Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 65091 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 不行色本性清淨不清淨
2 65091 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 不行色本性清淨不清淨
3 65091 清淨 qīngjìng concise 不行色本性清淨不清淨
4 65091 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 不行色本性清淨不清淨
5 65091 清淨 qīngjìng pure and clean 不行色本性清淨不清淨
6 65091 清淨 qīngjìng purity 不行色本性清淨不清淨
7 65091 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 不行色本性清淨不清淨
8 57410 Kangxi radical 71 無造作智及無著智
9 57410 to not have; without 無造作智及無著智
10 57410 mo 無造作智及無著智
11 57410 to not have 無造作智及無著智
12 57410 Wu 無造作智及無著智
13 57410 mo 無造作智及無著智
14 41261 infix potential marker 不行色開顯不開顯
15 39517 wéi to act as; to serve 則為隣近如來十力
16 39517 wéi to change into; to become 則為隣近如來十力
17 39517 wéi to be; is 則為隣近如來十力
18 39517 wéi to do 則為隣近如來十力
19 39517 wèi to support; to help 則為隣近如來十力
20 39517 wéi to govern 則為隣近如來十力
21 31686 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 如是菩薩摩訶薩眾
22 31659 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 第十六般若波羅蜜多分之八
23 29005 無二 wú èr advaya; nonduality; not two 若能自知無二相者
24 28046 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 舍利子告善現言
25 26271 kōng empty; void; hollow
26 26271 kòng free time
27 26271 kòng to empty; to clean out
28 26271 kōng the sky; the air
29 26271 kōng in vain; for nothing
30 26271 kòng vacant; unoccupied
31 26271 kòng empty space
32 26271 kōng without substance
33 26271 kōng to not have
34 26271 kòng opportunity; chance
35 26271 kōng vast and high
36 26271 kōng impractical; ficticious
37 26271 kòng blank
38 26271 kòng expansive
39 26271 kòng lacking
40 26271 kōng plain; nothing else
41 26271 kōng Emptiness
42 26271 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
43 25109 chù to touch; to feel
44 25109 chù to butt; to ram; to gore
45 25109 chù touch; contact; sparśa
46 24147 to go; to 謂於此中無住不住
47 24147 to rely on; to depend on 謂於此中無住不住
48 24147 Yu 謂於此中無住不住
49 24147 a crow 謂於此中無住不住
50 23800 Yi 亦為隣近如來教授
51 22444 fēi Kangxi radical 175 非一切法有可住義
52 22444 fēi wrong; bad; untruthful 非一切法有可住義
53 22444 fēi different 非一切法有可住義
54 22444 fēi to not be; to not have 非一切法有可住義
55 22444 fēi to violate; to be contrary to 非一切法有可住義
56 22444 fēi Africa 非一切法有可住義
57 22444 fēi to slander 非一切法有可住義
58 22444 fěi to avoid 非一切法有可住義
59 22444 fēi must 非一切法有可住義
60 22444 fēi an error 非一切法有可住義
61 22444 fēi a problem; a question 非一切法有可住義
62 22444 fēi evil 非一切法有可住義
63 20676 děng et cetera; and so on 不住顛倒等斷
64 20676 děng to wait 不住顛倒等斷
65 20676 děng to be equal 不住顛倒等斷
66 20676 děng degree; level 不住顛倒等斷
67 20676 děng to compare 不住顛倒等斷
68 20078 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā; pure all-knowledge 色清淨即一切智智清淨
69 20040 jiè border; boundary 不住有情界
70 20040 jiè kingdom 不住有情界
71 20040 jiè territory; region 不住有情界
72 20040 jiè the world 不住有情界
73 20040 jiè scope; extent 不住有情界
74 20040 jiè erathem; stratigraphic unit 不住有情界
75 20040 jiè to divide; to define a boundary 不住有情界
76 20040 jiè to adjoin 不住有情界
77 20040 jiè dhatu; realm; field; domain 不住有情界
78 20006 xíng to walk
79 20006 xíng capable; competent
80 20006 háng profession
81 20006 xíng Kangxi radical 144
82 20006 xíng to travel
83 20006 xìng actions; conduct
84 20006 xíng to do; to act; to practice
85 20006 xíng all right; OK; okay
86 20006 háng horizontal line
87 20006 héng virtuous deeds
88 20006 hàng a line of trees
89 20006 hàng bold; steadfast
90 20006 xíng to move
91 20006 xíng to put into effect; to implement
92 20006 xíng travel
93 20006 xíng to circulate
94 20006 xíng running script; running script
95 20006 xíng temporary
96 20006 háng rank; order
97 20006 háng a business; a shop
98 20006 xíng to depart; to leave
99 20006 xíng to experience
100 20006 xíng path; way
101 20006 xíng xing; ballad
102 20006 xíng Xing
103 20006 xíng Practice
104 20006 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
105 20006 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
106 18336 shòu to suffer; to be subjected to 不行受
107 18336 shòu to transfer; to confer 不行受
108 18336 shòu to receive; to accept 不行受
109 18336 shòu to tolerate 不行受
110 18336 shòu feelings; sensations 不行受
111 16351 不可得 bù kě dé cannot be obtained 以一切法著不可得
112 16351 不可得 bù kě dé unobtainable 以一切法著不可得
113 16351 不可得 bù kě dé unattainable 以一切法著不可得
114 15704 yìng to answer; to respond 應可示現此可執藏
115 15704 yìng to confirm; to verify 應可示現此可執藏
116 15704 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應可示現此可執藏
117 15704 yìng to accept 應可示現此可執藏
118 15704 yìng to permit; to allow 應可示現此可執藏
119 15704 yìng to echo 應可示現此可執藏
120 15704 yìng to handle; to deal with 應可示現此可執藏
121 15704 yìng Ying 應可示現此可執藏
122 14784 fēn to separate; to divide into parts 後分
123 14784 fēn a part; a section; a division; a portion 後分
124 14784 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 後分
125 14784 fēn to differentiate; to distinguish 後分
126 14784 fēn a fraction 後分
127 14784 fēn to express as a fraction 後分
128 14784 fēn one tenth 後分
129 14784 fèn a component; an ingredient 後分
130 14784 fèn the limit of an obligation 後分
131 14784 fèn affection; goodwill 後分
132 14784 fèn a role; a responsibility 後分
133 14784 fēn equinox 後分
134 14784 fèn a characteristic 後分
135 14784 fèn to assume; to deduce 後分
136 14784 fēn to share 後分
137 14784 fēn branch [office] 後分
138 14784 fēn clear; distinct 後分
139 14784 fēn a difference 後分
140 14784 fēn a score 後分
141 14784 fèn identity 後分
142 14784 fèn a part; a portion 後分
143 14784 fēn part; avayava 後分
144 14413 suǒ a few; various; some 不恃執色所緣清淨
145 14413 suǒ a place; a location 不恃執色所緣清淨
146 14413 suǒ indicates a passive voice 不恃執色所緣清淨
147 14413 suǒ an ordinal number 不恃執色所緣清淨
148 14413 suǒ meaning 不恃執色所緣清淨
149 14413 suǒ garrison 不恃執色所緣清淨
150 14413 suǒ place; pradeśa 不恃執色所緣清淨
151 14260 世尊 shìzūn World-Honored One 諸佛世尊於此所學甚深般若波羅蜜多
152 14260 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 諸佛世尊於此所學甚深般若波羅蜜多
153 13993 yuán fate; predestined affinity 不恃執色所緣清淨
154 13993 yuán hem 不恃執色所緣清淨
155 13993 yuán to revolve around 不恃執色所緣清淨
156 13993 yuán to climb up 不恃執色所緣清淨
157 13993 yuán cause; origin; reason 不恃執色所緣清淨
158 13993 yuán along; to follow 不恃執色所緣清淨
159 13993 yuán to depend on 不恃執色所緣清淨
160 13993 yuán margin; edge; rim 不恃執色所緣清淨
161 13993 yuán Condition 不恃執色所緣清淨
162 13993 yuán conditions; pratyaya; paccaya 不恃執色所緣清淨
163 13954 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 疾能證得一切智智
164 13954 děi to want to; to need to 疾能證得一切智智
165 13954 děi must; ought to 疾能證得一切智智
166 13954 de 疾能證得一切智智
167 13954 de infix potential marker 疾能證得一切智智
168 13954 to result in 疾能證得一切智智
169 13954 to be proper; to fit; to suit 疾能證得一切智智
170 13954 to be satisfied 疾能證得一切智智
171 13954 to be finished 疾能證得一切智智
172 13954 děi satisfying 疾能證得一切智智
173 13954 to contract 疾能證得一切智智
174 13954 to hear 疾能證得一切智智
175 13954 to have; there is 疾能證得一切智智
176 13954 marks time passed 疾能證得一切智智
177 13954 obtain; attain; prāpta 疾能證得一切智智
178 13793 xiàng to observe; to assess 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
179 13793 xiàng appearance; portrait; picture 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
180 13793 xiàng countenance; personage; character; disposition 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
181 13793 xiàng to aid; to help 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
182 13793 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
183 13793 xiàng a sign; a mark; appearance 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
184 13793 xiāng alternately; in turn 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
185 13793 xiāng Xiang 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
186 13793 xiāng form substance 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
187 13793 xiāng to express 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
188 13793 xiàng to choose 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
189 13793 xiāng Xiang 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
190 13793 xiāng an ancient musical instrument 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
191 13793 xiāng the seventh lunar month 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
192 13793 xiāng to compare 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
193 13793 xiàng to divine 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
194 13793 xiàng to administer 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
195 13793 xiàng helper for a blind person 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
196 13793 xiāng rhythm [music] 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
197 13793 xiāng the upper frets of a pipa 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
198 13793 xiāng coralwood 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
199 13793 xiàng ministry 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
200 13793 xiàng to supplement; to enhance 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
201 13793 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
202 13793 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
203 13793 xiàng sign; mark; liṅga 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
204 13793 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
205 13437 duàn to judge 不住斷
206 13437 duàn to severe; to break 不住斷
207 13437 duàn to stop 不住斷
208 13437 duàn to quit; to give up 不住斷
209 13437 duàn to intercept 不住斷
210 13437 duàn to divide 不住斷
211 13437 duàn to isolate 不住斷
212 13025 néng can; able 若諸菩薩能如是行
213 13025 néng ability; capacity 若諸菩薩能如是行
214 13025 néng a mythical bear-like beast 若諸菩薩能如是行
215 13025 néng energy 若諸菩薩能如是行
216 13025 néng function; use 若諸菩薩能如是行
217 13025 néng talent 若諸菩薩能如是行
218 13025 néng expert at 若諸菩薩能如是行
219 13025 néng to be in harmony 若諸菩薩能如是行
220 13025 néng to tend to; to care for 若諸菩薩能如是行
221 13025 néng to reach; to arrive at 若諸菩薩能如是行
222 13025 néng to be able; śak 若諸菩薩能如是行
223 12916 菩提 pútí bodhi; enlightenment 隣近無上正等菩提
224 12916 菩提 pútí bodhi 隣近無上正等菩提
225 12916 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 隣近無上正等菩提
226 12731 所生 suǒshēng parents (father and mother) 甚深法門之所生長
227 12675 bié other 若有分別則異分別
228 12675 bié special 若有分別則異分別
229 12675 bié to leave 若有分別則異分別
230 12675 bié to distinguish 若有分別則異分別
231 12675 bié to pin 若有分別則異分別
232 12675 bié to insert; to jam 若有分別則異分別
233 12675 bié to turn 若有分別則異分別
234 12675 bié Bie 若有分別則異分別
235 12309 to use; to grasp 以一切法不可住故
236 12309 to rely on 以一切法不可住故
237 12309 to regard 以一切法不可住故
238 12309 to be able to 以一切法不可住故
239 12309 to order; to command 以一切法不可住故
240 12309 used after a verb 以一切法不可住故
241 12309 a reason; a cause 以一切法不可住故
242 12309 Israel 以一切法不可住故
243 12309 Yi 以一切法不可住故
244 12309 use; yogena 以一切法不可住故
245 12217 zhù to dwell; to live; to reside 以一切法不可住故
246 12217 zhù to stop; to halt 以一切法不可住故
247 12217 zhù to retain; to remain 以一切法不可住故
248 12217 zhù to lodge at [temporarily] 以一切法不可住故
249 12217 zhù verb complement 以一切法不可住故
250 12217 zhù attaching; abiding; dwelling on 以一切法不可住故
251 12038 method; way 法開顯不開顯
252 12038 France 法開顯不開顯
253 12038 the law; rules; regulations 法開顯不開顯
254 12038 the teachings of the Buddha; Dharma 法開顯不開顯
255 12038 a standard; a norm 法開顯不開顯
256 12038 an institution 法開顯不開顯
257 12038 to emulate 法開顯不開顯
258 12038 magic; a magic trick 法開顯不開顯
259 12038 punishment 法開顯不開顯
260 12038 Fa 法開顯不開顯
261 12038 a precedent 法開顯不開顯
262 12038 a classification of some kinds of Han texts 法開顯不開顯
263 12038 relating to a ceremony or rite 法開顯不開顯
264 12038 Dharma 法開顯不開顯
265 12038 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 法開顯不開顯
266 12038 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 法開顯不開顯
267 12038 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 法開顯不開顯
268 12038 quality; characteristic 法開顯不開顯
269 11958 to leave; to depart; to go away; to part 不行色本性遠離不遠離
270 11958 a mythical bird 不行色本性遠離不遠離
271 11958 li; one of the eight divinatory trigrams 不行色本性遠離不遠離
272 11958 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 不行色本性遠離不遠離
273 11958 chī a dragon with horns not yet grown 不行色本性遠離不遠離
274 11958 a mountain ash 不行色本性遠離不遠離
275 11958 vanilla; a vanilla-like herb 不行色本性遠離不遠離
276 11958 to be scattered; to be separated 不行色本性遠離不遠離
277 11958 to cut off 不行色本性遠離不遠離
278 11958 to violate; to be contrary to 不行色本性遠離不遠離
279 11958 to be distant from 不行色本性遠離不遠離
280 11958 two 不行色本性遠離不遠離
281 11958 to array; to align 不行色本性遠離不遠離
282 11958 to pass through; to experience 不行色本性遠離不遠離
283 11958 transcendence 不行色本性遠離不遠離
284 11906 一切 yīqiè temporary 速證一切佛法清淨
285 11906 一切 yīqiè the same 速證一切佛法清淨
286 11073 to be near by; to be close to 即說名為無著智見
287 11073 at that time 即說名為無著智見
288 11073 to be exactly the same as; to be thus 即說名為無著智見
289 11073 supposed; so-called 即說名為無著智見
290 11073 to arrive at; to ascend 即說名為無著智見
291 10938 真如 zhēnrú True Thusness 界等三世之相所有真如
292 10938 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 界等三世之相所有真如
293 10930 nose
294 10930 Kangxi radical 209
295 10930 to smell
296 10930 a grommet; an eyelet
297 10930 to make a hole in an animal's nose
298 10930 a handle
299 10930 cape; promontory
300 10930 first
301 10930 nose; ghrāṇa
302 10919 shé tongue
303 10919 shé Kangxi radical 135
304 10919 shé a tongue-shaped object
305 10919 shé tongue; jihva
306 10842 self 不住我
307 10842 [my] dear 不住我
308 10842 Wo 不住我
309 10842 self; atman; attan 不住我
310 10842 ga 不住我
311 10787 zuò to do 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
312 10787 zuò to act as; to serve as 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
313 10787 zuò to start 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
314 10787 zuò a writing; a work 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
315 10787 zuò to dress as; to be disguised as 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
316 10787 zuō to create; to make 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
317 10787 zuō a workshop 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
318 10787 zuō to write; to compose 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
319 10787 zuò to rise 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
320 10787 zuò to be aroused 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
321 10787 zuò activity; action; undertaking 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
322 10787 zuò to regard as 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
323 10787 zuò action; kāraṇa 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
324 10716 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 故說諸法無可住義
325 10716 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 故說諸法無可住義
326 10716 shuì to persuade 故說諸法無可住義
327 10716 shuō to teach; to recite; to explain 故說諸法無可住義
328 10716 shuō a doctrine; a theory 故說諸法無可住義
329 10716 shuō to claim; to assert 故說諸法無可住義
330 10716 shuō allocution 故說諸法無可住義
331 10716 shuō to criticize; to scold 故說諸法無可住義
332 10716 shuō to indicate; to refer to 故說諸法無可住義
333 10716 shuō speach; vāda 故說諸法無可住義
334 10716 shuō to speak; bhāṣate 故說諸法無可住義
335 10675 xìng gender 謂於諸法都無有能得解脫性
336 10675 xìng nature; disposition 謂於諸法都無有能得解脫性
337 10675 xìng grammatical gender 謂於諸法都無有能得解脫性
338 10675 xìng a property; a quality 謂於諸法都無有能得解脫性
339 10675 xìng life; destiny 謂於諸法都無有能得解脫性
340 10675 xìng sexual desire 謂於諸法都無有能得解脫性
341 10675 xìng scope 謂於諸法都無有能得解脫性
342 10675 xìng nature 謂於諸法都無有能得解脫性
343 10427 to reach 見者及彼諸想
344 10427 to attain 見者及彼諸想
345 10427 to understand 見者及彼諸想
346 10427 able to be compared to; to catch up with 見者及彼諸想
347 10427 to be involved with; to associate with 見者及彼諸想
348 10427 passing of a feudal title from elder to younger brother 見者及彼諸想
349 10427 and; ca; api 見者及彼諸想
350 10127 ěr ear 不行耳
351 10127 ěr Kangxi radical 128 不行耳
352 10127 ěr an ear-shaped object 不行耳
353 10127 ěr on both sides 不行耳
354 10127 ěr a vessel handle 不行耳
355 9673 shēn human body; torso
356 9673 shēn Kangxi radical 158
357 9673 shēn self
358 9673 shēn life
359 9673 shēn an object
360 9673 shēn a lifetime
361 9673 shēn moral character
362 9673 shēn status; identity; position
363 9673 shēn pregnancy
364 9673 juān India
365 9673 shēn body; kaya
366 9665 方便 fāngbiàn convenient 以無所住及無不住為方便故
367 9665 方便 fāngbiàn to to the toilet 以無所住及無不住為方便故
368 9665 方便 fāngbiàn to have money to lend 以無所住及無不住為方便故
369 9665 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 以無所住及無不住為方便故
370 9665 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 以無所住及無不住為方便故
371 9665 方便 fāngbiàn appropriate 以無所住及無不住為方便故
372 9665 方便 fāngbiàn Convenience 以無所住及無不住為方便故
373 9665 方便 fāngbiàn expedient means 以無所住及無不住為方便故
374 9665 方便 fāngbiàn Skillful Means 以無所住及無不住為方便故
375 9665 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 以無所住及無不住為方便故
376 9466 xiū to decorate; to embellish 修忍摧伏憍慢
377 9466 xiū to study; to cultivate 修忍摧伏憍慢
378 9466 xiū to repair 修忍摧伏憍慢
379 9466 xiū long; slender 修忍摧伏憍慢
380 9466 xiū to write; to compile 修忍摧伏憍慢
381 9466 xiū to build; to construct; to shape 修忍摧伏憍慢
382 9466 xiū to practice 修忍摧伏憍慢
383 9466 xiū to cut 修忍摧伏憍慢
384 9466 xiū virtuous; wholesome 修忍摧伏憍慢
385 9466 xiū a virtuous person 修忍摧伏憍慢
386 9466 xiū Xiu 修忍摧伏憍慢
387 9466 xiū to unknot 修忍摧伏憍慢
