Glossary and Vocabulary for Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 519 zhī to know 不可和合知
2 504 wáng Wang 佛名實慧幢王
3 434 xīn heart 不可以心知
4 418 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 沙門瞿曇畢竟成就四無所畏
5 416 大王 dàwáng king 設大莊嚴顯大王力
6 394 néng can / able 彼能出如來
7 384 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門瞿曇畢竟成就四無所畏
8 343 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
9 331 yán to speak / to say / said 爾時慧命大目揵連白佛言
10 283 method / way 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
11 279 jiàn to see 應見帝釋身而受化者
12 275 xíng to walk / to move 薩遮善男子行外道法
13 274 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來世尊
14 263 菩薩 púsà bodhisatta 無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
15 254 zhōng middle 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
16 227 shēng to be born / to give birth 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
17 210 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 我今說其少分
18 179 shēn human body / torso 應見帝釋身而受化者
19 173 to leave / to depart / to go away / to part 菩提者離一切數
20 165 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 滿足無量無邊功德
21 158 大師 dàshī venerable master / great master / master 大師
22 157 zuò to do 云何迦葉而作是言
23 139 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 汝今所言無量無邊諸眾生等
24 134 答言 dá yán to reply 薩遮答言
25 134 děng et cetera / and so on 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
26 131 to arise / to get up 不起不示
27 127 shí time / a point or period of time 於幾所時
28 127 big / great / huge / large / major 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
29 124 guò to cross / to go over / to pass 過是聲聞數等身
30 121 zhē to cover up / to hide / to conceal 此薩遮尼乾子現此外道相
31 121 無有 wú yǒu there is not 無有諸怨刺
32 116 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 具足成就無量無邊諸功德聚
33 113 shòu to suffer / to be subjected to 應見帝釋身而受化者
34 112 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 作轉輪王王閻浮提而得自在
35 111 sa 此薩遮尼乾子現此外道相
36 110 rén person / people / a human being 辟支佛人
37 109 Buddha / Awakened One 佛告目連
38 109 chù a place / location / a spot / a point 彼處如來生
39 102 bǎo a jewel / gem / a treasure 瑪瑙日光寶為鬚
40 101 lìng to make / to cause to be / to lead 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
41 101 guān to look at / to watch / to observe 無可觀
42 100 to enter 令眾生入
43 98 zhǒng kind / type 一切摩睺羅伽眾各作百千萬種伎樂
44 98 名為 míngwèi to be called 名為無為
45 98 happy / glad / cheerful / joyful 十恒河沙等眾生樂聲聞行
46 98 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
47 96 desire 爾時大眾欲知眾中何者是彼大幢王菩薩
48 95 niàn to read aloud 梵天王等一切大眾作如是念
49 95 世間 shìjiān world / the human world 名稱顯世間
50 95 zhù to dwell / to live / to reside 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
51 89 shèng to beat / to win / to conquer 第一最勝馬
52 88 sān three 復有三種
53 87 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 所有言說聞者生善名不共法
54 86 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
55 85 to reach 無諸魔怨及魔眷屬
56 85 二者 èrzhě the two / both 二者
57 84 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 得見彼佛不可思議功德莊嚴清淨國土
58 84 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 文殊師利
59 84 尼乾子 nígànzǐ Nirgrantha Jñātaputra / Nigaṇṭha Nātaputta 此薩遮尼乾子現此外道相
60 79 jīn today / modern / present / current / this / now 汝今問我此事
61 78 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
62 78 bǎi one hundred 城郭周匝七寶牆障百千萬重
63 78 爾時 ěr shí at that time 爾時慧命大目揵連白佛言
64 78 wén to hear 不可聞
65 76 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 以大悲心在大眾中
66 75 to protect / to guard 護諸佛法
67 73 power / force / strength 得具足力
68 73 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 莊嚴希有
69 71 zhì wisdom / knowledge / understanding 沙門瞿曇畢竟成就如是四無畏智
70 67 行法 xíngfǎ cultivation method 當行法行而為法王
71 67 zhòng many / numerous 除諸菩薩摩訶薩眾
72 66 xiū to decorate / to embellish 彼共俱修波羅蜜行
73 65 xiàn to appear / to manifest / to become visible 此薩遮尼乾子現此外道相
74 64 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
75 64 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 不生平等
76 64 business / industry 亦無諸魔業
77 64 方便 fāngbiàn convenient 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
78 64 shě to give 無取無捨
79 63 jìn to the greatest extent / utmost 漏盡無畏
80 62 suí to follow 隨我心信
81 62 mìng life 當斷其命
82 61 shí ten 說法品第十之二
83 61 gēn origin / cause / basis 一心攝諸根
84 59 miào wonderful / fantastic 極妙
85 58 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 沙門瞿曇善能清淨煩惱因故
86 58 具足 jùzú complete / full / perfect 具足成就無量無邊諸功德聚
87 58 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 菩提者不可見
88 57 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
89 57 thing / matter 無物離一切物
90 57 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology 轉輪聖王色像
91 57 color 種種色
92 57 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 薩遮善男子以種種形
93 56 dialect / language / speech 如來無妄語
94 55 to know / to learn about / to comprehend 皆悉迷沒
95 53 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 後末世中法欲滅時
96 53 大德 dàdé most virtuous 爾時大德摩訶迦葉告薩遮善男子言
97 53 jìng clean 無刺淨劫中
98 52 one 一大城中
99 51 è evil / vice 降眾惡故
100 51 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 彼共俱修波羅蜜行
101 51 huà to make into / to change into / to transform 應見帝釋身而受化者
102 50 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 沙門瞿曇為一切眾生於無量劫受大苦惱
103 49 zài in / at 置在高幢
104 49 wèi to call 謂十不善業能障聖道
105 49 xiǎng to think 若有想
106 48 eight 八萬四千恒河沙等眾生住波利婆闍外道法中
107 47 過失 guòshī defect / fault 無有過失
108 47 zuì crime / sin / vice 洗諸罪眾生
109 47 xìng gender 無盡性常住
110 47 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進無休息名不共法
111 47 nán difficult / arduous / hard 此妙法門難信
112 46 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法品第十之二
113 46 yuàn to hope / to wish / to desire 願生彼國
114 46 shí real / true 實慧幢王如來
115 45 gatha / hymn / verse 爾時世尊欲重宣此義而說偈言
116 45 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一切諸法若如是者
117 45 十二 shí èr twelve 大薩遮尼乾子所說經信功德品第十二
118 44 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 具足成就無量無邊諸功德聚
119 44 shì matter / thing / item 汝今問我此事
120 44 to take / to get / to fetch 人取一函
121 44 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫平等
122 44 平等 píngděng be equal in social status 是故名為平等正覺
123 43 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 教化令住聲聞菩提
124 43 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行彼法者
125 43 虛空 xūkōng empty space 虛空分界等悉可量數
126 43 huì intelligent / clever 佛名實慧幢王
127 42 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 何故不成阿耨多羅三藐三菩提
128 42 智慧 zhìhuì wisdom 智慧如虛空
129 41 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 善女人得福多不
130 41 qiān one thousand 百千諸寶成
131 41 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
132 41 shēng sound 非音聲
133 41 lái to come 我等種種世界來詣佛所
134 40 所謂 suǒwèi so-called 所謂一切智無畏
135 40 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 梵天王等一切大眾作如是念
136 40 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 從禪定生
137 40 黠慧 xiá intelligent 利根黠慧
138 40 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能生信
139 39 seven 出已七日
140 39 shàng top / a high position 皆信菩薩上妙勝行
141 39 二種 èr zhǒng two kinds 復有二種
142 39 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離一切依言語名字
143 39 xìn to believe / to trust 隨我心信
144 38 shè to absorb / to assimilate 一心攝諸根
145 38 大薩遮尼乾子所說經 Dàsàzhēnígàn Zǐ Suǒ Shuō Jīng Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa / Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing 大薩遮尼乾子所說經卷第十
146 38 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 佛涅槃後
147 38 huá Chinese 銀瓶插種種華俠在兩廂
148 38 譬如 pìrú for examlpe 譬如淨水摩尼寶珠
149 37 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 薩遮善男子供養幾所諸佛
150 37 千萬 qiānwàn ten million 城郭周匝七寶牆障百千萬重
151 37 liù six 彼時三千大千世界六種振動
152 37 shǎo few 我今說其少分
153 37 資生 zī shēng the necessities of life 令諸眾生不著一切資生之具
154 37 bitterness / bitter flavor 盡苦道無畏
155 36 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 何等世界
156 36 zhì to rule / to govern / to manage / to control 正說治綺語
157 36 chì to burn / to blaze 爾時嚴熾王聞大薩遮尼乾子說於如來不可思議功德法身
158 36 shī to lose 沙門瞿曇身業無失故
159 36 有罪 yǒuzuì guilty 利根黠慧有罪過不
160 35 dào way / road / path 此薩遮尼乾子現此外道相
161 35 yán stern / serious / strict / severe / austere 爾時嚴熾王聞大薩遮尼乾子說於如來不可思議功德法身
162 35 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 所謂一切智無畏
163 35 extra / surplus / remainder 不令餘處
164 35 shī the practice of selfless giving / dāna 奉施如來作如是言
165 34 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 爾時慧命舍利弗見大薩遮尼乾子在佛前坐
166 34 外道 wàidào non-Buddhist 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
167 34 諸天 zhūtiān devas 時佛即告彼諸天子
168 34 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者
169 33 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 十恒河沙等眾生樂聲聞行
170 33 chuáng a banner / a penant streamer 佛名實慧幢王
171 33 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king 應見轉輪王身而受化者
172 33 qiú to request 沙門瞿曇所修諸行不求果報故
173 33 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 滿足無量無邊功德
174 33 示現 shìxiàn to manifest / to display 不可以一切事示現不可說
175 33 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 不善法
176 32 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 從布施生
177 32 zhàng to separate 城郭周匝七寶牆障百千萬重
178 32 不為 bùwéi to not do 不為見佛
179 32 非法 fēifǎ illegal 非法故
180 32 shuǐ water 或時斷取三千大千世界下至水際
181 32 fēn to separate / to divide into parts 我今說其少分
182 32 大智 dàzhì Mahāmati 頗更有人聰明大智
183 31 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 人民熾盛安隱快樂
184 31 不見 bújiàn to not see 以不見相者
185 31 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 從解脫三昧生
186 31 meaning / sense 爾時世尊欲重宣此義而說偈言
187 31 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind 慶諸眾生發菩提心故
188 30 差別 chābié a difference / a distinction 晝夜無差別
189 30 child / son 如我現世子羅睺羅
190 30 zuò to sit 此薩遮善男子坐前坐者
191 30 hòu after / later 後發阿耨多羅三藐三菩提心
192 30 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 作是思惟
193 30 cáng to hide 名為如來祕密之藏
194 29 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別法性
195 29 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 善能降伏剛強眾生
196 29 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 何等眷屬
197 29 王子 wángzǐ a prince 王子中生
198 29 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如實慧幢王如來世界不異
199 29 應當 yīngdāng should / ought to 汝今應當如是奉持
200 29 huài bad / spoiled / broken / defective 壞諸相故
201 29 過去 guòqù past / previous/ former 何況過去劫
202 29 yǎn eye 厭眼厭色故
203 29 to bind / to tie 無縛
204 29 wèn to ask 汝今問我此事
205 29 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 彼實慧幢王如來說此法門時
206 28 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 無礙
207 28 zhòng heavy 城郭周匝七寶牆障百千萬重
208 28 jiǔ nine 大薩遮尼乾子所說經詣如來品第九
209 28 滿 mǎn full 一一聚落滿百千萬男子
210 28 to be fond of / to like 名實喜摩那婆
211 28 good fortune / happiness / luck 善女人得福多不
212 28 光明 guāngmíng bright 光明常普照
213 28 hair 遍覆相映發
214 27 dìng to decide 若默常在定故
215 27 different / other 不可別異知
216 27 to gather / to collect 集彼道場
217 27 無常 wúcháng irregular 為無常也
218 27 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉梵法輪
219 27 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 所謂慈心無量
220 26 bào newspaper 不求報大悲
221 26 第一 dì yī first 於一切弟子眾中最為第一
222 26 shì to show / to reveal 不可示
223 26 mén door / gate / doorway / gateway 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
224 26 無上 wúshàng supreme / unexcelled 以無法器不應得種無上善根故
225 26 佛國土 Fó guótǔ buddhakṣetra / a Buddha land 彼佛國土無諸聲聞
226 26 àn to shut a door 非闇
227 26 隨順 suíshùn to follow / to go along with 給侍名隨順
228 26 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 從持戒生
229 26 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 以無法器不應得種無上善根故
230 26 柔軟 róuruǎn soft 諸草柔軟
231 26 正法 zhèngfǎ proper law 正法住世
232 25 如法 rú fǎ In Accord With 婆羅門未曾有能如法轉者
233 25 chéng to mount / to climb onto 實慧幢王如來乘彼大速踰城出家
234 25 gào to tell / to say / said / told 佛告目連
235 25 speed 母名速行
236 25 duò to fall / to sink 如實能知行是道者墮於地獄乃至生天
237 25 jué to awake 是身無覺
238 25 shí food / food and drink 離於揣食
239 25 huǒ fire / flame 十百千萬火幢摩尼寶
240 25 shī teacher 阿輸迦王以為門師
241 25 lòu to leak / to drip 漏盡無畏
242 25 shì a generation 正遍知彼世界中出現於世
243 25 five 離於信等五種善根
244 24 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 知諸眾生以是因緣貪樂生死
245 24 zhèng upright / straight 非正非邪
246 24 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 沙門瞿曇大慈
247 24 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata 知於現在一切種智
248 24 jié take by force / to coerce 於何等劫
249 24 利根 lìgēn natural powers of intelligence 利根
250 23 聰明 cōngming clever / intelligent / bright / smart / acute 頗更有人聰明大智
251 23 hǎo good 成就如是善好語言
252 23 yòng to use / to apply 如是名為於初時中思惟三種方便之用
253 23 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬隨我心
254 23 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為門闕
255 23 guāng light 沙門瞿曇面色華艷光如明鏡
256 23 dào to arrive 諸菩薩戒到於菩提
257 23 increase / benefit 見聞親近得大利益名不共法
258 23 shí knowledge / understanding 識故
259 22 can / may / permissible 虛空分界等悉可量數
260 22 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
261 22 瞋心 chēnxīn anger / a heart of anger 若受苦時生於瞋心
262 22 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
263 22 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 沙門瞿曇能令見者覺一切法故
264 22 zhào to illuminate / to shine 能照一切無智稠林
265 22 to go to / to arrive / to reach 我等種種世界來詣佛所
266 22 rǎn to be contagious / to catch (illness) 不為諸客塵煩惱染故
267 22 to assemble / to meet together 不可聚
268 22 智者 zhìzhě a sage / a wise man 是智者無過
269 22 nǎo to be angry / to hate 見者離惱
270 22 師子 shīzi a lion 懸十百千萬師子愛摩尼寶
271 22 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 能拔一切諸惡道苦
