Glossary and Vocabulary for Gagaṇagañjaparipṛcchā (Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing) 大集大虛空藏菩薩所問經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 631 to go; to 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
2 631 to rely on; to depend on 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
3 631 Yu 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
4 631 a crow 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
5 436 suǒ a few; various; some 所獲福業而得校量
6 436 suǒ a place; a location 所獲福業而得校量
7 436 suǒ indicates a passive voice 所獲福業而得校量
8 436 suǒ an ordinal number 所獲福業而得校量
9 436 suǒ meaning 所獲福業而得校量
10 436 suǒ garrison 所獲福業而得校量
11 436 suǒ place; pradeśa 所獲福業而得校量
12 406 Kangxi radical 71 亦無住處復無積聚
13 406 to not have; without 亦無住處復無積聚
14 406 mo 亦無住處復無積聚
15 406 to not have 亦無住處復無積聚
16 406 Wu 亦無住處復無積聚
17 406 mo 亦無住處復無積聚
18 387 to use; to grasp 以善信心入於佛法
19 387 to rely on 以善信心入於佛法
20 387 to regard 以善信心入於佛法
21 387 to be able to 以善信心入於佛法
22 387 to order; to command 以善信心入於佛法
23 387 used after a verb 以善信心入於佛法
24 387 a reason; a cause 以善信心入於佛法
25 387 Israel 以善信心入於佛法
26 387 Yi 以善信心入於佛法
27 387 use; yogena 以善信心入於佛法
28 382 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩由證此法門故
29 382 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩由證此法門故
30 382 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩由證此法門故
31 364 wéi to act as; to serve 是雜染性則為清淨
32 364 wéi to change into; to become 是雜染性則為清淨
33 364 wéi to be; is 是雜染性則為清淨
34 364 wéi to do 是雜染性則為清淨
35 364 wèi to support; to help 是雜染性則為清淨
36 364 wéi to govern 是雜染性則為清淨
37 312 infix potential marker 福不唐捐皆蒙授記
38 244 zhě ca 夫心者是緣生法
39 234 néng can; able 我等悉皆能
40 234 néng ability; capacity 我等悉皆能
41 234 néng a mythical bear-like beast 我等悉皆能
42 234 néng energy 我等悉皆能
43 234 néng function; use 我等悉皆能
44 234 néng talent 我等悉皆能
45 234 néng expert at 我等悉皆能
46 234 néng to be in harmony 我等悉皆能
47 234 néng to tend to; to care for 我等悉皆能
48 234 néng to reach; to arrive at 我等悉皆能
49 234 néng to be able; śak 我等悉皆能
50 231 to reach 我昔曾設深大火坑及和毒食
51 231 to attain 我昔曾設深大火坑及和毒食
52 231 to understand 我昔曾設深大火坑及和毒食
53 231 able to be compared to; to catch up with 我昔曾設深大火坑及和毒食
54 231 to be involved with; to associate with 我昔曾設深大火坑及和毒食
55 231 passing of a feudal title from elder to younger brother 我昔曾設深大火坑及和毒食
56 231 and; ca; api 我昔曾設深大火坑及和毒食
57 220 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 是雜染性則為清淨
58 220 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 是雜染性則為清淨
59 220 清淨 qīngjìng concise 是雜染性則為清淨
60 220 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 是雜染性則為清淨
61 220 清淨 qīngjìng pure and clean 是雜染性則為清淨
62 220 清淨 qīngjìng purity 是雜染性則為清淨
63 220 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 是雜染性則為清淨
64 214 一切 yīqiè temporary 一切皆生奇特之心
65 214 一切 yīqiè the same 一切皆生奇特之心
66 212 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 所獲福業而得校量
67 212 děi to want to; to need to 所獲福業而得校量
68 212 děi must; ought to 所獲福業而得校量
69 212 de 所獲福業而得校量
70 212 de infix potential marker 所獲福業而得校量
71 212 to result in 所獲福業而得校量
72 212 to be proper; to fit; to suit 所獲福業而得校量
73 212 to be satisfied 所獲福業而得校量
74 212 to be finished 所獲福業而得校量
75 212 děi satisfying 所獲福業而得校量
76 212 to contract 所獲福業而得校量
77 212 to hear 所獲福業而得校量
78 212 to have; there is 所獲福業而得校量
79 212 marks time passed 所獲福業而得校量
80 212 obtain; attain; prāpta 所獲福業而得校量
81 211 善男子 shàn nánzǐ good men 豈有善男子
82 211 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 豈有善男子
83 201 虛空 xūkōng empty space 以其虛空不壞
84 201 虛空 xūkōng the sky; space 以其虛空不壞
85 201 虛空 xūkōng vast emptiness 以其虛空不壞
86 201 虛空 xūkōng Void 以其虛空不壞
87 201 虛空 xūkōng the sky; gagana 以其虛空不壞
88 201 虛空 xūkōng empty space; kha 以其虛空不壞
89 200 有情 yǒuqíng having feelings for 有情心行亦復如是
90 200 有情 yǒuqíng friends with 有情心行亦復如是
91 200 有情 yǒuqíng having emotional appeal 有情心行亦復如是
92 200 有情 yǒuqíng sentient being 有情心行亦復如是
93 200 有情 yǒuqíng sentient beings 有情心行亦復如是
94 195 method; way 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
95 195 France 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
96 195 the law; rules; regulations 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
97 195 the teachings of the Buddha; Dharma 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
98 195 a standard; a norm 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
99 195 an institution 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
100 195 to emulate 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
101 195 magic; a magic trick 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
102 195 punishment 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
103 195 Fa 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
104 195 a precedent 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
105 195 a classification of some kinds of Han texts 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
106 195 relating to a ceremony or rite 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
107 195 Dharma 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
108 195 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
109 195 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
110 195 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
111 195 quality; characteristic 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
112 190 zhī to know 當知皆是諸佛境界
113 190 zhī to comprehend 當知皆是諸佛境界
114 190 zhī to inform; to tell 當知皆是諸佛境界
115 190 zhī to administer 當知皆是諸佛境界
116 190 zhī to distinguish; to discern 當知皆是諸佛境界
117 190 zhī to be close friends 當知皆是諸佛境界
118 190 zhī to feel; to sense; to perceive 當知皆是諸佛境界
119 190 zhī to receive; to entertain 當知皆是諸佛境界
120 190 zhī knowledge 當知皆是諸佛境界
121 190 zhī consciousness; perception 當知皆是諸佛境界
122 190 zhī a close friend 當知皆是諸佛境界
123 190 zhì wisdom 當知皆是諸佛境界
124 190 zhì Zhi 當知皆是諸佛境界
125 190 zhī Understanding 當知皆是諸佛境界
126 190 zhī know; jña 當知皆是諸佛境界
127 181 ér Kangxi radical 126 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
128 181 ér as if; to seem like 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
129 181 néng can; able 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
130 181 ér whiskers on the cheeks; sideburns 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
131 181 ér to arrive; up to 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
132 180 xīn heart [organ] 一切皆生奇特之心
133 180 xīn Kangxi radical 61 一切皆生奇特之心
134 180 xīn mind; consciousness 一切皆生奇特之心
135 180 xīn the center; the core; the middle 一切皆生奇特之心
136 180 xīn one of the 28 star constellations 一切皆生奇特之心
137 180 xīn heart 一切皆生奇特之心
138 180 xīn emotion 一切皆生奇特之心
139 180 xīn intention; consideration 一切皆生奇特之心
140 180 xīn disposition; temperament 一切皆生奇特之心
141 180 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 一切皆生奇特之心
142 179 yán to speak; to say; said 歎言
143 179 yán language; talk; words; utterance; speech 歎言
144 179 yán Kangxi radical 149 歎言
145 179 yán phrase; sentence 歎言
146 179 yán a word; a syllable 歎言
147 179 yán a theory; a doctrine 歎言
148 179 yán to regard as 歎言
149 179 yán to act as 歎言
150 179 yán speech; vāc 歎言
151 179 yán speak; vad 歎言
152 175 Yi 亦無住處復無積聚
153 159 self 然我密意說名邪見
154 159 [my] dear 然我密意說名邪見
155 159 Wo 然我密意說名邪見
156 159 self; atman; attan 然我密意說名邪見
157 159 ga 然我密意說名邪見
158 158 zhī to go 一切皆生奇特之心
159 158 zhī to arrive; to go 一切皆生奇特之心
160 158 zhī is 一切皆生奇特之心
161 158 zhī to use 一切皆生奇特之心
162 158 zhī Zhi 一切皆生奇特之心
163 156 èr two 二合
164 156 èr Kangxi radical 7 二合
165 156 èr second 二合
166 156 èr twice; double; di- 二合
167 156 èr more than one kind 二合
168 156 èr two; dvā; dvi 二合
169 156 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如汝所說
170 156 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如汝所說
171 156 shuì to persuade 如汝所說
172 156 shuō to teach; to recite; to explain 如汝所說
173 156 shuō a doctrine; a theory 如汝所說
174 156 shuō to claim; to assert 如汝所說
175 156 shuō allocution 如汝所說
176 156 shuō to criticize; to scold 如汝所說
177 156 shuō to indicate; to refer to 如汝所說
178 156 shuō speach; vāda 如汝所說
179 156 shuō to speak; bhāṣate 如汝所說
180 152 真如 zhēnrú True Thusness 一味性以真如及法界性所攝
181 152 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 一味性以真如及法界性所攝
182 143 shè to absorb; to assimilate 此意樂及增上意樂以何所攝
183 143 shè to take a photo 此意樂及增上意樂以何所攝
184 143 shè a broad rhyme class 此意樂及增上意樂以何所攝
185 143 shè to act for; to represent 此意樂及增上意樂以何所攝
186 143 shè to administer 此意樂及增上意樂以何所攝
187 143 shè to conserve 此意樂及增上意樂以何所攝
188 143 shè to hold; to support 此意樂及增上意樂以何所攝
189 143 shè to get close to 此意樂及增上意樂以何所攝
190 143 shè to help 此意樂及增上意樂以何所攝
191 143 niè peaceful 此意樂及增上意樂以何所攝
192 143 shè samgraha; to hold together; to collect; to combine 此意樂及增上意樂以何所攝
193 141 míng fame; renown; reputation 然我密意說名邪見
194 141 míng a name; personal name; designation 然我密意說名邪見
195 141 míng rank; position 然我密意說名邪見
196 141 míng an excuse 然我密意說名邪見
197 141 míng life 然我密意說名邪見
198 141 míng to name; to call 然我密意說名邪見
199 141 míng to express; to describe 然我密意說名邪見
200 141 míng to be called; to have the name 然我密意說名邪見
201 141 míng to own; to possess 然我密意說名邪見
202 141 míng famous; renowned 然我密意說名邪見
203 141 míng moral 然我密意說名邪見
204 141 míng name; naman 然我密意說名邪見
205 141 míng fame; renown; yasas 然我密意說名邪見
206 139 Buddha; Awakened One 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
207 139 relating to Buddhism 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
208 139 a statue or image of a Buddha 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
209 139 a Buddhist text 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
210 139 to touch; to stroke 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
211 139 Buddha 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
212 139 Buddha; Awakened One 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
213 138 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 受持斯經皆得成就以法莊嚴
214 138 莊嚴 zhuāngyán Dignity 受持斯經皆得成就以法莊嚴
215 138 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 受持斯經皆得成就以法莊嚴
216 138 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 受持斯經皆得成就以法莊嚴
217 137 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
