Glossary and Vocabulary for Chuan Fa Zhengzong Ji 傳法正宗記

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 3073 yuē to speak; to say 序曰
2 3073 yuē Kangxi radical 73 序曰
3 3073 yuē to be called 序曰
4 3073 yuē said; ukta 序曰
5 2202 zhě ca 旁出善知識者
6 1926 one 其法一也
7 1926 Kangxi radical 1 其法一也
8 1926 pure; concentrated 其法一也
9 1926 first 其法一也
10 1926 the same 其法一也
11 1926 sole; single 其法一也
12 1926 a very small amount 其法一也
13 1926 Yi 其法一也
14 1926 other 其法一也
15 1926 to unify 其法一也
16 1926 accidentally; coincidentally 其法一也
17 1926 abruptly; suddenly 其法一也
18 1926 one; eka 其法一也
19 1750 zhī to go 此復見之
20 1750 zhī to arrive; to go 此復見之
21 1750 zhī is 此復見之
22 1750 zhī to use 此復見之
23 1750 zhī Zhi 此復見之
24 1181 Qi 蓋以其皆出於正宗
25 628 ér Kangxi radical 126 而止乎益州神會禪師
26 628 ér as if; to seem like 而止乎益州神會禪師
27 628 néng can; able 而止乎益州神會禪師
28 628 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而止乎益州神會禪師
29 628 ér to arrive; up to 而止乎益州神會禪師
30 497 禪師 chánshī Chan Master; Zen Master; Seon Master 而止乎益州神會禪師
31 497 禪師 Chán Shī Chan master 而止乎益州神會禪師
32 496 rén person; people; a human being 旁出略傳二百五人
33 496 rén Kangxi radical 9 旁出略傳二百五人
34 496 rén a kind of person 旁出略傳二百五人
35 496 rén everybody 旁出略傳二百五人
36 496 rén adult 旁出略傳二百五人
37 496 rén somebody; others 旁出略傳二百五人
38 496 rén an upright person 旁出略傳二百五人
39 496 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 旁出略傳二百五人
40 484 to use; to grasp 蓋以其皆出於正宗
41 484 to rely on 蓋以其皆出於正宗
42 484 to regard 蓋以其皆出於正宗
43 484 to be able to 蓋以其皆出於正宗
44 484 to order; to command 蓋以其皆出於正宗
45 484 used after a verb 蓋以其皆出於正宗
46 484 a reason; a cause 蓋以其皆出於正宗
47 484 Israel 蓋以其皆出於正宗
48 484 Yi 蓋以其皆出於正宗
49 484 use; yogena 蓋以其皆出於正宗
50 428 尊者 zūnzhě senior monk; honored one 第二祖阿難尊者
51 408 big; huge; large 猶此六祖大鑒
52 408 Kangxi radical 37 猶此六祖大鑒
53 408 great; major; important 猶此六祖大鑒
54 408 size 猶此六祖大鑒
55 408 old 猶此六祖大鑒
56 408 oldest; earliest 猶此六祖大鑒
57 408 adult 猶此六祖大鑒
58 408 dài an important person 猶此六祖大鑒
59 408 senior 猶此六祖大鑒
60 408 an element 猶此六祖大鑒
61 408 great; mahā 猶此六祖大鑒
62 388 zhōu a state; a province 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
63 388 zhōu a unit of 2,500 households 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
64 388 zhōu a prefecture 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
65 388 zhōu a country 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
66 388 zhōu an island 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
67 388 zhōu Zhou 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
68 388 zhōu autonomous prefecture 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
69 388 zhōu a country 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
70 378 wéi to act as; to serve 康為正
71 378 wéi to change into; to become 康為正
72 378 wéi to be; is 康為正
73 378 wéi to do 康為正
74 378 wèi to support; to help 康為正
75 378 wéi to govern 康為正
76 369 shì a generation 謂祖世絕於師子
77 369 shì a period of thirty years 謂祖世絕於師子
78 369 shì the world 謂祖世絕於師子
79 369 shì years; age 謂祖世絕於師子
80 369 shì a dynasty 謂祖世絕於師子
81 369 shì secular; worldly 謂祖世絕於師子
82 369 shì over generations 謂祖世絕於師子
83 369 shì world 謂祖世絕於師子
84 369 shì an era 謂祖世絕於師子
85 369 shì from generation to generation; across generations 謂祖世絕於師子
86 369 shì to keep good family relations 謂祖世絕於師子
87 369 shì Shi 謂祖世絕於師子
88 369 shì a geologic epoch 謂祖世絕於師子
89 369 shì hereditary 謂祖世絕於師子
90 369 shì later generations 謂祖世絕於師子
91 369 shì a successor; an heir 謂祖世絕於師子
92 369 shì the current times 謂祖世絕於師子
93 369 shì loka; a world 謂祖世絕於師子
94 351 Ru River 豈意復得與汝相遇
95 351 Ru 豈意復得與汝相遇
96 348 to go; to 已載於他書
97 348 to rely on; to depend on 已載於他書
98 348 Yu 已載於他書
99 348 a crow 已載於他書
100 344 ya 其法一也
101 325 其所 qísuǒ its place; one's appointed place; the place for that 其所出法嗣二人
102 299 和尚 héshang a Buddhist monk 一曰韶州淨法章和尚者
103 299 和尚 héshang Most Venerable 一曰韶州淨法章和尚者
104 299 和尚 héshang an abbot; senior monk 一曰韶州淨法章和尚者
105 298 self 此光乃我師鶴
106 298 [my] dear 此光乃我師鶴
107 298 Wo 此光乃我師鶴
108 298 self; atman; attan 此光乃我師鶴
109 298 ga 此光乃我師鶴
110 284 nǎi to be 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
111 278 jiàn mirror; looking glass 猶此六祖大鑒
112 278 jiàn to reflect 猶此六祖大鑒
113 278 jiàn to inspect 猶此六祖大鑒
114 267 wáng Wang 一曰漢州王頭陀者
115 267 wáng a king 一曰漢州王頭陀者
116 267 wáng Kangxi radical 96 一曰漢州王頭陀者
117 267 wàng to be king; to rule 一曰漢州王頭陀者
118 267 wáng a prince; a duke 一曰漢州王頭陀者
119 267 wáng grand; great 一曰漢州王頭陀者
120 267 wáng to treat with the ceremony due to a king 一曰漢州王頭陀者
121 267 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 一曰漢州王頭陀者
122 267 wáng the head of a group or gang 一曰漢州王頭陀者
123 267 wáng the biggest or best of a group 一曰漢州王頭陀者
124 267 wáng king; best of a kind; rāja 一曰漢州王頭陀者
125 264 法嗣 fǎsì Dharma heir 其旁出法嗣一人
126 255 shān a mountain; a hill; a peak
127 255 shān Shan
128 255 shān Kangxi radical 46
129 255 shān a mountain-like shape
130 255 shān a gable
131 255 shān mountain; giri
132 251 to be near by; to be close to 帝即命
133 251 at that time 帝即命
134 251 to be exactly the same as; to be thus 帝即命
135 251 supposed; so-called 帝即命
136 251 to arrive at; to ascend 帝即命
137 237 rán to approve; to endorse 禪師不其然乎
138 237 rán to burn 禪師不其然乎
139 237 rán to pledge; to promise 禪師不其然乎
140 237 rán Ran 禪師不其然乎
141 237 method; way 其法一也
142 237 France 其法一也
143 237 the law; rules; regulations 其法一也
144 237 the teachings of the Buddha; Dharma 其法一也
145 237 a standard; a norm 其法一也
146 237 an institution 其法一也
147 237 to emulate 其法一也
148 237 magic; a magic trick 其法一也
149 237 punishment 其法一也
150 237 Fa 其法一也
151 237 a precedent 其法一也
152 237 a classification of some kinds of Han texts 其法一也
153 237 relating to a ceremony or rite 其法一也
154 237 Dharma 其法一也
155 237 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 其法一也
156 237 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 其法一也
157 237 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 其法一也
158 237 quality; characteristic 其法一也
159 226 infix potential marker
160 208 shī teacher 初師其國之波梨迦尊者出家
161 208 shī multitude 初師其國之波梨迦尊者出家
162 208 shī a host; a leader 初師其國之波梨迦尊者出家
163 208 shī an expert 初師其國之波梨迦尊者出家
164 208 shī an example; a model 初師其國之波梨迦尊者出家
165 208 shī master 初師其國之波梨迦尊者出家
166 208 shī a capital city; a well protected place 初師其國之波梨迦尊者出家
167 208 shī Shi 初師其國之波梨迦尊者出家
168 208 shī to imitate 初師其國之波梨迦尊者出家
169 208 shī troops 初師其國之波梨迦尊者出家
170 208 shī shi 初師其國之波梨迦尊者出家
171 208 shī an army division 初師其國之波梨迦尊者出家
172 208 shī the 7th hexagram 初師其國之波梨迦尊者出家
173 208 shī a lion 初師其國之波梨迦尊者出家
174 208 shī spiritual guide; teacher; ācārya 初師其國之波梨迦尊者出家
175 207 Yi 亦可知
176 204 zhì Kangxi radical 133 祖位至師子絕
177 204 zhì to arrive 祖位至師子絕
178 203 suì to comply with; to follow along 遂伏其道
179 199 大士 Dàshì Mahasattva 乃有般若多羅與夫達磨大士而
180 199 大士 dàshì the Buddha; mahāpurusa 乃有般若多羅與夫達磨大士而
181 199 大士 dàshì a bodhisattva; mahāsattva 乃有般若多羅與夫達磨大士而
182 199 chuán to transmit 旁出略傳二百五人
183 199 zhuàn a biography 旁出略傳二百五人
184 199 chuán to teach 旁出略傳二百五人
185 199 chuán to summon 旁出略傳二百五人
186 199 chuán to pass on to later generations 旁出略傳二百五人
187 199 chuán to spread; to propagate 旁出略傳二百五人
188 199 chuán to express 旁出略傳二百五人
189 199 chuán to conduct 旁出略傳二百五人
190 199 zhuàn a posthouse 旁出略傳二百五人
191 199 zhuàn a commentary 旁出略傳二百五人
192 199 zhuàn handed down and fixed by tradition; āgama 旁出略傳二百五人
193 193 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 則其法安得至此
194 193 děi to want to; to need to 則其法安得至此
195 193 děi must; ought to 則其法安得至此
196 193 de 則其法安得至此
197 193 de infix potential marker 則其法安得至此
198 193 to result in 則其法安得至此
199 193 to be proper; to fit; to suit 則其法安得至此
200 193 to be satisfied 則其法安得至此
201 193 to be finished 則其法安得至此
202 193 děi satisfying 則其法安得至此
203 193 to contract 則其法安得至此
204 193 to hear 則其法安得至此
205 193 to have; there is 則其法安得至此
206 193 marks time passed 則其法安得至此
207 193 obtain; attain; prāpta 則其法安得至此
208 191 suǒ a few; various; some 若子所
209 191 suǒ a place; a location 若子所
210 191 suǒ indicates a passive voice 若子所
211 191 suǒ an ordinal number 若子所
212 191 suǒ meaning 若子所
213 191 suǒ garrison 若子所
214 191 suǒ place; pradeśa 若子所
215 190 dào way; road; path 遂伏其道
216 190 dào principle; a moral; morality 遂伏其道
217 190 dào Tao; the Way 遂伏其道
218 190 dào to say; to speak; to talk 遂伏其道
219 190 dào to think 遂伏其道
220 190 dào circuit; a province 遂伏其道
221 190 dào a course; a channel 遂伏其道
222 190 dào a method; a way of doing something 遂伏其道
223 190 dào a doctrine 遂伏其道
224 190 dào Taoism; Daoism 遂伏其道
225 190 dào a skill 遂伏其道
226 190 dào a sect 遂伏其道
227 190 dào a line 遂伏其道
228 190 dào Way 遂伏其道
229 190 dào way; path; marga 遂伏其道
230 187 to go back; to return 此復見之
231 187 to resume; to restart 此復見之
232 187 to do in detail 此復見之
233 187 to restore 此復見之
234 187 to respond; to reply to 此復見之
235 187 Fu; Return 此復見之
236 187 to retaliate; to reciprocate 此復見之
237 187 to avoid forced labor or tax 此復見之
238 187 Fu 此復見之
239 187 doubled; to overlapping; folded 此復見之
240 187 a lined garment with doubled thickness 此復見之
241 185 wèi to call 謂祖世絕於師子
242 185 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂祖世絕於師子
243 185 wèi to speak to; to address 謂祖世絕於師子
244 185 wèi to treat as; to regard as 謂祖世絕於師子
245 185 wèi introducing a condition situation 謂祖世絕於師子
246 185 wèi to speak to; to address 謂祖世絕於師子
247 185 wèi to think 謂祖世絕於師子
248 185 wèi for; is to be 謂祖世絕於師子
249 185 wèi to make; to cause 謂祖世絕於師子
250 185 wèi principle; reason 謂祖世絕於師子
251 185 wèi Wei 謂祖世絕於師子
252 167 Wu 有曰吾疑
253 164 èr two 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
254 164 èr Kangxi radical 7 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
255 164 èr second 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
256 164 èr twice; double; di- 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
257 164 èr more than one kind 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
258 164 èr two; dvā; dvi 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
259 159 jīn today; present; now 今幸遇仁者
260 159 jīn Jin 今幸遇仁者
261 159 jīn modern 今幸遇仁者
262 159 jīn now; adhunā 今幸遇仁者
263 158 fēi Kangxi radical 175 非普傳也
264 158 fēi wrong; bad; untruthful 非普傳也
265 158 fēi different 非普傳也
266 158 fēi to not be; to not have 非普傳也
267 158 fēi to violate; to be contrary to 非普傳也
268 158 fēi Africa 非普傳也
269 158 fēi to slander 非普傳也
270 158 fěi to avoid 非普傳也
271 158 fēi must 非普傳也
272 158 fēi an error 非普傳也
273 158 fēi a problem; a question 非普傳也
274 158 fēi evil 非普傳也
275 157 ancestor; forefather 祖位至師子絕
276 157 paternal grandparent 祖位至師子絕
277 157 patriarch; founder 祖位至師子絕
278 157 to found; to initiate 祖位至師子絕
279 157 to follow the example of 祖位至師子絕
280 157 to sacrifice before going on a journey 祖位至師子絕
281 157 ancestral temple 祖位至師子絕
282 157 to give a farewell dinner 祖位至師子絕
283 157 be familiar with 祖位至師子絕
284 157 Zu 祖位至師子絕
285 156 guó a country; a nation 封同姓之國
286 156 guó the capital of a state 封同姓之國
287 156 guó a feud; a vassal state 封同姓之國
288 156 guó a state; a kingdom 封同姓之國
289 156 guó a place; a land 封同姓之國
290 156 guó domestic; Chinese 封同姓之國
291 156 guó national 封同姓之國
292 156 guó top in the nation 封同姓之國
293 156 guó Guo 封同姓之國
294 156 guó community; nation; janapada 封同姓之國
295 153 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 力遂說偈答之曰
296 153 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 力遂說偈答之曰
297 153 shuì to persuade 力遂說偈答之曰
298 153 shuō to teach; to recite; to explain 力遂說偈答之曰
