Glossary and Vocabulary for Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 2675 shí time / a period of time 時鄔波離
2 2141 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 即五苾芻
3 2123 yuē to speak / to say 爾時迦攝波告鄔波離曰
4 1818 wáng Wang 王眾
5 1769 zuò to do 爾時摩訶迦攝波作如是念
6 1296 yán to speak / to say / said 諸天等咸發聲言
7 1224 rén person / people / a human being 後世之人少智
8 1176 Buddha / Awakened One 是故當知此毘奈耶是佛所說
9 1143 jīn today / modern / present / current / this / now 我今宜可自說摩
10 1107 chù a place / location / a spot / a point
11 1103 jiàn to see 見迦攝波恭敬
12 1055 lìng to make / to cause to be / to lead 白眾令知
13 1006 gào to tell / to say / said / told 爾時迦攝波告鄔波離曰
14 995 shēng to be born / to give birth 福生
15 978 can / may / permissible 我今宜可自說摩
16 968 便 biàn convenient / handy / easy 便作
17 898 one 於王舍城有商主妻當生一子
18 881 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 此為誰說
19 881 lái to come 何故得來至此
20 877 zhōng middle 於佛教中遂設佛陀五年大會
21 874 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊於何處制第一
22 849 big / great / huge / large / major 聖者大迦攝波為上首
23 846 佛言 Fó yán the Buddha said 如佛言曰
24 803 shì matter / thing / item 百結集事
25 782 zhī to know 是故當知此毘奈耶是佛所說
26 778 desire 餘苾芻乃至畜生行婬欲者
27 743 bào newspaper 能盡報如來恩德
28 730 wén to hear 居空藥叉聞是說已
29 697 to go 汝宜更去為我覺王
30 688 method / way 羅市迦法
31 671 niàn to read aloud / to recite 爾時摩訶迦攝波作如是念
32 650 shí food / food and drink 和合時藥噉食隨情
33 622 yuán fate / predestined affinity 緣盡於斯證真滅
34 617 zài in / at
35 611 to reach 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
36 602 to enter 羅漢俱入邊際定
37 589 qián front 廣說如前
38 575 答曰 dá yuē to reply 鄔波離以清徹音答曰
39 566 shòu to suffer / to be subjected to 謂若苾芻受禁戒
40 561 zhù to dwell / to live / to reside 亦不得同住
41 522 child / son 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
42 516 tóng like / same / similar 於同梵行無有違逆亦
43 509 děng et cetera / and so on 目得迦等
44 507 wǎng to go (in a direction) 以神通力往四大制底
45 505 zhòng many / numerous 白眾令知
46 493 xíng to walk / to move 其壽行
47 491 shēn human body / torso 身荷負勞倦
48 489 suì to comply with / to follow along 於佛教中遂設佛陀五年大會
49 484 female / feminine
50 471 shàng top / a high position 廣如上說
51 467 wèn to ask 又問
52 460 néng can / able 能盡報如來恩德
53 458 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 提舍尼法
54 444 白佛 bái fó to address the Buddha 時具壽阿難陀白佛言
55 443 chí to grasp / to hold 是時帝釋即持
56 436 èr two 此名二不定
57 432 xīn heart 心生憂惱默然而住
58 425 長者 zhǎngzhě the elderly 於此國中有長者
59 423 extra / surplus / remainder 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
60 423 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多樂
61 421 luó Luo 羅市迦法
62 420 chéng a city / a town 城諸苾芻等
63 412 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 當善護持
64 410 答言 dá yán to reply 答言
65 406 阿難陀 Ānántuó Ananda / Ānanda 時大迦攝波告阿難陀曰
66 382 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者報曰
67 369 hòu after / later 滅度後
68 366 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 如是出家
69 366 suí to follow 是隨制
70 364 proper / suitable / appropriate 我今宜可自說摩
71 345 thing / matter 安置物已往竹林園
72 344 qiú to request 後因入海求諸珍
73 342 mother 作白象狀入母胎時
74 340 dialect / language / speech 說是語已
75 339 clothes / clothing 生時以奢搦迦衣裹身而出
76 331 tool / device / utensil / equipment / instrument 波離悉皆具說
77 328 yuàn to hope / to wish / to desire 無願雜修諸定正入現觀
78 322 shuǐ water 水灑穌息
79 318 bái white 如是單白
80 315 nèi inside / interior 於三峯內敷
81 312 sufficient / enough 尊者足欻然不現
82 310 聖者 shèngzhě a holy one / a saint / worthy one 聖者大迦攝波為上首
83 310 sòng to praise / to laud / to acclaim 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
84 310 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 時有婆羅門名突路拏
85 303 guò to cross / to go over / to pass 無過定中念
86 301 guān to look at / to watch / to observe 次第觀已還
87 300 爾時 ěr shí at that time 爾時迦攝波告鄔波離曰
88 300 to arise / to get up 定起
89 299 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 各持嗢鉢羅華
90 290 難陀 Nántuó Nanda 難陀足
91 285 zuò to sit 草而坐
92 283 to take / to get / to fetch 取別
93 281 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 和合時藥噉食隨情
94 279 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman 具壽鄔波離從
95 279 xiān first 此方先無
96 275 zuì crime / sin / vice 得波羅市迦罪
97 274 汝等 rǔ děng you all 汝等具壽所為
98 273 yòng to use / to apply 納衣用覆於身
99 272 to go to / to arrive / to reach 作是念已便詣王宮
100 271 miào wonderful / fantastic 入無餘依妙涅槃界
101 271 day of the month / a certain day 地那是日
102 268 sān three 於三峯內敷
103 266 wèi Eighth earthly branch 憂懷未息
104 265 four 四波羅底
105 263 tīng to listen 此是隨聽
106 249 shī teacher 彼聞教已便告其師
107 247 five 即五苾芻
108 240 bitterness / bitter flavor 此具壽遠涉長途必當疲苦
109 236 mìng life 遣我來相命
110 231 jiāo to teach / to educate / to instruct 是佛真教
111 231 shèng to beat / to win / to conquer 棄廢讀誦禪思勝
112 229 大王 dàwáng king 大王現
113 228 qǐng to ask / to inquire 人求請出家及近圓事
114 226 白言 bái yán to say 白言
115 223 yún cloud 舊云商那和修者訛
116 223 五百 wǔ bǎi five hundred 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
117 222 to allow / to permit 眾既許已
118 221 ān calm / still / quiet / peaceful 瞬便安頂上
119 220 wèi to call 謂齊整著
120 219 苾芻尼 bìchúní a nun 苾芻尼眾
121 216 rén a kernel / a pit 仁等應知
122 216 jiā house / home / residence 當得出家
123 213 qīn relatives 其阿難陀親
124 212 business / industry
125 211 xián salty / briny 時地上藥叉咸發大聲作如是說
126 210 zhǒng kind / type 是時大地六種震動
127 207 guāng light 少光
128 206 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來三藏聖教
129 205 fāng square / quadrilateral / one side 此方先無
130 200 使 shǐ to make / to cause 欲使經律義不失故
131 199 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 我今皆當恭敬供養而入涅槃
132 198 seven 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
133 196 idea 我今宜可滿大師意
134 193 è evil / vice 王性暴惡難可侵犯
135 192 soil / ground / land 王聞是語悶絕于地
136 190 shè to absorb / to assimilate 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
137 190 不能 bù néng cannot / must not / should not 世間愚癡不能了
138 189 xiàn to appear / to manifest / to become visible 大王現
139 189 大臣 dàchén chancellor / minister 雨大臣
140 187 大德 dàdé most virtuous 大德
141 185 zhì to create / to make / to manufacture 制譯
142 185 zuò seat 即昇高座告
143 185 tiān day 天咸作是念
144 184 shì room / bedroom 於室羅伐城
145 183 woman 至授花許為其婦
146 183 問曰 wèn yuē to ask 問曰
147 178 temple / monastery / vihāra 在寺
148 177 yuán garden / orchard 往竹林園見阿難陀
149 177 to reply / to answer
150 176 to wash / to bathe 金色洗裙
151 176 dìng to decide 羅漢俱入邊際定
152 175 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette
153 175 chén minister / statesman / official 王聞欲至便勅諸臣
154 175 lín a wood / a forest / a grove 殘林唯一樹
155 174 jìn to the greatest extent / utmost 能盡報如來恩德
156 174 happy / glad / cheerful / joyful 多樂
157 173 shǎo few 後世之人少智
158 172 fèng to offer / to present 三藏法師義淨奉
159 171 huǒ fire / flame 由慈定力火刀毒藥皆不能害
160 170 shā to kill / to murder / to slaughter 我等已殺惡行怨家
161 170 僧伽 sēngqié Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community 此名僧伽伐尸沙法
162 169 zhǔ owner 於王舍城有商主妻當生一子
163 167 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 時阿難陀聞已告彼苾芻曰
164 167 shě to give 念已入定捨
165 165 shì a generation
166 163 bìng ailment / sickness / illness / disease 半驛二指病
167 162 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 示諸弟子及諸大眾令生厭離
168 161 jiā jia 於羯蘭鐸迦村
169 161 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth
170 160 問言 wèn yán to ask 問言
171 159 to know / to learn about / to comprehend 及利益事悉
172 159 shī the practice of selfless giving / dāna
173 159 to stand 共立盟要
174 158 zhì to place / to lay out 貝齒之類置鉢中者
175 158 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 持律沙門多聞者
176 154 xiàng figure / image / appearance 如象溺深泥
177 154 to die 若王不見我身便嘔熱血而死
178 153 shù tree 法船傾沒法樹崩摧
179 152 nán difficult / arduous / hard 王性暴惡難可侵犯
180 152 shǒu hand 三者諸苾芻自手掘地或教人掘
181 152 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 棄廢讀誦禪思勝
182 152 shēng sound 須臾之間其聲上徹色究竟天
183 151 zéi thief 被賊軍以槊中馬
184 150 guǒ a result / a consequence 廣果
185 149 大師 dàshī venerable master / great master / master 世尊大師所有遺教
186 148 zūn to honor / to respect 尊何處說第三學處
187 147 xiǎo small / tiny / insignificant 過去世中人身卑小佛身廣大
188 147 jìng clean
189 145 hǎo good 名為無相好佛
190 145 mén door / gate / doorway / gateway 來就王門與王
191 143 弟子 dìzi disciple / follower / student 示諸弟子及諸大眾令生厭離
192 142 xiū to decorate / to embellish 世尊大悲修諸苦行是真
193 141 chú hay / fodder 芻或行一驛半驛
194 141 fragrant 此諸苾
195 141 undulations 波離悉皆具說
196 141 father
197 139 shě to give 見宮中舍棟梁摧折忽然驚覺
198 138 不知 bùzhī do not know 不知前事
199 137 róng to hold / to contain / to allow / to permit 汝可容我安置之處
200 137 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成苾芻性
201 137 zēng to increase / to add to / to augment 由是因緣天眾增盛阿蘇羅
202 136 guǎng wide / large / vast 廣如上說
203 135 huái bosom / breast 憂懷未息
204 133 xíng appearance 始從今日乃至盡形
205 133 tuó steep bank 陀國無復光彩
206 132 road / path / way 時有婆羅門名突路拏
207 132 于時 yú shí at that time 于時尊者以神力扶
208 132 biān side / boundary / edge / margin 得最後邊住涅槃處不足為
209 132 歡喜 huānxǐ joyful 魔眾歡喜
210 131 guó a country / a state / a kingdom 陀國無復光彩
211 131 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰笈多
212 131 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 廣說如前
213 131 a man / a male adult 為女夫來
214 130 to cut down 此名僧伽伐尸沙法
215 129 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 國大夫人乘鳴輅車
216 129 qíng feeling / emotion 毘子情生恨
217 128 jiě to loosen / to unfasten / to untie 依文而解不達深義
218 127 fēn to separate / to divide into parts 我已少分報佛慈恩
219 125 to join / to combine 三山還合蓋覆其身
220 125 ér son 於群鹿中有一鹿兒不能趒渡
221 125 medicine / doctor 便往醫處
222 124 power / force / strength
223 124 bǎi one hundred 百結集事
224 123 liù six 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
225 123 chù to touch / to feel 自手捉觸守持而用
226 123 guī to go back / to return 前已歸圓寂
227 123 默然 mòrán silent / speechless 心生憂惱默然而住
228 122 to leave / to depart / to go away / to part 波離悉皆具說
229 122 wife 於王舍城有商主妻當生一子
230 121 sēng a monk 佛僧
231 121 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 於同梵行無有違逆亦
232 120 根本說一切有部毘奈耶雜事 Gēnběn Shuō Yīqiè Yǒu Bù pí nài yé zá shì Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu / Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi 根本說一切有部毘奈耶雜事
233 120 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃時至無宜久留
234 120 外道 wàidào non-Buddhist 諸外道等生誹謗耶
235 120 共相 gòng xiāng common phase 共相議曰
236 120 wài outside 除斯真法外
237 118 ài to love 宜當保愛
238 118 huàn to call 後人喚為尊足
239 118 飲食 yǐn shí food and drink 通噉諸飲食廣如前說
240 116 zhòng heavy 脇而臥重壘雙足
241 116 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 由是因緣天眾增盛阿蘇羅
242 115 rǎn to be contagious / to catch (illness) 於染瞋
243 115 huā Hua 妙花婆羅門事
244 114 世間 shìjiān world / the human world 以願力故觀察世間還從
245 111 迦攝波 jiāshèbō Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 爾時迦攝波告鄔波離曰
246 111 shè to set up / to establish 於佛教中遂設佛陀五年大會
247 111 bǎo a jewel / gem / a treasure 酪漿坐具寶
248 110 女人 nǚrén woman / women 汝知世尊不許女人
249 110 jīng to go through / to experience 妄執於經義
250 110 shòu to teach 我今宜以世尊所授糞掃
251 109 zhái residence / dwelling / home 明日就宅受我微供
252 109 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 香醉山中有諸大龍
253 109 sǔn to injure 所作衰損
254 109 說法 shuō fǎ a statement / wording 等略說法已
255 107 zhèng proof 聞是語已便證阿羅漢果
256 106 jiǔ old 觀察世尊所說教法得久住
257 106 to lie 脇而臥重壘雙足
258 106 different / other 述異宗
259 105 niú an ox / a cow / a bull 唯具壽牛主今未來至
260 105 to raise animals 形貯畜不淨財耶
261 105 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 緣盡於斯證真滅
262 105 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka 生大悲惱作如是語
263 105 shí real / true 實爾
264 105 a device / a tool / a utensil / an implement 怒更下刀斧諸雜器仗
265 104 to connect / to relate 生清淨信常繫心者
266 104 hair 時地上藥叉咸發大聲作如是說
267 102 zào to make / to build / to manufacture 可於其上造窣覩波
268 101 speed 宜速來赴
269 101 chóng an invertebrate / a worm 蠅蟲不食無有是處
270 101 to strike / to hit / to beat 因打擲多有損壞
271 101 門第 méndì family status 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
272 100 eight 於佛所受持八萬法蘊
273 100 to gather / to collect 集世尊第二學處
274 100 無有 wú yǒu there is not 於同梵行無有違逆亦
275 100 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 者舍利子
276 100 jīn gold 皆可拔取欝金香根
277 100 huò to reap / to harvest
278 99 shēn deep 如象溺深泥
279 99 gain / advantage / benefit 以利智金剛
280 98 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 香末
281 98 zhì wisdom / knowledge / understanding 後世之人少智
282 98 yōu to worry / to be concerned 憂懷未息
283 98 城中 chéngzhōng Chengzhong 舁入城中安妙堂上
284 97 tāi fetus / litter 作白象狀入母胎時
285 97 chéng to fill 由是因緣天眾增盛阿蘇羅
286 96 dào way / road / path 可道名
287 96 color 色不是我
288 95 popular / common 於俗眾中對諸女前現佛陰藏相
289 94 觀察 guānchá to observe / to look carefully 以願力故觀察世間還從
290 94 jiā gha / ga 彼薄伽
291 94 hair 爾時會中有一婆羅門名曰黃髮摩納婆
292 94 shì to release / to set free 此是釋
293 94 tóu head 拘勿頭華
294 93 諸天 zhūtiān devas 諸天等咸發聲言
295 93 應作 yīngzuò a manifestation 所應作者依如來說並已作了
296 93 night 於其中夜將入涅槃
297 93 qiān one thousand 千大千世間三種震動
298 92 第一 dì yī first 世尊於何處制第一
299 92 to vomit / to throw up 如是等悉皆除滅棄捨變吐
300 92 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 諸苾芻等將為清淨皆共遵行
301 91 míng bright / brilliant 明照除眾闇
302 91 童子 tóngzǐ boy 以村中童子而為侍者
303 91 fàn to commit crime / to violate 於僧伽得無愆犯
304 91 měng ferocious / fierce / violent 闡陀苾芻性懷猛惡多瞋造次
305 91 近圓 jìn yuán full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā 受近圓
306 90 bottom / base / end 九十波逸底迦法
307 90 chuáng bed 床臥之具所須易得
308 89 乞食 qǐshí to beg for food 鉢入村乞食
309 89 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 我今皆當恭敬供養而入涅槃
310 89 zhí straight 我取直路而去
311 88 jìng to respect /to honor 敬順大師入圓寂
312 88 fēng wind 燈被無明風吹令滅耶
313 88 shí knowledge / understanding 將非大悲世尊捨諸含識
314 87 to cover 納衣用覆於身
315 87 to criticize 共相議曰
316 87 residence / dwelling 居空藥叉聞是說已
317 86 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 頂禮
318 86 住處 zhùchù residence / dwelling 國有牟論荼山可造住處
319 86 to break / to ruin / to destroy 解自身令破
320 86 silent 莫能加報默
321 86 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 所應作者已成辦
322 86 滿 mǎn full 我涅槃後滿百歲時
323 85 xián virtuous / worthy 彼善賢先證圓寂
324 85 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 國大夫人前致
325 85 太子 tàizǐ a crown prince 次為太子
326 84 xué to study / to learn 唯阿難陀獨居學地
