Glossary and Vocabulary for Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 1909 děng et cetera / and so on 如破一相故不見壁等一法
2 1699 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 汝說見五陰中無眾生
3 1628 shēng to be born / to give birth 又行者生真實
4 1567 zhōng middle 於五陰中不見眾生
5 1138 xīn heart 故即生空心
6 1138 néng can / able 能為誑惑
7 1053 rén person / people / a human being 若人說法必思其義
8 906 method / way 無一實法
9 889 答曰 dá yuē to reply 答曰
10 882 yán to speak / to say / said 亦不可言無
11 880 問曰 wèn yuē to ask 問曰
12 864 zhī to know 何以知
13 779 jīng to go through / to experience 經中說
14 767 jiàn to see 見五陰亦無
15 767 color 見色無體性
16 694 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅是第一義諦故
17 639 business / industry 無漏法皆從布施持戒修定等業心中生
18 625 shòu to suffer / to be subjected to 一切諸陰皆名受
19 599 中說 zhōng shuō Zhong Shuo 經中說
20 564 bitterness / bitter flavor 謂能通達苦等諸
21 563 名為 míngwèi to be called 實有不名為幻
22 518 shì matter / thing / item 是事不然
23 513 happy / glad / cheerful / joyful 然後忍樂
24 498 xíng to walk / to move 空行無我行
25 460 shēn human body / torso 故愚夫得此身智者亦如是
26 458 wèi to call 妄謂虛誑諦名如實
27 456 shí knowledge / understanding 見受想行識無體
28 450 xiǎng to think 皆自憶想分別說
29 444 Buddha / Awakened One 又佛解智義中說
30 428 故知 gùzhī a close friend over many years 故知色性非
31 427 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 謂盡一切煩惱於阿羅漢心中生
32 403 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 行者於眾生因緣中不見眾
33 388 dìng to decide 無漏法皆從布施持戒修定等業心中生
34 382 shí time / a period of time 又忍時不了
35 380 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 於五陰中不見眾生
36 374 yuán fate / predestined affinity 是二行皆緣無所有
37 369 desire 以未知欲知故名未知根
38 356 one 如破一相故不見壁等一法
39 354 zuò to do 有生起作有為法
40 347 different / other 故不應有異
41 347 to leave / to depart / to go away / to part 聞杖離杖慧杖
42 344 不能 bù néng cannot / must not / should not 是中無覺觀故不能分別
43 343 jìn to the greatest extent / utmost 時即得漏盡
44 342 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 但遮貪
45 337 suí to follow 諦道中皆有疑隨
46 327 zhì wisdom / knowledge / understanding
47 325 chù a place / location / a spot / a point 除七依處亦許得
48 322 zhǒng kind / type 又經中說三種器杖
49 321 gēn origin / cause / basis 以未知欲知故名未知根
50 316 行者 xíngzhě practitioner 又此行者觀一切空
51 310 bào newspaper 報得
52 309 chù to touch / to feel 生有取愛受觸六入
53 297 extra / surplus / remainder 除此八見餘慧不名為見
54 295 to be fond of / to like 行者若得淨喜則能捨不淨
55 290 to arise / to get up 道斷結還起還生欲界
56 284 to enter 入法位已則名
57 283 shí real / true 但以無實
58 276 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 又佛於多性經中說
59 273 to reach 若色等法空及體
60 271 niàn to read aloud 若行者念諸陰及空
61 268 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 行者若先斷欲及惡不善
62 263 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 佛所說法三時善等
63 261 guò to cross / to go over / to pass 然則應無身見有如此過
64 260 sān three 又經中說三種器杖
65 256 zài in / at 無漏法亦在眾生數
66 256 yǎn eye 眼等亦應如
67 245 to take / to get / to fetch 如經中佛說比丘取衣時有三毒
68 236 fēn to separate / to divide into parts 又四須陀洹分中聞正
69 236 xiān first 若先不知何所忍樂
70 232 èr two 此二皆緣五陰
71 224 shēng sound 耳不聞聲
72 222 guān to look at / to watch / to observe 又此行者觀一切空
73 219 xiū to decorate / to embellish 無漏法皆從布施持戒修定等業心中生
74 214 soil / ground / land 依初禪近地得阿羅漢道
75 207 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 因無性得解脫
76 205 can / may / permissible 喻亦可欲界
77 198 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成相成
78 196 four 又四須陀洹分中聞正
79 195 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 為無明所覆愛結所
80 192 hòu after / later 我等不說先忍後智
81 190 zuì crime / sin / vice 明識罪
82 188 使 shǐ to make / to cause 王處城中有雙使來
83 188 huì intelligent / clever 相應慧
84 186 wén to hear 雖聞違陀等世俗經典以不能
85 184 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 於五陰中不見眾生
86 183 huài bad / spoiled / broken / defective 隨愛時則悋護若心厭離時即壞
87 182 shě to give 即捨所有親屬財
88 181 假名 jiàmíng pseudonym 亦常隨假名
89 179 kōng empty / void / hollow 五陰皆空如幻
90 178 jué to awake 如人入無覺定
91 176 dào way / road / path 欲界道不能斷諸蓋障諸纏令欲界纏不
92 175 jiān hard / strong / firm 但取其色不取堅軟
93 173 lìng to make / to cause to be / to lead 欲界道不能斷諸蓋障諸纏令欲界纏不
94 173 jìng clean 行者若得淨喜則能捨不淨
95 172 to gather / to collect 苦智集滅道智
96 171 ài to love 隨愛時則悋護若心厭離時即壞
97 170 gain / advantage / benefit 聞法五利
98 170 世間 shìjiān world / the human world 世間出世間
99 169 meaning / sense 欲樂忍皆是一義
100 168 shǎo few 是諸法少能以慧觀
101 168 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 空行無我行
102 168 to die 又阿羅漢不欣生惡死
103 167 thing / matter
104 167 good fortune / happiness / luck 謂有罪福等
105 167 yīn cloudy / overcast 陰亦爾
106 165 無有 wú yǒu there is not 無有差別
107 162 power / force / strength 修習力故
108 162 qiú to request 學人死繞尸四邊遍求其識來
109 162 xìng gender 見色無體性
110 162 yuē to speak / to say 故曰受陰
111 162 lùn to comment / to discuss 造化者有天耳論亦如是
112 162 big / great / huge / large / major 聞大雷音二人不
113 160 è evil / vice 又阿羅漢不欣生惡死
114 160 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 無有分別是忍是智
115 158 shā to kill / to murder / to slaughter 便殺
116 157 無常 wúcháng irregular 又說色是無常滅色故泥洹是常
117 155 to doubt / to disbelieve 又忍生時疑猶隨逐
118 154 zhù to dwell / to live / to reside 住智
119 151 shèng to beat / to win / to conquer 唯不能憶勝者諸陰
120 150 dialect / language / speech 語中但說觀忍
121 150 guǒ a result / a consequence 然則應受行果
122 148 nǎo to be angry / to hate 惱非不淨等
123 147 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 亦不可言無
124 146 泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 法住智泥洹智無諍智願智邊際智
125 144 shí food / food and drink 我今為現色之所侵食
126 143 idea 以意斷諸貪著
127 143 差別 chābié a difference / a distinction 差別
128 139 lòu to leak / to drip 漏無漏陰有何
129 139 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 惱非不淨等
130 138 míng bright / brilliant 可明
131 137 jīn today / modern / present / current / this / now 今應唯一世諦
132 136 不見 bújiàn to not see 於五陰中不見眾生
133 135 wèi Eighth earthly branch 不名未
134 134 huǒ fire / flame 身通名行者身出水火
135 133 shàng top / a high position 復未得上
136 131 píng a bottle 如隨有瓶時無瓶壞法
137 130 to reply / to answer
138 130 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 行者得四禪四大故
139 126 xiàn to appear / to manifest / to become visible 又汝說緣現
140 126 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 是故凡夫不名斷
141 125 zhèng upright / straight 又四須陀洹分中聞正
142 123 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 則不生
143 122 zhòng many / numerous 故知亦因無漏諸陰名為眾
144 122 xìn to believe / to trust
145 122 jiè to quit 能憶勝者戒等諸法
146 119 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 見勳麻其香轉增
147 119 nán difficult / arduous / hard 難詶難近說法中上樂說無
148 119 duò to fall / to sink 又世間眾生皆墮二邊
149 117 shī the practice of selfless giving / dāna 施等
150 116 five
151 116 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 是中有不淨觀
152 116 fēng wind 冷熱風病
153 114 shuǐ water 止如揩垢觀如水洗
154 114 to think / consider / to ponder 獨處思義名思慧
155 113 hot 如現在火熱去來火亦熱
156 113 chēn to glare at in anger 所謂欲覺瞋覺惱覺
157 112 貪欲 tānyù greed / avarice 如經中說善修不淨觀能破貪欲
158 112 to remember / to reflect upon 皆自憶想分別說
159 111 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 謂盡一切煩惱於阿羅漢心中生
160 111 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 從恚癡心
161 111 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 羅睺羅比丘今能成就得
162 110 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 是諸法少能以慧觀
163 110 wèn to ask
164 109 二種 èr zhǒng two kinds 正見二種
165 109 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 十智品第二百
166 108 不知 bùzhī do not know 若先不知何所忍樂
167 107 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 地獄短命緣殺生等
168 105 to break / to ruin / to destroy 如破一相故不見壁等一法
169 105 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 今當論三昧
170 105 jié to bond / to tie / to bind 汝法中以忍斷結
171 104 過去 guòqù past / previous/ former 修得者若憶過去世中諸
172 103 shēn deep 有如是法深
173 103 具足 jùzú complete / full / perfect 名具足方便
174 103 to go 而捨去
175 103 無漏 wúlòu having no passion or delusion 為有漏為無漏
176 102 shī to lose 死時生時苦切逼故忘失憶
177 102 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 功德清淨
178 102 bǎi one hundred 聖行品第一百九十二
179 100 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 又佛說
180 98 欲界 yù jiè realm of desire 欲界無修慧色界無思慧
181 96 lái to come 死來則能斷
182 96 念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought 若念念次第
183 95 初禪 chū chán first dhyāna / first jhāna 遠離五蓋得初禪等乃至漏盡
184 95 wèi taste / flavor 得初禪寂滅味者
185 94 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 佛法中無有此語
186 93 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 眼識有相續緣
187 93 shì a generation 化世
188 92 shè to absorb / to assimilate 得初果所攝諸智諸定
189 91 dào to arrive 乃至四禪神通能到色
190 88 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 相應慧
191 88 所謂 suǒwèi so-called 所謂捨離一切身心貪愛永盡離滅
192 87 to join / to combine 相性合說
193 87 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 謂五邪見世間正見學
194 86 coarse / rough 以麁重不適等行能斷煩
195 86 智者 zhìzhě a sage / a wise man 故愚夫得此身智者亦如是
196 86 liù six 此六種
197 85 決定 juédìng to decide 如實決定
198 85 虛空 xūkōng empty space 又於過去未來虛空時方等
199 84 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 是義不必先得禪定
200 83 無色 wúsè formless / no form / arūpa 離欲色生無色中
201 82 智慧 zhìhuì wisdom 故見智慧等一切皆無
202 82 品第一 pǐn dìyī Chapter One 聖行品第一百九十二
203 81 gòu dirt / filth 止如揩垢觀如水洗
204 81 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 以邪心邪分別
205 81 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 五陰和合假名眾生
206 81 yōu to worry / to be concerned 離一切處喜滅一切處憂
207 81 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 又說阿羅漢名八功德福田成就
208 80 tool / device / utensil / equipment / instrument 學人具二種無學唯無漏
209 80 jiě to loosen / to unfasten / to untie 又佛解智義中說
210 80 zào to make / to build / to manufacture 訶梨跋摩造
211 80 yòng to use / to apply 不能用初禪
212 78 應有 yīng yǒu proper / deserved 故不應有異
213 77 seven 又七正智經中說
214 77 huì anger / rage 恚故生色界
215 75 修習 xiūxí to practice / to cultivate 如諸經中說汝等比丘修習禪
216 75 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 如說萬物常在而精進者能除
217 74 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 不名十分成就
218 74 爾時 ěr shí at that time 爾時亦名有心眾
219 74 shǔ to count 無漏法亦在眾生數
220 74 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 又若聖人在無漏心
221 74 to fly 口誦習是名聞慧
222 74 zhòng heavy 以麁重不適等行能斷煩
223 74 未來 wèilái future 道中未來修等智
224 73 貪著 tānzhe attachment to desire 行者不應貪著國土言辭
225 71 不樂 bùlè unhappy 則心不樂一切世間
226 71 便 biàn convenient / handy / easy 三生便自憶宿命智
227 71 chén dust / dirt 如曇摩塵那比丘
228 70 外道 wàidào non-Buddhist 離欲外道
229 69 wài outside 諸外
230 69 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 若一切陰皆名受陰
231 68 chán Chan / Zen 如諸經中說汝等比丘修習禪
232 68 lěng cold 冷熱風病
233 67 hair 故我心時發
234 67 mén door / gate / doorway / gateway 以種種門入
235 66 jiù to punish / to chastise / to blame 色界心作欲界變化有何咎
236 66 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 出家則不能淨修善法
237 66 qīng light / not heavy 覺利他覺輕他覺等
238 66 憶念 yìniàn to remember / to recall 正憶念名思慧
239 65 相違 xiāngwéi to maintain a distance 是故此經不相違
240 65 zhàng to separate 欲界道不能斷諸蓋障諸纏令欲界纏不
241 65 寂滅 jìmiè calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 得初禪寂滅味者
242 65 yuàn to hope / to wish / to desire 人所念終不從願
243 64 樂受 lèshòu sensation of pleasure / perception of pleasure 樂受
244 64 to remember / to memorize / to bear in mind 變化心是無記
245 64 rěn to bear / to endure / to tolerate 諸忍但見非智
246 63 律儀 lǜ yí rules and ceremonies 如受五戒者更得出家律儀亦不
247 63 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 若無泥洹則常處生死永無
248 63 jìn nearby 習近善人聽受正法
249 63 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 眼識有相續緣
250 62 dòng to move / to act 安住難動
251 61 zhōng end / finish / conclusion 終無此心
252 61 eight 又說阿羅漢名八功德福田成就
253 61 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 無漏法皆從布施持戒修定等業心中生
254 61 zhē to cover up / to hide / to conceal 說凡夫諸有所斷實皆是遮
255 60 yào to want / to wish for 鳥雀要須抱卵
256 59 interest 則息故說止能修心
257 58 zhèng proof 若見智得解了通證皆是一義
258 58 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 無大果報
259 58 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth 今應唯一世諦
260 57 意識 yìshí to be aware 若爾意識亦不應有見
261 57 zhǐ to stop / to halt 所謂止
262 57 口業 kǒu yè verbal karma 口業亦
263 56 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 我先說榍喻
264 56 得道 dé dào to attain enlightenment 後得道時名修慧
265 56 màn slow 不著見慢
266 55 shí ten 又十
267 55 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 定名曰無相
268 55 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception 是中無覺觀故不能分別
269 55 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 見名思惟觀察
270 54 mìng life 命漏盡
271 54 jiǔ old 隨修習久轉轉便易
272 54 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 亦有無緣生智
273 54 正見 zhèng jiàn Right Understanding / Right View 正見正智有何差別
274 53 實有 shí yǒu Absolute Reality 實有不名為幻
275 53 yuǎn far / distant 須陀洹果有近有遠
276 53 shì to show / to reveal 是喻皆示斷除煩惱
277 53 一時 yīshí a period of time / a while 得則一時盡得
278 53 bìng ailment / sickness / illness / disease 如人瘧病雖不發時亦不名為
279 53 ěr ear 行者以耳聽法以
280 52 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 解脫轉為見到時
281 52 tóng like / same / similar 名同見
282 52 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 謂過去眾生壽命無量勢
283 51 luó Luo 阿羅
284 51 nèi inside / interior 內解脫故諸愛盡滅自
285 51 意業 yì yè mental karma / actions / deeds 當知意業雖念念滅亦可修習
286 51 離欲 lí yù free of desire 能得離欲
287 50 tuō to take off 一切無礙解脫道中不
288 50 成實論 Chéng Shí Lùn Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality 成實論卷第十六
289 50 現見 xiàn jiàn to see directly 有邊如今現見乳滅還
290 50 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 得苦樂也
291 50 退 tuì to retreat / to move back 恐第七退故以刀
292 50 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform 無色界
293 49 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 為有漏為無漏
294 49 學人 xuérén a scholar 學人亦能得八解脫
295 49 truth 妄謂虛誑諦名如實
296 49 hài to injure / to harm to 悉無所害
297 49 說法 shuō fǎ a statement / wording 佛所說法三時善等
298 49 shèng divine / holy / sacred / ārya 以此能生無漏聖慧
299 49 色界 sè jiè realm of form 是三慧幾欲界幾色界幾
300 49 知見 zhījiàn to know by seeing 知見得是一義
301 49 easy / simple 隨修習久轉轉便易
302 48 緣故 yuángù reason / cause 以初在緣故
303 48 不如 bùrú not equal to / not as good as 汝說見智相不如是
304 48 xiǎo small / tiny / insignificant 皮牛小觸覺痛
305 47 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 以一切禪定勳修增長
306 47 老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death 如生緣老死乃至
307 47 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths 如世間觀隨順四諦
308 47 一心 yīxīn wholeheartedly 我常一心攝念正行
309 46 善人 shànrén a wholesome person / a good person 習近善人聽受正法
310 46 弟子 dìzi disciple / follower / student 弟子或念五欲不生喜樂
311 46 殺生 shāshēng to kill 地獄短命緣殺生等
312 46 qiān stingy / miserly 慳嫉悔諂曲等
313 46 jià vacation 若智能破假
314 46 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 是故不定又人言
315 46 thin / slender 如以細榍能出麁榍
316 45 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 又如來
317 45 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 小兒捨土雖供養之
