Glossary and Vocabulary for Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 3255 yuē to speak / to say 論曰
2 1738 shì to release / to set free 世親菩薩釋
3 1671 lùn to comment / to discuss 論曰
4 1128 shí knowledge / understanding 有識無識等
5 993 meaning / sense 釋周遍義
6 971 néng can / able 能放大光明
7 910 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 前但說八人不可得二人可得
8 850 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩及
9 815 shēng to be born / to give birth 以何因得生
10 781 zhōng middle 前於七念中
11 728 děng et cetera / and so on 嚴希有無等故言妙飾
12 709 to reach 可得及可得所在之處
13 609 èr two 前但說八人不可得二人可得
14 578 wèi to call 謂常樂我淨
15 576 xīn heart 以記心導降伏其不信
16 554 method / way 以何法為體
17 546 one 一金二銀三琉璃四摩娑羅五阿輸摩竭
18 518 sān three 釋智差別勝相第十之三
19 515 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 若人實無云何分別
20 477 zhì wisdom / knowledge / understanding 無分別後智
21 476 xiǎn to show / to manifest / to display 如此淨土文句顯何功德
22 472 xíng to walk / to move 三界集諦為行
23 468 to leave / to depart / to go away / to part 離一切
24 455 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 皆由自心成故名一向自在
25 432 zhǒng kind / type 此五種異於佛無
26 431 four 一金二銀三琉璃四摩娑羅五阿輸摩竭
27 409 to arise / to get up 起此淨土故
28 406 rén person / people / a human being 前但說八人不可得二人可得
29 398 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 已有滅
30 382 to enter 門入
31 380 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 如來勝報依止此
32 379 xiū to decorate / to embellish 道令修方便得聖道
33 370 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 無此眾生
34 350 yán to speak / to say / said 如言百千經菩薩藏緣起中說
35 340 guǒ a result / a consequence 此句明果圓淨
36 332 shì matter / thing / item 一切利益事為用
37 331 dìng to decide 若定
38 327 差別 chābié a difference / a distinction 釋智差別勝相第十之三
39 327 hòu after / later 無分別後智
40 325 shèng to beat / to win / to conquer 釋智差別勝相第十之三
41 322 desire 今欲顯示此處故
42 320 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 復次諸佛如來淨土清淨
43 319 shè to absorb / to assimilate 淨土非二界苦集所攝
44 316 zhī to know
45 312 jìng boundary / frontier / boundary 無邊世界是如來境
46 310 soil / ground / land 所遊行地為界
47 308 如此 rúcǐ in this way / so 如此淨土文句顯何功德
48 305 shí time / a period of time 恒時應見有五業
49 305 zhù to dwell / to live / to reside 如來於此中住
50 291 xìng gender 又蓮花性
51 291 shēn human body / torso 諸菩薩應見法身
52 291 a human or animal body 以何法為體
53 284 jiàn to see 恒時應見有五業
54 281 由此 yóucǐ hereby / from this 由此性修十度十地名行
55 281 Buddha / Awakened One 一一佛淨土邊際
56 280 qián front 前於七念中
57 279 lìng to make / to cause to be / to lead 欲令不空故
58 277 míng bright / brilliant 明如來大富樂即是
59 277 zhàng to separate 障無退失故言自在
60 268 種子 zhǒngzi seed 滅智障種子
61 265 idea 因依事意及諸行
62 264 zuò to do 佛化作如此雜類
63 263 different / other 異故世間許業異
64 248 guān to look at / to watch / to observe 不觀外緣
65 247 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 明如來大富樂即是
66 229 shī the practice of selfless giving / dāna 諸天為受施諸眾生
67 228 yuán fate / predestined affinity 緣此法味生諸
68 228 wèi position / location / place 菩薩在十信位中
69 227 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies 住聞熏習
70 225 extra / surplus / remainder 及諸餘菩薩
71 224 five 一金二銀三琉璃四摩娑羅五阿輸摩竭
72 220 chù a place / location / a spot / a point 可得及可得所在之處
73 218 to stand 能說正法立
74 218 chén dust / dirt 行欲塵
75 216 dào way / road / path
76 209 huò to confuse / to mislead / to baffle 五三惑為障
77 199 shòu to suffer / to be subjected to 自受行正教
78 198 wèi Eighth earthly branch 未明不
79 192 liù six 婆六因陀羅尼羅七盧嬉胝柯目多
80 192 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法身含法界五義故
81 191 顯現 xiǎnxiàn to appear 如此等圓淨皆得顯現
82 191 pǐn product / goods / thing 示下品人可轉成上品
83 188 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 最清淨自在唯識為相
84 188 happy / glad / cheerful / joyful 明如來大富樂即是
85 187 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 真如解脫等為味
86 183 zhèng proof 眾生若證皆
87 181 對治 duì zhì an equal to / an opposite / an antidote 出世法為世法對治
88 179 zài in / at 佛世尊在周遍光明七寶莊嚴處
89 177 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 於無常執常
90 177 方便 fāngbiàn convenient 三救濟行非方便為業
91 174 gatha / hymn / verse 經有百千偈
92 172 fēn to separate / to divide into parts 離本識不淨品一分
93 170 business / industry 飡此法味作何等業
94 167 無分別智 wú fēnbié zhì non-discriminating wisdom 無分別智
95 167 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 已通達三乘聖道
96 159 wén to hear
97 157 無有 wú yǒu there is not 無有改小為大義
98 156 唯識 wéishí vijñaptimātratā / mere-representation 最清淨自在唯識為相
99 156 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 如此淨土文句顯何功德
100 155 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 無分別後智
101 155 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 波羅蜜圓滿得成
102 154 yuàn to hope / to wish / to desire 大空無相無願解脫門入處
103 154 color 色等五陰名諸行
104 153 suí to follow 隨其所能為說正教
105 153 jìng clean 色相圓淨
106 150 héng constant / regular / persistent 如來恒
107 150 shí ten 十入
108 148 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 二乘善
109 147 他性 tāxìng otherness 依他性與陰非一非異
110 147 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 既無瞋欲即知無無明
111 147 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 自性成淨善故
112 145 不成 bùchéng unsuccessful 云何受用身不成自性身
113 143 to take / to get / to fetch 諸佛已過色等五取
114 142 二乘 èr shèng the two vehicles 二乘善
115 141 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘十二部
116 139 tool / device / utensil / equipment / instrument 具此二事故名安樂住處
117 138 利益 lìyì benefit / interest 一切利益事為用
118 138 xiān first 先顯導令修此方便聖道
119 136 譬如 pìrú for examlpe 譬如二轉輪王不得同時共生一處
120 134 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 此相應
121 134 世間 shìjiān world / the human world 世間世界地輪依水輪
122 133 shí real / true 淨土中實
123 132 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 一切煩惱災橫所離
124 128 二種 èr zhǒng two kinds 因有二種
125 127 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 生死
126 127 yǐn to lead / to guide 從惡處引拔
127 126 tóng like / same / similar
128 125 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬大乘所顯法界真如
129 124 wèn to ask
130 124 不能 bù néng cannot / must not / should not 若一佛不能於餘
131 123 jīng to go through / to experience 如言百千經菩薩藏緣起中說
132 119 意識 yìshí to be aware 意識與五
133 117 to resemble / to similar to to 若顯現時不離化身此化身似佛
134 117 jiè to quit 戒等淨品未成立
135 116 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 故非果報身及自性身
136 114 yuē approximately 德雖約諸地明其差別
137 114 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 真如解脫等為味
138 113 shě to give 但受妙樂無苦無捨故言一向樂
139 113 zhèng upright / straight 此明正行力
140 113 lèi kind / type / class / category 以多種類故
141 112 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 非下位人境界
142 111 jìn to the greatest extent / utmost 滅不淨品盡證得
143 110 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 如說修行
144 110 nán difficult / arduous / hard 最甚深難可通達
145 110 shī to lose 障無退失故言自在
146 110 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法相應
147 109 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 於一切法中最勝
148 109 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 俱向涅槃故名世將
149 108 圓滿 yuánmǎn satisfactory 福德智慧行圓滿因所感
150 108 tōng to go through / to open 前所明功德通大
151 108 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 以不能成就自所願故
152 107 jīn today / modern / present / current / this / now 今欲顯示此處故
153 106 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 婆六因陀羅尼羅七盧嬉胝柯目多
154 106 gēn origin / cause / basis 得信等五根不名定根以未得聖故
155 106 sentence 此句明形貌圓淨
156 105 eight 前但說八人不可得二人可得
157 105 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 普照無量世界
158 104 jiè border / boundary 無量妙飾界處各各成立
159 104 轉依 zhuǎnyī āśrayaparāvṛtti / transformation basis 六阿黎耶識及生起識見轉依
160 102 liú to flow / to spread / to circulate 此流說四偈
161 101 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉名法界
162 100 huì intelligent / clever 大念慧行出離
163 99 xūn to smoke / to cure 亦如熏衣
164 98 wài outside 若外不相應
165 96 power / force / strength 此明大悲力
166 96 平等 píngděng be equal in social status 後名於法如平等意
167 96 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 大域邊際不可度量
168 95 功能 gōngnéng function / capability 出出世善法功能所生
169 95 big / great / huge / large / major 明如來大富樂即是
170 94 出世 chūshì to be born / to come into being 出出世善法功能所生
171 93 變異 biànyì to change / to transform 但變異他心令他謂二體
172 93 功用 gōngyòng an action 無相無功用故言清淨
173 93 nèi inside / interior 唯在三界內名一分障
174 92 甚深 shénshēn very profound / what is deep 五甚深義
175 91 reason / logic / truth 如此分別不稱道理
176 91 rǎn to be contagious / to catch (illness) 離染
177 91 不同 bùtóng different / distinct / not the same 世間眾生於五業不同
178 90 shì a generation 從出家受戒乃至世第一法
179 90 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 因已成熟
180 89 xiàn to appear / to manifest / to become visible 由唯現盲聾狂等疾
181 89 seven 前於七念中
182 88 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 無一剎那時不相續
183 88 yòng to use / to apply 一切利益事為用
184 88 zhòng many / numerous 於眾花中最大最勝故名為王
185 88 言說 yán shuō to teach through speaking 得此言說法
186 87 道理 dàolǐ a principle 無有道理諸佛
187 87 ài to love 已離惑愛所說無
188 87 智慧 zhìhuì wisdom 福德智慧行圓滿因所感
189 87 liàng a quantity / an amount
190 86 to think / consider / to ponder 思法速離無間苦
191 84 Germany 同修福德智慧行故
192 83 can / may / permissible 前但說八人不可得二人可得
193 83 生起 shēngqǐ cause / arising 六阿黎耶識及生起識見轉依
194 83 第二 dì èr second 苦法忍乃至第二果為歸依
195 82 十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi 由此性修十度十地名行
196 82 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 譬法界
197 82 第一 dì yī first 從出家受戒乃至世第一法
198 80 不見 bújiàn to not see 於中不見佛
199 80 to know / to learn about / to comprehend 此二悉
200 78 名為 míngwèi to be called 於眾花中最大最勝故名為王
201 78 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相無功用故言清淨
202 78 應身 yīngshēn nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body 應身
203 77 故稱 gùchēng an old term / an obsolete word 總舉諸經故稱如言
204 77 shǔ to count 旬等數所能度量
205 76 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 所生善根
206 76 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 未定根性聲聞
207 76 bào newspaper 如來勝報依止此
208 76 guò to cross / to go over / to pass 出過三界行處
209 75 染污 rǎnwū to contaminate / to pollute 惑染污
210 75 jiě to loosen / to unfasten / to untie 若依小乘解
211 74 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 一切眾生
212 73 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 或思惟自在天為道
213 73 成立 chénglì to establish / to set up 無量妙飾界處各各成立
214 72 zhòng heavy 大寶重閣
215 71 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 此未是真實聖道
216 70 shǔ to belong to / be subordinate to 以屬他故
217 70 chù to touch / to feel 受行欲塵觸中有忘失
218 70 寂靜 jìjìng quiet 以恒喧動離寂靜
219 70 過失 guòshī defect / fault 或現在過失
220 70 zhāng a chapter / a section 偈以去一章一品
221 70 capacity / degree / a standard / a measure 徑度為
222 70 dòng to move / to act 以恒喧動離寂靜
223 70 bitterness / bitter flavor 但受妙樂無苦無捨故言一向樂
224 69 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 由過失因緣已滅盡故
225 69 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 滅不淨品盡證得
226 69 化身 huàshēn emanation body / incarnation / reincarnation / embodiment / personification / avatar 若顯現時不離化身此化身似佛
227 68 加行 jiāxíng prayoga / preparation 諸外道等加行
228 67 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 從世尊所得
229 66 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 於三十三大劫阿僧祇
230 66 xìn to believe / to trust 得信等五根不名定根以未得聖故
231 66 rěn to bear / to endure / to tolerate 若至忍位名
232 66 liǎng two 如兩轉輪王於一世界不得俱生
233 66 受生 shòushēng to be reborn 兜率陀天道及人道中受生
234 66 shàng top / a high position 從八地已上乃至佛地
235 66 正法 zhèngfǎ proper law 大乘正法名大
236 65 huài bad / spoiled / broken / defective 世間法或自然壞
237 65 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 凡夫
238 65 a herb / an aromatic plant 諸菩
239 65 è evil / vice 實善無惡及無記故言一向無失
240 65 jiāo to teach / to educate / to instruct 教他受行正教名安樂
241 65 了別 lebié to distinguish / to discern 不能了別邪正說異
242 65 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi 四無上菩提為果
243 65 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 因果主助眷屬持業利益無怖畏住處路乘門
244 64 jué to awake 覺即是我得正覺
245 64 kōng empty / void / hollow 一體由無性故空
246 64 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 此分別無所有即是淨
247 64 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 非一切魔所行處
248 63 安立 ānlì to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for 安立於
249 63 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 復次諸佛法界
250 63 yīn cloudy / overcast 淨土中無陰
251 63 shí food / food and drink 何所食
252 62 修習 xiūxí to practice / to cultivate 修習
253 61 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 五為令彼向自身起極精進
254 61 初地 chūdì the first ground 菩薩從得初地乃至十地
255 61 阿梨耶識 alíyé shí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness 為除滅共本阿梨耶識中
256 60 xiǎng to think 受所作異想等所
257 60 yuán won / yuan 色相圓淨
258 60 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 如來藏非有非無為理故
259 60 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings 由本及事二義不
260 59 Sa 薩修道之時
261 58 相違 xiāngwéi to maintain a distance 此不相違
262 57 六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections 行六度
263 57 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 有小乘人
264 57 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 此是般若功用
265 56 qiú to request 此人雖求二乘道
266 56 chéng to mount / to climb onto 若有此路為乘何法
267 55 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 此明大悲力
268 54 dǎo to fall / to collapse / to topple 倒修常
269 54 如意 rúyì satisfactory 如意說法皆令
270 53 zhēn real / true / genuine 以真
271 53 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 為攝持散義
272 53 to fly 理菩薩應習行此事
273 52 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 永滅不生為依止故
274 51 信樂 xìn lè joy of believing 不能信樂
275 51 安樂 ānlè peaceful and happy / content 菩薩安樂住處
276 51 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 以無二我為性
277 50 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 常住
278 50 to die 離生死
279 50 to break / to ruin / to destroy 為破
280 50 攝大乘論釋 shè Dàchéng Lùn shì Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya / She Dacheng Lun Shi / The Explanation of the Treatise on the Summary of Mahayana Doctrine 攝大乘論釋卷第十五
281 50 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 受用法悉具有不
282 49 chí to grasp / to hold 此句明持
283 49 三摩提 sānmótí samādhi / concentrated meditation / mental concentration 得無退三摩提於
284 49 六識 liùshí the six consciousnesses / the six types of sensory consciousness 依六識境
285 48 觀行 guān xíng contemplation and action 觀行門皆緣真如得成
286 48 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 如眼識
287 48 中說 zhōng shuō Zhong Shuo 如言百千經菩薩藏緣起中說
288 47 阿黎耶識 alíyéshí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness 六阿黎耶識及生起識見轉依
289 47 lüè plan / strategy 略明此三法
290 47 cáng to hide 藏義
291 47 三義 sānyì Sanyi 有三義
292 47 lái to come 但一如來無俱出義
293 47 實有 shí yǒu Absolute Reality 非實有故捨化身
294 47 increase / benefit 同有利益安樂眾生意故
295 47 思慧 sīhuì Wisdom from Thinking / wisdom acquired by reflection 思慧名慧
296 47 第三 dì sān third 第三第四果為淨
297 46 fāng square / quadrilateral / one side 方書算計數量印相工巧等論
298 45 luó Luo 一金二銀三琉璃四摩娑羅五阿輸摩竭
299 45 zhǐ to stop / to halt 今略說故止言六種
300 45 to doubt / to disbelieve 一切法他疑
301 45 to reply / to answer 當云何答
302 44 thing / matter 若為多物所
303 44 shǐ beginning / start 眾生始見生
304 44 rich / wealthy 明如來大富樂即是
305 44 廣大 guǎngdà vast / extensive 聞如來說廣大甚深正教
306 44 正說 zhèngshuō proper teaching 不能了別邪正說異
307 44 truth 諦惑成覺分
308 43 如理 rú lǐ principle of suchness 如理如量智名毘鉢舍那
309 43 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising 緣生觀行
310 43 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 非遊戲顛倒眾生境界
311 43 coarse / rough 初現麁相
312 43 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 由法等無我等解脫等故說一乘
313 43 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
314 43 三性 sānxìng trisvabhāva / the three natures 三性故
315 42 wéi to disobey / to violate / to defy 則違發願修行本
