jewelled cart
宝处 寶處 98 ratnakara; jewel-mine
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
报佛 報佛 98 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
薄福 98 little merit
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
宝华 寶華 98
 1. Treasure Flower
 2. flowers; jeweled flowers
宝髻 寶髻 98 ratnaśikhī
宝镜 寶鏡 98 jeweled mirror
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
宝印 寶印 98 precious seal
八天 98 eight heavens
倍复 倍復 98 many times more than
悲智 98
 1. Compassion and Wisdom
 2. compassion and wisdom
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. compassion; a sympathetic mind
悲愿 悲願 98
 1. Compassionate Vow
 2. the great compassionate vow
本不生 98 originally having a state of no birth; non-arising; adyanutpada
本觉 本覺 98 original enlightenment; intrinsic enlightenment; inherent enlightenment
本寺 98 main temple; home temple; this temple
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
本愿力 本願力 98
 1. Power of the Original Vow
 2. the power of a vow
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍净 遍淨 98 all-encompassing purity
遍十方 98 pervading all directions
遍处 遍處 98 kasina
遍处定 遍處定 98 kasina
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
变现 變現 98 to conjure
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
遍知 98
 1. to know; to understand; parijñā
 2. to be omniscient; to be all knowing
边执见 邊執見 98 extreme views; antagrāhadṛṣṭi
必当 必當 98 must
弊恶 弊惡 98 evil
别知 別知 98 distinguish
别解脱 別解脫 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
别语 別語 98 an alternate answer
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
拨无因果 撥無因果 98 to deny the rule of causes and effect
波利质多 波利質多 98 parijata tree; coral tree
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
波头摩 波頭摩 98 padma
钵头摩华 鉢頭摩華 98 padma
波头摩华 波頭摩華 98 padma; lotus flower
不常 98 not permanent
补处 補處 98 occupies a vacated place
不动心 不動心 98 Unmoving Mind
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不害 98 non-harm
不坏信 不壞信 98
 1. unbreakable faith
 2. perfect faith
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不净观 不淨觀 98 contemplation of impurity
不可称 不可稱 98 unequalled
不可坏 不可壞 98 cannot be diverted; asaṃhārya
不可思 98 inconceivable; unthinkable; unimaginable
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不来 不來 98 not coming
不能转 不能轉 98 cannot be diverted
不轻 不輕 98 never disparage
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不善根 98 akuśalamūla; akusalamūla; unwholesome roots
不善心 98 an unwholesome mind
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议业 不思議業 98 suprarational functions
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不退地 98 the ground of non-regression
不退法轮 不退法輪 98 the non-regressing dharma wheel
不退轮 不退輪 98 the non-regressing dharma wheel
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不孝父母 98 unfilial to parents
不异 不異 98 not different
不与取 不與取 98 taking what is not given; adattādāna
不动地 不動地 98 the ground of attaining calm
部多 98 bhūta; become
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不可倾动 不可傾動 98 cannot be diverted
不了义 不了義 98 neyārtha; implicit; provisional; conventional
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜 布施波羅蜜 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
不思议力 不思議力 98 unimaginable power
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
不贪欲 不貪欲 98 non-attachment; alobha
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
犲狼 99 jackals and wolves
藏护 藏護 99 hide and keep safe
藏识 藏識 99 storehouse consciousness; ālayavijñāna; alaya consciousness
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
禅道 禪道 99 Way of Chan
禅悦食 禪悅食 99 delight in meditation as food
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
忏除 懺除 99 confession and forgiveness
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常怖 99 feeling frightened
常不轻 常不輕 99
 1. Never Disparage
 2. Sadaparibhuta
 3. Never Disparaging [Bodhisattva]
常光一寻 常光一尋 99 halo extending one fathom
常乐 常樂 99 lasting joy
常乐多闻 常樂多聞 99 constantly and assiduously applied himself to great learning
常乐我净 常樂我淨 99 Eternity, Bliss, Self, and Purity
常生 99 immortality
常坐 99 constantly sitting in meditation
常光 99 unceasing radiance; halo
常勤 99 practised; pratipanna
长时 長時 99 eon; kalpa
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
禅教 禪教 99
 1. the teachings of the Chan sect
 2. Chan teachings
谄诳 諂誑 99 to cheat; śaṭha
禅那波罗蜜 禪那波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
瞋恨 99 to be angry; to hate
尘劫 塵劫 99 kalpas as numerous as grains of dust
尘数 塵數 99 as numerous as dust particles
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成坏 成壞 99 arising and dissolution
称念 稱念 99
 1. chant Buddha's name
 2. to chant the name of the Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成身 成身 99 habitation; samāśraya
称适 稱適 99 to state as satisfying
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
成就般若波罗蜜 成就般若波羅蜜 99 go forth into perfection of wisdom
成就法 99 sadhana; sādhana
成就一切智 99 attainment of omniscience
成满 成滿 99 to become complete
承事 99 to entrust with duty
瞋心 99
 1. Anger
 2. anger; a heart of anger
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
炽盛光 熾盛光 99 blazing light
充遍 99 pervades; sphuṭa
臭秽 臭穢 99 foul
稠林 99 a dense forest
杻械 99 handcuffs and shackles
付嘱 付囑 99 to entrust; to empower
初禅 初禪 99 first dhyāna; first jhana
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
初发意 初發意 99 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
初发心 初發心 99 initial determination
出光明 99 self-lighting
出入息 99 breath out and in
出世法 99 World-Transcending Teachings
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
出世间智 出世間智 99 transcending knowledge; spiritual wisdom; lokottarajñāna
除一切恶 除一切惡 99 eliminate all evil; without any evil
除愈 99 to heal and recover completely
船筏 99 a raft
幢盖 幢蓋 99 banners and canopies
幢幡 99 a hanging banner
床座 99 seat; āsana
船师 船師 99 captain
初地 99 the first ground
楚毒 99 something terrible; sudāruṇa
垂布 99 drop down and spread
垂众 垂眾 99 chuishi; pointer
出离 出離 99
 1. renunciation, transcendence
 2. to leave; to transcend the mundane world
出离生死 出離生死 99 to leave Samsara
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
出胎 99 for a Buddha to be reborn
除疑 99 to eliminate doubt
处中 處中 99 to abide in the media that transcends existence and non-existence; madyama
慈悲心 99 compassion
慈恩 99
 1. Compassion and Kindness
 2. compassion and grace
次复 次復 99 afterwards; then
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
慈悲观 慈悲觀 99 contemplation of loving-kindness and compassion
次第乞 99 a round of begging
慈心 99 compassion; a compassionate mind
聪利 聰利 99 sharp listening skills; clever
麁弊 99 coarse; shoddy
麁恶 麁惡 99 disgusting
村营 村營 99 village; grāma
大船师 大船師 100 the captain of the great ship
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大弟子 100 chief disciple
大光明云 大光明雲 100 great clouds of illumination
大吉祥天 100 good fortune deva
大觉 大覺 100 supreme bodhi; enlightenment
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大千界 100 a system of one thousand worlds
大千世界 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大善知识 大善知識 100 a Dharma friend with great merit
大身 100 great body; mahakaya
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大医王 大醫王 100
 1. Great Lord of healing
 2. Great Healing King
大愿 大願 100 a great vow
大藏 100 Buddhist canon
大丈夫相 100 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
大智舍利弗 100 Sariputra of great wisdom
大种 大種 100 the four great seeds; the four great elements; mahābhūta
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大悲愿力 大悲願力 100 the great compassionate vow
大乘道 100 Mahāyāna path
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
大利 100 great advantage; great benefit
怛啰 怛囉 100 trasana; terrifying
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道果 100 the fruit of the path
忉利诸天 忉利諸天 100 the gods of Paradise (Trâyastrimsas)
道中 100 on the path
到彼岸 100
 1. To the Other Shore
 2. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
倒见 倒見 100 a delusion where the opposite of the truth is believed
道树 道樹 100 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大人相 100 marks of excellence of a great man
怛刹那 怛剎那 100 tatksana
大乘戒 100 the Mahayana precepts
大施会 大施會 100 great gathering for almsgiving
大树 大樹 100 a great tree; a bodhisattva
大塔 100
 1. great stupa
 2. Mahabodhi temple
 3. daitō
大仙 100 a great sage; maharsi
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
得大神通 100 endowed with great transcendent wisdom
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
得近 100 approached; āsannībhūta
得究竟 100 attain; prāpnoti
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
登彼岸 100 Ascend the Far Shore
等慈 100 Universal Compassion
等身 100 a life-size image
等心 100 a non-discriminating mind
等虚空界 等虛空界 100 the same as the realm of space