388 9466 xiū to prepare; to put in order 修忍摧伏憍慢
389 9466 xiū excellent 修忍摧伏憍慢
390 9466 xiū to perform [a ceremony] 修忍摧伏憍慢
391 9466 xiū Cultivation 修忍摧伏憍慢
392 9466 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 修忍摧伏憍慢
393 9466 xiū pratipanna; spiritual practice 修忍摧伏憍慢
394 9374 idea 意開顯不開顯
395 9374 Italy (abbreviation) 意開顯不開顯
396 9374 a wish; a desire; intention 意開顯不開顯
397 9374 mood; feeling 意開顯不開顯
398 9374 will; willpower; determination 意開顯不開顯
399 9374 bearing; spirit 意開顯不開顯
400 9374 to think of; to long for; to miss 意開顯不開顯
401 9374 to anticipate; to expect 意開顯不開顯
402 9374 to doubt; to suspect 意開顯不開顯
403 9374 meaning 意開顯不開顯
404 9374 a suggestion; a hint 意開顯不開顯
405 9374 an understanding; a point of view 意開顯不開顯
406 9374 Yi 意開顯不開顯
407 9374 manas; mind; mentation 意開顯不開顯
408 9346 zhèng upright; straight 正斷
409 9346 zhèng to straighten; to correct 正斷
410 9346 zhèng main; central; primary 正斷
411 9346 zhèng fundamental; original 正斷
412 9346 zhèng precise; exact; accurate 正斷
413 9346 zhèng at right angles 正斷
414 9346 zhèng unbiased; impartial 正斷
415 9346 zhèng true; correct; orthodox 正斷
416 9346 zhèng unmixed; pure 正斷
417 9346 zhèng positive (charge) 正斷
418 9346 zhèng positive (number) 正斷
419 9346 zhèng standard 正斷
420 9346 zhèng chief; principal; primary 正斷
421 9346 zhèng honest 正斷
422 9346 zhèng to execute; to carry out 正斷
423 9346 zhèng accepted; conventional 正斷
424 9346 zhèng to govern 正斷
425 9346 zhēng first month 正斷
426 9346 zhēng center of a target 正斷
427 9346 zhèng Righteous 正斷
428 9346 zhèng right manner; nyāya 正斷
429 9323 zhě ca 命者
430 9277 shí time; a point or period of time 精勤修學時無暫捨
431 9277 shí a season; a quarter of a year 精勤修學時無暫捨
432 9277 shí one of the 12 two-hour periods of the day 精勤修學時無暫捨
433 9277 shí fashionable 精勤修學時無暫捨
434 9277 shí fate; destiny; luck 精勤修學時無暫捨
435 9277 shí occasion; opportunity; chance 精勤修學時無暫捨
436 9277 shí tense 精勤修學時無暫捨
437 9277 shí particular; special 精勤修學時無暫捨
438 9277 shí to plant; to cultivate 精勤修學時無暫捨
439 9277 shí an era; a dynasty 精勤修學時無暫捨
440 9277 shí time [abstract] 精勤修學時無暫捨
441 9277 shí seasonal 精勤修學時無暫捨
442 9277 shí to wait upon 精勤修學時無暫捨
443 9277 shí hour 精勤修學時無暫捨
444 9277 shí appropriate; proper; timely 精勤修學時無暫捨
445 9277 shí Shi 精勤修學時無暫捨
446 9277 shí a present; currentlt 精勤修學時無暫捨
447 9277 shí time; kāla 精勤修學時無暫捨
448 9277 shí at that time; samaya 精勤修學時無暫捨
449 9104 有情 yǒuqíng having feelings for 不住有情界
450 9104 有情 yǒuqíng friends with 不住有情界
451 9104 有情 yǒuqíng having emotional appeal 不住有情界
452 9104 有情 yǒuqíng sentient being 不住有情界
453 9104 有情 yǒuqíng sentient beings 不住有情界
454 9021 ér Kangxi radical 126 一切皆依俗數而說
455 9021 ér as if; to seem like 一切皆依俗數而說
456 9021 néng can; able 一切皆依俗數而說
457 9021 ér whiskers on the cheeks; sideburns 一切皆依俗數而說
458 9021 ér to arrive; up to 一切皆依俗數而說
459 8953 zhī to know 當知已近蒙佛受記
460 8953 zhī to comprehend 當知已近蒙佛受記
461 8953 zhī to inform; to tell 當知已近蒙佛受記
462 8953 zhī to administer 當知已近蒙佛受記
463 8953 zhī to distinguish; to discern 當知已近蒙佛受記
464 8953 zhī to be close friends 當知已近蒙佛受記
465 8953 zhī to feel; to sense; to perceive 當知已近蒙佛受記
466 8953 zhī to receive; to entertain 當知已近蒙佛受記
467 8953 zhī knowledge 當知已近蒙佛受記
468 8953 zhī consciousness; perception 當知已近蒙佛受記
469 8953 zhī a close friend 當知已近蒙佛受記
470 8953 zhì wisdom 當知已近蒙佛受記
471 8953 zhì Zhi 當知已近蒙佛受記
472 8953 zhī Understanding 當知已近蒙佛受記
473 8953 zhī know; jña 當知已近蒙佛受記
474 8612 zēng to increase; to add to; to augment 貪恚癡增
475 8612 zēng duplicated; repeated 貪恚癡增
476 8612 zēng to increase; vṛdh 貪恚癡增
477 8612 zēng accumulation; upacaya 貪恚癡增
478 8542 dialect; language; speech 好麁惡語
479 8542 to speak; to tell 好麁惡語
480 8542 verse; writing 好麁惡語
481 8542 to speak; to tell 好麁惡語
482 8542 proverbs; common sayings; old expressions 好麁惡語
483 8542 a signal 好麁惡語
484 8542 to chirp; to tweet 好麁惡語
485 8542 words; discourse; vac 好麁惡語
486 8390 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 隣近無上正等菩提
487 8167 yán to speak; to say; said 言著縛者
488 8167 yán language; talk; words; utterance; speech 言著縛者
489 8167 yán Kangxi radical 149 言著縛者
490 8167 yán phrase; sentence 言著縛者
491 8167 yán a word; a syllable 言著縛者
492 8167 yán a theory; a doctrine 言著縛者
493 8167 yán to regard as 言著縛者
494 8167 yán to act as 言著縛者
495 8167 yán speech; vāc 言著縛者
496 8167 yán speak; vad 言著縛者
497 8147 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
498 7969 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
499 7969 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
500 7969 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空

Frequencies of all Words

Top 939

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 84145 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
2 84145 old; ancient; former; past 何以故
3 84145 reason; cause; purpose 何以故
4 84145 to die 何以故
5 84145 so; therefore; hence 何以故
6 84145 original 何以故
7 84145 accident; happening; instance 何以故
8 84145 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
9 84145 something in the past 何以故
10 84145 deceased; dead 何以故
11 84145 still; yet 何以故
12 83390 ruò to seem; to be like; as 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
13 83390 ruò seemingly 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
14 83390 ruò if 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
15 83390 ruò you 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
16 83390 ruò this; that 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
17 83390 ruò and; or 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
18 83390 ruò as for; pertaining to 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
19 83390 pomegranite 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
20 83390 ruò to choose 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
21 83390 ruò to agree; to accord with; to conform to 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
22 83390 ruò thus 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
23 83390 ruò pollia 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
24 83390 ruò Ruo 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
25 83390 ruò only then 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
26 83390 ja 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
27 83390 jñā 若諸菩薩修行般若波羅蜜多
28 65091 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 不行色本性清淨不清淨
29 65091 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 不行色本性清淨不清淨
30 65091 清淨 qīngjìng concise 不行色本性清淨不清淨
31 65091 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 不行色本性清淨不清淨
32 65091 清淨 qīngjìng pure and clean 不行色本性清淨不清淨
33 65091 清淨 qīngjìng purity 不行色本性清淨不清淨
34 65091 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 不行色本性清淨不清淨
35 57410 no 無造作智及無著智
36 57410 Kangxi radical 71 無造作智及無著智
37 57410 to not have; without 無造作智及無著智
38 57410 has not yet 無造作智及無著智
39 57410 mo 無造作智及無著智
40 57410 do not 無造作智及無著智
41 57410 not; -less; un- 無造作智及無著智
42 57410 regardless of 無造作智及無著智
43 57410 to not have 無造作智及無著智
44 57410 um 無造作智及無著智
45 57410 Wu 無造作智及無著智
46 57410 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無造作智及無著智
47 57410 not; non- 無造作智及無著智
48 57410 mo 無造作智及無著智
49 41261 not; no 不行色開顯不開顯
50 41261 expresses that a certain condition cannot be acheived 不行色開顯不開顯
51 41261 as a correlative 不行色開顯不開顯
52 41261 no (answering a question) 不行色開顯不開顯
53 41261 forms a negative adjective from a noun 不行色開顯不開顯
54 41261 at the end of a sentence to form a question 不行色開顯不開顯
55 41261 to form a yes or no question 不行色開顯不開顯
56 41261 infix potential marker 不行色開顯不開顯
57 41261 no; na 不行色開顯不開顯
58 39517 wèi for; to 則為隣近如來十力
59 39517 wèi because of 則為隣近如來十力
60 39517 wéi to act as; to serve 則為隣近如來十力
61 39517 wéi to change into; to become 則為隣近如來十力
62 39517 wéi to be; is 則為隣近如來十力
63 39517 wéi to do 則為隣近如來十力
64 39517 wèi for 則為隣近如來十力
65 39517 wèi because of; for; to 則為隣近如來十力
66 39517 wèi to 則為隣近如來十力
67 39517 wéi in a passive construction 則為隣近如來十力
68 39517 wéi forming a rehetorical question 則為隣近如來十力
69 39517 wéi forming an adverb 則為隣近如來十力
70 39517 wéi to add emphasis 則為隣近如來十力
71 39517 wèi to support; to help 則為隣近如來十力
72 39517 wéi to govern 則為隣近如來十力
73 36025 shì is; are; am; to be 是故無法是常住者
74 36025 shì is exactly 是故無法是常住者
75 36025 shì is suitable; is in contrast 是故無法是常住者
76 36025 shì this; that; those 是故無法是常住者
77 36025 shì really; certainly 是故無法是常住者
78 36025 shì correct; yes; affirmative 是故無法是常住者
79 36025 shì true 是故無法是常住者
80 36025 shì is; has; exists 是故無法是常住者
81 36025 shì used between repetitions of a word 是故無法是常住者
82 36025 shì a matter; an affair 是故無法是常住者
83 36025 shì Shi 是故無法是常住者
84 36025 shì is; bhū 是故無法是常住者
85 36025 shì this; idam 是故無法是常住者
86 31686 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 如是菩薩摩訶薩眾
87 31659 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 第十六般若波羅蜜多分之八
88 29005 無二 wú èr advaya; nonduality; not two 若能自知無二相者
89 28046 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 舍利子告善現言
90 26271 kōng empty; void; hollow
91 26271 kòng free time
92 26271 kòng to empty; to clean out
93 26271 kōng the sky; the air
94 26271 kōng in vain; for nothing
95 26271 kòng vacant; unoccupied
96 26271 kòng empty space
97 26271 kōng without substance
98 26271 kōng to not have
99 26271 kòng opportunity; chance
100 26271 kōng vast and high
101 26271 kōng impractical; ficticious
102 26271 kòng blank
103 26271 kòng expansive
104 26271 kòng lacking
105 26271 kōng plain; nothing else
106 26271 kōng Emptiness
107 26271 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
108 25956 乃至 nǎizhì and even 如是諸法乃至無造
109 25956 乃至 nǎizhì as much as; yavat 如是諸法乃至無造
110 25109 chù to touch; to feel
111 25109 chù to butt; to ram; to gore
112 25109 chù touch; contact; sparśa
113 24147 in; at 謂於此中無住不住
114 24147 in; at 謂於此中無住不住
115 24147 in; at; to; from 謂於此中無住不住
116 24147 to go; to 謂於此中無住不住
117 24147 to rely on; to depend on 謂於此中無住不住
118 24147 to go to; to arrive at 謂於此中無住不住
119 24147 from 謂於此中無住不住
120 24147 give 謂於此中無住不住
121 24147 oppposing 謂於此中無住不住
122 24147 and 謂於此中無住不住
123 24147 compared to 謂於此中無住不住
124 24147 by 謂於此中無住不住
125 24147 and; as well as 謂於此中無住不住
126 24147 for 謂於此中無住不住
127 24147 Yu 謂於此中無住不住
128 24147 a crow 謂於此中無住不住
129 24147 whew; wow 謂於此中無住不住
130 23857 zhū all; many; various 見者及彼諸想
131 23857 zhū Zhu 見者及彼諸想
132 23857 zhū all; members of the class 見者及彼諸想
133 23857 zhū interrogative particle 見者及彼諸想
134 23857 zhū him; her; them; it 見者及彼諸想
135 23857 zhū of; in 見者及彼諸想
136 23857 zhū all; many; sarva 見者及彼諸想
137 23800 also; too 亦為隣近如來教授
138 23800 but 亦為隣近如來教授
139 23800 this; he; she 亦為隣近如來教授
140 23800 although; even though 亦為隣近如來教授
141 23800 already 亦為隣近如來教授
142 23800 particle with no meaning 亦為隣近如來教授
143 23800 Yi 亦為隣近如來教授
144 22444 fēi not; non-; un- 非一切法有可住義
145 22444 fēi Kangxi radical 175 非一切法有可住義
146 22444 fēi wrong; bad; untruthful 非一切法有可住義
147 22444 fēi different 非一切法有可住義
148 22444 fēi to not be; to not have 非一切法有可住義
149 22444 fēi to violate; to be contrary to 非一切法有可住義
150 22444 fēi Africa 非一切法有可住義
151 22444 fēi to slander 非一切法有可住義
152 22444 fěi to avoid 非一切法有可住義
153 22444 fēi must 非一切法有可住義
154 22444 fēi an error 非一切法有可住義
155 22444 fēi a problem; a question 非一切法有可住義
156 22444 fēi evil 非一切法有可住義
157 22444 fēi besides; except; unless 非一切法有可住義
158 20676 děng et cetera; and so on 不住顛倒等斷
159 20676 děng to wait 不住顛倒等斷
160 20676 děng degree; kind 不住顛倒等斷
161 20676 děng plural 不住顛倒等斷
162 20676 děng to be equal 不住顛倒等斷
163 20676 děng degree; level 不住顛倒等斷
164 20676 děng to compare 不住顛倒等斷
165 20078 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā; pure all-knowledge 色清淨即一切智智清淨
166 20040 jiè border; boundary 不住有情界
167 20040 jiè kingdom 不住有情界
168 20040 jiè circle; society 不住有情界
169 20040 jiè territory; region 不住有情界
170 20040 jiè the world 不住有情界
171 20040 jiè scope; extent 不住有情界
172 20040 jiè erathem; stratigraphic unit 不住有情界
173 20040 jiè to divide; to define a boundary 不住有情界
174 20040 jiè to adjoin 不住有情界
175 20040 jiè dhatu; realm; field; domain 不住有情界
176 20006 xíng to walk
177 20006 xíng capable; competent
178 20006 háng profession
179 20006 háng line; row
180 20006 xíng Kangxi radical 144
181 20006 xíng to travel
182 20006 xìng actions; conduct
183 20006 xíng to do; to act; to practice
184 20006 xíng all right; OK; okay
185 20006 háng horizontal line
186 20006 héng virtuous deeds
187 20006 hàng a line of trees
188 20006 hàng bold; steadfast
189 20006 xíng to move
190 20006 xíng to put into effect; to implement
191 20006 xíng travel
192 20006 xíng to circulate
193 20006 xíng running script; running script
194 20006 xíng temporary
195 20006 xíng soon
196 20006 háng rank; order
197 20006 háng a business; a shop
198 20006 xíng to depart; to leave
199 20006 xíng to experience
200 20006 xíng path; way
201 20006 xíng xing; ballad
202 20006 xíng a round [of drinks]
203 20006 xíng Xing
204 20006 xíng moreover; also
205 20006 xíng Practice
206 20006 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
207 20006 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
208 19810 何以 héyǐ why 何以故
209 19810 何以 héyǐ how 何以故
210 19810 何以 héyǐ how is that? 何以故
211 18552 如是 rúshì thus; so 若諸菩薩能如是行
212 18552 如是 rúshì thus, so 若諸菩薩能如是行
213 18336 shòu to suffer; to be subjected to 不行受
214 18336 shòu to transfer; to confer 不行受
215 18336 shòu to receive; to accept 不行受
216 18336 shòu to tolerate 不行受
217 18336 shòu suitably 不行受
218 18336 shòu feelings; sensations 不行受
219 16876 yǒu is; are; to exist 非一切法有可住義
220 16876 yǒu to have; to possess 非一切法有可住義
221 16876 yǒu indicates an estimate 非一切法有可住義
222 16876 yǒu indicates a large quantity 非一切法有可住義
223 16876 yǒu indicates an affirmative response 非一切法有可住義
224 16876 yǒu a certain; used before a person, time, or place 非一切法有可住義
225 16876 yǒu used to compare two things 非一切法有可住義
226 16876 yǒu used in a polite formula before certain verbs 非一切法有可住義
227 16876 yǒu used before the names of dynasties 非一切法有可住義
228 16876 yǒu a certain thing; what exists 非一切法有可住義
229 16876 yǒu multiple of ten and ... 非一切法有可住義
230 16876 yǒu abundant 非一切法有可住義
231 16876 yǒu purposeful 非一切法有可住義
232 16876 yǒu You 非一切法有可住義
233 16876 yǒu 1. existence; 2. becoming 非一切法有可住義
234 16876 yǒu becoming; bhava 非一切法有可住義
235 16351 不可得 bù kě dé cannot be obtained 以一切法著不可得
236 16351 不可得 bù kě dé unobtainable 以一切法著不可得
237 16351 不可得 bù kě dé unattainable 以一切法著不可得
238 15704 yīng should; ought 應可示現此可執藏
239 15704 yìng to answer; to respond 應可示現此可執藏
240 15704 yìng to confirm; to verify 應可示現此可執藏
241 15704 yīng soon; immediately 應可示現此可執藏
242 15704 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應可示現此可執藏
243 15704 yìng to accept 應可示現此可執藏
244 15704 yīng or; either 應可示現此可執藏
245 15704 yìng to permit; to allow 應可示現此可執藏
246 15704 yìng to echo 應可示現此可執藏
247 15704 yìng to handle; to deal with 應可示現此可執藏
248 15704 yìng Ying 應可示現此可執藏
249 15704 yīng suitable; yukta 應可示現此可執藏
250 14784 fēn to separate; to divide into parts 後分
251 14784 fēn a monetary unit equal to one hundredth of a yuan; a cent 後分
252 14784 fēn a part; a section; a division; a portion 後分
253 14784 fēn a minute; a 15 second unit of time 後分
254 14784 fēn a unit of length equivalent to 0.33 cm; a unit of area equal to six square zhang 後分
255 14784 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 後分
256 14784 fēn to differentiate; to distinguish 後分
257 14784 fēn a fraction 後分
258 14784 fēn to express as a fraction 後分
259 14784 fēn one tenth 後分
260 14784 fēn a centimeter 後分
261 14784 fèn a component; an ingredient 後分
262 14784 fèn the limit of an obligation 後分
263 14784 fèn affection; goodwill 後分
264 14784 fèn a role; a responsibility 後分
265 14784 fēn equinox 後分
266 14784 fèn a characteristic 後分
267 14784 fèn to assume; to deduce 後分
268 14784 fēn to share 後分
269 14784 fēn branch [office] 後分
270 14784 fēn clear; distinct 後分
271 14784 fēn a difference 後分
272 14784 fēn a score 後分
273 14784 fèn identity 後分
274 14784 fèn a part; a portion 後分
275 14784 fēn part; avayava 後分
276 14413 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 不恃執色所緣清淨
277 14413 suǒ an office; an institute 不恃執色所緣清淨
278 14413 suǒ introduces a relative clause 不恃執色所緣清淨
279 14413 suǒ it 不恃執色所緣清淨
280 14413 suǒ if; supposing 不恃執色所緣清淨
281 14413 suǒ a few; various; some 不恃執色所緣清淨
282 14413 suǒ a place; a location 不恃執色所緣清淨
283 14413 suǒ indicates a passive voice 不恃執色所緣清淨
284 14413 suǒ that which 不恃執色所緣清淨
285 14413 suǒ an ordinal number 不恃執色所緣清淨
286 14413 suǒ meaning 不恃執色所緣清淨
287 14413 suǒ garrison 不恃執色所緣清淨
288 14413 suǒ place; pradeśa 不恃執色所緣清淨
289 14413 suǒ that which; yad 不恃執色所緣清淨
290 14260 世尊 shìzūn World-Honored One 諸佛世尊於此所學甚深般若波羅蜜多
291 14260 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 諸佛世尊於此所學甚深般若波羅蜜多
292 13993 yuán fate; predestined affinity 不恃執色所緣清淨
293 13993 yuán hem 不恃執色所緣清淨
294 13993 yuán to revolve around 不恃執色所緣清淨
295 13993 yuán because 不恃執色所緣清淨
296 13993 yuán to climb up 不恃執色所緣清淨
297 13993 yuán cause; origin; reason 不恃執色所緣清淨
298 13993 yuán along; to follow 不恃執色所緣清淨
299 13993 yuán to depend on 不恃執色所緣清淨
300 13993 yuán margin; edge; rim 不恃執色所緣清淨
301 13993 yuán Condition 不恃執色所緣清淨
302 13993 yuán conditions; pratyaya; paccaya 不恃執色所緣清淨
303 13954 de potential marker 疾能證得一切智智
304 13954 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 疾能證得一切智智