299 153 shuō a doctrine; a theory 力遂說偈答之曰
300 153 shuō to claim; to assert 力遂說偈答之曰
301 153 shuō allocution 力遂說偈答之曰
302 153 shuō to criticize; to scold 力遂說偈答之曰
303 153 shuō to indicate; to refer to 力遂說偈答之曰
304 153 shuō speach; vāda 力遂說偈答之曰
305 153 shuō to speak; bhāṣate 力遂說偈答之曰
306 152 Kangxi radical 49 已載於他書
307 152 to bring to an end; to stop 已載於他書
308 152 to complete 已載於他書
309 152 to demote; to dismiss 已載於他書
310 152 to recover from an illness 已載於他書
311 152 former; pūrvaka 已載於他書
312 144 zhòng many; numerous 眾異之遂以聞帝
313 144 zhòng masses; people; multitude; crowd 眾異之遂以聞帝
314 144 zhòng general; common; public 眾異之遂以聞帝
315 141 to give 晚與師
316 141 to accompany 晚與師
317 141 to particate in 晚與師
318 141 of the same kind 晚與師
319 141 to help 晚與師
320 141 for 晚與師
321 139 to carry on the shoulder 則達磨達何乃獨指二十五祖曰
322 139 what 則達磨達何乃獨指二十五祖曰
323 139 He 則達磨達何乃獨指二十五祖曰
324 135 Kangxi radical 132 雖其旁出達磨達者自為
325 135 Zi 雖其旁出達磨達者自為
326 135 a nose 雖其旁出達磨達者自為
327 135 the beginning; the start 雖其旁出達磨達者自為
328 135 origin 雖其旁出達磨達者自為
329 135 to employ; to use 雖其旁出達磨達者自為
330 135 to be 雖其旁出達磨達者自為
331 135 self; soul; ātman 雖其旁出達磨達者自為
332 134 Kangxi radical 71 無肱又有肱
333 134 to not have; without 無肱又有肱
334 134 mo 無肱又有肱
335 134 to not have 無肱又有肱
336 134 Wu 無肱又有肱
337 134 mo 無肱又有肱
338 127 shí time; a point or period of time 始愚未得證於出三藏記時
339 127 shí a season; a quarter of a year 始愚未得證於出三藏記時
340 127 shí one of the 12 two-hour periods of the day 始愚未得證於出三藏記時
341 127 shí fashionable 始愚未得證於出三藏記時
342 127 shí fate; destiny; luck 始愚未得證於出三藏記時
343 127 shí occasion; opportunity; chance 始愚未得證於出三藏記時
344 127 shí tense 始愚未得證於出三藏記時
345 127 shí particular; special 始愚未得證於出三藏記時
346 127 shí to plant; to cultivate 始愚未得證於出三藏記時
347 127 shí an era; a dynasty 始愚未得證於出三藏記時
348 127 shí time [abstract] 始愚未得證於出三藏記時
349 127 shí seasonal 始愚未得證於出三藏記時
350 127 shí to wait upon 始愚未得證於出三藏記時
351 127 shí hour 始愚未得證於出三藏記時
352 127 shí appropriate; proper; timely 始愚未得證於出三藏記時
353 127 shí Shi 始愚未得證於出三藏記時
354 127 shí a present; currentlt 始愚未得證於出三藏記時
355 127 shí time; kāla 始愚未得證於出三藏記時
356 127 shí at that time; samaya 始愚未得證於出三藏記時
357 127 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 乃推於斯多乎
358 127 duó many; much 乃推於斯多乎
359 127 duō more 乃推於斯多乎
360 127 duō excessive 乃推於斯多乎
361 127 duō abundant 乃推於斯多乎
362 127 duō to multiply; to acrue 乃推於斯多乎
363 127 duō Duo 乃推於斯多乎
364 127 duō ta 乃推於斯多乎
365 124 lái to come 摩迦陀復來
366 124 lái please 摩迦陀復來
367 124 lái used to substitute for another verb 摩迦陀復來
368 124 lái used between two word groups to express purpose and effect 摩迦陀復來
369 124 lái wheat 摩迦陀復來
370 124 lái next; future 摩迦陀復來
371 124 lái a simple complement of direction 摩迦陀復來
372 124 lái to occur; to arise 摩迦陀復來
373 124 lái to earn 摩迦陀復來
374 124 lái to come; āgata 摩迦陀復來
375 118 a verse 力遂說偈答之曰
376 118 jié martial 力遂說偈答之曰
377 118 jié brave 力遂說偈答之曰
378 118 jié swift; hasty 力遂說偈答之曰
379 118 jié forceful 力遂說偈答之曰
380 118 gatha; hymn; verse 力遂說偈答之曰
381 117 yòu Kangxi radical 29 又曰
382 115 yīn cause; reason 因嘗與其論曰
383 115 yīn to accord with 因嘗與其論曰
384 115 yīn to follow 因嘗與其論曰
385 115 yīn to rely on 因嘗與其論曰
386 115 yīn via; through 因嘗與其論曰
387 115 yīn to continue 因嘗與其論曰
388 115 yīn to receive 因嘗與其論曰
389 115 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 因嘗與其論曰
390 115 yīn to seize an opportunity 因嘗與其論曰
391 115 yīn to be like 因嘗與其論曰
392 115 yīn a standrd; a criterion 因嘗與其論曰
393 115 yīn cause; hetu 因嘗與其論曰
394 114 to reach 及波梨迦之
395 114 to attain 及波梨迦之
396 114 to understand 及波梨迦之
397 114 able to be compared to; to catch up with 及波梨迦之
398 114 to be involved with; to associate with 及波梨迦之
399 114 passing of a feudal title from elder to younger brother 及波梨迦之
400 114 and; ca; api 及波梨迦之
401 113 jiàn to see 此復見之
402 113 jiàn opinion; view; understanding 此復見之
403 113 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 此復見之
404 113 jiàn refer to; for details see 此復見之
405 113 jiàn to appear 此復見之
406 113 jiàn to meet 此復見之
407 113 jiàn to receive (a guest) 此復見之
408 113 jiàn let me; kindly 此復見之
409 113 jiàn Jian 此復見之
410 113 xiàn to appear 此復見之
411 113 xiàn to introduce 此復見之
412 113 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 此復見之
413 113 nián year 三年
414 113 nián New Year festival 三年
415 113 nián age 三年
416 113 nián life span; life expectancy 三年
417 113 nián an era; a period 三年
418 113 nián a date 三年
419 113 nián time; years 三年
420 113 nián harvest 三年
421 113 nián annual; every year 三年
422 113 nián year; varṣa 三年
423 107 huì can; be able to 會於其國
424 107 huì able to 會於其國
425 107 huì a meeting; a conference; an assembly 會於其國
426 107 kuài to balance an account 會於其國
427 107 huì to assemble 會於其國
428 107 huì to meet 會於其國
429 107 huì a temple fair 會於其國
430 107 huì a religious assembly 會於其國
431 107 huì an association; a society 會於其國
432 107 huì a national or provincial capital 會於其國
433 107 huì an opportunity 會於其國
434 107 huì to understand 會於其國
435 107 huì to be familiar with; to know 會於其國
436 107 huì to be possible; to be likely 會於其國
437 107 huì to be good at 會於其國
438 107 huì a moment 會於其國
439 107 huì to happen to 會於其國
440 107 huì to pay 會於其國
441 107 huì a meeting place 會於其國
442 107 kuài the seam of a cap 會於其國
443 107 huì in accordance with 會於其國
444 107 huì imperial civil service examination 會於其國
445 107 huì to have sexual intercourse 會於其國
446 107 huì Hui 會於其國
447 107 huì combining; samsarga 會於其國
448 107 Buddha; Awakened One 曰天台佛窟岩惟則禪師
449 107 relating to Buddhism 曰天台佛窟岩惟則禪師
450 107 a statue or image of a Buddha 曰天台佛窟岩惟則禪師
451 107 a Buddhist text 曰天台佛窟岩惟則禪師
452 107 to touch; to stroke 曰天台佛窟岩惟則禪師
453 107 Buddha 曰天台佛窟岩惟則禪師
454 107 Buddha; Awakened One 曰天台佛窟岩惟則禪師
455 106 desire 方欲訪其端由
456 106 to desire; to wish 方欲訪其端由
457 106 to desire; to intend 方欲訪其端由
458 106 lust 方欲訪其端由
459 106 desire; intention; wish; kāma 方欲訪其端由
460 105 fāng square; quadrilateral; one side 方之大迦葉直下之相承者
461 105 fāng Fang 方之大迦葉直下之相承者
462 105 fāng Kangxi radical 70 方之大迦葉直下之相承者
463 105 fāng square shaped 方之大迦葉直下之相承者
464 105 fāng prescription 方之大迦葉直下之相承者
465 105 fāng power; involution; abbreviation for a square meter or cubic meter 方之大迦葉直下之相承者
466 105 fāng local 方之大迦葉直下之相承者
467 105 fāng a way; a method 方之大迦葉直下之相承者
468 105 fāng a direction; a side; a position 方之大迦葉直下之相承者
469 105 fāng an area; a region 方之大迦葉直下之相承者
470 105 fāng a party; a side 方之大迦葉直下之相承者
471 105 fāng a principle; a formula 方之大迦葉直下之相承者
472 105 fāng honest; upright; proper 方之大迦葉直下之相承者
473 105 fāng magic 方之大迦葉直下之相承者
474 105 fāng earth 方之大迦葉直下之相承者
475 105 fāng earthly; mundane 方之大迦葉直下之相承者
476 105 fāng a scope; an aspect 方之大迦葉直下之相承者
477 105 fāng side-by-side; parallel 方之大迦葉直下之相承者
478 105 fāng agreeable; equable 方之大迦葉直下之相承者
479 105 fāng equal; equivalent 方之大迦葉直下之相承者
480 105 fāng to compare 方之大迦葉直下之相承者
481 105 fāng a wooden tablet for writing 方之大迦葉直下之相承者
482 105 fāng a convention; a common practice 方之大迦葉直下之相承者
483 105 fāng a law; a standard 方之大迦葉直下之相承者
484 105 fāng to own; to possess 方之大迦葉直下之相承者
485 105 fāng to disobey; to violate 方之大迦葉直下之相承者
486 105 fāng to slander; to defame 方之大迦葉直下之相承者
487 105 páng beside 方之大迦葉直下之相承者
488 105 fāng direction; diś 方之大迦葉直下之相承者
489 105 sān three 嗣三人
490 105 sān third 嗣三人
491 105 sān more than two 嗣三人
492 105 sān very few 嗣三人
493 105 sān San 嗣三人
494 105 sān three; tri 嗣三人
495 105 sān sa 嗣三人
496 102 shēng to be born; to give birth 乃生後世者之疑
497 102 shēng to live 乃生後世者之疑
498 102 shēng raw 乃生後世者之疑
499 102 shēng a student 乃生後世者之疑
500 102 shēng life 乃生後世者之疑

Frequencies of all Words

Top 1181

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 3073 yuē to speak; to say 序曰
2 3073 yuē Kangxi radical 73 序曰
3 3073 yuē to be called 序曰
4 3073 yuē particle without meaning 序曰
5 3073 yuē said; ukta 序曰
6 2202 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 旁出善知識者
7 2202 zhě that 旁出善知識者
8 2202 zhě nominalizing function word 旁出善知識者
9 2202 zhě used to mark a definition 旁出善知識者
10 2202 zhě used to mark a pause 旁出善知識者
11 2202 zhě topic marker; that; it 旁出善知識者
12 2202 zhuó according to 旁出善知識者
13 2202 zhě ca 旁出善知識者
14 1926 one 其法一也
15 1926 Kangxi radical 1 其法一也
16 1926 as soon as; all at once 其法一也
17 1926 pure; concentrated 其法一也
18 1926 whole; all 其法一也
19 1926 first 其法一也
20 1926 the same 其法一也
21 1926 each 其法一也
22 1926 certain 其法一也
23 1926 throughout 其法一也
24 1926 used in between a reduplicated verb 其法一也
25 1926 sole; single 其法一也
26 1926 a very small amount 其法一也
27 1926 Yi 其法一也
28 1926 other 其法一也
29 1926 to unify 其法一也
30 1926 accidentally; coincidentally 其法一也
31 1926 abruptly; suddenly 其法一也
32 1926 or 其法一也
33 1926 one; eka 其法一也
34 1750 zhī him; her; them; that 此復見之
35 1750 zhī used between a modifier and a word to form a word group 此復見之
36 1750 zhī to go 此復見之
37 1750 zhī this; that 此復見之
38 1750 zhī genetive marker 此復見之
39 1750 zhī it 此復見之
40 1750 zhī in 此復見之
41 1750 zhī all 此復見之
42 1750 zhī and 此復見之
43 1750 zhī however 此復見之
44 1750 zhī if 此復見之
45 1750 zhī then 此復見之
46 1750 zhī to arrive; to go 此復見之
47 1750 zhī is 此復見之
48 1750 zhī to use 此復見之
49 1750 zhī Zhi 此復見之
50 1181 his; hers; its; theirs 蓋以其皆出於正宗
51 1181 to add emphasis 蓋以其皆出於正宗
52 1181 used when asking a question in reply to a question 蓋以其皆出於正宗
53 1181 used when making a request or giving an order 蓋以其皆出於正宗
54 1181 he; her; it; them 蓋以其皆出於正宗
55 1181 probably; likely 蓋以其皆出於正宗
56 1181 will 蓋以其皆出於正宗
57 1181 may 蓋以其皆出於正宗
58 1181 if 蓋以其皆出於正宗
59 1181 or 蓋以其皆出於正宗
60 1181 Qi 蓋以其皆出於正宗
61 1181 he; her; it; saḥ; sā; tad 蓋以其皆出於正宗
62 628 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而止乎益州神會禪師
63 628 ér Kangxi radical 126 而止乎益州神會禪師
64 628 ér you 而止乎益州神會禪師
65 628 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而止乎益州神會禪師
66 628 ér right away; then 而止乎益州神會禪師
67 628 ér but; yet; however; while; nevertheless 而止乎益州神會禪師
68 628 ér if; in case; in the event that 而止乎益州神會禪師
69 628 ér therefore; as a result; thus 而止乎益州神會禪師
70 628 ér how can it be that? 而止乎益州神會禪師
71 628 ér so as to 而止乎益州神會禪師
72 628 ér only then 而止乎益州神會禪師
73 628 ér as if; to seem like 而止乎益州神會禪師
74 628 néng can; able 而止乎益州神會禪師
75 628 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而止乎益州神會禪師
76 628 ér me 而止乎益州神會禪師
77 628 ér to arrive; up to 而止乎益州神會禪師
78 628 ér possessive 而止乎益州神會禪師
79 497 禪師 chánshī Chan Master; Zen Master; Seon Master 而止乎益州神會禪師
80 497 禪師 Chán Shī Chan master 而止乎益州神會禪師
81 496 rén person; people; a human being 旁出略傳二百五人
82 496 rén Kangxi radical 9 旁出略傳二百五人
83 496 rén a kind of person 旁出略傳二百五人
84 496 rén everybody 旁出略傳二百五人
85 496 rén adult 旁出略傳二百五人
86 496 rén somebody; others 旁出略傳二百五人
87 496 rén an upright person 旁出略傳二百五人
88 496 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 旁出略傳二百五人
89 484 so as to; in order to 蓋以其皆出於正宗
90 484 to use; to regard as 蓋以其皆出於正宗
91 484 to use; to grasp 蓋以其皆出於正宗
92 484 according to 蓋以其皆出於正宗
93 484 because of 蓋以其皆出於正宗
94 484 on a certain date 蓋以其皆出於正宗
95 484 and; as well as 蓋以其皆出於正宗
96 484 to rely on 蓋以其皆出於正宗
97 484 to regard 蓋以其皆出於正宗
98 484 to be able to 蓋以其皆出於正宗
99 484 to order; to command 蓋以其皆出於正宗
100 484 further; moreover 蓋以其皆出於正宗
101 484 used after a verb 蓋以其皆出於正宗
102 484 very 蓋以其皆出於正宗
103 484 already 蓋以其皆出於正宗
104 484 increasingly 蓋以其皆出於正宗
105 484 a reason; a cause 蓋以其皆出於正宗
106 484 Israel 蓋以其皆出於正宗
107 484 Yi 蓋以其皆出於正宗
108 484 use; yogena 蓋以其皆出於正宗
109 428 尊者 zūnzhě senior monk; honored one 第二祖阿難尊者
110 408 big; huge; large 猶此六祖大鑒
111 408 Kangxi radical 37 猶此六祖大鑒
112 408 great; major; important 猶此六祖大鑒