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
等持 100
 1. holding oneself in equanimity
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
等流 100 outflow; niṣyanda
等流果 100 correlative effect; fruition of an outflow; niṣyandaphala
等引 100 equipose; samāhita
等至 100 samāpatti; meditative attainment
等智 100 secular knowledge
得清凉 得清涼 100 obtaining cool; śītabhūta
第二禅 第二禪 100 second dhyāna
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
地味 100 earth cake
第五大 100 the fifth element
地大 100 earth; earth element
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
地轮 地輪 100 earth wheel
顶法 頂法 100 summit method; mūrdhan
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
顶髻 頂髻 100 usnisa; uṣṇīṣa
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
入定 100
 1. to enter into meditation
 2. entered into meditation; settled; composed; collected of mind
第三禅 第三禪 100 the third dhyāna
谛受 諦受 100 right livelihood
第四禅 第四禪 100 the fourth dhyana
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
兜沙 100 tuṣāra; frost
度世 100 to pass through life
都寺 100 temple director; executive
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
断常 斷常 100 annihilationism and eternalism
断见 斷見 100
 1. Nihilism
 2. view that life ends with death
断灭见 斷滅見 100 nihilistic perspective
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
覩见 覩見 100 to observe
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
独觉乘 獨覺乘 100 Pratyekabuddha vehicle
钝根 鈍根 100
 1. dull aptitude
 2. dull ability
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
多身 100 many existences
多生 100 many births; many rebirths
多劫 100 many kalpas; numerous eons
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
度生 100 to save beings
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶鬼神 惡鬼神 195 evil demons and spirits
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶世 惡世 195 an evil age
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
恶作 惡作 195 evil doing; remorse; kaukritya; kukkucca
饿鬼处 餓鬼處 195 the realm of hungry ghosts
二边 二邊 195 two extremes
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二戒 195 two kinds of precepts
二乘 195 the two vehicles
二时 二時 195 the two time periods; morning and evening
二相 195 the two attributes
二行 195 two kinds of spiritual practice
二种 二種 195 two kinds
二门 二門 195 two gates; two teachings
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
恶友 惡友 195 a bad friend
法爱 法愛 102 love of the Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法船 102 Dharma ship
发大心 發大心 102 generate great mind
法道 102
 1. the way of the Dharma
 2. Fadao
法供养 法供養 102 serving the Dharma; dharmapūjā
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法化 102 conversion through teaching of the Dharma
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
法界圆满 法界圓滿 102 Perfection of the Dharma Realm
法空 102 inherent emptiness of dharmas; dharmanairātmya
法乐 法樂 102
 1. Dharma joy
 2. dharma joy
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
法难 法難 102 persecution of Buddhism
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法僧 102 a monk who recites mantras
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法树 法樹 102 Dharma tree
法体 法體 102 essence of all things; spiritual body
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法行 102 to practice the Dharma
法眼净 法眼淨 102
 1. Pure Dharma Eye
 2. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法义 法義 102
 1. definition of the Dharma
 2. the teaching of a principle
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法云 法雲 102
 1. dharma cloud; dharmamegha
 2. Fa Yun
法云地 法雲地 102 Ground of the Dharma Cloud
法城 102 Dharma citadel
法灯 法燈 102 a Dharma lamp
法鼓 102 a dharma drum; dharmadundubhi; dharmabheri
发光地 發光地 102 the ground of radiance
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法界藏身 102 embodiment of the sphere of the law
法界平等 102 the Dharma realm does not differentiate
法界清净 法界清淨 102 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
法界身 102 dharmakaya
法境 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
发露 發露 102 to reveal; to manifest
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
法明门 法明門 102 a teaching which throws light on everything
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
翻经 翻經 102 to translate the scriptures
凡圣 凡聖 102
 1. Ordinary and Sagely
 2. the ordinary and the divine
凡夫地 102 level of the common people
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便力 102 the power of skillful means
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
方便善巧为父 方便善巧為父 102 skillful and expedient means is the father
方便说法 方便說法 102 expedient means
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
方等 102 vaipulya; vaidalya; vast; extended
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
梵夹 梵夾 102 fanjia
烦恼魔 煩惱魔 102 Māra of afflictions; Māra the tempter; an evil that harms one's mind
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
梵声 梵聲 102 the voices of Buddhas and bodhisattvas
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
梵音 102
 1. Heavenly Sound
 2. the sound of Buddhist chanting
 3. Brahma's voice
 4. the voices of Buddhas and bodhisattvas
凡愚 102 common and ignorant
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
 3. fit to receive the teachings
发趣 發趣 102 to set out
法如 102 dharma nature
法摄 法攝 102 a means of embracing; a ground for the bonds of fellowship
法水 102
 1. Dharma Water
 2. Dharma is like water
法堂 102
 1. Fo Guang Shan Founder's Quarters
 2. Dharma Hall
 3. a Dharma hall
法味 102
 1. taste of Dharma
 2. the flavor of the Dharma
法喜 102
 1. Dharma joy
 2. Dharma joy
法印 102
 1. Dharma Seal
 2. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
 3. hōin
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
法主 102
 1. someone who presides over a Dharma service
 2. Dharma-lord
法住 102 dharma abode
法幢 102 a stone pilar inscribed with scriptures
非道 102 heterodox views
非家 102 homeless
非时食 非時食 102 eating meals at inappropriate times
非心 102 without thought; acitta
非有亦非无 非有亦非無 102 neither an existent nor an absence
非量 102 mistaken understanding
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
分别心 分別心 102 discriminating thought
风大 風大 102 wind; wind element; wind realm
分齐 分齊 102 difference
芬陀利华 芬陀利華 102 white lotus flower; pundarika
分位 102 time and position
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛德 102 Buddha virtue
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛观 佛觀 102 visualization of the Buddha
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛慧 102 Buddha's wisdom
佛见 佛見 102 correct views of Buddhist teachings
佛境界 102 realm of buddhas
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛什深法 佛甚深法 102 profound characteristics of the buddhas
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛子汝所问 佛子汝所問 102 son of the Buddha, please listen to this
佛宝 佛寶 102 the treasure of the Buddha
佛道 102
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛果 102
 1. Buddhahood
 2. Foguo
佛国 佛國 102
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛化 102
 1. conversion through the Buddha's teachings
 2. Fohua
佛戒 102 Buddha precepts
佛境 102 world of the Buddha; realm of the Buddha
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛身 102
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛土 102 Buddha land
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
覆世界 102 worlds turned upside-down
福智海 102 Ocean of Merit and Wisdom
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
敷具 102 a mat for sitting on
嚩啰 嚩囉 102 vara; enclosing
福生 102 fortunate rebirth
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
福业 福業 102 virtuous actions
福智 102
 1. Fortune and Wisdom
 2. merit and wisdom
甘露法 103 ambrosial Dharma
甘露法雨 103 ambrosial Dharma rain; sweet rain of Dharma
甘露雨 103 the ambrosial truth; the ambrosial rain; sweet Dharma rain
干闼婆城 乾闥婆城 103 city of the gandharvas
根本智 103
 1. Fundamental Wisdom
 2. fundamental wisdom
根力 103 mūlabala; the five sense organs and corresponding consciousnesses
根门 根門 103 indriya; sense organ
功德海 103
 1. Ocean of Merits
 2. Ocean of Merit; yon tan rgya mtsho; guṇasāgara
供佛 103 to make offerings to the Buddha
共修 103 Dharma service
供养心 供養心 103 A Mind of Offering
功德聚 103 stupa
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
供养于佛 供養於佛 103 gave offerings to the Buddha
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
观门 觀門 103 the gate of contemplation
观行 觀行 103 contemplation and action
观众生 觀眾生 103 observing living beings
观察十方 觀察十方 103 observed the ten directions
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
光明灯 光明燈 103 lamp of illumination
光明世界 103 A Bright World
光明藏 103
 1. Brightness Treasure
 2. treasury of light
光网 光網 103
 1. web of light; rasmiprabha
 2. Jaliniprabha
广长舌 廣長舌 103 a broad and long tongue
广大无边 廣大無邊 103 infinite