272 22 摩尼寶 mòní bǎo mani jewel 十百千萬摩尼寶
273 21 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 為欲調伏邪見剛強難化眾生
274 21 míng bright / brilliant 非明
275 21 to go 有去應去
276 21 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 讚歎
277 21 歡喜 huānxǐ joyful 名曰見者歡喜世界
278 21 horse 馬名大速
279 21 Māra 無諸魔怨及魔眷屬
280 21 guó a country / a nation 何等國
281 21 xiàng figure / image / appearance 象馬車步
282 20 hài to injure / to harm to 時世無垢害
283 20 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 現行辟支佛形
284 20 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness 身念處
285 20 shù tree 何等樹下成阿耨多羅三藐三菩提
286 20 dòu to fight / to struggle / to condemn 與法行王鬪諍國土
287 20 勇猛 yǒngměng ardency 諸勇猛菩薩
288 20 弟子 dìzi disciple / follower / student 於一切弟子眾中最為第一
289 20 照曜 zhàoyào to shine / to illuminate 沙門瞿曇身諸光相照曜十方
290 20 yàn to dislike / to detest 不生疲厭故
291 20 tool / device / utensil / equipment / instrument 沙門瞿曇具宿命明故
292 20 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 當依地獄
293 20 顯現 xiǎnxiàn to appear 顯現世間如第二日輪
294 19 niǎo bird 如迦陵伽鳥遍覆世界
295 19 gain / advantage / benefit 能利自己
296 19 qián front 此薩遮善男子坐前坐者
297 19 duó to take by force / to rob / to snatch 他不能奪
298 19 不知 bùzhī do not know 多人不知
299 19 nèi inside / interior 內自照了
300 19 自然 zìrán nature 自然覺悟
301 19 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 嚴熾王得大堅固不退轉菩提之心
302 19 國土 guótǔ territory / country 遍滿國土以為莊嚴
303 19 jiě to loosen / to unfasten / to untie 能解入者
304 19 ài to love 懸十百千萬師子愛摩尼寶
305 19 寂靜 jìjìng quiet 安住寂靜無增減故
306 19 soil / ground / land 即現地天身教化眾生
307 19 jiè to quit 修戒故
308 19 人民 rénmín the people 人民熾盛安隱快樂
309 19 tiān day 應見地天身而受化者
310 19 sufficient / enough 於己利養常知止足
311 19 劫奪 jiéduó to seize by force / to abduct 迭相劫奪眾生
312 19 contrary / opposite / backwards / upside down 出身血者犯於逆罪名不共法
313 19 four 如來無過功德品第八之四
314 19 現世 xiànshì the present rebirth / the present life 如我現世母名摩耶
315 19 yuán fate / predestined affinity 如是緣者
316 18 liàng a quantity / an amount 虛空分界等悉可量數
317 18 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 尊重
318 18 mín the people / citizen / subjects 王應民邊得物不令有失
319 18 大利 dàlì great advantage / great benefit 見聞親近得大利益名不共法
320 18 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 其地七寶間錯莊嚴
321 18 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta 餓鬼乃至阿修羅等諸身中觀
322 18 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 沙門瞿曇具足十力善決眾疑故
323 18 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 生死法涅槃法
324 18 初禪 chū chán first dhyāna / first jhāna 雖有所說言語音聲不礙初禪
325 18 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 觀佛不捨
326 18 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 自然而現前
327 18 fàn Sanskrit 父名梵才
328 18 to cover 以為羅網遍覆世界
329 18 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 菩薩應行檀波羅蜜
330 18 guǎng wide / large / vast 舍利廣流布
331 17 jiā house / home / residence 何等家
332 17 tóng like / same / similar 應見同生天身而受化者
333 17 惡行 è xíng evil conduct / wicked conduct 所謂惡行
334 17 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 無無明性故
335 17 jiāo to teach / to educate / to instruct 教修智慧
336 17 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 從不放逸生
337 17 gòu dirt / filth 一切煩惱諸垢藏中
338 17 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 沙門瞿曇所修諸行不求果報故
339 17 十一 shíyī eleven 十一者
340 17 gāo high / tall 竪十百千萬摩尼寶高幢
341 17 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 作大王神通
342 17 畜生 chùsheng animals / domestic animals 畜生
343 17 to die 無生死性故
344 17 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 非癡
345 17 如意 rúyì satisfactory 沙門瞿曇如意神通智行者
346 16 zhèng proof 此是證者
347 16 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 所謂一切智無畏
348 16 無垢 wúgòu vimalā / nirmala / stainless / immaculate 時世無垢害
349 16 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 此最勝妙
350 16 國內 guónèi domestic / internal (to a country) / civil 可共國內城邑小王
351 16 fèn to strive / to exert effort 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
352 16 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相
353 16 飲食 yǐn shí food and drink 飲食
354 16 huì can / be able to 爾時會中諸菩薩摩訶薩
355 16 貪心 tānxīn greedy 若受樂時生於貪心
356 16 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 說法品第十之二
357 16 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 應見聖人身而受化者
358 16 èr two 說法品第十之二
359 16 xùn quick / hasty / rapid / sudden 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
360 16 太過 tàiguò excessive 此無畏王子慈心太過
361 16 jīn gold 十百千萬閻浮檀金
362 16 dòng to move / to act 大地六種動
363 16 未來 wèilái future 未來無量世
364 16 身教 shēnjiāo to teach by example 即現帝釋身教化眾生
365 16 shǔ to count 過是聲聞數等身
366 16 覺分 juéfēn aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga 所謂念覺分
367 16 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
368 16 zhǔ owner 諸聚落主
369 16 不行 bùxíng will not do / will not work 不行殺盜心
370 16 如實知 rúshízhī understanding of thusness 能如實知至無畏處
371 16 yuán garden / orchard 十百千萬妙莊嚴園
372 15 小王 xiǎo wáng minor kings 可共國內城邑小王
373 15 諸相 zhūxiāng all appearances 壞諸相故
374 15 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母
375 15 罪過 zuìguò sin / offense 一切即依自業罪過受諸苦惱
376 15 rain 如天中雨雷
377 15 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 善法
378 15 智力 zhìlì intelligence / intellect 所謂知是處非處智力
379 15 chù to touch / to feel 不可觸
380 15 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 如來說此妙法門時
381 15 huā Hua 七寶鉢頭摩花以覆水上
382 15 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 除諸菩薩摩訶薩眾
383 15 捨心 shěxīn equanimity / the mind of renunciation 無不住心捨心名不共法
384 15 shǒu hand 沙門瞿曇手所有文細現深隱
385 15 zhì to place / to lay out 置在高幢
386 15 無盡 wújìn endless / inexhaustible 無盡性常住
387 15 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 菩薩應行忍波羅蜜
388 15 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings 於王無利益眾生
389 15 修禪 xiū chán to meditate / to cultivate through meditation 菩薩應修禪波羅蜜
390 15 to strike / to hit / to beat 打八千種諸妙聲鼓
391 15 忍行 rěnxíng cultivation of forbearance 忍行堪忍諸惱
392 15 夫人 fūren wife 彼夫人大慧
393 15 letter / symbol / character 父字名梵才
394 15 一時 yīshí a period of time / a while 一時往詣法尚道場
395 15 shū different / special / unusual 殊特
396 15 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 沙門瞿曇見諸眾生墮在顛倒險難大苦處故
397 15 shú cooked 知根熟不熟相
398 15 chán Chan / Zen 色界諸天禪無量心
399 15 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 菩薩應行精進波羅蜜
400 15 a step 象馬車步
401 15 大臣 dàchén chancellor / minister 與諸無量大臣
402 15 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 說空空無所有大悲
403 15 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 菩薩應行尸波羅蜜
404 15 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 俱集彼淨土
405 15 biān side / boundary / edge / margin 最後邊身
406 14 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy 皆生歡喜心
407 14 wèi taste / flavor 一一池中皆各滿足八味香水
408 14 根本 gēnběn fundamental / basic 以智為根本
409 14 a human or animal body 菩提體如是相
410 14 伎樂 jìyuè music 作諸種種伎樂歌舞
411 14 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 不生不增長
412 14 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 曾聞大乘生疑毀謗
413 14 guǒ a result / a consequence 果亦無盡
414 14 受苦 shòukǔ to suffer hardship 於受苦眾生無障礙大悲
415 14 thorn / sting / prick 無刺淨劫中
416 14 jiā jia 拘迦那陀等
417 14 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 散香
418 14 kōng empty / void / hollow 見空平等
419 14 第二 dì èr second 第二會時
420 14 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 天人聞說
421 14 zhèng to criticize / to remonstrate / to admonish 勸忍不諍
422 14 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 對治一切生死怖畏
423 14 四天下 sìtiānxià the four continents 四天下微塵數等眾生住遮羅伽外道法中
424 14 智行 zhìxíng wisdom and cultivation / wisdom and practice 沙門瞿曇所有身業隨智行故
425 14 to doubt / to disbelieve 曾聞大乘生疑毀謗
426 14 wèi to fear / to dread 得無畏妙樂
427 14 xiàng to appear / to seem / to resemble 如摸中像
428 14 修慧 xiūhuì Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation 修慧故
429 14 破壞 pòhuài to wreck / to break / to destroy 不為煩惱之所破壞
430 14 idea 於意云何
431 14 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 應見比丘
432 13 wife 妻名大慧
433 13 文殊師利法王子 Wénshū Shī lì Fǎ Wángzǐ Dharma Prince Manjusri 告文殊師利法王子言
434 13 bái white 非白
435 13 zuò seat 即移座處
436 13 shū to transport 行法行王國內人民所應輸王課調物者
437 13 行者 xíngzhě practitioner 若欲行者
438 13 心念 xīn niàn mindfulness 爾時世尊知彼時眾覺觀心念
439 13 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有為故
440 13 所行 suǒxíng actions / practice 諸菩薩摩訶薩所行一切行皆為自利
441 13 tuō to take off 無脫
442 13 名稱 míngchēng name 世界名善觀名稱
443 13 殺生 shāshēng to kill 遠離殺生無瞋害心
444 13 hēi black 非黑
445 13 thin / slender 細相
446 13 大海 dàhǎi sea / ocean 悉能乾竭一切世間愛欲大海
447 13 惡心 èxīn bad habit / vice 於犯戒者不生惡心
448 13 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若遠離諸垢能發光明
449 13 xué to study / to learn 學法
450 13 zhuó turbid / muddy 所有智慧無有疑濁名不共法
451 13 瞋恚 chēnhuì anger / rage 瞋恚
452 13 對治 duì zhì an equal to / an opposite / an antidote 對治一切生死怖畏
453 13 coarse / rough 出口所說麁言
454 13 治罪 zhìzuì to punish for a crime 不應治罪
455 13 yīn cloudy / overcast 當依陰
456 13 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such 如是觀者
457 13 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 不說三乘教化之法
458 13 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 護諸佛法
459 12 如此 rúcǐ in this way / so 如此法身
460 12 十方 shí fāng the ten directions 一切悉能明見十方功德智慧所成
461 12 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如流水不可窮盡
462 12 一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle 彼世界中所有眾生皆信一乘
463 12 máo hair / fur / feathers 如孔雀項毛其觸柔軟
464 12 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 同於了義甚深因緣
465 12 clothes / clothing 滿天寶衣如雲而下
466 12 處在 chùzài to be situated at / to find oneself at 處在生死度眾生故
467 12 shēn deep 彼善男子於諸佛所深種善根
468 12 skin / hide / fur / feather 沙門瞿曇皮如金色
469 12 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人有能受持
470 12 住世 zhù shì abide in the world 幾時住世
471 12 luàn chaotic / disorderly 若定不亂
472 12 利益 lìyì benefit / interest 所得利益
473 12 special / unique / distinguished 殊特
474 12 千萬億 qiānwàn yì a trillion 彼道場樹有八十萬百千萬億樹以為眷屬
475 12 tīng to listen 聽我說妙法
476 12 jiè border / boundary
477 12 八十 bāshí eighty 彼道場樹有八十萬百千萬億樹以為眷屬
478 12 法行 fǎ xíng to practice the Dharma 與法行王鬪諍國土
479 12 常行 chángxíng to perpetually practice / a permanent norm 常行世間
480 12 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 三寶弟子提供新式標點
481 12 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings 令眾生入
482 12 退 tuì to retreat / to move back 有退應退
483 12 wēi prestige / majesty 沙門瞿曇身動威相如師子王
484 12 shān a mountain / a hill / a peak 能善方便壞散一切大憍慢山
485 12 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 應見帝釋身而受化者
486 12 一心 yīxīn wholeheartedly 一心攝諸根
487 12 wéi to disobey / to violate / to defy 是身無違
488 12 luó Luo 四天下微塵數等眾生住遮羅伽外道法中
489 12 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 滿一百年住持不滅
490 12 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界中無依
491 12 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 云何出家
492 12 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way 知是眾生樂無上道
493 12 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 受妙天王位
494 12 lùn to comment / to discuss 王論品第五之三
495 12 shǐ beginning / start 從何為始
496 12 chí to grasp / to hold 以持淨戒相續不斷故
497 12 呵責 hēzé to abuse / to berate 一切眾生無能呵責者
498 12 口業 kǒu yè verbal karma 沙門瞿曇口業無失故
499 12 chēn to glare at in anger 非瞋
500 12 善行 shànxíng good actions 善行諸行乃能信入此大乘門

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 812 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 應見帝釋身而受化者
2 749 zhū all / many / various 除諸菩薩摩訶薩眾
3 709 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 何以故
4 519 zhī to know 不可和合知
5 511 not / no 不說三乘教化之法
6 504 wáng Wang 佛名實慧幢王
7 435 一切 yīqiè all / every / everything 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
8 434 xīn heart 不可以心知
9 434 shì is / are / am / to be 過是聲聞數等身
10 418 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 沙門瞿曇畢竟成就四無所畏
11 416 大王 dàwáng king 設大莊嚴顯大王力
12 394 néng can / able 彼能出如來
13 393 that / those 彼不可以身證
14 384 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門瞿曇畢竟成就四無所畏
15 383 in / at 於第一義中
16 343 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
17 336 no 無表
18 331 yán to speak / to say / said 爾時慧命大目揵連白佛言
19 322 míng measure word for people 佛名何等
20 321 如是 rúshì thus / so 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
21 319 dāng to be / to act as / to serve as 皆當往生彼佛國土
22 299 de potential marker 是故不可以身得菩提
23 283 method / way 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
24 279 jiàn to see 應見帝釋身而受化者
25 275 xíng to walk / to move 薩遮善男子行外道法
26 275 wèi for / to 為彼時會所集大眾
27 274 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來世尊
28 263 菩薩 púsà bodhisatta 無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
29 254 zhōng middle 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
30 254 such as / for example / for instance 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
31 248 yǒu is / are / to exist 我若有見
32 233 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
33 232 yīng should / ought 應見帝釋身而受化者
34 227 shēng to be born / to give birth 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
35 214 fēi not / non- / un- 菩提者非色法
36 210 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 我今說其少分
37 208 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 應見帝釋身而受化者
38 205 ruò to seem / to be like / as 我若有見
39 189 zhī him / her / them / that 說法品第十之二
40 185 this / these 此薩遮尼乾子現此外道相
41 182 jiē all / each and every / in all cases 皆悉迷沒
42 179 shēn human body / torso 應見帝釋身而受化者
43 175 cháng always / ever / often / frequently / constantly 日夜常然普照世界
44 173 to leave / to depart / to go away / to part 菩提者離一切數