113 408 size 猶此六祖大鑒
114 408 old 猶此六祖大鑒
115 408 greatly; very 猶此六祖大鑒
116 408 oldest; earliest 猶此六祖大鑒
117 408 adult 猶此六祖大鑒
118 408 tài greatest; grand 猶此六祖大鑒
119 408 dài an important person 猶此六祖大鑒
120 408 senior 猶此六祖大鑒
121 408 approximately 猶此六祖大鑒
122 408 tài greatest; grand 猶此六祖大鑒
123 408 an element 猶此六祖大鑒
124 408 great; mahā 猶此六祖大鑒
125 392 chū to go out; to leave 旁出略傳二百五人
126 392 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 旁出略傳二百五人
127 392 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 旁出略傳二百五人
128 392 chū to extend; to spread 旁出略傳二百五人
129 392 chū to appear 旁出略傳二百五人
130 392 chū to exceed 旁出略傳二百五人
131 392 chū to publish; to post 旁出略傳二百五人
132 392 chū to take up an official post 旁出略傳二百五人
133 392 chū to give birth 旁出略傳二百五人
134 392 chū a verb complement 旁出略傳二百五人
135 392 chū to occur; to happen 旁出略傳二百五人
136 392 chū to divorce 旁出略傳二百五人
137 392 chū to chase away 旁出略傳二百五人
138 392 chū to escape; to leave 旁出略傳二百五人
139 392 chū to give 旁出略傳二百五人
140 392 chū to emit 旁出略傳二百五人
141 392 chū quoted from 旁出略傳二百五人
142 392 chū to go out; to leave 旁出略傳二百五人
143 388 zhōu a state; a province 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
144 388 zhōu a unit of 2,500 households 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
145 388 zhōu a prefecture 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
146 388 zhōu a country 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
147 388 zhōu an island 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
148 388 zhōu Zhou 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
149 388 zhōu autonomous prefecture 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
150 388 zhōu a country 宋藤州東山沙門釋契嵩編修
151 383 yǒu is; are; to exist 凡二百有五人
152 383 yǒu to have; to possess 凡二百有五人
153 383 yǒu indicates an estimate 凡二百有五人
154 383 yǒu indicates a large quantity 凡二百有五人
155 383 yǒu indicates an affirmative response 凡二百有五人
156 383 yǒu a certain; used before a person, time, or place 凡二百有五人
157 383 yǒu used to compare two things 凡二百有五人
158 383 yǒu used in a polite formula before certain verbs 凡二百有五人
159 383 yǒu used before the names of dynasties 凡二百有五人
160 383 yǒu a certain thing; what exists 凡二百有五人
161 383 yǒu multiple of ten and ... 凡二百有五人
162 383 yǒu abundant 凡二百有五人
163 383 yǒu purposeful 凡二百有五人
164 383 yǒu You 凡二百有五人
165 383 yǒu 1. existence; 2. becoming 凡二百有五人
166 383 yǒu becoming; bhava 凡二百有五人
167 378 wèi for; to 康為正
168 378 wèi because of 康為正
169 378 wéi to act as; to serve 康為正
170 378 wéi to change into; to become 康為正
171 378 wéi to be; is 康為正
172 378 wéi to do 康為正
173 378 wèi for 康為正
174 378 wèi because of; for; to 康為正
175 378 wèi to 康為正
176 378 wéi in a passive construction 康為正
177 378 wéi forming a rehetorical question 康為正
178 378 wéi forming an adverb 康為正
179 378 wéi to add emphasis 康為正
180 378 wèi to support; to help 康為正
181 378 wéi to govern 康為正
182 369 shì a generation 謂祖世絕於師子
183 369 shì a period of thirty years 謂祖世絕於師子
184 369 shì the world 謂祖世絕於師子
185 369 shì years; age 謂祖世絕於師子
186 369 shì a dynasty 謂祖世絕於師子
187 369 shì secular; worldly 謂祖世絕於師子
188 369 shì over generations 謂祖世絕於師子
189 369 shì always 謂祖世絕於師子
190 369 shì world 謂祖世絕於師子
191 369 shì a life; a lifetime 謂祖世絕於師子
192 369 shì an era 謂祖世絕於師子
193 369 shì from generation to generation; across generations 謂祖世絕於師子
194 369 shì to keep good family relations 謂祖世絕於師子
195 369 shì Shi 謂祖世絕於師子
196 369 shì a geologic epoch 謂祖世絕於師子
197 369 shì hereditary 謂祖世絕於師子
198 369 shì later generations 謂祖世絕於師子
199 369 shì a successor; an heir 謂祖世絕於師子
200 369 shì the current times 謂祖世絕於師子
201 369 shì loka; a world 謂祖世絕於師子
202 355 this; these 此復見之
203 355 in this way 此復見之
204 355 otherwise; but; however; so 此復見之
205 355 at this time; now; here 此復見之
206 355 this; here; etad 此復見之
207 351 you; thou 豈意復得與汝相遇
208 351 Ru River 豈意復得與汝相遇
209 351 Ru 豈意復得與汝相遇
210 351 you; sir; tva; bhavat 豈意復得與汝相遇
211 348 in; at 已載於他書
212 348 in; at 已載於他書
213 348 in; at; to; from 已載於他書
214 348 to go; to 已載於他書
215 348 to rely on; to depend on 已載於他書
216 348 to go to; to arrive at 已載於他書
217 348 from 已載於他書
218 348 give 已載於他書
219 348 oppposing 已載於他書
220 348 and 已載於他書
221 348 compared to 已載於他書
222 348 by 已載於他書
223 348 and; as well as 已載於他書
224 348 for 已載於他書
225 348 Yu 已載於他書
226 348 a crow 已載於他書
227 348 whew; wow 已載於他書
228 348 near to; antike 已載於他書
229 344 also; too 其法一也
230 344 a final modal particle indicating certainy or decision 其法一也
231 344 either 其法一也
232 344 even 其法一也
233 344 used to soften the tone 其法一也
234 344 used for emphasis 其法一也
235 344 used to mark contrast 其法一也
236 344 used to mark compromise 其法一也
237 344 ya 其法一也
238 325 其所 qísuǒ its place; one's appointed place; the place for that 其所出法嗣二人
239 299 和尚 héshang a Buddhist monk 一曰韶州淨法章和尚者
240 299 和尚 héshang Most Venerable 一曰韶州淨法章和尚者
241 299 和尚 héshang an abbot; senior monk 一曰韶州淨法章和尚者
242 298 I; me; my 此光乃我師鶴
243 298 self 此光乃我師鶴
244 298 we; our 此光乃我師鶴
245 298 [my] dear 此光乃我師鶴
246 298 Wo 此光乃我師鶴
247 298 self; atman; attan 此光乃我師鶴
248 298 ga 此光乃我師鶴
249 298 I; aham 此光乃我師鶴
250 284 nǎi thus; so; therefore; then; only; thereupon 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
251 284 nǎi to be 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
252 284 nǎi you; yours 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
253 284 nǎi also; moreover 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
254 284 nǎi however; but 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
255 284 nǎi if 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
256 278 jiàn mirror; looking glass 猶此六祖大鑒
257 278 jiàn to reflect 猶此六祖大鑒
258 278 jiàn to inspect 猶此六祖大鑒
259 267 wáng Wang 一曰漢州王頭陀者
260 267 wáng a king 一曰漢州王頭陀者
261 267 wáng Kangxi radical 96 一曰漢州王頭陀者
262 267 wàng to be king; to rule 一曰漢州王頭陀者
263 267 wáng a prince; a duke 一曰漢州王頭陀者
264 267 wáng grand; great 一曰漢州王頭陀者
265 267 wáng to treat with the ceremony due to a king 一曰漢州王頭陀者
266 267 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 一曰漢州王頭陀者
267 267 wáng the head of a group or gang 一曰漢州王頭陀者
268 267 wáng the biggest or best of a group 一曰漢州王頭陀者
269 267 wáng king; best of a kind; rāja 一曰漢州王頭陀者
270 264 法嗣 fǎsì Dharma heir 其旁出法嗣一人
271 255 shān a mountain; a hill; a peak
272 255 shān Shan
273 255 shān Kangxi radical 46
274 255 shān a mountain-like shape
275 255 shān a gable
276 255 shān mountain; giri
277 251 promptly; right away; immediately 帝即命
278 251 to be near by; to be close to 帝即命
279 251 at that time 帝即命
280 251 to be exactly the same as; to be thus 帝即命
281 251 supposed; so-called 帝即命
282 251 if; but 帝即命
283 251 to arrive at; to ascend 帝即命
284 251 then; following 帝即命
285 251 so; just so; eva 帝即命
286 237 rán correct; right; certainly 禪師不其然乎
287 237 rán so; thus 禪師不其然乎
288 237 rán to approve; to endorse 禪師不其然乎
289 237 rán to burn 禪師不其然乎
290 237 rán to pledge; to promise 禪師不其然乎
291 237 rán but 禪師不其然乎
292 237 rán although; even though 禪師不其然乎
293 237 rán after; after that; afterwards 禪師不其然乎
294 237 rán used after a verb 禪師不其然乎
295 237 rán used at the end of a sentence 禪師不其然乎
296 237 rán expresses doubt 禪師不其然乎
297 237 rán ok; alright 禪師不其然乎
298 237 rán Ran 禪師不其然乎
299 237 method; way 其法一也
300 237 France 其法一也
301 237 the law; rules; regulations 其法一也
302 237 the teachings of the Buddha; Dharma 其法一也
303 237 a standard; a norm 其法一也
304 237 an institution 其法一也
305 237 to emulate 其法一也
306 237 magic; a magic trick 其法一也
307 237 punishment 其法一也
308 237 Fa 其法一也
309 237 a precedent 其法一也
310 237 a classification of some kinds of Han texts 其法一也
311 237 relating to a ceremony or rite 其法一也
312 237 Dharma 其法一也
313 237 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 其法一也
314 237 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 其法一也
315 237 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 其法一也
316 237 quality; characteristic 其法一也
317 226 not; no
318 226 expresses that a certain condition cannot be acheived
319 226 as a correlative
320 226 no (answering a question)
321 226 forms a negative adjective from a noun
322 226 at the end of a sentence to form a question
323 226 to form a yes or no question
324 226 infix potential marker
325 226 no; na
326 208 shī teacher 初師其國之波梨迦尊者出家
327 208 shī multitude 初師其國之波梨迦尊者出家
328 208 shī a host; a leader 初師其國之波梨迦尊者出家
329 208 shī an expert 初師其國之波梨迦尊者出家
330 208 shī an example; a model 初師其國之波梨迦尊者出家
331 208 shī master 初師其國之波梨迦尊者出家
332 208 shī a capital city; a well protected place 初師其國之波梨迦尊者出家
333 208 shī Shi 初師其國之波梨迦尊者出家
334 208 shī to imitate 初師其國之波梨迦尊者出家
335 208 shī troops 初師其國之波梨迦尊者出家
336 208 shī shi 初師其國之波梨迦尊者出家
337 208 shī an army division 初師其國之波梨迦尊者出家
338 208 shī the 7th hexagram 初師其國之波梨迦尊者出家
339 208 shī a lion 初師其國之波梨迦尊者出家
340 208 shī spiritual guide; teacher; ācārya 初師其國之波梨迦尊者出家
341 207 also; too 亦可知
342 207 but 亦可知
343 207 this; he; she 亦可知
344 207 although; even though 亦可知
345 207 already 亦可知
346 207 particle with no meaning 亦可知
347 207 Yi 亦可知
348 204 zhì to; until 祖位至師子絕
349 204 zhì Kangxi radical 133 祖位至師子絕
350 204 zhì extremely; very; most 祖位至師子絕
351 204 zhì to arrive 祖位至師子絕
352 203 suì to comply with; to follow along 遂伏其道
353 203 suì thereupon 遂伏其道
354 199 大士 Dàshì Mahasattva 乃有般若多羅與夫達磨大士而
355 199 大士 dàshì the Buddha; mahāpurusa 乃有般若多羅與夫達磨大士而
356 199 大士 dàshì a bodhisattva; mahāsattva 乃有般若多羅與夫達磨大士而
357 199 chuán to transmit 旁出略傳二百五人
358 199 zhuàn a biography 旁出略傳二百五人
359 199 chuán to teach 旁出略傳二百五人
360 199 chuán to summon 旁出略傳二百五人
361 199 chuán to pass on to later generations 旁出略傳二百五人
362 199 chuán to spread; to propagate 旁出略傳二百五人
363 199 chuán to express 旁出略傳二百五人
364 199 chuán to conduct 旁出略傳二百五人
365 199 zhuàn a posthouse 旁出略傳二百五人
366 199 zhuàn a commentary 旁出略傳二百五人
367 199 zhuàn handed down and fixed by tradition; āgama 旁出略傳二百五人
368 196 shì is; are; am; to be 是不然也
369 196 shì is exactly 是不然也
370 196 shì is suitable; is in contrast 是不然也
371 196 shì this; that; those 是不然也
372 196 shì really; certainly 是不然也
373 196 shì correct; yes; affirmative 是不然也
374 196 shì true 是不然也
375 196 shì is; has; exists 是不然也
376 196 shì used between repetitions of a word 是不然也
377 196 shì a matter; an affair 是不然也
378 196 shì Shi 是不然也
379 196 shì is; bhū 是不然也
380 196 shì this; idam 是不然也
381 193 de potential marker 則其法安得至此
382 193 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 則其法安得至此
383 193 děi must; ought to 則其法安得至此
384 193 děi to want to; to need to 則其法安得至此
385 193 děi must; ought to 則其法安得至此
386 193 de 則其法安得至此
387 193 de infix potential marker 則其法安得至此
388 193 to result in 則其法安得至此
389 193 to be proper; to fit; to suit 則其法安得至此
390 193 to be satisfied 則其法安得至此
391 193 to be finished 則其法安得至此
392 193 de result of degree 則其法安得至此
393 193 de marks completion of an action 則其法安得至此
394 193 děi satisfying 則其法安得至此
395 193 to contract 則其法安得至此
396 193 marks permission or possibility 則其法安得至此
397 193 expressing frustration 則其法安得至此
398 193 to hear 則其法安得至此
399 193 to have; there is 則其法安得至此
400 193 marks time passed 則其法安得至此
401 193 obtain; attain; prāpta 則其法安得至此
402 192 dāng to be; to act as; to serve as 前後賢聖亦當言之
403 192 dāng at or in the very same; be apposite 前後賢聖亦當言之
404 192 dāng dang (sound of a bell) 前後賢聖亦當言之
405 192 dāng to face 前後賢聖亦當言之
406 192 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 前後賢聖亦當言之
407 192 dāng to manage; to host 前後賢聖亦當言之
408 192 dāng should 前後賢聖亦當言之
409 192 dāng to treat; to regard as 前後賢聖亦當言之