327 84 jìn nearby 此阿難陀近離世尊
328 84 disease / sickness / ailment 現身有疾支節不安
329 83 nǎo to be angry / to hate 生大悲惱作如是語
330 82 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 時地上藥叉咸發大聲作如是說
331 82 命終 mìng zhōng to die / to end a life 佛七日便即命終
332 82 to protect / to guard 此云小護
333 82 grandmother 梵云薩婆迦摩
334 82 gōng to present to / to supply / to provide 如是供
335 81 異時 yìshí past time 於異時
336 81 白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana 具白王知
337 80 一面 yīmiàn one side 却住一面白言
338 80 abdomen / stomach / belly
339 80 提供 tígōng to supply / to provide 伽耶山基金會提供
340 80 yáo distant / remote 亦復遙禮請為留身
341 80 賢首 xiánshǒu Sage Chief 賢首
342 79 希有 xīyǒu uncommon 大希有
343 79 huàn to suffer from a misfortune 往重患村中
344 79 xiǎng to think 作光明想正念起想
345 79 鹿 deer 施鹿林中
346 79 dài to treat / to entertain / to receive guests 待王覺後為
347 78 liǎng two 兩處和解不相爭
348 78 chí a pool / a pond 斯不遠有大華池名曰曼陀枳爾
349 78 安樂 ānlè peaceful and happy / content 令苾芻僧伽得安樂住故
350 78 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 無訶厭
351 78 to associate with / be near 我比曾聞此大沙
352 78 apparatus 見佛身即便淚落霑污尊儀
353 77 horse 王乘象馬
354 77 其事 qí shì that thing / this thing 其事云何
355 76 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 時諸苾芻作不淨事將為
356 76 隨處 suíchù everywhere / anywhere 謂喜愛俱行隨處生染
357 75 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如密室不壞而住
358 75 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 唯願於此為留身
359 75 xìng gender 王性暴惡難可侵犯
360 75 羯磨 jiémó karma 白二羯磨
361 75 hēi black 如月漸黑
362 74 shǔ to count 此諸天眾其數幾何
363 74 shí ten 卷第四十
364 74 past / former times 我昔曾聞古仙梵
365 74 不見 bújiàn to not see 若王不見我身便嘔熱血而死
366 74 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 尊或於王宮聚落
367 73 fàng to put / to place 昇於虛空現十八變放
368 73 六眾 liù zhòng group of six monastics 為六眾
369 73 chà to differ 可為方便應差
370 73 nán male 男可擎輿
371 72 huì can / be able to 皆來集會住廣嚴城
372 72 máo hair / fur / feathers 毛竪心驚怖
373 72 kāi to open 山即為開
374 71 xìng fortunate / lucky 其餘炭燼幸願與我
375 71 bàn half 半與廣嚴城眾
376 71 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 與九十六俱胝聲聞
377 71 非法 fēifǎ illegal 一者時諸苾芻作非法不和羯磨
378 70 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 貨安隱迴還
379 70 bone 超越骨山
380 70 yǐn to drink 吾欲須飲并
381 70 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 於王舍城有商主妻當生一子
382 69 jiù old / ancient 舊云商那和修者訛
383 69 雙足 shuāng zú both feet / two-legged 脇而臥重壘雙足
384 69 喬答摩 qiáodámó Gautama / Gotama 門喬答摩氏
385 69 dié to repeat / to duplicate 以白疊絮先用裹體
386 69 何所 hésuǒ where / what place 今何所須
387 69 佛教 fójiào Buddhism 於佛教中遂設佛陀五年大會
388 68 方便 fāngbiàn convenient 方便說法令歡喜已
389 68 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 來何處制不許為
390 68 cūn village 於羯蘭鐸迦村
391 68 to seek / to search 應向餘家如教往覓
392 67 cún to exist / to survive 身存之日聲聞
393 67 Tu 十者諸苾芻躬持好鉢塗拭香華
394 67 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 重帖而自受用
395 67 liú to flow / to spread / to circulate 或流清水或放火光
396 67 xìn to believe / to trust 雖信顛倒解
397 67 nián year 於佛教中遂設佛陀五年大會
398 67 鄔波難陀 Wūbōnántuó Upananda 時具壽鄔波難陀來見染衣
399 67 不為 bùwéi to not do 不為殺害廣如前說
400 67 shāng commerce / trade 於王舍城有商主妻當生一子
401 66 父母 fùmǔ parents / mother and father 猶如父母憐赤子
402 66 第二 dì èr second 世尊何處說第二學處
403 66 xián hatred 皆生嫌恥
404 66 shēn to extend 布於牙上以申供養
405 66 yào to want / to wish for 共立盟要
406 66 to apply / to smear 於三峯內敷
407 66 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 不有如來諸
408 66 clothes / dress / garment 迦牟尼應正等覺所披僧伽胝服
409 66 合掌 hézhǎng to join palms 禮尊雙足合掌白言
410 66 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 依空閑處依止離欲
411 66 to doubt / to disbelieve 佇立門首斷諸疑
412 65 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 諸阿羅漢俱入邊際定
413 65 jié take by force / to coerce 第六分與劫比羅城諸釋迦子
414 65 qiǎn to send / to dispatch 遣我來相命
415 64 zhē to cover up / to hide / to conceal 第三分與遮羅博
416 64 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量淨
417 64 kàn to see / to look 看其形勢定受
418 64 chēn to glare at in anger 恐王瞋責刑
419 64 suǒ to search / to inquire 已勅索智馬
420 64 衣鉢 yībō robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk 我等當以衣鉢
421 64 cái money / wealth / riches / valuables 於佛法內四攝行中已作財攝
422 64 羅門 luómén Brahman 羅門於一園中
423 63 gōng a palace 一在阿羅摩邑海龍王宮
424 63 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 今欲為君陳其損益
425 63 shū book 我先曾讀尚古之書
426 63 to wear 謂齊整披三衣
427 63 gēn origin / cause / basis 大樹斬斷其根
428 63 to beg / to request 乞諸金寶貝齒之類
429 63 fáng a room
430 63 具足 jùzú complete / full / perfect 具足愛
431 63 人眾 rénzhòng many people / crowds of people 時廣嚴城所有人眾
432 62 shòu old age / long life 其壽行
433 62 huài bad / spoiled / broken / defective 猶如密室不壞而住
434 62 遊行 yóuxíng to march / to parade / to demonstrate 遊行至廣嚴城
435 62 reason / logic / truth 理無復疑惑得預流果
436 61 to stop 梵云訖里瑟拏
437 61 kōng empty / void / hollow 居空藥叉聞是說已
438 61 shī to lose 欲使經律義不失故
439 61 duò to fall / to sink 山峰皆墜墮
440 61 varied / complex / not simple 怒更下刀斧諸雜器仗
441 61 zāo to come across / to meet with / to encounter 不爾者當遭屠害
442 61 shèng divine / holy / sacred / ārya 聖悉皆滅度遂生譏議
443 60 good fortune / happiness / luck 福生
444 60 dào to arrive 爾時善賢起徹到心
445 60 tián \N 時有露形通披毛緂
446 60 shǔ to belong to / be subordinate to 屬王睡
447 60 niǎo bird 猶如殼中鳥
448 60 xīn new / fresh / modern 新者不齊行
449 60 to be terrified / to be afraid / to be frightened 降注洪雨來怖尊者
450 60 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 是時圓滿告使者曰
451 60 lǎo old / aged / elderly / aging 阿難陀老闇
452 60 yuǎn far / distant 及四遠來商客之類
453 59 世主 shì zhǔ Lord of the world / Brahmā 然大世主是佛姨母
454 59 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生並皆纂集
455 59 人間 rénjiān the human world / the world 與五百弟子人間
456 59 kǒng fearful / apprehensive 恐王瞋責刑
457 59 to think / consider / to ponder 繫念思察
458 59 huá Chinese 各持嗢鉢羅華
459 59 huān happy / pleased / glad 心生歡
460 59 zhōu a continent 水中變為洲地四絕人蹤
461 59 to hand over to 所有佛教轉付於彼
462 59 sòng to deliver / to carry / to give
463 59 zhǐ to stop / to halt 世尊令我此處居止
464 59 shōu to receive / to accept 共收舍利盛金瓶中置七寶輿上
465 58 釋子 shì zǐ sons of Śākyamuni / disciples of the Buddha 我等曾聞沙門釋子性懷
466 58 responsibility / duty 恐王瞋責刑
467 58 to adjoin / to border 毘子
468 58 hot 無熱
469 58 shì to attend on 阿難陀苾芻比親侍佛
470 58 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 即現種種神通之事
471 58 capacity / degree / a standard / a measure 如是應度
472 58 安置 ānzhì to find a place for / to arrange for 安置物已往竹林園
473 58 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 斷諸煩惱證阿羅漢
474 58 què a watchtower 今並纂集無遺闕
475 57 shān a mountain / a hill / a peak 山即為開
476 57 wéi to disobey / to violate / to defy
477 57 chéng to mount / to climb onto 乘空而來到尊者所
478 57 不敢 bùgǎn to not dare 我今不敢
479 57 作者 zuòzhě author / writer / composer 作者受者悉皆無
480 56 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉以教法付囑於汝
481 56 宿 to lodge / to stay overnight 耆年宿德
482 56 to lift / to hold up / to raise 如箭射心舉
483 56 逝多林 shìduōlín Jetavana 芻持此容儀至逝多林
484 56 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 為令正法得增長
485 56 學處 xuéchù training / training in conduct / rules of conduct / śikṣāpada / sikkhāpada / siksapada 學處
486 56 hài to injure / to harm to 由慈定力火刀毒藥皆不能害
487 56 shuì to sleep 屬王睡
488 56 jiā to add 即往其國加趺
489 56 liàng a quantity / an amount 所有言說量無邊
490 55 to see / to observe / to witness 覩史
491 55 to be fond of / to like 喜不勝抃躍
492 55 齒木 chǐmù a piece of wood used for cleaning teeth 敷設座席置清淨水土屑齒木已
493 55 píng a bottle 瓶絡
494 55 圓滿 yuánmǎn satisfactory 具壽圓滿
495 55 行雨 xíngyǔ Varṣakāra / Varsakara / Vassakāra 時王見已問行雨言
496 55 to rub 我今宜可自說摩
497 55 huò to confuse / to mislead / to baffle 饒益眾生離諸惑
498 55 tōng to go through / to open 為我通王
499 54 meaning / sense 欲使經律義不失故
500 54 上座 shàngzuò sthavira / elder 即詣上座處蹲踞合掌

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 3093 I / me / my 我已結集
2 2675 shí time / a period of time 時鄔波離
3 2494 in / at 世尊於何處制第一
4 2286 zhū all / many / various 諸阿
5 2141 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 即五苾芻
6 2137 shì is / are / am / to be 說是語已
7 2132 yǒu is / are / to exist 有慚愧者皆攝受
8 2123 yuē to speak / to say 爾時迦攝波告鄔波離曰
9 2052 wèi for / to 此為誰說
10 1973 not / no 裙不太高不太下
11 1892 that / those 所有佛教轉付於彼
12 1882 this / these 此為誰說
13 1818 wáng Wang 王眾
14 1769 zuò to do 爾時摩訶迦攝波作如是念
15 1701 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 餘苾芻乃至畜生行婬欲者
16 1510 already / afterwards 說是語已
17 1504 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 依文而解不達深義
18 1486 his / hers / its / theirs 須臾之間其聲上徹色究竟天
19 1432 ruò to seem / to be like / as 謂若苾芻受禁戒
20 1397 yīng should / ought 如是應度
21 1297 so as to / in order to 鄔波離以清徹音答曰
22 1296 yán to speak / to say / said 諸天等咸發聲言
23 1236 you / thou 汝今知不
24 1224 rén person / people / a human being 後世之人少智
25 1186 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 世尊所說最初學處
26 1185 promptly / right away / immediately 即五苾芻
27 1176 Buddha / Awakened One 是故當知此毘奈耶是佛所說
28 1171 zhī him / her / them / that 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
29 1143 jīn today / modern / present / current / this / now 我今宜可自說摩
30 1132 de potential marker 得波羅市迦罪
31 1107 chù a place / location / a spot / a point
32 1103 jiàn to see 見迦攝波恭敬
33 1055 lìng to make / to cause to be / to lead 白眾令知
34 1030 and 與五百阿羅漢
35 1010 no 無訶厭
36 1006 gào to tell / to say / said / told 爾時迦攝波告鄔波離曰
37 995 shēng to be born / to give birth 福生
38 978 can / may / permissible 我今宜可自說摩
39 968 便 biàn convenient / handy / easy 便作
40 917 such as / for example / for instance 廣如上說
41 898 one 於王舍城有商主妻當生一子
42 888 jiē all / each and every / in all cases 於所了義皆
43 881 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 此為誰說
44 881 lái to come 何故得來至此
45 877 zhōng middle 於佛教中遂設佛陀五年大會
46 874 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊於何處制第一
47 871 dāng to be / to act as / to serve as 是故當知此毘奈耶是佛所說
48 851 zhì to / until 涅槃時至無宜久留
49 849 big / great / huge / large / major 聖者大迦攝波為上首
50 846 佛言 Fó yán the Buddha said 如佛言曰
51 812 如是 rúshì thus / so 爾時摩訶迦攝波作如是念
52 803 shì matter / thing / item 百結集事
53 782 zhī to know 是故當知此毘奈耶是佛所說
54 778 desire 餘苾芻乃至畜生行婬欲者
55 743 bào newspaper 能盡報如來恩德
56 730 wén to hear 居空藥叉聞是說已
57 697 to go 汝宜更去為我覺王
58 688 method / way 羅市迦法
59 671 niàn to read aloud / to recite 爾時摩訶迦攝波作如是念
60 662 gòng together 共集
61 650 shí food / food and drink 和合時藥噉食隨情
62 622 yuán fate / predestined affinity 緣盡於斯證真滅
63 617 zài in / at
64 611 to reach 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
65 602 to enter 羅漢俱入邊際定
66 601 what / where / which 何因緣故大地震
67 591 already / since 諸阿羅漢既結集已
68 589 qián front 廣說如前
69 575 答曰 dá yuē to reply 鄔波離以清徹音答曰
70 571 again / more / repeatedly
71 566 shòu to suffer / to be subjected to 謂若苾芻受禁戒
72 561 zhù to dwell / to live / to reside 亦不得同住
73 545 also / too 於同梵行無有違逆亦
74 522 child / son 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
75 516 tóng like / same / similar 於同梵行無有違逆亦
76 509 děng et cetera / and so on 目得迦等
77 507 wǎng to go (in a direction) 以神通力往四大制底
78 505 zhòng many / numerous 白眾令知
79 497 naturally / of course / certainly 自餘學處
80 493 xíng to walk / to move 其壽行
81 492 chū to go out / to leave 生時以奢搦迦衣裹身而出
82 491 shēn human body / torso 身荷負勞倦
83 489 suì to comply with / to follow along 於佛教中遂設佛陀五年大會
84 488 jiāng will / shall (future tense) 心懷悲感將圓寂
85 484 female / feminine
86 483 huò or / either / else 尊或於王宮聚落
87 471 shàng top / a high position 廣如上說
88 467 wèn to ask 又問
89 460 néng can / able 能盡報如來恩德
90 458 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 提舍尼法
91 444 白佛 bái fó to address the Buddha 時具壽阿難陀白佛言
92 443 chí to grasp / to hold 是時帝釋即持
93 436 èr two 此名二不定
94 436 gèng more / even more 汝宜更去為我覺王
95 432 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 以願力故觀察世間還從
96 432 xīn heart 心生憂惱默然而住
97 430 yóu follow / from / it is for...to 由是因緣天眾增盛阿蘇羅
98 425 長者 zhǎngzhě the elderly 於此國中有長者
99 423 extra / surplus / remainder 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
100 423 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多樂
101 421 luó Luo 羅市迦法
102 420 chéng a city / a town 城諸苾芻等
103 412 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 當善護持
104 410 答言 dá yán to reply 答言
105 406 阿難陀 Ānántuó Ananda / Ānanda 時大迦攝波告阿難陀曰
106 382 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者報曰
107 379 cóng from 以願力故觀察世間還從
108 372 this / such
109 369 hòu after / later 滅度後
110 368 xiāng each other / one another / mutually 及邊際定空無相
111 366 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 如是出家
112 366 suí to follow 是隨制
113 364 proper / suitable / appropriate 我今宜可自說摩
114 359 hái also / in addition / more 以願力故觀察世間還從
115 345 thing / matter 安置物已往竹林園
116 344 qiú to request 後因入海求諸珍
117 342 mother 作白象狀入母胎時
118 340 dialect / language / speech 說是語已
119 340 fēi not / non- / un- 自非擾亂龍難調
120 339 clothes / clothing 生時以奢搦迦衣裹身而出
121 331 tool / device / utensil / equipment / instrument 波離悉皆具說
122 328 yuàn to hope / to wish / to desire 無願雜修諸定正入現觀
123 322 shuǐ water 水灑穌息
124 318 bái white 如是單白
125 315 nèi inside / interior 於三峯內敷
126 312 sufficient / enough 尊者足欻然不現
127 311 即便 jíbiàn even if / even though 即便入定三峯覆身
128 310 聖者 shèngzhě a holy one / a saint / worthy one 聖者大迦攝波為上首
129 310 sòng to praise / to laud / to acclaim 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
130 310 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 時有婆羅門名突路拏
131 309 rán correct / right / certainly 尊者足欻然不現
132 304 míng measure word for people 此名波
133 303 guò to cross / to go over / to pass 無過定中念
134 301 guān to look at / to watch / to observe 次第觀已還
135 300 爾時 ěr shí at that time 爾時迦攝波告鄔波離曰
136 300 to arise / to get up 定起
137 299 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 各持嗢鉢羅華
138 295 he / him 及世俗智苫摩他
139 295 necessary / must 床臥之具所須易得
140 290 難陀 Nántuó Nanda 難陀足
141 285 zuò to sit 草而坐
142 283 to take / to get / to fetch 取別
143 281 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 和合時藥噉食隨情
144 279 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman 具壽鄔波離從
145 279 xiān first 此方先無
146 275 zuì crime / sin / vice 得波羅市迦罪
147 274 汝等 rǔ děng you all 汝等具壽所為
148 273 yòng to use / to apply 納衣用覆於身
149 272 to go to / to arrive / to reach 作是念已便詣王宮
150 271 miào wonderful / fantastic 入無餘依妙涅槃界
151 271 do not 拘勿頭華
152 271 day of the month / a certain day 地那是日
