Glossary and Vocabulary for Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 3367 juǎn to coil / to roll 約准卷收將二千
2 3048 jīng to go through / to experience 歷代諸經支流陳化錄第七
3 1838 one 不存一
4 1482 to translate / to interpret 言譯云論議也
5 1397 zhǐ paper 紙墨易繁終為詞費
6 1149 èr two 釋僧祐撰三藏集十有二卷
7 965 to record / to copy 歷代眾經有目闕本錄第五
8 943 nián year 年過六百代經偏正道俗歸
9 674 yún cloud 懷斯而廣集云
10 665 jiàn to see 又可易見
11 552 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 桓敬道偽詔沙門不須敬天子并卞嗣之答往
12 537 sān three 三被誅
13 504 lùn to comment / to discuss 歷代所出疑偽經論錄第八
14 501 four 郄嘉賓竺法汰難郄答往返四首
15 457 yòu right / right-hand 右續法論第一帙
16 414 tóng like / same / similar 便委棄之同於疑偽
17 390 shí ten 釋僧祐撰三藏集十有二卷
18 366 shì a generation 世高創述
19 343 five 優婆塞五學跡略論上下
20 325 shì to release / to set free 釋佛語
21 277 liù six 凡十有六帙
22 275 wáng Wang 支道林王敬和問支答
23 264 wèn to ask 支道林王敬和問支答
24 258 zhì a book cover 凡十有六帙
25 248 rén person / people / a human being 或人代未明
26 248 shàng top / a high position 論三行上
27 245 ministry / department 斯即是第十二部優波提舍經
28 245 method / way 及後興法方事拾遺
29 240 to reach 及後興法方事拾遺
30 240 different / other 居然顯異
31 240 seven 覺生集七卷
32 238 Buddha / Awakened One 問佛成道時何用
33 237 菩薩 púsà bodhisatta 問菩薩發意成佛
34 231 děng et cetera / and so on 本業本起等諸序
35 226 big / great / huge / large / major 毘贊正理弘揚大化
36 225 to gather / to collect 懷斯而廣集云
37 225 一部 yībù radical one 隋朝大興善寺沙門釋僧琨撰論場一部三
38 221 temple / monastery / vihāra 集諸寺碑文
39 220 eight 釋八住初心欲取泥洹義
40 208 hòu after / later 及後興法方事拾遺
41 204 sēng a monk 又支遁敷翰遠公等江南僧業故兼錄
42 197 zhuàn to compose / to write / to compile 京師西明寺釋氏撰
43 191 shí time / a period of time 漢明之時
44 188 yán to speak / to say / said 言譯云論議也
45 177 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty 而西晉之末天
46 176 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 今人澆薄多不鏡尋
47 171 chuán to transmit 遂使傳度法本周流寰宇
48 167 竺法護 Zhú Fǎ Hù Dharmarakṣa 西晉沙門竺法護眾經錄一卷
49 162 Wu 僧會啟吳王之惑
50 161 supreme ruler / emperor 梁中宗元帝文學虞孝敬撰內典博要三十卷
51 158 第二 dì èr second 右續法論第二帙
52 158 preface / introduction 歷代眾經錄目終始序第九
53 157 二十 èrshí twenty 二十卷
54 151 jiù old / ancient 舊首楞嚴經後序
55 150 Suí Sui Dynasty 隋高祖文皇帝勅有司撰眾經法式一部十卷
56 148 wén writing / text 別之則文亂
57 146 一百 yībǎi one hundred 一百九十卷
58 143 十二 shí èr twelve 教門集十二卷
59 143 to join / to combine 合之則體全
60 143 extra / surplus / remainder 六百餘載
61 142 jīn today / modern / present / current / this / now 今總會群錄
62 141 sòng Song dynasty
63 140 zhī to support 以廣支葉之覽焉
64 137 jìn shanxi 自漢末晉初
65 134 to remember / to memorize / to bear in mind 所以記論之富
66 133 qián front 致令前錄同所輕削
67 131 míng bright / brilliant 或人代未明
68 130 yuē to speak / to say 序曰
69 127 ān calm / still / quiet / peaceful 釋安甄解於持心
70 125 dào way / road / path 毘贊道化
71 124 letter / symbol / character 四十二字十住義
72 124 pǐn product / goods / thing 銓品
73 124 zhú Zhu 竺道生王稚遠問竺答
74 120 後魏 òu Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties 後魏沙門菩提流支錄
75 120 to enter 有則依而入藏
76 119 xíng to walk / to move 阿毘曇五法行義
77 118 zài in / at 在懷
78 117 筆受 bǐshòu to write down as dictated 筆受
79 115 xiǎo small / tiny / insignificant 小十二門注解
80 115 meaning / sense 義取
81 114 開皇 Kāi Huáng Kai Huang reign 昔隋祖開皇創定經錄
82 110 jiǔ nine 桓敬道與王稚遠書往反九首
83 110 zhù to inject / to pour into 注述陶練人人競密
84 109 三藏 Sān Zàng Tripitaka 釋僧祐撰三藏集十有二卷
85 109 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 均善論
86 108 chén Chen 非彼庸疎而得陳迹
87 108 guó a country / a state / a kingdom 問清淨國
88 106 day of the month / a certain day 隋朝日嚴寺沙門釋彥琮撰諸論傳二十許
89 105 táng Tang Dynasty 據唐
90 105 capacity / degree / a standard / a measure 遂使傳度法本周流寰宇
91 105 shì matter / thing / item 及後興法方事拾遺
92 105 wèi Wei Dynasty 魏祖答孔
93 105 even / equal / uniform 昔齊末梁初
94 105 qín Shaanxi 則似秦時釋利
95 104 zhōng middle 大智度論明十二部經中
96 104 mén door / gate / doorway / gateway 牟子不入教門而入緣
97 103 yáng Yang 東晉元帝楊都瓦官寺沙門竺僧敷撰神無形
98 102 十四 shí sì fourteen 十四首
99 102 lüè plan / strategy 故略而不敘
100 99 huì intelligent / clever 慧解通敏能之
101 98 fān to translate 二十卷并翻梵言三卷
102 98 shī to lose 失本
103 98 chāo to copy / to transcribe 四阿含慕抄序
104 97 十五 shíwǔ fifteen 法性集一十五卷
105 95 lái to come 不負來寄
106 95 後秦 Hòu Qín Later Qin 後秦姚氏晉安帝世天竺沙門鳩摩羅什注維
107 95 三十 sān shí thirty 晉孝武世九江廬山沙門釋慧遠撰論三十餘
108 94 別錄 biélù Abstracts / Bie Lu 三階位別錄集
109 94 child / son 鄭道子
110 94 tōng to go through / to open 慧解通敏能之
111 93 十一 shíyī eleven 竺法網釋慧林問往返十一首
112 93 二百 èr bǎi two hundred 梁太宗簡文帝撰法寶聯璧二百二十卷
113 92 to reply / to answer 魏祖答孔
114 92 羅什 luó shén Kumārajīva 題云羅什出僧祐錄云撿無羅什譯
115 92 zhòng heavy 重問法身
116 89 an item 歷代眾經有目闕本錄第五
117 89 xiǎn to show / to manifest / to display 居然顯異
118 87 支謙 Zhī qiān Zhi Qian 吳時支謙所譯
119 86 zhēn real / true / genuine 丈六即真論
120 86 zhòu mantra / charm / spell 燒香呪願經
121 85 xīng to flourish / to be popular 歷代眾經應感興敬錄第十
122 84 wèi Eighth earthly branch 或人代未明
123 84 bǎo a jewel / gem / a treasure 法界寶人銘
124 84 guǎng wide / large / vast 懷斯而廣集云
125 84 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 十誦義記
126 82 jué to rise / to emerge 隋開皇年崛多等於興善寺譯
127 82 長安 Cháng'ān Chang'an 前秦符氏當晉孝武太元中長安沙門釋道安
128 82 nèi inside / interior 隋朝翻經學士劉憑撰外內傍通比挍數法
129 82 a statute / a law / a regulation 抄律中事
130 81 shī teacher 王稚遠什師答
131 81 liáng a bridge 昔齊末梁初
132 81 female / feminine 善信女經二卷
133 80 道祖 Dàozǔ Daozu 東晉沙門竺道祖眾經錄四部
134 80 chēng to call / to address 問般若稱
135 80 見道 jiàn dào darśanamārga / path of vision 見道整宋齊錄別錄云二十四卷恐誤
136 79 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 普賢菩薩說證明經
137 79 wén to hear 一聞決絕
138 78 yào to want / to wish for 奉法要
139 78 guāng light 光贊折中解
140 78 shù to state / to tell / to narrate / to relate 歷代道俗述作注解錄第六
141 77 shǒu head 郄嘉賓竺法汰難郄答往返四首
142 77 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 抄淨土三昧經
143 77 眾經 zhòngjīng myriad of scriptures 歷代眾經有目闕本錄第五
144 76 玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang 皇朝坊州玉華宮寺沙門釋玄奘撰大唐西
145 75 shū book 書序之繁
146 75 suì to comply with / to follow along 遂使傳度法本周流寰宇
147 75 varied / complex / not simple 阿毘曇心雜數林
148 75 zài to carry / to convey / to load / to hold 六百餘載
149 75 zhèng upright / straight 正誣論
150 75 fāng square / quadrilateral / one side 及後興法方事拾遺
151 75 dài to represent / to substitute / to replace 或人代未明
152 74 bǎi one hundred
153 74 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 後魏正光元年菩提留支於鄴都譯
154 73 yuǎn far / distant 基遠而緒長也
155 73 shén divine / mysterious / magical / supernatural 神運秀出俗典
156 73 chán Chan / Zen 禪經序
157 72 jiě to loosen / to unfasten / to untie 乃至後代凡聖解
158 70 liú to flow / to spread / to circulate 自佛經之流東夏也
159 69 xīn heart 釋安甄解於持心
160 69 zhòng many / numerous 或列篇立第兼明眾義者
161 69 Germany 桓君山新論論形神書與何彥德論感果生滅
162 69 弘始 Hóng Shǐ Hong Shi 後秦姚興弘始年
163 69 二部 èr bù name of Kangxi radical 7 皇朝西明寺沙門釋法雲撰論二部一十三
164 68 qǐng to ask / to inquire 請觀音行法
165 68 十三 shísān thirteen 十三卷
166 68 cáng to hide 有則依而入藏
167 68 bèi to prepare / get ready 且已備在前篇
168 68 to doubt / to disbelieve 歷代所出疑偽經論錄第八
169 68 tiān day 而西晉之末天
170 67 popular / common 佛經俗典於此
171 67 shǎo few 宗少文
172 67 後漢 Hòu Hàn Later Han 後漢支讖前譯
173 67 zhī to know 是知英人開尊道之情
174 66 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 真諦比丘慧明經
175 66 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries 諸經論序
176 64 六十 liùshí sixty 諸佛下生大法王經六十卷
177 64 三百 sān bǎi three hundred 十餘部將三百卷
178 64 to stop 朝法擯訖
179 64 lìng to make / to cause to be / to lead 致令前錄同所輕削
180 64 zuò to do 歷代道俗述作注解錄第六
181 63 tán dark clouds 釋曇遇
182 63 hàn Han Chinese 又漢靈栖遑東西臨幸
183 63 chí to grasp / to hold 釋安甄解於持心
184 63 元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign 宋元嘉年求那跋陀羅於楊都譯
185 62 寶唱 Bǎo Chàng Bao Chao 梁楊都莊嚴寺沙門釋寶唱奉勅撰諸經律相
186 62 chì imperial decree 迺勅中書侍郎
187 62 shēn human body / torso 問真法身像類
188 62 shì clan / a branch of a lineage 前秦符氏當晉孝武太元中長安沙門釋道安
189 62 傳譯 chuányì to translate / to interpret 傳譯人創列
190 61 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 辯者論
191 61 yuán fate / predestined affinity 牟子不入教門而入緣
192 61 huà to make into / to change into / to transform 毘贊正理弘揚大化
193 61 hóng liberal / great 值弘護者觀機而作
194 61 qún a crowd / a flock / a group 今總會群錄
195 60 fán ordinary / common 凡十有六帙
196 60 xuán profound / mysterious / subtle 玄根毓萌則千條雲
197 60 jiǎn to pick up / to collect / to gather 可依錄撿歷
198 59 僧祐 Sēng Yòu Seng You 有鍾山定林寺僧祐律師
199 59 聶道真 Niè Dào Zhēn Nie Dao Zhen 西晉清信士聶道真眾經錄一卷
200 59 真諦 zhēndì paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 陳朝西域三藏真諦制眾經通序二卷翻梵言
201 59 nán difficult / arduous / hard 置難形神援譬薪火
202 59 liǎng two 兩事
203 58 can / may / permissible 可依錄撿歷
204 58 fēn to separate / to divide into parts 下分崩
205 57 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 後周沙門釋曇顯奉魏丞相宇文泰撰大乘眾
206 57 xún to search / to look for / to seek 是以尋閱古今
207 57 shēng to be born / to give birth 習生貽安
208 57 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 故致目本俱遺其數不少
209 56 shòu to suffer / to be subjected to 問羅漢受
210 56 gāo high / tall 世高創述
211 56 十七 shíqī seventeen 彌勒成佛本起經一十七卷
212 55 huá Chinese 後周長安崇華寺沙門釋慧善撰散花論八
213 55 cún to exist / to survive 不存一
214 55 to stand 或列篇立第兼明眾義者
215 55 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若無名論
216 55 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 法炬威德陀羅尼經
217 55 xīn new / fresh / modern 諸新經序
218 54 guān to look at / to watch / to observe 值弘護者觀機而作
219 54 雜錄 zálù literary miscellany / varia 其雜錄序曰
220 54 zhǔ owner 則見令主弘信法之心
221 54 慧遠 Huì Yuǎn Hui Yuan 釋慧遠
222 53 dìng to decide 挍定經本有無
223 53 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 經留在莊
224 53 xué to study / to learn 優婆塞五學跡略論上下
225 53 shǐ beginning / start 所綴為始
226 52 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 釋曇無成
227 52 jiāo to teach / to educate / to instruct 桓敬道沙汰沙門教
228 52 二十五 èrshíwǔ twenty five 二十五經出增一
229 52 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma 阿毘曇心序
230 52 to attain / to reach 五陰三達釋
231 51 zhōu Zhou Dynasty 或加妙好字淮周曇辯撰青州沙門道侍改治
232 51 desire 今欲列名廣示
233 51 suí to follow 又隨代後錄
234 50 Li 永熙年勅舍人李廓撰
235 50 ancestor / forefather 魏祖答孔
236 50 idea
237 50 shǔ to count 故致目本俱遺其數不少
238 50 xiān first 先隱巖穴固守至真
239 50 十六 shíliù sixteen 一十六卷
240 50 五十 wǔshí fifty 或成五十卷者
241 50 tool / device / utensil / equipment / instrument 又本文罕具
242 49 弟子 dìzi disciple / follower / student 前道安之弟子
243 49 道俗 dàosú layperson 歷代道俗述作注解錄第六
244 49 shī the practice of selfless giving / dāna 彌勒下生觀世音施珠寶經
245 48 耶舍 yéshè Narendrayaśas 北齊隋時耶舍譯後三十卷
246 48 gatha / hymn / verse 已前十二部並文義乖正詞偈淺鄙故入疑中
247 48 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang 貞觀初
248 48 yuàn to hope / to wish / to desire 後周新州願果寺沙門釋僧勔釋老子化胡
249 48 十九 shíjiǔ nineteen 云年十九時
250 47 kāi to open 所以通法不能開俗
251 47 zào to make / to build / to manufacture 因告眾掘錢為造法華
252 47 yún cloud 信森若繁雲
253 46 zhí straight 直列經名仍
254 46 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra 自佛經之流東夏也
255 46 business / industry 又支遁敷翰遠公等江南僧業故兼錄
256 46 liè to arrange / to line up / to list 今欲列名廣示
257 46 yòu divine intervention / protection 更參祐房等錄祐錄徵
258 46 end / final stage / latter part 而西晉之末天
259 46 使 shǐ to make / to cause 遂使傳度法本周流寰宇
260 46 gōng public/ common / state-owned 亡是公述相傳云
261 46 dōng east 東漸
262 46 太康 Tàikāng Taikang 西晉太康年竺法護於長安譯
263 45 祐錄 yòulù Collection of Records Concerning the Chinese Buddhist Canon / Compilation of Notices on the Translation of the Tripiṭaka / Chu San Zang Ji Ji 題云曇無讖出祐錄注云撿無
264 45 shān a mountain / a hill / a peak 有鍾山定林寺僧祐律師
265 45 luó Luo 羅君章孫安國難羅答
266 45 xìn to believe / to trust 賴值江表五代奉信無
267 45 五百 wǔ bǎi five hundred 卷將五百
268 45 jiè to quit 戒藏集八卷
269 45 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 郄與開法師書
270 45 shì a gentleman / a knight 庶有同舟之士
271 45 zhì wisdom / knowledge / understanding 問般若是實相智非
272 45 fàn Sanskrit 二十卷并翻梵言三卷
273 44 jié to bond / to tie / to bind 鳩聚結之
274 44 歷代 lìdài successive dynasties 歷代眾經有目闕本錄第五
275 44 法護 Fǎ Hù Dharmarakṣa 度法護經
276 44 菩提留支 pútíliúzhī Bodhiruci 後魏天平年菩提留支於鄴下譯
277 44 guī to go back / to return 年過六百代經偏正道俗歸
278 44 suì age 欲興法藏歲別轉持
279 44 wàn ten thousand 靈源啟潤則萬流脈散
280 44 soil / ground / land 譯人遭難寄死無地焉
281 43 十八 shíbā eighteen 傳難道十八條
282 43 四十 sì shí forty 四十經出中含
283 43 四百 sì bǎi four hundred 右都合十件四百二十七部二千五十三卷
284 43 reason / logic / truth 答謝宣明難佛理
285 43 qiān one thousand 玄根毓萌則千條雲
286 43 Ye 後齊鄴下定國寺沙門釋法上撰增數法門四
287 42 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 影喻論
288 42 京師 jīngshī a capital city 京師西明寺釋氏撰
289 42 to arise / to get up 為起一塔生俗信敬
290 42 zōng school / sect 今總其宗致
291 42 chèn a prophecy / an omen 後漢支讖前譯
292 42 luò Luo 後魏延昌四年菩提留支於洛都譯
293 42 to protect / to guard 弘護
294 42 西 The West 皇朝坊州玉華宮寺沙門釋玄奘撰大唐西
295 42 yán to prolong / to delay / to postpone 延問何答
296 42 三經 sān jīng three sutras / group of three scriptures 二卷前三經同帙
297 41 jìn to the greatest extent / utmost 問法身佛盡本習
298 41 出生 chūshēng to be born 所言支流出生經者
299 41 to rub 摩經撰實相論
300 41 二十二 èrshíèr 22 / twenty-two 經要二十二卷
301 41 zhǐ to stop / to halt 止雲門寺
302 41 good fortune / happiness / luck
303 40 始興 shǐxīng Shixing 始興錄
304 40 huì can / be able to 康會
305 40 洛陽 Luòyáng Luoyang 於洛陽講道行經
306 40 北涼 Běi Liáng Northern Liang 北涼沮渠玄始年曇無讖於涼都譯
307 40 二十四 èrshísì 24 / twenty-four 述智論解二十四卷
308 40 高僧傳 Gāo Sēng Zhuàn Biographies of Eminent Monks 梁會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰高僧傳一十四
309 39 長者 zhǎngzhě the elderly 七紙一名威勢長者觀身經
310 39 道安 Dào Ān Dao An 前道安之弟子
311 39 前秦 Qián Qín Former Qin 前秦符氏當晉孝武太元中長安沙門釋道安
312 39 cháo to face 前齊朝武帝世沙門釋王宗撰
313 39 雜阿含 Zá Āhán Saṃyukta Āgama / Connected Discourses 第二出出雜阿含或無異處字
314 39 西域 xī yù Western Regions 西域志
315 39 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign 梁朝武帝天監年鍾山定林寺律師釋僧祐
316 39 jué to decide / to determine / to judge 目顯然是非斯決
317 38 shèng divine / holy / sacred / ārya 聖不辯知論
318 38 qiú to request 固涉邪求
319 38 yóu to swim 即色遊玄論
320 38 合一 héyī to unite 合一百餘卷
321 38 便 biàn convenient / handy / easy 挍目便有
322 38 安世高 Ān Shì Gāo An Shigao 後漢安世高譯
323 38 kuò wide / open / empty 永熙年勅舍人李廓撰
324 38 wài outside 外寺僧節度序
325 38 jìng to respect /to honor 歷代眾經應感興敬錄第十
326 38 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 大乘別生經二百二十一部二百六十三卷
327 38 yuán garden / orchard 隋煬帝東都雒濱上林園翻經舘沙門釋明
328 37 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞五學跡略論上下
329 37 譯經 yì jīng to translate the scriptures 隋沙門釋靈裕譯經錄
330 37 jiào to collate / to scratch 挍目便有
331 37 東晉 dōng jìn Eastern Jin Dynasty 東晉沙門竺道祖眾經錄四部
332 37 jīn gold 而憙事者以沙糅金
333 37 武帝 Wǔ Dì Emperor Wu of Han 魏武帝
334 37 一千 yī qiān one thousand 都一千八十九部二千五百九十三卷
335 36 建元 Jiàn Yuán Jian Yuan reign 前秦建元年竺佛念於長安譯
336 36 xuān to declare / to announce 妄書禪慧宣諸弘信
337 36 yòng to use / to apply 問佛成道時何用
338 36 shēn deep 深有所以名之為議
339 36 què a watchtower 歷代眾經有目闕本錄第五
340 36 神呪 shénzhòu charm / spell 隨事別名隨事失名譬喻佛名神呪
341 36 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來壽量義
342 36 ěr ear 滯之心而光其所出耳
343 36 一百一 yībǎiyī faultless / impeccable 大乘論本四百四十五卷八千一百一十五
344 35 shèng to beat / to win / to conquer 胡可勝言
345 35 tǒng to unify 無三乘統論
346 35 líng agile / nimble 又漢靈栖遑東西臨幸
347 35 法經 Fǎ Jīng Fa Jing 開皇十四年勅翻經所沙門法經等二十大德撰
348 35 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門天文二十卷
349 35 zhōu a state / a province 隋朝相州大慈寺沙門釋靈裕撰論記三十
350 35 mǐn fast / quick / clever / smart 慧解通敏能之
351 35 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 出家以苦行致目為
352 34 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 因緣之
353 34 翻經 fān jīng to translate the scriptures 隋朝翻經學士劉憑撰外內傍通比挍數法
354 34 黃武 Huángwǔ Huangwu reign 吳黃武年支謙譯
355 34 thing / matter 物不遷論
356 34 本經 běnjīng classic book / sutra 既異本經
357 34 wèi to call 謂罪行
358 34 extensive / full 代彌精
359 34 shè to absorb / to assimilate
360 34 大唐內典錄 Dà Táng Nèi Diǎn Lù Tang Catalog of the Canon / Da Tang Nei Dian Lu 大唐內典錄卷第十
361 34 a man / a male adult
362 34 to separate / to partition 右一經六帙內中間從上第一隔
363 34 二十七 èrshíqī 27 隋朝舍衛寺沙門釋慧影撰論解二十七卷
364 34 chéng to mount / to climb onto 問什師大乘深義
365 34 異見 yì jiàn different view 第三譯與蜀出竺法護出本同文異見宋齊錄及祐皎傳或六卷四卷
366 34 太子 tàizǐ a crown prince 太子讚經
367 34 shā sand / gravel / pebbles 晉孝武世剡東仰山沙門竺法濟撰高逸沙
368 34 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple 隋朝京師大興善寺沙門釋僧粲撰十種大
369 33 to happen upon / to meet with by chance 釋曇遇
370 33 chéng to bear / to carry / to hold 遂妄承罪
371 33 zhōng end / finish / conclusion 紙墨易繁終為詞費
372 33 to think / consider / to ponder 神用通朗思力摽舉
373 33 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃無名論
374 33 法華 Fǎ Huà The Lotus Sutra 齊會稽法華山沙門釋慧基注解遺教經一卷
375 33 earth / soil / dirt 土論
376 33 chù a place / location / a spot / a point 四念觀處
377 33 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 明感論
378 33 阿含 Āhán Āgama / the divisions of the Sūtra Piṭaka 四阿含慕抄序
379 33 to continue / to carry on 續法論
380 33 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 竺道生執頓悟論
381 33 xiáng detailed / complete / thorough 依撿群錄斯緣備列詳之
382 32 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 阿難現變經
383 32 shí knowledge / understanding 離識觀
384 32 tuó steep bank 薩婆若陀眷屬莊嚴經
385 32 zhù to dwell / to live / to reside 釋八住初心欲取泥洹義
386 32 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法云
387 32 shí a rock / a stone 似是二石趙時諸錄遙注
388 32 三部 sān bù three divisions 三部八卷經
389 32 liáng cool / cold 新集安公涼土異經錄六
390 32 to know / to learn about / to comprehend 悉是其內
391 31 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 右二十三部
392 31 太始 tàishǐ the absolute beginning 又宋太始中
393 31 dān bill / slip of paper / form 餘有二十餘部單卷文繁不載
394 31 huò to reap / to harvest 恐後獲者據
395 31 xiàng to appear / to seem / to resemble 問真法身像類
396 31 注解 zhùjiě to annotate 歷代道俗述作注解錄第六
397 31 zhì to create / to make / to manufacture 佛制名數經五卷
398 31 beard / mustache 後周新州願果寺沙門釋僧勔釋老子化胡
399 31 mìng life 命源論
400 31 to lift / to hold up / to raise 答孔文舉書
401 31 to take / to get / to fetch 義取
402 31 大同 Dàtóng Datong 文義大同於前
403 31 to apprehend / to realize / to become aware 切悟章
404 31 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅七部莊嚴成佛經
405 31 fèng to offer / to present 賴值江表五代奉信無
406 31 天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent 後秦姚氏晉安帝世天竺沙門鳩摩羅什注維
407 31 釋道 Shì Dào Buddhism and Taoism 釋道含
408 31 梵本 fànběn a Sanskrit text 梵本彫落全部者希
409 31 liú Liu 劉遺民
410 30 意經 Yì Jīng Yi Jing / Ummagga 梵女首意經
411 30 zhèng proof 般舟證相
412 30 道行 dàoxíng virtuous deeds 道行指歸
413 30 lín a wood / a forest / a grove 阿毘曇心雜數林
414 30 yán stern / serious / strict / severe / austere 竺僧弼問釋惠嚴答
415 30 二十八 èrshíbā 28 / twenty-eight 一百二十八經出雜含
416 30 迦葉 jiāshè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 迦葉問論
417 30 a footprint 非彼庸疎而得陳迹
418 30 jué to awake 敬覺如夢
419 30 第三 dì sān third 右續法論第三帙
420 30 zǒng general / total / overall / chief 今總其宗致
421 30 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 小乘人行
422 30 釋道安 Shì Dào Ān Shi Dao An 釋道安
423 30 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 問佛法不老
424 30 三十二 sān shí èr thirty two 大乘律本三十二卷四百三十紙
425 30 to go 去是
426 30 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 其掇附
427 30 國王 guówáng king / monarch 尼吒國王經
428 30 to leave behind 故致目本俱遺其數不少
429 30 等於 děngyú to equal 隋開皇年笈多等於興善寺譯
430 30 zhì sign / mark / flag 西域志
431 30 方便 fāngbiàn convenient 抄方便報恩經
432 29 sufficient / enough
433 29 四部 sì bù four part classification scheme 東晉沙門竺道祖眾經錄四部
434 29 shū different / special / unusual 此乃本譯殊品文義俱異
435 29 néng can / able 慧解通敏能之
436 29 mèng a dream 昔和上所夢
437 28 chàng to sing / to chant 仰惟如來金口所唱
438 28 jiā to add 南海胡作一加三昧字
439 28 經錄 Jīng Lù a catalog of sūtras / jinglu 昔隋祖開皇創定經錄
440 28 alone / independent / single / sole 使經本獨得
441 28 guǒ a result / a consequence 桓君山新論論形神書與何彥德論感果生滅
442 28 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 五百梵志經
443 28 to leave / to depart / to go away / to part 離識觀
444 28 三十四 sānshísì 34 三百三十四卷
445 28 martial / military 宋武作相沙汰道人教
446 28 shù method / tactics 慶靜倒之良術
447 28 clothes / dress / garment 服索飾
448 28 to give as a present / to present in both hands 防等所齎經錄
449 27 一本 yīběn one copy 一本加惟識字
450 27 hóu marquis / lord 隋朝相州秀才儒林郎侯君素撰旌異傳二
451 27 xián salty / briny 眾咸敬服
452 27 日出 rì chū sunrise 十五年四月二十四日出五月二十五日訖長房等筆受
453 27 大方等 dàfāng guǎngděng vaipulya / mahāvaipulya / vast / extended 大方等行法
454 27 mother 佛升忉利天為母說法經
455 27 to die 譯人遭難寄死無地焉
456 27 wǎng to go (in a direction) 桓敬道與王稚遠書往反九首
457 27 zhǐ to point 所以有取二書指存
458 27 wide / broad 一云蒼梧太守牟子博傳
459 27 佛名經 fó míng jīng Fo Ming Jing 八方根本八十六佛名經
460 27 luàn chaotic / disorderly 別之則文亂
461 27 jùn a commandery / a prefecture 齊南郡武當山隱士劉虬注法華無量義二經
462 27 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 尼吒國王經
463 27 to resemble / to similar to to 則似秦時釋利
464 27 hào number 齊代有人抄撮眾經以類相從號法苑經合
465 27 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為終焉之地
466 27 二十六 èrshíliù 26 / twenty-six 二十六卷
467 27 zhì infantile / young 桓敬道王稚遠難桓答
468 27 zhào Zhao 二趙經錄一卷
469 26 悔過 huǐguò to regret / to repent 文殊師利悔過經
470 26 huì favor / benefit / blessing / kindness 釋惠靜
471 26 to break / to ruin / to destroy 問分破空
472 26 lǎn to look at / to watch / to view 以廣支葉之覽焉
473 26 四十八 sìshíbā 48 / forty-eight 七卷一百四十八紙
474 26 zhāng a chapter / a section 切悟章
475 26 竺佛念 Zhú Fóniàn Zhu Fonian / Fo Nian 前秦建元年竺佛念於長安譯
476 26 lóng dragon 難沙門于法龍
477 26 to record 皇朝紀國寺沙門釋慧淨撰論注序十有餘
478 26 guò to cross / to go over / to pass 年過六百代經偏正道俗歸
479 26 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou 陳真諦於廣州譯
480 26 dialect / language / speech 語安曰
481 26 gōng a palace 皇朝坊州玉華宮寺沙門釋玄奘撰大唐西
482 26 a pagoda / a stupa 塔寺記
483 26 方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended 抄方等大集經
484 26 chéng to fill 本大而末盛
485 26 bái white 頭白眉毛長
486 26 xián virtuous / worthy 五經出賢愚
487 26 gain / advantage / benefit 一名薩利薩經
488 26 jīng Beijing 皇朝弘福寺沙門釋彥悰撰大唐京寺錄一
489 26 四十二 sìshíèr 42 / forty-two 四十二字十住義
490 25 wēi small / tiny 晉孝武世荊州上明寺沙門釋曇微撰論二卷
491 25 nán south 齊南郡武當山隱士劉虬注法華無量義二經
492 25 pen / pencil / writing brush 稟受護公之筆匠
493 25 殿 diàn a hall / a palace / a temple 於龍殿
494 25 行經 xíngjīng to pass by / menstruation 於洛陽講道行經
495 25 to go through / to experience / to take place 可依錄撿歷
496 25 shēng sound 聲教一門
497 25 三十一 sānshíyī 31 三十一卷
498 25 外國 wàiguó a foreign country / a foreign state 王稚遠外國法師答
499 25 zēng to increase / to add to / to augment 後齊鄴下定國寺沙門釋法上撰增數法門四
500 25 元康 Yuán Kāng Yuan Kang 西晉元康年竺法護於長安譯

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 3367 juǎn to coil / to roll 約准卷收將二千
2 3048 jīng to go through / to experience 歷代諸經支流陳化錄第七
3 1838 one 不存一
4 1482 to translate / to interpret 言譯云論議也
5 1397 zhǐ paper 紙墨易繁終為詞費
6 1149 èr two 釋僧祐撰三藏集十有二卷
7 1114 chū to go out / to leave 歷代所出疑偽經論錄第八
8 965 to record / to copy 歷代眾經有目闕本錄第五
9 943 nián year 年過六百代經偏正道俗歸
10 735 in / at 佛經俗典於此
11 723 zhī him / her / them / that 自佛經之流東夏也
12 674 yún cloud 懷斯而廣集云
13 665 jiàn to see 又可易見
14 552 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 桓敬道偽詔沙門不須敬天子并卞嗣之答往
15 537 sān three 三被誅
16 504 lùn to comment / to discuss 歷代所出疑偽經論錄第八
17 501 four 郄嘉賓竺法汰難郄答往返四首
18 493 míng measure word for people 今欲列名廣示
19 457 yòu right / right-hand 右續法論第一帙
20 443 huò or / either / else 或人代未明
21 424 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 歷代所出疑偽經論錄第八
22 417 wèi for / to 紙墨易繁終為詞費
23 414 tóng like / same / similar 便委棄之同於疑偽
24 402 běn measure word for books 歷代眾經有目闕本錄第五
25 390 shí ten 釋僧祐撰三藏集十有二卷
26 367 yǒu is / are / to exist 歷代眾經有目闕本錄第五
27 366 shì a generation 世高創述
28 352 and 郄與法濬書
29 343 five 優婆塞五學跡略論上下
30 325 shì to release / to set free 釋佛語
31 282 so as to / in order to 試以現經挍閱定錄
32 279 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 值弘護者觀機而作
33 277 liù six 凡十有六帙
34 275 wáng Wang 支道林王敬和問支答
35 270 not / no 不存一
36 264 wèn to ask 支道林王敬和問支答
37 261 his / hers / its / theirs 故致目本俱遺其數不少
38 258 zhì a book cover 凡十有六帙
39 248 rén person / people / a human being 或人代未明
40 248 shàng top / a high position 論三行上
41 245 ministry / department 斯即是第十二部優波提舍經
42 245 method / way 及後興法方事拾遺
43 243 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 恐後獲者據
44 240 to reach 及後興法方事拾遺
45 240 different / other 居然顯異
46 240 seven 覺生集七卷
47 238 Buddha / Awakened One 問佛成道時何用
48 237 菩薩 púsà bodhisatta 問菩薩發意成佛
49 232 shì is / are / am / to be 斯即是第十二部優波提舍經
50 231 děng et cetera / and so on 本業本起等諸序
51 226 big / great / huge / large / major 毘贊正理弘揚大化