318 45 pǐn product / goods / thing 修道品煩惱微塵
319 45 zēng to increase / to add to / to augment 從不善業增三惡趣
320 45 瞋恚 chēnhuì anger / rage 如經中說慈斷瞋恚
321 44 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 一切有為皆悉空無
322 44 wéi to disobey / to violate / to defy 雖聞違陀等世俗經典以不能
323 44 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 無漏法皆從布施持戒修定等業心中生
324 44 shén divine / mysterious / magical / supernatural 於五陰中不見神
325 44 yàn to dislike / to detest 一者樂善無厭
326 43 無罪 wúzuì innocent / not guilty 自損益身則無罪福
327 43 中陰 zhōngyīn an intermediate existence between death and rebirth 中陰報業在何處受
328 43 tiān day 損天
329 43 shù tree 斷樹等亦如是
330 42 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一切行無常一切法無我寂滅泥洹
331 42 jiǔ nine 九智品第一百九十九
332 42 方便 fāngbiàn convenient 此三種智名言辭方便
333 42 不復 bùfù to not go back 我於是結不復生疑
334 42 wáng Wang 為王如法
335 42 心中 xīnzhōng in mind 無漏法皆從布施持戒修定等業心中生
336 42 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 喜猶如難陀因天女愛能捨本欲
337 42 day of the month / a certain day 且置七日我教弟子
338 42 liú to flow / to spread / to circulate 謂爛壞飲食汁流潤漬
339 42 to connect / to relate
340 42 名字 míngzi full name 答曰名字中無礙智名法無礙
341 42 jiè border / boundary 是三慧幾欲界幾色界幾
342 41 liàng a quantity / an amount 以意思量是名思慧
343 41 應得 yīngde to deserve 應得報
344 41 huǐ to regret 若得不得後必不悔
345 41 xíng appearance 天眼形處大小
346 41 眼見 yǎn jiàn to see with one's own eyes 故曰眼見
347 41 to assemble / to meet together 道諦聚智論中智相品第一百八十九
348 41 shī teacher 師亦如是說
349 41 rǎn to be contagious / to catch (illness) 見色見即染著
350 41 dēng a lamp / a lantern 有目無燈則
351 41 心數 xīn shù a mental factor 他心數
352 41 罪福 zuìfú offense and merit 皆以非我親故隨以非我能集罪福
353 41 飲食 yǐn shí food and drink 於欲界中所有諸苦皆因飲食婬欲故生
354 40 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離五蓋得初禪等乃至漏盡
355 40 shāo to burn 心不通暢如燒
356 40 gatha / hymn / verse 又偈中說
357 40 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 常不墮惡道
358 39 真智 zhēn zhì Zhen Zhi 故知依欲界定能生真智
359 39 滅諦 miè dì the truth of the cessation of suffering / the noble truth of the extinction of suffering 滅諦名泥洹
360 39 利益 lìyì benefit / interest 又如淨潔香美飲食不即淨時能利益身
361 39 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 一切有為皆悉空無
362 39 huá Chinese 如時熟者如以多華
363 39 guāng light 食之多者即失威光
364 39 sēng a monk 故曰無僧
365 39 善業 shànyè wholesome acts / good actions 此中難得不失故須善業
366 39 第一 dì yī first 是處第一寂滅
367 39 qīng green 此行者以青瘀等想壞一切身
368 39 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈等亦爾
369 39 bái white 亦說第四不黑不白業能盡諸
370 39 hǎo good 又說斷貪喜故心得好解脫
371 38 憍慢 jiāomàn arrogance 又行者依憍慢心生如是念
372 38 身見 shēnjiàn views of the body 故無有能斷身見等
373 38 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實有
374 38 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 增損壽命等中得自在力
375 38 increase / benefit
376 38 數法 shù fǎ method of counting 此人爾時心心數法
377 37 出入 chūrù to go out and come in 出入息品第一百八十五
378 37 to bind / to tie 皆是魔網魔繫魔縛
379 37 to associate with / be near 先以忍比知思
380 37 ruǎn soft / flexible / pliable 掌肌軟故斧柯
381 37 正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom 正見正智有何差別
382 37 無心 wúxīn no-mind 來無心
383 37 不可得 bù kě dé unobtainable 若泥洹是法則無體性不可得見
384 37 dài to treat / to entertain / to receive guests 一分待時熟
385 36 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 又離貪故心得解脫
386 36 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 五陰生滅
387 36 sǔn to injure 損而無報
388 36 Germany 如是行者雖有福德利根因緣
389 36 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 有如是法深
390 36 五欲 wǔ yù the five desires 不能於五欲中生麁
391 36 qián front 前知見是名修慧
392 36 wēi small / tiny 如羽毛煖微卵則漸變
393 36 biān side / boundary / edge / margin 有邊如今現見乳滅還
394 36 別有 biéyǒu to have other... / to have a special ... 又亦更無別有盡法
395 36 何所 hésuǒ where / what place 若先不知何所忍樂
396 36 可見 kějiàn can be understood 可見無色無對
397 36 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 一切眾生成就
398 36 論師 lùnshī a pandit 有論師言
399 35 zǒng general / total / overall / chief 皆已總
400 35 hēi black 如燒鐵黑相滅還更生至赤相生
401 35 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 言慈心是也
402 35 修慧 xiūhuì Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation 聞慧思慧修慧
403 35 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka 解天眼中說知眾生業報
404 35 三事 sānshì three things 死者命熱識三事都滅
405 35 調 tiáo to harmonize 止如調沒觀如印印
406 35 婬欲 yín yù sexual desire 亦以食故助發婬欲
407 35 色相 sèxiāng coloration / hue 見色相斷乃至見法相斷
408 35 第一義 dìyī yì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 故名第一義有
409 35 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa 陰滅無餘故稱泥洹
410 34 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 又四須陀洹分中聞正
411 34 shǔ to belong to / be subordinate to 戒亦屬止
412 34 非一 fēi yī not unified / not the same 非一切阿羅漢盡
413 34 得罪 dézuì to offend 但一發心便得罪
414 34 生苦 shēng kǔ suffering due to birth 知生苦等
415 34 a human or animal body 若色等法空及體
416 34 能緣 néngyuán conditioning power 眼識能緣隨俗言說
417 33 香味 xiāngwèi fragrance / bouquet 謂隨意所嗜色香味觸
418 33 四禪 sì chán the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas 乃至四禪神通能到色
419 33 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 心依止得解脫
420 33 佛語 fó yǔ buddhavacana / the words of the Buddha 佛語比丘
421 33 受想 shòu xiǎng sensation and perception 見受想行識無體
422 33 不為 bùwéi to not do 若不為善則無所獲
423 33 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 上諸善根一切皆
424 33 jiāo to teach / to educate / to instruct 教諸比丘
425 33 alone / independent / single / sole 若爾者唯佛世尊獨
426 33 邪行 xiéxíng heretical ways 邪行者得
427 33 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 眾生以死因緣怖畏後世
428 33 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 不可說幻為真實
429 32 見諦 jiàndì realization of the truth 是智以世俗見諦故
430 32 後身 hòushēn last body / next body / last rebirth 但不受後身故名無漏
431 32 若一 ruòyī similar 若一切陰皆名受陰
432 32 從業 cóngyè to practice (a trade) 從業
433 31 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 謂能通達苦等諸
434 31 yín lascivious 如人世世修習婬心則成多欲
435 31 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 若滅已還生相則無邊
436 31 思慧 sīhuì Wisdom from Thinking / wisdom acquired by reflection 聞慧思慧修慧
437 31 如實知 rúshízhī understanding of thusness 如實知故名智
438 31 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 妄名虛誑實名不顛倒
439 31 shuāi to weaken / to decline 是故一切衰惱皆由貪食
440 31 varied / complex / not simple 若比丘樂於眾住樂雜言說
441 31 有身 yǒushēn to be pregnant 由有身故多集諸苦
442 31 jié take by force / to coerce 我於九十一劫已來
443 31 去來 qùlái to go 我雖不知去來佛心能知其
444 31 更生 gèngshēng to be reborn / to be regenerated 若斷已更生
445 30 語言 yǔyán a language 隨其所聞則能通達語言
446 30 mud 先法住智後泥
447 30 妄語 wàngyǔ to tell lies / to talk nonsense 如欺他人必由口業得妄語罪
448 30 應當 yīngdāng should / ought to 應當非慧
449 30 受苦 shòukǔ to suffer hardship 觀諸受苦
450 29 sufficient / enough 是故少取而心不以為足
451 29 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 至今百歲多諸苦惱
452 29 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 入法位中所得名無
453 29 五識 wǔshí five kinds of cognition / five kinds of perception 盡智無生智及五識
454 29 zhàng a cane / a walking stick / a staff 又經中說三種器杖
455 29 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
456 29 zhī a branch / a twig 猿猴緣樹捨一枝攀一枝不住一處
457 29 業因 yèyīn karmic conditions 以先世業因緣故
458 29 tuó steep bank 雖聞違陀等世俗經典以不能
459 29 二禪 èr chán second dhyāna / second jhāna 鈍根者以二禪神通
460 29 to know / to learn about / to comprehend 一切有為皆悉空無
461 29 不在 bùzài not here 不在非眾生
462 29 苦受 kǔ shòu the sensation of pain 於中苦受是苦能生苦受
463 28 汝等 rǔ děng you all 如諸經中說汝等比丘修習禪
464 28 to cover 為無明所覆愛結所
465 28 shòu old age / long life 若說滅性即是命終捨壽
466 28 dāo knife / a blade 止如附癰觀如刀決
467 28 福田 fútián domain for practices leading to enlightenment 又說阿羅漢名八功德福田成就
468 28 陀羅 tuóluó Tārā 那邊陀羅驃異是中所有因緣
469 28 五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses 信等五根
470 27 生天 shēng tiān highest rebirth 如說持戒得生天上
471 27 apparatus 儀所攝
472 27 xué to study / to learn 謂五邪見世間正見學
473 27 shú cooked 水浸觀如火熟
474 27 法相 fǎ xiāng notions of dharmas / the essential nature of different phenomena 法相猶存者何名無相
475 27 shí a rock / a stone 數木石等中
476 27 第二 dì èr second 第二
477 27 父母 fùmǔ parents / mother and father 於父母兄弟姊妹親
478 27 dǎo to fall / to collapse / to topple 凡夫倒惑謂之實有行者觀此五陰空
479 27 kuáng to deceive / to lie 能為誑惑
480 27 qiáng strong / powerful 又行者知煩惱劣弱智慧力強
481 27 piào a white horse 那邊陀羅驃異是中所有因緣
482 27 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 安隱
483 27 實法 shífǎ true teachings 但無實法
484 27 戒取 jiè qǔ attachment to heterodox teachings 謂能得度即是戒取
485 27 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 惡名得不愛果三種惡業
486 27 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 名諸陰盡滅以為泥洹
487 27 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 在家憒鬧出家閑靜
488 27 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 當知忍即為訖
489 27 speed 於此法中速得漏盡
490 26 chóng an invertebrate / a worm 又所有惡道諸廁虫等
491 26 thorn / sting / prick 起脈觀如刺血
492 26 厭離 yànlí to give up in disgust 隨愛時則悋護若心厭離時即壞
493 26 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path 近聖道故名近法位
494 26 受生 shòushēng to be reborn 從受生故
495 26 無故 wú gù unconditioned 無故知由心
496 26 shī moist / wet 胎生貪香味等故受濕
497 26 tooth / tusk 如種牙莖節花葉果實
498 26 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 前禮所應禮
499 26 善惡 shàn è good and evil 至不識世間善惡
500 26 惡心 èxīn bad habit / vice 能起惡心思惡事不

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 3234 shì is / are / am / to be 是名空行
2 3070 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 如破一相故不見壁等一法
3 2763 yòu again / also 又經中說
4 2217 ruò to seem / to be like / as 幻若真
5 1998 not / no 實有不名為幻
6 1943 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 所以者何
7 1909 děng et cetera / and so on 如破一相故不見壁等一法
8 1901 yǒu is / are / to exist 有二行
9 1734 such as / for example / for instance 五陰皆空如幻
10 1699 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 汝說見五陰中無眾生
11 1645 also / too 見五陰亦無
12 1628 shēng to be born / to give birth 又行者生真實
13 1623 so as to / in order to 但以無實
14 1567 zhōng middle 於五陰中不見眾生
15 1502 míng measure word for people 是名空行
16 1455 otherwise / but / however 則不生
17 1415 no 見五陰亦無
18 1293 this / these 又此行者觀一切空
19 1244 wèi for / to 不可說幻為真實
20 1157 de potential marker 因無性得解脫
21 1138 xīn heart 故即生空心
22 1138 néng can / able 能為誑惑
23 1121 zhū all / many / various 故知亦因無漏諸陰名為眾
24 1053 rén person / people / a human being 若人說法必思其義
25 906 method / way 無一實法
26 889 答曰 dá yuē to reply 答曰
27 882 yán to speak / to say / said 亦不可言無
28 880 問曰 wèn yuē to ask 問曰
29 864 zhī to know 何以知
30 839 what / where / which 因何五陰
31 779 jīng to go through / to experience 經中說
32 774 xiāng each other / one another / mutually 如破一相故不見壁等一法
33 767 jiàn to see 見五陰亦無
34 767 color 見色無體性
35 757 in / at 於五陰中不見眾生
36 720 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 為無明所覆愛結所
37 716 yīng should / ought 今應唯一世諦
38 702 jiē all / each and every / in all cases 五陰皆空如幻
39 694 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅是第一義諦故
40 683 fēi not / non- / un- 故知色性非
41 639 business / industry 無漏法皆從布施持戒修定等業心中生
42 625 shòu to suffer / to be subjected to 一切諸陰皆名受
43 613 I / me / my 見色空無我見受想行識空無我
44 602 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而不說智
45 599 中說 zhōng shuō Zhong Shuo 經中說
46 593 如是 rúshì thus / so 故愚夫得此身智者亦如是
47 584 yīn because 因無性得解脫
48 582 duàn absolutely / decidedly 汝法中以忍斷結
49 564 bitterness / bitter flavor 謂能通達苦等諸
50 563 名為 míngwèi to be called 實有不名為幻
51 549 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故此經不相違
52 521 you / thou 汝說見五陰中無眾生
53 518 shì matter / thing / item 是事不然
54 513 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以者何
55 513 happy / glad / cheerful / joyful 然後忍樂
56 499 dàn but / yet / however 但以無實
57 498 xíng to walk / to move 空行無我行
58 460 shēn human body / torso 故愚夫得此身智者亦如是
59 458 wèi to call 妄謂虛誑諦名如實
60 456 shí knowledge / understanding 見受想行識無體
61 450 xiǎng to think 皆自憶想分別說
62 444 Buddha / Awakened One 又佛解智義中說
63 428 故知 gùzhī a close friend over many years 故知色性非
64 427 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 謂盡一切煩惱於阿羅漢心中生
65 422 cóng from 從受生故
66 403 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 行者於眾生因緣中不見眾
67 395 一切 yīqiè all / every / everything 又此行者觀一切空
68 388 dìng to decide 無漏法皆從布施持戒修定等業心中生
69 386 promptly / right away / immediately 滅即是
70 385 huò or / either / else 弟子或念五欲不生喜樂
71 382 shí time / a period of time 又忍時不了
72 380 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 於五陰中不見眾生
73 374 yuán fate / predestined affinity 是二行皆緣無所有
74 369 desire 以未知欲知故名未知根
75 356 one 如破一相故不見壁等一法
76 355 dāng to be / to act as / to serve as 當知忍即為訖
77 354 zuò to do 有生起作有為法
78 349 final interogative 因緣何故欲界名散亂界耶
79 347 different / other 故不應有異
80 347 to leave / to depart / to go away / to part 聞杖離杖慧杖
81 344 不能 bù néng cannot / must not / should not 是中無覺觀故不能分別
82 343 jìn to the greatest extent / utmost 時即得漏盡
83 342 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 但遮貪
84 340 also / too 是故忍非智也
85 339 云何 yúnhé why 云何知皆從受生
86 337 suí to follow 諦道中皆有疑隨
87 331 naturally / of course / certainly 皆自憶想分別說
88 327 zhì wisdom / knowledge / understanding
89 325 chù a place / location / a spot / a point 除七依處亦許得
90 322 zhǒng kind / type 又經中說三種器杖
91 321 gēn origin / cause / basis 以未知欲知故名未知根
92 316 行者 xíngzhě practitioner 又此行者觀一切空
93 310 bào newspaper 報得
94 309 chù to touch / to feel 生有取愛受觸六入
95 298 suī although / even though 雖聞違陀等世俗經典以不能
96 297 extra / surplus / remainder 除此八見餘慧不名為見
97 295 to be fond of / to like 行者若得淨喜則能捨不淨
98 290 不然 bùrán or else / otherwise / if not 是事不然
99 290 to arise / to get up 道斷結還起還生欲界
100 284 to enter 入法位已則名
101 283 shí real / true 但以無實
102 280 and 陰與受
103 280 ěr thus / so / like that 陰亦爾
104 276 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 又佛於多性經中說
105 273 to reach 若色等法空及體
106 271 niàn to read aloud 若行者念諸陰及空
107 268 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 行者若先斷欲及惡不善
108 267 cháng always / ever / often / frequently / constantly 又說色是無常滅色故泥洹是常
109 263 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 佛所說法三時善等
110 261 guò to cross / to go over / to pass 然則應無身見有如此過
111 260 sān three 又經中說三種器杖
112 256 zài in / at 無漏法亦在眾生數
113 256 yǎn eye 眼等亦應如
114 253 according to 除七依處亦許得
115 245 to take / to get / to fetch 如經中佛說比丘取衣時有三毒
116 238 already / afterwards 苦法忍知已
117 236 fēn to separate / to divide into parts 又四須陀洹分中聞正
118 236 xiān first 若先不知何所忍樂
119 232 èr two 此二皆緣五陰
120 224 何故 hégù what reason 何故諸忍非智
121 224 shēng sound 耳不聞聲
122 222 guān to look at / to watch / to observe 又此行者觀一切空
123 219 xiū to decorate / to embellish 無漏法皆從布施持戒修定等業心中生
124 214 soil / ground / land 依初禪近地得阿羅漢道
125 207 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 因無性得解脫
126 205 can / may / permissible 喻亦可欲界
127 198 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成相成
128 196 four 又四須陀洹分中聞正
129 195 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 為無明所覆愛結所
130 192 hòu after / later 我等不說先忍後智
131 192 zhī him / her / them / that