广大心 廣大心 103 magnanimous
广果 廣果 103 without fruit
光净 光淨 103 bright; pure
光聚 103 concentrated radiance; tejorasi
光明觉 光明覺 103 Awakening by Illumination
光明相 103 halo; nimbus
广说 廣說 103 to explain; to teach
光相 103
 1. halo; nimbus
 2. Aruṇavatī
观智 觀智 103 wisdom from contemplation
果位 103 stage of reward; stage of attainment
过现 過現 103 past and present
果报 果報 103 fruition; the result of karma
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
国土身 國土身 103 masses of lands
果证 果證 103 realized attainment
海会 海會 104
 1. assembly of monastics
 2. assembly of saints
 3. cemetery
好相 104 an auspicious sign
毫相 104 urna
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
弘誓愿 弘誓願 104 great vows
弘宣 104 to widely advocate
弘教 104 to propagate teachings
弘誓 104 great vows
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
护国 護國 104 Protecting the Country
护世 護世 104 protectors of the world
护世者 護世者 104 protectors of the world
华藏 華藏 104 lotus-treasury
化导 化導 104 instruct and guide
化度 104 convert and liberate; teach and save
化乐 化樂 104 to find pleasure in creating
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
华香 華香 104 incense and flowers
化众生 化眾生 104 to transform living beings
化佛 104 a Buddha image
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
幻惑 104
 1. illusory
 2. to delude
还灭 還滅 104 ceasing; cessation; nivṛtti
幻师 幻師 104
 1. magician
 2. an illusionist; a conjurer
幻士 104 an illusionist; a conjurer
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
化现 化現 104 a incarnation
化缘 化緣 104
 1. the reason of a Buddha's or bodhisattva's coming to the world to teach
 2. the conditions or opportunity for transformation
 3. to collect alms
化作 104 to produce; to conjure
慧炬 104
 1. wisdom torch
 2. Wisdom Torch
慧门 慧門 104 gateway to wisdom
慧日 104
 1. to have illuminating wisdom like the Buddha
 2. Huiri
 3. Huiri
毁辱 毀辱 104 to slander and humiliate
秽刹 穢剎 104 impure land
慧身 104 body of wisdom
慧众 慧眾 104 body of wisdom; aggregate of wisdom; prajñā-skandha
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
慧海 104
 1. wisdom like the ocean
 2. Huihai
慧命 104
 1. wisdom-life
 2. friend; brother
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
毁呰 毀呰 104 to denigrate
护摩 護摩 104 homa
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 3. focus the mind on; samanvāharati
惛沈 104 lethargy; gloominess
火大 104 fire; element of fire
获清凉 獲清涼 104 obtaining cool; śītabhūta
火阬 104 fire pit; agnikhadā
护者 護者 104 protector; demon; rākṣasa
济度 濟度 106 to ferry across
寂光 106 calm and illuminating
寂乐 寂樂 106 peace or pleasure
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
加被 106 blessing
加被力 106 power to bless
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
跏趺坐 106
 1. to sit in the lotus position
 2. to sit in the lotus position
迦陵 106 kalavinka; kalaviṅka
迦陵频伽 迦陵頻伽 106 kalavinka
迦陵频伽鸟 迦陵頻伽鳥 106 kalavinka bird; kalaviṅka
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
见大 見大 106 the element of visibility
见佛闻法 見佛聞法 106 to see a Buddha and hear the teachings of the Dharma
见性 見性 106
 1. Seeing One's Nature
 2. to see one's true nature; to realize one's Buddha nature
见修 見修 106 mistaken views and practice
见一切佛 見一切佛 106 see all buddhas
见着 見著 106 attachment to meeting with people
见处 見處 106 dwelling in wrong views
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
讲经 講經 106
 1. Expounding the Dharma
 2. to teach the sutras
 3. to teach sutras
降魔 106 to subdue Mara; to defeat evil
降魔军 降魔軍 106 Mara's army
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
教网 教網 106 the net of the teaching
教行 106
 1. teaching and practice
 2. teaching and practice; instruction and conduct
教诫 教誡 106 instruction; teaching
教示 106 insruct; upadiś
教授师 教授師 106 precpt instructor
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
寂定 106 samadhi
计度 計度 106 conjecture; reckon; calculate; differentiate
戒波罗蜜 戒波羅蜜 106 sila-paramita; the paramita of proper conduct
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
戒品 106 body of morality; aggregate of morality; śīla-skandha
戒身 106 body of morality
解脱自在 解脫自在 106 Liberated and at Ease
戒相 106 different forms of precepts; characteristics of precepts
劫波 106
 1. a kalpa; an eon
 2. a ritual; kalpa
劫波树 劫波樹 106 a kalpa tree
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
劫火 106 kalpa fire
结跏趺坐 結跏趺坐 106 sitting with crossed legs; to sit in the full lotus position
劫尽火 劫盡火 106 kalpa fire
劫烧 劫燒 106 kalpa fire
结使 結使 106 a fetter
戒体 戒體 106 the essence of the precepts
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
解脱果 解脫果 106 visaṃyogaphala; disconnection fruition; separation effect
解脱身 解脫身 106 body of liberation; aggregate of liberation; vimukti-skanda
解脱众 解脫眾 106 body of liberation; aggregate of liberation; vimukti-skanda
戒香 106
 1. fragrance of precepts
 2. the fragrance of discipline
解行 106 to understand and practice
戒行 106 to abide by precepts
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
妓乐 妓樂 106 music
金翅鸟 金翅鳥 106
 1. suparna bird; suparni bird
 2. a garuda
金轮 金輪 106 golden wheel; kancana-mandala; kancana-cakra
尽十方 盡十方 106 everywhere
净法眼 淨法眼 106 pure dharma eye
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
净莲华 淨蓮華 106 Pure Lotus Flower
净念 淨念 106 Pure Thoughts
净天 淨天 106 pure devas
境相 106 world of objects
净信心 淨信心 106 serene faith
净修 淨修 106 proper cultivation
净眼 淨眼 106
 1. pure eyes
 2. Vimalanetra
净衣 淨衣 106 pure clothing
净智 淨智 106 Pure Wisdom
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
金刚幢 金剛幢 106 vajra banner
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
金刚定 金剛定 106 vajrasamādhi
金刚心 金剛心 106
 1. Diamond heart
 2. adamantine-like mind
 3. adamantine-like concentration; vajropamasamādhi
净德 淨德 106 the virtue of purity
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净法界 淨法界 106 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
净国 淨國 106 pure land
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
净居 淨居 106 suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
净妙 淨妙 106 pure and subtle
净刹 淨剎 106 pure land
净世界 淨世界 106 pure land
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
净业 淨業 106
 1. Pure Karma
 2. pure karma; good karma
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
近住 106 fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
鸡萨罗 雞薩羅 106 kesara
九次第定 106 nine graduated concentrations
久修 106 practiced for a long time
救一切 106 saviour of all beings
九法 106 nine dharmas; navadharma
鸠槃荼 鳩槃荼 106 kumbhāṇḍa
救世 106 to save the world
救世者 106 protector; guardian of the world
极微 極微 106 atom; particle; paramāṇu
极微尘 極微塵 106 atom; particle; paramāṇu
集智 106 understanding of the arising of cause and effect; understanding of the second of the four noble truths
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第八 106 scroll 8
卷第二 106 scroll 2
卷第二十 106 scroll 20
卷第九 106 scroll 9
卷第六 106 scroll 6
卷第七 106 scroll 7
卷第三 106 scroll 3
卷第十 106 scroll 10
卷第十八 106 scroll 18
卷第十九 106 scroll 19
卷第十六 106 scroll 16
卷第十七 106 scroll 17
卷第十三 106 scroll 13
卷第十四 106 scroll 14
卷第十五 106 scroll 15
卷第十一 106 scroll 11
卷第十二 106 scroll 12
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
觉观 覺觀 106 awareness and discrimination; coarse awareness and fine perception
决定心 決定心 106 the deciding mind
觉分 覺分 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
觉树 覺樹 106 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
觉心 覺心 106
 1. mind of enlightenment
 2. Juexin
 3. Kakushin
觉真 覺真 106 prabuddha-tattva
觉支 覺支 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
居士众 居士眾 106 a social gathering of householders
拘物头华 拘物頭華 106 kumuda flower
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
具足清净 具足清淨 106 complete and pure
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
开显 開顯 107 open up and reveal
开悟众生 開悟眾生 107 awaken sentient beings
堪受 107 fit to receive [the teachings]
堪能 107 ability to undertake
堪忍 107 to bear; to endure without complaint
龛室 龕室 107 niche; arched chamber
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
空法 107 to regard all things as empty
空见 空見 107
 1. View of Emptiness
 2. view of emptiness
空三昧 107 the samādhi of emptiness
空行 107 practicce according to emptiness
空大 107 the space element
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空性 107
 1. Empty Nature
 2. empty nature; śūnyatā
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
苦果 107
 1. Effects of Suffering
 2. suffering as a karmic result
苦业 苦業 107 karma of suffering
苦毒 107 pain; suffering
苦海 107
 1. ocean of suffering
 2. sea of suffering; abyss of worldly suffering
苦集 107 accumulation as the cause of suffering
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
苦乐 苦樂 107 joy and pain
腊缚 臘縛 108 an instant; lava
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
来迎 來迎 108 coming to greet
赖耶 賴耶 108 alaya