305 13954 děi must; ought to 疾能證得一切智智
306 13954 děi to want to; to need to 疾能證得一切智智
307 13954 děi must; ought to 疾能證得一切智智
308 13954 de 疾能證得一切智智
309 13954 de infix potential marker 疾能證得一切智智
310 13954 to result in 疾能證得一切智智
311 13954 to be proper; to fit; to suit 疾能證得一切智智
312 13954 to be satisfied 疾能證得一切智智
313 13954 to be finished 疾能證得一切智智
314 13954 de result of degree 疾能證得一切智智
315 13954 de marks completion of an action 疾能證得一切智智
316 13954 děi satisfying 疾能證得一切智智
317 13954 to contract 疾能證得一切智智
318 13954 marks permission or possibility 疾能證得一切智智
319 13954 expressing frustration 疾能證得一切智智
320 13954 to hear 疾能證得一切智智
321 13954 to have; there is 疾能證得一切智智
322 13954 marks time passed 疾能證得一切智智
323 13954 obtain; attain; prāpta 疾能證得一切智智
324 13793 xiāng each other; one another; mutually 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
325 13793 xiàng to observe; to assess 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
326 13793 xiàng appearance; portrait; picture 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
327 13793 xiàng countenance; personage; character; disposition 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
328 13793 xiàng to aid; to help 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
329 13793 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
330 13793 xiàng a sign; a mark; appearance 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
331 13793 xiāng alternately; in turn 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
332 13793 xiāng Xiang 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
333 13793 xiāng form substance 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
334 13793 xiāng to express 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
335 13793 xiàng to choose 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
336 13793 xiāng Xiang 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
337 13793 xiāng an ancient musical instrument 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
338 13793 xiāng the seventh lunar month 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
339 13793 xiāng to compare 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
340 13793 xiàng to divine 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
341 13793 xiàng to administer 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
342 13793 xiàng helper for a blind person 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
343 13793 xiāng rhythm [music] 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
344 13793 xiāng the upper frets of a pipa 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
345 13793 xiāng coralwood 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
346 13793 xiàng ministry 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
347 13793 xiàng to supplement; to enhance 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
348 13793 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
349 13793 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
350 13793 xiàng sign; mark; liṅga 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
351 13793 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 如是如是彼龍現作如是相狀來現其前
352 13437 duàn absolutely; decidedly 不住斷
353 13437 duàn to judge 不住斷
354 13437 duàn to severe; to break 不住斷
355 13437 duàn to stop 不住斷
356 13437 duàn to quit; to give up 不住斷
357 13437 duàn to intercept 不住斷
358 13437 duàn to divide 不住斷
359 13437 duàn to isolate 不住斷
360 13138 this; these 應可示現此可執藏
361 13138 in this way 應可示現此可執藏
362 13138 otherwise; but; however; so 應可示現此可執藏
363 13138 at this time; now; here 應可示現此可執藏
364 13138 this; here; etad 應可示現此可執藏
365 13025 néng can; able 若諸菩薩能如是行
366 13025 néng ability; capacity 若諸菩薩能如是行
367 13025 néng a mythical bear-like beast 若諸菩薩能如是行
368 13025 néng energy 若諸菩薩能如是行
369 13025 néng function; use 若諸菩薩能如是行
370 13025 néng may; should; permitted to 若諸菩薩能如是行
371 13025 néng talent 若諸菩薩能如是行
372 13025 néng expert at 若諸菩薩能如是行
373 13025 néng to be in harmony 若諸菩薩能如是行
374 13025 néng to tend to; to care for 若諸菩薩能如是行
375 13025 néng to reach; to arrive at 若諸菩薩能如是行
376 13025 néng as long as; only 若諸菩薩能如是行
377 13025 néng even if 若諸菩薩能如是行
378 13025 néng but 若諸菩薩能如是行
379 13025 néng in this way 若諸菩薩能如是行
380 13025 néng to be able; śak 若諸菩薩能如是行
381 12916 菩提 pútí bodhi; enlightenment 隣近無上正等菩提
382 12916 菩提 pútí bodhi 隣近無上正等菩提
383 12916 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 隣近無上正等菩提
384 12731 所生 suǒshēng parents (father and mother) 甚深法門之所生長
385 12675 bié do not; must not 若有分別則異分別
386 12675 bié other 若有分別則異分別
387 12675 bié special 若有分別則異分別
388 12675 bié to leave 若有分別則異分別
389 12675 bié besides; moreover; furthermore; in addition 若有分別則異分別
390 12675 bié to distinguish 若有分別則異分別
391 12675 bié to pin 若有分別則異分別
392 12675 bié to insert; to jam 若有分別則異分別
393 12675 bié to turn 若有分別則異分別
394 12675 bié Bie 若有分別則異分別
395 12675 bié other; anya 若有分別則異分別
396 12309 so as to; in order to 以一切法不可住故
397 12309 to use; to regard as 以一切法不可住故
398 12309 to use; to grasp 以一切法不可住故
399 12309 according to 以一切法不可住故
400 12309 because of 以一切法不可住故
401 12309 on a certain date 以一切法不可住故
402 12309 and; as well as 以一切法不可住故
403 12309 to rely on 以一切法不可住故
404 12309 to regard 以一切法不可住故
405 12309 to be able to 以一切法不可住故
406 12309 to order; to command 以一切法不可住故
407 12309 further; moreover 以一切法不可住故
408 12309 used after a verb 以一切法不可住故
409 12309 very 以一切法不可住故
410 12309 already 以一切法不可住故
411 12309 increasingly 以一切法不可住故
412 12309 a reason; a cause 以一切法不可住故
413 12309 Israel 以一切法不可住故
414 12309 Yi 以一切法不可住故
415 12309 use; yogena 以一切法不可住故
416 12217 zhù to dwell; to live; to reside 以一切法不可住故
417 12217 zhù to stop; to halt 以一切法不可住故
418 12217 zhù to retain; to remain 以一切法不可住故
419 12217 zhù to lodge at [temporarily] 以一切法不可住故
420 12217 zhù firmly; securely 以一切法不可住故
421 12217 zhù verb complement 以一切法不可住故
422 12217 zhù attaching; abiding; dwelling on 以一切法不可住故
423 12038 method; way 法開顯不開顯
424 12038 France 法開顯不開顯
425 12038 the law; rules; regulations 法開顯不開顯
426 12038 the teachings of the Buddha; Dharma 法開顯不開顯
427 12038 a standard; a norm 法開顯不開顯
428 12038 an institution 法開顯不開顯
429 12038 to emulate 法開顯不開顯
430 12038 magic; a magic trick 法開顯不開顯
431 12038 punishment 法開顯不開顯
432 12038 Fa 法開顯不開顯
433 12038 a precedent 法開顯不開顯
434 12038 a classification of some kinds of Han texts 法開顯不開顯
435 12038 relating to a ceremony or rite 法開顯不開顯
436 12038 Dharma 法開顯不開顯
437 12038 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 法開顯不開顯
438 12038 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 法開顯不開顯
439 12038 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 法開顯不開顯
440 12038 quality; characteristic 法開顯不開顯
441 11958 to leave; to depart; to go away; to part 不行色本性遠離不遠離
442 11958 a mythical bird 不行色本性遠離不遠離
443 11958 li; one of the eight divinatory trigrams 不行色本性遠離不遠離
444 11958 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 不行色本性遠離不遠離
445 11958 chī a dragon with horns not yet grown 不行色本性遠離不遠離
446 11958 a mountain ash 不行色本性遠離不遠離
447 11958 vanilla; a vanilla-like herb 不行色本性遠離不遠離
448 11958 to be scattered; to be separated 不行色本性遠離不遠離
449 11958 to cut off 不行色本性遠離不遠離
450 11958 to violate; to be contrary to 不行色本性遠離不遠離
451 11958 to be distant from 不行色本性遠離不遠離
452 11958 two 不行色本性遠離不遠離
453 11958 to array; to align 不行色本性遠離不遠離
454 11958 to pass through; to experience 不行色本性遠離不遠離
455 11958 transcendence 不行色本性遠離不遠離
456 11906 一切 yīqiè all; every; everything 速證一切佛法清淨
457 11906 一切 yīqiè temporary 速證一切佛法清淨
458 11906 一切 yīqiè the same 速證一切佛法清淨
459 11906 一切 yīqiè generally 速證一切佛法清淨
460 11906 一切 yīqiè all, everything 速證一切佛法清淨
461 11906 一切 yīqiè all; sarva 速證一切佛法清淨
462 11073 promptly; right away; immediately 即說名為無著智見
463 11073 to be near by; to be close to 即說名為無著智見
464 11073 at that time 即說名為無著智見
465 11073 to be exactly the same as; to be thus 即說名為無著智見
466 11073 supposed; so-called 即說名為無著智見
467 11073 if; but 即說名為無著智見
468 11073 to arrive at; to ascend 即說名為無著智見
469 11073 then; following 即說名為無著智見
470 11073 so; just so; eva 即說名為無著智見
471 10938 真如 zhēnrú True Thusness 界等三世之相所有真如
472 10938 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 界等三世之相所有真如
473 10930 nose
474 10930 Kangxi radical 209
475 10930 to smell
476 10930 a grommet; an eyelet
477 10930 to make a hole in an animal's nose
478 10930 a handle
479 10930 cape; promontory
480 10930 first
481 10930 nose; ghrāṇa
482 10919 shé tongue
483 10919 shé Kangxi radical 135
484 10919 shé a tongue-shaped object
485 10919 shé tongue; jihva
486 10842 I; me; my 不住我
487 10842 self 不住我
488 10842 we; our 不住我
489 10842 [my] dear 不住我
490 10842 Wo 不住我
491 10842 self; atman; attan 不住我
492 10842 ga 不住我
493 10842 I; aham 不住我
494 10787 zuò to do 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
495 10787 zuò to act as; to serve as 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
496 10787 zuò to start 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
497 10787 zuò a writing; a work 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
498 10787 zuò to dress as; to be disguised as 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
499 10787 zuō to create; to make 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋
500 10787 zuō a workshop 當知彼類不久定生三十三天作天帝釋

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. ja
 2. jñā
清净 清凈
 1. qīngjìng
 2. qīngjìng
 1. purity
 2. pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
no; na
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
无二 無二 wú èr advaya; nonduality; not two
善现 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
 1. kōng
 2. kōng
 1. Emptiness
 2. sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿赖耶 阿賴耶 196 Ālaya Consciousness; Store-house Consciousness
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿难陀 阿難陀 196 Ananda; Ānanda
安乐国 安樂國 196 Land of Bliss
安平 196 Anping
白净 白淨 98 Shuddhodana; Suddhodana
白王 98 Shuddhodana; Suddhodana
百劫 98 Baijie
宝藏菩萨 寶藏菩薩 98 Treasure Store Bodhisattva
宝性如来 寶性如來 66 Jewel Nature Tathāgata
宝印菩萨 寶印菩薩 98 Seal Bearing Bodhisattva
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
薄俱罗 薄俱羅 98 Bakkula; Vakkula
薄皮 98 Licchavi; Lecchavi
宝生 寶生 98 Ratnasaṃbhava
宝手菩萨 寶手菩薩 98 Ratnapāṇi; Ratnapāṇi Bodhisattva; Ratnapani
宝印手菩萨 寶印手菩薩 98 Ratnamudrahasta Bodhisattva
宝月 寶月 98 Ratnacandra
北方 98 The North
北俱卢洲 北俱盧洲 98 Uttarakuru
本寂 98 Benji
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
遍智 98 Bian Zhi
遍净天 遍淨天 98
 1. Visnu
 2. Subhakrtsna Heaven; The Heaven of Pervasive Purity
遍一切处 遍一切處 98 Vairocana
遍照如来 遍照如來 98 Vairocana Tathagata
遍照三摩地 98 Vairocana Samadhi
别录 別錄 98 Abstracts; Bie Lu
般若波罗蜜经 般若波羅蜜多經 98 The Large Sūtra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
不动如来 不動如來 98 Aksobhya Buddha
卜商 98 Bu Shang
不休息 不休息 98 never resting; anikṣiptadhura
不动佛 不動佛 98 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
常精进 常精進 99 Nityodyukta
常精进菩萨 常精進菩薩 99 Nityodyukta bodhisattva
常灭 常滅 99 Nityaparinirvrta
常平 67 Changping
常求利 99 Janguli
常啼 常啼 99 Sadāprarudita
常啼菩萨 常啼菩薩 99 Sadāprarudita
成安 99 Chang'an
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
持国 持國 99 Dhrtarastra; Deva King of the East
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
重显 重顯 67 Chong Xian
慈航 99
 1. ferry of compassion
 2. Compassionate Ferry
 3. a way of saving someone
 4. Tzu Hang; Cihang
慈氏 99 Maitreya
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
大般若经 大般若經 68
 1. Mahaprajnaparamita Sutra
 2. Mahaprajnaparamita Sutra; Sutra on the Perfection of Great Wisdom
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大劫 100 Maha-Kalpa
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
得大势菩萨 得大勢菩薩 100 Mahasthamaprapta Bodhisattva; Mahāsthāmaprāpta
大威德 100 Yamantaka
大庄严菩萨 大莊嚴菩薩 100 Great Adornment Bodhisattva
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大悲者 100 Compassionate One
大梵 100 Mahabrahma; Brahma
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大观 大觀 100 Daguan
大光 100 Vistīrṇavatī
大慧 100
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā; great wisdom
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大甲 100 Tachia
大目犍连 大目犍連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大目连 大目連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大目乾连 大目乾連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
道安 100 Dao An
道世 100 Dao Shi
道慧 100 Shi Daohui; Dao Hui
导师菩萨 導師菩薩 100 Susāthavāha bodhisattva
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大品 100 Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大胜生主 大勝生主 100 Mahaprajapati
大行令 100 Grand Messenger; Director of the Messenger Office
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
德藏菩萨 德藏菩薩 100 Store of Virtue Bodhisattva
德山 100 Cuifeng Deshan; Deshan
谛见 諦見 100 right understanding; right view
地狱道 地獄道 100 Hell; Hell Realm
定王 100 King Ding of Zhou
定远 定遠 100 Dingyuan
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
帝相 100 Indradhvaja
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
地狱趣 地獄趣 100 Hell Realm; Hell Destiny
东胜身洲 東勝身洲 100 Purva-videha; Purvavideha; Pubbavideha
东方 東方 100 The East; The Orient
东方不动如来 東方不動如來 100 Aksobhya Buddha
东海 東海 100
 1. East China Sea
 2. Donghae
 3. Donghai [commandery]
独觉乘者 獨覺乘者 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
端拱 100 Duangong
多罗 多羅 100 Tara
犊子 犢子 100 Vatsa
饿鬼趣 餓鬼趣 195 Hungry Ghost Realm
鹅王 鵝王 195 king of geese; haṃsarāja; rājahaṃsa
法安 102 Fa An
法称 法稱 102 Dharmakirti
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
法海 70
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法坚 法堅 102 Fa Jian
法经 法經 102 Fa Jing
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
法王子 102
 1. Dharma Prince; Mañjuśrī
 2. Dharma Prince
法显 法顯 102 Faxian; Fa Hsien
法云 法雲 102 Fa Yun
法照 102 Fa Zhao
法众 法眾 102 Fa Zhong
法常 102 Damei Fachang
法顶 法頂 102 Bopjong; Beopjeong
法句 102 Dhammapada
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
梵辅天 梵輔天 102 Brahma-Purohita Heaven; The Heaven of the Ministers of Brahma
梵王 102 Brahma
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
方正 102
 1. upright; straightforward; righteous
 2. Fangzheng
 3. Fangzheng
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵天王 70 Brahmā
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
梵众 梵眾 70 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法实 法實 102 Dharmasatya
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法性身 102 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
法远 法遠 102 Fayuan; Fushan Fayuan
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
法珍 102
 1. Fazhen
 2. Fazhen
非想非非想处天 非想非非想處天 102 Naiva-samjnanasamjnayatana Heaven; Naiva-sajjnanasajjnayatana; The Heaven of Neither Thought nor Non-Thought
吠舍 102 Vaishya
吠舍离 吠舍離 102 Vaisali; Vaissali; Vaishali; City of Vaisali
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛母 102
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva; a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
佛陀 102 Buddha; the all-enlightened one
佛音 102 Buddhaghoṣa; Buddhaghosa
覆障 102 Rāhula
给孤 給孤 103 Anāthapiṇḍada
宫人 宮人 103
 1. imperial concubine; palace maid
 2. imperial secretary
功德天 103 Laksmi
固安 103 Gu'an
观本 觀本 103 Guan Ben
广果天 廣果天 103 Brhatphala Heaven; The Heaven of Bountiful Fruits
广博严净 廣博嚴淨 103 Vairocana
广德 廣德 103 Guangde
广南 廣南 71 Guangnan
广饶 廣饒 103 Guanrao
广严 廣嚴 103 Vesālī; Vaisali; Vaissali; Vaishali; City of Vaisali
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
海河 72 Hai River; Bai He
海众 海眾 104 Saṅgha; Saṃgha; Sangha; Buddhist monastic community
好成 104 Sambhava
河池 104 Hechi
合水 104 Heshui
河中 104 Hezhong
鸿鴈 鴻鴈 104 Wild Geese
护世四天王 護世四天王 104 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
护一切 護一切 104 Visvabhu; Viśvabhū
华严 華嚴 72 Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
慧超 72
 1. Hui Chao
 2. Hyecho
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
慧能 72 Huineng
慧远 慧遠 72
 1. Jingying Huiyuan
 2. Hui Yuan
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
集论 集論 106 Abhidharmasamuccayavyākhyā; Dasheng Apidamo Za Ji Lu
迦多衍那 106 Kātyāyana
憍陈那 憍陳那 106 Kauṇḍinya
憍萨罗国 憍薩羅國 106 Kośala; Kosala; Kausala
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
戒经 戒經 106 Sila Sūtra
羯利王 106 Rajah of Kalinga; King Kali; Kalirājā
给孤独园 給孤獨園 106 Anathapindada’s park; Anathapimdasya arama
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
净意 淨意 106 Śuddhamati
金藏 106 Jin Canon; Zhao Cheng Jin Canon
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚藏 金剛藏 106 Vajragarbha
金刚藏菩萨 金剛藏菩薩 106 Vajragarbha; Diamond Matrix
金刚智 金剛智 74
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
金刚座 金剛座 106 vajrasana; diamond throne
金刚拳菩萨 金剛拳菩薩 106 Vajramusti Bodhisattva
殑伽 106 the Ganges
殑伽河 106 Ganges River
净满 淨滿 106 Vairocana
精卫 精衛 106 Jingwei
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
金华 金華 106 Jinhua
金沙 74 Jinsha
金台 金臺 106 Jintai
居顶 居頂 74 Ju Ding
觉世 覺世 106 Awakening the World Periodical
觉如 覺如 106 Kakunyo
觉心 覺心 106
 1. mind of enlightenment
 2. Juexin
 3. Kakushin
开宝 開寶 107 Kaibao Reign of Emperor Taizu of Song
空无边处天 空無邊處天 107 Akasanantyayatana Heaven; The Heaven of Limitless Space
俱卢 俱盧 75 Kuru
乐安 樂安 76 Le'an
乐变化天 樂變化天 108 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
乐平 樂平 76 Leping