132 190 zuì crime / sin / vice 明識罪
133 190 he / him 從他
134 188 使 shǐ to make / to cause 王處城中有雙使來
135 188 huì intelligent / clever 相應慧
136 186 wén to hear 雖聞違陀等世俗經典以不能
137 184 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 於五陰中不見眾生
138 183 huài bad / spoiled / broken / defective 隨愛時則悋護若心厭離時即壞
139 182 shě to give 即捨所有親屬財
140 181 假名 jiàmíng pseudonym 亦常隨假名
141 179 kōng empty / void / hollow 五陰皆空如幻
142 178 jué to awake 如人入無覺定
143 176 dào way / road / path 欲界道不能斷諸蓋障諸纏令欲界纏不
144 175 jiān hard / strong / firm 但取其色不取堅軟
145 173 lìng to make / to cause to be / to lead 欲界道不能斷諸蓋障諸纏令欲界纏不
146 173 jìng clean 行者若得淨喜則能捨不淨
147 172 to gather / to collect 苦智集滅道智
148 171 ài to love 隨愛時則悋護若心厭離時即壞
149 170 gain / advantage / benefit 聞法五利
150 170 世間 shìjiān world / the human world 世間出世間
151 169 meaning / sense 欲樂忍皆是一義
152 168 shǎo few 是諸法少能以慧觀
153 168 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 空行無我行
154 168 to die 又阿羅漢不欣生惡死
155 167 thing / matter
156 167 good fortune / happiness / luck 謂有罪福等
157 167 yīn cloudy / overcast 陰亦爾
158 165 無有 wú yǒu there is not 無有差別
159 162 power / force / strength 修習力故
160 162 qiú to request 學人死繞尸四邊遍求其識來
161 162 xìng gender 見色無體性
162 162 yuē to speak / to say 故曰受陰
163 162 lùn to comment / to discuss 造化者有天耳論亦如是
164 162 big / great / huge / large / major 聞大雷音二人不
165 160 è evil / vice 又阿羅漢不欣生惡死
166 160 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 無有分別是忍是智
167 158 shā to kill / to murder / to slaughter 便殺
168 157 無常 wúcháng irregular 又說色是無常滅色故泥洹是常
169 155 to doubt / to disbelieve 又忍生時疑猶隨逐
170 154 gèng more / even more 若離諸陰更有異法名泥洹者
171 154 zhù to dwell / to live / to reside 住智
172 151 shèng to beat / to win / to conquer 唯不能憶勝者諸陰
173 150 dialect / language / speech 語中但說觀忍
174 150 guǒ a result / a consequence 然則應受行果
175 148 有人 yǒurén a person / anyone / someone 有人言眼根名見
176 148 bié do not / must not 經中別說正見正智
177 148 nǎo to be angry / to hate 惱非不淨等
178 147 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 亦不可言無
179 146 泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 法住智泥洹智無諍智願智邊際智
180 145 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 皆以不得此真智故
181 144 shí food / food and drink 我今為現色之所侵食
182 143 idea 以意斷諸貪著
183 143 差別 chābié a difference / a distinction 差別
184 139 lòu to leak / to drip 漏無漏陰有何
185 139 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 惱非不淨等
186 138 míng bright / brilliant 可明
187 137 jīn today / modern / present / current / this / now 今應唯一世諦
188 136 不見 bújiàn to not see 於五陰中不見眾生
189 135 wèi Eighth earthly branch 不名未
190 134 huǒ fire / flame 身通名行者身出水火
191 133 shàng top / a high position 復未得上
192 131 píng a bottle 如隨有瓶時無瓶壞法
193 130 to reply / to answer
194 130 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 行者得四禪四大故
195 127 his / hers / its / theirs 如其不
196 126 xiàn to appear / to manifest / to become visible 又汝說緣現
197 126 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 是故凡夫不名斷
198 125 zhèng upright / straight 又四須陀洹分中聞正
199 123 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 則不生
200 122 zhòng many / numerous 故知亦因無漏諸陰名為眾
201 122 xìn to believe / to trust
202 122 jiè to quit 能憶勝者戒等諸法
203 122 次第 cìdì one after another 如佛將泥洹時阿那律次第知佛所入
204 119 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 見勳麻其香轉增
205 119 乃至 nǎizhì and even 遠離五蓋得初禪等乃至漏盡
206 119 nán difficult / arduous / hard 難詶難近說法中上樂說無
207 119 duò to fall / to sink 又世間眾生皆墮二邊
208 117 shī the practice of selfless giving / dāna 施等
209 116 five
210 116 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 是中有不淨觀
211 116 fēng wind 冷熱風病
212 115 以此 yǐcǐ hence 以此能生無漏聖慧
213 114 shuǐ water 止如揩垢觀如水洗
214 114 to think / consider / to ponder 獨處思義名思慧
215 113 hot 如現在火熱去來火亦熱
216 113 chēn to glare at in anger 所謂欲覺瞋覺惱覺
217 112 貪欲 tānyù greed / avarice 如經中說善修不淨觀能破貪欲
218 112 to remember / to reflect upon 皆自憶想分別說
219 111 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 謂盡一切煩惱於阿羅漢心中生
220 111 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 從恚癡心
221 111 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 羅睺羅比丘今能成就得
222 110 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 是諸法少能以慧觀
223 110 wèn to ask
224 109 二種 èr zhǒng two kinds 正見二種
225 109 hái also / in addition / more 道斷結還起還生欲界
226 109 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 十智品第二百
227 108 不知 bùzhī do not know 若先不知何所忍樂
228 107 zhì to / until 至一念
229 107 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 地獄短命緣殺生等
230 106 chū at first / at the beginning / initially 又初無漏慧始見名忍
231 106 entirely / without exception 陰俱從受生
232 105 to break / to ruin / to destroy 如破一相故不見壁等一法
233 105 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 今當論三昧
234 105 jié to bond / to tie / to bind 汝法中以忍斷結
235 104 過去 guòqù past / previous/ former 修得者若憶過去世中諸
236 103 shēn deep 有如是法深
237 103 具足 jùzú complete / full / perfect 名具足方便
238 103 to go 而捨去
239 103 無漏 wúlòu having no passion or delusion 為有漏為無漏
240 102 shī to lose 死時生時苦切逼故忘失憶
241 102 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 功德清淨
242 102 bǎi one hundred 聖行品第一百九十二
243 100 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 又佛說
244 99 現在 xiànzài at present / in the process of 又五識但緣現在
245 98 欲界 yù jiè realm of desire 欲界無修慧色界無思慧
246 97 certainly / must / will / necessarily 若人說法必思其義
247 96 lái to come 死來則能斷
248 96 念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought 若念念次第
249 95 yóu follow / from / it is for...to 又由諸行故是中智生
250 95 初禪 chū chán first dhyāna / first jhāna 遠離五蓋得初禪等乃至漏盡
251 95 wèi taste / flavor 得初禪寂滅味者
252 94 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 佛法中無有此語
253 93 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 眼識有相續緣
254 93 shì a generation 化世
255 92 shè to absorb / to assimilate 得初果所攝諸智諸定
256 91 dào to arrive 乃至四禪神通能到色
257 88 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 相應慧
258 88 所謂 suǒwèi so-called 所謂捨離一切身心貪愛永盡離滅
259 87 to join / to combine 相性合說
260 87 běn measure word for books 喜猶如難陀因天女愛能捨本欲
261 87 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 謂五邪見世間正見學
262 86 chú except / besides 除此八見餘慧不名為見
263 86 coarse / rough 以麁重不適等行能斷煩
264 86 智者 zhìzhě a sage / a wise man 故愚夫得此身智者亦如是
265 86 liù six 此六種
266 85 決定 juédìng to decide 如實決定
267 85 虛空 xūkōng empty space 又於過去未來虛空時方等
268 84 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 是義不必先得禪定
269 83 無色 wúsè formless / no form / arūpa 離欲色生無色中
270 82 that / those 無熱天彼中說法
271 82 智慧 zhìhuì wisdom 故見智慧等一切皆無
272 82 品第一 pǐn dìyī Chapter One 聖行品第一百九十二
273 81 gòu dirt / filth 止如揩垢觀如水洗
274 81 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 以邪心邪分別
275 81 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 五陰和合假名眾生
276 81 yōu to worry / to be concerned 離一切處喜滅一切處憂
277 81 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 又說阿羅漢名八功德福田成就
278 80 tool / device / utensil / equipment / instrument 學人具二種無學唯無漏
279 80 jiě to loosen / to unfasten / to untie 又佛解智義中說
280 80 zào to make / to build / to manufacture 訶梨跋摩造
281 80 yòng to use / to apply 不能用初禪
282 79 again / more / repeatedly 復未得上
283 79 rán correct / right / certainly
284 79 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 至梵自在及種種變化
285 78 應有 yīng yǒu proper / deserved 故不應有異
286 77 seven 又七正智經中說
287 77 huì anger / rage 恚故生色界
288 75 修習 xiūxí to practice / to cultivate 如諸經中說汝等比丘修習禪
289 75 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 如說萬物常在而精進者能除
290 75 chū to go out / to leave 於此間死生色界中如榍出
291 74 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 不名十分成就
292 74 爾時 ěr shí at that time 爾時亦名有心眾
293 74 shǔ to count 無漏法亦在眾生數
294 74 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 又若聖人在無漏心
295 74 to fly 口誦習是名聞慧
296 74 zhòng heavy 以麁重不適等行能斷煩
297 74 未來 wèilái future 道中未來修等智
298 73 貪著 tānzhe attachment to desire 行者不應貪著國土言辭
299 72 所有 suǒyǒu all 所有緣
300 71 不樂 bùlè unhappy 則心不樂一切世間
301 71 便 biàn convenient / handy / easy 三生便自憶宿命智
302 71 chén dust / dirt 如曇摩塵那比丘
303 70 le completion of an action 智時決了
304 70 外道 wàidào non-Buddhist 離欲外道
305 69 wài outside 諸外
306 69 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 若一切陰皆名受陰
307 68 chán Chan / Zen 如諸經中說汝等比丘修習禪
308 68 lěng cold 冷熱風病
309 67 hair 故我心時發
310 67 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 口誦習是名聞慧
311 67 mén door / gate / doorway / gateway 以種種門入
312 66 jiù to punish / to chastise / to blame 色界心作欲界變化有何咎
313 66 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 出家則不能淨修善法
314 66 qīng light / not heavy 覺利他覺輕他覺等
315 66 憶念 yìniàn to remember / to recall 正憶念名思慧
316 65 相違 xiāngwéi to maintain a distance 是故此經不相違
317 65 zhàng to separate 欲界道不能斷諸蓋障諸纏令欲界纏不
318 65 寂滅 jìmiè calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 得初禪寂滅味者
319 65 yuàn to hope / to wish / to desire 人所念終不從願
320 64 樂受 lèshòu sensation of pleasure / perception of pleasure 樂受
321 64 to remember / to memorize / to bear in mind 變化心是無記
322 64 rěn to bear / to endure / to tolerate 諸忍但見非智
323 63 律儀 lǜ yí rules and ceremonies 如受五戒者更得出家律儀亦不
324 63 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 若無泥洹則常處生死永無
325 63 jìn nearby 習近善人聽受正法
326 63 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 眼識有相續緣
327 62 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 必當應有少時攝心乃
328 62 dòng to move / to act 安住難動
329 61 zhōng end / finish / conclusion 終無此心
330 61 eight 又說阿羅漢名八功德福田成就
331 61 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 無漏法皆從布施持戒修定等業心中生
332 61 zhē to cover up / to hide / to conceal 說凡夫諸有所斷實皆是遮
333 61 zhe indicates that an action is continuing 見色見即染著
334 60 yào to want / to wish for 鳥雀要須抱卵
335 59 interest 則息故說止能修心
336 58 zhèng proof 若見智得解了通證皆是一義
337 58 xià next 若在樹下若在空舍
338 58 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 無大果報
339 58 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth 今應唯一世諦
340 57 意識 yìshí to be aware 若爾意識亦不應有見
341 57 zhǐ to stop / to halt 所謂止
342 57 口業 kǒu yè verbal karma 口業亦
343 56 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 我先說榍喻
344 56 得道 dé dào to attain enlightenment 後得道時名修慧
345 56 màn slow 不著見慢
346 55 shí ten 又十
347 55 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 定名曰無相
348 55 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception 是中無覺觀故不能分別
349 55 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 見名思惟觀察
350 54 mìng life 命漏盡
351 54 jiǔ old 隨修習久轉轉便易
352 54 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 亦有無緣生智
353 54 正見 zhèng jiàn Right Understanding / Right View 正見正智有何差別
354 53 實有 shí yǒu Absolute Reality 實有不名為幻
355 53 yuǎn far / distant 須陀洹果有近有遠
356 53 shì to show / to reveal 是喻皆示斷除煩惱
357 53 一時 yīshí a period of time / a while 得則一時盡得
358 53 bìng ailment / sickness / illness / disease 如人瘧病雖不發時亦不名為
359 53 ěr ear 行者以耳聽法以
360 52 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 解脫轉為見到時
361 52 tóng like / same / similar 名同見
362 52 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 謂過去眾生壽命無量勢
363 51 luó Luo 阿羅
364 51 nèi inside / interior 內解脫故諸愛盡滅自
365 51 意業 yì yè mental karma / actions / deeds 當知意業雖念念滅亦可修習
366 51 離欲 lí yù free of desire 能得離欲
367 51 復次 fùcì furthermore / moreover 復次有是法之異名
368 50 tuō to take off 一切無礙解脫道中不
369 50 成實論 Chéng Shí Lùn Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality 成實論卷第十六
370 50 an exclamation of admiration 歡喜則身猗
371 50 現見 xiàn jiàn to see directly 有邊如今現見乳滅還
372 50 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 得苦樂也
373 50 退 tuì to retreat / to move back 恐第七退故以刀
374 50 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform 無色界
375 49 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 為有漏為無漏
376 49 學人 xuérén a scholar 學人亦能得八解脫
377 49 truth 妄謂虛誑諦名如實
378 49 不到 bùdào unexpectedly 所謂後業不到先
379 49 hài to injure / to harm to 悉無所害
380 49 說法 shuō fǎ a statement / wording 佛所說法三時善等
381 49 shèng divine / holy / sacred / ārya 以此能生無漏聖慧
382 49 色界 sè jiè realm of form 是三慧幾欲界幾色界幾
383 49 知見 zhījiàn to know by seeing 知見得是一義
384 49 easy / simple 隨修習久轉轉便易
385 49 that 如優波斯那
386 48 緣故 yuángù reason / cause 以初在緣故
387 48 不如 bùrú not equal to / not as good as 汝說見智相不如是
388 48 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是散亂界故
389 48 xiǎo small / tiny / insignificant 皮牛小觸覺痛
390 47 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 以一切禪定勳修增長
391 47 何以 héyǐ why 何以知
392 47 老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death 如生緣老死乃至
393 47 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths 如世間觀隨順四諦
394 47 一心 yīxīn wholeheartedly 我常一心攝念正行
395 46 qín diligently / industriously 若於善法不勤修習
396 46 善人 shànrén a wholesome person / a good person 習近善人聽受正法
397 46 弟子 dìzi disciple / follower / student 弟子或念五欲不生喜樂
398 46 necessary / must 又須尸摩經中說
399 46 殺生 shāshēng to kill 地獄短命緣殺生等
400 46 qiān stingy / miserly 慳嫉悔諂曲等
401 46 jià vacation 若智能破假
402 46 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 是故不定又人言
403 46 thin / slender 如以細榍能出麁榍
404 45 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 又如來
405 45 shàng still / yet / to value 一劫中事尚難知盡
406 45 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 小兒捨土雖供養之
407 45 pǐn product / goods / thing 修道品煩惱微塵
408 45 非但 fēidàn not only 又非但發心能有
409 45 zēng to increase / to add to / to augment 從不善業增三惡趣
410 45 瞋恚 chēnhuì anger / rage 如經中說慈斷瞋恚
411 45 他人 tārén someone else / other people 欺誑他人
412 44 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 一切有為皆悉空無
413 44 wéi to disobey / to violate / to defy 雖聞違陀等世俗經典以不能
414 44 何者 hézhě why 何者欲界有不
415 44 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 無漏法皆從布施持戒修定等業心中生
416 44 shén divine / mysterious / magical / supernatural 於五陰中不見神
417 44 yàn to dislike / to detest 一者樂善無厭
418 43 無罪 wúzuì innocent / not guilty 自損益身則無罪福
419 43 中陰 zhōngyīn an intermediate existence between death and rebirth 中陰報業在何處受
420 43 tiān day 損天
421 43 shù tree 斷樹等亦如是
422 42 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一切行無常一切法無我寂滅泥洹
423 42 jiǔ nine 九智品第一百九十九
424 42 方便 fāngbiàn convenient 此三種智名言辭方便
425 42 不復 bùfù to not go back 我於是結不復生疑
426 42 wáng Wang 為王如法
427 42 心中 xīnzhōng in mind 無漏法皆從布施持戒修定等業心中生
428 42 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 喜猶如難陀因天女愛能捨本欲
429 42 day of the month / a certain day 且置七日我教弟子
430 42 liú to flow / to spread / to circulate 謂爛壞飲食汁流潤漬
431 42 to connect / to relate
432 42 名字 míngzi full name 答曰名字中無礙智名法無礙
433 42 jiè border / boundary 是三慧幾欲界幾色界幾
434 41 liàng a quantity / an amount 以意思量是名思慧
435 41 應得 yīngde to deserve 應得報
436 41 huǐ to regret 若得不得後必不悔
437 41 xíng appearance 天眼形處大小
438 41 眼見 yǎn jiàn to see with one's own eyes 故曰眼見
439 41 to assemble / to meet together 道諦聚智論中智相品第一百八十九
440 41 shī teacher 師亦如是說
441 41 yóu also / as if / still 又忍生時疑猶隨逐
442 41 rǎn to be contagious / to catch (illness) 見色見即染著
443 41 dēng a lamp / a lantern 有目無燈則
444 41 心數 xīn shù a mental factor 他心數
