Glossary and Vocabulary for Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 大方等大集經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 4634 to go; to 我於往昔與汝二人
2 4634 to rely on; to depend on 我於往昔與汝二人
3 4634 Yu 我於往昔與汝二人
4 4634 a crow 我於往昔與汝二人
5 4262 zhě ca 欲斷本罪者
6 3724 wéi to act as; to serve 心所動為本罪轉得因緣
7 3724 wéi to change into; to become 心所動為本罪轉得因緣
8 3724 wéi to be; is 心所動為本罪轉得因緣
9 3724 wéi to do 心所動為本罪轉得因緣
10 3724 wèi to support; to help 心所動為本罪轉得因緣
11 3724 wéi to govern 心所動為本罪轉得因緣
12 3724 wèi to be; bhū 心所動為本罪轉得因緣
13 3234 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得定意不久
14 3234 děi to want to; to need to 得定意不久
15 3234 děi must; ought to 得定意不久
16 3234 de 得定意不久
17 3234 de infix potential marker 得定意不久
18 3234 to result in 得定意不久
19 3234 to be proper; to fit; to suit 得定意不久
20 3234 to be satisfied 得定意不久
21 3234 to be finished 得定意不久
22 3234 děi satisfying 得定意不久
23 3234 to contract 得定意不久
24 3234 to hear 得定意不久
25 3234 to have; there is 得定意不久
26 3234 marks time passed 得定意不久
27 3234 obtain; attain; prāpta 得定意不久
28 3096 néng can; able 寧能自知日長幾分
29 3096 néng ability; capacity 寧能自知日長幾分
30 3096 néng a mythical bear-like beast 寧能自知日長幾分
31 3096 néng energy 寧能自知日長幾分
32 3096 néng function; use 寧能自知日長幾分
33 3096 néng talent 寧能自知日長幾分
34 3096 néng expert at 寧能自知日長幾分
35 3096 néng to be in harmony 寧能自知日長幾分
36 3096 néng to tend to; to care for 寧能自知日長幾分
37 3096 néng to reach; to arrive at 寧能自知日長幾分
38 3096 néng to be able; śak 寧能自知日長幾分
39 3080 infix potential marker 用菩薩坐不校計斷生死
40 2690 一切 yīqiè temporary 我一切不墮罪中
41 2690 一切 yīqiè the same 我一切不墮罪中
42 2606 self 我何因緣本罪不斷
43 2606 [my] dear 我何因緣本罪不斷
44 2606 Wo 我何因緣本罪不斷
45 2606 self; atman; attan 我何因緣本罪不斷
46 2606 ga 我何因緣本罪不斷
47 2557 míng fame; renown; reputation 我日自行採眾華名香
48 2557 míng a name; personal name; designation 我日自行採眾華名香
49 2557 míng rank; position 我日自行採眾華名香
50 2557 míng an excuse 我日自行採眾華名香
51 2557 míng life 我日自行採眾華名香
52 2557 míng to name; to call 我日自行採眾華名香
53 2557 míng to express; to describe 我日自行採眾華名香
54 2557 míng to be called; to have the name 我日自行採眾華名香
55 2557 míng to own; to possess 我日自行採眾華名香
56 2557 míng famous; renowned 我日自行採眾華名香
57 2557 míng moral 我日自行採眾華名香
58 2557 míng name; naman 我日自行採眾華名香
59 2557 míng fame; renown; yasas 我日自行採眾華名香
60 2487 Kangxi radical 71 見薜荔餓鬼無所食
61 2487 to not have; without 見薜荔餓鬼無所食
62 2487 mo 見薜荔餓鬼無所食
63 2487 to not have 見薜荔餓鬼無所食
64 2487 Wu 見薜荔餓鬼無所食
65 2487 mo 見薜荔餓鬼無所食
66 2477 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩坐禪數息不得定意
67 2477 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩坐禪數息不得定意
68 2477 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩坐禪數息不得定意
69 2357 suǒ a few; various; some 菩薩意所動得因緣
70 2357 suǒ a place; a location 菩薩意所動得因緣
71 2357 suǒ indicates a passive voice 菩薩意所動得因緣
72 2357 suǒ an ordinal number 菩薩意所動得因緣
73 2357 suǒ meaning 菩薩意所動得因緣
74 2357 suǒ garrison 菩薩意所動得因緣
75 2357 suǒ place; pradeśa 菩薩意所動得因緣
76 2319 zhī to go 十方菩薩品之二
77 2319 zhī to arrive; to go 十方菩薩品之二
78 2319 zhī is 十方菩薩品之二
79 2319 zhī to use 十方菩薩品之二
80 2319 zhī Zhi 十方菩薩品之二
81 2213 眾生 zhòngshēng all living things 猶故未能滿昔本願成熟眾生
82 2213 眾生 zhòngshēng living things other than people 猶故未能滿昔本願成熟眾生
83 2213 眾生 zhòngshēng sentient beings 猶故未能滿昔本願成熟眾生
84 2213 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 猶故未能滿昔本願成熟眾生
85 2057 yán to speak; to say; said 諸菩薩皆稽首言