153 268 final interogative 馱耶教
154 268 sān three 於三峯內敷
155 266 wèi Eighth earthly branch 憂懷未息
156 265 four 四波羅底
157 263 tīng to listen 此是隨聽
158 262 yòu again / also 又復告曰
159 259 乃至 nǎizhì and even 餘苾芻乃至畜生行婬欲者
160 252 云何 yúnhé why 其事云何
161 249 shī teacher 彼聞教已便告其師
162 247 five 即五苾芻
163 244 xià next 裙不太高不太下
164 242 shéi who / whoever 此為誰說
165 240 bitterness / bitter flavor 此具壽遠涉長途必當疲苦
166 238 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常著奢搦迦
167 237 according to 依文而解不達深義
168 236 mìng life 遣我來相命
169 233 bèi by 將非十力無畏被無常鬼之所吞耶
170 231 jiāo to teach / to educate / to instruct 是佛真教
171 231 shèng to beat / to win / to conquer 棄廢讀誦禪思勝
172 229 大王 dàwáng king 大王現
173 228 qǐng to ask / to inquire 人求請出家及近圓事
174 227 ěr thus / so / like that 實爾
175 226 白言 bái yán to say 白言
176 223 yún cloud 舊云商那和修者訛
177 223 五百 wǔ bǎi five hundred 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
178 222 to allow / to permit 眾既許已
179 222 yīn because 因即名為奢搦
180 221 ān calm / still / quiet / peaceful 瞬便安頂上
181 220 wèi to call 謂齊整著
182 219 苾芻尼 bìchúní a nun 苾芻尼眾
183 216 zhe indicates that an action is continuing 謂齊整著
184 216 rén a kernel / a pit 仁等應知
185 216 jiā house / home / residence 當得出家
186 216 所有 suǒyǒu all 所有言說量無邊
187 213 qīn relatives 其阿難陀親
188 213 yuè more 乖越正理
189 212 business / industry
190 211 xián salty / briny 時地上藥叉咸發大聲作如是說
191 210 zhǒng kind / type 是時大地六種震動
192 210 我等 wǒděng we 我等居人且蒙安隱
193 207 guāng light 少光
194 206 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來三藏聖教
195 205 fāng square / quadrilateral / one side 此方先無
196 201 悉皆 xījiē all 波離悉皆具說
197 201 xiàng towards / to 由是已向廣嚴城
198 200 使 shǐ to make / to cause 欲使經律義不失故
199 199 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 我今皆當恭敬供養而入涅槃
200 198 seven 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
201 198 each 各持嗢鉢羅華
202 196 idea 我今宜可滿大師意
203 193 bìng and / furthermore / also 并餘舍利塔處至誠供養
204 193 è evil / vice 王性暴惡難可侵犯
205 192 soil / ground / land 王聞是語悶絕于地
206 190 shè to absorb / to assimilate 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
207 190 不能 bù néng cannot / must not / should not 世間愚癡不能了
208 189 xiàn to appear / to manifest / to become visible 大王現
209 189 大臣 dàchén chancellor / minister 雨大臣
210 187 大德 dàdé most virtuous 大德
211 185 zhì to create / to make / to manufacture 制譯
212 185 zuò seat 即昇高座告
213 185 tiān day 天咸作是念
214 184 shì room / bedroom 於室羅伐城
215 183 woman 至授花許為其婦
216 183 問曰 wèn yuē to ask 問曰
217 178 temple / monastery / vihāra 在寺
218 177 yuán garden / orchard 往竹林園見阿難陀
219 177 to reply / to answer
220 176 to wash / to bathe 金色洗裙
221 176 dìng to decide 羅漢俱入邊際定
222 175 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette
223 175 chén minister / statesman / official 王聞欲至便勅諸臣
224 175 lín a wood / a forest / a grove 殘林唯一樹
225 174 jìn to the greatest extent / utmost 能盡報如來恩德
226 174 happy / glad / cheerful / joyful 多樂
227 173 shǎo few 後世之人少智
228 173 a time
229 172 fèng to offer / to present 三藏法師義淨奉
230 171 huǒ fire / flame 由慈定力火刀毒藥皆不能害
231 170 shā to kill / to murder / to slaughter 我等已殺惡行怨家
232 170 僧伽 sēngqié Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community 此名僧伽伐尸沙法
233 169 zhǔ owner 於王舍城有商主妻當生一子
234 167 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 時阿難陀聞已告彼苾芻曰
235 167 shě to give 念已入定捨
236 165 shì a generation
237 164 suī although / even though 雖信顛倒解
238 164 wěi yes 唯願於此為留身
239 163 bìng ailment / sickness / illness / disease 半驛二指病
240 162 extremely / very 聞極憂慼
241 162 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 示諸弟子及諸大眾令生厭離
242 161 jiā jia 於羯蘭鐸迦村
243 161 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth
244 160 問言 wèn yán to ask 問言
245 159 to know / to learn about / to comprehend 及利益事悉
246 159 shī the practice of selfless giving / dāna
247 159 to stand 共立盟要
248 158 zhì to place / to lay out 貝齒之類置鉢中者
249 158 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 持律沙門多聞者
250 156 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 便共觀察乃見迦攝波入於涅槃
251 154 xiàng figure / image / appearance 如象溺深泥
252 154 to die 若王不見我身便嘔熱血而死
253 153 shù tree 法船傾沒法樹崩摧
254 152 chú except / besides 為作明燈除眼曀
255 152 nán difficult / arduous / hard 王性暴惡難可侵犯
256 152 shǒu hand 三者諸苾芻自手掘地或教人掘
257 152 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 棄廢讀誦禪思勝
258 152 shēng sound 須臾之間其聲上徹色究竟天
259 151 zéi thief 被賊軍以槊中馬
260 150 guǒ a result / a consequence 廣果
261 149 大師 dàshī venerable master / great master / master 世尊大師所有遺教
262 148 zūn to honor / to respect 尊何處說第三學處
263 147 xiǎo small / tiny / insignificant 過去世中人身卑小佛身廣大
264 147 jìng clean
265 145 hǎo good 名為無相好佛
266 145 mén door / gate / doorway / gateway 來就王門與王
267 143 弟子 dìzi disciple / follower / student 示諸弟子及諸大眾令生厭離
268 142 xiū to decorate / to embellish 世尊大悲修諸苦行是真
269 141 chú hay / fodder 芻或行一驛半驛
270 141 fragrant 此諸苾
271 141 undulations 波離悉皆具說
272 141 father
273 139 shě to give 見宮中舍棟梁摧折忽然驚覺
274 138 如何 rúhé how / what way / what 如何今者復屬悲哀
275 138 不知 bùzhī do not know 不知前事
276 137 róng to hold / to contain / to allow / to permit 汝可容我安置之處
277 137 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成苾芻性
278 137 zēng to increase / to add to / to augment 由是因緣天眾增盛阿蘇羅
279 136 guǎng wide / large / vast 廣如上說
280 135 huái bosom / breast 憂懷未息
281 135 bié do not / must not 取別
282 133 隨意 suíyì as one wishes 是作隨意及以諸事乃至雜事
283 133 xíng appearance 始從今日乃至盡形
284 133 how can it be that? 豈令正
285 133 tuó steep bank 陀國無復光彩
286 132 road / path / way 時有婆羅門名突路拏
287 132 何故 hégù what reason 何故得來至此
288 132 于時 yú shí at that time 于時尊者以神力扶
289 132 biān side / boundary / edge / margin 得最後邊住涅槃處不足為
290 132 歡喜 huānxǐ joyful 魔眾歡喜
291 131 guó a country / a state / a kingdom 陀國無復光彩
292 131 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰笈多
293 131 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 廣說如前
294 131 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故當知此毘奈耶是佛所說
295 131 a man / a male adult 為女夫來
296 130 to cut down 此名僧伽伐尸沙法
297 130 certainly / must / will / necessarily 必不共分
298 129 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 國大夫人乘鳴輅車
299 129 qíng feeling / emotion 毘子情生恨
300 128 jiě to loosen / to unfasten / to untie 依文而解不達深義
301 127 fēn to separate / to divide into parts 我已少分報佛慈恩
302 125 to join / to combine 三山還合蓋覆其身
303 125 ér son 於群鹿中有一鹿兒不能趒渡
304 125 medicine / doctor 便往醫處
305 124 power / force / strength
306 124 bǎi one hundred 百結集事
307 123 liù six 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
308 123 chù to touch / to feel 自手捉觸守持而用
309 123 guī to go back / to return 前已歸圓寂
310 123 le completion of an action 世間愚癡不能了
311 123 默然 mòrán silent / speechless 心生憂惱默然而住
312 123 qiě moreover / also 我等居人且蒙安隱
313 122 to leave / to depart / to go away / to part 波離悉皆具說
314 122 entirely / without exception 羅漢俱入邊際定
315 122 wife 於王舍城有商主妻當生一子
316 122 jiù right away 來就王門與王
317 122 céng once / already / former / previously 我比曾聞此大沙
318 121 sēng a monk 佛僧
319 121 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 於同梵行無有違逆亦
320 120 根本說一切有部毘奈耶雜事 Gēnběn Shuō Yīqiè Yǒu Bù pí nài yé zá shì Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu / Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi 根本說一切有部毘奈耶雜事
321 120 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃時至無宜久留
322 120 外道 wàidào non-Buddhist 諸外道等生誹謗耶
323 120 共相 gòng xiāng common phase 共相議曰
324 120 wài outside 除斯真法外
325 119 běn measure word for books 本云末田地那
326 118 ài to love 宜當保愛
327 118 huàn to call 後人喚為尊足
328 118 飲食 yǐn shí food and drink 通噉諸飲食廣如前說
329 116 zhòng heavy 脇而臥重壘雙足
330 116 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 由是因緣天眾增盛阿蘇羅
331 116 zhǎng director / chief / head / elder 長阿笈摩
332 115 rǎn to be contagious / to catch (illness) 於染瞋
333 115 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 壓九峪口
334 115 huā Hua 妙花婆羅門事
335 114 duàn absolutely / decidedly 求證涅槃斷生死
336 114 世間 shìjiān world / the human world 以願力故觀察世間還從
337 112 bìng and / furthermore / also 今並纂集無遺闕
338 111 迦攝波 jiāshèbō Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 爾時迦攝波告鄔波離曰
339 111 shè to set up / to establish 於佛教中遂設佛陀五年大會
340 111 bǎo a jewel / gem / a treasure 酪漿坐具寶
341 110 女人 nǚrén woman / women 汝知世尊不許女人
342 110 jīng to go through / to experience 妄執於經義
343 110 shòu to teach 我今宜以世尊所授糞掃
344 109 zhái residence / dwelling / home 明日就宅受我微供
345 109 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 香醉山中有諸大龍
346 109 何處 héchǔ where 世尊於何處制第一
347 109 sǔn to injure 所作衰損
348 109 說法 shuō fǎ a statement / wording 等略說法已
349 107 zhèng proof 聞是語已便證阿羅漢果
350 106 jiǔ old 觀察世尊所說教法得久住
351 106 to lie 脇而臥重壘雙足
352 106 different / other 述異宗
353 105 niú an ox / a cow / a bull 唯具壽牛主今未來至
354 105 to raise animals 形貯畜不淨財耶
355 105 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 緣盡於斯證真滅
356 105 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka 生大悲惱作如是語
357 105 shí real / true 實爾
358 105 a device / a tool / a utensil / an implement 怒更下刀斧諸雜器仗
359 104 to connect / to relate 生清淨信常繫心者
360 104 dàn but / yet / however 汝但依舊如是誦持
361 104 hair 時地上藥叉咸發大聲作如是說
362 102 zào to make / to build / to manufacture 可於其上造窣覩波
363 102 chū at first / at the beginning / initially 此是初制
364 101 speed 宜速來赴
365 101 chóng an invertebrate / a worm 蠅蟲不食無有是處
366 101 to strike / to hit / to beat 因打擲多有損壞
367 101 門第 méndì family status 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七
368 100 eight 於佛所受持八萬法蘊
369 100 to gather / to collect 集世尊第二學處
370 100 無有 wú yǒu there is not 於同梵行無有違逆亦
371 100 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 者舍利子
372 100 jīn gold 皆可拔取欝金香根
373 100 huò to reap / to harvest
374 99 shēn deep 如象溺深泥
375 99 gain / advantage / benefit 以利智金剛
376 98 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 香末
377 98 zhì wisdom / knowledge / understanding 後世之人少智
378 98 duì to / toward 對大眾前告阿難陀曰
379 98 yōu to worry / to be concerned 憂懷未息
380 98 城中 chéngzhōng Chengzhong 舁入城中安妙堂上
381 97 tāi fetus / litter 作白象狀入母胎時
382 97 chéng to fill 由是因緣天眾增盛阿蘇羅
383 96 that 陣那苾芻
384 96 dào way / road / path 可道名
385 96 color 色不是我
386 95 popular / common 於俗眾中對諸女前現佛陰藏相
387 94 觀察 guānchá to observe / to look carefully 以願力故觀察世間還從
388 94 jiā gha / ga 彼薄伽
389 94 hair 爾時會中有一婆羅門名曰黃髮摩納婆
390 94 shì to release / to set free 此是釋
391 94 tóu head 拘勿頭華
392 93 諸天 zhūtiān devas 諸天等咸發聲言
393 93 應作 yīngzuò a manifestation 所應作者依如來說並已作了
394 93 night 於其中夜將入涅槃
395 93 qiān one thousand 千大千世間三種震動
396 92 第一 dì yī first 世尊於何處制第一
397 92 to vomit / to throw up 如是等悉皆除滅棄捨變吐
398 92 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 諸苾芻等將為清淨皆共遵行
399 91 míng bright / brilliant 明照除眾闇
400 91 童子 tóngzǐ boy 以村中童子而為侍者
401 91 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 亦不得同住
402 91 fàn to commit crime / to violate 於僧伽得無愆犯
403 91 měng ferocious / fierce / violent 闡陀苾芻性懷猛惡多瞋造次
404 91 近圓 jìn yuán full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā 受近圓
405 91 biàn turn / one time 遍淨
406 90 bottom / base / end 九十波逸底迦法
407 90 chuáng bed 床臥之具所須易得
408 89 乞食 qǐshí to beg for food 鉢入村乞食
409 89 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 我今皆當恭敬供養而入涅槃
410 89 zhí straight 我取直路而去
411 88 jìng to respect /to honor 敬順大師入圓寂
412 88 fēng wind 燈被無明風吹令滅耶
413 88 shí knowledge / understanding 將非大悲世尊捨諸含識
414 88 復有 fùyǒu moreover / once again 復有說云
415 87 to cover 納衣用覆於身
416 87 to criticize 共相議曰
417 87 residence / dwelling 居空藥叉聞是說已
418 86 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 頂禮
419 86 住處 zhùchù residence / dwelling 國有牟論荼山可造住處
420 86 to break / to ruin / to destroy 解自身令破
421 86 silent 莫能加報默
422 86 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 所應作者已成辦
423 86 滿 mǎn full 我涅槃後滿百歲時
424 85 xián virtuous / worthy 彼善賢先證圓寂
425 85 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 國大夫人前致
426 85 太子 tàizǐ a crown prince 次為太子
427 84 xué to study / to learn 唯阿難陀獨居學地
428 84 jìn nearby 此阿難陀近離世尊
429 84 disease / sickness / ailment 現身有疾支節不安
430 83 nǎo to be angry / to hate 生大悲惱作如是語
431 82 and 一者時諸苾芻作非法不和羯磨
432 82 何不 hé bù why not 何不結集三藏聖教
433 82 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 時地上藥叉咸發大聲作如是說
434 82 命終 mìng zhōng to die / to end a life 佛七日便即命終
435 82 to protect / to guard 此云小護
436 82 grandmother 梵云薩婆迦摩
437 82 gōng to present to / to supply / to provide 如是供
438 81 異時 yìshí past time 於異時
439 81 白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana 具白王知
440 80 一面 yīmiàn one side 却住一面白言
441 80 abdomen / stomach / belly
442 80 提供 tígōng to supply / to provide 伽耶山基金會提供
443 80 yáo distant / remote 亦復遙禮請為留身
444 80 賢首 xiánshǒu Sage Chief 賢首
445 79 希有 xīyǒu uncommon 大希有
446 79 huàn to suffer from a misfortune 往重患村中
447 79 xiǎng to think 作光明想正念起想
448 79 鹿 deer 施鹿林中
449 79 dài to treat / to entertain / to receive guests 待王覺後為
450 78 liǎng two 兩處和解不相爭
451 78 chí a pool / a pond 斯不遠有大華池名曰曼陀枳爾
452 78 安樂 ānlè peaceful and happy / content 令苾芻僧伽得安樂住故
453 78 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 無訶厭
454 78 to associate with / be near 我比曾聞此大沙
455 78 apparatus 見佛身即便淚落霑污尊儀
456 77 jìng actually / in the end
457 77 horse 王乘象馬
458 77 其事 qí shì that thing / this thing 其事云何
459 77 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 以種種天華及妙香末
460 76 善哉 shànzāi excellent 善哉
461 76 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 時諸苾芻作不淨事將為
462 76 隨處 suíchù everywhere / anywhere 謂喜愛俱行隨處生染
463 75 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如密室不壞而住
464 75 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 唯願於此為留身
465 75 xìng gender 王性暴惡難可侵犯
466 75 羯磨 jiémó karma 白二羯磨
467 75 hēi black 如月漸黑
468 74 shǔ to count 此諸天眾其數幾何
469 74 shí ten 卷第四十
470 74 past / former times 我昔曾聞古仙梵
471 74 不見 bújiàn to not see 若王不見我身便嘔熱血而死
472 74 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 尊或於王宮聚落
473 73 fàng to put / to place 昇於虛空現十八變放
474 73 六眾 liù zhòng group of six monastics 為六眾
475 73 chà to differ 可為方便應差
476 73 豈不 qǐbù how can it be that? 汝豈不聞量度城邑
477 73 nán male 男可擎輿
478 72 zàn temporarily 暫迀神駕躬詣芳園所觀其
479 72 huì can / be able to 皆來集會住廣嚴城
480 72 máo hair / fur / feathers 毛竪心驚怖
481 72 kāi to open 山即為開
482 71 xìng fortunate / lucky 其餘炭燼幸願與我
483 71 bàn half 半與廣嚴城眾
484 71 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 與九十六俱胝聲聞
485 71 非法 fēifǎ illegal 一者時諸苾芻作非法不和羯磨
486 71 shàng still / yet / to value 尚能為彼善賢