乐独善寂 樂獨善寂 108 desire tranquility with its own joy
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
乐修 樂修 108 joyful cultivation
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
立大誓愿 立大誓願 108 made great vows
离垢地 離垢地 108 the ground of freedom from defilement
历劫 歷劫 108 to pass through a kalpa
利乐 利樂 108 blessing and joy
离杀 離殺 108 refrains from taking life
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离世间 離世間 108 transending the world
利物 108 to benefit sentient beings
离一切分别 離一切分別 108 transcends all forms of discrimination
离一切诸相 離一切諸相 108 transcend all perceptions
离欲 離欲 108 free of desire
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
离诸着 離諸著 108 abandoning all those points of attachment
量等 108 the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
两足尊 兩足尊 108
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲华眼 蓮華眼 108 blue lotus eyes; padmanetra
莲花座 蓮華座 108 lotus posture; padmāsana
了知 108 to understand clearly
了知三世 108 knowing the past, present and future; trikālajña
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
离过 離過 108 eliminating faults; vāntadoṣa
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
理具 108 inherent things
离苦 離苦 108 to transcend suffering
灵庙 靈廟 108 stupa
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
理趣 108 thought; mata
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六尘 六塵 108 six sense objects; six dusts
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六大 108 six elements
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
六通 108 six supernatural powers
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利行 108
 1. Beneficial Deeds
 2. altruism
 3. altruism
利养 利養 108 gain
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
利益心 108
 1. hita-citta
 2. Hitadhyasayin
龙华会 龍華會 108 the three dragon-flow assemblies
龙神 龍神 108 dragon spirit
龙神八部 龍神八部 108 eight kinds of demigods
龙天 龍天 108 Nagas and Devas
龙众 龍眾 108 dragon spirits
漏尽 漏盡 108 defilements exhausted
露地 108 dewy ground; the outdoors
露地坐 108 staying outdoors
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
轮宝 輪寶 108 cakra-ratna; wheel treasures
轮盖 輪蓋 108 stacked rings; wheel
轮王 輪王 108 wheel turning king
轮相 輪相 108 stacked rings; wheel
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
洛叉 108 laksa; one hundred thousand; innumerable
罗婆 羅婆 108 an instant; lava
罗刹女 羅剎女 108 female ogre; demoness; rākṣasī
略明 108 brief explaination
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
马宝 馬寶 109 the treasure of horses; aśvaratna
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
盲冥 109 blind and in darkness
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
眉间白毫相 眉間白毫相 109 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
迷心 109 a deluded mind
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙果 109 wonderful fruit
妙觉 妙覺 109
 1. self-enlightenment to enlighten others; wonderous awakening
 2. Suprabuddha
妙门 妙門 109 a way of practice; a path to enlightenment
妙色 109 wonderful form
妙香 109 fine incense
妙行 109 a profound act
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙善 109 wholesome; kuśala
妙喜 109 Miaoxi; Dahui Zonggao; Zonggao
妙眼 109 marvelous eye; sunetra
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
妙月 109 sucandra
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
灭尽定 滅盡定 109 the cessation of perception and sensation; nirodhasamāpatti
灭道 滅道 109 extinction of suffering and the path to it
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
祕密教 109 secret teachings
名天 109 famous ruler
明网 明網 109
 1. web of light; jaliniprabha
 2. Jaliniprabha
名曰 109 to be named; to be called
明藏 109
 1. brilliant garbha
 2. Ming Canon
明相 109
 1. early dawn
 2. Aruṇa
迷悟 109
 1. Ignorance and Enlightenment
 2. delusion and enlightenment
密意 109
 1. Secret Intentions
 2. hidden meaning
 3. intention
迷执 迷執 109 delusive grasphing
魔军 魔軍 109 Māra's army
魔女 109 Māra's daughters
末法 109 Age of Declining Dharma; Declining Dharma; The Period of Declining of Dharma
摩诃曼陀罗华 摩訶曼陀羅華 109 mahāmandārava flower
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩竭 109 makara
魔界 109 Mara's realm
摩竭鱼 摩竭魚 109 makara fish
魔境 109 Mara's realm
魔境界 109 Mara's realm
末那 109 manas; mind
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
牟呼栗多 109 muhurta
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
目足 109 eyes and feet
纳衣 納衣 110 monastic robes
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
难胜 難勝 110 very difficult to overcome
难胜地 難勝地 110 the ground of mastery of final difficulties
难思 難思 110 hard to believe; incredible
难思议 難思議 110
 1. Inconceivable
 2. inconceivable
难信 難信 110 hard to believe
难作能作 難作能作 110 does what is difficult to do
恼害 惱害 110 malicious feeling
纳受 納受 110
 1. to receive; to accept
 2. to accept a prayer
那由他 110 a nayuta
能变 能變 110 able to change
能持 110 ability to uphold the precepts
能出三有 110 able to overcome worldly existence; bhavāntakṛt
能信 110 able to believe
能除一切苦 110 able to dispel all suffering
能化 110 a teacher
能破 110 refutation
能所 110 ability to transform and transformable
能行 110 ability to act
逆顺 逆順 110 resisting and complying; disobeying and obeying
念法 110
 1. Way of Contemplation
 2. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
念清净 念清淨 110 Pure Mind
念持 110
 1. to remember and to accept and maintain faith
 2. Smrtisamprajanyin
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
念力 110
 1. Power of the Mind
 2. the power of mindfulness
念言 110 words from memory
涅槃寂静 涅槃寂靜 110 Nirvana is perfect tranquility
尼干 尼乾 110 nirgrantha
尼拘陀 110 Indian banyan; nyagrodha tree
牛王 110 king of bulls
杻械枷锁 杻械枷鎖 110 hancuffs and chains; instruments of punishment
女宝 女寶 110 precious maiden
女心 110 the mind of a woman
傍生 112 [rebirth as an] animal
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘钵舍那 毘鉢舍那 112 insight; vipaśyanā; vipassanā
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等观 平等觀 112
 1. Mind of Equality
 2. contemplation of equality; contemplation on provisional truth
平等心 112 an impartial mind
频伽 頻伽 112 kalavinka; kalaviṅka
毘舍阇 毘舍闍 112 pisaca
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
破法 112 to go against the Dharma; destruction of the dharma
婆师 婆師 112 vārṣika
普法 112
 1. Universal dharmas
 2. to promote knowledge of laws; rights awareness
普观 普觀 112 beheld
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
普礼 普禮 112 Monastery-Wide Ceremony
普门示现 普門示現 112 Manifestation of the Universal Gate
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩提路 112
 1. Bodhi Road
 2. the Bodhi Path
菩提门 菩提門 112 Bodhi Gate
菩提愿 菩提願 112 Bodhi Vow
普度 112
 1. universal salvation
 2. to release all from suffering
 3. Pu Du
普见 普見 112 observe all places
普明 112
 1. samanta-prabha
 2. Pu Ming
菩萨大悲 菩薩大悲 112 great compassion of bodhisattvas
菩萨境界 菩薩境界 112 realm of bodhisattvas
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨僧 菩薩僧 112
 1. bodhisattva
 2. monastics belonging to a Mahayana school
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨位 菩薩位 112 bodhisattvahood
菩萨地 菩薩地 112 stage of bodhisattva; bodhisattvabhūmi
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
菩提分 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
菩提心戒 112 bodhicitta precepts
普现 普現 112 universal manifestation
普现色身 普現色身 112 universal manifestation of physical forms
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
普眼 112 all-seeing vision
普照十方 112 shines over the ten directions
七法 113
 1. seven dharmas; seven teachings
 2. seven types of action
七菩提分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七识 七識 113 seven kinds of consciousness
器世间 器世間 113 the material world; the world of living beings; bhajanaloka
讫已 訖已 113 to finish
七支 113 seven branches
起自己 113 arising of spontaneously
千佛 113 thousand Buddhas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
乞叉 113 yaksa
契经 契經 113 a sutra; a sūtra; a scripture; a discourse
勤苦 113 devoted and suffering
勤行 113 diligent practice
亲承 親承 113 to entrust with duty
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
清净心 清淨心 113 pure mind
清净法界 清淨法界 113 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
清净佛刹 清淨佛剎 113 pure land
清净国土 清淨國土 113 pure land
清净慧 清淨慧 113
 1. pure wisdom; visuddhamati
 2. Visuddhamati
清净众 清淨眾 113 the monastic community
清众 清眾 113
 1. Participating Member (qingzhong, lit. “pure assembly”/“without duty”)
 2. the monastic community
 3. duty-less assistants
勤求 113 to diligently seek
勤修 113 cultivated; caritāvin
求道 113
 1. Seeking the Way
 2. to seek the Dharma
求法 113 to seek the Dharma
求生 113 seeking rebirth
契印 113 a mudra
去法 113 act of going; gamana
去来现 去來現 113 past, present, and future
趣入 113 enter into; comprehended; avatīrṇa
取与 取與 113 producing fruit and the fruit produced
劝发 勸發 113 encouragement
劝请 勸請 113 to request; to implore