52 225 to gather / to collect 懷斯而廣集云
53 225 一部 yībù radical one 隋朝大興善寺沙門釋僧琨撰論場一部三
54 221 dōu all 東晉元帝楊都瓦官寺沙門竺僧敷撰神無形
55 221 temple / monastery / vihāra 集諸寺碑文
56 220 eight 釋八住初心欲取泥洹義
57 219 no 賴值江表五代奉信無
58 209 bié do not / must not 別之則文亂
59 208 hòu after / later 及後興法方事拾遺
60 205 zhū all / many / various 歷代諸經支流陳化錄第七
61 205 also / too 其閱古今亦已備矣
62 204 sēng a monk 又支遁敷翰遠公等江南僧業故兼錄
63 197 zhuàn to compose / to write / to compile 京師西明寺釋氏撰
64 196 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故致目本俱遺其數不少
65 191 shí time / a period of time 漢明之時
66 188 yán to speak / to say / said 言譯云論議也
67 177 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty 而西晉之末天
68 176 also / too 自佛經之流東夏也
69 176 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 今人澆薄多不鏡尋
70 171 chuán to transmit 遂使傳度法本周流寰宇
71 167 竺法護 Zhú Fǎ Hù Dharmarakṣa 西晉沙門竺法護眾經錄一卷
72 164 this / these 佛經俗典於此
73 162 Wu 僧會啟吳王之惑
74 161 supreme ruler / emperor 梁中宗元帝文學虞孝敬撰內典博要三十卷
75 159 bìng and / furthermore / also 然並異迹同歸
76 158 第二 dì èr second 右續法論第二帙
77 158 preface / introduction 歷代眾經錄目終始序第九
78 157 二十 èrshí twenty 二十卷
79 153 zhì to / until 自漢至唐
80 151 jiù old / ancient 舊首楞嚴經後序
81 150 Suí Sui Dynasty 隋高祖文皇帝勅有司撰眾經法式一部十卷
82 148 wén writing / text 別之則文亂
83 147 naturally / of course / certainly 自佛經之流東夏也
84 146 一百 yībǎi one hundred 一百九十卷
85 145 yòu again / also 雲霧霑漬又被淹爛
86 143 十二 shí èr twelve 教門集十二卷
87 143 to join / to combine 合之則體全
88 143 extra / surplus / remainder 六百餘載
89 142 jīn today / modern / present / current / this / now 今總會群錄
90 141 sòng Song dynasty
91 140 zhī to support 以廣支葉之覽焉
92 139 chū at first / at the beginning / initially 昔齊末梁初
93 137 jìn shanxi 自漢末晉初
94 134 to remember / to memorize / to bear in mind 所以記論之富
95 133 qián front 致令前錄同所輕削
96 131 míng bright / brilliant 或人代未明
97 130 yuē to speak / to say 序曰
98 129 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 此乃本譯殊品文義俱異
99 127 ān calm / still / quiet / peaceful 釋安甄解於持心
100 125 dào way / road / path 毘贊道化
101 124 letter / symbol / character 四十二字十住義
102 124 pǐn product / goods / thing 銓品
103 124 zhú Zhu 竺道生王稚遠問竺答
104 120 後魏 òu Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties 後魏沙門菩提流支錄
105 120 to enter 有則依而入藏
106 119 promptly / right away / immediately 斯即是第十二部優波提舍經
107 119 xíng to walk / to move 阿毘曇五法行義
108 118 zài in / at 在懷
109 117 筆受 bǐshòu to write down as dictated 筆受
110 115 xiǎo small / tiny / insignificant 小十二門注解
111 115 meaning / sense 義取
112 115 de potential marker 使經本獨得
113 114 開皇 Kāi Huáng Kai Huang reign 昔隋祖開皇創定經錄
114 110 jiǔ nine 桓敬道與王稚遠書往反九首
115 110 zhù to inject / to pour into 注述陶練人人競密
116 109 三藏 Sān Zàng Tripitaka 釋僧祐撰三藏集十有二卷
117 109 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 均善論
118 109 this 懷斯而廣集云
119 108 chén Chen 非彼庸疎而得陳迹
120 108 guó a country / a state / a kingdom 問清淨國
121 106 day of the month / a certain day 隋朝日嚴寺沙門釋彥琮撰諸論傳二十許
122 105 táng Tang Dynasty 據唐
123 105 capacity / degree / a standard / a measure 遂使傳度法本周流寰宇
124 105 shì matter / thing / item 及後興法方事拾遺
125 105 wèi Wei Dynasty 魏祖答孔
126 105 even / equal / uniform 昔齊末梁初
127 105 qín Shaanxi 則似秦時釋利
128 104 zhōng middle 大智度論明十二部經中
129 104 mén door / gate / doorway / gateway 牟子不入教門而入緣
130 103 yáng Yang 東晉元帝楊都瓦官寺沙門竺僧敷撰神無形
131 102 十四 shí sì fourteen 十四首
132 102 lüè plan / strategy 故略而不敘
133 101 cóng from 張景胤與從弟景玄書
134 99 huì intelligent / clever 慧解通敏能之
135 98 fān to translate 二十卷并翻梵言三卷
136 98 shī to lose 失本
137 98 chāo to copy / to transcribe 四阿含慕抄序
138 97 already / afterwards 且已備在前篇
139 97 十五 shíwǔ fifteen 法性集一十五卷
140 96 such as / for example / for instance 如不編次則相從埋沒
141 96 otherwise / but / however 有則依而入藏
142 95 lái to come 不負來寄
143 95 後秦 Hòu Qín Later Qin 後秦姚氏晉安帝世天竺沙門鳩摩羅什注維
144 95 三十 sān shí thirty 晉孝武世九江廬山沙門釋慧遠撰論三十餘
145 94 gòng together 共知
146 94 別錄 biélù Abstracts / Bie Lu 三階位別錄集
147 94 child / son 鄭道子
148 94 tōng to go through / to open 慧解通敏能之
149 93 十一 shíyī eleven 竺法網釋慧林問往返十一首
150 93 二百 èr bǎi two hundred 梁太宗簡文帝撰法寶聯璧二百二十卷
151 92 to reply / to answer 魏祖答孔
152 92 羅什 luó shén Kumārajīva 題云羅什出僧祐錄云撿無羅什譯
153 92 zhòng heavy 重問法身
154 89 an item 歷代眾經有目闕本錄第五
155 89 xiǎn to show / to manifest / to display 居然顯異
156 88 shén what 釋慧遠什法師答
157 87 支謙 Zhī qiān Zhi Qian 吳時支謙所譯
158 86 zhēn real / true / genuine 丈六即真論
159 86 zhòu mantra / charm / spell 燒香呪願經
160 85 xīng to flourish / to be popular 歷代眾經應感興敬錄第十
161 84 wèi Eighth earthly branch 或人代未明
162 84 bǎo a jewel / gem / a treasure 法界寶人銘
163 84 guǎng wide / large / vast 懷斯而廣集云
164 84 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 十誦義記
165 82 jué to rise / to emerge 隋開皇年崛多等於興善寺譯
166 82 長安 Cháng'ān Chang'an 前秦符氏當晉孝武太元中長安沙門釋道安
167 82 nèi inside / interior 隋朝翻經學士劉憑撰外內傍通比挍數法
168 82 a statute / a law / a regulation 抄律中事
169 81 already / since 已備代錄既並約文
170 81 bìng and / furthermore / also 問釋道安三乘并書
171 81 shī teacher 王稚遠什師答
172 81 liáng a bridge 昔齊末梁初
173 81 female / feminine 善信女經二卷
174 80 道祖 Dàozǔ Daozu 東晉沙門竺道祖眾經錄四部
175 80 chēng to call / to address 問般若稱
176 80 見道 jiàn dào darśanamārga / path of vision 見道整宋齊錄別錄云二十四卷恐誤
177 79 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 普賢菩薩說證明經
178 79 wén to hear 一聞決絕
179 78 ruò to seem / to be like / as 信森若繁雲
180 78 yào to want / to wish for 奉法要
181 78 guāng light 光贊折中解
182 78 shù to state / to tell / to narrate / to relate 歷代道俗述作注解錄第六
183 77 shǒu head 郄嘉賓竺法汰難郄答往返四首
184 77 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 抄淨土三昧經
185 77 眾經 zhòngjīng myriad of scriptures 歷代眾經有目闕本錄第五
186 76 玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang 皇朝坊州玉華宮寺沙門釋玄奘撰大唐西
187 75 shū book 書序之繁
188 75 suì to comply with / to follow along 遂使傳度法本周流寰宇
189 75 varied / complex / not simple 阿毘曇心雜數林
190 75 zài to carry / to convey / to load / to hold 六百餘載
191 75 zhèng upright / straight 正誣論
192 75 according to 有則依而入藏
193 75 fāng square / quadrilateral / one side 及後興法方事拾遺
194 75 dài to represent / to substitute / to replace 或人代未明
195 74 bǎi one hundred
196 74 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 後魏正光元年菩提留支於鄴都譯
197 73 yuǎn far / distant 基遠而緒長也
198 73 shén divine / mysterious / magical / supernatural 神運秀出俗典
199 73 fēi not / non- / un- 非彼庸疎而得陳迹
200 73 chán Chan / Zen 禪經序
201 72 jiě to loosen / to unfasten / to untie 乃至後代凡聖解
202 72 xià next 下分崩
203 72 xiāng each other / one another / mutually 宋武作相沙汰道人教
204 71 cháng always / ever / often / frequently / constantly 滅結之候常臨
205 70 liú to flow / to spread / to circulate 自佛經之流東夏也
206 69 xīn heart 釋安甄解於持心
207 69 zhòng many / numerous 或列篇立第兼明眾義者
208 69 Germany 桓君山新論論形神書與何彥德論感果生滅
209 69 弘始 Hóng Shǐ Hong Shi 後秦姚興弘始年
210 69 二部 èr bù name of Kangxi radical 7 皇朝西明寺沙門釋法雲撰論二部一十三
211 68 qǐng to ask / to inquire 請觀音行法
212 68 十三 shísān thirteen 十三卷
213 68 cáng to hide 有則依而入藏
214 68 bèi to prepare / get ready 且已備在前篇
215 68 to doubt / to disbelieve 歷代所出疑偽經論錄第八
216 68 tiān day 而西晉之末天
217 67 what / where / which 支道林何敬問支答
218 67 rán correct / right / certainly 然並異迹同歸
219 67 popular / common 佛經俗典於此
220 67 shǎo few 宗少文
221 67 後漢 Hòu Hàn Later Han 後漢支讖前譯
222 67 zhī to know 是知英人開尊道之情
223 66 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 真諦比丘慧明經
224 66 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries 諸經論序
225 65 yīn because 或因飾偽邪
226 65 yuán monetary unit / dollar 始元論
227 64 六十 liùshí sixty 諸佛下生大法王經六十卷
228 64 三百 sān bǎi three hundred 十餘部將三百卷
229 64 to stop 朝法擯訖
230 64 lìng to make / to cause to be / to lead 致令前錄同所輕削
231 64 zuò to do 歷代道俗述作注解錄第六
232 63 tán dark clouds 釋曇遇
233 63 hàn Han Chinese 又漢靈栖遑東西臨幸
234 63 chí to grasp / to hold 釋安甄解於持心
235 63 元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign 宋元嘉年求那跋陀羅於楊都譯
236 62 寶唱 Bǎo Chàng Bao Chao 梁楊都莊嚴寺沙門釋寶唱奉勅撰諸經律相
237 62 chì imperial decree 迺勅中書侍郎
238 62 shēn human body / torso 問真法身像類
239 62 shì clan / a branch of a lineage 前秦符氏當晉孝武太元中長安沙門釋道安
240 62 傳譯 chuányì to translate / to interpret 傳譯人創列
241 61 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 辯者論
242 61 yuán fate / predestined affinity 牟子不入教門而入緣
243 61 huà to make into / to change into / to transform 毘贊正理弘揚大化
244 61 hóng liberal / great 值弘護者觀機而作
245 61 qún a crowd / a flock / a group 今總會群錄
246 60 fán ordinary / common 凡十有六帙
247 60 xuán profound / mysterious / subtle 玄根毓萌則千條雲
248 60 jiǎn to pick up / to collect / to gather 可依錄撿歷
249 59 僧祐 Sēng Yòu Seng You 有鍾山定林寺僧祐律師
250 59 聶道真 Niè Dào Zhēn Nie Dao Zhen 西晉清信士聶道真眾經錄一卷
251 59 真諦 zhēndì paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 陳朝西域三藏真諦制眾經通序二卷翻梵言
252 59 nán difficult / arduous / hard 置難形神援譬薪火
253 59 liǎng two 兩事
254 58 can / may / permissible 可依錄撿歷
255 58 fēn to separate / to divide into parts 下分崩
256 57 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 後周沙門釋曇顯奉魏丞相宇文泰撰大乘眾
257 57 xún to search / to look for / to seek 是以尋閱古今
258 57 shēng to be born / to give birth 習生貽安
259 57 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 故致目本俱遺其數不少
260 56 shòu to suffer / to be subjected to 問羅漢受
261 56 again / more / repeatedly 雖復緇
262 56 gāo high / tall 世高創述
263 56 十七 shíqī seventeen 彌勒成佛本起經一十七卷
264 55 jiē all / each and every / in all cases 皆連寫之
265 55 huá Chinese 後周長安崇華寺沙門釋慧善撰散花論八
266 55 cún to exist / to survive 不存一
267 55 to stand 或列篇立第兼明眾義者
268 55 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若無名論
269 55 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 法炬威德陀羅尼經
270 55 xīn new / fresh / modern 諸新經序
271 54 guān to look at / to watch / to observe 值弘護者觀機而作
272 54 雜錄 zálù literary miscellany / varia 其雜錄序曰
273 54 gèng more / even more 神不更受形論
274 54 zhǔ owner 則見令主弘信法之心
275 54 慧遠 Huì Yuǎn Hui Yuan 釋慧遠
276 53 suī although / even though 雖復緇
277 53 dìng to decide 挍定經本有無
278 53 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 經留在莊
279 53 xué to study / to learn 優婆塞五學跡略論上下
280 53 shǐ beginning / start 所綴為始
281 52 jiāng will / shall (future tense) 約准卷收將二千
282 52 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 釋曇無成
283 52 jiāo to teach / to educate / to instruct 桓敬道沙汰沙門教
284 52 二十五 èrshíwǔ twenty five 二十五經出增一
285 52 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma 阿毘曇心序
286 52 to attain / to reach 五陰三達釋
287 51 yān where / how 譯人遭難寄死無地焉
288 51 zhōu Zhou Dynasty 或加妙好字淮周曇辯撰青州沙門道侍改治
289 51 desire 今欲列名廣示
290 51 suí to follow 又隨代後錄
291 50 Li 永熙年勅舍人李廓撰
292 50 ancestor / forefather 魏祖答孔
293 50 idea
294 50 shǔ to count 故致目本俱遺其數不少
295 50 xiān first 先隱巖穴固守至真
296 50 yīng should / ought 明報應論
297 50 十六 shíliù sixteen 一十六卷
298 50 五十 wǔshí fifty 或成五十卷者
299 50 tool / device / utensil / equipment / instrument 又本文罕具
300 49 弟子 dìzi disciple / follower / student 前道安之弟子
301 49 道俗 dàosú layperson 歷代道俗述作注解錄第六
302 49 shī the practice of selfless giving / dāna 彌勒下生觀世音施珠寶經
303 48 耶舍 yéshè Narendrayaśas 北齊隋時耶舍譯後三十卷
304 48 gatha / hymn / verse 已前十二部並文義乖正詞偈淺鄙故入疑中
305 48 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang 貞觀初
306 48 yuàn to hope / to wish / to desire 後周新州願果寺沙門釋僧勔釋老子化胡
307 48 十九 shíjiǔ nineteen 云年十九時
308 47 kāi to open 所以通法不能開俗
309 47 zào to make / to build / to manufacture 因告眾掘錢為造法華
310 47 yún cloud 信森若繁雲
311 47 dāng to be / to act as / to serve as 前秦符氏當晉孝武太元中長安沙門釋道安
312 46 zhí straight 直列經名仍
313 46 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra 自佛經之流東夏也
314 46 business / industry 又支遁敷翰遠公等江南僧業故兼錄
315 46 liè to arrange / to line up / to list 今欲列名廣示
316 46 yòu divine intervention / protection 更參祐房等錄祐錄徵
317 46 end / final stage / latter part 而西晉之末天
318 46 使 shǐ to make / to cause 遂使傳度法本周流寰宇
319 46 gōng public/ common / state-owned 亡是公述相傳云
320 46 dōng east 東漸
321 46 final particle 充車而被軫矣
322 46 太康 Tàikāng Taikang 西晉太康年竺法護於長安譯
323 45 祐錄 yòulù Collection of Records Concerning the Chinese Buddhist Canon / Compilation of Notices on the Translation of the Tripiṭaka / Chu San Zang Ji Ji 題云曇無讖出祐錄注云撿無
324 45 shān a mountain / a hill / a peak 有鍾山定林寺僧祐律師
325 45 luó Luo 羅君章孫安國難羅答
326 45 xìn to believe / to trust 賴值江表五代奉信無
327 45 五百 wǔ bǎi five hundred 卷將五百
328 45 in / at 是以寄于三藏集末
329 45 jiè to quit 戒藏集八卷
330 45 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 郄與開法師書
331 45 shì a gentleman / a knight 庶有同舟之士
332 45 zhì wisdom / knowledge / understanding 問般若是實相智非
333 45 fàn Sanskrit 二十卷并翻梵言三卷
334 44 jié to bond / to tie / to bind 鳩聚結之
335 44 歷代 lìdài successive dynasties 歷代眾經有目闕本錄第五
336 44 yóu follow / from / it is for...to 由漢屆梁世歷明哲
337 44 法護 Fǎ Hù Dharmarakṣa 度法護經
338 44 菩提留支 pútíliúzhī Bodhiruci 後魏天平年菩提留支於鄴下譯
339 44 guī to go back / to return 年過六百代經偏正道俗歸
340 44 suì age 欲興法藏歲別轉持
341 44 wàn ten thousand 靈源啟潤則萬流脈散
342 44 soil / ground / land 譯人遭難寄死無地焉
343 43 十八 shíbā eighteen 傳難道十八條
344 43 四十 sì shí forty 四十經出中含
345 43 zhe indicates that an action is continuing 先著此言
346 43 四百 sì bǎi four hundred 右都合十件四百二十七部二千五十三卷
347 43 reason / logic / truth 答謝宣明難佛理
348 43 qiān one thousand 玄根毓萌則千條雲
349 43 Ye 後齊鄴下定國寺沙門釋法上撰增數法門四
350 43 hái also / in addition / more 還同略抄
351 42 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 影喻論
352 42 京師 jīngshī a capital city 京師西明寺釋氏撰
353 42 to arise / to get up 為起一塔生俗信敬
354 42 zōng school / sect 今總其宗致
355 42 chèn a prophecy / an omen 後漢支讖前譯
356 42 luò Luo 後魏延昌四年菩提留支於洛都譯
357 42 to protect / to guard 弘護
358 42 西 The West 皇朝坊州玉華宮寺沙門釋玄奘撰大唐西
359 42 yán to prolong / to delay / to postpone 延問何答
360 42 三經 sān jīng three sutras / group of three scriptures 二卷前三經同帙
361 41 jìn to the greatest extent / utmost 問法身佛盡本習
362 41 出生 chūshēng to be born 所言支流出生經者
363 41 to rub 摩經撰實相論
364 41 that 阿秋那經
365 41 二十二 èrshíèr 22 / twenty-two 經要二十二卷
366 41 zhǐ to stop / to halt 止雲門寺
367 41 good fortune / happiness / luck
368 40 ā prefix to names of people 一云相國阿羅呵公經
369 40 始興 shǐxīng Shixing 始興錄
370 40 huì can / be able to 康會
371 40 洛陽 Luòyáng Luoyang 於洛陽講道行經
372 40 北涼 Běi Liáng Northern Liang 北涼沮渠玄始年曇無讖於涼都譯
373 40 二十四 èrshísì 24 / twenty-four 述智論解二十四卷
374 40 高僧傳 Gāo Sēng Zhuàn Biographies of Eminent Monks 梁會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰高僧傳一十四
375 39 長者 zhǎngzhě the elderly 七紙一名威勢長者觀身經
376 39 道安 Dào Ān Dao An 前道安之弟子
377 39 前秦 Qián Qín Former Qin 前秦符氏當晉孝武太元中長安沙門釋道安
378 39 cháo to face 前齊朝武帝世沙門釋王宗撰
379 39 雜阿含 Zá Āhán Saṃyukta Āgama / Connected Discourses 第二出出雜阿含或無異處字
380 39 西域 xī yù Western Regions 西域志
381 39 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign 梁朝武帝天監年鍾山定林寺律師釋僧祐
382 39 yǒng perpetually / eternally / forever 齊武帝世永明中沙門釋超度撰律例七卷
383 39 jué to decide / to determine / to judge 目顯然是非斯決
384 38 shèng divine / holy / sacred / ārya 聖不辯知論
385 38 qiú to request 固涉邪求
386 38 yóu to swim 即色遊玄論
387 38 合一 héyī to unite 合一百餘卷
388 38 便 biàn convenient / handy / easy 挍目便有
389 38 安世高 Ān Shì Gāo An Shigao 後漢安世高譯
390 38 kuò wide / open / empty 永熙年勅舍人李廓撰
391 38 wài outside 外寺僧節度序
392 38 jìng to respect /to honor 歷代眾經應感興敬錄第十
393 38 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 大乘別生經二百二十一部二百六十三卷
394 38 yuán garden / orchard 隋煬帝東都雒濱上林園翻經舘沙門釋明
395 37 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞五學跡略論上下
396 37 譯經 yì jīng to translate the scriptures 隋沙門釋靈裕譯經錄
397 37 jiào to collate / to scratch 挍目便有
398 37 東晉 dōng jìn Eastern Jin Dynasty 東晉沙門竺道祖眾經錄四部
399 37 jīn gold 而憙事者以沙糅金
400 37 武帝 Wǔ Dì Emperor Wu of Han 魏武帝
401 37 一千 yī qiān one thousand 都一千八十九部二千五百九十三卷
402 36 建元 Jiàn Yuán Jian Yuan reign 前秦建元年竺佛念於長安譯
403 36 xuān to declare / to announce 妄書禪慧宣諸弘信
404 36 yòng to use / to apply 問佛成道時何用
405 36 shēn deep 深有所以名之為議
406 36 què a watchtower 歷代眾經有目闕本錄第五
407 36 according to 恐後獲者據
408 36 神呪 shénzhòu charm / spell 隨事別名隨事失名譬喻佛名神呪
409 36 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來壽量義
410 36 ěr ear 滯之心而光其所出耳
411 36 一百一 yībǎiyī faultless / impeccable 大乘論本四百四十五卷八千一百一十五
412 35 shèng to beat / to win / to conquer 胡可勝言
413 35 tǒng to unify 無三乘統論
414 35 líng agile / nimble 又漢靈栖遑東西臨幸
415 35 měi each / every 每值經誥德能無不目閱親謁
416 35 expresses question or doubt 惜乎塵委
417 35 法經 Fǎ Jīng Fa Jing 開皇十四年勅翻經所沙門法經等二十大德撰
418 35 and 支道林王敬和問支答
419 35 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門天文二十卷
420 35 bèi by 三被誅
421 35 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 右一經六帙內中間從上第一隔
422 35 zhōu a state / a province 隋朝相州大慈寺沙門釋靈裕撰論記三十
423 35 mǐn fast / quick / clever / smart 慧解通敏能之
424 35 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 出家以苦行致目為
425 34 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 因緣之
426 34 翻經 fān jīng to translate the scriptures 隋朝翻經學士劉憑撰外內傍通比挍數法
427 34 黃武 Huángwǔ Huangwu reign 吳黃武年支謙譯
428 34 thing / matter 物不遷論
429 34 本經 běnjīng classic book / sutra 既異本經
430 34 wèi to call 謂罪行
431 34 extensive / full 代彌精
432 34 shè to absorb / to assimilate
433 34 大唐內典錄 Dà Táng Nèi Diǎn Lù Tang Catalog of the Canon / Da Tang Nei Dian Lu 大唐內典錄卷第十
434 34 a man / a male adult
435 34 to separate / to partition 右一經六帙內中間從上第一隔
436 34 二十七 èrshíqī 27 隋朝舍衛寺沙門釋慧影撰論解二十七卷
437 34 chéng to mount / to climb onto 問什師大乘深義
438 34 異見 yì jiàn different view 第三譯與蜀出竺法護出本同文異見宋齊錄及祐皎傳或六卷四卷
439 34 太子 tàizǐ a crown prince 太子讚經
440 34 shā sand / gravel / pebbles 晉孝武世剡東仰山沙門竺法濟撰高逸沙
441 34 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple 隋朝京師大興善寺沙門釋僧粲撰十種大
442 33 to happen upon / to meet with by chance 釋曇遇
443 33 chéng to bear / to carry / to hold 遂妄承罪
444 33 zhōng end / finish / conclusion 紙墨易繁終為詞費
445 33 to think / consider / to ponder 神用通朗思力摽舉
446 33 that / those 非彼庸疎而得陳迹
447 33 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃無名論
448 33 法華 Fǎ Huà The Lotus Sutra 齊會稽法華山沙門釋慧基注解遺教經一卷
449 33 earth / soil / dirt 土論
450 33 chù a place / location / a spot / a point 四念觀處
451 33 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 明感論
452 33 阿含 Āhán Āgama / the divisions of the Sūtra Piṭaka 四阿含慕抄序
453 33 to continue / to carry on 續法論
454 33 réng yet / still / as ever 直列經名仍
455 33 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 竺道生執頓悟論
456 33 xiáng detailed / complete / thorough 依撿群錄斯緣備列詳之
457 32 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 阿難現變經
458 32 shí knowledge / understanding 離識觀
459 32 tuó steep bank 薩婆若陀眷屬莊嚴經
460 32 zhù to dwell / to live / to reside 釋八住初心欲取泥洹義
461 32 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法云
462 32 shí a rock / a stone 似是二石趙時諸錄遙注
463 32 三部 sān bù three divisions 三部八卷經
464 32 liáng cool / cold 新集安公涼土異經錄六
465 32 to know / to learn about / to comprehend 悉是其內
466 31 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 右二十三部
467 31 太始 tàishǐ the absolute beginning 又宋太始中
468 31 dān bill / slip of paper / form 餘有二十餘部單卷文繁不載
469 31 huò to reap / to harvest 恐後獲者據
470 31 xiàng to appear / to seem / to resemble 問真法身像類
471 31 注解 zhùjiě to annotate 歷代道俗述作注解錄第六
472 31 zhì to create / to make / to manufacture 佛制名數經五卷
473 31 beard / mustache 後周新州願果寺沙門釋僧勔釋老子化胡
474 31 mìng life 命源論
475 31 to lift / to hold up / to raise 答孔文舉書
476 31 each 各五卷
477 31 to take / to get / to fetch 義取
478 31 大同 Dàtóng Datong 文義大同於前
479 31 to apprehend / to realize / to become aware 切悟章
480 31 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅七部莊嚴成佛經
481 31 fèng to offer / to present 賴值江表五代奉信無
482 31 天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent 後秦姚氏晉安帝世天竺沙門鳩摩羅什注維
483 31 釋道 Shì Dào Buddhism and Taoism 釋道含
484 31 梵本 fànběn a Sanskrit text 梵本彫落全部者希
485 31 shén what 甚恭敬之
486 31 liú Liu 劉遺民
487 30 yuè more 佛說越難經
488 30 意經 Yì Jīng Yi Jing / Ummagga 梵女首意經
489 30 zhèng proof 般舟證相
490 30 道行 dàoxíng virtuous deeds 道行指歸
491 30 lín a wood / a forest / a grove 阿毘曇心雜數林
492 30 yán stern / serious / strict / severe / austere 竺僧弼問釋惠嚴答
493 30 二十八 èrshíbā 28 / twenty-eight 一百二十八經出雜含
494 30 迦葉 jiāshè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 迦葉問論
495 30 a footprint 非彼庸疎而得陳迹
496 30 jué to awake 敬覺如夢
497 30 第三 dì sān third 右續法論第三帙
498 30 wěi yes 唯舌如故
499 30 zǒng general / total / overall / chief 今總其宗致
500 30 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 小乘人行

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
jīng a sutra / a sūtra
Record of the Three Jewels throughout Successive Dynasties / Lidai San Bao Ji / Records of the Three Jewels during the Kaihuang Period / Fei Changfang's Record
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
沙门 沙門
 1. shāmén
 2. shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
lùn a treatise / a thesis / śastra
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
shì loka / a world
 1. shì
 2. shì
 3. shì
 4. shì
 1. Śakra / Indra
 2. Śākyamuni
 3. Buddhism
 4. Śākya / Shakya
rén Human Realm
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
解脱道论 解脫道論 Jiětuō Dào Lùn Upatiṣya
僧肇 Sēng Zhào Seng Zhao
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
阿差末 achàmò Akṣayamati (Echamo)
阿差末菩萨经 阿差末菩薩經 achàmò púsà jīng Akṣayamatinirdeśasūtra
阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya / Aksobhya Buddha
阿閦佛国经 阿閦佛國經 Āchù Fó Guó Jīng Akṣobhya tathāgatasya vyūha sūtra
阿梵和利 Āfànhélì Āmrapālī / Ambapālī
阿鋡 Āhán Agama / The divisions of the Sutra Pitaka
阿含口解十二因缘经 阿含口解十二因緣經 Āhán kǒu jiě shí èr yīnyuán jīng Ahan Kou Jie Shi Er Yinyuan Jing
阿含正行经 阿含正行經 Āhán Zhèng Xíng Jīng Ahan Zheng Xing Jing
阿含暮 Āhánmù Agama / The divisions of the Sutra Pitaka
爱同 愛同 ài tóng Ai Tong
爱经 愛經 àijīng Kama Sutra
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿罗诃 阿羅訶 Āluóhē Arhat
阿弥陀 阿彌陀 Āmítuó Amitabha / Amithaba
阿弥陀经 阿彌陀經 Āmítuó Jīng
 1. Sukhāvatīvyūhasūtra / The Amitabha Sutra / The Smaller Sutra on Amitāyus
 2. The Amitabha Sutra
安法钦 安法欽 ān fǎ qīn An Faqin
安国 安國 Ān Guó
 1. Parthia
 2. Anguo
安清 Ān qīng An Qing / An Shi Gao
安世高 Ān Shì Gāo An Shigao
安玄 Ān Xuán An Xuan
安宅神呪经 安宅神呪經 ān zhái shén zhòu jīng An Zhai Shen Zhou Jing
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
阿那律 Ānàlǜ Aniruddha
阿那律八念经 阿那律八念經 Ānàlǜ Bā Niàn Jīng Analu Ba Nian Jing / Anurudda Sutta
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿难分别经 阿難分別經 Ānán fēnbié jīng Anan Fenbie Jing
阿难七梦经 阿難七夢經 Ānán qī mèng jīng Anan Qi Meng Jing
阿难四事经 阿難四事經 Ānán sì shì jīng Anan Si Shi Jing
阿难同学经 阿難同學經 Ānán Tóngxué Jīng Anan Tongxue Jing
阿难问事佛吉凶经 阿難問事佛吉凶經 Ānán wèn shì fó jíxiōng jīng Anan Wen Shi Fo Jixiong Jing
阿难陀目佉尼呵离陀经 阿難陀目佉尼呵離陀經 Ānántuó mù Qū ní hē lí tuó jīng Anantamukhasādhakadhāraṇī / Anantuo Mu Qu Ni He Li Tuo Jing
阿难陀目佉尼呵离陀隣尼经 阿難陀目佉尼呵離陀隣尼經 Ānántuó mù Qū ní hē lí tuó lín ní jīng Anantamukhasādhakadhāraṇī / Anantuo Mu Qu Ni He Li Tuo Lin Ni Jing
安般守意经 安般守意經 Ānbānshǒuì Jīng
 1. Anapanasati Sutta
 2. Anapanasmrti Sutra
安乐寺 安樂寺 Ānlè Sì Anle Temple
阿耨达龙王 阿耨達龍王 ānòudá lóngwáng Anavatapta
阿耨风经 阿耨風經 Ānòufēng Jīng Anoufeng Jing / Udaka Sutta
安息国 安息國 Ānxī Guó Parthia
安阳 安陽 Ānyáng
 1. Anyang
 2. Anyang
安养 安養 ānyǎng Western Pure Land
安远 安遠 ānyuǎn Anyuan
阿毘达摩 阿毘達摩 Āpídámó Abhidharma
阿毘达磨 阿毘達磨 Āpídámó
 1. Abhidharma
 2. Abhidharma
阿毘达磨大毗婆沙论 阿毘達磨大毘婆沙論 Āpídámó Dàpípóshā Lùn Abhidharmamahāvibhāṣa / Mahāvibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Great Exegesis of Abhidharma
阿毘达磨俱舍论 阿毘達磨俱舍論 Āpídámó jūshè Lùn
 1. Abhidharmakośabhāṣya / Abhidharmakośaśastra / Discourse on the Repository of Abhidharma Discussions
 2. Abhidharmakosa Sastra
阿毘达磨识身足论 阿毘達磨識身足論 Āpídámó Shí Shēn Zú Lùn Abhidharma vijñāna kāya pāda śāstra / Vijñānakāya
阿毘达磨顺正理论 阿毘達磨順正理論 Āpídámó shùn zhèng lǐlùn Abhidharmanyāyānusāraśāstra / Apidamo Shun Zheng Lilun
阿毘达磨杂集论 阿毘達磨雜集論 apídámó zá jí lùn Abhidharmasamuccayavyākhyā / Treatise on the Mahayana Abhidharma
阿毘昙 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma
阿毘昙八犍度论 阿毘曇八犍度論 Āpítán bā Jiāndù lùn Abhidharma jñāna prasthāna śāstra / Apitan Ba Jiandu Lun
阿毘昙毘婆沙论 阿毘曇毘婆沙論 Āpítán pí pó shā lùn Abhidharma vibhāṣā śāstra
阿毘昙五法行经 阿毘曇五法行經 Āpítán wǔ fǎ xíng jīng Apitan Wu Fa Xing Jing
阿毘昙心论 阿毘曇心論 Āpítán xīn lùn Abhidharma hṛdaya śāstra
阿阇世 阿闍世 Āshéshì Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
阿阇世王 阿闍世王 Āshéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
阿阇贳王 阿闍貰王 Āshéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
阿阇世王经 阿闍世王經 Āshéshì Wáng jīng Ajātaśatrukaukṛtyavinodana / Asheshi Wang Jing
阿阇贳王女阿术达菩萨经 阿闍貰王女阿術達菩薩經 Āshéshì Wáng nǚ a shù dá púsà jīng Aśokadattavyākaraṇa (Asheshi Wang Nu Ashuda Pusa Jing)