86 2057 yán language; talk; words; utterance; speech 諸菩薩皆稽首言
87 2057 yán Kangxi radical 149 諸菩薩皆稽首言
88 2057 yán phrase; sentence 諸菩薩皆稽首言
89 2057 yán a word; a syllable 諸菩薩皆稽首言
90 2057 yán a theory; a doctrine 諸菩薩皆稽首言
91 2057 yán to regard as 諸菩薩皆稽首言
92 2057 yán to act as 諸菩薩皆稽首言
93 2057 yán word; vacana 諸菩薩皆稽首言
94 2057 yán speak; vad 諸菩薩皆稽首言
95 1920 xīn heart [organ] 汝曹心寧轉不
96 1920 xīn Kangxi radical 61 汝曹心寧轉不
97 1920 xīn mind; consciousness 汝曹心寧轉不
98 1920 xīn the center; the core; the middle 汝曹心寧轉不
99 1920 xīn one of the 28 star constellations 汝曹心寧轉不
100 1920 xīn heart 汝曹心寧轉不
101 1920 xīn emotion 汝曹心寧轉不
102 1920 xīn intention; consideration 汝曹心寧轉不
103 1920 xīn disposition; temperament 汝曹心寧轉不
104 1920 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 汝曹心寧轉不
105 1855 to use; to grasp 諸菩薩以精還應戒便進行入道
106 1855 to rely on 諸菩薩以精還應戒便進行入道
107 1855 to regard 諸菩薩以精還應戒便進行入道
108 1855 to be able to 諸菩薩以精還應戒便進行入道
109 1855 to order; to command 諸菩薩以精還應戒便進行入道
110 1855 used after a verb 諸菩薩以精還應戒便進行入道
111 1855 a reason; a cause 諸菩薩以精還應戒便進行入道
112 1855 Israel 諸菩薩以精還應戒便進行入道
113 1855 Yi 諸菩薩以精還應戒便進行入道
114 1855 use; yogena 諸菩薩以精還應戒便進行入道
115 1851 Yi 沙門亦不使生
116 1847 method; way 便應菩薩法
117 1847 France 便應菩薩法
118 1847 the law; rules; regulations 便應菩薩法
119 1847 the teachings of the Buddha; Dharma 便應菩薩法
120 1847 a standard; a norm 便應菩薩法
121 1847 an institution 便應菩薩法
122 1847 to emulate 便應菩薩法
123 1847 magic; a magic trick 便應菩薩法
124 1847 punishment 便應菩薩法
125 1847 Fa 便應菩薩法
126 1847 a precedent 便應菩薩法
127 1847 a classification of some kinds of Han texts 便應菩薩法
128 1847 relating to a ceremony or rite 便應菩薩法
129 1847 Dharma 便應菩薩法
130 1847 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 便應菩薩法
131 1847 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 便應菩薩法
132 1847 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 便應菩薩法
133 1847 quality; characteristic 便應菩薩法
134 1789 to go back; to return 願佛當復為我解當來生死罪
135 1789 to resume; to restart 願佛當復為我解當來生死罪
136 1789 to do in detail 願佛當復為我解當來生死罪
137 1789 to restore 願佛當復為我解當來生死罪
138 1789 to respond; to reply to 願佛當復為我解當來生死罪
139 1789 Fu; Return 願佛當復為我解當來生死罪
140 1789 to retaliate; to reciprocate 願佛當復為我解當來生死罪
141 1789 to avoid forced labor or tax 願佛當復為我解當來生死罪
142 1789 Fu 願佛當復為我解當來生死罪
143 1789 doubled; to overlapping; folded 願佛當復為我解當來生死罪
144 1789 a lined garment with doubled thickness 願佛當復為我解當來生死罪
145 1759 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我聞佛所說
146 1759 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我聞佛所說
147 1759 shuì to persuade 我聞佛所說
148 1759 shuō to teach; to recite; to explain 我聞佛所說
149 1759 shuō a doctrine; a theory 我聞佛所說
150 1759 shuō to claim; to assert 我聞佛所說
151 1759 shuō allocution 我聞佛所說
152 1759 shuō to criticize; to scold 我聞佛所說
153 1759 shuō to indicate; to refer to 我聞佛所說
154 1759 shuō speach; vāda 我聞佛所說
155 1759 shuō to speak; bhāṣate 我聞佛所說
156 1759 shuō to instruct 我聞佛所說
157 1739 zuò to do 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
158 1739 zuò to act as; to serve as 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
159 1739 zuò to start 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
160 1739 zuò a writing; a work 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
161 1739 zuò to dress as; to be disguised as 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