218 137 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
219 135 to join; to combine 二合
220 135 to close 二合
221 135 to agree with; equal to 二合
222 135 to gather 二合
223 135 whole 二合
224 135 to be suitable; to be up to standard 二合
225 135 a musical note 二合
226 135 the conjunction of two astronomical objects 二合
227 135 to fight 二合
228 135 to conclude 二合
229 135 to be similar to 二合
230 135 crowded 二合
231 135 a box 二合
232 135 to copulate 二合
233 135 a partner; a spouse 二合
234 135 harmonious 二合
235 135 He 二合
236 135 a container for grain measurement 二合
237 135 Merge 二合
238 135 unite; saṃyoga 二合
239 134 zhù to dwell; to live; to reside 譬如大地依水而住
240 134 zhù to stop; to halt 譬如大地依水而住
241 134 zhù to retain; to remain 譬如大地依水而住
242 134 zhù to lodge at [temporarily] 譬如大地依水而住
243 134 zhù verb complement 譬如大地依水而住
244 134 zhù attaching; abiding; dwelling on 譬如大地依水而住
245 132 xíng to walk 雖行於布施
246 132 xíng capable; competent 雖行於布施
247 132 háng profession 雖行於布施
248 132 xíng Kangxi radical 144 雖行於布施
249 132 xíng to travel 雖行於布施
250 132 xìng actions; conduct 雖行於布施
251 132 xíng to do; to act; to practice 雖行於布施
252 132 xíng all right; OK; okay 雖行於布施
253 132 háng horizontal line 雖行於布施
254 132 héng virtuous deeds 雖行於布施
255 132 hàng a line of trees 雖行於布施
256 132 hàng bold; steadfast 雖行於布施
257 132 xíng to move 雖行於布施
258 132 xíng to put into effect; to implement 雖行於布施
259 132 xíng travel 雖行於布施
260 132 xíng to circulate 雖行於布施
261 132 xíng running script; running script 雖行於布施
262 132 xíng temporary 雖行於布施
263 132 háng rank; order 雖行於布施
264 132 háng a business; a shop 雖行於布施
265 132 xíng to depart; to leave 雖行於布施
266 132 xíng to experience 雖行於布施
267 132 xíng path; way 雖行於布施
268 132 xíng xing; ballad 雖行於布施
269 132 xíng Xing 雖行於布施
270 132 xíng Practice 雖行於布施
271 132 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 雖行於布施
272 132 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 雖行於布施
273 127 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 如是我已略說一切法所攝
274 127 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 如是我已略說一切法所攝
275 125 big; huge; large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
276 125 Kangxi radical 37 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
277 125 great; major; important 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
278 125 size 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
279 125 old 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
280 125 oldest; earliest 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
281 125 adult 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
282 125 dài an important person 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
283 125 senior 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
284 125 an element 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
285 125 great; mahā 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
286 124 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 是雜染性則為清淨
287 124 a grade; a level 是雜染性則為清淨
288 124 an example; a model 是雜染性則為清淨
289 124 a weighing device 是雜染性則為清淨
290 124 to grade; to rank 是雜染性則為清淨
291 124 to copy; to imitate; to follow 是雜染性則為清淨
292 124 to do 是雜染性則為清淨
293 124 koan; kōan; gong'an 是雜染性則為清淨
294 124 xiàng to observe; to assess 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
295 124 xiàng appearance; portrait; picture 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
296 124 xiàng countenance; personage; character; disposition 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
297 124 xiàng to aid; to help 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
298 124 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
299 124 xiàng a sign; a mark; appearance 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
300 124 xiāng alternately; in turn 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
301 124 xiāng Xiang 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
302 124 xiāng form substance 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
303 124 xiāng to express 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
304 124 xiàng to choose 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
305 124 xiāng Xiang 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
306 124 xiāng an ancient musical instrument 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
307 124 xiāng the seventh lunar month 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
308 124 xiāng to compare 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
309 124 xiàng to divine 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
310 124 xiàng to administer 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
311 124 xiàng helper for a blind person 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
312 124 xiāng rhythm [music] 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
313 124 xiāng the upper frets of a pipa 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
314 124 xiāng coralwood 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
315 124 xiàng ministry 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
316 124 xiàng to supplement; to enhance 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
317 124 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
318 124 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
319 124 xiàng sign; mark; liṅga 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
320 124 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
321 118 xìng gender 是雜染性則為清淨
322 118 xìng nature; disposition 是雜染性則為清淨
323 118 xìng grammatical gender 是雜染性則為清淨
324 118 xìng a property; a quality 是雜染性則為清淨
325 118 xìng life; destiny 是雜染性則為清淨
326 118 xìng sexual desire 是雜染性則為清淨
327 118 xìng scope 是雜染性則為清淨
328 118 xìng nature 是雜染性則為清淨
329 118 lìng to make; to cause to be; to lead 悉令解悟引入法中
330 118 lìng to issue a command 悉令解悟引入法中
331 118 lìng rules of behavior; customs 悉令解悟引入法中
332 118 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 悉令解悟引入法中
333 118 lìng a season 悉令解悟引入法中
334 118 lìng respected; good reputation 悉令解悟引入法中
335 118 lìng good 悉令解悟引入法中
336 118 lìng pretentious 悉令解悟引入法中
337 118 lìng a transcending state of existence 悉令解悟引入法中
338 118 lìng a commander 悉令解悟引入法中
339 118 lìng a commanding quality; an impressive character 悉令解悟引入法中
340 118 lìng lyrics 悉令解悟引入法中
341 118 lìng Ling 悉令解悟引入法中
342 118 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 悉令解悟引入法中
343 115 如來 rúlái Tathagata 猶見如來
344 115 如來 Rúlái Tathagata 猶見如來
345 115 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 猶見如來
346 113 名為 míngwèi to be called 是則名為入正見道
347 111 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 心不曲以正念及正三摩地所攝
348 111 虛空藏菩薩 xūkōngzàng púsà Akasagarbha Bodhisattva 大虛空藏菩薩白佛言
349 106 爾時 ěr shí at that time 爾時
350 106 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
351 104 shí time; a point or period of time 說此法時
352 104 shí a season; a quarter of a year 說此法時
353 104 shí one of the 12 two-hour periods of the day 說此法時
354 104 shí fashionable 說此法時
355 104 shí fate; destiny; luck 說此法時
356 104 shí occasion; opportunity; chance 說此法時
357 104 shí tense 說此法時
358 104 shí particular; special 說此法時
359 104 shí to plant; to cultivate 說此法時
360 104 shí an era; a dynasty 說此法時
361 104 shí time [abstract] 說此法時
362 104 shí seasonal 說此法時
363 104 shí to wait upon 說此法時
364 104 shí hour 說此法時
365 104 shí appropriate; proper; timely 說此法時
366 104 shí Shi 說此法時
367 104 shí a present; currentlt 說此法時
368 104 shí time; kāla 說此法時
369 104 shí at that time; samaya 說此法時
370 99 Kangxi radical 49 如是知已於諸有情生於大悲
371 99 to bring to an end; to stop 如是知已於諸有情生於大悲
372 99 to complete 如是知已於諸有情生於大悲
373 99 to demote; to dismiss 如是知已於諸有情生於大悲
374 99 to recover from an illness 如是知已於諸有情生於大悲
375 99 former; pūrvaka 如是知已於諸有情生於大悲
376 99 to leave; to depart; to go away; to part 號曰離一切纏如來
377 99 a mythical bird 號曰離一切纏如來
378 99 li; one of the eight divinatory trigrams 號曰離一切纏如來
379 99 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 號曰離一切纏如來
380 99 chī a dragon with horns not yet grown 號曰離一切纏如來
381 99 a mountain ash 號曰離一切纏如來
382 99 vanilla; a vanilla-like herb 號曰離一切纏如來
383 99 to be scattered; to be separated 號曰離一切纏如來
384 99 to cut off 號曰離一切纏如來
385 99 to violate; to be contrary to 號曰離一切纏如來
386 99 to be distant from 號曰離一切纏如來
387 99 two 號曰離一切纏如來
388 99 to array; to align 號曰離一切纏如來
389 99 to pass through; to experience 號曰離一切纏如來
390 99 transcendence 號曰離一切纏如來
391 99 無有 wú yǒu there is not 夫煩惱者無有方所
392 99 Māra 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
393 99 evil; vice 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
394 99 a demon; an evil spirit 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
395 99 magic 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
396 99 terrifying 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
397 99 māra 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
398 99 Māra 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
399 96 to go back; to return 或起煩惱或復不起
400 96 to resume; to restart 或起煩惱或復不起
401 96 to do in detail 或起煩惱或復不起
402 96 to restore 或起煩惱或復不起
403 96 to respond; to reply to 或起煩惱或復不起
404 96 Fu; Return 或起煩惱或復不起
405 96 to retaliate; to reciprocate 或起煩惱或復不起
406 96 to avoid forced labor or tax 或起煩惱或復不起
407 96 Fu 或起煩惱或復不起
408 96 doubled; to overlapping; folded 或起煩惱或復不起
409 96 a lined garment with doubled thickness 或起煩惱或復不起
410 94 zhì wisdom; knowledge; understanding 出生無量諸佛智法
411 94 zhì care; prudence 出生無量諸佛智法
412 94 zhì Zhi 出生無量諸佛智法
413 94 zhì clever 出生無量諸佛智法
414 94 zhì Wisdom 出生無量諸佛智法
415 94 zhì jnana; knowing 出生無量諸佛智法
416 92 bǎo a treasure; a valuable item 寶吉祥菩薩曰
417 92 bǎo treasured; cherished 寶吉祥菩薩曰
418 92 bǎo a jewel; gem 寶吉祥菩薩曰
419 92 bǎo precious 寶吉祥菩薩曰
420 92 bǎo noble 寶吉祥菩薩曰
421 92 bǎo an imperial seal 寶吉祥菩薩曰
422 92 bǎo a unit of currency 寶吉祥菩薩曰
423 92 bǎo Bao 寶吉祥菩薩曰
424 92 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 寶吉祥菩薩曰
425 92 bǎo jewel; gem; mani 寶吉祥菩薩曰
426 88 color 譬如染纈或處受色或處不受
427 88 form; matter 譬如染纈或處受色或處不受
428 88 shǎi dice 譬如染纈或處受色或處不受
429 88 Kangxi radical 139 譬如染纈或處受色或處不受
430 88 countenance 譬如染纈或處受色或處不受
431 88 scene; sight 譬如染纈或處受色或處不受