阿阇世王问五逆经 阿闍世王問五逆經 Āshéshì Wáng wèn wǔ nì jīng Asheshi Wang Wen Wu Ni Jing
阿术达 阿術達 Ashùdá Asuddharta
阿惟越致 Āwéiyuèzhì avaivartika / non-retrogression
阿惟越致遮经 阿惟越致遮經 Āwéiyuèzhì Zhē Jīng Avaivartikacakrasūtra / Aweiyuezhi Zhi Jing
阿育王传 阿育王傳 Āyùwáng King Aśokāvadāna
阿育王 Āyùwáng King Aśoka / Asoka / Ashoka
阿育王经 阿育王經 Āyùwáng Jīng Biographical Scripture of King Asoka
阿育王息坏目因缘经 阿育王息壞目因緣經 Āyùwáng Xī Huài Mù Yīnyuán Jīng Ayuwang Xi Huai Mu Yinyuan Jing
阿支罗迦叶 阿支羅迦葉 azhīluó jiāyè Acela Kasyapa
八部佛名经 八部佛名經 bā bù fó míng jīng Aṣṭabuddhaka / Aṣṭa buddhaka nāma sūtra
八大人觉经 八大人覺經 Bā Dà Rén Jué Jīng Sūtra on the Eight Realizations of the Great Beings
八佛名经 八佛名經 bā fó míng jīng Sutra on the Names of the Eight Buddhas
八佛名号经 八佛名號經 bā fó mínghào jīng Aṣṭabuddhaka / Ba Fo Minghao Jing
八关斋经 八關齋經 Bā Guān Zhāi Jīng
 1. Ba Guan Zhai Jing
 2. Astangasamanvagata Sutra (Sutra on the Eight Purification Precepts )
拔济苦难陀罗尼经 拔濟苦難陀羅尼經 bá jì kǔnàn tuóluóní jīng Ba Ji Kunan Tuoluoni Jing
八吉祥经 八吉祥經 bā jíxiáng jīng Aṣṭabuddhaka / Ba Jixiang Jing
八吉祥神呪经 八吉祥神呪經 bā jíxiáng shén zhòu jīng Aṣṭabuddhaka (Ba Jixiang Shen Zhou Jing)
八名普密陀罗尼经 八名普密陀羅尼經 bā míng pǔ mì tuóluóní jīng Ba Ming Pu Mi Tuoluoni Jing
拔陂菩萨经 拔陂菩薩經 bá pí púsà jīng Ba Pi Pusa Jing
八菩萨 八菩薩 Bā Púsà the Eight Great Bodhisattvas
八师经 八師經 bā shī jīng Ba Shi Jing
八阳神呪经 八陽神呪經 bā yáng shén zhòu jīng Aṣṭabuddhaka (Ba Yang Shen Zhou Jing)
八正道经 八正道經 Bā Zhèng Dào Jīng Ba Zheng Dao Jing / Michatta
bǎi
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
百法明门论 百法明門論 bǎi fǎ míng mén lùn Mahayana Hundred Dharmas Introduction Treatise / Mahāyānaśatadharmaprakāśamukhaśāstra
白法祖 Bái Fǎ Zǔ Bai Fa Zu
百佛名经 百佛名經 bǎi fó míng jīng Bai Fo Ming Jing
百论 百論 Bǎi Lùn Śataśāstra / Hundred Treatise
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
百喻经 百喻經 Bǎi Yù Jīng
 1. The Hundred Parables Sutra / Saṅghasena
 2. Sutra of One Hundred Parables
百字论 百字論 bǎi zì lùn Akṣaraśatakavṛtti / Bai Zi Lun
白马寺 白馬寺 Báimǎ Sì White Horse Temple
白沙寺 Báishā Sì Baisha Temple
白羊 báiyáng Aries
跋摩 Bámó Buddhavarman
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
般舟三昧经 般舟三昧經 Bān Zhōu Sānmèi Jīng Pratyutpanna-Samādhi Sūtra
谤佛经 謗佛經 bàng Fójīng Buddakṣepana / Bang Fojing
般泥洹 Bānníhuán Parinirvāṇa
般泥洹后灌腊经 般泥洹後灌臘經 Bānníhuán hòu guànlà jīng Bannihuan Hou Guanla Jing
般泥洹经 般泥洹經 Bānníhuán jīng Bannihuan Jing / Mahāparinirvāṇasūtra / Mahāparinibbānasutta
宝唱 寶唱 Bǎo Chàng Bao Chao
宝梁经 寶梁經 Bǎo Liáng Jīng Ratnarāśi / Bao Liang Jing
宝如来三昧经 寶如來三昧經 bǎo Rúlái sānmèi jīng Bao Rulai Sanmei Jing
胞胎经 胞胎經 Bāo Tāi Jīng Garbhāvakrāntinirdeśa / Bao Tai Jing
宝网经 寶網經 bǎo wǎng jīng Ratnajālīparipṛcchā / Bao Wang Jing
宝行王正论 寶行王正論 Bǎo Xíng Wáng Zhèng Lùn Rājaparikathāratnamālī / Bao Xing Wang Zheng Lun
宝云 寶雲 Bǎo Yún Bao Yun
宝云经 寶雲經 Bǎo Yún jīng Ratnameghasūtra / Bao Yun Jing
报恩奉盆经 報恩奉盆經 bào'ēn fèng pén jīng Bao'en Feng Pen Jing
保定 Bǎodìng
 1. Baoding
 2. Baoding
宝积三昧文殊师利菩萨问法身经 寶積三昧文殊師利菩薩問法身經 bǎojī sānmèi Wénshūshīlì wèn Fǎshēn jīng Ratnakūṭasūtra (Baoji Sanmei Wenshushili Pusa Wen Fashen Jing)
宝积经 寶積經 bǎojījīng Ratnakūṭa Sūtra
薄拘罗经 薄拘羅經 Báojūluó Jīng Bakkulasutta
跋阇 跋闍 Báshé Vṛji / Vajji
跋陀 Bátuó Gunabhadra
跋陀罗 跋陀羅 Bátuóluó Bhadrika / Bhaddiya
八月 bāyuè August / the Eighth Month
巴州 bāzhōu
 1. East Sichuan and Chongqing
 2. Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture
北方 běi fāng The North
悲华经 悲華經 Bēi Huà Jīng Bei Hua Jing / Karuṇāpuṇḍarīkasūtra / The Compassionate Lotus Sūtra
北凉 北涼 Běi Liáng Northern Liang
北门 北門 Běi mén North Gate
卑摩罗叉 卑摩羅叉 Bēi Mó Luó Chā Vimalāksa
北齐 北齊 Běi Qí Northern Qi Dynasty / Qi of the Northern Dynasties
北天竺 běi Tiānzhú Northern India
北魏 Běi Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
贝多树下思惟十二因缘经 貝多樹下思惟十二因緣經 bèiduō shù xià sīwéi shí èr yīnyuán jīng Nidānasūtra / Beiduo Shu Xia Siwei Shi Er Yinyuan Jing
孛经 孛經 bèijīng Bei Jing Chao
本纪 本紀 Běn Jì Imperial Biographies
本生经 本生經 běn shēng jīng
 1. Jātaka Story / Jātaka
 2. Jataka tales
本际 本際 běnjì bhūtakoṭi / reality-limit
本记 本記 Běnjì Annals
本论 本論 běnlùn
 1. On Principles
 2. On Principles
本事经 本事經 běnshì jīng Itivṛttakasūtra / Benshi Jing
弊魔试目连经 弊魔試目連經 Bì Mó Shì Mùlián Jīng Bi Mo Shi Mulian Jing / Māratajjaniyasūtta
Biàn
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
辩正论 辯正論 Biàn Zhèng Lùn Bian Zheng Lun
辩中边论 辯中邊論 biàn zhōng biān lùn Madhyāntavibhaṅgabhāṣya / Bian Zhong Bian Lun
辩中边论颂 辯中邊論頌 biàn zhōng biān lùn sòng Madhyāntavibhāṅgakārikā / Bian Zhong Bian Lun Song
辩宗论 辯宗論 biàn zōng lùn
 1. Discerning the Truth
 2. Discerning the Truth
辩机 辯機 biànjī
 1. Bianji
 2. Bianji
别译杂阿含 別譯雜阿含 Bié Yì Zá Āhán An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama / Saṁyukatāgamasūtra
别译杂阿含经 別譯雜阿含經 Bié Yì Zá Āhán Jīng An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama / Saṁyukatāgamasūtra
别录 別錄 biélù Abstracts / Bie Lu
比干 bìgān Bi Gan (Chinese god of wealth)
鞞摩肃经 鞞摩肅經 Bimósù Jīng Bimosu Jing / Vekhaṇasasutta
Bīn Bin county
Bīn Bin
鞞婆沙 bǐngpóshā Vibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣa / Mahāvibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Great Exegesis of Abhidharma
宾头卢 賓頭盧 Bīntóulú Pindola / Piṇḍola / The Tiger Subduing Arhat / Pindolabharadvaja
宾头卢突罗阇为优陀延王说法经 賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經 Bīntóulú Tū Luó Shé Wèi Yōutuóyán Wáng Shuōfa Jīng Bintoulu Tu Luo She Wei Youtuoyan Wang Shuofa Jing
比丘避女恶名欲自杀经 比丘避女惡名欲自殺經 bǐqiū bì nǚ è míng yù zìshā jīng Biqiu Bi Nu E Ming Yu Zisha Jing
比丘听施经 比丘聽施經 bǐqiū tīng shī jīng Biqiu Ting Shi Jing
波罗 波羅 Bōluó Baltic
波罗奈 波羅奈 bōluónài Vārānasī
般若经 般若經 Bōrě Jīng Prajnaparamita Sutras
般若留支 bōrě liú zhī Gautama Prajñāruci
般若流支 Bōrěliúzhī Prajñāruci
波斯匿 Bōsīnì King Prasenajit / Pasenadi
波斯匿王 Bōsīnì Wáng King Prasenajit / Pasenadi
波斯匿王太后崩尘土坌身经 波斯匿王太后崩塵土坌身經 Bōsīnì Wáng Tài Hòu Bēng Chéntǔ Bèn Shēn Jīng Sutra on King Prasenajit Covered in Dust After His Mother Passed Away
不净观 不淨觀 bù jìng guān The contemplation of impurity
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
不空羂索神呪心经 不空羂索神呪心經 Bù Kōng juàn suǒ shén zhòu Xīnjīng Amoghapāśahṛdayasūtra / Bu Kong Juan Suo Shen Zhou Xinjing
不思议光菩萨所说经 不思議光菩薩所說經 bù sīyì guāng púsà suǒ shuō jīng Acintyaprabhāsanirdeśa / Bu Siyi Guang Pusa Suo Shuo Jing
不增不减经 不增不減經 bù zēng bù jiǎn jīng Tathāgatagarbhasūtra / Bu Zeng Bu Jian Jing
不自守意经 不自守意經 Bù zì Shǒu Yì Jīng Fo Shuo Bu Zi Shou Yi Jing / Pamādavihārī / Pamadaviharin Sutta
不必定入定入印经 不必定入定入印經 bùbì dìng dìngzhì rù yìn jīng Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra / Bubi Ding Dingzhi Ru Yin Jing
不兰迦叶 不蘭迦葉 bùlánjiāyè Purāṇa Kāśyapa
布施经 布施經 bùshī jīng Dānādhikāramahāyānasūtra / Bushi Jing
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
不退转法轮经 不退轉法輪經 Bùtuìzhuàn Fǎlún Jīng Avaivartikacakrasūtra / Butuizhuan Falun Jing
蔡愔 Cài Yīn Cai Yin
苍梧 蒼梧 Cāngwú Cangwu
沧州 滄州 Cāngzhōu Cangzhou
曹魏 Cáo Wèi Cao Wei
草堂寺 Cǎotáng Sì Caotang Temple
岑文本 cén wénběn Cen Wenben
差摩婆帝授记经 差摩婆帝授記經 chà mó pó dì shòu jì jīng Kṣemavatīvyākaraṇa / Cha Mo Po Di Shou Ji Jing
Chán Chanshui river
禅法要解 禪法要解 Chán fǎ yào jiě Chan Fa Yao Jie
禅行法想经 禪行法想經 Chán xíng fǎ xiǎng jīng Chan Xing Fa Xiang Jing
禅行三十七品经 禪行三十七品經 Chán xíng sān shí qī pǐn jīng Chan Xing San Shi Qi Pin Jing
禅要经 禪要經 Chán yào jīng Chan Yao Jing
长阿含 長阿含 Cháng Āhán Long Discources / Dīrghāgama
长阿含经 長阿含經 Cháng Āhán Jīng Dīrgha Āgama / Dīrghāgama / Collection of Long Discourses
长阿含十报法经 長阿含十報法經 Cháng Āhán Shí Bào Fǎ Jīng Chang Ahan Shi Bao Fa Jing
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长城 長城 chángchéng Great Wall
长干寺 長干寺 Chánggàn Sì Changgan Temple
长江 長江 Chángjiāng Yangtze River
常山 chángshān Changshan
长寿王经 長壽王經 Chángshòu Wáng Jīng Changshou Wang Jing
单于 單于 Chányú Chanyu
超日明三昧经 超日明三昧經 chāo rì míng sānmèi jīng Chao Ri Ming Sanmei Jing
陈文 陳文 chén wén Chen Wen
成具光明定意经 成具光明定意經 chéng jù guāngmíng dìng Yì Jīng Cheng Ju Guangming Ding Yi Jing
成实 成實 Chéng Shí Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
成实论 成實論 Chéng Shí Lùn Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
成唯识论 成唯識論 chéng wéishí lùn Vijñaptimātratāsiddhiśāstra / Cheng Weishi Lun
城喻经 城喻經 Chéng Yù Jīng Nagara Sutta
成报 成報 chéngbào Sing Pao Daily News
承德 Chéngdé Chengde
成都 Chéngdū Chengdu
成山 Chéngshān Chengshan
城阳 城陽 chéngyáng Chengyang
称扬诸佛功德经 稱揚諸佛功德經 chēngyáng zhū fó gōngdé jīng Ratnajālīparipṛcchā / Chengyang Zhu Fo Gongde Jing)
称赞大乘功德经 稱讚大乘功德經 chēngzàn Dàshèng gōngdé jīng Chengzan Dasheng Gongde Jing
称赞净土佛摄受经 稱讚淨土佛攝受經 chēngzàn Jìng Tǔ fó shèshòu jīng Sukhāvatīvyūha (Chengzan Jing Tu Fo Sheshou Jing)
车匿 車匿 Chēnì Channa / Chandaka
持句神呪经 持句神呪經 chí jù shén zhòu jīng Agrapradīpadhāraṇīvidyarajasūtra / Chi Ju Shen Zhou Jing
持人菩萨经 持人菩薩經 chí rén púsà jīng Lokadharaparipṛcchā / Chi Ren Pusa Jing
持世经 持世經 chí shì jīng Lokadharaparipṛcchā / Chi Shi Jing
持世陀罗尼经 持世陀羅尼經 chí shì tuóluóní jīng Vasudhārādhāraṇīsūtra / Chi Shi Tuoluoni Jing
持心梵天所问经 持心梵天所問經 chí xīn Fàntiān suǒ wèn jīng Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā / Chi Xin Fantian Suo Wen Jing
赤髭 Chì Zī Chi Zi
赤烏 赤乌 Chìwū Chiwu reign
出三藏记集 出三藏記集 Chū Sān Zàng Jì Jí
 1. Collection of Records Concerning the Chinese Buddhist Canon / Compilation of Notices on the Translation of the Tripiṭaka / Chu San Zang Ji Ji
 2. A Collection of Records on the Emanation of the Chinese Tripitaka
出曜经 出曜經 Chū Yào Jīng Chu Yao Jing / Dharmapada / Dhammapada
传灯 傳燈 Chuán Dēng
 1. Chuan Deng
 2. Handing Down the Light
 3. Transmission of the Lamp
川沙 chuānshā Chuansha
处处经 處處經 chùchù jīng Chuchu Jing
出帝 chūdì the Emperor tht fled
垂拱 chuígǒng Chuigong
出家功德经 出家功德經 chūjiā gōngdé jīng Chujia Gongde Jing
出家缘经 出家緣經 chūjiā yuán jīng Chujia Yuan Jing
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
纯陀 純陀 chúntuó Cunda
出生菩提心经 出生菩提心經 chūshēng pútíxīn jīng Chusheng Putixin Jing
慈恩寺 Cí ēn Sì
 1. Ci En Temple
 2. Ci En Temple
慈氏 Císhì Maitreya
慈云寺 慈雲寺 Cíyún Sì Ciyun Temple
翠微 cuìwēi Cuiwei
大哀经 大哀經 dà āi jīng Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing
大安般守意经 大安般守意經 Dà Ānbānshǒuì Jīng Great Ānāpānasmṛti Sūtra / Great Anapanasati Sutta
大般泥洹经 大般泥洹經 Dà Bān Ní Huán Jīng Nirvana Sutra / Mahayana Mahaparinirvana Sutra
大般涅槃经 大般涅槃經 Dà Bān Nièpán Jīng
 1. Mahāparinirvāṇasūtra / The Mahayana Mahaparinirvana sutra
 2. Mahāparinibbānasutta / Nirvāṇa Sutta
 3. Mahapariniravana Sutra
涅槃经本有今无偈论 涅槃經本有今無偈論 Dà Bān Nièpán Jīng běn yǒu jīn wú jì lùn Da Ban Niepan Jing Ben You Jin Wu Ji Lun
大宝积经 大寶積經 Dà Bǎojī Jīng Maharatnakuta Sutra / Ratnakūṭasūtra / Mahāratnakūṭasūtra / The Great Treasures Collection Sūtra
大比丘三千威仪 大比丘三千威儀 dà bǐqiū sān qiān wēiyí Da Biqiu San Qian Weiyi
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 Dà Bōrěluómìduō Jīng The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra
大慈恩寺 Dà Cí ēn Sì Ci En Temple
大法鼓经 大法鼓經 Dà Fǎ Gǔ Jīng Mahābherihārakaparivarta / Da Fa Gu Jing
大法炬陀罗尼经 大法炬陀羅尼經 dà fǎ jù tuóluóní jīng Da Fa Ju Tuoluoni Jing
大灌顶经 大灌頂經 dà guàndǐng jīng Great Consecration Sutra
大集经 大集經 Dà Jí Jīng
 1. Mahasamghata / Mahāsaṃghāta / Maha Sajnipata Sutra / Mahā-sajnipāta-sūtra / Mahāsannipāta
 2. Great Collection Sutra
大集譬喻王经 大集譬喻王經 dà jí pìyù wáng jīng Da Ji Piyu Wang Jing
大吉义神呪经 大吉義神呪經 dà Jí yì shén zhòu jīng Da Ji Yi Shen Zhou Jing
大迦叶 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
大迦叶本经 大迦葉本經 Dà Jiāyè běn jīng Da Jiaye Ben Jing
大迦叶会 大迦葉經 Dà Jiāyè Huì Maitreyamahāsiṃhanāda / Mohe Jiaye Hui
大经 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra
大净法门经 大淨法門經 dà jìng Fǎmén jīng Mañjuśrīvikrīḍitasūtra / Da Jing Famen Jing
大梁 Dà Liáng City of Da Liang
大明度经 大明度經 Dà míng Dù Jīng Da Ming Du Sūtra
大涅盘 大涅槃 Dà Nièpán Mahaparinirvana Sutra
大涅槃经 大涅槃經 dà nièpán jīng Mahaparinirvana Sutra
大菩萨藏会 大菩薩藏經 Dà Púsà Zàng Huì Bodhisattvapiṭakasūtra / Da Pusa Zang Hui
大沙门百一羯磨法 大沙門百一羯磨法 dà shāmén bǎi yī jiémó fǎ Da Shamen Bai Yi Jiemo Fa
大树紧那罗王所问经 大樹緊那羅王所問經 dà shù jǐnnàluó wáng suǒ wèn jīng Drumakinnararājaparipṛcchā / Da Shu Jinnaluo Wang Suo Wen Jing
大唐 Dà Táng Tang Dynasty
大唐内典录 大唐內典錄 Dà Táng Nèi Diǎn Lù Tang Catalog of the Canon / Da Tang Nei Dian Lu
大通 Dà Tōng Da Tong reign
大威德陀罗尼经 大威德陀羅尼經 Dà Wēi Dé tuóluóní jīng Da Wei De Tuoluoni Jing
大威灯光仙人问疑经 大威燈光仙人問疑經 dà wēi dēngguāng xiānrén wèn yí jīng Paramārthadharmavijayasūtra / Da Wei Dengguang Xianren Wen Yi Jing
大兴善寺 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple
大勇菩萨 大勇菩薩 dà yǒng púsà Da Yong Pusa
大鱼事经 大魚事經 Dà Yú Shì Jīng Da Yu Shi Jing
大丈夫论 大丈夫論 dà zhàngfu lùn
 1. Mahāpuruṣaśāstra / Da Zhangfu Lun
 2. Treatise on the Great Man
大智度论 大智度論 Dà Zhì Dù Lùn
 1. Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
 2. The Great Perfection of Wisdom Treatise
大庄严法门经 大莊嚴法門經 dà zhuāngyán Fǎmén jīng Mañjuśrīvikrīḍitasūtra / Da Zhuangyan Famen Jing
大爱道 大愛道 Dà'àidào
 1. Maha-prajapti
 2. Maha-prajapti
大爱道般泥洹经 大愛道般泥洹經 Dà'àidào Bānníhuán Jīng Da'aidao Bannihuan Jing
大爱道比丘尼经 大愛道比丘尼經 Dà'àidào bǐqiūní jīng Da'aidao Biqiuni Jing
大安 dà'ān
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an / Ta'an
 5. Da'an / Ta'an
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大悲经 大悲經 dàbēi jīng Mahā-karuṇā-puṇḍarīka
大乘成业论 大乘成業論 Dàchéng Chéng Yè Lùn Karmasiddhiprakaraṇa
大乘论 大乘論 Dàchéng Lùn Abhidharma
达多 達多 dáduō
 1. Devadatta
 2. Devadatta
大梵天王 dàfàn tiān wáng Mahābrahma Deva Rāja / Brahma
大方等陀罗尼经 大方等陀羅尼經 Dàfang Děng Tuóluóní Jīng Pratyutpannabuddhasammukhāvasthitasamādhisūtra / The Great Vaipulya Dhāraṇī Sūtra
大方广佛华严经 大方廣佛華嚴經 Dàfang Guǎng Fó Huáyán Jīng
 1. Avataṃsakasūtra / Avatamsaka Sutra / Flower Garland Sūtra / Flower Adornment Sutra / Dafang Guang Fo Huayan Jing / Huayan Jing
 2. Gaṇḍavyūhasūtra
大方等顶王经 大方等頂王經 dàfāng guǎngděng dǐng wáng jīng Vimalakīrtinirdeśasūtra / Dafang Guangdeng Ding Wang Jing
大方等如来藏经 大方等如來藏經 dàfāng guǎngděng Rúlái Zàng jīng Tathāgatagarbhasūtra / Dafang Guangdeng Rulai Zang Jing
大方等修多罗王经 大方等修多羅王經 dàfāng guǎngděng xiūduōluó wáng jīng Bhavasaṅkrāntisūtra / Dafang Guangdeng Xiuduoluo Wang Jing
大方便佛報恩经 大方便佛報恩經 Dàfangbiàn Fó Bào'ēn Jīng Dafangbian Fo Bao'en Jing
大方等大集经 大方等大集經 Dàfāngděng Dà Jí Jīng Mahāsaṃnipātasūtra / Great Compilation
大方广宝箧经 大方廣寶篋經 dàfāngguǎng bǎo qiè jīng Ratnakāraṇḍa / Dafangguang Bao Qie Jing
大方廣菩薩十地经 大方廣菩薩十地經 Dàfangguǎng Púsà Shí Dì Jīng Dafangguang Pusa Shi Di Jing
大方广如来秘密藏经 大方廣如來祕密藏經 dàfāngguǎng Rúlái mìmì cáng jīng Tathāgatagarbhasūtra / Dafangguang Rulai Mimi Cang Jing
大方广三戒经 大方廣三戒經 Dàfāngguǎng Sān Jiè Jīng Trisaṃvaranirdeśaparivarta / Dafangguang San Jie Jing
大方广十轮经 大方廣十輪經 dàfāngguǎng shí lún jīng Daśacakrakṣitigarbha / Dafangguang Shi Lun Jing
大和 Dàhé
 1. Yamato
 2. Dahe
大理 Dàlǐ Dali
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
达摩 達摩 Dámó Bodhidharma
达磨多罗 達磨多羅 Dámó Duōluó Bodhidharma
达摩多罗禅经 達摩多羅禪經 Dámó Duōluó Chán jīng Dharmatāra Sūtra
达摩笈多 達摩笈多 Dámó Jíduō Dharmagupta
达摩崛多 達摩崛多 Dámó jué duō Dharmagupta
达摩流支 達摩流支 Dámó Liú Zhī Bodhiruci / Dharmaruci
达磨菩提 達磨菩提 Dámó pútí Dharmabodhi
当来变经 當來變經 dāng lái biàn jīng Dang Lai Bian Jing
丹阳 丹陽 Dānyáng Danyang County
道安 Dào Ān Dao An
道地经 道地經 dào dì jīng Dao Di Jing
稻芉经 稻芉經 dào gān jīng Śālistambhakasūtra / Dao Gan Jing
道朗 dào lǎng Dao Lang
道神足无极变化经 道神足無極變化經 dào shénzú wú jí biànhuà jīng Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing
道世 Dào Shì Dao Shi
道泰 dào tài Dao Tai
道原 Dào Yuán Dao Yuan
道安录 道安錄 DàoĀnlù Zongli Zhong Jing Mulu
道场寺 道場寺 Dàochǎng Sì Daochang Temple
道恒 Dàohéng Daoheng
道教 dàojiào Taosim
忉利天 Dāolìtiān Trāyastriṃśa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
道武 dàowǔ Emperor Daowu of Northern Wei
岛夷 島夷 Dǎoyí Daoyi people
道祖 Dàozǔ Daozu
大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大毗婆沙 大毘婆沙 Dàpípóshā Abhidharmamahāvibhāṣa / Mahāvibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Great Exegesis of Abhidharma
大毗婆沙论 大毘婆沙論 Dàpípóshā Lùn Abhidharmamahāvibhāṣa / Mahāvibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Great Exegesis of Abhidharma
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大乘阿毘达磨集论 大乘阿毘達磨集論 Dàshèng Āpídámó jí lùn Abhidharmasamuccaya / Dasheng Apidamo Ji Lun
大乘阿毘达磨杂集论 大乘阿毘達磨雜集論 Dàshèng Āpídámó zá jí lùn Abhidharmasamuccayavyākhyā / Treatise on the Mahayana Abhidharma
大乘百法明门论略录 大乘百法明門論略錄 dàshèng bǎi fǎ míng mén lùn lüèlù Mahayana Hundred Dharmas Introduction Treatise / Mahāyānaśatadharmaprakāśamukhaśāstra
大乘宝云经 大乘寶雲經 Dàshèng Bǎo Yún jīng Dasheng Bao Yun Jing
大乘大集地藏十轮经 大乘大集地藏十輪經 Dàshèng dà jí Dìzàng shí lún jīng Daśacakrakṣitigarbha / Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing
大乘顶王经 大乘頂王經 Dàshèng dǐng wáng jīng Vimalakīrtinirdeśasūtra / Dasheng Ding Wang Jing
大乘方廣總持经 大乘方廣總持經 Dàshèng Fāng Guǎng Zǒng Chí Jīng Sarvavaidalyasaṃgrahasūtra / Dasheng Fang Guang Zong Chi Jing
大乘方廣總持经 大乘方廣總持經 Dàshèng Fāng Guǎng Zǒng Chí Jīng Sarvavaidalyasaṃgrahasūtra / Dasheng Fang Guang Zong Chi Jing
大乘方等要慧经 大乘方等要慧經 Dàshèng fāngděng yào huì jīng Maitreyaparipṛcchādharmāṣṭa (Dasheng Fangdeng Yao Hui Jing)
大乘起信论 大乘起信論 Dàshèng Qǐxìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun
大乘三聚忏悔经 大乘三聚懺悔經 Dàshèng sān jù chànhuǐ jīng Karmāvaraṇapratipraśrabdhi / Dasheng San Ju Chanhui Jing
大乘十法经 大乘十法經 Dàshèng Shí Fǎ Jīng Daśadharma / Dasheng Shi Fa Jing
大乘同性经 大乘同性經 Dàshèng tóng xìng jīng Mahāyānābhisamaya / Dasheng Tong Xing Jing
大乘五蕴论 大乘五蘊論 Dàshèng wǔ yùn lùn Pañcaskandhaprakaraṇa / Dasheng Wu Yun Lun
大石寺 Dàshí Sì Dashi Temple
大势至 大勢至 Dàshìzhì Mahasthamaprapta Bodhisattva
大同 dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
大夏 Dàxià Bactria
大兴城 大興城 dàxīng chéng Daxing / Chang'an
大意经 大意經 Dàyì Jīng Dayi Jing / Mahāmati
大云轮请雨经 大雲輪請雨經 dàyúnlúnqǐngyǔjīng
 1. Mahāmeghasūtra / Da Yun Lun Qing Yu Jing
 2. Mahāmeghasūtra / Da Yun Lun Qing Yu Jing
大智释论 大智釋論 dàzhìshìlùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
德护长者经 德護長者經 dé hù zhǎngzhě jīng Śrīguptasūtra / De Hu Zhangzhe Jing
德经 德經 dé jīng De Jing
得无垢女经 得無垢女經 de wú gòu nǚ jīng Vimaladattāparipṛcchā / De Wu Gou Nu Jing
德光太子经 德光太子經 Déguāng Tàizǐ Jīng Deguang Taizi Jing
dèng Deng
等集众德三昧经 等集眾德三昧經 děng jí zhòng dé sānmèi jīng Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra / Deng Ji Zhong De Sanmei Jing)
灯指因缘经 燈指因緣經 dēng zhǐ yīnyuán jīng Pradīpadānīya / Deng Zhi Yinyuan Jing
等觉 等覺 Děngjué
 1. Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
第一义法胜经 第一義法勝經 dì yī yì fǎ shèng jīng Paramārthadharmavijayasūtra / Di Yi Yi Fa Sheng Jing
地持经 地持經 dìchí jīng Sutra on Bodhisattva Stages / Bodhisattvabhūmi
顶生王故事经 頂生王故事經 Dǐng Shēng Wáng Gùshi Jīng Ding Sheng Wang Gushi Jing
定林寺 Dìnglín Sì Dinglin Temple
定林上寺 Dìnglínshàng Sì Dinglinshang Temple
定州 dìngzhōu Dingzhou
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
弟子死复生经 弟子死復生經 dìzi sǐ fù Shēng Jīng Dizi Si Fu Sheng Jing
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东都 東都 Dōng Dū Luoyang
东晋 東晉 dōng jìn Eastern Jin Dynasty
东魏 東魏 Dōng Wèi Eastern Wei Dynasty / Eastern Wei of the Northern Dynasties
东夏 東夏 Dōng Xià Eastern China
东安寺 東安寺 Dōng'ān Sì Dong'an Temple
东阿 東阿 Dōng'ē Dong'e
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东方最胜灯王如来经 東方最勝燈王如來經 dōngfāng zuì shèng dēng wáng Rúlái jīng Agrapradīpadhāraṇīvidyarajasūtra / Dongfang Zui Sheng Deng Wang Rulai Jing
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
东京 東京 Dōngjīng
 1. Tokyo
 2. Luoyang
 3. Dongjing Circuit
东林寺 東林寺 Dōnglín Sì Donglin Temple / Donglinsi / Eastern Grove Monastery
东平 東平 Dōngpíng Dongping
东山 東山 dōngshān Dongshan
东石 東石 dōngshí Dongshi / Tungshih
东亭寺 東亭寺 Dōngtíng Sì Dongting Temple
东土 東土 dōngtǔ the East / China
兜调经 兜調經 Dōu Tiáo Jīng Dou Tiao Jing / Śukasūtra
兜率 Dōushuài Tuṣita / Tushita / Tuṣita Heaven
兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
度经 度經 Dù Jīng Tittha Sutta
度世品经 度世品經 Dù Shì Pǐn Jīng Du Shi Pin Jing
度一切诸佛境界智严经 度一切諸佛境界智嚴經 dù yīqiè zhū fó jìngjiè zhì yán jīng Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānalokālaṃkārasūtra (Du Yiqie Zhu Fo Jingjie Zhi Yan Jing)
度诸佛境界智光严经 度諸佛境界智光嚴經 Dù Zhū Fó Jìngjiè Zhì Guāng Yán Jīng Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra / Du Zhu Fo Jingjie Zhi Guang Yan Jing
犊子经 犢子經 dú zǐ jīng Lokānuvartanasūtra / Du Zi Jing
敦煌 燉煌 dūnhuáng Dunhuang
多罗 多羅 Duōluó Tara
多罗菩萨 多羅菩薩 Duōluó Púsà
 1. Tara
 2. Tara
堕舍迦 墮舍迦 duòshèjiā Viśākhā
犊子 犢子 dúzǐ Vatsa
頞多和多耆经 頞多和多耆經 è duō hé duō qí jīng E Duo He Duo Qi Jing
饿鬼报应经 餓鬼報應經 È Guǐ bàoyīng jīng E Gui Baoying Jing
阿弥陀佛 阿彌陀佛 Ēmítuó Fó
 1. Amitabha Buddha / Amitābha Buddha
 2. Amitabha Buddha
阿那邠邸化七子经 阿那邠邸化七子經 Ēnàbīndǐ Huà Qī Zǐ Jīng Enabindi Hua Qi Zi Jing
二月 èryuè February / the Second Month
阿遬达经 阿遬達經 Ēsùdá Jīng Esuda Jing
法常住经 法常住經 fǎ chángzhù jīng Fa Changzhu Jing
法称 法稱 Fǎ Chēng Dharmakirti
法观经 法觀經 fǎ guān jīng Fa Guan Jing
法海 Fǎ hǎi
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法海经 法海經 Fǎ Hǎi Jīng Fa Hai Jing
法护 法護 Fǎ Hù Dharmarakṣa
法华 法華 Fǎ Huà
 1. The Lotus Sutra
 2. Dharma Flower
法华经 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra
法华三昧 法華三昧 Fǎ Huá Sānmèi Lotus Samādhi
法华三昧经 法華三昧經 Fǎ Huá Sānmèi Jīng Fa Hua Sanmei Jing
法集经 法集經 fǎ jí jīng Dharmasaṃgītisūtra / Fa Ji Jing
法坚 法堅 fǎ jiān Fa Jian
法经 法經 Fǎ Jīng Fa Jing
法镜经 法鏡經 Fǎ Jìng Jīng Ugradattaparipṛcchā / Fa Jing Jing
法炬 Fǎ Jù
 1. Fa Ju
 2. Dharma Torch
 3. the torch of Dharma
法句经 法句經 Fǎ Jù Jīng Fa Ju Jing / Dharmapada / Dhammapada
法句譬喻经 法句譬喻經 Fǎ Jù Pìyù Jīng Fa Ju Piyu Jing / Dharmapada / Dhammapada
法朗 Fǎ Lǎng Fa Lang
法立 Fǎ Lì Fa Li
法琳 Fǎ Lín Fa Lin
法灭尽经 法滅盡經 fǎ miè jìn jīng Fa Mie Jin Jing
法胜 法勝 fǎ shèng Dharmottara
法受尘经 法受塵經 fǎ shòu chén jīng Fa Shou Chen Jing
法显 法顯 Fǎ Xiǎn Faxian / Fa Hsien
法印经 法印經 Fǎ Yìn Jīng Foshuo Fa Yin Jing
法瑗 Fǎ Yuàn Fa Yuan
法苑珠林 Fǎ Yuàn Zhū Lín A Grove of Pearls in the Garden of the Dharma / Fayuan Zhulin
法云 法雲 Fǎ Yún
 1. Fa Yun
 2. Fa Yun
法云 法雲 Fǎ Yún
 1. Fa Yun
 2. Fa Yun
法蕴足论 法蘊足論 Fǎ Yùn Zú Lùn Dharmaskandha / Dharma-skandha-sastra
法众 法眾 fǎ zhòng Fa Zhong
法佛 fǎfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法和 Fǎhé Fahe
法界次第 fǎjiè cìdì Sequence of the Boundaries of the Dharma
法句 Fǎjù Dhammapada
发觉净心经 發覺淨心經 fājué jìng xīn jīng Adhyāśayasañcodana / Adjitavati
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
法律三昧经 法律三昧經 fǎlǜ sānmèi jīng Falu Sanmei Jing
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
犯戒罪報轻重经 犯戒罪報輕重經 fàn jiè zuìbào qīng zhòng jīng
 1. Fan Jie Zuibao Qing Zhong Jing
 2. Fan Jie Zuibao Qing Zhong Jing
梵摩难国王经 梵摩難國王經 Fàn mó nán guówáng jīng Fan Mo Nan Guowang Jing
梵王 Fàn Wáng Brahma
梵网经 梵網經 Fàn Wǎng Jīng
 1. the Brahma Net Sūtra / Fanwang Jing
 2. Brahma Net Sutra (Brahmajala Sutra)
梵网六十二见经 梵網六十二見經 Fàn Wǎng Liùshí èr Jiàn Jīng Brahmajālasūtra / Brahmajāla Sūtra / Brahmajāla Sutta
繁昌 fánchāng Fanchang
方便门 方便門 fāng biàn mén
 1. The Gate of Skillful Means
 2. expedient means
 3. Gate of Skillful Means
放钵经 放鉢經 fàng bō jīng Ajātaśatrukaukṛtyavinodana / Fang Bo Jing
放光般若经 放光般若經 Fàng guāng Bōrě Jīng Fang Guang Bore Jing
房玄龄 房玄齡 Fáng Xuánlíng Fang Xuanling
方便心论 方便心論 fāngbiàn xīn lùn Upāyahṛdaya / Fangbian Xin Lun
方等般泥洹经 方等般泥洹經 fāngděng bānníhuán jīng Caturdārakasamādhisūtra / Fangdeng Ban Niepan Jing
房录 房錄 fánglù Record of the Three Jewels throughout Successive Dynasties / Lidai San Bao Ji / Records of the Three Jewels during the Kaihuang Period / Fei Changfang's Record
梵摩 Fànmó Brahma
梵摩渝经 梵摩渝經 Fànmóyú Jīng Fanmoyu Jing / Brahmāyusutta
梵世 Fànshì Brahma World / brahmaloka
梵书 梵書 Fànshū Brahmana
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵天王 Fàntiān Wáng Brahmā
梵文 Fànwén Sanskrit
梵语 梵語 Fànyǔ Sanskrit
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman
梵志頞波罗延问种尊经 梵志頞波羅延問種尊經 Fànzhì Ābōluó Yán Wèn Zhǒng Zūn Jīng Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing / Assalāyanasutta
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法身经 法身經 Fǎshēn jīng Dharmaśarīrasūtra / Fashen Jing
法身佛 Fǎshēnfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法文 fǎwén French language
法献 法獻 Fǎxiàn Faxian
法贤 法賢 Fǎxián Faxian
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
法意 Fǎyì Fayi
法藏 fǎzàng
 1. Fazang
 2. sūtra repository / sūtra hall
 3. Dharma Treasure
发智论 發智論 fāzhìlùn Abhidharma-jñāna-prasthāna