45 172 xiāng each other / one another / mutually 此薩遮尼乾子現此外道相
46 165 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 滿足無量無邊功德
47 164 so as to / in order to 薩遮善男子以種種形
48 160 I / me / my 汝今問我此事
49 158 大師 dàshī venerable master / great master / master 大師
50 157 zuò to do 云何迦葉而作是言
51 156 何以 héyǐ why 何以故
52 150 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故不可以身得菩提
53 139 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 汝今所言無量無邊諸眾生等
54 134 答言 dá yán to reply 薩遮答言
55 134 děng et cetera / and so on 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
56 131 to arise / to get up 不起不示
57 127 shí time / a point or period of time 於幾所時
58 127 big / great / huge / large / major 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
59 124 guò to cross / to go over / to pass 過是聲聞數等身
60 121 zhē to cover up / to hide / to conceal 此薩遮尼乾子現此外道相
61 121 無有 wú yǒu there is not 無有諸怨刺
62 118 also / too 心亦不可見
63 116 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 具足成就無量無邊諸功德聚
64 113 shòu to suffer / to be subjected to 應見帝釋身而受化者
65 112 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 作轉輪王王閻浮提而得自在
66 111 according to 無依離一切依
67 111 sa 此薩遮尼乾子現此外道相
68 110 rén person / people / a human being 辟支佛人
69 109 Buddha / Awakened One 佛告目連
70 109 chù a place / location / a spot / a point 彼處如來生
71 108 promptly / right away / immediately 即現帝釋身教化眾生
72 107 already / afterwards 汝已供養無量諸佛
73 102 bǎo a jewel / gem / a treasure 瑪瑙日光寶為鬚
74 101 lìng to make / to cause to be / to lead 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
75 101 guān to look at / to watch / to observe 無可觀
76 100 to enter 令眾生入
77 98 zhǒng kind / type 一切摩睺羅伽眾各作百千萬種伎樂
78 98 名為 míngwèi to be called 名為無為
79 98 happy / glad / cheerful / joyful 十恒河沙等眾生樂聲聞行
80 98 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
81 97 云何 yúnhé why 云何迦葉而作是言
82 96 desire 爾時大眾欲知眾中何者是彼大幢王菩薩
83 95 niàn to read aloud 梵天王等一切大眾作如是念
84 95 世間 shìjiān world / the human world 名稱顯世間
85 95 zhù to dwell / to live / to reside 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
86 89 shèng to beat / to win / to conquer 第一最勝馬
87 88 sān three 復有三種
88 87 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 所有言說聞者生善名不共法
89 86 所有 suǒyǒu all 彼世界中所有眾生
90 86 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
91 85 to reach 無諸魔怨及魔眷屬
92 85 二者 èrzhě the two / both 二者
93 84 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 得見彼佛不可思議功德莊嚴清淨國土
94 84 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 文殊師利
95 84 尼乾子 nígànzǐ Nirgrantha Jñātaputra / Nigaṇṭha Nātaputta 此薩遮尼乾子現此外道相
96 81 he / him 亦不令他說
97 81 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 薩遮善男子以種種形
98 79 jīn today / modern / present / current / this / now 汝今問我此事
99 79 his / hers / its / theirs 我今說其少分
100 79 gòng together 一切皆共歸命如來
101 78 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
102 78 bǎi one hundred 城郭周匝七寶牆障百千萬重
103 78 and 應與薩遮善男子授阿耨多羅三藐三菩提記
104 78 爾時 ěr shí at that time 爾時慧命大目揵連白佛言
105 78 wén to hear 不可聞
106 76 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 以大悲心在大眾中
107 75 to protect / to guard 護諸佛法
108 73 power / force / strength 得具足力
109 73 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 莊嚴希有
110 72 you / thou 汝今問我此事
111 71 何等 héděng which? / what? / how? / what? 於何等劫
112 71 zhì wisdom / knowledge / understanding 沙門瞿曇畢竟成就如是四無畏智
113 67 行法 xíngfǎ cultivation method 當行法行而為法王
114 67 zhòng many / numerous 除諸菩薩摩訶薩眾
115 66 xiū to decorate / to embellish 彼共俱修波羅蜜行
116 65 xiàn to appear / to manifest / to become visible 此薩遮尼乾子現此外道相
117 64 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
118 64 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 不生平等
119 64 business / industry 亦無諸魔業
120 64 方便 fāngbiàn convenient 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
121 64 shě to give 無取無捨
122 63 jìn to the greatest extent / utmost 漏盡無畏
123 62 suí to follow 隨我心信
124 62 mìng life 當斷其命
125 61 畢竟 bìjìng after all / all in all 無量無邊眾生畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提心
126 61 shí ten 說法品第十之二
127 61 naturally / of course / certainly 常在王家身自供養
128 61 gēn origin / cause / basis 一心攝諸根
129 59 miào wonderful / fantastic 極妙
130 58 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 沙門瞿曇善能清淨煩惱因故
131 58 具足 jùzú complete / full / perfect 具足成就無量無邊諸功德聚
132 58 duàn absolutely / decidedly 斷癡故
133 58 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 菩提者不可見
134 57 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
135 57 thing / matter 無物離一切物
136 57 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology 轉輪聖王色像
137 57 color 種種色
138 57 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 薩遮善男子以種種形
139 56 dialect / language / speech 如來無妄語
140 55 to know / to learn about / to comprehend 皆悉迷沒
141 54 cóng from 不同二乘從他聞故
142 53 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 後末世中法欲滅時
143 53 大德 dàdé most virtuous 爾時大德摩訶迦葉告薩遮善男子言
144 53 jìng clean 無刺淨劫中
145 52 yīn because 知從是因能生是果
146 52 one 一大城中
147 51 è evil / vice 降眾惡故
148 51 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 彼共俱修波羅蜜行
149 51 huà to make into / to change into / to transform 應見帝釋身而受化者
150 50 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 沙門瞿曇為一切眾生於無量劫受大苦惱
151 49 zài in / at 置在高幢
152 49 wèi to call 謂十不善業能障聖道
153 49 xiǎng to think 若有想
154 48 eight 八萬四千恒河沙等眾生住波利婆闍外道法中
155 47 過失 guòshī defect / fault 無有過失
156 47 zuì crime / sin / vice 洗諸罪眾生
157 47 xìng gender 無盡性常住
158 47 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進無休息名不共法
159 47 nán difficult / arduous / hard 此妙法門難信
160 46 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法品第十之二
161 46 yuàn to hope / to wish / to desire 願生彼國
162 46 shí real / true 實慧幢王如來
163 45 gatha / hymn / verse 爾時世尊欲重宣此義而說偈言
164 45 chū to go out / to leave 常出妙聲遍諸世界
165 45 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一切諸法若如是者
166 45 十二 shí èr twelve 大薩遮尼乾子所說經信功德品第十二
167 44 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 具足成就無量無邊諸功德聚
168 44 shì matter / thing / item 汝今問我此事
169 44 to take / to get / to fetch 人取一函
170 44 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫平等
171 44 平等 píngděng be equal in social status 是故名為平等正覺
172 43 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 教化令住聲聞菩提
173 43 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行彼法者
174 43 虛空 xūkōng empty space 虛空分界等悉可量數
175 43 huì intelligent / clever 佛名實慧幢王
176 42 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 何故不成阿耨多羅三藐三菩提
177 42 智慧 zhìhuì wisdom 智慧如虛空
178 41 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 善女人得福多不
179 41 zuì most / extremely / exceedingly 此最勝妙
180 41 qiān one thousand 百千諸寶成
181 41 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
182 41 shēng sound 非音聲
183 41 lái to come 我等種種世界來詣佛所
184 40 所謂 suǒwèi so-called 所謂一切智無畏
185 40 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 梵天王等一切大眾作如是念
186 40 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 從禪定生
187 40 黠慧 xiá intelligent 利根黠慧
188 40 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能生信
189 39 seven 出已七日
190 39 shàng top / a high position 皆信菩薩上妙勝行
191 39 二種 èr zhǒng two kinds 復有二種
192 39 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離一切依言語名字
193 39 xìn to believe / to trust 隨我心信
194 38 shè to absorb / to assimilate 一心攝諸根
195 38 大薩遮尼乾子所說經 Dàsàzhēnígàn Zǐ Suǒ Shuō Jīng Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa / Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing 大薩遮尼乾子所說經卷第十
196 38 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 佛涅槃後
197 38 huá Chinese 銀瓶插種種華俠在兩廂
198 38 譬如 pìrú for examlpe 譬如淨水摩尼寶珠
199 37 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 薩遮善男子供養幾所諸佛
200 37 千萬 qiānwàn ten million 城郭周匝七寶牆障百千萬重
201 37 liù six 彼時三千大千世界六種振動
202 37 shǎo few 我今說其少分
203 37 資生 zī shēng the necessities of life 令諸眾生不著一切資生之具
204 37 bitterness / bitter flavor 盡苦道無畏
205 36 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 何等世界
206 36 zhì to rule / to govern / to manage / to control 正說治綺語
207 36 chì to burn / to blaze 爾時嚴熾王聞大薩遮尼乾子說於如來不可思議功德法身
208 36 shī to lose 沙門瞿曇身業無失故
209 36 有罪 yǒuzuì guilty 利根黠慧有罪過不
210 35 huò or / either / else 或時斷取三千大千世界下至水際
211 35 dào way / road / path 此薩遮尼乾子現此外道相
212 35 yán stern / serious / strict / severe / austere 爾時嚴熾王聞大薩遮尼乾子說於如來不可思議功德法身
213 35 gèng more / even more 後為說法不須更觀
214 35 entirely / without exception 無量無邊世界菩薩俱來集會
215 35 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 所謂一切智無畏
216 35 extra / surplus / remainder 不令餘處
217 35 shī the practice of selfless giving / dāna 奉施如來作如是言
218 34 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 爾時慧命舍利弗見大薩遮尼乾子在佛前坐
219 34 外道 wàidào non-Buddhist 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
220 34 諸天 zhūtiān devas 時佛即告彼諸天子
221 34 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者
222 34 each 一一池中皆各滿足八味香水
223 33 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 十恒河沙等眾生樂聲聞行
224 33 chuáng a banner / a penant streamer 佛名實慧幢王
225 33 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king 應見轉輪王身而受化者
226 33 qiú to request 沙門瞿曇所修諸行不求果報故
227 33 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 滿足無量無邊功德
228 33 示現 shìxiàn to manifest / to display 不可以一切事示現不可說
229 33 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 不善法
230 33 亦復 yìfù also 亦復不為世法所牽
231 32 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 從布施生
232 32 zhàng to separate 城郭周匝七寶牆障百千萬重
233 32 不為 bùwéi to not do 不為見佛
234 32 非法 fēifǎ illegal 非法故
235 32 shuǐ water 或時斷取三千大千世界下至水際
236 32 fēn to separate / to divide into parts 我今說其少分
237 32 何者 hézhě why 爾時大眾欲知眾中何者是彼大幢王菩薩
238 32 大智 dàzhì Mahāmati 頗更有人聰明大智
239 32 chú except / besides 除諸菩薩摩訶薩眾
240 31 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 人民熾盛安隱快樂
241 31 不見 bújiàn to not see 以不見相者
242 31 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 從解脫三昧生
243 31 meaning / sense 爾時世尊欲重宣此義而說偈言
244 31 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind 慶諸眾生發菩提心故
245 30 差別 chābié a difference / a distinction 晝夜無差別
246 30 child / son 如我現世子羅睺羅
247 30 zuò to sit 此薩遮善男子坐前坐者
248 30 hòu after / later 後發阿耨多羅三藐三菩提心
249 30 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 作是思惟
250 30 cáng to hide 名為如來祕密之藏
251 29 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別法性
252 29 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 善能降伏剛強眾生
253 29 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 是故不得阿耨多羅三藐三菩提
254 29 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 何等眷屬
255 29 王子 wángzǐ a prince 王子中生
256 29 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如實慧幢王如來世界不異
257 29 應當 yīngdāng should / ought to 汝今應當如是奉持
258 29 huài bad / spoiled / broken / defective 壞諸相故
259 29 過去 guòqù past / previous/ former 何況過去劫
260 29 乃至 nǎizhì and even 乃至阿迦尼吒天一切天眾作諸種種天妙伎樂
261 29 yǎn eye 厭眼厭色故
262 29 to bind / to tie 無縛
263 29 wèn to ask 汝今問我此事
264 29 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 彼實慧幢王如來說此法門時
265 28 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 無礙
266 28 zhòng heavy 城郭周匝七寶牆障百千萬重
267 28 jiǔ nine 大薩遮尼乾子所說經詣如來品第九
268 28 滿 mǎn full 一一聚落滿百千萬男子
269 28 to be fond of / to like 名實喜摩那婆
270 28 good fortune / happiness / luck 善女人得福多不
271 28 光明 guāngmíng bright 光明常普照
272 28 hair 遍覆相映發
273 28 xià next 何等樹下成阿耨多羅三藐三菩提
274 27 dìng to decide 若默常在定故
275 27 different / other 不可別異知
276 27 to gather / to collect 集彼道場
277 27 無常 wúcháng irregular 為無常也
278 27 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉梵法輪
279 27 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 所謂慈心無量
280 26 bào newspaper 不求報大悲
281 26 第一 dì yī first 於一切弟子眾中最為第一
282 26 shì to show / to reveal 不可示
283 26 mén door / gate / doorway / gateway 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
284 26 無上 wúshàng supreme / unexcelled 以無法器不應得種無上善根故
285 26 佛國土 Fó guótǔ buddhakṣetra / a Buddha land 彼佛國土無諸聲聞
286 26 àn to shut a door 非闇
287 26 隨順 suíshùn to follow / to go along with 給侍名隨順
288 26 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 從持戒生
289 26 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 以無法器不應得種無上善根故
290 26 柔軟 róuruǎn soft 諸草柔軟
291 26 正法 zhèngfǎ proper law 正法住世
292 25 如法 rú fǎ In Accord With 婆羅門未曾有能如法轉者
293 25 chéng to mount / to climb onto 實慧幢王如來乘彼大速踰城出家
294 25 gào to tell / to say / said / told 佛告目連
295 25 speed 母名速行
296 25 duò to fall / to sink 如實能知行是道者墮於地獄乃至生天
297 25 jué to awake 是身無覺
298 25 shí food / food and drink 離於揣食
299 25 得無 dewú is it or not? 彼人決定已得無量無邊功德
300 25 huǒ fire / flame 十百千萬火幢摩尼寶
301 25 shī teacher 阿輸迦王以為門師
302 25 lòu to leak / to drip 漏盡無畏
303 25 shì a generation 正遍知彼世界中出現於世
304 25 biàn turn / one time 以為羅網遍覆世界
305 25 five 離於信等五種善根
306 24 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 知諸眾生以是因緣貪樂生死
307 24 zhèng upright / straight 非正非邪
308 24 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 其地七寶間錯莊嚴
309 24 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 沙門瞿曇大慈
310 24 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata 知於現在一切種智
311 24 jié take by force / to coerce 於何等劫
312 24 復有 fùyǒu moreover / once again 其中復有七百千萬重大香水海
313 24 利根 lìgēn natural powers of intelligence 利根
314 23 聰明 cōngming clever / intelligent / bright / smart / acute 頗更有人聰明大智
315 23 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 惟瞿曇究竟
316 23 hǎo good 成就如是善好語言
317 23 yòng to use / to apply 如是名為於初時中思惟三種方便之用
318 23 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬隨我心
319 23 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為門闕
320 23 again / more / repeatedly 復過無量無數劫已
321 23 guāng light 沙門瞿曇面色華艷光如明鏡
322 23 dào to arrive 諸菩薩戒到於菩提
323 23 increase / benefit 見聞親近得大利益名不共法