316 42 相貌 xiàngmào appearance / features 相貌云何
317 42 三障 sān zhàng three barriers 出離三障
318 42 jué to decide / to determine / to judge 三決
319 42 決定 juédìng to decide 業決定應感四惡道報
320 42 善惡 shàn è good and evil 於善惡無記法中
321 42 唯有 wěiyǒu only / alone 唯有真如及真智獨存
322 41 to be fond of / to like 喜欲捨大乘本願
323 41 利他 lìtā to help others / to be altruistic / parārtha 後二是利他
324 41 gōng merit 前四功
325 41 不為 bùwéi to not do 不為泥水所污
326 41 真實性 zhēnshíxìng authenticity / truthfulness / veracity / reality / validity 此常住以真實性為相
327 41 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 一一剎那
328 41 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 普照無量世界
329 41 變化 biànhuà to change 云何變化身不成自性身
330 40 yǎn eye 眼等五根色識
331 40 zhì to rule / to govern / to manage / to control
332 40 修道 xiūdào bhāvanāmārga / the path of cultivation 薩修道之時
333 40 般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana 於大乘般涅槃
334 40 三界 Sān Jiè The Three Realms 出過三界行處
335 40 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 復次諸佛如來淨土清淨
336 40 varied / complex / not simple 種種大集相雜和合
337 40 pear 毘梨
338 39 child / son 皆如子想
339 39 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 已識別邪正法教
340 39 名義 míngyì status 觀察名義法門
341 38 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections 是故六波羅蜜依諦所
342 38 因故 yīngù for some reason 由六種因故
343 38 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 福德智慧行圓滿因所感
344 38 to assemble / to meet together 聚所莊嚴
345 38 gain / advantage / benefit 令我當來常能利
346 38 虛妄 xūwàng not real / illusory 一切虛妄法所隱覆
347 38 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 有無量過
348 37 zēng to increase / to add to / to augment 或增或減
349 37 第四 dì sì fourth / the fourth is 第三第四果為淨
350 37 不由 bùyóu can't help 無間可畏不由此
351 36 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 菩薩藏中有別淨土經
352 36 品類 pǐnlèi a category / a kind 品類非一故稱最甚
353 36 xué to study / to learn 四欲令弟子如法學受用四種命緣
354 35 便 biàn convenient / handy / easy 法有方便乘法有正乘法
355 35 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 出出世善法功能所生
356 35 尋思 xúnsī to consider / to ponder 成熟尋思
357 35 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa 具智通真理無餘
358 35 sǔn to injure 於二世中但損無益
359 35 devoid of content / void / false / empty / vain 為求道故修虛苦行
360 35 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 夫三乘名一切眾生
361 35 past / former times 諸菩薩昔作是願
362 34 qīng clear / pure / clean 與最清
363 34 正教 zhèng jiāo correct teaching 自受行正教
364 34 不可得 bù kě dé unobtainable 前但說八人不可得二人可得
365 34 三身 Sān Shēn Trikaya 由三身尊至
366 34 意言 yìyán mental discussion 意言分別
367 34 jiǎn to deduct / to subtract 或增或減
368 34 shú cooked 熟故待次第
369 34 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 大念慧行出離
370 34 tuó steep bank 陀天上得無上菩提
371 34 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 佛世尊在周遍光明七寶莊嚴處
372 34 jiǔ nine 九無住處為住處故
373 33 to remember / to memorize / to bear in mind 實善無惡及無記故言一向無失
374 33 一時 yīshí a period of time / a while 一時多佛此義成
375 33 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 無礙六通智自
376 33 名分 míngfēn status 此兩處名分分清淨
377 33 yǐng an image / a reflection 於夢二影中
378 32 luàn chaotic / disorderly 不亂
379 32 微細 wēixì very small 佛微細化身
380 32 見道 jiàn dào darśanamārga / path of vision 薩初入真如觀障見道
381 32 所生 suǒshēng parents (father and mother) 出出世善法功能所生
382 32 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception 由過言語覺觀思惟境界故
383 32 zǒng general / total / overall / chief 總舉諸經故稱如言
384 31 niàn to read aloud 前於七念中
385 31 三世 sān shì past, present, and future 三世諸佛若共一法身
386 31 分別智 fēn bié zhì Discriminating Knowledge 分別智
387 31 wén writing / text 二緣一切文
388 31 隨順 suíshùn to follow / to go along with 隨順涅槃道資糧
389 31 qióng poor / destitute / impoverished 乃至窮生死際
390 31 修慧 xiūhuì Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation 修慧名
391 31 to conceal / to hide / to ambush 於眾伏他說
392 31 資糧 zīliáng supplies / provisions 隨順涅槃道資糧
393 31 所行 suǒxíng actions / practice 摩睺羅伽人非人等所行
394 31 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 不可說不覺
395 30 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 為五陰等和合所成故
396 30 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 令不捨大乘於小乘般涅槃
397 30 修正 xiūzhèng to revise / to amend 於正行中修正勤
398 30 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 福德智慧行圓滿因所感
399 30 身見 shēnjiàn views of the body 四救濟行身見為業
400 30 正思惟 zhèng sīwéi Right Intention / Right Thought 如理正思惟所觀
401 30 earth / soil / dirt 六十四種方土異書
402 30 色界 sè jiè realm of form 色界故
403 30 為生 wéishēng to make a living 佛無生為生
404 30 第六 dì liù sixth 一偈明第六成熟甚深
405 29 自然 zìrán nature 世間法或自然壞
406 29 qiǎn to send / to dispatch 若不通達真無以遣俗
407 29 huàn a fantasy / an illusion 菩薩如幻師於一切幻事自
408 29 五識 wǔshí five kinds of cognition / five kinds of perception 言語光明五識等事自然得成
409 29 yún cloud
410 29 jié to bond / to tie / to bind 道悲心緣眾生起為結
411 29 不如 bùrú not equal to / not as good as 此性不如此有
412 29 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 現前證智為依止故
413 29 to gather / to collect 過三界集度三界苦
414 29 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 離四惡道
415 28 to attain / to reach 最甚深難可通達
416 28 guǎng wide / large / vast 是菩薩人故人廣
417 28 六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies 有六道差別
418 28 慧學 huì xué Training on Wisdom 如此已說依慧學差別
419 28 成佛 chéng Fó to become a Buddha 得成佛
420 28 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 一體由無性故空
421 28 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 此善法生般若波羅蜜
422 28 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 菩薩行如此事有何利益
423 28 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 利樂意頂禮
424 28 an item 婆六因陀羅尼羅七盧嬉胝柯目多
425 28 聞慧 wénhuì Wisdom from Hearing / śrutamayīprajñā / wisdom from listening 於大法中聞慧名念
426 28 正事 zhèngshì proper business 如來應作正事未究竟
427 27 習氣 xíqì a bad habit / a mannerism 拔除習氣無忘失法
428 27 mén door / gate / doorway / gateway 門入
429 27 散亂 sànluàn in disorder / messy 於空散亂菩薩境界
430 27 外道 wàidào non-Buddhist 諸外道等加行
431 27 已滅 yǐmiè extinct 煩惱皆已滅盡
432 27 根性 gēnxìng the basis of strength 隨其根性
433 27 a device / a tool / a utensil / an implement 如世間受用器世界
434 27 過去 guòqù past / previous/ former 如佛言曰我今覺了過去世中
435 27 honey 蜜圓滿
436 27 地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds 如來昔在願樂地中
437 27 欲界 yù jiè realm of desire 以離欲欲界乃至無
438 27 easy / simple 失者易得憶持故
439 27 shī teacher 往外道所事彼為師
440 27 善心 shànxīn kind / benevolent 譬如先善心為後
441 27 正勤 zhèngqín Effort / Right Effort 起極正勤
442 27 作意 zuò yì attention / engagement 如來作意及不作意
443 27 十一 shíyī eleven 別說則有十一種
444 26 三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa 應身有三相雜
445 26 chēng to call / to address 能稱眾生根性
446 26 thin / slender 心地轉細安住
447 26 自利 zìlì self-interest 願行但有自利益果
448 26 jiān hard / strong / firm 最堅不堅業
449 26 具足 jùzú complete / full / perfect 莊嚴具足故言成立
450 26 無常 wúcháng irregular 體是無常故名身
451 26 阿含 Āhán Āgama / the divisions of the Sūtra Piṭaka 無阿含及道理
452 26 應得 yīngde to deserve 別世界不應得生
453 26 退 tuì to retreat / to move back 得無退三摩提於
454 26 奢摩他 shēmótā śamatha / medatative concentration 大奢摩他毘鉢舍那乘
455 26 上品 shàngpǐn degree / rate / grade 示下品人可轉成上品
456 25 遍滿 biànmǎn to extend / to fill 遍滿萬億閻浮提
457 25 前後 qiánhòu front and back 必前後
458 25 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path 顯導聖道方便故
459 25 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 為五陰等和合所成故
460 25 wáng Wang 莊嚴大蓮花王為依止
461 25 nǎo to be angry / to hate 惱災橫能滅除故
462 25 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 謂有為無為
463 25 未能 wèinéng to fail to 未能受義
464 25 四德 sì dé the four virtues 又蓮花有四德
465 25 dialect / language / speech 更釋上語一切法皆分別所作
466 25 名相 míngxiāng a famous prime minister 皆對其前故名相雜
467 25 我執 wǒzhí self-centered point of view 我執不有故
468 25 未來 wèilái future 以計有未來生故
469 25 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 一切聖人四念處等法
470 25 shì to show / to reveal 示下品人可轉成上品
471 25 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 今欲顯示此處故
472 25 chà to differ 應知諸佛法身無差
473 25 無間 wújiān uninterrupted / continuous / unbroken 施食二事無間
474 24 一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle 說彼俱趣一乘
475 24 二身 èrshēn two bodies 非餘二身
476 24 攝持 shèchí parigraha / to protect / to uphold / to take proper care 為攝持散義
477 24 滿 mǎn full 滿故
478 24 二分 èr fēn second part 是具淨不淨品二分依他性
479 24 非一 fēi yī not unified / not the same 非一切魔所行處
480 24 根本 gēnběn fundamental / basic 以根本未除故
481 24 有別 yǒubié to be different / to be distinct / to be unequal / to vary 汝若忍許餘世界有別轉輪王
482 24 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 不應限礙世尊勝能
483 23 三無性 sān wú xìng the three phenomena without nature / the three non-natures 真實是三無性
484 23 to continue / to carry on 末依於本相續恒
485 23 心法 xīn fǎ mental objects 是處能離心及心法
486 23 to cover 一切虛妄法所隱覆
487 23 數數 shǔshù to count / to reckon 能數數顯有為相
488 23 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 由應身無捨離故
489 23 shuǐ water 中如火所作異水等所作
490 23 不出 bùchū not transcending 如來恒不出觀故寂靜
491 23 正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment 正受生為住
492 23 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 一切智大定大悲等
493 23 無為 wúwèi to let things take their own course 如來藏非有非無為理故
494 23 dirty / filthy / foul / polluted 不為泥水所污
495 23 三藏 Sān Zàng Tripitaka 陳天竺三藏真諦譯
496 22 執持 zhíchí to hold firmly 能執持所餘色根
497 22 法相 fǎ xiāng notions of dharmas / the essential nature of different phenomena 此身與諸功德法相應
498 22 如實智 rúshí zhì knowledge of all things 思四如實智
499 22 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 不應限礙世尊勝能
500 22 無上 wúshàng supreme / unexcelled 則不得顯佛是無上

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 3255 yuē to speak / to say 論曰
2 2925 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 今欲顯示此處故
3 2689 this / these 於此經緣起中廣說淨土相
4 1799 wèi for / to 此處以七寶為莊嚴
5 1738 shì to release / to set free 世親菩薩釋
6 1671 lùn to comment / to discuss 論曰
7 1460 shì is / are / am / to be 明如來大富樂即是
8 1440 yǒu is / are / to exist 經有百千偈
9 1376 ruò to seem / to be like / as 若有如此眾生諸菩薩等
10 1295 in / at 前於七念中
11 1271 no 嚴希有無等故言妙飾
12 1128 shí knowledge / understanding 有識無識等
13 1123 de potential marker 前但說八人不可得二人可得
14 1111 míng measure word for people 故名百千經
15 1107 yóu follow / from / it is for...to 非凡夫以由
16 993 meaning / sense 釋周遍義
17 971 néng can / able 能放大光明
18 932 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 明七寶光明所照之處
19 910 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 前但說八人不可得二人可得
20 902 not / no 未明不
21 850 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩及
22 815 shēng to be born / to give birth 以何因得生
23 781 zhōng middle 前於七念中
24 734 according to 如來莊嚴所依處
25 728 děng et cetera / and so on 嚴希有無等故言妙飾
26 709 to reach 可得及可得所在之處
27 686 xiāng each other / one another / mutually 釋智差別勝相第十之三
28 655 so as to / in order to 此處以七寶為莊嚴
29 609 èr two 前但說八人不可得二人可得
30 594 promptly / right away / immediately 明如來大富樂即是
31 592 zhū all / many / various 復次諸佛如來淨土清淨
32 578 wèi to call 謂常樂我淨
33 576 xīn heart 以記心導降伏其不信
34 573 such as / for example / for instance 如言百千經菩薩藏緣起中說
35 554 method / way 以何法為體
36 550 yīn because 以何因得生
37 546 one 一金二銀三琉璃四摩娑羅五阿輸摩竭
38 518 sān three 釋智差別勝相第十之三
39 515 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 若人實無云何分別
40 498 yīng should / ought 其相云何應
41 489 also / too 此見亦非一非常
42 487 一切 yīqiè all / every / everything 離一切
43 477 zhì wisdom / knowledge / understanding 無分別後智
44 476 xiǎn to show / to manifest / to display 如此淨土文句顯何功德
45 472 xíng to walk / to move 三界集諦為行
46 468 to leave / to depart / to go away / to part 離一切
47 455 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 皆由自心成故名一向自在
48 432 zhǒng kind / type 此五種異於佛無
49 431 four 一金二銀三琉璃四摩娑羅五阿輸摩竭
50 413 otherwise / but / however 如來於中則無自在
51 410 fēi not / non- / un- 淨土非二界苦集所攝
52 409 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 而言諸佛法界者
53 409 already / afterwards 從八地已上乃至佛地
54 409 to arise / to get up 起此淨土故
55 406 rén person / people / a human being 前但說八人不可得二人可得
56 398 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 已有滅
57 382 to enter 門入
58 380 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 如來勝報依止此
59 379 xiū to decorate / to embellish 道令修方便得聖道
60 376 bié do not / must not 菩薩藏中有別淨土經
61 370 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 無此眾生
62 350 yán to speak / to say / said 如言百千經菩薩藏緣起中說
63 350 云何 yúnhé why 其相云何應
64 340 guǒ a result / a consequence 此句明果圓淨
65 332 shì matter / thing / item 一切利益事為用
66 331 dìng to decide 若定
67 329 and 若與
68 327 差別 chābié a difference / a distinction 釋智差別勝相第十之三
69 327 hòu after / later 無分別後智
70 325 shèng to beat / to win / to conquer 釋智差別勝相第十之三
71 322 desire 今欲顯示此處故
72 320 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 復次諸佛如來淨土清淨
73 319 shè to absorb / to assimilate 淨土非二界苦集所攝
74 316 zhī to know
75 312 jìng boundary / frontier / boundary 無邊世界是如來境
76 310 soil / ground / land 所遊行地為界
77 308 如此 rúcǐ in this way / so 如此淨土文句顯何功德
78 305 shí time / a period of time 恒時應見有五業
79 305 zhù to dwell / to live / to reside 如來於此中住
80 299 he / him 教他受行正教名安樂
81 291 xìng gender 又蓮花性
82 291 shēn human body / torso 諸菩薩應見法身
83 291 a human or animal body 以何法為體
84 284 jiàn to see 恒時應見有五業
85 282 běn measure word for books 如來本
86 281 由此 yóucǐ hereby / from this 由此性修十度十地名行
87 281 Buddha / Awakened One 一一佛淨土邊際
88 280 qián front 前於七念中
89 279 lìng to make / to cause to be / to lead 欲令不空故
90 277 míng bright / brilliant 明如來大富樂即是
91 277 zhàng to separate 障無退失故言自在
92 272 huò or / either / else 世間法或自然壞
93 268 種子 zhǒngzi seed 滅智障種子
94 265 idea 因依事意及諸行
95 264 zuò to do 佛化作如此雜類
96 263 different / other 異故世間許業異
97 262 naturally / of course / certainly 自受行正教
98 257 何以 héyǐ why 何以故
99 254 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故最勝
100 248 guān to look at / to watch / to observe 不觀外緣
101 247 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 明如來大富樂即是
102 233 jiē all / each and every / in all cases 寶光明皆周遍一切處
103 229 shī the practice of selfless giving / dāna 諸天為受施諸眾生
104 228 yuán fate / predestined affinity 緣此法味生諸
105 228 wèi position / location / place 菩薩在十信位中
106 227 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies 住聞熏習
107 225 extra / surplus / remainder 及諸餘菩薩
108 224 five 一金二銀三琉璃四摩娑羅五阿輸摩竭
109 220 chù a place / location / a spot / a point 可得及可得所在之處
110 218 to stand 能說正法立
111 218 chén dust / dirt 行欲塵
112 216 dào way / road / path
113 214 that / those 生彼三慧
114 209 huò to confuse / to mislead / to baffle 五三惑為障
115 201 what / where / which 如此淨土文句顯何功德
116 201 ěr thus / so / like that 畜生餓鬼等亦爾
117 199 shòu to suffer / to be subjected to 自受行正教
118 198 wèi Eighth earthly branch 未明不
119 197 dàn but / yet / however 前但說八人不可得二人可得
120 192 liù six 婆六因陀羅尼羅七盧嬉胝柯目多
121 192 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法身含法界五義故
122 191 顯現 xiǎnxiàn to appear 如此等圓淨皆得顯現
123 191 pǐn product / goods / thing 示下品人可轉成上品
124 188 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 最清淨自在唯識為相
125 188 happy / glad / cheerful / joyful 明如來大富樂即是
126 187 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 真如解脫等為味
127 183 zhèng proof 眾生若證皆
128 181 對治 duì zhì an equal to / an opposite / an antidote 出世法為世法對治
129 179 zài in / at 佛世尊在周遍光明七寶莊嚴處
130 177 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 於無常執常
131 177 方便 fāngbiàn convenient 三救濟行非方便為業
132 174 gatha / hymn / verse 經有百千偈
133 172 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得法身
134 172 fēn to separate / to divide into parts 離本識不淨品一分
135 170 I / me / my 以無二我為性
136 170 business / industry 飡此法味作何等業
137 167 無分別智 wú fēnbié zhì non-discriminating wisdom 無分別智
138 167 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 已通達三乘聖道
139 167 cóng from 從八地已上乃至佛地
140 161 yòu again / also 又華嚴經有百千
141 159 wén to hear
142 157 無有 wú yǒu there is not 無有改小為大義
143 156 唯識 wéishí vijñaptimātratā / mere-representation 最清淨自在唯識為相