费长房 費長房 Fèi Zhǎng Fáng Fei Zhang Fang
fén Fen
奋迅王 奮迅王 fèn xùn wáng Vikurvāṇarājaparipṛcchā / Fen Xun Wang
分别功德论 分別功德論 fēnbié gōngdé lùn Fenbie Gongde Lun
分别经 分別經 fēnbié jīng Fenbie Jing
分别论 分別論 Fēnbié Lùn Vibhanga
分别善恶所起经 分別善惡所起經 fēnbié shàn è suǒ qǐ jīng Fenbie Shan E Suo Qi Jing
风神 風神 fēngshén Wind God
佛般泥洹经 佛般泥洹經 Fó Bān Ní Huán Jīng Nirvāṇa Sūtra / Nirvana Sutra
佛本生经 佛本生經 Fó Běn Shēng Jīng Sutra of the Buddha's Reincarnated Manifestations
佛本行集经 佛本行集經 Fó Běn Xíng Jí Jīng Fo Ben Xing Ji Jing / Abhiniṣkramaṇasūtra / Abhiniskramana Sutra
佛本行经 佛本行經 Fó Běn Xíng Jīng Abhiniskramana Sutra / Fo Ben Xing Jing
佛藏经 佛藏經 fó cáng jīng Buddhapiṭakaduḥśīlanirgraha / Fo Cang Jing
佛大僧大经 佛大僧大經 fó dà sēng Dà Jīng Fo Da Seng Da Jing
佛地经 佛地經 fó dì jīng Buddhabhūmi / Fo Di Jing
佛地论 佛地論 fó dì lùn Buddhabhūmisūtraśāstra / Treatise on the Buddhabhūmisūtra
佛地论 佛地論 fó dì lùn Buddhabhūmisūtraśāstra / Treatise on the Buddhabhūmisūtra
佛护 佛護 Fó Hù Buddhapalita / Buddhapālita
佛华严入如来德智不思议境界经 佛華嚴入如來德智不思議境界經 Fó Huáyán Rù Rúlái Dé Zhì Bù Sīyì Jìngjiè Jīng Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra / Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing
佛临涅槃记法住经 佛臨涅槃記法住經 fó lín Nièpán jì fǎ zhù jīng Mahāparinirvāṇasūtra (Fo Lin Niepan Ji Fa Zhu Jing)
佛临涅槃略诫经 佛臨涅槃略誡經 fó lín nièpán lüè jiè jīng Sutra of Bequeathed Teachings
佛灭度后棺敛葬送经 佛滅度後棺斂葬送經 fó mièdù hòu guān liǎn zàngsòng jīng Fo Miedu Hou Guan Lian Zansong Jing
佛名经 佛名經 fó míng jīng Fo Ming Jing
佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经 佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經 fó rù Nièpán mì jì Jīngāng Lìshì āiliàn jīng Fo Ru Niepan Mi Ji Jingang Lishi Ailian Jing
佛说阿难分别经 佛說阿難分別經 Fó shuō Ānán fēnbié jīng Fo Shuo Anan Fenbie Jing
除恐灾患经 除恐災患經 Fó Shuō Chú Kǒng Zāi Huàn Jīng Śrīkaṇṭhasūtra / Chu Kong Zai Huan Jing
佛说处处经 佛說處處經 Fó shuō chùchù jīng Fo Shuo Chuchu Jing
佛说法灭尽经 佛說法滅盡經 Fó shuō fǎ miè jìn jīng Foshuo Fa Mie Jin Jing
灌洗佛形像经 灌洗佛形像經 Fó Shuō Guàn Xǐ Fó Xíngxiàng Jīng Tathāgatapratibimbapratiṣṭhānuśaṃsā / Guan Xi Fo Xingxiang Jing
佛所行赞 佛所行讚 Fó Suǒ Xíng Zàn
 1. Buddhacarita
 2. Buddhacarita
佛为年少比丘说正事经 佛為年少比丘說正事經 fó wèi niánshǎo bǐqiū shuō zhèngshì jīng Fo Wei Nianshao Biqiu Shuo Zhengshi Jing
佛性论 佛性論 Fó xìng lùn Fo Xing Lun
佛医经 佛醫經 fó yī jīng Fo Yi Jing
佛印三昧经 佛印三昧經 fó yìn sānmèi jīng Fo Yin Sanmei Jing
佛语经 佛語經 fó yǔ jīng Fo Yu Jing
佛馱跋陀罗 佛馱跋陀羅 Fóduòbátuóluó
 1. Buddhabhadra
 2. Buddhabhadra
佛馱跋陀罗 佛馱跋陀羅 Fóduòbátuóluó
 1. Buddhabhadra
 2. Buddhabhadra
佛驮什 佛馱什 Fóduòshí Buddhajīva
佛驮耶舍 佛馱耶舍 Fóduòyēshè Buddhayaśas
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛果 Fóguǒ
 1. becoming a Buddha as the result of long practice
 2. Foguo
 3. Foguo
佛母般泥洹经 佛母般泥洹經 Fómǔ Bānníhuán Jīng Fomu Bannihuan Jing
出生无量门持经 出生無量門持經 Fóshuōchūshēngwúliàngménchíjīng Anantamukhasādhakadhāraṇī / Chusheng Wuliang Men Chi Jing
无量门微密持经 無量門微密持經 Fóshuōwúliàngménwēimìchíjīng Anantamukhasādhakadhāraṇī / Wuliang Men Wei Mi Chi Jing
佛圖澄 Fótúdèng Fotudeng
佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one
佛陀什 Fótuó shén Buddhajīva
佛陀跋陀 Fótuóbátuó Buddhabhadra
佛陀扇多 Fótuóshànduō Buddhaśānta
佛陀耶舍 Fótuóyēshè Buddhayaśas
付法藏 Fù Fǎ Zàng The History of the Transmission of the Dharma Treasury
付法藏因缘传 付法藏因緣傳 Fù Fǎ Zàng Yīnyuán Zhuàn The History of the Transmission of the Dharma Treasury
符秦 Fú Qín Former Qin
傅毅 fù yì Fu Yi
伏婬经 伏婬經 Fú Yín Jīng Fu Yin Jing / Kāmabhogī / One Who Enjoys Sensual Pleasures
腹中女听经 腹中女聽經 fù zhōng nǚ tīng jīng Strīvivartavyākaraṇa / Fu Zhong Nu Ting Jing
扶风 扶風 fúfēng Fufeng
富楼那问经 富樓那問經 Fùlóunà Wèn Jīng Pūrṇaparipṛcchā / Fuluona Hui
父母恩难报经 父母恩難報經 fùmǔ ēn nán bào jīng Fumu En Nan Bao Jing
扶南 Fúnán Kingdom of Funan
福清 fúqīng Fuqing
妇人遇辜经 婦人遇辜經 fùrén yù gū jīng Furen Yu Gu Jing
弗若多罗 弗若多羅 Fúruòduōluó Punyatāra
浮陀跋摩 Fútuóbámó Buddhavarman
富阳 富陽 Fùyáng Fuyang
甘露味阿毘昙 甘露味阿毘曇 gānlù wèi āpítán Abhidharmāmṛta śāstra
甘露味经 甘露味經 gānlù wèi jīng Abhidharmāmṛta śāstra
甘泉 gānquán Ganquan
高齐 高齊 Gāo Qí Northern Qi Dynasty / Qi of the Northern Dynasties
高僧传 高僧傳 Gāo Sēng Zhuàn
 1. Biographies of Eminent Monks
 2. Biographies of Eminent Monks
高昌 Gāochāng Gaochang / Qara-hoja
高昌郡 Gāochāng Jùn Gaochang Prefecture
高帝 gāodì Emperor Gao of Southern Qi
高贵乡公 高貴鄉公 Gāoguì Xiāng Gōng Cao Mao
高句丽 高句麗 Gāojùlì Goguryeo
高阳 高陽 gāoyáng Gaoyang
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
高座寺 Gāozuò Sì Gaozuo Temple
给孤独 給孤獨 Gěigūdú Anāthapiṇḍada
给事 給事 gěishì official (imperial) position
gēng 7th heavenly stem
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
功德直 gōngdé zhí Guṇaśāla
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
古来世时经 古來世時經 Gǔ Lái Shì Shí Jīng Gu Lai Shi Shi Jing
观弥勒菩萨上生兜率天经 觀彌勒菩薩上生兜率天經 guān Mílè Púsà shàng shēng Dōushuàitiān jīng The Bodhisattva Maitreya's Previous Life in Tusita Heaven
观所缘缘论 觀所緣緣論 guān suǒ yuán yuán lùn Ālambanaparīkṣā / Guan Suo Yuan Yuan Lun
观无量寿佛经 觀無量壽佛經 Guān Wú Liàng Shòu Fó Jīng The Sūtra on Contemplation of Amitāyus / Guan Wuliangshou jing
观无量寿经 觀無量壽經 Guān Wú Liàng Shòu Jīng
 1. Contemplation Sutra / Sutra on the Visualization of Immeasurable Life / Guan Wuliangshou jing
 2. Contemplation Sutra
观心论 觀心論 Guān Xīn Lùn Treatise on Contemplating Thoughts / Treatise on Discerning Mind
观虚空藏菩萨经 觀虛空藏菩薩經 Guān Xūkōng Zàng Púsà jīng Sutra on the Contemplation of Akasagarbha Bodhisattva
观药王药上二菩萨经 觀藥王藥上二菩薩經 guān Yào Wáng Yào Shàng èr púsà jīng Sutra on the Contemplation of the Two Bodhisattvas Medicine King and Superior Medicine / Bhaiṣajyarājabhaiṣajyasamudagatabodhisattvasūtra
观察诸法行经 觀察諸法行經 guānchá zhū fǎ xíng jīng Guancha Zhu Fa Xing Jing
灌顶经 灌頂經 guàndǐng jīng Consecration Sutra
广百论本 廣百論本 guǎng Bǎi Lùn běn Catuḥśataka / Guang Bai Lun Ben
广弘明集 廣弘明集 Guǎng Hóng Míng Jí Guang Hong Ming Ji
光武皇帝 Guāng Wǔ Huángdì Emperor Guangwu of Han
广博严净不退转轮经 廣博嚴淨不退轉輪經 Guǎngbó Yán Jìng Bùtuìzhuàn Lún Jīng Avaivartikacakrasūtra / Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing
广博严净 廣博嚴淨 guǎngbóyánjìng Vairocana
光和 guānghé Guanghe
广明 廣明 guǎngmíng Guangming
广义法门经 廣義法門經 Guǎngyì Fǎmén Jīng Guangyi Famen Jing / Arthavighuṣṭasūtra
光赞般若波罗蜜经 光讚般若波羅蜜經 guāngzàn bōrě bōluómì jīng Perfection of Wisdom in Twenty-Five Thousand Lines / Guang Zan Jing / Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāramitāsūtra
光赞般若经 光讚般若經 guāngzàn bōrě jīng Perfection of Wisdom in Twenty-Five Thousand Lines / Guang Zan Jing / Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāramitāsūtra
光宅 guāngzhái Guangzhai
光宅寺 Guāngzhái Sì Guangzhai Temple
广州 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou
关陇 關隴 Guānlǒng Guanglong
冠冕 guānmiǎn royal crown / official hat / official / leader / chief / elegant and stately
关内 關內 guānnèi Guannei Circuit
观世音 觀世音 Guānshìyīn
 1. Avalokitesvara / Avalokiteśvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
观世音菩萨 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
观世音菩萨授记经 觀世音菩薩授記經 GuānshìyīnPúsàshòujìjīng Māyopamasamādhisūtra / Guanyinshiyin Pusa Shouji Jing
关西 關西 guānxī
 1. Guanxi / Kuanhsi
 2. Kansai
观普贤菩萨行法经 觀普賢菩薩行法經 Guānxián Pǔxián Púsà Xíng Fǎ Jīng The Samantabhadra Contemplation Practice Methods Sutra
观音 觀音 Guānyīn
 1. Guanyin Bodhisattva / Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
关中 關中 Guānzhōng Guangzhong
鬼问目连经 鬼問目連經 guǐ wèn Mùlián jīng Gui Wen Mulian Jing
龟茲国 龜茲國 Guīcí Guó Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
国大 國大 guódà National Assembly of the Republic of China
国清寺 國清寺 Guóqīng Sì Guoqing Temple
过去现在因果经 過去現在因果經 Guòqu Xiànzài Yīnguǒ Jīng Sutra on Past and Present Causes and Effects
古文 gǔwén Classical Chinese
海八德经 海八德經 Hǎi Bā Dé Jīng Hai Ba De Jing
海龙王经 海龍王經 hǎi Lóng Wáng jīng Sāgaranāgarājaparipṛcchā / Hai Long Wang Jing
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
汉地 漢地 Hàn dì territory of the Han dynasty / homeland of the Han people
汉桓帝 漢桓帝 Hàn Huán Dì Emperor Huan of Han
汉灵帝 漢靈帝 Hàn Líng Dì Emperor Ling of Han
杭州 Hángzhōu Hangzhou
汉文 漢文 Hànwén written Chinese language
豪杰 豪傑 háojié hero / towering figure
何承天 hé chéngtiān He Chentian
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
黑氏梵志经 黑氏梵志經 hēi shì fànzhì jīng Hei Shi Fanzhi Jing
诃梨跋摩 訶梨跋摩 Hēlíbámó Harivarman
河内 河內 Hénèi Hanoi
恒安 Héng Ān Heng An
恒水 恆水 Héng Shuǐ Ganges River
恒水经 恒水經 Héng Shuǐ Jīng Heng Shui Jing
恒河 恆河 hénghé
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
合水 héshuǐ Heshui
河西 Héxī Hexi
河中 hézhōng Hezhong
弘充 Hóng Chōng Hong Chong
弘道广显三昧经 弘道廣顯三昧經 hóng dào guǎng xiǎn sānmèi jīng Anavataptanāgarājaparipṛcchāsūtra / Hong Dao Guang Xian Sanmei Jing
弘明集 Hóng Míng Jí Hongming Ji / Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism
弘始 Hóng Shǐ Hong Shi
弘一 Hóng Yī Venerable Hong Yi
弘道 hóngdào
 1. Hongdao
 2. Propagation of the Way
弘福寺 Hóngfú Sì Hongfu Temple
后汉 後漢 Hòu Hàn
 1. Later Han
 2. Later Han
后秦 後秦 Hòu Qín Later Qin
后周 後周 Hòu Zhōu Later Zhou
后出阿弥陀佛偈 後出阿彌陀佛偈 hòuchū Ēmítuó Fó jì Hou Chu Emituo Fo Ji
护净经 護淨經 hù jìng jīng Hu Jing Jing
护诸童子陀罗尼经 護諸童子陀羅尼經 hù zhū tóngzǐ tuóluóní jīng Hu Zhu Tongzi Tuoluoni Jing
华手经 華手經 Huà shǒu jīng Kuśalamūlasamparigraha / Hua Shou Jing
huái Huai River
华林 華林 huàlín Hualinbu
huán Huan river
幻士仁贤经 幻士仁賢經 huàn shì rén xián jīng Bhadramāyākāraparipṛcchā / Huan Shi Ren Xian Jing
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
黄龙 黃龍 huánglóng
 1. Huanglong School
 2. yellow dragon
 3. Huanglong Scenic and Historic Interest Area
黄泉 黃泉 huángquán Yellow Springs
黄武 黃武 Huángwǔ Huangwu reign
黄州 黃州 huángzhōu Huangzhou
桓谭 桓譚 huántán Huan Tan
桓玄 huánxuán Huan Xuan
华夏 華夏 Huáxià old name for China / Cathay
华严 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
华严经 華嚴經 Huáyán Jīng
 1. Avatamsaka Sutra / Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
 2. Avatamsaka Sutra
护法菩萨 護法菩薩 hùfǎ púsà Dharmapāla
慧超 Huì Chāo Hui Chao
慧观 慧觀 Huì Guān Hui Guan
慧简 慧簡 Huì Jiǎn Hui Jian
惠简 惠簡 huì jiǎn Hui Jian
慧净 慧淨 Huì Jìng Hui Jing
慧觉 慧覺 Huì Jué Hui Jue
慧琳 huì lín Hui Lin
慧上菩萨问大善权经 慧上菩薩問大善權經 huì shàng púsà wèn dà shàn quán jīng Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā / Hui Shang Pusa Wen Da Shan Quan Jing
慧思 Huì Sī Hui Si / Nan Yue Hui Si
慧严 慧嚴 Huì Yán Hui Yan
慧义 慧義 Huì Yì Hui Yi
慧印 Huì Yìn Hui Yin
慧印三昧经 慧印三昧經 huì yìn sānmèi jīng Tathāgatajñānamudrā / Hui Yin Sanmei Jing
慧远 慧遠 Huì Yuǎn
 1. Hui Yuan
 2. Jingying Huiyuan
迴诤论 迴諍論 huí zhènglùn Vigrahavyāvartanī / Hui Zhenglun
会昌 會昌 huìChāng Huichang
慧持 Huìchí Huichi
慧皎 Huìjiǎo Hui Jiao
慧力 Huìlì
 1. Huili
 2. power of wisdom
霍山 huòshān Huoshan
虎丘 hǔqiū Huqiu
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
集论 集論 jí lùn Abhidharmasamuccayavyākhyā / Dasheng Apidamo Za Ji Lu
寂调音所问经 寂調音所問經 jì tiáo yīn suǒ wèn jīng Paramārthasaṃvṛtisatyanirdeśa / Ji Tiao Yin Suo Wen Jing
集一切福德三昧经 集一切福德三昧經 jí yī qiè fúdé sānmèi jīng Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Ji Yiqie Fu De Sanmei Jing)
寂照神变三摩地经 寂照神變三摩地經 jì zhào shénbiàn sānmódì jīng Praśāntaviniścayaprātihāryasamādhisūtra / Ji Zhao Shenbian Sanmodi Jing
济诸方等学经 濟諸方等學經 Jì Zhū Fāngděng Xué Jīng Sarvavaidalyasaṃgraha / Ji Zhu Fangdeng Xue Jing
嘉陵江 Jiā Líng Jiāng Jialing River
伽耶山顶经 伽耶山頂經 jiā yé shāndǐng jīng Gayāśīrṣasūtra / Jia Ye Shanding Jing
加国 加國 jiāguó Canada
迦留陀伽 Jiāliútuójiā Kalodaka / Kālodaka
迦留陀夷 Jiāliútuóyí Kalodayin / Kālodāyin / Kaludayin
集安 jíān Ji'an
渐備一切智德经 漸備一切智德經 Jiàn Bèi Yīqiè Zhì Dé Jīng Daśabhūmikasūtra / Jian Bei Yiqie Zhi De Jing
犍陀国王经 犍陀國王經 jiān tuó guówáng jīng Jian Tuo Guowang Jing
谏王经 諫王經 jiàn wáng jīng Rājāvavādaka / Jian Wang Jing
坚意经 堅意經 jiān Yì Jīng Jian Yi Jing
坚意菩萨 堅意菩薩 jiān yì púsà Sāramati
建元 Jiàn Yuán
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
见正经 見正經 jiàn zhèngjīng Jian Zhengjing
建安 jiàn'ān Jianan
建初寺 Jiànchū Sì Jianchu Temple
建德 jiàndé Jiande
犍度 Jiāndù Khandhaka
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area
畺良耶舍 jiāng liáng yéshè Kālayaśas
江东 江東 jiāngdōng Jiangdong
剑阁 劍閣 jiàngé Jiange
江海 jiānghǎi Jianghai
江陵 Jiānglíng
 1. Jiangling
 2. Gangneung
江南 Jiāngnán
 1. Region South of the Yangtze River
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
江南道 jiāngnán dào Jiangnan Circuit
坚固女经 堅固女經 jiāngù nǚ jīng Jiangu Nu Jing
江阴 江陰 Jiāngyīn Jiangyin
江州 jiāngzhōu Jiuzhou
江左 jiāngzuǒ Jiangzuo
建康 Jiànkāng Jiankang
建宁 建寧 Jiànníng Jianning
建武 Jiànwǔ Jianwu reign
建兴 建興 Jiànxīng Jianxing reign
建业 建業 Jiànyè Jianye
建元寺 Jiànyuán Sì Jianyuan Temple
建中 jiànzhōng Jianzhong
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
皎然 Jiǎorán Jiaoran
交州 Jiāozhōu Jiaozhou
迦毘罗 迦毘羅 jiāpíluó Kapilavastu / Kapilavatthu
嘉平 Jiāpíng Jiaping reign
迦维罗卫 迦維羅衛 Jiāwéiluówèi Kapilavastu / Kapilavatthu
嘉祥 jiāxiáng Jiaxiang County
嘉祥寺 Jiāxiáng Sì Jiaxiang Temple
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦叶赴佛般涅槃经 迦葉赴佛般涅槃經 jiāyè fù fó Bān Nièpán jīng Jiaye Fu Fo Banniepan Jing
迦叶结经 迦葉結經 Jiāyè Jié Jīng Jiaye Jie Jing
迦叶禁戒经 迦葉禁戒經 jiāyè jìnjiè jīng Jiaye Jinjie Jing
迦叶摩腾 迦葉摩騰 Jiāyèmóténg Kāśyapa-mātaṅga / Kasyapa Matanga
伽耶山 jiāyéshān Gayā
迦旃延 Jiāzhānyán Mahakatyayana: Foremost in Debating the Dharma / Katyayana
迦栴延 jiāzhānyán Kātyāyana
迦旃延子 Jiāzhānyán zǐ Katyāyanīputra
罽賓 Jìbīn Kashmir
罽賓国 罽賓國 Jìbīn Guó Kashmir
笈多 Jíduō Gupta
Jié Emperor Jie
戒本 jiè běn Prātimokṣasūtra / Sutra on the Code
戒德香经 戒德香經 Jiè Dé Xiāng Jīng Jie De Xiang Jing / Gandha
解节经 解節經 jiě jié jīng Sandhīnirmocanasūtra / Jie Jie Jing
戒经 戒經 jiè jīng Prātimokṣasūtra / Sutra on the Code
解卷论 解捲論 jiě juǎn lùn Hastavālaprakaraṇa / Jie Juan Lun
解深密经 解深密經 Jiě Shēn Mì Jīng
 1. Sandhinir Mokcana Vyuha Sutra / Wisdom of Buddha
 2. Sandhīnirmocanasūtra / Jie Shen Mi Jing
戒消灾经 戒消災經 jiè xiāo zāi jīng Jie Xiao Zai Jing
吉迦夜 Jíjiāyè Kinkara / Kekaya
季路 jìlù Ji Lu
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋哀帝 晉哀帝 Jìn Āi Dì Emperor Ai of Jin
晋安帝 晉安帝 Jìn Ān Dì Emperor An of Jin
晋朝 晉朝 Jìn Cháo Jin Dynasty
晋成帝 晉成帝 Jìn Chéng Dì Emperor Cheng of Jin
金光明经 金光明經 Jīn Guāngmíng Jīng
 1. Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra / Golden Light Sūtra
 2. Suvarnabhasottama Sutra (the Sutra of Golden Light)
晋惠帝 晉惠帝 Jìn Huì Dì Emperor Hui of Jin
晋简文帝 晉簡文帝 Jìn Jiǎnwén Dì Emperor Jianwen of Jin
晋愍帝 晉愍帝 Jìn Mǐn Dì Emperor Min of Jin
晋穆帝 晉穆帝 Jìn Mù Dì Emperor Mu of Jin
金七十论 金七十論 Jīn Qī Shí Lùn Sāṁkhya-kārikā / Sāṁkhyakārikā / Jin Qi Shi Lun
晋武帝 晉武帝 Jìn Wǔ Dì Emperor Wu of Jin
晋孝武 晉孝武 Jìn Xiàowǔ Emperor Xiaowu of Jin
晋孝武帝 晉孝武帝 Jìn Xiàowǔ Dì Emperor Xiaowu of Jin
进学经 進學經 jìn xué jīng Jin Xue Jing
晋元帝 晉元帝 Jìn Yuán Dì Emperor Yuan of Jin
晋安 晉安 jìnān Jin'an
金宝 金寶 jīnbǎo
 1. Campbell
 2. Kampar
晋代 晉代 Jìndài Jin Dynasty
经部 經部 jīng bù Sautrāntika / Sautrantika
净饭王 淨飯王 Jìng Fàn Wáng Shuddhodana / Suddhodana
净饭王般涅槃经 淨飯王般涅槃經 Jìng Fàn Wáng Bān Nièpán jīng Fo Shuo Jing Fan Wang Ban Niepan Jing
净居天 淨居天 Jìng Jū Tiān suddhavasa / śuddhāvāsa / Pure Abodes / Pure Dwelling Heavens
经律异相 經律異相 Jīng Lǜ Yì Xiāng Different Aspects of the Sutras and Vinaya
净名经 淨名經 Jìng Míng Jīng Vimalakīrti Sūtra / Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
净土论 淨土論 Jìng Tǔ Lùn Pure Land Treatise
敬王 Jìng Wáng King Jing of Zhou
净业障经 淨業障經 jìng yèzhàng jīng Karmāvaraṇaviśuddhisūtra / Jing Yezhang Jing
金刚般若经 金剛般若經 jīngāng bōrě jīng Prajnaparamita Diamond Sutra / Prajñāpāramitā Diamond Sūtra / Diamond Sutra / Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
金刚般若经论 金剛般若經論 Jīngāng Bōrě Jīng Lùn Vajracchedika-prajbaparamitopadewa
金刚般若论 金剛般若論 Jīngāng Bōrě Lùn Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtraśāstra
金刚般若疏 金剛般若疏 Jīngāng Bōrě Shū Jingang Bore Shu / Jingang Bore Jing Yishu
金刚般若波罗蜜经 金剛般若波羅蜜經 Jīngāng Bōrěbōluómì Jīng Prajnaparamita Diamond Sutra / Prajñāpāramitā Diamond Sūtra / Diamond Sutra / Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
金刚场陀罗尼经 金剛場陀羅尼經 jīngāng chǎng tuóluóní jīng Vajramaṇḍādhāranīsūtra / Jingang Chang Tuoluoni Jing
金刚力士 金剛力士 Jīngāng Lìshì Vajrapāṇi / Vajrapani
金刚密迹 金剛密迹 Jīngāng Mì Jì Guhyapati
金刚秘密善门陀罗尼经 金剛祕密善門陀羅尼經 jīngāng mìmì shàn mén tuóluóní jīng Sumukhanāmadhāraṇīsūtra / Jingang Mimi Shan Men Tuoluoni Jing
金刚三昧本性清净不坏不灭经 金剛三昧本性清淨不壞不滅經 jīngāng sānmèi běnxìng qīng jìng bù huài bù miè jīng Jingang Sanmei Benxing Qing Jing Bu Huai Bu Mie Jing
金刚三昧经 金剛三昧經 Jīngāng Sānmèi Jīng Vajrasamādhi
金刚上味陀罗尼经 金剛上味陀羅尼經 jīngāng shàng wèi tuóluóní jīng Vajramaṇḍādhāranīsūtra / Jingang Shang Wei Tuoluoni Jing
金刚藏菩萨 金剛藏菩薩 jīngāng zàng púsà Vajragarbha / Diamond Matrix
经合 經合 jīnghé Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
经集 經集 jīngjí Sutta Nipata / suttanipāta
竟陵 jìnglíng Jingling
景明 jǐngmíng Jingming reign
净名 淨名 jìngmíng Vimalakirti
景平 Jǐngpíng Jingping reign
静山 靜山 jìngshān Cheng San
净行 淨行 jìngxíng
 1. Brahmin / Brahman
 2. purifying practice
泾阳 涇陽 Jīngyáng Jingyang
京兆 jīngzhào
 1. Jingzhao / Xi'an
 2. capital municipal area
 3. Capital Region Governor
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
金华 金華 jīnhuà Jinhua
金陵 Jīnlíng
 1. Jinling / Nanjing
 2. Jinling / Nanjing
金色王经 金色王經 Jīnsè Wáng Jīng Jinse Wang Jing / Kanakavarṇapūrvayoga
金色仙 jīnsèxiān Kanakamuni
晋阳 晉陽 Jìnyáng Jinyang
记室 記室 jìshì Record Keeper / Secretary
九横经 九橫經 Jiǔ Héng Jīng Jiu Heng Jing
鸠摩罗佛提 鳩摩羅佛提 jiū mó luó fó tí Kumārabuddhi
九译 九譯 Jiǔ Yì Records of the Nine Interpreters
旧杂譬喻经 舊雜譬喻經 Jiù Zá Pìyù Jīng Older Sutra of Parables
九江 Jiǔjiāng Jiujiang
究竟一乘宝性论 究竟一乘寶性論 jiūjìng yī chéng bǎo xìng lùn Ratnagotravibhāga / Uttaratantra
鸠摩罗什 鳩摩羅什 Jiūmóluóshí Kumarajiva / Kumārajīva
鸠摩罗什婆 鳩摩羅什婆 Jiūmóluóshí pó Kumārajīva
酒泉 Jiǔquán Jiuquan
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
集贤 集賢 jíxián Jixian
寂志果经 寂志果經 Jìzhìguǒ Jīng Jizhiguo Jing / Sāmaññaphalasutta / Samaññaphala Sutta / The Fruits of the Contemplative Life
冀州 Jìzhōu Jizhou
崛山 Jué Shān Grdhrakuta Mountains / Grdhrakūta / Gijjha-kūta
觉生 覺生 jué shēng
 1. Awakening Living Beings Magazine
 2. Awakening Living Beings Magazine
决定毘尼经 決定毘尼經 juédìng pí ní jīng Upāliparipṛcchā (Jueding Pini Jing)
决定总持经 決定總持經 juédìng zǒng chí jīng Buddakṣepana / Jueding Zong Chi Jing
句骊 句驪 jùlí Goguryeo
君山 jūnshān Junshan
郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China
沮渠 Jǔqú Juqu
沮渠京声 沮渠京聲 Jǔqú Jīngshēng Juqu Jingsheng
沮渠蒙逊 沮渠蒙遜 Jǔqú Mēngxùn Juqu Mengxun
俱舍论 俱舍論 Jūshè Lùn Abhidharmakośabhāṣya / Abhidharmakośaśastra / Discourse on the Repository of Abhidharma Discussions
俱舍论疏 俱舍論疏 Jūshè Lùn Shū Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya
拘夷 Jūyí Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
开皇 開皇 Kāi Huáng
 1. Kai Huang reign
 2. Kaihuang
开皇三宝录 開皇三寶錄 Kāi Huáng Sān Bǎo Lù Record of the Three Jewels throughout Successive Dynasties / Lidai San Bao Ji / Records of the Three Jewels during the Kaihuang Period / Fei Changfang's Record
康孟详 康孟詳 Kāng Mèng Xiáng Kang Meng Xiang
康僧会 康僧會 Kāng Sēng Huì Kang Seng Hui
康僧铠 康僧鎧 Kāng Sēng Kǎi Saṅghavarman / Sajghavarman / Saņghavarman
康居 Kāngjū Kangju
孔教 Kǒng Jiāo Confucianism / Confucian school
孔丘 Kǒng Qiū Confucius
孔明 kǒngmíng Kongming / Zhuge Liang
孔雀王呪经 孔雀王呪經 kǒngquèwángzhòujīng
 1. Mahāmāyūrividyārājñī / Kongque Wang Zhou Jing
 2. Mahāmāyūrividyārājñī / Kongque Wang Zhou Jing
枯树经 枯樹經 kū shù jīng Ku Shu Jing
苦阴经 苦陰經 Kǔ Yīn Jīng Ku Yin Jing / Mahādukkhakāhandhasutta / Maha-dukkhakkhandha Sutta
苦阴因事经 苦陰因事經 Kǔ Yīn Yīn Shì Jīng Ku Yin Yin Shi Jing / Cuḷadukkhakkhandhasutta / Cula-dukkhakkhandha Sutta
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
昆明 Kūnmíng Kunming
昆山 崑山 kūnshān Kunshan
赖吒和罗经 賴吒和羅經 Làizhàhéluó Jīng Laizhaheluo Jing / Raṭṭhapālasutta
老母经 老母經 lǎo mǔ jīng Mahālalikāparipṛcchā / Lao Mu Jing
老母女六英经 老母女六英經 lǎo mǔ nǚ liù Yīng jīng Mahālalikāparipṛcchā / Lao Mu Nu Liu Ying Jing
老女人经 老女人經 lǎo nǚrén jīng Mahālalikāparipṛcchā / Lao Nuren Jing
老君 lǎojūn Laozi / Lao-tze
老子化胡经 老子化胡經 Lǎozi Huàhú Jīng Conversion of the Barbarians
了本生死经 了本生死經 le běnshēng sǐ jīng Śālistambhakasūtra / Le Bensheng Si Jing
乐想经 樂想經 Lè Xiǎng Jīng Le Xiang Jing / Mulapariyāyasutta / Mulapariyaya Sutta
勒那 lēi nà Ratnamati
勒那摩提 lēimàmótí
 1. Ratnamati
 2. Ratnamati
楞严 楞嚴 Léng Yán Śūraṅgama Sūtra / Shurangama Sutra
楞伽 楞伽 Léngjiā Lankavatara Sutra
楞迦 léngjiā Lanka
楞伽经 楞伽經 Léngjiā Jīng Lankavatara Sutra
楞伽阿跋多罗宝经 楞伽阿跋多羅寶經 Léngjiāabáduō Luó Bǎo Jīng Laṅkāvatāra Sūtra / Lankavatara Sutra
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
礼忏 禮懺 Lǐ Chàn liturgy for confession
离垢施女经 離垢施女經 lí gòu shī nǚ jīng Vimaladattāparipṛcchā (Li Gou Shi Nu Jing)
礼记 禮記 Lǐ Jì The Book of Rites / Classic of Rites
立世阿毘昙论 立世阿毘曇論 lì shì Āpítán lùn Li Shi Apitan Lun
李师政 李師政 Lǐ Shī Zhèng Li Shi Zheng
离睡经 離睡經 Lí Shuì Jīng Li Shui Jing / Pacalā Sutta
理学 理學 Lǐ Xué Li Xue / School of Principle / Neo-Confucianism / Neo-Confucian Rationalistic School / Learning of the Way
历遊天竺记传 歷遊天竺記傳 Lì Yóu Tiānzhú Jì Zhuàn A Record of Buddhist Kingdoms / Record of the Buddhistic Kingdoms / Fa Xian's Pilgrimage to India
力庄严三昧经 力莊嚴三昧經 lì zhuāngyán sānmèi jīng Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra / Li Zhuangyan Sanmei Jing
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁朝 Liáng Cháo Liang Dynasty
梁代 Liáng dài Liang dynasty
梁武帝 liáng wǔ dì
 1. Emperor Wu of Liang
 2. Emperor Wu of Liang
凉城 涼城 liángchéng Liangcheng
梁湘 liángxiāng Liang Xiang
涼州 Liángzhōu
 1. Liangzhou
 2. Liangzhou
莲华面经 蓮華面經 liánhuā miàn jīng Lianhua Mian Jing
离车 離車 Líchē Licchavi / Lecchavi
礼经 禮經 lǐjīng Classic of Rites
临川 臨川 Línchuān Linchuan
麟德 líndé Linde
灵太后 靈太后 líng tàihòu Empress Ling
灵宝 靈寶 língbǎo Lingbao
灵根寺 靈根寺 Línggēn Sì Linggen Temple
令狐 lìnghú
 1. Linghu
 2. Linghu
岭南 嶺南 Lǐngnán Lingnan
灵运 靈運 Língyùn Lingyun
临幸 臨幸 línxìng to go in person (of emperor) / to copulate with a concubine (of emperor)
临沂 línyí
 1. Linyi
 2. Linyi
离石 離石 líshí Lishi
力士移山经 力士移山經 Lìshì Yí Shān Jīng Lishi Yi Shan Jing
六波罗蜜 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections
六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections
六度集 liù dù jí Sutra of the Collection of the Six Perfections
六度集经 六度集經 Liù Dù Jí Jīng Sutra of the Collection of the Six Perfections
六度无极经 六度無極經 liù dù wújí jīng Sutra of the Collection of the Six Perfections
六门陀罗尼经 六門陀羅尼經 liù mén tuóluóní jīng Saṇmukhīdhāraṇīsūtra / Liu Men Tuoluoni Jing
刘向 劉向 Liú Xiàng Liu Xiang
六合山寺 Liùhéshān Sì Liuheshan Temple
琉璃王经 琉璃王經 liúlí wáng jīng Fo Shuo Liuli Wang Jing
刘裕 劉裕 Liúyù Liu Yu
刘渊 劉淵 liúyuān Liu Yuan
六月 liùyuè June / the Sixth Month
龙施女经 龍施女經 lóng shī nǚ jīng Long Shi Nu Jing
龙施菩萨本起经 龍施菩薩本起經 lóng shī púsà běnqǐ jīng Long Shi Pusa Benqi Jing
龙树 龍樹 Lóng Shù Nāgārjuna
龙树菩萨 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà
 1. Nāgārjuna
 2. Nagarjuna
龙树菩萨传 龍樹菩薩傳 Lóng Shù Púsà Chuán The Life of Nāgārjuna Bodhisattva
龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈 龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈 Lóng Shù Púsà Wèi Chán Tuó Jiā Wáng Shuōfa Yào Jì Suhṛllekha / Long Shu Pusa Wei Chan Tuo Jia Wang Shuofa Yao Ji
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
龙王兄弟经 龍王兄弟經 Lóng Wáng xiōngdì jīng Nandopanandanāgarājadamanasūtra / Long Wang Xiongdi Jing
龙渊寺 龍淵寺 Lóng Yuān Sì Yongyeonsa / Yongyeon Temple
隆安 lóngān Long'an
龙光寺 龍光寺 Lóngguāng Sì Longguang Temple
龙海 龍海 lónghǎi Longhai
隆化 lónghuà Longhua
龙门 龍門 lóngmén
 1. Longmen
 2. Longmen
龙朔 龍朔 lóngshuò Longshuo
陇右 隴右 lǒngyòu Longshi Circuit
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
漏分布经 漏分布經 Lòu Fēn Bù Jīng Lou Fen Bu Jing / Nibbedhika
漏尽经 漏盡經 Lòu Jìn Jīng Sabbāsava Sutta
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
鹿母经 鹿母經 Lù Mǔ Jīng Lu Mu Jing
卢至长者因缘经 盧至長者因緣經 lú zhì zhǎngzhě yīnyuán jīng Lu Zhi Zhangzhe Yinyuan Jing
论衡 論衡 Lùn Héng Wang Chong
轮迴 輪迴 Lúnhuí
 1. Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
 2. Cycle of Rebirth
 3. rebirth
论语 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius
轮转五道罪福报应经 輪轉五道罪福報應經 lúnzhuǎn Wǔ Dào zuì fú bàoyīng jīng Lunzhuan Wu Dao Zui Fu Baoying Jing
luò
 1. Luo
 2. Luo River
罗什 羅什 luó shén Kumārajīva
罗云忍辱经 羅云忍辱經 luó yún rěnrǔ jīng Luo Yun Renru Jing
罗摩 羅摩 Luómó Rāma
罗摩伽经 羅摩伽經 Luómójiā Jīng Gaṇḍavyūhasūtra / Luomojia Jing