487 70 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 貨安隱迴還
488 70 bone 超越骨山
489 70 jiàn gradually / drop by drop 煩惑漸銷除
490 70 yǐn to drink 吾欲須飲并
491 70 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 於王舍城有商主妻當生一子
492 69 jiù old / ancient 舊云商那和修者訛
493 69 雙足 shuāng zú both feet / two-legged 脇而臥重壘雙足
494 69 喬答摩 qiáodámó Gautama / Gotama 門喬答摩氏
495 69 dié to repeat / to duplicate 以白疊絮先用裹體
496 69 何所 hésuǒ where / what place 今何所須
497 69 佛教 fójiào Buddhism 於佛教中遂設佛陀五年大會
498 68 方便 fāngbiàn convenient 方便說法令歡喜已
499 68 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 來何處制不許為
500 68 cūn village 於羯蘭鐸迦村

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
self / ātman / attan
苾刍 苾蒭
 1. bìchú
 2. bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
re
yìng to accept
rén Human Realm
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
shēng birth

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
尼连 尼連 Nílián Nairañjanā River / Nerañjarā / Nirañjarā / Nairanjana
坐夏 zuò xià Varsa / Varsā / Vassa / Rains Retreat / Summer Retreat
阿父 āfù Dad
阿笈摩 Ājímó Agama
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
安门 安門 Ānàng Mén An Men
阿难陀 阿難陀 Ānántuó Ananda / Ānanda
安多 ānduō Amdo
阿尼卢陀 阿尼盧陀 Āníútuó Aniruddha
菴没罗林 菴沒羅林 ānméiluó lín Āmrapāli-ārāma
菴沒罗女 菴沒羅女 Ānméiluónǚ Āmrapālī / Ambapālī
安新 ānxīn Anxin
阿毘达磨 阿毘達磨 Āpídámó
 1. Abhidharma
 2. Abhidharma
阿若 āruò Ājñāta
阿若憍陈如 阿若憍陳如 Aruòjiāo Chénrú Ājñāta-kāuṇḍinya
阿市多鸡舍甘跋罗 阿市多雞舍甘跋羅 ashìduōjīshègānbáluó Ajita Keśakambala
阿魏 āwèi Ferula resin (used in TCM) / Resina Ferulae
阿吒吒 Āzhàzhà Atata Hell
八圣道 八聖道 Bā Shèng Dào Noble Eightfold Path / Eightfold Noble Way
跋蹉 bácuō Vatsa
八分 bāfēn
 1. Bafen
 2. Han style clerical script
 3. successful completion of an activity
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
百劫 bǎijié Baijie
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan
薄俱罗 薄俱羅 Báojūluó Vakkula
薄皮 Báopí Licchavi / Lecchavi
跋陀罗 跋陀羅 Bátuóluó Bhadrika / Bhaddiya
北方 běi fāng The North
北俱卢洲 北俱盧洲 běi jū Lú zhōu Uttarakuru
北门 北門 Běi mén North Gate
北林 běilín Beilin
遍智 biàn zhì Bian Zhi
遍照 biànzhào Vairocana
彼得 bǐde Peter
波罗 波羅 Bōluó Baltic
波斯 Bōsī Persia
波旬 bōxún Pāpīyāms / Pāpimant
波吒罗 波吒羅 Bōzhàluó Pāṭaliputra / Pāṭaliputta / Pāṭaligāma
不净观 不淨觀 bù jìng guān The contemplation of impurity
卜居 Bǔ Jū Bu Ju / Consulting of the Oracle / Divination
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
草菴 草庵 cǎo ān a Buddhist hermitage
草菴 草庵 cǎo ān a Buddhist hermitage
阐铎迦 闡鐸迦 chǎnduójiā Channa / Chandaka
长广 長廣 Chángguǎng Changguang
陈书 陳書 Chén Shū History of Chen of the Southern Dynasties
成劫 chéng jié The kalpa of formation
城中 chéngzhōng Chengzhong
持国 持國 Chí Guó Dhrtarastra / Dhṛtarāṣṭra / Dhataraṭṭha / Deva King of the East
持国天王 持國天王 Chí Guó Tiānwáng Dhrtarastra / Dhṛtarāṣṭra / Dhataraṭṭha / Deva King of the East
赤土 Chì Tǔ Chi Tu
垂拱 chuígǒng Chuigong
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
慈氏 Císhì Maitreya
慈氏菩萨 慈氏菩薩 Císhì Púsà Maitreya
村田 cūntián Murata
大叫唤 大叫喚 Dà Jiàohuan Dì Yù Maharaurava Hell
大迦叶 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
大劫 dà jié Maha-Kalpa
大涅盘 大涅槃 Dà Nièpán Mahaparinirvana Sutra
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
大中 Dà Zhōng Da Zhong reign
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大梵 dàfàn Mahabrahma / Brahma
大梵天王 dàfàn tiān wáng Mahābrahma Deva Rāja / Brahma
打狗 dǎgǒu Takow / Takao / Takau
大慧 dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
大坑 dàkēng Tai Hang
大林 dàlín Dalin / Talin
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
达摩 達摩 Dámó Bodhidharma
大目连 大目連 Dàmùlián Moggallāna / Maudgalyāyana
大目乾连 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana
当归 當歸 dāngguī Angelica sinensis
忉利 Dāolì Trayastrimsa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
道一 dàoyī Daoyi / Mazu Daoyi
大桥 大橋 dàqiáo Da Qiao
大同 dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
大学士 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor
大竹 dàzhú Dazhu
大自在天 Dàzìzaitiān Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
等活 Děnghuó Samjiva Hell
等觉 等覺 Děngjué
 1. Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
典座 diǎn zuò
 1. Chef / Chief of Kitchen and Storage
 2. temple chef
典籍 diǎnjí canonical text
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
帝释天 帝釋天 Dìshì Tiān
 1. Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 2. Sakra Devanam-indra
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东门 東門 Dōng mén East Gate
东夏 東夏 Dōng Xià Eastern China
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
多闻天 多聞天 Duō Wén Tiān Vaisravana / Vessavana / Jambhala
多利 duōlì Dolly
多罗 多羅 Duōluó Tara
多闻天王 多聞天王 Duōwén Tiānwáng Vaisravana / Vessavana / Jambhala
鹅王 鵝王 é wáng king of geese / haṃsarāja / rājahaṃsa
恶魔 惡魔 èmó Māra
恶物 惡物 èwù Evil One / Pāpīyāms / Pāpimant
法安 Fǎ Ān Fa An
法成 Fǎ Chéng
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
法海 Fǎ hǎi
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法镜经 法鏡經 Fǎ Jìng Jīng Ugradattaparipṛcchā / Fa Jing Jing
法王 Fǎ Wáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
法众 法眾 fǎ zhòng Fa Zhong
法常 Fǎcháng Damei Fachang
法光 Fǎguāng Faguang
法句 Fǎjù Dhammapada
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵天王 Fàntiān Wáng Brahmā
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman
梵众 梵眾 Fànzhòng brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法眼 fǎyǎn
 1. Fayan School
 2. dharma eye / dharmacakṣus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Dharma Eye
法藏 fǎzàng
 1. Fazang
 2. sūtra repository / sūtra hall
 3. Dharma Treasure
法尊 Fǎzūn Fazun
奉天 fèngtiān Fengtian
佛七 Fó qī Amitabha Chanting Retreat
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛母 fómǔ
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva / a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one
浮石 Fú Shí Buseok / Buseoksa / Buseok Rural District
告子 Gào Zǐ Gao Zi
高树 高樹 gāoshù Kaoshu
给孤 給孤 gěigū Anāthapiṇḍada
给孤独 給孤獨 Gěigūdú Anāthapiṇḍada
根本说一切有部毘奈耶杂事 根本說一切有部毘奈耶雜事 Gēnběn Shuō Yīqiè Yǒu Bù pí nài yé zá shì Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu / Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi
宫人 宮人 gōng rén
 1. imperial concubine / palace maid
 2. imperial secretary
共王 Gòng Wáng King Gong of Zhou
宫城 宮城 gōngchéng Miyagi
广兴 廣興 Guǎng Xīng
 1. Guang Xing
 2. Guang Xing
光定 guāngdìng Kōjō
光明遍照 guāngmíng biànzhào Vairocana
广严 廣嚴 Guǎngyán Vesālī / Vaisali / Vaissali / Vaishali / City of Vaisali
广严城 廣嚴城 Guǎngyán Chéng Vesālī / Vaisali / Vaissali / Vaishali / City of Vaisali
光曜 guāngyào Radiance / Pabhāvatī / Prabhāvatī
广州 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou
国大 國大 guódà National Assembly of the Republic of China
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
河池 héchí Hechi
黑山 Hēishān Montenegro
黑绳 黑繩 Hēishéng Kalasutra Hell
河津 héjīn Hejin
河内 河內 Hénèi Hanoi
河中 hézhōng Hezhong
化乐天 化樂天 Huà Lè Tiān Nirmanarati Heaven / Nirmāṇarati Heaven
huái Huai River
坏劫 壞劫 huài jié Kalpa of Destruction
花林 huālín Flower Copse
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
慧观 慧觀 Huì Guān Hui Guan
惠城 huìchéng Huicheng
惠施 huìshī Hui Shi
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
迦利 Jiālì Karli / Karla Caves
迦罗摩 迦羅摩 jiāluómó Āḷāra Kālāma / Alara Kalama
健陀罗 健陀羅 Jiàntuóluó Gandhara
憍陈如 憍陳如 Jiāochénrú Kaundinya
憍萨罗 憍薩羅 Jiāosàluó Kośala / Kosala / Kausala
憍萨罗国 憍薩羅國 Jiāosàluóguó Kośala / Kosala / Kausala
憍闪毘国 憍閃毘國 jiāoshǎnpíguó Kauśāmbī
憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
迦摄波 迦攝波 jiāshèbō Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦摄波佛 迦攝波佛 jiāshèbō fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha
迦尸 迦屍 Jiāshī Kasi / Kashi / Kāśī
迦湿弥罗 迦濕彌羅 jiāshīmíluó Kaśmīra
迦湿弥罗国 迦濕彌羅國 jiāshīmíluóguó Kaśmīra
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦叶波 迦葉波 jiāyèbō Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦叶波佛 迦葉波佛 jiāyèbō fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha
伽耶山 jiāyéshān Gayā
笈多 Jíduō Gupta
戒经 戒經 jiè jīng Prātimokṣasūtra / Sutra on the Code
给孤独园 給孤獨園 Jǐgūdú Yuán Anāthapiṇḍada’s park / Anathapimdasya arama
给孤独长者 給孤獨長者 Jǐgūdú Zhǎngzhě
 1. Anāthapiṇḍada
 2. Anāthapiṇḍada
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
金宝 金寶 jīnbǎo
 1. Campbell
 2. Kampar
净饭王 淨飯王 Jìng Fàn Wáng Shuddhodana / Suddhodana
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
金刚手菩萨 金剛手菩薩 Jīngāng Shǒu Púsà Vajrapāṇi Bodhisattva / Vajrapani Bodhisattva
金刚智 金剛智 Jīngāng Zhì
 1. Vajrabodhi
 2. Vajra Wisdom
金刚座 金剛座 Jīngāng Zuò Vajrasana / Diamond throne / Bodhimanda
精气 精氣 jīngqì essential qi / spirit
净行 淨行 jìngxíng
 1. Brahmin / Brahman
 2. purifying practice
金沙 Jīnshā Jinsha
鹫峰 鷲峰 Jiù Fēng Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
鸡足山 雞足山 Jīzú Shān Mount Gurupada
瞿答弥 瞿答彌 jùdámí Gautami / Gautamī / Gotami / Gotamī
瞿答摩 jùdámó Gautama / Gotama
觉世 覺世 jué shì Awakening the World Periodical
拘留孙佛 拘留孫佛 jūliúsūn fó Krakucchanda Buddha
拘尸那城 Jūshīnà chéng
 1. Kuśinagara / Kusināra / Kushinagar / Kusinagar / Kusinara
 2. Kuśinagara / Kusināra / Kushinagar / Kusinagar / Kusinara
开罗 開羅 Kāiluó Cairo
俱卢 俱盧 Kūlú Kuru
蓝毘尼 藍毘尼 Lánpíní Lumbini
乐安 樂安 Lè'ān Le'an
礼忏 禮懺 Lǐ Chàn liturgy for confession
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
礼拜二 禮拜二 Lǐbàièr Tuesday
礼拜四 禮拜四 Lǐbàisì Thursday
林清 lín qīng Lin Qing
林边 林邊 línbiān Linpien
林内 林內 línnèi Linnei
林园 林園 línyuán Linyuan
六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections
六欲天 Liù Yù Tiān Six Heavens of the Desire Realm
六字 Liù Zì Namo Amitofo / Mantra of Six Syllables / Om mani padme hum
六月 liùyuè June / the Sixth Month
龙宫 龍宮 Lóng Gōng Palace of the Dragon King
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
龙女 龍女 Lóngnǚ Dragon Daughter
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
沦迴 淪迴 lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death
轮迴 輪迴 Lúnhuí
 1. Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
 2. Cycle of Rebirth
 3. rebirth
luò
 1. Luo
 2. Luo River
罗怙罗 羅怙羅 Luóhùluó Rahula / The Deep Thinking Arhat
罗摩 羅摩 Luómó Rāma
鹿子母 lùzǐmǔ Mṛgāra-mātṛ
律部 Lǜ Bù Vinaya Piṭaka
律藏 Lǜ Zàng Collection of Monastic Rules / Vinaya / Vinayapiṭaka / Vinaya Piṭaka
马鸣 馬鳴 Mǎ Míng Aśvaghoṣa / Asvaghosa
马来 馬來 mǎlái Malaya / Malaysia
满清 滿清 mǎn qīng Manchurian Qing
满城 滿城 mǎnchéng Mancheng
茂林 màolín Maolin
美语 美語 měiyǔ American English
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
妙高山 miàogāo shān Mount Sumeru / Mount Meru
明论 明論 míng lùn Veda
明清 Míng Qīng Ming and Qing dynasties
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
明行圆满 明行圓滿 Míng Xíng Yuánmǎn Activity of Full Brightness
明行足 Míng Xíng Zú
 1. Perfect in Knowledge and Conduct / the Buddha
 2. perfected in wisdom and action
密云 密雲 mìyún Miyun
摩伽陀国 摩伽陀國 Mójiātuó Guó
 1. Magadha
 2. Magadha
摩揭陀 Mójiētuó Magadha
摩揭陀国 摩揭陀國 Mójiētuó Guó Magadha
末罗 末羅 mòluó Malla
摩罗 摩羅 móluó Māra
摩纳 摩納 mónà Māṇava / Māṇavaka
摩纳婆 摩納婆 mónàpó Māṇava / Māṇavaka
牟尼教 Móuníjiāo Manicheanism / Manicheism
摩耶夫人 Móyē Fūren
 1. Maya / Queen Maya of Sakya
 2. Queen Maya
魔怨 móyuàn Māra
目连 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana
奈女 Nàinǚ Āmrapālī / Ambapālī
那烂陀寺 那爛陀寺 Nàlàntuósì
 1. Nālandā Temple
 2. Nalanda Maharihara
捺落迦 Nàluòjiā Naraka / Hell
贩苇聚落 販葦聚落 Nàluójùluò Nādikā / Nātika / Jātika
那罗聚落 那羅聚落 Nàluójùluò
 1. Nalaka
 2. Nādikā / Nātika / Jātika
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南门 南門 Nán mén South Gate
难陀 難陀 Nántuó Nanda
南西 nánxī Nancy
内经 內經 nèijīng Neidian / Internal Classics
尼羯磨 Ní Jiémó Ni Jiemo
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
宁安 寧安 níngān Ning'an
宁国 寧國 Níngguó Ningguo
尼人 nírén Neanderthal
女书 女書 nǚshū Nüshu
毘摩 pímó
 1. Vimalā
 2. Kapimala
 3. dharma
毘奈耶藏 pínàiyé zàng Collection of Monastic Rules / Vinaya / Vinayapiṭaka / Vinaya Piṭaka
贫子 貧子 pínzǐ Pinzi / Hanshan
毘沙门 毘沙門 Píshāmén Vaisravana / Vessavana / Jambhala
毘舍 Píshè Vaiśya
毘舍佉 píshèqū Viśākhā
毘舍佉母 píshèQūmǔ Mṛgāra-mātṛ
婆蹉 pócuō
 1. Vatsa
 2. Vatsa
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
婆罗痆斯 婆羅痆斯 póluónàsī
 1. Vārānasī
 2. Varanasi / Benares
婆罗痆斯国 婆羅痆斯國 póluónàsīguó Vārānasī
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
普门 普門 Pǔ Mén
 1. Universal Gate / Samantamukha
 2. Universal Gate
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨乘 菩薩乘 Púsàshèng The Bodhisattva Vehicle
菩提萨埵 菩提薩埵 pútísàduǒ bodhisattva
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
齐安 齊安 qíān Qi An
强生 強生 qiángshēng Johnson
千叶 千葉 qiānyè Chiba
乔答弥 喬答彌 qiáodámí Gautami / Gautamī / Gotami / Gotamī
乔答摩 喬答摩 qiáodámó Gautama / Gotama
清流 qīngliú Qingliu
庆喜 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda
只树 祇樹 Qíshù Jetavana / Prince Jetta's Grove
曲女城 Qǔnǚ Chéng Kanyakubja
热地 熱地 rèdì Raidi
人趣 rén qù Human Realm
日天 Rì Tiān Aditya
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
汝城 rǔchéng Rucheng
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如是语 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka
三道 sān dào the three paths
三恶道 三惡道 Sān è Dào
 1. Three Lower Realms / Three Hell Realms
 2. Three Lower Realms
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三明 Sān Míng the Three Insights
三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三藏法师义净 三藏法師義淨 Sān Zàng Fǎshī Yì Jìng Venerable Yi Jing / Venerable Yijing
三转法轮经 三轉法輪經 Sān Zhuǎn Fǎlún Jīng San Zhuan Falun Jing / Dharmacakrapravartanasūtra / Dharmacakra Pravartana Sūtra / Setting in Motion the Wheel of the Dhamma
三尊 sān zūn the three honored ones
三山 sānshān Sanshan
三水 sānshuǐ Sanshui
色究竟 Sè Jiūjìng Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
色究竟天 Sè Jiūjìng Tiān Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha / Heaven of Ultimate Form
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
刹帝利 剎帝利 Shādìlì Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
刹利 剎利 Shālì Kṣatriya / Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
善见天 善見天 Shàn Jiàn Tiān Sudarsana Heaven / The Heaven of Skillful Vision
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
善臂 Shànbì Subāhu
上高 shànggāo Shanggao
商那和修 Shāngnàhéxiū Sana-vasin / Śāna-vāsin
上胜 上勝 shàngshèng Superior / Majestic / Pratāpana?