432 88 feminine charm; female beauty 譬如染纈或處受色或處不受
433 88 kind; type 譬如染纈或處受色或處不受
434 88 quality 譬如染纈或處受色或處不受
435 88 to be angry 譬如染纈或處受色或處不受
436 88 to seek; to search for 譬如染纈或處受色或處不受
437 88 lust; sexual desire 譬如染纈或處受色或處不受
438 88 form; rupa 譬如染纈或處受色或處不受
439 87 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
440 87 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
441 87 成就 chéngjiù accomplishment 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
442 87 成就 chéngjiù Achievements 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
443 87 成就 chéngjiù to attained; to obtain 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
444 87 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
445 87 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 唯願世尊令我速獲無住相施功德成就
446 85 to be near by; to be close to 即解嚴身上妙瓔珞
447 85 at that time 即解嚴身上妙瓔珞
448 85 to be exactly the same as; to be thus 即解嚴身上妙瓔珞
449 85 supposed; so-called 即解嚴身上妙瓔珞
450 85 to arrive at; to ascend 即解嚴身上妙瓔珞
451 82 sentence 句梨
452 82 gōu to bend; to strike; to catch 句梨
453 82 gōu to tease 句梨
454 82 gōu to delineate 句梨
455 82 gōu a young bud 句梨
456 82 clause; phrase; line 句梨
457 82 a musical phrase 句梨
458 82 verse; pada; gāthā 句梨
459 82 jiàn to see 見與波旬授菩提記
460 82 jiàn opinion; view; understanding 見與波旬授菩提記
461 82 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見與波旬授菩提記
462 82 jiàn refer to; for details see 見與波旬授菩提記
463 82 jiàn to appear 見與波旬授菩提記
464 82 jiàn to meet 見與波旬授菩提記
465 82 jiàn to receive (a guest) 見與波旬授菩提記
466 82 jiàn let me; kindly 見與波旬授菩提記
467 82 jiàn Jian 見與波旬授菩提記
468 82 xiàn to appear 見與波旬授菩提記
469 82 xiàn to introduce 見與波旬授菩提記
470 82 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見與波旬授菩提記
471 81 shēng to be born; to give birth 一切皆生奇特之心
472 81 shēng to live 一切皆生奇特之心
473 81 shēng raw 一切皆生奇特之心
474 81 shēng a student 一切皆生奇特之心
475 81 shēng life 一切皆生奇特之心
476 81 shēng to produce; to give rise 一切皆生奇特之心
477 81 shēng alive 一切皆生奇特之心
478 81 shēng a lifetime 一切皆生奇特之心
479 81 shēng to initiate; to become 一切皆生奇特之心
480 81 shēng to grow 一切皆生奇特之心
481 81 shēng unfamiliar 一切皆生奇特之心
482 81 shēng not experienced 一切皆生奇特之心
483 81 shēng hard; stiff; strong 一切皆生奇特之心
484 81 shēng having academic or professional knowledge 一切皆生奇特之心
485 81 shēng a male role in traditional theatre 一切皆生奇特之心
486 81 shēng gender 一切皆生奇特之心
487 81 shēng to develop; to grow 一切皆生奇特之心
488 81 shēng to set up 一切皆生奇特之心
489 81 shēng a prostitute 一切皆生奇特之心
490 81 shēng a captive 一切皆生奇特之心
491 81 shēng a gentleman 一切皆生奇特之心
492 81 shēng Kangxi radical 100 一切皆生奇特之心
493 81 shēng unripe 一切皆生奇特之心
494 81 shēng nature 一切皆生奇特之心
495 81 shēng to inherit; to succeed 一切皆生奇特之心
496 81 shēng destiny 一切皆生奇特之心
497 81 shēng birth 一切皆生奇特之心
498 81 zuò to do 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
499 81 zuò to act as; to serve as 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
500 81 zuò to start 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事

Frequencies of all Words

Top 1004

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 720 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 無積聚故住不生滅自性相應
2 720 old; ancient; former; past 無積聚故住不生滅自性相應
3 720 reason; cause; purpose 無積聚故住不生滅自性相應
4 720 to die 無積聚故住不生滅自性相應
5 720 so; therefore; hence 無積聚故住不生滅自性相應
6 720 original 無積聚故住不生滅自性相應
7 720 accident; happening; instance 無積聚故住不生滅自性相應
8 720 a friend; an acquaintance; friendship 無積聚故住不生滅自性相應
9 720 something in the past 無積聚故住不生滅自性相應
10 720 deceased; dead 無積聚故住不生滅自性相應
11 720 still; yet 無積聚故住不生滅自性相應
12 631 in; at 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
13 631 in; at 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
14 631 in; at; to; from 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
15 631 to go; to 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
16 631 to rely on; to depend on 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
17 631 to go to; to arrive at 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
18 631 from 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
19 631 give 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
20 631 oppposing 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
21 631 and 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
22 631 compared to 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
23 631 by 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
24 631 and; as well as 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
25 631 for 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
26 631 Yu 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
27 631 a crow 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
28 631 whew; wow 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
29 436 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所獲福業而得校量
30 436 suǒ an office; an institute 所獲福業而得校量
31 436 suǒ introduces a relative clause 所獲福業而得校量
32 436 suǒ it 所獲福業而得校量
33 436 suǒ if; supposing 所獲福業而得校量
34 436 suǒ a few; various; some 所獲福業而得校量
35 436 suǒ a place; a location 所獲福業而得校量
36 436 suǒ indicates a passive voice 所獲福業而得校量
37 436 suǒ that which 所獲福業而得校量
38 436 suǒ an ordinal number 所獲福業而得校量
39 436 suǒ meaning 所獲福業而得校量
40 436 suǒ garrison 所獲福業而得校量
41 436 suǒ place; pradeśa 所獲福業而得校量
42 436 suǒ that which; yad 所獲福業而得校量
43 406 no 亦無住處復無積聚
44 406 Kangxi radical 71 亦無住處復無積聚
45 406 to not have; without 亦無住處復無積聚
46 406 has not yet 亦無住處復無積聚
47 406 mo 亦無住處復無積聚
48 406 do not 亦無住處復無積聚
49 406 not; -less; un- 亦無住處復無積聚
50 406 regardless of 亦無住處復無積聚
51 406 to not have 亦無住處復無積聚
52 406 um 亦無住處復無積聚
53 406 Wu 亦無住處復無積聚
54 406 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 亦無住處復無積聚
55 406 not; non- 亦無住處復無積聚
56 406 mo 亦無住處復無積聚
57 387 so as to; in order to 以善信心入於佛法
58 387 to use; to regard as 以善信心入於佛法
59 387 to use; to grasp 以善信心入於佛法
60 387 according to 以善信心入於佛法
61 387 because of 以善信心入於佛法
62 387 on a certain date 以善信心入於佛法
63 387 and; as well as 以善信心入於佛法
64 387 to rely on 以善信心入於佛法
65 387 to regard 以善信心入於佛法
66 387 to be able to 以善信心入於佛法
67 387 to order; to command 以善信心入於佛法
68 387 further; moreover 以善信心入於佛法
69 387 used after a verb 以善信心入於佛法
70 387 very 以善信心入於佛法
71 387 already 以善信心入於佛法
72 387 increasingly 以善信心入於佛法
73 387 a reason; a cause 以善信心入於佛法
74 387 Israel 以善信心入於佛法
75 387 Yi 以善信心入於佛法
76 387 use; yogena 以善信心入於佛法
77 382 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩由證此法門故
78 382 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩由證此法門故
79 382 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩由證此法門故
80 366 shì is; are; am; to be 實是諸佛如來境界
81 366 shì is exactly 實是諸佛如來境界
82 366 shì is suitable; is in contrast 實是諸佛如來境界
83 366 shì this; that; those 實是諸佛如來境界
84 366 shì really; certainly 實是諸佛如來境界
85 366 shì correct; yes; affirmative 實是諸佛如來境界
86 366 shì true 實是諸佛如來境界
87 366 shì is; has; exists 實是諸佛如來境界
88 366 shì used between repetitions of a word 實是諸佛如來境界
89 366 shì a matter; an affair 實是諸佛如來境界
90 366 shì Shi 實是諸佛如來境界
91 366 shì is; bhū 實是諸佛如來境界
92 366 shì this; idam 實是諸佛如來境界
93 364 wèi for; to 是雜染性則為清淨
94 364 wèi because of 是雜染性則為清淨
95 364 wéi to act as; to serve 是雜染性則為清淨
96 364 wéi to change into; to become 是雜染性則為清淨
97 364 wéi to be; is 是雜染性則為清淨
98 364 wéi to do 是雜染性則為清淨
99 364 wèi for 是雜染性則為清淨
100 364 wèi because of; for; to 是雜染性則為清淨
101 364 wèi to 是雜染性則為清淨
102 364 wéi in a passive construction 是雜染性則為清淨
103 364 wéi forming a rehetorical question 是雜染性則為清淨
104 364 wéi forming an adverb 是雜染性則為清淨
105 364 wéi to add emphasis 是雜染性則為清淨
106 364 wèi to support; to help 是雜染性則為清淨
107 364 wéi to govern 是雜染性則為清淨
108 312 not; no 福不唐捐皆蒙授記
109 312 expresses that a certain condition cannot be acheived 福不唐捐皆蒙授記
110 312 as a correlative 福不唐捐皆蒙授記
111 312 no (answering a question) 福不唐捐皆蒙授記
112 312 forms a negative adjective from a noun 福不唐捐皆蒙授記
113 312 at the end of a sentence to form a question 福不唐捐皆蒙授記
114 312 to form a yes or no question 福不唐捐皆蒙授記
115 312 infix potential marker 福不唐捐皆蒙授記
116 312 no; na 福不唐捐皆蒙授記
117 283 如是 rúshì thus; so 有情心行亦復如是
118 283 如是 rúshì thus, so 有情心行亦復如是
119 263 zhū all; many; various 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
120 263 zhū Zhu 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
121 263 zhū all; members of the class 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
122 263 zhū interrogative particle 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
123 263 zhū him; her; them; it 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
124 263 zhū of; in 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
125 263 zhū all; many; sarva 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
126 244 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 夫心者是緣生法
127 244 zhě that 夫心者是緣生法
128 244 zhě nominalizing function word 夫心者是緣生法
129 244 zhě used to mark a definition 夫心者是緣生法
130 244 zhě used to mark a pause 夫心者是緣生法
131 244 zhě topic marker; that; it 夫心者是緣生法
132 244 zhuó according to 夫心者是緣生法
133 244 zhě ca 夫心者是緣生法
134 234 néng can; able 我等悉皆能
135 234 néng ability; capacity 我等悉皆能
136 234 néng a mythical bear-like beast 我等悉皆能
137 234 néng energy 我等悉皆能
138 234 néng function; use 我等悉皆能
139 234 néng may; should; permitted to 我等悉皆能
140 234 néng talent 我等悉皆能
141 234 néng expert at 我等悉皆能
142 234 néng to be in harmony 我等悉皆能
143 234 néng to tend to; to care for 我等悉皆能
144 234 néng to reach; to arrive at 我等悉皆能
145 234 néng as long as; only 我等悉皆能
146 234 néng even if 我等悉皆能
147 234 néng but 我等悉皆能
148 234 néng in this way 我等悉皆能
149 234 néng to be able; śak 我等悉皆能
150 231 to reach 我昔曾設深大火坑及和毒食
151 231 and 我昔曾設深大火坑及和毒食
152 231 coming to; when 我昔曾設深大火坑及和毒食
153 231 to attain 我昔曾設深大火坑及和毒食
154 231 to understand 我昔曾設深大火坑及和毒食
155 231 able to be compared to; to catch up with 我昔曾設深大火坑及和毒食
156 231 to be involved with; to associate with 我昔曾設深大火坑及和毒食
157 231 passing of a feudal title from elder to younger brother 我昔曾設深大火坑及和毒食
158 231 and; ca; api 我昔曾設深大火坑及和毒食
159 220 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 是雜染性則為清淨
160 220 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 是雜染性則為清淨
161 220 清淨 qīngjìng concise 是雜染性則為清淨
162 220 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 是雜染性則為清淨