410 192 dǎng to think 前後賢聖亦當言之
411 192 dàng suitable; correspond to 前後賢聖亦當言之
412 192 dǎng to be equal 前後賢聖亦當言之
413 192 dàng that 前後賢聖亦當言之
414 192 dāng an end; top 前後賢聖亦當言之
415 192 dàng clang; jingle 前後賢聖亦當言之
416 192 dāng to judge 前後賢聖亦當言之
417 192 dǎng to bear on one's shoulder 前後賢聖亦當言之
418 192 dàng the same 前後賢聖亦當言之
419 192 dàng to pawn 前後賢聖亦當言之
420 192 dàng to fail [an exam] 前後賢聖亦當言之
421 192 dàng a trap 前後賢聖亦當言之
422 192 dàng a pawned item 前後賢聖亦當言之
423 191 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 若子所
424 191 suǒ an office; an institute 若子所
425 191 suǒ introduces a relative clause 若子所
426 191 suǒ it 若子所
427 191 suǒ if; supposing 若子所
428 191 suǒ a few; various; some 若子所
429 191 suǒ a place; a location 若子所
430 191 suǒ indicates a passive voice 若子所
431 191 suǒ that which 若子所
432 191 suǒ an ordinal number 若子所
433 191 suǒ meaning 若子所
434 191 suǒ garrison 若子所
435 191 suǒ place; pradeśa 若子所
436 191 suǒ that which; yad 若子所
437 190 dào way; road; path 遂伏其道
438 190 dào principle; a moral; morality 遂伏其道
439 190 dào Tao; the Way 遂伏其道
440 190 dào measure word for long things 遂伏其道
441 190 dào to say; to speak; to talk 遂伏其道
442 190 dào to think 遂伏其道
443 190 dào times 遂伏其道
444 190 dào circuit; a province 遂伏其道
445 190 dào a course; a channel 遂伏其道
446 190 dào a method; a way of doing something 遂伏其道
447 190 dào measure word for doors and walls 遂伏其道
448 190 dào measure word for courses of a meal 遂伏其道
449 190 dào a centimeter 遂伏其道
450 190 dào a doctrine 遂伏其道
451 190 dào Taoism; Daoism 遂伏其道
452 190 dào a skill 遂伏其道
453 190 dào a sect 遂伏其道
454 190 dào a line 遂伏其道
455 190 dào Way 遂伏其道
456 190 dào way; path; marga 遂伏其道
457 187 again; more; repeatedly 此復見之
458 187 to go back; to return 此復見之
459 187 to resume; to restart 此復見之
460 187 to do in detail 此復見之
461 187 to restore 此復見之
462 187 to respond; to reply to 此復見之
463 187 after all; and then 此復見之
464 187 even if; although 此復見之
465 187 Fu; Return 此復見之
466 187 to retaliate; to reciprocate 此復見之
467 187 to avoid forced labor or tax 此復見之
468 187 particle without meaing 此復見之
469 187 Fu 此復見之
470 187 repeated; again 此復見之
471 187 doubled; to overlapping; folded 此復見之
472 187 a lined garment with doubled thickness 此復見之
473 187 again; punar 此復見之
474 185 wèi to call 謂祖世絕於師子
475 185 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂祖世絕於師子
476 185 wèi to speak to; to address 謂祖世絕於師子
477 185 wèi to treat as; to regard as 謂祖世絕於師子
478 185 wèi introducing a condition situation 謂祖世絕於師子
479 185 wèi to speak to; to address 謂祖世絕於師子
480 185 wèi to think 謂祖世絕於師子
481 185 wèi for; is to be 謂祖世絕於師子
482 185 wèi to make; to cause 謂祖世絕於師子
483 185 wèi and 謂祖世絕於師子
484 185 wèi principle; reason 謂祖世絕於師子
485 185 wèi Wei 謂祖世絕於師子
486 185 wèi which; what; yad 謂祖世絕於師子
487 185 wèi to say; iti 謂祖世絕於師子
488 173 jiē all; each and every; in all cases 蓋以其皆出於正宗
489 173 jiē same; equally 蓋以其皆出於正宗
490 167 I 有曰吾疑
491 167 my 有曰吾疑
492 167 Wu 有曰吾疑
493 167 I; aham 有曰吾疑
494 164 èr two 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
495 164 èr Kangxi radical 7 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
496 164 èr second 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
497 164 èr twice; double; di- 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
498 164 èr another; the other 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
499 164 èr more than one kind 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白
500 164 èr two; dvā; dvi 達磨達乃與其二弟子隱於其國之象白

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
yuē said; ukta
zhě ca
one; eka
he; her; it; saḥ; sā; tad
禅师 禪師 Chán Shī Chan master
rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala
use; yogena
 1. an element
 2. great; mahā
chū to go out; to leave
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿蓝 阿藍 97 Āḷāra Kālāma; Alara Kalama
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿罗逻 阿羅邏 97 Āḷāra Kālāma; Alara Kalama
安国 安國 196
 1. Parthia
 2. Anguo
安王 196 King An of Zhou
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿难陀 阿難陀 196 Ananda; Ānanda
安福 196 Anfu
安和 196 Sotthi; Svāstika
安乐国 安樂國 196 Land of Bliss
安陆 安陸 196 Anlu
阿毘昙 阿毘曇 196 Abhidharma; Abhidhamma
阿阇世 阿闍世 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿育王 196 King Aśoka; Asoka; Ashoka
98
 1. cypress; cedar
 2. Berlin
 3. Bai
白净 白淨 98 Shuddhodana; Suddhodana
白居易 98 Bai Juyi
白王 98 Shuddhodana; Suddhodana
白马寺 白馬寺 98 White Horse Temple
白山 98 Baishan
百丈 98 Baizhang
百丈怀海 百丈懷海 98 Baizhang Huaihai; Huaihai
百丈山 98 Baizhang Shan
巴连弗 巴連弗 98 Pataliputra; Pāṭaliputra
巴陵 98
 1. Baling
 2. Master Baling
跋摩 98 Buddhavarman
宝唱 寶唱 66 Bao Chao
报恩寺 報恩寺 98
 1. Bao En Temple
 2. Hōon-ji
宝云 寶雲 66 Bao Yun
保福 98 Baofu
保福院 98 Baofu Temple
宝净 寶淨 98 Ratnaviśuddhā
宝林 寶林 98 Po Lam
宝林传 寶林傳 98 Baolin Zhuan; Baolin Biographies
宝应 寶應 66
 1. Baoying
 2. Baoying
 3. Baoying
宝月 寶月 98 Ratnacandra
跋陀 98 Gunabhadra
跋陀罗 跋陀羅 98 Bhadrika; Bhaddiya
八月 98
 1. August; the Eighth Month
 2. eighth lunar month; kārttika
北门 北門 66 North Gate
北天竺 98 Northern India
北斗 98
 1. Great Bear; Big Dipper
 2. Peitou
北宗 98 Northern school
本生经 本生經 98
 1. Jataka tales
 2. Jātaka Story; Jātaka
本寂 98 Benji
本教 98 Bon [religion]
本溪 98 Benxi
兵部 98 Ministry of War
66 Bohai Sea
66 Bo
波罗柰 波羅柰 98 Varanasi
般若多罗 般若多羅 98 Prajñātara
波旬 98 Pāpīyāms; Pāpimant
沧州 滄州 67 Cangzhou
曹芳 67 Cao Fang
曹洞 99 Caodong School
曹溪 99
 1. Caoqi
 2. Caoqi
曹山 67
 1. Chaoshan
 2. Chaoshan Benji; Benji
禅宗 禪宗 99 Chan School of Buddhism; Zen
长安 長安 67
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长乐 長樂 67 Changle
长沙 長沙 67 Changsha
常山 99 Changshan
长兴 長興 67 Changxing
常州 99 Changzhou
潮州 99
 1. Chaozhou
 2. Chaochou
67 Chen
陈操 陳操 99 Chen Cao
澄观 澄觀 67 Cheng Guan
车匿 車匿 67 Channa; Chandaka
郴州 67 Chenzhou
持璎珞 持瓔珞 99 Maladhari
池州 99 Chizhou
出三藏记 出三藏記 99 Records on the Compilation the Chinese Buddhist Canon
传灯 傳燈 67
 1. Handing Down the Light
 2. Transmission of the Lamp
 3. Chuan Deng
传法院 傳法院 99 Institute for the Propagation of the Dharma
传法正宗定祖图 傳法正宗定祖圖 67 Chuan Fa Zhengzong Ding Zu Tu
传法正宗记 傳法正宗記 67 Chuanfa Zhengzong Ji; The True Transmission of the Dharma
传法正宗论 傳法正宗論 67 Chuan Fa Zhengzong Lun
川西 99 Western Sichuan
春秋 99
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu; Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
纯陀 純陀 99 Cunda
滁州 99 Chuzhou
楚州 99 Chuzhou
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
慈氏 99 Maitreya
刺史 99 Regional Inspector
葱岭 葱嶺 67 Pamirs
从化 從化 99 Conghua
翠巖 99 Cui Yan
翠微无学 翠微無學 99 Cuiwei Wuxue
大悲者 100 Compassionate One
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大经 大經 100 The Mahāpirvāṇa Sūtra; The Nirvāṇa Sūtra
大梁 100 City of Da Liang
大论 大論 100 Treatise on the Perfection of Great Wisdom; Dazhidu Lun; Mahāprajñāpāramitaśastra; Māhaprajñāparamitopadeśa
大品般若 大品般若 100 Dapin Bore [Sutra]
大秦 100 the Roman Empire
大通 100 Da Tong reign
大藏经 大藏經 100 Chinese Buddhist Canon; Dazangjing
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大安寺 100 Da An Temple
达多 達多 100 Devadatta
大梵 100 Mahabrahma; Brahma
大梵寺 100 Dafan Temple
大观 大觀 100 Daguan
大光 100 Vistīrṇavatī
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
代宗 100 Emperor Daizong of Tang
大理 100
 1. Dali [kingdom]
 2. Superintendent of Law Enforcement
 3. a major principle; a general truth
 4. Dali [county]
大历 大曆 100 Dali
大林 100 Dalin; Talin
大满 大滿 100 Mahapurna
大梅 100 Damei
达磨 達磨 100 Bodhidharma
达磨多罗 達磨多羅 100 Bodhidharma
大宁 大寧 100 Daning
丹霞 68
 1. Mt Danxia
 2. Danxia landform
 3. Danxia
丹霞山 100 Mt Danxia
道诚 道誠 100 Dao Cheng
道谦 道謙 100 Dao Qian
道泰 100 Dao Tai
道信 100 Venerable Dao Xin
道场寺 道場寺 100 Daochang Temple
道慈 100 Dōji
道怤 100 Daofu
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
道一禅师 道一禪師 100 Chan Master Daoyi; Mazu Daoyi
道祖 100 Daozu
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大勢至菩萨 大勢至菩薩 100 Mahāsthāma; Mahāsthāmaprāpta
大同 100
 1. Datong
 2. datong; Grand Unity
大阳 大陽 100 Dayang
大禹 100 Yu the Great
大珠慧海 100 Dazhu Huihai
100 Deng
邓州 鄧州 100 Dengzhou
德清 100
 1. Deqing
 2. Deqing
德山 100 Cuifeng Deshan; Deshan
德韶 100 Deshao
德文 100 German (language)
德兴 德興 100 Dexing
第二十一祖婆修盘头 第二十一祖婆修盤頭 100 the Twenty-First Patriarch, Vasubandhu
第七祖婆须蜜 第七祖婆須蜜 100 the Seventh Patriarch, Vasumitra
定上座 100 Elder Ding
定王 100 King Ding of Zhou
定陶 100 Dingtao
定州 100 Dingzhou
鼎州 68 Dingzhou
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地藏 100
 1. Ksitigarbha [Bodhisattva]
 2. Ksitigarbha; Kṣitigarbha
东都 東都 68 Luoyang
东晋 東晉 100 Eastern Jin Dynasty
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
东海 東海 100
 1. East China Sea
 2. Donghae
 3. Donghai [commandery]
东京 東京 68
 1. Tokyo
 2. Luoyang
 3. Dongjing Circuit
洞山 100 Dongshan
东山 東山 100 Dongshan
洞山良价 68 Dongshan Liangjia
东寺 東寺 100 Tō-ji
东阳 東陽 100 Dongyang
兜率 100 Tusita
多罗 多羅 100 Tara
鹅湖 鵝湖 195 Ehu
鹅湖大义 鵝湖大義 195 Ehu Dayi
峨嵋山 195 Mount Emei
二月 195
 1. February; the Second Month
 2. second lunar month; vaiśākha
鄂州 195 Ezhou
法安 102 Fa An
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法华 法華 70
 1. Dharma Flower
 2. The Lotus Sutra
法朗 102 Fa Lang
法琳 102 Fa Lin
法显 法顯 102 Faxian; Fa Hsien
法照 102 Fa Zhao
法常 102 Damei Fachang
法佛 102 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body
法归 法歸 102 Fagui
法济 法濟 102 Faji
法进 法進 102 Fajin
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
翻梵语 翻梵語 70 Translating Sanskrit; Fan Fanyu
梵王 102 Brahma
方士 70 a Taoist master; alchemist; necromancer
方正 102
 1. upright; straightforward; righteous
 2. Fangzheng
 3. Fangzheng
梵摩 102 Brahma
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
范阳 范陽 102 Fanyang
梵语 梵語 102 Sanskrit
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
法融 102 Farong
法实 法實 102 Dharmasatya
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
法遇 102 Fayu
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
丰山 豐山 102
 1. Fengshan
 2. Toyoyama
 3. Buzan
凤翔 鳳翔 70 Fengxiang
汾州 102 Fenzhou
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛光寺 102 Foguang Temple
佛陀 102 Buddha; the all-enlightened one
佛馱跋陀罗 佛陀跋陀羅 102
 1. Buddhabhadra
 2. Buddhabhadra
70 Fu River
102 Fu
70 Fu River
付法藏 102 THistory of the Transmission of the Dharma Treasury
浮石 70 Buseok; Buseoksa; Buseok Rural District
福安 102 Fu'an
伏驮蜜多 伏馱蜜多 102 Buddhamitra
福建路 70 Fujian Circuit
辅教编 輔教編 102
 1. Auxiliary Teachings
 2. Auxiliary Teachings
富那 102 Punyayasas
富那夜奢 102 Punyayasas
伏牛山 102 Funiu mountain range
福清 102 Fuqing
若多罗 若多羅 102 Punyatāra
辅山 輔山 102 Fushan
浮山 70 Fushan
富阳 富陽 102 Fuyang
抚州 撫州 102 Fuzhou
福州 102 Fuzhou
甘露饭王 甘露飯王 103 King Amitodana
甘泉 103 Ganquan
高僧传 高僧傳 103
 1. Biographies of Eminent Monks
 2. Biographies of Eminent Monks
高安 103 Gao'an
高丽 高麗 71 Korean Goryeo Dynasty
高岭 高嶺 71 Gaoling; Kaolin
高邮 高郵 103 Gaoyou
广论 廣論 71 Lamrim Chenmo; The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightmenent
光州 71 Gwangju
广德 廣德 103 Guangde
光和 103 Guanghe
广陵 廣陵 103 Guangling
光穆 103 Xita Guangmu; Guangmu
广平 廣平 103 Guangping
光山 103
 1. Guangshan
 2. Guangshan
光绪 光緒 103 Guangxu
广严 廣嚴 103 Vesālī; Vaisali; Vaissali; Vaishali; City of Vaisali
光宅 103 Guangzhai
广州 廣州 71 Guangzhou
光祚 光祚 103 Guangzuo
观音 觀音 103
 1. Guanyin [Bodhisattva]
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
桂琛 103 Guichen
龟山 龜山 103
 1. Guishan; Kueishan
 2. Tortoise Mountain
沩山 溈山 103
 1. Guishan
 2. Guishan
沩山灵祐 溈山靈祐 103 Guishan Lingyou
桂阳 桂陽 71 Guiyang
归宗寺 歸宗寺 103 Guizong Temple
103
 1. Guo
 2. Guo