144 156 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 如此淨土文句顯何功德
145 155 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 無分別後智
146 155 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 波羅蜜圓滿得成
147 154 yuàn to hope / to wish / to desire 大空無相無願解脫門入處
148 154 color 色等五陰名諸行
149 153 suí to follow 隨其所能為說正教
150 153 jìng clean 色相圓淨
151 152 復次 fùcì furthermore / moreover 復次諸佛如來淨土清淨
152 150 héng constant / regular / persistent 如來恒
153 150 shí ten 十入
154 148 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 二乘善
155 147 他性 tāxìng otherness 依他性與陰非一非異
156 147 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 既無瞋欲即知無無明
157 147 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 自性成淨善故
158 145 不成 bùchéng unsuccessful 云何受用身不成自性身
159 143 to take / to get / to fetch 諸佛已過色等五取
160 142 二乘 èr shèng the two vehicles 二乘善
161 141 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘十二部
162 140 his / hers / its / theirs 其相云何應
163 139 tool / device / utensil / equipment / instrument 具此二事故名安樂住處
164 138 利益 lìyì benefit / interest 一切利益事為用
165 138 xiān first 先顯導令修此方便聖道
166 136 譬如 pìrú for examlpe 譬如二轉輪王不得同時共生一處
167 134 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 此相應
168 134 世間 shìjiān world / the human world 世間世界地輪依水輪
169 133 shí real / true 淨土中實
170 132 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 一切煩惱災橫所離
171 128 zuì most / extremely / exceedingly 最清淨自在唯識為相
172 128 二種 èr zhǒng two kinds 因有二種
173 127 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 生死
174 127 yǐn to lead / to guide 從惡處引拔
175 126 tóng like / same / similar
176 125 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬大乘所顯法界真如
177 125 zhì to / until 眾生若至佛所
178 125 zhī him / her / them / that 釋智差別勝相第十之三
179 124 wèn to ask
180 124 不能 bù néng cannot / must not / should not 若一佛不能於餘
181 123 jīng to go through / to experience 如言百千經菩薩藏緣起中說
182 122 wěi yes 唯是
183 119 意識 yìshí to be aware 意識與五
184 118 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而於世間是有
185 117 gèng more / even more 更練根
186 117 to resemble / to similar to to 若顯現時不離化身此化身似佛
187 117 jiè to quit 戒等淨品未成立
188 116 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 故非果報身及自性身
189 115 乃至 nǎizhì and even 從八地已上乃至佛地
190 114 yuē approximately 德雖約諸地明其差別
191 114 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 真如解脫等為味
192 113 shě to give 但受妙樂無苦無捨故言一向樂
193 113 zhèng upright / straight 此明正行力
194 113 lèi kind / type / class / category 以多種類故
195 112 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 非下位人境界
196 111 jìn to the greatest extent / utmost 滅不淨品盡證得
197 110 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 如說修行
198 110 nán difficult / arduous / hard 最甚深難可通達
199 110 shī to lose 障無退失故言自在
200 110 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法相應
201 109 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 於一切法中最勝
202 109 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 俱向涅槃故名世將
203 109 again / more / repeatedly
204 108 圓滿 yuánmǎn satisfactory 福德智慧行圓滿因所感
205 108 tōng to go through / to open 前所明功德通大
206 108 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 以不能成就自所願故
207 107 jīn today / modern / present / current / this / now 今欲顯示此處故
208 106 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 婆六因陀羅尼羅七盧嬉胝柯目多
209 106 gēn origin / cause / basis 得信等五根不名定根以未得聖故
210 106 sentence 此句明形貌圓淨
211 105 eight 前但說八人不可得二人可得
212 105 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 普照無量世界
213 104 jiè border / boundary 無量妙飾界處各各成立
214 104 轉依 zhuǎnyī āśrayaparāvṛtti / transformation basis 六阿黎耶識及生起識見轉依
215 102 liú to flow / to spread / to circulate 此流說四偈
216 101 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉名法界
217 100 huì intelligent / clever 大念慧行出離
218 99 xūn to smoke / to cure 亦如熏衣
219 98 wài outside 若外不相應
220 98 suī although / even though 蓮華雖在泥水之中
221 97 chú except / besides 除此三惑
222 96 power / force / strength 此明大悲力
223 96 平等 píngděng be equal in social status 後名於法如平等意
224 96 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 大域邊際不可度量
225 95 xià next 為化下眾生故
226 95 功能 gōngnéng function / capability 出出世善法功能所生
227 95 chū at first / at the beginning / initially 二意中初名於眾
228 95 big / great / huge / large / major 明如來大富樂即是
229 95 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 此等種種不同故業
230 94 出世 chūshì to be born / to come into being 出出世善法功能所生
231 93 變異 biànyì to change / to transform 但變異他心令他謂二體
232 93 功用 gōngyòng an action 無相無功用故言清淨
233 93 nèi inside / interior 唯在三界內名一分障
234 93 gòng together 若爾聲聞獨覺非所共得
235 92 甚深 shénshēn very profound / what is deep 五甚深義
236 91 reason / logic / truth 如此分別不稱道理
237 91 already / since 既降伏已
238 91 rǎn to be contagious / to catch (illness) 離染
239 91 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 究竟證得常樂我淨四德名果
240 91 不同 bùtóng different / distinct / not the same 世間眾生於五業不同
241 90 shì a generation 從出家受戒乃至世第一法
242 90 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 因已成熟
243 89 xiàn to appear / to manifest / to become visible 由唯現盲聾狂等疾
244 89 seven 前於七念中
245 88 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 無一剎那時不相續
246 88 ā prefix to names of people 一金二銀三琉璃四摩娑羅五阿輸摩竭
247 88 yòng to use / to apply 一切利益事為用
248 88 zhòng many / numerous 於眾花中最大最勝故名為王
249 88 言說 yán shuō to teach through speaking 得此言說法
250 87 道理 dàolǐ a principle 無有道理諸佛
251 87 ài to love 已離惑愛所說無
252 87 智慧 zhìhuì wisdom 福德智慧行圓滿因所感
253 87 liàng a quantity / an amount
254 86 to think / consider / to ponder 思法速離無間苦
255 84 Germany 同修福德智慧行故
256 83 can / may / permissible 前但說八人不可得二人可得
257 83 certainly / must / will / necessarily 必前後
258 83 生起 shēngqǐ cause / arising 六阿黎耶識及生起識見轉依
259 83 第二 dì èr second 苦法忍乃至第二果為歸依
260 83 entirely / without exception 俱向涅槃故名世將
261 82 十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi 由此性修十度十地名行
262 82 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 譬法界
263 82 第一 dì yī first 從出家受戒乃至世第一法
264 80 不見 bújiàn to not see 於中不見佛
265 80 to know / to learn about / to comprehend 此二悉
266 78 名為 míngwèi to be called 於眾花中最大最勝故名為王
267 78 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相無功用故言清淨
268 78 dāng to be / to act as / to serve as 我當相待次第成佛
269 78 應身 yīngshēn nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body 應身
270 77 故稱 gùchēng an old term / an obsolete word 總舉諸經故稱如言
271 77 shǔ to count 旬等數所能度量
272 76 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 所生善根
273 76 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 未定根性聲聞
274 76 bào newspaper 如來勝報依止此
275 76 guò to cross / to go over / to pass 出過三界行處
276 75 染污 rǎnwū to contaminate / to pollute 惑染污
277 75 jiě to loosen / to unfasten / to untie 若依小乘解
278 74 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 一切眾生
279 73 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 或思惟自在天為道
280 73 chū to go out / to leave 出過三界行處
281 73 成立 chénglì to establish / to set up 無量妙飾界處各各成立
282 72 zhòng heavy 大寶重閣
283 71 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 此未是真實聖道
284 70 shǔ to belong to / be subordinate to 以屬他故
285 70 chù to touch / to feel 受行欲塵觸中有忘失
286 70 寂靜 jìjìng quiet 以恒喧動離寂靜
287 70 過失 guòshī defect / fault 或現在過失
288 70 zhāng a chapter / a section 偈以去一章一品
289 70 capacity / degree / a standard / a measure 徑度為
290 70 dòng to move / to act 以恒喧動離寂靜
291 70 bitterness / bitter flavor 但受妙樂無苦無捨故言一向樂
292 69 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 由過失因緣已滅盡故
293 69 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 滅不淨品盡證得
294 69 化身 huàshēn emanation body / incarnation / reincarnation / embodiment / personification / avatar 若顯現時不離化身此化身似佛
295 68 加行 jiāxíng prayoga / preparation 諸外道等加行
296 67 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常說一向無失
297 67 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 從世尊所得
298 66 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 於三十三大劫阿僧祇
299 66 xìn to believe / to trust 得信等五根不名定根以未得聖故
300 66 rěn to bear / to endure / to tolerate 若至忍位名
301 66 liǎng two 如兩轉輪王於一世界不得俱生
302 66 受生 shòushēng to be reborn 兜率陀天道及人道中受生
303 66 shàng top / a high position 從八地已上乃至佛地
304 66 正法 zhèngfǎ proper law 大乘正法名大
305 65 huài bad / spoiled / broken / defective 世間法或自然壞
306 65 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 凡夫
307 65 a herb / an aromatic plant 諸菩
308 65 è evil / vice 實善無惡及無記故言一向無失
309 65 jiāo to teach / to educate / to instruct 教他受行正教名安樂
310 65 了別 lebié to distinguish / to discern 不能了別邪正說異
311 65 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi 四無上菩提為果
312 65 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 因果主助眷屬持業利益無怖畏住處路乘門
313 64 jué to awake 覺即是我得正覺
314 64 kōng empty / void / hollow 一體由無性故空
315 64 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 此分別無所有即是淨
316 64 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 非一切魔所行處
317 63 安立 ānlì to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for 安立於
318 63 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 復次諸佛法界
319 63 yīn cloudy / overcast 淨土中無陰
320 63 final interogative 不顯現可無佛耶
321 63 shí food / food and drink 何所食
322 62 修習 xiūxí to practice / to cultivate 修習
323 61 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 五為令彼向自身起極精進
324 61 初地 chūdì the first ground 菩薩從得初地乃至十地
325 61 阿梨耶識 alíyé shí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness 為除滅共本阿梨耶識中
326 60 xiǎng to think 受所作異想等所
327 60 yuán won / yuan 色相圓淨
328 60 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 如來藏非有非無為理故
329 60 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings 由本及事二義不
330 59 Sa 薩修道之時
331 58 相違 xiāngwéi to maintain a distance 此不相違
332 58 次第 cìdì one after another 次第成佛非理故
333 58 le completion of an action 如佛言曰我今覺了過去世中
334 57 六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections 行六度
335 57 復有 fùyǒu moreover / once again 復有眾多
336 57 zhǎng director / chief / head / elder 於長時中恒憶宿命
337 57 you / thou 若人至汝所作如是問
338 57 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 有小乘人
339 57 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 此是般若功用
340 56 qiú to request 此人雖求二乘道
341 56 chéng to mount / to climb onto 若有此路為乘何法
342 56 a time 次依大淨說一向淨
343 55 得無 dewú is it or not? 得無退三摩提於
344 55 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 此明大悲力
345 54 dǎo to fall / to collapse / to topple 倒修常
346 54 如意 rúyì satisfactory 如意說法皆令
347 53 zhēn real / true / genuine 以真
348 53 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 為攝持散義
349 53 yǒng perpetually / eternally / forever 諸佛如來不永
350 53 to fly 理菩薩應習行此事
351 52 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 永滅不生為依止故
352 51 信樂 xìn lè joy of believing 不能信樂
353 51 安樂 ānlè peaceful and happy / content 菩薩安樂住處
354 51 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 以無二我為性
355 50 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 常住
356 50 duàn absolutely / decidedly 離斷常執
357 50 to die 離生死
358 50 to break / to ruin / to destroy 為破
359 50 攝大乘論釋 shè Dàchéng Lùn shì Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya / She Dacheng Lun Shi / The Explanation of the Treatise on the Summary of Mahayana Doctrine 攝大乘論釋卷第十五
360 50 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 受用法悉具有不
361 49 chí to grasp / to hold 此句明持
362 49 三摩提 sānmótí samādhi / concentrated meditation / mental concentration 得無退三摩提於
363 49 each 無量妙飾界處各各成立
364 49 六識 liùshí the six consciousnesses / the six types of sensory consciousness 依六識境
365 48 觀行 guān xíng contemplation and action 觀行門皆緣真如得成
366 48 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 如眼識
367 48 中說 zhōng shuō Zhong Shuo 如言百千經菩薩藏緣起中說
368 47 阿黎耶識 alíyéshí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness 六阿黎耶識及生起識見轉依
369 47 lüè plan / strategy 略明此三法
370 47 cáng to hide 藏義
371 47 三義 sānyì Sanyi 有三義
372 47 lái to come 但一如來無俱出義
373 47 實有 shí yǒu Absolute Reality 非實有故捨化身
374 47 increase / benefit 同有利益安樂眾生意故
375 47 思慧 sīhuì Wisdom from Thinking / wisdom acquired by reflection 思慧名慧
376 47 第三 dì sān third 第三第四果為淨
377 47 自身 zìshēn itself / oneself / one's own 如我應解脫自身
378 46 fāng square / quadrilateral / one side 方書算計數量印相工巧等論
379 46 that 此中說欝陀那偈
380 45 luó Luo 一金二銀三琉璃四摩娑羅五阿輸摩竭
381 45 zhǐ to stop / to halt 今略說故止言六種
382 45 to doubt / to disbelieve 一切法他疑
383 45 to reply / to answer 當云何答
384 44 thing / matter 若為多物所
385 44 shǐ beginning / start 眾生始見生
386 44 rich / wealthy 明如來大富樂即是
387 44 廣大 guǎngdà vast / extensive 聞如來說廣大甚深正教
388 44 正說 zhèngshuō proper teaching 不能了別邪正說異
389 44 truth 諦惑成覺分
390 43 如理 rú lǐ principle of suchness 如理如量智名毘鉢舍那
391 43 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising 緣生觀行
392 43 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 非遊戲顛倒眾生境界
393 43 何者 hézhě why 何者為出出世善法
394 43 coarse / rough 初現麁相
395 43 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 由法等無我等解脫等故說一乘
396 43 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
397 43 三性 sānxìng trisvabhāva / the three natures 三性故
398 42 bìng and / furthermore / also 來並出於世
399 42 wéi to disobey / to violate / to defy 則違發願修行本
400 42 相貌 xiàngmào appearance / features 相貌云何
401 42 三障 sān zhàng three barriers 出離三障
402 42 jué to decide / to determine / to judge 三決
403 42 決定 juédìng to decide 業決定應感四惡道報
404 42 extremely / very 為令眾生起極尊重
405 42 善惡 shàn è good and evil 於善惡無記法中
406 42 唯有 wěiyǒu only / alone 唯有真如及真智獨存
407 41 to be fond of / to like 喜欲捨大乘本願
408 41 利他 lìtā to help others / to be altruistic / parārtha 後二是利他
409 41 gōng merit 前四功
410 41 不為 bùwéi to not do 不為泥水所污
411 41 真實性 zhēnshíxìng authenticity / truthfulness / veracity / reality / validity 此常住以真實性為相
412 41 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 一一剎那
413 41 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 普照無量世界
414 41 變化 biànhuà to change 云何變化身不成自性身
415 40 yǎn eye 眼等五根色識
416 40 zhì to rule / to govern / to manage / to control
417 40 修道 xiūdào bhāvanāmārga / the path of cultivation 薩修道之時
418 40 般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana 於大乘般涅槃
419 40 現在 xiànzài at present / in the process of 或現在過失
420 40 三界 Sān Jiè The Three Realms 出過三界行處
421 40 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 復次諸佛如來淨土清淨
422 40 varied / complex / not simple 種種大集相雜和合
423 40 pear 毘梨
424 39 used to indicate order 此即第
425 39 child / son 皆如子想
426 39 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 已識別邪正法教
427 39 名義 míngyì status 觀察名義法門
428 38 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections 是故六波羅蜜依諦所
429 38 因故 yīngù for some reason 由六種因故
430 38 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 福德智慧行圓滿因所感
431 38 to assemble / to meet together 聚所莊嚴
432 38 gain / advantage / benefit 令我當來常能利
433 38 虛妄 xūwàng not real / illusory 一切虛妄法所隱覆
434 38 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 有無量過
435 37 zēng to increase / to add to / to augment 或增或減
436 37 第四 dì sì fourth / the fourth is 第三第四果為淨
437 37 不然 bùrán or else / otherwise / if not 是義不然
438 37 不由 bùyóu can't help 無間可畏不由此
439 36 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 菩薩藏中有別淨土經
440 36 zhe indicates that an action is continuing 著故
441 36 品類 pǐnlèi a category / a kind 品類非一故稱最甚
442 36 xué to study / to learn 四欲令弟子如法學受用四種命緣
443 35 一向 yìxiàng all along 一向淨一向樂一
444 35 便 biàn convenient / handy / easy 法有方便乘法有正乘法
445 35 何故 hégù what reason 何故
446 35 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 出出世善法功能所生
447 35 尋思 xúnsī to consider / to ponder 成熟尋思
448 35 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa 具智通真理無餘
449 35 sǔn to injure 於二世中但損無益
450 35 devoid of content / void / false / empty / vain 為求道故修虛苦行
451 35 為此 wèicǐ for this reason / with regards to this / in this respect 佛為此意故佛說一乘
452 35 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 夫三乘名一切眾生
453 35 past / former times 諸菩薩昔作是願