163 220 清淨 qīngjìng pure and clean 是雜染性則為清淨
164 220 清淨 qīngjìng purity 是雜染性則為清淨
165 220 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 是雜染性則為清淨
166 218 yǒu is; are; to exist 豈有善男子
167 218 yǒu to have; to possess 豈有善男子
168 218 yǒu indicates an estimate 豈有善男子
169 218 yǒu indicates a large quantity 豈有善男子
170 218 yǒu indicates an affirmative response 豈有善男子
171 218 yǒu a certain; used before a person, time, or place 豈有善男子
172 218 yǒu used to compare two things 豈有善男子
173 218 yǒu used in a polite formula before certain verbs 豈有善男子
174 218 yǒu used before the names of dynasties 豈有善男子
175 218 yǒu a certain thing; what exists 豈有善男子
176 218 yǒu multiple of ten and ... 豈有善男子
177 218 yǒu abundant 豈有善男子
178 218 yǒu purposeful 豈有善男子
179 218 yǒu You 豈有善男子
180 218 yǒu 1. existence; 2. becoming 豈有善男子
181 218 yǒu becoming; bhava 豈有善男子
182 215 ruò to seem; to be like; as 若如理觀察
183 215 ruò seemingly 若如理觀察
184 215 ruò if 若如理觀察
185 215 ruò you 若如理觀察
186 215 ruò this; that 若如理觀察
187 215 ruò and; or 若如理觀察
188 215 ruò as for; pertaining to 若如理觀察
189 215 pomegranite 若如理觀察
190 215 ruò to choose 若如理觀察
191 215 ruò to agree; to accord with; to conform to 若如理觀察
192 215 ruò thus 若如理觀察
193 215 ruò pollia 若如理觀察
194 215 ruò Ruo 若如理觀察
195 215 ruò only then 若如理觀察
196 215 ja 若如理觀察
197 215 jñā 若如理觀察
198 214 一切 yīqiè all; every; everything 一切皆生奇特之心
199 214 一切 yīqiè temporary 一切皆生奇特之心
200 214 一切 yīqiè the same 一切皆生奇特之心
201 214 一切 yīqiè generally 一切皆生奇特之心
202 214 一切 yīqiè all, everything 一切皆生奇特之心
203 214 一切 yīqiè all; sarva 一切皆生奇特之心
204 212 de potential marker 所獲福業而得校量
205 212 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 所獲福業而得校量
206 212 děi must; ought to 所獲福業而得校量
207 212 děi to want to; to need to 所獲福業而得校量
208 212 děi must; ought to 所獲福業而得校量
209 212 de 所獲福業而得校量
210 212 de infix potential marker 所獲福業而得校量
211 212 to result in 所獲福業而得校量
212 212 to be proper; to fit; to suit 所獲福業而得校量
213 212 to be satisfied 所獲福業而得校量
214 212 to be finished 所獲福業而得校量
215 212 de result of degree 所獲福業而得校量
216 212 de marks completion of an action 所獲福業而得校量
217 212 děi satisfying 所獲福業而得校量
218 212 to contract 所獲福業而得校量
219 212 marks permission or possibility 所獲福業而得校量
220 212 expressing frustration 所獲福業而得校量
221 212 to hear 所獲福業而得校量
222 212 to have; there is 所獲福業而得校量
223 212 marks time passed 所獲福業而得校量
224 212 obtain; attain; prāpta 所獲福業而得校量
225 211 善男子 shàn nánzǐ good men 豈有善男子
226 211 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 豈有善男子
227 201 虛空 xūkōng empty space 以其虛空不壞
228 201 虛空 xūkōng the sky; space 以其虛空不壞
229 201 虛空 xūkōng vast emptiness 以其虛空不壞
230 201 虛空 xūkōng Void 以其虛空不壞
231 201 虛空 xūkōng the sky; gagana 以其虛空不壞
232 201 虛空 xūkōng empty space; kha 以其虛空不壞
233 200 有情 yǒuqíng having feelings for 有情心行亦復如是
234 200 有情 yǒuqíng friends with 有情心行亦復如是
235 200 有情 yǒuqíng having emotional appeal 有情心行亦復如是
236 200 有情 yǒuqíng sentient being 有情心行亦復如是
237 200 有情 yǒuqíng sentient beings 有情心行亦復如是
238 195 method; way 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
239 195 France 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
240 195 the law; rules; regulations 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
241 195 the teachings of the Buddha; Dharma 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
242 195 a standard; a norm 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
243 195 an institution 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
244 195 to emulate 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
245 195 magic; a magic trick 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
246 195 punishment 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
247 195 Fa 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
248 195 a precedent 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
249 195 a classification of some kinds of Han texts 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
250 195 relating to a ceremony or rite 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
251 195 Dharma 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
252 195 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
253 195 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
254 195 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
255 195 quality; characteristic 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
256 190 zhī to know 當知皆是諸佛境界
257 190 zhī to comprehend 當知皆是諸佛境界
258 190 zhī to inform; to tell 當知皆是諸佛境界
259 190 zhī to administer 當知皆是諸佛境界
260 190 zhī to distinguish; to discern 當知皆是諸佛境界
261 190 zhī to be close friends 當知皆是諸佛境界
262 190 zhī to feel; to sense; to perceive 當知皆是諸佛境界
263 190 zhī to receive; to entertain 當知皆是諸佛境界
264 190 zhī knowledge 當知皆是諸佛境界
265 190 zhī consciousness; perception 當知皆是諸佛境界
266 190 zhī a close friend 當知皆是諸佛境界
267 190 zhì wisdom 當知皆是諸佛境界
268 190 zhì Zhi 當知皆是諸佛境界
269 190 zhī Understanding 當知皆是諸佛境界
270 190 zhī know; jña 當知皆是諸佛境界
271 186 this; these 菩薩由證此法門故
272 186 in this way 菩薩由證此法門故
273 186 otherwise; but; however; so 菩薩由證此法門故
274 186 at this time; now; here 菩薩由證此法門故
275 186 this; here; etad 菩薩由證此法門故
276 185 such as; for example; for instance 如汝所說
277 185 if 如汝所說
278 185 in accordance with 如汝所說
279 185 to be appropriate; should; with regard to 如汝所說
280 185 this 如汝所說
281 185 it is so; it is thus; can be compared with 如汝所說
282 185 to go to 如汝所說
283 185 to meet 如汝所說
284 185 to appear; to seem; to be like 如汝所說
285 185 at least as good as 如汝所說
286 185 and 如汝所說
287 185 or 如汝所說
288 185 but 如汝所說
289 185 then 如汝所說
290 185 naturally 如汝所說
291 185 expresses a question or doubt 如汝所說
292 185 you 如汝所說
293 185 the second lunar month 如汝所說
294 185 in; at 如汝所說
295 185 Ru 如汝所說
296 185 Thus 如汝所說
297 185 thus; tathā 如汝所說
298 185 like; iva 如汝所說
299 183 that; those 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
300 183 another; the other 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
301 183 that; tad 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
302 181 ér and; as well as; but (not); yet (not) 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
303 181 ér Kangxi radical 126 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
304 181 ér you 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
305 181 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
306 181 ér right away; then 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
307 181 ér but; yet; however; while; nevertheless 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
308 181 ér if; in case; in the event that 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
309 181 ér therefore; as a result; thus 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
310 181 ér how can it be that? 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
311 181 ér so as to 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
312 181 ér only then 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
313 181 ér as if; to seem like 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
314 181 néng can; able 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
315 181 ér whiskers on the cheeks; sideburns 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
316 181 ér me 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
317 181 ér to arrive; up to 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
318 181 ér possessive 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
319 180 xīn heart [organ] 一切皆生奇特之心
320 180 xīn Kangxi radical 61 一切皆生奇特之心
321 180 xīn mind; consciousness 一切皆生奇特之心
322 180 xīn the center; the core; the middle 一切皆生奇特之心
323 180 xīn one of the 28 star constellations 一切皆生奇特之心
324 180 xīn heart 一切皆生奇特之心
325 180 xīn emotion 一切皆生奇特之心
326 180 xīn intention; consideration 一切皆生奇特之心
327 180 xīn disposition; temperament 一切皆生奇特之心
328 180 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 一切皆生奇特之心
329 179 yán to speak; to say; said 歎言
330 179 yán language; talk; words; utterance; speech 歎言
331 179 yán Kangxi radical 149 歎言
332 179 yán a particle with no meaning 歎言
333 179 yán phrase; sentence 歎言
334 179 yán a word; a syllable 歎言
335 179 yán a theory; a doctrine 歎言
336 179 yán to regard as 歎言
337 179 yán to act as 歎言
338 179 yán speech; vāc 歎言
339 179 yán speak; vad 歎言
340 175 also; too 亦無住處復無積聚
341 175 but 亦無住處復無積聚
342 175 this; he; she 亦無住處復無積聚
343 175 although; even though 亦無住處復無積聚
344 175 already 亦無住處復無積聚
345 175 particle with no meaning 亦無住處復無積聚
346 175 Yi 亦無住處復無積聚
347 159 I; me; my 然我密意說名邪見
348 159 self 然我密意說名邪見
349 159 we; our 然我密意說名邪見
350 159 [my] dear 然我密意說名邪見
351 159 Wo 然我密意說名邪見
352 159 self; atman; attan 然我密意說名邪見
353 159 ga 然我密意說名邪見
354 159 I; aham 然我密意說名邪見
355 158 zhī him; her; them; that 一切皆生奇特之心
356 158 zhī used between a modifier and a word to form a word group 一切皆生奇特之心
357 158 zhī to go 一切皆生奇特之心
358 158 zhī this; that 一切皆生奇特之心
359 158 zhī genetive marker 一切皆生奇特之心
360 158 zhī it 一切皆生奇特之心
361 158 zhī in 一切皆生奇特之心
362 158 zhī all 一切皆生奇特之心
363 158 zhī and 一切皆生奇特之心
364 158 zhī however 一切皆生奇特之心
365 158 zhī if 一切皆生奇特之心
366 158 zhī then 一切皆生奇特之心
367 158 zhī to arrive; to go 一切皆生奇特之心
368 158 zhī is 一切皆生奇特之心
369 158 zhī to use 一切皆生奇特之心
370 158 zhī Zhi 一切皆生奇特之心
371 156 èr two 二合
372 156 èr Kangxi radical 7 二合
373 156 èr second 二合
374 156 èr twice; double; di- 二合
375 156 èr another; the other 二合
376 156 èr more than one kind 二合
377 156 èr two; dvā; dvi 二合
378 156 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如汝所說
379 156 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如汝所說
380 156 shuì to persuade 如汝所說
381 156 shuō to teach; to recite; to explain 如汝所說
382 156 shuō a doctrine; a theory 如汝所說
383 156 shuō to claim; to assert 如汝所說
384 156 shuō allocution 如汝所說
385 156 shuō to criticize; to scold 如汝所說
386 156 shuō to indicate; to refer to 如汝所說
387 156 shuō speach; vāda 如汝所說
388 156 shuō to speak; bhāṣate 如汝所說
389 152 真如 zhēnrú True Thusness 一味性以真如及法界性所攝
390 152 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 一味性以真如及法界性所攝
391 149 云何 yúnhé why 於汝意云何
392 143 shè to absorb; to assimilate 此意樂及增上意樂以何所攝
393 143 shè to take a photo 此意樂及增上意樂以何所攝
394 143 shè a broad rhyme class 此意樂及增上意樂以何所攝