国风 國風 71 Guofeng; Tunes from the States
国泰 國泰 103 Cathay Pacific
国子祭酒 國子祭酒 103 Chancellor of the National University
鼓山 71 Gushan; Kushan
古田 103 Gutian
古文 103 Classical Chinese
海陵 72 Hailing
海晏 104 Haiyan
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
104
 1. Korea; South Korea
 2. State of Han
 3. fence; low wall
 4. Han
汉献帝 漢獻帝 72 Emperor Xian of Han
杭州 72 Hangzhou
汉江 漢江 104 Han River
汉南 漢南 104 Hannan
何山 104 He Shan
贺知章 賀知章 72 He Zhizhang
河东 河東 104
 1. Hedong
 2. Hedong
黑水 104 Heishui
鹤勒 鶴勒 104 Haklena
鹤勒那 鶴勒那 104 Haklena
和龙 和龍 104 Helong
河内 河內 104
 1. Hanoi
 2. Henei
恒河 恆河 104
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
横山 橫山 104
 1. Hengshan
 2. Yokoyama
衡山 104 Hengshan; Mount Heng
鹤山 鶴山 104
 1. Heshan
 2. Heshan
禾山 104 Heshan
禾山无殷 禾山無殷 104 Heshan Wuyin
荷泽 荷澤 104 Lotus marsh
河中 104 Hezhong
弘忍 72 Hong Ren
洪山 104 Hongshan
洪州 104 Hongzhou
后汉 後漢 72
 1. Later Han
 2. Later Han
后周 後周 72 Later Zhou
后金 後金 104 Later Jin dynasty
怀信 懷信 72 Huai Xin
怀则 懷則 72 Huxi Huaize
怀安 懷安 104 Huai'an
怀海 懷海 104 Baizhang Huaihai; Huaihai
怀集 懷集 104 Huaiji
淮南 72 Huainan
华林 華林 104 Hualinbu
黄帝 黃帝 72 The Yellow Emperor
黄檗 黃檗 104
 1. Amur cork tree
 2. Huangbo
 3. Huangbo
黄梅 黃梅 104 Huangmei
黄梅县 黃梅縣 104 Huangmei county
黄山 黃山 72
 1. Huangshan
 2. Huangshan
黄州 黃州 104 Huangzhou
华亭 華亭 104 Huating
华夏 華夏 104 China; Cathay
华严 華嚴 72 Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
华严寺 華嚴寺 104
 1. Hua Yan Temple
 2. Hwaeomsa
慧安 72 Hui An
慧超 72
 1. Hui Chao
 2. Hyecho
慧简 慧簡 72 Hui Jian
慧觉 慧覺 72 Hui Jue
慧可 72 Huike
慧然 72 Hui Ran
慧日 104
 1. to have illuminating wisdom like the Buddha
 2. Huiri
 3. Huiri
慧通 72 Hui Tong
会昌 會昌 104 Huichang
慧达 慧達 72 Huida
慧观 慧觀 104
 1. Hyegwan
 2. Hui Guan
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
惠来 惠來 104 Huilai
慧能 72 Huineng
慧远 慧遠 72
 1. Jingying Huiyuan
 2. Hui Yuan
慧忠 104
 1. Huizhong
 2. [National Master] Huizhong
 3. Huizhong; Zhizhong
湖南 72 Hunan
火方 104 Agni; southeast
火光三昧 104 Fire Samadhi
霍山 104 Huoshan
湖州 104 Huzhou
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
106
 1. Ji
 2. Ji
嘉禾 106
 1. an excellent crop
 2. Jiahe [reign]
 3. Jiahe [county]
迦兰 迦蘭 106 Āḷāra Kālāma; Alara Kalama
建炎 106 Jian Yan reign
迦那提婆 106 Kānadeva
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江陵 74
 1. Jiangling
 2. Gangneung
江南 74
 1. Jiangnan
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
江宁 江寧 74 Jiangning
江西 106 Jiangxi
江州 106
 1. Jiangzhou
 2. Jiuzhou
建康 106
 1. Jiankang
 2. Jiankang (era)
建元 106
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
 3. Jian Yuan reign
犍陟 106 Kaṇṭhaka; Kanthaka
憍陈如 憍陳如 106 Kaundinya
皎然 74 Jiaoran
迦毘罗 迦毘羅 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
迦毘摩罗 迦毘摩羅 106 Kapimala
嘉平 106
 1. the twelfth month
 2. Jiaping reign
夹山 夾山 106
 1. Jiashan
 2. Jiashan
 3. Jiashan Shanhui
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
嘉兴 嘉興 106 Jiaxing
迦叶佛 迦葉佛 106 Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha
迦叶波 迦葉波 106 Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
伽耶舍多 106 Gayasata
罽賓 106 Kashmir
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
戒坛 戒壇 106
 1. Precept Altar
 2. ordination platform
节度使 節度使 106 military commissioner; jiedushi
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
金河 106 Hiranyavati River
静泰 靜泰 106 Jing Tai
净源 淨源 106 Jing Yuan
晋安 晉安 106 Jin'an
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
金峰 106 Jinfeng; Chinfeng
景德传灯录 景德傳燈錄 74 The Records of the Transmission of the Lamp; Jingde Chuandeng Lu
净饭 淨飯 106 Shuddhodana; Suddhodana
景王 74 King Jing of Zhou
金刚经 金剛經 74
 1. The Diamond Sutra
 2. Diamond Sutra
金刚座 金剛座 106 vajrasana; diamond throne
殑伽河 106 Ganges River
静居寺 靜居寺 106 Jingju Temple
净满 淨滿 106 Vairocana
荆门 荊門 74 Jingmen
径山 徑山 106 Jingshan Temple
泾源 涇源 106 Jingyuan
景云 景雲 74 Jingyun reign
京兆 106
 1. Jingzhao; Xi'an
 2. capital municipal area
 3. Capital Region Governor
荆州 荊州 106
 1. Jingzhou; Ching-chou
 2. Jingzhou; Ching-chou
金华 金華 106 Jinhua
金陵 74
 1. Jinling; Nanjing
 2. Jinling; Nanjing
金牛 106 Jinniu
金沙 74 Jinsha
金水 106 Jinshui
金塔 106 Jinta
缙云 縉雲 106 Jinyun
晋州 晉州 106
 1. Jinzhou
 2. Jin Prefecture
旧录 舊錄 106 Old Catalog
鸠摩罗多 鳩摩羅多 106 Kumorata
九月 106
 1. September; the Ninth Month
 2. ninth lunar month; mārga-śīrṣa
集贤 集賢 106 Jixian
吉州 106
 1. Jizhou
 2. Kilju
鸡足山 雞足山 106 Mount Gurupada
崛山 74 Grdhrakuta Mountains; Grdhrakūta; Gijjha-kūta
拘那含佛 106 Kanakamuni Buddha
拘尸那 106 Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
拘尸那城 74
 1. Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
 2. Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
开皇 開皇 75
 1. Kai Huang reign
 2. Kaihuang
开元 開元 75 Kai Yuan
开宝 開寶 107 Kaibao Reign of Emperor Taizu of Song
开封府 開封府 107 Kaifeng
康孟详 康孟詳 75 Kang Meng Xiang
康国 康國 75 Kangju
康僧铠 康僧鎧 107
 1. Saṃghavarman
 2. Saṅghavarman; Sajghavarman; Saņghavarman
孔丘 75 Confucius
孔子 75 Confucius
匡山 107 Kuangshan; Lushan
昆山 崑山 107 Kunshan
朗禅师 朗禪師 108 Chan Master Lang
蓝田 藍田 108 Lantian
乐昌 樂昌 108 Lechang
勒那 108 Ratnamati
楞伽 楞伽 108 Lankavatara
楞伽经 楞伽經 108 Lankavatara Sutra
108 Li River
108 Li
厉王 厲王 108
 1. King Li
 2. King Li of Zhou
梁山 76
 1. Yangsan
 2. Liangshan
连州 連州 108 Lianzhou
108 Liao
列御寇 列禦寇 108 Lie Yukou
临川 臨川 76 Linchuan
灵山 靈山 76
 1. Spiritual Mountain
 2. Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
灵山会 靈山會 108 Assembly at Grdhrakuta; Assembly at Vulture Peak
岭南 嶺南 108 Lingnan
灵寿 靈壽 108 Lingshou
灵树 靈樹 108 Lingshu
灵隐寺 靈隱寺 76 Lingyin Temple
灵运 靈運 76 Lingyun
临济 臨濟 108 Linji School
临济义玄 臨濟義玄 76 Linji Yixuan
刘昫 劉昫 76 Liu Xu
六欲天 108 Six Heavens of the Desire Realm
六脚 六腳 108 Liujiao
六月 108
 1. June; the Sixth Month
 2. sixth lunar month; bhādra
澧州 76 Lizhou
108 Gansu
龙宫 龍宮 76 Palace of the Dragon King
龙树 龍樹 108 Nāgārjuna
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
龙兴寺 龍興寺 76 Long Xing Temple
龙华寺 龍華寺 76 Longhua Temple
龙井 龍井 76 Longjing tea
龙陵 龍陵 108 Longling
龙门 龍門 108
 1. Longmen
 2. Dragon Gate
 3. a sagely person
龙门山 龍門山 108 Mt Longmen
龙泉 龍泉 108
 1. Longquan
 2. Longquan
龙沙 龍沙 108 Longsha
龙山 龍山 108 Longshan
龙潭崇信 龍潭崇信 108 Longtan Chongxin
龙牙居遁 龍牙居遁 108 Longya Judun
76 Lu River
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
鹿门 鹿門 108 Lumen
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. ra
罗什 羅什 108 Kumārajīva
罗堕 羅墮 108 Kanakabharadraja
罗睺 羅睺 76 Rahu
罗睺罗 羅睺羅 108 Rahula
罗睺罗多 羅睺羅多 108 Rahulata
洛京 108 Luojing [Luoyang]
罗山 羅山 108 Luoshan
洛阳 洛陽 76 Luoyang
雒阳 雒陽 76 Luoyang
雒邑 76 Luoyi
罗阅城 羅閱城 76 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
庐山 廬山 108
 1. Mount Lu; Lushan
 2. Mount Lu; Lushan
卢氏 盧氏 108 Lushi
鹿野苑 76
 1. Deer Park
 2. Mṛgadāva; Deer Park
鹿苑 108 Mṛgadāva; Deer Park
潞州 76 Luzhou
吕后 呂后 108 Empress Lu
麻谷 109
 1. Magu
 2. Magu
满城 滿城 109 Mancheng
茂林 109 Maolin
孟子 77
 1. Mencius; Mengzi
 2. Mencius; Mengzi
蒙山 109 Mengshan
绵竹县 綿竹縣 109 Mianzhu county
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙喜国 妙喜國 109 Abhirati
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒佛 彌勒佛 77
 1. Maitreya
 2. Maitreya Buddha
弥楼 彌樓 109 Mount Sumeru
77
 1. Fujian
 2. Min dialect
 3. Min River
 4. Min tribe
明帝 77
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
明和 109
 1. Minghe, rail station in South Taiwan
 2. Meiwa
明教 109
 1. Manicheanism; Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
明水 109 Mingshui
秘书监 秘書監 109
 1. Director of the Palace Library
 2. Records Supervisor; Secretary
弥遮迦 彌遮迦 109 Michaka
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩伽陀国 摩伽陀國 77
 1. Magadha
 2. Magadha
摩竭陀国 摩竭陀國 109 Magadha
摩罗 摩羅 109 Māra
摩拏罗 摩拏羅 109 Manorhita
摩腾 摩騰 109 Kasyapamatanga
摩突罗国 摩突羅國 109 Mathurā
摩耶 109 Maya
穆王 77 King Mu of Zhou
目犍连 目犍連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
睦州 109 Muzhou
乃东 乃東 110 Nêdong county
那烂陀寺 那爛陀寺 78
 1. Nalanda Maharihara
 2. Nālandā Temple
那连耶舍 那連耶舍 110 Narendrayaśas
那罗延 那羅延 110 Narayana
南禅 南禪 110 Southern Chan
南天 110 Southern India
南天竺 78 Southern India
南海 110
 1. South China Sea
 2. Nanhai
 3. southern waters; Southern Ocean
 4. Nanhai [lake]
 5. Nanhai [district and county]
南华寺 南華寺 110 Nanhua Temple
南康 110 Nankang
南平 110 Nanping
南泉 110 Nanquan
南塔光涌 110 Nanta Guangyong
南台寺 南臺寺 110 Nantai Temple
难提 難提 110 Nandi
南雄 110 Nanxiong
南阳 南陽 110 Nanyang
南院 110 Nanyuan
南岳 南嶽 110
 1. Mount Heng
 2. Nanyue
 3. Hui Si; Nan Yue Hui Si
南岳 南嶽 110
 1. Mount Heng
 2. Nanyue
 3. Hui Si; Nan Yue Hui Si
南岳怀让 南嶽懷讓 110 Nanyue Huairang
那提 110
 1. Nādikā; Nātika; Jātika
 2. nadī
那提国 那提國 110 Nadi
能忍 110 able to endure; sahā
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
涅槃经 涅槃經 78
 1. Nirvana Sutra
 2. Nirvana Sutra
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
泥连河 泥連河 110 Nairañjanā; Nerañjarā; Nirañjarā; Nairanjana
凝然 110 Gyōnen
牛头法融 牛頭法融 110 Farong
牛头山 牛頭山 78 Niutou Mountain
后魏 後魏 195 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
欧阳 歐陽 197 Ouyang
盘龙 盤龍 112 Panlong
盘山宝积 盤山寶積 112 Panshan Baoji
槃头 槃頭 112 Bandhumā; Pāṇḍu
番禺 112 Panyu
保尔 保爾 80 Paul
裴休 80 Pei Xiu
112
 1. Peng
 2. Peng
彭城 80 Pengcheng; City of Peng
彭州 112 Pengzhou
毘楼 毘樓 112 Vidhūra
平王 80 King Ping of Zhou
瓶沙 112 Bimbisara
平山 112 Pingshan
毘尼藏 112 Collection of Monastic Rules; Vinaya; Vinayapiṭaka; Vinaya Piṭaka
毘婆尸 112 Vipassī; Vipasyin Buddha
毘舍 112 Vaiśya
毘舍离 毘舍離 112 Vaisali; Vaissali; Vaishali; Vesālī; City of Vaisali
毘舍佉 112
 1. Viśākhā
 2. Viśākhā [constellation]
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
婆罗婆 婆羅婆 112 Bhāradvāja
婆舍斯多 112 Bashyashita
婆修盘头 婆修盤頭 112 Vasubandhu
婆须蜜 婆須蜜 112 Vasumitra
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
普寂 112 Puji
普宁 普寧 112 Puning
菩提多罗 菩提多羅 112 Bodhidharma
莆田 112 Putian
菩提达磨 菩提達磨 112 Bodhidharma
菩提流支 112 Bodhiruci
普愿 普願 112 Nanquan; Puyuan
蒲州 80 Puzhou; Yongji
契嵩 81 Qi Song
齐王 齊王 81 Qi Wang; Cao Fang
齐安 齊安 113 Qi An
钱塘 錢塘 81 Qiantang
乾元 113 Qianyuan
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
清凉文益 清涼文益 113 Qingliang Wenyi
庆喜 慶喜 113 Ānanda; Ananda
青阳 青陽 113 Qingyang
清源 淸源 81 Quanyuan
秦始皇帝 81 the First Emperor
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
七月 113
 1. July; the Seventh Month
 2. seventh lunar month; āśvayuja
蕲州 蘄州 81 Qizhou
泉山 113 Quanshan
泉州 113 Quanzhou
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
衢州 113 Quzhou
然灯佛 然燈佛 82 Dipankara Buddha
忍土 114 the World of Suffering
仁宗 82 Emperor Renzong of Yuan
仁寿 仁壽 114 Renshou
日天 114 Surya; Aditya
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如敏 114 Rumin
汝南 114 Runan
润州 潤州 114 Runzhou
如是语 如是語 114 Itivuttaka
儒者 114 Confucian
汝州 114 Ruzhou
塞建 115 Skanda
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
萨婆多 薩婆多 115 Sarvāstivāda
僧璨 115 Venerable Seng Can
僧会 僧會 115 Kang Seng Hui
僧祐 115 Seng You
僧伽罗 僧伽羅 115 Simhala; Siṃhala
僧那 115 Sengna
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
僧伽难提 僧伽難提 115 Sanghanandi
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善慧 83 Shan Hui
善会 善會 83 Shan Hui
善昭 83 Shanzhao; Fenyang Shanzhao; Fenyang Wude
山东 山東 115 Shandong
上高 115 Shanggao
上林 115 Shanglin
商那和修 115 sānakavāsa
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
上元 115
 1. Shangyuan
 2. Shangyuan
 3. Shangyuan festival; Lantern festival
商州 115 Shangzhou
善觉 善覺 115 Well-Awakened; Buddhija
山南道 115 Shannan Circuit
善生 115 Sīgāla
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
115
 1. Shao
 2. Shao
少林寺 83 Shaolin Temple
韶山 115 Shaoshan
稍息 115 Stand at ease!