454 34 qīng clear / pure / clean 與最清
455 34 正教 zhèng jiāo correct teaching 自受行正教
456 34 不可得 bù kě dé unobtainable 前但說八人不可得二人可得
457 34 三身 Sān Shēn Trikaya 由三身尊至
458 34 意言 yìyán mental discussion 意言分別
459 34 jiǎn to deduct / to subtract 或增或減
460 34 shú cooked 熟故待次第
461 34 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 大念慧行出離
462 34 tuó steep bank 陀天上得無上菩提
463 34 一一 yīyī one by one / one after another 此一一
464 34 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 佛世尊在周遍光明七寶莊嚴處
465 34 jiǔ nine 九無住處為住處故
466 33 to remember / to memorize / to bear in mind 實善無惡及無記故言一向無失
467 33 一時 yīshí a period of time / a while 一時多佛此義成
468 33 necessary / must 顯自身未有此能方須修學
469 33 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 無礙六通智自
470 33 名分 míngfēn status 此兩處名分分清淨
471 33 yǐng an image / a reflection 於夢二影中
472 33 qín diligently / industriously 於正行中修正勤
473 32 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 真如雖在世間
474 32 xiàng towards / to 向無失一向自在
475 32 luàn chaotic / disorderly 不亂
476 32 微細 wēixì very small 佛微細化身
477 32 見道 jiàn dào darśanamārga / path of vision 薩初入真如觀障見道
478 32 所生 suǒshēng parents (father and mother) 出出世善法功能所生
479 32 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception 由過言語覺觀思惟境界故
480 32 zǒng general / total / overall / chief 總舉諸經故稱如言
481 31 niàn to read aloud 前於七念中
482 31 三世 sān shì past, present, and future 三世諸佛若共一法身
483 31 分別智 fēn bié zhì Discriminating Knowledge 分別智
484 31 wén writing / text 二緣一切文
485 31 隨順 suíshùn to follow / to go along with 隨順涅槃道資糧
486 31 qióng poor / destitute / impoverished 乃至窮生死際
487 31 修慧 xiūhuì Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation 修慧名
488 31 mutually 四大等性互令改異
489 31 to conceal / to hide / to ambush 於眾伏他說
490 31 資糧 zīliáng supplies / provisions 隨順涅槃道資糧
491 31 所行 suǒxíng actions / practice 摩睺羅伽人非人等所行
492 31 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 不可說不覺
493 30 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 為五陰等和合所成故
494 30 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 令不捨大乘於小乘般涅槃
495 30 修正 xiūzhèng to revise / to amend 於正行中修正勤
496 30 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 福德智慧行圓滿因所感
497 30 身見 shēnjiàn views of the body 四救濟行身見為業
498 30 正思惟 zhèng sīwéi Right Intention / Right Thought 如理正思惟所觀
499 30 earth / soil / dirt 六十四種方土異書
500 30 色界 sè jiè realm of form 色界故

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 3. shì
 4. shì
 1. Śakra / Indra
 2. Śākyamuni
 3. Buddhism
 4. Śākya / Shakya
lùn a treatise / a thesis / śastra
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
re
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
Righteousness
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
shēng birth
upadhi / bonds / substratum

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿罗诃 阿羅訶 Āluóhē Arhat
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
阿毘达磨 阿毘達磨 Āpídámó
 1. Abhidharma
 2. Abhidharma
阿僧伽 asēngjiā Asaṅga
阿修罗道 阿修羅道 āxiūluó Dào Asura Realm
八圣道 八聖道 Bā Shèng Dào Noble Eightfold Path / Eightfold Noble Way
八分 bāfēn
 1. Bafen
 2. Han style clerical script
 3. successful completion of an activity
白净 白淨 Bái Jìng Shuddhodana / Suddhodana
百越 Bǎi Yuè Bai Yue
八苦 bākǔ Eight Kinds of Suffering / the eight distresses
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
宝光 寶光 bǎoguāng Ratnaprabha / Jewel Light
跋提 bátí Bhadrika / Bhaddiya
北天竺 běi Tiānzhú Northern India
本记 本記 Běnjì Annals
本论 本論 běnlùn
 1. On Principles
 2. On Principles
遍入 biànrù kasina
遍一切处 遍一切處 biànyīqiēchù Vairocana
彼得 bǐde Peter
鞞世师 鞞世師 bǐngshìshī Vaiśeṣika
波罗 波羅 Bōluó Baltic
伯牙 bóyá Boya
不净观 不淨觀 bù jìng guān The contemplation of impurity
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou
成就如来 成就如來 Chéngjiù Rúlái Amoghasiddhi Buddha
重显 重顯 Chóng Xiǎn Chong Xian
葱岭 葱嶺 Cōng Lǐng
 1. Pamirs
 2. Pamirs / Pamir high plateau
大劫 dà jié Maha-Kalpa
大清 Dà Qīng Qing Dynasty
大唐 Dà Táng Tang Dynasty
大通 Dà Tōng Da Tong reign
大安 dà'ān
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an / Ta'an
 5. Da'an / Ta'an
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大乘庄严经论 大乘莊嚴經論 Dàchéng Zhuāngyán Jīnglùn Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra / The Adornment of Mahāyāna Sūtras
达磨 達磨 Dámó Bodhidharma
丹阳 丹陽 Dānyáng Danyang County
忉利天 Dāolìtiān Trāyastriṃśa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
等觉 等覺 Děngjué
 1. Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
德清 déqīng Deqing
地持论 地持論 dì chí lùn Sutra on Bodhisattva Stages / Bodhisattvabhūmi
地狱道 地獄道 Dì Yù Dào Hell / Hell Realm
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
兜率 Dōushuài Tuṣita / Tushita / Tuṣita Heaven
兜率陀天 Dōushuàituó tiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
度经 度經 Dù Jīng Tittha Sutta
多罗 多羅 Duōluó Tara
法成 Fǎ Chéng
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
法华 法華 Fǎ Huà
 1. The Lotus Sutra
 2. Dharma Flower
法华经 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra
法显 法顯 Fǎ Xiǎn Faxian / Fa Hsien
法云 法雲 Fǎ Yún
 1. Fa Yun
 2. Fa Yun
法云 法雲 Fǎ Yún
 1. Fa Yun
 2. Fa Yun
法光 Fǎguāng Faguang
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
梵网经 梵網經 Fàn Wǎng Jīng
 1. the Brahma Net Sūtra / Fanwang Jing
 2. Brahma Net Sutra (Brahmajala Sutra)
烦恼浊 煩惱濁 fánnǎo zhuó Affliction Degeneration / Kleshakashaya / period where the degenerated delusions of prevail
梵世 Fànshì Brahma World / brahmaloka
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
法眼 fǎyǎn
 1. Fayan School
 2. dharma eye / dharmacakṣus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Dharma Eye
法藏 fǎzàng
 1. Fazang
 2. sūtra repository / sūtra hall
 3. Dharma Treasure
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛果 Fóguǒ
 1. becoming a Buddha as the result of long practice
 2. Foguo
 3. Foguo
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
广平 廣平 guǎngpíng Guangping
广州 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou
冠冕 guānmiǎn royal crown / official hat / official / leader / chief / elegant and stately
guì
 1. Guangxi
 2. cassia / cinnamon
 3. Gui
鬼道 guǐ dào Hungry Ghost Realm
归善 歸善 guīshàn Guishan
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
汉阳峰 漢陽峰 hànyáng fēng Hanyang Peak
恒生 恆生 héngshēng Hang Seng
洪川 Hóng Chuān Hongcheon
huán Huan river
华严经 華嚴經 Huáyán Jīng
 1. Avatamsaka Sutra / Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
 2. Avatamsaka Sutra
慧可 Huì Kě Huike
慧义 慧義 Huì Yì Hui Yi
慧智 huì zhì Hui Zhi
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江南 Jiāngnán
 1. Region South of the Yangtze River
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
建业 建業 Jiànyè Jianye
伽沙 jiāshā Shule / Kashgar
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
解节经 解節經 jiě jié jīng Sandhīnirmocanasūtra / Jie Jie Jing
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
晋朝 晉朝 Jìn Cháo Jin Dynasty
金藏 Jīn Zàng Jin Canon / Zhao Cheng Jin Canon
金宝 金寶 jīnbǎo
 1. Campbell
 2. Kampar
经部 經部 jīng bù Sautrāntika / Sautrantika
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
净意 淨意 jìng yì Śuddhamati
净名 淨名 jìngmíng Vimalakirti
九江 Jiǔjiāng Jiujiang
决定藏论 決定藏論 juédìng cáng lùn Jueding Cang Lun
开皇 開皇 Kāi Huáng
 1. Kai Huang reign
 2. Kaihuang
楞伽 楞伽 Léngjiā Lankavatara Sutra
乐清 樂清 lèqīng Yueqing
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
力波 lìbō Reeb beer
岭南 嶺南 Lǐngnán Lingnan
六波罗蜜 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections
六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
罗堕 羅墮 luóduò Kanakabharadraja
罗睺罗 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
Mǐn
 1. Fujian
 2. Min dialect
 3. Min River
 4. Min tribe
明本 míngběn
 1. Ming Canon
 2. Mingben / Zhongfeng Mingben / State Preceptor Zhongfeng
弥陀 彌陀 Mítuó
 1. Amitābha
 2. Amitabha
摩罗 摩羅 móluó Māra
南长 南長 nánzhǎng Nanchang
能忍 néngrěn able to endure / sahā
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
尼罗 尼羅 Níluó The Nile
欧阳 歐陽 Ōuyáng Ouyang
毘婆尸 Pípóshī Vipaśyin / Vipassī / Vipasyin Buddha
婆薮槃豆 婆藪槃豆 pó sǒu pán dòu Vasubandhu
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
婆沙 póshā Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Apidamo Dapiposha Lun / Vibhāṣā
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨十地 菩薩十地 púsà shí dì the ten grounds of the bodhisattva path / Dashabhumi
菩萨藏 菩薩藏 púsà zàng Mahāyāna canon
菩萨乘 菩薩乘 Púsàshèng The Bodhisattva Vehicle
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
七众 七眾 qī zhòng sevenfold assembly
清辩 清辯 Qīng Biàn Bhāviveka
清净道论 清淨道論 Qīngjìngdào Lùn Visuddhimagga
清源 淸源 Qīngyuán Quanzhou
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
忍波罗蜜 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如观 如觀 Rú Guān Ru Guan
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
若那 ruò nà Ruo Na
三国 三國 Sān Guó Three Kingdoms period
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三轮 三輪 Sān Lún the Three Cycles
三明 Sān Míng the Three Insights
三身 Sān Shēn Trikaya
身口意业 身口意業 Sān Yè the Three Karmas / physical, verbal, and mental karma
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三藏法师 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
三义 三義 sānyì
 1. Sanyi
 2. Sanyi
三自 sānzì Three-Self Patriotic Movement
僧佉 sēngqū Sāṃkhya
善财童子 善財童子 Shàn Cái Tóngzǐ Sudhana
善慧 Shàn Huì Shan Hui
上座部 Shàngzuòbù
 1. Theravāda
 2. Sthaviranikāya
摄大乘论 攝大乘論 shè Dàchéng Lùn
 1. Mahāyānasaṅgraha / She Dacheng Lun
 2. Mahāyānasaṅgraha / She Dacheng Lun
摄大乘论释 攝大乘論釋 shè Dàchéng Lùn shì
 1. Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya / She Dacheng Lun Shi / The Explanation of the Treatise on the Summary of Mahayana Doctrine
 2. Mahāyānasaṅgrahabhāṣya / She Dacheng Lun Shi
 3. Mahāyānasaṅgrahopanibandhana / She Dacheng Lun Shi
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
身毒 Shēndú the Indian subcontinent
胜友 勝友 shèng yǒu Viśeṣamitra
声论 聲論 shēnglùn Treatise on Sounds
生死相续 生死相續 Shēngsǐxiāngxù Saṃsāra / cycle of life and death
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
声闻乘 聲聞乘 Shēngwénshèng The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
十界 Shí Jiè The Ten Realms
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
释论 釋論 shì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
十七地论 十七地論 Shí Qī Dì Lùn Yogācārabhūmiśāstra / Discourse on the Stages of Yogic Practice
世亲菩萨 世親菩薩 Shì Qīn púsà Vasubandhu
十信 shí xìn the ten grades of bodhisattva faith
十行 shí xíng the ten activities
十一切入 shí yīqiē rù Ten Kasinas
释智 釋智 shì zhì Shi Zhi
十住 shí zhù
 1. ten abodes
 2. daśabhūmi / the ten Stages in bodhisattva wisdom
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
师说 師說 Shīshuō Shishuo
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
说文 說文 Shuō Wén Shuo Wen Jie Zi
四生 Sì Shēng Four Types of Birth
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
四清 sìqīng the Four Cleanups Movement
斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner
娑罗 娑羅 suōluó sala tree / sal tree / shala tree
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God
天亲 天親 Tiān Qīn Vasubandhu / Vasubandu
天等 tiānděng Tiandeng
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
童寿 童壽 Tóng Shòu Kumarajiva
外相 wàixiāng Foreign Minister
无想天 無想天 Wú Xiǎng Tiān Asamjnisattvah Heaven / The Heaven without Thought
无忧 無憂 wú yōu
 1. No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
 2. Carefree
 3. without sorrow
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
无着菩萨 無著菩薩 Wú Zhāo Púsà Asaṅga
五浊 五濁 wǔ zhuó the five periods of impurity
无上依经 無上依經 wúshàng yī jīng Wushang Yi Jing
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
无退 無退 wútuì avaivartika / non-retrogression
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga
无自性 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature
下乘 xià chéng Hinayana / Hīnayāna / Lesser Vehicle
响水 響水 xiǎngshuǐ Xiangshui
贤护 賢護 Xiánhù Bhadrapāla
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
习果 習果 xíguǒ correlative effect / fruition of an outflow / niṣyandaphala
心轮 心輪 xīnlún Wheel of Mind
心学 心學 xīnxué School of Mind / Neo-Confucian Idealistic School
修慧 xiūhuì
 1. Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
玄宗 Xuán Zōng Emperor Xuanzong of Tang
xún
 1. Xun
 2. Xun [state]
 3. a kind of plant
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
阎浮提 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
阳山 陽山 yángshān Yangshan
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
阴界 陰界 yīn jiè the five skandhas and the eighteen dhatu
因陀罗 因陀羅 Yīntuóluó Indra
义真 義真 yìzhēn Gishin
永清 yǒngqīng Yongqing
有余涅盘 有餘涅槃 Yǒu Yú Nièpán Sopadhiśesanirvāna / Nirvāṇa with Remainder
优禅尼国 優禪尼國 yōuchánníguó Ujjayanī
圆满时 圓滿時 yuánmǎn shí krtayuga
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
约根 約根 yuēgēn Jurgen
豫章郡 yùzhāng jùn Yuzhang Prefecture
藏文 Zàngwén Tibetan / Tibetan writing
增一阿含经 增一阿含經 Zēng Yī Āhán Jīng Ekottara Āgama
瞻波 zhānbō Campa
真智 zhēn zhì Zhen Zhi
正方便 zhèng fāngbiàn Right Effort
正生 zhèngshēng Zhengsheng
智通 zhì tōng Zhi Tong
智圆 智圓 Zhì Yuán Zhi Yuan
至大 Zhìdà Zhida reign
至德 Zhìdé Zhide reign
智人 Zhìrén Homo sapiens
至治 Zhìzhì Zhizhi reign
中边分别论 中邊分別論 zhōng biān Fēnbié Lùn Madhyāntavibhaṅgabhāṣya / Zhong Bian Fenbie Lun
中观 中觀 Zhōng Guān
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中行 zhōng háng Bank of China
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
中共 Zhōnggòng Chinese Communist Party
中时 中時 zhōngshí China Times
中土 zhōngtǔ
 1. China
 2. the Central Plains of China
 3. level ground
道生 Zhú Dàoshēng Zhu Daosheng / Daosheng
自性身 zìxìngshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
自在天 zìzaitiān
 1. Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 1572.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿含 Āhán
 1. a traditional teaching / a traditional doctrine
 2. a Buddhist sūtra
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱道 愛道 ài dào Affinity for the Way
爱果 愛果 ài guǒ the fruit of desire
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
爱语 愛語 ài yǔ
 1. kind words
 2. loving words
爱念 愛念 àiniàn to miss
爱惜 愛惜 àixī cherish
阿兰若 阿蘭若 ālánruò
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. Aranya
阿梨耶识 阿梨耶識 alíyé shí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness
阿黎耶识 阿黎耶識 alíyéshí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
ān
 1. an
 2. Ease
安乐行 安樂行 ān lè xíng
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful practices
安居 ānjū Abiding Peacefully
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安立 ānlì
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
安心 ānxīn to settle the mind
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
阿僧祇 āsēngzhǐ
 1. asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
 2. asamkhya
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
八法 Bā Fǎ The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八解脱 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha
拔苦 bá kǔ Relieve suffering
八识 八識 bā shí Eight Kinds of Consciousness / eight kinds of conciousness
八不 bābù eight negations
白法 bái fǎ
 1. wholesome things / pure dharmas
 2. to explain a method
拔济 拔濟 bájì to save / to rescue
谤法 謗法 bàng fǎ persecution of Buddhism
半偈 bànjì half a verse
bào indirect effect / judgement / retribution
报恩 報恩 bào'ēn repaying others' kindness
报果 報果 bàoguǒ vipākaphala / retributive consequence
宝界 寶界 bǎojiè a Buddha land / a pure land
八相 bāxiāng eight stages of buddha’s progress
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
背舍 背捨 bèi shě to turn the back on and abandon / to liberate / to emancipate / vimokṣa
悲心 bēixīn
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka
本愿 本願 běnyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow
本愿力 本願力 běnyuàn lì
 1. the power of a vow
 2. Power of the Original Vow
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
遍知 biànzhī
 1. to know / to understand / parijñā
 2. to be omniscient / to be all knowing
鞞佛略 bǐngfólüè vaipulya / extended
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
比智 bìzhì knowledge extended to the higher realms
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般罗若波罗蜜 般羅若波羅蜜 bōluórěbōluómì prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
不放逸 bù fàngyì
 1. vigilance / heedfulness / conscientious
 2. no laxity
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不苦不乐受 不苦不樂受 bù kǔ bù lè shòu sensation of freedom from pleasure and pain / sensation of indifference to pleasure and pain
不了义经 不了義經 bù liǎo yì jīng texts that do not explain the meaning
不杀生 不殺生 bù shā shēng Refrain from killing
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不生不灭 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不增不减 不增不減 bù zēng bù jiǎn neither increases nor decreases
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不了义 不了義 bùliǎoyì neyārtha / provisional / conventional
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
财施 財施 cái shī donations of money or material wealth
cán hri / hrī / hiri / self-respect / conscientiousness / dignity
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
藏识 藏識 cáng shí storehouse consciousness / ālayavijñāna / alaya consciousness
差别 差別 chābié discrimination
chán a meditation mat
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
cháng eternal / nitya
chàng a bowl shaped copper bell
常乐我净 常樂我淨 cháng lè wǒ jìng Eternity, Bliss, Self, and Purity
常生 cháng shēng eternal life
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
常行 chángxíng constantly walking in meditation
长养 長養 chángyǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to nurture
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
禅师 禪師 chánshī
 1. Chan Master / Zen Master / Seon Master
 2. Chan master
羼提 chàntí ksānti / tolerance
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成菩提 chéng pútí to become a Buddha / to become enlightened
成正觉 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
沈没 沈沒 chénméi to sink
瞋心 chēnxīn
 1. anger / a heart of anger
 2. Anger
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
chù touch / contact / sparśa
初发心 初發心 chū fāxīn initial determination
出世法 chū shì fǎ World-Transcending Teachings
初心 chū xīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. the initial mind
初地 chūdì the first ground
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
出胎 chūtāi for a Buddha to be reborn
处中 處中 chùzhōng to abide in the media that transcends existence and non-existence / madyama
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲心 cí bēi xīn compassion
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
次第缘 次第緣 cìdìyuán immediately antecedent condition / samanantarapratyaya
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
大般涅槃 dà bānnièpán mahāparinirvāṇa
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大千世界 dà qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大三千世界 dà sān qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大小乘 dà xiǎo chéng
 1. Mahāyāna and Theravāda
 2. Greater or Lesser Vehicles
大小二乘 dà xiǎo èr shèng Mahāyāna and Hinayana two vehicles
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大种 大種 dà zhǒng the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大方便 dàfāngbiàn mahopāya / skillful means / expedient means
dài an element
大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma
大空 dàkōng the great void
大乐 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
道本 dào běn Basis of the Way
道谛 道諦 dào dì
 1. The truth of the path leading to the cessation of suffering / the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
 2. Path of Truth
道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa
道分 dào fēn destiny to become a Buddha
道果 dào guǒ the fruit of the path
道品 dào pǐn
 1. monastic grade
 2. Stages of the Way
道心 dào xīn Mind for the Way
道中 dào zhōng on the path
到彼岸 dàobǐàn
 1. to reach the other shore / to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
道后 道後 dàohòu having completed the path to enlightenment
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
道行 dàoxíng
 1. virtuous deeds
 2. Practicing the Way
大人 dàren a bodhisattva / a mahasattva
大人相 dàren xiāng thirty two marks of excellence
大士 Dàshì a bodhisattva / mahāsattva
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大王 dàwáng great king / mahārāja
大我 dàwǒ the collective / the whole / the greater self
大行 dàxíng extensive cultivation
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
得佛果 defóguǒ to become a Buddha
等心 děng xīn a non-discriminating mind
登地 dēngdì bhumyakramana
等流 děngliú outflow / niṣyanda
等流果 děngliúguǒ correlative effect / fruition of an outflow / niṣyandaphala
等智 děngzhì secular knowledge
di
truth
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
谛观 諦觀 dìguān to observe closely
地界 dìjiè earth element
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
定慧 dìng huì
 1. meditative wisdom
 2. Concentration and Wisdom
定品 dìng pǐn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha
定身 dìng shēn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha
定学 定學 dìng xué Training on Meditative Concentration
定观 定觀 dìngguān to illuminate something by meditation
定力 dìnglì
 1. ability for meditative concentration
 2. Meditative Concentration
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
定性声闻 定性聲聞 dìngxìng shēngwén a fixed Sravaka nature
定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
地前 dìqián the previous phases of bodhisattva practice
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
第一句 dìyījù the first letter
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
动心 動心 dòngxīn
 1. to move the heart / to be moved
 2. to shake the will
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
Sincere
度众 度眾 dù zhòng Deliver Sentient Beings
度众生 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings
断德 斷德 duàn dé the virtue of eliminating afflictions / eliminating afflictions
断见 斷見 duàn jiàn Nihilism
对治 對治 duì zhì
 1. an equal to / an opposite / an antidote
 2. to remedy
独觉 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
钝根 鈍根 dùngēn
 1. dull ability
 2. dull aptitude
多宝佛 多寶佛 duō bǎo fó Prabhutaratna Buddha
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
多劫 duōjié many kalpas / numerous eons
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶知识 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion
恶果 惡果 èguǒ evil consequence / retribution (in Buddhism)
ēn Gratitude
恩德 ēndé kindness / benevolence / favor / grace
二边 二邊 èr biān two extremes
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二根 èr gēn two roots
二观 二觀 èr guān two universal bases of meditation
二见 二見 èr jiàn two views
二教 èr jiāo two teachings
二戒 èr jiè two kinds of precepts
二空 èr kōng two types of emptiness
二明 èr míng the two sciences / two kinds of wisdom / mastery of the two sciences
二乘 èr shèng the two vehicles
尔时 爾時 ěr shí at that time
二受 èr shòu two kinds of perception
二相 èr xiāng the two attributes
二心 èr xīn two minds
二行 èr xíng two kinds of spiritual practice
二修 èr xiū two kinds of cultivation
二圆 二圓 èr yuán two perfect teachings
二障 èr zhàng two kinds of obstacles
二执 二執 èr zhí two attachments
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二道 èrdào the two paths
二谛 二諦 èrdì the two truths
二缚 二縛 èrfú two bonds
二果 èrguǒ Sakṛdāgāmin
二摄 二攝 èrshè two kinds of help
二身 èrshēn two bodies
耳识 耳識 ěrshí śrotravijñāna / auditory consciousness
二识 二識 èrshí two levels of consciousness
二业 二業 èryè two kinds of karma
二义 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings
二智 èrzhì two kinds of knowledge / two kinds of wisdom
二众 二眾 èrzhòng two groups
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
恶友 惡友 èyǒu a bad friend
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法爱 法愛 fǎ ài love of the Dharma
法界真如 fǎ jiè zhēn rú Dharma Realm, True Thusness
法乐 法樂 fǎ lè
 1. dharma joy
 2. Dharma joy
法难 法難 fǎ nán persecution of Buddhism
法忍 fǎ rěn
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma
法体 法體 fǎ tǐ essence of all things
法无我 法無我 fǎ wúwǒ the insubstantiality of dharmas / dharmanairātmya
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
法行 fǎ xíng to practice the Dharma
法依止 fǎ yī zhǐ rely on the Dharma
法用 fǎ yòng the essence of a dharma
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法执 法執 fǎ zhí attachment to the Dharma
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
发露 發露 fālù to reveal / to manifest
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
法名 fǎmíng Dharma name
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
犯戒 fàn jiè
 1. to break the precepts
 2. Violation of Precepts
梵住 Fàn zhù Brahma's abode
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
凡夫性 fánfū xìng the disposition of an ordinary person
放大光明 fàng dà guāngmíng diffusion of great light
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方便力 fāngbiàn lì the power of skillful means
方便智 fāngbiàn zhì wisdom of skilful means / upāyajñāna
方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
烦恼魔 煩惱魔 fánnǎo mó Māra of afflictions / Māra the tempter / an evil that harms one's mind
烦恼障 煩惱障 fánnǎo zhàng the obstacle created by afflictions
烦恼习 煩惱習 fánnǎoxí latent tendencies / predisposition
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
翻译 翻譯 fānyì 1. Translator (for written); 2. Interpreter (for oral)
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法味 fǎwèi
 1. the flavor of the Dharma
 2. taste of Dharma
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法眼 fǎyǎn
 1. dharma eye / dharmacakṣus
 2. hōgen
法义 法義 fǎyì
 1. the teaching of a principle
 2. meaning of the Dharma
法音 fǎyīn the sound of the Dharma
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
法缘 法緣 fǎyuán
 1. conditions leading to dharmas
 2. affinity with the Buddhadharma
 3. Dharma Affinity
 4. causes and conditions that accord with the Buddhadharma
法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall
法智 fǎzhì understanding of the Dharma
非人 fēi rén a non-human
非常 fēicháng impermanent / transient
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别智 分別智 fēn bié zhì Discriminating Knowledge
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
分别法相 分別法相 fēnbié fǎxiāng differentiate characteristics of dharmas
分身 fēnshēn a division body
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna
佛法僧 Fó Fǎ Sēng
 1. the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
 2. Buddha, Dharma, Sangha
佛观 佛觀 fó guān visualization of the Buddha
佛见 佛見 fó jiàn correct views of Buddhist teachings
佛界 fó jiè buddha realm / buddha land / buddha country
佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛住 fó zhù Buddha abode
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛果 Fóguǒ becoming a Buddha as the result of long practice
佛化 fóhuà conversion through the Buddha's teachings
佛家 Fójiā
 1. the community of Buddhists / Saṅgha
 2. places of the Buddha and bodhisattvas / temples
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
to bind / to tie
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福德资粮 福德資糧 fúdé zīliáng puṇyasaṃbhāra / merit accumulated
福慧 fúhuì
 1. Wisdom and Fortune
 2. Merit and Wisdom
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
福行 fúxíng actions that product merit
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
隔碍 隔礙 gé ài obstacle
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
根本无分别智 根本無分別智 gēnběn wúfēn biézhì fundamental non-discriminating wisdom
根本无明 根本無明 gēnběn wúmíng innate nonenlightenment
根本智 gēnběn zhì
 1. fundamental wisdom
 2. Fundamental Wisdom
根尘 根塵 gēnchén the six roots and the six dusts
gèng contacts
根力 gēnlì mūlabala / the five sense organs and corresponding consciousnesses
根性 gēnxìng the basis of strength
根缘 根緣 gēnyuán nature and conditioning environment
gōng merit-creating actions
gòng to offer in worship
功德海 gōng dé hǎi Ocean of Merits
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
功德聚 gōngdé jù stupa
功德圆满 功德圓滿 gōngdé yuánmǎn virtuous achievements come to their successful conclusion
恭敬 gōngjìng Respect
功力 gōnglì diligence
共生 gòngshēng coexistence
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
功用 gōngyòng an action
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观心 觀心 guān xīn
 1. to contemplate the mind
 2. Observe the Mind
观法无我 觀法無我 guān xīn wúcháng Contemplate the non-selfhood of phenomena
观行 觀行 guān xíng contemplation and action
观察 觀察 guānchá clear perception
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
广解 廣解 guǎngjiě vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
观智 觀智 guānzhì wisdom from contemplation
归依 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果位 guǒ wèi stage of reward / stage of attainment
果相 guǒ xiāng reward / retribution / effect
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
果熟 guǒshú vipāka / the result of karma / indirect effect
含法界 hán fǎjiè embraces the dharma-realm
hǎo Good
好生 hǎoshēng to be careful / to be diligent
Merge
Harmony
和合 héhé Harmony
héng Eternity
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
后际 後際 hòu jì a later time
后生 後生 hòu shēng later rebirths / subsequent births
后得智 後得智 hòude zhì
 1. aquired wisdom
 2. acquired knowledge
后说 後說 hòushuō spoken later
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
化度 huà dù convert and liberate / teach and save
坏苦 壞苦 huài kǔ suffering from impermanence
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
幻师 幻師 huànshī an illusionist / a conjurer
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
欢喜地 歡喜地 huānxǐ dì
 1. the ground of joy
 2. Ground of Joy
化身 huàshēn nirmanakaya
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
化现 化現 huàxiàn a incarnation
护持 護持 hùchí Protect and Support
huì a religious assembly
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
毁辱 毀辱 huǐ rǔ to humiliate
慧学 慧學 huì xué Training on Wisdom
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
慧恺 慧愷 huìkǎi Zhi Kai / Hui Kai
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
毁呰 毀呰 huǐzǐ to denigrate
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
a prediction / a prophecy / vyakarana
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
极成 極成 jí chéng agreed by both sides / prasiddha
集谛 集諦 jí dì the truth of the cause of suffering / the noble truth of the cause of suffering
济度 濟度 jì dù to ferry across
jiā school / sect / lineage
jià designation / provisional / conventional term
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
假实 假實 jià shí false and true / illusory and real
假有 jiǎ yǒu Nominal Existence
迦楼罗 迦樓羅 jiālóuluó garuda
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
见道 見道 jiàn dào
 1. darśanamārga / path of vision
 2. to see the Way
见地 見地 jiàn dì insight
见相 見相 jiàn xiāng perceiving the subject
见修 見修 jiàn xiū mistaken views and practice
见谛 見諦 jiàndì realization of the truth
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见分 見分 jiànfēn vision part
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
讲论 講論 jiǎnglùn upadeśa/ upadesa
坚固 堅固 jiāngù sāla
简择 簡擇 jiǎnzhái to select
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
教理 jiāolǐ religious doctrine / dogma
憍慢 jiāomàn Arrogance
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
加行 jiāxíng
 1. prayoga / preparation