445 41 ā prefix to names of people 阿羅
446 41 罪福 zuìfú offense and merit 皆以非我親故隨以非我能集罪福
447 41 飲食 yǐn shí food and drink 於欲界中所有諸苦皆因飲食婬欲故生
448 40 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離五蓋得初禪等乃至漏盡
449 40 shāo to burn 心不通暢如燒
450 40 gatha / hymn / verse 又偈中說
451 40 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 常不墮惡道
452 40 kuàng moreover / how much the more 況但無
453 39 真智 zhēn zhì Zhen Zhi 故知依欲界定能生真智
454 39 滅諦 miè dì the truth of the cessation of suffering / the noble truth of the extinction of suffering 滅諦名泥洹
455 39 利益 lìyì benefit / interest 又如淨潔香美飲食不即淨時能利益身
456 39 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 一切有為皆悉空無
457 39 huá Chinese 如時熟者如以多華
458 39 guāng light 食之多者即失威光
459 39 zuì most / extremely / exceedingly 修善精進為最
460 39 sēng a monk 故曰無僧
461 39 善業 shànyè wholesome acts / good actions 此中難得不失故須善業
462 39 第一 dì yī first 是處第一寂滅
463 39 qīng green 此行者以青瘀等想壞一切身
464 39 duì to / toward 過一切色相滅有對相
465 39 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈等亦爾
466 39 bái white 亦說第四不黑不白業能盡諸
467 39 hǎo good 又說斷貪喜故心得好解脫
468 38 憍慢 jiāomàn arrogance 又行者依憍慢心生如是念
469 38 身見 shēnjiàn views of the body 故無有能斷身見等
470 38 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實有
471 38 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 增損壽命等中得自在力
472 38 a time 隨次漸斷乃至能
473 38 méi not have 止制調心觀起沒心
474 38 increase / benefit
475 38 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後見空
476 38 數法 shù fǎ method of counting 此人爾時心心數法
477 37 出入 chūrù to go out and come in 出入息品第一百八十五
478 37 to bind / to tie 皆是魔網魔繫魔縛
479 37 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 於彼間得
480 37 to associate with / be near 先以忍比知思
481 37 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 說凡夫諸有所斷實皆是遮
482 37 ruǎn soft / flexible / pliable 掌肌軟故斧柯
483 37 正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom 正見正智有何差別
484 37 無心 wúxīn no-mind 來無心
485 37 不可得 bù kě dé unobtainable 若泥洹是法則無體性不可得見
486 37 dài to treat / to entertain / to receive guests 一分待時熟
487 36 何等 héděng which? / what? / how? / what? 得何等利
488 36 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 又離貪故心得解脫
489 36 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 五陰生滅
490 36 sǔn to injure 損而無報
491 36 Germany 如是行者雖有福德利根因緣
492 36 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 有如是法深
493 36 五欲 wǔ yù the five desires 不能於五欲中生麁
494 36 qián front 前知見是名修慧
495 36 wēi small / tiny 如羽毛煖微卵則漸變
496 36 biān side / boundary / edge / margin 有邊如今現見乳滅還
497 36 然則 ránzé then / in that case 然則應受行果
498 36 別有 biéyǒu to have other... / to have a special ... 又亦更無別有盡法
499 36 何所 hésuǒ where / what place 若先不知何所忍樂
500 36 可見 kějiàn can be understood 可見無色無對

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
re
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
Thus
shēng birth
koan / kōan / gong'an
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
rén Human Realm
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
zhī Understanding

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
阿鼻地狱 阿鼻地獄 Ābí Dìyù Avīci Hell
阿浮多达磨 阿浮多達磨 āfúduōdámó Abdhutadharma
阿浮陀达磨 阿浮陀達磨 āfútuódámó Abdhutadharma
阿迦尼吒 ajiānízhà Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
阿迦尼吒天 ājiānízhà tiān Akaniṣṭha Heaven
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿罗逻 阿羅邏 aluóluó Āḷāra Kālāma / Alara Kalama
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
阿那律 Ānàlǜ Aniruddha
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿毘昙 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma
阿阇世 阿闍世 Āshéshì Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
阿修罗道 阿修羅道 āxiūluó Dào Asura Realm
八大人觉 八大人覺 Bā Dà Rén Jué Sutra on the Eight Realizations of the Great Beings
八圣道 八聖道 Bā Shèng Dào Noble Eightfold Path / Eightfold Noble Way
八分 bāfēn
 1. Bafen
 2. Han style clerical script
 3. successful completion of an activity
八苦 bākǔ Eight Kinds of Suffering / the eight distresses
巴连弗 巴連弗 Bāliánfú Pataliputra / Pāṭaliputra
薄皮 Báopí Licchavi / Lecchavi
跋提 bátí Bhadrika / Bhaddiya
本生经 本生經 běn shēng jīng
 1. Jātaka Story / Jātaka
 2. Jataka tales
本际 本際 běnjì bhūtakoṭi / reality-limit
遍一切处 遍一切處 biànyīqiēchù Vairocana
波罗 波羅 Bōluó Baltic
波斯 Bōsī Persia
波斯匿王 Bōsīnì Wáng King Prasenajit / Pasenadi
不净观 不淨觀 bù jìng guān The contemplation of impurity
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
常边 常邊 Cháng Biān śāśvatānta / extreme of eternalism
成实论 成實論 Chéng Shí Lùn Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
城喻经 城喻經 Chéng Yù Jīng Nagara Sutta
城中 chéngzhōng Chengzhong
车匿 車匿 Chēnì Channa / Chandaka
处处经 處處經 chùchù jīng Chuchu Jing
慈利 cílì Cili
大梵天 Dà Fàntiān Mahabrahma / Brahmā / Mahabrahma Heaven
大迦叶 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
大劫 dà jié Maha-Kalpa
大论 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大悲者 dàbēizhě Compassionate One
大梵天王 dàfàn tiān wáng Mahābrahma Deva Rāja / Brahma
大梵王 dàfàn wáng Mahābrahma Deva Rāja / Brahma
大和 Dàhé
 1. Yamato
 2. Dahe
当归 當歸 dāngguī Angelica sinensis
道教 dàojiào Taosim
大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大余 大餘 dàyú Dayu
等觉 等覺 Děngjué
 1. Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
定光佛 Dìngguāng Fó Dipankara Buddha
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
多利 duōlì Dolly
夺命 奪命 duómìng Māra
犊子 犢子 dúzǐ Vatsa
恶魔 惡魔 èmó Māra
二月 èryuè February / the Second Month
恶中恶 惡中惡 èzhōngè Evil One / Pāpīyāms / Pāpimant
法成 Fǎ Chéng
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
法坚 法堅 fǎ jiān Fa Jian
法句经 法句經 Fǎ Jù Jīng Fa Ju Jing / Dharmapada / Dhammapada
法王 Fǎ Wáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
法印经 法印經 Fǎ Yìn Jīng Foshuo Fa Yin Jing
法常 Fǎcháng Damei Fachang
法佛 fǎfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法和 Fǎhé Fahe
法句 Fǎjù Dhammapada
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵辅天 梵輔天 Fàn Fǔ Tiān Brahma-Purohita Heaven / The Heaven of the Ministers of Brahma
梵王 Fàn Wáng Brahma
梵网经 梵網經 Fàn Wǎng Jīng
 1. the Brahma Net Sūtra / Fanwang Jing
 2. Brahma Net Sutra (Brahmajala Sutra)
梵众天 梵眾天 Fàn Zhòng Tiān Brahma-parisadya Heaven / brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
梵世 Fànshì Brahma World / brahmaloka
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman
梵众 梵眾 Fànzhòng brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
法藏 fǎzàng
 1. Fazang
 2. sūtra repository / sūtra hall
 3. Dharma Treasure
佛七 Fó qī Amitabha Chanting Retreat
佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
富兰那 富蘭那 fùlánnà Purāṇa Kāśyapa
富楼那 富樓那 Fùlóunà Purna / Punna
浮陀 fútuó Buddha
给孤独 給孤獨 Gěigūdú Anāthapiṇḍada
贵定 貴定 guìdìng Guiding
国大 國大 guódà National Assembly of the Republic of China
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
黑绳地狱 黑繩地獄 hēi shéng dì yù Kalasutra Hell
诃梨跋摩 訶梨跋摩 Hēlíbámó Harivarman
恒水 恆水 Héng Shuǐ Ganges River
恒河 恆河 hénghé
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
化乐天 化樂天 Huà Lè Tiān Nirmanarati Heaven / Nirmāṇarati Heaven
华中 華中 huá zhōng Central China
华林 華林 huàlín Hualinbu
huán Huan river
慧观 慧觀 Huì Guān Hui Guan
慧思 Huì Sī Hui Si / Nan Yue Hui Si
慧通 Huì Tōng Hui Tong
慧义 慧義 Huì Yì Hui Yi
慧力 Huìlì
 1. Huili
 2. power of wisdom
慧能 Huìnéng Huineng
慧受 Huìshòu Huishou
集论 集論 jí lùn Abhidharmasamuccayavyākhyā / Dasheng Apidamo Za Ji Lu
迦陵伽 Jiālíngjiā Kaliṅga
迦罗摩 迦羅摩 jiāluómó Āḷāra Kālāma / Alara Kalama
迦尸 迦屍 Jiāshī Kasi / Kashi / Kāśī
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦旃延 Jiāzhānyán Mahakatyayana: Foremost in Debating the Dharma / Katyayana
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
净居天 淨居天 Jìng Jū Tiān suddhavasa / śuddhāvāsa / Pure Abodes / Pure Dwelling Heavens
净行 淨行 jìngxíng
 1. Brahmin / Brahman
 2. purifying practice
觉生 覺生 jué shēng
 1. Awakening Living Beings Magazine
 2. Awakening Living Beings Magazine
乐安 樂安 Lè'ān Le'an
六波罗蜜 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections
六欲天 Liù Yù Tiān Six Heavens of the Desire Realm
六月 liùyuè June / the Sixth Month
漏尽经 漏盡經 Lòu Jìn Jīng Sabbāsava Sutta
罗波那 羅波那 Luóbōnà Ravana
罗睺罗 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa
麻生 máshēng Asō
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
名家 Míng Jiā Logicians School of Thought / School of Names
明行足 Míng Xíng Zú
 1. Perfect in Knowledge and Conduct / the Buddha
 2. perfected in wisdom and action
明本 míngběn
 1. Ming Canon
 2. Mingben / Zhongfeng Mingben / State Preceptor Zhongfeng
摩诃迦栴延 摩訶迦栴延 Móhējiāzhānyán Mahakatyayana / Katyayana
摩诃迦旃延 摩訶迦旃延 móhējiāzhānyán Mahākātyāyana
摩罗 摩羅 móluó Māra
目揵连 目揵連 Mùjiānlián Moggallāna / Maudgalyāyana
难陀 難陀 Nántuó Nanda
能夺 能奪 néngduó Māra
能忍 néngrěn able to endure / sahā
念常 Niàn Cháng Nian Chang
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
尼罗 尼羅 Níluó The Nile
毘摩 pímó
 1. Vimalā
 2. Kapimala
 3. dharma
毘舍 Píshè Vaiśya
婆伽梵 Pójiāfàn Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨藏 菩薩藏 púsà zàng Mahāyāna canon
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
清净经 清淨經 Qīng Jìng Jīng Pāsādika Sutta / Pāsādikasutta
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
瞿昙弥 瞿曇彌 Qútánmí Gautami / Gautamī / Gotami / Gotamī
人乘 Rén Shèng The Human Vehicle
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如观 如觀 Rú Guān Ru Guan
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如是语 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka
三道 sān dào the three paths
三恶道 三惡道 Sān è Dào
 1. Three Lower Realms / Three Hell Realms
 2. Three Lower Realms
三法印 sān fǎ yìn Three Dharma Seals / Dharmamudrā / Dhammamuddā
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三明 Sān Míng the Three Insights
身口意业 身口意業 Sān Yè the Three Karmas / physical, verbal, and mental karma
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 Sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva
三自 sānzì Three-Self Patriotic Movement
色界定 sèjiè dìng four jhanas / four stages of meditative concentration / Catvari-dhyaniani
僧羯磨 Sēng Jiémó Dharmaguptabhikṣukarman / Seng Jiemo
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
僧佉 sēngqū Sāṃkhya
刹利 剎利 Shālì Kṣatriya / Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
沙门果经 沙門果經 Shāmén Guǒ Jīng Samannaphala Sutta / Samaññaphala Sutta / Samaññaphalasutta
善导 善導 Shàn Dǎo Shan Dao
善寂 shàn jì Shan Ji
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
善财 善財 Shàncái
 1. Sudhana
 2. Sudhana
善觉 善覺 shànjué Well-Awakened / Buddhija
善来 善來 shànlái Svāgata / Sāgata
善生 shànshēng Sīgāla
善现 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
生死相续 生死相續 Shēngsǐxiāngxù Saṃsāra / cycle of life and death
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
释梵 釋梵 Shì Fàn Sakra and Brahma / Śakra and Brahmā
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
十一切处 十一切處 shí yīqiē rù Ten Kasinas
世间解 世間解 Shìjiān Jiě
 1. Knower of the World
 2. knower of the world
世间经 世間經 shìjiān jīng Loka Sutra
师说 師說 Shīshuō Shishuo
释提桓因 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
师子吼经 師子吼經 Shīzi Hǒu Jīng Vuttha
师子兽王 師子獸王 shīzǐ shòuwáng Lion King
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
四生 Sì Shēng Four Types of Birth
四天王天 Sì Tiānwáng Tiān Caturmaharajika Heaven / Heaven of the Four Kings
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
四分 sìfēn four divisions of cognition
斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner
岁星 歲星 suìxīng Jupiter
Ta river
他化自在天 Tā Huà Zìzai Tiān Paranirmita-Vasavartin Heaven
天祠 tiāncí deva-kula
天等 tiānděng Tiandeng
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
天问 天問 Tiānwèn Tianwen / Heavenly Questions
田中 tiánzhōng
 1. Tienchung
 2. Tanaka
调达 調達 Tiáodá Devadatta
提婆达多 提婆達多 Típódáduō Devadatta
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
王夫人 wáng fūren Lady Wang
未曾有经 未曾有經 wèi céng yǒu jīng Adbhutadharmaparyāyasūtra / Wei Ceng You Jing
韦陀 韋陀 wéituó Veda
五道 Wǔ Dào Five Realms
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
无热天 無熱天 Wú Rè Tiān Atapa Heaven / The Heaven without Heat
无忧 無憂 wú yōu
 1. No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
 2. Carefree
 3. without sorrow
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
无边识处 無邊識處 Wúbiān Shí Chù Vijnananantyayatana Heaven / The Heaven of Limitless Consciousness
五结 五結 wǔjié Wujie / Wuchieh
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
无退 無退 wútuì avaivartika / non-retrogression
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga
邪见经 邪見經 Xiéjiàn Jīng Xiejian Jing / Avyākata
喜根 xǐgēn Saumanasya / Prīti / Joy
锡金 錫金 xījīn Sikkim
行入 Xíng Rù Entrance by Conduct
修慧 xiūhuì
 1. Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
雪山 xuěshān The Himalayas
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
阎浮提 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
鸯伽 鴦伽 yāngjiā Aṅga / Yāng​jiā
鸯掘魔 鴦掘魔 Yāngjuémó Aṅgulimālīya / Aṅgulimāla / Angulimala
炎摩 yánmó Yama
阎王 閻王 yánwáng Yama
姚秦 姚秦 Yáo Qín Later Qin
药师 藥師 Yàoshī
 1. Medicine Buddha
 2. Healing Master
阴界 陰界 yīn jiè the five skandhas and the eighteen dhatu
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
应顺 應順 yīngshùn Yingshun
因陀罗 因陀羅 Yīntuóluó Indra
以太 yǐtài Ether-
有余涅盘 有餘涅槃 Yǒu Yú Nièpán Sopadhiśesanirvāna / Nirvāṇa with Remainder
有了 yǒule I've got a solution! / to have a bun in the oven
优陀夷 優陀夷 Yōutuóyí Udāyin
郁伽长者 郁伽長者 Yùjiā Zhǎngzhě Ugra / Ugga
杂藏 雜藏 Zá Zàng Connected Discourses / Saṃyukta Āgama / Samyukta Agama
增一阿含 zēng yī ahán Ekottara Āgama
旃陀罗 旃陀羅 Zhāntuóluó Chandala / caṇḍāla
真智 zhēn zhì Zhen Zhi
正遍知 Zhèng Biàn Zhī
 1. Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha
 2. correct peerless enlightenment
正分别 正分別 zhèng fēnbié Right Intention / Right Thought
正知 zhèngzhī Zheng Zhi
智论 智論 zhì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
至大 Zhìdà Zhida reign
智人 Zhìrén Homo sapiens
中非 Zhōng Fēi
 1. Central African Republic
 2. Central African
 3. China-Africa (relations)
中观 中觀 Zhōng Guān
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中行 zhōng háng Bank of China
中论 中論 Zhōng Lùn Mūlamadhyamakakārikā / Fundamental Verses on the Middle Way / Knowledge of the Middle Way / Mulamadhyamakakarika / madhyamakasastra
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
众贤 眾賢 zhòng xián Saṅghabhadra
中财 中財 zhōngcái Central University of Finance and Economics
中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
中时 中時 zhōngshí China Times
中天 zhōngtiān Central North India
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
道生 Zhú Dàoshēng Zhu Daosheng / Daosheng
转法轮经 轉法輪經 Zhuǎn Fǎlún Jīng Dharmacakrapravartanasūtra / Dharmacakra Pravartana Sūtra / Setting in Motion the Wheel of the Dhamma
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
字说 字說 Zǐshuō Zishuo / Character Dictionary
自在天 zìzaitiān
 1. Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 1628.