绍兴 紹興 115 Shaoxing
韶阳 韶陽 115 Shaoyang
韶州 115 Shaozhou
杉山 115 Sugiyama
83 She County
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
神清 115 Shen Qing
神秀 115 Shen Xiu
生经 生經 115 Jātaka Stories
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
圣子 聖子 115 Holy Son; Jesus Christ; God the Son
神会 神會 115 Shenhui
神龙 神龍 115 Shenlong
神州 115 China
阇夜多 闍夜多 115 Jāyatā
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
释氏 釋氏 115 Sakya clan
时众 時眾 115 present company
世祖 83 Shi Zu
十二月 115
 1. December; the Twelfth Month
 2. twelfth lunar month; phālguna
什邡 115 Shifang
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦佛 釋迦佛 83 Sakyamuni Buddha; Shakyamuni Buddha
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释教 釋教 115 Buddhism
释迦文佛 釋迦文佛 115 Sakyamuni Buddha
石林 115 Stone Forest
石楼 石樓 115 Shilou
室罗筏 室羅筏 115 Sravasti
室罗伐国 室羅伐國 115 Sravasti; Savatthi
石门 石門 115 Shimen; Shihmen
尸毘王 115 King Sivi
石霜 115
 1. Shishuang
 2. Shishuang
师说 師說 83 Shishuo
石头希迁 石頭希遷 115 Shitou Xiqian
始兴 始興 115 Shixing
十一月 115
 1. November; the Eleventh Month
 2. eleventh lunar month; māgha
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
守坚 守堅 83 Shou Jian
寿山 壽山 115 Shoushan
115
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
双流 雙流 115 Shuangliu
83 Emperor Shun
四韦陀 四韋陀 115 Four Vedas
四分 115 four divisions of cognition
四会 四會 115 Sihui
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
司马 司馬 115
 1. Minister of War
 2. Sima [star]
 3. Sima [surname]
 4. Aide to Commander; Leader of Cavalry
思明 115 Siming
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋高僧传 宋高僧傳 83 Song Biographies of Eminent Monks
嵩山 83 Mount Song
宋云 宋雲 83 Song Yun
嵩明 115 Songming
松山 115 Songshan; Sungshan
宋州 115 Song Prefecture; Songzhou
肃宗 肅宗 83
 1. Emperor Suzong of Tang
 2. Suzong
83 Sui Dynasty
隋唐 83 Sui and Tang dynasties
遂昌 115 Suichang
随州 隨州 115 Suizhou
孙权 孫權 83 Sun Quan
孙休 孫休 83 Sun Xiu
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
苏州 蘇州 115 Suzhou
肃宗皇帝 肅宗皇帝 83 Emperor Suzong of Tang
太白 84 Taebaek
泰山 84 Mount Tai
太史公 84 Grand Scribe
太守 116 Governor
太保 84 Grand Protector
太和 116
 1. Taihe reign
 2. Taihe reign
太平寺 116 Taiping Temple
太原 84 Taiyuan
台州 116 Taizhou
太宗 116
 1. Emperor Taizong
 2. Tai Zong; Minister of Rites
昙谛 曇諦 116 Tan Di
坛经 壇經 116 Platform Sutra
昙曜 曇曜 84 Tan Yao
唐德宗 84
 1. Emperor Tang De Zong
 2. Emperor Dezong of Tang
唐明皇 116 Emperor Ming of Tang
唐僧 84 Tang Seng
唐书 唐書 84 Old Book of Tang
唐肃宗 唐肅宗 84 Emperor Suzong of Tang
唐宣宗 84 Emperor Xuanzong of Tang
昙影 曇影 116 Tanying
桃园 桃園 116 Taoyuan
天帝 116 Heavenly Emperor; God
天宝 天寶 116 Tianbao
天复 天復 116 Tianfu
天皇 116 Japanese Emperor
天界 116 heaven; devaloka
天龙寺 天龍寺 116
 1. Tenryūji
 2. Tianlong Temple [Shanxi]
 3. Tianlong Temple [Taiwan]
天台 116 Tiantai; T'ien-tai
天台山 116 Mount Tiantai
天竺 116 the Indian subcontinent
天竺人 116 an Indian
提多 116 Titus
提多迦 116 Dhritaka; Dhītika; Dhṛṭaka
提婆 116
 1. Āryadeva; Deva
 2. Devadatta
 3. Kanadeva
同安 84 Tongan District
投子 116 Touzi
土门 土門 116 Tumen or Bumin Khan
119
 1. Anhui
 2. Wan
万天懿 萬天懿 119 Wantian Yi
万言 萬言 119 Wan Yan
王臣 119 Wang Chen
王莽 119 Wang Mang
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
王益 119 Wangyi
王因 119 Wangyin
119 Wei River
119 Wei; Wei River
沩仰 溈仰 119 Weiyang School; Guiyang School
惟政 119 Yujeong; Yujŏng
文帝 119
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
文成 87 Princess Wen Cheng; Princess Wencheng
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
闻喜 聞喜 119 Wenxi
温州 溫州 87 Wenzhou
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
87 Wu
武帝 87
 1. Emperor Wu of Han
 2. Emperor Wu of Southern Qi
 3. Emperor Wu of Song
五佛 119 Five Dhyani Buddhas; Five Wisdom Buddhas
武王 87 Wu Wang; King Wu of Zhou
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
武当山 武當山 119 Wudang Mountain range
武德 119 Wude
五峰 119 Wufeng
乌臼 烏臼 119 Wujiu
吴郡 吳郡 87 Wu Commandery
悟空 119 Sun Wukong
婺女 119 Wunu
五台 五臺 119 Wutai city and
五台山 五臺山 119
 1. Mount Wutai
 2. Odaesan; Mount Odaesan; Mount Odae
无相宗 無相宗 87 Madhyamaka; Sanlun School; Three Sastra School
无逸 無逸 119 Against Luxurious Ease
五月 119 May; the Fifth Month
婺州 87 Wuzhou
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西国 西國 88 Western Regions
西湖 88 West Lake
西京 88 Xi Jing
西堂 120 Senior Instructor
西魏 東魏 88 Western Wei Dynasty; Western Wei of the Northern Dynasties
西印度 120
 1. West Indies (i.e. the Caribbean)
 2. West India
西域 120 Western Regions
息诤 息諍 120 To Quell Disputes
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
显宗论 顯宗論 120 Abhidharma prakaraṇa śāsana śāstra
香山 88 Fragrant Hills Park
相国 相國 120 Chancellor of State
香林 120 Xianglin
香林澄远 香林澄遠 120 Xianglin Chengyuan
象头山 象頭山 120 Gayā
香严 香嚴 120 Xiangyan
襄阳 襄陽 88
 1. Xiangyang
 2. Xangyang
相州 120 Xiangzhou
咸亨 120 Xianheng
仙居 120 Xianju
贤善 賢善 120 Bhadrika; Bhaddiya
孝王 88 King Xiao of Zhou
孝明 120 Xiaoming; Emperor Xiaoming of Northern Wei
小乘 120 Hinayana
孝文帝 88 Emperor Xiaowen of Wei
孝武帝 88 Emperor Xiaowu of Liu Song
孝昭 120 Xiaozhao
孝庄帝 孝莊帝 88 Emperor Xiaozhuang of Wei; Yuan Ziyou
悉达 悉達 120 Siddhartha
脇尊者 120 Parsva
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
西京道 120 Xijing Circuit
西明 120 Ximing; Daoxuan
辛亥 120 Xin Hai year
新安 120 Xin'an
120
 1. Xing
 2. Xing
兴和 興和 120 Xinghe
兴化 興化 120 Xinghua
兴教寺 興教寺 120 Xingjiao Temple
兴平 興平 120 Xingping
行思 120 Xingsi
兴元 興元 120 Xingyuan
新罗 新羅 88 Silla
信州 120 Xinzhou
忻州 88 Xinzhou
新州 120 Xinzhou
熊耳山 120 Mt Xiong'er
西山 120
 1. Western Hills
 2. Aparaśaila
西塔光穆 120 Xita Guangmu; Guangmu
西堂智藏 120 Xitang Zhizang; Zhizang
西天 120 India; Indian continent
修多罗藏 修多羅藏 120 Sutta Piṭaka; sūtrapiṭaka
休静 休靜 120 Hyujeong; Hyujŏng
秀山 120 Xiushan
栖霞 棲霞 88 Xixia
希运 希運 120 Xiyun
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
 5. slowly; mandam
须蜜 須蜜 120 Saṅghabhūti
宣王 88 King Xuan of Zhou
玄宗 88 Emperor Xuanzong of Tang
玄觉 玄覺 120 Xuanjue
玄沙 120 Xuan Sha; Hsuan sha; Shi Bei
玄沙师备 玄沙師備 120 Xuan Sha; Hsuan sha; Shi Bei
宣州 120 Xuanzhou
许昌 許昌 120 Xuchang
须达 須達 120 Sudatta
120
 1. Xue
 2. Xue
雪窦 雪竇 88 Xue Dou
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
雪峯 120 Xuefeng
雪峰义存 雪峰義存 120 Xuefeng Yicun
雪山 120 Himalayan Mountains
虚空住 虛空住 120 Ākāśapratiṣṭhita
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
延寿 延壽 89 Yan Shou
延安 121 Yan'an
雁荡 雁蕩 121 Yandang
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
仰山慧寂 89 Yangshan Huiji
楊衒之 楊衒之 89 Yang Xuanzhi
仰山 121
 1. Yangshan
 2. Yangshan Huiji
盐官 鹽官 121
 1. Salt Bureau
 2. Yanguan
 3. Yanguan; Qi An
扬州 揚州 89 Yangzhou
楊州 89 Yangzhou
延和 121
 1. Yanhe reign
 2. Yanhe reign
延庆 延慶 121 Yanqing
兖州 兗州 89
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
药山 藥山 121 Yaoshan
药山惟俨 藥山惟儼 121 Yaoshan Weiyan
崖山 121 Yashan
89
 1. Ye
 2. Ye
夜摩 121 Yama
夜奢 121 Punyayasas
耶舍 121 Narendrayaśas
叶县 葉縣 121 Ye county
也先 121 Esen Taishi
谒者 謁者 121
 1. an envoy
 2. Master of Ceremonies; Receptionist
 3. Yezhe
121 Yi
一相三昧 121 Single Minded Samadi
宜春 121 Yichun
义存 義存 121
 1. Yicun
 2. Yicun
仪凤 儀鳳 121 Yifeng
义福 義福 121 Yifu
议郎 議郎 121 Yilang
89 Yin
印度 121 India
121 Ying
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
阴山 陰山 121 Yin mountains
因陀罗 因陀羅 121 Indra
沂水 89 Yishui
宜兴 宜興 121 Yixing
一行三昧 121 Ekavyuda-Samadi; Samadi of Specific Mode
义玄 義玄 121 Yixuan
弋阳 弋陽 121 Yiyang
益州 89 Yizhou
永安 121 Yong'an reign
永福 121 Yongfu
永徽 121 Yonghui
永康 121 Yongkang
永隆 121 Yonglong
永明 121 Yongming
永明延寿 永明延壽 121 Yongming Yanshou
永宁 永寧 121 Yongning
永平 89
 1. Yong Ping reign
 2. Yong Ping reign
永寿 永壽 121 Yongshou
永泰 121 Yongtai
永兴 121
 1. Yongxing reign
 2. Yongxing reign
 3. Yongxing
有子 121 Master You
优波崛多 優波崛多 121 Upagupta
优波离 優波離 121 Upāli; Upali
犹大 猶大 121 Judas; Judah (son of Jacob)
有相宗 121 Faxiang School; Ci'en School; Dharmalaksana School
幽州 121 Youzhou; Fanyang
121
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
元和 121 Yuanhe
元嘉 121 Yuanjia reign
袁州 121 Yuanzhou
尉迟 尉遲 121 Yuchi
月支 89 Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian
岳麓 嶽麓 121 Yuelu
岳州 121 Yuezhou
越州 89 Yuezhou
余杭 餘杭 121 Yuhang; Hangzhou
雨花 121 Yuhua
玉环 玉環 121 Yuhuan
云和 雲和 121 Yunhe
云居 雲居 121
 1. Yunju
 2. Yunju
云龙 雲龍 121
 1. Yunlong
 2. Yunlong
云门 雲門 121
 1. Yunmen School
 2. Yunmen Wenyan
云门文偃 雲門文偃 121 Yunmen Wenyan
云门宗 雲門宗 121 Yunmen School; Yunmen zong
云岩 雲岩 121 Yunyan
云巖 雲巖 121 Yunyan
郓州 鄆州 121 Yunzhou; Yun prefecture
筠州 121 Yunzhou
云自在 雲自在 121 Meghasvaradipa
玉山 121 Yushan
雨舍 121 Varṣakāra; Varsakara; Vassakāra
御史 121
 1. Royal Scribe
 2. Censor
载初 載初 122 Zaichu
宰相 122 chancellor; prime minister
泽州 澤州 122 Zezhou
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
122 Zhang
漳江 122 Zhang River
章敬寺 122 Zhangjing Temple
长平 長平 122 Changping, place name in Gaoping County 高平縣|高平县, southern Shanxi, the scene of the great battle of 262-260 BC between Qin and Zhao
长庆 長慶 122 Changqing
漳州 122 Zhangzhou
旃陀罗 旃陀羅 122 Chandala; caṇḍāla [untouchable caste]
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
照觉 照覺 122 Zhao Jue
昭王 90 King Zhao of Zhou
赵州 趙州 122
 1. Zhouzhou
 2. Zhouzhou; Zhouzhou Congshen
赵州从諗 趙州從諗 90 Zhouzhou; Zhouzhou Congshen
真宗 90 Zhao Heng; Emperor Zhenzong of Song
震旦 122 China
证圣 證聖 90 Zheng Sheng reign
正祖 90 Jeongjo of Joseon
正光 122 Zhengxing reign
智通 122 Zhi Tong
智严 智嚴 90 Zhi Yan
智周 90 Zhi Zhou
智常 122 Zhichang
至大 90 Zhida reign
至德 90 Zhide reign
枝江 90 Zhijiang
智人 90 Homo sapiens
治书 治書 122 Document Compiler
只陀 祇陀 122 Jeta; Jetṛ
智异山 智異山 122 Jirisan or Mount Chiri, mountain in the south of South Korea
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
中观 中觀 90
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中天竺 90 Central North India
众贤 眾賢 122 Saṅghabhadra
终南山 終南山 122 Zhongnan Mountains
钟山 鐘山 122
 1. Zhongshan
 2. Zhongshan
 3. Zhongshan
中兴寺 中興寺 90 Zhongxing Temple
周襄王 122 King Xiang of Zhou
周宣王 90 King Xuan
周庄 周莊 122 Zhouzhuang
122 Zhu River
竺大力 90 Zhu Da Li
竹林精舍 90 Veṇuvana Vihāra; Veḷuvana Vihāra
传灯录 傳燈錄 122 The Records of the Transmission of the Lamp
庄严寺 莊嚴寺 90 Zhangyan Temple
主簿 122 official Registrar; Master of Records
诸暨 諸暨 122 Zhuji
涿州 90 Zhuozhou
珠山 122 Zhushan
资福 資福 122 Zifu
紫云 紫雲 122 Ziyun
梓州 122 Zizhou Circuit
宗密 122 Zong Mi; Guifeng Zongmi

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 659.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉道 阿羅漢道 196 path of an arhat
菴主 庵主 196 supervising nun
安禅 安禪 196 to do sitting meditation
安坐 196 steady meditation
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
阿须伦 阿須倫 196 asura
八道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八关斋 八關齋 98 the eight precepts
八苦 98 eight kinds of suffering; the eight distresses
般涅槃 98 parinirvana
宝华 寶華 98
 1. flowers; jeweled flowers
 2. Treasure Flower
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
宝印 寶印 98 precious seal
悲智 98
 1. compassion and wisdom
 2. Compassion and Wisdom
悲愿 悲願 98
 1. Compassionate Vow
 2. the great compassionate vow
本来付有法 本來付有法 98 the Dharma was originally handed down
本来无一物 本來無一物 98 Originally not a thing existed
本起 98 jātaka; a jātaka story
本寺 98 main temple; home temple; this temple
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
必应 必應 98 must
遍净 遍淨 98 all-encompassing purity
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
表法 98 expressing the Dharma
毕钵罗 畢鉢羅 98 bodhi tree; peepul
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
补处 補處 98 occupies a vacated place
不动心 不動心 98 Unmoving Mind
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不轻 不輕 98 never disparage
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
不贪欲 不貪欲 98 non-attachment; alobha
参禅 參禪 99
 1. Contemplation on Chan
 2. to meditate
 3. to seek religious instruction; to practice Chan Buddhism
草菴 草庵 99 a Buddhist hermitage
草菴 草庵 99 a Buddhist hermitage
禅门 禪門 67
 1. Chan Monastery
 2. meditative practice
 3. Chan school
禅悟 禪悟 99 realize the truth
禅院 禪院 99 a Chan temple; a Zen temple
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常不轻 常不輕 99
 1. Never Disparage
 2. Sadaparibhuta
 3. Never Disparaging [Bodhisattva]
常坐 99 constantly sitting in meditation
禅观 禪觀 99
 1. Chan Contemplation
 2. contemplative meditation