 2. Special Effort Applied Toward Practices
嫉妬 jídù Jealousy
计度 計度 jìdù conjecture / reckon / calculate / differentiate
jié a kalpa / an eon
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié Outstanding
jié a fetter
jié gatha / hymn / verse
戒波罗蜜 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
戒定慧 jiè dìng huì
 1. morality, wisdom, and meditation / the three studies / the three trainings / triśikṣā
 2. morality, meditative concentration, wisdom
戒律 jiè lǜ
 1. śīla and vinaya / precepts and rules
 2. Precepts
戒取 jiè qǔ attachment to heterodox teachings
戒学 戒學 jiè xué Training on Morality
戒法 jièfǎ the rules of the precepts
结缚 結縛 jiéfú a mental fetter or bond
戒行 jièháng to abide by precepts
戒名 jièmíng kaimyō / posthumous name
劫数 劫數 jiéshǔ
 1. predestined fate
 2. Numerous Kalpas
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱道 解脫道 jiětuō dào
 1. the path of liberation / vimuktimārga
 2. the path of liberation
解脱分 解脫分 jiětuō fēn stage of liberation
解脱门 解脫門 jiětuō mén
 1. the doors of deliverance / vimokṣadvāra
 2. Gate of Perfect Ease
解脱知见 解脫知見 jiětuō zhī jiàn knowledge and experience of liberation
解脱身 解脫身 jiětuōshēn body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda
解脱众 解脫眾 jiětuōzhòng body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
妓乐 妓樂 jìlè music
jìn diligence / perseverance
进波罗蜜 進波羅蜜 jìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
金轮 金輪 jīn lún kancana-mandala / cakra-ratna
金相 jīn xiàng Golden Form
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng Stillness
jìng Respect
jīng a sutra / a sūtra
境界相 jìng jiè xiāng world of objects
境相 jìng xiāng world of objects
净眼 淨眼 jìng yǎn pure eyes
境智 jìng zhì objective world and subjective mind
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚定 金剛定 jīngāngdìng vajrasamādhi
金刚心 金剛心 jīngāngxīn
 1. vajropamasamādhi
 2. Diamond heart
净德 淨德 jìngdé the virtue of purity
经法 經法 jīngfǎ canonical teachings
净法 淨法 jìngfǎ
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进波罗蜜 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
经论 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries
净命 淨命 jìngmìng friend / brother / āyuṣman
静心 靜心 jìngxīn Tranquil Mind
净信 淨信 jìngxìn
 1. prasāda / pure faith
 2. Pure Faith
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
禁戒 jìnjiè a vow
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
尽智 盡智 jìnzhì understanding of the eradiction of afflictions / kṣayajñāna
九地 jiǔ dì nine lands / nine realms
九品 jiǔpǐn nine grades
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
to raise an example
pada
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
具缚 具縛 jù fú completely bound / completely bound in delusion
句义 句義 jù yì the meaning of a word / the meaning of a sentence
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
觉观 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉分 覺分 juéfēn aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
觉者 覺者 juézhě awakened one
觉知 覺知 juézhī Awareness
瞿沙 jùshā a wonderful sound / ghoṣa
拘物头 拘物頭 jūwùtóu kumuda
拘胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number
俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开士 開士 kāi shì one on the way to enlightenment / bodhisattva
开显 開顯 kāi xiǎn open up and reveal
客尘 客塵 kè chén external taint
渴仰 kě yǎng to look up to reverently
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空解脱门 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness
空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
空处 空處 kōngchù ākāśānantyāyatana / akasanantyayatana / sphere of infinite space / abode of infinite space
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
口业 口業 kǒu yè
 1. verbal karma
 2. Verbal Karma
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦谛 苦諦 kǔ dì the truth of suffering / the noble truth of the existence of suffering
苦集谛 苦集諦 kǔ jí dì the noble truth of the cause of suffering
苦苦 kǔ kǔ suffering from external circumstances
苦受 kǔ shòu the sensation of pain
kuì shame / decorum / propriety
苦集 kǔjí coming together / collection / multitude
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
lán a hermitage
Joy
乐法 樂法 lè fǎ joy in the Dharma
乐修 樂修 lè xiū joyful cultivation
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
了别 了別 lebié to distinguish / to discern
乐观 樂觀 lèguān optimism
类智 類智 lèizhì knowledge extended to the higher realms
乐受 樂受 lèshòu sensation of pleasure / perception of pleasure
transcendence
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
利他行 lì tā xíng Deeds to Benefit Others
利物 lì wù to benefit sentient beings
立义 立義 lì yì establishing the meaning
离欲 離欲 lí yù free of desire
立正 lì zhèng to be upright in character
利众生戒 利眾生戒 lì zhòngshēng jiè precept for benefiting living beings
练根 練根 liàn gēn to plant good roots through cultivation
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech
莲花 蓮花 liánhuā lotus
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
了义 了義 liǎoyì nītārtha / definitive
立法 lìfǎ to be upright in character
利根 lìgēn natural powers of intelligence
离苦 離苦 líkǔ to transcend suffering
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
理实 理實 lǐshí truth
利他 lìtā
 1. to help others / to be altruistic / parārtha
 2. Benefiting Others
六尘 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts
六麁 liù cū six course aspects
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
六根 liù gēn
 1. the six sense organs / sadayatana
 2. Six Faculties
六界 liù jiè six elements / six realms
六入 liù rù the six sense organs / sadayatana
六神通 liù shéntōng the six supernatural powers
六时 六時 liù shí the six four hour periods of the day
六通 liù tōng six supernatural powers
六行 liù xíng practice of the six pāramitās
六作 liù zuò the six acts
六法 liùfǎ the six contemplations
琉璃 liúlí lapis lazuli
六识 六識 liùshí the six consciousnesses / the six types of sensory consciousness
六十二见 六十二見 liùshíèr jiàn sixty two views
利行 lìxíng
 1. altruism
 2. Beneficial Deeds
 3. altruism
立言 lìyán establish in speech
利养 利養 lìyǎng gain
利益 lìyì benefit
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
离欲地 離欲地 líyùdì the ground of freedom from desire
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
漏尽通 漏盡通 lòu jìn tōng destruction of all affliction
乱心 亂心 luàn xīn a confused mind / an unsettled mind
lùn a treatise / a thesis / śastra
lún the cycle of rebirth
轮转生死 輪轉生死 lúnzhuǎn shēngsǐ transmigration through life and death
滿 mǎn Full
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
梦相 夢相 mèng xiàng a sign in a dream
密法 mì fǎ esoteric rituals
mián torpor / drowsiness / middha
miào Wonderful
妙乐 妙樂 miàolè sublime joy
miè the cessation of suffering
灭谛 滅諦 miè dì the truth of the cessation of suffering / the noble truth of the extinction of suffering
灭定 滅定 miè dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
灭受想定 滅受想定 miè shòu xiǎng dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
灭道 滅道 mièdào extinction of suffering and the path to it
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
灭智 滅智 mièzhì understanding of the extinction of suffering / understanding of the third of the four noble truths
迷惑 míhuo Confusion
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
明法 míng fǎ method of mantras / magic formule
名色 míng sè name and form
密语 密語 mìyán mantra
密意 mìyì
 1. hidden meaning
 2. Secret Intentions
evil / vice
to rub a monk's head for taking a vow
摩诃般若 摩訶般若 móhē bōrě great wisdom / mahāprajñā
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
摩竭 mójié makara
摩尼 móní mani / jewel / gem
all women
难胜 難勝 nán shèng very difficult to be overcome
难胜地 難勝地 nán shèng dì the ground of mastery of final difficulties
难思 難思 nán sī hard to believe / incredible
难思议 難思議 nán sīyì
 1. inconceivable
 2. Inconceivable
难行 難行 nánxíng ascetic practice
内法 內法 nèi fǎ the Buddhadharma / the Dharma
能变 能變 néng biàn able to change
能藏 néng cáng ability to store
能持 néng chí ability to uphold the precepts
能信 néng xìn able to believe
能化 nénghuà a teacher
能立 nénglì a proposition / sādhana
能破 néngpò refutation
能所 néngsuǒ ability to transform and transformable
能行 néngxíng ability to act
能缘 能緣 néngyuán conditioning power
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念佛 niàn Fó
 1. to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
 2. to chant Buddha's name
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
念处 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness
念力 niànlì
 1. the power of mindfulness
 2. Power of the Mind
涅槃寂静 涅槃寂靜 Niè pán jì jìng Nirvana is perfect tranquility
泥黎 nílí hell / niraya
沤和拘舍罗 漚和拘舍羅 ōuhéjūshèluó upāya-kauśalya / skill in means
毘钵舍那 毘鉢舍那 píbōshènà insight / vipaśyanā / vipassanā
毘佛略 pífólüè vaipulya
毘梨耶 pílíyē to be diligent / to be absorbed and desirous to do better
pǐn chapter / varga
毘那耶 pínàyé monastic discipline / vinaya
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
平等法 píngděng fǎ the truth that all can become a Buddha
平等心 píngděng xīn an impartial mind
毘婆舍那 pípóshènà vipaśyanā / insight meditation
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
破僧 pò sēng
 1. to disrupt a monastic in meditation
 2. to disrupt the harmony of the monastic community
破戒 pòjiè to break a precept
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
菩萨心 菩薩心 pú sà xīn
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
菩提愿 菩提願 pú tí yuàn Bodhi Vow
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨戒 菩薩戒 púsà jiè Bodhisattva Precepts
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 púsà shēn bodhisattva's body
菩萨位 菩薩位 púsà wèi bodhisattvahood
菩萨地 菩薩地 púsà xíng the ten grounds
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
普照 pǔzhào Universally Shines
七法 qī fǎ seven dharmas / seven teachings
七识 七識 qī shí seven kinds of consciousness
起信 qǐ xìn the awakening of faith
起行 qǐ xíng to start out
七支 qī zhī seven branches
前生 qiánshēng previous lives
七觉分 七覺分 qījuéfēn seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
起灭 起滅 qǐmiè saṃsāra / life and death
qín diligence / perseverance / vīrya
qíng sentience / cognition
qīng Clear
轻安 輕安 qīng ān
 1. calmness / tranquillity / repose / serenity / prasrabhi / passaddhi
 2. Peaceful and at Ease
 3. at ease
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
轻慢 輕慢 qīngmàn to belittle others
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
求道 qiú dào
 1. to seek the Dharma
 2. Seeking the Way
求生 qiú shēng seeking rebirth
秋月 qiū yuè Autumn Moon
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
quán expedient
取分 qǔfēn vision part
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染净 染淨 rǎnjìng impure and pure dharmas
染污 rǎnwū tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染污法 rǎnwūfǎ kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
染污识 染污識 rǎnwūshí kliṣṭamanas / kliṣṭa-mana / afflicted mind / afflicted mentality
染污心 rǎnwūxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人法二执 人法二執 rén fǎ èr zhí two attachments
人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人相 rén xiāng the notion of a person
热恼 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled
人法 rénfǎ people and dharmas / people and teachings
人间 人間 rénjiān human world
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
人我 rénwǒ personality / human soul
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
日月光 rì yuè guāng Sun, Moon, and Light
róng Blend
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入法界 rù fǎjiè to enter in the dharma realm / to perceive the dharma realm through meditation
入寂 rù jì to enter into Nirvāṇa
如理 rú lǐ principle of suchness
如理智 rú lǐ zhì wisdom of the ultimate principle
入灭 入滅 rù miè
 1. to enter Nirvāṇa / to pass away
 2. to enter into nirvana
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
入圣 入聖 rù shèng to become an arhat
如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is
入众 入眾 rù zhòng To Enter the Assembly
入道 rùdào
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
入见道 入見道 rùjiàndào to perceive the path in meditation
如来出现 如來出現 rúlái chūxiàn Manifestation of Buddha
如来法身 如來法身 rúlái fǎshēn Dharmakāya of the Tathāgata
如来身 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body
如来藏 如來藏 Rúlái Zàng
 1. Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Tathagatagarbha
如来地 如來地 rúláidì state of a Tathāgata
如量智 rúliàng zhì discriminative wisdom
ruò re
如如 rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如实智 如實智 rúshí zhì knowledge of all things
如实知 如實知 rúshízhī
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
入胎 rùtāi Entry into the womb / to be conceived from Heaven
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
如意宝 如意寶 rúyì bǎo mani jewel
如意通 rúyì tōng teleportation / ṛddy-abhijña
bodhisattva
三阿僧祇劫 sān āsēngzhǐ jié The Three Asankhyeya Kalpas / The Three Kalpas / The Three Asankya-Kalpas
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三从 三從 sān cóng Three Obediences
三大 sān dà the three greatnesses / triple significance
三德 sān dé the three virtues of the Buddha
三谛 三諦 sān dì three truths
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三佛 sān fó Trikāya / the three bodies of the Buddha
三根 sān gēn
 1. the three grade of wholesome roots
 2. the three unwholesome roots
 3. the three roots with no outflows / the three passionless roots
三慧 sān huì Three Kinds of Wisdom / the three ways of acquiring wisdom
三劫 sān jié
 1. The Three Asankhyeya Kalpas / The Three Kalpas / The Three Asankya-Kalpas
 2. Three Kalpas
三解脱门 三解脫門 sān jiětuōmén the three doors of deliverance / the three gates of liberation
三句 sān jù three questions
三千 sān qiān three thousand-fold
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三生 sān shēng
 1. three lives / three rebirths
 2. Three Lifetimes
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三施 sān shī three kinds of giving
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三十二大人相 sān shí èr dà ren xiāng thirty two marks of excellence
三十七道品 Sān Shí Qī Dào Pǐn Bodhipakkhiyadhamma
三受 sān shòu three sensations / three vedanās
三思 sān sī
 1. three kinds of thought
 2. Three Mental Conditions
三无性 三無性 sān wú xìng the three phenomena without nature / the three non-natures
三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa
三修 sān xiū
 1. three kinds of cultivation / three inferior kinds of cultivation
 2. three kinds of cultivation / three superior kinds of cultivation
三学 三學 sān xué threefold training / triśikṣā
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三缘 三緣 sān yuán three links / three nidānas
三障 sān zhàng three barriers
三种退屈 三種退屈 sān zhǒng tuìqū three regressions / three kinds of regression
三转 三轉 sān zhuǎn Three Turnings Dharma Wheel
三转法轮 三轉法輪 sān zhuǎn fǎ lún
 1. Three Turnings of the Dharma Wheel
 2. Three Turnings of Dharma Wheel
三佛陀 sānfótuó enlightened one
桑门 桑門 sāngmén a Buddhist monk / a wandering monk / śramaṇa / samaṇa
三观 三觀 sānguān sanguan / threefold contemplation / three insights
三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning
三际 三際 sānjì past, present, and future
三苦 sānkǔ three kinds of suffering
三量 sānliàng three ways of knowing
散乱 散亂 sànluàn distraction
散乱心 散亂心 sànluàn xīn a confused mind / an unsettled mind
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三摩提 sānmótí samādhi / concentrated meditation / mental concentration
散心 sànxīn a distracted mind
三心 sānxīn three minds
三性 sānxìng trisvabhāva / the three natures
三行 sānxíng
 1. the three karmas / three set phrase
 2. the three kinds of action
三智 sānzhì three kinds of wisdom
form / matter
色尘 色塵 sè chén sight / sight sense objects
色界 sè jiè realm of form