Simplified Traditional Pinyin English
两舌恶口 兩舌惡口 liǎng shé è kǒu double-tongued
ā e
阿鼻 abí avīci
阿波陀那 ābōtuónà avadāna / apadāna
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱别离苦 愛別離苦 ài biélí kǔ suffering due to separation from loved ones
爱果 愛果 ài guǒ the fruit of desire
爱见 愛見 ài jiàn attachment to meeting with people
爱结 愛結 ài jié bond of desire
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
爱语 愛語 ài yǔ
 1. kind words
 2. loving words
爱河 愛河 àihé
 1. the river of desire
 2. river of desire
爱念 愛念 àiniàn to miss
爱惜 愛惜 àixī cherish
爱欲 愛欲 àiyù love and desire / sensuality / kāma
阿练若 阿練若 āliànruò a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
ān
 1. an
 2. Ease
阿那波那 ānàbōnà mindfulness of breathing / ānāpāna / ānāpānasmṛti / ānāpānasati / anapanasati
阿那含果 anàhán guǒ
 1. the fruit of Anāgāmin / the fruit of a non-returning
 2. realization of non-returner
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安立 ānlì
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
安隐 ānyǐn tranquil
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
安坐 ānzuò steady meditation
阿闍梨 阿闍梨 āshélí ācārya / a religious teacher
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
八道 Bā Dào The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八法 Bā Fǎ The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八解脱 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha
拔苦 bá kǔ Relieve suffering
八难 八難 Bā Nán The Eight Difficulties
八胜处 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana
八圣道分 八聖道分 Bā Shèng Dào Fèn The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八除入 bāchúrù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana
百八 bǎi bā one hundred and eight
白法 bái fǎ
 1. wholesome things / pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 bái fó to address the Buddha
白衣 báiyī lay people / the laity
败种 敗種 bàizhǒng seeds of defeat
八戒 bājiè eight precepts
办道 辦道 bàn dào to carry out spiritual practice
谤佛 謗佛 bàng fó persecution of Buddhism
办事 辦事 bànshì temple administrator / temple staff
bào indirect effect / judgement / retribution
薄福 báofú little merit
报果 報果 bàoguǒ vipākaphala / retributive consequence
宝藏 寶藏 bǎozàng
 1. the treasure of Buddha's law
 2. Treasure Store
 3. Treasure
宝珠 寶珠 bǎozhū Jewel
bèi pattra palm leaves
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
悲心 bēixīn
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka
本事 běnshì Itivrttaka / stories of the disciples’ previous lives
本心 běnxīn original mind
bi
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
边见 邊見 biānjiàn extreme views / antagrāhadṛṣṭi
变相 變相 biànxiāng
 1. a sutra illustration
 2. Illustration
遍知 biànzhī
 1. to know / to understand / parijñā
 2. to be omniscient / to be all knowing
鞞佛略 bǐngfólüè vaipulya / extended
病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness
比尼 bìní monastic discipline / vinaya
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
比智 bìzhì knowledge extended to the higher realms
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
钵头摩 鉢頭摩 bōtóumó padma
不动心 不動心 bù dòng xīn Unmoving Mind
不放逸 bù fàngyì
 1. vigilance / heedfulness / conscientious
 2. no laxity
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不苦不乐受 不苦不樂受 bù kǔ bù lè shòu sensation of freedom from pleasure and pain / sensation of indifference to pleasure and pain
不了义经 不了義經 bù liǎo yì jīng texts that do not explain the meaning
不杀生 不殺生 bù shā shēng Refrain from killing
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不善根 bù shàngēn akuśalamūla / akusalamūla / unwholesome roots
不生不灭 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不惜身命 bù xī shēnmìng willingness to give up one's own life
不邪婬 bù xiéyín prohibition of debauchery
不定因 bùdìng yīn reasons for uncertainty
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
不自在 bùzìzài not in perfect ease
财施 財施 cái shī donations of money or material wealth
cán hri / hrī / hiri / self-respect / conscientiousness / dignity
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
惭愧 慚愧 cánkuì
 1. Shamefulness
 2. humility
差别 差別 chābié discrimination
chán to entangle
chán a meditation mat
禅心 禪心 chán xīn Chan mind
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常乐我净 常樂我淨 cháng lè wǒ jìng Eternity, Bliss, Self, and Purity
常离 常離 cháng lí constant isolation
常生 cháng shēng eternal life
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
常行 chángxíng constantly walking in meditation
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
禅悅 禪悅 chányuè Chan delight / meditative joy
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng Become
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
尘垢 塵垢 chéngòu
 1. dirt / filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
瞋心 chēnxīn
 1. anger / a heart of anger
 2. Anger
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
驰走 馳走 chí zǒu to run away
chù touch / contact / sparśa
初禅 初禪 chū chán first dhyāna / first jhāna
初发心 初發心 chū fāxīn initial determination
出世间法 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出家人 chūjiā rén a monk / a nun
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
出胎 chūtāi for a Buddha to be reborn
处中 處中 chùzhōng to abide in the media that transcends existence and non-existence / madyama
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲喜舍 慈悲喜捨 cí bēi xǐ shě
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
慈悲心 cí bēi xīn compassion
此岸 cǐàn this shore / this world / Saṃsāra
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
次第缘 次第緣 cìdìyuán immediately antecedent condition / samanantarapratyaya
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
大地法 dà dì fǎ mahā-bhūmika
大地狱 大地獄 Dà Dìyù a great hell / Avici Hell
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大黑 Dà Hēi Mahakala
大觉 大覺 dà jué supreme bodhi / enlightenment
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大性 dà xìng great nature
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大方便 dàfāngbiàn mahopāya / skillful means / expedient means
dài an element
大空 dàkōng the great void
大乐 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha
大利 dàlì great advantage / great benefit
dàn Simplicity
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
道谛 道諦 dào dì
 1. The truth of the path leading to the cessation of suffering / the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
 2. Path of Truth
道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa
道分 dào fēn destiny to become a Buddha
道品 dào pǐn
 1. monastic grade
 2. Stages of the Way
道心 dào xīn Mind for the Way
道中 dào zhōng on the path
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
倒见 倒見 dǎojiàn a delusion where the opposite of the truth is believed
道力 dàolì spiritual strength / spiritual power
道人 dàorén
 1. a Buddhist monk
 2. Traveler of the Way
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
道行 dàoxíng
 1. virtuous deeds
 2. Practicing the Way
道智 dàozhì knowledge of the path / mārgajñatā / margajnata
大人 dàren a bodhisattva / a mahasattva
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大施会 大施會 dàshīhuì great gathering for almsgiving
大树 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva
大悟 dàwù great awakening / great enlightenment
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
大自在 dàzìzài Īśvara / self-existent / sovereign
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
等观 等觀 děng guān to view all things equally
灯明 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha
等身 děng shēn a life-size image
等心 děng xīn a non-discriminating mind
等正觉 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
等智 děngzhì secular knowledge
di
truth
第二禅 第二禪 dì èr chán second dhyāna
地上 dì shàng above the ground
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
地味 dì wèi earth cake
第一义谛 第一諦義 dì yī yì dì
 1. supreme truth
 2. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
地大 dìdà earth / earth element
谛观 諦觀 dìguān to observe closely
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
定慧 dìng huì
 1. meditative wisdom
 2. Concentration and Wisdom
定品 dìng pǐn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha
定众 定眾 dìng zhòng body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha
定观 定觀 dìngguān to illuminate something by meditation
定力 dìnglì
 1. ability for meditative concentration
 2. Meditative Concentration
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
第三禅 第三禪 dìsān chán the third dhyāna
第四禅 第四禪 dìsì chán the fourth dhyana
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
第一义空 第一義空 dìyī yì kōng transcendental emptiness / unsurpassed emptiness
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度众 度眾 dù zhòng Deliver Sentient Beings
度众生 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings
断见 斷見 duàn jiàn Nihilism
断肉 斷肉 duànròu to stop eating meat
断食 斷食 duànshí Fasting
对法 對法 duìfǎ
 1. corresponding law / the Abhidharma
 2. comparing dharmas
钝根 鈍根 dùngēn
 1. dull ability
 2. dull aptitude
多生 duō shēng many births / many rebirths
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
堕邪见 墮邪見 duò xié jiàn fall into erroneous views
度生 dùshēng to save beings
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶报 惡報 è bào retribution for wrongdoing
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶见 惡見 è jiàn mithyadrishti / an evil view / a heterodox view
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶世 惡世 è shì an evil age
恶知识 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion
恶果 惡果 èguǒ evil consequence / retribution (in Buddhism)
ēn Gratitude
恩爱 恩愛 ēn ài affection
二报 二報 èr bào two kinds of retribution / direct and conditional retribution
二边 二邊 èr biān two extremes
二禅 二禪 èr chán
 1. second dhyāna / second jhāna
 2. the second dhyana
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二见 二見 èr jiàn two views
尔时 爾時 ěr shí at that time
二时 二時 èr shí the two time periods / morning and evening
二受 èr shòu two kinds of perception
二相 èr xiāng the two attributes
二心 èr xīn two minds
二行 èr xíng two kinds of spiritual practice
二修 èr xiū two kinds of cultivation
二障 èr zhàng two kinds of obstacles
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二道 èrdào the two paths
二谛 二諦 èrdì the two truths
二果 èrguǒ Sakṛdāgāmin
二门 二門 èrmén two gates / two teachings
二木 èrmù two trees
二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
二摄 二攝 èrshè two kinds of help
耳识 耳識 ěrshí śrotravijñāna / auditory consciousness
二识 二識 èrshí two levels of consciousness
二业 二業 èryè two kinds of karma
恶师 惡師 èshī a bad friend / a bad teacher
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
恶友 惡友 èyǒu a bad friend
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法尘 法塵 fǎ chén dharmas / dharma sense objects
法供养 法供養 fǎ gōngyǎng serving the Dharma / dharmapūjā
法教 fǎ jiāo
 1. Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma
 2. teaching
法空 fǎ kōng inherent emptiness of dharmas / dharmanairātmya
法灭 法滅 fǎ miè the extinction of the teachings of the Buddha
法念处 法念處 fǎ niàn chù Mindfulness of Dharma
发菩提心 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind
法忍 fǎ rěn
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
法入 fǎ rù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects
法如是 fǎ rú shì
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
法行 fǎ xíng to practice the Dharma
法眼净 法眼淨 fǎ yǎn jìng
 1. purity of the dharma eye / to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法要 fǎ yào
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法住智 fǎ zhù zhì Dharma-Abiding Wisdom
法宝 法寶 fǎbǎo
 1. the Buddha's teaching
 2. a Buddhist monk's apparel, staff etc
 3. Dharma treasure
法布施 fǎbùshī the gift of teaching the Dharma
法服 fǎfú Buddhist robes
法名 fǎmíng Dharma name
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
方圆 方圓 fāngyuán Know Your Place
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
烦恼魔 煩惱魔 fánnǎo mó Māra of afflictions / Māra the tempter / an evil that harms one's mind
烦恼障 煩惱障 fánnǎo zhàng the obstacle created by afflictions
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
法味 fǎwèi
 1. the flavor of the Dharma
 2. taste of Dharma
法想 fǎxiǎng thoughts of the Dharma
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法印 fǎyìn
 1. dharmamudrā / a dharma seal / a mark of the dharma
 2. hōin
 3. Dharma Seal
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
法缘 法緣 fǎyuán
 1. conditions leading to dharmas
 2. affinity with the Buddhadharma
 3. Dharma Affinity
 4. causes and conditions that accord with the Buddhadharma
法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall
法智 fǎzhì understanding of the Dharma
法住 fǎzhù dharma abode
非人 fēi rén a non-human
非常 fēicháng impermanent / transient
非空 fēikōng not empty
非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
飞行 飛行 fēixíng travel through the air with supernatural powers / to fly
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
奉行 fèngxíng Uphold
粪秽 糞穢 fènhuì dirt / excrement and filth
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛法僧 Fó Fǎ Sēng
 1. the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
 2. Buddha, Dharma, Sangha
佛功德 fó gōngdé qualities of buddhas
佛观 佛觀 fó guān visualization of the Buddha
佛见 佛見 fó jiàn correct views of Buddhist teachings
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛宝 佛寶 fóbǎo the treasure of the Buddha
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛法味 fófǎ wèi the flavor of the Dharma
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛经 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
佛塔 fótǎ
 1. a pagoda
 2. Stupa
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
to bind / to tie
伏藏 fú cáng to bury in order to hide
福德因缘 福德因緣 fú dé yīn yuán Blessing, Virtue, and the Right Causes and Conditions
福报 福報 fúbào a blessed reward
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福慧 fúhuì
 1. Wisdom and Fortune
 2. Merit and Wisdom
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
福行 fúxíng actions that product merit
福业 福業 fúyè virtuous actions
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
干闼婆城 乾闥婆城 gàntàpó chéng city of the gandharvas
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
根尘 根塵 gēnchén the six roots and the six dusts
gèng contacts
根力 gēnlì mūlabala / the five sense organs and corresponding consciousnesses
根门 根門 gēnmén indriya / sense organ
根缘 根緣 gēnyuán nature and conditioning environment
gōng merit-creating actions
gòng to offer in worship
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
功德聚 gōngdé jù stupa
恭敬 gōngjìng Respect
共生 gòngshēng coexistence
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
共业 共業 gòngyè
 1. collective karma / consequences that all must suffer
 2. Collective Karma
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观佛 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha
观心 觀心 guān xīn
 1. to contemplate the mind
 2. Observe the Mind
观行 觀行 guān xíng contemplation and action
观察 觀察 guānchá clear perception
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
广度 廣度 guǎngdù to save many
广解 廣解 guǎngjiě vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
光明相 guāngmíngxiāng halo / nimbus
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
观智 觀智 guānzhì wisdom from contemplation
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果相 guǒ xiāng reward / retribution / effect
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
果断 果斷 guǒduàn to cut off the results of former karma
过去 過去 guòqù past
果熟 guǒshú vipāka / the result of karma / indirect effect
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
hǎo Good
Harmony
Merge
和敬 hé jìng Harmony and Respect
和合 héhé Harmony
黑闇 hēi àn dark with no wisdom / ignorant
héng Eternity
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
和尚 héshang
 1. an abbot / a monk
 2. Most Venerable
hòu Deep
后报业 後報業 hòu bào yè Karmic effects in future lives / Karmic effects in future lifes
后际 後際 hòu jì a later time
后生 後生 hòu shēng later rebirths / subsequent births
后五 後五 hòu wǔ following five hundred years
后身 後身 hòushēn last body / next body / last rebirth
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
后说 後說 hòushuō spoken later
厚重 hòuzhòng Deep and Heavy
护身 護身 hù shēn protection of the body
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
华香 華香 huà xiāng incense and flowers
坏败 壞敗 huài bài to destroy
坏苦 壞苦 huài kǔ suffering from impermanence
坏色 壞色 huàisè kasaya / kaṣāya
huán varnish tree / goldenrain tree
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
还灭 還滅 huánmiè ceasing / cessation / nivṛtti
幻师 幻師 huànshī an illusionist / a conjurer
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化人 huàrén a conjured person