乐清 樂清 108 Yueqing
乐施 樂施 108 Sudatta
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
莲华手 蓮華手 108 Padmapani
隷车 隷車 108 Licchavi; Lecchavi
灵山 靈山 76
 1. Spiritual Mountain
 2. Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
令和 108 Reiwa, Japanese era name, corresponding to the reign
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
六趣 108 six realms; six realms of existence; six destinies
六欲天 108 Six Heavens of the Desire Realm
龙宫 龍宮 76 Palace of the Dragon King
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
龙女 龍女 108 Dragon Daughter
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
轮围山 輪圍山 108 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. ra
罗怙罗 羅怙羅 76 Rahula; the Deep Thinking Arhat
满清 滿清 109 Manchurian Qing
满慈子 滿慈子 109 [Purna] Maitrāyaṇīputra
满空 滿空 109 Mangong
曼殊室利 109 Manjusri
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
 2. Wondrous Auspiciousness
 3. wonderful and auspicious
妙德 109 Wonderful Virtue
妙高山 109 Mount Sumeru; Mount Meru
妙慧 77 Sumatī; Sumagadhi; Sukhamati; Sukhavati
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
妙音菩萨 妙音菩薩 109 mañjughoṣa; Gentle Voice Bodhisattva
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
明清 109 Ming and Qing dynasties
明行圆满 明行圓滿 109 Activity of Full Brightness
密云 密雲 109 Miyun
摩诃衍 摩訶衍 77
 1. Mahayana
 2. Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
 3. Mahayana [monk]
摩揭陀 109 Magadha
摩揭陀国 摩揭陀國 109 Magadha
魔天 109 Māra
魔怨 109 Māra
那罗延 那羅延 110 Narayana
南赡部洲 南贍部洲 110 Jambudvipa; the Terrestrial World
能忍 110 able to endure; sahā
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
牛货洲 牛貨洲 110 Godānīya
毘沙门 毘沙門 112 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
普安 112 Puan
普光佛 112 Dipankara Buddha
普花 112 Samantakusuma
普华 普華 112 Samantakusuma
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
菩萨十地 菩薩十地 112 the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi
菩萨藏 菩薩藏 112 Mahāyāna canon
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
普眼菩萨 普眼菩薩 112 Universal Vision Bodhisattva
七众 七眾 113 sevenfold assembly
千叶 千葉 113 Chiba
清流 113 Qingliu
庆喜 慶喜 113 Ānanda; Ananda
劝学 勸學 81 On Learning
然灯佛 然燈佛 82 Dipankara Buddha
燃灯佛 燃燈佛 114 Dipankara Buddha
人趣 114 Human Realm
人乘 114 Human Vehicle
日光菩萨 日光菩薩 114 Suryaprabha Bodhisattva
如观 如觀 82 Ru Guan
如是说 如是說 114 Thus Said
如东 如東 114 Rudong
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如是语 如是語 114 Itivuttaka
三聚 115 the three paths
三身 115 Trikaya
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
色究竟 83 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
色究竟天等 115 Akanistha Heaven; The Supreme Heaven of the Form Realm
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善导 善導 83 Shan Dao
善慧 83 Shan Hui
善寂 115 Shan Ji
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
善无畏 善無畏 83 Subhakarasimha
上高 115 Shanggao
上田 115 Ueda
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
善化 83 Shanhua
善觉 善覺 115 Well-Awakened; Buddhija
善生 115 Sīgāla
善施 115 Sudatta
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
善现天 善現天 115 Sudrsa Heaven; Sudassa; Heaven of Beautiful Devas; Heaven of Skillful Manifestation
少光天 115 Parittabha Heaven; The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 115 Parittasubha Heaven; The Heaven of Limited Purity
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
生达 生達 115 Sinda
生死轮迴 生死輪迴 115 Saṃsāra; cycle of life and death
生死相续 生死相續 83 Saṃsāra; cycle of life and death
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘者 聲聞乘者 115 Śrāvaka
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
声闻身 聲聞身 115 sravaka-kaya
深坑 115 Shenkeng
舍卫 舍衛 115 Sravasti; Savatthi
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
十遍处定 十遍處定 115 Ten Kasinas
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
识无边处 識無邊處 115 Vijnananantyayatana Heaven; Heaven of Limitless Consciousness
识无边处天 識無邊處天 115 Vijnananantyayatana Heaven; Heaven of Limitless Consciousness
十行 115 the ten activities
誓多 115 Jeta; Jetṛ
十二月 115
 1. December; the Twelfth Month
 2. twelfth lunar month; phālguna
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
室罗筏 室羅筏 115 Sravasti
尸弃 尸棄 83 Sikhin; Śikhin
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
师子王 師子王 115 Lion King
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
受者 115 The Recipient
书经 書經 83 Book of History
水天 115 Varuna
水族 83 Sui People
说文 說文 83 Shuo Wen Jie Zi
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四魔 115 the four kinds of evil
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四洲 115 Four Continents
四分 115 four divisions of cognition
苏迷卢山 蘇迷盧山 83 Mount Sumeru; Mount Meru
苏夜摩天 蘇夜摩天 115 Yama Heaven; Yamadeva
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
他化天 116 Paranirmita-Vasavartin Heaven
台中 臺中 84 Taizhong; Taichung
天帝 116 Heavenly Emperor; God
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天乘 116 Heavenly Vehicle
天等 116 Tiandeng
天门 天門 116 Tianmen
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
王臣 119 Wang Chen
王能 119 Wang Neng
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文益 87 Wenyi
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
闻喜 聞喜 119 Wenxi
87 Wu
无烦天 無煩天 119 Avrha Heaven; The Heaven without Affliction
无间地狱 無間地獄 119 Avici Hell
无间狱 無間獄 119 Avici Hell
五境 119 the objects of the five senses
五趣 119 Five Realms
无热天 無熱天 87 Atapa Heaven; The Heaven without Heat
无上正觉 無上正覺 119 anuttara bodhi; unexcelled enlightenment
无所有处天 無所有處天 87 Akiṃcanyaayatana Heaven; Akimcanyaayatana Heaven; The Heaven of Nothingness
五无间业 五無間業 87 the Five Unpardonable Sins
五无间 五無間 87
 1. Avici Hell; Avīci Hell
 2. five sins leading to rebirth in Avacici Hell
 3. Avacici Hell
无想天 無想天 119 Asamjnisattvah Heaven; The Heaven without Thought
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无余涅盘 無餘涅槃 119 Anupadhiśeṣanirvāṇa; Nirupadhiśeṣanirvāṇa; Nirvāṇa without Remainder
无余依涅盘 無餘依涅槃 119 Remainderless Nirvāṇa; Nirvāṇa without Remainder
邬波离 鄔波離 119 Upāli; Upali
五结 五結 119 Wujie; Wuchieh
五莲 五蓮 119 Wulian
无量光天 無量光天 119 Apramanabha Heaven; The Heaven of Infinite Radiance
光音天 119 Abhasvara Heaven; The Heaven of Radiant Sound
无量净天 無量淨天 119 Apramanasubha Heaven; The Heaven of Infinite Purity
无量精进 無量精進 119 Anantavīrya; Measureless Vigor Buddha
无能胜菩萨 無能勝菩薩 119 Aparājita Bodhisattva
无上丈夫 無上丈夫 119 Supreme One; Unexcelled One
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无喻 無喻 119 without compare; anopama; anupama
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
120
 1. what?; where?; why?
 2. a slave; a servant
 3. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 4. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 5. Xi
西海 88 Yellow Sea
西明寺 120 Xi Ming Temple
西牛货洲 西牛貨洲 120 Apara-godaniya; Aparagodana; Aparagodaniya
下乘 120 Hinayana; Hīnayāna; Lesser Vehicle
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
显德 顯德 120 Xiande
像法 120 Age of Semblance Dharma; Saddharmapratirūpaka; Period of Semblance Dharma
香山 88 Fragrant Hills Park
香象 120 Gandhahastī
相如 120 Xiangru
贤护菩萨 賢護菩薩 120 Bhadrapala Bodhisattva
贤善 賢善 120 Bhadrika; Bhaddiya
贤上 賢上 120 Bhadrottama
贤首 賢首 120 Sage Chief
小乘 120 Hinayana
西北方 120 northwest; northwestern
喜德 120 Xide
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
西方极乐世界 西方極樂世界 120 Western Pure Land; Sukhavati
心经 心經 88
 1. Heart Sutra
 2. The Heart Sutra; The Prajñāpāramitā Heart Sutra
88 Xiong
喜上 120 Nandottama
习水 習水 120 Xishui
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
喜足天 120 Tuṣita Heaven
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣王 88 King Xuan of Zhou
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
宣化 120
 1. Xuanhua
 2. Xuanhua
 3. Hsuan Hua
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
雪岭 雪嶺 120 The Himalayas
雪山 120 The Himalayas
虛空生 120 Gaganasambhava
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
一乘 121 ekayāna; one vehicle
一相庄严三摩地 一相莊嚴三摩地 121 Single Minded Samadi
义远 義遠 89 Yi Yuan
营事 營事 121 Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
应保 應保 121 Ōhō
应断 應斷 121 Krakucchanda
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
伊舍那 121 Īśāna
以太 121 Ether-
永安 121 Yong'an reign
有若 121 You Ruo
犹大 猶大 121 Judas; Judah (son of Jacob)
有顶 有頂 121 Akanistha
喻品 121 Chaper on Similes
圆满时 圓滿時 121 krtayuga
89
 1. Yue; abbreviation for Guangdong
 2. Yue Dialect; Cantonese dialect
 3. an initial particle
悦众 悅眾 121
 1. Apprentice (yuezhong, lit. “please all”)
 2. karmadana
 3. Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
月光菩萨 月光菩薩 121 Candraprabha Bodhisattva
雨花 121 Yuhua
预流 預流 121 Sotapanna; Srotaāpanna; Stream-Enterer
余善 餘善 121 Yu Shan
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
旃荼罗 旃荼羅 122 Chandala; caṇḍāla; untouchable caste
122
 1. Zhejiang
 2. Zhe River
真智 122 Zhen Zhi
真宗 90 Zhao Heng; Emperor Zhenzong of Song
真法性 122 inherent nature; essence; true nature; dharmatā
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
证圣 證聖 90 Zheng Sheng reign
正安 122 Zheng'an
正法轮 正法輪 122 Wheel of the True Dharma
正应 正應 122 Shōō
正知 122 Zheng Zhi
真如法性 122 inherent nature; essence; true nature; dharmatā
智慧门 智慧門 122 The Gate of Wisdom
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
智通 122 Zhi Tong
智圆 智圓 90 Zhi Yuan
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
至大 90 Zhida reign
执金刚神 執金剛神 122
 1. Vajradhara
 2. Vajradhara
智人 90 Homo sapiens
至顺 至順 90 Zhishun reign
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
中东 中東 90 Middle East
中说 中說 122 Zhong Shuo
中都 90 Zhongdu; Dadu; Khanbaliq; Beijing
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
中天 122 Central North India
122
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
诸城 諸城 122 Zhucheng
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
住无戏论 住無戲論 122 Aprapancaviharin
住一切法平等 122 Sarvadharmasamatāvihārin
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance
自在天魔 122 the Mara King
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven
自在天王 122 Mahesvara
总持自在 總持自在 122 Dharanisvara
作愿 作願 122 Head Rector

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 2182.

Simplified Traditional Pinyin English
爱果 愛果 195 the fruit of desire
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
爱缘取 愛緣取 195 from craving as a requisite condition comes clinging
爱念 愛念 195 to miss
爱言 愛言 195 kind words
爱着 愛著 195 attachment to desire
阿练若 阿練若 196 a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
阿罗汉道 阿羅漢道 196 path of an arhat
阿摩洛果 196 āmalaka; mango; fruit of the Phyllanthus ernhlica or similar plant
暗冥 195 wrapt in darkness
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
菴没罗 菴沒羅 196 mango; āmra
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
安坐 196 steady meditation
阿素洛 196 an asura
八大 98 eight great
八大地狱 八大地獄 98 eight great hells
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八功德水 98 water with eight merits
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
拔苦 98 Relieve suffering
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八十随好 八十隨好 98 eighty noble qualities
八学处 八學處 98 eight rules of conduct
八正 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八支圣道 八支聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八不 98 eight negations
百八 98 one hundred and eight
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 98 to address the Buddha
白毫 98 urna
白毫相 98 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
百味 98 a hundred flavors; many tastes
白月 98 first half of the month; śuklapakṣa
白半 98 first half of the month; śuklapakṣa
白莲华 白蓮華 98 white lotus flower; pundarika
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
八戒 98 eight precepts
办道 辦道 98 to carry out spiritual practice
般涅槃 98 parinirvana
谤法 謗法 98 persecution of Buddhism
谤佛 謗佛 98 persecution of Buddhism
谤三宝 謗三寶 98 Slandering the Triple Gem
般若时 般若時 98 Prajñāpāramitā period
宝城 寶城 98 city full of precious things
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝女 寶女 98 a noble woman
宝台 寶臺 98 jewelled terrace
宝相 寶相 98
 1. Excellent Marks
 2. precious likeness; noble marks
 3. Ratnaketu
宝帐 寶帳 98 a canopy decoratd with gems
宝车 寶車 98 jewelled cart
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
报佛 報佛 98 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
薄福 98 little merit
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
宝髻 寶髻 98 ratnaśikhī
宝积 寶積 98 ratnakūṭa; baoji
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
宝印 寶印 98 precious seal
倍复 倍復 98 many times more than
背舍 背捨 98 to turn the back on and abandon; to liberate; to emancipate; vimokṣa
悲心 98
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
悲愿 悲願 98
 1. Compassionate Vow
 2. the great compassionate vow
本不生 98 originally having a state of no birth; non-arising; adyanutpada
本誓 98 pūrvapraṇidhāna; prior vow
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
本愿力 本願力 98
 1. the power of a vow
 2. Power of the Original Vow
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
必应 必應 98 must
遍十方 98 pervading all directions
遍知眼 98 Buddhalocanā; omnicient eye
遍处 遍處 98 kasina
边见 邊見 98 extreme views; antagrahadrsti
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
变现 變現 98 to conjure
变易 變易 98
 1. change
 2. to change
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
遍知 98
 1. to know; to understand; parijñā
 2. to be omniscient; to be all knowing
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
必当 必當 98 must
弊恶 弊惡 98 evil
别知 別知 98 distinguish
别解脱 別解脫 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
鼻根 98 organ of smell
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
波罗弭多 波囉弭多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若力 98
 1. the power of wisdom
 2. Prajnabala
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
钵特摩 鉢特摩 98 padma
钵特摩华 鉢特摩華 98 padma
补处 補處 98 occupies a vacated place
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
布发掩泥 布髮掩泥 98 spread his hair, spread mud over it
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不垢不净 不垢不淨 98 neither defiled nor pure
不害 98 non-harm
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不净观 不淨觀 98 contemplation of impurity
不可称数 不可稱數 98 pass calculation and measure
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不空过 不空過 98 Do Not Pass Time in Vain
不苦不乐受 不苦不樂受 98 sensation of freedom from pleasure and pain; sensation of indifference to pleasure and pain
不乐本座 不樂本座 98 The heavenly palace appears unpleasant
不轻 不輕 98 never disparage
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不善根 98 akuśalamūla; akusalamūla; unwholesome roots
不善心 98 an unwholesome mind
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思恶 不思惡 98 not thinking about the unwholesome
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
不退地 98 the ground of non-regression
不退法轮 不退法輪 98 the non-regressing dharma wheel
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不以内外色 不以內外色 98 either as an inside or an outside form
不应理 不應理 98 does not correspond with reason
不与取 不與取 98 taking what is not given; adattādāna
不造作 98 ungrateful; akataññu
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
不动地 不動地 98 the ground of attaining calm
部多 98 bhūta; become
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不还果 不還果 98 the fruit of anāgāmin
不离过 不離過 98 an error because the statement of separation is absent
不了义 不了義 98 neyārtha; provisional; conventional
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
不思议品 不思議品 98 Inconceivable [chapter]
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
财施 財施 99 donations of money or material wealth
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
常乐 常樂 99 lasting joy
常生 99 immortality
常坐 99 constantly sitting in meditation
常勤 99 practised; pratipanna
长时 長時 99 eon; kalpa
长养 長養 99
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
 2. to nurture
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
谄诳 諂誑 99 to cheat; śaṭha
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
瞋毒 99 the poison of anger
瞋忿 99 rage
瞋恨 99 to be angry; to hate
尘劫 塵劫 99 kalpas as numerous as grains of dust
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
成就法 99 sadhana; sādhana
成就一切智 99 attainment of omniscience
成满 成滿 99 to become complete
尘垢 塵垢 99
 1. dirt; filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
瞋心 99
 1. anger; a heart of anger
 2. Anger
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
赤莲华 赤蓮華 99 red lotus; padma
褫落 99 broken
癡所覆 99 overcome by delusion
癡心 99 a mind of ignorance
赤栴檀 99 red sandalwood
臭秽 臭穢 99 foul
稠林 99 a dense forest
酬答 99 to thank with a gift
愁恼 愁惱 99 affliction
付嘱 付囑 99 to entrust to
处成就 處成就 99 the accomplishment of location
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
初发心 初發心 99 initial determination
出世法 99 World-Transcending Teachings
出世间道 出世間道 99 the undefiled way
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
初心 99
 1. the initial mind
 2. to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
除一切恶 除一切惡 99 eliminate all evil; without any evil
除愈 99 to heal and recover completely
触缘受 觸緣受 99 from contact as a requisite condition comes feeling
船筏 99 a raft
幢盖 幢蓋 99 banners and canopies
幢幡 99 a hanging banner
床座 99 seat; āsana
初地 99 the first ground