162 1739 zuō to create; to make 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
163 1739 zuō a workshop 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
164 1739 zuō to write; to compose 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
165 1739 zuò to rise 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
166 1739 zuò to be aroused 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
167 1739 zuò activity; action; undertaking 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
168 1739 zuò to regard as 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
169 1739 zuò action; kāraṇa 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
170 1710 to reach 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
171 1710 to attain 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
172 1710 to understand 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
173 1710 able to be compared to; to catch up with 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
174 1710 to be involved with; to associate with 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
175 1710 passing of a feudal title from elder to younger brother 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
176 1710 and; ca; api 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
177 1682 ér Kangxi radical 126 受行而去
178 1682 ér as if; to seem like 受行而去
179 1682 néng can; able 受行而去
180 1682 ér whiskers on the cheeks; sideburns 受行而去
181 1682 ér to arrive; up to 受行而去
182 1655 zhōng middle 眼所見中色為本
183 1655 zhōng medium; medium sized 眼所見中色為本
184 1655 zhōng China 眼所見中色為本
185 1655 zhòng to hit the mark 眼所見中色為本
186 1655 zhōng midday 眼所見中色為本
187 1655 zhōng inside 眼所見中色為本
188 1655 zhōng during 眼所見中色為本
189 1655 zhōng Zhong 眼所見中色為本
190 1655 zhōng intermediary 眼所見中色為本
191 1655 zhōng half 眼所見中色為本
192 1655 zhòng to reach; to attain 眼所見中色為本
193 1655 zhòng to suffer; to infect 眼所見中色為本
194 1655 zhòng to obtain 眼所見中色為本
195 1655 zhòng to pass an exam 眼所見中色為本
196 1655 zhōng middle 眼所見中色為本
197 1635 děng et cetera; and so on 為何等為百八淨
198 1635 děng to wait 為何等為百八淨
199 1635 děng to be equal 為何等為百八淨
200 1635 děng degree; level 為何等為百八淨
201 1635 děng to compare 為何等為百八淨
202 1635 děng same; equal; sama 為何等為百八淨
203 1620 Kangxi radical 49 我已解因緣
204 1620 to bring to an end; to stop 我已解因緣
205 1620 to complete 我已解因緣
206 1620 to demote; to dismiss 我已解因緣
207 1620 to recover from an illness 我已解因緣
208 1620 former; pūrvaka 我已解因緣
209 1572 Buddha; Awakened One 佛告諸菩薩
210 1572 relating to Buddhism 佛告諸菩薩
211 1572 a statue or image of a Buddha 佛告諸菩薩
212 1572 a Buddhist text 佛告諸菩薩
213 1572 to touch; to stroke 佛告諸菩薩
214 1572 Buddha 佛告諸菩薩
215 1572 Buddha; Awakened One 佛告諸菩薩
216 1538 爾時 ěr shí at that time 爾時
217 1538 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
218 1517 shí time; a point or period of time 沙門當髠頭剔鬚時
219 1517 shí a season; a quarter of a year 沙門當髠頭剔鬚時
220 1517 shí one of the 12 two-hour periods of the day 沙門當髠頭剔鬚時
221 1517 shí fashionable 沙門當髠頭剔鬚時
222 1517 shí fate; destiny; luck 沙門當髠頭剔鬚時
223 1517 shí occasion; opportunity; chance 沙門當髠頭剔鬚時
224 1517 shí tense 沙門當髠頭剔鬚時
225 1517 shí particular; special 沙門當髠頭剔鬚時
226 1517 shí to plant; to cultivate 沙門當髠頭剔鬚時
227 1517 shí an era; a dynasty 沙門當髠頭剔鬚時
228 1517 shí time [abstract] 沙門當髠頭剔鬚時
229 1517 shí seasonal 沙門當髠頭剔鬚時
230 1517 shí to wait upon 沙門當髠頭剔鬚時
231 1517 shí hour 沙門當髠頭剔鬚時