395 143 shè to act for; to represent 此意樂及增上意樂以何所攝
396 143 shè to administer 此意樂及增上意樂以何所攝
397 143 shè to conserve 此意樂及增上意樂以何所攝
398 143 shè to hold; to support 此意樂及增上意樂以何所攝
399 143 shè to get close to 此意樂及增上意樂以何所攝
400 143 shè to help 此意樂及增上意樂以何所攝
401 143 niè peaceful 此意樂及增上意樂以何所攝
402 143 shè samgraha; to hold together; to collect; to combine 此意樂及增上意樂以何所攝
403 141 míng measure word for people 然我密意說名邪見
404 141 míng fame; renown; reputation 然我密意說名邪見
405 141 míng a name; personal name; designation 然我密意說名邪見
406 141 míng rank; position 然我密意說名邪見
407 141 míng an excuse 然我密意說名邪見
408 141 míng life 然我密意說名邪見
409 141 míng to name; to call 然我密意說名邪見
410 141 míng to express; to describe 然我密意說名邪見
411 141 míng to be called; to have the name 然我密意說名邪見
412 141 míng to own; to possess 然我密意說名邪見
413 141 míng famous; renowned 然我密意說名邪見
414 141 míng moral 然我密意說名邪見
415 141 míng name; naman 然我密意說名邪見
416 141 míng fame; renown; yasas 然我密意說名邪見
417 139 Buddha; Awakened One 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
418 139 relating to Buddhism 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
419 139 a statue or image of a Buddha 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
420 139 a Buddhist text 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
421 139 to touch; to stroke 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
422 139 Buddha 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
423 139 Buddha; Awakened One 彼等諸魔於佛善說法毘奈耶而作魔事
424 138 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 受持斯經皆得成就以法莊嚴
425 138 莊嚴 zhuāngyán Dignity 受持斯經皆得成就以法莊嚴
426 138 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 受持斯經皆得成就以法莊嚴
427 138 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 受持斯經皆得成就以法莊嚴
428 137 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
429 137 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
430 135 to join; to combine 二合
431 135 a time; a trip 二合
432 135 to close 二合
433 135 to agree with; equal to 二合
434 135 to gather 二合
435 135 whole 二合
436 135 to be suitable; to be up to standard 二合
437 135 a musical note 二合
438 135 the conjunction of two astronomical objects 二合
439 135 to fight 二合
440 135 to conclude 二合
441 135 to be similar to 二合
442 135 and; also 二合
443 135 crowded 二合
444 135 a box 二合
445 135 to copulate 二合
446 135 a partner; a spouse 二合
447 135 harmonious 二合
448 135 should 二合
449 135 He 二合
450 135 a unit of measure for grain 二合
451 135 a container for grain measurement 二合
452 135 Merge 二合
453 135 unite; saṃyoga 二合
454 134 zhù to dwell; to live; to reside 譬如大地依水而住
455 134 zhù to stop; to halt 譬如大地依水而住
456 134 zhù to retain; to remain 譬如大地依水而住
457 134 zhù to lodge at [temporarily] 譬如大地依水而住
458 134 zhù firmly; securely 譬如大地依水而住
459 134 zhù verb complement 譬如大地依水而住
460 134 zhù attaching; abiding; dwelling on 譬如大地依水而住
461 132 xíng to walk 雖行於布施
462 132 xíng capable; competent 雖行於布施
463 132 háng profession 雖行於布施
464 132 háng line; row 雖行於布施
465 132 xíng Kangxi radical 144 雖行於布施
466 132 xíng to travel 雖行於布施
467 132 xìng actions; conduct 雖行於布施
468 132 xíng to do; to act; to practice 雖行於布施
469 132 xíng all right; OK; okay 雖行於布施
470 132 háng horizontal line 雖行於布施
471 132 héng virtuous deeds 雖行於布施
472 132 hàng a line of trees 雖行於布施
473 132 hàng bold; steadfast 雖行於布施
474 132 xíng to move 雖行於布施
475 132 xíng to put into effect; to implement 雖行於布施
476 132 xíng travel 雖行於布施
477 132 xíng to circulate 雖行於布施
478 132 xíng running script; running script 雖行於布施
479 132 xíng temporary 雖行於布施
480 132 xíng soon 雖行於布施
481 132 háng rank; order 雖行於布施
482 132 háng a business; a shop 雖行於布施
483 132 xíng to depart; to leave 雖行於布施
484 132 xíng to experience 雖行於布施
485 132 xíng path; way 雖行於布施
486 132 xíng xing; ballad 雖行於布施
487 132 xíng a round [of drinks] 雖行於布施
488 132 xíng Xing 雖行於布施
489 132 xíng moreover; also 雖行於布施
490 132 xíng Practice 雖行於布施
491 132 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 雖行於布施
492 132 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 雖行於布施
493 127 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 如是我已略說一切法所攝
494 127 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 如是我已略說一切法所攝
495 125 big; huge; large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
496 125 Kangxi radical 37 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
497 125 great; major; important 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
498 125 size 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
499 125 old 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
500 125 greatly; very 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
use; yogena
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
no; na
如是 rúshì thus, so
zhū all; many; sarva
zhě ca
néng to be able; śak

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦婆 196 Akṣobhya
阿赖耶 阿賴耶 196 Ālaya Consciousness; Store-house Consciousness
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿罗诃 阿羅訶 196
 1. Arhat
 2. Arhat
阿难陀 阿難陀 196 Ananda; Ānanda
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
宝藏菩萨 寶藏菩薩 98 Treasure Store Bodhisattva
宝思惟 寶思惟 98 Ratnacinta
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
宝手 寶手 98 Ratnapani
宝手菩萨 寶手菩薩 98 Ratnapāṇi; Ratnapāṇi Bodhisattva; Ratnapani
北方 98 The North
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
遍一切处 遍一切處 98 Vairocana
波旬 98 Pāpīyāms; Pāpimant
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
常边 常邊 99 śāśvatānta; extreme of eternalism
慈氏 99 Maitreya
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
大悲者 100 Compassionate One
大集大虚空藏菩萨所问经 大集大虛空藏菩薩所問經 100 Gagaṇagañjaparipṛcchā; Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing
大集经 大集經 68
 1. Great Collection Sutra
 2. Mahasamghata; Mahāsaṃghāta; Maha Sajnipata Sutra; Mahā-sajnipāta-sūtra; Mahāsannipāta
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大威德 100 Yamantaka
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大光 100 Vistīrṇavatī
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大甲 100 Tachia
达磨 達磨 100 Bodhidharma
达摩 達摩 68 Bodhidharma
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100 The East; The Orient
兜率 100 Tusita
都监 都監 100
 1. Executive
 2. Executive
多陀阿伽度 100 Tathagata
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
法云 法雲 102 Fa Yun
法常 102 Damei Fachang
法光 102 Faguang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
烦恼浊 煩惱濁 102 affliction degeneration; kleshakashaya
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵众 梵眾 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法实 法實 102 Dharmasatya
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
佛陀 102 Buddha; the all-enlightened one
高丽 高麗 71 Korean Goryeo Dynasty
光明遍照 103 Vairocana
广智 廣智 103 Guangzhi
慧照 72 Hui Zhao
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
慧能 72 Huineng
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
净意 淨意 106 Śuddhamati
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
殑伽河 106 Ganges River
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
拘留孙 拘留孫 106 Krakucchanda Buddha
俱卢 俱盧 107 Kuru
乐变化天 樂變化天 108 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
楞伽 楞伽 108 Lankavatara
楞迦 108 Lanka
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
轮围山 輪圍山 108 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. ra
罗摩 羅摩 108 Rāma
每怛哩 109 Maitreya
没驮 沒馱 109 Buddha
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙慧 77 Sumatī; Sumagadhi; Sukhamati; Sukhavati
魔道 109 Mara's Realm
魔波旬 109 Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant
魔怨 109 Māra
捺落迦 110 Naraka; Hell
那罗延 那羅延 110 Narayana
能忍 110 able to endure; sahā
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
千叶 千葉 113 Chiba
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
萨达摩 薩達摩 115 the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
善化 83 Shanhua
沙陀 115 Shatuo
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
胜庄 勝莊 115 Seungjang
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
受者 115 The Recipient
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四魔 115 the four kinds of evil
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
苏迷卢山 蘇迷盧山 83 Mount Sumeru; Mount Meru
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
他化天 116 Paranirmita-Vasavartin Heaven
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天魔波旬 116 Mara Pisuna
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
威德王 119 Wideok of Baekje
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
87 Wu
五趣 119 Five Realms
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
120
 1. what?; where?; why?
 2. a slave; a servant
 3. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 4. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 5. Xi
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
显德 顯德 120 Xiande
香象 120 Gandhahastī
相如 120 Xiangru
小乘 120 Hinayana
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空住 虛空住 120 Ākāśapratiṣṭhita
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
琰魔 121 Yama
夜摩 121 Yama
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
营事 營事 121 Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
应断 應斷 121 Krakucchanda
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
有顶 有頂 121 Akanistha
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正知 122 Zheng Zhi
智慧门 智慧門 122 The Gate of Wisdom
智人 90 Homo sapiens
中说 中說 122 Zhong Shuo
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
住无戏论 住無戲論 122 Aprapancaviharin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 909.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱灭则取灭 愛滅則取滅 195 from the suppression of longing results that of striving
爱缘取 愛緣取 195 from craving as a requisite condition comes clinging
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
阿兰若 阿蘭若 196
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
安乐行 安樂行 196
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful conduct
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八圣道分 八聖道分 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 98 to address the Buddha
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
般涅槃 98 parinirvana
般若时 般若時 98 Prajñāpāramitā period