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
禅悅 禪悅 99 Chan delight; meditative joy
禅坐 禪坐 99
 1. sitting meditation
 2. to meditate
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
称佛 稱佛 99 to recite the Buddha's name
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
持律 99 a maintainer of monastic discipline
付嘱 付囑 99 to entrust to
初禅 初禪 99 first dhyāna; first jhana
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
传佛心印 傳佛心印 99 to transmit the Buddha mind seal
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
慈恩 99
 1. compassion and grace
 2. Compassion and Kindness
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大戒 100 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
大觉 大覺 100 supreme bodhi; enlightenment
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大千界 100 a system of one thousand worlds
大小乘 100
 1. Greater or Lesser Vehicles
 2. Mahāyāna and Theravāda
大藏 100 Buddhist canon
大智慧 100 great wisdom and knowledge
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大机 大機 100 great ability
大教 100 great teaching; Buddhadharma
当受如来记 當受如來記 100 having received a prediction from the Tathāgata
道果 100 the fruit of the path
道心 100 Mind for the Way
道树 道樹 100 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
道俗 100
 1. monastics and laypeople
 2. layperson
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大人相 100 marks of excellence of a great man
大树 大樹 100 a great tree; a bodhisattva
大统 大統 100 the head of an order
大悟 100 great awakening; great enlightenment
大仙 100 a great sage; maharsi
大雄 100
 1. Great Hero Monthly
 2. great hero; mahavira
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
得正见 得正見 100 holds to right view
第八祖佛陀难提 第八祖佛陀難提 100 the Eighth Patriarch, Buddhanandi
第二十八祖菩提达磨 第二十八祖菩提達磨 100 the twenty-eighth patriarch Bodhidharma
第二十二祖摩拏罗 第二十二祖摩拏羅 100 the Twenty-Second Patriarch, Manorhita
第二十七祖般若多罗 第二十七祖般若多羅 100 the Twenty-Seventh Patriarch, Prajñātara
第二十三祖鹤勒那 第二十三祖鶴勒那 100 the Twenty-Third Patriarch, Haklena
第二十五祖婆舍斯多 100 the Twenty-Fifth Patriarch, Bashyashita
第二十祖阇夜多 第二十祖闍夜多 100 the Twentieth Patriarch, Jāyatā
第二祖阿难 第二祖阿難 100 the Second Patriarch, Ānanda
第九祖伏驮蜜多 第九祖伏馱蜜多 100 the Ninth Patriarch, Buddhamitra
第六祖弥遮迦 第六祖彌遮迦 100 the Sixth Patriarch, Michaka
第三祖商那和修 100 the Third Patriarch, Sānakavāsa
第十八祖伽耶舍多 100 Eighteenth Patriarch, Gayasata
第十二祖马鸣大士 第十二祖馬鳴大士 100 the Twelfth Patriarch, Aśvaghoṣa
第十九祖鸠摩罗多 第十九祖鳩摩羅多 100 the Nineteenth Patriarch, Kumorata
第十六祖罗睺罗多 第十六祖羅睺羅多 100 the Sixteenth Patriarch, Rahulata
第十七祖僧伽难提 第十七祖僧伽難提 100 the Seventeenth Patriarch, Sanghanandi
第十三祖迦毘摩罗 第十三祖迦毘摩羅 100 the Thirteenth Patriarch, Kapimala
第十四祖龙树 第十四祖龍樹 100 the Thirteenth Patriarch, Nāgārjuna
第十五祖迦那提婆 100 the Fifteenth Patriarch, Kanadeva
第十一祖富那夜 100 the Eleventh Patriarch, Punyayasas
第十祖脇尊者 100 the Tenth Patriarch, Parsva
第四祖优波毱多 第四祖優波毱多 100 the Fourth Patriarch, Upagupta
第五祖提多迦 100 the Fifth Patriarch, Dhritaka
第一祖摩诃迦叶 第一祖摩訶迦葉 100 The First Patriarch, Mahākāśyapa
地大 100 earth; earth element
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
入定 100
 1. to enter into meditation
 2. entered into meditation; settled; composed; collected of mind
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
杜多 100 elimination of defilements through ascetic practice
覩见 覩見 100 to observe
顿悟 頓悟 100
 1. sudden enlightenment
 2. sudden enlightenment; sudden awakening
钝根 鈍根 100
 1. dull aptitude
 2. dull ability
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
度生 100 to save beings
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二教 195 two teachings
二三 195 six non-Buddhist philosophers
二乘 195 the two vehicles
二师 二師 195 two kinds of teachers
二十八祖 195 the twenty eight patriarchs
二谛 二諦 195 the two truths
二众 二眾 195 two groups
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法道 102
 1. the way of the Dharma
 2. Fadao
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法化 102 conversion through teaching of the Dharma
法空 102 inherent emptiness of dharmas; dharmanairātmya
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
法僧 102 a monk who recites mantras
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法要 102
 1. the essence of a dharma
 2. a Dharma service
 3. the essentials of a teaching
法云 法雲 102
 1. dharma cloud; dharmamegha
 2. Fa Yun
法坐 102 Dharma seat
法座 102 Dharma seat
法灯 法燈 102 a Dharma lamp
法会 法會 102 a Dharma service; an assembly; dharma-saṃgīti
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
凡圣 凡聖 102
 1. Ordinary and Sagely
 2. the ordinary and the divine
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
放生 70
 1. Liberate Lives
 2. to release living creatures; fangsheng
方便力 102 the power of skillful means
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
凡愚 102 common and ignorant
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
法嗣 102 Dharma heir
法问 法問 102 fazhan; Dharma combat
法义 法義 102
 1. the teaching of a principle
 2. definition of the Dharma
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
法住 102 dharma abode
非非想 102 neither perceiving nor not perceiving
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
焚香 102
 1. to burn incense
 2. Burning Incense
分卫 分衛 102 alms; piṇḍapāta
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛界 102 buddha realm; buddha land; buddha country
佛境界 102 realm of buddhas
佛手 102 Buddha's Hands
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛心宗 102 Buddha mind teaching
佛性 70 Buddha-nature; buddhadhatu
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛传 佛傳 70 the Life of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛果 102
 1. becoming a Buddha as the result of long practice
 2. Foguo
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
福报 福報 102 a blessed reward
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
浮图 浮圖 102
 1. Buddha
 2. Buddha; Buddhist stupa
福业 福業 102 virtuous actions
福智 102
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
甘露门 甘露門 103 The Nectar Gate of Dharma
甘露水 103 nectar
高僧 103 an eminent monk; a senior monk
故经云 故經云 103 thus, the sutra says
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
广说 廣說 103 to explain; to teach
光相 103
 1. halo; nimbus
 2. Aruṇavatī
观音像 觀音像 103 statue or image of Avalokitesvara
归寂 歸寂 103 to pass to nirvana
归真 歸真 103 to return to Tathata
果位 103 stage of reward; stage of attainment
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
和南 104
 1. Join Palms
 2. a salutation, to pay one's respects to
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
弘法 104
 1. Dharma Propagation
 2. to propagate Buddhist teachings; to promote the Dharma
弘忍大师 弘忍大師 104 Venerable Hongren
后际 後際 104 a later time
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
后五 後五 104 following five hundred years
护国 護國 104 Protecting the Country
化城 104 manifested city; illusory city
化导 化導 104 instruct and guide
化度 104 convert and liberate; teach and save
化佛 104 a Buddha image
化人 104 a conjured person
化缘 化緣 104
 1. the reason of a Buddha's or bodhisattva's coming to the world to teach
 2. the conditions or opportunity for transformation
 3. to collect alms
慧日 104
 1. to have illuminating wisdom like the Buddha
 2. Huiri
 3. Huiri
迴心 104 to turn the mind towards
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
慧炬 104
 1. wisdom torch
 2. Wisdom Torch
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
回向 104 to transfer merit; to dedicate
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
护者 護者 104 protector; demon; rākṣasa
济度 濟度 106 to ferry across
稽首三昧尊 106 in worship of the master of the three samadhis
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
迦摩罗 迦摩羅 106
 1. white lotus; kamala
 2. jaundice; kāmalā
见大 見大 106 the element of visibility
见道 見道 106
 1. to see the Way
 2. darśanamārga; path of vision
见性 見性 106
 1. Seeing One's Nature
 2. to see one's true nature; to realize one's Buddha nature
见处 見處 106 dwelling in wrong views
降魔 106 to subdue Mara; to defeat evil
教禅 教禪 106 teaching and meditation
教益 106 the benefits of instruction
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
寂定 106 samadhi
解空 106 to understand emptiness
戒体 戒體 106 the essence of the precepts
戒行 106 to abide by precepts
吉罗 吉羅 106 wrongdoing; misdeed; minor misdeed; duṣkṛta; dukkaṭa
金轮 金輪 106 golden wheel; kancana-mandala; kancana-cakra
金地 106 Buddhist temple
经教 經教 106 teaching of the sūtras
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
经律 經律 106 Collection of Discourses and Collection of Monastic Rules
经律论 經律論 106 sutra, vinaya, and abhidharma
净衣 淨衣 106 pure clothing
净智妙圆 淨智妙圓 106 pure wisdom is wonderful and complete
净德 淨德 106 the virtue of purity
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净居 淨居 106 suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode
净觉 淨覺 106
 1. pure enlightenment; pure intent
 2. Jingjue
经论 經論 106 sutras and shastras; scriptures and commentaries
精舍 106
 1. vihara
 2. vihara; hermitage
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
金人 106 golden person; Buddha statue
旧译 舊譯 106 old translation
九品 106 nine grades
积修 積修 106 upacaya; accumulation; quantity; heap
偈言 106 a verse; a gatha
卷第八 106 scroll 8
卷第二 106 scroll 2
卷第九 106 scroll 9
卷第六 106 scroll 6
卷第七 106 scroll 7
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
觉道 覺道 106 Path of Awakening
觉者 覺者 106 awakened one
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
聚沫 106 foam; phena
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
开元寺 開元寺 107 Kai Yuan Temple
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
空有 107
 1. non-existent and existent; emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
旷劫 曠劫 107
 1. a past kalpa
 2. since ancient times
廓然无圣 廓然無聖 107 empty, there is nothing holy
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
老和尚 108 Elder Most Venerable
老婆心切 108
 1. like an old woman's ardent urgency
 2. grandmother kindness
历劫 歷劫 108 to pass through a kalpa
利物 108 to benefit sentient beings
练禅 練禪 108 practiced meditation
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
利根 108 natural powers of intelligence
领得 領得 108 to understand what is taught; to receive and interpret
灵瑞 靈瑞 108 udumbara
利人 108 to benefit people
六道 108 six realms; six realms of existence; six destinies
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
六通 108 six supernatural powers
六众 六眾 108 group of six monastics
六宗 108 six schools
龙华 龍華 76
 1. Dragon-flower
 2. the three dragon-flow assemblies
龙众 龍眾 108 dragon spirits
轮王 輪王 108 wheel turning king
轮相 輪相 108 stacked rings; wheel
论义 論義 108 upadeśa; upadesa
落发 落髮 108 to shave the head
洛叉 108 laksa; one hundred thousand; innumerable
罗门 羅門 108 Brahman
律者 108 vinaya teacher
密付 109 Secretly Entrust
妙理 109
 1. a suble principle; a wonderous principle
 2. Miaoli
妙心 109 Wondrous Mind
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
灭尽定 滅盡定 109 the cessation of perception and sensation; nirodhasamāpatti
灭尽三昧 滅盡三昧 109 the cessation of perception and sensation; nirodhasamāpatti
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
灭后 滅後 109 after the Buddhas's Nirvāṇa
明禅 明禪 109 Clarity of Chan
明法 109
 1. method of mantras; magic formule
 2. clear rule by law
 3. the laws of nature
 4. wise edicts
明相 109
 1. early dawn
 2. Aruṇa
迷悟 109
 1. Ignorance and Enlightenment
 2. delusion and enlightenment
末法 109 Age of Declining Dharma; Declining Dharma; The Period of Declining of Dharma
摩诃般若 摩訶般若 109 great wisdom; mahāprajñā
摩迦 109
 1. malika; mālikā
 2. Mojia
摩纳 摩納 109 māṇava; a youth
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
牧牛 109 cowherd
衲衣 110 monastic robes
纳戒 納戒 110 to take precepts
能变 能變 110 able to change
能藏 110 ability to store
能诠 能詮 110 able to explain the Buddha's teachings
能仁 110 great in lovingkindness
逆顺 逆順 110 resisting and complying; disobeying and obeying
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
拈花 110 Holding a Flower
念佛三昧 110 samādhi of recollecting the Buddha
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
毘舍也 112 visaya; sphere; object