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
色声 色聲 sè shēng the visible and the audible
色心 sè xīn form and the formless
色阴 色陰 sè yīn the aggregate of form / rūpaskandha
色处 色處 sèchù the visible realm
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧祇 sēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
色有 sèyǒu material existence
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
沙弥 沙彌 shāmí
 1. Sramanera / śrāmaṇera / a novice Buddhist monk
 2. sramanera
沙弥尼 沙彌尼 shāmíní
 1. Sramanerika / a novice Buddhist nun
 2. sramaneri
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善处 善處 shàn chù a happy state
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善慧地 shàn huì dì the ground of finest discriminatory wisdom
善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上人 shàngrén
 1. shangren / senior monastic
 2. supreme teacher
上首 shàngshǒu the presiding elders
善果 shànguǒ
 1. a virtuous reward
 2. Virtuous Outcomes
善利 shànlì great benefit
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善人 shànrén a wholesome person / a good person
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
善意 shànyì Kind Intentions
善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue
烧然 燒然 shāorán to burn
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
摄善法戒 攝善法戒 shè shàn fǎ jiè the precepts for wholesome deeds
摄众生戒 攝眾生戒 shè zhòngshēng jiè precept of embracing all living beings
摄持 攝持 shèchí parigraha / to protect / to uphold / to take proper care
舍得 捨得 shěde Be Willing to Give
摄化 攝化 shèhuà protect and transform
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
奢摩他 shēmótā śamatha / medatative concentration
shēn body / kāya
身根 shēn gēn sense of touch
身识 身識 shēn shí body consciousness / consciousness of touch / kāyavijñāna
身业 身業 shēn yè physical karma
身证 身證 shēn zhèng bodily witness / one who has bodily testimony / kāyasākṣin
舍那 shènà
 1. śāṇa / a robe / a garment
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
shēng birth
生变 生變 shēng biàn to change / to transform
胜处 勝處 shèng chù abode of superiority / station of mastery / abhibhāyatana
生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas
胜果 勝果 shèng guǒ the wonderful fruit / the surpassing fruit
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
生忍 shēng rěn Ordinary Patience
生如来家 生如來家 shēng rú lái jiā Born in the Home of Tathagata
生身 shēng shēn the physical body of a Buddha
生天 shēng tiān highest rebirth
生相 shēng xiāng attribute of arising
圣住 聖住 shèng zhù sagely abode
圣道 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path
胜定 勝定 shèngdìng equipose / samāhita
生佛 shēngfó
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
圣教 聖教 shèngjiāo sacred teachings
胜利 勝利 shènglì victory
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生起 shēngqǐ cause / arising
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
生死际 生死際 shēngsǐ jì the realm of Samsara
生死苦 生死苦 shēngsǐ kŭ suffering of Saṃsāra
声闻戒 聲聞戒 shēngwén jiè śrāvaka precepts
声闻缘觉 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜行 勝行 shèngxíng distinguished actions
胜义 勝義 shèngyì beyond description / surpassing worldy ideas / superlative / inscrutable
生长 生長 shēngzhǎng growth
身见 身見 shēnjiàn views of the body
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
身命 shēnmìng body and life
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
身通 shēntōng teleportation / ṛddy-abhijña
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
舍受 捨受 shěshòu sensation of freedom from pleasure and pain / sensation of indifference to pleasure and pain
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī master
shī the practice of selfless giving / dāna
shí Real
shì loka / a world
十波罗蜜 十波羅蜜 shí bōluómì ten pāramitās / ten perfections
施波罗蜜 施波羅蜜 shī bōluómì dāna-pāramitā / the paramita of generosity
十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi
十度 shí dù ten pāramitās / ten perfections
十恶 十惡 shí è the ten evils
十二部经 十二部經 shí èr bù jīng Twelve Divisions of Sutras / dvādaśaṅga / the twelve divisions of Buddhist literature
十二缘生 十二緣生 shí èr yuán shēng the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十法 shí fǎ ten rules / perfecting of the ten rules
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十方三世 shí fāng sān shì Ten Directions and Three Periods of Time
十功德 shí gōngdé ten virtues
十号 十號 Shí hào the ten names of the Tathāgata / the ten epithets of the Tathāgata
十解 shí jiě ten abodes
十善业 十善業 shí shàn yè ten wholesome kinds of practice
识物 識物 shí wù sentient things
十想 shí xiǎng ten notions
释疑 釋疑 shì yí explanation of doubts
实义 實義 shí yì true meaning / true doctrine
十因 shí yīn ten causes
识阴 識陰 shí yīn consciousness aggregate / vijñānaskandha / viññāṇakhandha
事用 shì yòng phenomena and functions
实有 實有 shí yǒu in reality there is
实智 實智 shí zhì
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
世智 shì zhì worldly knowledge / secular understanding
十智 shí zhì ten forms of understanding
十种散动 十種散動 shí zhǒng sàn dòng ten kinds of scattered thoughts
十种因 十種因 shí zhǒng yīn ten kinds of cause
识住 識住 shí zhù the bases of consciousness
十八不共法 shíbā bù gòng fǎ āveṇika-buddha-dharma
十八界 shíbājiè eighteen realms
式叉摩尼 shìchāmóní Siksamana / a novice nun / a female observer of the six commandments / śikṣamāṇā
世谛 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
十二入 shíèr rù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition
十二部 shíèrbù Twelve Divisions of Sutras
世法 shìfǎ ordinary dharmas
实法 實法 shífǎ true teachings
十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世间 世間 shìjiān world
世间智 世間智 shìjiān zhì worldly knowledge / secular understanding
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
识界 識界 shíjiè vijñāna-dhātu / the realm of consciousness
十六谛 十六諦 shíliùdì sixteen forms of practice of the Four Nobles Truths
尸罗 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm
尸罗波罗蜜 尸羅波羅蜜 shīluó bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
十善 shíshàn the ten virtues
施食 shīshí
 1. to give food
 2. Food Bestowal
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
事相 shìxiāng phenomenon
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
实性 實性 shíxìng true nature / tathatā
实语 實語 shíyǔ true words
施主 shīzhǔ
 1. an alms giver / a donor
 2. benefactor
shòu feelings / sensations
受法 shòu fǎ to receive the precept
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
受戒 shòu jiè
 1. to take precepts
 2. Take the Precepts
受想 shòu xiǎng sensation and perception
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
受用 shòuyòng Benefit
受用身 shòuyòngshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
数息观 數息觀 shǔ xī guān The contemplation of counting the breath
水乳 shuǐ rǔ water and milk
水中月 shuǐ zhōng yuè
 1. the moon reflected in the water
 2. moon in the water
水大 shuǐjiè water / water element
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
说欲 說欲 shuō yù explanation of desire
说戒 說戒 shuōjiè
 1. explation of the precepts / upoṣadha
 2. half monthly confession
 1. volition / cetanā
 2. Think
temple / monastery / vihāra
 1. to appear
 2. pseudo
四辩 四辯 sì biàn the four unhindered powers of understanding
四不坏信 四不壞信 sì bù huài xìn four objects of indestructible faith
四尘 四塵 sì chén four objects of the senses
四倒 sì dǎo four inverted beliefs / four false beliefs
四德 sì dé the four virtues
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四颠倒 四顛倒 sì diāndǎo four inverted beliefs / four false beliefs
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
四法界 sì fǎjiè four dharma realms
四烦恼 四煩惱 sì fánnǎo four mental afflictions / four klesas
四解 sì jiě the four unhindered powers of understanding
四界 sì jiè four dharma realms
四句 sì jù four verses / four phrases
死魔 sǐ mó the evil of death / Māra of death
四念处 四念處 sì niàn chù the four bases of mindfulness
四如意足 sì rúyì zú the four kinds of teleportation
四善根 sì shàn gēn ability in judgement and selection / the four wholesome roots
四摄 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing
四威仪 四威儀 sì wēiyí Four Kinds of Comportment / four comportments
四无碍 四無礙 sì wúài the four unhindered powers of understanding
四无碍解 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
四修 sì xiū four kinds of cultivation
四一 sì yī four ones
四依止 sì yī zhǐ
 1. The four reliances
 2. Four Reliances
四正勤 Sì Zhèng Qín four right efforts / four right exertions
四智 sì zhì the four forms of wisdom
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
四种修 四種修 sì zhǒng xiū four kinds of cultivation
寺主 sì zhǔ temple director / temple supervisor
四住 sì zhù four abodes
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
四果 sìguǒ four fruits
思慧 sīhuì Wisdom from Thinking / wisdom acquired by reflection
四惑 sìhuò four mental afflictions / four klesas
四取 sìqǔ four types of clinging
四事 sìshì the four necessities
四天下 sìtiānxià the four continents
四微 sìwēi four objects of the senses
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
四心 sìxīn four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四缘 四緣 sìyuán the four conditions
宿 from former lives
宿世 sù shì former lives
宿业 宿業 sù yè past karma
宿因 sù yīn karma of past lives
俗谛 俗諦 súdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
随分 隨分 suí fēn
 1. according to the part assigned / according to lot
 2. according to ability
 3. according to (one's) allotment
随一 隨一 suí yī mostly / most of the time
随缘 隨緣 suí yuán
 1. to act in accordance with causes and conditions
 2. Follow Conditions
 3. to accord with conditions
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
随类 隨類 suílèi according to type
随眠 隨眠 suímián a predisposition to unwholesome mental states / anuśaya / anusaya
随情 隨情 suíqíng compliant
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所藏 suǒcáng the thing stored
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
所长 所長 suǒzhǎng Director (of an institute)
宿愿 宿願 sùyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow
他心通 tā xīn tōng
 1. mind reading
 2. Mind Reader
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
tán dana / the practice of giving / generosity
贪瞋痴 貪瞋痴 tān chēn chī
 1. desire, anger, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance / three poisons
 3. greed, hatred, and ignorance
贪爱 貪愛 tānài
 1. passion / desire / rāga
 2. Clinging
贪瞋 貪瞋 tānchēn greed and anger
唐捐 táng juān in vain
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
檀越 tányuè an alms giver / a donor
他摄 他攝 tāshè to receive aid from another
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
天耳通 tiān ěr tōng
 1. heavenly hearing
 2. Divine Hearing
天龙 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods
天住 tiān zhù divine abodes
天鼓 tiāngǔ deva drum
天人 tiānrén Heavenly Beings
天眼通 tiānyǎn tōng
 1. Heavenly Vision / divine sight
 2. Divine Eye
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
听闻 聽聞 tīngwén listening and learning
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通慧 tōng huì supernatural powers and wisdom
通利 tōng lì sharp intelligence
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
通力 tōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
同事 tóngshì fellowship
an evil state of existence
徒众 徒眾 tú zhòng a group of disciples
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退屈 tuì qū to yield / to retreat / to regress
退堕 退墮 tuìduò parihāṇi / to regress / to degenerate
退失 tuìshī parihāṇi / to regress / to degenerate
退转 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance
托生 託生 tuōshēng to be conceived from Heaven
外法 wài fǎ outside teachings
外缘 外緣 wài yuán
 1. external causes
 2. External Conditions
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
外境 wàijìng external world of objects
往生 wǎng shēng
 1. a future life
 2. to be reborn
妄法 wàngfǎ delusion
往还 往還 wǎnghuán to depart and return
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
万劫 萬劫 wànjié ten thousand kalpas
wēi subtlety
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
未曾有法 wèi céng yǒu fǎ dharmas that have not yet come to pass
未离欲 未離欲 wèi lí yù not yet free from desire
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
唯识 唯識 wéishí vijñaptimātratā / mere-representation
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻持 聞持 wén chí to hear and keep in mind
问道 問道 wèn dào
 1. Inquire About the Way
 2. ask for the Way
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
文句 wén jù textual explanation / exegisis
文理 wén lǐ exegisis and doctrine
问难 問難 wèn nán Interrogation
闻思修 聞思修 wén sī xiū
 1. Listen, Contemplate, and Practice
 2. hearing, contemplation, and practice
闻慧 聞慧 wénhuì Wisdom from Hearing / śrutamayīprajñā / wisdom from listening
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我空 wǒ kōng empty of a permanent ego / empty of self
我相 wǒ xiāng the notion of a self
我爱 我愛 wǒài self-love
我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna
我执 我執 wǒzhí Self-Attachment
Enlightenment
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
五不可思议 五不可思議 wǔ bù kěsī yì five inconceivables / five indescribables
五大 wǔ dà the five elements
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
五分法身 wǔ fēn fǎshēn five attributes of Dharmakāya
无分别智 無分別智 wú fēnbié zhì
 1. non-discriminating wisdom
 2. Undiscriminating Wisdom
五盖 五蓋 wǔ gài the five covers / the five hindrances / the five obstructions
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
五根色 wǔ gēn sè colors of the five senses
无故 無故 wú gù unconditioned
五观 五觀 wǔ guān The Five Contemplations
五果 wǔ guǒ five fruits / five effects
五见 五見 wǔ jiàn five views / five wrong views / pañcadṛṣṭi
五力 wǔ lì pañcabala / the five powers
五明 wǔ míng five sciences / mastery of the five sciences / five kinds of wisdom
五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
无求 無求 wú qiú No Desires
无生性 無生性 wú shēng xìng non-nature of dependent arising
五事 wǔ shì five dharmas / five categories
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
五通 wǔ tōng five supernatural powers / pañca-abhijnā
五位 wǔ wèi pañcamārga / five paths
五下 wǔ xià five lower fetters
無想 wú xiǎng no notion
无想定 無想定 wú xiǎng dìng meditative concentration with no thinking
五行 wǔ xíng five practices
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无诤 無諍 wú zhèng
 1. non-contention
 2. No Disputes
五智 wǔ zhì five kinds of wisdom
五转 五轉 wǔ zhuǎn five evolutions
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无碍解 無礙解 wúàijiě unhindered understanding
无边世界 無邊世界 wúbiān shìjiè the unbounded world
五部 wǔbù the five classes
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
五尘 五塵 wǔchén objects of the five senses
无瞋 無瞋 wúchēn non-aggression / non-hatred / imperturbability
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
五分 wǔfēn
 1. five parts
 2. five part teaching
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无悔 無悔 wúhuǐ No Regrets
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无间道 無間道 wújiān dào uninterupted way / immediate path / ānantaryamārga
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无明灭 無明滅 wúmíng miè ignorance ceases
无明住地 無明住地 wúmíng zhùdì abode of ignorance
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无上觉 無上覺 wúshàng jué supreme enlightenment
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无身 無身 wúshēn no-body
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无生智 無生智 wúshēngzhì
 1. knowledge extended to the higher realms
 2. Non-Arising Wisdom
五识 五識 wǔshí
 1. five kinds of cognition / five kinds of perception
 2. five steps of cognition / five kinds of mind
五受 wǔshòu five sensations
无数劫 無數劫 wúshǔ jié innumerable kalpas
