Glossary and Vocabulary for Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 1141 míng bright / brilliant 尋經論明地斷惑
2 1068 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 據何義此說
3 983 sān three 宗化物必資三達故云三生
4 872 one 乎一極故曰一生也
5 795 wèn to ask
6 771 yún cloud 宅云此中約惑品論之
7 755 èr two 二生者空有兩
8 753 meaning / sense 論分別功德品生數義
9 752 to reply / to answer
10 707 rén person / people / a human being 此人已是八地
11 602 Buddha / Awakened One 天下微塵數菩薩隨數生成佛即此義也
12 587 jīn today / modern / present / current / this / now 今住六地聞經得入七
13 481 yán to speak / to say / said 經言八生乃至一生
14 467 二乘 èr shèng the two vehicles 次破二乘煩惱
15 452 菩薩 púsà bodhisatta 天下微塵數菩薩隨數生成佛即此義也
16 441 jīng to go through / to experience 經言八生乃至一生
17 430 wèi to call 竊謂不爾後當具陳
18 429 chéng to mount / to climb onto 二者引五乘之異同歸一乘
19 387 jiāo to teach / to educate / to instruct 十行聞十方佛說一切教能持
20 378 shí real / true 權顯於兩實
21 373 zhōng middle 宅云此中約惑品論之
22 361 guǒ a result / a consequence 三者引一乘之因入如來法身果
23 358 lùn to comment / to discuss 論分別功德品生數義
24 335 wèi Eighth earthly branch 未見此法亦非所用也
25 333 kāi to open 入解心開然後乃會
26 331 法華 Fǎ Huà The Lotus Sutra 至於法華三引究竟
27 319 method / way 惑之法
28 316 shēn human body / torso 是身數得佛近遠故名生也
29 310 undulations 行隨喜即是波若正觀
30 307 huà to make into / to change into / to transform 宗化物必資三達故云三生
31 304 wén to hear 十行聞十方佛說一切教能持
32 298 shēng to be born / to give birth 論分別功德品生數義
33 295 qián front 前四位所治各開為二品
34 295 different / other 由強心不一發機處異
35 281 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬法身
36 277 suǒ to search / to inquire 斥之以二乘是無故索
37 277 hòu after / later 但前據所得後
38 275 一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle 三者引一乘之因入如來法身果
39 275 zhī to know 以意知也
40 271 xiǎn to show / to manifest / to display 昔未開二方便顯二真實
41 260 xíng to walk / to move
42 256 néng can / able 能為九生作因
43 255 tool / device / utensil / equipment / instrument 竊謂不爾後當具陳
44 250 shì to release / to set free 經既誠言不應曲釋
45 248 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 第二破涅槃中煩惱
46 248 jiàn to see 未見此法亦非所用也
47 235 ěr ear 此品位不同以示學人耳
48 233 to apprehend / to realize / to become aware 者四等意發因此而悟故言四生
49 231 xīn heart 由強心不一發機處異
50 230 four 前四位所治各開為二品
51 229 soil / ground / land 從七地至金剛為五位
52 228 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 此皆是約三乘人
53 219 a footprint 如此本迹無有障礙
54 217 wén writing / text 今謂於文為
55 216 mén door / gate / doorway / gateway 化他門
56 215 desire 若自欲除嫉妬煩惱求福德故起隨喜
57 214 past / former times 昔未開二方便顯二真實
58 212 big / great / huge / large / major 論大
59 211 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘明隨喜三世十方佛及弟子善根故
60 211 zhǒng kind / type 三種是從初地通至七地
61 210 方便 fāngbiàn convenient 一者方便二者真實
62 210 tōng to go through / to open 三種是從初地通至七地
63 203 jiě to loosen / to unfasten / to untie 入解心開然後乃會
64 197 to reach 引九十六種外道及餘
65 197 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生故長短適緣
66 192 lìng to make / to cause to be / to lead 令其歷位修因求此果德
67 191 děng et cetera / and so on 等也
68 189 tóng like / same / similar 又見攝大乘論亦同地論說也
69 189 quán authority / power 權顯於兩實
70 183 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 信心已成次為說果德
71 183 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 第三引廣說如來寂然法身
72 183 chē a vehicle
73 181 pǐn product / goods / thing 宅云此中約惑品論之
74 180 huá Chinese 晚見法華論云
75 180 dào way / road / path 迴向者能迴事向道
76 177 shí time / a point or period of time 時會皆得道也
77 171 zhèng upright / straight 隨喜正
78 171 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha 如釋迦之超彌勒
79 169 five 亦應次此至七六五生
80 168 二者 èrzhě the two / both 二者引五乘之異同歸一乘
81 166 kōng empty / void / hollow 道要是見空
82 165 名為 míngwèi to be called 謂四住地惑名為四生
83 164 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者此經明三引義
84 163 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 說空寂滅無所有
85 162 yuán fate / predestined affinity 但釋迦見其道緣
86 161 shǐ beginning / start 則始於初地終
87 160 無常 wúcháng irregular 無常佛者辭理俱屈
88 160 idea 者四等意發因此而悟故言四生
89 158 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 具明三引故得道多也
90 154 jìn nearby 是身數得佛近遠故名生也
91 150 extra / surplus / remainder 望金剛位具餘九生
92 147 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 第三引廣說如來寂然法身
93 146 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法華也
94 146 to remember / to memorize / to bear in mind 至我記如是人來世得作佛
95 144 yuē to speak / to say 冥法門不二故曰二生
96 144 biàn to distinguish / to recognize
97 143 yòng to use / to apply 未見此法亦非所用也
98 142 shàng top / a high position 今用此二文以通上說者
99 142 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 富樓那等現聲聞為二乘方便
100 140 miào wonderful / fantastic
101 139 liù six 若居六地之前
102 139 yuǎn far / distant 是身數得佛近遠故名生也
103 138 shì to show / to reveal 此品位不同以示學人耳
104 138 can / may / permissible 色想既虛滅定可
105 136 to break / to split / to smash 此人於三引中破三種煩惱
106 135 seven 從七地至金剛為五位
107 131 guān to look at / to watch / to observe 若從真觀開發為生者
108 131 huì can / be able to 入解心開然後乃會
109 130 zhèng proof 疑經不足為證
110 129 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 譬如已說小乘得法眼淨為
111 128 xiǎo small / tiny / insignificant 小隨喜
112 128 佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature 二者所化眾生佛性涅槃本自有之
113 127 huì intelligent / clever 實二慧
114 127 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉不退輪為九地
115 126 to enter 入解心開然後乃會
116 125 child / son 世間父母見子受苦欲救
117 125 eight 經言八生乃至一生
118 122 to take / to get / to fetch 取其半
119 122 zuò to do 能為九生作因
120 122 fāng square / quadrilateral / one side 一僧祇劫修行方得入分者
121 121 píng to appraise / to evaluate 評曰
122 120 zhì wisdom / knowledge / understanding 智也
123 114 gēn origin / cause / basis 一生者微妙之根盡
124 114 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 以此責執
125 113 earth / soil / dirt 故他方此土得益
126 112 capacity / degree / a standard / a measure 生永已度也
127 111 a human or animal body 體壽量之深玄
128 110 zài in / at 一生在耳
129 108 yǐn to lead / to guide 一者此經明三引義
130 107 zhòng many / numerous 觀察法界眾
131 106 huò to confuse / to mislead / to baffle 宅云此中約惑品論之
132 106 jìng clean 何名六根淨耶
133 106 無有 wú yǒu there is not 如此本迹無有障礙
134 105 shí ten
135 105 shì matter / thing / item 迴向者能迴事向道
136 104 shī teacher 印師釋
137 104 to join / to combine 觀音能所合目
138 103 shī to lose 但失父流浪生死
139 103 reason / logic / truth 無常佛者辭理俱屈
140 100 二種 èr zhǒng two kinds 今撿經論有二種生
141 100 to leave / to depart / to go away / to part 約所離
142 100 qiú to request 令其歷位修因求此果德
143 99 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa 明授記義
144 98 三界 Sān Jiè The Three Realms 若欲出三界至佛道
145 97 zhōng end / finish / conclusion 地終入九地
146 96 thing / matter 宗化物必資三達故云三生
147 96 成佛 chéng Fó to become a Buddha 成佛生數多少之義
148 94 to doubt / to disbelieve 疑經不足為證
149 94 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra 如華嚴中
150 92 xìn to believe / to trust 此遂得信悟發菩提心名為因
151 92 Germany 德不迴向薩婆若
152 91 to arise / to get up 四生者從四地起
153 90 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 故低頭舉手之善皆入一乘也
154 90 作佛 zuò fó to become a Buddha 生作佛
155 90 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 又初凡夫
156 89 jìn to the greatest extent / utmost 一生者微妙之根盡
157 87 zhēn real / true / genuine 若從真觀開發為生者
158 87 釋論 shì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 釋論明三生菩提
159 86 xué to study / to learn
160 86 zhōu Zhou Dynasty 印師釋則是二周明十地得益義
161 86 liǎng two 二生者空有兩
162 85 舍那 shènà śāṇa / a robe / a garment 法身二舍那身
163 85 fán ordinary / common 初發心即是外凡
164 85 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 著弊垢衣喻隱本垂迹
165 84 zhàng to separate 論惑障
166 84 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 此中言生者了法實相無生
167 83 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 今通隨喜因果
168 83 便 biàn convenient / handy / easy 但列一便
169 83 故知 gùzhī a close friend over many years 以波若故知能
170 83 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 此人於三引中破三種煩惱
171 82 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 就此人法因緣無礙
172 82 jié take by force / to coerce 云一地三僧祇劫
173 81 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra 各有五品如大經云
174 80 nán difficult / arduous / hard 但此義難
175 80 始終 shǐzhōng from beginning to end 化始終唯有三引
176 79 hair 由強心不一發機處異
177 78 xiàn to appear / to manifest / to become visible 昔日示短今日現
178 78 shè to absorb / to assimilate 此三引攝一切教
179 77 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可曲盡也
180 77 羅漢 luóhàn Arhat 羅漢
181 77 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 但失父流浪生死
182 76 dìng to decide 今通定散
183 76 wèi position / location / place 前四位所治各開為二品
184 75 不知 bùzhī do not know 不知法身
185 75 guǎng wide / large / vast 廣也
186 75 bitterness / bitter flavor 苦得樂
187 75 shèng to beat / to win / to conquer 能隨喜心勝
188 75 三世 sān shì past, present, and future 大乘明隨喜三世十方佛及弟子善根故
189 74 xìng gender 謂知根欲性
190 74 yuē approximately 宅云此中約惑品論之
191 74 不同 bùtóng different / distinct / not the same 感生數差別不同
192 72 大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra 法華明隨喜與大品明隨喜
193 71 suí to follow 天下微塵數菩薩隨數生成佛即此義也
194 71 shuāng two / double / pair 問自鹿薗已上雙樹已還未
195 71 佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna 佛乘善根方作佛
196 71 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 生功德名為地
197 70 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 一者方便二者真實
198 70 三根 sān gēn the three grade of wholesome roots 但三根用強故有千二百
199 70 唯有 wěiyǒu only / alone 化始終唯有三引
200 70 zōng school / sect 宗化物必資三達故云三生
201 70 chéng a city / a town 中止一城譬垂迹作佛不廢家業化諸高行
202 70 shòu to suffer / to be subjected to 受不逆
203 69 權實 quán shí the expedient and the ultimately true 又此經明權實二智真應兩身
204 69 fēn to separate / to divide into parts 以無明住地惑分九
205 69 佛道 Fódào Buddhist practice 若欲出三界至佛道
206 69 zhào to illuminate / to shine 法身地照緣故垂應救拔
207 69 wài outside 初發心即是外凡
208 68 zhù to dwell / to live / to reside 今住六地聞經得入七
209 68 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 次隨喜義
210 68 bǎo a jewel / gem / a treasure 多寶浮空分
211 68 二智 èrzhì two kinds of knowledge / two kinds of wisdom 又此經明權實二智真應兩身
212 67 五百 wǔ bǎi five hundred 損正法五百
213 66 故云 gùyún that's why it is called... 宗化物必資三達故云三生
214 66 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 羅漢白銀土皆求緣覺也
215 65 shì a generation 世佛及弟子善根耳
216 64 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 發心求佛
217 64 具足 jùzú complete / full / perfect 具足十惡五逆
218 64 lái to come 來影嚮釋迦共利
219 63 shǔ to count 論分別功德品生數義
220 62 shòu to teach 能授之令得受持書寫
221 62 五乘 wǔ shèng five vehicles 皆入五乘之教謂引邪歸正
222 62 領解 lǐngjiě to understand what is taught / to receive and interpret 知領解
223 62 lüè plan / strategy 略就二義明之
224 61 經云 jīng yún the sutra says 注經云
225 60 退 tuì to retreat / to move back 退起三執
226 60 智慧 zhìhuì wisdom 六者智慧功
227 59 liàng a quantity / an amount 體壽量之深玄
228 59 所以然 suǒyǐrán the reason why 所以然者
229 59 yīn sound / noise 世音為所觀之境也
230 59 chù a place / location / a spot / a point 由強心不一發機處異
231 59 preface / introduction 子夏毛詩序云
232 59 觀音 Guānyīn Guanyin Bodhisattva / Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin 論觀音與妙音菩薩同
233 58 shòu old age / long life 體壽量之深玄
234 58 不能 bù néng cannot / must not / should not 尚不能令凡夫欣慕二乘改執
235 58 化城 huà chéng manifested city / illusory city 化城
236 57 jiù old / ancient 二者舊經師云
237 57 chēng to call / to address 如是次第除損稱一生
238 57 dòng to move / to act 一切善皆能動出耶
239 56 身子 shēnzi body / pregnancy 身子正法住世三十二小劫
240 56 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 此中言生者了法實相無生
241 56 increase / benefit 有何益耶
242 55 xiān first 故先顯人也
243 55 第三 dì sān third 是故第三引因歸
244 55 二諦 èrdì the two truths 二智能說二諦
245 55 zǒng general / total / overall / chief 乃總攝一切眾經應感義也
246 55 wàn ten thousand 此通釋二十八品經及八萬四千法藏也
247 55 第二 dì èr second 謂第二段
248 55 四句 sì jù four verses / four phrases 凡有四句
249 54 lǐng neck 三應聞本迹皆得領
250 53 jiǔ old 此據其極久
251 53 中道 zhōng dào the middle way 中道煩惱除一乘之惑也
252 53 pàn to judge 此中直取利鈍判三根
253 53 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra 且據聞法華經隨而歡喜
254 53 father 但失父流浪生死
255 53 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 謂法身常住理非存沒
256 53 shǔ to belong to / be subordinate to 猶未盛故屬正
257 53 shēn deep 體壽量之深玄
258 52 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings 略就二義明之
259 52 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 將此四百配五種法師
260 52 to go 從四地去而言
261 52 liè inferior / bad 隨喜福劣
262 51 知見 zhījiàn to know by seeing 知見於火但有色觸
263 51 gōng public/ common / state-owned 生公意
264 50 shēng sound 若道理色可見聲可聞
265 50 十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi 既許十地階漸
266 50 precedent / example 例可知也
267 49 nèi inside / interior 觀世音謂菩薩內德
268 49 淨名 jìngmíng Vimalakirti 淨名云
269 49 devoid of content / void / false / empty / vain 色想既虛滅定可
270 49 to give / to bestow favors 委家業領上等賜大車也
271 48 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 寶不滅雖彰釋迦不生未顯
272 48 jiǔ nine 以無明住地惑分九
273 48 tuō to take off 四等中喜謂慶前人脫
274 48 to lift / to hold up / to raise 觀音人法兩舉也
275 48 secret / hidden / confidential 密德
276 47 xiū to decorate / to embellish
277 47 不見 bújiàn to not see 則見夜不見
278 47 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 生滅為方便
279 47 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 修菩薩行
280 47 proper / suitable / appropriate 體用既周宜證說
281 47 to gather / to collect 妙音則後集
282 46 happy / glad / cheerful / joyful 苦得樂
283 46 三車 sān chē [the parable of the] three carts 外實無三車
284 46 yào to want / to wish for 要須藉有得為遠緣
285 46 成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha 佛初成道度結髮梵志千人
286 45 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 子成佛時皆是淨土
287 45 自有 zìyǒu to possess / to own / to have 二者所化眾生佛性涅槃本自有之
288 45 to stand 不動真際為諸法立處
289 44 大車 dàchē a large vehicle 一大車
290 44 一音 yīyīn one sound / the sound of the Buddha 一音義
291 44 世間 shìjiān world / the human world 觀音謂眾生與世間樂拔世間
292 44 過去 guòqù past / previous/ former 觀音過去世
293 44 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 多今所明者此經稱為妙法蓮華
294 44 zhí straight 直明一因一果能信
295 44 使 shǐ to make / to cause 天寶無情隨諸天意而走使
296 43 正法 zhèngfǎ proper law 次引破正法中煩惱
297 43 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者俱劣
298 43 五濁 wǔ zhuó the five periods of impurity 如五濁例也
299 43 machine 由強心不一發機處異
300 43 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 不動真際為諸法立處
301 43 十二 shí èr twelve 十二位中初
302 42 guò to cross / to go over / to pass 八過
303 42 bìng ailment / sickness / illness / disease 從癡有愛則我病
304 42 滿 mǎn full 住滿三分
305 42 huì dirty / unclean 穢心淨故土淨
306 42 得道 dé dào to attain enlightenment 論得道多少義
307 42 如此 rúcǐ in this way / so 如此本迹無有障礙
308 42 jìng boundary / frontier / boundary 神凝絕崖之境
309 42 power / force / strength 今聞經力故或可減一僧祇劫
310 42 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 夏日最長喻明唯佛覩佛其壽無量
311 41 biǎo clock / a wrist watch 然則裂地誦塔以表雙
312 41 to die 尼眼出血死
313 41 二身 èrshēn two bodies 但果地有本迹二身
314 40 shí knowledge / understanding 要須識三乘是權
315 40 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 有無方大用
316 40 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths 非四諦之次但隨根緣也
317 40 之前 zhīqián before 若居六地之前
318 40 六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections 為菩薩說六度
319 40 中根 zhōng gēn medium capacity of each of the six organs of sense 世從初生至聞說法華皆得領悟名為中根
320 39 相違 xiāngwéi to maintain a distance 若爾與大品相違
321 39 zhòng heavy 罪重則不脫苦
322 39 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 不善巧學四句四句皆不得道
323 39 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 同者並以神通應感弘道利人也
324 39 不二 bú èr advaya / nonduality / not two 冥法門不二故曰二生
325 38 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 入初地故能無礙
326 38 guī to go back / to return 愛見故引邪歸五乘
327 38 suì to comply with / to follow along 三二一皆遂四天下數而除之
328 38 自行 zìxíng voluntary / autonomous 隨喜是自行
329 38 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 尋大小經論明音與聲不異
330 38 zhǐ purport / aim / purpose 不受旨
331 37 攝大乘論 shè Dàchéng Lùn Mahāyānasaṅgraha / She Dacheng Lun 又見攝大乘論亦同地論說也
332 37 祕密 mìmì a secret 以是義故文中明祕密神通之力
333 37 第一 dì yī first 又第一說利根
334 37 諸子 zhūzǐ various sages / the classical schools of thought 人多諸子息
335 37 è evil / vice 者諸惡法起未起分像正
336 37 sentence 示現者可具二句
337 37 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 一知他心普
338 37 初地 chūdì the first ground 三種是從初地通至七地
339 37 to cover 煩惱覆