化身 huàshēn nirmanakaya
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
huì a religious assembly
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
慧根 huì gēn root of wisdom / organ of wisdom
慧解脱 慧解脫 huì jiětuō one who is liberated through wisdom / prajñāvimukta
慧品 huì pǐn body of wisdom / aggregate of wisdom / prajñā-skandha
毁辱 毀辱 huǐ rǔ to humiliate
慧学 慧學 huì xué Training on Wisdom
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
慧命 huìmìng
 1. friend / brother
 2. wisdom-life
灰土 huītǔ dust
回向 huíxiàng Dedication / to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
荤辛 葷辛 hūnxīn very pungent and spicy vegetable dishes
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
火大 huǒ dà fire / element of fire
a prediction / a prophecy / vyakarana
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
集谛 集諦 jí dì the truth of the cause of suffering / the noble truth of the cause of suffering
济度 濟度 jì dù to ferry across
嫉结 嫉結 jí jié the bond of envy
jià designation / provisional / conventional term
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiā school / sect / lineage
jiā jia
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
伽罗 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
见道 見道 jiàn dào
 1. darśanamārga / path of vision
 2. to see the Way
见地 見地 jiàn dì insight
见相 見相 jiàn xiāng perceiving the subject
见谛 見諦 jiàndì realization of the truth
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
坚固 堅固 jiāngù sāla
简择 簡擇 jiǎnzhái to select
教法 jiàofǎ
 1. scriptural dharma / āgamadharma
 2. Teaching
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
憍慢 jiāomàn Arrogance
憍逸 jiāoyì untouchable / dalit
迦沙 jiāshā kasaya / kaṣāya
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
寂定 jìdìng samadhi / samādhi
嫉妬 jídù Jealousy
jié a kalpa / an eon
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié gatha / hymn / verse
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a fetter
戒定慧 jiè dìng huì
 1. morality, wisdom, and meditation / the three studies / the three trainings / triśikṣā
 2. morality, meditative concentration, wisdom
结戒 結戒 jié jiè bound by precepts
戒律 jiè lǜ
 1. śīla and vinaya / precepts and rules
 2. Precepts
戒品 jiè pǐn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
戒取 jiè qǔ attachment to heterodox teachings
界系 界繫 jiè xì bound to the three realms
戒相 jiè xiāng different forms of precepts / characteristics of precepts
戒法 jièfǎ the rules of the precepts
结缚 結縛 jiéfú a mental fetter or bond
戒行 jièháng to abide by precepts
劫火 jiéhuǒ a large destructive fire
戒名 jièmíng kaimyō / posthumous name
戒师 戒師 jièshī
 1. discipline teacher
 2. Precept Instructor
 3. Precept Master
结使 結使 jiéshǐ a fetter
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱道 解脫道 jiětuō dào
 1. the path of liberation / vimuktimārga
 2. the path of liberation
解脱分 解脫分 jiětuō fēn stage of liberation
解脱门 解脫門 jiětuō mén
 1. the doors of deliverance / vimokṣadvāra
 2. Gate of Perfect Ease
解脱知见 解脫知見 jiětuō zhī jiàn knowledge and experience of liberation
解脱知见品 解脫知見品 jiětuō zhī jiàn pǐn body of knowledge and experience of liberation
解脱果 解脫果 jiětuōguǒ visaṃyogaphala / disconnection fruition / separation effect
解脱品 解脫品 jiětuōpǐn body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda
积集 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap
积聚 積聚 jījù accumulation
jìn diligence / perseverance
金翅鸟 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda
jìng Respect
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng Stillness
jīng a sutra / a sūtra
净观 淨觀 jìng guān pure contemplation
净施 淨施 jìng shī pure charity
净天 淨天 jìng tiān pure devas
净修 淨修 jìng xiū proper cultivation
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚三昧 金剛三昧 jīngāng sānmèi vajrasamādhi
净持 淨持 jìngchí a young boy
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
净法 淨法 jìngfǎ
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
净洁 淨潔 jìngjié pure
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
净居 淨居 jìngjū suddhavasa / Śuddhāvāsa / pure abode
敬礼 敬禮 jìnglǐ namo / to pay respect to / to take refuge
净妙 淨妙 jìngmiào pure and subtle
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
净业 淨業 jìngyè
 1. pure karma / good karma
 2. Pure Karma
禁戒 jìnjiè a vow
尽智 盡智 jìnzhì understanding of the eradiction of afflictions / kṣayajñāna
偈颂 偈頌 jìsòng to chant
九地 jiǔ dì nine lands / nine realms
九结 九結 jiǔ jié nine bonds
九品 jiǔpǐn nine grades
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
伎乐 伎樂 jìyuè music
集智 jízhì understanding of the arising of cause and effect / understanding of the second of the four noble truths
pada
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
俱不成 俱不成 jū bùchéng both [what establishes and the established] do not exist
俱解脱 俱解脫 jù jiě tuō simultaneous liberation
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
觉观 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
决定心 決定心 juédìng xīn the deciding mind
决定性 決定性 juédìngxìng a fixed nature
觉分 覺分 juéfēn aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
觉意 覺意 juéyì bodhyanga
觉者 覺者 juézhě awakened one
觉知 覺知 juézhī Awareness
俱利 jūlì Kareri
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
具足戒 jùzújiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
开导 開導 kāidǎo to enlighten
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
堪忍 kānrěn to bear / to endure without complaint
客尘 客塵 kè chén external taint
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空法 kōng fǎ to regard all things as empty
空观 空觀 kōng guān to observe emptiness / to reflect on the emptiness of all phenomenon
空见 空見 kōng jiàn
 1. view of emptiness
 2. View of Emptiness
空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
空三昧 kōng sānmèi the samādhi of emptiness
空行 kōng xíng practicce according to emptiness
空有 kōng yǒu
 1. non-existent and existent / emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空处 空處 kōngchù ākāśānantyāyatana / akasanantyayatana / sphere of infinite space / abode of infinite space
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空性 kōngxìng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
空虚 空虛 kōngxū śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
口业 口業 kǒu yè
 1. verbal karma
 2. Verbal Karma
口四 kǒusì four unwholesome acts of speech
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦谛 苦諦 kǔ dì the truth of suffering / the noble truth of the existence of suffering
苦果 kǔ guǒ
 1. suffering as a karmic result
 2. Effects of Suffering
苦苦 kǔ kǔ suffering from external circumstances
苦圣谛 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering
苦受 kǔ shòu the sensation of pain
苦智 kǔ zhì understanding of the fact of suffering
kuān Broad
苦毒 kǔdú pain / suffering
苦法智 kǔfǎzhì knowledge of the truth of suffering
kuì shame / decorum / propriety
愦閙 憒閙 kuìnào clamour
苦集 kǔjí coming together / collection / multitude
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
老苦 lǎo kǔ Old Age / suffering due to birth
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
乐法 樂法 lè fǎ joy in the Dharma
乐根 樂根 lè gēn organs of pleasure
乐说 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma
乐修 樂修 lè xiū joyful cultivation
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
乐观 樂觀 lèguān optimism
乐受 樂受 lèshòu sensation of pleasure / perception of pleasure
transcendence
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
离欲 離欲 lí yù free of desire
利众生 利眾生 lì zhòngshēng benefit of the world
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
量等 liàng děng the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech
莲花 蓮花 liánhuā lotus
了义 了義 liǎoyì nītārtha / definitive
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
利根 lìgēn natural powers of intelligence
离垢 離垢 lígòu
 1. vimalā / stainless / immaculate
 2. Undefiled
礼敬 禮敬 lǐjìng namo / to pay respect to / to revere
离苦 離苦 líkǔ to transcend suffering
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
利人 lìrén to benefit people
利生 lìshēng to help all living beings
利他 lìtā
 1. to help others / to be altruistic / parārtha
 2. Benefiting Others
六尘 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts
六根 liù gēn
 1. the six sense organs / sadayatana
 2. Six Faculties
六和敬 liù hé jìng
 1. six reverent points of harmony
 2. Six Points of Reverent Harmony
六入 liù rù the six sense organs / sadayatana
六受 liù shòu the six perceptions
六通 liù tōng six supernatural powers
六斋 六齋 liù zhāi six days of abstinence
六法 liùfǎ the six contemplations
六识 六識 liùshí the six consciousnesses / the six types of sensory consciousness
六十二见 六十二見 liùshíèr jiàn sixty two views
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
利行 lìxíng
 1. altruism
 2. Beneficial Deeds
 3. altruism
利养 利養 lìyǎng gain
利益 lìyì benefit
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
lóng nāga / serpent / dragon
龙象 龍象 lóng xiàng dragon and elephant
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
乱心 亂心 luàn xīn a confused mind / an unsettled mind
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
论议 論議 lùnyì Upadesa (debates) / upadesa / upadeśa
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
罗汉 羅漢 luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
罗门 羅門 luómén Brahman
罗婆 羅婆 luópó an instant / lava
monastic discipline / vinaya
律仪 律儀 lǜ yí
 1. rules and ceremonies
 2. Vinaya and Rules
滿 mǎn Full
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
měi Beauty
mián torpor / drowsiness / middha
miào Wonderful
妙色 miào sè wonderful form
妙行 miào xíng a profound act
miè the cessation of suffering
灭谛 滅諦 miè dì the truth of the cessation of suffering / the noble truth of the extinction of suffering
灭定 滅定 miè dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
灭法 滅法 miè fǎ unconditioned dharma
灭尽定 滅盡定 miè jìn dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
灭道 滅道 mièdào extinction of suffering and the path to it
灭度 滅度 Mièdù to extinguish worries and the sea of grief
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
灭智 滅智 mièzhì understanding of the extinction of suffering / understanding of the third of the four noble truths
迷惑 míhuo Confusion
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
明心 míng xīn
 1. an enlightened mind
 2. A Clear Mind
明灯 明燈 míngdēng Bright Lamp
命根 mìnggēn the effort to preserve life
明相 míngxiāng early dawn
to rub a monk's head for taking a vow
evil / vice
魔军 魔軍 mó jūn Māra's army
摩伽罗 摩伽羅 mójiāluó makara
all women
牧牛 mùniú cowherd
难胜 難勝 nán shèng very difficult to be overcome
难行道 難行道 nán xíng dào the difficult path
难行 難行 nánxíng ascetic practice
内法 內法 nèi fǎ the Buddhadharma / the Dharma
能变 能變 néng biàn able to change
能持 néng chí ability to uphold the precepts
能信 néng xìn able to believe
能化 nénghuà a teacher
能破 néngpò refutation
能行 néngxíng ability to act
能缘 能緣 néngyuán conditioning power
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
逆顺 逆順 nì shùn resisting and complying / disobeying and obeying
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念佛 niàn Fó
 1. to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
 2. to chant Buddha's name
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
念清净 念清淨 niàn qīng jìng Pure Mind
念住 niàn zhù a foundation of mindfulness
念处 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness
念力 niànlì
 1. the power of mindfulness
 2. Power of the Mind
念言 niànyán words from memory
尼陀那 nítuónà causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
牛王 niúwáng king of bulls
毘摩 pímó dharma
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
平等心 píngděng xīn an impartial mind
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
破僧 pò sēng
 1. to disrupt a monastic in meditation
 2. to disrupt the harmony of the monastic community
破法 pòfǎ to go against the Dharma / to act contrary to the Buddha's teaching
破见 破見 pòjiàn to break the precepts / to break away from righteous view / to deviate from righteous views
破戒 pòjiè to break a precept
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
普周一切 pǔ zhōu yī qiē to propagate widely
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提分 pútí fēn aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
菩提树 菩提樹 Pútí Shù
 1. bodhi tree
 2. Bodhedrum magazine
 3. Bodhi Tree
七大 qī dà seven elements
七法 qī fǎ seven dharmas / seven teachings
七佛 Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
七菩提分 qī pútí fēn seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
七善 qī shàn
 1. seven dharmas / seven teachings
 2. seven excellent aspects
七识 七識 qī shí seven kinds of consciousness
起行 qǐ xíng to start out
起业相 起業相 qǐ yè xiāng the aspect of giving rise to karma
悭结 慳結 qiān jié the bond of being miserly
前世 qián shì former lives
七觉 七覺 qījué seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
七觉分 七覺分 qījuéfēn seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
七觉意 七覺意 qījuéyì seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
起灭 起滅 qǐmiè saṃsāra / life and death
qín diligence / perseverance / vīrya
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
亲里 親里 qīn lǐ relatives and neighbors
勤行 qín xíng diligent practice
qíng sentience / cognition
qīng Clear
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
勤求 qínqiú to diligently seek
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
乞食 qǐshí Begging for Food
求道 qiú dào
 1. to seek the Dharma
 2. Seeking the Way
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
求生 qiú shēng seeking rebirth
kh
clinging / grasping /upādāna
realm / destination
去来现 去來現 qù lái xiàn past, present, and future
劝化 勸化 quànhuà
 1. to persuade to donate
 2. Encourage to Transform
劝请 勸請 quànqǐng to request / to implore
取分 qǔfēn vision part
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染污 rǎnwū tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染污心 rǎnwūxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
绕塔 繞塔 rào tǎ Circumambulate
饶益 饒益 ráoyì Benefit
热病 熱病 rè bìng jaundice / kāmalā
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人和 rén hé Interpersonal Harmony
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人空 rén kōng empty of a permanent ego
人法 rénfǎ people and dharmas / people and teachings
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
人我 rénwǒ personality / human soul
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
róng Tolerance
柔软心 柔軟心 róu ruǎn xīn gentle and soft mind
肉食 ròushí meat eating
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth
入灭 入滅 rù miè
 1. to enter Nirvāṇa / to pass away
 2. to enter into nirvana
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
入圣 入聖 rù shèng to become an arhat
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
入众 入眾 rù zhòng To Enter the Assembly
入道 rùdào
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
入门 入門 rùmén
 1. to become a monastic
 2. beginner
入涅 rùniè to enter Nirvāṇa / to pass away
ruò re
如如 rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是 rúshì thus, so
如实智 如實智 rúshí zhì knowledge of all things
如实知 如實知 rúshízhī
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
入胎 rùtāi Entry into the womb / to be conceived from Heaven
入心 rùxīn to enter the mind or heart
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
如意通 rúyì tōng teleportation / ṛddy-abhijña
如意足 rúyì zú teleportation / ṛddyabhijṇa
bodhisattva
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三不善根 sān bùshàngēn the three unwholesome roots
三禅 三禪 sān chán third dhyāna / third jhāna
三从 三從 sān cóng Three Obediences
三谛 三諦 sān dì three truths
三毒 sān dú three poisons / trivisa
三恶 三惡 sān è
 1. three kinds of malice
 2. the three evil rebirths / the three evil realms
三恶趣 三惡趣 sān è qù the three evil rebirths / the three evil realms
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三根 sān gēn
 1. the three grade of wholesome roots
 2. the three unwholesome roots
 3. the three roots with no outflows / the three passionless roots
三慧 sān huì Three Kinds of Wisdom / the three ways of acquiring wisdom
三结 三結 sān jié the three fetters
三解脱 三解脫 sān jiětuō the three doors of deliverance / the three gates of liberation
三解脱门 三解脫門 sān jiětuōmén the three doors of deliverance / the three gates of liberation
三空 sān kōng three kinds of emptiness
三门 三門 sān mén Three Gates / temple gate / temple
三平等 sān píngděng three equals
三三昧 sān sānmèi three samādhis
三生 sān shēng
 1. three lives / three rebirths
 2. Three Lifetimes
三识 三識 sān shí three levels of consciousness
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三受 sān shòu three sensations / three vedanās
三涂 三塗 sān tú
 1. the three evil rebirths / the three evil realms