披剃 112 to first don the robe and shave the head as a monastic; to be come a monastic
辟支 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
婆诃 婆訶 112 svaha; hail
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
普明 112
 1. samanta-prabha
 2. Pu Ming
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
七佛 81 Seven Buddhas; Seven Past Buddhas; Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
起信 113 the awakening of faith
清净法眼 清淨法眼 113 pure dharma eye
轻慢 輕慢 113 to belittle others
求道 113
 1. Seeking the Way
 2. to seek the Dharma
求法 113 to seek the Dharma
劝请 勸請 113 to request; to implore
群生 113 all living beings
仁王 114
 1. humane king
 2. the Buddha
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人我 114 personality; human soul
人众 人眾 114 many people; crowds of people
日月星 114 sun, moon and star
肉髻 114 usnisa
肉身 114 the physical body
肉身菩萨 肉身菩薩 114 flesh-body bodhisattva
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入寂 114 to enter into Nirvāṇa
如梦 如夢 114 like in a dream
入灭 入滅 114
 1. to enter into nirvana
 2. to enter Nirvāṇa; to pass away
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
入室 114
 1. to enter the master's study
 2. to enter the master's study for examination or instruction
入藏 114
 1. to be included in the canon
 2. to enter Tibet
入道 114
 1. to enter the Way
 2. to become a monastic
 3. to begin practicing Buddhism
如来禅 如來禪 114
 1. Rulai Chan
 2. Tathāgata-dhyāna
如来弟子 如來弟子 114 the Tathāgata's disciples
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
儒童 114 a young boy
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三佛 115 Trikāya; the three bodies of the Buddha
三劫 115
 1. Three Kalpas
 2. the three Asankhyeya kalpas; the three Kalpas; the three Asankya-kalpas
三空 115 three kinds of emptiness
三昧火 115 fire of samadhi
三千 115 three thousand-fold
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三生 115
 1. three lives; three rebirths
 2. Three Lifetimes
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三相 115 the three marks of existence; trilakṣaṇa; tilakkhaṇa
三学 三學 115 threefold training; triśikṣā
三缘 三緣 115 three links; three nidānas
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧耶 115 samaya; vow
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
萨婆 薩婆 115 sarva; all, every
僧房 115 monastic quarters
僧伽黎 115 samghati; monastic outer robe
僧伽梨 115 samghati; monastic outer robe
沙弥 沙彌 115
 1. sramanera
 2. Sramanera; a novice Buddhist monk
山菴 115 summer retreat
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
山王 115 the highest peak
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上人 115
 1. supreme teacher
 2. shangren; senior monastic
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善权 善權 115 upāyakauśalya; kauśalya; skill in means
山僧 115 mountain monastic
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
舍那 115
 1. śāṇa; a robe; a garment
 2. insight; vipaśyanā; vipassanā
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
胜处 勝處 115 abode of superiority; station of mastery; abhibhāyatana
圣谛 聖諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
圣弟子 聖弟子 115 a disciple of the noble ones
圣果 聖果 115 sacred fruit
圣僧 聖僧 115 noble community; community of noble ones; āryasaṃgha; aryasamgha
昇天 115 rise to heaven
生天 115 highest rebirth
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
圣教 聖教 115 sacred teachings
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
胜者 勝者 115 victor; jina
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
圣众 聖眾 115 holy ones
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
师承 師承 115 succeed one's teacher
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
示教 115 to point and instruct
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
释疑 釋疑 115 explanation of doubts
施者 115 The Giver
世谛 世諦 115 worldly truth; conventional truth; relative truth; mundane truth
十善 115 the ten virtues
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
受法 115 to receive the Dharma
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受戒 115
 1. Take the Precepts
 2. to take precepts
守真 115 protect the truth
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受具 115 to obtain full ordination
受食 115 one who receives food
首陀 115 sudra; shudra; slave class
四部弟子 115 fourfold assembly of disciples
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四句偈 115 a four line gatha
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
四生 115 four types of birth
四维 四維 115
 1. the four half points of the compass
 2. four social bonds
寺志 115 a gazetteer of Buddhist temples
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
嗣法 115 to receive transmission of the Dhama
四果 115 four fruits
四天 115 four kinds of heaven
四天下 115 the four continents
诵经 誦經 115
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
素绢 素絹 115 raw silk
窣堵波 115 a stupa
随缘 隨緣 115
 1. Follow Conditions
 2. to accord with conditions
 3. to act in accordance with causes and conditions
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所持 115 adhisthana; empowerment
娑罗双树 娑羅雙樹 115 twin sala trees
塔庙 塔廟 116 stūpas; pagodas
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
昙摩 曇摩 116 dharma
天地人 116 heaven, earth, and humans
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天龙鬼神 天龍鬼神 116 deities, dragons, ghosts, and spirits
天童 116 a divine youth
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天乐 天樂 116 heavenly music
天众 天眾 116 devas
天盖 天蓋 116 a canopy held over a Buddha
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
同法 116
 1. followers of the same teaching
 2. same dharma; same dharma analogy
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. elimination of defilements through ascetic practice; dhutanga
陀罗尼经 陀羅尼經 116 dharani sutra
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
问难 問難 119 Interrogation
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我法传于汝 我法傳於汝 119 the Dharma is transmitted from me to you
我见 我見 119 the view of a self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我身 119 I; myself
我事 119 myself
悟禅 悟禪 119
 1. Enlightened in Chan
 2. realization during meditation
五处 五處 119 five places; panca-sthana
无得 無得 119 Non-Attainment
无等者 無等者 119 unsurpassed one; apratipudgala
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所畏 無所畏 119 without any fear
无心无可得 無心無可得 119 there is no mind, so nothing to be obtained
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
五百年 119 five hundred years
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无尽藏 無盡藏 119
 1. an inexhaustible treasury
 2. Boundless Treasure
 3. inexhaustible storehouse
无量门 無量門 119 boundless gate
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无染 無染 119 undefiled
悟入 119 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
下生 120 for a bodhisattva for descend to the human world
献供 獻供 120 Offering
闲居 閑居 120 a place to rest
香城 120 Fragrant City
相待 120
 1. interdependence; mutual dependence
 2. to entertain
现示 現示 120 explicit; manifest
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
写经 寫經 120 to copy sutras
邪正 120 heterodox and orthodox
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心灯 心燈 120 Lamp of the Mind
心地 120
 1. mind; mental ground
 2. Mind Ground
心法 120 mental objects
心灭 心滅 120 cessation of the deluded mind
心如明镜 心如明鏡 120 A Mind Clear as a Mirror
信施 120 trust in charity
信受奉行 120 to receive and practice
心同虚空界 心同虛空界 120 a mind like the realm of empty space
心心 120 the mind and mental conditions
心要 120 the core; the essence
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
行解 120
 1. control of the mind and mental factors
 2. practice and understanding
 3. Practice and Understanding
性空 120 inherently empty; empty in nature
性相 120 inherent attributes
姓字 120 surname and given name
心行 120 mental activity
心印 120 mind seal
修禅 修禪 120 to meditate; to cultivate through meditation
修证 修證 120 cultivation and realization
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
玄旨 120 a profound concept
玄应 玄應 120
 1. a profound response
 2. Xuanying
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
言依 121 dependence on words
言语道断 言語道斷 121 beyond words
言教 121 ability to understand etymology and usage of words; nirukti
宴坐 121 sitting meditation; to meditate in seclusion
业力 業力 121
 1. karmic effect
 2. the power of karma
业相 業相 121 karma-lakṣaṇa
业缘 業緣 121
 1. Karmic Condition
 2. karmic conditions; karmic connections
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
也他 121 as; for instance; yathā
一大事因缘 一大事因緣 121 the causes and conditions of a great event
一法 121 one dharma; one thing
一佛 121 one Buddha
一偈 121 one gatha; a single gatha
一食 121 one meal
一微尘 一微塵 121 a particle of dust
一智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
一明 121 a dhāraṇī; a dharani; a mantra; an incantation
因地 121
 1. causative stage
 2. the circumstances of place
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应真 應真 121 Worthy One; Arhat
应作 應作 121 a manifestation
印可 121 to confirm
因相 121 causation
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
义宗 義宗 121 doctrine
有果 121 having a result; fruitful
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 121 something that exists
游化 遊化 121 to travel and teach
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
有性 121 having the nature
有缘 有緣 121
 1. having karmic affinity; having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
远行地 遠行地 121 the ground of proceeding afar
愿智 願智 121 wisdom resulting from a vow; to vow to obtain all-knowledge
缘观 緣觀 121 object and subject; phenomenal and noumenal
圆寂 圓寂 121
 1. perfect rest
 2. perfect rest; to pass away
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
月轮三昧 月輪三昧 121 moon samadhi
云水 雲水 121
 1. cloud and water
 2. a wandering mendicant; a roaming monk
欲取 121 clinging to feelings of pleasure; kāma-upādāna
藏经 藏經 122 Buddhist canon
赞歎 讚歎 122 praise
造论 造論 122 wrote the treatise
憎爱 憎愛 122 hate and love
长者子 長者子 122 the son of an elder
真法 122 true dharma; absolute dharma
真解脱 真解脫 122 true liberation
真俗 122 absolute and conventional truth
真性 122 inherent nature; essence; true nature
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
证道 證道 122
 1. awareness of the path
 2. the path of direct realization
正法眼藏 122
 1. direct vision of the Dharma
 2. Treasure of the True Dharma Eye
 3. Treasury of the True Dharma Eye
正观 正觀 122 right observation
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
证果 證果 122 the rewards of the different stages of attainment
正解 122 sambodhi; saṃbodhi; enlightenment
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正说 正說 122 proper teaching
正宗分 122 the second of three parts of a sutra
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
真实义 真實義 122
 1. true meaning; principle
 2. true meaning
真修 122 cultivation in accordance with reason
止观 止觀 122
 1. Cessation and Contemplation
 2. calming and contemplating
 3. calming and insight; calming and contemplation; śamatha and vipaśyanā
智门 智門 122
 1. gate of wisdom
 2. Zhimen
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
支提 122 a caitya; a chaitya
众圣 眾聖 122 all sages
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
众经 眾經 122 myriad of scriptures
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
呪师 呪師 122 spell master; vaidyaka
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸人 諸人 122 people; jana
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
炷香 122 to burn incense
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
庄严劫 莊嚴劫 122 vyuha kalpa; the past kalpa
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
诸处 諸處 122 everywhere; sarvatra
嘱累 囑累 122 to entrust somebody to carry a burden
自度 122 self-salvation
自心 122 One's Mind
自悟 122 self realization
自言 122 to admit by oneself
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
尊胜 尊勝 122 superlative; vijayī
尊宿 122 a senior monk
作佛 122 to become a Buddha
作佛事 122 do as taught by the Buddha
作善 122 to do good deeds
座主 122 chairperson; abbot
祖师西来 祖師西來 122 the Patriarch's coming from the West