340 37 rěn to bear / to endure / to tolerate 地中忍餘金剛是一生當得
341 37 bǎi one hundred 以無礙行故百法明門
342 37 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 示應身滅度也
343 37 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 冥法門不二故曰二生
344 36 三藏 Sān Zàng Tripitaka 攝大乘是真諦三藏所翻
345 36 之中 zhīzhōng inside 百福者就十善之中有行十
346 35 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 二乘人見佛法有興衰
347 35 piān to be one-sided / leaning / to slant 今欲遍生三業善故偏名觀
348 35 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 一生得菩提
349 35 duǎn short 昔日示短今日現
350 35 qiān one thousand 但三根用強故有千二百
351 35 liú to flow / to spread / to circulate 淺識之流取信耳目
352 35 第四 dì sì fourth / the fourth is 故說第四非開非
353 35 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 轉清淨法輪為十地
354 35 a herb / an aromatic plant 故云餘八生當得菩
355 34 gatha / hymn / verse 下偈云多寶如來及
356 34 空有 kōng yǒu non-existent and existent / emptiness and having self 二生者空有兩
357 34 yuán won / yuan 福慧既圓故須證也
358 34 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者動靜異
359 34 萬行 wànxíng all methods for salvation 一念具萬行
360 34 長者 zhǎngzhě the elderly 有安住長者
361 34 cáng to hide 法華波若同是一大乘藏
362 34 不明 bù míng not clear / unknown 觀音不明來去
363 33 wàng to gaze / to look towards 望金剛位具餘九生
364 33 shě to give 二者令二乘人捨小涅槃令歸大涅槃
365 33 二百 èr bǎi two hundred 但三根用強故有千二百
366 33 一佛 yī fó one Buddha 身故顯一佛自有本迹
367 33 不滅 bùmiè not being extinguished 若恒見不滅必生
368 33 truth / satya 諦發不生滅一觀
369 32 xiáng detailed / complete / thorough 今請詳斷
370 32 不動 bùdòng Akshobya 雖示長短而不動法身
371 32 tuī to push / to shove 以此推之則地地中有三生也
372 32 chuí to hang / to suspend / to droop 本雖垂迹實無所垂
373 32 人天 réntiān the six realms / all living things 一父母生身力勝一切人天
374 31 xiàng to appear / to seem / to resemble 無能所如鏡中像非像非不像
375 31 利根 lìgēn natural powers of intelligence 說法多為利根
376 31 示現 shìxiàn to manifest / to display 十六神通示現
377 31 門外 ménwài outside the door 長者虛指門外說有三車
378 31 a pagoda / a stupa 然則裂地誦塔以表雙
379 31 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 三不現前授記
380 31 shuǐ water 又如弱水不
381 31 三身 Sān Shēn Trikaya 今所明者凡有三身
382 31 yuàn to hope / to wish / to desire 願未來名觀世音
383 31 biàn to change / to alter 論變土義
384 31 sa 薩有此用也
385 31 good fortune / happiness / luck
386 31 qǐng to ask / to inquire 今請詳斷
387 31 寂滅 jìmiè calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 寂滅
388 31 方便品 fāngbiàn pǐn Expedient Means 方便品云
389 31 interest 盡悲心乃息
390 30 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 一僧祇劫修行方得入分者
391 30 zhāng a chapter / a section 初章
392 30 shǎo few 故得道少
393 30 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law 轉清淨法輪為十地
394 30 qiáng strong / powerful 由強心不一發機處異
395 30 大機 dàjī great capacity 譬法身覓大機不得也
396 30 教門 jiāomén a school or religion / a sect 土一教門一菩薩眾
397 30 法華玄論 Fǎ Huà Xuán Lùn Fa Hua Xuan Lun 法華玄論卷第十
398 29 三百 sān bǎi three hundred 昔明佛度三百
399 29 jià vacation 今假經力則
400 29 business / industry 一業二千故成六千
401 29 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 識藥
402 29 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 中止一城譬垂迹作佛不廢家業化諸高行
403 29 何所 hésuǒ where / what place 全身碎身何所表耶
404 29 無為 wúwèi to let things take their own course 故如來身非為無為也
405 29 to hand over to 之如昔聞大品付財不
406 29 easy / simple 五者稱名便易
407 29 xún to search / to look for / to seek 尋經論明地斷惑
408 28 qíng feeling / emotion / mood 顯發密教恐實行之流聞後長遠乖其本情
409 28 a man / a male adult 夫聖人言
410 28 jué to decide / to determine / to judge 像法決疑經云
411 28 cái money / wealth / riches / valuables 之如昔聞大品付財不
412 28 不出 bùchū not transcending 不出不能至佛
413 28 tàn to sigh 復約自行化他歎人美法即
414 28 十六 shíliù sixteen 十六神通示現
415 28 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 波若但取無所得隨喜
416 28 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 第三引廣說如來寂然法身
417 28 十信 shí xìn the ten grades of bodhisattva faith 十信菩薩鐵輪之
418 28 zuò seat 諸法空為座
419 28 唯一 wéiyī only / sole 生滅唯一法身
420 28 jué to awake 一通隨喜謂若見若聞若覺若知他所作
421 28 to allow / to permit 既許十地階漸
422 28 qiǎn shallow 說觀音利益則淺
423 27 菩薩道 Púsà Dào Bodhisattva Path 而菩薩道緣已成故初登正覺化諸高行
424 27 to know / to learn about / to comprehend 餘悉不定
425 27 佛果 Fóguǒ becoming a Buddha as the result of long practice 佛果寶所也
426 27 qīng light / not heavy 二者罪輕則脫苦
427 27 tiān day 婆達多此言天熱
428 27 普門 Pǔ Mén Universal Gate / Samantamukha 論觀音普門義
429 27 聞經 wén jīng to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 今住六地聞經得入七
430 27 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 聞法華二引更
431 27 鈍根 dùngēn dull ability 又現通多為鈍根
432 27 三十 sān shí thirty 三十生功德地地三生
433 27 zhì matter / material / substance 雖質小疑實壯哉大問
434 27 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 從四地去而言
435 27 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 次論惡道
436 27 gain / advantage / benefit 來影嚮釋迦共利
437 27 無得 wú dé Non-Attainment 無得無依
438 27 平等 píngděng be equal in social status 捨心修於平等
439 26 cǎo grass / straw / herbs 諸草
440 26 coarse / rough 解尋本迹義者必本妙而迹麁
441 26 yǐn to hide / to conceal 則隱
442 26 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 凡夫二乘俱無二普
443 26 to resemble / to similar to to 此釋似次第
444 26 jìn to enter 次從十信聞經進
445 26 開本 kāiběn format / publication format 寶塔品密開本迹義
446 26 zhuó turbid / muddy 凡是眾生有此五皆名為濁
447 26 廣明 guǎngmíng Guangming 如華嚴入法界品廣明淨
448 26 to be fond of / to like 又小乘明喜義局唯隨喜三
449 26 zhǐ to point 昔指長為短今指短為長
450 26 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 隨所調伏眾生之處名為解脫
451 26 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter
452 26 慈悲 cíbēi compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta 據上慈悲
453 26 bào newspaper 故明此身從業報起故有舍利
454 25 xíng appearance 壽量雖絕形言悟
455 25 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 修行顯佛性為報身
456 25 clothes / clothing 柔和忍辱為衣
457 25 勝鬘 Shèngmán Śrīmālā 如勝鬘
458 25 interesting 大乘用隨喜功德趣一切
459 25 出世 chūshì to be born / to come into being 為之出世
460 25 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若云菩薩初發心皆學無所得
461 25 gòu dirt / filth 以心垢土
462 25 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 凡夫不信出三界者名凡夫闡提
463 25 yǎn eye 眼等三根助道
464 25 一念 yī niàn one moment / one instant 無量劫一念一念無量
465 25 鹿 deer 問自鹿薗已上雙樹已還未
466 25 zhái residence / dwelling / home 宅云此中約惑品論之
467 25 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 能授之令得受持書寫
468 25 所行 suǒxíng actions / practice 一所行
469 25 父子 fù zǐ father and son 一者父子相失
470 25 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 感生數差別不同
471 25 應身 yīngshēn nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body 此據應身
472 25 弟子 dìzi disciple / follower / student 世佛及弟子善根耳
473 25 光宅 guāngzhái Guangzhai 光宅云此品證上所說不虛
474 25 gài a lid / top / cover 蓋是至人之善巧也
475 25 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind 此遂得信悟發菩提心名為因
476 25 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說法具此二種
477 24 gǎi to change / to alter 尚不能令凡夫欣慕二乘改執
478 24 wǎn evening / night 晚見法華論云
479 24 yùn to move / to transport / to use / to apply 但道不孤運
480 24 alone / independent / single / sole 彼長何獨是乎
481 24 一生 yīshēng all one's life 經言八生乃至一生
482 24 wáng Wang 王經明十信菩薩
483 24 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 一顯示法輪二祕密法輪
484 24 佛身 Fóshēn buddhakaya / Buddha-body 下生作佛乃示佛身耳
485 24 an item 觀音能所合目
486 24 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 同有為
487 24 四百 sì bǎi four hundred 故成四百
488 24 to bewitch / to charm / to infatuate 迷情復謂捨定一
489 24 chì to scold / to upbraid / to accuse / to reproach 今欲雙斥兩病
490 24 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 不可思議
491 24 huǒ fire / flame 脫火
492 24 bēi sadness / sorrow / grief 二十悲慧一雙
493 23 無漏 wúlòu having no passion or delusion 大乘隨喜通漏無漏
494 23 三事 sānshì three things 如上法師品中三事
495 23 未來 wèilái future 願未來名觀世音
496 23 正因 zhèng yīn the real cause 一正因門授記
497 23 方便門 fāng biàn mén The Gate of Skillful Means 方便門顯身真實義
498 23 jiù to save / to rescue 悲者欲救也
499 23 信解品 xìnjiě pǐn Belief and Understanding 信解品云
500 23 受記 shòu jì a prediction / vyakarana 受記作佛如前云

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 1980 also / too 故言八生也
2 1796 wèi for / to 能為九生作因
3 1611 purposely / intentionally / deliberately / knowingly
4 1490 shì is / are / am / to be 地中忍餘金剛是一生當得
5 1346 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 者四等意發因此而悟故言四生
6 1344 zhī him / her / them / that 體壽量之深玄
7 1183 this / these 據何義此說
8 1174 yǒu is / are / to exist 者必有明珠
9 1141 míng bright / brilliant 尋經論明地斷惑
10 1068 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 據何義此說
11 983 sān three 宗化物必資三達故云三生
12 951 not / no 經既誠言不應曲釋
13 898 ruò to seem / to be like / as 若居六地之前
14 872 one 乎一極故曰一生也
15 815 so as to / in order to 此品位不同以示學人耳
16 795 wèn to ask
17 771 yún cloud 宅云此中約惑品論之
18 767 no 無方妙用
19 755 èr two 二生者空有兩
20 753 meaning / sense 論分別功德品生數義
21 752 to reply / to answer
22 707 rén person / people / a human being 此人已是八地
23 676 yòu again / also 又其
24 657 de potential marker 今住六地聞經得入七
25 655 final interogative 金剛獨斷一品惑耶
26 649 promptly / right away / immediately 天下微塵數菩薩隨數生成佛即此義也
27 602 Buddha / Awakened One 天下微塵數菩薩隨數生成佛即此義也
28 591 also / too 亦應次此至七六五生
29 587 jīn today / modern / present / current / this / now 今住六地聞經得入七
30 573 such as / for example / for instance 故對其次第位如向敘也
31 553 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 者四等意發因此而悟故言四生
32 537 otherwise / but / however 則四生者是八
33 511 míng measure word for people 旋轉名旋陀羅尼
34 508 dàn but / yet / however 但餘八品
35 492 fēi not / non- / un- 未見此法亦非所用也
36 489 jiē all / each and every / in all cases 三二一皆遂四天下數而除之
37 481 yán to speak / to say / said 經言八生乃至一生
38 467 二乘 èr shèng the two vehicles 次破二乘煩惱
39 452 菩薩 púsà bodhisatta 天下微塵數菩薩隨數生成佛即此義也
40 441 jīng to go through / to experience 經言八生乃至一生
41 430 wèi to call 竊謂不爾後當具陳
42 429 chéng to mount / to climb onto 二者引五乘之異同歸一乘
43 402 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 前四位所治各開為二品
44 388 in / at
45 387 jiāo to teach / to educate / to instruct 十行聞十方佛說一切教能持
46 378 shí real / true 權顯於兩實
47 373 zhōng middle 宅云此中約惑品論之
48 361 guǒ a result / a consequence 三者引一乘之因入如來法身果
49 358 lùn to comment / to discuss 論分別功德品生數義
50 339 yīn because 能為九生作因
51 335 wèi Eighth earthly branch 未見此法亦非所用也
52 333 kāi to open 入解心開然後乃會
53 331 法華 Fǎ Huà The Lotus Sutra 至於法華三引究竟
54 319 method / way 惑之法
55 316 shēn human body / torso 是身數得佛近遠故名生也
56 310 undulations 行隨喜即是波若正觀
57 307 chū at first / at the beginning / initially 十二位中初
58 307 huà to make into / to change into / to transform 宗化物必資三達故云三生
59 304 wén to hear 十行聞十方佛說一切教能持
60 298 shēng to be born / to give birth 論分別功德品生數義
61 297 already / afterwards 譬如已說小乘得法眼淨為
62 295 qián front 前四位所治各開為二品
63 295 different / other 由強心不一發機處異
64 290 zhū all / many / various 或墮外道而起諸見
65 287 yīng should / ought 經既誠言不應曲釋
66 281 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬法身
67 277 suǒ to search / to inquire 斥之以二乘是無故索
68 277 hòu after / later 但前據所得後
69 275 一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle 三者引一乘之因入如來法身果
70 275 zhī to know 以意知也
71 273 a time 亦應次此至七六五生
72 271 xiǎn to show / to manifest / to display 昔未開二方便顯二真實
73 266 his / hers / its / theirs 取其半
74 260 xíng to walk / to move
75 256 néng can / able 能為九生作因
76 255 tool / device / utensil / equipment / instrument 竊謂不爾後當具陳
77 251 běn measure word for books 如本是八生人應得菩提
78 250 shì to release / to set free 經既誠言不應曲釋
79 249 and 未曾常與無常
80 248 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 第二破涅槃中煩惱
81 248 jiàn to see 未見此法亦非所用也
82 248 what / where / which 據何義此說
83 235 ěr ear 此品位不同以示學人耳
84 233 cháng always / ever / often / frequently / constantly
85 233 to apprehend / to realize / to become aware 者四等意發因此而悟故言四生
86 231 xīn heart 由強心不一發機處異
87 230 four 前四位所治各開為二品
88 229 soil / ground / land 從七地至金剛為五位
89 228 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 此皆是約三乘人
90 227 云何 yúnhé why 云何有生數耶
91 219 a footprint 如此本迹無有障礙
92 217 wén writing / text 今謂於文為
93 216 already / since 色想既虛滅定可
94 216 mén door / gate / doorway / gateway 化他門
95 215 desire 若自欲除嫉妬煩惱求福德故起隨喜
96 214 chū to go out / to leave 此身出一切凡夫二乘菩薩之
97 214 past / former times 昔未開二方便顯二真實
98 212 big / great / huge / large / major 論大
99 211 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘明隨喜三世十方佛及弟子善根故
100 211 zhǒng kind / type 三種是從初地通至七地
101 210 方便 fāngbiàn convenient 一者方便二者真實
102 210 tōng to go through / to open 三種是從初地通至七地
103 203 jiě to loosen / to unfasten / to untie 入解心開然後乃會
104 197 to reach 引九十六種外道及餘
105 197 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生故長短適緣
106 193 suī although / even though 壽量雖絕形言悟
107 192 lìng to make / to cause to be / to lead 令其歷位修因求此果德
108 191 děng et cetera / and so on 等也
109 189 tóng like / same / similar 又見攝大乘論亦同地論說也
110 189 quán authority / power 權顯於兩實
111 189 ěr thus / so / like that 竟法雲皆應爾也
112 189 again / more / repeatedly 至一生復一周明十地得益
113 183 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 信心已成次為說果德
114 183 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 第三引廣說如來寂然法身
115 183 chē a vehicle
116 181 pǐn product / goods / thing 宅云此中約惑品論之
117 181 zhì to / until 從七地至金剛為五位
118 180 huá Chinese 晚見法華論云
119 180 dào way / road / path 迴向者能迴事向道
120 177 shí time / a point or period of time 時會皆得道也
121 174 何故 hégù what reason 何故七八九十此之四地各斷二品
122 174 cóng from 從七地至金剛為五位
123 173 naturally / of course / certainly 問自鹿薗已上雙樹已還未
124 171 zhèng upright / straight 隨喜正
125 171 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha 如釋迦之超彌勒
126 169 five 亦應次此至七六五生
127 168 二者 èrzhě the two / both 二者引五乘之異同歸一乘
128 166 kōng empty / void / hollow 道要是見空
129 165 名為 míngwèi to be called 謂四住地惑名為四生
130 164 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者此經明三引義
131 163 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 說空寂滅無所有
132 162 yuán fate / predestined affinity 但釋迦見其道緣
133 162 rán correct / right / certainly 忍辱與空亦然
134 161 shǐ beginning / start 則始於初地終
135 160 無常 wúcháng irregular 無常佛者辭理俱屈
136 160 idea 者四等意發因此而悟故言四生
137 158 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 具明三引故得道多也
138 154 jìn nearby 是身數得佛近遠故名生也
139 154 jiù right away 若就
140 150 extra / surplus / remainder 望金剛位具餘九生
141 149 xiāng each other / one another / mutually 其相云何
142 147 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 第三引廣說如來寂然法身
143 146 huò or / either / else 或云取生天為一
144 146 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法華也
145 146 to remember / to memorize / to bear in mind 至我記如是人來世得作佛
146 144 yuē to speak / to say 冥法門不二故曰二生
147 144 biàn to distinguish / to recognize
148 143 yòng to use / to apply 未見此法亦非所用也
149 142 shàng top / a high position 今用此二文以通上說者
150 142 一切 yīqiè all / every / everything 十行聞十方佛說一切教能持
151 142 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 富樓那等現聲聞為二乘方便
152 140 miào wonderful / fantastic
153 139 liù six 若居六地之前
154 139 yuǎn far / distant 是身數得佛近遠故名生也
155 138 shì to show / to reveal 此品位不同以示學人耳
156 138 can / may / permissible 色想既虛滅定可
157 137 yóu also / as if / still 此望佛地正觀猶有
158 136 to break / to split / to smash 此人於三引中破三種煩惱
159 135 seven 從七地至金剛為五位
160 134 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 生盲之人不得書讀二事
161 131 guān to look at / to watch / to observe 若從真觀開發為生者
162 131 huì can / be able to 入解心開然後乃會
163 131 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故第三引因歸
164 131 lún a round / a turn 轉不退輪為九地
165 130 zhèng proof 疑經不足為證
166 129 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 譬如已說小乘得法眼淨為
167 128 xiǎo small / tiny / insignificant 小隨喜
168 128 佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature 二者所化眾生佛性涅槃本自有之
169 127 huì intelligent / clever 實二慧
170 127 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉不退輪為九地
171 126 to enter 入解心開然後乃會
172 125 child / son 世間父母見子受苦欲救
173 125 eight 經言八生乃至一生
174 122 to take / to get / to fetch 取其半
175 122 zuò to do 能為九生作因
176 122 fāng square / quadrilateral / one side 一僧祇劫修行方得入分者
177 122 wěi yes 唯餘八生
178 121 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 入解心開然後乃會
179 121 píng to appraise / to evaluate 評曰
180 120 zhì wisdom / knowledge / understanding 智也
181 120 duàn absolutely / decidedly 地以斷其一
182 120 xià next 故下偈頌中復有四三二
183 117 he / him 一通隨喜謂若見若聞若覺若知他所作
184 114 gēn origin / cause / basis 一生者微妙之根盡