232 1517 shí appropriate; proper; timely 沙門當髠頭剔鬚時
233 1517 shí Shi 沙門當髠頭剔鬚時
234 1517 shí a present; currentlt 沙門當髠頭剔鬚時
235 1517 shí time; kāla 沙門當髠頭剔鬚時
236 1517 shí at that time; samaya 沙門當髠頭剔鬚時
237 1517 zhī to know 我不能還自具分別知多少
238 1517 zhī to comprehend 我不能還自具分別知多少
239 1517 zhī to inform; to tell 我不能還自具分別知多少
240 1517 zhī to administer 我不能還自具分別知多少
241 1517 zhī to distinguish; to discern 我不能還自具分別知多少
242 1517 zhī to be close friends 我不能還自具分別知多少
243 1517 zhī to feel; to sense; to perceive 我不能還自具分別知多少
244 1517 zhī to receive; to entertain 我不能還自具分別知多少
245 1517 zhī knowledge 我不能還自具分別知多少
246 1517 zhī consciousness; perception 我不能還自具分別知多少
247 1517 zhī a close friend 我不能還自具分別知多少
248 1517 zhì wisdom 我不能還自具分別知多少
249 1517 zhì Zhi 我不能還自具分別知多少
250 1517 zhī Understanding 我不能還自具分別知多少
251 1517 zhī know; jña 我不能還自具分別知多少
252 1503 xíng to walk 諸菩薩即稽首慚受行
253 1503 xíng capable; competent 諸菩薩即稽首慚受行
254 1503 háng profession 諸菩薩即稽首慚受行
255 1503 xíng Kangxi radical 144 諸菩薩即稽首慚受行
256 1503 xíng to travel 諸菩薩即稽首慚受行
257 1503 xìng actions; conduct 諸菩薩即稽首慚受行
258 1503 xíng to do; to act; to practice 諸菩薩即稽首慚受行
259 1503 xíng all right; OK; okay 諸菩薩即稽首慚受行
260 1503 háng horizontal line 諸菩薩即稽首慚受行
261 1503 héng virtuous deeds 諸菩薩即稽首慚受行
262 1503 hàng a line of trees 諸菩薩即稽首慚受行
263 1503 hàng bold; steadfast 諸菩薩即稽首慚受行
264 1503 xíng to move 諸菩薩即稽首慚受行
265 1503 xíng to put into effect; to implement 諸菩薩即稽首慚受行
266 1503 xíng travel 諸菩薩即稽首慚受行
267 1503 xíng to circulate 諸菩薩即稽首慚受行
268 1503 xíng running script; running script 諸菩薩即稽首慚受行
269 1503 xíng temporary 諸菩薩即稽首慚受行
270 1503 háng rank; order 諸菩薩即稽首慚受行
271 1503 háng a business; a shop 諸菩薩即稽首慚受行
272 1503 xíng to depart; to leave 諸菩薩即稽首慚受行
273 1503 xíng to experience 諸菩薩即稽首慚受行
274 1503 xíng path; way 諸菩薩即稽首慚受行
275 1503 xíng xing; ballad 諸菩薩即稽首慚受行
276 1503 xíng Xing 諸菩薩即稽首慚受行
277 1503 xíng Practice 諸菩薩即稽首慚受行
278 1503 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 諸菩薩即稽首慚受行
279 1503 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 諸菩薩即稽首慚受行
280 1499 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊告功德天言
281 1499 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊告功德天言
282 1407 如來 rúlái Tathagata 於如來所無有信心
283 1407 如來 Rúlái Tathagata 於如來所無有信心
284 1407 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 於如來所無有信心
285 1399 lìng to make; to cause to be; to lead 故令本罪不斷
286 1399 lìng to issue a command 故令本罪不斷
287 1399 lìng rules of behavior; customs 故令本罪不斷
288 1399 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 故令本罪不斷
289 1399 lìng a season 故令本罪不斷
290 1399 lìng respected; good reputation 故令本罪不斷
291 1399 lìng good 故令本罪不斷
292 1399 lìng pretentious 故令本罪不斷
293 1399 lìng a transcending state of existence 故令本罪不斷
294 1399 lìng a commander 故令本罪不斷
295 1399 lìng a commanding quality; an impressive character 故令本罪不斷
296 1399 lìng lyrics 故令本罪不斷
297 1399 lìng Ling 故令本罪不斷
298 1399 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 故令本罪不斷
299 1376 xiū to decorate; to embellish 如是則能修滿四念處及三解脫門
300 1376 xiū to study; to cultivate 如是則能修滿四念處及三解脫門
301 1376 xiū to repair 如是則能修滿四念處及三解脫門
302 1376 xiū long; slender 如是則能修滿四念處及三解脫門
303 1376 xiū to write; to compile 如是則能修滿四念處及三解脫門
304 1376 xiū to build; to construct; to shape 如是則能修滿四念處及三解脫門
305 1376 xiū to practice 如是則能修滿四念處及三解脫門
306 1376 xiū to cut 如是則能修滿四念處及三解脫門
307 1376 xiū virtuous; wholesome 如是則能修滿四念處及三解脫門