楚毒 99 something terrible; sudāruṇa
出家众 出家眾 99 Saṅgha; Saṃgha; Sangha; Buddhist monastic community
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
出离生死 出離生死 99 to leave Samsara
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
出胎 99 for a Buddha to be reborn
处中 處中 99 to abide in the media that transcends existence and non-existence; madyama
慈悲心 99 compassion
次复 次復 99 afterwards; then
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
慈悲观 慈悲觀 99 contemplation of loving-kindness and compassion
慈心 99 compassion; a compassionate mind
聪利 聰利 99 sharp listening skills; clever
麁恶 麁惡 99 disgusting
矬陋 99 ugly; stupid; kuṇṭhaka
大阿罗汉 大阿羅漢 100 great Arhat
大般涅槃 100 mahāparinirvāṇa
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大弟子 100 chief disciple
大黑 100 Mahakala
大觉 大覺 100 supreme bodhi; enlightenment
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
大妙音 100 loud wonderful voice
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大千界 100 a system of one thousand worlds
大千世界 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大身 100 great body; mahakaya
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大医王 大醫王 100
 1. Great Lord of healing
 2. Great Healing King
大愿 大願 100 a great vow
大丈夫相 100 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
打掷 打擲 100 to beat; tāḍita
大智慧 100 great wisdom and knowledge
大种 大種 100 the four great seeds; the four great elements; mahābhūta
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大悲愿力 大悲願力 100 the great compassionate vow
大乘道 100 Mahāyāna path
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
逮得己利 100 having attained their goals
大教 100 great teaching; Buddhadharma
大空 100 the great void
大利 100 great advantage; great benefit
但三衣 100 Wearing only the three robes; wearing only three robes
道谛 道諦 100
 1. Path of Truth
 2. The truth of the path leading to the cessation of suffering; the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道果 100 the fruit of the path
道品 100
 1. monastic grade
 2. Stages of the Way
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
道心 100 Mind for the Way
道中 100 on the path
到彼岸 100
 1. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
导首 導首 100 leader; spiritual guide; nāyaka
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
道智 100 knowledge of the path; mārgajñatā; margajnata
大誓庄严 大誓莊嚴 100 great vows
大树 大樹 100 a great tree; a bodhisattva
大仙 100 a great sage; maharsi
大藏 100 Buddhist canon
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
得大自在 100 attaining great freedom
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
得受记 得受記 100 was bestowed a prediction [that he would become a buddha]
得正见 得正見 100 holds to right view
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
得佛果 100 to become a Buddha
等慈 100 Universal Compassion
等观 等觀 100 to view all things equally
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
等身 100 a life-size image
等心 100 a non-discriminating mind
等虚空界 等虛空界 100 the same as the realm of space
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
等持 100
 1. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
 2. holding oneself in equanimity
等流 100 outflow; niṣyanda
等流果 100 correlative effect; fruition of an outflow; niṣyandaphala
等无间缘 等無間緣 100 immediately antecedent condition; samanantarapratyaya
等引 100 equipose; samāhita
等至 100 samāpatti; meditative attainment
等智 100 secular knowledge
得清凉 得清涼 100 obtaining cool; śītabhūta
谛法 諦法 100 right effort
地居天 100
 1. earth-dwelling deities
 2. Dwelling Ground Heaven
地上 100 above the ground
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
地想 100 contemplation of the earth
掉举 掉擧 100
 1. restlessness
 2. excitement; restlessness; ebulience; auddhatya; uddhacca
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
定品 100 body of meditation; aggregate of meditation; samādhi-skandha
定学 定學 100 training on meditative concentration
定蕴 定蘊 100 aggregate of meditation; samādhiskandha
定众 定眾 100 body of meditation; aggregate of meditation; samādhi-skandha
顶髻 頂髻 100 usnisa; uṣṇīṣa
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
定印 100 meditation seal; meditation mudra
入定 100
 1. to enter into meditation
 2. entered into meditation; settled; composed; collected of mind
第四静虑 第四靜慮 100 the fourth dhyana
第一义 第一義 100
 1. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 2. Ultimate Truth
谛语 諦語 100 right speech
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
动心 動心 100
 1. to move the heart; to be moved
 2. to shake the will
度化 100 Deliver
度世 100 to pass through life
断见 斷見 100 Nihilism
断苦法 斷苦法 100 methods to end affliction
杜多 100 elimination of defilements through ascetic practice
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
对法 對法 100
 1. corresponding law; the Abhidharma
 2. corresponding dharmas
覩见 覩見 100 to observe
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
独觉乘 獨覺乘 100 Pratyekabuddha vehicle
钝根 鈍根 100
 1. dull ability
 2. dull aptitude
多宝 多寶 100 Prabhutaratna
多生 100 many births; many rebirths
驮都 馱都 100 dhatu; realm
多劫 100 many kalpas; numerous eons
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
多摩罗 多摩羅 100 Cinnamomum tamala; Indian bay leaf
度生 100 to save beings
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶世 惡世 195 an evil age
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
恶作 惡作 195 evil doing; remorse; kaukritya; kukkucca
饿鬼界 餓鬼界 195 realm of hungry ghosts
恶念 惡念 195 evil intentions
二边 二邊 195 two extremes
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二空 195 two types of emptiness
二乘 195 the two vehicles
二我 195 the two kinds of belief in the concept of self
二相 195 the two attributes
二心 195 two minds
二行 195 two kinds of spiritual practice
二障 195 two kinds of obstacles
二执 二執 195 two attachments
二种 二種 195 two kinds
二种差别 二種差別 195 two kinds of difference
而作是念 195 made within himself the following reflection
二谛 二諦 195 the two truths
二门 二門 195 two gates; two teachings
二身 195 two bodies
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
二十空 195 the twenty kinds of emptiness
二业 二業 195 two kinds of karma
二义 二義 195 the two meanings; the two explanations; two teachings
二智 195 two kinds of knowledge; two kinds of wisdom
二字 195
 1. two characters
 2. a monastic
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
恶友 惡友 195 a bad friend
法爱 法愛 102 love of the Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发大心 發大心 102 generate great mind
法供养 法供養 102 serving the Dharma; dharmapūjā
法海 70
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法化 102 conversion through teaching of the Dharma
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
法界真如 102 Dharma Realm, True Thusness
法空 102 inherent emptiness of dharmas; dharmanairātmya
法乐 法樂 102
 1. dharma joy
 2. Dharma joy
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
法难 法難 102 persecution of Buddhism
法念住 102 Mindfulness of Phenomena
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法入 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法数 法數 102 enumerations of dharmas
法体 法體 102 essence of all things; spiritual body
法无我 法無我 102 the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
法喜食 102 the joy of the dharma as food
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法行 102 to practice the Dharma
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
筏喻 102 the raft simile
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法云地 法雲地 102 Ground of the Dharma Cloud
法执 法執 102 attachment to dharmas
法住智 102 Dharma-Abiding Wisdom
法座 102 Dharma seat
法布施 102 the gift of teaching the Dharma
法处 法處 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法服 102
 1. Buddhist robes
 2. ceremonial dress
法鼓 102 a dharma drum; dharmadundubhi; dharmabheri
发光地 發光地 102 the ground of radiance
法会 法會 102 a Dharma service; an assembly; dharma-saṃgīti
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法界平等 102 the Dharma realm does not differentiate
法界清净 法界清淨 102 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
法境 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
发露 發露 102 to reveal; to manifest
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
犯戒 102
 1. to break the precepts
 2. Violation of Precepts
梵轮 梵輪 102 Brahma's wheel; Brahmacakka; Dharma wheel
凡圣 凡聖 102
 1. the ordinary and the divine
 2. Ordinary and Sagely
梵住 70 Brahma's abode; divine abode
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便般若 102 prajna of skillful means
方便力 102 the power of skillful means
方便品 102 Chapter on Expedient Means
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
方便说法 方便說法 102 expedient means
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
方等 102 vaipulya; vaidalya; vast; extended
方广 方廣 102 Vaipulya (profound teachings); vaipulya; vast; extended
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
烦恼魔 煩惱魔 102 Māra of afflictions; Māra the tempter; an evil that harms one's mind
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
犯重 102 a serious offense
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
法摄 法攝 102 a means of embracing; a ground for the bonds of fellowship
法属 法屬 102 Dharma friends
法味 102
 1. taste of Dharma
 2. the flavor of the Dharma
法想 102 thoughts of the Dharma
法义 法義 102
 1. the teaching of a principle
 2. definition of the Dharma
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
法主 102
 1. Dharma-lord
 2. someone who presides over a Dharma service
法住 102 dharma abode
非非想 102 neither perceiving nor not perceiving
非生非灭 非生非滅 102 neither produced nor extinguished
非思量 102
 1. Without Thinking
 2. not thinking
非量 102 mistaken understanding
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
风大 風大 102 wind; wind element; wind realm
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
讽颂 諷頌 102 gatha; detached verse
粪秽 糞穢 102 dirt; excrement and filth
分齐 分齊 102 difference
粪扫衣 糞掃衣 102 monastic robes
分位 102 time and position
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛德 102 Buddha virtue
佛弟子 102 a disciple of the Buddha
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛观 佛觀 102 visualization of the Buddha
佛光 70
 1. the glory of the Buddha
 2. Buddha' halo
 3. brocken spectre
 4. Buddha's Light
 5. Fo Guang
佛国品 佛國品 102 Buddha Lands chapter
佛国土 佛國土 70
 1. Buddha's country
 2. buddhakṣetra; a Buddha land
佛慧 102 Buddha's wisdom
佛见 佛見 102 correct views of Buddhist teachings
佛界 102 buddha realm; buddha land; buddha country
佛境界 102 realm of buddhas
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛性 70 Buddha-nature; buddhadhatu
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
佛语 佛語 102
 1. buddhavacana; the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛住 102
 1. Buddha abode
 2. the Buddha was staying at
佛宝 佛寶 102 the treasure of the Buddha
佛道 70
 1. bodhi; enlightenment
 2. the path leading to enlightenment
 3. Buddhahood
 4. the Buddha Way
 5. Way of the Buddha
 6. Buddhist practice
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
佛法无边 佛法無邊 102 the teachings of the Buddha are boundless
佛果 102
 1. becoming a Buddha as the result of long practice
 2. Foguo
佛国 佛國 70
 1. country of the Buddha's birth
 2. Buddha Land
 3. a Buddha land
佛化 102
 1. conversion through the Buddha's teachings
 2. Fohua
佛戒 102 laws of reality observed by all Buddhas
佛境 102 world of the Buddha; realm of the Buddha
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛事 102 a Buddha ceremony; a Buddhist ritual
佛树 佛樹 102 bodhi tree
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
佛心 102
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛眼观 佛眼觀 70 observe them through the Buddha eye
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
覆世界 102 worlds turned upside-down
缚字门 縛字門 102 method of reciting the character va
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
敷具 102 a mat for sitting on; niṣīdana
福生 102 fortunate rebirth
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
福行 102 actions that product merit
福业 福業 102 virtuous actions
甘露门 甘露門 103 The Nectar Gate of Dharma
甘露法 103 ambrosial Dharma
根钝 根鈍 103 limited capacities
根境 103 the field of a sense organ; the objects of the sense organs
根熟菩萨 根熟菩薩 103 bodhisattvas whose roots are mature
功德海 103
 1. Ocean of Merits
 2. Ocean of Merit; yon tan rgya mtsho; guṇasāgara
功德无量 功德無量 103 boundless merit
功德聚 103 stupa
功德圆满 功德圓滿 103 virtuous achievements come to their successful conclusion
共法 103 totality of truth
功力 103 diligence
共许 共許 103 commonly admitted; commonly agreed upon
供养过去无量诸佛 供養過去無量諸佛 103 made offerings to innumerable Buddhas of the past
罣碍 罣礙 103
 1. a hindrance; an impediment
 2. affliction
 3. Hindrance
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
观空 觀空 103
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
 3. Guan Kong
观身不净 觀身不淨 103 contemplate the impurities of the body
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
观法无我 觀法無我 103 contemplate the non-selfhood of phenomena
观行 觀行 103 contemplation and action
观察十方 觀察十方 103 observed the ten directions
灌顶宝冠 灌頂寶冠 103 empowered crown
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
广长舌相 廣長舌相 103 the sign of a broad and long tongue
广心 廣心 103
 1. a broad mind
 2. Guang Xin
广长舌 廣長舌 103 a broad and long tongue
广大无边 廣大無邊 103 infinite
广大心 廣大心 103 magnanimous
光德 103 radiant attainment; prabhāsaprāptā; avabhāsaprāptāyā
广说 廣說 103 to explain; to teach
鬼病 103 illness caused by a demon
归敬 歸敬 103 namo; to pay respect to; to take refuge
归命 歸命 103
 1. namo; to pay respect to; homage
 2. to devote one's life
归依佛 歸依佛 103 to take refuge in the Buddha
果德 103 fruit of merit
果位 103 stage of reward; stage of attainment
果相 103 reward; retribution; effect
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
果分 103 effect; reward
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
过去心不可得 過去心不可得 103 the mind of the past cannot be obtained
果证 果證 103 realized attainment
海会众 海會眾 104 Great Assembly
含灵 含靈 104 living things; having a soul
毫相 104 urna
和敬 104 Harmony and Respect
河沙 104 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
和合众 和合眾 104 saṃgha; monastic gathering
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
黑白月 104 first and second half of the month
黑月 104 second half of the month; kṛṣṇapakṣa
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
弘誓愿 弘誓願 104 great vows
弘誓 104 great vows
后际 後際 104 a later time
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
后五 後五 104 following five hundred years
后得智 後得智 104
 1. aquired wisdom
 2. acquired wisdom
后身 後身 104 last body; next body; last rebirth
后说 後說 104 spoken later
护世 護世 104 protectors of the world
化导 化導 104 instruct and guide
化度 104 convert and liberate; teach and save
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
华香 華香 104 incense and flowers
化法 104 doctrines of conversion
化佛 104 a Buddha image
坏苦 壞苦 104 suffering from impermanence
坏相 壞相 104 state of destruction
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
幻惑 104
 1. illusory
 2. to delude
还灭 還滅 104 ceasing; cessation; nivṛtti
幻人 104 an illusionist; a conjurer
幻师 幻師 104
 1. an illusionist; a conjurer
 2. magician
幻士 104 an illusionist; a conjurer
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化人 104 a conjured person
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
化现 化現 104 a incarnation
化作 104 to produce; to conjure
毁法 毀法 104 persecution of Buddhism
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
秽国 穢國 104 impure land
慧解脱 慧解脫 104 one who is liberated through wisdom; prajñāvimukta
慧品 104 body of wisdom; aggregate of wisdom; prajñā-skandha
毁辱 毀辱 104 to slander and humiliate
恚所覆 104 overcome by aversion
秽土 穢土 104 impure land
慧无减 慧無減 104 wisdom never regresses
迴心 104 to turn the mind towards
慧蕴 慧蘊 104 aggregate of wisdom; prajñāskandha
慧命 104
 1. wisdom-life
 2. friend; brother
灰土 104 dust
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
毁呰 毀呰 104 to denigrate
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
惛沈 104 lethargy; gloominess
火大 104 fire; element of fire
获清凉 獲清涼 104 obtaining cool; śītabhūta
火宅 104
 1. the parable of the burning house
 2. burning house
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
火焰 104 blazing; jvālā
护者 護者 104 protector; demon; rākṣasa
极成 極成 106 agreed by both sides; mutually accepted; prasiddha
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
集谛 集諦 106 the truth of the cause of suffering; the noble truth of the cause of suffering
济度 濟度 106 to ferry across
假相 106 Nominal Form
迦字门 迦字門 106 method of reciting the character ka
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
见大 見大 106 the element of visibility
见道 見道 106
 1. to see the Way
 2. darśanamārga; path of vision
见佛闻法 見佛聞法 106 to see a Buddha and hear the teachings of the Dharma
见相 見相 106 perceiving the subject
见修 見修 106 mistaken views and practice
见一切佛 見一切佛 106 see all buddhas
见着 見著 106 attachment to meeting with people
健达缚 健達縛 106 a gandharva
见谛 見諦 106 realization of the truth
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
降魔 106 to subdue Mara; to defeat evil
简择 簡擇 106 to chose
教行 106 teaching and practice; instruction and conduct
交彻 交徹 106 interpermeate