185 114 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 以此責執
186 113 earth / soil / dirt 故他方此土得益
187 112 capacity / degree / a standard / a measure 生永已度也
188 111 a human or animal body 體壽量之深玄
189 110 zài in / at 一生在耳
190 109 dāng to be / to act as / to serve as 竊謂不爾後當具陳
191 108 yǐn to lead / to guide 一者此經明三引義
192 107 zhòng many / numerous 觀察法界眾
193 106 huò to confuse / to mislead / to baffle 宅云此中約惑品論之
194 106 jìng clean 何名六根淨耶
195 106 無有 wú yǒu there is not 如此本迹無有障礙
196 105 shí ten
197 105 shì matter / thing / item 迴向者能迴事向道
198 104 shī teacher 印師釋
199 104 to join / to combine 觀音能所合目
200 103 shī to lose 但失父流浪生死
201 103 reason / logic / truth 無常佛者辭理俱屈
202 102 有人 yǒurén a person / anyone / someone 有人言
203 100 二種 èr zhǒng two kinds 今撿經論有二種生
204 100 to leave / to depart / to go away / to part 約所離
205 100 qiú to request 令其歷位修因求此果德
206 99 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa 明授記義
207 98 三界 Sān Jiè The Three Realms 若欲出三界至佛道
208 97 zhōng end / finish / conclusion 地終入九地
209 96 thing / matter 宗化物必資三達故云三生
210 96 成佛 chéng Fó to become a Buddha 成佛生數多少之義
211 94 to doubt / to disbelieve 疑經不足為證
212 94 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra 如華嚴中
213 92 xìn to believe / to trust 此遂得信悟發菩提心名為因
214 92 Germany 德不迴向薩婆若
215 91 to arise / to get up 四生者從四地起
216 90 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 故低頭舉手之善皆入一乘也
217 90 作佛 zuò fó to become a Buddha 生作佛
218 90 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 又初凡夫
219 89 jìn to the greatest extent / utmost 一生者微妙之根盡
220 88 bié do not / must not 二者別隨喜者
221 87 zhēn real / true / genuine 若從真觀開發為生者
222 87 釋論 shì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 釋論明三生菩提
223 87 jìng actually / in the end 竟法雲皆應爾也
224 86 xué to study / to learn
225 86 zhōu Zhou Dynasty 印師釋則是二周明十地得益義
226 86 liǎng two 二生者空有兩
227 86 this 有斯大益故稱本願也
228 85 舍那 shènà śāṇa / a robe / a garment 法身二舍那身
229 85 fán ordinary / common 初發心即是外凡
230 85 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 著弊垢衣喻隱本垂迹
231 84 zhàng to separate 論惑障
232 84 bìng and / furthermore / also 同者並以神通應感弘道利人也
233 84 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 此中言生者了法實相無生
234 83 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 今通隨喜因果
235 83 便 biàn convenient / handy / easy 但列一便
236 83 故知 gùzhī a close friend over many years 以波若故知能
237 83 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 此人於三引中破三種煩惱
238 83 I / me / my 至我記如是人來世得作佛
239 82 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 就此人法因緣無礙
240 82 jié take by force / to coerce 云一地三僧祇劫
241 81 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra 各有五品如大經云
242 81 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 至於法華三引究竟
243 80 nán difficult / arduous / hard 但此義難
244 80 始終 shǐzhōng from beginning to end 化始終唯有三引
245 80 according to 何不依耶
246 79 hair 由強心不一發機處異
247 78 xiàn to appear / to manifest / to become visible 昔日示短今日現
248 78 shè to absorb / to assimilate 此三引攝一切教
249 77 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可曲盡也
250 77 羅漢 luóhàn Arhat 羅漢
251 77 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 但失父流浪生死
252 76 dìng to decide 今通定散
253 76 乃至 nǎizhì and even 經言八生乃至一生
254 76 wèi position / location / place 前四位所治各開為二品
255 75 不知 bùzhī do not know 不知法身
256 75 guǎng wide / large / vast 廣也
257 75 bitterness / bitter flavor 苦得樂
258 75 shèng to beat / to win / to conquer 能隨喜心勝
259 75 三世 sān shì past, present, and future 大乘明隨喜三世十方佛及弟子善根故
260 75 entirely / without exception 無常佛者辭理俱屈
261 74 xìng gender 謂知根欲性
262 74 yuē approximately 宅云此中約惑品論之
263 74 不同 bùtóng different / distinct / not the same 感生數差別不同
264 74 necessary / must 要須藉有得為遠緣
265 74 certainly / must / will / necessarily 宗化物必資三達故云三生
266 73 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以初之一引邪歸正
267 72 大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra 法華明隨喜與大品明隨喜
268 71 suí to follow 天下微塵數菩薩隨數生成佛即此義也
269 71 shuāng two / double / pair 問自鹿薗已上雙樹已還未
270 71 佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna 佛乘善根方作佛
271 71 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 生功德名為地
272 70 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 一者方便二者真實
273 70 何以 héyǐ why 何以知之
274 70 三根 sān gēn the three grade of wholesome roots 但三根用強故有千二百
275 70 唯有 wěiyǒu only / alone 化始終唯有三引
276 70 zōng school / sect 宗化物必資三達故云三生
277 70 chéng a city / a town 中止一城譬垂迹作佛不廢家業化諸高行
278 70 shòu to suffer / to be subjected to 受不逆
279 69 權實 quán shí the expedient and the ultimately true 又此經明權實二智真應兩身
280 69 fēn to separate / to divide into parts 以無明住地惑分九
281 69 佛道 Fódào Buddhist practice 若欲出三界至佛道
282 69 zhào to illuminate / to shine 法身地照緣故垂應救拔
283 69 wài outside 初發心即是外凡
284 68 zhù to dwell / to live / to reside 今住六地聞經得入七
285 68 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 次隨喜義
286 68 bǎo a jewel / gem / a treasure 多寶浮空分
287 68 二智 èrzhì two kinds of knowledge / two kinds of wisdom 又此經明權實二智真應兩身
288 67 五百 wǔ bǎi five hundred 損正法五百
289 66 故云 gùyún that's why it is called... 宗化物必資三達故云三生
290 66 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 羅漢白銀土皆求緣覺也
291 65 shì a generation 世佛及弟子善根耳
292 64 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 發心求佛
293 64 具足 jùzú complete / full / perfect 具足十惡五逆
294 64 lái to come 來影嚮釋迦共利
295 63 shǔ to count 論分別功德品生數義
296 62 shòu to teach 能授之令得受持書寫
297 62 yóu follow / from / it is for...to 由強心不一發機處異
298 62 五乘 wǔ shèng five vehicles 皆入五乘之教謂引邪歸正
299 62 領解 lǐngjiě to understand what is taught / to receive and interpret 知領解
300 62 lüè plan / strategy 略就二義明之
301 61 經云 jīng yún the sutra says 注經云
302 60 退 tuì to retreat / to move back 退起三執
303 60 智慧 zhìhuì wisdom 六者智慧功
304 60 how can it be that?
305 59 liàng a quantity / an amount 體壽量之深玄
306 59 所以然 suǒyǐrán the reason why 所以然者
307 59 yīn sound / noise 世音為所觀之境也
308 59 chù a place / location / a spot / a point 由強心不一發機處異
309 59 preface / introduction 子夏毛詩序云
310 59 觀音 Guānyīn Guanyin Bodhisattva / Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin 論觀音與妙音菩薩同
311 58 gèng more / even more 聞法華二引更
312 58 shòu old age / long life 體壽量之深玄
313 58 不能 bù néng cannot / must not / should not 尚不能令凡夫欣慕二乘改執
314 58 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 有所得不動
315 58 化城 huà chéng manifested city / illusory city 化城
316 57 jiù old / ancient 二者舊經師云
317 57 chēng to call / to address 如是次第除損稱一生
318 57 dòng to move / to act 一切善皆能動出耶
319 56 身子 shēnzi body / pregnancy 身子正法住世三十二小劫
320 56 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 此中言生者了法實相無生
321 56 increase / benefit 有何益耶
322 56 le completion of an action 此中言生者了法實相無生
323 55 xiān first 故先顯人也
324 55 第三 dì sān third 是故第三引因歸
325 55 二諦 èrdì the two truths 二智能說二諦
326 55 according to 據何義此說
327 55 zǒng general / total / overall / chief 乃總攝一切眾經應感義也
328 55 wàn ten thousand 此通釋二十八品經及八萬四千法藏也
329 55 第二 dì èr second 謂第二段
330 55 四句 sì jù four verses / four phrases 凡有四句
331 54 lǐng neck 三應聞本迹皆得領
332 53 jiǔ old 此據其極久
333 53 中道 zhōng dào the middle way 中道煩惱除一乘之惑也
334 53 pàn to judge 此中直取利鈍判三根
335 53 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra 且據聞法華經隨而歡喜
336 53 father 但失父流浪生死
337 53 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 謂法身常住理非存沒
338 53 shǔ to belong to / be subordinate to 猶未盛故屬正
339 53 shēn deep 體壽量之深玄
340 52 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings 略就二義明之
341 52 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 將此四百配五種法師
342 52 to go 從四地去而言
343 52 liè inferior / bad 隨喜福劣
344 52 each 前四位所治各開為二品
345 51 知見 zhījiàn to know by seeing 知見於火但有色觸
346 51 gōng public/ common / state-owned 生公意
347 51 次第 cìdì one after another 如是次第除損稱一生
348 50 shēng sound 若道理色可見聲可聞
349 50 十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi 既許十地階漸
350 50 hái also / in addition / more 問自鹿薗已上雙樹已還未
351 50 precedent / example 例可知也
352 49 nèi inside / interior 觀世音謂菩薩內德
353 49 淨名 jìngmíng Vimalakirti 淨名云
354 49 that / those 彼論明地地三僧祇劫
355 49 devoid of content / void / false / empty / vain 色想既虛滅定可
356 49 to give / to bestow favors 委家業領上等賜大車也
357 49 zhǎng director / chief / head / elder 其中劫數猶長
358 48 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 寶不滅雖彰釋迦不生未顯
359 48 jiǔ nine 以無明住地惑分九
360 48 tuō to take off 四等中喜謂慶前人脫
361 48 to lift / to hold up / to raise 觀音人法兩舉也
362 48 復有 fùyǒu moreover / once again 故下偈頌中復有四三二
363 48 secret / hidden / confidential 密德
364 47 xiū to decorate / to embellish
365 47 不見 bújiàn to not see 則見夜不見
366 47 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 生滅為方便
367 47 extremely / very 乎一極故曰一生也
368 47 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 修菩薩行
369 47 proper / suitable / appropriate 體用既周宜證說
370 47 to gather / to collect 妙音則後集
371 46 happy / glad / cheerful / joyful 苦得樂
372 46 三車 sān chē [the parable of the] three carts 外實無三車
373 46 yào to want / to wish for 要須藉有得為遠緣
374 46 成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha 佛初成道度結髮梵志千人
375 45 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 子成佛時皆是淨土
376 45 自有 zìyǒu to possess / to own / to have 二者所化眾生佛性涅槃本自有之
377 45 to stand 不動真際為諸法立處
378 44 大車 dàchē a large vehicle 一大車
379 44 一音 yīyīn one sound / the sound of the Buddha 一音義
380 44 世間 shìjiān world / the human world 觀音謂眾生與世間樂拔世間
381 44 過去 guòqù past / previous/ former 觀音過去世
382 44 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 多今所明者此經稱為妙法蓮華
383 44 zhí straight 直明一因一果能信
384 44 使 shǐ to make / to cause 天寶無情隨諸天意而走使
385 43 正法 zhèngfǎ proper law 次引破正法中煩惱
386 43 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者俱劣
387 43 五濁 wǔ zhuó the five periods of impurity 如五濁例也
388 43 machine 由強心不一發機處異
389 43 final particle 義則繁矣
390 43 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 不動真際為諸法立處
391 43 十二 shí èr twelve 十二位中初
392 42 guò to cross / to go over / to pass 八過
393 42 bìng ailment / sickness / illness / disease 從癡有愛則我病
394 42 滿 mǎn full 住滿三分
395 42 huì dirty / unclean 穢心淨故土淨
396 42 得道 dé dào to attain enlightenment 論得道多少義
397 42 如此 rúcǐ in this way / so 如此本迹無有障礙
398 42 jìng boundary / frontier / boundary 神凝絕崖之境
399 42 power / force / strength 今聞經力故或可減一僧祇劫
400 42 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 夏日最長喻明唯佛覩佛其壽無量
401 41 biǎo clock / a wrist watch 然則裂地誦塔以表雙
402 41 to die 尼眼出血死
403 41 以此 yǐcǐ hence 以此推之則地地中有三生也
404 41 二身 èrshēn two bodies 但果地有本迹二身
405 40 shí knowledge / understanding 要須識三乘是權
406 40 如是 rúshì thus / so 如是次第除損稱一生
407 40 zhe indicates that an action is continuing 乃至脫珍御服著弊垢衣
408 40 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 有無方大用
409 40 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths 非四諦之次但隨根緣也
410 40 之前 zhīqián before 若居六地之前
411 40 六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections 為菩薩說六度
412 40 中根 zhōng gēn medium capacity of each of the six organs of sense 世從初生至聞說法華皆得領悟名為中根
413 39 相違 xiāngwéi to maintain a distance 若爾與大品相違
414 39 duàn paragraph / section / segment 即是法華初段
415 39 zhòng heavy 罪重則不脫苦
416 39 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 不善巧學四句四句皆不得道
417 39 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 同者並以神通應感弘道利人也
418 39 不二 bú èr advaya / nonduality / not two 冥法門不二故曰二生
419 38 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 入初地故能無礙
420 38 guī to go back / to return 愛見故引邪歸五乘
421 38 suì to comply with / to follow along 三二一皆遂四天下數而除之
422 38 自行 zìxíng voluntary / autonomous 隨喜是自行
423 38 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 尋大小經論明音與聲不異
424 38 zhǐ purport / aim / purpose 不受旨
425 38 得無 dewú is it or not? 云何得無生乃至發菩提
426 37 攝大乘論 shè Dàchéng Lùn Mahāyānasaṅgraha / She Dacheng Lun 又見攝大乘論亦同地論說也
427 37 祕密 mìmì a secret 以是義故文中明祕密神通之力
428 37 第一 dì yī first 又第一說利根
429 37 諸子 zhūzǐ various sages / the classical schools of thought 人多諸子息
430 37 è evil / vice 者諸惡法起未起分像正
431 37 sentence 示現者可具二句
432 37 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 一知他心普
433 37 初地 chūdì the first ground 三種是從初地通至七地
434 37 chú except / besides 如是次第除損稱一生
435 37 to cover 煩惱覆
436 37 rěn to bear / to endure / to tolerate 地中忍餘金剛是一生當得
437 37 bǎi one hundred 以無礙行故百法明門
438 37 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 示應身滅度也
439 37 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 冥法門不二故曰二生
440 36 三藏 Sān Zàng Tripitaka 攝大乘是真諦三藏所翻
441 36 you / thou 佛復云我此土淨而汝不
442 36 之中 zhīzhōng inside 百福者就十善之中有行十
443 35 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 二乘人見佛法有興衰
444 35 piān to be one-sided / leaning / to slant 今欲遍生三業善故偏名觀
445 35 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 一生得菩提
446 35 duǎn short 昔日示短今日現
447 35 若是 ruòshì if 又佛若是無常者
448 35 qiān one thousand 但三根用強故有千二百
449 35 liú to flow / to spread / to circulate 淺識之流取信耳目
450 35 第四 dì sì fourth / the fourth is 故說第四非開非
451 35 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 轉清淨法輪為十地
452 35 a herb / an aromatic plant 故云餘八生當得菩
453 34 gatha / hymn / verse 下偈云多寶如來及
454 34 空有 kōng yǒu non-existent and existent / emptiness and having self 二生者空有兩
455 34 yuán won / yuan 福慧既圓故須證也
456 34 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者動靜異
457 34 萬行 wànxíng all methods for salvation 一念具萬行
458 34 長者 zhǎngzhě the elderly 有安住長者
459 34 cáng to hide 法華波若同是一大乘藏
460 34 不明 bù míng not clear / unknown 觀音不明來去
461 33 wàng to gaze / to look towards 望金剛位具餘九生
462 33 shě to give 二者令二乘人捨小涅槃令歸大涅槃
463 33 zuì most / extremely / exceedingly 故知無常其力最大
464 33 二百 èr bǎi two hundred 但三根用強故有千二百
465 33 一佛 yī fó one Buddha 身故顯一佛自有本迹
466 33 不滅 bùmiè not being extinguished 若恒見不滅必生
467 33 truth / satya 諦發不生滅一觀
468 32 xiáng detailed / complete / thorough 今請詳斷
469 32 不動 bùdòng Akshobya 雖示長短而不動法身
470 32 tuī to push / to shove 以此推之則地地中有三生也
471 32 duì to / toward 故對其次第位如向敘也
472 32 chuí to hang / to suspend / to droop 本雖垂迹實無所垂
473 32 人天 réntiān the six realms / all living things 一父母生身力勝一切人天
474 31 xiàng to appear / to seem / to resemble 無能所如鏡中像非像非不像
475 31 利根 lìgēn natural powers of intelligence 說法多為利根
476 31 示現 shìxiàn to manifest / to display 十六神通示現
477 31 門外 ménwài outside the door 長者虛指門外說有三車
478 31 jiāng will / shall (future tense) 將此四百配五種法師
479 31 a pagoda / a stupa 然則裂地誦塔以表雙
480 31 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 三不現前授記
481 31 shuǐ water 又如弱水不
482 31 三身 Sān Shēn Trikaya 今所明者凡有三身
483 31 yuàn to hope / to wish / to desire 願未來名觀世音
484 31 biàn to change / to alter 論變土義
485 31 sa 薩有此用也
486 31 good fortune / happiness / luck
487 31 qǐng to ask / to inquire 今請詳斷
488 31 寂滅 jìmiè calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 寂滅
489 31 方便品 fāngbiàn pǐn Expedient Means 方便品云
490 31 interest 盡悲心乃息
491 30 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 一僧祇劫修行方得入分者
492 30 zhāng a chapter / a section 初章
493 30 shǎo few 故得道少
494 30 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law 轉清淨法輪為十地
495 30 qiáng strong / powerful 由強心不一發機處異
496 30 大機 dàjī great capacity 譬法身覓大機不得也
497 30 used to indicate order 故對其次第位如向敘也
498 30 教門 jiāomén a school or religion / a sect 土一教門一菩薩眾
499 30 法華玄論 Fǎ Huà Xuán Lùn Fa Hua Xuan Lun 法華玄論卷第十
500 30 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以經云

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. míng
 2. míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
re
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Righteousness
rén Human Realm
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
Thus
koan / kōan / gong'an
二乘 èr shèng the two vehicles

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
熙连河 熙連河 Xīlián Hé Nairañjanā / Nerañjarā / Nirañjarā / Nairanjana
阿閦婆 āchùpó Akṣobhya
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿弥陀经 阿彌陀經 Āmítuó Jīng
 1. Sukhāvatīvyūhasūtra / The Amitabha Sutra / The Smaller Sutra on Amitāyus
 2. The Amitabha Sutra
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
安乐行品 安樂行品 ānlè xíng pǐn Peaceful Practices
阿僧伽 asēngjiā Asaṅga
阿逸多 阿逸多 Āyìduō Ajita / The Long Eyebrow Arhat
白净 白淨 Bái Jìng Shuddhodana / Suddhodana
百论 百論 Bǎi Lùn Śataśāstra / Hundred Treatise
百劫 bǎijié Baijie
八苦 bākǔ Eight Kinds of Suffering / the eight distresses
跋摩 Bámó Buddhavarman