洛水 Luòshuǐ Luo River
雒阳 雒陽 Luòyáng Luoyang
洛阳 洛陽 Luòyáng Luoyang
洛阳伽蓝记 洛陽伽藍記 Luòyáng Jiālán Jì Luoyang Qialan Ji / Record of the Buddhist Monasteries of Luoyang
雒邑 Luòyì Luoyi
罗云 羅雲 Luóyún
 1. Rahula
 2. Rāhula
 3. Luoyun
 4. Rāhula
罗云 羅雲 Luóyún
 1. Rahula
 2. Rāhula
 3. Luoyun
 4. Rāhula
罗云经 羅云經 Luóyún Jīng Ambalaṭṭhikārāhulovāda Sutta
庐山 廬山 Lúshān Mount Lu / Lushan
卢氏 盧氏 lúshì Lushi
鹿野 Lùyě Mṛgadāva / Deer Park
鹿苑 lùyuàn Mṛgadāva / Deer Park
略说教诫经 略說教誡經 lüè shuō jiāo jiè jīng Sutra of Bequeathed Teachings
律二十二明了论 律二十二明了論 lǜ èrshí èr míngliǎo lùn Lu Ershi Er Mingliao Lun
律藏 Lǜ Zàng Collection of Monastic Rules / Vinaya / Vinayapiṭaka / Vinaya Piṭaka
马鸣 馬鳴 Mǎ Míng Aśvaghoṣa / Asvaghosa
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa
马鸣菩萨传 馬鳴菩薩傳 Mǎ Míng Púsà Chuán The Life of Asvaghosa Bodhisattva
骂意经 罵意經 mà Yì Jīng Ma Yi Jing
马有八态譬人经 馬有八態譬人經 Mǎ Yǒu Bā Tài Pì Rén Jīng Ma You Ba Tai Bi Ren Jing / Khaḷuṅka
马有三相经 馬有三相經 Mǎ Yǒu Sān Xiàng Jīng Ma You San Xiang Jing
慢法经 慢法經 màn fǎ jīng Man Fa Jing
孟详 孟詳 Mèng Xiáng Kang Meng Xiang
蒙逊 蒙遜 Mēng Xùn Meng Sun
弥沙塞五分戒本 彌沙塞五分戒本 mí shā sāi wǔ fēn jiè běn Mi Sha Sai Wu Fen Jie Ben
祕藏经 祕藏經 mì zàngjīng Tathāgatagarbhasūtra
绵竹 綿竹 miánzhú Mianzhu
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
妙法莲华经 妙法蓮華經 Miàofǎ Liánhuá Jīng The Lotus Sutra / Miaofa Lianhua Jing
灭十方冥经 滅十方冥經 miè Shí Fāng míng jīng Ratnajālīparipṛcchā (Mie Shi Fang Ming Jing)
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
弥勒成佛经 彌勒成佛經 mílè chéng fó jīng Sutra on Maitreya's Descent
弥勒当来下生经 彌勒當來下生經 mílè dāng lái xià shēng jīng Sutra on Maitreya's Descent
弥勒来时经 彌勒來時經 Mílè lái shí jīng Maitreyavyākaraṇa (Mile Lai Shi Jing)
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
弥勒菩萨所问本愿经 彌勒菩薩所問本願經 Mílè Púsà suǒ wèn běnyuàn jīng Maitreyaparipṛcchā / Mile Pusa Suo Wen Benyuan Jing
弥勒菩萨所问经论 彌勒菩薩所問經論 Mílè Púsà suǒ wèn jīnglùn Maitreyaparipṛcchopadeśa / Mile Pusa Suo Wen Jinglun
弥勒下生经 彌勒下生經 Mílè xià shēng jīng Sutra on Maitreya's Descent / Mile Xia Sheng Jing
Mǐn
 1. Fujian
 2. Min dialect
 3. Min River
 4. Min tribe
明度五十校计经 明度五十校計經 míng dù wǔshí xiào jì jīng Ming Du Wushi Xiao Ji Jing
明皇帝 Míng Huángdì Emperor Ming of Han
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
明报 明報 míngbào Ming Pao newspaper
明帝 Míngdì
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
明元 míngyuán Emperor Mingyuan of Northern Wei
摩达国王经 摩達國王經 mó dá guówáng jīng Mo Da Guowang Jing
摩登女解形中六事经 摩登女解形中六事經 mó dēng nǚ jiě xíng zhōng liù shì jīng Mātangīsūtra / Mo Deng Nu Jie Xing Zhong Liu Shi Jing
摩邓女经 摩鄧女經 mó Dèng nǚ jīng Mātangīsūtra / Mo Deng Nu Jing
末罗王经 末羅王經 mò luó wáng jīng Luo Wang Jing
魔逆经 魔逆經 mó nì jīng Mañjuśrīvikurvāṇa parivarta / Mo Ni Jing
魔娆乱经 魔嬈亂經 Mó Ráo Luàn Jīng Mo Rao Luan Jing
摩登伽经 摩登伽經 módēngjiā jīng Mātangīsūtra / Modengjia Jing
摩诃般若波罗蜜经 摩訶般若波羅蜜經 Móhē Bōrěluómì Jīng The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines / Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitāsūtra
摩诃迦叶 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
摩诃迦叶度贫母经 摩訶迦葉度貧母經 Móhē Jiāyè dù pín mǔ jīng Mohe Jiaye Du Pin Mu Jing
摩诃摩耶经 摩訶摩耶經 Móhē Móyē Jīng
 1. Queen Maya Sutra
 2. Mahāmāyāsūtra (Queen Maya Sutra)
摩诃刹头经 摩訶剎頭經 móhē shā tóu jīng Mohe Sha Tou Jing
摩诃目犍连 摩訶目犍連 móhēmùjiānlián Mahāmaudgalyāyana
摩诃僧只律 摩訶僧祇律 Móhēsēngzhǐ Lǜ Mahāsaṅghikavinaya
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn
 1. Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
 2. Mahayana [monk]
 3. Mahayana
摩诃衍宝严经 摩訶衍寶嚴經 Móhēyǎn bǎo yán jīng Kāśyapaparivarta (Moheyan Bao Yan Jing)
摩伽陀国 摩伽陀國 Mójiātuó Guó
 1. Magadha
 2. Magadha
秣陵 mòlíng Moling
摩罗 摩羅 móluó Māra
摩腾 摩騰 Móténg Kasyapamatanga
牟子 Móuzǐ Mouzi
摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya
木槵子经 木槵子經 mù huàn zǐ jīng Mu Huan Zi Jing
穆王 Mù Wáng King Mu of Zhou
目犍连 目犍連 Mùjiānlián Moggallāna / Maudgalyāyana
目揵连 目揵連 Mùjiānlián Moggallāna / Maudgalyāyana
目连 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana
目连所问经 目連所問經 Mùlián suǒ wèn jīng Mulian Suo Wen Jing
慕容 Mùróng Murong
那先比丘经 那先比丘經 Nà Xiān Bǐqiū Jīng Miliṇḍapañha / Questions of Miliṇḍa
奈女 Nàinǚ Āmrapālī / Ambapālī
那连提耶舍 那連提耶舍 nàliántíyéshè Narendrayaśas
那连耶舍 那連耶舍 nàliányéshè Narendrayaśas
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南凉 南涼 Nán Liáng Southern Liang
南门 南門 Nán mén South Gate
南齐 南齐齊 Nán Qí
 1. Southern Qi Dynasty
 2. Southern Qi
南天竺 Nán Tiānzhú Southern India
南岳 Nán Yuè
 1. Hui Si / Nan Yue Hui Si
 2. Mount Heng
 3. Nanyue
南岳 Nán Yuè
 1. Hui Si / Nan Yue Hui Si
 2. Mount Heng
 3. Nanyue
南岳思 南嶽思 Nán Yuè Sī Hui Si / Nan Yue Hui Si
南岳思 南嶽思 Nán Yuè Sī Hui Si / Nan Yue Hui Si
南奔 Nánbēn Lamphun
南顿 南頓 nándùn Nandun
南京 Nánjīng Nanjing
难经 難經 nánjīng Yellow Emperor's Classic of Eighty-one Difficulties
南康 nánkāng Nankang
南谯 南譙 nánqiáo Nanqiao
南人 nánrén Nanren
南山 nánshān Nanshan / Daoxuan
难提 難提 Nántí Nandi
难提释经 難提釋經 Nántí Shì Jīng Nandi Shi Jing / Nandapravrajyāsūtra
难陀 難陀 Nántuó Nanda
南阳 南陽 Nányáng Nanyang
内藏百宝经 內藏百寶經 nèi cáng bǎi bǎo jīng Lokānuvartanasūtra / Nei Cang Bai Bao Jing
内典 內典 nèidiǎn Neidian / Internal Classics
内典录 內典錄 nèidiǎnlù Internal Canonical List / Da Tang Nei Dian Lu
内教 內教 nèijiāo Neidian / Internal Classics
内经 內經 nèijīng Neidian / Internal Classics
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
尼羯磨 Ní Jiémó Ni Jiemo
聶承远 聶承遠 niè chéngyuǎn Nie Chengyuan
聶道真 Niè Dào Zhēn Nie Dao Zhen
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
涅槃经 涅槃經 Nièpán Jīng
 1. Nirvana Sutra
 2. Nirvana Sutra
泥洹经 泥洹經 Nièpán Jīng The Nirvana Sutra
涅槃论 涅槃論 Nièpán lùn Nirvāṇaśāstra / Niepan Lun
尼乾子 尼乾子 nígànzǐ Nirgrantha Jñātaputra / Nigaṇṭha Nātaputta
泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
泥犁经 泥犁經 Nílí Jīng Nili Jing / Bālapaṇḍitasutta
后魏 後魏 òu Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
沛郡 pèijùn Pei prefecture
彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng
毘卢遮那 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment
毘摩 pímó
 1. Vimalā
 2. Kapimala
 3. dharma
毘摩罗诘 毘摩羅詰 pímóluójié Vimalakirti
蓱沙王五愿经 蓱沙王五願經 píng shā wáng wǔ yuàn jīng Fo Shuo Ping Sha Wang Wu Yuan Jing
平乐 平樂 pínglè Pingle
平阳 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen
毘尼多流支 Píníduōliúzhī Vinītaruci
品类足论 品類足論 pǐnlèi zú lùn Abhidharma prakaraṇa pāda śāstra
频毘娑罗王诣佛供养经 頻毘娑羅王詣佛供養經 Pínpí Suōluó Wáng Yì Fó Gōngyàng Jīng Pinpi Suoluo Wang Yi Fo Gongyang Jing
频婆娑罗王 頻婆娑羅王 Pínpósuōluó Wáng King Bimbisāra
贫穷老公经 貧窮老公經 pínqióng lǎo gōng jīng
 1. Pinqiong Lao Gong Jing
 2. Pinqiong Lao Gong Jing
贫子 貧子 pínzǐ Pinzi / Hanshan
毘婆沙 pípóshā Vibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣa / Mahāvibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Great Exegesis of Abhidharma
毘舍 Píshè Vaiśya
毘昙 毗曇 Pítán
 1. Abhidharma / Abhidhamma Pitaka
 2. Abhidharma / Abhidhamma
毘耶离 毘耶離 Píyélí Vesālī / Vaisali / Vaissali / Vaishali / City of Vaisali
毘耶娑问经 毘耶娑問經 píyésuō wèn jīng Vyāsaparipṛcchā / Piyesuo Wen Jing
譬喻经 譬喻經 Pìyù Jīng Sutra of Parables
辟支佛因缘论 辟支佛因緣論 Pìzhī Fó yīnyuán lùn Pizhi Fo Yinyuan Lun
婆薮槃豆 婆藪槃豆 pó sǒu pán dòu Vasubandhu
婆薮槃豆法师传 婆藪槃豆法師傳 Pó Sǒu Pán Dòu Fǎshī Chuán Biography of Dharma Master Vasubandhu
破邪论 破邪論 Pò Xié Lùn Po Xie Lun
婆伽婆 Pójiāpó Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
婆罗门避死经 婆羅門避死經 Póluómén Bì Sǐ Jīng Poluomen Bi Si Jing
婆罗门子命终爱念不离经 婆羅門子命終愛念不離經 Póluómén Zǐ Mìng Zhōng ài Niàn Bù Lí Jīng Boluomen Zi Ming Zhong Ai Nian Bu Li Jing / Piyajātikasutta
婆沙 póshā Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Apidamo Dapiposha Lun / Vibhāṣā
婆薮盘豆 婆藪盤豆 pósǒupándòu Vasubandhu
婆提 pótí Bhadrika / Bhaddiya
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
普达王经 普達王經 pǔ dá wáng jīng Pu Da Wang Jing
普法义经 普法義經 Pǔ Fǎ Yì Jīng Pu Fa Yi Jing / Arthavighuṣṭasūtra
普广 普廣 Pǔ Guǎng Universally Expansive Bodhisattva
普光 Pǔ Guāng Pu Guang
普门 普門 Pǔ Mén
 1. Universal Gate / Samantamukha
 2. Universal Gate
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
普泰 Pǔ Tài
 1. Pu Tai
 2. Pu Tai
 3. Putai reign
普曜 Pǔ Yào Lalitavistara Sūtra
普曜经 普曜經 Pǔ Yào Jīng Pu Yao Jing / Lalitavistara
普超三昧经 普超三昧經 pǔchāo sānmèi jīng Sūtra of the Universal, Transcendent Samādhi of Mañjuśrī
普门品 普門品 pǔménpǐn
 1. Universal Gate Sutra
 2. Universal Gate Chapter
普门品经 普門品經 Pǔménpǐn Jīng Samantamukhaparivarta / Pumenping Jing
菩萨本行经 菩薩本行經 Púsà Běn Xíng Jīng Pusa Ben Xing Jing / Jātaka Stories of the Bodhisattva
菩萨本业经 菩薩本業經 Púsà Běn Yè Jīng Pusa Ben Ye Jing
菩萨本缘经 菩薩本緣經 Púsà Běnyuán Jīng Pusa Benyuan Jing / Jātaka stories of the Bodhisattva
菩萨藏经 菩薩藏經 Púsà Cáng Jīng Pūrṇaparipṛcchā / Fuluona Hui
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨戒本 菩薩戒本 Púsà Jiè běn
 1. Pusa Jie Ben
 2. Pusa Jie Ben
菩萨戒经 菩薩戒經 púsà jiè jīng Sutra on Bodhisattva Stages / Bodhisattvabhūmi
菩萨内戒经 菩薩內戒經 púsà nèi jiè jīng Pusa Nei Jie Jing
菩萨念佛三昧经 菩薩念佛三昧經 púsà niàn Fó sānmèi jīng Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi / Pusa Nian Fo Sanmei Jing
菩萨善戒经 菩薩善戒經 púsà shàn jiè jīng
 1. Bodhisattvabhūmi / Pusa Shan Jie Jing
 2. Bodhisattvacāryanirdeśa / Pusa Shan Jie Jing
 3. Sutra on the Good Precepts of the Bodhisattvas
菩萨睒子经 菩薩睒子經 Púsà Shǎn Zǐ Jīng Pusa Shan Zi Jing / Śyāmakajātakasūtra
菩萨生地经 菩薩生地經 púsà shēng dì jīng Kṣemaṅkāraparipṛcchā / Pusa Sheng Di Jing
菩萨十地 菩薩十地 púsà shí dì the ten grounds of the bodhisattva path / Dashabhumi
菩萨逝经 菩薩逝經 púsà shì jīng Pusa Shi Jing
菩萨十住品 菩薩十住經 Púsà Shí Zhù Jīng Pusa Shi Zhu Jing
菩萨受斋经 菩薩受齋經 Púsà Shòu Zhāi Jīng Bodhisattva Fasting Sutra
菩萨五法忏悔文 菩薩五法懺悔文 púsà wǔ fǎ chànhuǐ wén Pusa Wu Fa Chanhui Wen
菩萨地持经 菩薩地持經 púsà xíng chí jīng
 1. Sutra on Bodhisattva Stages / Bodhisattvabhūmi / Pusa Xing Chi Jing
 2. Sutra on Bodhisattva Stages (Bodhisattva-bhumi Sutra)
菩萨地持论 菩薩地持論 púsà xíng chí lùn Sutra on Bodhisattva Stages / Bodhisattvabhūmi
菩萨行方便境界神通变化经 菩薩行方便境界神通變化經 Púsà Xíng Fāngbiàn Jìngjiè Shéntōng Biànhuà Jīng Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa / Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing
菩萨地经 菩薩地經 púsà xíng jīng Sutra on Bodhisattva Stages / Bodhisattvabhūmi
菩萨行五十缘身经 菩薩行五十緣身經 púsà xíng wǔshí yuán shēn jīng Pusa Xing Wushi Yuan Shen Jing
菩萨修行经 菩薩修行經 púsà xiūxíng jīng Vīradattagṛhapatiparipṛcchā (Pusa Xiuxing Jing)
菩萨璎珞本业经 菩薩瓔珞本業經 Púsà Yīngluò Běn Yè Jīng Yingluo Sūtra
菩萨璎珞经 菩薩瓔珞經 púsà Yīngluò Jīng Pusa Yingluo Jing
菩萨藏 菩薩藏 púsà zàng Mahāyāna canon
菩提资粮论 菩提資糧論 Pútí Zīliáng Lùn Bodhisambhāraśāstra / Puti Ziliang Lun
菩提流支 Pútíliúzhī Bodhiruci
菩提留支 pútíliúzhī Bodhiruci
菩提耶舍 pútíyéshè Bodhiyaśas
普贤 普賢 Pǔxián Samantabhadra
普贤观经 普賢觀經 Pǔxián Guān Jīng Samantabhadra Sutra
普贤菩萨 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva
蒲州 Púzhōu Puzhou / Yongji
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
七车经 七車經 Qī Chē Jīng Rathavinīta Sutta
七处三观经 七處三觀經 Qī Chù Sān Guān Jīng Qi Chu San Guan Jing
七佛父母姓字经 七佛父母姓字經 Qī Fó fùmǔ xìng zì jīng Qi Fo Fumu Xing Zi Jing
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
七女经 七女經 qī nǚ jīng Qi Nu Jing
起世因本经 起世因本經 Qǐ Shì Yīn Běn Jīng Qi Shi Yin Ben Jing
齐书 齊書 Qí Shū History of Qi of the Southern Dynasties
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
齐武帝 齊武帝 qí wǔdì Emperor Wu of Southern Qi
起信论 起信論 Qǐ Xìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun
起信论疏 起信論疏 Qǐ Xìn Lùn Shū A Commentary on the Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Taisung Kisin Non So
耆域 Qí Yù
 1. Qi Yu
 2. Jīvaka
七知经 七知經 Qī Zhī Jīng Qi Zhi Jing / Dhammaññu Sutta / Dhammaññusutta
七众 七眾 qī zhòng sevenfold assembly
千佛因缘经 千佛因緣經 qiān fó yīnyuán jīng Qian Fo Yinyuan Jing
前凉 前涼 Qián Liáng Former Liang
前秦 Qián Qín Former Qin
前世三转经 前世三轉經 Qián Shì Sān Zhuǎn Jīng Qian Shi San Zhuan Jing
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
Qiāng Qiang nationality
前汉 前漢 qiánhàn Former Han dynasty
千叶 千葉 qiānyè Chiba
乞伏 qǐfú Qifu
只桓 祇桓 qíhuán Jetavana
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
秦景 Qín Jǐng Qin Jing
秦始皇 Qín Shǐ Huáng Qin Shi Huang
秦都 qíndōu Qindu
清辩 清辯 Qīng Biàn Bhāviveka
请宾头卢法 請賓頭盧法 Qǐng Bīntóulú Fǎ Qing Bintoulu Fa
清净经 清淨經 Qīng Jìng Jīng Pāsādika Sutta / Pāsādikasutta
清净毘尼方广经 清淨毘尼方廣經 qīng jìng pí ní fāngguǎng jīng Paramārthasaṃvṛtisatyanirdeśa / Qing Jing Pi Ni Fangguang Jing
清河 qīnghé Qinghe
青州 Qīngzhōu
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
耆婆 qípó Jīvaka
耆阇崛山 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
起世经 起世經 Qǐshì Jīng Qishi Jing
只树 祇樹 Qíshù Jetavana / Prince Jetta's Grove
求欲经 求欲經 Qiú Yù Jīng Qiu Yu Jing / Anaṅgaṇasutta
求那跋摩 Qiúnàbámó Guṇaśāla
求那跋陀罗 求那跋陀羅 Qiúnàbátuóluó Guṇabhadra / Gunabhadra
求那毘地 Qiúnàpídì Guṇavṛddhi / Gunavrddhi
栖玄寺 Qīxuán Sì Qixuan Temple
七月 qīyuè July / the Seventh Month
劝发诸王要偈 勸發諸王要偈 Quàn Fā Zhū Wáng Yào Jì Suhṛllekha / Quan Fa Zhu Wang Yao Ji
泉林寺 Quánlín Sì Quanlin Temple
泉山 quánshān Quanshan
群牛譬经 群牛譬經 Qún Niú Pì Jīng Qun Niu Pi Jing
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
瞿昙般若流支 瞿曇般若流支 Qútán Bōrěliúzhī Gautama Prajñāruci
瞿昙留支 瞿曇留支 Qútán liú zhī Gautama Prajñāruci
瞿昙流支 瞿曇流支 Qútán liú zhī Gautama Prajñāruci
瞿昙僧伽提婆 瞿曇僧伽提婆 Qútán Sēngjiātípó Gautama Saṅghadeva / Saṃghadeva / Sajghadeva
瞿昙弥 瞿曇彌 Qútánmí Gautami / Gautamī / Gotami / Gotamī
瞿昙弥记果经 瞿曇彌記果經 Qútánmí Jì Guǒ Jīng Qutanmi Ji Guo Jing / Gotamī
人本欲生经 人本欲生經 Rén Běn Yù Shēng Jīng Ren Ben Yu Sheng Jing
人大 Rén Dà
 1. National Peoples Congress (in China) / Great Hall of the People
 2. Renmin University of China
忍土 Rěn Tǔ the World of Suffering
仁王 Rén Wáng
 1. Vajrapani Bodhisattva
 2. the Buddha
仁王般若般若波罗蜜经 仁王般若波羅蜜經 Rén Wáng Bōrěluómì Jīng Renwang Jing / Scripture for Humane Kings
仁寿 仁壽 rénshòu Renshou
日光菩萨 日光菩薩 Rìguāng Púsà Suryaprabha Bodhisattva
日丽 日麗 Rìlì Rili
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
入阿毘达磨论 入阿毘達磨論 rù āpídámó lùn Abhidharmā vatāra śāstra
入大乘论 入大乘論 rù Dàchéng Lùn Mahāyānavatāra / Ru Dacheng Lun
入法界体性经 入法界體性經 rù fǎjiè tǐxìng jīng Ratnakūṭasūtra / Ru Fajie Tixing Jing
乳光佛经 乳光佛經 rǔ guāng Fójīng Ru Guang Fojing
如幻三昧经 如幻三昧經 rú huàn sānmèi jīng Suṣṭhitamatidevaputraparipṛcchā / Ru Huan Sanmei Jing
儒教 Rú Jiāo the cult of Confucian
入楞伽经 入楞伽經 rù Léngjiā Jīng Laṅkāvatāra Sūtra / Lankavatara Sutra / Ru Lengjia Jing
ruǎn
 1. Ruan
 2. Nguyen
 3. an ancient musical instrument
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如来独证自誓三昧经 如來獨證自誓三昧經 Rúlái dú zhèng zì shì sānmèi jīng Rulai Du Zheng Zi Shi Sanmei Jing
如来方便善巧呪经 如來方便善巧呪經 Rúlái fāngbiàn shàn qiǎo zhòu jīng Saptabuddhakasūtra / Rulai Fangbian Shan Qiao Zhou Jing
如来祕密藏经 如來祕密藏經 rúlái mìmì zàngjīng Tathāgatagarbhasūtra
如来示教胜军王经 如來示教勝軍王經 Rúlái shì jiāo shèng jūn wáng jīng Rājāvavādaka / Rulai Shi Jiao Sheng Jun Wang Jing
如来师子吼经 如來師子吼經 Rúlái Shīzi Hǒu Jīng Siṃhanādikasūtra / Rulai Shizi Hou Jing
如来兴显经 如來興顯經 Rúlái Xīng Xiǎn Jīng Tathāgatotpattisambhavanirdeśasūtra / Rulai Xing Xian Jing
如来智印经 如來智印經 Rúlái zhì yìn jīng Tathāgatajñānamudrā / Rulai Zhi Yin Jing
如来庄严智慧光明入一切佛境界经 如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經 Rúlái zhuāngyán zhìhuì guāngmíng rù yīqiè fó jìngjiè jīng Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānalokālaṃkārasūtra (Rulai Zhuangyan Zhihui Guangming Ru Yiqie Fo Jingjie Jing)
汝南 rǔnán Runan
若那 ruò nà Ruo Na
茹茹 rúrú Rouran
如实论 如實論 rúshí lùn Tarkaśāstra / Rushi Lun
萨罗国经 薩羅國經 sàluó guó jīng Saluo Guo Jing
三法度 Sān Fǎdù Treatise on the Three Laws
三法度论 三法度論 Sān Fǎdù Lùn Treatise on the Three Laws
三国 三國 Sān Guó Three Kingdoms period
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三轮 三輪 Sān Lún the Three Cycles
三曼陀跋陀罗菩萨经 三曼陀跋陀羅菩薩經 sān màn tuó Bátuóluó púsà jīng San Man Tuo Batuoluo Pusa Jing
三品弟子经 三品弟子經 sān pǐn dìzi jīng San Pin Dizi Jing
三身 Sān Shēn Trikaya
三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven
三无性论 三無性論 sān wúxìng lùn San Wuxing Lun
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三藏法师 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
三尊 sān zūn the three honored ones
三坟 三墳 sānfén three stacks [of ancient writings]
三摩竭经 三摩竭經 Sānmójié Jīng Sanmojie Jing / Sumāgadhāvadānasūtra
三贤寺 三賢寺 Sānxián Sì Sanxian Temple
萨婆多 薩婆多 Sàpóduō Sarvāstivāda
萨婆多毘尼毘婆沙 薩婆多毘尼毘婆沙 Sàpóduōpínípípóshā Sarvāstivādavinayavibhāṣā / Sarvastivadavinayavibhasa
萨陀波崙菩萨 薩陀波崙菩薩 Sàtuóbōlún púsà Sadāprarudita Bodhisattva
僧弼 僧弼 Sēng Bì Seng Bi
僧会 僧會 Sēng Huì Kang Seng Hui
僧伽吒经 僧伽吒經 Sēng Jiā Zhà Jīng Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya / Sanghata Sutra
僧朗 sēng lǎng Seng Lang
僧璩 sēng Qú Seng Qu
僧绍 僧紹 Sēng Shào Seng Shao
僧祐 Sēng Yòu Seng You
僧护 僧護 Sēnghù Senghu
僧伽跋陀罗 僧伽跋陀羅 sēngjiā Bátuóluó Saṅghabhadra
僧伽罗刹所集经 僧伽羅剎所集經 Sēngjiā Luóchà Suǒ Jí Jīng Sengjia Luocha Suo Ji Jing
僧伽跋澄 Sēngjiābáchéng Sajghabhūti
僧伽跋摩 Sēngjiābámó Saṅghavarman / Sajghavarman
僧伽罗 僧伽羅 sēngjiāluó Simhala / Siṃhala
僧伽婆罗 僧伽婆羅 Sēngjiāpóluó Saṅghabhara / Sajghavarman / Savghapāla
僧伽提婆 Sēngjiātípó Saṅghadeva / Saṃghadeva / Sajghadeva
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
僧佉 sēngqū Sāṃkhya
僧叡 僧叡 Sēngruì Sengrui
僧盛 Sēngshèng Sengsheng / Shi Sengsheng
沙曷比丘功德经 沙曷比丘功德經 shā hé bǐqiū gōngdé jīng Fo Shuo Sha He Biqiu Gongde Jing
沙勒 shālè Shule / Kashgar
沙弥罗经 沙彌羅經 shāmí luó jīng Shami Luo Jing
沙弥十戒法并威仪 沙彌十戒法并威儀 shāmí Shí Jiè fǎ bìng wēiyí Shami Shi Jie Fa Bing Weiyi
沙弥威仪 沙彌威儀 shāmí wēiyí Shami Weiyi
沙弥尼戒经 沙彌尼戒經 shāmíní jiè jīng Shamini Jie Jing
沙弥尼离戒文 沙彌尼離戒文 shāmíní lí jiè wén Shamini Li Jie Wen
善财童子 善財童子 Shàn Cái Tóngzǐ Sudhana
善恭敬经 善恭敬經 shàn gōngjìng jīng Shan Gongjing Jing
善见律毘婆沙 善見律毘婆沙 shàn jiàn lǜ pí pó shā Samantapāsādikā / Shan Jian Lu Pi Po Sha
山经 山經 Shān Jīng Shan Jing
善生子经 善生子經 Shàn Shēng Zǐ Jīng Śṛgālavādasūtra
善思童子经 善思童子經 shàn sī tóngzǐ jīng Vimalakīrtinirdeśasūtra / Shan Si Tongzi Jing
睒子经 睒子經 Shǎn Zǐ Jīng Shan Zi Jing
善臂 Shànbì Subāhu
善财 善財 Shàncái
 1. Sudhana
 2. Sudhana
山东 山東 Shāndōng Shandong
善法方便陀罗尼经 善法方便陀羅尼經 shànfǎ fāngbiàn tuóluóní jīng Sumukhanāmadhāraṇīsūtra / Shanfa Fangbian Tuoluoni Jing
上党 上黨 shàngdǎng Shangdang
上帝 Shàngdì
 1. God
 2. Lord on High
上林 shànglín Shanglin
上明寺 Shàngmíng Sì Shangming Temple
上犹 上猶 shàngyóu Shangyou
善生 shànshēng Sīgāla
山阴 山陰 shānyīn Shanyin
shào
 1. Shao
 2. Shao
少林寺 Shǎolín Sì Shaolin Temple
摄大乘论 攝大乘論 shè Dàchéng Lùn
 1. Mahāyānasaṅgraha / She Dacheng Lun
 2. Mahāyānasaṅgraha / She Dacheng Lun
摄大乘论本 攝大乘論本 shè Dàchéng Lùn běn Mahāyānasaṅgraha / She Dacheng Lun Ben
摄大乘论释 攝大乘論釋 shè Dàchéng Lùn shì
 1. Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya / She Dacheng Lun Shi / The Explanation of the Treatise on the Summary of Mahayana Doctrine
 2. Mahāyānasaṅgrahabhāṣya / She Dacheng Lun Shi
 3. Mahāyānasaṅgrahopanibandhana / She Dacheng Lun Shi
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
舍利弗阿毘昙 舍利弗阿毘曇 Shèlìfú Āpítán Sariputra Abhidharma / Śāriputrā Abhidharma
舍利弗阿毘昙论 舍利弗阿毘曇論 Shèlìfú Āpítán Lùn Sariputra Abhidharma / Śāriputrā Abhidharma
舍利弗悔过经 舍利弗悔過經 Shèlìfú huǐguò jīng Triskandhaka / Shelifu Huiguo Jing
舍利弗陀罗尼经 舍利弗陀羅尼經 Shèlìfú tuóluóní jīng Anantamukhasādhakadhāraṇī / Shelifu Tuoluoni Jing
舍利弗问经 舍利弗問經 Shèlìfú wèn jīng Śariputraparipṛcchā / Shelifu Wen Jing
身观经 身觀經 shēn guān jīng Shen Guan Jing
深密解脱经 深密解脫經 shēn mì jiětuō jīng Sandhīnirmocanasūtra / Shen Mi Jietuo Jing
神清 Shén Qīng Shen Qing
申日经 申日經 shēn rì jīng Candraprabhakumāra / Shen Ri Jing
什深大迴向经 甚深大迴向經 shén shēn dà huíxiàng jīng Shen Shen Da Huixiang Jing
什希有经 甚希有經 shén xīyǒu jīng Adbhutadharmaparyāyasūtra / Shen Xiyou Jing
阇那崛多 闍那崛多 Shénàjuéduō Jñānagupta / Jnanagupta
阇那耶舍 闍那耶舍 shénàyéshè Jñānayaśas / Jnanayasas
身毒 Shēndú the Indian subcontinent
胜幢臂印陀罗尼经 勝幢臂印陀羅尼經 shèng chuáng bì yìn tuóluóní jīng Sheng Chuang Bi Yin Tuoluoni Jing
圣法印经 聖法印經 Shèng Fǎ Yìn Jīng Foshuo Sheng Fa Yin Jing
生经 生經 Shēng Jīng Sheng Jing / Jātaka Stories
胜鬘经 勝鬘經 Shèng Mán Jīng Srimala Sutra / Śrīmālādevī Siṃhanāda Sūtra / Sutra on the Lion’s Roar of Srimala
圣善住意天子所问经 聖善住意天子所問經 shèng shàn zhù yì tiānzǐ suǒ wèn jīng Suṣṭhitamatidevaputraparipṛcchā (Sheng Shan Zhu Yi Tianzi Suo Wen Jing)
胜思惟梵天所问经 勝思惟梵天所問經 shèng sīwéi Fàntiān suǒ wèn jīng Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā / Sheng Siwei Fantian Suo Wen Jing
胜思惟梵天所问经论 勝思惟梵天所問經論 shèng sīwéi Fàntiān suǒ wèn jīng lùn Viśesacintabrahmaparipṛcchāśāstra / Sheng Siwei Fantian Suo Wen Jing Lun
圣天 聖天 shèng tiān Āryadeva
胜天王般若波罗蜜经 勝天王般若波羅蜜經 Shèng Tiānwáng Bōrěluómì Jīng The Prajñāpāramitā Sūtra of Suvikrāntavikrāmin / Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra
渑池 澠池 Shéngchí Mianchi
圣坚 聖堅 Shèngjiān Shengjian / Shi Shengjian
胜林 勝林 Shènglín Jetavana
胜鬘 勝鬘 Shèngmán Śrīmālā
神龟 神龜 shénguī Shengui reign
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
声闻藏 聲聞藏 shēngwén zàng Hīnayāna canon
神瑞 shénruì Shenrui reign
神州 Shénzhōu China
阇世王 闍世王 Shéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
舍卫 舍衛 Shèwèi Sravasti / Śrāvastī / Savatthi
舍卫城 舍衛城 shèwèi Chéng Sravasti / Savatthi
舍卫国 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi
十八地狱 十八地獄 Shí Bā Dì Yù The Eighteen Hells
释宝云 釋寶雲 Shì Bǎo Yún Bao Yun
釋道安 釋道安 Shì Dào Ān Shi Dao An
释道恒 釋道恒 Shì Dàohéng Daoheng
释道慧 釋道慧 Shì Dàohuì Shi Daohui / Dao Hui
释道祖 釋道祖 Shì Dàozǔ Daozu
施灯功德经 施燈功德經 shī dēng gōngdé jīng Pradīpadānīya / Shi Deng Gongde Jing
十地经论 十地經論 shí dì jīnglùn Daśabhūmikasūtraśāstra / Treatise on the Scripture of the Ten Stages
十地论 十地論 shí dì lùn Daśabhūmikasūtraśāstra / Shi Di Jinglun
十二品生死经 十二品生死經 shí èr pǐn Shēngsǐ jīng Shi Er Pin Shengsi Jing
十二头陀经 十二頭陀經 shí èr tóutuó jīng Shi Er Toutuo Jing
十二因缘论 十二因緣論 shí èr yīnyuán lùn Pratītyasamutpādaśāstra / Shi Er Yinyuan Lun
十二遊经 十二遊經 Shí èr Yóu Jīng Shi Er You Jing
是法非法经 是法非法經 Shì Fǎ Fēi Fǎ Jīng Shi Fa Fei Fa Jing / Sappurisasutta
释法显 釋法顯 Shì Fǎ Xiǎn Fa Xian
十方佛 Shí Fāng Fó the Buddhas of the Ten Directions
时非时经 時非時經 shí fēishí jīng Shi Feishi Jing
石虎 Shí Hǔ Shi Hu
释慧静 釋慧靜 Shì Huì Jìng Hui Jing
释慧皎 釋慧皎 Shì Huìjiǎo Hui Jiao
世记经 世記經 Shì Jì Jīng Scripture of the Account of the World
十吉祥经 十吉祥經 shí jíxiáng jīng Shi Jixiang Jing
释论 釋論 shì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
释门归敬仪 釋門歸敬儀 Shì Mén Guījìng Yí Shi Men Guijing Yi
释门章服仪 釋門章服儀 Shì Mén Zhāng Fú Yí Shi Men Zhang Fu Yi
十七地论 十七地論 Shí Qī Dì Lùn Yogācārabhūmiśāstra / Discourse on the Stages of Yogic Practice
世亲 世親 Shì Qīn Vasubandhu
世亲菩萨 世親菩薩 Shì Qīn púsà Vasubandhu
释僧肇 釋僧肇 shì sēngzhào Seng Zhao
释氏 釋氏 shì shì Śākya clan
十诵羯磨比丘要用 十誦羯磨比丘要用 shí sòng jiémó bǐqiū yào yòng Shi Song Jiemo Biqiu Yao Yong
十诵律 十誦律 Shí Sòng Lǜ Sarvāstivādavinaya
释昙谛 釋曇諦 Shì Tándì Shi Tandi
逝童子经 逝童子經 shì tóngzǐ jīng Shi Tongzi Jing
释智 釋智 shì zhì Shi Zhi
十支居士八城人经 十支居士八城人經 Shí Zhī Jūshì Bā Chéng Rén Jīng Shi Zhi Jushi Ba Cheng Ren Jing / Aṭṭhakanagarasutta
十住 shí zhù
 1. ten abodes
 2. daśabhūmi / the ten Stages in bodhisattva wisdom
十住经 十住經 Shí Zhù Jīng Daśabhūmikasūtra / Shi Zhu Jing
十住毘婆沙论 十住毘婆沙論 shí zhù pí pó shā lùn Shi Zhu Pi Po Sha Lun
十二门论 十二門論 Shí'èr Mén Lùn Twelve Gate Treatise
十八部论 十八部論 Shíbā Bù Lùn Aṣṭa daśa nikāya śāstra
十八空论 十八空論 shíbā kōng lùn Aṣṭadaśa śūnyatā śāstra
十八泥犁经 十八泥犁經 shíbā Nílí Jīng Aṣṭadaśa nāraka sūtra
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
什邡 Shífāng Shifang
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释迦方志 釋迦方志 Shìjiā Fāngzhì Shijia Fangzhi
释迦谱 釋迦譜 Shìjiā Pǔ
 1. Genealogy of the Sakya Clan
 2. Genealogy of the Sakya Clan
尸迦罗越 尸迦羅越 shījiāluóyuè Sīgāla
世间经 世間經 shìjiān jīng Loka Sutra
释教 釋教 Shìjiāo Buddhism
释迦文佛 釋迦文佛 Shìjiāwén Fó Sakyamuni Buddha
释提桓因 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
始兴 始興 shǐxīng Shixing
十一面观世音神呪经 十一面觀世音神呪經 shíyī miàn Guānshìyīn shén zhòu jīng Avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇīsūtra / Shiyi Mian Guanshiyin Shen Zhou Jing
十一面神呪心经 十一面神呪心經 shíyī miàn shén zhòu Xīnjīng Avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇīsūtra / Shiyi Mian Shen Zhou Xinjing
十一想思念如來经 十一想思念如來經 Shíyī Xiǎng Sīniàn Rúlái Jīng Shiyi Xiang Sinian Rulai Jing / Maitrībhāvanāsūtra / Mettā Sutta
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
十住断结经 十住斷結經 shízhùduànjiéjīng Shi Zhu Duan Jie Jing
师子吼经 師子吼經 Shīzi Hǒu Jīng Vuttha