教诫 教誡 106 instruction; teaching
憍逸 106 untouchable; dalit
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
伽他 106 gatha; verse
加行 106
 1. Special Effort Applied Toward Practices
 2. prayoga; preparation; syllogism
跏坐 106 sit with crossed legs; sit in the lotus position
寂定 106 samadhi
戒波罗蜜 戒波羅蜜 106 sila-paramita; the paramita of proper conduct
皆得成佛 106 all can become Buddhas; may attain Buddhahood
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
戒禁取 106 clinging to superstitious rites
戒品 106 body of morality; aggregate of morality; śīla-skandha
界系 界繫 106 bound to the three realms
戒相 106 different forms of precepts; characteristics of precepts
戒蕴 戒蘊 106 aggregate of morality; śīlaskandha
戒法 106 the rules of the precepts
界分 106 a region; a realm
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
劫火 106 kalpa fire
结跏趺坐 結跏趺坐 106 sitting with crossed legs; to sit in the full lotus position
结界 結界 106
 1. boundary; temple boundary; sīmā
 2. Restricted Area
解空 106 to understand emptiness
揭路荼 106 garuda
戒名 106 kaimyō; posthumous name
界内 界內 106 within a region; within the confines
劫烧 劫燒 106 kalpa fire
解脱道 解脫道 106
 1. the path of liberation; vimuktimārga
 2. the path of liberation
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
解脱味 解脫味 106 the flavor of liberation
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
解脱知见蕴 解脫知見蘊 106 aggregate of knowledge and experience of liberation; vimuktijñānadarśanaskandha
解脱果 解脫果 106 visaṃyogaphala; disconnection fruition; separation effect
解脱身 解脫身 106 body of liberation; aggregate of liberation; vimukti-skanda
解脱蕴 解脫蘊 106 aggregate of liberation; vimuktiskanda
戒香 106
 1. the fragrance of discipline
 2. fragrance of precepts
解行 106 to understand and practice
戒行 106 to abide by precepts
极光净天 極光淨天 106 ābhāsvara deva
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
妓乐 妓樂 106 music
金刚身 金剛身 106 the diamond body
近圆 近圓 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
净财 淨財 106 transparent finance
净地 淨地 106 a pure location
净法眼 淨法眼 106 pure dharma eye
净观 淨觀 106 pure contemplation
境界相 106 world of objects; the external phenomenal world
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
净莲 淨蓮 106 Pure Lotus
净天 淨天 106 pure devas
境相 106 world of objects
敬信 106
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
净修 淨修 106 proper cultivation
净眼 淨眼 106
 1. pure eyes
 2. Vimalanetra
净衣 淨衣 106 pure clothing
境智 106 objective world and subjective mind
金刚三摩地 金剛喻三摩地 106 vajropamasamādhi
金刚喻定 金剛喻定 106 adamantine-like concentration; vajropamasamādhi
金刚心 金剛心 106
 1. Diamond heart
 2. adamantine-like mind
 3. adamantine-like concentration; vajropamasamādhi
金刚喻心 金剛喻心 106 vajropamasamādhi
净持 淨持 106 a young boy
经法 經法 106 canonical teachings
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净法界 淨法界 106 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
净国 淨國 106 pure land
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
殑伽沙劫 106 as many kalpas as there are grains of sand in the Ganges River
净界 淨界 106 pure land
净戒 淨戒 106
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
净居 淨居 106 suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
净妙 淨妙 106 pure and subtle
净命 淨命 106 friend; brother; āyuṣman
净心 淨心 106
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
净业 淨業 106
 1. pure karma; good karma
 2. Pure Karma
紧捺洛 緊捺洛 106 kimnara
金人 106 golden person; Buddha statue
近事 106 disciple; lay person
尽十方 盡十方 106 everywhere
尽十方界 盡十方界 106 everywhere
近事男 106 male lay person; upāsaka
近事女 106 female lay person; upāsikā
尽智 盡智 106 understanding of the eradiction of afflictions; kṣayajñāna
近住 106 fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
九想 106 nine perceptions; navasamjna
救一切 106 saviour of all beings
九有 106 nine lands; nine realms
究竟即 106 ultimate identity
救世 106 to save the world
极微 極微 106 atom; particle; paramāṇu
极微尘 極微塵 106 atom; particle; paramāṇu
伎乐 伎樂 106 music
集智 106 understanding of the arising of cause and effect; understanding of the second of the four noble truths
俱空 106 both self and all things are empty
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第八 106 scroll 8
卷第二 106 scroll 2
卷第二十 106 scroll 20
卷第九 106 scroll 9
卷第六 106 scroll 6
卷第七 106 scroll 7
卷第三 106 scroll 3
卷第十 106 scroll 10
卷第十八 106 scroll 18
卷第十九 106 scroll 19
卷第十六 106 scroll 16
卷第十七 106 scroll 17
卷第十三 106 scroll 13
卷第十四 106 scroll 14
卷第十五 106 scroll 15
卷第十一 106 scroll 11
卷第十二 106 scroll 12
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
觉有情 覺有情 106
 1. An Enlightened Sentient Being
 2. awakened sentient being
决定心 決定心 106 the deciding mind
觉分 覺分 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
觉心 覺心 106
 1. mind of enlightenment
 2. Juexin
 3. Kakushin
决择 決擇 106 to judge and select
觉者 覺者 106 awakened one
觉真 覺真 106 prabuddha-tattva
觉支 覺支 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
俱利 106 Kareri
聚沫 106 foam; phena
具寿 具壽 106 friend; brother; āyuṣman
具足清净 具足清淨 106 complete and pure
开显 開顯 107 open up and reveal
开悟他 開悟他 107 to enlighten others
堪能 107 ability to undertake
堪忍 107 to bear; to endure without complaint
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
客尘 客塵 107 external taint
空不异色 空不異色 107 empty no different from form
空法 107 to regard all things as empty
空观 空觀 107 to observe emptiness; to reflect on the emptiness of all phenomenon
空即是色 107 empty just form
空见 空見 107
 1. view of emptiness
 2. View of Emptiness
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
空门 空門 107
 1. the teaching that everything is emptiness
 2. Gate of Emptiness
空三摩地 107 the samādhi of emptiness
空无边处 空無邊處 107 ākāśānantyāyatana; akasanantyayatana; sphere of infinite space; abode of infinite space
空行 107 practicce according to emptiness
空有 107
 1. non-existent and existent; emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空中无色 空中無色 107 within emptiness there is no form
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空净 空淨 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空理 107 principle of śūnya; principle of emptiness
空无 空無 107
 1. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空闲处 空閑處 107 araṇya; secluded place
空性 107
 1. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
口四 107 four unwholesome acts of speech
苦谛 苦諦 107 the truth of suffering; the noble truth of the existence of suffering
苦果 107
 1. suffering as a karmic result
 2. Effects of Suffering
苦集灭道 苦集滅道 107
 1. Suffering, Cause, End, and Path
 2. the fourfold noble truth; four noble truths
苦灭 苦滅 107 the cessation of suffering
苦灭道圣谛 苦滅道聖諦 107 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
苦灭圣谛 苦滅聖諦 107 the noble truth of the extinction of suffering
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
苦受 107 the sensation of pain
苦智 107 understanding of the fact of suffering
旷劫 曠劫 107
 1. a past kalpa
 2. since ancient times
苦毒 107 pain; suffering
苦海 107
 1. ocean of suffering
 2. sea of suffering; abyss of worldly suffering
愦閙 憒閙 107 clamour
苦际 苦際 107 limit of suffering
苦集 107 accumulation as the cause of suffering
苦痛 107 the sensation of pain
苦行 107
 1. austerity
 2. to practice ascetism
苦行六年 107 six years practicing ascetism
苦乐 苦樂 107 joy and pain
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
兰若 蘭若 108
 1. temple; monastery
 2. Aranya
 3. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐苦 樂苦 108 happiness and suffering
乐求 樂求 108 seek pleasure
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
乐修 樂修 108 joyful cultivation
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
了别 了別 108 to distinguish; to discern
类智 類智 108 knowledge extended to the higher realms
乐受 樂受 108 sensation of pleasure; perception of pleasure
礼佛 禮佛 108
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
离垢地 離垢地 108 the ground of freedom from defilement
理观 理觀 108 the concept of truth
利乐 利樂 108 blessing and joy
利乐有情 利樂有情 108
 1. to give joy to sentient beings
 2. To Bring Benefit and Joy to Sentient Beings
离念 離念 108 transcends conception
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离生喜乐 離生喜樂 108 rapture and pleasure born from withdrawal
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
离世间 離世間 108 transending the world
利他行 108 Deeds to Benefit Others
利物 108 to benefit sentient beings
离相寂灭 離相寂滅 108 transcending appearances, calmness and extinction
离一切分别 離一切分別 108 transcends all forms of discrimination
离欲 離欲 108 free of desire
量等 108 the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
两足尊 兩足尊 108
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲华眼 蓮華眼 108 blue lotus eyes; padmanetra
了知 108 to understand clearly
利根 108 natural powers of intelligence
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
离过 離過 108 eliminating faults; vāntadoṣa
离间语 離間語 108 slander; divisive speech
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
离苦 離苦 108 to transcend suffering
离苦得乐 離苦得樂 108 to abandon suffering and obtain happiness
灵庙 靈廟 108 stupa
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
领解 領解 108 to understand what is taught; to receive and interpret
领纳 領納 108 to accept; to receive
灵瑞花 靈瑞花 108 udumbara flower
理实 理實 108 truth
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六处缘触 六處緣觸 108 from the six sense media as a requisite condition comes contact
六根清净 六根清淨 108 Purity of the Six Senses
六界 108 six elements; six realms
六境 108 the objects of the six sense organs
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六念 108 the six contemplations
六神通 108 the six supernatural powers
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
六受 108 the six perceptions; six vedanas
六隨念 108 the six contemplations
六通 108 six supernatural powers
六斋日 六齋日 108
 1. six days of abstinence
 2. Six Days of Purification
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
六法 108 the six contemplations
六识 六識 108 the six consciousnesses; the six types of sensory consciousness
六十二见 六十二見 108 sixty two views
利行 108
 1. Beneficial Deeds
 2. altruism
 3. altruism
利养 利養 108 gain
利益心 108
 1. hita-citta
 2. Hitadhyasayin
离欲地 離欲地 108 stage of freedom from desire; vītarāgabhūmi
龙神 龍神 108 dragon spirit
龙众 龍眾 108 dragon spirits
漏尽通 漏盡通 108 destruction of all affliction
漏尽智证通 漏盡智證通 108 the power of understanding of the eradiction of afflictions
露地 108 dewy ground; the outdoors
露地住 108 dwelling in an open place
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
路迦 108 loka
轮宝 輪寶 108 cakra-ratna; wheel treasures
轮王 輪王 108 wheel turning king
轮相 輪相 108 stacked rings; wheel
论义 論義 108 upadeśa; upadesa
轮转生死 輪轉生死 108 passing through the cycle of life and death
逻刹娑 邏剎娑 108 a raksasa
罗刹娑 羅剎娑 108 a raksasa
律仪 律儀 108
 1. rules and ceremonies
 2. Vinaya and Rules
律仪戒 律儀戒 108 the precepts for proper conduct
马宝 馬寶 109 the treasure of horses; aśvaratna
梦相 夢相 109 a sign in a dream
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙理 109
 1. a suble principle; a wonderous principle
 2. Miaoli
妙门 妙門 109 a way of practice; a path to enlightenment
妙色 109 wonderful form
妙香 109 fine incense
妙行 109 a profound act
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙喜 109 Miaoxi; Dahui Zonggao; Zonggao
妙眼 109 marvelous eye; sunetra
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
妙月 109 sucandra
灭谛 滅諦 109 the truth of the cessation of suffering; the noble truth of the extinction of suffering
灭定 滅定 109 the cessation of perception and sensation; nirodhasamāpatti
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
灭尽定 滅盡定 109 the cessation of perception and sensation; nirodhasamāpatti
灭受想定 滅受想定 109 the cessation of perception and sensation; nirodhasamāpatti
灭道 滅道 109 extinction of suffering and the path to it
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
灭佛 滅佛 109 persecution of Buddhism
灭后 滅後 109 after the Buddhas's Nirvāṇa
灭智 滅智 109 understanding of the extinction of suffering; understanding of the third of the four noble truths
命命鸟 命命鳥 109 kalavinka; jivajivaka bird
名色缘六处 名色緣六處 109 from name-and-form as a requisite condition come the six sense media
明相 109
 1. early dawn
 2. Aruṇa
密语 密語 109 mantra
密意 109
 1. hidden meaning
 2. Secret Intentions
迷执 迷執 109 delusive grasphing
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
莫呼洛伽 109 mahoraga
魔界 109 Mara's realm
魔境 109 Mara's realm
魔境界 109 Mara's realm
末罗 末羅 109
 1. jasmine; mallika
 2. Malla
末那 109 manas; mind
摩纳婆 摩納婆 109
 1. māṇava; a youth
 2. Māṇava; Māṇavaka
摩尼 109 mani; jewel
末尼 109 mani; jewel
末尼宝 末尼寶 109 mani jewel
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
牟呼栗多 109 muhurta
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
魔障 77
 1. mara-hindrance
 2. Māra-hindrances
木叉 109
 1. rules of conduct for monks; prātimokṣa
 2. liberation; emancipation; vimokṣa
牧牛 109 cowherd
拏字门 拏字門 110 method of reciting the character ḍa
娜字门 娜字門 110 method of reciting the character da
男根 110 male organ
难胜 難勝 110 very difficult to overcome
难胜地 難勝地 110 the ground of mastery of final difficulties
难思 難思 110 hard to believe; incredible
难思议 難思議 110
 1. inconceivable
 2. Inconceivable
难信 難信 110 hard to believe
难信难解 難信難解 110 hard to believe and hard to understand
南谟 南謨 110 namo; to pay respect to; homage
恼害 惱害 110 malicious feeling
纳受 納受 110
 1. to receive; to accept
 2. to accept a prayer
那庾多 110 a nayuta
内法 內法 110 the Buddhadharma; the Dharma
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
能变 能變 110 able to change
能持 110 ability to uphold the precepts
能信 110 able to believe
能化 110 a teacher
能立 110 a proposition; sādhana
能破 110 refutation
能所 110 ability to transform and transformable
能行 110 ability to act
能缘 能緣 110 conditioning power
念法 110
 1. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
念清净 念清淨 110 Pure Mind
念住 110 a foundation of mindfulness
念力 110
 1. the power of mindfulness
 2. Power of the Mind
念言 110 words from memory
鸟迹 鳥迹 110
 1. traces left in the air by a bird
 2. bird tracks
涅槃寂静 涅槃寂靜 78 Nirvana is perfect tranquility
涅槃界 110 nirvāṇa-dhātu; the realm of Nirvāṇa
腻沙 膩沙 110 usnisa
尼师坛 尼師壇 110 a mat for sitting on; niṣīdana
牛头栴檀 牛頭栴檀 110 ox-head sandalwood
牛王 110 king of bulls
诺瞿陀 諾瞿陀 110 Indian banyan; nyagrodha tree
女宝 女寶 110 precious maiden
傍生 112 [rebirth as an] animal
傍生趣 112 animal rebirth
毘钵舍那 毘鉢舍那 112 insight; vipaśyanā; vipassanā
品第一 112 Chapter One
毘奈耶 112 monastic discipline; vinaya
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等心 112 an impartial mind
平等性 112 universal nature
平等性智 112 wisdom of universal equality
譬如春时 譬如春時 112 the simile of springtime
譬如女人怀妊 譬如女人懷妊 112 the simile of the woman who is pregnant
譬如有人欲见大海 譬如有人欲見大海 112 simile about a man who wanted to see the ocean
譬喻品 112 Chapter on Similes
婆字门 婆字門 112 method of reciting the character bha
颇字门 頗字門 112 method of reciting the character pha
破法 112 to go against the Dharma; to act contrary to the Buddha's teaching
破见 破見 112 to break the precepts; to break away from righteous view; to deviate from righteous views
普观 普觀 112 contemplation of oneself reborn in the Pure Land
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩萨行者 菩薩行者 112 a bodhisattva practitioner
普拔 112 pariṇāyaka
普见 普見 112 observe all places
普明 112
 1. samanta-prabha
 2. Pu Ming
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨品 菩薩品 112 Bodhisattvas chapter
菩萨僧 菩薩僧 112
 1. bodhisatta
 2. monastics belonging to a Mahayana school
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨位 菩薩位 112 bodhisattvahood
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨地 菩薩地 112 stage of bodhisattva; bodhisattvabhūmi
菩萨行品 菩薩行品 112 Bodhisattva Practice chapter
菩提分 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提无相 菩提無相 112 enlightenment has no appearance
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
普照十方 112 shines over the ten directions
七财 七財 113 seven kinds of spiritual wealth
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七法 113 seven dharmas; seven teachings
七返 113 seven returns
七觉支 七覺支 113
 1. the Seven Factors of Enlightenment
 2. seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七善 113
 1. seven dharmas; seven teachings
 2. seven excellent aspects
七圣财 七聖財 113 seven kinds of spiritual wealth
其土清净 其土清淨 113 his field will be magnificent
起信 113 the awakening of faith
千佛 113 thousand Buddhas
悭心 慳心 113 a miserly mind
且止 113 obstruct
契经 契經 113 a sutra; a sūtra; a scripture; a discourse
七觉 七覺 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
起灭 起滅 113 saṃsāra; life and death
勤苦 113 devoted and suffering
勤行 113 diligent practice
勤行布施 113 bestowing immense alms
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
清净心 清淨心 113 pure mind
清规 清規 113
 1. monastic rules
 2. Pure Rule
清净法界 清淨法界 113 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
清净法眼 清淨法眼 113 pure dharma eye
清净慧 清淨慧 113
 1. pure wisdom; visuddhamati
 2. Visuddhamati
清净众 清淨眾 113 the monastic community
轻慢 輕慢 113 to belittle others
勤求 113 to diligently seek
求道 113
 1. Seeking the Way
 2. to seek the Dharma
求法 113 to seek the Dharma
取果 113 a producing seed; producing fruit
趣苦灭道圣谛 趣苦滅道聖諦 113 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
取缘有 取緣有 113 From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.