 2. the three evil states of existence
三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa
三修 sān xiū
 1. three kinds of cultivation / three inferior kinds of cultivation
 2. three kinds of cultivation / three superior kinds of cultivation
三学 三學 sān xué threefold training / triśikṣā
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三障 sān zhàng three barriers
三转 三轉 sān zhuǎn Three Turnings Dharma Wheel
三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning
散华 散華 sànhuà scatters flowers
三苦 sānkǔ three kinds of suffering
散乱 散亂 sànluàn distraction
散乱心 散亂心 sànluàn xīn a confused mind / an unsettled mind
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三摩提 sānmótí samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三菩提 sānpútí saṃbodhi / complete enlightenment
散心 sànxīn a distracted mind
三心 sānxīn three minds
三性 sānxìng trisvabhāva / the three natures
form / matter
色界 sè jiè realm of form
色入 sè rù entrances for objects of the senses
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
色声 色聲 sè shēng the visible and the audible
色受想行识 色受想行識 sè shòu xiǎng xíng shí five aggregates / five skandhas / five dharmas
色心 sè xīn form and the formless
色阴 色陰 sè yīn the aggregate of form / rūpaskandha
色处 色處 sèchù the visible realm
色法 sèfǎ rupadharma / physical objects the phenomenal world
色界系 色界繫 sèjièxì bonds to dharmas in the Realm of Form
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧房 sēng fáng monastic quarters
僧事 sēng shì monastic affairs / monastic administration
僧物 sēng wù property of the monastic community
僧宝 僧寶 sēngbǎo the jewel of the monastic community
僧伽梨 sēngjiālì sanghati
色贪 色貪 sètān rūparāga / craving for existence in the rūpadhātu
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
色有 sèyǒu material existence
shā kasaya
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
杀业 殺業 shā yè Karma of Killing
刹多罗 剎多羅 shāduōluó land, realm, world, place, area, domain
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
沙门果 沙門果 shāmén guǒ the fruit of śramaṇa practice
沙弥 沙彌 shāmí
 1. Sramanera / śrāmaṇera / a novice Buddhist monk
 2. sramanera
shàn meditative concentration / dhyāna / jhāna
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善处 善處 shàn chù a happy state
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善方便 shàn fāng biàn Expedient Means
善见 善見 shàn jiàn skillful vision / keen sighted
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
善因 shàn yīn Wholesome Cause
善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
上根 shàng gēn a person of superior capacity
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上人 shàngrén
 1. shangren / senior monastic
 2. supreme teacher
上座 shàngzuò sthavira / elder
善人 shànrén a wholesome person / a good person
善思 shànsī thoughtfulness / wholesome thinking
善宿 shànsù fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
善习 善習 shànxí virtuous habits / good habits
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
善缘 善緣 shànyuán
 1. good fate / good karma
 2. a fate connected with Buddhism
 3. Good Affinity
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
少善 shǎo shàn little virtue
烧炙 燒炙 shāozhì to burn
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
杀心 殺心 shāxīn the intention to kill
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舌根 shé gēn organ of taste / tongue
舍家 捨家 shějiā to become a monk or nun
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
shēn body / kāya
身等 shēn děng equal in body
深法 shēn fǎ a profound truth
身根 shēn gēn sense of touch
身空 shēn kōng inside and outside are empty / intrinsically
深妙 shēn miào profound / deep and subtle
身识 身識 shēn shí body consciousness / consciousness of touch / kāyavijñāna
身受 shēn shòu the sense of touch / physical perception
身受心法 shēn shòu xīn fǎ The Four Bases of Mindfulness
身业 身業 shēn yè physical karma
深义 深義 shēn yì profound meaning
身证 身證 shēn zhèng bodily witness / one who has bodily testimony / kāyasākṣin
神足通 shén zú tōng teleportation
shēng birth
生报业 生報業 shēng bào yè Karmic effects in the next life
胜处 勝處 shèng chù abode of superiority / station of mastery / abhibhāyatana
圣谛 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
生空 shēng kōng empty of a permanent ego
生苦 shēng kǔ suffering due to birth
生身 shēng shēn the physical body of a Buddha
生天 shēng tiān highest rebirth
生相 shēng xiāng attribute of arising
圣行 聖行 shèng xíng sacred practice
圣道 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
圣教 聖教 shèngjiāo sacred teachings
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生起 shēngqǐ cause / arising
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
生死海 shēngsǐhǎi the ocean of Saṃsāra
圣语 聖語 shèngyǔ sacred language / āryabhāṣā / Sanskrit
生长 生長 shēngzhǎng growth
圣种 聖種 shèngzhǒng
 1. holy seed / monastic community
 2. proper teaching
身见 身見 shēnjiàn views of the body
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
身命 shēnmìng body and life
身入 shēnrù the sense of touch
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
身通 shēntōng teleportation / ṛddy-abhijña
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神通变化 神通變化 shéntōng biànhuà supernatural powers of transformation
神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
神我 shénwǒ spiritual self
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa
摄取 攝取 shèqǔ to receive
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
舍受 捨受 shěshòu sensation of freedom from pleasure and pain / sensation of indifference to pleasure and pain
阇陀伽 闍陀伽 shétuójiā jātaka / a jātaka story
摄心 攝心 shèxīn to concentrate
舍心 捨心 shěxīn equanimity / the mind of renunciation
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī the practice of selfless giving / dāna
shí Real
shī master
shì loka / a world
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
十不善业道 十不善業道 shí bù shàn yèdào ten unwholesome behaviors
时到 時到 shí dào deems it timely
十恶 十惡 shí è the ten evils
十二部经 十二部經 shí èr bù jīng Twelve Divisions of Sutras / dvādaśaṅga / the twelve divisions of Buddhist literature
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十法 shí fǎ ten rules / perfecting of the ten rules
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十号 十號 Shí hào the ten names of the Tathāgata / the ten epithets of the Tathāgata
时解脱 時解脫 shí jiětuō liberation over a period of time / one who is liberated over a period of time
失念 shī niàn lose train of thought / wandering mind / loss of memory
食肉 shí ròu to eat meat / meat permitted for eating
十善道 shí shàn dào ten wholesome kinds of practice
十善业道 十善業道 shí shàn yè dào ten wholesome kinds of practice
施物 shī wù The Gift
十想 shí xiǎng ten notions
识心 識心 shí xīn the controlling function of the mind
实义 實義 shí yì true meaning / true doctrine
识阴 識陰 shí yīn consciousness aggregate / vijñānaskandha / viññāṇakhandha
事用 shì yòng phenomena and functions
实有 實有 shí yǒu in reality there is
施者 shī zhě The Giver
实智 實智 shí zhì
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
世智 shì zhì worldly knowledge / secular understanding
十智 shí zhì ten forms of understanding
识住 識住 shí zhù the bases of consciousness
是诸佛教 是諸佛教 shì zhū fójiāo this is the teaching of all Buddhas
十八界 shíbājiè eighteen realms
世谛 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
十二入 shíèr rù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition
十二部 shíèrbù Twelve Divisions of Sutras
实法 實法 shífǎ true teachings
世法 shìfǎ ordinary dharmas
十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions
示寂 shìjì to pass away
世间 世間 shìjiān world
世间天 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings
世间智 世間智 shìjiān zhì worldly knowledge / secular understanding
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
实利 實利 shílì relics / ashes after cremation
十六行 shíliù xíng sixteen forms of practice
施僧 shīsēng to provide a meal for monastics
十善 shíshàn the ten virtues
施设 施設 shīshè to establish / to set up
识身 識身 shíshēn mind and body
施食 shīshí
 1. to give food
 2. Food Bestowal
世俗 shìsú Secular
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
事相 shìxiāng phenomenon
实性 實性 shíxìng true nature / tathatā
实语 實語 shíyǔ true words
侍者 shìzhě an acolyte
施主 shīzhǔ
 1. an alms giver / a donor
 2. benefactor
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
shòu feelings / sensations
受法 shòu fǎ to receive the precept
受记 受記 shòu jì
 1. a prediction / vyakarana
 2. to receive a prediction
受戒 shòu jiè
 1. to take precepts
 2. Take the Precepts
受五戒 shòu wǔ jiè to take the Five Precepts
受想 shòu xiǎng sensation and perception
守一 shǒu yī guard the one / guard the one mind
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
守戒 shǒujiè wrongdoing / misdeed / minor misdeed / duṣkṛta / dukkaṭa
受食 shòushí one who receives food
首陀 shǒutuó sudra / shudra / slave class
首陀罗 首陀羅 shǒutuóluó sudra / shudra / slave class
受用 shòuyòng Benefit
数法 數法 shù fǎ enumerating dharmas
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
说欲 說欲 shuō yù explanation of desire
说教 說教 shuōjiāo to preach
说戒 說戒 shuōjiè
 1. explation of the precepts / upoṣadha
 2. half monthly confession
 1. to appear
 2. pseudo
temple / monastery / vihāra
 1. volition / cetanā
 2. Think
四禅 四禪 sì chán
 1. the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas
 2. fourth dhyāna / fourth jhāna
四德 sì dé the four virtues
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四断 四斷 sì duàn four right efforts / four right exertions
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
四見 sì jiàn four notions / four forms / four manifestations of self
四解 sì jiě the four unhindered powers of understanding
四句 sì jù four verses / four phrases
死苦 sǐ kǔ death
四念 sì niàn The Four Bases of Mindfulness
四念处 四念處 sì niàn chù the four bases of mindfulness
四如意足 sì rúyì zú the four kinds of teleportation
四摄 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing
四圣谛 四聖諦 sì shèng dì the fourfold noble truth / four noble truths
四威仪 四威儀 sì wēiyí Four Kinds of Comportment / four comportments
四无色 四無色 sì wú sè four formless heavens
四无碍 四無礙 sì wúài the four unhindered powers of understanding
四无碍智 四無礙智 sì wúàizhì the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四无量心 四無量心 sì wúliàng xīn four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 sì wúsè dìng
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四信 sì xìn four kinds of faith
四行 sì xíng four practices
四修 sì xiū four kinds of cultivation
四真谛 四真諦 sì zhēn dì the fourfold noble truth / four noble truths
四正勤 Sì Zhèng Qín four right efforts / four right exertions
四智 sì zhì the four forms of wisdom
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
思慧 sīhuì Wisdom from Thinking / wisdom acquired by reflection
四取 sìqǔ four types of clinging
死尸 死屍 sǐshī a corpse
四事 sìshì the four necessities
四天 sìtiān four kinds of heaven
四天下 sìtiānxià the four continents
斯陀含果 sītuóhán guǒ the fruit of a Sakṛdāgāmin
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
似因 sìyīn pseudo reason
四缘 四緣 sìyuán the four conditions
寺中 sìzhōng within a temple
宿 from former lives
宿业 宿業 sù yè past karma
俗谛 俗諦 súdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
随法行 隨法行 suí fǎ xíng Follow the Dharma
随烦恼 隨煩惱 suí fánnǎo secondary afflictions / subsequent effects of mental afflictions / upakleśa
随一 隨一 suí yī mostly / most of the time
随缘 隨緣 suí yuán
 1. to act in accordance with causes and conditions
 2. Follow Conditions
 3. to accord with conditions
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
随类 隨類 suílèi according to type
隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随顺解脱 隨順解脫 suíshùnjiětuō rules of conduct for monks / prātimokṣa
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
随宜 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
宿命通 sùmìng tōng knowledge of past lives
宿命智 sùmìngzhì knowledge of past lives
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
所长 所長 suǒzhǎng Director (of an institute)
a pagoda / a stupa
tán dana / the practice of giving / generosity
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
贪瞋痴 貪瞋痴 tān chēn chī
 1. desire, anger, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance / three poisons
 3. greed, hatred, and ignorance
贪爱 貪愛 tānài
 1. passion / desire / rāga
 2. Clinging
贪瞋 貪瞋 tānchēn greed and anger
昙摩 曇摩 tánmó dharma
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
檀越 tányuè an alms giver / a donor
他心智 tāxīnzhì understanding of the minds of other beings
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天耳 tiān ěr celestial ear / divine ear / divyaśrotra
天人中尊 tiān rén zhōng zūn god of the gods
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天乐 天樂 tiān yuè heavenly music
天人 tiānrén Heavenly Beings
天神 tiānshén a god / a deity / devatā
天眼通 tiānyǎn tōng
 1. Heavenly Vision / divine sight
 2. Divine Eye
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
调心 調心 tiáo xīn Taming the Mind
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
醍醐 tíhú clarified butter
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
听闻 聽聞 tīngwén listening and learning
提舍 tíshè to ferry by teaching
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
同事 tóngshì fellowship
an evil state of existence
兔角龟毛 兔角龜毛 tù jiǎo guī máo rabbit horns, tortoise hair
涂身 塗身 tú shēn to apply makeup
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退堕 退墮 tuìduò parihāṇi / to regress / to degenerate
退失 tuìshī parihāṇi / to regress / to degenerate
外法 wài fǎ outside teachings
外缘 外緣 wài yuán
 1. external causes
 2. External Conditions
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
外空 wàikōng emptiness external to the body
万法 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things
妄念 wàng niàn
 1. false thoughts / deluded thoughts
 2. Delusive Thoughts
妄见 妄見 wàngjiàn a delusion
妄想 wàngxiǎng
 1. fanciful thinking / deluded thoughts / fantasies / vikalpa
 2. delusive thoughts
妄想分别 妄想分別 wàngxiǎng fēnbié fanciful thinking / deluded thoughts / fantasies / vikalpa
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
万劫 萬劫 wànjié ten thousand kalpas
wēi subtlety
未离欲 未離欲 wèi lí yù not yet free from desire
未离欲者 未離欲者 wèi lí yù zhě one not yet free from desire
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
问答 問答 wèndá encounter dialog
闻慧 聞慧 wénhuì Wisdom from Hearing / śrutamayīprajñā / wisdom from listening
self / ātman / attan
卧佛 臥佛 wò Fó Reclining Buddha
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我相 wǒ xiāng the notion of a self
我语取 我語取 wǒ yǔ qǔ clinging to superstitious rites
我癡 wǒchī self delusion
我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna
我身 wǒshēn I / myself
Enlightenment
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无常苦空 無常苦空 wú cháng kǔ kōng Impermanence
无常想 無常想 wú cháng xiǎng the notion of impermanence
五大 wǔ dà the five elements
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
五分法身 wǔ fēn fǎshēn five attributes of Dharmakāya
五盖 五蓋 wǔ gài the five covers / the five hindrances / the five obstructions
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
无故 無故 wú gù unconditioned
五见 五見 wǔ jiàn five views / five wrong views / pañcadṛṣṭi
五戒 wǔ jiè the five precepts
五力 wǔ lì pañcabala / the five powers
无漏心 無漏心 wú lòu xīn mind of no outflows
无漏智 無漏智 wú lòu zhì
 1. wisdom with no outflows / wisdom with no depravity
 2. Untainted Wisdom
五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
五逆罪 wǔ nì zuì pañca-ānantarya-karma / the Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
无求 無求 wú qiú No Desires
五上 五上 wǔ shàng five upper fetters
五乘 wǔ shèng five vehicles
五神通 wǔ shéntōng five supernatural powers / pañcabhijñā
五事 wǔ shì five dharmas / five categories
五受阴 五受陰 wǔ shòu yīn five aggregates of attachment
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所畏 無所畏 wú suǒ wèi without any fear
无所有处 無所有處 wú suǒ yǒu chù the third sphere in the formless realm / sphere of nothingness / ākiñcanyāyatana
无所有处定 無所有處定 wú suǒ yǒu chù dìng akiñcanāyatana / contemplation of the state of nothingness
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
五通 wǔ tōng five supernatural powers / pañca-abhijnā
五下分结 五下分結 wǔ xià fèn jié five lower fetters
無想 wú xiǎng no notion
无想定 無想定 wú xiǎng dìng meditative concentration with no thinking
五心 wǔ xīn five minds
五行 wǔ xíng five practices
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无诤 無諍 wú zhèng
 1. non-contention
 2. No Disputes
五智 wǔ zhì five kinds of wisdom
无主 無主 wú zhǔ impermanence
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无碍道 無礙道 wúài dào uninterupted way / immediate path / ānantaryamārga
无碍解 無礙解 wúàijiě unhindered understanding
无碍智 無礙智 wúàizhì omniscience
无惭 無慚 wúcán shamelessness / āhrīkya