师子月佛本生经 師子月佛本生經 Shīzi Yuè Fó Běn Shēng Jīng Shizi Yue Fo Ben Sheng Jing
师子国 師子國 Shīziguó Simhala / Siṃhala
师宗 師宗 shīzōng Shizong
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
首楞严 首楞嚴 Shǒu Léng Yán Śūraṅgama Sūtra / Shurangama Sutra
首楞严三昧经 首楞嚴三昧經 Shǒu Léng Yán Sānmèi Jīng
 1. Śūraṅgama Sūtra / Shurangama Sutra
 2. Śuraṅgamasamādhisūtra / Shou Leng Yan Sanmei Jing
受十善戒经 受十善戒經 shòu shíshàn jiè jīng Shou Shishan Jie Jing
受岁经 受歲經 Shòu Suì Jīng Shou Sui Jing / Anumānasutta
寿春 壽春 shòuchūn Shoucun
寿光 壽光 shòuguāng Shouguang
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
书经 書經 Shū Jīng Book of History
数经 數經 Shù Jīng Shu Jing / Gaṇakamoggallāānasutta / The Discourse to Ganaka-Moggallana
樹下思惟 shù xià sīwéi Reflections on the Farming Process
水经 水經 Shuǐ Jīng Water Classic
水沫所漂经 水沫所漂經 Shuǐ Mò Suǒ Piāo Jīng Fo Shuo Shui Mo Suo Piao Jing / Phena Sutta
水喻经 水喻經 Shuǐ Yù Jīng Udakūpamā Sutta
蜀郡 shǔjùn Shu prefecture
顺权方便经 順權方便經 shùn quánfāngbiàn jīng Sirīvivartavyākaraṇa / Shun Quanfangbian Jing
顺中论 順中論 shùn Zhōng Lùn Shun Zhong Lun
顺义 順義 shùnyì Shunyi
说无垢称经 說無垢稱經 shuō wúgòu chēng jīng Vimalakīrtinirdeśasūtra / Shuo Wugou Cheng Jing
朔州 shuòzhōu Shuozhou
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
树提伽经 樹提伽經 shùtí jiā jīng Jyotiṣka / Shuti Jia Jing
四辈经 四輩經 sì bèi jīng Si Bei Jing
四不可得经 四不可得經 sì bù kě de jīng Si Bu Ke De Jing
四谛经 四諦經 Sì Dì Jīng Si Di Jing / Catuḥsatyasūtra / Saccavibhaṅgasutta
四谛论 四諦論 sì dì lùn Catuḥsatyaśāstra / Si Di Lun
四分比丘尼戒本 sì fēn bǐqiūní jiè běn Si Fen Biqiuni Jie Ben
四分比丘尼羯磨法 sì fēn bǐqiūní jiémó fǎ Dharmaguptabhikṣuṇīkarman / Si Fen Biqiuni Jiemo Fa
四分律 Sì Fēn Lǜ
 1. Dharmaguputakavinaya / Four Part Vinaya
 2. Four Part Vinaya
四分律比丘戒本 Sì Fēn Lǜ bǐqiū jiè běn Si Fen Lu Biqiu Jie Ben
私呵昧经 私呵昧經 sī hē mèi jīng Si He Mei Jing
四教义 四教義 Sì Jiàoyì Si Jiao Yi / The Meaning of the Four Teachings
司马炎 司馬炎 Sī Mǎ Yán Si Ma Yan / Emperor Wu of Jin
四品学法经 四品學法經 sì pǐn xué fǎ jīng Si Pin Xue Fa Jing
四人出现世间经 四人出現世間經 Sì Rén Chūxiàn Shìjiān Jīng Si Ren Chuxian Shijian Jing / Puggalā
四生 Sì Shēng Four Types of Birth
四十二章经 四十二章經 Sì Shí è Zhāng Jīng The Sūtra of Forty-Two Sections
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四天王经 四天王經 Sì Tiānwáng jīng Mañjuśrīvikurvāṇa parivarta / Si Tianwang Jing
四童子三昧经 四童子三昧經 sì tóngzǐ sān mèi jīng Caturdārakasamādhisūtra / Si Tongzi Sanmei Jing
四未曾有法经 四未曾有法經 Sì Wèicéngyǒu Fǎ Jīng Si Weicengyou Fa Jing
四围陀 四圍陀 sì wéituó Four Vedas
思益梵天所问经 思益梵天所問經 Sī Yì Fàntiān Suǒ Wèn Jīng
 1. Viśeṣacintabrahma-paripṛcchā Sūtra
 2. Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā / Si Yi Fantian Suo Wen Jing
四愿经 四願經 sì yuàn jīng Si Yuan Jing
四自侵经 四自侵經 sì zì qīn jīng Si Zi Qin Jing
四分 sìfēn four divisions of cognition
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
思南 sīnán Sinan
思惟略要法 sīwéi lüè yào fǎ Siwei Lue Yao Fa
思益梵天问经 思益梵天問經 sīyì fàntiān wèn jīng Viśeṣacintabrahma-paripṛcchā Sūtra
思益经 思益經 sīyì jīng Viśeṣacintabrahma-paripṛcchā Sūtra
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋朝 Sòng Cháo Song Dynasty
宋代 Sòng Dài
 1. Song Dynasty
 2. Liu Song Dynasty
宋大明 Sòng Dàmíng Daming reign of Liu Song
宋明帝 sòng míngdì Emperor Ming of Liu Song
宋文帝 Sòng wéndì Emperor Wen of Liu Song
Suí Sui Dynasty
隋朝 suí cháo Sui Dynasty
隋代 Suí Dài Sui Dynasty
隋唐 Suí Táng Sui and Tang dynasties
随相论 隨相論 suí xiāng lùn Lakṣaṇānusāraśāstra / Sui Xiang Lun
隋炀帝 隋煬帝 Suí Yáng Dì Emperor Yang of Sui
遂平 suìpíng Suiping
随叶 隨葉 suíyè Visvabhu / Viśvabhu
孙绰 孫綽 Sūn Chuò Sun Chuo
孙多耶致经 孫多耶致經 sūn duō yé zhì jīng Sun Duo Ye Zhi Jing
孙权 孫權 Sūn Quán Sun Quan
孙文 孫文 Sūn Wén Sun Wen / Dr Sun Yat-sen
孙吴 孫吳 Sūn Wú Eastern Wu
所欲致患经 所欲致患經 suǒ yù zhì huàn jīng Suo Yu Zhi Huan Jing
太白 Tài Bái Taebaek
太武 tài wǔ Emperor Taiwu of Northern Wei
太学 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy
太安 tài'ān Tai'an reign
太保 Tàibǎo Grand Protector
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太极 太極 Tàijí
 1. Absolute / Supreme Ultimate
 2. Taiji
太康 Tàikāng
 1. Taikang
 2. Taikang reign
太平真君 tàipíng zhēnjūn Taiping Zhenjun reign
太山 tàishān Taishan
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
泰兴 泰興 tàixīng Taixing
太元 Tàiyuán Taiyuan reign
台中 臺中 Táizhōng Taizhong / Taichung
太子和休经 太子和休經 tàizǐ hé xiū jīng Siṃhaparipṛcchā / Taizi He Xiu Jing
太子慕魄经 太子慕魄經 Tàizǐ Mùpò Jīng
 1. Taizi Mupo Jing
 2. Taizi Mupo Jing
太子刷护经 太子刷護經 tàizǐ shuā hù jīng Siṃhaparipṛcchā / Taizi Shua Hu Jing
太子须大拏经 太子須大拏經 Tàizǐ Xūdàná Jīng Prince Sudana Sutra
太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
昙谛 曇諦 tán dì Tan Di
昙果 曇果 Tán Guǒ Tan Guo
昙鸾 曇鸞 Tán Luán Tan Luan
昙摩崛多 曇摩崛多 tán mó jué duō Dharmagupta
昙摩流支 曇摩流支 Tán Mó Liú Zhī Bodhiruci / Dharmaruci
昙无忏 曇無懺 Tán Wú Chàn Dharmakṣema
昙无谶 曇無讖 Tán Wú Chèn Dharmakṣema
昙无兰 曇無蘭 Tán Wúlán Tan Wulan
昙曜 曇曜 Tán Yào Tan Yao
昙景 曇景 tánjǐng Tan Jing
昙摩伽陀耶舍 曇摩伽陀耶舍 Tánmójiātuóyéshè Dharmāgatayaśas
昙摩密多 曇摩密多 Tánmómìduō Dharma-mitra
昙摩蜜多 曇摩蜜多 tánmómìduō Dharmamitra
昙摩难提 曇摩難提 Tánmónántí Dharma-nandi
昙摩蜱 曇摩蜱 Tánmópí Dharmapriya
昙摩耶舍 曇摩耶舍 Tánmóyēshè Dharmayaśas
昙无竭 曇無竭 Tánwújié
 1. Dharmodgata
 2. Dharmodgata
Téng
 1. Teng
 2. Teng
天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God
天宫 天宮 Tiān Gōng Heavenly Palace / Temple in Heaven / Open Palace
天监 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign
天平 Tiān Píng Tian Ping
天请问经 天請問經 tiān qǐngwèn jīng Devatāsūtra / Tian Qingwen Jing
天外 tiān wài Tianjin Foreign Studies University
天安寺 Tiān'ān Sì Tian'an Temple
天皇 Tiānhuáng Japanese Emperor
天津 Tiānjīn Tianjin
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
天水 Tiānshuǐ Tianshui
天台 Tiāntái
 1. Tiantai / T'ien-tai
 2. Tiantai / Tiantai School
天台山 Tiāntái Shān Mount Tiantai
天台智者 Tiāntái zhìzhě Zhi Yi / Chih-i
天王太子辟罗经 天王太子辟羅經 tiānwáng tàizǐ pì luó jīng Tianwang Taizi Pi Luo Jing
天问 天問 Tiānwèn Tianwen / Heavenly Questions
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
调达 調達 Tiáodá Devadatta
铁城泥犁经 鐵城泥犁經 Tiě Chéng Nílí Jīng Tie Cheng Nili Jing
铁围 鐵圍 Tiě Wéi Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain
亭湖 tínghú Tinghu
提婆 típó
 1. Āryadeva / Deva
 2. Devadatta
 3. Kanadeva
提婆菩萨 提婆菩薩 Típó púsà Āryadeva
提婆菩萨传 提婆菩薩傳 Típó Púsà Chuán Tradition of Deva Bodhisattva
提婆达 提婆達 típódá Devadatta
提婆达多 提婆達多 Típódáduō Devadatta
童寿 童壽 Tóng Shòu Kumarajiva
同泰寺 Tóngtài Sì Tongtai Temple / Jiming Temple
突厥 Tūjué Tujie / Göktürks / proto-Turkic ethnic group
托跋 tuōbá Tuoba
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
瓦官寺 Wǎguān Sì Waguan Temple
万天懿 萬天懿 wàn tiān yì Wantian Yi
万言 萬言 wàn yán Wan Yan
王臣 wáng chén Wang Chen
王充 Wáng Chōng Wang Chong
王遵 王遵 Wáng Zūn Wang Zun
王导 王導 wángdǎo Wang Dao
王法正理论 王法正理論 wángfǎ zhèng lǐlùn Wangfa Zheng Lilun
王五 wángwǔ Wang Wu
wèi Wei River
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
未曾有经 未曾有經 wèi céng yǒu jīng Adbhutadharmaparyāyasūtra / Wei Ceng You Jing
未曾有因缘经 未曾有因緣經 wèi céng yǒu yīnyuán jīng Adbhutadharmparyāya / Wei Ceng You Yinyuan Jing
魏明帝 Wèi Míng Dì Emperor Ming of Wei / Cao Rui
维摩经 維摩經 Wéi Mó Jīng Vimalakirti Sutra / Vimalakīrti Sūtra / Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra
惟日杂难经 惟日雜難經 wéi rì zá nán jīng Wei Ri Za Nan Jing
未生怨 Wèi Shēng Yuàn Enemy before Birth / Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
魏文帝 Wèi Wén Dì Emperor Wen of Wei / Cao Pi
魏晋 魏晉 Wèi-Jìn Wei and Jin dynasties
渭滨 渭濱 Wèibīn Weibin
魏国 魏國 Wèiguó
 1. Wei State
 2. Wei State / Cao Wei
维摩 維摩 Wéimó
 1. Vimalakirti
 2. Vimalakirti
维摩诘 維摩詰 Wéimójié Vimalakirti
维摩诘经 維摩詰經 Wéimójié Jīng Vimalakirti Sutra / Vimalakīrti Sūtra / Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra
维摩诘所说经 維摩詰所說經 Wéimójié Suǒ Shuō Jīng Vimalakirti Sutra / Vimalakirti Nirdesa Sutra
威神 Wēishén Anubhāva
唯识论 唯識論 wéishí lùn Viṁśatikāvṛtti / Weishi Lun
韦提希 韋提希 wéitíxī Vaidehī
维祇难 維祇難 wéizhǐnán Vighna
文才 Wén Cái Wen Cai
文帝 文帝 Wén Dì
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
温室洗浴众僧经 溫室洗浴眾僧經 wēn shì xǐyù zhòng sēng jīng Wen Shi Xiyu Zhong Seng Jing
文德 wéndé Wende
文殊 Wénshū
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Manjusri
文殊悔过经 文殊悔過經 Wénshū huǐguò jīng Wenshu Huiguo Jing
文殊师利所说般若波罗蜜经 文殊師利所說般若波羅蜜經 Wénshū shīlì suǒ shuō Bōrěbōluómìduō jīng Mañjuśrī speaks the Prajñāpāramitā Sūtra
文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 Wénshū shīlì suǒ shuō Móhē Bōrěbōluómìduō jīng Mañjuśrī speaks the Large Prajñāpāramitā
文水 wénshuǐ Wenshui
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri
文殊师利 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
文殊师利般涅槃经 文殊師利般涅槃經 Wénshūshīlì Bān Nièpán jīng Wenshushili Ban Niepan Jing
文殊师利佛土严净经 文殊師利佛土嚴淨經 Wénshūshīlì Fótǔ Yán Jìng Jīng Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūha / Wenshushili Fotu Yan Jin Jing
文殊师利净律经 文殊師利淨律經 Wénshūshīlì jìng lǜ jīng Wenshushili Jing Lu Jing
文殊师利问经 文殊師利問經 Wénshūshīlì wèn jīng Mañjuśrīparipṛcchā / Wenshushili Wen Jing
文殊师利问菩萨署经 文殊師利問菩薩署經 Wénshūshīlì wèn púsà shǔ jīng Wenshushili Wen Pusa Shu Jing
文殊师利问菩提经 文殊師利問菩提經 Wénshūshīlì wèn pútí jīng Gayāśīrṣasūtra / Wenshushili Wen Puti Jing
文殊师利现宝藏经 文殊師利現寶藏經 Wénshūshīlì xiàn bǎozàng jīng Wenshushili Xian Baozang Jing
文殊师利巡行经 文殊師利巡行經 Wénshūshīlì xún xíng jīng Mañjuśrīvihārasūtra / Wenshushili Xun Xing Jing
文陀竭王经 文陀竭王經 Wéntuójié Wáng Jīng Wentuojie Wang Jing
文宣王 Wénxuān Wáng Xiao Zi Liang / Wenxuan Wang
沃州 wòzhōu
 1. Wozhou
 2. Vaud
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五代 Wǔ Dài Five Dynasties
五道 Wǔ Dào Five Realms
五道章句经 五道章句經 wǔ dào zhāng jù jīng Suffering in the Five Realms
武帝 Wǔ Dì
 1. Emperor Wu of Han
 2. Emperor Wu of Southern Qi
 3. Emperor Wu of Song
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
五分戒本 wǔ fēn jiè běn Wu Fen Jie Ben
五分律 Wǔ Fēn Lǜ Five Part Vinaya / Mahīśāsakavinaya
无极宝三昧经 無極寶三昧經 wú jí bǎo sānmèi jīng Wu Ji Bao Sanmei Jing
五经 五經 Wǔ Jīng Five Classics
五恐怖世经 五恐怖世經 wǔ kǒngbù shì jīng Wu Kongbu Shi Jing
五苦经 五苦經 wǔ kǔ jīng Suffering in the Five Realms
五苦章句经 五苦章句經 wǔ kǔ zhāng jù jīng Suffering in the Five Realms
无量寿经 無量壽經 Wú Liàng Shòu Jīng
 1. The Infinite Life Sutra / The Larger Sutra on Amitāyus / The Larger Pure Land Sutra
 2. Larger Sutra on Amitayus
无量义经 無量義經 Wú Liàng yì Jīng The Sutra of Unmeasured Principles / Wu Liang Yi Jing
五门禅经要用法 五門禪經要用法 wǔ mén Chán jīng yào yòngfǎ Wu Men Chan Jing Yao Yongfa
五母子经 五母子經 wǔ mǔ zǐ jīng
 1. Wu Mu Zi Jing
 2. Wu Mu Zi Jing
武平 Wǔ Píng Wu Ping / Gao Wei of Norther Qi
五千文 wǔ qiān wén Five Thousand Character Classic
无所有菩萨经 無所有菩薩經 Wú Suǒyǒu púsà jīng Wu Suoyou Pusa Jing
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
五王经 五王經 wǔ wáng jīng Wu Wang Jing
五无返复经 五無返復經 wǔ wú fǎn fù jīng
 1. Wu Wu Fan Fu Jing
 2. Wu Wu Fan Fu Jing
无言童子经 無言童子經 wú yán tóngzǐ jīng Wuyan Tongzi Jing
无忧 無憂 wú yōu
 1. No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
 2. Carefree
 3. without sorrow
五岳 五嶽 Wǔ Yuè Five Sacred Mountains
吴志 吳志 Wú Zhì Records of Wu
五浊 五濁 wǔ zhuó the five periods of impurity
五浊恶世 五浊惡世 Wǔ Zhuó È Shì
 1. the Saha World / the evil world of the five periods of impurity
 2. Saha World / Sahā World / Sahalokadhatu / the World of Suffering / the Evil World of the Five Turbidities
无字宝箧经 無字寶篋經 wú zì bǎo qiè jīng Anakṣarakaraṇḍakavairocanagarbha / Wu Zi Bao Qie Jing
武昌 Wǔchāng
 1. Wuchang
 2. Wuchang
无常经 無常經 wúcháng jīng Anityatāsūtra / Wuchang Jing
乌场国 烏場國 Wūchǎnguó Udyana / Wusun / Oddiyana
武川 wǔchuān Wuchuan
武当山 武當山 wǔdāngshān Wudang Mountain range
武德 wǔdé Wude
武都 wǔdōu Wudu
无垢贤女经 無垢賢女經 wúgòu xián nǚ jīng Strīvivartavyākaraṇa / Wugou Xian Nu Jing
无垢优婆夷问经 無垢優婆夷問經 wúgòu yōupóyí wèn jīng Wugou Youpoyi Wen Jing
无垢称 無垢稱 wúgòuchēng Vimalakirti
无尽意 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva
无尽意菩萨经 無盡意菩薩經 Wújì Yì Púsà jīng Akṣayamatinirdeśasūtra / Exposition of Akṣayamati
吴江 吳江 wújiāng Wujiang
光音天 Wúliàng Guāng Tiān Abhasvara Heaven / The Heaven of Radiant Sound
无量门破魔陀罗尼经 無量門破魔陀羅尼經 wúliàng mén pò mó tuóluóní jīng Anantamukhasādhakadhāraṇī / Wuliang Men Po Mo Tuoluoni Jing
无量清净平等觉经 無量清淨平等覺經 wúliàng qīngjìng píngděng jué jīng Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing)
无量寿佛 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó
 1. Amitayus Buddha / Measureless Life Buddha
 2. Amitayus Buddha
无量寿观经 無量壽觀經 wúliàngshòu guān jīng Contemplation Sutra / Sutra on the Visualization of Immeasurable Life / Guan Wuliangshou jing
无罗叉 無羅叉 Wúluóchā Mokṣala
无明罗刹集 無明羅剎集 wúmíng luóchà jí Wuming Luocha Ji
无上处经 無上處經 wúshàng chù jīng Wushang Chu Jing
无上依经 無上依經 wúshàng yī jīng Wushang Yi Jing
武威 wǔwēi Wuwei
无相思尘论 無相思塵論 wúxiāng sī chén lùn Ālambanaparīkṣā / Wuxiang Si Chen Lun
吴兴 吳興 Wúxīng Wuxing
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
无性菩萨 無性菩薩 wúxìng púsà Asvabhāva
五阴譬喻经 五陰譬喻經 Wǔyīn Pìyù Jīng Wuyin Piyu Jing
无忧王 無憂王 wúyōuwáng King Aśoka / Asoka / Ashoka
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga
Xi
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
西晋 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty
西凉 西涼 Xī Liáng Western Liang
西明寺 Xī Míng Sì Xi Ming Temple
西秦 Xī Qín Western Qin
西寺 Xī Sì Sai-ji / West Temple
西魏 東魏 Xī Wèi Western Wei Dynasty / Western Wei of the Northern Dynasties
西域 xī yù Western Regions
习凿齿 習鑿齒 xí záochǐ Xi Zuochi
贤劫 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa
贤劫经 賢劫經 xián jié jīng Bhadrakalpikasūtra / Xian Jie Jing
贤首经 賢首經 xián shǒu jīng Xian Shou Jing
显无边佛土功德经 顯無邊佛土功德經 Xiǎn Wúbiān Fótǔ Gōngdé Jīng Tathāgatānāṃ Buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāyasūtra / Xian Wubian Fotu Gongde Jing
显扬圣教论 顯揚聖教論 xiǎn yáng shèngjiāo lùn Xian Yang Shengjiao Lun
显扬圣教论颂 顯揚聖教論頌 xiǎn yáng shèngjiāo lùn sòng Xian Yang Shengjiao Lun Song
贤愚经 賢愚經 Xián Yú Jīng Sutra on the Wise and Foolish / Damamūka
显宗论 顯宗論 xiǎn zōng lùn Abhidharma prakaraṇa śāsana śāstra
鲜卑 鮮卑 Xiānbēi Xianbei People
像法 Xiàng Fǎ Age of Semblance Dharma / Saddharmapratirūpaka / Period of Semblance Dharma
翔公 Xiáng Gōng Xiang Gong
象头精舍经 象頭精舍經 xiàng tóu jīngshè jīng Gayāśīrṣasūtra / Xiang Tou Jingshe Jing
香象 xiāng xiàng Gandhahastī
象腋经 象腋經 xiàng yè jīng Hastikakṣyā / Xiang Ye Jing
湘东 湘東 xiāngdōng Xiangdong
相国 相國 xiāngguó Chancellor of State
襄阳 襄陽 Xiāngyáng
 1. Xiangyang
 2. Xangyang
相应相可经 相應相可經 Xiāngyìng Xiàng Kě Jīng Xiangying Xiang Ke Jing / Sanidāna
咸康 xiánkāng Xiankang
咸宁 咸寧 xiánníng Xianning
显庆 顯慶 xiǎnqìng Xianqing
贤首 賢首 xiánshǒu Sage Chief
咸水喻 鹹水喻 Xiánshuǐ Yù Salt Water Parable
显宗 顯宗 xiǎnzōng Xianzong
小道地经 小道地經 xiǎo dào dì jīng Xiao Dao Di Jing
萧道成 蕭道成 xiāo dàochéng Xiao Daocheng
孝经 孝经 Xiào Jīng
 1. Xiao Jing / Classic of Filial Piety
 2. Classic of Filial Piety / Xiaojing
小经 小經 xiǎo jīng The Amitabha Sutra / The Smaller Sutra on Amitāyus
小品般若 Xiǎo Pǐn Bōrě Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā / The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
小品般若波罗蜜经 小品般若波羅蜜經 Xiǎo Pǐn Bōrěbōluómì Jīng Xiaopin Boreboluomi Jing / The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
小品经 小品經 Xiǎo Pǐn Bōrěbōluómì Jīng Xiaopin Boreboluomi Jing / The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
小止观 小止觀 Xiǎo Zhǐ Guān Shamatha-Vipashyana for Beginners
萧子良 蕭子良 Xiāo Zǐ Liáng Xiao Zi Liang / Wenxuan Wang
小乘论 小乘論 Xiǎochéng Lùn Abhidhamma
孝明 xiàomíng Xiaoming / Emperor Xiaoming of Northern Wei
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
孝武帝 Xiàowǔ Dì Emperor Xiaowu of Liu Song
孝武帝 Xiàowǔ Dì Emperor Xiaowu of Liu Song
谢安 謝安 Xiè Ān Xie An
谢灵运 謝靈運 xiè líng yùn Xie Lingyun
懈怠耕者经 懈怠耕者經 xièdài gēng zhě jīng Xiedai Geng Zhe Jing
邪见经 邪見經 Xiéjiàn Jīng Xiejian Jing / Avyākata
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
西明 Xīmíng Ximing / Daoxuan
薪火 xīn huǒ Firewood
信力入印法门经 信力入印法門經 Xìn Lì Rù Yìn Fǎmén Jīng Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra / Xin Li Ru Yin Famen Jing
心明经 心明經 xīn míng jīng Xin Ming Jing
新岁经 新歲經 Xīn Suì Jīng Xin Sui Jing / Pravāraṇasūtra
行入 Xíng Rù Entrance by Conduct
兴和 興和 xīnghé Xinghe
兴平 興平 xīngpíng Xingping
兴起行经 興起行經 Xīngqǐ Xíng Jīng Xingqi Xing Jing
荥阳 滎陽 Xíngyáng Xingyang
兴业 興業 xīngyè Xingye
心经 心經 Xīnjīng
 1. The Heart Sutra / The Prajñāpāramitā Heart Sutra
 2. Heart Sutra
新论 新論 xīnlùn Xin Lun
新省 xīnshěng Nova Scotia
新州 Xīnzhōu Xinzhou
西戎 Xīróng the Xirong
西天 Xītiān India / Indian continent
休达 休達 xiūdá Sebta / Ceuta
修慧 xiūhuì
 1. Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
修罗 修羅 xiūluó Asura
修行本起经 修行本起經 Xiūxíng Běn Qǐ Jīng Xiuxing Ben Qi Jing / Cāryanidāna
修行道地经 修行道地經 xiūxíng dào dì jīng Yogacārabhūmi / Xiuxing Dao Di Jing
希有挍量功德经 希有挍量功德經 xīyǒu jiào liàng gōngdé jīng Xiyou Jiao Liang Gongde Jing
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
续高僧传 續高僧傳 Xù Gāo Sēng Zhuàn Supplement to the Biographies of Eminent Monks
须赖经 須賴經 xū lài jīng Surataparipṛcchā (Xulai Jing)
须蜜 須蜜 xū mì Saṅghabhūti
须真天子经 須真天子經 xū zhēn tiānzǐ jīng Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā / Xu Zhen Tianzi Jing
玄畅 玄暢 Xuán Chàng Xuan Chang
玄契 Xuán Qì Xuan Qi
玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang
玄沙 xuánshā Xuan Sha / Hsuan sha / Shi Bei
玄始 Xuánshǐ Xuanshi
宣武 xuānwǔ Xuanwu / Emperor Xuanwu of Northern Wei
许昌 許昌 xǔchāng Xuchang
须达 須達 Xūdá Sudatta
须达经 須達經 Xūdá Jīng Xuda Jing / Sudatta Sutta / Velāma
须达长者 須達長者 Xūdá Zhǎngzhě Elder Sudatta
xuē
 1. Xue
 2. Xue
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
雪山 xuěshān The Himalayas
虛空孕菩萨经 虛空孕菩薩經 Xūkōng Yùn Púsà jīng Ākāśagarbha sūtra / Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing
虚空藏 虛空藏 Xūkōng Zàng Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 Xūkōng Zàng Púsà Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨经 虛空藏菩薩經 Xūkōng Zàng Púsà jīng Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing)
虚空藏菩萨神呪经 虛空藏菩薩神呪經 Xūkōng Zàng Púsà shén zhòu jīng Ākāśagarbhasūtra / Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须摩提 須摩提 Xūmótí
 1. Sumati
 2. Sukhāvatī / Sukhavati / Western Pure Land
 3. Sumati
须摩提经 須摩提經 Xūmótí jīng Sumatī Sūtra (Xumoti Jing)
须摩提女经 須摩提女經 Xūmótí Nǚ Jīng Xumoti Nu Jing / Sumāgadhāvadānasūtra / Sumāgadha Avadāna Sūtra
须摩提菩萨经 須摩提菩薩經 Xūmótí púsà jīng Sumatidārikāparipṛcchā (Xumoti Pusa Jing)
须摩提长者经 須摩提長者經 Xūmótí zhǎngzhě jīng Xumoti Zhangzhe Jing
xún
 1. Xun
 2. Xun [state]
 3. a kind of plant
獯鬻 Xūnyù Hunzhou people / Xunyu people
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
彦琮 彥琮 Yàn Cóng Yan Cong
彦悰 彥悰 Yàn Cóng Yan Cong
演道俗业经 演道俗業經 yǎn dàosú yè jīng Yan Daosu Ye Jing
严佛调 嚴佛調 Yán Fótiáo Yan Fotiao / Yan Futiao
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
阎罗王 閻羅王 Yán Luó Wáng
 1. Yama / Yamaraja
 2. Yama
阎罗王五天使者经 閻羅王五天使者經 Yán Luó Wáng Wǔ Tiān Shǐzhě Jīng Yan Luo Wang Wu Tian Shizhe Jing / Devadūtasutta
延昌 yánchāng Yanchang reign
炀帝 煬帝 Yáng Dì Emperor Yang of Sui
楊衒之 楊衒之 Yáng Xuànzhī Yang Xuanzhi
阳城 陽城 yángchéng Yangcheng
鸯崛髻经 鴦崛髻經 Yāngjuéjì Jīng Yangjueji Jing / Aṅgulimālīyasūtra / Aṅgulimālasutta / Angulimala Sutta
鸯掘魔 鴦掘魔 Yāngjuémó Aṅgulimālīya / Aṅgulimāla / Angulimala
央掘摩罗 央掘摩羅 yāngjuémóluó Aṅgulimāla / Angulimalya
央掘魔罗经 央掘魔羅經 Yāngjuémóluó Jīng Yangjuemoluo Jing / Aṅgulimālīyasūtra / Aṅgulimālasutta / Angulimala Sutta
阳门 陽門 Yángmén Yangmen
仰山 Yǎngshān
 1. Yangshan
 2. Yangshan Huiji
楊州 Yángzhōu Yangzhou
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
延昭 yánzhāo Yanzhao
姚苌 姚萇 Yáo Cháng Yao Chang
姚秦 姚秦 Yáo Qín Later Qin
药上菩萨 藥上菩薩 Yào Shàng Púsà Bhaisajya-samudgata Bodhisattva / Supreme Medicine Bodhisattva
药王 藥王 Yào Wáng Bhaisajyaraja / Medicine King
姚兴 Yáo Xīng
 1. Yao Xing
 2. Yao Xing
药师 藥師 Yàoshī
 1. Medicine Buddha
 2. Healing Master
药师经 藥師經 Yàoshī Jīng Sutra of the Medicine Buddha / Sutra on the Master of Healing
药师如来本愿功德经 藥師如來本願功德經 Yàoshī Rúlái Běn Yuàn Gōngdé Jīng Sutra of the Medicine Buddha / Sutra on the Master of Healing / Sutra of the Vows of the Medicine Buddha
药师如来本愿经 藥師如來本願經 Yàoshī Rúlái běnyuàn jīng Bhaiṣajyagurupūrvapraṇidhānaviśeṣavistara / Medicine Buddha / Yaoshi Rulai Benyuan Jing
药师如来 藥師如來 yàoshīrúlái Medicine Buddha
 1. Ye
 2. Ye
业成就论 業成就論 yè chéngjiù lùn Karmasiddhiprakaraṇa / Ye Chengjiu Lun
耶只经 耶祇經 yé zhǐ jīng Ye Zhi Jing
耶律 yélǜ Yelu
耶舍 yéshè Narendrayaśas
耶舍崛多 yéshè jué duō Yaśogupta
异出菩萨本起经 異出菩薩本起經 Yì Chū Púsà Běnqǐ Jīng Yi Chu Pusa Benqi Jing / Abhiniṣkramaṇa
遗教经 遺教經 yí jiāo jīng Sutra of Bequeathed Teachings
意经 意經 Yì Jīng Yi Jing / Ummagga
遗日摩尼宝经 遺日摩尼寶經 yí rì mòní bǎo jīng Maitreyaparipṛcchā / Yi Ri Monibao Jing
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
移识经 移識經 Yí Shí Jīng Bhadrapālaśreṣṭhiparipṛcchā / Yi Shi Hui
义足经 義足經 Yì Zú Jīng Yi Zu Jing / Arthavargīyasūtra
以律 yǐlǜ Eluid (son of Achim)
阴持入经 陰持入經 yīn chí rù jīng Yin Chi Ru Jing
Yǐng Ying
应法经 應法經 Yīng Fǎ Jīng Ying Fa Jing / Mahādhammasamādānasutta
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
璎珞经 瓔珞經 Yīngluò Jīng Yingluo Sūtra
鹦鹉经 鸚鵡經 Yīngwǔ Jīng Yingwu Jing / Śukasūtra
因明入正理论 因明入正理論 yīnmíng rù zhèng lǐlùn Nyāyapraveśa / Primer on Logic
因明正理门论 因明正理門論 yīnmíng zhèng lǐ mén lùn Nyāyamukha / Yinming Zheng Li Men Lun
银色女经 銀色女經 Yínsè Nǚ Jīng Yinse Nu Jing / Pūpāvatyāvadānā
印手菩萨 印手菩薩 yìnshǒu púsà Mudrā Bodhisattva / Dao An
一切法高王经 一切法高王經 yīqiè fǎ gāo wáng jīng Yiqie Fa Gao Wang Jing
一切流摄守因经 一切流攝守因經 Yīqiè Liú Shè Shǒu Yīn Jīng Yiqie Liu She Shou Yin Jing / Sabbāsavasutta
义熙 義熙 Yìxī Yixi reign
一向出生菩萨经 一向出生菩薩經 yìxiàng chūshēng púsà jīng Anantamukhasādhakadhāraṇī / Yixiang Chusheng Pusa Jing
益州 Yìzhōu Yizhou
yōng Yong / Nanning
永嘉 Yǒng Jiā
 1. Yongjia
 2. Yongjia
 3. Yongjia
永元 Yǒng Yuán Yong Yuan reign
永安 yǒngān Yong'an reign
永定 yǒngdìng Yongding
永和 yǒnghé Yonghe / Yungho
永徽 yǒnghuī Yonghui
永康 yǒngkāng Yongkang
永宁 永寧 yǒngníng Yongning
永平 Yǒngpíng
 1. Yong Ping reign
 2. Yong Ping reign
永熙 yǒngxī Yongxi reign
雍州 Yōngzhōu Yongzhou
遊行经 遊行經 Yóu Xíng Jīng Mahāparinibbāna Sutta
优波离 優波離 Yōubōlí Upāli / Upali
优波离问佛经 優波離問佛經 Yōubōlí wèn Fójīng Upālipariprcchā / Youboli Wen Fojing
优禅尼国 優禪尼國 yōuchánníguó Ujjayanī
祐录 祐錄 yòulù Collection of Records Concerning the Chinese Buddhist Canon / Compilation of Notices on the Translation of the Tripiṭaka / Chu San Zang Ji Ji
优婆离 優婆離 Yōupólí Upali / Upāli
优婆塞戒经 優婆塞戒經 Yōupósāi Jiè Jīng Upāsakāśīlasūtra / Sūtra of the Upāsakā Precepts
优婆塞五戒威仪经 優婆塞五戒威儀經 yōupósāi wǔ jiè wēiyí jīng Youposai Wu Jie Weiyi Jing
优婆塞五戒相经 優婆塞五戒相經 yōupósāi wǔ jiè xiāng jīng Youposai Wu Jie Xiang Jing
优婆夷净行法门经 優婆夷淨行法門經 yōupóyí jìngxíng Fǎmén jīng Gautama Prajñāruci / Youpoyi Jingxing Famen Jing
优填 優填 Yōutián
 1. Aśoka / Asoka / Ashoka
 2. Ancient India
优填王经 優填王經 Yōutián wáng jīng Udayanavatsarājaparipṛcchā (Youtian Wang Jing)
优陀夷 優陀夷 Yōutuóyí Udāyin
幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang
郁迦罗越问菩萨行经 郁迦羅越問菩薩行經 yù jiāluó yuè wèn púsà xíng jīng Ugradattaparipṛcchā / Yu Jialuo Yue Wen Pusa Xing Jing
盂兰盆经 盂蘭盆經 yú Lán Pén Jīng
 1. The Ullambana Sūtra / Yulan Bowl Sūtra / Yulanben jing
 2. Yu Lan Pen Jing
玉泉寺 Yù Quán Sì Yu Quan Temple / Jade Spring Temple / Yü-ch'ün ssu
虞舜 yú shùn Yu Shun / Emperor Shun
裕安 yùān Yu'an
缘本致经 緣本致經 Yuán Běn Zhì Jīng Yuan Ben Zhi Jing
圆顿止观 圓頓止觀 yuán dùn zhǐ guān
 1. complete stopping and seeing
 2. Complete Stopping and Seeing / Great Concentration and Insight
元康 Yuán Kāng Yuan Kang
缘生论 緣生論 yuán shēng lùn Yuan Sheng Lun
元魏 Yuán Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
圆照 圓照 Yuán Zhào Yuan Zhao
元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign
缘起经 緣起經 Yuánqǐ Jīng Yuanqi Jing / Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra
缘起圣道经 緣起聖道經 yuánqǐ shèng Dào jīng Nidānasūtra / Yuanqi Sheng Dao Jing
元氏 yuánshì Yuanshi
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
月灯三昧经 月燈三昧經 yuè dēng sānmèi jīng
 1. Samādhirājacandrapradīpasūtra / Yue Deng Sanmei Jing
 2. Yue Deng Sanmei Jing
 3. Yue Deng Sanmei Jing
乐经 樂經 Yuè Jīng the Book of Music
月上女经 月上女經 yuè shàng nǚ jīng Candrottarādārikāparipṛcchāsūtra / Yue Shang Nu Jing
月支 Yuè Zhī Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
月光菩萨 月光菩薩 Yuèguāng Púsà Candraprabha Bodhisattva
月光童子经 月光童子經 yuèguāng tóngzǐ jīng Candraprabhakumāra / Yueguang Tongzi Jing