善观 善觀 Shànguān Sudrsa / Sudassa
善来 善來 shànlái Svāgata / Sāgata
善生 shànshēng Sīgāla
善施 shànshī Sudatta
善现 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
舍梨子 Shèlízi Śariputra / Sariputta
舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta
胜光王 勝光王 shèngguāng wáng King Prasenajit
胜鬘 勝鬘 Shèngmán Śrīmālā
胜鬘夫人 勝鬘夫人 Shèngmán Fūren Śrīmālā
生死轮迴 生死輪迴 Shēngsǐ Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
圣子 聖子 shèngzǐ Holy Son / Jesus Christ / God the Son
深井 shēnjǐng Sham Tseng
神州 Shénzhōu China
释梵 釋梵 Shì Fàn Sakra and Brahma / Śakra and Brahmā
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
时母 時母 Shí Mǔ Kali
释氏 釋氏 shì shì Śākya clan
识无边处 識無邊處 Shí Wúbiān Chù Vijnananantyayatana Heaven / The Heaven of Limitless Consciousness
时众 時眾 shí zhòng present company
世主 shì zhǔ Lord of the world / Brahmā
逝多 shìduō Jeta / Jetṛ
誓多 shìduō Jeta / Jetṛ
逝多林 shìduōlín Jetavana
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释迦如来 釋迦如來 shìjiā rúlái Sakyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 Shìjiān Jiě
 1. Knower of the World
 2. knower of the world
时婆 時婆 shípó Jīvaka
师说 師說 Shīshuō Shishuo
十月 shíyuè October / the Tenth Month
师子王 師子王 shīzǐ wáng Lion King
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
授事 shòu shì Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master
受者 shòu zhě The Recipient
书经 書經 Shū Jīng Book of History
水林 shuǐlín Shuilin
四大王天 Sì Dà Wáng Tiān Caturmaharajika Heaven / Heaven of the Four Kings
四明 Sì Míng Si Ming
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四王 Sì Wáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四洲 Sì Zhōu Four Continents
四月 sìyuè April / the Fourth Month
苏达多 蘇達多 Sūdáduō Sudatta
娑罗 娑羅 suōluó sala tree / sal tree / shala tree
娑罗树 娑羅樹 suōluóshù sala tree / sal tree / shala tree / śāla
他化自在天 Tā Huà Zìzai Tiān Paranirmita-Vasavartin Heaven
太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian
天安 Tiān Ān Tian An reign
天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
天宫 天宮 Tiān Gōng Heavenly Palace / Temple in Heaven / Open Palace
天众 天眾 Tiān Zhòng the twenty devas and other dieties
天祠 tiāncí deva-kula
天复 天復 tiānfù Tianfu
天汉 天漢 tiānhàn the Milky Way
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
田中 tiánzhōng
 1. Tienchung
 2. Tanaka
调御丈夫 調禦丈夫 Tiáo yù zhàngfu
 1. Tamer / the Buddha
 2. Tamer / the Buddha
提婆 típó
 1. Āryadeva / Deva
 2. Devadatta
 3. Kanadeva
提婆达多 提婆達多 Típódáduō Devadatta
通理 Tōng Lǐ Tong Li
吐火罗 吐火羅 Tǔhuǒluó Tuhuoluo
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
王臣 wáng chén Wang Chen
王夫人 wáng fūren Lady Wang
王觉 王覺 wáng jué Wang Jue
望城 望城 Wàngchéng Wangcheng County
王力 wánglì Wang Li
王舍 wángshè Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
王因 Wángyīn Wangyin
王著 wángzhe Wang Zhu
未生怨 Wèi Shēng Yuàn Enemy before Birth / Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
未生怨王 Wèi Shēng Yuàn Wáng Enemy before Birth / Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
威神 Wēishén Anubhāva
Wu
五道 Wǔ Dào Five Realms
无间狱 無間獄 Wú Jiān Yù Avici Hell
五趣 Wǔ Qù Five Realms
无忧 無憂 wú yōu
 1. No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
 2. Carefree
 3. without sorrow
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
邬波离 鄔波離 Wūbōlí Upāli / Upali
邬波难陀 鄔波難陀 Wūbōnántuó Upananda
无常鬼 無常鬼 wúcháng guǐ Ghost of Impermanence
无常经 無常經 wúcháng jīng Anityatāsūtra / Wuchang Jing
乌日 烏日 wūrì Wujih
无上士 無上士 Wúshàng shì
 1. Unsurpassed One / the Buddha
 2. Supreme Sage
 3. unsurpassed one
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
无退 無退 wútuì avaivartika / non-retrogression
邬陀夷 鄔陀夷 Wūtuóyí Udāyin
无忧王 無憂王 wúyōuwáng King Aśoka / Asoka / Ashoka
乌语 烏語 Wūyǔ Uzbek language
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga
西国 西國 Xī Guó Western Regions
西门 西門 Xī mén West Gate
夏安居 xià ānjū Varsa / Varsā / Vassa / Rains Retreat / Summer Retreat
下乘 xià chéng Hinayana / Hīnayāna / Lesser Vehicle
夏坐 xià zuò Varsa / Varsā / Vassa / Rains Retreat / Summer Retreat
贤劫 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa
香山 Xiāng Shān Fragrant Hills Park
香象 xiāng xiàng Gandhahastī
香醉山 Xiāng Zuì Shān Gandha-Madana
香林 xiānglín Xianglin
贤善 賢善 xiánshàn Bhadrika / Bhaddiya
贤首 賢首 xiánshǒu Sage Chief
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
薪火 xīn huǒ Firewood
行入 Xíng Rù Entrance by Conduct
星汉 星漢 xīnghàn Milky Way / our galaxy
行雨 xíngyǔ Varṣakāra / Varsakara / Vassakāra
休宁 休寧 xiūNíng Xiuning
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou
雪山 xuěshān The Himalayas
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
延寿 延壽 Yán Shòu Yan Shou
夜摩 Yèmó Yama
夜摩天 Yèmó Tiān Yama Heaven
耶舍 yéshè Narendrayaśas
仪礼 儀禮 Yí Lǐ Yili / Book of Etiquette and Ceremonial
以律 yǐlǜ Eluid (son of Achim)
营事 營事 yíng shì Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
应顺 應順 yīngshùn Yingshun
银座 銀座 yínzuò Ginza
以太 yǐtài Ether-
宜兴 宜興 Yíxīng Yixing
有诚 有誠 Yǒu Chéng Yu Seong
元本 yuán běn Puning Canon
余甘子 餘甘子 yúgānzǐ Indian gooseberry (Phyllanthus emblica)
预流 預流 Yùliú Sotapanna / Srotaāpanna / Stream-Enterer
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
增长天王 增長天王 Zēng Zhǎng Tiānwáng Virudhaka / Virudhaka Deva King of the South
湛然 Zhàn Rán Zhanran / Chan-Jan
瞻波 zhānbō Campa
占波国 占波國 zhànbōguó Campa
旃荼罗 旃荼羅 Zhāntúluó Chandala / caṇḍāla
正遍知 Zhèng Biàn Zhī
 1. Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha
 2. correct peerless enlightenment
正等觉 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness
证圣 證聖 Zhèng Shèng Zheng Sheng reign
正知 zhèngzhī Zheng Zhi
至大 Zhìdà Zhida reign
支那 zhīnà Cina / China
智人 Zhìrén Homo sapiens
中观 中觀 Zhōng Guān
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中行 zhōng háng Bank of China
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
中财 中財 zhōngcái Central University of Finance and Economics
中村 zhōngcūn Nakamura
中共 Zhōnggòng Chinese Communist Party
中国 中國 zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
中天 zhōngtiān Central North India
重兴 重興 zhòngxīng Zhongxing
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
zhú
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
竹园 竹園 Zhú Yuán Bamboo Grove
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
准陀 zhǔntuó Cunda
子长 子長 zǐzhǎng Zichang
宗门 宗門 Zōng Mén
 1. Chan School of Buddhism / Zen
 2. religious school

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 1825.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿鼻 abí avīci
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱别离苦 愛別離苦 ài biélí kǔ suffering due to separation from loved ones
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
爱语 愛語 ài yǔ
 1. kind words
 2. loving words
爱河 愛河 àihé
 1. the river of desire
 2. river of desire
爱念 愛念 àiniàn to miss
爱惜 愛惜 àixī cherish
爱欲 愛欲 àiyù love and desire / sensuality / kāma
阿兰若 阿蘭若 ālánruò
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. Aranya
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
ān
 1. a Buddhist nunnery / a Buddhist convent
 2. a thatched cottage
ān
 1. an
 2. Ease
安乐行 安樂行 ān lè xíng
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful practices
菴摩罗 菴摩羅 ān mó luó amra
安定 āndìng Calm and Unmoving
安居 ānjū Abiding Peacefully
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿耨多罗 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme
安然 ānrán Peacefulness
安详 安詳 ānxiáng serene, peaceful
安心 ānxīn to settle the mind
安隐 ānyǐn tranquil
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
安坐 ānzuò steady meditation
阿苏罗 阿蘇羅 āsūluó asura
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
阿遮利耶 āzhēlìyē ācārya / a religious teacher
八法 Bā Fǎ The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八解脱 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha
八难 八難 Bā Nán The Eight Difficulties
八圣 八聖 bā shèng eight stages of sainthood
八圣道分 八聖道分 Bā Shèng Dào Fèn The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八圣道支 八聖道支 Bā Shèng Dào zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八十随好 八十隨好 bā shí suí hǎo eighty noble qualities
八十种好 八十種好 bā shí zhǒng hǎo eighty noble qualities
八塔 bā tǎ
 1. eight stupas
 2. Eight Pagodas
八正 Bā Zhèng The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八正道 Bā Zhèng Dào Path / The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八支 Bā Zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八支圣道 八支聖道 Bā Zhī Shèng Dào The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
bài a chant / pāṭha
白法 bái fǎ
 1. wholesome things / pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 bái fó to address the Buddha
白四羯磨 bái sì jiémó to confess a matter
白衣 báiyī lay people / the laity
拔济 拔濟 bájì to save / to rescue
八敬法 bājìngfǎ Eight Precepts of Respect
bǎn board struck for sounding events in a temple
半月半月 bàn yuè bàn yuè first and second half of the month
办事 辦事 bànshì temple administrator / temple staff
bào indirect effect / judgement / retribution
宝盖 寶蓋 bǎo gài a canopy / an umbrella
宝女 寶女 bǎo nǚ precious maiden
宝瓶 寶瓶 bǎo píng mani vase
报恩 報恩 bào'ēn repaying others' kindness
宝幢 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner
报佛 報佛 bàofó saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
薄福 báofú little merit
褒洒陀 褒灑陀 bāosǎtuó fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
宝塔 寶塔 bǎotǎ
 1. a pagoda / a stupa / a tower
 2. Jeweled Stupa
宝珠 寶珠 bǎozhū Jewel
bèi pattra palm leaves
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
悲心 bēixīn
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
本山 běn shān
 1. main temple / home temple
 2. this temple
本缘 本緣 běn yuán jataka / a jataka story
本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka
本事 běnshì Itivrttaka / stories of the disciples’ previous lives
本寺 běnsì main temple / home temple / this temple
本心 běnxīn original mind
bi
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
遍十方 biàn shí fāng pervading the ten directions
辩才无碍 辯才無礙 biàncái wú'ài
 1. able to distinguish subtle points in Buddhist teachings
 2. supreme eloquence
变易 變易 biànyì
 1. change
 2. to change
毕钵罗 畢鉢羅 bìbōluó bodhi tree / peepul
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 bìchúní
 1. a nun
 2. a nun
别解脱 別解脫 biéjiětuō rules of conduct for monks / prātimokṣa
病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波波 bōbō baba
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
钵头摩 鉢頭摩 bōtóumó padma
钵盂 缽盂 bōyú alms bowl
不放逸 bù fàngyì
 1. vigilance / heedfulness / conscientious
 2. no laxity
不害 bù hài non-harm
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不诳语 不誑語 bù kuáng yǔ not lying
不杀生 不殺生 bù shā shēng Refrain from killing
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不善根 bù shàngēn akuśalamūla / akusalamūla / unwholesome roots
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不思议界 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words
不偷盗 不偷盜 bù tōu dào refrain from stealing
不妄语 不妄語 bù wàng yǔ
 1. Refrain from lying
 2. not lying
不惜身命 bù xī shēnmìng willingness to give up one's own life
不邪婬 bù xiéyín prohibition of debauchery
不饮酒 不飲酒 bù yǐn jiǔ Refrain from consuming intoxicants
不还果 不還果 bùháiguǒ the fruit of anāgāmin
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不了义 不了義 bùliǎoyì neyārtha / provisional / conventional
不如法 bùrú fǎ counterto moral principles
步涉 bùshè to walk
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
cán hri / hrī / hiri / self-respect / conscientiousness / dignity
惭愧 慚愧 cánkuì
 1. Shamefulness
 2. humility
参问 參問 cānwèn to seek instruction
差别 差別 chābié discrimination
chán to entangle
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
chàn a ritual for confessing sins
忏摩 懺摩 chàn mó Repentance
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
缠缚 chánfú
 1. to bind / to bond
 2. to bind
cháng eternal / nitya
chàng a bowl shaped copper bell
唱导 唱導 chàng dǎo to teach and lead to people to conversion
长行 長行 cháng háng Sutra (discourses) / a sutra
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常生 cháng shēng eternal life
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
长净 長淨 chángjìng fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
常行 chángxíng constantly walking in meditation
长养 長養 chángyǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to nurture
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
禅修 禪修 chánxiū
 1. to meditate
 2. Meditation
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
瞋毒 chēn dú the poison of anger
瞋忿 chēn fèn anger
chéng Become
chéng Sincerity
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成等正觉 成等正覺 chéng děng zhèngjué attain perfect enlightenment
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
称念 稱念 chēng niàn
 1. to chant the name of the Buddha
 2. chant Buddha's name
成正觉 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
尘垢 塵垢 chéngòu
 1. dirt / filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
尘累 塵累 chénlèi the burden of mental affliction / the karmic burden of defilements
沈没 沈沒 chénméi to sink
瞋怒 chēnnù aversion / hatred / dveṣa
瞋心 chēnxīn
 1. anger / a heart of anger
 2. Anger
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
持律 chí lǜ a maintainer of monastic discipline
持斋 持齋 chí zhāi to keep a fast
驰走 馳走 chí zǒu to run away
酬答 chóudá to thank with a gift
chù touch / contact / sparśa
初禅 初禪 chū chán first dhyāna / first jhāna
幢盖 幢蓋 chuáng gài banners and canopies
幢幡 chuángfān a hanging banner
船师 船師 chuánshī captain
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出家人 chūjiā rén a monk / a nun
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
出离生死 出離生死 chūlí shēngsǐ to leave Samsara
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
出胎 chūtāi for a Buddha to be reborn
除疑 chúyí to eliminate doubt
处中 處中 chùzhōng to abide in the media that transcends existence and non-existence / madyama
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈恩 cí ēn
 1. compassion and grace
 2. Compassion and Kindness
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
慈悲观 慈悲觀 cíbēi guān The contemplation of loving-kindness and compassion
次第乞食 cìdì qǐshí collecting alms in order
慈善 císhàn Compassion and Virtue
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
从地踊出 從地踊出 cóng dì yǒng chū emerging from the earth
丛林 叢林 cónglín
 1. Buddhist monastery
 2. monastery
麁恶 麁惡 cū è vile
大阿罗汉 大阿羅漢 dà aluóhàn great Arhat
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion
大导师 大導師 dà dǎo shī the great teacher
大地狱 大地獄 Dà Dìyù a great hell / Avici Hell
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大黑 Dà Hēi Mahakala
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi
大菩提心 dà pútí xīn great bodhi
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大沙门 大沙門 dà shāmén great monastic
大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya
大神通 dà shén tōng great supernatural power
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大医王 大醫王 dà yī wáng
 1. Great Lord of healing
 2. Great Healing King
大丈夫相 dà zhàngfū xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
大智慧 dà zhìhuì great wisdom and knowledge
大种 大種 dà zhǒng the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大国 大國 dàguó a major country
大慧 dàhuì mahāprajñā / great wisdom
大觉世尊 大覺世尊 dàjués hìzūn World-honored One of the great enlightenment
大利 dàlì great advantage / great benefit
答摩 dámó dark / gloomy / tamas
dàn Simplicity
但三衣 dàn sān yī Wearing only the three robes / wearing only three robes
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
道分 dào fēn destiny to become a Buddha
道果 dào guǒ the fruit of the path
道圣谛 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
道中 dào zhōng on the path
道力 dàolì spiritual strength / spiritual power
道人 dàorén
 1. a Buddhist monk
 2. Traveler of the Way
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
导首 導首 dǎoshǒu leader / spiritual guide / nāyaka
道俗 dàosú layperson
道行 dàoxíng
 1. virtuous deeds
 2. Practicing the Way
大人 Dàren a bodhisattva / a mahasattva
大人相 dàren xiāng thirty two marks of excellence
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大施会 大施會 dàshīhuì great gathering for almsgiving
大树 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva
大王 dàwáng great king / mahārāja
大仙 dàxiān a great sage / a saint
大雄 dàxióng
 1. great hero / mahāvīra
 2. Great Hero Monthly
大圆寂 大圓寂 dàyuánjì Nirvāṇa
大斋会 大齋會 dàzhāihuì great vegetarian feast
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
大姊 dàzǐ sister / nun
大自在 dàzìzài Īśvara / self-existent / sovereign
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
等慈 děng cí Universal Compassion
灯明 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha
等身 děng shēn a life-size image
等心 děng xīn a non-discriminating mind
等流 děngliú outflow / niṣyanda
truth
di
地上 dì shàng above the ground
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
掉举 掉舉 diàojǔ
 1. excitement / restlessness / ebulience / auddhatya / uddhacca
 2. restlessness
地界 dìjiè earth element
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
定慧 dìng huì
 1. meditative wisdom
 2. Concentration and Wisdom
定蕴 定蘊 dìng yùn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha
定观 定觀 dìngguān to illuminate something by meditation
顶髻 頂髻 dǐngjì usnisa / uṣṇīṣa
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
定力 dìnglì
 1. ability for meditative concentration
 2. Meditative Concentration
顶受 頂受 dǐngshòu to respectfully receive
定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
第四禅 第四禪 dìsì chán the fourth dhyana
第四静虑 第四靜慮 dìsì jìnglǜ the fourth dhyana
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
抖擞 抖擻 dǒusǒu
 1. elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
 2. to shake off
Sincere
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
断见 斷見 duàn jiàn Nihilism
断食 斷食 duànshí Fasting
端坐 duānzuò to sit in a posture for meditation
杜多 dùduō elimination of defilements through ascetic practice
对治 對治 duì zhì
 1. an equal to / an opposite / an antidote
 2. to remedy
覩见 覩見 dǔjiàn to see
独觉 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
钝根 鈍根 dùngēn
 1. dull ability
 2. dull aptitude
多生 duō shēng many births / many rebirths
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
多劫 duōjié many kalpas / numerous eons
多罗树 多羅樹 duōluó shù palmyra tree / fan-palm
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶报 惡報 è bào retribution for wrongdoing
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶见 惡見 è jiàn mithyadrishti / an evil view / a heterodox view
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶知识 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion
恶作 惡作 è zuò regret / worry / kaukritya / kukkucca
ēn Gratitude
恩爱 恩愛 ēn ài affection
恩德 ēndé kindness / benevolence / favor / grace
二边 二邊 èr biān two extremes
二部僧 èr bù sēng two monastic assemblies / monks and nuns
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二根 èr gēn two roots
二见 二見 èr jiàn two views
二师 二師 èr shī two kinds of teachers
尔时 爾時 ěr shí at that time
二时 二時 èr shí the two time periods / morning and evening
二相 èr xiāng the two attributes
二行 èr xíng two kinds of spiritual practice
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二道 èrdào the two paths
二果 èrguǒ Sakṛdāgāmin
二门 二門 èrmén two gates / two teachings
二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
二业 二業 èryè two kinds of karma
二众 二眾 èrzhòng two groups
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
恶友 惡友 èyǒu a bad friend
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法供养 法供養 fǎ gōngyǎng serving the Dharma / dharmapūjā
法海 Fǎ hǎi Dharma sea
法化 fǎ huà conversion through teaching of the Dharma
法教 fǎ jiāo
 1. Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma
 2. teaching
法入 fǎ rù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects
法僧 fǎ sēng a monk who recites mantras
法事 fǎ shì a Dharma event
法行 fǎ xíng to practice the Dharma
法眼净 法眼淨 fǎ yǎn jìng
 1. purity of the dharma eye / to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法要 fǎ yào
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
发意 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
法语 法語 fǎ yǔ
 1. Dharma words
 2. Dharma Words
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法处 法處 fǎchù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects
法服 fǎfú Buddhist robes
法会 法會 fǎhuì a Dharma service / an assembly / dharma-saṃgīti
发露 發露 fālù to reveal / to manifest
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fán an ordinary person
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
犯戒 fàn jiè
 1. to break the precepts
 2. Violation of Precepts
凡圣 凡聖 fán shèng
 1. the ordinary and the divine
 2. Ordinary and Sagely
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
放大光明 fàng dà guāngmíng diffusion of great light
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
放生 Fàng Shēng
 1. to release living creatures / fangsheng
 2. Liberate Lives
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方便力 fāngbiàn lì the power of skillful means
方便智 fāngbiàn zhì wisdom of skilful means / upāyajñāna
方广 方廣 fāngguǎng Vaipulya (profound teachings) / vaipulya / vast / extended
放下 fàngxia
 1. let go / abandon wrong views
 2. Let Go
 3. let go
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
方丈 fāngzhang
 1. an abbot
 2. Abbot
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
凡人 fánrén Ordinary Being
凡俗 fánsú ordinary / commonplace / mundane / worldly
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
梵音 fànyīn
 1. the sound of Buddhist chanting
 2. Brahma's voice
 3. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 4. Heavenly Sound
法器 fǎqì
 1. a Dharma instrument
 2. Dharma instrument
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法堂 fǎtáng
 1. a Dharma hall
 2. Fo Guang Shan Founder's Quarters
 3. Dharma Hall
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法眼 fǎyǎn
 1. dharma eye / dharmacakṣus
 2. hōgen
法义 法義 fǎyì
 1. the teaching of a principle
 2. meaning of the Dharma
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall
法住 fǎzhù dharma abode
法幢 fǎzhuàng a stone cylinder inscribed with scriptures
非人 fēi rén a non-human
非时食 非時食 fēi shí shí eating meals at inappropriate times
非常 fēicháng impermanent / transient
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
飞行 飛行 fēixíng travel through the air with supernatural powers / to fly
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
风界 風界 fēng jiè wind / wind element / wind realm
奉行 fèngxíng Uphold
粪秽 糞穢 fènhuì dirt / excrement and filth
分齐 分齊 fēnqí difference
粪扫衣 糞掃衣 fènsǎo yī monastic robes
分身 fēnshēn a division body
分陀利 fēntuólì puṇḍarīka
分陀利花 fēntuólì huā puṇḍarīka
分位 fēnwèi time and position
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛殿 Fó diàn a Buddhist shrine / a Buddha hall
佛法僧 Fó Fǎ Sēng
 1. the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
 2. Buddha, Dharma, Sangha
佛光 Fó guāng
 1. the glory of the Buddha
 2. Buddha' halo
佛见 佛見 fó jiàn correct views of Buddhist teachings
佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas
佛力 fó lì the power of the Buddha / blessings of the Buddha
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛化 fóhuà conversion through the Buddha's teachings
佛家 Fójiā
 1. the community of Buddhists / Saṅgha
 2. places of the Buddha and bodhisattvas / temples
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛经 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra
佛灭度 佛滅度 fómièdù Buddha's Nirvāṇa
佛母 fómǔ a bodhisattva / a consort
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
佛塔 fótǎ
 1. a pagoda
 2. Stupa
佛堂 fótáng a Buddhist hall
佛田 fótián buddha field
佛像 fóxiàng
 1. Buddha Statues / a figure or statue of a Buddha
 2. images worshipped by Buddhists
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛牙 fóyá a Buddha tooth relic
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
a fly whisk
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
to bind / to tie
伏藏 fú cáng to bury in order to hide
福报 福報 fúbào a blessed reward
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
敷具 fūjù a mat for sitting on / niṣīdana
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
福行 fúxíng actions that product merit
敷演 fūyǎn to elaborate (on a theme) / to expound (the meaning of the classics)
福业 福業 fúyè virtuous actions
福智 fúzhì
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
复重 復重 fùzhòng repeatedly
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
改心 gǎi xīn Change the Mind
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
甘露法 gānlù fǎ ambrosial Dharma
干闼婆城 乾闥婆城 gàntàpó chéng city of the gandharvas
高座 gāo zuò a high seat / a pulpit
告白 gàobái Proclamation
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gēng Cultivate
gèng contacts
根机 根機 gēnjī fundamental ability
根力 gēnlì mūlabala / the five sense organs and corresponding consciousnesses
根门 根門 gēnmén indriya / sense organ
根性 gēnxìng the basis of strength
gōng to offer in worship
gōng merit-creating actions
功德海 gōng dé hǎi Ocean of Merits
供佛 gōng fó to make offerings to the Buddha
共相 gòng xiāng common phase
共修 gòng xiū Dharma service
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
贡高 貢高 gònggāo proud / arrogant / conceited
恭敬 gōngjìng Respect
功力 gōnglì diligence
共生 gòngshēng coexistence
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
故经云 故經云 gù jīng yún therefore, the sutra says
guàn
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观佛 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha
观门 觀門 guān mén the gate of contemplation
观想 觀想 guān xiǎng
 1. to contemplate / to visualize
 2. contemplation
 3. Visualize
观察 觀察 guānchá clear perception
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广博 廣博 guǎngbó vaipulya / vast / extended
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光华 光華 guānghuà Illumination
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
光相 guāngxiāng halo / nimbus
观智 觀智 guānzhì wisdom from contemplation
归戒 歸戒 guījiè to take refuge in the Triple Gem
龟毛 龜毛 guīmáo tortoise hair
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
归俗 歸俗 guīsú to return to secular life / to leave monastic life
归依 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem
归依佛 歸依佛 guīyī fó to take refuge in the Buddha
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
果证 果證 guǒzhèng realized attainment
骨身 gǔshēn relics
顾问 顧問 gùwèn Advisor
háng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
hǎo Good
Merge
Harmony
和敬 hé jìng Harmony and Respect
和合 héhé Harmony
和合众 和合眾 héhé zhòng saṃgha / monastic gathering
黑闇 hēi àn dark with no wisdom / ignorant
héng Eternity
héng Eternity
何似 hésì Comparison to what?