无体 無體 wútǐ without essence
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无为法 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma
无畏施 無畏施 wúwèishī
 1. the gift of non-fear or confidence
 2. Bestow Fearlessness
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
无行 無行 wúxíng Non-Action
无学 無學 wúxué
 1. aśaikṣa / asekha / an adept
 2. aśaikṣa / asekha / an adept
无学位 無學位 wúxué wèi
 1. aśaikṣamārga / the path of the adept
 2. Level of Nothing More to Learn
 3. stage of no more learning
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无缘 無緣 wúyuán lack of connection
无着 無著 wúzhāo unattached
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
无住处涅槃 無住處涅槃 wúzhù chù nièpán apratiṣṭhanirvāṇa / nirvāṇa that is not localized
latent tendencies / predisposition
Joy
to calm oneself
Cherish
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
xián bhadra
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
显色 顯色 xiǎn sè visible colors
现生 現生 xiàn shēng the present life
现识 現識 xiàn shí reproducing mind
现相 現相 xiàn xiāng world of objects
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
相大 xiāngdà greatness of attributes / greatness of the attributes of suchness / greatness of the potentiality
相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence
相分 xiāngfēn an idea / a form
降伏 xiángfú to subdue
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
相应法 相應法 xiāngyīng fǎ corresponding dharma / mental factor
仙人 xiānrén a sage
现身 現身 xiànshēn manifest
显识 顯識 xiǎnshí ālayavijñāna / alaya consciousness
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现行 現行 xiànxíng manifest activity
现在 現在 xiànzài now, present
小劫 xiǎojié antarākalpa / intermediate kalpa
息恶 息惡 xīè a wandering monk / śramaṇa
邪法 xiéfǎ false teachings
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪行 xiéxíng
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
邪婬 xiéyín to commit sexual misconduct
邪执 邪執 xiézhí unwholesome attachments / evil attachments
系缚 繫縛 xìfú tied to
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心地 xīn dì
 1. mind / mental ground
 2. Mind Ground
心法 xīn fǎ mental objects
信根 xìn gēn faith / the root of faith
心解脱 心解脫 xīn jiětuō
 1. to liberate the mind
 2. liberation of mind
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
心灭 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind
心生灭 心生滅 xīn shēng miè the teaching of arising and ceasing
信施 xìn shī trust in charity
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
心所 xīn suǒ a mental factor
心意识 心意識 xīn yì shí
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
心缘 心緣 xīn yuán cognition of the environment
心作 xīn zuò karmic activity of the mind
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行化 xíng huà to travel and teach
行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action
行菩萨道 行菩薩道 xíng pú sà dào practice the bodhisattva path
性起 xìng qǐ arising from nature
行善 xíng shàn to do good works / to perform wholesome actions
行一 xíng yī equivalence of all forms of practice
行愿 行願 xíng yuàn
 1. cultivation and vows
 2. Act on Your Vows
行处 行處 xíngchǔ karmasthana / kammaṭṭhāna / an object of meditation
行法 xíngfǎ cultivation method
性分 xìngfēn the nature of something
性戒 xìngjiè a natural precept
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
行人 xíngrén Practitioner
性色 xìngsè true form
性相 xìngxiāng inherent attributes
行阴 行陰 xíngyīn the aggregate of volition
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
性罪 xìngzuì natural sin
信念 xìnniàn Belief
信心 xìnxīn Faith
心行 xīnxíng mental activity
信行 xìnxíng faith and practice
习气 習氣 xíqì
 1. vāsanā / latent tendencies / predisposition
 2. habitual tendency
悉檀 xītán a teaching method / siddhanta
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修道者 xiūdào zhě spiritual practitioners
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修法 xiūfǎ a ritual
修慧 xiūhuì Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修心 xiūxīn
 1. to cultivate one's nature
 2. Cultivating the Mind
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
修行人 xiūxíngrén practitioner
修治 xiūzhì elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
希有 xīyǒu Rare
玄言 xuányán profound words
xué a learner
学处 學處 xuéchù training / training in conduct / rules of conduct / śikṣāpada / sikkhāpada / siksapada
学人 學人 xuérén student of the Way
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
虚空界 虛空界 xūkōng jiè visible space
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
熏习 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
熏习义 熏習義 xūnxí yì meaning of permeation
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
虚妄分别 虛妄分別 xūwàngfēnbié
 1. a dilusion / a mistaken distinction
 2. a dilusion / a mistaken distinction
虚无 虛無 xūwú nothingness, unreal
yán a garland / an adornment / avataṃsa
焰地 yàn dì stage of flaming wisdom
眼根 yǎn gēn the faculty of sight
眼清净 眼清淨 yǎn qīngjìng eye is vast and pure
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
言教 yánjiāo ability to understand etymology and usage of words / nirukti
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
眼识 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa
karma / kamma / karmic deeds / actions
业感 業感 yè gǎn karma and the result of karma
业力 業力 yè lì
 1. the power of karma
 2. karmic effect
业相 業相 yè xiāng karma-lakṣaṇa
业缘 業緣 yè yuán
 1. karmic conditions / karmic connections
 2. Karmic Condition
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业烦恼 業煩惱 yèfánnǎo karma-kleśa / karmic affliction
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
业识 業識 yèshí activating mind / a delusion
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
upadhi / bonds / substratum
Righteousness
Buddhism
manas / mind / mentation
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
一尘 一塵 yī chén a grain of dust / a single particle
一大劫 yī dà jié one great kalpa
意地 yì dì stage of intellectual consciousness
依法不依人 yī fǎ bù yī rén Rely on the Dharma
一佛 yī fó one Buddha
一会 一會 yī huì one assembly / one meeting
一偈 yī jì one gatha / a single gatha
异见 異見 yì jiàn different view
一界 yī jiè one world
一类 一類 yī lèi the supreme way / the path leading to enlightenment
一名言 yī míng yán a single word
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一切种智 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
意生 yì shēng arising from thoughts
一识 一識 yī shí one perception / one knowledge
一世界 yī shìjiè one world
意业 意業 yì yè mental karma / actions / deeds
一异 一異 yī yì one and many
一由旬 yī yóuxún one yojana
一缘 一緣 yī yuán one fate / shared destiny
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一阐提 一闡提 yīchǎntí icchantika / an incorrigible
忆持 憶持 yìchí to keep in mind / to remember / dhāraṇa
一地 yīdì one ground
一法 yīfǎ one dharma / one thing
意根 yìgēn the mind sense
依果 yīguǒ correlative effect / fruition of an outflow / niṣyandaphala
一境 yījìng one realm
一句 yījù
 1. a phrase / one sentence
 2. a sentence
义理 義理 yìlǐ Doctrine
一明 yīmíng a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīn an aggregate / a group
引因 yǐn yīn directional karma
婬欲 yín yù sexual desire
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
yìng to accept
应法 應法 yīng fǎ in harmony with the Dharma
应观 應觀 yīng guān should observe
应感 應感 yīnggǎn sympathetic resonance
应化 應化 yīnghuà
 1. nirmita
 2. manifestation in response
应化身 應化身 yīnghuàshēn nirmita / nirmānakaya
应身 應身 yīngshēn
 1. nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body
 2. saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
因人 yīnrén the circumstances of people
音声 音聲 yīnshēng sound
因时 因時 yīnshí the circumstances of time
因位 yīnwèi causative stage / causative position
因相 yīnxiāng causation
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一品 yīpǐn a chapter
一期 yīqī
 1. a date / a fixed time
 2. a lifetime
 3. one moment of time
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切皆成 yīqiè jiē chéng all will attain [Buddhahood]
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta
一色 yīsè
 1. ekarūpa / no difference
 2. something minute / an atom
 3. one form of practice
一刹那 一剎那 yīshānà
 1. one kṣaṇa / one instant
 2. one ksana
一生 yīshēng all one's life
一实 一實 yīshí suchness / inherent nature / true nature / bhūtatathatā / tathatā / tathata
一体 一體 yītǐ single substance
一味 yīwèi
 1. one flavor [of dharma]
 2. one taste
一向 yìxiàng one direction
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
义学 義學 yìxué tuition-free school
一言 yīyán one word
意言 yìyán mental discussion
异义 異義 yìyì to establish different meanings
一音 yīyīn
 1. one sound / the sound of the Buddha
 2. one voice
依正 yīz hèng two kinds of retribution / direct and conditional retribution
yǒng Courage
yòng yong / function / application
勇猛 yǒngměng ardency
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 yǒufǎ something that exists
游方 yóufāng
 1. to wander
 2. to travel for cultivation and to seek teachings
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
有为法 有為法 yǒuwèifǎ
 1. saṃskṛta / conditioned
 2. Conditioned Dharmas
遊戏 遊戲 yóuxì to be free and at ease
有性 yǒuxìng having the nature
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
欲爱 欲愛 yù ài
 1. passionate love
 2. love inspired by desire
欲法 yù fǎ with desire
与果 與果 yǔ guǒ fruit produced
欲界 yù jiè realm of desire
欲乐 欲樂 yù lè the joy of the five desires
与欲 與欲 yǔ yù with desire / with consent
yuán Origin
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuàn a vow
yuán Perfect
圆教 圓教 yuán jiāo perfect teaching / complete teaching
怨亲 怨親 yuàn qīn
 1. hate and affection
 2. Foes and Kin
缘事 緣事 yuán shì study of phenomena
愿行 願行 yuàn xíng cultivation and vows
远行 遠行 yuǎn xíng proceeding afar
远行地 遠行地 yuǎn xíng dì the ground of proceeding afar
愿智 願智 yuàn zhì wisdom resulting from a vow / to vow to obtain all-knowledge
缘法 緣法 yuánfǎ causes and conditions
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 yuànlì
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
圆满菩提 圓滿菩提 yuánmǎn pútí
 1. attain enlightenment
 2. Perfected Bodhi Wisdom
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
愿心 願心 yuànxīn Vow
缘缘 緣緣 yuányuán ālambanapratyaya / ārammaṇapaccaya / observed object condition
缘中 緣中 yuánzhōng the place at which the mind is centered
约法 約法 yuēfǎ according to the Dharma / according to teachings
运心 運心 yùnxīn setting the mind in motion / resolving indecision
见取 見取 yùqǔ clinging to false views / dṛṣṭi-upādāna / diṭṭhi-upādāna
欲取 yùqǔ clinging to feelings of pleasure / kāma-upādāna
杂秽 雜穢 zá huì vulgar
在家 zàijiā lay person / laity
在家出家 zàijiā chūjiā observing monastic discipline without being ordained
藏经 藏經 zàngjīng Buddhist canon
造论 造論 zàolùn composed the treatise
杂染 雜染 zárǎn
 1. an affliction / a defilement
 2. Polluted
koan / kōan / gong'an
择灭 擇滅 zémiè elimination of desire by will
增上缘 增上緣 zēng shàng yuán
 1. predominant condition / adhipatipratyaya
 2. Positive Conditions
 3. contributory factor
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增上 zēngshàng additional / increased / superior
增上果 zēngshàngguǒ adhipatiphala / predominant fruition
增上慢 zēngshàngmàn conceit / abhimāna
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
zháo to attach / to grasp
折伏 zhéfú to refute
zhēn True
真法 zhēn fǎ true dharma / absolute dharma
真身 zhēn shēn true body
真俗 zhēn sú absolute and conventional truth
真俗二谛 真俗二諦 zhēn sú èr dì absolute and conventional truth
真性 zhēn xìng inherent nature / essence / true nature / dharmatā
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
zhèng realization / adhigama
zhèng Righteous
正观 正觀 zhèng guān right observation
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正教 zhèng jiāo correct teaching
正命 zhèng mìng
 1. Right Livelihood
 2. right livelihood
正思 zhèng sī Right Thought
正思惟 zhèng sīwéi Right Intention / Right Thought
正位 zhèng wèi place of awakening
正业 正業 zhèng yè
 1. Right Action
 2. Right Action
正语 正語 zhèng yǔ
 1. Right Speech
 2. Right Speech
正道 zhèngdào Right Path
正定 Zhèngdìng
 1. Right Meditative Concentration / Right Concentration
 2. Right Concentration
证法 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正解 zhèngjiě sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
证菩提 證菩提 zhèngpútí to become a Buddha
正勤 zhèngqín Effort / Right Effort
正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment
正说 正說 zhèngshuō proper teaching
正信 zhèngxìn
 1. to have faith
 2. Right Faith
正意 zhèngyì wholesome thought / thought without evil
证智 證智 zhèngzhì experiential knowledge / realization / adhigamavābodha
真空 zhēnkōng true emptiness
真理 zhēnlǐ Truth
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
真实义 真實義 zhēnshí yì
 1. true meaning
 2. true meaning
真相 zhēnxiàng True Form
真修 zhēnxiū cultivation in accordance with reason
zhì Wisdom
zhì Aspiration
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhī Understanding
智德 zhì dé the virtue of wisdom / wisdom
知根 zhī gēn organs of perception
智相 zhì xiāng discriminating intellect
执持 執持 zhíchí to hold firmly
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
制戒 zhìjiè rules / vinaya
执受 執受 zhíshòu ideas grasped
智行 zhìxíng wisdom and cultivation / wisdom and practice
祇夜 zhǐyè geya / geyya / mixed verses and prose
智障 zhìzhàng a barrier created by what is already known
执着 執著 zhízhuó
 1. to cling to things as if they were real / to be bound to things
 2. attachment
知足 zhīzú Contentment
制罪 zhìzuì transgressions against formulated precepts
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
众圣 眾聖 zhòng shèng all sages
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
中品 zhōngpǐn middle rank
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生界 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
众生相 眾生相 zhòngshēng xiāng
 1. the notion of a being
 2. characteristics of sentient beings
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
中阴 中陰 zhōngyīn an intermediate existence between death and rebirth
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhòu mantra / charm / spell
zhù to attach / to abide / to dwell
zhù abbot
助道 zhù dào auxiliary means / auxiliary aid
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住世 zhù shì abide in the world
住心 zhù xīn abiding in thoughts / abode of the mind
住众 住眾 zhù zhòng Community
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
转识 轉識 zhuǎn shí
 1. evolving mind
 2. Transforming Consciousness
专修 專修 zhuān xiū focused cultivation
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
转生 轉生 zhuǎnshēng reincarnation / transmigration
转依 轉依 zhuǎnyī āśrayaparāvṛtti / transformation basis
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
住相 zhùxiāng sthiti / abiding
自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others
资生 資生 zī shēng the necessities of life
自他两利 自他兩利 zì tā liǎng lì benefit both yourself and others
自相 zì xiāng individual characteristics
自心 zì xīn One's Mind
自觉 自覺 zìjué
 1. Self-Awakening
 2. self-awareness
资粮 資糧 zīliáng
 1. saṃbhāra / something accumulated
 2. provision
资粮道 資糧道 zīliáng dào saṃbhāramārga / path of accumulation
自我 zìwǒ Oneself
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自性空 zìxìng kōng
 1. svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature
 2. The Intrinsically Empty Nature
 3. emptiness of self-nature
自言 zìyán to admit
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
纵任 縱任 zōngrèn at ease / at will / as one likes
Contented
罪过 罪過 zuìguò transgression
尊敬 zūnjìng Respectful
尊重 zūnzhòng respect
作佛 zuò fó to become a Buddha
作佛事 zuò fó shì do as taught by the Buddha
作善 zuò shàn to do good deeds
作意 zuò yì attention / engagement