308 1376 xiū a virtuous person 如是則能修滿四念處及三解脫門
309 1376 xiū Xiu 如是則能修滿四念處及三解脫門
310 1376 xiū to unknot 如是則能修滿四念處及三解脫門
311 1376 xiū to prepare; to put in order 如是則能修滿四念處及三解脫門
312 1376 xiū excellent 如是則能修滿四念處及三解脫門
313 1376 xiū to perform [a ceremony] 如是則能修滿四念處及三解脫門
314 1376 xiū Cultivation 如是則能修滿四念處及三解脫門
315 1376 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 如是則能修滿四念處及三解脫門
316 1376 xiū pratipanna; spiritual practice 如是則能修滿四念處及三解脫門
317 1333 善男子 shàn nánzi good men 善男子
318 1333 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
319 1320 Qi 如是菩薩未可自怙其善
320 1295 jiàn to see 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
321 1295 jiàn opinion; view; understanding 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
322 1295 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
323 1295 jiàn refer to; for details see 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
324 1295 jiàn to listen to 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
325 1295 jiàn to meet 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
326 1295 jiàn to receive (a guest) 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
327 1295 jiàn let me; kindly 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
328 1295 jiàn Jian 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
329 1295 xiàn to appear 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
330 1295 xiàn to introduce 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
331 1295 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
332 1272 rén person; people; a human being 譬如人語有聲不可見
333 1272 rén Kangxi radical 9 譬如人語有聲不可見
334 1272 rén a kind of person 譬如人語有聲不可見
335 1272 rén everybody 譬如人語有聲不可見
336 1272 rén adult 譬如人語有聲不可見
337 1272 rén somebody; others 譬如人語有聲不可見
338 1272 rén an upright person 譬如人語有聲不可見
339 1272 rén person; manuṣya 譬如人語有聲不可見
340 1247 shēng to be born; to give birth 沙門不願使生
341 1247 shēng to live 沙門不願使生
342 1247 shēng raw 沙門不願使生
343 1247 shēng a student 沙門不願使生
344 1247 shēng life 沙門不願使生
345 1247 shēng to produce; to give rise 沙門不願使生
346 1247 shēng alive 沙門不願使生
347 1247 shēng a lifetime 沙門不願使生
348 1247 shēng to initiate; to become 沙門不願使生
349 1247 shēng to grow 沙門不願使生
350 1247 shēng unfamiliar 沙門不願使生
351 1247 shēng not experienced 沙門不願使生
352 1247 shēng hard; stiff; strong 沙門不願使生
353 1247 shēng having academic or professional knowledge 沙門不願使生
354 1247 shēng a male role in traditional theatre 沙門不願使生
355 1247 shēng gender 沙門不願使生
356 1247 shēng to develop; to grow 沙門不願使生
357 1247 shēng to set up 沙門不願使生
358 1247 shēng a prostitute 沙門不願使生
359 1247 shēng a captive 沙門不願使生
360 1247 shēng a gentleman 沙門不願使生
361 1247 shēng Kangxi radical 100 沙門不願使生
362 1247 shēng unripe 沙門不願使生
363 1247 shēng nature 沙門不願使生
364 1247 shēng to inherit; to succeed 沙門不願使生
365 1247 shēng destiny 沙門不願使生
366 1247 shēng birth 沙門不願使生
367 1235 desire 欲斷本罪者
368 1235 to desire; to wish 欲斷本罪者
369 1235 to desire; to intend 欲斷本罪者
370 1235 lust 欲斷本罪者
371 1235 desire; intention; wish; kāma 欲斷本罪者
372 1185 shēn human body; torso 轉入身
373 1185 shēn Kangxi radical 158 轉入身
374 1185 shēn self 轉入身
375 1185 shēn life 轉入身
376 1185 shēn an object 轉入身
377 1185 shēn a lifetime 轉入身
378 1185 shēn moral character 轉入身
379 1185 shēn status; identity; position 轉入身
380 1185 shēn pregnancy 轉入身
381 1185 juān India 轉入身