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
弘愿 弘願 hóngyuàn
 1. a great vow
 2. Grand Vows
hòu Deep
后生 後生 hòu shēng later rebirths / subsequent births
后身 後身 hòushēn last body / next body / last rebirth
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
后说 後說 hòushuō spoken later
护国 護國 hù guó Protecting the Country
护生 護生 hù shēng Protecting Lives
huà to collect alms
化乐 化樂 huà lè to find pleasure in creating
华香 華香 huà xiāng incense and flowers
化佛 huàfó a Buddha image
坏苦 壞苦 huài kǔ suffering from impermanence
坏色 壞色 huàisè kasaya / kaṣāya
华鬘 華鬘 huàmán hair tied like a flower
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
幻师 幻師 huànshī an illusionist / a conjurer
还俗 還俗 huánsú to return to secular life / to leave monastic life
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化身 huàshēn nirmanakaya
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
化缘 化緣 huàyuán to beg for alms / to ask for money
护持 護持 hùchí Protect and Support
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì Kindness
huì a religious assembly
毁法 毀法 huǐ fǎ persecution of Buddhism
慧日 huì rì to have illuminating wisdom like the Buddha
毁辱 毀辱 huǐ rǔ to humiliate
迴心 huí xīn to turn the mind towards
慧蕴 慧蘊 huì yùn body of wisdom / aggregate of wisdom / prajñā-skandha
灰土 huītǔ dust
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
惛沈 hūnshěn lethargy / gloominess
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
火界 huǒjiè fire / realm of fire / element of fire
护者 護者 hùzhě a demon / rākṣasa
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
gatha / hymn / verse
usnisa / uṣṇīṣa
a prediction / a prophecy / vyakarana
极成 極成 jí chéng agreed by both sides / prasiddha
济度 濟度 jì dù to ferry across
jià designation / provisional / conventional term
jiā jia
jiā school / sect / lineage
迦持 jiāchí the laws of the Buddhism
加持 jiāchí
 1. adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment
 2. to bless
加趺坐 jiāfū zuò sit with crossed legs / sit in the lotus position
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
见地 見地 jiàn dì insight
见闻疑 見聞疑 jiàn wén yí [what is] seen, heard, and suspected
见相 見相 jiàn xiāng perceiving the subject
见着 見著 jiàn zhuó attachment to meeting with people
见处 見處 jiànchù dwelling in wrong views
见谛 見諦 jiàndì realization of the truth
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见分 見分 jiànfēn vision part
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
降诞 降誕 jiàng dàn anniversary of the Birth of the Buddha
讲堂 講堂 jiǎng táng
 1. a lecture hall
 2. lecture hall
坚固 堅固 jiāngù sāla
简择 簡擇 jiǎnzhái to select
教行 jiāo xíng teaching and practice / instruction and conduct
教法 jiàofǎ
 1. scriptural dharma / āgamadharma
 2. Teaching
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
教诫 教誡 jiāojiè instruction / teaching
教理 jiāolǐ religious doctrine / dogma
憍慢 jiāomàn Arrogance
教师 教師 jiàoshī 1. Instructor (of a specific class); 2. Faculty (of a school)
教授 jiàoshòu Professor
教授师 教授師 jiàoshòu shī precpt instructor
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
寂定 jìdìng samadhi / samādhi
嫉妬 jídù Jealousy
jié a fetter
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié a kalpa / an eon
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
皆大欢喜 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ
 1. A Win-Win for All
 2. Happily ever after
戒定慧 jiè dìng huì
 1. morality, wisdom, and meditation / the three studies / the three trainings / triśikṣā
 2. morality, meditative concentration, wisdom
戒律 jiè lǜ
 1. śīla and vinaya / precepts and rules
 2. Precepts
戒品 jiè pǐn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
界外 jiè wài outside of the realms of desire, form, and formlessness
戒蕴 戒蘊 jiè yùn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
戒法 jièfǎ the rules of the precepts
戒行 jièháng to abide by precepts
结集 結集 jiéjí
 1. Buddhist council
 2. chant / recitation
结加趺坐 結加趺坐 jiéjiā fūzuò to sit cross-legged
羯磨 jiémó karma
界内 界內 jiènèi within a region / within the confines
劫数 劫數 jiéshǔ
 1. predestined fate
 2. Numerous Kalpas
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱分 解脫分 jiětuō fēn stage of liberation
解脱果 解脫果 jiětuōguǒ visaṃyogaphala / disconnection fruition / separation effect
解脱蕴 解脫蘊 jiětuōyùn body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda
解脱众 解脫眾 jiětuōzhòng body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda
戒香 jièxiāng
 1. the fragrance of discipline
 2. fragrance of precepts
接引 jiēyǐn
 1. to guide and protect
 2. Receive
机法 機法 jīfǎ ability and teaching
积集 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
积聚 積聚 jījù accumulation
jìn diligence / perseverance
金翅鸟 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda
净人 淨人 jìn grén a server
金口 jīn kǒu words spoken by the emperor
近圆 近圓 jìn yuán full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
jìng Stillness
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng Respect
jīng a sutra / a sūtra
净地 淨地 jìng dì a pure location
经教 經教 jīng jiāo teaching of the sūtras
经律论 經律論 jīng lǜ lùn sutra, vinaya, and abhidharma
敬信 jìng xìn
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
净修 淨修 jìng xiū proper cultivation
净衣 淨衣 jìng yī pure clothing
经云 經云 jīng yún the sutra says
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚杵 金剛杵 jīngāng chǔ vajra pestle
警策 jǐngcè
 1. admonition stick
 2. warning staff
 3. Admonisher
净持 淨持 jìngchí a young boy
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
经法 經法 jīngfǎ canonical teachings
净法 淨法 jìngfǎ
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
净洁 淨潔 jìngjié pure
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
敬礼 敬禮 jìnglǐ namo / to pay respect to / to take refuge
经律 經律 jīnglǜ Collection of Discourses and Collection of Monastic Rules
静虑 靜慮 jìnglǜ
 1. a jhanas / a dhyana / meditative concentration
 2. Quiet Contemplation
净妙 淨妙 jìngmiào pure and subtle
净瓶 淨瓶 jìngpíng
 1. a vase / a jar
 2. Purity Vase
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
净信 淨信 jìngxìn
 1. prasāda / pure faith
 2. Pure Faith
经行 經行 jīngxíng walking meditation
净业 淨業 jìngyè
 1. pure karma / good karma
 2. Pure Karma
禁戒 jìnjiè a vow
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
金山 jīnshān golden mountain
近事 jìnshì disciple / lay person
近事男 jìnshìnán male lay person / upāsaka
近事女 jìnshìnǚ female lay person / upāsikā
九结 九結 jiǔ jié nine bonds
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
机缘 機緣 jīyuán
 1. ability to accept causes and conditions / favourable circumstances / opportunity
 2. potentiality and condition
伎乐 伎樂 jìyuè music
to raise an example
pada
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
Contented
具缚 具縛 jù fú completely bound / completely bound in delusion
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉分 覺分 juéfēn aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
觉者 覺者 juézhě awakened one
觉知 覺知 juézhī Awareness
具戒 jùjiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
俱利 jūlì Kareri
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具寿 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman
俱物头 俱物頭 jūwùtóu kumuda
拘物头 拘物頭 jūwùtóu kumuda
拘物头华 拘物頭華 jūwùtóu huá kumuda
俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开导 開導 kāidǎo to enlighten
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
开悟 開悟 kāiwù
 1. to become enlightened / to have an awakening
 2. enlightenment / bodhi
 3. to awaken
堪忍 kānrěn to bear / to endure without complaint
渴仰 kě yǎng to look up to reverently
kòng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空见 空見 kōng jiàn
 1. view of emptiness
 2. View of Emptiness
空无边处 空無邊處 kōng wúbiān chù ākāśānantyāyatana / akasanantyayatana / sphere of infinite space / abode of infinite space
空处 空處 kōngchù ākāśānantyāyatana / akasanantyayatana / sphere of infinite space / abode of infinite space
空理 kōnglǐ principle of śūnya / principle of emptiness
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空闲处 空閑處 kōngxiánchù araṇya / secluded place
空虚 空虛 kōngxū śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦果 kǔ guǒ
 1. suffering as a karmic result
 2. Effects of Suffering
苦集灭道 苦集滅道 kǔ jí miè dào
 1. the fourfold noble truth / four noble truths
 2. Suffering, Cause, End, and Path
苦苦 kǔ kǔ suffering from external circumstances
苦灭道圣谛 苦滅道聖諦 kǔ miè dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
苦灭圣谛 苦滅聖諦 kǔ miè shèng dì the noble truth of the extinction of suffering
苦圣谛 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering
kuān Broad
苦毒 kǔdú pain / suffering
苦海 kǔhǎi
 1. sea of suffering / abyss of worldly suffering
 2. ocean of suffering
kuì shame / decorum / propriety
苦集 kǔjí coming together / collection / multitude
苦际 苦際 kǔjì limit of suffering
苦痛 kǔtòng the sensation of pain
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
 1. twelfth lunar month / end of the lunar year
 2. a monastic year
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
lán a hermitage
兰若 蘭若 lánrè
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. temple / monastery
 3. Aranya
老苦 lǎo kǔ Old Age / suffering due to birth
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
乐法 樂法 lè fǎ joy in the Dharma
乐根 樂根 lè gēn organs of pleasure
乐求 樂求 lè qiú seek bliss
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
乐观 樂觀 lèguān optimism
transcendence
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
礼请 禮請 lǐ qǐng Request for Teachings
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
利物 lì wù to benefit sentient beings
利喜 lì xǐ to bring profit and joy
离欲 離欲 lí yù free of desire
lián Lotus
莲台 蓮台 lián tái
 1. lotus throne
 2. lotus seat
 3. Lotus Throne
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
量等 liàng děng the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
莲花 蓮花 liánhuā lotus
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
了义 了義 liǎoyì nītārtha / definitive
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
利根 lìgēn natural powers of intelligence
礼敬 禮敬 lǐjìng namo / to pay respect to / to revere
灵塔 靈塔 líng tǎ a memorial pagoda / a memorial stupa
灵瑞 靈瑞 língruì udumbara
灵只 靈祇 língzhǐ a deity
临终 臨終 línzhōng
 1. the final moment of life
 2. Moment of Death
利人 lìrén to benefit people
理事 lǐshì Director (BLIA)
力士 lìshì one of great strength
六处 六處 liù chù the six sense organs / sadayatana
六大 liù dà six elements
六根 liù gēn
 1. the six sense organs / sadayatana
 2. Six Faculties
六根清净 六根清淨 liù gēn qīng jìng Purity of the Six Senses
六境 liù jìng the objects of the six sense organs
留难 留難 liú nán the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六时 六時 liù shí the six four hour periods of the day
六师 六師 liù shī the six teachers
六师外道 六師外道 liù shī wài dào Six Non-Buddhist schools
六通 liù tōng six supernatural powers
六众 六眾 liù zhòng group of six monastics
六众苾刍 六眾苾芻 liù zhòng bìchú group of six monastics
六法 liùfǎ the six contemplations
琉璃 liúlí lapis lazuli
流通 liútōng
 1. transmission of Buddhist teachings
 2. to transmit and spread
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
离系果 離繫果 líxìguǒ visaṃyogaphala / disconnection fruition / separation effect
利行 lìxíng
 1. altruism
 2. Beneficial Deeds
 3. altruism
利养 利養 lìyǎng gain
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
龙神 龍神 lóng shén dragon spirit
龙神八部 龍神八部 lóng shén bā bù eight kinds of demigods
龙象 龍象 lóng xiàng dragon and elephant
龙众 龍眾 lóng zhòng dragon spirits
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
 1. a censer
 2. 1. incense burner; 2. incense censer
露地 lù dì dewy ground / the outdoors
乱心 亂心 luàn xīn a confused mind / an unsettled mind
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
轮宝 輪寶 lún bǎo cakra-ratna / wheel treasures
轮盖 輪蓋 lúngài stacked rings / wheel
轮王 輪王 lúnwáng wheel turning king
轮相 輪相 lúnxiāng stacked rings / wheel
论议 論議 lùnyì Upadesa (debates) / upadesa / upadeśa
落发 落髮 luò fà to shave the head
罗汉 羅漢 luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
罗门 羅門 luómén Brahman
露形外道 lùxíng wàidào acelaka / a clothless ascetic cult
monastic discipline / vinaya
律仪 律儀 lǜ yí
 1. rules and ceremonies
 2. Vinaya and Rules
滿 mǎn Full
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
曼茶罗 曼茶羅 màncháluó mandala
曼荼罗 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala
měi Beauty
门人 門人 mén rén
 1. disciple
 2. a hanger-on
门首 門首 ménshǒu leader of a sect or school
mián torpor / drowsiness / middha
面门 面門 miànmén
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
miào Wonderful
妙色 miào sè wonderful form
妙香 miào xiāng fine incense
妙心 miào xīn Wondrous Mind
妙行 miào xíng a profound act
妙智 miào zhì wonderful Buddha-wisdom
妙乐 妙樂 miàolè sublime joy
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
miè the cessation of suffering
灭法 滅法 miè fǎ unconditioned dharma
灭尽定 滅盡定 miè jìn dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
灭受想定 滅受想定 miè shòu xiǎng dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
灭道 滅道 mièdào extinction of suffering and the path to it
灭度 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
灭罪 滅罪 mièzuì erase karma from sins
迷惑 míhuo Confusion
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
明灯 明燈 míngdēng Bright Lamp
明相 míngxiāng early dawn
密言 mìyán mantra
密意 mìyì
 1. hidden meaning
 2. Secret Intentions
evil / vice
to rub a monk's head for taking a vow
魔军 魔軍 mó jūn Māra's army
魔女 mó nǚ Māra's daughters
摩竭 mójié makara
摩利迦 mólìjiā malika / mālikā
魔罗 魔羅 Móluó Mara / the Devil / a devil / a demon
牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni
魔障 Mózhàng
 1. Māra-hindrances
 2. mara-hindrance
木叉 mùchā
 1. rules of conduct for monks / prātimokṣa
 2. liberation / emancipation / vimokṣa
牧牛 mùniú cowherd
纳衣 納衣 nà yī monastic robes
捺洛迦 nàluòjiā hell / niraya
那罗陀 那羅陀 nàluótuó naradhara
男根 nán gēn male organ
难胜 難勝 nán shèng very difficult to be overcome
难思 難思 nán sī hard to believe / incredible
难行 難行 nánxíng ascetic practice
纳受 納受 nàshòu
 1. to receive / to accept
 2. to accept a prayer
内法 內法 nèi fǎ the Buddhadharma / the Dharma
内证 內證 nèi zhèng personal realization / inner understanding / pratyātmādhigama
内空 內空 nèikōng empty within
能持 néng chí ability to uphold the precepts
能破 néngpò refutation
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
逆顺 逆順 nì shùn resisting and complying / disobeying and obeying
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念佛 niàn Fó
 1. to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
 2. to chant Buddha's name
念经 念經 niàn jīng
 1. to chant a sutra
 2. Chanting Sutras
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
念处 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness
念力 niànlì
 1. the power of mindfulness
 2. Power of the Mind
念言 niànyán words from memory
niè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
涅槃界 nièpán jiè nirvāṇa-dhātu / the realm of Nirvāṇa
尼师 尼師 níshī Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
尼师但那 尼師但那 níshīdànnà a mat for sitting on / niṣīdana
尼寺 nísì nunnery
尼陀那 nítuónà causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
牛头 牛頭 niú tóu attendants in hell
牛王 niúwáng king of bulls
女宝 女寶 nǚ bǎo precious maiden
傍生 pángshēng a domestic animal
毘钵舍那 毘鉢舍那 píbōshènà insight / vipaśyanā / vipassanā
毘摩 pímó dharma
pǐn chapter / varga
毘奈耶 pínàiyé monastic discipline / vinaya
平安 píng ān Safety and Peace
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
辟支 Pìzhī Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
破僧 pò sēng
 1. to disrupt a monastic in meditation
 2. to disrupt the harmony of the monastic community
破见 破見 pòjiàn to break the precepts / to break away from righteous view / to deviate from righteous views
破戒 pòjiè to break a precept
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
普观 普觀 pǔ guān contemplation of oneself reborn in the Pure Land
普遍 pǔbiàn universal
普请 普請 pǔqǐng
 1. communal labor
 2. Universally Inviting
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨身 菩薩身 púsà shēn bodhisattva's body
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提分 pútí fēn aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
菩提树 菩提樹 Pútí Shù
 1. bodhi tree
 2. Bodhedrum magazine
 3. Bodhi Tree
菩提分法 pútífēnfǎ aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
普照 pǔzhào Universally Shines
七财 七財 qī cái seven kinds of spiritual wealth
七大 qī dà seven elements
七法 qī fǎ seven dharmas / seven teachings
七返 qī fǎn seven returns
七灭诤法 七滅諍法 qī miè zhèng fǎ Seven Rules for Eliminating Conflict
七菩提分 qī pútí fēn seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
七七日 qī qī rì forty-nine days
起信 qǐ xìn the awakening of faith
qián Submerge
前世 qián shì former lives
前生 qiánshēng previous lives
qié
 1. gha / ga
 2. gha / ga
伽蓝 伽藍 qiēlán
 1. sangharama / samgharama / samghārama / temple / monastery
 2. sangha community
且止 qiězhǐ stop
契经 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse
七觉 七覺 qījué seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
七觉分 七覺分 qījuéfēn seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
qín diligence / perseverance / vīrya
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
勤行 qín xíng diligent practice
qìng Clear
轻安 輕安 qīng ān
 1. calmness / tranquillity / repose / serenity / prasrabhi / passaddhi
 2. Peaceful and at Ease
 3. at ease
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
轻慢 輕慢 qīngmàn to belittle others
请益 請益 qǐngyì Request Teachings
情义 情義 qíngyì Commitment and Righteousness
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
勤求 qínqiú to diligently seek
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
乞食 qǐshí Begging for Food
起尸 起屍 qǐshī vetāla / vetāḍa
求不得苦 qiú bùdé kǔ Not Getting What One Wants / suffering due to not getting what we want
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
求生 qiú shēng seeking rebirth
祈愿 祈願 qíyuàn prayer
clinging / grasping /upādāna
kh
realm / destination
取蕴 取蘊 qǔ yùn aggregates of attachment / aggregates that are the objects of grasping / upādānaskandha
quán expedient
劝请 勸請 quànqǐng to request / to implore
取分 qǔfēn vision part
取灭度 取滅度 qǔmièdù to enter Nirvāṇa / to pass away
群生 qúnshēng all living beings