324 23 shí knowledge / understanding 識故
325 22 can / may / permissible 虛空分界等悉可量數
326 22 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
327 22 瞋心 chēnxīn anger / a heart of anger 若受苦時生於瞋心
328 22 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
329 22 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 沙門瞿曇能令見者覺一切法故
330 22 zhào to illuminate / to shine 能照一切無智稠林
331 22 to go to / to arrive / to reach 我等種種世界來詣佛所
332 22 rǎn to be contagious / to catch (illness) 不為諸客塵煩惱染故
333 22 善哉 shànzāi excellent 善哉佛世尊
334 22 to assemble / to meet together 不可聚
335 22 智者 zhìzhě a sage / a wise man 是智者無過
336 22 nǎo to be angry / to hate 見者離惱
337 22 師子 shīzi a lion 懸十百千萬師子愛摩尼寶
338 22 一一 yīyī one by one / one after another 一一園中
339 22 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 能拔一切諸惡道苦
340 22 摩尼寶 mòní bǎo mani jewel 十百千萬摩尼寶
341 21 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 為欲調伏邪見剛強難化眾生
342 21 míng bright / brilliant 非明
343 21 to go 有去應去
344 21 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 讚歎
345 21 zhì to / until 無至處平等
346 21 歡喜 huānxǐ joyful 名曰見者歡喜世界
347 21 horse 馬名大速
348 21 Māra 無諸魔怨及魔眷屬
349 21 guó a country / a nation 何等國
350 21 xiàng figure / image / appearance 象馬車步
351 20 shéi who / whoever 能知誰可說施說戒
352 20 hài to injure / to harm to 時世無垢害
353 20 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 現行辟支佛形
354 20 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness 身念處
355 20 shù tree 何等樹下成阿耨多羅三藐三菩提
356 20 dòu to fight / to struggle / to condemn 與法行王鬪諍國土
357 20 勇猛 yǒngměng ardency 諸勇猛菩薩
358 20 弟子 dìzi disciple / follower / student 於一切弟子眾中最為第一
359 20 照曜 zhàoyào to shine / to illuminate 沙門瞿曇身諸光相照曜十方
360 20 yàn to dislike / to detest 不生疲厭故
361 20 tool / device / utensil / equipment / instrument 沙門瞿曇具宿命明故
362 20 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 當依地獄
363 20 顯現 xiǎnxiàn to appear 顯現世間如第二日輪
364 19 niǎo bird 如迦陵伽鳥遍覆世界
365 19 gain / advantage / benefit 能利自己
366 19 qián front 此薩遮善男子坐前坐者
367 19 duó to take by force / to rob / to snatch 他不能奪
368 19 不知 bùzhī do not know 多人不知
369 19 nèi inside / interior 內自照了
370 19 自然 zìrán nature 自然覺悟
371 19 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 嚴熾王得大堅固不退轉菩提之心
372 19 國土 guótǔ territory / country 遍滿國土以為莊嚴
373 19 jiě to loosen / to unfasten / to untie 能解入者
374 19 ài to love 懸十百千萬師子愛摩尼寶
375 19 寂靜 jìjìng quiet 安住寂靜無增減故
376 19 soil / ground / land 即現地天身教化眾生
377 19 jiè to quit 修戒故
378 19 人民 rénmín the people 人民熾盛安隱快樂
379 19 tiān day 應見地天身而受化者
380 19 lún a round / a turn 最上妙法輪
381 19 sufficient / enough 於己利養常知止足
382 19 劫奪 jiéduó to seize by force / to abduct 迭相劫奪眾生
383 19 contrary / opposite / backwards / upside down 出身血者犯於逆罪名不共法
384 19 four 如來無過功德品第八之四
385 19 現世 xiànshì the present rebirth / the present life 如我現世母名摩耶
386 19 yuán fate / predestined affinity 如是緣者
387 18 liàng a quantity / an amount 虛空分界等悉可量數
388 18 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 尊重
389 18 mín the people / citizen / subjects 王應民邊得物不令有失
390 18 現在 xiànzài at present / in the process of 如我現在寂滅道場
391 18 大利 dàlì great advantage / great benefit 見聞親近得大利益名不共法
392 18 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 其地七寶間錯莊嚴
393 18 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta 餓鬼乃至阿修羅等諸身中觀
394 18 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 沙門瞿曇具足十力善決眾疑故
395 18 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 生死法涅槃法
396 18 初禪 chū chán first dhyāna / first jhāna 雖有所說言語音聲不礙初禪
397 18 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 觀佛不捨
398 18 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 自然而現前
399 18 fàn Sanskrit 父名梵才
400 18 to cover 以為羅網遍覆世界
401 18 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 菩薩應行檀波羅蜜
402 18 guǎng wide / large / vast 舍利廣流布
403 17 jiā house / home / residence 何等家
404 17 suī although / even though 彼淨自在比丘雖加流布
405 17 tóng like / same / similar 應見同生天身而受化者
406 17 惡行 è xíng evil conduct / wicked conduct 所謂惡行
407 17 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 無無明性故
408 17 jiāo to teach / to educate / to instruct 教修智慧
409 17 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 從不放逸生
410 17 gòu dirt / filth 一切煩惱諸垢藏中
411 17 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 沙門瞿曇所修諸行不求果報故
412 17 十一 shíyī eleven 十一者
413 17 gāo high / tall 竪十百千萬摩尼寶高幢
414 17 what / where / which 當依何法作如是觀
415 17 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 作大王神通
416 17 畜生 chùsheng animals / domestic animals 畜生
417 17 to die 無生死性故
418 17 自身 zìshēn itself / oneself / one's own 不令自身及以他身而有損惱
419 17 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 非癡
420 17 如意 rúyì satisfactory 沙門瞿曇如意神通智行者
421 16 zhèng proof 此是證者
422 16 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 所謂一切智無畏
423 16 無垢 wúgòu vimalā / nirmala / stainless / immaculate 時世無垢害
424 16 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 此最勝妙
425 16 國內 guónèi domestic / internal (to a country) / civil 可共國內城邑小王
426 16 fèn to strive / to exert effort 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
427 16 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相
428 16 飲食 yǐn shí food and drink 飲食
429 16 huì can / be able to 爾時會中諸菩薩摩訶薩
430 16 貪心 tānxīn greedy 若受樂時生於貪心
431 16 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 說法品第十之二
432 16 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 應見聖人身而受化者
433 16 èr two 說法品第十之二
434 16 xùn quick / hasty / rapid / sudden 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
435 16 duì to / toward 謂初禪所對諸愛染法
436 16 太過 tàiguò excessive 此無畏王子慈心太過
437 16 jīn gold 十百千萬閻浮檀金
438 16 dòng to move / to act 大地六種動
439 16 未來 wèilái future 未來無量世
440 16 身教 shēnjiāo to teach by example 即現帝釋身教化眾生
441 16 shǔ to count 過是聲聞數等身
442 16 覺分 juéfēn aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga 所謂念覺分
443 16 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
444 16 zhǔ owner 諸聚落主
445 16 不行 bùxíng will not do / will not work 不行殺盜心
446 16 如實知 rúshízhī understanding of thusness 能如實知至無畏處
447 16 yuán garden / orchard 十百千萬妙莊嚴園
448 16 do not 莫卒宣說
449 15 小王 xiǎo wáng minor kings 可共國內城邑小王
450 15 諸相 zhūxiāng all appearances 壞諸相故
451 15 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母
452 15 罪過 zuìguò sin / offense 一切即依自業罪過受諸苦惱
453 15 rain 如天中雨雷
454 15 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 善法
455 15 tài very / extremely 此婆藪天王子了達諸事而行事太遲
456 15 智力 zhìlì intelligence / intellect 所謂知是處非處智力
457 15 chù to touch / to feel 不可觸
458 15 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 如來說此妙法門時
459 15 huā Hua 七寶鉢頭摩花以覆水上
460 15 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 除諸菩薩摩訶薩眾
461 15 捨心 shěxīn equanimity / the mind of renunciation 無不住心捨心名不共法
462 15 shǒu hand 沙門瞿曇手所有文細現深隱
463 15 zhì to place / to lay out 置在高幢
464 15 無盡 wújìn endless / inexhaustible 無盡性常住
465 15 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 菩薩應行忍波羅蜜
466 15 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings 於王無利益眾生
467 15 修禪 xiū chán to meditate / to cultivate through meditation 菩薩應修禪波羅蜜
468 15 to strike / to hit / to beat 打八千種諸妙聲鼓
469 15 忍行 rěnxíng cultivation of forbearance 忍行堪忍諸惱
470 15 夫人 fūren wife 彼夫人大慧
471 15 letter / symbol / character 父字名梵才
472 15 一時 yīshí a period of time / a while 一時往詣法尚道場
473 15 shū different / special / unusual 殊特
474 15 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 沙門瞿曇見諸眾生墮在顛倒險難大苦處故
475 15 shú cooked 知根熟不熟相
476 15 chán Chan / Zen 色界諸天禪無量心
477 15 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 菩薩應行精進波羅蜜
478 15 a step 象馬車步
479 15 大臣 dàchén chancellor / minister 與諸無量大臣
480 15 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 說空空無所有大悲
481 15 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 菩薩應行尸波羅蜜
482 15 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 俱集彼淨土
483 15 biān side / boundary / edge / margin 最後邊身
484 14 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy 皆生歡喜心
485 14 wèi taste / flavor 一一池中皆各滿足八味香水
486 14 根本 gēnběn fundamental / basic 以智為根本
487 14 a human or animal body 菩提體如是相
488 14 伎樂 jìyuè music 作諸種種伎樂歌舞
489 14 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 不生不增長
490 14 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 曾聞大乘生疑毀謗
491 14 guǒ a result / a consequence 果亦無盡
492 14 also / too 現成阿耨多羅三藐三菩提也
493 14 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 不斷佛種
494 14 受苦 shòukǔ to suffer hardship 於受苦眾生無障礙大悲
495 14 thorn / sting / prick 無刺淨劫中
496 14 jiā jia 拘迦那陀等
497 14 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 散香
498 14 kōng empty / void / hollow 見空平等
499 14 第二 dì èr second 第二會時
500 14 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 天人聞說

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhī Understanding
一切 yīqiè all, everything
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
大王 dàwáng great king / mahārāja
沙门 沙門
 1. shāmén
 2. shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
众生 眾生
 1. zhòngshēng
 2. zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
如是 rúshì thus, so
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
阿迦尼吒天 ājiānízhà tiān Akaniṣṭha Heaven
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿阇世王 阿闍世王 Āshéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
阿输迦 阿輸迦 ashūjiā Aśoka / Asoka / Ashoka
八圣道 八聖道 Bā Shèng Dào Noble Eightfold Path / Eightfold Noble Way
八分 bāfēn
 1. Bafen
 2. Han style clerical script
 3. successful completion of an activity
白净王 白淨王 Bái Jìng Wáng Shuddhodana / Suddhodana
八美 bāměi Bamay
宝云 寶雲 Bǎo Yún Bao Yun
薄拘罗 薄拘羅 báojūluó Bakkula
跋提 bátí Bhadrika / Bhaddiya
北方 běi fāng The North
北欝单越 北欝單越 běiyùdānyuè Uttarakuru
本际 本際 běnjì bhūtakoṭi / reality-limit
遍照 biànzhào Vairocana
波罗 波羅 Bōluó Baltic
波罗捺 波羅捺 bōluónà Vārānasī
波斯匿王 Bōsīnì Wáng King Prasenajit / Pasenadi
波吒罗 波吒羅 Bōzhàluó Pāṭaliputra / Pāṭaliputta / Pāṭaligāma
不净观 不淨觀 bù jìng guān The contemplation of impurity
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
长广 長廣 Chángguǎng Changguang
常精进 常精進 Chángjīngjìn Nityodyukta
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
阐陀迦 闡陀迦 chǎntuójiā Channa / Chandaka
成就如来 成就如來 Chéngjiù Rúlái Amoghasiddhi Buddha
纯陀 純陀 chúntuó Cunda
大慧菩萨 大慧菩薩 Dà Huì Púsà Samantabhadra Bodhisattva
大劫 dà jié Maha-Kalpa
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大丰 大豐 dàfēng Dafeng
大慧 dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
大目揵连 大目揵連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana
大日 Dàrì Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment
大萨遮尼乾子所说经 大薩遮尼乾子所說經 Dàsàzhēnígàn Zǐ Suǒ Shuō Jīng Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa / Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大勢至菩萨 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahāsthāma / Mahāsthāmaprāpta
大须弥 大須彌 Dàxūmí Mahameru / Great Sumeru Buddha
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
第一身 dìyī shēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
第一乘 dìyī shèng Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
多罗 多羅 Duōluó Tara
夺命 奪命 duómìng Māra
鹅王 鵝王 é wáng king of geese / haṃsarāja / rājahaṃsa
恶魔 惡魔 èmó Māra
恶物 惡物 èwù Evil One / Pāpīyāms / Pāpimant
法王子 fǎ wángzǐ
 1. Dharma Prince / Mañjuśrī
 2. Dharma Prince
法常 Fǎcháng Damei Fachang
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
 3. Pomnyun
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
烦恼浊 煩惱濁 fánnǎo zhuó Affliction Degeneration / Kleshakashaya / period where the degenerated delusions of prevail
梵世 Fànshì Brahma World / brahmaloka
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵天王 Fàntiān Wáng Brahmā
梵众 梵眾 Fànzhòng brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法王 fǎwáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
法性身 fǎxìngshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法眼 fǎyǎn
 1. Fayan School
 2. dharma eye / dharmacakṣus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Dharma Eye
奋迅王 奮迅王 fèn xùn wáng Vikurvāṇarājaparipṛcchā / Fen Xun Wang
佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛果菩提 fóguǒ pútí great enlightenment / supreme bodhi
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
富楼那弥多罗尼子 富樓那彌多羅尼子 fùlóunàmíduōluónízǐ Pūrṇamaitrāyaṇīputra
覆障 fùzhàng Rāhula
宫人 宮人 gōng rén
 1. imperial concubine / palace maid
 2. imperial secretary
功德天 Gōngdé Tiān Laksmi / Lakshmi / Mahalakshmi / Goddess of Fortune
光曜 guāngyào Radiance / Pabhāvatī / Prabhāvatī
河池 héchí Hechi
坏劫 壞劫 huài jié Kalpa of Destruction
华林 華林 huàlín Hualinbu
慧力 Huìlì
 1. power of wisdom
 2. Huili
迦陵伽 Jiālíngjiā Kaliṅga
见浊 見濁 jiànzhuó View Degeneration / Drishtikashaya / degenerating views / period of degenerating views
憍萨罗国 憍薩羅國 Jiāosàluóguó Kośala / Kosala / Kausala
憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
迦叶 迦葉 jiāshè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
伽耶迦叶 伽耶迦葉 jiāyé jiāyè Gayā-kāśyapa
劫浊 劫濁 jiézhuó Kalpa Degeneration / Kalpakashaya / period of degeneration
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
净琉璃 淨琉璃 Jìng Liúlí the Realm of Pure Crystal / the Land of Pure Crystal
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
净满 淨滿 jìngmǎn Vairocana
净行 淨行 jìngxíng
 1. Brahmin / Brahman
 2. purifying practice
金沙 Jīnshā Jinsha
觉如 覺如 juérú Kakunyo
瞿夷 jùyí Gautami / Gautamī / Gotami / Gotamī
令和 lìnghé Reiwa, Japanese era name, corresponding to the reign
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
Lún Kunlun (Karakorum) mountain range
轮迴 輪迴 Lúnhuí
 1. Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
 2. Cycle of Rebirth
 3. rebirth
罗堕 羅墮 luóduò Kanakabharadraja
罗睺罗 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula
满月菩萨 滿月菩薩 mǎnyuè púsà Pūrṇacandra bodhisattva
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
命浊 命濁 mìng zhuó Life-span Degeneration / Ayukashaya / degenerated human lifespan / the period of shortened human lifespan
魔道 mó dào Mara's Realm
摩诃迦叶 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
摩诃波阇波提 摩訶波闍波提 Móhēbōshébōtí Mahapajapati Gotami / Mahaprajapati
摩诃迦栴延 摩訶迦栴延 Móhējiāzhānyán Mahakatyayana / Katyayana
摩诃劫宾那 摩訶劫賓那 Móhējiébīnnà Mahākapphiṇa
摩诃拘絺罗 摩訶拘絺羅 Móhējūchīluó Mahakausthila
摩诃卢 摩訶盧 móhēlú Mahāroṣaṇa
摩罗 摩羅 móluó Māra
摩那婆 mónàpó Māṇava / Māṇavaka
摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya
魔怨 móyuàn Māra
目连 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana
南阎浮提 南閻浮提 Nán Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
难陀 難陀 Nántuó Nanda
那提迦叶 那提迦葉 nàtí jiāyè Nadī-kāśyapa
能忍 néngrěn able to endure / sahā
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
尼乾子 尼乾子 nígànzǐ Nirgrantha Jñātaputra / Nigaṇṭha Nātaputta
毘卢遮那 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment
婆伽婆 Pójiāpó Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩提留支 pútíliúzhī Bodhiruci
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
耆婆 qípó Jīvaka
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
瞿昙弥 瞿曇彌 Qútánmí Gautami / Gautamī / Gotami / Gotamī
忍波罗蜜 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
人大 Rén Dà National Peoples Congress (in China) / Great Hall of the People
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 rěnrǔ bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三恶道 三惡道 Sān è Dào
 1. Three Lower Realms / Three Hell Realms
 2. Three Lower Realms
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三明 Sān Míng the Three Insights
三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven
身口意业 身口意業 Sān Yè the Three Karmas / physical, verbal, and mental karma
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
僧佉 sēngqū Sāṃkhya
刹利 剎利 Shālì Kṣatriya / Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
善月 Shàn Yuè Shan Yue
善财 善財 Shàncái
 1. Sudhana
 2. Sudhana
上胜 上勝 shàngshèng Superior / Majestic / Pratāpana?
善观 善觀 Shànguān Sudrsa / Sudassa
善来 善來 shànlái Svāgata / Sāgata
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
胜乘 勝乘 shèngshèng Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
生死相续 生死相續 Shēngsǐxiāngxù Saṃsāra / cycle of life and death
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
声闻乘 聲聞乘 Shēngwénshèng The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle
胜庄 勝莊 shèngzhuāng Seungjang
释梵 釋梵 Shì Fàn Sakra and Brahma / Śakra and Brahmā
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
时众 時眾 shí zhòng present company
识处 識處 shíchù Limitless Consciousness
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释提桓因 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
师子王 師子王 shīzǐ wáng Lion King
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
授记品 授記品 shòujì pǐn Bestowal of a Prophesy
四魔 sì mó the four kinds of evil
四生 Sì Shēng Four Types of Birth
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四围陀 四圍陀 sì wéituó Four Vedas
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
娑罗树 娑羅樹 suōluóshù sala tree / sal tree / shala tree / śāla
太极 太極 Tàijí
 1. Absolute / Supreme Ultimate
 2. Taiji
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
天宫 天宮 Tiān Gōng Heavenly Palace / Temple in Heaven / Open Palace
天圣 天聖 Tiān Shèng Tian Sheng / reign of Emperor Renzong of Song
天众 天眾 Tiān Zhòng the twenty devas and other dieties
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
王夫人 wáng fūren Lady Wang
王能 wáng néng Wang Neng
王舍 wángshè Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
王著 wángzhe Wang Zhu
文殊 Wénshū
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利法王子 文殊師利法王子 Wénshū Shī lì Fǎ Wángzǐ Dharma Prince Manjusri
文殊师利 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
五道 Wǔ Dào Five Realms
佛说无量寿经 佛說無量壽經 Wú Liàng Shòu Jīng The Infinite Life Sutra / The Larger Pure Land Sutra
无边识处 無邊識處 Wúbiān Shí Chù Vijnananantyayatana Heaven / The Heaven of Limitless Consciousness
无尽慧菩萨 無盡慧菩薩 wújìn huì púsà Akṣayamati / Akṣayamati Bodhisattva
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
无退 無退 wútuì avaivartika / non-retrogression
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga
贤劫 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa
像法 Xiàng Fǎ Age of Semblance Dharma / Saddharmapratirūpaka / Period of Semblance Dharma
香象 xiāng xiàng Gandhahastī
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
喜根 xǐgēn Saumanasya / Prīti / Joy
修慧 xiūhuì
 1. Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
须弥光 須彌光 xūmíguāng Meruprabhasa / Sumeru Light Buddha
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
阎浮提 閻浮提 yǎnfútí Jambudvīpa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
阎罗 閻羅 Yánluó Yama / Yamaraja
耶输陀罗 耶輸陀羅 Yēshūtuóluó Yashodhara / Yasodhara
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
因陀罗 因陀羅 Yīntuóluó Indra
元魏 Yuán Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
缘觉乘 緣覺乘 Yuánjuéshèng The Pratyekabuddha Vehicle / Pratyeka-buddha Vehicle
湛然 zhàn rán Zhanran / Chan-Jan
真法性 zhēnfǎxìng inherent nature / essence / true nature / dharmatā
正遍知 Zhèng Biàn Zhī
 1. Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha
 2. correct peerless enlightenment
正法轮 正法輪 zhèngfǎ lún Wheel of the True Dharma
镇国 鎮國 zhènguó Zhenguo
知礼 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li
智人 Zhìrén Homo sapiens
中观 中觀 Zhōng Guān
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中行 zhōng háng Bank of China
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
众生浊 眾生濁 zhòngshēng zhuó Sentient Being Degeneration / Sattvakashaya / the period of corruption of all living beings
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
诸生 諸生 zhūshēng Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
自在比丘 Zìzai Bǐqiū Zi Zai

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 1311.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱结 愛結 ài jié bond of desire
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
爱语 愛語 ài yǔ
 1. kind words
 2. loving words
爱念 愛念 àiniàn to miss
爱欲 愛欲 àiyù love and desire / sensuality / kāma
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
安详 安詳 ānxiáng serene, peaceful
安隐 ānyǐn tranquil
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
安坐 ānzuò steady meditation
阿僧只 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya
阿提目多伽 ātímùduōjiā adhimukti / attention
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
阿修罗王 阿修羅王 āxiūluó wáng king of the asuras
八大 bā dà eight great hells
八道 Bā Dào The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八法 Bā Fǎ The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八解脱 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha
八圣 八聖 bā shèng eight stages of sainthood
八圣道分 八聖道分 Bā Shèng Dào Fèn The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八十种好 八十種好 bā shí zhǒng hǎo eighty noble qualities
八正道 Bā Zhèng Dào Path / The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
白法 bái fǎ
 1. wholesome things / pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 bái fó to address the Buddha
白毫 bái háo urna
百味 bǎi wèi a hundred flavors / many tastes
八戒 bājiè eight precepts
谤法 謗法 bàng fǎ persecution of Buddhism
bào indirect effect / judgement / retribution
宝盖 寶蓋 bǎo gài a canopy / an umbrella
宝王 寶王 bǎo wáng stately / majestic
薄福 báofú little merit
宝树 寶樹 bǎoshù
 1. a forest of treasues
 2. a kalpa tree
宝藏 寶藏 bǎozàng
 1. the treasure of Buddha's law
 2. Treasure Store
 3. Treasure
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
bèi pattra palm leaves
悲心 bēixīn
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
遍十方 biàn shí fāng pervading the ten directions
遍处 遍處 biànchù kasina
病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波利 bōlì complete / all / pari
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
波头摩 波頭摩 Bōtóumó padma
钵头摩 鉢頭摩 bōtóumó padma
钵头摩华 鉢頭摩華 bōtóumó huá padma
 1. to bestow
 2. to publish
补处 補處 bǔ chù occupies a vacated place
不放逸 bù fàngyì
 1. vigilance / heedfulness / conscientious
 2. no laxity
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不苦不乐受 不苦不樂受 bù kǔ bù lè shòu sensation of freedom from pleasure and pain / sensation of indifference to pleasure and pain
不杀生 不殺生 bù shā shēng Refrain from killing
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不善根 bù shàngēn akuśalamūla / akusalamūla / unwholesome roots
不生不灭 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不增不减 不增不減 bù zēng bù jiǎn neither increases nor decreases
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不了义 不了義 bùliǎoyì neyārtha / provisional / conventional
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
不自在 bùzìzài not in perfect ease
财施 財施 cái shī donations of money or material wealth
惭愧 慚愧 cánkuì
 1. Shamefulness
 2. humility
差别 差別 chābié discrimination
chán to entangle
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
chàng a bowl shaped copper bell
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常生 cháng shēng eternal life
唱说 唱說 chàng shuō to teach the Dharma
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
常行 chángxíng constantly walking in meditation
长养 長養 chángyǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to nurture
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
禅悅 禪悅 chányuè Chan delight / meditative joy
禅坐 禪坐 chánzuò
 1. to meditate
 2. sitting meditation
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成等正觉 成等正覺 chéng děng zhèngjué attain perfect enlightenment
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成菩提 chéng pútí to become a Buddha / to become enlightened
成正觉 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
尘垢 塵垢 chéngòu
 1. dirt / filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
尘劳 塵勞 chénláo
 1. the concerns of secular life
 2. affliction
瞋心 chēnxīn
 1. anger / a heart of anger
 2. Anger
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
持戒波罗蜜 持戒波羅蜜 chí jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
稠林 chóu lín a dense forest
chù touch / contact / sparśa
初禅 初禪 chū chán first dhyāna / first jhāna
初发心 初發心 chū fāxīn initial determination
出世间法 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path
初心 chū xīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. the initial mind
幢幡 chuángfān a hanging banner
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
畜生 chùsheng rebirth as an animal
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲人 cí bēi rén A Compassionate One
慈悲喜舍 慈悲喜捨 cí bēi xǐ shě
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
慈悲心 cí bēi xīn compassion
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
丛林 叢林 cónglín
 1. Buddhist monastery
 2. monastery
an element
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion
大慈大悲 dà cí dà bēi
 1. great mercy and great compassion
 2. great compassion and great loving-kindness
大地狱 大地獄 Dà Dìyù a great hell / Avici Hell
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大黑 Dà Hēi Mahakala
大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi
大菩提心 dà pútí xīn great bodhi
大沙门 大沙門 dà shāmén great monastic
大神通 dà shén tōng great supernatural power
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大丈夫相 dà zhàngfū xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
大智慧 dà zhìhuì great wisdom and knowledge
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大方便 dàfāngbiàn mahopāya / skillful means / expedient means
大方广 大方廣 dàfāngguǎng vaipulya / mahāvaipulya / vast / extended
大国 大國 dàguó a major country
大慧 dàhuì mahāprajñā / great wisdom
大乐 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha
大利 dàlì great advantage / great benefit
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa
道中 dào zhōng on the path
到彼岸 dàobǐàn
 1. to reach the other shore / to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
道场树 道場樹 dàochǎngshù bodhi tree / pippala / sacred fig tree
道力 dàolì spiritual strength / spiritual power
道树 道樹 dàoshù bodhi tree / pippala / sacred fig tree
道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk
道智 dàozhì knowledge of the path / mārgajñatā / margajnata
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大王 dàwáng great king / mahārāja
大仙 dàxiān a great sage / a saint
大行 dàxíng
 1. emperor or empress
 2. occurrence of a major event
 3. extensive cultivation
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
de di
得道 dé dào to attain enlightenment
等慈 děng cí Universal Compassion
灯明 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha
等身 děng shēn a life-size image
等心 děng xīn a non-discriminating mind
truth / satya
第二禅 第二禪 dì èr chán second dhyāna
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
第一义谛 第一諦義 dì yī yì dì
 1. supreme truth
 2. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
地界 dìjiè earth element
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
定力 dìnglì
 1. ability for meditative concentration
 2. Meditative Concentration
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
第三禅 第三禪 dìsān chán the third dhyāna
第四禅 第四禪 dìsì chán the fourth dhyana
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
动心 動心 dòngxīn
 1. to move the heart / to be moved
 2. to shake the will
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度众生 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings
断见 斷見 duàn jiàn Nihilism
对治 對治 duì zhì
 1. an equal to / an opposite / an antidote
 2. to remedy
覩见 覩見 dǔjiàn to see
钝根 鈍根 dùngēn