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
报佛 報佛 98 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
本不生 98 originally having a state of no birth; non-arising; adyanutpada
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
本愿力 本願力 98
 1. the power of a vow
 2. Power of the Original Vow
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
变化人 變化人 98 imagined person
边见 邊見 98 extreme views; antagrahadrsti
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
变现 變現 98 to conjure
变易 變易 98
 1. to change
 2. change
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
遍知 98
 1. to know; to understand; parijñā
 2. to be omniscient; to be all knowing
苾刍 苾蒭 98 a monk; a bhikkhu
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不害 98 non-harm
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不净观 不淨觀 98 contemplation of impurity
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不了义经 不了義經 98 texts that do not explain the meaning
不轻 不輕 98 never disparage
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不善心 98 an unwholesome mind
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
叉手 99 hands folded
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
禅味 禪味 99
 1. Taste of Chan
 2. meditative joy
缠无明 纏無明 99 the bondage of ignorance
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
禅定波罗蜜 禪定波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
常乐 常樂 99 lasting joy
常勤 99 practised; pratipanna
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
谄诳 諂誑 99 to cheat; śaṭha
禅那波罗蜜 禪那波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
尘劫 塵劫 99 kalpas as numerous as grains of dust
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
成满 成滿 99 to become complete
尘累 塵累 99 the burden of mental affliction; the karmic burden of defilements
瞋心 99
 1. anger; a heart of anger
 2. Anger
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
癡心 99 a mind of ignorance
付嘱 付囑 99 to entrust to
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
初发心 初發心 99 initial determination
触灭则受灭 觸滅則受滅 99 from the suppression of contact results that of sensation
出世法 99 World-Transcending Teachings
出世间道 出世間道 99 the undefiled way
除愈 99 to heal and recover completely
触缘受 觸緣受 99 from contact as a requisite condition comes feeling
幢幡 99 a hanging banner
垂慈 99 extended compassion
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
除疑 99 to eliminate doubt
慈悲观 慈悲觀 99 contemplation of loving-kindness and compassion
慈心 99 compassion; a compassionate mind
麁恶 麁惡 99 disgusting
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大沙门 大沙門 100 great monastic
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大医王 大醫王 100
 1. Great Lord of healing
 2. Great Healing King
大愿 大願 100 a great vow
大藏 100 Buddhist canon
大智慧 100 great wisdom and knowledge
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
怛啰 怛囉 100 trasana; terrifying
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道中 100 on the path
到彼岸 100
 1. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
道智 100 knowledge of the path; mārgajñatā; margajnata
大人相 100 marks of excellence of a great man
大摄受 大攝受 100 great all-embracing receiver
得佛 100 to become a Buddha
等身 100 a life-size image
等持 100
 1. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
 2. holding oneself in equanimity
等流 100 outflow; niṣyanda
等引 100 equipose; samāhita
等至 100 samāpatti; meditative attainment
地居天 100
 1. earth-dwelling deities
 2. Dwelling Ground Heaven
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
定观 定觀 100 to visualize in meditation
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
第一义空 第一義空 100 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
度世 100 to pass through life
断见 斷見 100 Nihilism
杜多 100 elimination of defilements through ascetic practice
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
覩见 覩見 100 to observe
钝根 鈍根 100
 1. dull ability
 2. dull aptitude
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
度生 100 to save beings
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶世 惡世 195 an evil age
恶作 惡作 195 evil doing; remorse; kaukritya; kukkucca
二边 二邊 195 two extremes
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二乘 195 the two vehicles
二相 195 the two attributes
二心 195 two minds
二种 二種 195 two kinds
恶友 惡友 195 a bad friend
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法化 102 conversion through teaching of the Dharma
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
法乐 法樂 102
 1. dharma joy
 2. Dharma joy
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
法念处 法念處 102
 1. Mindfulness of Dharma
 2. mindfulness of dharmas
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法体 法體 102 essence of all things; spiritual body
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法行 102 to practice the Dharma
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
法处 法處 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法界平等 102 the Dharma realm does not differentiate
法界清净 法界清淨 102 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
烦恼魔 煩惱魔 102 Māra of afflictions; Māra the tempter; an evil that harms one's mind
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
法摄 法攝 102 a means of embracing; a ground for the bonds of fellowship
法味 102
 1. taste of Dharma
 2. the flavor of the Dharma
法想 102 thoughts of the Dharma
法义 法義 102
 1. the teaching of a principle
 2. definition of the Dharma
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
法住 102 dharma abode
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
分别智 分別智 102 Discriminating Knowledge
分别心 分別心 102 discriminating thought
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
风心 風心 102 the mind of wind
分齐 分齊 102 difference
芬陀利 102
 1. Pundarika
 2. pundarika
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛德 102 Buddha virtue
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛界 102 buddha realm; buddha land; buddha country
佛境界 102 realm of buddhas
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛境 102 world of the Buddha; realm of the Buddha
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
佛眼观 佛眼觀 70 observe them through the Buddha eye
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福报 福報 102 a blessed reward
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福德资粮 福德資糧 102 puṇyasaṃbhāra; merit accumulated
福业 福業 102 virtuous actions
福智 102
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
甘露门 甘露門 103 The Nectar Gate of Dharma
功德海 103
 1. Ocean of Merits
 2. Ocean of Merit; yon tan rgya mtsho; guṇasāgara
功德聚 103 stupa
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
观空 觀空 103
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
 3. Guan Kong
观行 觀行 103 contemplation and action
广大无边 廣大無邊 103 infinite
广大心 廣大心 103 magnanimous
广说 廣說 103 to explain; to teach
过现 過現 103 past and present
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
毫相 104 urna
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
和上 104 an abbot; a monk
后际 後際 104 a later time
护世 護世 104 protectors of the world
化导 化導 104 instruct and guide
幻师 幻師 104
 1. an illusionist; a conjurer
 2. magician
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化人 104 a conjured person
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
慧波罗蜜 慧波羅蜜 104 prajna-paramita; perfection of wisdom
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
慧学 慧學 104 Training on Wisdom
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
慧炬 104
 1. wisdom torch
 2. Wisdom Torch
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
毁呰 毀呰 104 to denigrate
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
济度 濟度 106 to ferry across
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
见相 見相 106 perceiving the subject
见性 見性 106
 1. Seeing One's Nature
 2. to see one's true nature; to realize one's Buddha nature
见一切佛 見一切佛 106 see all buddhas
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
教诫 教誡 106 instruction; teaching
憍逸 106 untouchable; dalit
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
伽他 106 gatha; verse
伽陀 106 gatha; verse
加行 106
 1. Special Effort Applied Toward Practices
 2. prayoga; preparation; syllogism
迦止栗那 106 kācalindikāka; kācilindi
戒波罗蜜 戒波羅蜜 106 sila-paramita; the paramita of proper conduct
戒蕴 戒蘊 106 aggregate of morality; śīlaskandha
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
戒名 106 kaimyō; posthumous name
劫烧 劫燒 106 kalpa fire
结使 結使 106 a fetter
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
妓乐 妓樂 106 music
进波罗蜜 進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
金刚不坏 金剛不壞 106 indestructible diamond
金刚不坏身 金剛不壞身 106 a body as indestructible as diamond
尽十方界 盡十方界 106 everywhere
境界相 106 world of objects; the external phenomenal world
净念 淨念 106 Pure Thoughts
净天 淨天 106 pure devas
净修 淨修 106 proper cultivation
净眼 淨眼 106
 1. pure eyes
 2. Vimalanetra
净智 淨智 106 Pure Wisdom
经法 經法 106 canonical teachings
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
净居 淨居 106 suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
尽智 盡智 106 understanding of the eradiction of afflictions; kṣayajñāna
伎乐 伎樂 106 music
俱空 106 both self and all things are empty
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第八 106 scroll 8
卷第二 106 scroll 2
卷第六 106 scroll 6
卷第七 106 scroll 7
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
觉支 覺支 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
具寿 具壽 106 friend; brother; āyuṣman
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
堪能 107 ability to undertake
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
客尘 客塵 107 external taint
空法 107 to regard all things as empty
空有 107
 1. non-existent and existent; emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空性 107
 1. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
愦閙 憒閙 107 clamour
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐求 樂求 108 seek pleasure
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
了别 了別 108 to distinguish; to discern
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离一切诸相 離一切諸相 108 transcend all perceptions
离欲 離欲 108 free of desire
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