取蕴 取蘊 113 aggregates of attachment; aggregates that are the objects of grasping; upādānaskandha
佉字门 佉字門 113 method of reciting the character kha
劝持 勸持 113 Urging Devotion
劝发 勸發 113 encouragement
劝请 勸請 113 to request; to implore
劝修 勸修 113 encouragement to cultivate
取分 113 vision part
取灭度 取滅度 113 to enter Nirvāṇa; to pass away
取着 取著 113 grasping; attachment
染相 114 characteristics of defilement
染法 114 kleśa; mental affliction
染净 染淨 114 impure and pure dharmas
染污法 114 kleśa; kilesa; a mental affliction; defilement
染污心 114 afflicted mind; kliṣṭa-citta
染心 114 afflicted mind; kliṣṭa-citta
绕佛 繞佛 114 to circumambulate the Buddha
饶益有情 饒益有情 114
 1. to benefit living beings
 2. to benefit sentient beings
热病 熱病 114 jaundice; kāmalā
忍波罗蜜 忍波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
人非人 114 kijnara; human or non-human being
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
人空 114 empty of a permanent ego
任运 任運 114 to accomplish something by letting it occur naturally
人中尊 114 the Honored One among humans
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人王 114 king; nṛpa
人相 114 the notion of a person
忍行 114
 1. cultivation of forbearance
 2. Khemaṁkara
人众 人眾 114 many people; crowds of people
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
日观 日觀 114 contemplation of the sun
日月光 114 Sun, Moon, and Light
日月星 114 sun, moon and star
肉髻 114 usnisa
入般涅槃 114 to enter Parinirvāṇa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
入佛 114 to bring an image of a Buddha
入寂 114 to enter into Nirvāṇa
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
如来佛 如來佛 114 Tathagata Buddha
如理 114 principle of suchness
如理作意 114 attention; engagement
如梦 如夢 114 like in a dream
入灭 入滅 114
 1. to enter into nirvana
 2. to enter Nirvāṇa; to pass away
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
入三摩地 114 Enter Into Samadhi
入圣 入聖 114 to become an arhat
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
入道 114
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
如来出现 如來出現 114 the Tathagata appears
如来弟子 如來弟子 114 the Tathāgata's disciples
如来法身 如來法身 114 Dharmakāya of the Tathāgata
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来身相 如來身相 114 the appearance of the Tathāgata's body
如來十号 如來十號 82 the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如来藏 如來藏 82
 1. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
 2. Tathagatagarbha
 3. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
如来地 如來地 114 state of a Tathāgata
若字门 若字門 114 method of reciting the character ja
如如 114
 1. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
 2. Thusness
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实修行 如實修行 114 to cultivate according to thusness
如实智 如實智 114 knowledge of all things
如实知 如實知 114
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
入胎 114 Entry into the womb; to be conceived from Heaven
儒童 114 a young boy
入心 114 to enter the mind or heart
如意宝珠 如意寶珠 114 mani jewel; cintāmaṇi
如意珠 114 mani jewel
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
萨嚩 薩嚩 115 sarva; all
萨迦耶见 薩迦耶見 115 the view or belief that there is a real self; satkāyadṛṣṭi; sakkāyadiṭṭhi
三变 三變 115 three transformations
三不善根 115 the three unwholesome roots
三大 115 the three greatnesses; triple significance
三等持 115 three samādhis
三定 115 three samādhis
三毒 115 three poisons; trivisa
三恶趣 三惡趣 115 the three evil rebirths; the three evil realms
三法 115 the three aspects of the Dharma
三佛 115 Trikāya; the three bodies of the Buddha
三根 115
 1. the three grade of wholesome roots
 2. the three unwholesome roots
 3. the three roots with no outflows; the three passionless roots
三结 三結 115 the three fetters
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三轮 三輪 115 the three cycles
三明 115 three insights; trividya
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三三摩地 115 three samādhis
三乘 115
 1. three vehicles; triyāna; triyana
 2. Three Vehicles
三生 115
 1. three lives; three rebirths
 2. Three Lifetimes
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三十二大丈夫相 115 thirty two marks of excellence
三十二大士相 115 thirty two marks of excellence
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三十七菩提分法 115 Bodhipakkhiyadhamma
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三无数劫 三無數劫 115 the three Asankhyeya kalpas; the three Kalpas; the three Asankya-kalpas
三相 115 the three marks of existence; trilakṣaṇa; tilakkhaṇa
三性 115 the three natures; trisvabhava
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三衣 115 the three robes of monk
三匝 115 to circumambulate three times
三灾 三災 115 Three Calamities
三祇 115 the three Asankhyeya kalpas; the three Kalpas; the three Asankya-kalpas
三转 三轉 115 Three Turnings Dharma Wheel
三转十二行相 三轉十二行相 115 three turnings and twelve phases of action; tri-parivarta-dvādaśākāra-dharma-cakra-pravartana
三福 115 three bases of merit
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
三归 三歸 115 to take refuge in the Triple Gem
三归依 三歸依 115 to take refuge in the Triple Gem
散华 散華 115 scatters flowers
散花 115 scatters flowers
三际 三際 115 past, present, and future
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
三藐三菩提 115 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩呬多 115 equipose; samāhita
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
散善 115 virtuous conduct without methodical structure
三涂 三塗 115
 1. the three evil states of existence
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
三无漏根 三無漏根 115 the three roots with no outflows; the three passionless roots
三心 115 three minds
散心 115 a distracted mind
三智 115 three kinds of wisdom
三字 115 three characters
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
色即是空 115 form is just empty
色界 115 realm of form; rupadhatu
色入 115 entrances for objects of the senses
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色声 色聲 115 the visible and the audible
色受想行识 色受想行識 115 five aggregates; five skandhas; five dharmas
色想 115 form-perceptions
色心 115 form and the formless
色蕴 色蘊 115 the aggregate of form; rūpaskandha
色不异空 色不異空 115 form is no different from empty
色处 色處 115 the visible realm
色法 115 rupadharma; physical objects the phenomenal world
色界系 色界繫 115 bonds to dharmas in the Realm of Form
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
僧伽胝 115 samghati; monastic outer robe
僧伽蓝 僧伽藍 115 sangharama; samgharama; samghārama; temple; monastery
僧园 僧園 115 Buddhist temple
僧众 僧眾 115 the monastic community; the sangha
色贪 色貪 115 rūparāga; craving for existence in the rūpadhātu
色有 115 material existence
沙字门 沙字門 115 method of reciting the character ṣa
沙门果 沙門果 115 the fruit of śramaṇa practice
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善慧地 115 the ground of finest discriminatory wisdom
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善神 115 benevolent spirits
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
山王 115 the highest peak
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
善因 115 Wholesome Cause
善本 115 virtuous roots; wholesome roots; kusalamula
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
扇多 115 sānta; tranquil; calm
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
上二界 115 upper two realms
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
上人 115
 1. shangren; senior monastic
 2. supreme teacher
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善净 善淨 115 well purified; suvisuddha
善利 115 great benefit
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善巧方便 115 skillful and expedient means
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善权 善權 115 upāyakauśalya; kauśalya; skill in means
善权方便 善權方便 115 upāya-kauśalya; skill in means
善顺 善順 115
 1. sūrata; well disposed towards; compassionate
 2. Sūrata
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善友 115
 1. a Dharma friend; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
 2. Sabbamitta; Sarvamitra
善友教 115 instructed by a spiritual teacher
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
少善根 115 few good roots; little virtue
少欲 115 few desires
烧然 燒然 115 to incinerate
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
舌根 115 organ of taste; tongue
摄一切法 攝一切法 115 embraces all dharmas
摄持 攝持 115 parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
摄伏 攝伏 115 grahaṇa; to seize; to hold
摄护 攝護 115 parigraha; to protect
摄化 攝化 115 protect and transform
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
设利罗 設利羅 115 relics; ashes after cremation
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
身等 115 equal in body
深法 115 a profound truth
身根 115 sense of touch
身坏命终 身壞命終 115 the break-up of the body, after death
神境 115 teleportation; supernormal powers
深经 深經 115 Mahāyāna sūtras; profound scriptures
身空 115 inside and outside are empty; intrinsically
深妙 115 profound; deep and subtle
深难见 深難見 115 profound and difficult to see
身识 身識 115 body consciousness; consciousness of touch; kāyavijñāna
身受 115 the sense of touch; physical perception
身受心法 115 four bases of mindfulness
身心无惓 身心無惓 115 never did I feel fatigue of body or mind
身业 身業 115 physical karma
深义 深義 115 deep meaning
身语意 身語意 115 physical actions, speech, and thought
身证 身證 115 bodily witness; one who has bodily testimony; kāyasākṣin
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
神变事 神變事 115 wonderous apparitions
胜处 勝處 115 abode of superiority; station of mastery; abhibhāyatana
圣谛 聖諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
圣弟子 聖弟子 115 a disciple of the noble ones
生法 115 sentient beings and dharmas
圣法 聖法 115 the sacred teachings of the Buddha
圣凡 聖凡 115
 1. sage and common person
 2. sage and ordinary
胜果 勝果 115 the wonderful fruit; the surpassing fruit
圣果 聖果 115 sacred fruit
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生敬重 115 gives rise to veneration
生忍 115 Ordinary Patience
生身 115 the physical body of a Buddha
生天 115 highest rebirth
胜义谛 勝義諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
胜愿 勝願 115 spureme vow
生缘老死 生緣老死 115 from birth as a requisite condition, then aging and death
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜定 勝定 115 equipose; samāhita
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
生佛 115
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
胜观 勝觀 115 Vipaśyī
圣教 聖教 115 sacred teachings
胜解 勝解 115 adhimokṣa; adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生灭相 生滅相 115 the characteristics of saṃsāra
生起 115 cause; arising
胜人 勝人 115 best of men; narottama
生生 115
 1. the cycle of rebirth
 2. generation after generation
 3. uninterupted growth
 4. to earn a living
 5. to live
 6. truly still alive
胜施 勝施 115 granting wishes; varada
生死际 生死際 115 the realm of Samsara
生死苦 生死苦 115 suffering of Saṃsāra
生死海 115 the ocean of Saṃsāra
圣位 聖位 115 sagehood stage
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
圣众 聖眾 115 holy ones
身见 身見 115 views of a self
身界 115 ashes or relics after cremation
神境智证通 神境智證通 115 teleportation; ṛddy-abhijña
神境智通 115 teleportation; ṛddy-abhijña
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
沈水香 115 aguru
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
深信因果 115 believe firmly in cause and effect
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
舌相 115 the sign of a broad and long tongue
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
摄心 攝心 115 to concentrate
摄益 攝益 115 anugraha; to benefit
摄引 攝引 115 to guide and protect
施波罗蜜 施波羅蜜 115 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
十不善业道 十不善業道 115 ten unwholesome behaviors
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十度 115 ten pāramitās; ten perfections
十恶 十惡 115 the ten evils
十恶业道 十惡業道 115 ten unwholesome behaviors
十二处 十二處 115 ayatana; twelve sense bases; twelve sense-media; twelve bases of cognition
十二缘起 十二緣起 115
 1. twelve links of dependent origination; twelve nidānas
 2. the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十二支缘起 十二支緣起 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十方三世 115 Ten Directions and Three Periods of Time
十号 十號 115 the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata
示教 115 to point and instruct
十戒 115
 1. ten precepts
 2. ten precepts
是苦集 115 this is the origin of pain
是苦灭 是苦滅 115 this is the suppression of pain
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
石女儿 石女兒 115 the son of an infertile woman
十忍 115 ten kinds of acceptance; ten kinds of tolerance
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善道 115 ten wholesome kinds of practice
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
十身 115 ten bodies; ten aspects of Buddhakaya
施物 115 The Gift
施无畏 施無畏 115
 1. abhayandada; bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
十想 115 ten notions
识心 識心 115 the controlling function of the mind
十学处 十學處 115 ten points of training
实义 實義 115 true meaning; true doctrine
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
识缘名色 識緣名色 115 from consciousness as a requisite condition comes name-and-form
识蕴 識蘊 115 consciousness aggregate; vijñānaskandha; viññāṇakhandha
施者 115 The Giver
实智 實智 115
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
识住 識住 115 the bases of consciousness
是诸法空相 是諸法空相 115 this is the emptiness of all dharmas
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
十八界 115 eighteen realms
十八空 115 eighteen kinds of emptiness; eighteen aspects of emptiness
十二杜多功德 115 twelve ascetic practices
十二分教 115 dvādaśaṅga; the twelve divisions of Buddhist literature
实法 實法 115 true teachings
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
世间相 世間相 115 the characteristics of the world
世间智 世間智 115 worldly knowledge; secular understanding
世间法 世間法 115
 1. world law; lokadharma; lokadhamma
 2. Worldly Rules
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
实利 實利 115 relics; ashes after cremation
尸利沙 115 śirīṣa /acacia tree
十六大菩萨 十六大菩薩 115 the sixteen great bodhisattvas
尸罗 尸羅 115 sila; commitment to not doing harm
十善 115 the ten virtues
施设 施設 115 to establish; to set up
施食 115
 1. to give food
 2. Food Bestowal
世俗谛 世俗諦 115 worldly truth; conventional truth; relative truth; mundane truth
世俗智 115 secular understanding
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
事相 115 phenomenon; esoteric practice
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
实相般若 實相般若 115 prajna of true reality
实性 實性 115
 1. true nature
 2. actual nature
实语 實語 115 true words
施主 115
 1. benefactor
 2. an alms giver; a donor
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子之座 師子之座 115 throne
师子座 師子座 115 lion's throne
受持三归 受持三歸 115 take refuge in the Triple Gem
受法 115 to receive the Dharma
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
授记作佛 授記作佛 115 were bestowed the prediction that they would attain buddhahood
受戒 115
 1. Take the Precepts
 2. to take precepts
寿量 壽量 115 Lifespan
受想 115 sensation and perception
受缘爱 受緣愛 115 from feeling as a requisite condition comes craving
受别 受別 115 a prophecy
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
授记品 授記品 115 Chapter on Bestowing a Prophesy
受决 受決 115 a prophecy
受苦无穷 受苦無窮 115 suffer for eternity
受食 115 one who receives food
受用身 115 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
授与 授與 115 to award; to confer
受蕴 受蘊 115 aggregate of sensation; vedanā
戍达罗 戍達羅 115 sudra; shudra; slave class
水界 115 water; water realm; water element
水大 115 element of water
顺忍 順忍 115 obedient patience
顺世 順世 115
 1. to die (of a monastic)
 2. materialistic; lokāyata
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
说净 說淨 115 explained to be pure
说欲 說欲 115 explanation of desire
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
数取趣 數取趣 115 pudgala; individual; person
四辩 四辯 115 the four unhindered powers of understanding
四兵 115 four divisions of troups
四倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四大种 四大種 115 the four great seeds; the four great elements
四等 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四颠倒 四顛倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四法 115 the four aspects of the Dharma
四梵住 115 the four brahmaviharas
四界 115 four dharma realms
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四句 115 four verses; four phrases
四军 四軍 115 four divisions of troups
死苦 115 death
死魔 115 the evil of death; Māra of death
四魔军 四魔軍 115 the four armies of Mara
四念 115 four bases of mindfulness
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四摄事 四攝事 115 the four means of embracing
四生 115 four types of birth
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四神足 115 the four kinds of teleportation
四维 四維 115
 1. the four half points of the compass
 2. four social bonds
四威仪 四威儀 115 Four Kinds of Comportment; four comportments
四无色 四無色 115 four formless heavens
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍 四無礙 115 the four unhindered powers of understanding
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无量心 四無量心 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四修 115 four kinds of cultivation
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
四重 115 four grave prohibitions
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
四重罪 115 four grave prohibitions
四恶趣 四惡趣 115 four evil destinies
四果 115 four fruits
四取 115 four types of clinging
死尸 死屍 115 a corpse
四事 115 the four necessities
四无畏 四無畏 115 four kinds of fearlessness
四缘 四緣 115 the four conditions
速得成就 115 quickly attain
宿业 宿業 115 past karma
宿因 115 karma of past lives
速证菩提 速證菩提 115 enlightenment is quickly attained
窣堵波 115 a stupa
随法行 隨法行 115 Follow the Dharma
随烦恼 隨煩惱 115 secondary afflictions; subsequent effects of mental afflictions; upakleśa
随分 隨分 115
 1. according to the part assigned; according to lot
 2. according to ability
 3. according to (one's) allotment
 4. Dharmatāra Sūtra
随一 隨一 115 mostly; most of the time
随缘 隨緣 115
 1. Follow Conditions
 2. to accord with conditions
 3. to act in accordance with causes and conditions
随逐 隨逐 115 to attach and follow
随类 隨類 115 according to type
随眠 隨眠 115 a predisposition to unwholesome mental states; anuśaya; anusaya
随求 隨求 115 wish-fulfillment
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随喜功德 隨喜功德 115 The Merit of Responding with Joy
随喜迴向 隨喜迴向 115 admiration and transfer merit
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
随转 隨轉 115 teaching of adaptable philosophy
所以者何 115 Why is that?
所缘缘 所緣緣 115 ālambanapratyaya; ārammaṇapaccaya; observed object condition
娑字门 娑字門 115 method of reciting the character sa
所持 115 adhisthana; empowerment
索诃 索訶 115 saha
莎诃 莎訶 115 svāhā
所立 115 thesis; property being proven; sādhyadharma
所行 115 actions; practice
宿愿 宿願 115 prior vow
宿愿力 宿願力 115 the power of a vow
肃众 肅眾 115 to reprimand
宿住 115 former abidings; past lives
他心智通 116 reading other people's minds
他字门 他字門 116 method of reciting the character tha
胎藏 116 womb
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
歎佛 116 to praise the Buddha
贪恚癡 貪恚癡 116 desire, anger, and ignorance
歎净 歎淨 116 in praise of purity
贪爱 貪愛 116
 1. passion; desire; rāga
 2. Clinging
唐捐 116 in vain
昙摩 曇摩 116 dharma
檀那 116
 1. Dana
 2. dana; the practice of giving; generosity
贪着 貪著 116 attachment to desire
他摄 他攝 116 to receive aid from another
他心智 116 understanding of the minds of other beings
剃除 116 to severe
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
天鼓 116 divine drum
天华 天華 116 divine flowers
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天乐 天樂 116 heavenly music
天众 天眾 116 devas
天盖 天蓋 116 a canopy held over a Buddha
调心 調心 116 Taming the Mind
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
同法 116
 1. followers of the same teaching
 2. same dharma; same dharma analogy
同分 116 same class
通慧 116
 1. supernatural powers and wisdom
 2. Tong Hui
通利 116 sharp intelligence
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
徒众 徒眾 116 a group of disciples
退屈 116 to yield; to retreat; to regress
退堕 退墮 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼法 陀羅尼法 116 dharani teaching
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
涂香 塗香 116 to annoint
外法 119
 1. outside teachings
 2. external objects [dharmas]
外缘 外緣 119
 1. external causes
 2. External Conditions
外境 119 external realm of objects
外空 119 emptiness external to the body
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄执 妄執 119 attachment to false views
王都 119 capital; rāja-dhānī
妄见 妄見 119 a delusion
妄想颠倒 妄想顛倒 119 fanciful thinking; deluded thoughts; fantasies; vikalpa
妄想分别 妄想分別 119 fanciful thinking; deluded thoughts; fantasies; vikalpa
妄语 妄語 119 Lying
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
万行 萬行 119
 1. all methods for salvation
 2. Wan Xing
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
未得天眼 119 have not attained divine sight
未度者 119 people who have not yet transcended
未解者 119 those who are not yet liberated
未离欲 未離欲 119 not yet free from desire
伪身见 偽身見 119 the view or belief that there is a real self; satkāyadṛṣṭi; sakkāyadiṭṭhi
未生恶 未生惡 119 evil that has not yet been produced
未生善 119 good that has not yet been produced
谓是苦 謂是苦 119 This is pain
违顺 違順 119 resisting and complying; disobeying and obeying
未来际 未來際 119 the limit of the future
未来心不可得 未來心不可得 119 the mind of the future cannot be obtained
未来世 未來世 119 times to come; the future
微妙色 119 unmatched colors
围遶 圍遶 119 to circumambulate
唯识 唯識 119 vijñaptimātratā; consciousness only; mere-representation
唯心 119 cittamātra; mind-only
味着 味著 119 attachment to the taste of food
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
问难 問難 119 Interrogation
闻慧 聞慧 119 Wisdom from Hearing; śrutamayīprajñā; wisdom from listening
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我见 我見 119 the view of a self
我空 119 empty of a permanent ego; empty of self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我所见 我所見 119 the view of possession
我所心 119 a mind with the belief that it can possess objects
我我所 119 conception of possession; mamakāra
我相 119 the notion of a self
我有 119 the illusion of the existence of self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我身 119 I; myself
我事 119 myself
我语 我語 119 atmavada; notions of a self
我执 我執 119
 1. Self-Attachment
 2. clinging to self; atmagraha
无不定心 無不定心 119 mind always concentrated
无常想 無常想 119 the notion of impermanence
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
无得 無得 119 Non-Attainment
无等者 無等者 119 unsurpassed one; apratipudgala
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无分别智 無分別智 119
 1. non-discriminating wisdom
 2. Undiscriminating Wisdom
无复烦恼 無復煩惱 119 without any more defilements
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无见者 無見者 119 no observer
五戒 119 the five precepts