 1. dull ability
 2. dull aptitude
多罗树 多羅樹 duōluó shù palmyra tree / fan-palm
独尊 獨尊 dúzūn the uniquely honored one
恶报 惡報 è bào retribution for wrongdoing
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶知识 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion
恶果 惡果 èguǒ evil consequence / retribution (in Buddhism)
ēn Gratitude
二边 二邊 èr biān two extremes
二禅 二禪 èr chán
 1. second dhyāna / second jhāna
 2. the second dhyana
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二乘 èr shèng the two vehicles
尔时 爾時 ěr shí at that time
二相 èr xiāng the two attributes
二心 èr xīn two minds
二行 èr xíng two kinds of spiritual practice
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二众 二眾 èrzhòng two groups
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment
法教 fǎ jiāo
 1. Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma
 2. teaching
法念处 法念處 fǎ niàn chù Mindfulness of Dharma
发菩提心 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind
法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma
法物 fǎ wù Dharma objects
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
法行 fǎ xíng to practice the Dharma
法宝 法寶 fǎbǎo
 1. the Buddha's teaching
 2. a Buddhist monk's apparel, staff etc
 3. Dharma treasure
法灯 法燈 fǎdēng a Dharma lamp
法鼓 fǎgǔ a dharma drum / dharmadundubhi / dharmabheri
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法力 fǎlì the power of the Dharma
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
法名 fǎmíng Dharma name
fán an ordinary person
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
犯戒 fàn jiè
 1. to break the precepts
 2. Violation of Precepts
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
放大光明 fàng dà guāngmíng diffusion of great light
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方便力 fāngbiàn lì the power of skillful means
方便智 fāngbiàn zhì wisdom of skilful means / upāyajñāna
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
方圆 方圓 fāngyuán Know Your Place
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
烦恼习 煩惱習 fánnǎoxí latent tendencies / predisposition
凡人 fánrén Ordinary Being
梵声 梵聲 fànshēng the voices of Buddhas and bodhisattvas
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
梵音 fànyīn
 1. the sound of Buddhist chanting
 2. Brahma's voice
 3. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 4. Heavenly Sound
法器 fǎqì
 1. a Dharma instrument
 2. Dharma instrument
法堂 fǎtáng
 1. a Dharma hall
 2. Fo Guang Shan Founder's Quarters
 3. Dharma Hall
法想 fǎxiǎng thoughts of the Dharma
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法眼 fǎyǎn
 1. dharma eye / dharmacakṣus
 2. hōgen
法印 fǎyìn
 1. dharmamudrā / a dharma seal / a mark of the dharma
 2. hōin
 3. Dharma Seal
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
法缘 法緣 fǎyuán
 1. conditions leading to dharmas
 2. affinity with the Buddhadharma
 3. Dharma Affinity
 4. causes and conditions that accord with the Buddhadharma
法子 fǎzi
 1. a Buddhist disciple
 2. Dharma lineage
非非想 fēi fēi xiǎng neither perception nor nonperception
非人 fēi rén a non-human
非常 fēicháng impermanent / transient
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
风界 風界 fēng jiè wind / wind element / wind realm
奉行 fèngxíng Uphold
分陀利 fēntuólì puṇḍarīka
分陀利花 fēntuólì huā puṇḍarīka
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna
佛法僧 Fó Fǎ Sēng
 1. the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
 2. Buddha, Dharma, Sangha
佛功德 fó gōngdé qualities of buddhas
佛国土 佛國土 Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
佛国土 佛國土 Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
佛慧 fó huì Buddha's wisdom
佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛世界 fó shìjiè a Buddha realm
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛住 fó zhù Buddha abode
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛国 佛國 Fóguó
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. country of the Buddha's birth
 3. Buddha Land
佛化 fóhuà conversion through the Buddha's teachings
佛戒 fójiè laws of reality observed by all Buddhas
佛灭度 佛滅度 fómièdù Buddha's Nirvāṇa
佛舍利 fóshèlì Buddha relics
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
to bind / to tie
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福德因缘 福德因緣 fú dé yīn yuán Blessing, Virtue, and the Right Causes and Conditions
父母恩 fù mǔ ēn Kindness of Parents
福报 福報 fúbào a blessed reward
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
福行 fúxíng actions that product merit
缚着 縛著 fúzhe to bind
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露门 甘露門 gān lù mén The Nectar Gate of Dharma
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
甘露法 gānlù fǎ ambrosial Dharma
甘露法雨 gānlù fǎ yǔ ambrosial Dharma rain / sweet rain of Dharma
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gēng Cultivate
gèng contacts
gōng merit-creating actions
gōng to offer in worship
功德无量 功德無量 gōng dé wú liàng boundless merits
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
功德聚 gōngdé jù stupa
贡高 貢高 gònggāo proud / arrogant / conceited
恭敬 gōngjìng Respect
功力 gōnglì diligence
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
功用 gōngyòng an action
罣碍 罣礙 guà ài
 1. a hindrance / an impediment
 2. affliction
 3. Hindrance
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观佛 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha
观空 觀空 guān kōng
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
观身不净 觀身不淨 guān shēn bù jìng Contemplate the impurities of the body
观受是苦 觀受是苦 guān shòu shì kǔ Contemplate the suffering of feelings
观心 觀心 guān xīn
 1. to contemplate the mind
 2. Observe the Mind
观心无常 觀心無常 guān xīn wúcháng Contemplate the impermanence of the mind
观法无我 觀法無我 guān xīn wúcháng Contemplate the non-selfhood of phenomena
观察 觀察 guānchá clear perception
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
广度 廣度 guǎngdù to save many
广解 廣解 guǎngjiě vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
光相 guāngxiāng halo / nimbus
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
归依 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem]
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
hǎo Good
毫相 háoxiāng urna
Merge
Harmony
和合 héhé Harmony
黑闇 hēi àn dark with no wisdom / ignorant
héng Eternity
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
hòu Deep
后际 後際 hòu jì a later time
后身 後身 hòushēn last body / next body / last rebirth
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
厚重 hòuzhòng Deep and Heavy
护国 護國 hù guó Protecting the Country
护世 護世 hù shì protectors of the world / the four deva kings
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
化度 huà dù convert and liberate / teach and save
华香 華香 huà xiāng incense and flowers
坏色 壞色 huàisè kasaya / kaṣāya
华鬘 華鬘 huàmán hair tied like a flower
还俗 還俗 huánsú to return to secular life / to leave monastic life
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
护持 護持 hùchí Protect and Support
护法 護法 hùfǎ
 1. to uphold the Dharma
 2. Protecting the Dharma
huì Kindness
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
慧根 huì gēn root of wisdom / organ of wisdom
慧解脱 慧解脫 huì jiětuō one who is liberated through wisdom / prajñāvimukta
毁辱 毀辱 huǐ rǔ to humiliate
慧身 huì shēn body of wisdom / aggregate of wisdom / prajñā-skandha
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
慧命 huìmìng
 1. friend / brother
 2. wisdom-life
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
毁呰 毀呰 huǐzǐ to denigrate
火界 huǒjiè fire / realm of fire / element of fire
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
a prediction / a prophecy / vyakarana
gatha / hymn / verse
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiā jia
jiā school / sect / lineage
加护 加護 jiā hù to help protect
迦陵频伽鸟 迦陵頻伽鳥 jiālíngpínjiā niǎo kalavinka bird / kalaviṅka
迦楼罗 迦樓羅 jiālóuluó garuda
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
见相 見相 jiàn xiāng perceiving the subject
见一切佛 見一切佛 jiàn yīqiē fó behold the buddhas
见地 見地 jiàndì stage of insight / darśanabhūmi
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
降魔 jiàngmó Subduing Mara / to defeat evil
坚固 堅固 jiāngù sāla
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
憍慢 jiāomàn Arrogance
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
嫉妬 jídù Jealousy
jié a kalpa / an eon
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a fetter
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
皆大欢喜 皆大歡喜 jiē dà huānxǐ
 1. A Win-Win for All
 2. Happily ever after
戒品 jiè pǐn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
戒取 jiè qǔ attachment to heterodox teachings
戒众 戒眾 jiè zhòng body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
结缚 結縛 jiéfú a mental fetter or bond
劫火 jiéhuǒ a large destructive fire
结跏趺坐 結跏趺坐 jiéjiā fūzuò sitting with crossed legs / to sit in the full lotus position
结加趺坐 結加趺坐 jiéjiā fūzuò to sit cross-legged
结使 結使 jiéshǐ a fetter
劫数 劫數 jiéshǔ
 1. predestined fate
 2. Numerous Kalpas
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱门 解脫門 jiětuō mén
 1. the doors of deliverance / vimokṣadvāra
 2. Gate of Perfect Ease
解脱知见 解脫知見 jiětuō zhī jiàn knowledge and experience of liberation
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
积聚 積聚 jījù accumulation
妓乐 妓樂 jìlè music
jìn diligence / perseverance
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng Respect
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jīng a sutra / a sūtra
净财 淨財 jìng cái transparent finance
净地 淨地 jìng dì a pure location
净观 淨觀 jìng guān pure contemplation
净天 淨天 jìng tiān pure devas
净眼 淨眼 jìng yǎn pure eyes
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚杵 金剛杵 jīngāng chǔ vajra pestle
净法 淨法 jìngfǎ
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进波罗蜜 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
精进力 精進力 jīngjìn lì unfailing progress / vīryabala
净妙 淨妙 jìngmiào pure and subtle
净命 淨命 jìngmìng friend / brother / āyuṣman
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
禁戒 jìnjiè a vow
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
金山 jīnshān golden mountain
尽十方界 盡十方界 jìnshífāng jiè everywhere
尽智 盡智 jìnzhì understanding of the eradiction of afflictions / kṣayajñāna
偈颂 偈頌 jìsòng to chant
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
伎乐 伎樂 jìyuè music
集智 jízhì understanding of the arising of cause and effect / understanding of the second of the four noble truths
pada
to raise an example
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
觉观 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉分 覺分 juéfēn aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
觉者 覺者 juézhě awakened one
觉知 覺知 juézhī Awareness
俱利 jūlì Kareri
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
堪忍 kānrěn to bear / to endure without complaint
客尘 客塵 kè chén external taint
渴仰 kě yǎng to look up to reverently
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
空三昧 kōng sānmèi the samādhi of emptiness
空处 空處 kōngchù ākāśānantyāyatana / akasanantyayatana / sphere of infinite space / abode of infinite space
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
口业 口業 kǒu yè
 1. verbal karma
 2. Verbal Karma
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦果 kǔ guǒ
 1. suffering as a karmic result
 2. Effects of Suffering
苦受 kǔ shòu the sensation of pain
苦业 苦業 kǔ yè karma of suffering
kuài a religious assembly
kuì shame / decorum / propriety
愦閙 憒閙 kuìnào clamour
苦际 苦際 kǔjì limit of suffering
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
乐法 樂法 lè fǎ joy in the Dharma
乐根 樂根 lè gēn organs of pleasure
乐说 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
乐观 樂觀 lèguān optimism
乐受 樂受 lèshòu sensation of pleasure / perception of pleasure
transcendence
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
离欲 離欲 lí yù free of desire
利众生 利眾生 lì zhòngshēng benefit of the world
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech
两足尊 兩足尊 liǎng zú zūn
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
莲花 蓮花 liánhuā lotus
了义 了義 liǎoyì nītārtha / definitive
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
利根 lìgēn natural powers of intelligence
离垢 離垢 lígòu
 1. vimalā / stainless / immaculate
 2. Undefiled
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
利他 lìtā
 1. to help others / to be altruistic / parārtha
 2. Benefiting Others
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
留难 留難 liú nán the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六通 liù tōng six supernatural powers
琉璃 liúlí lapis lazuli
利养 利養 lìyǎng gain
利益 lìyì benefit
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
漏尽通 漏盡通 lòu jìn tōng destruction of all affliction
乱心 亂心 luàn xīn a confused mind / an unsettled mind
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
轮宝 輪寶 lún bǎo cakra-ratna / wheel treasures
轮王 輪王 lúnwáng wheel turning king
轮相 輪相 lúnxiāng stacked rings / wheel
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
罗汉 羅漢 Luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
律仪 律儀 lǜ yí
 1. rules and ceremonies
 2. Vinaya and Rules
滿 mǎn Full
měi Beauty
mián torpor / drowsiness / middha
面门 面門 miànmén
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
miào Wonderful
妙色 miào sè wonderful form
妙香 miào xiāng fine incense
妙行 miào xíng a profound act
妙庄严 妙莊嚴 miào zhuāng yán Wondrous Adornment
妙乐 妙樂 miàolè sublime joy
妙声鸟 妙聲鳥 miàoshēng niǎo kalavinka bird / kalaviṅka
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
miè the cessation of suffering
灭法 滅法 miè fǎ unconditioned dharma
灭尽定 滅盡定 miè jìn dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