劝修 勸修 113 encouragement to cultivate
群有 113 everything that exists
群生 113 all living beings
取着 取著 113 grasping; attachment
染净 染淨 114 impure and pure dharmas
染污心 114 afflicted mind; kliṣṭa-citta
染心 114 afflicted mind; kliṣṭa-citta
忍波罗蜜 忍波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
忍法 114 method or stage of patience
人非人 114 kijnara; human or non-human being
人和 114 Interpersonal Harmony
人师 人師 114 a teacher of humans
仁王 114
 1. humane king
 2. the Buddha
人中尊 114 the Honored One among humans
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人王 114 king; nṛpa
人我 114 personality; human soul
人相 114 the notion of a person
人执 人執 114 delusive grasphing to the concept of ego or a permanent person
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
人众 人眾 114 many people; crowds of people
日月光 114 Sun, Moon, and Light
日月星 114 sun, moon and star
柔软心 柔軟心 114 gentle and soft mind
肉髻 114 usnisa
入般涅槃 114 to enter Parinirvāṇa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
如法受持 114 upholding the Dharma
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
入佛 114 to bring an image of a Buddha
入寂 114 to enter into Nirvāṇa
汝今谛听 汝今諦聽 114 pay attention closely
如镜中像 如鏡中像 114 like reflections in a mirror
如理 114 principle of suchness
如梦 如夢 114 like in a dream
入灭 入滅 114
 1. to enter into nirvana
 2. to enter Nirvāṇa; to pass away
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如其所应 如其所應 114 in order; successively
入如来室 入如來室 114 having entered the abode of the Tathâgata
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
入道 114
 1. to enter the Way
 2. to become a monastic
 3. to begin practicing Buddhism
如来禅 如來禪 114
 1. Rulai Chan
 2. Tathāgata-dhyāna
如来出现 如來出現 114 the Tathagata appears
如来道场 如來道場 114 the Buddha's place of enlightenment
如来弟子 如來弟子 114 the Tathāgata's disciples
如来法身 如來法身 114 Dharmakāya of the Tathāgata
如来名号 如來名號 114 Epithets of the Buddha
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如来说世界 如來說世界 114 preached by the Tathāgata as the sphere of worlds
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如来地 如來地 114 state of a Tathāgata
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实智 如實智 114 knowledge of all things
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
入胎 114 Entry into the womb; to be conceived from Heaven
如意宝珠 如意寶珠 114 mani jewel; cintāmaṇi
如意摩尼 114 mani jewel; cintāmaṇi
如意珠 114 mani jewel
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三道 115
 1. three paths
 2. three realms
三德 115
 1. three virtues
 2. three modes of nature; three guṇas
三地 115 three grounds
三毒 115 three poisons; trivisa
三恶 三惡 115
 1. three kinds of malice
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
三恶趣 三惡趣 115 the three evil rebirths; the three evil realms
三佛 115 Trikāya; the three bodies of the Buddha
三解脱 三解脫 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三轮 三輪 115 the three cycles
三明 115 three insights; trividya
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千界 115 Three Thousandfold World System; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三十二大丈夫相 115 thirty two marks of excellence
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三世间 三世間 115 Three Continuums
三受 115 three sensations; three vedanās
三涂 三塗 115
 1. the three evil rebirths; the three evil realms
 2. the three evil states of existence
三脱门 三脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三衣 115 the three robes of monk
三缘 三緣 115 three links; three nidānas
三匝 115 to circumambulate three times
三灾 三災 115 Three Calamities
三尊 115 the three honored ones
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
散华 散華 115 scatters flowers
三际 三際 115 past, present, and future
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧身 115 samādhi-skanda
三昧地 115 samadhi
三昧门 三昧門 115 to be on the bodhisattva path
三昧印 115 samādhi seal; samādhi mudra
三摩钵底 三摩鉢底 115 samāpatti; meditative attainment
散善 115 virtuous conduct without methodical structure
三十七品 115 thirty-seven qualities [related to enlightenment]
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
色境 115 the visible realm
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色心 115 form and the formless
色法 115 rupadharma; physical objects the phenomenal world
色界天众 色界天眾 115 Form Realm devas
色界天 115 Form Realm heaven
色金刚 色金剛 115 rūpavajra
僧坊 115 monastic quarters
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
僧伽蓝 僧伽藍 115 sangharama; samgharama; samghārama; temple; monastery
僧祇 115 asamkhyeya
僧众 僧眾 115 the monastic community; the sangha
刹海 剎海 115 land and sea
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善方便 115 Expedient Means
善分 115 good morals; kuśala-pakṣa
善慧地 115 the ground of finest discriminatory wisdom
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
山王 115 the highest peak
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善果 115
 1. Virtuous Outcomes
 2. a virtuous reward
善护 善護 115 protector; tāyin
善利 115 great benefit
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善巧方便 115 skillful and expedient means
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善顺 善順 115
 1. sūrata; well disposed towards; compassionate
 2. Sūrata
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善友教 115 instructed by a spiritual teacher
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
少善根 115 few good roots; little virtue
少欲 115 few desires
少欲知足 115 content with few desires
烧然 燒然 115 to incinerate
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
舌根 115 organ of taste; tongue
摄持 攝持 115
 1. parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
 2. grasping; saṃgraha
摄护 攝護 115 parigraha; to protect
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
身等 115 equal in body
深法 115 a profound truth
身坏命终 身壞命終 115 the break-up of the body, after death
深妙 115 profound; deep and subtle
深难见 深難見 115 profound and difficult to see
身受 115 the sense of touch; physical perception
身业 身業 115 physical karma
身语意 身語意 115 physical actions, speech, and thought
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
神变事 神變事 115 wonderous apparitions
圣谛 聖諦 115 noble truth; absolute truth; supreme truth
生法 115 sentient beings and dharmas
圣法 聖法 115 the sacred teachings of the Buddha
圣果 聖果 115 sacred fruit
胜果 勝果 115 the wonderful fruit; the surpassing fruit
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
胜金 勝金 115 unsurpassed gold
生空 115 empty of a permanent ego
生忍 115 Ordinary Patience
生如来家 生如來家 115 Born in the Home of Tathagata
生身 115 the physical body of a Buddha
昇天 115 rise to heaven
生天 115 highest rebirth
生相 115 attribute of arising
胜愿 勝願 115 spureme vow
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜定 勝定 115 equipose; samāhita
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
生佛 115
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
胜解 勝解 115 resolution; determination; adhimokṣa; adhimoksa
生类 生類 115 species; insect
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生起 115 cause; arising
胜人 勝人 115 best of men; narottama
生死海 115 the ocean of Saṃsāra
生死际 生死際 115 the realm of Samsara
生死苦 生死苦 115 suffering of Saṃsāra
生死流转 生死流轉 115 the cycle of death and rebirth
身骨 115 relics
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
圣众 聖眾 115 holy ones
身见 身見 115 views of a self
身界 115 ashes or relics after cremation
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
沈水香 115 aguru
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
神通光 115 supernatural light radiated by a Buddha
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
舌相 115 the sign of a broad and long tongue
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
施波罗蜜 施波羅蜜 115 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
十波罗蜜 十波羅蜜 115 ten pāramitās; ten perfections
师承 師承 115 succeed one's teacher
十德 115 ten virtues
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十恶 十惡 115 the ten evils
十二头陀 十二頭陀 115 twelve ascetic practices
十二缘起 十二緣起 115
 1. twelve links of dependent origination; twelve nidānas
 2. the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十法界 115 ten dharma realms
十方三世 115 Ten Directions and Three Periods of Time
十方无量世界 十方無量世界 115 measureless worlds in all directions
十佛名 115 ten Buddha names; to chant the name of the Buddha ten times
十功德 115 ten virtues
十号 十號 115 the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata
示教 115 to point and instruct
示教利喜 115 Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
世论 世論 115 worldly discussions; hedonistic teachings
食肉 115 to eat meat; meat permitted for eating
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善道 115 ten wholesome kinds of karma
十身 115 ten bodies; ten aspects of Buddhakaya
湿生 濕生 115 to be born from moisture
食时 食時 115
 1. mealtime
 2. forenoon; pūrvāhṇa
释师子 釋師子 115 lion of the Śākyas
十受生藏 115 ten rebirths