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
五尘 五塵 wǔchén objects of the five senses
无瞋 無瞋 wúchēn non-aggression / non-hatred / imperturbability
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无悔 無悔 wúhuǐ No Regrets
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无尽 無盡 wújìn endless
无愧 無愧 wúkuì
 1. disregard / lack of propriety / anapatrāpya
 2. With a Clear Conscience
 3. shamelessness
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无漏道 無漏道 wúlòu dào the undefiled way / anāsravamārga
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无明灭 無明滅 wúmíng miè ignorance ceases
无明漏 無明漏 wúmínglòu avidyāsrava / contaminant of ignorance
五念 wǔniàn five devotional gates
五品 wǔpǐn five grades
污染 wūrǎn a defilement / an impurity/ upaklesa / upakkilesa
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无色贪 無色貪 wúsè tān ārūpyarāga / ārūparāga /
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无上尊 無上尊 wúshàngzūn without superior / peerless / exalted one
无身 無身 wúshēn no-body
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无生智 無生智 wúshēngzhì
 1. knowledge extended to the higher realms
 2. Non-Arising Wisdom
五识 五識 wǔshí
 1. five kinds of cognition / five kinds of perception
 2. five steps of cognition / five kinds of mind
五受 wǔshòu five sensations
无体 無體 wútǐ without essence
五味 wǔwèi five stages of making ghee
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无为法 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无相解脱门 無相解脫門 wúxiāng jiětuō mén signless doors of deliverance
无相三昧 無相三昧 wúxiāng sānmèi samādhi of no appearance
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
无行 無行 wúxíng Non-Action
无学 無學 wúxué
 1. aśaikṣa / asekha / an adept
 2. aśaikṣa / asekha / an adept
无学道 無學道 wúxué dào aśaikṣamārga / the path of the adept
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无缘 無緣 wúyuán lack of connection
无着 無著 wúzhāo unattached
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
Joy
latent tendencies / predisposition
Cherish
to calm oneself
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world
xián bhadra
xiān a sage
现报业 現報業 xiàn bào yè Karmic effects in this life
现见 現見 xiàn jiàn to see directly
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
现识 現識 xiàn shí reproducing mind
现相 現相 xiàn xiāng world of objects
现法 現法 xiànfǎ for a Dharma to manifest in the world
xiāng incense
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence
相分 xiāngfēn an idea / a form
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相续识 相續識 xiāngxù shí continuing mind
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
相应法 相應法 xiāngyīng fǎ corresponding dharma / mental factor
仙人 xiānrén a sage
现身 現身 xiànshēn manifest
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现在 現在 xiànzài now, present
邪定 xié dìng destined to be evil
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪法 xiéfǎ false teachings
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪命 xiémìng heterodox practices
邪行 xiéxíng
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
邪婬 xiéyín to commit sexual misconduct
系缚 繫縛 xìfú tied to
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
心法 xīn fǎ mental objects
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
信根 xìn gēn faith / the root of faith
心解脱 心解脫 xīn jiětuō
 1. to liberate the mind
 2. liberation of mind
心净 心淨 xīn jìng A Pure Mind
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
心灭 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
信忍 xìn rěn firm belief
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
心受 xīn shòu mental perception
心数 心數 xīn shù a mental factor
心数法 心數法 xīn shù fǎ a mental factor
心所 xīn suǒ a mental factor
心心 xīn xīn the mind and mental conditions
心意识 心意識 xīn yì shí
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
心缘 心緣 xīn yuán cognition of the environment
心作 xīn zuò karmic activity of the mind
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行禅 行禪 xíng chán
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行佛 xíng fó Practice the Buddha's Way
行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action
性起 xìng qǐ arising from nature
行善 xíng shàn to do good works / to perform wholesome actions
行婬 xíng yín lewd desire
行住坐臥 xíng zhù zuò wò
 1. etiquette in the four postures
 2. walking, standing, sitting, and lying down
行处 行處 xíngchǔ karmasthana / kammaṭṭhāna / an object of meditation
行法 xíngfǎ cultivation method
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
行人 xíngrén Practitioner
性相 xìngxiāng inherent attributes
行阴 行陰 xíngyīn the aggregate of volition
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
心慧 xīnhuì wisdom
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
信心 xìnxīn Faith
心行 xīnxíng mental activity
信行 xìnxíng faith and practice
心业 心業 xīnyè the mental karma
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修禅 修禪 xiū chán to meditate / to cultivate through meditation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修禅定 修禪定 xiūchándìng to meditate / to cultivate through meditation
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修法 xiūfǎ a ritual
修慧 xiūhuì Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation
修空 xiūkōng trained in focus on emptiness
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修心 xiūxīn
 1. to cultivate one's nature
 2. Cultivating the Mind
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
息心 xīxīn a wandering monk / śramaṇa
希有 xīyǒu Rare
xué a learner
学人 學人 xuérén student of the Way
学无学 學無學 xuéwúxué one who is still studying and one who has completed their study
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
须陀洹果 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
yán a garland / an adornment / avataṃsa
眼根 yǎn gēn the faculty of sight
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
眼识 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa
厌世 厭世 yànshì weary of the world
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
宴坐 yànzuò sitting meditation / to meditate in seclusion
药石 藥石 yàoshí medicine meal
karma / kamma / karmic deeds / actions
业道 業道 yè dào karmamarga / karma-marga / path of karma / coarse of acts / way of work / activity
业力 業力 yè lì
 1. the power of karma
 2. karmic effect
业相 業相 yè xiāng karma-lakṣaṇa
业缘 業緣 yè yuán
 1. karmic conditions / karmic connections
 2. Karmic Condition
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业烦恼 業煩惱 yèfánnǎo karma-kleśa / karmic affliction
业根 業根 yègēn the root cause (of evil) / bane
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
业识 業識 yèshí activating mind / a delusion
业受 業受 yèshòu karmic lifespan
业系 業繫 yèxì karmic connections / karmic bonds
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
业因 業因 yèyīn karmic conditions
manas / mind / mentation
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
upadhi / bonds / substratum
Righteousness
Buddhism
一尘 一塵 yī chén a grain of dust / a single particle
依法不依人 yī fǎ bù yī rén Rely on the Dharma
一佛 yī fó one Buddha
一偈 yī jì one gatha / a single gatha
异见 異見 yì jiàn different view
疑结 疑結 yí jié the bond of doubt
一界 yī jiè one world
一门 一門 yī mén
 1. one gate
 2. one gate
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一切种智 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
一日一夜 yī rì yī yè one day and one night
意生 yì shēng arising from thoughts
一识 一識 yī shí one perception / one knowledge
一世界 yī shìjiè one world
疑网 疑網 yí wǎng a web of doubt
易行道 yì xíng dào the easy path
意业 意業 yì yè mental karma / actions / deeds
一异 一異 yī yì one and many
一缘 一緣 yī yuán one fate / shared destiny
一智 yī zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
依智不依识 依智不依識 yī zhì bù yī shí Rely on wisdom
衣钵 衣缽 yībō
 1. robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk
 2. robe and bowl
一谛 一諦 yīdì one truth / suchness / inherent nature / true nature / bhūtatathatā / tathatā / tathata
一法 yīfǎ one dharma / one thing
意根 yìgēn the mind sense
一行 yīháng one practice
疑悔 yíhuǐ
 1. doubt and regret
 2. to lose hope / to despair
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
义理 義理 yìlǐ Doctrine
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīn an aggregate / a group
婬欲 yín yù sexual desire
因缘果 因緣果 yīn yuán guǒ cause, condition, and effect
因缘具足 因緣具足 yīn yuán jù zú All Causes and Conditions Present
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
因分 yīnfēn cause
yìng to accept
应法 應法 yīng fǎ in harmony with the Dharma
应观 應觀 yīng guān should observe
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
应现 應現 yīngxiàn for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应用 應用 yìngyòng response function
应真 應真 yīngzhēn Worthy One / Arhat
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
因明 yīnmíng Buddhist logic / hetuvidyā
音声 音聲 yīnshēng sound
因时 因時 yīnshí the circumstances of time
因相 yīnxiāng causation
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
异品 異品 yìpǐn of a different kind
一品 yīpǐn a chapter
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切入 yīqiē rù kasina
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切经 一切經 yīqièjīng all scriptures
一色 yīsè
 1. ekarūpa / no difference
 2. something minute / an atom
 3. one form of practice
异生 異生 yìshēng an ordinary person / pṛthagjana
一实 一實 yīshí suchness / inherent nature / true nature / bhūtatathatā / tathatā / tathata
一体 一體 yītǐ single substance
一味 yīwèi
 1. one flavor [of dharma]
 2. one taste
一向 yìxiàng one direction
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
一言 yīyán one word
意言 yìyán mental discussion
义宗 義宗 yìzōng doctrine
yǒng Courage
yòng yong / function / application
永不退转 永不退轉 yǒng bù tuì zhuǎn Never Regress
勇猛 yǒngměng ardency
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 yǒufǎ something that exists
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆娑 優婆娑 yōupósuō fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
有身见 有身見 yǒushēnjiàn the view or belief that there is a real self / satkāyadṛṣṭi / sakkāyadiṭṭhi
憂陀那 憂陀那 yōutuónà udāna / inspired thought
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
有为法 有為法 yǒuwèifǎ
 1. saṃskṛta / conditioned
 2. Conditioned Dharmas
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
欲爱 欲愛 yù ài
 1. passionate love
 2. love inspired by desire
欲法 yù fǎ with desire
与果 與果 yǔ guǒ fruit produced
欲界 yù jiè realm of desire
欲乐 欲樂 yù lè the joy of the five desires
欲染 yù rǎn the poluting influence of desire
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuàn a vow
yuán Perfect
缘成 緣成 yuán chéng produced by causal conditions
怨亲 怨親 yuàn qīn
 1. hate and affection
 2. Foes and Kin
缘事 緣事 yuán shì study of phenomena
远行 遠行 yuǎn xíng proceeding afar
愿行 願行 yuàn xíng cultivation and vows
愿智 願智 yuàn zhì wisdom resulting from a vow / to vow to obtain all-knowledge
缘法 緣法 yuánfǎ causes and conditions
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
缘缘 緣緣 yuányuán ālambanapratyaya / ārammaṇapaccaya / observed object condition
怨憎会苦 怨憎會苦 yuànzēng huì kǔ
 1. suffering due to closeness to loathsome people
 2. suffering of having to meet the hateful
缘中 緣中 yuánzhōng the place at which the mind is centered
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
愚夫 yúfū a fool / a simpleton / bāla
欲界系 欲界繫 yùjièxì bonds of the desire realm
欲漏 yùlòu kāmāsrava / sense desire / desire for sensuality
欲取 yùqǔ clinging to feelings of pleasure / kāma-upādāna
见取 見取 yùqǔ clinging to false views / dṛṣṭi-upādāna / diṭṭhi-upādāna
欲贪 欲貪 yùtān kāmarāga / sensual craving
余习 餘習 yúxí latent tendencies / predisposition
欲心 yùxīn a lustful heart
在家人 zài jiā rén a layperson / someone other than a monastic
在家 zàijiā lay person / laity
在家出家 zàijiā chūjiā observing monastic discipline without being ordained
赞佛 讚佛 zàn fó to praise the Buddha
造恶 造惡 zào è to commit evil
造业 造業 zào yè Creating Karma
造化 zàohua Creation
造论 造論 zàolùn composed the treatise
澡浴 zǎoyù to bathe
koan / kōan / gong'an
憎爱 憎愛 zēng ài hate and love
增上缘 增上緣 zēng shàng yuán
 1. predominant condition / adhipatipratyaya
 2. Positive Conditions
 3. contributory factor
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增上 zēngshàng additional / increased / superior
增上慢 zēngshàngmàn conceit / abhimāna
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhāi
 1. to abstain from meat or wine
 2. a vegetarian diet / vegetarian food
 3. to give alms
 4. to fast
 5. a temple hostel
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
长老 長老 zhǎnglǎo
 1. an elder monastic
 2. Elder
zháo to attach / to grasp
折伏 zhéfú to refute
zhēn True
真法 zhēn fǎ true dharma / absolute dharma
真身 zhēn shēn true body
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正报 正報 zhèng bào direct retribution
正观 正觀 zhèng guān right observation
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
证净 證淨 zhèng jìng attainment of pure wisdom
正命 zhèng mìng
 1. Right Livelihood
 2. right livelihood
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正思惟 zhèng sīwéi Right Intention / Right Thought
正位 zhèng wèi place of awakening
正业 正業 zhèng yè
 1. Right Action
 2. Right Action
正语 正語 zhèng yǔ
 1. Right Speech
 2. Right Speech
正道 zhèngdào Right Path
正定 Zhèngdìng
 1. Right Meditative Concentration / Right Concentration
 2. Right Concentration
证法 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正解 zhèngjiě sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正勤 zhèngqín Effort / Right Effort
正说 正說 zhèngshuō proper teaching
正信 zhèngxìn
 1. to have faith
 2. Right Faith
正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom
真际 真際 zhēnjì ultimate truth
真净 真淨 zhēnjìng true and pure teaching
真空 zhēnkōng true emptiness
真实 真實 zhēnshí true reality
真实义 真實義 zhēnshí yì
 1. true meaning
 2. true meaning
真实智 真實智 zhēnshí zhì knowledge of true reality
真修 zhēnxiū cultivation in accordance with reason
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Wisdom
zhì Aspiration
zhī Understanding
知根 zhī gēn organs of perception
止观 止觀 Zhǐ Guān
 1. calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā
 2. Cessation and Contemplation
 3. calming and contemplating
智门 智門 zhì mén gate of wisdom
知世间 知世間 zhī shìjiān one who knows the world
止息 zhǐ xī to stop and rest
智相 zhì xiāng discriminating intellect
知行 zhī xíng Understanding and Practice
质多罗 質多羅 zhìduōluó multi-colored
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
智行 zhìxíng wisdom and cultivation / wisdom and practice
祇夜 zhǐyè geya / geyya / mixed verses and prose
知足 zhīzú Contentment
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
中根 zhōng gēn medium capacity of each of the six organs of sense
众圣 眾聖 zhòng shèng all sages
中食 zhōng shí midday meal
种智 種智 zhǒng zhì knowledge of the seed or cause of all phenomena
重担 重擔 zhòngdān a heavy load
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
中流 zhōngliú Middle Stream Monthly
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生相 眾生相 zhòngshēng xiāng
 1. the notion of a being
 2. characteristics of sentient beings
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
种姓 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra
中阴 中陰 zhōngyīn an intermediate existence between death and rebirth
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhòu mantra / charm / spell
zhù to attach / to abide / to dwell
zhù abbot
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸法念念 諸法念念 zhū fǎ niàn niàn all dharmas are but successive moments of thought
住世 zhù shì abide in the world
住心 zhù xīn abiding in thoughts / abode of the mind
诸行无常 諸行無常 zhū xíng wú cháng All conditioned phenomena are impermanent
诸缘 諸緣 zhū yuán karmic conditions
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
转身 轉身 zhuǎnshēn turn around
转生 轉生 zhuǎnshēng reincarnation / transmigration
转世 轉世 zhuǎnshì reincarnation / transmigration
诸恶莫作 諸惡莫作 zhūè mò zuò do nothing that is unwholesome
着语 著語 zhuóyǔ zhuoyu / annotation / capping phrase / jakago
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
住相 zhùxiāng sthiti / abiding
自净其意 自淨其意 zì jìng qí yì purify the mind
自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others
资生 資生 zī shēng the necessities of life
自相 zì xiāng individual characteristics
自相空 zì xiāng kōng emptiness of essence
自心 zì xīn One's Mind
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自言 zìyán to admit
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
Contented
罪報 罪報 zuìbào retribution
罪福 zuìfú offense and merit
罪过 罪過 zuìguò transgression
罪苦 zuìkǔ suffering caused by one's own wrongdoing
罪行 zuìxíng unwholesome action
罪业 罪業 zuìyè sin / karma
尊重 zūnzhòng respect
作善 zuò shàn to do good deeds
坐禅 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate
作务 作務 zuòwù Service and Chore