月明菩萨经 月明菩薩經 Yuèmíng Púsà Jīng Yueming Pusa Jing / Candraprabhabodhisattva
月婆首那 Yuèpóshǒunà Upaśūnya
瑜伽师地论 瑜伽師地論 yújiā Shī Dì Lùn Yogācārabhūmiśāstra / Yogacarabhumi Sastra / Discourse on the Stages of Yogic Practice
郁伽长者 郁伽長者 Yùjiā Zhǎngzhě Ugra / Ugga
郁伽罗越 郁伽羅越 Yùjiāluóyuè Ugra / Ugga
郁伽罗越 郁伽羅越 Yùjiāluóyuè Ugra / Ugga
郁伽罗越问菩萨经 郁伽羅越問菩薩經 Yùjiāluóyuè Wèn Púsà Jīng Ugradattaparipṛcchā / Yujia Zhangzhe Hui
盂兰 盂蘭 yúlán Ullambana Sutra
玉门 玉門 yùmén Yumen
Yǔn Yun people
云安 雲安 yúnān Yun'an
云门寺 雲門寺 yúnmén Sì Yunmen Temple
余庆 餘慶 yúqìng Yuqing
于阗 于闐 yútián
 1. Yutian
 2. Yutian
于阗国 于闐國 yútiánguó Yutian
宇文 yǔwén
 1. Yuwen
 2. Yuwen
玉耶经 玉耶經 Yùyé Jīng Yuye Nu Jing
玉耶女经 玉耶女經 Yùyé Nǚ Jīng
 1. Sujata Sutra
 2. Sutra on the Teachings to Sudatta's Daughter-in-law
豫章 yùzhāng Yuzhang
豫州 Yùzhōu Yuzhou
杂阿含 雜阿含 Zá Āhán Saṃyukta Āgama / Connected Discourses
杂阿含经 雜阿含經 Zá Āhán Jīng Connected Discourses / Saṃyukta Āgama / Samyukta Agama
杂阿毘昙心论 雜阿毘曇心論 zá Āpítán xīn lùn Saṃyuktābhidharmahṛdaya śāstra
杂宝藏经 雜寶藏經 Zá Bǎozàng Jīng Za Baozang Jing
杂譬喻经 雜譬喻經 Zá Pìyù Jīng Sundry Similes Sutra
杂无极经 雜無極經 zá wú jí jīng Sutra of the Collection of the Six Perfections
杂藏 雜藏 Zá Zàng Connected Discourses / Saṃyukta Āgama / Samyukta Agama
杂藏经 雜藏經 Zá Zàng jīng Za Zang Jing
造立形像福报经 造立形像福報經 zàolì xíngxiàng fú bào jīng Tathāgatapratibimbapratiṣṭhanuśaṃsā / Zaoli Xingxiang Fu Bao Jing
增一阿含 zēng yī ahán Ekottara Āgama
增一阿含经 增一阿含經 Zēng Yī Āhán Jīng Ekottara Āgama
斋经 齋經 Zhāi Jīng Zhai Jing
斋日 齋日 zhāirì the Day of Purification
战国 戰國 Zhàn Guó
 1. Warring States Period
 2. one of the seven warring states
瞻波 zhānbō Campa
zhāng Zhang
张轨 張軌 zhāngguǐ Zhang Gui
张角 張角 zhāngjiǎo Zhang Jue
张掖 張掖 zhāngyè Zhangye
长者法志妻经 長者法志妻經 zhǎngzhě fǎ zhì qī jīng Zhangzhe Fa Zhi Qi Jing
长者音悦经 長者音悅經 zhǎngzhě yīn yuè jīng Zhangzhe Yin Yue Jing
长者子懊恼三处经 長者子懊惱三處經 zhǎngzhě zǐ ào nǎo sān chù jīng Zhangzhe Zi Ao Nao San Chu Jing
长者子六过出家经 長者子六過出家經 Zhǎngzhě Zǐ Liù Guò Chūjiā Jīng Zhangzhe Zi Liu Guo Chujia Jing
长者子制经 長者子制經 zhǎngzhě zǐ zhì jīng Zhangzhe Zi Zhi Jing
栴檀树经 栴檀樹經 zhāntán shù jīng Zhantan Shu Jing
旃陀罗 旃陀羅 Zhāntuóluó Chandala / caṇḍāla
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
昭觉 昭覺 zhāojué Zhaojue
招提寺 Zhāotí Sì Zhaoti Temple / White Horse Temple
遮拘迦国 遮拘迦國 zhējūjiāguó Cukuka
贞观 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang
真宗 Zhēn Zōng Zhao Heng / Emperor Zhenzong of Song
震旦 zhèndàn China
真丹 zhēndān China
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正法华经 正法華經 Zhèng Fǎ Huá Jīng The Lotus Sutra / Zheng Fa Hua Jing
正恭敬经 正恭敬經 zhèng gōngjìng jīng Zheng Gongjing Jing
正法念处经 正法念處經 zhèngfǎ Niàn Chù Jīng Saddharmasmṛtyupasthānasūtra / Sutra of the Right Mindfulness of Dharma
正观寺 正觀寺 Zhèngguān Sì Zhengguan Temple
正光 zhèngguāng Zhengxing reign
正始 zhèngshǐ Zhengshi reign
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
征召 徵召 zhēngzhào to enlist / to draft / to conscript / to appoint to an official position
遮婆罗 遮婆羅 Zhēpóluó Cāpāla Shrine
治禅病秘要法 治禪病祕要法 zhì chán bìng mì yào fǎ Zhi Chan Bing Mi Yao Fa
支道林 Zhī Dàolín Zhi Daolin
志德 志德 Zhì Dé Jnanagupta
智度论 智度論 zhì dù lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
支法护 支法護 Zhī Fǎ Hù Dharmarakṣa
支法度 Zhī Fǎdù Zhi Fadu
猘狗经 猘狗經 Zhì Gǒu Jīng Zhi Gou Jing
止观双修 止觀雙修 zhǐ guān shuāng xiū Stopping and Seeing Meditation
智经 智經 Zhì Jīng Kaḷārakhattiya
智论 智論 zhì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
智猛 Zhì Měng Zhi Meng
支谦 支謙 Zhī qiān Zhi Qian
支昙谛 支曇諦 zhī tán dì Zhi Tandi
智严 智嚴 Zhì Yán Zhi Yan
支曜 Zhī Yào Zhi Yao
支越 zhī yuè Zhi Yue
智周 Zhì Zhōu Zhi Zhou
治城寺 Zhìchéng Sì Zhicheng Temple
至大 Zhìdà Zhida reign
至德 Zhìdé Zhide reign
祇多蜜 Zhǐduōmì Gītamitra
指髻 Zhǐjì Aṅgulimālīya / Aṅgulimāla / Angulimala
支娄迦谶 Zhīlóujiāchèn
 1. Lokaksema
 2. Lokakṣema / Lokaksema
指鬘 Zhǐmán Aṅgulimālīya / Aṅgulimāla / Angulimala
脂那 zhīnà Cina / China
智人 Zhìrén Homo sapiens
至元 Zhìyuán Zhiyuan
中阿含 Zhōng Āhán Madhyama Āgama / Madhyama Agama / Madhyamāgama / Middle-length Discourses
中阿含经 中阿含經 Zhōng Āhán Jīng Madhyama Āgama / Madhyamāgama / The Collection of Middle-length Discourses
中本起经 中本起經 Zhōng Běnqǐ Jīng Zhong Benqi Jing
中边分别论 中邊分別論 zhōng biān Fēnbié Lùn Madhyāntavibhaṅgabhāṣya / Zhong Bian Fenbie Lun
众经目录 眾經目錄 Zhòng Jīng Mùlù
 1. Catalog of All Scriptures / Zhong Jing Mulu
 2. Catalog of All Scriptures / Zhong Jing Mulu
中论 中論 Zhōng Lùn Mūlamadhyamakakārikā / Fundamental Verses on the Middle Way / Knowledge of the Middle Way / Mulamadhyamakakarika / madhyamakasastra
众事分阿毘昙论 眾事分阿毘曇論 zhòng shì fēn Āpítán lùn Abhidharma prakaraṇa pāda śāstra
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
中寺 Zhōng Sì Zhong Temple
中天竺 Zhōng Tiānzhú Central North India
中阴经 中陰經 zhōng yīn jīng Antarābhava / Zhong Yin Jing
中原 zhōng yuán the Central Plains of China
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
终南山 終南山 zhōngnánshān Zhongnan Mountains
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
中书侍郎 中書侍郎 zhōngshū shìláng Attendant Gentleman of the Secretariat
中土 zhōngtǔ
 1. China
 2. the Central Plains of China
 3. level ground
中夏 Zhōngxià China
忠心经 忠心經 zhōngxīn jīng Zhongxin Jing
中兴寺 中興寺 Zhōngxīng Sì Zhongxing Temple
种种杂呪经 種種雜呪經 zhǒngzhǒng zá zhòu jīng Zhongzhong Za Zhou Jing
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
呪齿经 呪齒經 zhòu chǐ jīng Zhou Chi Jing
呪时气病经 呪時氣病經 zhòu shí qì bìng jīng Zhou Shi Qi Bing Jing
周书 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties
周武帝 zhōu wǔdì Emperor Wu of Northern Zhou
呪小儿经 呪小兒經 zhòu xiǎo ér jīng Zhou Xiao Er Jing
周代 Zhōudài Zhou Dynasty
周二 週二 Zhōuèr Tuesday
周六 週六 Zhōuliù Saturday
周一 週一 Zhōuyī Monday
周庄 周莊 zhōuzhuāng Zhouzhuang
zhú
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
竺大力 Zhú Dà Lì Zhu Da Li
道生 Zhú Dàoshēng Zhu Daosheng / Daosheng
竺道生 Zhú Dàoshēng Zhu Daosheng / Daosheng
诸德福田经 諸德福田經 zhū dé fútián jīng Zhu De Futian Jing
诸法本经 諸法本經 Zhū Fǎ Běn Jīng Zhu Fa Ben Jing / Mūla Sutta
诸法本无经 諸法本無經 zhū fǎ běn wú jīng Sarvadharmapravṛttinirdeśa / Zhu Fa Ben Wu Jing
竺法护 竺法護 Zhú Fǎ Hù Dharmarakṣa
诸法无行经 諸法無行經 zhū fǎ wú xíng jīng Sarvadharmapravṛttinirdeśa / Zhu Fa Wu Xing Jing
诸法勇王经 諸法勇王經 zhū fǎ yǒng wáng jīng Zhu Fa Yong Wang Jing
诸法最上王经 諸法最上王經 zhū fǎ zuìshàng wáng jīng Zhu Fa Zuishang Wang Jing
竺僧度 Zhú Fǎdù Zhu Fadu
竺法汰 Zhú Fǎtài Zhu Fatai
诸佛心陀罗尼经 諸佛心陀羅尼經 zhū fó xīn tuóluóní jīng Buddhahṛdayadhāraṇīdharmaparyāya / Zhu Fo Xin Tuoluoni Jing
诸佛要集经 諸佛要集經 zhū fó yào jí jīng Buddhasaṅgītisūtra / Zhu Fo Yao Ji Jing
诸佛经 諸佛經 zhū Fójīng Zhu Fojing
竺佛念 Zhú Fóniàn Zhu Fonian / Fo Nian
竺佛调 竺佛調 Zhú Fótiáo Zhu Fotiao
竺律炎 Zhú Lǜyán Zhu Luyan
諸菩萨求佛本业经 諸菩薩求佛本業經 Zhū Púsà Qiú Fó Běn Yè Jīng Zhu Pusa Qiu Fo Ben Ye Jing
竺僧敷 竺僧敷 Zhú Sēngfū Zhu Sengfu
朱士行 Zhū Shìxíng Zhu Shixing
竺昙无兰 竺曇無蘭 Zhú Tán Wúlán Tan Wulan
注维摩诘经 注維摩詰經 Zhù Wéimójié Jīng Zhu Weimojie Jing
转法轮经 轉法輪經 Zhuǎn Fǎlún Jīng Dharmacakrapravartanasūtra / Dharmacakra Pravartana Sūtra / Setting in Motion the Wheel of the Dhamma
转女身经 轉女身經 zhuǎn nǚ shēn jīng Strīvivartavyākaraṇa / Zhuan Nu Shen Jing
转有经 轉有經 zhuǎn yǒu jīng Bhavasaṅkrāntisūtra / Zhuan You Jing
庄严论 莊嚴論 zhuāngyán lùn Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra / The Adornment of Mahāyāna Sūtras
庄严菩提心分 莊嚴菩提心經 Zhuāngyán Pútíxīn Jīng Zhuangyan Putixin Jing
庄严寺 莊嚴寺 Zhuāngyán Sì Zhangyan Temple
撰集百缘经 撰集百緣經 Zhuànjí Bǎi Yuán Jīng Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka)
撰集三藏及杂藏传 撰集三藏及雜藏傳 Zhuànjí Sān Zàng Jí Zá Zàng Chuán Zhuanji San Zang Ji Za Zang Chuan
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
竺法兰 竺法蘭 Zhúfǎlán Dharmaratna / Gobharana
竹林寺 Zhúlín Sì Zhulin Temple
竹园寺 竹園寺 Zhúyuán Sì Zhuyuan Temple
自爱经 自愛經 zì ài jīng Zi Ai Jing
自誓三昧经 自誓三昧經 zì shì sānmèi jīng Zi Shi Sanmei Jing
子政 Zǐ Zhèng Zi Zheng
自在王 zìzài wáng īśāna / Isana / Svāmin
自在王菩萨经 自在王菩薩經 zìzai wáng púsà jīng Vikurvāṇarājaparipṛcchā / Zizai Wang Pusa Jing
宗宝 宗寶 Zōng Bǎo Zong Bao
综理众经目录 綜理眾經目錄 Zōnglǐ Zhòng Jīng Mùlù Zongli Zhong Jing Mulu
zōu
 1. Zou
 2. Zou
罪福报应经 罪福報應經 zuì fú bàoyīng jīng Zui Fu Baoying Jing
最无比经 最無比經 zuì wúbǐ jīng Zui Wubi Jing
罪业应报教化地狱经 罪業應報教化地獄經 zuìyè yīng bào jiāohuà Dìyù jīng Zuiye Ying Bao Jiaohua Diyu Jing
尊上经 尊上經 Zūn Shàng Jīng Zun Shang Jing / Lomasakaṅgiyabhaddekarattasutta
左传 左傳 Zuǒ Zhuàn Zuo Zhuan
坐禅三昧经 坐禪三昧經 zuòchán sānmèi jīng Zuochan Sanmei Jing
作愿 作願 zuòyuàn Head Rector

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 1348.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿含 Āhán
 1. a traditional teaching / a traditional doctrine
 2. a Buddhist sūtra
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
阿兰那 阿蘭那 ālánnà a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
阿兰若 阿蘭若 ālánruò
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. Aranya
阿练若 阿練若 āliànruò a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
ān
 1. an
 2. Ease
ān
 1. a Buddhist nunnery / a Buddhist convent
 2. a thatched cottage
安乐行 安樂行 ān lè xíng
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful practices
安般 ānbān mindfulness of breathing / ānāpāna / ānāpānasmṛti / ānāpānasati / anapanasati
安定 āndìng Calm and Unmoving
安居 ānjū Abiding Peacefully
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿须轮 阿須輪 āxūlún asura
阿须伦 阿須倫 āxūlún asura
八辈 八輩 bā bèi eight kinds of people
八部 bā bù eight kinds of demigods
八关斋 八關齋 bā guān zhāi the eight precepts
八十种好 八十種好 bā shí zhǒng hǎo eighty noble qualities
八正 Bā Zhèng The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八藏 bācáng eight canons
bài a chant / pāṭha
百八 bǎi bā one hundred and eight
白法 bái fǎ
 1. wholesome things / pure dharmas
 2. to explain a method
白衣 báiyī lay people / the laity
拔济 拔濟 bájì to save / to rescue
八戒 bājiè eight precepts
bǎn board struck for sounding events in a temple
谤法 謗法 bàng fǎ persecution of Buddhism
谤佛 謗佛 bàng fó persecution of Buddhism
半偈 bànjì half a verse
般舟 bānzhōu
 1. pratyutpanna / present
 2. pratyutpanna samadhi
般舟三昧 bānzhōu sānmèi pratyutpannasamādhi
bào indirect effect / judgement / retribution
宝女 寶女 bǎo nǚ precious maiden
宝瓶 寶瓶 bǎo píng mani vase
报恩 報恩 bào'ēn repaying others' kindness
宝刹 寶剎 bǎochà
 1. a monastery / a temple
 2. a Buddha field
宝幢 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner
宝盖 寶蓋 bǎogài a canopy / an umbrella
宝积 寶積 bǎojī ratnakūṭa / baoji
宝塔 寶塔 bǎotǎ
 1. a pagoda / a stupa / a tower
 2. Jeweled Stupa
宝印 寶印 bǎoyìn precious seal
报应 報應 bàoyīng karmic retribution
宝藏 寶藏 bǎozàng
 1. the treasure of Buddha's law
 2. Treasure Store
 3. Treasure
颰陀劫 bátuójié bhadrakalpa
八相 bāxiāng eight stages of buddha’s progress
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
背舍 背捨 bèi shě to turn the back on and abandon / to liberate / to emancipate / vimokṣa
本缘 本緣 běn yuán jataka / a jataka story
本起 běnqǐ jātaka / a jātaka story
本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka
本心 běnxīn original mind
本愿 本願 běnyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow
本则 本則 běnzé main kōan / main case / benze
鼻奈耶 bí nài yé monastic discipline / vinaya
biàn everywhere fragrant / paricitra
别教 別教 bié jiào separate teachings
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘戒 bìqiū jiè the monk's precepts / Bhiksu Precepts
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
比丘尼戒 bìqiūní jiè the nun's precepts / Bhiksuni Precepts
比丘尼僧 bìqiūní sēng bhikṣuni monastic
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波利 bōlì complete / all / pari
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
波头摩 波頭摩 Bōtóumó padma
不二 bú èr
 1. advaya / nonduality / not two
 2. Non-Duality
布教 bù jiāo
 1. to propagate teachings
 2. propagation
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不如法 bùrú fǎ counterto moral principles
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不自在 bùzìzài not in perfect ease
财经 財經 cái jīng wealth and riches
cán hri / hrī / hiri / self-respect / conscientiousness / dignity
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
差别 差別 chābié discrimination
chàn a ritual for confessing sins
chán to entangle
chán a meditation mat
禅病 禪病 chán bìng a mental distraction in meditation
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
禅门 禪門 Chán mén
 1. meditative practice
 2. Chan Monastery
禅寺 禪寺 Chán sì Chan temple / Zen temple
禅堂 禪堂 chán táng
 1. meditation hall
 2. a Chan monastic dormitory
 3. a Buddhist temple with no monastics
 4. Meditation Hall
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
忏法 懺法 chànfǎ a repentance ceremony
cháng eternal / nitya
chàng a bowl shaped copper bell
常不轻 常不輕 cháng bù qīng
 1. Never Disparage
 2. Sadaparibhuta
常行 chángxíng constantly walking in meditation
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
禅师 禪師 chánshī
 1. Chan Master / Zen Master / Seon Master
 2. Chan master
超度 chāodù Deliver
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng Sincerity
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
诚信 誠信 chéngxìn Sincerity and Honesty
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
持斋 持齋 chí zhāi to keep a fast
chù touch / contact / sparśa
初发意菩萨 初發意菩薩 chū fā yì púsà bodhisattvas in their first stage of aspiration
初发心 初發心 chū fāxīn initial determination
初心 chū xīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. the initial mind
传法 傳法 chuán fǎ
 1. to transmit the Dharma
 2. Dharma transmission
初地 chūdì the first ground
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
处中 處中 chùzhōng to abide in the media that transcends existence and non-existence / madyama
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈恩 cí ēn
 1. compassion and grace
 2. Compassion and Kindness
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
大阿罗汉 大阿羅漢 dà aluóhàn great Arhat
大般涅槃 dà bānnièpán mahāparinirvāṇa
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大慈寺 dà cí sì Da Ci Temple
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大戒 dà jiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大沙门 大沙門 dà shāmén great monastic
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大小乘 dà xiǎo chéng
 1. Mahāyāna and Theravāda
 2. Greater or Lesser Vehicles
大小二乘 dà xiǎo èr shèng Mahāyāna and Hinayana two vehicles
大乘经 大乘經 dàchéng jīng Mahāyāna sutras
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大方等 dàfāng guǎngděng vaipulya / mahāvaipulya / vast / extended
大方便 dàfāngbiàn mahopāya / skillful means / expedient means
大方广 大方廣 dàfāngguǎng vaipulya / mahāvaipulya / vast / extended
dài an element
大机 大機 dàjī great capacity
大空 dàkōng the great void
dàn Simplicity
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
道本 dào běn Basis of the Way
道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa
道风 道風 dào fēng the truth of the way is like the wind
道心 dào xīn Mind for the Way
道意 dào yì intention to attain enlightenment
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
道场树 道場樹 dàochǎngshù bodhi tree / pippala / sacred fig tree
倒见 倒見 dǎojiàn a delusion where the opposite of the truth is believed
道人 dàorén
 1. a Buddhist monk
 2. Traveler of the Way
道树 道樹 dàoshù bodhi tree / pippala / sacred fig tree
道术 道術 dàoshù
 1. skills of the path
 2. magician / soothsayer
道俗 dàosú layperson
道行 dàoxíng
 1. virtuous deeds
 2. Practicing the Way
大人 dàren a bodhisattva / a mahasattva
大士 Dàshì a bodhisattva / mahāsattva
大树 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva
大统 大統 dàtǒng the head of an order
大王 dàwáng great king / mahārāja
大行 dàxíng extensive cultivation
大意 dàyì great understanding
大智 dàzhì Mahāmati
大冢 大塚 dàzhǒng stupa
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
德本 déběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
等慈 děng cí Universal Compassion
等身 děng shēn a life-size image
等正觉 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
di
truth
地肥 dì féi earth cake
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
定鼎 dìng dǐng to set up the sacred tripods / to fix the capital / to found a dynasty
定慧 dìng huì
 1. meditative wisdom
 2. Concentration and Wisdom
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
地狱 地獄 dìyù a hell
弟子 dìzi disciple
Sincere
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
Buddhist monk
度化 dù huà Deliver
度僧 dù sēng to lead to become a monastic
度世 dù shì to pass through life
都寺 dū sì temple administrator / general administrator
度无极 度無極 dù wú jí paramita / perfection
独觉 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
dùn dun
顿悟 頓悟 dùn wù
 1. sudden enlightenment / sudden awakening
 2. sudden enlightenment
钝根 鈍根 dùngēn
 1. dull ability
 2. dull aptitude
多生 duō shēng many births / many rebirths
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
多罗树 多羅樹 duōluó shù palmyra tree / fan-palm
度生 dùshēng to save beings
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
è e
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶世 惡世 è shì an evil age
ēn Gratitude
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二教 èr jiāo two teachings
二乘 èr shèng the two vehicles
二师 二師 èr shī two kinds of teachers
尔时 爾時 ěr shí at that time
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二谛 二諦 èrdì the two truths
二果 èrguǒ Sakṛdāgāmin
二门 二門 èrmén two gates / two teachings
二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
二十部 èrshí bù the twenty sects of Hīnayāna
二字 èrzì
 1. two characters
 2. a monastic
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法爱 法愛 fǎ ài love of the Dharma
法场 法場 fǎ chǎng a place of practice
发大心 發大心 fā dà xīn generate great mind
法海 Fǎ hǎi Dharma sea
法化 fǎ huà conversion through teaching of the Dharma
法华智 法華智 fǎ huá zhì Lotus Wisdom
法教 fǎ jiāo
 1. Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma
 2. teaching
发戒 發戒 fā jiè to bestow the precepts
法灭 法滅 fǎ miè the extinction of the teachings of the Buddha
发菩提心 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind
法事 fǎ shì a Dharma event
法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma
法物 fǎ wù Dharma objects
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
法行 fǎ xíng to practice the Dharma
法要 fǎ yào
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
发意 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法座 fǎ zuò Dharma seat
法宝 法寶 fǎbǎo
 1. the Buddha's teaching
 2. a Buddhist monk's apparel, staff etc
 3. Dharma treasure
法会 法會 fǎhuì a Dharma service / an assembly / dharma-saṃgīti
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法眷 fǎjuàn Dharma friend
法力 fǎlì the power of the Dharma
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fán an ordinary person
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
翻经 翻經 fān jīng to translate the scriptures
凡圣 凡聖 fán shèng
 1. the ordinary and the divine
 2. Ordinary and Sagely
梵呗 梵唄 fànbài
 1. Buddhist hymn / fanbei / buddhist chanting
 2. Buddhist Chanting
 3. Buddhist hymn
梵本 fànběn a Sanskrit text
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended
方等经 方等經 fāngděngjīng Vaipulya sutras
方广 方廣 fāngguǎng Vaipulya (profound teachings) / vaipulya / vast / extended
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
凡人 fánrén Ordinary Being
凡俗 fánsú ordinary / commonplace / mundane / worldly
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
翻译 翻譯 fānyì 1. Translator (for written); 2. Interpreter (for oral)
梵音 fànyīn
 1. the sound of Buddhist chanting
 2. Brahma's voice
 3. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 4. Heavenly Sound
凡愚 fányú common and ignorant
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法水 fǎshuǐ
 1. Dharma is like water
 2. Dharma Water
法喜 法喜 fǎxǐ
 1. Dharma joy / prītijanana
 2. Dharma joy
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法筵 fǎyán a seat for teaching the Dharma
法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall
法智 fǎzhì understanding of the Dharma
法住 fǎzhù dharma abode
非人 fēi rén a non-human
非常 fēicháng impermanent / transient
焚香 fén xiāng
 1. to burn incense
 2. Burning Incense
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
奉法 fèng fǎ to act with reverence for the Dharma
粪秽 糞穢 fènhuì dirt / excrement and filth
分陀利 fēntuólì puṇḍarīka
分卫 分衛 fēnwèi alms / piṇḍapāta
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna
佛德 fó dé Buddha virtue
佛殿 Fó diàn a Buddhist shrine / a Buddha hall
佛法僧 Fó Fǎ Sēng
 1. the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
 2. Buddha, Dharma, Sangha
佛慧 fó huì Buddha's wisdom
佛见 佛見 fó jiàn correct views of Buddhist teachings
佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas
佛力 fó lì the power of the Buddha / blessings of the Buddha
佛刹 佛剎 Fó shā
 1. a Buddhist pillar
 2. Buddhakṣetra / a Buddha field / a Buddha land
 3. temple / monastery
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛世界 fó shìjiè a Buddha realm
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛图 佛圖 fó tú stupa
佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛顶 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛果 Fóguǒ becoming a Buddha as the result of long practice
佛国 佛國 Fóguó
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. country of the Buddha's birth
 3. Buddha Land
佛化 fóhuà conversion through the Buddha's teachings
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛经 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra
佛境 fójìng world of the Buddha / realm of the Buddha
佛灭 佛滅 fómiè Buddha's Nirvāṇa
佛灭度 佛滅度 fómièdù Buddha's Nirvāṇa
佛舍利 fóshèlì Buddha relics
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
佛寺 Fósì a Buddhist temple
佛塔 fótǎ
 1. a pagoda
 2. Stupa
佛堂 fótáng a Buddhist hall
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛牙 fóyá a Buddha tooth relic
to bind / to tie
a fly whisk
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福报 福報 fúbào a blessed reward
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
浮图 浮圖 fútú
 1. Buddha / Buddhist stupa
 2. Buddha
福行 fúxíng actions that product merit
敷演 fūyǎn to elaborate (on a theme) / to expound (the meaning of the classics)
福业 福業 fúyè virtuous actions
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
感应 感應 gǎnyìng
 1. sympathetic resonance
 2. divine connection
 3. Response
高座 gāo zuò a high seat / a pulpit
高僧 gāosēng an eminent monk / a senior monk
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gēng Cultivate
gèng contacts
根力 gēnlì mūlabala / the five sense organs and corresponding consciousnesses
gòng to offer in worship
gōng merit-creating actions
供佛 gōng fó to make offerings to the Buddha
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
故经云 故經云 gù jīng yún therefore, the sutra says
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观佛 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha
观经 觀經 guān jīng discernment sutras
观空 觀空 guān kōng
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
观门 觀門 guān mén the gate of contemplation
观心 觀心 guān xīn
 1. to contemplate the mind
 2. Observe the Mind
观行 觀行 guān xíng contemplation and action
观察 觀察 guānchá clear perception
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广度 廣度 guǎngdù to save many
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
光相 guāngxiāng halo / nimbus
灌腊 灌臘 guànlà to bathe a Buddha statue with water
观音像 觀音像 guānyīn xiàng statue or image of Avalokitesvara
归宗 歸宗 guī zōng stupa
归戒 歸戒 guījiè to take refuge in the Triple Gem
归敬 歸敬 guījìng namo / to pay respect to / to take refuge
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过现 過現 guò xiàn past and present
过去 過去 guòqù past
过去佛 過去佛 guòqù fó past Buddhas
国师 國師 Guóshī kokushi
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
果行 guǒxíng fruition and effort
果证 果證 guǒzhèng realized attainment
hǎo Good
毫眉 háoméi urna
好生 hǎoshēng to be careful / to be diligent
Merge
Harmony
和南 hé nán
 1. Join Palms
 2. a salutation, to pay one's respects to
héng Eternity
和平 hépíng Peace
和上 héshàng an abbot / a monk
合十 héshí
 1. Joined Palms
 2. to bring the ten fingers or two palms together
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