施物 115 gift
十学处 十學處 115 ten points of training
实义 實義 115 true meaning; true doctrine
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
施者 115 giver
实智 實智 115
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
世智 115 worldly knowledge; secular understanding
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
十种生 十種生 115 ten types of rebirth
世主妙严 世主妙嚴 115 The Wonderful Adornments of the Lords of the Worlds
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
实法 實法 115 true teachings
十方刹 十方剎 115 for all senior monks to be abbot
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
世间智 世間智 115 worldly knowledge; secular understanding
世间法 世間法 115
 1. Worldly Rules
 2. world law; lokadharma; lokadhamma
世界海 115 sea of worlds
尸罗 尸羅 115 sila; commitment to not doing harm
尸罗波罗蜜 尸羅波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十如 115 ten qualities
十善 115 the ten virtues
施设 施設 115 to establish; to set up
尸陀 115
 1. sitavana; cemetery
 2. sitavana; cemetery
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
事相 115 phenomenon; esoteric practice
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
实语 實語 115 true words
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子心 師子心 115 the mind of a lion
师子之座 師子之座 115 throne
师子座 師子座 115 lion's throne
受法 115 to receive the Dharma
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
寿量 壽量 115 Lifespan
受者 115 recipient
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
守护心 守護心 115 a protecting mind
戍达罗 戍達羅 115 sudra; shudra; slave class
水大 115 element of water
顺世 順世 115
 1. to die (of a monastic)
 2. materialistic; lokāyata
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
说法师 說法師 115 expounder of the Dharma
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
四兵 115 four divisions of troups
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四大种 四大種 115 the four great seeds; the four great elements
四德 115 the four virtues
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四颠倒 四顛倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四法 115 the four aspects of the Dharma
四梵住 115 the four brahmaviharas
四句偈 115 a four line gatha
四军 四軍 115 four divisions of troups
死苦 115 death
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
死魔 115 the evil of death; Māra of death
四念 115 four bases of mindfulness
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四摄事 四攝事 115 the four means of embracing
四生 115 four types of birth
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四事供养 四事供養 115 the four offerings
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无量心 四無量心 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四姓 115 four castes
四有 115 four states of existence
四正勤 115 four right efforts; four right exertions
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
思慧 115 wisdom from thinking; wisdom acquired by reflection
寺舍 115 monastery; vihāra
四事 115 the four necessities
死尸 死屍 115 a corpse
四天下 115 the four continents
四无畏 四無畏 115 four kinds of fearlessness
速得成就 115 quickly attain
宿命智 115 knowledge of past lives
宿因 115 karma of past lives
宿缘 宿緣 115
 1. Past Conditions
 2. causation from a previous life
随烦恼 隨煩惱 115 secondary afflictions; subsequent effects of mental afflictions; upakleśa
随一 隨一 115 mostly; most of the time
随缘 隨緣 115
 1. Follow Conditions
 2. to accord with conditions
 3. to act in accordance with causes and conditions
随逐 隨逐 115 to attach and follow
随类 隨類 115 according to type
随眠 隨眠 115 a predisposition to unwholesome mental states; anuśaya; anusaya
随顺慈悲 隨順慈悲 115 according to kindness and compassion
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随喜功德 隨喜功德 115 The Merit of Responding with Joy
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
随转 隨轉 115 teaching of adaptable philosophy
所恭敬 115 honored
所以者何 115 Why is that?
所藏 115 the thing stored
所持 115 adhisthana; empowerment
所行 115 actions; practice
宿住 115 former abidings; past lives
他生 116
 1. arisen from external causes
 2. future life
胎藏 116 womb
塔庙 塔廟 116 stūpas; pagodas
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
歎佛 116 to praise the Buddha
贪恚癡 貪恚癡 116 desire, anger, and ignorance
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
唐捐 116 in vain
檀那波罗蜜 檀那波羅蜜 116 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
贪着 貪著 116 attachment to desire
檀主 116 an alms giver; a donor
他心智 116 understanding of the minds of other beings
体相用 體相用 116
 1. Essence, Attribute, Influence
 2. essence, form, and function
天冠 116 deva crown
天华 天華 116 divine flowers
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天龙八部 天龍八部 116 eight kinds of demigods
天乐 天樂 116 heavenly music
天众 天眾 116 devas
天幢 116 a banner; ketu
天盖 天蓋 116 a canopy held over a Buddha
调身 調身 116 Adjusting the Body
调心 調心 116 Taming the Mind
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
调伏法 調伏法 116 abhicaraka
调息 調息 116
 1. Adjusting the Breath
 2. to regulate the breath
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
提舍 116
 1. to ferry by teaching
 2. auspicious; tiṣya
 3. Tiṣya; Tissa
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
体用 體用 116
 1. Essence and Influence
 2. the substance of an entity
同法 116
 1. followers of the same teaching
 2. same dharma; same dharma analogy
同分 116 same class
同居 116 dwell together
同行善知识 同行善知識 116 Good Dharma friends who share in practice
同圆种智 同圓種智 116 Perfect the Seeds of Wisdom Together
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
通力 116 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. qualities of purification; dhutaguṇa
头陀行 頭陀行 116 an ascetic practice
兔角 116 rabbit's horns
涂身 塗身 116 to annoint
退堕 退墮 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
涂妙香 塗妙香 116 to annoint
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
陀那婆 116 danapati; almsgiver
涂香 塗香 116 to annoint
外境 119 external realm; external objects
妄分别 妄分別 119 mistaken discrimination
网光 網光 119
 1. web of light; jaliniprabha
 2. Jaliniprabha
忘念 119 lose concentraion; lose train of thought; wandering mind; loss of memory
妄念 119
 1. Delusive Thoughts
 2. false thoughts; deluded thoughts
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
往诣 往詣 119 to go to; upagam
王都 119 capital; rāja-dhānī
妄见 妄見 119 a delusion
网缦 網縵 119 webbed
王仙 119 royal sage; rājarṣi
妄想分别 妄想分別 119 fanciful thinking; deluded thoughts; fantasies; vikalpa
王种 王種 119 warrior or ruling caste; kṣatriya
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
微尘劫 微塵劫 119 kalpas as many as fine dust
未生恶 未生惡 119 evil that has not yet been produced
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
未来际 未來際 119 the limit of the future
未来世 未來世 119 times to come; the future
微妙色 119 unmatched colors
围遶 圍遶 119 to circumambulate
威神之力 119 might; formidable power
威仪寂静 威儀寂靜 119 majestic tranquility
味着 味著 119 attachment to the taste of food
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
问难 問難 119 Interrogation
闻慧 聞慧 119 Wisdom from Hearing; śrutamayīprajñā; wisdom from listening
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
我波罗蜜 我波羅蜜 119 ego pāramitā
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我所心 119 a mind with the belief that it can possess objects
我昔所造诸恶业 我昔所造諸惡業 119 all the unwholesome karma from my past
我相 119 the notion of a self
我有 119 the illusion of the existence of self
我爱 我愛 119 self-love
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我身 119 I; myself
我语 我語 119 atmavada; notions of a self
我执 我執 119
 1. Self-Attachment
 2. clinging to self; atmagraha
无碍辩 無礙辯 119 unhindered eloquence
无常想 無常想 119 the notion of impermanence
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
五大 119 the five elements
无得 無得 119 Non-Attainment
无等者 無等者 119 unsurpassed one; apratipudgala
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无分别智 無分別智 119
 1. Undiscriminating Wisdom
 2. non-discriminating wisdom
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无记 無記 119 not explained; indeterminate
五戒 119 the five precepts
无恐惧 無恐懼 119 without fear; free from danger; nirbhaya
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无量净 無量淨 119 boundless purity
无漏智 無漏智 119
 1. Untainted Wisdom
 2. wisdom with no outflows; wisdom with no depravity
无明惑 無明惑 119 delusion from failure to understand
无能测量者 無能測量者 119 None can know
五逆罪 119 pañca-ānantarya-karma; the Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无求 無求 119 No Desires
五取蕴 五取蘊 119 five aggregates of attachment
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
无生无灭 無生無滅 119 without origination or cessation
无生性 無生性 119 non-nature of dependent arising
五时 五時 119 five periods
无师智 無師智 119 Untaught Wisdom
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所罣碍 無所罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无忧恼处 無憂惱處 119 a place with sorrow or affliction
五欲 五慾 119 the five desires