五净居天 五淨居天 119
 1. five pure abodes
 2. five deities of the pure abodes
无恐惧 無恐懼 119 without fear; free from danger; nirbhaya
五力 119 pañcabala; the five powers
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无量净 無量淨 119 boundless purity
无漏心 無漏心 119 mind without outflows
无明灭则行灭 無明滅則行滅 119 From the suppression of ignorance results the suppression of conceptions
无求 無求 119 No Desires
五取蕴 五取蘊 119 five aggregates of attachment
无上上 無上上 119 above the uppermost; the supreme of the supreme
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无生性 無生性 119 non-nature of dependent arising
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
五事 119 five dharmas; five categories
无师智 無師智 119 Untaught Wisdom
五衰相现 五衰相現 119 Five Signs of Decay
五顺上分结 五順上分結 119 five upper fetters
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所罣碍 無所罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有处 無所有處 119 the third sphere in the formless realm; sphere of nothingness; ākiñcanyāyatana
无所有处定 無所有處定 119 akiñcanāyatana; contemplation of the state of nothingness
无所有 無所有 119 nothingness
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
悟无生忍 悟無生忍 119 Awaken to Non-Arising Tolerance
五顺下分结 五順下分結 119 five lower fetters
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五欲 五慾 119 the five desires
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无碍清净天眼 無礙清淨天眼 119 unobstructed, pure divine eye
无碍解 無礙解 119 unhindered understanding
无碍智 無礙智 119 omniscience
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
邬波斯迦 鄔波斯迦 119 a female lay Buddhist
邬波索迦 鄔波索迦 119 upasaka; upasika; a male lay Buddhist
无怖畏 無怖畏 119 without fear; free from danger; nirbhaya
无惭 無慚 119 shamelessness; āhrīkya
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
五法 119 five dharmas; five categories
五分 119
 1. five parts
 2. five part teaching
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无垢光 無垢光 119 vimalaprabha; pure light
无价宝珠 無價寶珠 119 mani jewel; cintāmaṇi
无间道 無間道 119 uninterupted way; immediate path; ānantaryamārga
无间业 無間業 119 unremitting karma
无尽藏 無盡藏 119
 1. an inexhaustible treasury
 2. Boundless Treasure
 3. inexhaustible storehouse
无量福德 無量福德 119 immeasurable merit and virtue
无量光明 無量光明 119 boundless light
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量门 無量門 119 boundless gate
无量无边功德 無量無邊功德 119 immeasurable, boundless merit
无量亿劫 無量億劫 119 countless kalpas
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏道 無漏道 119 the undefiled way; anāsravamārga
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无漏界 無漏界 119 the undefiled realm; anāsravadhātu
无明灭 無明滅 119 ignorance is extinguished
无明缘行 無明緣行 119 from ignorance, volition arises
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无念 無念 119
 1. tathatā
 2. No Thought
 3. free from thought
 4. no thought
无染 無染 119 undefiled
悟入 119 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无色贪 無色貪 119 ārūpyarāga; ārūparāga
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上觉 無上覺 119 supreme enlightenment
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上正等觉 無上正等覺 119 anuttara-samyak-sambodhi; unexcelled complete enlightenment
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无身 無身 119 no-body
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生忍 無生忍 119
 1. patient belief in the truth of no rebirth
 2. Non-Arising Tolerance
无生智 無生智 119
 1. knowledge extended to the higher realms
 2. Non-Arising Wisdom
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无数诸佛 無數諸佛 119 innumerable Buddhas
无体 無體 119 without essence
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无畏施 無畏施 119
 1. the gift of non-fear or confidence
 2. Bestow Fearlessness
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
无学道 無學道 119 aśaikṣamārga; the path of the adept
无学位 無學位 119
 1. Level of Nothing More to Learn
 2. stage of no more learning
 3. aśaikṣamārga; the path of the adept
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
无异想 無異想 119 thoughts never partial
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
希法 120 future dharmas
息苦 120 end of suffering
戏论 戲論 120
 1. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
 2. mental proliferation
献供 獻供 120 Offering
现见 現見 120 to immediately see
现前地 現前地 120 the ground of manifesting prajna-wisdom
显色 顯色 120 visible colors
现生 現生 120 the present life
贤王 賢王 120 a sage-king
现相 現相 120 world of objects
现证 現證 120 immediate realization
现等觉 現等覺 120 to become a Buddha
现法 現法 120 for a Dharma to manifest in the world
象宝 象寶 120 the treasure of elephants; hastiratna
香华 香華 120 incense and flowers
相大 120 greatness of attributes; greatness of the attributes of suchness; greatness of the potentiality
相待 120
 1. interdependence; mutual dependence
 2. to entertain
相分 120 an idea; a form
香界 120 a Buddhist temple
现观 現觀 120 abhisamaya; comprehension; realization; insight
象王 120
 1. elephant king; noble elephant
 2. keeper of elephants
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
相应心 相應心 120 a mind associated with mental afflictions
想蕴 想蘊 120 perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
现在心不可得 現在心不可得 120 the mind of the present cannot be obtained
小王 120 minor kings
小劫 120 antarākalpa; intermediate kalpa
狭心 狹心 120 narrow minded
邪定 120 destined to be evil
邪定聚 120 destined to be evil
邪正 120 heterodox and orthodox
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
懈倦 120 tired
邪命 120 heterodox practices
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
邪性定聚 120 destined to be evil
邪执 邪執 120 unwholesome attachments; evil attachments
心差别智 心差別智 120 knowledge of the mind of others
心得自在 120 having attained mastery of their minds
心法 120 mental objects
新发意 新發意 120 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
信根 120 faith; the root of faith
心解脱 心解脫 120
 1. to liberate the mind
 2. liberation of mind
信乐 信樂 120 joy of believing
心灭 心滅 120 cessation of the deluded mind
信忍 120 firm belief
信施 120 trust in charity
信受 120 to believe and accept
心受 120 mental perception
信受奉行 120 to receive and practice
心所法 120 a mental factor; a mental state; a mental event
心无罣碍 心無罣碍 120
 1. An Untroubled Mind
 2. An Untroubled Mind
心想 120 thoughts of the mind; thought
心心 120 the mind and mental conditions
新学菩萨 新學菩薩 120 new bodhisattvas
心要 120 the core; the essence
心意识 心意識 120
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
心缘 心緣 120 cognition of the environment
心作 120 karmic activity of the mind
行佛 120 Practice the Buddha's Way
行慧 行慧菩薩 120 wise conduct; caritramati
行慧 行慧菩薩 120 wise conduct; caritramati
行苦 120 suffering as a consequence of action
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
性起 120 arising from nature
行乞 120 to beg; to ask for alms
行入 120 entrance by practice
性相学 性相學 120 the study of nature and its functional expression
行一 120 equivalence of all forms of practice
星喻 120 the star simile
行愿 行願 120
 1. cultivation and vows
 2. Act on Your Vows
行缘识 行緣識 120 from volition, consciousness arises
行证 行證 120 cultivation and experiential understanding
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
行法 120 cultivation method
性分 120 the nature of something
性空 120 inherently empty; empty in nature
行门 行門 120
 1. teaching in practice
 2. Buddhist practice
性色 120 true form
形寿 形壽 120 lifespan
心观 心觀 120 contemplation on the mind
性相 120 inherent attributes
行蕴 行蘊 120 the aggregate of volition
心慧 120 wisdom
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
信力 120 the power of faith; śraddhābala
心所 120 a mental factor; caitta
心王 120 the controlling function of the mind
心行 120 mental activity
信行 120
 1. faith and practice
 2. Xinxing
心真如 120 the mind of tathatā
修善 120 to cultivate goodness
修善根 120 cultivate capacity for goodness
修十善业 修十善業 120 visualize the ten good deeds
修性 120
 1. cultivation and innate nature
 2. to cultivate one's personality
修证 修證 120 cultivation and realization
修道者 120 spiritual practitioners
修法 120 a ritual
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
修空 120 cultivation of emptiness
修心 120
 1. Cultivating the Mind
 2. to cultivate one's mind
修行人 120 practitioner
西行 120
 1. going west
 2. Saigyō
悬记 懸記 120 to prophesize; to predict
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
学戒 學戒 120 study of the precepts
学处 學處 120 training; training in conduct; rules of conduct; śikṣāpada; sikkhāpada; siksapada
学无学 學無學 120 one who is still studying and one who has completed their study
虚空界 虛空界 120 visible space
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
虚诳语 虛誑語 120 false speech
寻香城 尋香城 120 city of the gandharvas
薰修 120 Permeated Cultivation
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
熏习 熏習 120 vāsanā; permeation; infusing; perfuming; predispositions; habituations; latent tendencies
虚妄分别 虛妄分別 120
 1. a dilusion; a mistaken distinction
 2. a dilusion; a mistaken distinction
眼根 121 the faculty of sight
严净 嚴淨 121 majestic and pure
眼清净 眼清淨 121 eye is pure
言说 言說 121
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
言语道断 言語道斷 121 beyond words
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
养育者 養育者 121 nourishment
焰慧地 121 stage of flaming wisdom
言教 121 ability to understand etymology and usage of words; nirukti
厌离 厭離 121 to give up in disgust
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
宴坐 121 sitting meditation; to meditate in seclusion
要行 121 essential conduct
药叉 藥叉 121 yaksa
业道 業道 121 karmamarga; karma-marga; path of karma; coarse of acts; way of work; activity
业感 業感 121 karma and the result of karma
业力 業力 121
 1. karmic effect
 2. the power of karma
业缘 業緣 121
 1. Karmic Condition
 2. karmic conditions; karmic connections
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
业烦恼 業煩惱 121 karmic affliction
业果 業果 121 karmic retribution; cause and effect; fruit of actions; karma and results; karmaphala
业受 業受 121 karmic lifespan
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一佛 121 one Buddha
一佛乘 121 one Buddha-vehicle
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一会 一會 121 one assembly; one meeting
异见 異見 121 different view
依教修行 121 to practice according to the teachings
意解 121 liberation of thought
异门 異門 121 other schools
一念 121
 1. one moment; one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
意趣 121 direction of the will
意生 121
 1. arising from thoughts; produced mentally at will
 2. Manojava
已生恶 已生惡 121 evils that have already been produced
已生善 121 good that has already been produced
一识 一識 121 one perception; one knowledge
一食 121 one meal
疑网 疑網 121 a web of doubt
义味 義味 121 flavor of the meaning
一心不乱 一心不亂 121
 1. Mind
 2. state of undisturbed single-mindedness
异学 異學 121 study of non-Buddhist worldviews
以要言之 121 in summary; essentially speaking
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一异 一異 121 one and many
依义不依语 依義不依語 121 Rely on the meaning
一一各 121 each one at a time; pratyeka
一缘 一緣 121 one fate; shared destiny
一智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
已办地 已辦地 121 stage of complete discrimination; kṛtāvibhūmi
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
忆持 憶持 121 to keep in mind; to remember; dhāraṇa
意处 意處 121 mental basis of cognition
一法 121 one dharma; one thing
异法 異法 121 a counter example
意根 121 the mind sense
疑悔 121
 1. doubt and regret
 2. to lose hope; to despair
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一境 121 one realm
一句 121
 1. a single verse; a single word
 2. a sentence
一来果 一來果 121 the fruit of sakṛdāgāmin
一来向 一來向 121 the fruit of sakṛdāgāmin
意乐 意樂 121 joy; happiness
义利 義利 121 a beneficial meaning
婬欲 121 sexual desire
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
因地 121
 1. the circumstances of place
 2. causative stage
应法 應法 121 in harmony with the Dharma
应供养 應供養 121 worthy of worship
应观 應觀 121 may observe
应感 應感 121 sympathetic resonance
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应作 應作 121 a manifestation
印可 121 to confirm
音声 音聲 121 sound; noise
因位 121 causative stage; causative position
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切法无相 一切法無相 121 all dharmas have no sign
一切法真如平等 121 all dharmas are identical to tathatā
一切法自在 121 sarvadharmeśvara
一切皆成 121 all will attain [Buddhahood]
一切苦 121 all difficulty
一切魔军 一切魔軍 121 all packs of demons
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切如来智印 一切如來智印 121 the seal of the wisdom of all Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智清淨 一切智智清淨 121 sarva-jñāta-viśuddhitā; pure all-knowledge
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切智慧 121 sarvajñāta; all-knowledge; omniscience
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一切智相 121 the characteristic of all-knowledge; sarvajñatā
一刹那 一剎那 121
 1. one kṣaṇa; one instant
 2. one ksana
异生 異生 121 an ordinary person; pṛthagjana
异生性 異生性 121 the disposition of an ordinary person
一实 一實 121 suchness; inherent nature; true nature; bhūtatathatā; tathatā; tathata
意识界 意識界 121 realm of consciousness
异熟 異熟 121 vipāka; the result of karma; indirect effect
异熟果 異熟果 121 vipākaphala; retributive consequence
异熟生 異熟生 121 objects produced as a result of karma
一一各有 121 each one has; pratyeka
一音 121
 1. one sound; the sound of the Buddha
 2. one voice
依正 121 two kinds of retribution; direct and conditional retribution
已知根 121 one who already knows the roots
一中 121
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
永不退转 永不退轉 121 Never Regress
用大 121 great in function
佣直 傭直 121 direct
永不退 121 forever not to regress
永劫 121 eternity
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有何因缘 有何因緣 121 What are the causes and conditions?
有情世间 有情世間 121 the sentient world
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有未来 有未來 121 there will be a future
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
有缘生 有緣生 121 From becoming as a requisite condition comes birth.
有执受 有執受 121 having perception
有对 有對 121 hindrance
有法 121 something that exists
有漏 121 having flow; pain; affliction; vexation; defilement; bhavāsrava; āsrava
有情众生 有情眾生 121 sentient beings
优昙花 優曇花 121 udumbara flower
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
有为法 有為法 121
 1. saṃskṛta; conditioned
 2. Conditioned Dharmas
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
有性 121 having the nature
有缘 有緣 121
 1. having karmic affinity; having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
与果 與果 121 fruit produced
欲界 121 realm of desire
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
愚冥 121 ignorance and obscurity
于现法 於現法 121 here in the present life
语业 語業 121 verbal karma
与欲 與欲 121 with desire; with consent
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
圆成 圓成 121 complete perfection
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
圆教 圓教 121
 1. perfect teaching; complete teaching
 2. Yuanjiao
缘生法 緣生法 121 conditioned dharmas
圆实 圓實 121 perfect suchness
缘事 緣事 121 study of phenomena
愿行 願行 121 cultivation and vows
远行地 遠行地 121 the ground of proceeding afar
圆音 圓音 121 perfect voice
愿智 願智 121 wisdom resulting from a vow; to vow to obtain all-knowledge
怨敌 怨敵 121 an enemy
缘法 緣法 121 causes and conditions
圆寂 圓寂 121
 1. perfect rest
 2. perfect rest; to pass away
怨家 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
圆满具足 圓滿具足 121 round ritual area; mandala
圆满菩提 圓滿菩提 121
 1. attain enlightenment
 2. Perfected Bodhi Wisdom
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
缘起法 緣起法 121 law of dependent origination; law of dependent arising
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
缘缘 緣緣 121 ālambanapratyaya; ārammaṇapaccaya; observed object condition
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
玉毫 121 urna; urnakesa
欲界系 欲界繫 121 bonds of the desire realm
预流果 預流果 121 srotāpanna
云何应住 云何應住 121 In What Should One Abide?
蕴魔 蘊魔 121 evil spirits that work through the five skandas
欲取 121 clinging to feelings of pleasure; kāma-upādāna
踰缮那 踰繕那 121 yojana
欲贪 欲貪 121 kāmarāga; sensual craving
愚童 121 childish; foolish; bāla
欲邪行 121 sexual misconduct
欲心 121 a lustful heart
杂秽 雜穢 122 vulgar
在家 122
 1. lay person; laity
 2. at home
赞佛 讚佛 122 to praise the Buddha
藏殿 122 sutra repository hall
赞歎 讚歎 122 praise
造业 造業 122 Creating Karma
澡浴 122 to wash
杂染 雜染 122
 1. an affliction; a defilement
 2. Polluted
择灭 擇滅 122 elimination of desire by will
憎爱 憎愛 122 hate and love
缯盖 繒蓋 122 silk canopy
增上心 122
 1. unsurpassed mind
 2. meditative mind
 3. improving the mind
增上缘 增上緣 122
 1. predominant condition; adhipatipratyaya
 2. Positive Conditions
 3. contributory factor
增上 122 additional; increased; superior
增上慢 122 conceit; abhimāna
吒字门 吒字門 122 method of reciting the character ṭa
占相 122 to tell someone's future
瞻博迦 122 campaka
折伏 122 to refute
真法 122 true dharma; absolute dharma
真佛子 122 True Buddhist
真解脱 真解脫 122 true liberation
真俗 122 absolute and conventional truth
真性 122 inherent nature; essence; true nature
真佛 122 real body; saṃbhogakāya
证道 證道 122
 1. awareness of the path
 2. the path of direct realization
正观 正觀 122 right observation
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正教 122
 1. correct teaching
 2. orthodox religion
 3. Islam
 4. political teaching
 5. Eastern Orthodox Church
证净 證淨 122 attainment of pure wisdom
正精进 正精進 122 right effort
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正趣 122 correct path
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正思 122 Right Thought
正思惟 122 right intention; right thought
正性 122 divine nature
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
正法久住 122
 1. the right Dharma will last for a long time
 2. Eternally Abiding Dharma
证果 證果 122 the rewards of the different stages of attainment
正解 122 sambodhi; saṃbodhi; enlightenment
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
正勤 122
 1. Effort; Right Effort
 2. Effort; Right Effort
证入 證入 122
 1. experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
 2. experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
正受 122 samāpatti; meditative attainment
正说 正說 122 proper teaching
诤心 諍心 122 a disputing mind
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
正行 122 right action
正智 122 correct understanding; wisdom
证智 證智 122 experiential knowledge; realization; adhigamavābodha
正智解脱 正智解脫 122 liberated by right understanding
真际 真際 122 ultimate truth
真净 真淨 122 true and pure teaching
真精 122 true seminal essence
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
真实义 真實義 122
 1. true meaning
 2. true meaning
真修 122 cultivation in accordance with reason
止寂 122 calm abiding; cessation; śamatha
智德 122 the virtue of wisdom; wisdom
知根 122 organs of perception
止观 止觀 90
 1. Cessation and Contemplation
 2. calming and contemplating
 3. calming and insight; calming and contemplation; śamatha and vipaśyanā
智慧海 122 sea of wisdom
止静 止靜 122 Calm and Quiet
智门 智門 122
 1. gate of wisdom
 2. Zhimen
植善根 122 cultivated wholesome roots
知世间 知世間 122 one who knows the world
智相 122 discriminating intellect
知行 122 Understanding and Practice
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执藏 執藏 122 the process of storing
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
制多 122 caitya
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
智慧力 122 power of wisdom
知见 知見 122
 1. to know by seeing
 2. Understanding
执见 執見 122 attachment to [delusive] views
执取相 執取相 122 the aspect of attachment
执受 執受 122 ideas grasped
执心 執心 122 a grasping mind
智心 122 a wise mind
智行 122 wisdom and cultivation; wisdom and practice
至真 122 most-true-one; arhat
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
众成就 眾成就 122 the accomplishment of the assembly
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
中根 122 medium capacity of each of the six organs of sense
冢间住 冢間住 122
 1. Dwelling in cemeteries
 2. dwelling in cemeteries
中善 122 admirable in the middle
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众同分 眾同分 122 same class
众学 眾學 122 monastic community study; study for monastic living
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
重担 重擔 122 a heavy load
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众经 眾經 122 myriad of scriptures
众苦 眾苦 122 all suffering
中品 122 middle rank
众生见 眾生見 122 the view of a being
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
种性 種性 122 lineage; gotra
种性地 種性地 122 lineage stage
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
种种神通 種種神通 122 many kinds of supernatural powers
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
住地 122 abode
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法实相 諸法實相 122 the actual nature of dharmas
诸法无我 諸法無我 122 All phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸事 諸事 122 all things; everything
住世 122 living in the world
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸天王 諸天王 122 lord of devas; devendra
诸仙 諸仙 122 group of sages
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
住心 122 abiding in thoughts; abode of the mind
诸行无常 諸行無常 122 All conditioned phenomena are impermanent
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
主藏臣宝 主藏臣寶 122 able ministers of the Treasury; gṛhapatiratnam
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
专精 專精 122 single-mindedly and diligently
专念 專念 122 to concentrate; to fix attention [on an object]
专修 專修 122 focused cultivation
转读 轉讀 122 to recite a Buddhist sutra
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
转生 轉生 122 reincarnation; transmigration
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
诸处 諸處 122 everywhere; sarvatra
嘱累品 囑累品 122 Entrusting chapter
诸力 諸力 122 powers; bala
主事 122 heads of affairs
住相 122 sthiti; abiding
住着 住著 122 to cling; to attach; to dwell
自利利他 122 the perfecting of self for the benefit of others
自内证 自內證 122 personal realization; inner understanding; pratyātmādhigama
自清净 自清淨 122 oneself being purified
资生 資生 122 the necessities of life
自相空 122 emptiness of essence
自心 122 One's Mind
自力 122 one's own power
字门 字門 122 letter gateway; letter teaching
自摄 自攝 122 to act for oneself
自悟 122 self realization
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
自在心 122 the mind of Īśvara
自证 自證 122 self-attained
总持 總持 122
 1. dharani; total retention
 2. to hold to the good, total retention
总持门 總持門 122 dharani teachings
纵任 縱任 122 at ease; at will; as one likes
最胜付嘱 最勝付囑 122 supreme trust
罪報 罪報 122 retribution
罪福 122 offense and merit
罪苦 122 suffering caused by one's own wrongdoing
最胜 最勝 122 jina; conqueror
罪业 罪業 122 sin; karma
尊胜 尊勝 122 superlative; vijayī
作佛 122 to become a Buddha
作佛事 122 do as taught by the Buddha
作善 122 to do good deeds
作意 122 attention; engagement
坐卧具 坐臥具 122 a mat for sitting and sleeping on; niṣīdana