弘誓愿 弘誓願 hóng shìyuàn great vows
弘法 hóngfǎ
 1. to propagate Buddhist teachings / to promote the Dharma
 2. Dharma Propagation
弘教 hóngjiāo to propagate teachings
弘经 弘經 hóngjīng to promote a sutra
hòu Deep
后生 後生 hòu shēng later rebirths / subsequent births
后说 後說 hòushuō spoken later
胡床 hú chuáng sitting mat / pīṭha
护国 護國 hù guó Protecting the Country
护身 護身 hù shēn protection of the body
护世 護世 hù shì protectors of the world / the four deva kings
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
化城 huà chéng manifested city / illusory city
化导 化導 huà dǎo instruct and guide
化度 huà dù convert and liberate / teach and save
化法 huàfǎ doctrines of conversion
huán varnish tree / goldenrain tree
幻师 幻師 huànshī an illusionist / a conjurer
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化人 huàrén a conjured person
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
护持 護持 hùchí Protect and Support
护法 護法 Hùfǎ
 1. to uphold the Dharma
 2. Protecting the Dharma
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì Kindness
huì a religious assembly
慧学 慧學 huì xué Training on Wisdom
慧海 huìhǎi wisdom like the ocean
慧炬 huìjù wisdom torch
慧恺 慧愷 huìkǎi Zhi Kai / Hui Kai
慧命 huìmìng
 1. friend / brother
 2. wisdom-life
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
护者 護者 hùzhě a demon / rākṣasa
a prediction / a prophecy / vyakarana
usnisa / uṣṇīṣa
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
寂光 jì guāng calm and illuminating
jiā school / sect / lineage
jià designation / provisional / conventional term
jiā jia
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
假相 jiǎ xiàng Nominal Form
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
见道 見道 jiàn dào
 1. darśanamārga / path of vision
 2. to see the Way
见地 見地 jiàn dì insight
渐悟 漸悟 jiàn wù gradual enlightenment / gradual awakening
见处 見處 jiànchù dwelling in wrong views
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
讲经 講經 jiǎng jīng
 1. to teach the sutras
 2. to teach sutras
 3. Expounding the Dharma
讲说 講說 jiǎng shuō
 1. to explain / to tell
 2. Explain
讲堂 講堂 jiǎng táng
 1. a lecture hall
 2. lecture hall
讲法 講法 jiǎngfǎ to lecture on the Dharma
讲论 講論 jiǎnglùn upadeśa/ upadesa
教网 教網 jiāo wǎng the net of doctrine
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
憍慢 jiāomàn Arrogance
教授 jiàoshòu Professor
教体 教體 jiāotǐ
 1. body of teachings / corpus
 2. essence of the teachings
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
迦沙 jiāshā kasaya / kaṣāya
加沙 jiāshā kasaya / kaṣāya
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
跏坐 jiāzuò sit with crossed legs / sit in the lotus position
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié a kalpa / an eon
jié gatha / hymn / verse
jié a fetter
jié Outstanding
戒律 jiè lǜ
 1. śīla and vinaya / precepts and rules
 2. Precepts
界系 界繫 jiè xì bound to the three realms
戒相 jiè xiāng different forms of precepts / characteristics of precepts
戒法 jièfǎ the rules of the precepts
结集 結集 jiéjí
 1. Buddhist council
 2. chant / recitation
结界 結界 jiéjiè
 1. boundary / temple boundary / sīmā
 2. Restricted Area
羯磨 jiémó karma
戒师 戒師 jièshī
 1. discipline teacher
 2. Precept Instructor
 3. Precept Master
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱果 解脫果 jiětuōguǒ visaṃyogaphala / disconnection fruition / separation effect
解行 jiěxíng to understand and practice
集结 集結 jíjié Collection
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
极乐 極樂 jílè ultimate bliss
jìn diligence / perseverance
金光明 jīn guāng míng golden light
金口 jīn kǒu words spoken by the emperor
金轮 金輪 jīn lún kancana-mandala / cakra-ratna
jìng Respect
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng Stillness
经本 經本 jīng běn Sutra
净地 淨地 jìng dì a pure location
经教 經教 jīng jiāo teaching of the sūtras
经戒 經戒 jīng jiè sutras and precepts
经录 經錄 Jīng Lù a catalog of sūtras / jinglu
经律论 經律論 jīng lǜ lùn sutra, vinaya, and abhidharma
经疏 經疏 jīng shū sūtra commentary
净修 淨修 jìng xiū proper cultivation
净衣 淨衣 jìng yī pure clothing
经云 經云 jīng yún the sutra says
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚三昧 金剛三昧 jīngāng sānmèi vajrasamādhi
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
经法 經法 jīngfǎ canonical teachings
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
经论 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries
经律 經律 jīnglǜ Collection of Discourses and Collection of Monastic Rules
精舍 jīngshè
 1. vihāra / hermitage
 2. vihara
经行 經行 jīngxíng walking meditation
净业 淨業 jìngyè
 1. pure karma / good karma
 2. Pure Karma
经藏 經藏 jīngzàng sūtra repository / sūtra hall
净住 淨住 jìngzhù fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
静坐 靜坐 jìngzuò to meditate in a sitting position
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
金人 jīnrén golden person / Buddha statue
偈颂 偈頌 jìsòng to chant
九经 九經 jiǔ jīng navāṅga-śāsana / navaṅga-sāsana / nava-vidhaḥ sūtrānto / nine teachings
旧译 舊譯 jiù yì old translation
九部 jiǔbù navaṅga / nine parts
极微 極微 jíwēi atom / particle / paramāṇu
pada
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
句义 句義 jù yì the meaning of a word / the meaning of a sentence
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
觉观 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉意 覺意 juéyì bodhyanga
觉者 覺者 juézhě awakened one
俱舍 jūshě kośa / kosa / container
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开士 開士 kāi shì one on the way to enlightenment / bodhisattva
开显 開顯 kāi xiǎn open up and reveal
客堂 kè táng Reception Hall
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空法 kōng fǎ to regard all things as empty
空有 kōng yǒu
 1. non-existent and existent / emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空净 空淨 kōngjìng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空性 kōngxìng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuān Broad
kuì shame / decorum / propriety
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
赖吒和罗 賴吒和羅 làizhàhéluó rāṣṭrapāla / protector of a kingdom / king
lán a hermitage
Joy
乐说 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
transcendence
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
历劫 歷劫 lì jié to pass through a kalpa
礼请 禮請 lǐ qǐng Request for Teachings
离世间 離世間 lí shìjiān Detachment from the World
利物 lì wù to benefit sentient beings
离欲 離欲 lí yù free of desire
lián Lotus
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两部 兩部 liǎng bù two realms
莲花 蓮花 liánhuā lotus
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
莲座 蓮座 liánzuò lotus throne
料简 料簡 liào jiǎn to expound / to explain / to comment upon
了义 了義 liǎoyì nītārtha / definitive
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
离垢 離垢 lígòu
 1. vimalā / stainless / immaculate
 2. Undefiled
灵感 靈感 línggǎn inspiration
领解 領解 lǐngjiě to understand what is taught / to receive and interpret
灵瑞 靈瑞 língruì udumbara
灵验 靈驗 língyàn efficacious
灵异 靈異 língyì Supernatural
临终 臨終 línzhōng
 1. the final moment of life
 2. Moment of Death
利人 lìrén to benefit people
利师 利師 lìshī ṛṣi
力士 lìshì one of great strength
六根 liù gēn
 1. the six sense organs / sadayatana
 2. Six Faculties
六即 liù jí the six identities
琉璃王 liú lí wáng King Virudhaka
六妙门 六妙門 liù miào mén
 1. six subtle gates / six paths to enlightenment
 2. Six Wondrous Dharma Gates
六情 liù qíng the six sense organs / sadayatana
六时 六時 liù shí the six four hour periods of the day
六通 liù tōng six supernatural powers
六行 liù xíng practice of the six pāramitās
六斋 六齋 liù zhāi six days of abstinence
六法 liùfǎ the six contemplations
琉璃 liúlí lapis lazuli
六识 六識 liùshí the six consciousnesses / the six types of sensory consciousness
六十二见 六十二見 liùshíèr jiàn sixty two views
流通 liútōng
 1. transmission of Buddhist teachings
 2. to transmit and spread
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
利行 lìxíng
 1. altruism
 2. Beneficial Deeds
 3. altruism
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
龙神 龍神 lóng shén dragon spirit
龙象 龍象 lóng xiàng dragon and elephant
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
论疏 論疏 lùn shū Śastra Commentary
轮相 輪相 lúnxiāng stacked rings / wheel
论义 論義 lùnyì upadeśa / upadesa
论议 論議 lùnyì Upadesa (debates) / upadesa / upadeśa
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
罗汉 羅漢 luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
罗门 羅門 luómén Brahman
罗婆 羅婆 luópó an instant / lava
monastic discipline / vinaya
律仪 律儀 lǜ yí
 1. rules and ceremonies
 2. Vinaya and Rules
律师 律師 lǜshī vinaya teacher
马藏 馬藏 mǎcáng hidden like a horse’s
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
滿 mǎn Full
měi Beauty
门人 門人 mén rén
 1. disciple
 2. a hanger-on
mián torpor / drowsiness / middha
miào Wonderful
妙庄严 妙莊嚴 miào zhuāng yán Wondrous Adornment
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
miè the cessation of suffering
灭定 滅定 miè dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
灭度 滅度 Mièdù to extinguish worries and the sea of grief
灭罪 滅罪 mièzuì erase karma from sins
密迹 密跡 mìjì secret tracks
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
明度无极 明度無極 míng dù wú jí prajna-paramita / perfection of wisdom
明法 míng fǎ method of mantras / magic formule
明灯 明燈 míngdēng Bright Lamp
明相 míngxiāng early dawn
秘书 祕書 mìshū Secretary
evil / vice
to rub a monk's head for taking a vow
摩顶 摩頂 mó dǐng
 1. to make a prediction about becoming a Buddha
 2. to lay the hand on the top of the head
魔女 mó nǚ Māra's daughters
摩得勒伽 módelēijiā mātṛkā / matrix / systematized lists
摩德勒伽 módélēijiā mātṛkā / matrix / systematized lists
末法 mòfǎ Age of Declining Dharma / Declining Dharma / The Period of Declining of Dharma
摩诃般若 摩訶般若 móhē bōrě great wisdom / mahāprajñā
摩竭 mójié makara
摩尼 móní mani / jewel / gem
摩尼宝 摩尼寶 mòní bǎo
 1. mani jewel
 2. Mani Pearl
 3. mani-jewel
魔子 mózǐ sons of Mara
all women
木患子 mùhuànzi varnish tree / goldenrain tree
牧牛 mùniú cowherd
那罗陀 那羅陀 nàluótuó naradhara
难思议 難思議 nán sīyì
 1. inconceivable
 2. Inconceivable
内法 內法 nèi fǎ the Buddhadharma / the Dharma
内空 內空 nèikōng empty within
能持 néng chí ability to uphold the precepts
能仁 néng rén great in lovingkindness
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念佛 niàn Fó
 1. to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
 2. to chant Buddha's name
念经 念經 niàn jīng
 1. to chant a sutra
 2. Chanting Sutras
念佛三昧 niànfó sānmèi samādhi of recollecting the Buddha
鸟迹 鳥迹 niǎo jì traces left in the air by a bird
泥犁 nílí hell / niraya
泥梨 nílí hell / niraya
牛王 niúwáng king of bulls
毘摩 pímó dharma
pín to scowl / to knit the brows
pǐn chapter / varga
贫道 貧道 pín dào humble monk
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
毘尼 píní monastic discipline / vinaya
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
破法 pòfǎ to go against the Dharma / to act contrary to the Buddha's teaching
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
普济寺 普濟寺 pǔ jì sì Pu Ji Temple
普遍 pǔbiàn universal
普明 pǔmíng samanta-prabha
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨戒 菩薩戒 púsà jiè Bodhisattva Precepts
菩萨身 菩薩身 púsà shēn bodhisattva's body
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
普通 pǔtōng Ordinary
普贤行 普賢行 pǔxiánxíng the practice of Samantabhadra
七法 qī fǎ seven dharmas / seven teachings
七佛 Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
七经 七經 qī jīng seven Pureland sutras
器世间 器世間 qì shìjiān the material world / the world of living beings
起行 qǐ xíng to start out
qiān Modest
qián Submerge
千佛 qiān fó thousand Buddhas
前世 qián shì former lives
伽蓝 伽藍 qiēlán
 1. sangharama / samgharama / samghārama / temple / monastery
 2. sangha community
契经 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse
起灭 起滅 qǐmiè saṃsāra / life and death
qín diligence / perseverance / vīrya
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
qīng Clear
qíng sentience / cognition
请僧 請僧 qǐng sēng monastics invited to a Dharma service
清修 qīng xiū Pure Practice
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
清信女 qīngxìn nǚ Upasika / a female lay Buddhist
清信士 qīngxìnshì male lay person / upāsaka
请益 請益 qǐngyì Request Teachings
祈求 qíqiú Pray
乞食 qǐshí Begging for Food
kh
clinging / grasping /upādāna
realm / destination
quán expedient
权实 權實 quán shí the expedient and the ultimately true
劝发 勸發 quànfā encouragement
权方便 權方便 quánfāngbiàn upāya / skill in means
劝化 勸化 quànhuà
 1. to persuade to donate
 2. Encourage to Transform
权宜 權宜 quányí skill in means
权智 權智 quánzhì contingent wisdom / expedient wisdom / skill in means
取经 取經 qǔjīng to fetch scriptures
群生 qúnshēng all living beings
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
ràng Give Way
绕佛 繞佛 rào fó to circumambulate the Buddha
Rén Benevolence
人和 rén hé Interpersonal Harmony
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人相 rén xiāng the notion of a person
仁义 仁義 rén yì Benevolence and Righteousness
人间 人間 rénjiān human world
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
róng Tolerance
róng Blend
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入法界 rù fǎjiè to enter in the dharma realm / to perceive the dharma realm through meditation
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
入寂 rù jì to enter into Nirvāṇa
入灭 入滅 rù miè
 1. to enter Nirvāṇa / to pass away
 2. to enter into nirvana
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
入室 rù shì
 1. to enter the master's study
 2. to enter the master's study for examination or instruction
入道 rùdào
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
ruì Auspicious
瑞相 ruìxiāng an auspicious image
入涅 rùniè to enter Nirvāṇa / to pass away
ruò re
如是 rúshì thus, so
儒童 rútóng a young boy
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
如意珠 rúyì zhū mani jewel
bodhisattva
sān
 1. assembly / worship on the four fives
 2. Inquire
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三部 sān bù three divisions
三德 sān dé the three virtues of the Buddha
三等 sān děng
 1. three equal characteristics
 2. three equals
三毒 sān dú three poisons / trivisa
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三佛 sān fó Trikāya / the three bodies of the Buddha
三阶 三階 sān jiē three stages of practice
三经 三經 sān jīng three sutras / group of three scriptures
三礼 三禮 sān lǐ Three Rites
三门 三門 sān mén Three Gates / temple gate / temple
三密 sān mì three mysteries
三千 sān qiān three thousand-fold
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三识 三識 sān shí three levels of consciousness
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三世因果 sān shì yīn guǒ
 1. Karma of the Three Time Periods
 2. Cause and Effect Across the Three Lifetimes
三涂 三塗 sān tú
 1. the three evil rebirths / the three evil realms
 2. the three evil states of existence
三学 三學 sān xué threefold training / triśikṣā
三衣 sān yī the three robes of monk
三欲 sān yù three desires
三藏圣教 三藏聖教 Sān Zàng shèngjiāo Buddhist canon
三祇 sān zhǐ The Three Asankhyeya Kalpas / The Three Kalpas / The Three Asankya-Kalpas
三支 sān zhī three branches
三转 三轉 sān zhuǎn Three Turnings Dharma Wheel
三辈 三輩 sānbèi the three grade of wholesome roots
三观 三觀 sānguān sanguan / threefold contemplation / three insights
三归 三歸 sānguī to take refuge in the Triple Gem
散花 sànhuā scatters flowers
三际 三際 sānjì past, present, and future
三论 三論 sānlùn three treatises
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三行 sānxíng
 1. the three karmas / three set phrase
 2. the three kinds of action
三耶三佛 sānyésānfó samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
三智 sānzhì three kinds of wisdom
萨婆若 薩婆若 sàpóruò sarvajña
form / matter
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
色心 sè xīn form and the formless
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧坊 sēng fāng monastic quarters
僧房 sēng fáng monastic quarters
僧俗 sēng sú monastics and laypeople
僧徒 sēng tú master and disciples
僧宝 僧寶 sēngbǎo the jewel of the monastic community
僧侣 僧侶 sēnglǚ
 1. Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. monastic
僧尼 sēngní
 1. a Buddhist nun
 2. monks and nuns
僧正 sēngzhèng sōjō
僧祇 sēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
僧众 僧眾 sēngzhòng the monastic community / the sangha
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
沙门果 沙門果 shāmén guǒ the fruit of śramaṇa practice
沙弥 沙彌 shāmí
 1. Sramanera / śrāmaṇera / a novice Buddhist monk
 2. sramanera
沙弥十戒 沙彌十戒 shāmí shí jiè the ten precepts for novice monks
沙弥尼 沙彌尼 shāmíní
 1. Sramanerika / a novice Buddhist nun
 2. sramaneri
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
shàn meditative concentration / dhyāna / jhāna
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善见 善見 shàn jiàn skillful vision / keen sighted
善神 shàn shén benevolent spirits
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
上供 shàng gòng to offer / to make an offering
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上人 shàngrén
 1. shangren / senior monastic
 2. supreme teacher
上座 shàngzuò sthavira / elder
善权 善權 shànquán upāyakauśalya / kauśalya / skill in means
善权方便 善權方便 shànquán fāngbiàn upāya-kauśalya / skill in means
善人 shànrén a wholesome person / a good person
善思 shànsī thoughtfulness / wholesome thinking
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
少善 shǎo shàn little virtue
烧香 燒香 shāo xiāng
 1. to burn incense
 2. to burn incense
沙汰 shātài elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舍家 捨家 shějiā to become a monk or nun
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
阇梨 闍梨 shélí ācārya / teacher
shēn body / kāya
shèn Cautious
深妙 shēn miào profound / deep and subtle
深义 深義 shēn yì profound meaning
阇那 闍那 shénà jnana
shēng birth
圣凡 聖凡 shèng fán
 1. sage and common person
 2. sage and ordinary
圣僧 聖僧 shèng sēng noble community / community of noble ones / āryasaṃgha / aryasamgha
生身 shēng shēn the physical body of a Buddha
生天 shēng tiān highest rebirth
圣教 聖教 shèngjiāo sacred teachings
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
圣心 聖心 shèngxīn holy mind / Buddha mind
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
神明 shénmíng god, deity
身命 shēnmìng body and life
身入 shēnrù the sense of touch
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神识 神識 shénshí soul
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神通变化 神通變化 shéntōng biànhuà supernatural powers of transformation
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
摄心 攝心 shèxīn to concentrate
shì loka / a world
shī the practice of selfless giving / dāna
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shí Real
shī master
释道 釋道 Shì Dào Buddhism and Taoism
十德 shí dé ten virtues
十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi
释典 釋典 shì diǎn Buddhist doctrine / sutras
十恶 十惡 shí è the ten evils
十二部经 十二部經 shí èr bù jīng Twelve Divisions of Sutras / dvādaśaṅga / the twelve divisions of Buddhist literature
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十法 shí fǎ ten rules / perfecting of the ten rules
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十方三世 shí fāng sān shì Ten Directions and Three Periods of Time
十佛名 shí fó míng ten Buddha names / to chant the name of the Buddha ten times
十戒 shí jiè ten 0recepts
食肉 shí ròu to eat meat / meat permitted for eating
十善十恶 十善十惡 shí shàn shí è the ten virtues and ten evils
施物 shī wù The Gift
释疑 釋疑 shì yí explanation of doubts
世智 shì zhì worldly knowledge / secular understanding
释种 釋種 shì zhǒng Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha
释子 釋子 shì zǐ sons of Śākyamuni / disciples of the Buddha
十八部 shíbā bù eighteen schools of Hīnayāna
十二部 shíèrbù Twelve Divisions of Sutras
实法 實法 shífǎ true teachings
世法 shìfǎ ordinary dharmas
十法住 shífǎ zhù ten abodes
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世间 世間 shìjiān world
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
十六行 shíliù xíng sixteen forms of practice
十六谛 十六諦 shíliùdì sixteen forms of practice of the Four Nobles Truths
十善 shíshàn the ten virtues
识身 識身 shíshēn mind and body
施食 shīshí
 1. to give food
 2. Food Bestowal
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
事相 shìxiāng phenomenon
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
实性 實性 shíxìng true nature / tathatā
施主 shīzhǔ
 1. an alms giver / a donor
 2. benefactor
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
shòu feelings / sensations
受法 shòu fǎ to receive the precept
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
受记 受記 shòu jì
 1. a prediction / vyakarana
 2. to receive a prediction
受戒 shòu jiè
 1. to take precepts
 2. Take the Precepts
受五戒 shòu wǔ jiè to take the Five Precepts
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
受具 shòujù to obtain full ordination
首陀 shǒutuó sudra / shudra / slave class
授与 授與 shòuyǔ to award / to confer
shù Forgiveness
数法 數法 shù fǎ enumerating dharmas
水上泡 shuǐ shàng pào bubble on the water
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
书写 書寫 shūxiě to copy
temple / monastery / vihāra
 1. volition / cetanā
 2. Think
 1. to appear
 2. pseudo
四禅 四禪 sì chán
 1. the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas
 2. fourth dhyāna / fourth jhāna
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
死海 sǐ hǎi the endless sea of Saṃsāra
四角 Sì Jiǎo the four corners (of a rectangle) / the eaves that the four corners of a building
四句 sì jù four verses / four phrases
四门 四門 sì mén the four schools of thought / four classifications of teaching
四念 sì niàn The Four Bases of Mindfulness
四念处 四念處 sì niàn chù the four bases of mindfulness
四十八单 四十八單 sì shí bā dān Forty-Eight Positions
四事供养 四事供養 sì shì gōngyǎng the Four Offerings
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
四悉檀 sì xītán Four Modes of Teaching / the four methods of teaching / four siddhantas
四宗 sì zōng four kinds of logical inference
四辈 四輩 sìbèi four grades / four groups
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
四惑 sìhuò four mental afflictions / four klesas
寺僧 sìsēng Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
四事 sìshì the four necessities
四天 sìtiān four kinds of heaven
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
四夷 sìyí four rules for expulsion from the saṃgha / four pārājikas
寺中 sìzhōng within a temple
sòng 1. ode; 2. praise
诵戒 誦戒 sòng jiè Chant the Precepts
诵经 誦經 sòngjīng
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
宿 from former lives
inherited
随分 隨分 suí fēn
 1. according to the part assigned / according to lot
 2. according to ability
 3. according to (one's) allotment
随缘 隨緣 suí yuán
 1. to act in accordance with causes and conditions
 2. Follow Conditions
 3. to accord with conditions
随宜 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所藏 suǒcáng the thing stored
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
俗姓 súxìng secular surname
a pagoda / a stupa
tài Prosperous
胎藏 tāicáng womb
tán dana / the practice of giving / generosity
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
昙摩 曇摩 tánmó dharma
檀特罗 檀特羅 tántéluó tantra
昙无 曇無 tánwú dharma
檀越 tányuè an alms giver / a donor
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天龙 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods
天乐 天樂 tiān yuè heavenly music
天尊 tiān zūn most honoured among devas
天台四教 tiāntái sì jiào four types of transformative teaching as classified by the Tiantai school / Tiantai sijiao
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
提舍 tíshè to ferry by teaching
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通教 tōng jiào common teachings / tongjiao
通利 tōng lì sharp intelligence
童真 tóng zhēn having the simplicity of a child / kumārabhūta
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
头陀 頭陀 tóutuó
 1. elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
 2. austerities
an evil state of existence
涂身 塗身 tú shēn to apply makeup
徒众 徒眾 tú zhòng a group of disciples
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance
托生 託生 tuōshēng to be conceived from Heaven