五欲境 119 objects of the five desires
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; araṇā
无碍道 無礙道 119 uninterupted way; immediate path; ānantaryamārga
无碍解 無礙解 119 unhindered understanding
无碍智 無礙智 119 omniscience
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world; infinite worlds
无惭 無慚 119 shamelessness; āhrīkya
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
五尘 五塵 119 objects of the five senses
无鬪 無鬪 119 non-contention; nirdvandva
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无垢光 無垢光 119 vimalaprabha; pure light
无价宝珠 無價寶珠 119 mani jewel; cintāmaṇi
无见顶相 無見頂相 119 usnisa; uṣṇīṣa
无尽藏 無盡藏 119
 1. Boundless Treasure
 2. inexhaustible storehouse
 3. an inexhaustible treasury
无量福德 無量福德 119 immeasurable merit and virtue
无量光明 無量光明 119 boundless light
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无量亿劫 無量億劫 119 countless kalpas
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无染 無染 119 undefiled
悟入 119 comprehend; experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上觉 無上覺 119 supreme enlightenment
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上正等觉 無上正等覺 119 anuttara-samyak-sambodhi; unexcelled complete enlightenment
无上尊 無上尊 119 without superior; peerless; exalted one
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生忍 無生忍 119
 1. Non-Arising Tolerance
 2. patient belief in the truth of no rebirth
无生智 無生智 119
 1. Non-Arising Wisdom
 2. knowledge extended to the higher realms
五识 五識 119
 1. five kinds of cognition; five kinds of perception
 2. five steps of cognition; five kinds of mind
无始 無始 119 without beginning
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无体 無體 119 without essence
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
无有恐怖 無有恐怖 119 having no fear
无有性 無有性 119 the state of non-existence
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
习诵 習誦 120
 1. recite
 2. recite repeatedly; svādyāya
息诤 息諍 120 to quell disputes
下生 120 for a bodhisattva for descend to the human world
现见 現見 120 to immediately see
现前地 現前地 120 the ground of manifesting prajna-wisdom
显色 顯色 120 visible colors
现生 現生 120 the present life
现相 現相 120 world of objects
现证 現證 120 immediate realization
现法 現法 120 for a Dharma to manifest in the world
象宝 象寶 120 the treasure of elephants; hastiratna
向佛智 120 advancing towards the wisdom of a Buddha
香光 120 Fragrant Light
香华 香華 120 incense and flowers
香楼 香樓 120 fragrant pyre
香水海 120
 1. The Perfume Ocean
 2. Ocean of Fragrant Water
象王 120
 1. keeper of elephants
 2. elephant king; noble elephant
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
相应心 相應心 120 a mind associated with mental afflictions
现量 現量 120 knowing from manifest phenomena; perception; pratyakṣa
险难 險難 120 difficulty
贤首 賢首 120
 1. sage chief
 2. Xianshou
小王 120 minor kings
小劫 120 antarākalpa; intermediate kalpa
邪定 120 destined to be evil
邪正 120 heterodox and orthodox
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
懈倦 120 tired
邪命 120 heterodox practices
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
邪婬 120 to commit sexual misconduct
邪执 邪執 120 unwholesome attachments; evil attachments
心不退转 心不退轉 120 my mind did not swerve from its aim
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
心得自在 120 having attained mastery of their minds
心灯 心燈 120 Lamp of the Mind
心地 120
 1. Mind Ground
 2. mind; mental ground
信根 120 faith; the root of faith
心海 120 The Heart's Ocean
心解脱 心解脫 120
 1. liberation of mind
 2. to liberate the mind
心净 心淨 120 A Pure Mind
信乐 信樂 120 joy of believing
心量 120
 1. Magnanimity
 2. capacity
心识 心識 120 mind and cognition
信受 120 to believe and accept
信受奉行 120 to receive and practice
心数 心數 120 a mental factor
心水 120 the mind as the surface of the water
心无厌足 心無厭足 120 the mind is never satisfied
心想 120 thoughts of the mind; thought
心心 120 the mind and mental conditions
新译 新譯 120 new translation
心一境性 120 mind with singled pointed focus
心意识 心意識 120
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
心作 120 karmic activity of the mind
行般若波罗蜜 行般若波羅蜜 120 course in perfect wisdom
行禅 行禪 120
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行佛 120 Practice the Buddha's Way
行苦 120 suffering as a consequence of action
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
行乞 120 to beg; to ask for alms
行相 120 to conceptualize about phenomena
行一 120 equivalence of all forms of practice
行愿 行願 120
 1. Act on Your Vows
 2. cultivation and vows
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
行法 120 cultivation method
行解 120
 1. Practice and Understanding
 2. control of the mind and mental factors
 3. practice and understanding
性空 120 inherently empty; empty in nature
行门 行門 120
 1. teaching in practice
 2. Buddhist practice
形寿 形壽 120 lifespan
性相 120 inherent attributes
信解 120 resolution; determination; adhimukti
信力 120 the power of faith; śraddhābala
心所 120 a mental factor; caitta
心王 120 the controlling function of the mind
信心清净 信心清淨 120 pure faith
心行 120 mental activity
雄猛 120 a brave or eminent man; a hero; vīra
修禅 修禪 120 to meditate; to cultivate through meditation
修善 120 to cultivate goodness
修行梵行 120 led the holy life
修证 修證 120 cultivation and realization
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
修习善根 修習善根 120 cultivate wholesome roots
修心 120
 1. Cultivating the Mind
 2. to cultivate one's mind
袨服 120 unclothed; vigalita-vasana
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
学处 學處 120 training; training in conduct; rules of conduct; śikṣāpada; sikkhāpada; siksapada
虚空界 虛空界 120 visible space
虚空之中 虛空之中 120 inside the great void
虚诳语 虛誑語 120 false speech
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
熏习 熏習 120 vāsanā; permeation; infusing; perfuming; predispositions; habituations; latent tendencies
眼根 121 the faculty of sight
严净 嚴淨 121 majestic and pure
眼清净 眼清淨 121 eye is pure
厌生死苦 厭生死苦 121
 1. hate the suffering of Saṃsāra
 2. hate the suffering of Saṃsāra
言语道断 言語道斷 121 beyond words
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
杨枝 楊枝 121 willow branch
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
养育者 養育者 121 nourishment
焰慧地 121 stage of flaming wisdom
言教 121 ability to understand etymology and usage of words; nirukti
厌离 厭離 121 to give up in disgust
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
业道 業道 121 karmamarga; karma-marga; path of works
业力 業力 121
 1. karmic effect
 2. the power of karma
业相 業相 121 karma-lakṣaṇa
业缘 業緣 121
 1. Karmic Condition
 2. karmic conditions; karmic connections
业种 業種 121 karmic seed
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
夜叉 121 yaksa
业烦恼 業煩惱 121 karmic affliction
业缚 業縛 121 karmic connections; karmic bonds
业果 業果 121 karmic retribution; cause and effect; fruit of actions; karma and results; karmaphala
夜神 121 nighttime spirits
业绳 業繩 121 karmic connections; karmic bonds
业受 業受 121 karmic lifespan
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
业因 業因 121 karmic conditions
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
以般若波罗蜜为母 以般若波羅蜜為母 121 prajñāpāramitā is the mother
一尘 一塵 121 a grain of dust; a single particle
一大劫 121 one great kalpa
一法 121 one dharma; one thing
一佛 121 one Buddha
一喝 121 a call; a shout
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一偈 121 one gatha; a single gatha
异见 異見 121 different view
依教修行 121 to practice according to the teachings
一解脱 一解脫 121 one liberation
异门 異門 121 other schools
一门 一門 121
 1. one gate
 2. one gate
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
一日一夜 121 one day and one night
意生身 121 manomayakāya
一食 121 one meal
疑网 疑網 121 a web of doubt
一心不乱 一心不亂 121
 1. state of undisturbed single-mindedness
 2. a steady mind
以要言之 121 in summary; essentially speaking
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一由旬 121 one yojana
一缘 一緣 121 one fate; shared destiny
一匝 121 to make a full circle
一智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
依止处 依止處 121 basis; standing; resolution; blessing
一宗 121 one sect; one school
忆持 憶持 121 to keep in mind; to remember; dhāraṇa
医方明 醫方明 121 knowledge of medicine
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
亿劫 億劫 121 a kalpa
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
义利 義利 121 a beneficial meaning
因地 121
 1. the circumstances of place
 2. causative stage
应供养 應供養 121 worthy of worship
应观 應觀 121 may observe
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
应身 應身 121 nirmanakaya; transformation body; emanation body
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应作 應作 121 a manifestation
因明 121 Buddhist logic; hetuvidya
音声 音聲 121 sound; noise
因缘相 因緣相 121 not having a nature of its own
一品 121 a chapter
一普 121 an assembling of monastics at a monastery
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切处无有 一切處無有 121 nowhere does there exist