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
薄拘罗 薄拘羅 báojūluó Bakkula
跋提河 bátí hé Hiranyavati River / Ajitavati River
北方 běi fāng The North
本记 本記 Běnjì Annals
本论 本論 běnlùn
 1. On Principles
 2. On Principles
遍智 biàn zhì Bian Zhi
波罗捺 波羅捺 bōluónà Vārānasī
波罗奈 波羅奈 bōluónài Vārānasī
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
草菴 草庵 cǎo ān a Buddhist hermitage
草堂寺 cǎotáng sì Caotang Temple
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
常啼 常啼 Chángtí Sadāprarudita
成实 成實 Chéng Shí Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
成实论 成實論 Chéng Shí Lùn Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
城中 chéngzhōng Chengzhong
处处经 處處經 chùchù jīng Chuchu Jing
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
春日 chūnrì Chunri / Chunjih
纯陀 純陀 chúntuó Cunda
慈氏 Císhì Maitreya
从化 從化 cónghuà Conghua
大集经 大集經 Dà Jí Jīng
 1. Mahasamghata / Mahāsaṃghāta / Maha Sajnipata Sutra / Mahā-sajnipāta-sūtra / Mahāsannipāta
 2. Great Collection Sutra
大劫 dà jié Maha-Kalpa
大经 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra
大论 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
大涅盘 大涅槃 Dà Nièpán Mahaparinirvana Sutra
大通 Dà Tōng Da Tong reign
大智度论 大智度論 Dà Zhì Dù Lùn
 1. Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
 2. The Great Perfection of Wisdom Treatise
大中 Dà Zhōng Da Zhong reign
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大悲经 大悲經 dàbēi jīng Mahā-karuṇā-puṇḍarīka
大乘论 大乘論 Dàchéng Lùn Abhidharma
达多 達多 dáduō
 1. Devadatta
 2. Devadatta
大梵天王 dàfàn tiān wáng Mahābrahma Deva Rāja / Brahma
大梵王 dàfàn wáng Mahābrahma Deva Rāja / Brahma
大慧 dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
大力菩萨 大力菩薩 dàlì púsà Mahāvikramin bodhisattva
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
达磨 達磨 dámó Bodhidharma
道朗 dào lǎng Dao Lang
道场寺 道場寺 Dàochǎng Sì Daochang Temple
道教 dàojiào Taosim
道融 Dàoróng Daorong
道外 dàowài Daowai
道一 dàoyī Daoyi / Mazu Daoyi
大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
等觉 等覺 Děngjué
 1. Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
德文 déwén German (language)
地持论 地持論 dì chí lùn Sutra on Bodhisattva Stages / Bodhisattvabhūmi
谛法 諦法 dì fǎ Right Effort
第一义悉檀 第一義悉檀 dì yī yì xītán Ultimate Method / ultimate teaching method
定林寺 Dìnglín Sì Dinglin Temple
第一乘 dìyī shèng Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东晋 東晉 dōng jìn Eastern Jin Dynasty
东土 東土 dōngtǔ the East / China
兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
多宝塔 多寶塔 Duō Bǎo Tǎ Prabhutaratna Stupa / Duobao Pagoda
多罗 多羅 Duōluó Tara
法成 Fǎ Chéng
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
法华 法華 Fǎ Huà
 1. The Lotus Sutra
 2. Dharma Flower
法华经 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra
法华三昧 法華三昧 Fǎ Huá Sānmèi Lotus Samādhi
法华玄论 法華玄論 Fǎ Huà Xuán Lùn Fa Hua Xuan Lun
法经 法經 Fǎ Jīng Fa Jing
法胜 法勝 fǎ shèng Dharmottara
法云 法雲 Fǎ Yún
 1. Fa Yun
 2. Fa Yun
法佛 fǎfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
 3. Pomnyun
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
梵网经 梵網經 Fàn Wǎng Jīng
 1. the Brahma Net Sūtra / Fanwang Jing
 2. Brahma Net Sutra (Brahmajala Sutra)
方便门 方便門 fāng biàn mén
 1. The Gate of Skillful Means
 2. expedient means
 3. Gate of Skillful Means
方便品 fāngbiàn pǐn Expedient Means
烦恼浊 煩惱濁 fánnǎo zhuó Affliction Degeneration / Kleshakashaya / period where the degenerated delusions of prevail
梵世 Fànshì Brahma World / brahmaloka
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman / brahmacārin
法然 fǎrán Hōnen
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法身佛 Fǎshēnfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法师品 法師品 fǎshī pǐn The Teacher of the Law
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
法性身 fǎxìngshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
分别功德品 分別功德品 fēnbié gōngdé pǐn Distinctions in Benefits
佛藏经 佛藏經 fó cáng jīng Buddhapiṭakaduḥśīlanirgraha / Fo Cang Jing
佛护 佛護 Fó Hù Buddhapalita / Buddhapālita
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛果 Fóguǒ
 1. becoming a Buddha as the result of long practice
 2. Foguo
 3. Foguo
佛教协进会 佛教協進會 fójiāo xiéjìnhuì
 1. Association for the Advancement of Buddhism (briefly active in 1912)
 2. Association for the Advancement of Buddhism
佛门 佛門 fómén Buddhism
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one
佛音 fóyīn Buddhaghoṣa / Buddhaghosa
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
付法藏 Fù Fǎ Zàng The History of the Transmission of the Dharma Treasury
富楼那 富樓那 Fùlóunà Purna / Punna
各各为人悉檀 各各為人悉檀 gè gè wéirén xītán Individual Method / individual teaching method
广论 廣論 Guǎng Lùn Lamrim Chenmo / The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightmenent
广明 廣明 guǎngmíng Guangming
光统 光統 guāngtǒng Guang Tong
光宅 guāngzhái Guangzhai
观世音 觀世音 Guānshìyīn
 1. Avalokitesvara / Avalokiteśvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
观音 觀音 Guānyīn
 1. Guanyin Bodhisattva / Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
观音菩萨 觀音菩薩 Guānyīn Púsà Guanyin Bodhisattva / Avalokitesvara Bodhisattva / The Bodhisattva of Compassion
关中 關中 Guānzhōng Guangzhong
归善 歸善 guīshàn Guishan
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
恒河 恆河 hénghé
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
河西 Héxī Hexi
河中 hézhōng Hezhong
弘始 Hóng Shǐ Hong Shi
弘道 hóngdào
 1. Hongdao
 2. Propagation of the Way
后周 後周 Hòu Zhōu Later Zhou
华手经 華手經 Huà shǒu jīng Kuśalamūlasamparigraha / Hua Shou Jing
华中 華中 huá zhōng Central China
黄石 黃石 huángshí Huangshi
华严 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
华严经 華嚴經 Huáyán Jīng
 1. Avatamsaka Sutra / Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
 2. Avatamsaka Sutra
慧观 慧觀 Huì Guān
 1. Hui Guan
 2. Hyegwan
惠能 Huì Néng Hui Neng
慧照 Huì Zhào Hui Zhao
慧智 huì zhì Hui Zhi
会理 會理 huìlǐ Huili
慧力 Huìlì
 1. power of wisdom
 2. Huili
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
吉藏 Jí Zàng Jizang
伽耶城 Jiā Yē Chéng Bodh Gaya
见宝塔品 見寶塔品 jiàn bǎotǎ pǐn The Emergence of the Treasure Tower
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
见浊 見濁 jiànzhuó View Degeneration / Drishtikashaya / degenerating views / period of degenerating views
迦毘罗城 迦毘羅城 Jiāpíluó chéng Kapilavastu / Kapilavatthu
迦叶 迦葉 jiāshè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦叶佛 迦葉佛 Jiāyè Fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha
迦旃延 Jiāzhānyán Mahakatyayana / Katyayana
迦栴延 jiāzhānyán Kātyāyana
迦旃延子 Jiāzhānyán zǐ Katyāyanīputra
劫浊 劫濁 jiézhuó Kalpa Degeneration / Kalpakashaya / period of degeneration
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋安帝 晉安帝 Jìn Ān Dì Emperor An of Jin
今文经学 今文經學 jīn wén jīngxué New Text Confucianism
净居天 淨居天 Jìng Jū Tiān suddhavasa / śuddhāvāsa / Pure Abodes / Pure Dwelling Heavens
净名经 淨名經 Jìng Míng Jīng Vimalakīrti Sūtra / Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
净土论 淨土論 Jìng Tǔ Lùn Pure Land Treatise
金刚般若论 金剛般若論 Jīngāng Bōrě Lùn Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtraśāstra
净名 淨名 jìngmíng Vimalakirti
静山 靜山 jìngshān Cheng San
鸠摩罗什 鳩摩羅什 Jiūmóluóshí Kumarajiva / Kumārajīva
俱舍论 俱舍論 Jūshè Lùn Abhidharmakośabhāṣya / Abhidharmakośaśastra / Discourse on the Repository of Abhidharma Discussions
拘尸那城 Jūshīnà chéng
 1. Kuśinagara / Kusināra / Kushinagar / Kusinagar / Kusinara
 2. Kuśinagara / Kusināra / Kushinagar / Kusinagar / Kusinara
开宝 開寶 kāibǎo Kaibao Reign of Emperor Taizu of Song
开远 開遠 kāiyuǎn Kaiyuan
空也 kōngyě Kūya
匡山 kuāngshān Kuangshan / Lushan
来义 來義 láiyì Laiyi
楞伽经 楞伽經 Léngjiā Jīng Lankavatara Sutra
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
莲华经 蓮華經 Liánhuā Jīng The Lotus Sutra
了悟 Liao Wù Liao Wu
六波罗蜜 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections
六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections
六趣 Liù Qù six realms / six realms of existence / six destinies
龙树 龍樹 lóng shù Nāgārjuna
龙树菩萨 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà
 1. Nagarjuna
 2. Nāgārjuna
龙女 龍女 Lóngnǚ Dragon Daughter
论语 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius
罗什 羅什 luó shén Kumārajīva
罗云 羅雲 Luóyún
 1. Rahula
 2. Rāhula
 3. Luoyun
 4. Rāhula
卢舍那 盧舍那 Lúshènà Locana Buddha
鹿野 Lùyě Mṛgadāva / Deer Park
鹿苑 lùyuàn Mṛgadāva / Deer Park
马鸣 馬鳴 Mǎ Míng Aśvaghoṣa / Asvaghosa
毛诗 毛詩 Máojīng Mao Shi
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
妙源 Miào Yuán Miao Yuan
妙庄严王 妙莊嚴王 miào zhuāngyán wáng King Wonderful Adornment
妙法莲华经 妙法蓮華經 Miàofǎ Liánhuá Jīng The Lotus Sutra / Miaofa Lianhua Jing
妙音菩萨 妙音菩薩 miàoyīn púsà mañjughoṣa / Gentle Voice Bodhisattva
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
祕密藏经 祕密藏經 mìmì zàngjīng Tathāgatagarbhasūtra
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
命浊 命濁 mìng zhuó Life-span Degeneration / Ayukashaya / degenerated human lifespan / the period of shortened human lifespan
明本 míngběn
 1. Ming Canon
 2. Mingben / Zhongfeng Mingben / State Preceptor Zhongfeng
明教 míngjiāo
 1. Manicheanism / Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
明山 míngshān Mingshan
明元 míngyuán Emperor Mingyuan of Northern Wei
密云 密雲 mìyún Miyun
魔波旬 móbōxún Māra-Pāpīyāms / Pāpīyāms / Pāpimant
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn
 1. Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
 2. Mahayana [monk]
 3. Mahayana
摩罗 摩羅 móluó Māra
摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya
目连 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana
能忍 néngrěn able to endure / sahā
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
涅槃经 涅槃經 Nièpán Jīng
 1. Nirvana Sutra
 2. Nirvana Sutra
涅槃论 涅槃論 Nièpán lùn Nirvāṇaśāstra / Niepan Lun
泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
凝然 níngrán Gyōnen
彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng
毘婆沙 pípóshā Vibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣa / Mahāvibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Great Exegesis of Abhidharma
毘婆娑 pípósuō Vibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣa / Mahāvibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Great Exegesis of Abhidharma
毘昙 毗曇 Pítán
 1. Abhidharma / Abhidhamma Pitaka
 2. Abhidharma / Abhidhamma
譬喻品 pìyù pǐn Simile and Parable
婆达多 婆達多 pódáduō Devadatta
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
婆沙 póshā Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Apidamo Dapiposha Lun / Vibhāṣā
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
普门 普門 Pǔ Mén
 1. Universal Gate / Samantamukha
 2. Universal Gate
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨戒经 菩薩戒經 púsà jiè jīng Sutra on Bodhisattva Stages / Bodhisattvabhūmi
菩萨乘 菩薩乘 Púsàshèng The Bodhisattva Vehicle
菩提留支 pútíliúzhī Bodhiruci
菩提萨埵 菩提薩埵 pútísàduǒ bodhisattva
普贤 普賢 Pǔxián Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
强生 強生 qiángshēng Johnson
千叶 千葉 qiānyè Chiba
祇洹 Qíhuán Jetavana
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
青龙 青龍 Qīng Lóng
 1. Azure Dragon
 2. Azure Dragon
劝学 勸學 Quàn Xué On Learning
燃灯佛 燃燈佛 Rándēng Fó Dipankara Buddha
人乘 Rén Shèng The Human Vehicle
忍土 Rěn Tǔ the World of Suffering
仁王 Rén Wáng
 1. Vajrapani Bodhisattva
 2. the Buddha
仁王经 仁王經 Rén Wáng Jīng Renwang Jing / Scripture for Humane Kings
日月灯 日月燈 Rì Yuè Dēng Candrasuryapradipa / Sun Moon Lamp Buddha
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如观 如觀 Rú Guān Ru Guan
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三道 sān dào the three paths
三恶道 三惡道 Sān è Dào
 1. Three Lower Realms / Three Hell Realms
 2. Three Lower Realms
三国 三國 Sān Guó Three Kingdoms period
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三轮 三輪 Sān Lún the Three Cycles
三明 Sān Míng the Three Insights
三身 Sān Shēn Trikaya
三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三义 三義 sānyì
 1. Sanyi
 2. Sanyi
萨婆多 薩婆多 Sàpóduō Sarvāstivāda
萨卫 薩衛 Sàwèi Sarvāstivāda
僧弼 僧弼 Sēng Bì Seng Bi
僧叡 僧叡 Sēngruì Sengrui
善财童子 善財童子 Shàn Cái Tóngzǐ Sudhana
上合 shànghé SCO (Shanghai Cooperation Organisation)
善胜 善勝 shànshèng Skilled in Victory / Uttara
摄大乘论 攝大乘論 shè Dàchéng Lùn
 1. Mahāyānasaṅgraha / She Dacheng Lun
 2. Mahāyānasaṅgraha / She Dacheng Lun
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
摄论 攝論 shèlùn Mahāyānasaṅgraha / She Dacheng Lun
生经 生經 Shēng Jīng Sheng Jing / Jātaka Stories
胜鬘经 勝鬘經 Shèng Mán Jīng Srimala Sutra / Śrīmālādevī Siṃhanāda Sūtra / Sutra on the Lion’s Roar of Srimala
胜鬘 勝鬘 Shèngmán Śrīmālā
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
声闻藏 聲聞藏 shēngwén zàng Hīnayāna canon
声闻乘 聲聞乘 Shēngwénshèng The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle
神会 神會 shénhuì Shenhui
十地论 十地論 shí dì lùn Daśabhūmikasūtraśāstra / Shi Di Jinglun
十方佛 Shí Fāng Fó the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
师会 師會 Shī Huì
 1. Shi Hui
 2. Shi Hui
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
释论 釋論 shì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
释名 釋名 Shì Míng Shi Ming
十七地论 十七地論 Shí Qī Dì Lùn Yogācārabhūmiśāstra / Discourse on the Stages of Yogic Practice
十信 shí xìn the ten grades of bodhisattva faith
十行 shí xíng the ten activities
时众 時眾 shí zhòng present company
十住 shí zhù
 1. ten abodes
 2. daśabhūmi / the ten Stages in bodhisattva wisdom
十二门论 十二門論 Shí'èr Mén Lùn Twelve Gate Treatise
实佛 實佛 shífó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释迦佛 釋迦佛 Shìjiā Fó Sakyamuni Buddha / Shakyamuni Buddha
世界悉檀 shìjiè xītán Worldly Method / worldly teaching method
十六国 十六國 Shíliù Guó Sixteen Kingdoms
师说 師說 Shīshuō Shishuo
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
首楞严 首楞嚴 Shǒu Léng Yán Śūraṅgama Sūtra / Shurangama Sutra
寿量品 壽量品 shòu liàng pǐn The Life Span of the Thus Come One
寿春 壽春 shòuchūn Shoucun
授记品 授記品 shòujì pǐn Bestowal of a Prophesy
说文 說文 Shuō Wén Shuo Wen Jie Zi
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
四明 Sì Míng Si Ming
四魔 sì mó the four kinds of evil
四生 Sì Shēng Four Types of Birth
四分 sìfēn four divisions of cognition
四会 四會 sìhuì Sihui
四平 sìpíng Siping
思益 思益 sīyì Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā [Sūtra]
思益经 思益經 sīyì jīng Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā Sūtra
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
昙无谶 曇無讖 Tán Wú Chèn Dharmakṣema
昙度 曇度 Tándù Tan Du / Tandu
昙影 曇影 Tányǐng Tanying
天乘 Tiān Chéng The Heavenly Vehicle
天亲 天親 Tiān Qīn Vasubandhu / Vasubandu
天宝 天寶 tiānbǎo Tianbao
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
调达 調達 Tiáodá Devadatta
提婆达 提婆達 típódá Devadatta
提婆达多 提婆達多 Típódáduō Devadatta
通化 tōnghuà Tonghua
童寿 童壽 tóngshòu Kumarajiva
万年 萬年 wànnián Wannian
wèi Wei River
维摩经 維摩經 Wéi Mó Jīng Vimalakirti Sutra / Vimalakīrti Sūtra / Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra
维摩 維摩 Wéimó
 1. Vimalakirti
 2. Vimalakirti
唯识论 唯識論 wéishí lùn Viṁśatikāvṛtti / Weishi Lun
文成 Wénchéng Princess Wen Cheng / Princess Wencheng
文殊 Wénshū
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Manjusri
文中 wénzhōng Bunchū
五道 Wǔ Dào Five Realms
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
五佛 Wǔ Fó Five Dhyani Buddhas / Five Wisdom Buddhas
无间地狱 無間地獄 Wú Jiān Dìyù Avici Hell
无间狱 無間獄 Wú Jiān Yù Avici Hell
佛说无量寿经 佛說無量壽經 Wú Liàng Shòu Jīng The Infinite Life Sutra / The Larger Pure Land Sutra
无量义经 無量義經 Wú Liàng yì Jīng The Sutra of Unmeasured Principles / Wu Liang Yi Jing
五趣 Wǔ Qù Five Realms
五浊 五濁 wǔ zhuó the five periods of impurity
五浊恶世 五浊惡世 Wǔ Zhuó È Shì
 1. the Saha World / the evil world of the five periods of impurity
 2. Saha World / Sahā World / Sahalokadhatu / the World of Suffering / the Evil World of the Five Turbidities
无尽意 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
无自性 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature
西晋 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty
下乘 xià chéng Hinayana / Hīnayāna / Lesser Vehicle
像法 Xiàng Fǎ Age of Semblance Dharma / Saddharmapratirūpaka / Period of Semblance Dharma
小品经 小品經 Xiǎo Pǐn Bōrěbōluómì Jīng Xiaopin Boreboluomi Jing / The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
小青 xiǎo qīng Xiao Qing