了义 了義 108 nītārtha; definitive
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
离过 離過 108 eliminating faults; vāntadoṣa
离间语 離間語 108 slander; divisive speech
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
利人 108 to benefit people
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六处缘触 六處緣觸 108 from the six sense media as a requisite condition comes contact
六和敬 108
 1. six reverent points of harmony
 2. Six Points of Reverent Harmony
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六染 108 six defiled states of mind; six afflictions
六隨念 108 the six contemplations
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利行 108
 1. Beneficial Deeds
 2. altruism
 3. altruism
利养 利養 108 gain
龙花 龍花 108 nagakesara
洛叉 108 laksa; one hundred thousand; innumerable
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
曼荼罗 曼荼羅 109 mandala
妙理 109
 1. a suble principle; a wonderous principle
 2. Miaoli
妙心 109 Wondrous Mind
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
名色缘六处 名色緣六處 109 from name-and-form as a requisite condition come the six sense media
密意 109
 1. hidden meaning
 2. Secret Intentions
魔军 魔軍 109 Māra's army
魔女 109 Māra's daughters
末法 109 Age of Declining Dharma; Declining Dharma; The Period of Declining of Dharma
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔界 109 Mara's realm
魔境 109 Mara's realm
魔境界 109 Mara's realm
末罗 末羅 109
 1. jasmine; mallika
 2. Malla
魔罗 魔羅 109 Mara; the Devil; a devil; a demon
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
魔子 109 sons of Mara
那啰 那囉 110 nara; man
那摩 110 namo; to pay respect to; homage
难思 難思 110 hard to believe; incredible
恼患 惱患 110 difficulties
恼害 惱害 110 malicious feeling
那由他 110 a nayuta
那庾多 110 a nayuta
内法 內法 110 the Buddhadharma; the Dharma
内观 內觀 110 vipasyana; insight meditation
能持 110 ability to uphold the precepts
能所 110 ability to transform and transformable
能行 110 ability to act
念法 110
 1. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
鸟迹 鳥迹 110
 1. traces left in the air by a bird
 2. bird tracks
涅槃界 110 nirvāṇa-dhātu; the realm of Nirvāṇa
傍生 112 [rebirth as an] animal
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘钵舍那 毘鉢舍那 112 insight; vipaśyanā; vipassanā
毘奈耶 112 monastic discipline; vinaya
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等观 平等觀 112
 1. contemplation of equality; contemplation on provisional truth
 2. Mind of Equality
平等心 112 an impartial mind
平等性 112 universal nature
毘婆舍那 112 vipasyana; insight meditation
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
破法 112 to go against the Dharma; to act contrary to the Buddha's teaching
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩提愿 菩提願 112 Bodhi Vow
菩萨大悲 菩薩大悲 112 great compassion of bodhisattvas
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
普现 普現 112 universal manifestation
七觉支 七覺支 113
 1. the Seven Factors of Enlightenment
 2. seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七菩提分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
千佛 113 thousand Buddhas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
乞叉 113 yaksa
勤行 113 diligent practice
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
清净心 清淨心 113 pure mind
清净法界 清淨法界 113 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
清净慧 清淨慧 113
 1. pure wisdom; visuddhamati
 2. Visuddhamati
勤求 113 to diligently seek
求法 113 to seek the Dharma
取果 113 a producing seed; producing fruit
取灭则有灭 取滅則有滅 113 from the suppression of striving results that of existence
取缘有 取緣有 113 From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.
劝请 勸請 113 to request; to implore
取着 取著 113 grasping; attachment
饶益有情 饒益有情 114
 1. to benefit sentient beings
 2. to benefit living beings
忍波罗蜜 忍波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
任运 任運 114 to accomplish something by letting it occur naturally
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人相 114 the notion of a person
日观 日觀 114 contemplation of the sun
日月光 114 Sun, Moon, and Light
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
如法受持 114 upholding the Dharma
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如理 114 principle of suchness
如理作意 114 attention; engagement
如梦 如夢 114 like in a dream
入圣 入聖 114 to become an arhat
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如来出现 如來出現 114 the Tathagata appears
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
儒童 114 a young boy
如意通 114 teleportation; ṛddy-abhijña
如意足 114 teleportation; ṛddyabhijṇa
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
萨嚩 薩嚩 115 sarva; all
三恶趣 三惡趣 115 the three evil rebirths; the three evil realms
三垢 115 three defilements
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三句 115 three questions
三明 115 three insights; trividya
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三十二大人相 115 thirty two marks of excellence
三十七菩提分法 115 Bodhipakkhiyadhamma
三世无碍智 三世無礙智 115 unhindered knowledge through the three time periods
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三脱门 三脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三匝 115 to circumambulate three times
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩钵底 三摩鉢底 115 samāpatti; meditative attainment
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩提 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
散心 115 a distracted mind
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
色界 115 realm of form; rupadhatu
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
僧事 115 monastic affairs; monastic administration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善神 115 benevolent spirits
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
山王 115 the highest peak
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善巧方便 115 skillful and expedient means
善顺 善順 115
 1. sūrata; well disposed towards; compassionate
 2. Sūrata
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善友教 115 instructed by a spiritual teacher
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
少欲 115 few desires
少欲知足 115 content with few desires
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
摄一切法 攝一切法 115 embraces all dharmas
摄持 攝持 115 parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
摄伏 攝伏 115 grahaṇa; to seize; to hold
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
神境 115 teleportation; supernormal powers
深经 深經 115 Mahāyāna sūtras; profound scriptures
身念处 身念處 115 mindfulness of the body
深义 深義 115 deep meaning
身证 身證 115 bodily witness; one who has bodily testimony; kāyasākṣin
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生灭则老死忧悲苦恼灭 生滅則老死憂悲苦惱滅 115 from the suppression of existence results that of birth
胜义谛 勝義諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
胜愿 勝願 115 spureme vow
生缘老死 生緣老死 115 from birth as a requisite condition, then aging and death
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
胜定 勝定 115 equipose; samāhita
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
胜解 勝解 115 adhimokṣa; adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生起 115 cause; arising
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
身见 身見 115 views of a self
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十二处 十二處 115 ayatana; twelve sense bases; twelve sense-media; twelve bases of cognition
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十二缘生 十二緣生 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
识灭则名色灭 識滅則名色滅 115 from the suppression of understanding results that of name and form
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
识缘名色 識緣名色 115 from consciousness as a requisite condition comes name-and-form
施者 115 The Giver
实智 實智 115
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
十八界 115 eighteen realms
世谛 世諦 115 worldly truth; conventional truth; relative truth; mundane truth
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间成就 世間成就 115 worldly accomplishments
世间相 世間相 115 the characteristics of the world
世间法 世間法 115
 1. world law; lokadharma; lokadhamma
 2. Worldly Rules
尸罗 尸羅 115 sila; commitment to not doing harm
尸罗波罗蜜 尸羅波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十善 115 the ten virtues
施设 施設 115 to establish; to set up
世俗谛 世俗諦 115 worldly truth; conventional truth; relative truth; mundane truth
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
事相 115 phenomenon; esoteric practice
实性 實性 115
 1. true nature
 2. actual nature
实语 實語 115 true words
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子之座 師子之座 115 throne
师子座 師子座 115 lion's throne
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受戒 115
 1. Take the Precepts
 2. to take precepts
寿量 壽量 115 Lifespan
受灭则爱灭 受滅則愛滅 115 from the suppression of sensation results that of longing
受缘爱 受緣愛 115 from feeling as a requisite condition comes craving
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
水上泡 115 bubble on the water
水中月 115
 1. moon in the water
 2. the moon reflected in the water
顺忍 順忍 115 obedient patience
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
数取趣 數取趣 115 pudgala; individual; person
四辩 四辯 115 the four unhindered powers of understanding
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四法 115 the four aspects of the Dharma
四界 115 four dharma realms
死魔 115 the evil of death; Māra of death
四如意足 115 the four kinds of teleportation
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四神足 115 the four kinds of teleportation
四维 四維 115
 1. the four half points of the compass
 2. four social bonds
四无色 四無色 115 four formless heavens
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无碍智 四無礙智 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无量心 四無量心 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
四正勤 115 four right efforts; four right exertions
死尸 死屍 115 a corpse
四天 115 four kinds of heaven
四无畏 四無畏 115 four kinds of fearlessness
随逐 隨逐 115 to attach and follow
随分觉 隨分覺 115 partial enlightenment; approximate enlightenment
随类 隨類 115 according to type
随眠 隨眠 115 a predisposition to unwholesome mental states; anuśaya; anusaya
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
宿命通 115 knowledge of past lives
所以者何 115 Why is that?