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法自在 121 sarvadharmeśvara
一切苦 121 all difficulty
一切魔军 一切魔軍 121 all packs of demons
一切入 121 kasina
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切如来加持 一切如來加持 121 empowerment of All the Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智相 121 the characteristic of all-knowledge; sarvajñatā
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切智智清淨 一切智智清淨 121 sarva-jñāta-viśuddhitā; pure all-knowledge
一切智慧 121 sarvajñāta; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一切经 一切經 121 all scriptures
一三昧 121 single-minded samādhi
一刹那 一剎那 121
 1. one ksana
 2. one kṣaṇa; one instant
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
异熟 異熟 121 vipāka; the result of karma; indirect effect
异熟果 異熟果 121 vipākaphala; retributive consequence
异熟因 異熟因 121 vipākahetu; a retributive cause
医王 醫王 121 king of healers; Medicine King
异义 異義 121 to establish different meanings
一一方 121 ekaikasyam disi
一一各有 121 each one has; pratyeka
一音 121
 1. one voice
 2. one sound; the sound of the Buddha
依正 121 two kinds of retribution; direct and conditional retribution
一中 121
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
永不退转 永不退轉 121 Never Regress
佣直 傭直 121 direct
永不退 121 forever not to regress
涌沸 121 to gurgle and boil
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有果 121 having a result; fruitful
有海 121 sea of existence
右遶 121 moving to the right
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有相 121 having form
有想 121 having apperception
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
优钵罗 優鉢羅 121 utpala; blue lotus
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
有法 121 something that exists
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
优昙华 優曇華 121 udumbara flower
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
愚癡暗 121 gloom of delusion and ignorance
欲界 121 realm of desire
欲境 121 object of desire
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
欲生 121 arising from desire
语业 語業 121 verbal karma
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. to be far removed from the dust and defilement of the world
 2. far removed from dust and defilement
圆成 圓成 121 complete perfection
圆光一寻 圓光一尋 121 halo extending one fathom
圆满自在 圓滿自在 121 Wholeness and Freeness
怨亲 怨親 121
 1. Foes and Kin
 2. hate and affection
愿求 願求 121 aspires
愿行 願行 121 cultivation and vows
远行地 遠行地 121 the ground of proceeding afar
圆音 圓音 121 perfect voice
圆照 圓照 121
 1. radiate all around
 2. Yuan Zhao
愿智 願智 121 wisdom resulting from a vow; to vow to obtain all-knowledge
怨敌 怨敵 121 an enemy
缘法 緣法 121 causes and conditions
怨家 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
圆满具足 圓滿具足 121 round ritual area; mandala
圆满菩提 圓滿菩提 121
 1. Perfected Bodhi Wisdom
 2. attain enlightenment
圆满业 圓滿業 121 fulfilling karma
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
缘起法 緣起法 121 law of dependent origination; law of dependent arising
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
苑园 苑園 121 garden
怨憎会苦 怨憎會苦 121 suffering due to closeness to loathsome people
缘中 緣中 121 the place at which the mind is centered
浴池 121 a bath; a pool
月精 121 moon; soma
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
欝金 121 saffron; kunkuma
欝金香 121 saffron
蕴魔 蘊魔 121 evil spirits that work through the five skandas
愚童 121 childish; foolish; bāla
欲心 121 a lustful heart
杂秽 雜穢 122 vulgar
在家出家 122 observing monastic discipline without being ordained
赞佛 讚佛 122 to praise the Buddha
藏殿 122 sutra repository hall
赞歎 讚歎 122 praise
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
憎爱 憎愛 122 hate and love
缯盖 繒蓋 122 silk canopy
增上 122 additional; increased; superior
瞻博迦 122 campaka
栴檀林 122 temple; monastery
照见 照見 122 to look down upon
折伏 122 to refute
真常 122
 1. true constant
 2. Zhen Chang
真法 122 true dharma; absolute dharma
真佛子 122 True Buddhist
真解脱 真解脫 122 true liberation
真俗二谛 真俗二諦 122 absolute and conventional truth
真性 122 inherent nature; essence; true nature
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正分别 正分別 122 right intention
正观 正觀 122 right observation
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正思惟 122 right intention; right thought
正性 122 divine nature
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正治 122 right effort
证得 證得 122 realize; prāpti
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
正解 122 sambodhi; saṃbodhi; enlightenment
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
诤论 諍論 122 to debate
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
正勤 122
 1. effort; right effort
 2. right effort
证入 證入 122 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
正说 正說 122 proper teaching
证悟 證悟 122
 1. Attainment
 2. to awaken [to the Truth]
 3. experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
正行 122 right action
正智 122 correct understanding; wisdom
正直心 122 a true heart
真净 真淨 122 true and pure teaching
真觉 真覺 122 true enlightenment
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
真实义 真實義 122
 1. true meaning
 2. true meaning; principle
真实智 真實智 122 knowledge of actual reality
真修 122 cultivation in accordance with reason
智德 122 the virtue of wisdom; wisdom
止观 止觀 122
 1. Cessation and Contemplation
 2. calming and contemplating
 3. calming and insight; calming and contemplation; śamatha and vipaśyanā
智海 122 Ocean of Wisdom
智慧海 122 sea of wisdom
智积 智積 122 accummulation of wisdom; jñānākara
知节 知節 122 a sense of moderation
智门 智門 122
 1. gate of wisdom
 2. Zhimen
植善根 122 cultivated wholesome roots
直心 122
 1. Direct
 2. a straightforward mind
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
智慧力 122 power of wisdom
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
制戒 122 rules; vinaya
支提 122 a caitya; a chaitya
智心 122 a wise mind
智行 122 wisdom and cultivation; wisdom and practice
值遇诸佛菩萨 值遇諸佛菩薩 122 meet with many Buddhas and bodhisattvas
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
中善 122 admirable in the middle
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众圣 眾聖 122 all sages
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
重担 重擔 122 a heavy load
众华 眾華 122 pollen; puṣpareṇu
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众苦 眾苦 122 all suffering
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生无我 眾生無我 122 beings do not have a self
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
众香 眾香 122
 1. scented; gandhavatī
 2. Gandhavati
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
种性 種性 122 lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
种种神通 種種神通 122 many kinds of supernatural powers
种种心念 種種心念 122 all kinds of thoughts
周闻十方 周聞十方 122 fine reputation has spread
昼神 晝神 122 daytime spirits
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸比丘尼 諸比丘尼 122 nuns
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
住地 122 abode
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法无自性 諸法無自性 122 things are devoid of instrinsic nature
诸法无我 諸法無我 122 all phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸法自性 諸法自性 122 the intrinsic nature of dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸佛欢喜 諸佛歡喜 122 All Buddhas Joyful
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸事 諸事 122 all things; everything
住世 122 living in the world
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸天王 諸天王 122 lord of devas; devendra
诸仙 諸仙 122 group of sages
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
住心 122 abiding in thoughts; abode of the mind
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
主藏臣宝 主藏臣寶 122 able ministers of the Treasury; gṛhapatiratnam
住众 住眾 122 Community
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
专念 專念 122 to concentrate; to fix attention [on an object]
转于法轮 轉於法輪 122 move forward the Dharma wheel
庄校 莊校 122 to decorate
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
诸处 諸處 122 everywhere; sarvatra
诸力 諸力 122 powers; bala
浊乱 濁亂 122 corrupt and chaotic
主事 122 heads of affairs
住着 住著 122 to cling; to attach; to dwell
自利利他 122 the perfecting of self for the benefit of others
资生 資生 122 the necessities of life
自生 122 self origination
自心 122 One's Mind
自在门 自在門 122 Gate of Liberation
自在人 122 Carefree One
字轮 字輪 122 wheel of characters
自摄 自攝 122 to act for oneself
自体 自體 122 oneself; ātmabhāva
自悟 122 self realization
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自言 122 to admit by oneself
自在心 122 the mind of Īśvara
自证 自證 122 self-attained
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
总持门 總持門 122 dharani teachings
最上乘 122 the supreme vehicle
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
罪业 罪業 122 sin; karma
尊胜 尊勝 122 superlative; vijayī
尊重正教 122 respect for the true teachings
作佛 122 to become a Buddha
作佛事 122 do as taught by the Buddha
作善 122 to do good deeds
作吉祥 122 causing prosperity; śiva-kara