小乘论 小乘論 Xiǎochéng Lùn Abhidhamma
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
信解品 xìnjiě pǐn Belief and Understanding
心经 心經 Xīnjīng
 1. The Heart Sutra / The Prajñāpāramitā Heart Sutra
 2. Heart Sutra
心论 心論 xīnlùn Abhidharma hṛdaya śāstra
心轮 心輪 xīnlún Wheel of Mind
修慧 xiūhuì
 1. Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
修罗 修羅 xiūluó Asura
须真天子经 須真天子經 xū zhēn tiānzǐ jīng Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā / Xu Zhen Tianzi Jing
玄宗 Xuán Zōng Emperor Xuanzong of Tang
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
阎浮提 閻浮提 yǎnfútí Jambudvīpa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
药王 藥王 Yào Wáng Bhaisajyaraja / Medicine King
药草喻品 藥草喻品 yàocǎo yù pǐn The Parable of the Medicinal Herbs
义净 義淨 Yì Jìng Yijing
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
璎珞经 瓔珞經 Yīngluò Jīng Yingluo Sūtra
印加 yìnjiā Inca Civilization
义通 義通 yìtōng Yitong
义熙 義熙 Yìxī Yixi reign
优婆离 優婆離 Yōupólí Upali / Upāli
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
喻品 Yù Pǐn Similes
缘觉乘 緣覺乘 Yuánjuéshèng The Pratyekabuddha Vehicle / Pratyeka-buddha Vehicle
泽普 澤普 zépǔ Poskam nahiyisi / Poskam county
长宁 長寧 zhǎngníng Changning
震旦 zhèndàn China
真法性 zhēnfǎxìng inherent nature / essence / true nature / dharmatā
正法华经 正法華經 Zhèng Fǎ Huá Jīng The Lotus Sutra / Zheng Fa Hua Jing
正使 zhèngshǐ Chief Envoy
直道 Zhí Dào Straight Road / Jiuyuan to Yunyang Road
智慧门 智慧門 zhì huì mén The Gate of Wisdom
智通 zhì tōng Zhi Tong
至大 Zhìdà Zhida reign
智人 Zhìrén Homo sapiens
中阿含 Zhōng Āhán Madhyama Āgama / Madhyama Agama / Madhyamāgama / Middle-length Discourses
中边分别论 中邊分別論 zhōng biān Fēnbié Lùn Madhyāntavibhaṅgabhāṣya / Zhong Bian Fenbie Lun
中观 中觀 Zhōng Guān
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中行 zhōng háng Bank of China
中论 中論 Zhōng Lùn Mūlamadhyamakakārikā / Fundamental Verses on the Middle Way / Knowledge of the Middle Way / Mulamadhyamakakarika / madhyamakasastra
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
中华 中華 Zhōnghuá China
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
钟山 鐘山 zhōngshān
 1. Zhongshan
 2. Zhongshan
 3. Zhongshan
众生浊 眾生濁 zhòngshēng zhuó Sentient Being Degeneration / Sattvakashaya / the period of corruption of all living beings
中天 zhōngtiān Central North India
重五 zhòngwǔ Dragon Boat Festival
中兴寺 中興寺 Zhōngxīng Sì Zhongxing Temple
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
周文 Zhōuwén Zhou Script / Great Seal Script
zhú
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
道生 Zhú Dàoshēng Zhu Daosheng / Daosheng
竺道生 Zhú Dàoshēng Zhu Daosheng / Daosheng
竺法护 竺法護 Zhú Fǎ Hù Dharmarakṣa
自在王 zìzài wáng īśāna / Isana / Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 1505.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿鞞跋致 ābībázhì avaivartika / non-retrogression
阿含 Āhán
 1. a traditional teaching / a traditional doctrine
 2. a Buddhist sūtra
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱见 愛見 ài jiàn attachment to meeting with people
ān
 1. an
 2. Ease
ān
 1. a Buddhist nunnery / a Buddhist convent
 2. a thatched cottage
安乐行 安樂行 ān lè xíng
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful practices
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安心 ānxīn to settle the mind
安隐 ānyǐn tranquil
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
阿僧只 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
八部 bā bù eight kinds of demigods
拔苦 bá kǔ Relieve suffering
八识 八識 bā shí Eight Kinds of Consciousness / eight kinds of conciousness
八十种好 八十種好 bā shí zhǒng hǎo eighty noble qualities
八相成道 bā xiāng chéng dào Eight Stages of Buddha’s Progress
八正 Bā Zhèng The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八正道 Bā Zhèng Dào Path / The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八支 Bā Zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
白佛 bái fó to address the Buddha
败根 敗根 bàigēn roots of defeat
败种 敗種 bàizhǒng seeds of defeat
bǎn board struck for sounding events in a temple
谤法 謗法 bàng fǎ persecution of Buddhism
半偈 bànjì half a verse
半字 bànzì half a character / a letter
bào indirect effect / judgement / retribution
报恩 報恩 bào'ēn repaying others' kindness
报佛 報佛 bàofó saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
薄福 báofú little merit
宝积 寶積 bǎojī ratnakūṭa / baoji
报身 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
宝塔 寶塔 bǎotǎ
 1. a pagoda / a stupa / a tower
 2. Jeweled Stupa
宝藏 寶藏 bǎozàng
 1. the treasure of Buddha's law
 2. Treasure Store
 3. Treasure
宝珠 寶珠 bǎozhū Jewel
八相 bāxiāng eight stages of buddha’s progress
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
悲心 bēixīn
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
本事 běnshi Itivrttaka / stories of the disciples’ previous lives
本心 běnxīn original mind
本愿 本願 běnyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow
本愿力 本願力 běnyuàn lì
 1. the power of a vow
 2. Power of the Original Vow
本则 本則 běnzé main kōan / main case / benze
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
变易 變易 biànyì
 1. change
 2. to change
遍知 biànzhī
 1. to know / to understand / parijñā
 2. to be omniscient / to be all knowing
别教 別教 bié jiào separate teachings
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
比智 bìzhì knowledge extended to the higher realms
般若海 bō rě hǎi The Ocean of Prajna Wisdom
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
 1. to bestow
 2. to publish
补处 補處 bǔ chù occupies a vacated place
不二 bú èr
 1. advaya / nonduality / not two
 2. Non-Duality
不二法门 不二法門 bù èr fǎ mén
 1. Non-Duality / the dharma-gate of non-duality
 2. The Dharma Gate of Non-Duality
 3. the Gate of Non-Duality
不害 bù hài non-harm
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不生不灭 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不了义 不了義 bùliǎoyì neyārtha / provisional / conventional
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
cán hri / hrī / hiri / self-respect / conscientiousness / dignity
差别 差別 chābié discrimination
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
chàng a bowl shaped copper bell
常不轻 常不輕 cháng bù qīng
 1. Never Disparage
 2. Sadaparibhuta
长行 長行 cháng háng Sutra (discourses) / a sutra
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常乐我净 常樂我淨 cháng lè wǒ jìng Eternity, Bliss, Self, and Purity
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
常行 chángxíng constantly walking in meditation
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
阐提 闡提 chǎntí
 1. icchantika / an incorrigible
 2. icchantika
禅杖 禪杖 chánzhàng the staff of a Buddhist monk
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
尘数 塵數 chén shǔ as numerous as dust particles
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Sincerity
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
称佛 稱佛 chēng fó to recite the Buddha's name
成正觉 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
驰走 馳走 chí zǒu to run away
赤华 赤華 chìhuà mandārava flower / mandāra flower
chù touch / contact / sparśa
初禅 初禪 chū chán first dhyāna / first jhāna
初发意 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
初发心 初發心 chū fāxīn initial determination
出世间道 出世間道 chū shìjiān dào the undefiled way
初心 chū xīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. the initial mind
初地 chūdì the first ground
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出家众 出家眾 chūjiāzhòng Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
处中 處中 chùzhōng to abide in the media that transcends existence and non-existence / madyama
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲心 cí bēi xīn compassion
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
从地踊出 從地踊出 cóng dì yǒng chū emerging from the earth
摧邪显正 摧邪顯正 cuī xié xiǎn zhèng to destroy evil and manifest righteousness
an element
大阿罗汉 大阿羅漢 dà aluóhàn great Arhat
大般涅槃 dà bānnièpán mahāparinirvāṇa
大乘小乘 dà chéng xiǎo chéng Mahayana and Hinayana
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大觉 大覺 dà jué supreme bodhi / enlightenment
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大小乘 dà xiǎo chéng
 1. Mahāyāna and Theravāda
 2. Greater or Lesser Vehicles
大小二乘 dà xiǎo èr shèng Mahāyāna and Hinayana two vehicles
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大车 大車 dàchē great bullock-cart [three carts parable]
大乘经 大乘經 dàchéng jīng Mahāyāna sutras
大赤华 大赤華 dàchìhuà mahāmandārava flower
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大方广 大方廣 dàfāngguǎng vaipulya / mahāvaipulya / vast / extended
大慧 dàhuì mahāprajñā / great wisdom
大机 大機 dàjī great capacity
大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma
大利 dàlì great advantage / great benefit
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
道谛 道諦 dào dì
 1. The truth of the path leading to the cessation of suffering / the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
 2. Path of Truth
道果 dào guǒ the fruit of the path
道品 dào pǐn
 1. monastic grade
 2. Stages of the Way
道中 dào zhōng on the path
道种智 道種智 dào zhǒng zhì knowledge of the path / mārgajñatā / margajnata
到彼岸 dàobǐàn
 1. to reach the other shore / to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
道具 dàojù tools of the way
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
道俗 dàosú layperson
道行 dàoxíng
 1. virtuous deeds
 2. Practicing the Way
道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大士 dàshì a bodhisattva / mahāsattva
大事因缘 大事因緣 dàshì yīnyuán the causes and conditions of a great event
大树 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva
大行 dàxíng
 1. emperor or empress
 2. occurrence of a major event
 3. extensive cultivation
大意 dàyì great understanding
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
de di
得道 dé dào to attain enlightenment
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
得受记 得受記 dé shòujì received the prediction [that he would become a buddha]
得佛果 defóguǒ to become a Buddha
等观 等觀 děng guān to view all things equally
登地 dēngdì bhumyakramana
truth / satya
地上 dì shàng above the ground
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
第一义谛 第一諦義 dì yī yì dì
 1. supreme truth
 2. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
第八识 第八識 dìbā shí eighth consciousness / ālayavijñāna
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
定慧 dìng huì
 1. meditative wisdom
 2. Concentration and Wisdom
定品 dìng pǐn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha
定身 dìng shēn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
地前 dìqián the previous phases of bodhisattva practice
第四禅 第四禪 dìsì chán the fourth dhyana
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
第一义空 第一義空 dìyī yì kōng transcendental emptiness / unsurpassed emptiness
第一句 dìyījù the first letter
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
动心 動心 dòngxīn
 1. to move the heart / to be moved
 2. to shake the will
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度众生 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings
断德 斷德 duàn dé the virtue of eliminating afflictions / eliminating afflictions
断见 斷見 duàn jiàn Nihilism
对治 對治 duì zhì
 1. an equal to / an opposite / an antidote
 2. to remedy
对法 對法 duìfǎ
 1. corresponding law / the Abhidharma
 2. comparing dharmas
顿教 頓教 dùn jiāo sudden teachings / dunjiao
钝根 鈍根 dùngēn
 1. dull ability
 2. dull aptitude
多宝佛 多寶佛 duō bǎo fó Prabhutaratna Buddha
多生 duō shēng many births / many rebirths
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
多劫 duōjié many kalpas / numerous eons
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶世 惡世 è shì an evil age
ēn Gratitude
二报 二報 èr bào two kinds of retribution / direct and conditional retribution
二边 二邊 èr biān two extremes
二而一 èr ér yī they are different, yet the same
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二根 èr gēn two roots
二观 二觀 èr guān two universal bases of meditation
二见 二見 èr jiàn two views
二教 èr jiāo two teachings
二空 èr kōng two types of emptiness
二明 èr míng the two sciences / two kinds of wisdom / mastery of the two sciences
二鸟 二鳥 èr niǎo two birds
二乘 èr shèng the two vehicles
尔时 爾時 ěr shí at that time
二师 二師 èr shī two kinds of teachers
二相 èr xiāng the two attributes
二行 èr xíng two kinds of spiritual practice
二障 èr zhàng two kinds of obstacles
二执 二執 èr zhí two attachments
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二道 èrdào the two paths
二谛 二諦 èrdì the two truths
二果 èrguǒ Sakṛdāgāmin
二门 二門 èrmén two gates / two teachings
二木 èrmù two trees
尔前 爾前 ěrqián before this [the Lotus Sutra]
二摄 二攝 èrshè two kinds of help
二身 èrshēn two bodies
二十部 èrshí bù the twenty sects of Hīnayāna
二业 二業 èryè two kinds of karma
二义 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings
二智 èrzhì two kinds of knowledge / two kinds of wisdom
二众 二眾 èrzhòng two groups
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法教 fǎ jiāo
 1. Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma
 2. teaching
法空 fǎ kōng inherent emptiness of dharmas / dharmanairātmya
发菩提心 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind
法忍 fǎ rěn
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
法入 fǎ rù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects
法眼净 法眼淨 fǎ yǎn jìng
 1. purity of the dharma eye / to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
法名 fǎmíng Dharma name
法明门 法明門 fǎmíngmén a teaching which throws light on everything
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
犯戒 fàn jiè
 1. to break the precepts
 2. Violation of Precepts
梵轮 梵輪 Fàn lún Brahma's wheel / Brahmacakka / Dharma wheel
凡圣 凡聖 fán shèng
 1. the ordinary and the divine
 2. Ordinary and Sagely
梵本 fànběn a Sanskrit text
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方便慧 fāngbiàn huì wisdom and skill in means
方便力 fāngbiàn lì the power of skillful means
方便智 fāngbiàn zhì wisdom of skilful means / upāyajñāna
方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended
方等经 方等經 fāngděngjīng Vaipulya sutras
方丈 fāngzhang
 1. an abbot
 2. Abbot
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
烦恼魔 煩惱魔 fánnǎo mó Māra of afflictions / Māra the tempter / an evil that harms one's mind
烦恼障 煩惱障 fánnǎo zhàng the obstacle created by afflictions
翻译 翻譯 fānyì 1. Translator (for written); 2. Interpreter (for oral)
梵音 fànyīn
 1. the sound of Buddhist chanting
 2. Brahma's voice
 3. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 4. Heavenly Sound
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法义 法義 fǎyì
 1. the teaching of a principle
 2. meaning of the Dharma
法印 fǎyìn
 1. dharmamudrā / a dharma seal / a mark of the dharma
 2. hōin
 3. Dharma Seal
法音 fǎyīn the sound of the Dharma
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
法缘 法緣 fǎyuán
 1. conditions leading to dharmas
 2. affinity with the Buddhadharma
 3. Dharma Affinity
 4. causes and conditions that accord with the Buddhadharma
法住 fǎzhù dharma abode
非人 fēi rén a non-human
非常 fēicháng impermanent / transient
非空 fēikōng not empty
废立 廢立 fèilì abolish and establish
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
分身 fēnshēn a division body
分陀利 fēntuólì puṇḍarīka
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna
佛出世 fó chū shì for a Buddha to appear in a world
佛德 fó dé Buddha virtue
佛国土 佛國土 Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
佛国土 佛國土 Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
佛慧 fó huì Buddha's wisdom
佛见 佛見 fó jiàn correct views of Buddhist teachings
佛力 fó lì the power of the Buddha / blessings of the Buddha
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛什深法 佛甚深法 fó shénshēn fǎ profound nature of the buddhas
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛世界 fó shìjiè a Buddha realm
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛住 fó zhù Buddha abode
佛传 佛傳 Fó zhuàn the Life of the Buddha
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛国 佛國 Fóguó
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. country of the Buddha's birth
 3. Buddha Land