382 1185 shēn body; kāya 轉入身
383 1167 zhù to dwell; to live; to reside 汝亦住於功德之處
384 1167 zhù to stop; to halt 汝亦住於功德之處
385 1167 zhù to retain; to remain 汝亦住於功德之處
386 1167 zhù to lodge at [temporarily] 汝亦住於功德之處
387 1167 zhù verb complement 汝亦住於功德之處
388 1167 zhù attaching; abiding; dwelling on 汝亦住於功德之處
389 1083 guān to look at; to watch; to observe 觀諸惡法猶如明鏡
390 1083 guàn Taoist monastery; monastery 觀諸惡法猶如明鏡
391 1083 guān to display; to show; to make visible 觀諸惡法猶如明鏡
392 1083 guān Guan 觀諸惡法猶如明鏡
393 1083 guān appearance; looks 觀諸惡法猶如明鏡
394 1083 guān a sight; a view; a vista 觀諸惡法猶如明鏡
395 1083 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀諸惡法猶如明鏡
396 1083 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀諸惡法猶如明鏡
397 1083 guàn an announcement 觀諸惡法猶如明鏡
398 1083 guàn a high tower; a watchtower 觀諸惡法猶如明鏡
399 1083 guān Surview 觀諸惡法猶如明鏡
400 1083 guān Observe 觀諸惡法猶如明鏡
401 1083 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀諸惡法猶如明鏡
402 1083 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀諸惡法猶如明鏡
403 1083 guān recollection; anusmrti 觀諸惡法猶如明鏡
404 1083 guān viewing; avaloka 觀諸惡法猶如明鏡
405 1080 fēi Kangxi radical 175 所有依佛出家若器非器
406 1080 fēi wrong; bad; untruthful 所有依佛出家若器非器
407 1080 fēi different 所有依佛出家若器非器
408 1080 fēi to not be; to not have 所有依佛出家若器非器
409 1080 fēi to violate; to be contrary to 所有依佛出家若器非器
410 1080 fēi Africa 所有依佛出家若器非器
411 1080 fēi to slander 所有依佛出家若器非器
412 1080 fěi to avoid 所有依佛出家若器非器
413 1080 fēi must 所有依佛出家若器非器
414 1080 fēi an error 所有依佛出家若器非器
415 1080 fēi a problem; a question 所有依佛出家若器非器
416 1080 fēi evil 所有依佛出家若器非器
417 1038 to know; to learn about; to comprehend 行道不能悉隨行
418 1038 detailed 行道不能悉隨行
419 1038 to elaborate; to expound 行道不能悉隨行
420 1038 to exhaust; to use up 行道不能悉隨行
421 1038 strongly 行道不能悉隨行
422 1038 Xi 行道不能悉隨行
423 1038 all; kṛtsna 行道不能悉隨行
424 1002 jīn today; present; now 我今作釋迦文佛
425 1002 jīn Jin 我今作釋迦文佛
426 1002 jīn modern 我今作釋迦文佛
427 1002 jīn now; adhunā 我今作釋迦文佛
428 978 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 汝今乃有如是無量諸大菩薩以為善友
429 978 無量 wúliàng immeasurable 汝今乃有如是無量諸大菩薩以為善友
430 978 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 汝今乃有如是無量諸大菩薩以為善友
431 978 無量 wúliàng Atula 汝今乃有如是無量諸大菩薩以為善友
432 968 to be near by; to be close to 諸菩薩即稽首慚受行
433 968 at that time 諸菩薩即稽首慚受行
434 968 to be exactly the same as; to be thus 諸菩薩即稽首慚受行
435 968 supposed; so-called 諸菩薩即稽首慚受行
436 968 to arrive at; to ascend 諸菩薩即稽首慚受行
437 891 無有 wú yǒu there is not 見是曹人死生五道苦痛無有斷絕
438 891 無有 wú yǒu non-existence 見是曹人死生五道苦痛無有斷絕
439 889 shòu to suffer; to be subjected to 諸菩薩即稽首慚受行
440 889 shòu to transfer; to confer 諸菩薩即稽首慚受行
441 889 shòu to receive; to accept 諸菩薩即稽首慚受行
442 889 shòu to tolerate 諸菩薩即稽首慚受行
443 889 shòu feelings; sensations 諸菩薩即稽首慚受行
444 888 xiàng to observe; to assess 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
445 888 xiàng appearance; portrait; picture 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
446 888 xiàng countenance; personage; character; disposition 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
447 888 xiàng to aid; to help 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
448 888 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
449 888 xiàng a sign; a mark; appearance 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
450 888 xiāng alternately; in turn 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