灭度 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
明灯 明燈 míngdēng Bright Lamp
命根 mìnggēn the effort to preserve life
密语 密語 mìyán mantra
to rub a monk's head for taking a vow
evil / vice
魔界 mójiè Mara's realm
魔境 mójìng Mara's realm
摩尼 móní mani / jewel / gem
摩尼宝 摩尼寶 mòní bǎo
 1. mani jewel
 2. Mani Pearl
 3. mani-jewel
摩尼宝珠 摩尼寶珠 móní bǎozhū mani jewel
摩尼珠 móní zhū
 1. mani jewel / a wish fulfilling jewel
 2. Mani Pearl
魔事 móshì Māra's deeds / hindrances
all women
那罗延 那羅延 Nàluóyán Narayana deva
男根 nán gēn male organ
难思议 難思議 nán sīyì
 1. inconceivable
 2. Inconceivable
难行 難行 nánxíng ascetic practice
那由他 nàyóutā a nayuta
内法 內法 nèi fǎ the Buddhadharma / the Dharma
能变 能變 néng biàn able to change
能持 néng chí ability to uphold the precepts
能信 néng xìn able to believe
能化 nénghuà a teacher
能破 néngpò refutation
能行 néngxíng ability to act
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念法 niàn fǎ
 1. to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
念清净 念清淨 niàn qīng jìng Pure Mind
念处 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness
念力 niànlì
 1. the power of mindfulness
 2. Power of the Mind
尼拘律树 尼拘律樹 níjūlǜshù Indian banyan / nyagrodha tree
泥犁 nílí hell / niraya
牛王 niúwáng king of bulls
女根 nǚ gēn female sex-organ
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 pílíyē bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
平等法 píngděng fǎ the truth that all can become a Buddha
平等心 píngděng xīn an impartial mind
毘婆舍那 pípóshènà vipaśyanā / insight meditation
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
破戒 pòjiè to break a precept
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
婆师 婆師 póshī vārṣika
菩萨心 菩薩心 pú sà xīn
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
菩提门 菩提門 pú tí mén Bodhi Gate
普遍 pǔbiàn universal
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨大悲 菩薩大悲 púsà dàbēi great compassion of bodhisattvas
菩萨戒 菩薩戒 púsà jiè Bodhisattva Precepts
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提树 菩提樹 Pútí Shù
 1. bodhi tree
 2. Bodhedrum magazine
 3. Bodhi Tree
菩提分法 pútífēnfǎ aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
普现 普現 pǔxiàn universal manifestation
普照 pǔzhào Universally Shines
七法 qī fǎ seven dharmas / seven teachings
器世间 器世間 qì shìjiān the material world / the world of living beings
讫已 訖已 qì yǐ to complete
七支 qī zhī seven branches
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
七觉 七覺 qījué seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
七觉分 七覺分 qījuéfēn seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
qín diligence / perseverance / vīrya
qīng Clear
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
轻慢 輕慢 qīngmàn to belittle others
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
乞食 qǐshí Begging for Food
求道 qiú dào
 1. to seek the Dharma
 2. Seeking the Way
kh
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
去来现 去來現 qù lái xiàn past, present, and future
群生 qúnshēng all living beings
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction
染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
绕佛 繞佛 rào fó to circumambulate the Buddha
饶益 饒益 ráoyì Benefit
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人空 rén kōng empty of a permanent ego
人师 人師 rén shī a teacher of humans
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
忍行 rěnxíng cultivation of forbearance
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
róng Tolerance
柔软心 柔軟心 róu ruǎn xīn gentle and soft mind
Thus
入般涅槃 rù bānnièpán to enter Parinirvāṇa
如法 rú fǎ In Accord With
入法界 rù fǎjiè to enter in the dharma realm / to perceive the dharma realm through meditation
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
入灭 入滅 rù miè
 1. to enter Nirvāṇa / to pass away
 2. to enter into nirvana
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is
如影随形 如影隨形 rú yǐng suí xíng like shadows following the body
瑞相 ruìxiāng an auspicious image
如来出世间 如來出世間 rúlái chū shìjiān Buddha has appeared in the world
如来身 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body
如来藏 如來藏 Rúlái Zàng
 1. Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Tathagatagarbha
ruò re
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
如实修行 如實修行 rúshí xiūxíng to cultivate according to thusness
如实智 如實智 rúshí zhì knowledge of all things
如实知 如實知 rúshízhī
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
入胎 rùtāi Entry into the womb / to be conceived from Heaven
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
如意宝 如意寶 rúyì bǎo mani jewel
如意宝珠 如意寶珠 rúyì bǎozhū mani jewel / cintāmaṇi
如意摩尼 rúyì móní mani jewel / cintāmaṇi
如意通 rúyì tōng teleportation / ṛddy-abhijña
bodhisattva
三宝 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三禅 三禪 sān chán third dhyāna / third jhāna
三毒 sān dú three poisons / trivisa
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三千 sān qiān three thousand-fold
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
三十二大丈夫相 sān shí èr dà zhàngfu xiāng thirty two marks of excellence
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三匝 sān zā to circumambulate three times
散华 散華 sànhuà scatters flowers
散乱 散亂 sànluàn distraction
散乱心 散亂心 sànluàn xīn a confused mind / an unsettled mind
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三摩拔提 sānmóbátí samāpatti / meditative attainment
三心 sānxīn three minds
三行 sānxíng
 1. the three karmas / three set phrase
 2. the three kinds of action
色界 sè jiè realm of form
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
色法 sèfǎ rupadharma / physical objects the phenomenal world
色光 sèguāng a halo
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧物 sēng wù property of the monastic community
僧众 僧眾 sēngzhòng the monastic community / the sangha
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
shǎi form / matter
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善报 善報 shàn bào wholesome retribution
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善方便 shàn fāng biàn Expedient Means
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
山王 shān wáng the highest peak
善因 shàn yīn Wholesome Cause
善本 shànběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
上根 shàng gēn a person of superior capacity
上供 shàng gòng to offer / to make an offering
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上首 shàngshǒu the presiding elders
善果 shànguǒ
 1. a virtuous reward
 2. Virtuous Outcomes
山林 shānlín a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善思 shànsī thoughtfulness / wholesome thinking
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
杀心 殺心 shāxīn the intention to kill
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shé Buddhist monk
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
舌根 shé gēn organ of taste / tongue
摄持 攝持 shèchí parigraha / to protect / to uphold / to take proper care
摄护 攝護 shèhù parigraha / to protect
舍家 捨家 shějiā to become a monk or nun
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
舍摩他 shèmótā tranquil meditation / samatha
奢摩他 shēmótā śamatha / medatative concentration
舍摩陀 shèmótuó tranquil meditation / samatha
shēn body / kāya
身根 shēn gēn sense of touch
身业 身業 shēn yè physical karma
身证 身證 shēn zhèng bodily witness / one who has bodily testimony / kāyasākṣin
shēng birth
胜处 勝處 shèng chù abode of superiority / station of mastery / abhibhāyatana
生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
生苦 shēng kǔ suffering due to birth
生忍 shēng rěn Ordinary Patience
生天 shēng tiān highest rebirth
圣种 聖種 shèng zhǒng
 1. holy seed / monastic community
 2. proper teaching
圣道 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
圣教 聖教 shèngjiāo sacred teachings
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生死际 生死際 shēngsǐ jì the realm of Samsara
生死海 shēngsǐhǎi the ocean of Saṃsāra
声闻缘觉 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜行 勝行 shèngxíng distinguished actions
生长 生長 shēngzhǎng growth
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
身命 shēnmìng body and life
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
摄取 攝取 shèqǔ to receive
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
舌相 shéxiāng the sign of a broad and long tongue
舍心 捨心 shěxīn equanimity / the mind of renunciation
摄心 攝心 shèxīn to concentrate
shì meaning / phenomena
shì Buddhism
shì loka / a world
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shī master
shī the practice of selfless giving / dāna
shí Real
尸波罗蜜 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
十恶 十惡 shí è the ten evils
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十法 shí fǎ ten rules / perfecting of the ten rules
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十善道 shí shàn dào ten wholesome kinds of practice
十善业道 十善業道 shí shàn yè dào ten wholesome kinds of practice
实义 實義 shí yì true meaning / true doctrine
释种 釋種 shì zhǒng Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha
十八不共法 shíbā bù gòng fǎ āveṇika-buddha-dharma
世谛 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
世法 shìfǎ ordinary dharmas
实法 實法 shífǎ true teachings
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世间 世間 shìjiān world
世间天 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings
世间智 世間智 shìjiān zhì worldly knowledge / secular understanding
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
十善 shíshàn the ten virtues
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
实性 實性 shíxìng true nature / tathatā
实语 實語 shíyǔ true words
侍者 shìzhě an acolyte
施主 shīzhǔ
 1. an alms giver / a donor
 2. benefactor
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
师子座 師子座 shīzi zuò lion's throne
shòu feelings / sensations
受法 shòu fǎ to receive the precept
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
受想 shòu xiǎng sensation and perception
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
受用 shòuyòng Benefit
shù Forgiveness
水上泡 shuǐ shàng pào bubble on the water
水中月 shuǐ zhōng yuè
 1. the moon reflected in the water
 2. moon in the water
水大 shuǐjiè water / water element
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
说戒 說戒 shuōjiè
 1. explation of the precepts / upoṣadha
 2. half monthly confession
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
书写 書寫 shūxiě to copy
 1. volition / cetanā
 2. Think
 1. to appear
 2. pseudo
temple / monastery / vihāra
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
四兵 sì bīng four divisions of troups
四部兵 sì bù bīng four divisions of troups
四禅 四禪 sì chán
 1. the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas
 2. fourth dhyāna / fourth jhāna
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四颠倒 四顛倒 sì diāndǎo four inverted beliefs / four false beliefs
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
四念处 四念處 sì niàn chù the four bases of mindfulness
四如意分 sì rúyì fēn the four kinds of teleportation
四如意足 sì rúyì zú the four kinds of teleportation
四维 四維 sì wéi the four half points of the compass
四无碍 四無礙 sì wúài the four unhindered powers of understanding
四无碍智 四無礙智 sì wúàizhì the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四无量心 四無量心 sì wúliàng xīn four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四正勤 Sì Zhèng Qín four right efforts / four right exertions
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
四天下 sìtiānxià the four continents
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
宿 from former lives
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
随类 隨類 suílèi according to type
隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
随宜 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances
随转 隨轉 suízhuǎn teaching of adaptable philosophy
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
宿命通 sùmìng tōng knowledge of past lives
宿命智 sùmìngzhì knowledge of past lives
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
a pagoda / a stupa
他心通 tā xīn tōng
 1. mind reading
 2. Mind Reader
塔庙 塔廟 tǎmiào stūpas / pagodas
tán dana / the practice of giving / generosity
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
贪瞋痴 貪瞋痴 tān chēn chī
 1. desire, anger, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance / three poisons
 3. greed, hatred, and ignorance
贪缚 貪縛 tānfú bonds of greed
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
剃除 tì chú to cut off
天耳 tiān ěr celestial ear / divine ear / divyaśrotra
天耳通 tiān ěr tōng
 1. heavenly hearing
 2. Divine Hearing
天龙八部 天龍八部 tiān lóng bā bù eight kinds of demigods
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天尊 tiān zūn most honoured among devas
天人 tiānrén Heavenly Beings
天眼通 tiānyǎn tōng
 1. Heavenly Vision / divine sight
 2. Divine Eye
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
醍醐 tíhú clarified butter
体空 體空 tǐkōng the emptiness of substance
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
tóng a pillar with a Buddhist inscription
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
头陀 頭陀 tóutuó
 1. elimination of defilements through ascetic practice / dhutaṅga
 2. austerities
an evil state of existence
徒众 徒眾 tú zhòng a group of disciples
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退失 tuìshī parihāṇi / to regress / to degenerate
退转 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance
涂香 塗香 túxiāng to annoint
外法 wài fǎ outside teachings
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
万字 萬字 wàn zì swastika
往生 wǎng shēng
 1. a future life
 2. to be reborn
网缦 網縵 wǎngmàn webbed
往诣 往詣 wǎngyì go towards
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
wēi subtlety
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