佛果 Fóguǒ becoming a Buddha as the result of long practice
佛化 fóhuà conversion through the Buddha's teachings
佛会 佛會 fóhuì a Buddhist ceremony or festival
佛家 Fójiā
 1. the community of Buddhists / Saṅgha
 2. places of the Buddha and bodhisattvas / temples
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛经 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra
佛灭 佛滅 fómiè Buddha's Nirvāṇa
佛灭度 佛滅度 fómièdù Buddha's Nirvāṇa
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
佛塔 fótǎ
 1. a pagoda
 2. Stupa
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛眼观 佛眼觀 Fóyǎn guān see them through the Buddha eye
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
to bind / to tie
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福慧 fúhuì
 1. Wisdom and Fortune
 2. Merit and Wisdom
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
感应 感應 gǎnyìng
 1. sympathetic resonance
 2. divine connection
 3. Response
高座 gāo zuò a high seat / a pulpit
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根钝 根鈍 gēn dùn dull capacities
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
根力 gēnlì mūlabala / the five sense organs and corresponding consciousnesses
根性 gēnxìng the basis of strength
根缘 根緣 gēnyuán nature and conditioning environment
gōng merit-creating actions
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
功力 gōnglì diligence
共生 gòngshēng coexistence
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
功用 gōngyòng an action
故经云 故經云 gù jīng yún therefore, the sutra says
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观佛 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha
观经 觀經 guān jīng discernment sutras
观空 觀空 guān kōng
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
观心 觀心 guān xīn
 1. to contemplate the mind
 2. Observe the Mind
观察 觀察 guānchá clear perception
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
广度 廣度 guǎngdù to save many
光明 guāngmíng Brightness
广破 廣破 guǎngpò vaipulya / vast / extended
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
观照 觀照 guānzhào
 1. to observe with wisdom
 2. Contemplate and Observe
 3. careful consideration
 4. Careful Observation
观智 觀智 guānzhì wisdom from contemplation
归戒 歸戒 guījiè to take refuge in the Triple Gem
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果德 guǒ dé fruit of merit
果地 guǒ dì stage of fruition / stage of attainment
果极 果極 guǒ jí stage of reward / stage of attainment
果位 guǒ wèi stage of reward / stage of attainment
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
果分 guǒfēn effect / reward
过去 過去 guòqù past
过去佛 過去佛 guòqù fó past Buddhas
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
果行 guǒxíng fruition and effort
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
hǎo Good
Harmony
Merge
héng Eternity
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
合十 héshí
 1. Joined Palms
 2. to bring the ten fingers or two palms together
弘法 hóngfǎ
 1. to propagate Buddhist teachings / to promote the Dharma
 2. Dharma Propagation
弘教 hóngjiāo to propagate teachings
弘经 弘經 hóngjīng to promote a sutra
弘誓 hóngshì great vows
hòu Deep
后际 後際 hòu jì a later time
后五 後五 hòu wǔ following five hundred years
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
后说 後說 hòushuō spoken later
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
化城 huà chéng manifested city / illusory city
化度 huà dù convert and liberate / teach and save
华严净土 華嚴淨土 huá yán jìng tǔ Avatamsaka Pure Land
化佛 huàfó a Buddha image
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
还灭 還滅 huánmiè ceasing / cessation / nivṛtti
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
欢喜地 歡喜地 huānxǐ dì
 1. the ground of joy
 2. Ground of Joy
化人 huàrén a conjured person
化身 huàshēn nirmanakaya
化主 huàzhǔ lord of transformation
护法 護法 hùfǎ
 1. to uphold the Dharma
 2. Protecting the Dharma
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì Kindness
慧门 慧門 huì mén gateway to wisdom
会三归一 會三歸一 huì sān guī yī to unite the three [vehicles] as one
慧身 huì shēn body of wisdom / aggregate of wisdom / prajñā-skandha
秽土 穢土 huì tǔ impure land
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
慧命 huìmìng
 1. friend / brother
 2. wisdom-life
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
护念 護念 hùniàn
 1. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 2. Safeguard the Mind
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
火宅 huǒ zhái
 1. the parable of the burning house
 2. burning house
a prediction / a prophecy / vyakarana
usnisa / uṣṇīṣa
gatha / hymn / verse
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
集谛 集諦 jí dì the truth of the cause of suffering / the noble truth of the cause of suffering
jiā jia
jià designation / provisional / conventional term
jiā school / sect / lineage
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
假实 假實 jià shí false and true / illusory and real
假相 jiǎ xiàng Nominal Form
迦陵频伽 迦陵頻伽 jiālíngpínjiā kalavinka / kalaviṅka
伽罗 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
迦摩罗 迦摩羅 jiāmóluó
 1. white lotus / kamala
 2. jaundice / kāmalā
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
见道 見道 jiàn dào
 1. darśanamārga / path of vision
 2. to see the Way
渐教 漸教 jiàn jiào gradual teachings
见性 見性 jiàn xìng
 1. to see one's true nature / to realize one's Buddha nature
 2. Seeing One's Nature
见地 見地 jiàndì stage of insight / darśanabhūmi
见谛 見諦 jiàndì realization of the truth
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
讲经 講經 jiǎng jīng
 1. to teach the sutras
 2. to teach sutras
 3. Expounding the Dharma
讲说 講說 jiǎng shuō
 1. to explain / to tell
 2. Explain
讲堂 講堂 jiǎng táng
 1. a lecture hall
 2. lecture hall
讲法 講法 jiǎngfǎ to lecture on the Dharma
讲论 講論 jiǎnglùn upadeśa/ upadesa
坚固 堅固 jiāngù sāla
见思 見思 jiànsī
 1. mistaken views and thought
 2. misleading views
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
教行 jiāo xíng teaching and practice / instruction and conduct
教法 jiàofǎ
 1. scriptural dharma / āgamadharma
 2. Teaching
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
教理 jiāolǐ religious doctrine / dogma
憍慢 jiāomàn Arrogance
加行 jiāxíng
 1. prayoga / preparation
 2. Special Effort Applied Toward Practices
嫉妬 jídù Jealousy
jié a fetter
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié a kalpa / an eon
皆得成佛 jiē de chéng fó all can become Buddhas / may attain Buddhahood
解惑 jiě huò understanding and confusion
界外 jiè wài outside of the realms of desire, form, and formlessness
劫波 jiébō
 1. a kalpa / an eon
 2. a ritual / kalpa
劫火 jiéhuǒ a large destructive fire
结集 結集 jiéjí
 1. Buddhist council
 2. chant / recitation
解空 jiěkōng to understand emptiness
界内 界內 jiènèi within a region / within the confines
劫数 劫數 jiéshǔ
 1. predestined fate
 2. Numerous Kalpas
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱门 解脫門 jiětuō mén
 1. the doors of deliverance / vimokṣadvāra
 2. Gate of Perfect Ease
阶位 階位 jiēwèi rank / position / stage
解行 jiěxíng to understand and practice
皆有佛性 jiēyǒu fóxìng possess the Buddha-nature
结缘 結緣 jiéyuán
 1. to form a connection with
 2. Develop Affinities
 3. to develop affinity
积聚 積聚 jījù accumulation
jìn diligence / perseverance
金翅鸟 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda
金刚身 金剛身 jīn gāng shēn the diamond body
净人 淨人 jìn grén a server
金光明 jīn guāng míng golden light
jìng Stillness
jīng a sutra / a sūtra
jìng Respect
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
经本 經本 jīng běn Sutra
净观 淨觀 jìng guān pure contemplation
经教 經教 jīng jiāo teaching of the sūtras
净眼 淨眼 jìng yǎn pure eyes
经云 經云 jīng yún the sutra says
境智 jìng zhì objective world and subjective mind
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚心 金剛心 jīngāngxīn
 1. vajropamasamādhi
 2. Diamond heart
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
净法 淨法 jìngfǎ
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进力 精進力 jīngjìn lì unfailing progress / vīryabala
经论 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries
净妙 淨妙 jìngmiào pure and subtle
精舍 jīngshè
 1. vihāra / hermitage
 2. vihara
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
净业 淨業 jìngyè
 1. pure karma / good karma
 2. Pure Karma
经藏 經藏 jīngzàng sūtra repository / sūtra hall
尽智 盡智 jìnzhì understanding of the eradiction of afflictions / kṣayajñāna
偈颂 偈頌 jìsòng to chant
九地 jiǔ dì nine lands / nine realms
九部 jiǔbù navaṅga / nine parts
九部法 jiǔbùfǎ navāṅga-śāsana / navaṅga-sāsana / nava-vidhaḥ sūtrānto / nine teachings
九品 jiǔpǐn nine grades
久远劫来 久遠劫來 jiǔyuǎn jié lái throughout many long kalpas
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
pada
to raise an example
具缚 具縛 jù fú completely bound / completely bound in delusion
觉道 覺道 jué dào Path of Awakening
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
决定心 決定心 juédìng xīn the deciding mind
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
觉知 覺知 juézhī Awareness
瞿沙 jùshā a wonderful sound / ghoṣa
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开权 開權 kāi quán to dispell delusion and explain reality
开权显实 開權顯實 kāi quán xiǎnshí exposing the expedient and revealing the real
开显 開顯 kāi xiǎn open up and reveal
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
开悟 開悟 kāiwù
 1. to become enlightened / to have an awakening
 2. enlightenment / bodhi
 3. to awaken
渴仰 kě yǎng to look up to reverently
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空法 kōng fǎ to regard all things as empty
空观 空觀 kōng guān to observe emptiness / to reflect on the emptiness of all phenomenon
空见 空見 kōng jiàn
 1. view of emptiness
 2. View of Emptiness
空门 空門 kōng mén
 1. the teaching that everything is emptiness
 2. Gate of Emptiness
空有 kōng yǒu
 1. non-existent and existent / emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空有不二 kōng yǒu bú èr Non-Duality of Emptiness and Existence
空大 kōngdà the space element
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空理 kōnglǐ principle of śūnya / principle of emptiness
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
口业 口業 kǒu yè
 1. verbal karma
 2. Verbal Karma
口密 kǒumì mystery of speech
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦谛 苦諦 kǔ dì the truth of suffering / the noble truth of the existence of suffering
苦果 kǔ guǒ
 1. suffering as a karmic result
 2. Effects of Suffering
kuài a religious assembly
苦法智 kǔfǎzhì knowledge of the truth of suffering
kuì shame / decorum / propriety
苦集 kǔjí coming together / collection / multitude
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
Joy
乐法 樂法 lè fǎ joy in the Dharma
乐说 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma
transcendence
历劫 歷劫 lì jié to pass through a kalpa
离世间 離世間 lí shìjiān Detachment from the World
利物 lì wù to benefit sentient beings
利众生 利眾生 lì zhòngshēng benefit of the world
lián Lotus
练根 練根 liàn gēn to plant good roots through cultivation
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两序 兩序 liǎng xù two rows
两足尊 兩足尊 liǎng zú zūn
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
了义 了義 liǎoyì nītārtha / definitive
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
利根 lìgēn natural powers of intelligence
离苦 離苦 líkǔ to transcend suffering
灵塔 靈塔 líng tǎ a memorial pagoda / a memorial stupa
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
领解 領解 lǐngjiě to understand what is taught / to receive and interpret
利人 lìrén to benefit people
理实 理實 lǐshí truth
利他 lìtā
 1. to help others / to be altruistic / parārtha
 2. Benefiting Others
六尘 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts
六处 六處 liù chù the six sense organs / sadayatana
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
六根 liù gēn
 1. the six sense organs / sadayatana
 2. Six Faculties
六即 liù jí the six identities
留难 留難 liú nán the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六神通 liù shéntōng the six supernatural powers
六时 六時 liù shí the six four hour periods of the day
六通 liù tōng six supernatural powers
六行 liù xíng
 1. practice of the six pāramitās
 2. six ascetic practices
六种外道 六種外道 liù zhǒng wàidào six [ascetic] schools
六十二见 六十二見 liùshíèr jiàn sixty two views
流通 liútōng
 1. transmission of Buddhist teachings
 2. to transmit and spread
利益 lìyì benefit
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
漏尽通 漏盡通 lòu jìn tōng destruction of all affliction
 1. a censer
 2. 1. incense burner; 2. incense censer
lùn a treatise / a thesis / śastra
lún the cycle of rebirth
论义 論義 lùnyì upadeśa / upadesa
论主 論主 lùnzhǔ the composer of a treatise
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
罗汉 羅漢 Luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
鹿苑时 鹿苑時 lùyuàn shí Deer Park period / Āgama period
略明 lüè míng briefly explain
monastic discipline / vinaya
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
滿 mǎn Full
满字 滿字 mǎnzì the complete word
měi Beauty
门人 門人 mén rén
 1. disciple
 2. a hanger-on
祕藏 mì cáng to conceal a secret / treasury of the profound mysteries
密法 mì fǎ esoteric rituals
miào Wonderful
妙果 miào guǒ wonderful fruit
妙觉 妙覺 miào jué self-enlightenment to enlighten others / wonderous awakening
妙庄严 妙莊嚴 miào zhuāng yán Wondrous Adornment
妙道 miàodào
 1. a profound way
 2. Wondrous Way
妙乐 妙樂 miàolè sublime joy
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
妙用 miàoyòng skillful use / magical use
miè the cessation of suffering
灭谛 滅諦 miè dì the truth of the cessation of suffering / the noble truth of the extinction of suffering
灭定 滅定 miè dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
灭道 滅道 mièdào extinction of suffering and the path to it
灭度 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief
灭佛 滅佛 mièfó persecution of Buddhism
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
灭智 滅智 mièzhì understanding of the extinction of suffering / understanding of the third of the four noble truths
密教 mìjiào esoteric teachings / esoteric Buddhism / Mikkyō
祕密教 mìmì jiào secret teachings
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
明法 míng fǎ method of mantras / magic formule
明理 mínglǐ Understanding
迷悟 míwù
 1. delusion and awareness
 2. Ignorance and Enlightenment
to rub a monk's head for taking a vow
evil / vice
末法 mòfǎ Age of Declining Dharma / Declining Dharma / The Period of Declining of Dharma
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
魔事 móshì Māra's deeds / hindrances
牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni
all women
难思 難思 nán sī hard to believe / incredible
难思议 難思議 nán sīyì
 1. inconceivable
 2. Inconceivable
那由他 nàyóutā a nayuta
能变 能變 néng biàn able to change
能持 néng chí ability to uphold the precepts
能诠 能詮 néng quán able to explain the Buddha's teachings
能仁 néng rén great in lovingkindness
能信 néng xìn able to believe
能化 nénghuà a teacher
能破 néngpò refutation
能所 néngsuǒ ability to transform and transformable
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
念处 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness
念力 niànlì
 1. the power of mindfulness
 2. Power of the Mind
毘梨耶 pílíyē to be diligent / to be absorbed and desirous to do better
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
平等法 píngděng fǎ the truth that all can become a Buddha
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
辟支 Pìzhī Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
破僧 pò sēng
 1. to disrupt a monastic in meditation
 2. to disrupt the harmony of the monastic community
破法 pòfǎ to go against the Dharma / to act contrary to the Buddha's teaching
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
普门示现 普門示現 pǔ mén shì xiàn Manifestation of the Universal Gate
菩萨心 菩薩心 pú sà xīn
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
菩萨行者 菩薩行者 pú sà xíng zhě a bodhisattva practitioner
普遍 pǔbiàn universal
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 púsà shēn bodhisattva's body
菩萨位 菩薩位 púsà wèi bodhisattvahood
菩萨地 菩薩地 púsà xíng stage of bodhisattva / bodhisattvabhūmi