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染污 rǎnwū tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
绕佛 繞佛 rào fó to circumambulate the Buddha
绕塔 繞塔 rào tǎ Circumambulate
饶益 饒益 ráoyì Benefit
热病 熱病 rè bìng jaundice / kāmalā
rén Benevolence
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人师 人師 rén shī a teacher of humans
人相 rén xiāng the notion of a person
仁义 仁義 rén yì Benevolence and Righteousness
人中尊 rén zhōng zūn the Honored One among humans
热恼 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled
人法 rénfǎ people and dharmas / people and teachings
人间 人間 rénjiān human world
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
人我 rénwǒ personality / human soul
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
日观 日觀 rì guān contemplation of the sun
日月星 rì yuè xīng sun, moon and star
róng Tolerance
柔软心 柔軟心 róu ruǎn xīn gentle and soft mind
肉食 ròushí meat eating
Thus
入般涅槃 rù bānnièpán to enter Parinirvāṇa
如法 rú fǎ In Accord With
入寂 rù jì to enter into Nirvāṇa
入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth
如理 rú lǐ principle of suchness
如理作意 rú lǐ zuò yì attention / engagement
入灭 入滅 rù miè
 1. to enter Nirvāṇa / to pass away
 2. to enter into nirvana
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
入圣 入聖 rù shèng to become an arhat
入室 rù shì
 1. to enter the master's study
 2. to enter the master's study for examination or instruction
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
乳养 乳養 rǔ yǎng to nurture
入众 入眾 rù zhòng To Enter the Assembly
ruì Auspicious
瑞相 ruìxiāng an auspicious image
如来出现 如來出現 rúlái chūxiàn Manifestation of Buddha
如来法身 如來法身 rúlái fǎshēn Dharmakāya of the Tathāgata
入涅 rùniè to enter Nirvāṇa / to pass away
ruò re
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
如实知 如實知 rúshízhī
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
入胎 rùtāi Entry into the womb / to be conceived from Heaven
入心 rùxīn to enter the mind or heart
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
bodhisattva
萨迦耶见 薩迦耶見 sàjiāyé jiàn the view or belief that there is a real self / satkāyadṛṣṭi / sakkāyadiṭṭhi
sān
 1. assembly / worship on the four fives
 2. Inquire
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三不善根 sān bùshàngēn the three unwholesome roots
三毒 sān dú three poisons / trivisa
三恶趣 三惡趣 sān è qù the three evil rebirths / the three evil realms
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三根 sān gēn
 1. the three grade of wholesome roots
 2. the three unwholesome roots
 3. the three roots with no outflows / the three passionless roots
三结 三結 sān jié the three fetters
三句 sān jù three questions
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三千界 sān qiān jiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三千世界 sān qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa
三学 三學 sān xué threefold training / triśikṣā
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三衣 sān yī the three robes of monk
三匝 sān zā to circumambulate three times
三灾 三災 sān zāi Three Calamities
三藏教 sān zàng jiào Tripiṭaka teachings
三藏圣教 三藏聖教 Sān Zàng shèngjiāo Buddhist canon
三转 三轉 sān zhuǎn Three Turnings Dharma Wheel
三转法轮 三轉法輪 sān zhuǎn fǎ lún
 1. Three Turnings of the Dharma Wheel
 2. Three Turnings of Dharma Wheel
三归 三歸 sānguī to take refuge in the Triple Gem
三归依 三歸依 sānguīyī to take refuge in the Triple Gem
三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning
散花 sànhuā scatters flowers
散乱 散亂 sànluàn distraction
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三藐三菩提 sānmiǎosānpútí samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
三摩钵底 三摩鉢底 sānmóbōdǐ samāpatti / meditative attainment
三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三菩提 sānpútí saṃbodhi / complete enlightenment
三字 sānzì three characters
form / matter
色界 sè jiè realm of form
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
色声 色聲 sè shēng the visible and the audible
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧房 sēng fáng monastic quarters
僧徒 sēng tú master and disciples
僧宝 僧寶 sēngbǎo the jewel of the monastic community
僧家 sēngjiā Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
僧伽多 sēngjiāduō
 1. saṃghāṭa / assembly
 2. saṃghāṭa / winds ending a kalpa
僧脚崎 sēngjiǎoqí a monk's draperies, belt, and undergarment
僧尼 sēngní
 1. a Buddhist nun
 2. monks and nuns
僧寺 sēngsì temple / monastery
僧祇 sēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
僧众 僧眾 sēngzhòng the monastic community / the sangha
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
沙门果 沙門果 shāmén guǒ the fruit of śramaṇa practice
沙门女 沙門女 shāménnǚ Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
shàn a meditation mat
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善方便 shàn fāng biàn Expedient Means
善见 善見 shàn jiàn skillful vision / keen sighted
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
山王 shān wáng the highest peak
善因 shàn yīn Wholesome Cause
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
上供 shàng gòng to offer / to make an offering
上士 Shàng Shì an advanced disciple
上乘 shàngchéng superior vehicle
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上人 shàngrén
 1. shangren / senior monastic
 2. supreme teacher
上首 shàngshǒu the presiding elders
善果 shànguǒ
 1. a virtuous reward
 2. Virtuous Outcomes
上座 shàngzuò sthavira / elder
善利 shànlì great benefit
山林 shānlín a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn upāyakauśalya / skillful and expedient means
善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善人 shànrén a wholesome person / a good person
善顺 善順 shànshùn sūrata / well disposed towards / compassionate
善思 shànsī thoughtfulness / wholesome thinking
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
善意 shànyì Kind Intentions
善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
烧香 燒香 shāo xiāng
 1. to burn incense
 2. to burn incense
烧然 燒然 shāorán to burn
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
刹土 剎土 Shātǔ kṣetra / homeland / country / land
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舌根 shé gēn organ of taste / tongue
舍戒 捨戒 shě jiè to abandon the precepts
摄持 攝持 shèchí parigraha / to protect / to uphold / to take proper care
舍堕 捨墮 shěduò forfeiture offense / naiḥsargikapāyattika
舍家 捨家 shějiā to become a monk or nun
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
舍利塔 shèlì tǎ a stupa
舍利子塔 shèlìzi tǎ stupa with Buddhist relics / pagoda
shèn Cautious
shēn body / kāya
身根 shēn gēn sense of touch
身空 shēn kōng inside and outside are empty / intrinsically
身密 shēn mì mystery of the body
深妙 shēn miào profound / deep and subtle
身受 shēn shòu the sense of touch / physical perception
身业 身業 shēn yè physical karma
深义 深義 shēn yì profound meaning
舍那 shènà
 1. śāṇa / a robe / a garment
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
神变 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle
神变事 神變事 shénbiàn shì mystical apparitions
shèng yāna / a vehicle / a school of teaching
shēng birth
胜处 勝處 shèng chù abode of superiority / station of mastery / abhibhāyatana
圣谛 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
圣法 聖法 shèng fǎ the sacred teachings of the Buddha
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
生苦 shēng kǔ suffering due to birth
生身 shēng shēn the physical body of a Buddha
生天 shēng tiān highest rebirth
圣道 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path
胜定 勝定 shèngdìng equipose / samāhita
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
圣教 聖教 shèngjiāo sacred teachings
胜解 勝解 shèngjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
胜利 勝利 shènglì victory
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生起 shēngqǐ cause / arising
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
生死海 shēngsǐhǎi the ocean of Saṃsāra
胜行 勝行 shèngxíng distinguished actions
胜义 勝義 shèngyì beyond description / surpassing worldy ideas / superlative / inscrutable
圣语 聖語 shèngyǔ sacred language / āryabhāṣā / Sanskrit
生愿 生願 shēngyuàn desire to exist / craving for rebirth
生长 生長 shēngzhǎng growth
圣众 聖眾 shèngzhòng holy ones
身见 身見 shēnjiàn views of the body
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
身命 shēnmìng body and life
神明 shénmíng god, deity
身入 shēnrù the sense of touch
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神识 神識 shénshí soul
沈水香 shěnshuǐxiāng aguru
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神通变化 神通變化 shéntōng biànhuà supernatural powers of transformation
神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
舍受 捨受 shěshòu sensation of freedom from pleasure and pain / sensation of indifference to pleasure and pain
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
舌相 shéxiāng the sign of a broad and long tongue
摄心 攝心 shèxīn to concentrate
舍心 捨心 shěxīn equanimity / the mind of renunciation
舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple
shì loka / a world
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī master
shì Buddhism
shí Real
shī the practice of selfless giving / dāna
十恶 十惡 shí è the ten evils
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十二缘生 十二緣生 shí èr yuán shēng the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十号 十號 Shí hào the ten names of the Tathāgata / the ten epithets of the Tathāgata
示教 shì jiāo to point and instruct
示教利喜 shì jiào lì xǐ Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十戒 shí jiè ten 0recepts
失念 shī niàn lose train of thought / wandering mind / loss of memory
食肉 shí ròu to eat meat / meat permitted for eating
施物 shī wù The Gift
施无畏 施無畏 shī wú wèi
 1. abhayandada / bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
十学处 十學處 shí xuéchù ten points of training
实义 實義 shí yì true meaning / true doctrine
实有 實有 shí yǒu in reality there is
施者 shī zhě The Giver
释种 釋種 shì zhǒng Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha
释子 釋子 shì zǐ sons of Śākyamuni / disciples of the Buddha
十八界 shíbājiè eighteen realms
式叉摩拏 shìchāmóná Siksamana / a novice nun / a female observer of the six commandments / śikṣamāṇā
十二分教 shíèrfēnjiāo dvādaśaṅga / the twelve divisions of Buddhist literature
世法 shìfǎ ordinary dharmas
实法 實法 shífǎ true teachings
十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions
尸鬼 屍鬼 shīguǐ a zombie / a demon in the form of a corpse
世间 世間 shìjiān world
世间智 世間智 shìjiān zhì worldly knowledge / secular understanding
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
尸利沙 shīlìshā śirīṣa /acacia tree
尸罗 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm
施僧 shīsēng to provide a meal for monastics
十善 shíshàn the ten virtues
施设 施設 shīshè to establish / to set up
施食 shīshí
 1. to give food
 2. Food Bestowal
世俗 shìsú Secular
世俗智 shìsúzhì secular understanding
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
事相 shìxiāng phenomenon
实语 實語 shíyǔ true words
侍者 shìzhě an acolyte
施主 shīzhǔ
 1. an alms giver / a donor
 2. benefactor
师子床 師子床 shīzi chuáng lion's throne
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
师子座 師子座 shīzi zuò lion's throne
shòu feelings / sensations
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
受戒 shòu jiè
 1. to take precepts
 2. Take the Precepts
受想 shòu xiǎng sensation and perception
守一 shǒu yī guard the one / guard the one mind
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
受具 shòujù to obtain full ordination
守门者 守門者 shǒuménzhě dvarapala / dvarapalah
受食 shòushí one who receives food
受用 shòuyòng Benefit
授与 授與 shòuyǔ to award / to confer
shù Forgiveness
霜雹 shuāng báo frost and hail
水乳 shuǐ rǔ water and milk
水大 shuǐjiè water / water element
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
说欲 說欲 shuō yù explanation of desire
说教 說教 shuōjiāo to preach
说戒 說戒 shuōjiè
 1. explation of the precepts / upoṣadha
 2. half monthly confession
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
 1. to appear
 2. pseudo
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
 1. volition / cetanā
 2. Think
temple / monastery / vihāra
四兵 sì bīng four divisions of troups
四兵众 四兵眾 sì bīng zhòng four divisions of troups
四波罗市迦法 四波羅市迦法 sì bōluóshìjiāfǎ four rules for expulsion from the saṃgha / four pārājikas
四禅 四禪 sì chán
 1. the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas
 2. fourth dhyāna / fourth jhāna
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
四梵住 sì fàn zhù the four brahmavihāras
死海 sǐ hǎi the endless sea of Saṃsāra
四角 Sì Jiǎo the four corners (of a rectangle) / the eaves that the four corners of a building
四界 sì jiè four dharma realms
四静虑 四靜慮 Sì Jìnglǜ four jhanas / four stages of meditative concentration
死苦 sǐ kǔ death
四门 四門 sì mén the four schools of thought / four classifications of teaching
四念处 四念處 sì niàn chù the four bases of mindfulness
四念住 Sì Niàn Zhù Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana
四摄 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing
四摄事 四攝事 sì shè shì the four means of embracing
四圣谛 四聖諦 sì shèng dì the fourfold noble truth / four noble truths
四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation
四事供养 四事供養 sì shì gōngyǎng the Four Offerings
四维 四維 sì wéi the four half points of the compass
四威仪 四威儀 sì wēiyí Four Kinds of Comportment / four comportments
四无碍辩 四無礙辯 sì wúàibiàn the four unhindered powers of understanding
四无碍解 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
四正勤 Sì Zhèng Qín four right efforts / four right exertions
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
四重 sì zhòng four grave prohibitions
寺主 sì zhǔ temple director / temple supervisor
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
寺僧 sìsēng Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
死尸 死屍 sǐshī a corpse
四事 sìshì the four necessities
四天 sìtiān four kinds of heaven
四天下 sìtiānxià the four continents
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
寺院 sìyuàn
 1. monastery / temple / cloister
 2. Monastery
寺中 sìzhōng within a temple
sòng 1. ode; 2. praise
诵戒 誦戒 sòng jiè Chant the Precepts
诵经 誦經 sòngjīng
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
宿 from former lives
宿世 sù shì former lives
宿业 宿業 sù yè past karma
宿缘 宿緣 sù yuán
 1. causation from a previous life
 2. Past Conditions
窣堵波 sùdǔbō a stupa
苏合香 蘇合香 sūhéxiāng storax balsam / storax
随一 隨一 suí yī mostly / most of the time
随缘 隨緣 suí yuán
 1. to act in accordance with causes and conditions
 2. Follow Conditions
 3. to accord with conditions
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
随类 隨類 suílèi according to type
随眠 隨眠 suímián a predisposition to unwholesome mental states / anuśaya / anusaya
隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati
随情 隨情 suíqíng compliant
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
随宜 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所藏 suǒcáng the thing stored
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
所得 suǒdé acquire
娑度 suōdù sādhu / excellent
娑罗双树 娑羅雙樹 suōluó shuāng shù twin sala trees
所行 suǒxíng actions / practice
窣吐罗 窣吐羅 sùtùluó great transgression / major misdeed / sthūlātyaya
宿愿 宿願 sùyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow
a pagoda / a stupa
tài an element
胎藏 tāicáng womb
塔庙 塔廟 tǎmiào stūpas / pagodas
tán dana / the practice of giving / generosity
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
贪瞋痴 貪瞋痴 tān chēn chī
 1. desire, anger, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance / three poisons
 3. greed, hatred, and ignorance
歎佛 tàn fó to praise the Buddha
弹指 彈指 tán zhǐ to snap the fingers
贪爱 貪愛 tānài
 1. passion / desire / rāga
 2. Clinging
坛场 壇場 tánchǎng a ritual altar / mandala
贪瞋 貪瞋 tānchēn greed and anger
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
檀越 tányuè an alms giver / a donor
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
剃除 tì chú to cut off
剃发 剃髮 tì fà to become a monastic
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天华 天華 tiān huà divine flowers
天龙 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods
天龙八部 天龍八部 tiān lóng bā bù eight kinds of demigods
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天衣 tiān yī the garments of a celestial being / celestial garments
天乐 天樂 tiān yuè heavenly music
天中天 tiān zhōng tiān god of the gods
天鼓 tiāngǔ deva drum
天人 tiānrén Heavenly Beings
天神 tiānshén a god / a deity / devatā
天堂 tiāntáng Heaven
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
体空 體空 tǐkōng the emptiness of substance
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
听闻 聽聞 tīngwén listening and learning
提舍 tíshè to ferry by teaching
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
tóng a pillar with a Buddhist inscription
同居 tóng jū dwell together
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
通力 tōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
同事 tóngshì fellowship
头面礼 頭面禮 tóu miàn lǐ to prostrate oneself on the ground
头首 頭首 tóu shǒu group of head monastics in a monastery
an evil state of existence
涂身 塗身 tú shēn to apply makeup
徒众 徒眾 tú zhòng a group of disciples
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退居 tuìjū Retired Abbot
退转 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate
托生 託生 tuōshēng to be conceived from Heaven
托胎 tuōtāi
 1. to be conceived from Heaven
 2. to be conceived from Heaven
涂香 塗香 túxiāng to annoint
嗢多罗僧 嗢多羅僧 wàduōluósēng uttarāsaṅga / uttarasanga
外法 wài fǎ outside teachings
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
万法 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things
万字 萬字 wàn zì swastika
往就 wǎng jiù to go towards
忘念 wàng niàn lose concentraion / lose train of thought / wandering mind / loss of memory
妄执 妄執 wàng zhí attachment to false views
往还 往還 wǎnghuán to depart and return
妄见 妄見 wàngjiàn a delusion
妄想 wàngxiǎng
 1. fanciful thinking / deluded thoughts / fantasies / vikalpa
 2. delusive thoughts
往诣 往詣 wǎngyì go towards
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
wēi subtlety
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
危脆 wēi cuì fragile
未离欲 未離欲 wèi lí yù not yet free from desire
未离欲者 未離欲者 wèi lí yù zhě one not yet free from desire
违顺 違順 wéi shùn resisting and complying / disobeying and obeying
唯我独尊 唯我獨尊 wéi wǒ dú zūn I alone am the honored one