所缘境 所緣境 115 depending upon
娑诃 娑訶 115 saha
所行 115 actions; practice
塔庙 塔廟 116 stūpas; pagodas
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
贪爱 貪愛 116
 1. passion; desire; rāga
 2. Clinging
唐捐 116 in vain
檀那 116
 1. Dana
 2. dana; the practice of giving; generosity
贪着 貪著 116 attachment to desire
剃除 116 to severe
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天乐 天樂 116 heavenly music
天众 天眾 116 devas
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
同体大悲 同體大悲 116 a unified body with great compassion
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. elimination of defilements through ascetic practice; dhutanga
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼法 陀羅尼法 116 dharani teaching
涂香 塗香 116 to annoint
外境 119 external realm of objects
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄法 119 delusion
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
微尘劫 微塵劫 119 kalpas as many as fine dust
未度者 119 people who have not yet transcended
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
未来世 未來世 119 times to come; the future
微妙色 119 unmatched colors
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我见 我見 119 the view of a self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我相 119 the notion of a self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我身 119 I; myself
五百阿罗汉 五百阿羅漢 119 five hundred Arhats
无不定心 無不定心 119 mind always concentrated
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无法相 無法相 119 there are no notions of dharmas
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五净居天 五淨居天 119
 1. five pure abodes
 2. five deities of the pure abodes
五力 119 pañcabala; the five powers
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无明灭则行灭 無明滅則行滅 119 From the suppression of ignorance results the suppression of conceptions
无求 無求 119 No Desires
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无生性 無生性 119 non-nature of dependent arising
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五欲 五慾 119 the five desires
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无碍解 無礙解 119 unhindered understanding
无碍智 無礙智 119 omniscience
无怖畏 無怖畏 119 without fear; free from danger; nirbhaya
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无垢光 無垢光 119 vimalaprabha; pure light
无见顶相 無見頂相 119 usnisa; uṣṇīṣa
无量福德 無量福德 119 immeasurable merit and virtue
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量无边功德 無量無邊功德 119 immeasurable, boundless merit
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无明缘行 無明緣行 119 from ignorance, volition arises
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上觉 無上覺 119 supreme enlightenment
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上正等觉 無上正等覺 119 anuttara-samyak-sambodhi; unexcelled complete enlightenment
无身 無身 119 no-body
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生忍 無生忍 119
 1. patient belief in the truth of no rebirth
 2. Non-Arising Tolerance
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
现见 現見 120 to immediately see
闲居 閑居 120 a place to rest
现生 現生 120 the present life
现证 現證 120 immediate realization
相待 120
 1. interdependence; mutual dependence
 2. to entertain
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
悉驮 悉馱 120 siddha; one who has attained his goal
邪正 120 heterodox and orthodox
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
信根 120 faith; the root of faith
心净 心淨 120 A Pure Mind
信乐 信樂 120 joy of believing
信受奉行 120 to receive and practice
心意识 心意識 120
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
心缘 心緣 120 cognition of the environment
心作 120 karmic activity of the mind
行禅 行禪 120
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行灭则识灭 行滅則識滅 120 from the suppression of conceptions results that of understanding
行缘识 行緣識 120 from volition, consciousness arises
行证 行證 120 cultivation and experiential understanding
性空 120 inherently empty; empty in nature
性相 120 inherent attributes
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
心所 120 a mental factor; caitta
心行 120 mental activity
修善根 120 cultivate capacity for goodness
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修习善根 修習善根 120 cultivate wholesome roots
学处 學處 120 training; training in conduct; rules of conduct; śikṣāpada; sikkhāpada; siksapada
虚空界 虛空界 120 visible space
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
虚诳语 虛誑語 120 false speech
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
虚妄分别 虛妄分別 120
 1. a dilusion; a mistaken distinction
 2. a dilusion; a mistaken distinction
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
厌离 厭離 121 to give up in disgust
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
药叉 藥叉 121 yaksa
业缘 業緣 121
 1. Karmic Condition
 2. karmic conditions; karmic connections
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
夜叉 121 yaksa
业烦恼 業煩惱 121 karmic affliction
业果 業果 121 karmic retribution; cause and effect; fruit of actions; karma and results; karmaphala
一尘 一塵 121 a grain of dust; a single particle
一滴水 121 A Water Drop
一法 121 one dharma; one thing
一佛 121 one Buddha
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
疑网 疑網 121 a web of doubt
以要言之 121 in summary; essentially speaking
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一一句 121 sentence by sentence; ekaika-pada
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
忆持 憶持 121 to keep in mind; to remember; dhāraṇa
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一境 121 one realm
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
意乐 意樂 121 joy; happiness
营从 營從 121 a follower
应作 應作 121 a manifestation
印可 121 to confirm
音声 音聲 121 sound; noise
因相 121 causation
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切法自在 121 sarvadharmeśvara
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一刹那 一剎那 121
 1. one kṣaṇa; one instant
 2. one ksana
异生 異生 121 an ordinary person
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
意识界 意識界 121 realm of consciousness
医王 醫王 121 king of healers; Medicine King
右迴 121 to circumambulate in a clockwise direction
有灭则生灭 有滅則生滅 121 from the suppression of existence results that of birth
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有缘生 有緣生 121 From becoming as a requisite condition comes birth.
有对 有對 121 hindrance
有法 121 something that exists
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优昙 優曇 121
 1. udumbara
 2. Youtan
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
欲法 121 with desire
欲界 121 realm of desire
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
缘生法 緣生法 121 conditioned dharmas
愿行 願行 121 cultivation and vows
怨敌 怨敵 121 an enemy
圆寂 圓寂 121
 1. perfect rest
 2. perfect rest; to pass away
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
缘起法 緣起法 121 law of dependent origination; law of dependent arising
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
愿印 願印 121 varada mudra; varamudra
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
蕴魔 蘊魔 121 evil spirits that work through the five skandas
踰缮那 踰繕那 121 yojana
欲心 121 a lustful heart
赞佛 讚佛 122 to praise the Buddha
赞歎 讚歎 122 praise
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
憎爱 憎愛 122 hate and love
缯盖 繒蓋 122 silk canopy
增上心学 增上心學 122 training on meditative concentration
增上 122 additional; increased; superior
增上戒学 增上戒學 122 training on morality
真法 122 true dharma; absolute dharma
真性 122 inherent nature; essence; true nature
正观 正觀 122 right observation
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正教 122
 1. correct teaching
 2. orthodox religion
 3. Islam
 4. political teaching
 5. Eastern Orthodox Church
正精进 正精進 122 right effort
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正思惟 122 right intention; right thought
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
证入 證入 122
 1. experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
 2. experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
证悟 證悟 122
 1. Attainment
 2. to awaken [to the Truth]
 3. experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
正行 122 right action
正智 122 correct understanding; wisdom
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
真修 122 cultivation in accordance with reason
知根 122 organs of perception
止观 止觀 122
 1. Cessation and Contemplation
 2. calming and contemplating
 3. calming and insight; calming and contemplation; śamatha and vipaśyanā
智海 122 Ocean of Wisdom
植善根 122 cultivated wholesome roots
知世间 知世間 122 one who knows the world
智相 122 discriminating intellect
智愿 智願 122 aspiration and wisdom
制底 122 caitya
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
智慧力 122 power of wisdom
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
执受 執受 122 ideas grasped
智行 122 wisdom and cultivation; wisdom and practice
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
中劫 122 intermediate kalpa
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众苦 眾苦 122 all suffering
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸事 諸事 122 all things; everything
住世 122 living in the world
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
住众 住眾 122 Community
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
嘱累 囑累 122 to entrust somebody to carry a burden
诸力 諸力 122 powers; bala
住相 122 abiding; sthiti
自度 122 self-salvation
自利利他 122 the perfecting of self for the benefit of others
自清净 自清淨 122 oneself being purified
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自在心 122 the mind of Īśvara
自证 自證 122 self-attained
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最胜 最勝 122 jina; conqueror
作佛事 122 do as taught by the Buddha
作善 122 to do good deeds
作意 122 attention; engagement