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提树 菩提樹 Pútí Shù
 1. bodhi tree
 2. Bodhedrum magazine
 3. Bodhi Tree
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
七处八会 七處八會 qī chù bā huì seven places with eight assemblies
起行 qǐ xíng to start out
七支 qī zhī seven branches
qián Submerge
前世 qián shì former lives
揵度 qiándù collection of rules / skandhaka
七觉 七覺 qījué seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
七难 七難 qīnán seven calamities
qīng Clear
qíng sentience / cognition
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
清凉月 清涼月 qīngliáng yuè
 1. pure and cool moon
 2. Pure and Cool Moon
轻慢 輕慢 qīngmàn to belittle others
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
穷子 窮子 qióngzǐ poor son
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
取果 qǔ guǒ a producing seed / producing fruit
取与 取與 qǔ yǔ producing fruit and the fruit produced
quán expedient
权实 權實 quán shí the expedient and the ultimately true
劝发 勸發 quànfā encouragement
权化 權化 quánhuà avatāra / appearance of a deity upon earth
权宜 權宜 quányí skill in means
权智 權智 quánzhì contingent wisdom / expedient wisdom / skill in means
取分 qǔfēn vision part
取灭度 取滅度 qǔmièdù to enter Nirvāṇa / to pass away
群生 qúnshēng all living beings
取着 取著 qǔzhe grasping / attachment
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染污 rǎnwū tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
rén Benevolence
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人天乘 rén tiān shèng human and heavenly vehicles
任运 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally
人法 rénfǎ people and dharmas / people and teachings
人间 人間 rénjiān human world
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
róng Blend
róng Tolerance
肉身 ròushēn the physical body
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入法界 rù fǎjiè to enter in the dharma realm / to perceive the dharma realm through meditation
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth
入灭 入滅 rù miè
 1. to enter Nirvāṇa / to pass away
 2. to enter into nirvana
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
入圣 入聖 rù shèng to become an arhat
入室 rù shì
 1. to enter the master's study
 2. to enter the master's study for examination or instruction
入道 rùdào
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
ruì Auspicious
瑞相 ruìxiāng an auspicious image
如来法身 如來法身 rúlái fǎshēn Dharmakāya of the Tathāgata
如来身 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body
如来藏 如來藏 Rúlái Zàng
 1. Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Tathagatagarbha
如来地 如來地 rúláidì state of a Tathāgata
入门 入門 rùmén
 1. to become a monastic
 2. beginner
ruò re
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如实知 如實知 rúshízhī
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
儒童 rútóng a young boy
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
如意通 rúyì tōng teleportation / ṛddy-abhijña
如意珠 rúyì zhū mani jewel
bodhisattva
三宝 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三部 sān bù three divisions
三车 三車 sān chē [the parable of the] three carts
三从 三從 sān cóng Three Obediences
三大 sān dà the three greatnesses / triple significance
三德 sān dé the three virtues of the Buddha
三谛 三諦 sān dì three truths
三毒 sān dú three poisons / trivisa
三佛 sān fó Trikāya / the three bodies of the Buddha
三根 sān gēn
 1. the three grade of wholesome roots
 2. the three unwholesome roots
 3. the three roots with no outflows / the three passionless roots
三慧 sān huì Three Kinds of Wisdom / the three ways of acquiring wisdom
三惑 sān huò three delusions
三界外 sān jiè wài outside the three dharma realms
三解脱 三解脫 sān jiětuō the three doors of deliverance / the three gates of liberation
三解脱门 三解脫門 sān jiětuōmén the three doors of deliverance / the three gates of liberation
三经 三經 sān jīng three sutras / group of three scriptures
三句 sān jù three questions
三空 sān kōng three kinds of emptiness
三门 三門 sān mén Three Gates / temple gate / temple
三密 sān mì three mysteries
三僧祇 sān sēng zhǐ The Three Asankhyeya Kalpas / The Three Kalpas / The Three Asankya-Kalpas
三生 sān shēng
 1. three lives / three rebirths
 2. Three Lifetimes
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
三世佛 Sān Shì Fó the Three Buddhas Sakyamuni, the Medicine Buddha, and Amitabha
三涂 三塗 sān tú
 1. the three evil rebirths / the three evil realms
 2. the three evil states of existence
三途 sān tú Three Lower Realms / the three evil rebirths / the three evil realms
三贤 三賢 sān xián the three worthy levels
三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa
三学 三學 sān xué threefold training / triśikṣā
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三缘 三緣 sān yuán three links / three nidānas
三圆满 三圓滿 sān yuánmǎn three kinds of perfect teaching
三灾 三災 sān zāi Three Calamities
三藏教 sān zàng jiào Tripiṭaka teachings
三障 sān zhàng three barriers
三转 三轉 sān zhuǎn Three Turnings Dharma Wheel
三转法轮 三轉法輪 sān zhuǎn fǎ lún
 1. Three Turnings of the Dharma Wheel
 2. Three Turnings of Dharma Wheel
三观 三觀 sānguān sanguan / threefold contemplation / three insights
三归 三歸 sānguī to take refuge in the Triple Gem
三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning
三假 sānjià three delusions / three illusions
散乱 散亂 sànluàn distraction
三论 三論 sānlùn three treatises
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三菩提 sānpútí saṃbodhi / complete enlightenment
三心 sānxīn three minds
三行 sānxíng
 1. the three karmas / three set phrase
 2. the three kinds of action
三性 sānxìng trisvabhāva / the three natures
三智 sānzhì three kinds of wisdom
萨婆若 薩婆若 sàpóruò sarvajña
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
色心 sè xīn form and the formless
色法 sèfǎ rupadharma / physical objects the phenomenal world
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧祇 sēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
shǎi form / matter
杀戒 殺戒 shājiè precept against killing
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
沙弥 沙彌 shāmí
 1. Sramanera / śrāmaṇera / a novice Buddhist monk
 2. sramanera
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善方便 shàn fāng biàn Expedient Means
善见 善見 shàn jiàn skillful vision / keen sighted
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
上根 shàng gēn a person of superior capacity
上乘 shàngchéng superior vehicle
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上人 shàngrén
 1. shangren / senior monastic
 2. supreme teacher
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn upāyakauśalya / skillful and expedient means
善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
善缘 善緣 shànyuán
 1. good fate / good karma
 2. a fate connected with Buddhism
 3. Good Affinity
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shé Buddhist monk
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
摄化 攝化 shèhuà protect and transform
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
shēn body / kāya
身等 shēn děng equal in body
深法 shēn fǎ a profound truth
身密 shēn mì mystery of the body
深妙 shēn miào profound / deep and subtle
身业 身業 shēn yè physical karma
深义 深義 shēn yì profound meaning
舍那 shènà
 1. śāṇa / a robe / a garment
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
神变 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle
shēng birth
圣谛 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas
圣凡 聖凡 shèng fán
 1. sage and common person
 2. sage and ordinary
圣果 聖果 shèng guǒ sacred fruit
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
生空 shēng kōng empty of a permanent ego
生忍 shēng rěn Ordinary Patience
生身 shēng shēn the physical body of a Buddha
生天 shēng tiān highest rebirth
圣住 聖住 shèng zhù sagely abode
圣道 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
生佛 shēngfó
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
圣教 聖教 shèngjiāo sacred teachings
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生权 生權 shēngquán the right to life
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
生死苦 生死苦 shēngsǐ kŭ suffering of Saṃsāra
生死海 shēngsǐhǎi the ocean of Saṃsāra
圣位 聖位 shèngwèi sagehood stage
声闻缘觉 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas
圣心 聖心 shèngxīn holy mind / Buddha mind
身见 身見 shēnjiàn views of the body
深经 深經 shēnjīng Mahāyāna sūtras / profound scriptures
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
摄取 攝取 shèqǔ to receive
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
舍心 捨心 shěxīn equanimity / the mind of renunciation
舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì Buddhism
shī the practice of selfless giving / dāna
shí Real
shì loka / a world
shì meaning / phenomena
shī master
时到 時到 shí dào deems it timely
十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi
十度 shí dù ten pāramitās / ten perfections
十恶 十惡 shí è the ten evils
十二部经 十二部經 shí èr bù jīng Twelve Divisions of Sutras / dvādaśaṅga / the twelve divisions of Buddhist literature
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十法 shí fǎ ten rules / perfecting of the ten rules
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十方佛土 shí fāng fó tǔ the Buddha lands of the ten directions
十方三世 shí fāng sān shì Ten Directions and Three Periods of Time
十号 十號 Shí hào the ten names of the Tathāgata / the ten epithets of the Tathāgata
十解 shí jiě ten abodes
十门 十門 shí mén ten gates
释疑 釋疑 shì yí explanation of doubts
实有 實有 shí yǒu in reality there is
实智 實智 shí zhì
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
十种因 十種因 shí zhǒng yīn ten kinds of cause
十八部 shíbā bù eighteen schools of Hīnayāna
十八不共法 shíbā bù gòng fǎ āveṇika-buddha-dharma
世谛 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
十地住 shídì zhù ten abodes
十二入 shíèr rù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition
十二部 shíèrbù Twelve Divisions of Sutras
实法 實法 shífǎ true teachings
十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世间 世間 shìjiān world
世间天 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
十六行 shíliù xíng sixteen forms of practice
十六谛 十六諦 shíliùdì sixteen forms of practice of the Four Nobles Truths
尸罗 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm
事密 shìmì esoteric practice
十善 shíshàn the ten virtues
世俗 shìsú Secular
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
事相 shìxiāng phenomenon
实语 實語 shíyǔ true words
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
侍者 shìzhě an acolyte
示众 示眾 shìzhòng to teach / to instruct the Sangha
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
师子座 師子座 shīzi zuò lion's throne
狮子座 獅子座 shīzizuò lion throne
shòu feelings / sensations
受法 shòu fǎ to receive the precept
受记 受記 shòu jì
 1. a prediction / vyakarana
 2. to receive a prediction
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
授记作佛 授記作佛 shòu jì zuò fó received the prediction that they would attain buddhahood
受戒 shòu jiè
 1. to take precepts
 2. Take the Precepts
守一 shǒu yī guard the one / guard the one mind
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
霜雹 shuāng báo frost and hail
水中月 shuǐ zhōng yuè
 1. the moon reflected in the water
 2. moon in the water
顺忍 順忍 shùn rěn obedient patience
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说净 說淨 shuō jìng explained to be pure
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
说教 說教 shuōjiāo to preach
书写 書寫 shūxiě to copy
 1. volition / cetanā
 2. Think
 1. to appear
 2. pseudo
temple / monastery / vihāra
四阿含 sì āhán four Agamas
四禅 四禪 sì chán
 1. the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas
 2. fourth dhyāna / fourth jhāna
四车 四車 sì chē four carts
四德 sì dé the four virtues
四等 sì děng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
四弘誓愿 四弘誓願 sì hóng shì yuàn
 1. Four Universal Vows / four vows by those seeking help from a bodhisattva
 2. Four Universal Vows
四华 四華 sì huà four divine flowers
四見 sì jiàn four notions / four forms / four manifestations of self
四教 sì jiào four types of transformative teaching as classified by the Tiantai school / Tiantai sijiao
四解 sì jiě the four unhindered powers of understanding
四句 sì jù four verses / four phrases
死苦 sǐ kǔ death
四门 四門 sì mén the four schools of thought / four classifications of teaching
死魔 sǐ mó the evil of death / Māra of death
四善根 sì shàn gēn ability in judgement and selection / the four wholesome roots
四摄 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing
四乘 sì shèng four vehicles
四土 sì tǔ four kinds of realm
四无碍 四無礙 sì wúài the four unhindered powers of understanding
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
四行 sì xíng four practices
四悉檀 sì xītán Four Modes of Teaching / the four methods of teaching / four siddhantas
四一 sì yī four ones
四有 sì yǒu four states of existence
四智 sì zhì the four forms of wisdom
四重 sì zhòng four grave prohibitions
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
四住 sì zhù four abodes
四宗 sì zōng four kinds of logical inference
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
四佛 sìfó four Buddhas
四果 sìguǒ four fruits
思慧 sīhuì Wisdom from Thinking / wisdom acquired by reflection
思惑 sīhuò a delusion
四惑 sìhuò four mental afflictions / four klesas
四取 sìqǔ four types of clinging
四事 sìshì the four necessities
四天下 sìtiānxià the four continents
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
四心 sìxīn four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四缘 四緣 sìyuán the four conditions
sòng 1. ode; 2. praise
宿 from former lives
宿世 sù shì former lives
速证菩提 速證菩提 sù zhèng pú tí enlightenment is quickly attained
俗谛 俗諦 súdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
随分 隨分 suí fēn
 1. according to the part assigned / according to lot
 2. according to ability
 3. according to (one's) allotment
随一 隨一 suí yī mostly / most of the time
随缘 隨緣 suí yuán
 1. to act in accordance with causes and conditions
 2. Follow Conditions
 3. to accord with conditions
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
随类 隨類 suílèi according to type
随情 隨情 suíqíng compliant
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
随宜 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所得 suǒdé acquire
娑婆 suōpó
 1. to bear / to endure without complaint
 2. Saha
所行 suǒxíng actions / practice
俗姓 súxìng secular surname
a pagoda / a stupa
他心通 tā xīn tōng
 1. mind reading
 2. Mind Reader
tài Prosperous
tán dana / the practice of giving / generosity
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
歎佛 tàn fó to praise the Buddha
唐捐 táng juān in vain
昙摩 曇摩 tánmó dharma
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天耳 tiān ěr celestial ear / divine ear / divyaśrotra
天耳通 tiān ěr tōng
 1. heavenly hearing
 2. Divine Hearing
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天人 tiānrén Heavenly Beings
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
体用 體用 tǐyòng
 1. the substance of an entity
 2. Essence and Influence
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
tóng a pillar with a Buddhist inscription
同法 tóng fǎ
 1. followers of the same teaching
 2. same dharma / same dharma analogy
通惑 tōng huò common delusions / all-pervading delusions
通教 tōng jiào common teachings / tongjiao
通论 通論 tōng lùn a detailed explanation
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
徒众 徒眾 tú zhòng a group of disciples
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退堕 退墮 tuìduò parihāṇi / to regress / to degenerate
退转 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
托生 託生 tuōshēng to be conceived from Heaven
外缘 外緣 wài yuán
 1. external causes
 2. External Conditions
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
万法 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things
往生 wǎng shēng
 1. a future life
 2. to be reborn
妄执 妄執 wàng zhí attachment to false views
万劫 萬劫 wànjié ten thousand kalpas
万行 萬行 wànxíng all methods for salvation
wēi subtlety
未曾有法 wèi céng yǒu fǎ dharmas that have not yet come to pass
微尘劫 微塵劫 wéi chén jié kalpas as many as fine dust
未度者 wèi dù zhě those who have not yet transcended
未解者 wèi jiě zhě those who are not yet free