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻持 聞持 wén chí to hear and keep in mind
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
文句 wén jù textual explanation / exegisis
问难 問難 wèn nán Interrogation
问答 問答 wèndá encounter dialog
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我相 wǒ xiāng the notion of a self
我爱 我愛 wǒài self-love
我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna
我身 wǒshēn I / myself
我执 我執 wǒzhí Self-Attachment
Enlightenment
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无常苦空 無常苦空 wú cháng kǔ kōng Impermanence
无常想 無常想 wú cháng xiǎng the notion of impermanence
五大 wǔ dà the five elements
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
五盖 五蓋 wǔ gài the five covers / the five hindrances / the five obstructions
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
无故 無故 wú gù unconditioned
无罣碍 無罣礙 wú guà'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
五戒 wǔ jiè the five precepts
五力 wǔ lì pañcabala / the five powers
无量光 無量光 wú liàng guāng infinite light
无门 無門 wú mén Non-Existing Gate
无求 無求 wú qiú No Desires
五取蕴 五取蘊 wǔ qǔ yùn five aggregates of attachment
五事 wǔ shì five dharmas / five categories
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所畏 無所畏 wú suǒ wèi without any fear
无所有处 無所有處 wú suǒ yǒu chù the third sphere in the formless realm / sphere of nothingness / ākiñcanyāyatana
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
五体投地 五體投地 wǔ tǐ tóu dì
 1. to prostrate oneself on the ground
 2. throwing all five limbs to the ground
五通 wǔ tōng five supernatural powers / pañca-abhijnā
五下分结 五下分結 wǔ xià fèn jié five lower fetters
無想 wú xiǎng no notion
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无缘 無緣 wú yuán lack of connection
五蕴 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无诤 無諍 wú zhèng
 1. non-contention
 2. No Disputes
五众 五眾 wǔ zhòng five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无主 無主 wú zhǔ impermanence
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
五百年 wǔbǎi nián five hundred years
邬波驮耶 鄔波馱耶 wūbōduòyé upādhyāya / a preceptor
邬波斯迦 鄔波斯迦 wūbōsījiā a female lay Buddhist
邬波索迦 鄔波索迦 wūbōsuǒjiā upasaka / upasika / a male lay Buddhist
无惭 無慚 wúcán shamelessness / āhrīkya
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无瞋 無瞋 wúchēn non-aggression / non-hatred / imperturbability
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
无悔 無悔 wúhuǐ No Regrets
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无尽 無盡 wújìn endless
无愧 無愧 wúkuì
 1. disregard / lack of propriety / anapatrāpya
 2. With a Clear Conscience
 3. shamelessness
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无明灭 無明滅 wúmíng miè ignorance ceases
无情 無情 wúqíng
 1. relating to non-sentient beings
 2. Insentient
污染 wūrǎn a defilement / an impurity/ upaklesa / upakkilesa
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无上觉 無上覺 wúshàng jué supreme enlightenment
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无上正等觉 無上正等覺 wúshàng zhèng děngjué anuttara-samyak-sambodhi / unexcelled complete enlightenment
无上尊 無上尊 wúshàngzūn without superior / peerless / exalted one
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无数劫 無數劫 wúshǔ jié innumerable kalpas
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无相三昧 無相三昧 wúxiāng sānmèi samādhi of no appearance
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
无学 無學 wúxué
 1. aśaikṣa / asekha / an adept
 2. aśaikṣa / asekha / an adept
五衣 wǔyī anatarvasaka
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无着 無著 wúzhāo unattached
to calm oneself
latent tendencies / predisposition
Cherish
Joy
息苦 xī kǔ end of suffering
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
洗沐 xǐ mù to wash
下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world
xiān a sage
xián bhadra
现见 現見 xiàn jiàn to see directly
闲居 閑居 xián jū a place to rest
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
现生 現生 xiàn shēng the present life
现相 現相 xiàn xiāng world of objects
现法 現法 xiànfǎ for a Dharma to manifest in the world
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
xiáng xiang
香华 香華 xiāng huà incense and flowers
相轮 相輪 xiāng lún stacked rings / wheel
降神 xiáng shén subduing the spirits
相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence
相分 xiāngfēn an idea / a form
降伏 xiángfú to subdue
相似即 xiāngsì jí identity in resemblance
现观 現觀 xiànguān abhisamaya / comprehension / realization / insight
象王 xiàngwáng elephant king
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
仙人 xiānrén a sage
现身 現身 xiànshēn manifest
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现行 現行 xiànxíng manifest activity
现在 現在 xiànzài now, present
小戒 xiǎo jiè Hīnayāna precepts
小王 xiǎo wáng minor kings
小径 小徑 xiǎojìng Hīnayāna scriptures
息恶 息惡 xīè a wandering monk / śramaṇa
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪法 xiéfǎ false teachings
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪命 xiémìng heterodox practices
西方 xīfāng the Western [Pureland]
系缚 繫縛 xìfú tied to
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
信根 xìn gēn faith / the root of faith
心解脱 心解脫 xīn jiětuō
 1. to liberate the mind
 2. liberation of mind
心净 心淨 xīn jìng A Pure Mind
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
信施 xìn shī trust in charity
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice
心所 xīn suǒ a mental factor
心缘 心緣 xīn yuán cognition of the environment
心作 xīn zuò karmic activity of the mind
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action
行菩萨道 行菩薩道 xíng pú sà dào practice the bodhisattva path
行乞 xíng qǐ to beg / to ask for alms
行善 xíng shàn to do good works / to perform wholesome actions
行一 xíng yī equivalence of all forms of practice
行婬 xíng yín lewd desire
行证 行證 xíng zhèng cultivation and experiential understanding
行住坐臥 xíng zhù zuò wò
 1. etiquette in the four postures
 2. walking, standing, sitting, and lying down
行处 行處 xíngchǔ karmasthana / kammaṭṭhāna / an object of meditation
行法 xíngfǎ cultivation method
行人 xíngrén Practitioner
形寿 形壽 xíngshòu lifespan
醒悟 xǐngwù Awaken
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
姓字 xìngzì surname and cognomen
性罪 xìngzuì natural sin
心慧 xīnhuì wisdom
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
信心 xìnxīn Faith
心行 xīnxíng mental activity
信仰 xìnyǎng faith
习气 習氣 xíqì
 1. vāsanā / latent tendencies / predisposition
 2. habitual tendency
喜舍 xǐshè
 1. to give in charity / to give alms
 2. Equanimity
 3. joyful giving
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修禅 修禪 xiū chán to meditate / to cultivate through meditation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修禅定 修禪定 xiūchándìng to meditate / to cultivate through meditation
修持 xiūchí Practice
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
修治 xiūzhì elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
息心 xīxīn a wandering monk / śramaṇa
希有 xīyǒu Rare
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
锡杖 錫杖 xīzhàng
 1. a monk's staff
 2. staff
宣教 xuānjiāo to propagate teachings
xué a learner
学戒女 學戒女 xué jiè nǚ a novice nun / a female observer of the six commandments
学处 學處 xuéchù training / training in conduct / rules of conduct / śikṣāpada / sikkhāpada / siksapada
学人 學人 xuérén student of the Way
学无学 學無學 xuéwúxué one who is still studying and one who has completed their study
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
虚空界 虛空界 xūkōng jiè visible space
虚诳语 虛誑語 xūkuáng yǔ false speech
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
xūn vāsanā / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
薰修 xūn xiū Permeated Cultivation
寻伺 尋伺 xúnsì awareness and discrimination / coarse awareness and subtle perception
熏习 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
yán a garland / an adornment / avataṃsa
眼根 yǎn gēn the faculty of sight
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
言教 yánjiāo ability to understand etymology and usage of words / nirukti
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
演说 演說 yǎnshuō to expound
宴坐 yànzuò sitting meditation / to meditate in seclusion
药食 藥食 yào shí Medicinal Meal
karma / kamma / karmic deeds / actions
业感 業感 yè gǎn karma and the result of karma
业力 業力 yè lì
 1. the power of karma
 2. karmic effect
业缘 業緣 yè yuán
 1. karmic conditions / karmic connections
 2. Karmic Condition
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
业受 業受 yèshòu karmic lifespan
业因 業因 yèyīn karmic conditions
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
Righteousness
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
异见 異見 yì jiàn different view
一类 一類 yī lèi the supreme way / the path leading to enlightenment
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
意趣 yì qù direction of the will
一食 yī shí one meal
疑网 疑網 yí wǎng a web of doubt
义味 義味 yì wèi flavor of the meaning
意业 意業 yì yè mental karma / actions / deeds
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
衣钵 衣缽 yībō
 1. robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk
 2. robe and bowl
忆持 憶持 yìchí to keep in mind / to remember / dhāraṇa
一代 yīdài a lifetime / a human lifetime
一行 yīháng one practice
一家 yījiā same family
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一句 yījù
 1. a phrase / one sentence
 2. a sentence
一来果 一來果 yīláiguǒ the fruit of sakṛdāgāmin
意乐 意樂 yìlè joy / happiness
义利 義利 yìlì a beneficial meaning
义理 義理 yìlǐ Doctrine
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
婬欲 yín yù sexual desire
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
yīng to accept
应法 應法 yīng fǎ in harmony with the Dharma
应观 應觀 yīng guān should observe
应当学 應當學 yīngdāngxué wrongdoing / misdeed / minor misdeed / duṣkṛta / dukkaṭa
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
应化 應化 yīnghuà
 1. nirmita
 2. manifestation in response
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
应身 應身 yīngshēn
 1. nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body
 2. saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
应现 應現 yīngxiàn for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应用 應用 yìngyòng response function
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
印可 yìnkě to confirm
音声 音聲 yīnshēng sound
因相 yīnxiāng causation
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一色 yīsè
 1. ekarūpa / no difference
 2. minute
 3. one form of practice
一生 yīshēng all one's life
异熟 異熟 yìshú vipāka / the result of karma / indirect effect
医王 醫王 yīwáng king of healers / Medicine King
一向 yìxiàng one direction
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
意言 yìyán mental discussion
依正 yīz hèng two kinds of retribution / direct and conditional retribution
一中 yīzhōng
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
yòng yong / function / application
yǒng Courage
用大 yòng dà great in function
涌沸 yǒngfèi to bubble and boil
永劫 yǒngjié an eternity
勇猛 yǒngměng ardency
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有门 有門 yǒu mén teaching of the phenomenal world
右绕 右繞 yòu rào to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
右旋 yòu xuán to circumambulate in a clockwise direction
有法 yǒufǎ something that exists
游方 yóufāng
 1. to wander
 2. to travel for cultivation and to seek teachings
有海 yǒuhǎi sea of existence
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
有身见 有身見 yǒushēnjiàn the view or belief that there is a real self / satkāyadṛṣṭi / sakkāyadiṭṭhi
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
遊戏 遊戲 yóuxì to be free and at ease
有性 yǒuxìng having the nature
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
欲爱 欲愛 yù ài
 1. passionate love
 2. love inspired by desire
欲法 yù fǎ with desire
欲界 yù jiè realm of desire
欲乐 欲樂 yù lè the joy of the five desires
欲染 yù rǎn the poluting influence of desire
语业 語業 yǔ yè verbal karma
与欲 與欲 yǔ yù with desire / with consent
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuán Perfect
yuán Origin
远尘离垢 遠塵離垢 yuǎn chén lí gòu
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
圆成 圓成 yuán chéng complete perfection
愿佛 願佛 yuàn fó Buddha of the vow
愿智 願智 yuàn zhì wisdom resulting from a vow / to vow to obtain all-knowledge
怨敌 怨敵 yuàndí an enemy
圆光 圓光 yuánguāng halo
怨恨 yuànhèn Resentment
圆寂 圓寂 yuánjì
 1. to pass away
 2. perfect rest
怨家 yuànjiā an enemy
愿力 願力 yuànlì
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
愿望 願望 yuànwàng Hope
怨憎会苦 怨憎會苦 yuànzēng huì kǔ
 1. suffering due to closeness to loathsome people
 2. suffering of having to meet the hateful
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
浴池 yùchí a bath / a pool
愚夫 yúfū a fool / a simpleton / bāla
欲火 yùhuǒ the fire of desire
预流果 預流果 Yùliúguǒ srotāpanna
yùn aggregate / skandha
运心 運心 yùnxīn setting the mind in motion / resolving indecision
余趣 餘趣 yúqù other realms
欲取 yùqǔ clinging to feelings of pleasure / kāma-upādāna
踰缮那 踰繕那 yúshànnà yojana
欲邪行 yùxiéxíng sexual misconduct
欲心 yùxīn a lustful heart
杂秽 雜穢 zá huì vulgar
杂修 雜修 zá xiū varied methods of cultivation / mixed pracices
在家人 zài jiā rén a layperson / someone other than a monastic
在天 zài tiān
 1. in heaven
 2. the ruler
在家 zàijiā lay person / laity
赞佛 讚佛 zàn fó to praise the Buddha
zāng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
造恶 造惡 zào è to commit evil
造业 造業 zào yè Creating Karma
澡罐 zǎoguàn tub
造论 造論 zàolùn composed the treatise
澡浴 zǎoyù to bathe
杂染 雜染 zárǎn
 1. an affliction / a defilement
 2. Polluted
koan / kōan / gong'an
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增上 zēngshàng additional / increased / superior
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhāi
 1. to abstain from meat or wine
 2. a vegetarian diet / vegetarian food
 3. to give alms
 4. to fast
 5. a temple hostel
占相 zhàn xiāng to read someone's signs
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
长者子 長者子 zhǎngzhě zǐ the son of an elder
栴檀林 zhāntánlín temple / monastery
折伏 zhéfú to refute
zhēn True
真法 zhēn fǎ true dharma / absolute dharma
真语 真語 zhēn yǔ true words
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
真佛 zhēnfó real body / saṃbhogakāya
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正定 zhèng dìng
 1. Right Meditative Concentration / Right Concentration
 2. Right Concentration
正法炬 zhèng fǎ jù Torch of Righteous Dharma
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正教 zhèng jiāo correct teaching
正命 zhèng mìng
 1. Right Livelihood
 2. right livelihood
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正思 zhèng sī Right Thought
正学女 正學女 zhèng xué nǚ a novice nun / a female observer of the six commandments
正业 正業 zhèng yè
 1. Right Action
 2. Right Action
正语 正語 zhèng yǔ
 1. Right Speech
 2. Right Speech
正道 zhèngdào Right Path
正殿 zhèngdiàn main hall
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正解 zhèngjiě sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正勤 zhèngqín Effort / Right Effort
证入 證入 zhèngrù
 1. experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
 2. experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
证悟 證悟 zhèngwù
 1. experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
 2. Attainment
 3. to awaken [to the Truth]
正信 zhèngxìn
 1. to have faith
 2. Right Faith
正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom
真理 zhēnlǐ Truth
真实 真實 zhēnshí true reality
真实义 真實義 zhēnshí yì
 1. true meaning
 2. true meaning
真相 zhēnxiàng True Form
真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
zhì vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
zhì Wisdom
zhì Aspiration
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Understanding
智识 智識 zhì shí analytical mind
止息 zhǐ xī to stop and rest
执持 執持 zhíchí to hold firmly
知道 zhīdào Knowing
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
制戒 zhìjiè rules / vinaya
执着 執著 zhízhuó
 1. to cling to things as if they were real / to be bound to things
 2. attachment
知足 zhīzú Contentment
zhōng Loyalty
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
众多学法 眾多學法 zhòng duō xué fǎ monastic community study / study for monastic living
中劫 zhōng jié intermediate kalpa
中食 zhōng shí midday meal
众学 眾學 zhòng xué monastic community study / study for monastic living
重担 重擔 zhòngdān a heavy load
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
中流 zhōngliú Middle Stream Monthly
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhòu mantra / charm / spell
周旋 zhōuxuán the world of the Buddha
zhù to attach / to grasp
zhǔ abbot
zhù to attach / to grasp
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住世 zhù shì abide in the world
诸事圆满 諸事圓滿 zhū shì yuán mǎn
 1. May All Things Go Perfectly Well
 2. May Everything Go Perfectly for You
住心 zhù xīn abiding in thoughts / abode of the mind
诸行无常 諸行無常 zhū xíng wú cháng All conditioned phenomena are impermanent
诸缘 諸緣 zhū yuán karmic conditions
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
专修 專修 zhuān xiū focused cultivation
庄校 莊校 zhuāngjiào to decorate
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
转身 轉身 zhuǎnshēn turn around
转生 轉生 zhuǎnshēng reincarnation / transmigration
转语 轉語 zhuǎnyǔ zhuanyu / turning words
诸法无我 諸法無我 zhūfǎwúwǒ All phenomena are without an independent self / the insubstantiality of dharmas / dharmanairātmya
住相 zhùxiāng sthiti / abiding
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others
资生 資生 zī shēng the necessities of life
自相 zì xiāng individual characteristics
自心 zì xīn One's Mind
自觉 自覺 zìjué
 1. Self-Awakening
 2. self-awareness
自力 zìlì one's own power
资粮 資糧 zīliáng
 1. saṃbhāra / something accumulated
 2. provision
自言 zìyán to admit
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
罪过 罪過 zuìguò transgression
罪苦 zuìkǔ suffering caused by one's own wrongdoing
罪业 罪業 zuìyè sin / karma
尊敬 zūnjìng Respectful
尊容 zūnróng a revered countenance / a sacred face
尊宿 zūnsù a senior monk
尊重 zūnzhòng respect
坐床 zuò chuáng sitting mat / pīṭha
作佛 zuò fó to become a Buddha
作善 zuò shàn to do good deeds
作意 zuò yì attention / engagement
坐禅 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate
作家 zuòjiā an adept / an expert
坐具 zuòjù
 1. a mat for sitting on
 2. Sitting Mat
作务 作務 zuòwù Service and Chore