危脆 wēi cuì fragile
未生恶 未生惡 wèi shēng è evil that has not yet arisen
未生善 wèi shēng shàn good that has not yet arisen
微尘数 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms
未来际 未來際 wèilái jì the limit of the future
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我倒 wǒdǎo the delusion of self
我法 wǒfǎ self and dharmas
我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna
我身 wǒshēn I / myself
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
我有 wǒyǒu the illusion of the existence of self
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
五盖 五蓋 wǔ gài the five covers / the five hindrances / the five obstructions
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
无罣碍 無罣礙 wú guà'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
五家 wǔ jiā Five Houses / Five Chan schools of Buddhism
五戒 wǔ jiè the five precepts
五力 wǔ lì pañcabala / the five powers
无漏智 無漏智 wú lòu zhì
 1. wisdom with no outflows / wisdom with no depravity
 2. Untainted Wisdom
五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
无求 無求 wú qiú No Desires
无生法忍 無生法忍 wú shēng fǎ rěn
 1. patient belief in the truth of no rebirth / acceptance of non-arising dharmas
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无生性 無生性 wú shēng xìng non-nature of dependent arising
无所罣碍 無所罣礙 wú suǒ guà'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无所有处 無所有處 wú suǒ yǒu chù the third sphere in the formless realm / sphere of nothingness / ākiñcanyāyatana
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
五通 wǔ tōng five supernatural powers / pañca-abhijnā
無想 wú xiǎng no notion
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无诤 無諍 wú zhèng
 1. non-contention
 2. No Disputes
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无碍智 無礙智 wúàizhì omniscience
无边世界 無邊世界 wúbiān shìjiè the unbounded world
无惭 無慚 wúcán shamelessness / āhrīkya
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无瞋 無瞋 wúchēn non-aggression / non-hatred / imperturbability
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无漏界 無漏界 wúlòu jiè the undefiled realm / anāsravadhātu
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无明漏 無明漏 wúmínglòu avidyāsrava / contaminant of ignorance
见漏 見漏 wúmínglòu dṛṣṭyāsrava / contaminant of views
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无上尊 無上尊 wúshàngzūn without superior / peerless / exalted one
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无生忍 無生忍 wúshēng rěn
 1. patient belief in the truth of no rebirth
 2. Non-Arising Tolerance
无生智 無生智 wúshēngzhì
 1. knowledge extended to the higher realms
 2. Non-Arising Wisdom
无数劫 無數劫 wúshǔ jié innumerable kalpas
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无为法 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
无行 無行 wúxíng Non-Action
无学 無學 wúxué aśaikṣa / asekha / an adept
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无缘 無緣 wúyuán lack of connection
无愿三昧 無願三昧 wúyuàn sānmèi samādhi of no desire
无着 無著 wúzhāo unattached
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
Joy
to calm oneself
latent tendencies / predisposition
Cherish
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
xiān a sage
xián bhadra
现见 現見 xiàn jiàn to see directly
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
现相 現相 xiàn xiāng world of objects
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
香华 香華 xiāng huà incense and flowers
降神 xiáng shén subduing the spirits
香水海 xiāng shuǐ hǎi
 1. The Perfume Ocean
 2. Ocean of Fragrant Water
相对 相對 xiāngduì relative
相分 xiāngfēn an idea / a form
降伏 xiángfú to subdue
象王 xiàngwáng elephant king
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相应 相應 xiāngying
 1. concomitant
 2. response, correspond
相应法 相應法 xiāngyīng fǎ corresponding dharma / mental factor
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现行 現行 xiànxíng manifest activity
现在 現在 xiànzài now, present
小王 xiǎo wáng minor kings
小劫 xiǎojié antarākalpa / intermediate kalpa
邪定 xié dìng destined to be evil
邪定聚 xié dìngjù destined to be evil
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪法 xiéfǎ false teachings
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪命 xiémìng heterodox practices
邪行 xiéxíng
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
邪婬 xiéyín to commit sexual misconduct
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
心法 xīn fǎ mental objects
信根 xìn gēn faith / the root of faith
心净 心淨 xīn jìng A Pure Mind
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
信施 xìn shī trust in charity
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice
心所 xīn suǒ a mental factor
心缘 心緣 xīn yuán cognition of the environment
行禅 行禪 xíng chán
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行佛 xíng fó Practice the Buddha's Way
行化 xíng huà to travel and teach
行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action
行菩萨道 行菩薩道 xíng pú sà dào practice the bodhisattva path
性起 xìng qǐ arising from nature
行善 xíng shàn to do good works / to perform wholesome actions
行住坐卧 行住坐臥 xíng zhù zuò wò walking, standing, sitting, and lying down
行法 xíngfǎ cultivation method
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
信力 xìnlì the power of faith / śraddhābala
信心 xìnxīn Faith
信行 xìnxíng faith and practice
心行 xīnxíng mental activity
心业 心業 xīnyè the mental karma
习气 習氣 xíqì
 1. vāsanā / latent tendencies / predisposition
 2. habitual tendency
喜舍 xǐshè
 1. to give in charity / to give alms
 2. Equanimity
 3. joyful giving
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修禅 修禪 xiū chán to meditate / to cultivate through meditation
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修禅定 修禪定 xiūchándìng to meditate / to cultivate through meditation
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修道者 xiūdào zhě spiritual practitioners
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修慧 xiūhuì Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修心 xiūxīn
 1. to cultivate one's nature
 2. Cultivating the Mind
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
xuān to teach / to instruct
xué a learner
学无学 學無學 xuéwúxué one who is still studying and one who has completed their study
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
虚空界 虛空界 xūkōng jiè visible space
xūn vāsanā / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
虚妄分别 虛妄分別 xūwàng fēnbié
 1. a dilusion / a mistaken distinction
 2. a dilusion / a mistaken distinction
虚无 虛無 xūwú nothingness, unreal
yán a garland / an adornment / avataṃsa
眼根 yǎn gēn the faculty of sight
眼清净 眼清淨 yǎn qīngjìng eye is vast and pure
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
演说 演說 yǎnshuō to expound
karma / kamma / karmic deeds / actions
业处 業處 yè chù karmasthana / kammaṭṭhāna / an object of meditation
业道 業道 yè dào karmamarga / karma-marga / path of karma / coarse of acts / way of work / activity
业力 業力 yè lì
 1. the power of karma
 2. karmic effect
业缘 業緣 yè yuán
 1. karmic conditions / karmic connections
 2. Karmic Condition
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业烦恼 業煩惱 yèfánnǎo karma-kleśa / karmic affliction
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
业因 業因 yèyīn karmic conditions
Righteousness
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
异见 異見 yì jiàn different view
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一切种智 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
已生恶 已生惡 yǐ shēng è evils that have already arisen
已生善 yǐ shēng shàn good that has already arisen
疑网 疑網 yí wǎng a web of doubt
一心不乱 一心不亂 yī xīn bù luàn
 1. Mind
 2. state of undisturbed single-mindedness
异学 異學 yì xué study of non-Buddhist worldviews
意业 意業 yì yè mental karma / actions / deeds
一智 yī zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一法 yīfǎ one dharma / one thing
意根 yìgēn the mind sense
疑悔 yíhuǐ
 1. doubt and regret
 2. to lose hope / to despair
亿劫 億劫 yìjié a kalpa
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一句 yījù
 1. a phrase / one sentence
 2. a sentence
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn an aggregate / a group
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
婬欲 yín yù sexual desire
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
yīng to accept
应机 應機 yìng jī Opportunities
应化身 應化身 yīnghuàshēn nirmita / nirmānakaya
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切皆成 yīqiè jiē chéng all will attain [Buddhahood]
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta
一切智慧 yīqiè zhìhuì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
一切诸佛 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas
一切经 一切經 yīqièjīng all scriptures
一色 yīsè
 1. ekarūpa / no difference
 2. something minute / an atom
 3. one form of practice
一生 yīshēng all one's life
一生补处 一生補處 Yīshēng bǔ chù Ekajatipratibuddha / a being that will become a Buddha in this life
一味 yīwèi
 1. one flavor [of dharma]
 2. one taste
一向 yìxiàng one direction
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
一音 yīyīn
 1. one sound / the sound of the Buddha
 2. one voice
依正 yīz hèng two kinds of retribution / direct and conditional retribution
yòng yong / function / application
yǒng Courage
勇猛 yǒngměng ardency
勇猛精进 勇猛精進 yǒngměngjīngjìn bold advance
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
右旋 yòu xuán to circumambulate in a clockwise direction
优钵罗华 優鉢羅華 yōubōluó huá utpala / blue lotus
有法 yǒufǎ something that exists
游化 遊化 yóuhuà to travel and teach
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
有为法 有為法 yǒuwèifǎ
 1. saṃskṛta / conditioned
 2. Conditioned Dharmas
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
欲法 yù fǎ with desire
欲界 yù jiè realm of desire
欲乐 欲樂 yù lè the joy of the five desires
yuàn a vow
yuán Perfect
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
愿佛 願佛 yuàn fó Buddha of the vow
圆好 圓好 yuán hǎo perfect
怨亲 怨親 yuàn qīn
 1. hate and affection
 2. Foes and Kin
圆实 圓實 yuán shí perfect suchness
远行 遠行 yuǎn xíng proceeding afar
愿行 願行 yuàn xíng cultivation and vows
怨敌 怨敵 yuàndí an enemy
怨家 yuànjiā an enemy
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
愿心 願心 yuànxīn Vow
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
欲火 yùhuǒ the fire of desire
欲漏 yùlòu kāmāsrava / sense desire / desire for sensuality
欲取 yùqǔ clinging to feelings of pleasure / kāma-upādāna
欲心 yùxīn a lustful heart
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
koan / kōan / gong'an
憎爱 憎愛 zēng ài hate and love
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增上 zēngshàng additional / increased / superior
增上果 zēngshàngguǒ adhipatiphala / predominant fruition
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
zhāo a monastic compound
zhēn True
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
zhēng Righteous
zhèng realization / adhigama
正定 zhèng dìng
 1. Right Meditative Concentration / Right Concentration
 2. Right Concentration
正观 正觀 zhèng guān right observation
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正教 zhèng jiāo correct teaching
正精进 正精進 zhèng jīngjìn Right Effort
正命 zhèng mìng
 1. Right Livelihood
 2. right livelihood
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正思惟 zhèng sīwéi Right Intention / Right Thought
正业 正業 zhèng yè
 1. Right Action
 2. Right Action
正语 正語 zhèng yǔ
 1. Right Speech
 2. Right Speech
正道 zhèngdào Right Path
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment
正说 正說 zhèngshuō proper teaching
正信 zhèngxìn
 1. to have faith
 2. Right Faith
正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom
正直心 zhèngzhí xīn honesty
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
zhī Understanding
zhì Wisdom
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Aspiration
知根 zhī gēn organs of perception
智海 zhì hǎi Ocean of Wisdom
知世间 知世間 zhī shìjiān one who knows the world
直心 zhí xīn
 1. a straightforward mind
 2. Direct
知行 zhī xíng Understanding and Practice
执持 執持 zhíchí to hold firmly
知道 zhīdào Knowing
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
智行 zhìxíng wisdom and cultivation / wisdom and practice
智障 zhìzhàng a cognitive obstruction
执着 執著 zhízhuó
 1. to cling to things as if they were real / to be bound to things
 2. attachment
知足 zhīzú Contentment
zhōng Loyalty
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
中根 zhōng gēn medium capacity of each of the six organs of sense
众圣 眾聖 zhòng shèng all sages
种智 種智 zhǒng zhì knowledge of the seed or cause of all phenomena
重担 重擔 zhòngdān a heavy load
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
中品 zhōngpǐn middle rank
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生界 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
种姓 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhòu mantra / charm / spell
zhù to attach / to abide / to dwell on
zhǔ abbot
助道 zhù dào auxiliary means / auxiliary aid
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住世 zhù shì abide in the world
住心 zhù xīn abiding in thoughts / abode of the mind
诸缘 諸緣 zhū yuán karmic conditions
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to uphold the Dharma
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
zhuó to attach / to grasp
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
资生 資生 zī shēng the necessities of life
自相 zì xiāng individual characteristics
自心 zì xīn One's Mind
自力 zìlì one's own power
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自言 zìyán to admit
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented
罪福 zuìfú offense and merit
罪过 罪過 zuìguò transgression
尊敬 zūnjìng Respectful
尊重 zūnzhòng respect
作善 zuò shàn to do good deeds