违顺 違順 wéi shùn resisting and complying / disobeying and obeying
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
微尘数 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
唯识 唯識 wéishí vijñaptimātratā / mere-representation
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻持 聞持 wén chí to hear and keep in mind
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
闻经 聞經 wén jīng to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
文理 wén lǐ exegisis and doctrine
问答 問答 wèndá encounter dialog
闻慧 聞慧 wénhuì Wisdom from Hearing / śrutamayīprajñā / wisdom from listening
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我法 wǒfǎ self and dharmas
我身 wǒshēn I / myself
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
我语 我語 wǒyǔ ātmavāda / notions of a self
我执 我執 wǒzhí
 1. clinging to self / ātmagraha
 2. Self-Attachment
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
五百罗汉 五百羅漢 Wǔ bǎi Luóhàn Five Hundred Arhats
五比丘 wǔ bìqiū five monastics
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
五分法身 wǔ fēn fǎshēn five attributes of Dharmakāya
无故 無故 wú gù unconditioned
五果 wǔ guǒ five fruits / five effects
五见 五見 wǔ jiàn five views / five wrong views / pañcadṛṣṭi
五戒 wǔ jiè the five precepts
无漏智 無漏智 wú lòu zhì
 1. wisdom with no outflows / wisdom with no depravity
 2. Untainted Wisdom
无门 無門 wú mén Non-Existing Gate
五明 wǔ míng five sciences / mastery of the five sciences / five kinds of wisdom
无明烦恼 無明煩惱 wú míng fán nǎo Ignorance
五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
五上分结 五上分結 wǔ shàng fèn jié five upper fetters
五乘 wǔ shèng five vehicles
无生法忍 無生法忍 wú shēng fǎ rěn
 1. patient belief in the truth of no rebirth / acceptance of non-arising dharmas
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
五事 wǔ shì five dharmas / five categories
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所畏 無所畏 wú suǒ wèi without any fear
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
五位 wǔ wèi pañcamārga / five paths
悟无生忍 悟無生忍 wù wú shēng rěn Awaken to Non-Arising Tolerance
五下分结 五下分結 wǔ xià fèn jié five lower fetters
五意 wǔ yì five mentalities / five consciousnesses / five kinds of thought
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无诤 無諍 wú zhèng
 1. non-contention
 2. No Disputes
五宗 wǔ zōng five schools
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
五百年 wǔbǎi nián five hundred years
五部 wǔbù the five classes
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
悟道 wùdào
 1. to awaken to the truth / to awaken to the way
 2. Awaken to the Path
 3. to awaken to the truth
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
五分 wǔfēn
 1. five parts
 2. five part teaching
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无量寿 無量壽 wúliàng shòu
 1. amitayus / boundless age / infinite life
 2. infinite life
无量义 無量義 wúliàng yì
 1. the doctrine of all things
 2. the Mahāyāna canon
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无明住地 無明住地 wúmíng zhùdì abode of ignorance
五品 wǔpǐn five grades
无情 無情 wúqíng
 1. relating to non-sentient beings
 2. Insentient
悟入 wùrù experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无身 無身 wúshēn no-body
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无生忍 無生忍 wúshēng rěn
 1. patient belief in the truth of no rebirth
 2. Non-Arising Tolerance
无生智 無生智 wúshēngzhì
 1. knowledge extended to the higher realms
 2. Non-Arising Wisdom
五时 五時 wǔshí five periods as classified by Tiantai / Tiantai wushi
五时教 五時教 wǔshí jiào five periods as classified by Tiantai / Tiantai wushi
五十二位 wǔshíèr wèi fifty two stages of bodhisattva practice
五受 wǔshòu five sensations
无数劫 無數劫 wúshǔ jié innumerable kalpas
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
五味 wǔwèi five stages of making ghee
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
无行 無行 wúxíng Non-Action
无学 無學 wúxué aśaikṣa / asekha / an adept
无学道 無學道 wúxué dào aśaikṣamārga / the path of the adept
五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无缘 無緣 wúyuán lack of connection
无着 無著 wúzhāo unattached
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
Joy
to calm oneself
Cherish
latent tendencies / predisposition
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world
xián bhadra
现见 現見 xiàn jiàn to see directly
显教 顯教 xiǎn jiāo exoteric teachings
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
现身说法 現身說法 xiàn shēn shuōfa to teach the Dharma from personal experience
现生 現生 xiàn shēng the present life
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
现法 現法 xiànfǎ for a Dharma to manifest in the world
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence
相对 相對 xiāngduì relative
象王 xiàngwáng elephant king
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相应 相應 xiāngying
 1. concomitant
 2. response, correspond
显密 顯密 xiǎnmì exoteric and esoteric
现身 現身 xiànshēn manifest
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现在 現在 xiànzài now, present
显正 顯正 xiǎnzhèng to be upright in character
小劫 xiǎojié antarākalpa / intermediate kalpa
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪法 xiéfǎ false teachings
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心法 xīn fǎ mental objects
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
薪尽火灭 薪盡火滅 xīn jìn huǒ miè with the fuel consumed the fire is extinguished
心净 心淨 xīn jìng A Pure Mind
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
心所 xīn suǒ a mental factor
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行化 xíng huà to travel and teach
行菩萨道 行菩薩道 xíng pú sà dào practice the bodhisattva path
性起 xìng qǐ arising from nature
行善 xíng shàn to do good works / to perform wholesome actions
行一 xíng yī equivalence of all forms of practice
行处 行處 xíngchǔ karmasthana / kammaṭṭhāna / an object of meditation
行法 xíngfǎ cultivation method
行解 xíngjiě
 1. control of the mind and mental factors
 2. practice and understanding
 3. Practice and Understanding
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
行门 行門 xíngmén
 1. Buddhist practice
 2. teaching in practice
行人 xíngrén Practitioner
醒悟 xǐngwù Awaken
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
信力 xìnlì the power of faith / śraddhābala
信念 xìnniàn Belief
信心 xìnxīn Faith
心行 xīnxíng mental activity
习气 習氣 xíqì
 1. vāsanā / latent tendencies / predisposition
 2. habitual tendency
喜受 xǐshòu the sensation of joy
悉檀 xītán a teaching method / siddhanta
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修道者 xiūdào zhě spiritual practitioners
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修慧 xiūhuì Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation
修空 xiūkōng trained in focus on emptiness
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修心 xiūxīn
 1. to cultivate one's nature
 2. Cultivating the Mind
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
xuān to teach / to instruct
悬记 懸記 xuánjì to prophesize / to predict
玄门 玄門 xuánmén profound gate
宣释 宣釋 xuānshì explicate
xué a learner
学佛 學佛 xué fó to learn from the Buddha
学人 學人 xuérén student of the Way
学无学 學無學 xuéwúxué one who is still studying and one who has completed their study
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
yán a garland / an adornment / avataṃsa
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
言教 yánjiāo ability to understand etymology and usage of words / nirukti
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
演说 演說 yǎnshuō to expound
要行 yào xíng essential conduct
karma / kamma / karmic deeds / actions
业烦恼 業煩惱 yèfánnǎo karma-kleśa / karmic affliction
业因 業因 yèyīn karmic conditions
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
Righteousness
一大劫 yī dà jié one great kalpa
一大事因缘 一大事因緣 yī dàshì yīnyuán the causes and conditions of a great event
意地 yì dì stage of intellectual consciousness
一佛 yī fó one Buddha
一会 一會 yī huì one assembly / one meeting
一偈 yī jì one gatha / a single gatha
异见 異見 yì jiàn different view
意解 yì jiě liberation of thought
一门 一門 yī mén
 1. one gate
 2. one gate
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一切种智 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
一日一夜 yī rì yī yè one day and one night
意生 yì shēng arising from thoughts
一乘法 yī shèng fǎ the Dharma of the One Vehicle
一实谛 一實諦 yī shí dì suchness / inherent nature / true nature / bhūtatathatā / tathatā / tathata
疑网 疑網 yí wǎng a web of doubt
意许 意許 yì xǔ an implicit viewpoint
意业 意業 yì yè mental karma / actions / deeds
一异 一異 yī yì one and many
一缘 一緣 yī yuán one fate / shared destiny
一智 yī zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一地 yīdì one ground
一谛 一諦 yīdì one truth / suchness / inherent nature / true nature / bhūtatathatā / tathatā / tathata
一法 yīfǎ one dharma / one thing
意根 yìgēn the mind sense
依果 yīguǒ correlative effect / fruition of an outflow / niṣyandaphala
疑悔 yíhuǐ
 1. doubt and regret
 2. to lose hope / to despair
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
亿劫 億劫 yìjié a kalpa
一境 yījìng one realm
一句 yījù
 1. a phrase / one sentence
 2. a sentence
一类 一類 yīlèi the supreme way / the path leading to enlightenment
义理 義理 yìlǐ Doctrine
一明 yīmíng a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
阴魔 陰魔 yīn mó evil that works through the five skandas
引因 yǐn yīn directional karma
因缘具足 因緣具足 yīn yuán jù zú All Causes and Conditions Present
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
因地 yīndì
 1. the circumstances of place
 2. causative stage
yīng to accept
应法 應法 yīng fǎ in harmony with the Dharma
应观 應觀 yīng guān should observe
应机 應機 yìng jī Opportunities
应感 應感 yīnggǎn sympathetic resonance
应化 應化 yīnghuà
 1. nirmita
 2. manifestation in response
应化身 應化身 yīnghuàshēn nirmita / nirmānakaya
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
应身 應身 yīngshēn
 1. nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body
 2. saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
应现 應現 yīngxiàn for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应用 應用 yìngyòng response function
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
因明 yīnmíng Buddhist logic / hetuvidyā
因人 yīnrén the circumstances of people
音声 音聲 yīnshēng sound
因位 yīnwèi causative stage / causative position
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一品 yīpǐn a chapter
一期 yīqī
 1. a date / a fixed time
 2. a lifetime
 3. one moment of time
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切诸佛 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas
一切经 一切經 yīqièjīng all scriptures
一生 yīshēng all one's life
一实 一實 yīshí suchness / inherent nature / true nature / bhūtatathatā / tathatā / tathata
一体 一體 yītǐ single substance
一往 yīwǎng one passage / one time
一味 yīwèi
 1. one flavor [of dharma]
 2. one taste
一向 yìxiàng one direction
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
一行 yīxíng one practice
一言 yīyán one word
抑扬教 抑揚教 yìyángjiāo gradual teachings
异义 異義 yìyì to establish different meanings
一音 yīyīn
 1. one sound / the sound of the Buddha
 2. one voice
依正 yīz hèng two kinds of retribution / direct and conditional retribution
一中 yīzhōng
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
yǒng Courage
yòng yong / function / application
用大 yòng dà great in function
永劫 yǒngjié an eternity
勇猛 yǒngměng ardency
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
yōu you
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有谛 有諦 yǒudì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
有法 yǒufǎ something that exists
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
优昙华 優曇華 yōután huà udumbara flower
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
遊戏 遊戲 yóuxì to be free and at ease
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
有性 yǒuxìng having the nature
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
欲法 yù fǎ with desire
与果 與果 yǔ guǒ fruit produced
欲界 yù jiè realm of desire
欲乐 欲樂 yù lè the joy of the five desires
yuán Perfect
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
远尘离垢 遠塵離垢 yuǎn chén lí gòu
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
圆成 圓成 yuán chéng complete perfection
愿行 願行 yuàn xíng cultivation and vows
怨敌 怨敵 yuàndí an enemy
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
缘中 緣中 yuánzhōng the place at which the mind is centered
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
约法 約法 yuēfǎ according to the Dharma / according to teachings
yùn aggregate / skandha
云天 雲天 yún tiān Cloud in the Sky
云遊 雲遊 yúnyóu to travel freely
在家 zàijiā lay person / laity
在家出家 zàijiā chūjiā observing monastic discipline without being ordained
在家众 在家眾 zàijiā zhòng lay Buddhist community
赞佛 讚佛 zàn fó to praise the Buddha
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
造论 造論 zàolùn composed the treatise
koan / kōan / gong'an
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增上 zēngshàng additional / increased / superior
增上慢 zēngshàngmàn conceit / abhimāna
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
zhāo a monastic compound
zhēn True
真法 zhēn fǎ true dharma / absolute dharma
真身 zhēn shēn true body
真俗 zhēn sú absolute and conventional truth
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
zhēng Righteous
zhèng realization / adhigama
正法炬 zhèng fǎ jù Torch of Righteous Dharma
正观 正觀 zhèng guān right observation
正教 zhèng jiāo correct teaching
正位 zhèng wèi place of awakening
正语 正語 zhèng yǔ
 1. Right Speech
 2. Right Speech
正道 zhèngdào Right Path
证法 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
证果 證果 zhèngguǒ the rewards of the different stages of attainment
正解 zhèngjiě sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment
正说 正說 zhèngshuō proper teaching
正信 zhèngxìn
 1. to have faith
 2. Right Faith
正意 zhèngyì wholesome thought / thought without evil
正宗 zhèngzōng
 1. legitimate lineage
 2. authentic
真际 真際 zhēnjì ultimate truth
真空 zhēnkōng true emptiness
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
真实义 真實義 zhēnshí yì
 1. true meaning
 2. true meaning
zhī Understanding
zhì Aspiration
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Wisdom
智德 zhì dé the virtue of wisdom / wisdom
知根 zhī gēn organs of perception
知世间 知世間 zhī shìjiān one who knows the world
止息 zhǐ xī to stop and rest
智相 zhì xiāng discriminating intellect
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
智障 zhìzhàng a cognitive obstruction
执着 執著 zhízhuó
 1. to cling to things as if they were real / to be bound to things
 2. attachment
zhōng Loyalty
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
中根 zhōng gēn medium capacity of each of the six organs of sense
众圣 眾聖 zhòng shèng all sages
众经 眾經 zhòngjīng myriad of scriptures
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生世间 眾生世間 zhòngshēng shìjiān the world of living beings
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
种姓 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhòu mantra / charm / spell
zhù to attach / to abide / to dwell on
zhǔ abbot
助道 zhù dào auxiliary means / auxiliary aid
住地 zhù dì abode
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住世 zhù shì abide in the world
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
转生 轉生 zhuǎnshēng reincarnation / transmigration
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to uphold the Dharma
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
zhuó to attach / to grasp
浊世 濁世 zhuó shì the world in chaos
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
自相空 zì xiāng kōng emptiness of essence
子缚 子縛 zǐfú seed bond
自觉 自覺 zìjué
 1. Self-Awakening
 2. self-awareness
自摄 自攝 zìshè to act for oneself
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自言 zìyán to admit
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
纵任 縱任 zōngrèn at ease / at will / as one likes
宗旨 zōngzhǐ cardinal meaning
Contented
罪報 罪報 zuìbào retribution
罪福 zuìfú offense and merit
罪过 罪過 zuìguò transgression
尊敬 zūnjìng Respectful
尊重 zūnzhòng respect
作佛 zuò fó to become a Buddha
作佛事 zuò fó shì do as taught by the Buddha
作务 作務 zuòwù Service and Chore