451 888 xiāng Xiang 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
452 888 xiāng form substance 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
453 888 xiāng to express 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
454 888 xiàng to choose 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
455 888 xiāng Xiang 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
456 888 xiāng an ancient musical instrument 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
457 888 xiāng the seventh lunar month 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
458 888 xiāng to compare 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
459 888 xiàng to divine 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
460 888 xiàng to administer 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
461 888 xiàng helper for a blind person 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
462 888 xiāng rhythm [music] 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
463 888 xiāng the upper frets of a pipa 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
464 888 xiāng coralwood 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
465 888 xiàng ministry 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
466 888 xiàng to supplement; to enhance 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
467 888 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
468 888 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
469 888 xiàng sign; mark; liṅga 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
470 888 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
471 874 sān three 三者
472 874 sān third 三者
473 874 sān more than two 三者
474 874 sān very few 三者
475 874 sān San 三者
476 874 sān three; tri 三者
477 874 sān sa 三者
478 874 sān three kinds; trividha 三者
479 866 niàn to read aloud 若菩薩心有所念
480 866 niàn to remember; to expect 若菩薩心有所念
481 866 niàn to miss 若菩薩心有所念
482 866 niàn to consider 若菩薩心有所念
483 866 niàn to recite; to chant 若菩薩心有所念
484 866 niàn to show affection for 若菩薩心有所念
485 866 niàn a thought; an idea 若菩薩心有所念
486 866 niàn twenty 若菩薩心有所念
487 866 niàn memory 若菩薩心有所念
488 866 niàn an instant 若菩薩心有所念
489 866 niàn Nian 若菩薩心有所念
490 866 niàn mindfulness; smrti 若菩薩心有所念
491 866 niàn a thought; citta 若菩薩心有所念
492 861 Ru River 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
493 861 Ru 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
494 856 grandmother 薩耽婆步闍
495 856 old woman 薩耽婆步闍
496 856 bha 薩耽婆步闍
497 841 to leave; to depart; to go away; to part 菩薩已能當能忍持戒不離戒
498 841 a mythical bird 菩薩已能當能忍持戒不離戒
499 841 li; one of the eight divinatory trigrams 菩薩已能當能忍持戒不離戒
500 841 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 菩薩已能當能忍持戒不離戒

Frequencies of all Words

Top 1048

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 5688 shì is; are; am; to be 菩薩要當斷是盛百八生死
2 5688 shì is exactly 菩薩要當斷是盛百八生死
3 5688 shì is suitable; is in contrast 菩薩要當斷是盛百八生死
4 5688 shì this; that; those 菩薩要當斷是盛百八生死
5 5688 shì really; certainly 菩薩要當斷是盛百八生死
6 5688 shì correct; yes; affirmative 菩薩要當斷是盛百八生死
7 5688 shì true 菩薩要當斷是盛百八生死
8 5688 shì is; has; exists 菩薩要當斷是盛百八生死
9 5688 shì used between repetitions of a word 菩薩要當斷是盛百八生死
10 5688 shì a matter; an affair 菩薩要當斷是盛百八生死
11 5688 shì Shi 菩薩要當斷是盛百八生死
12 5688 shì is; bhū 菩薩要當斷是盛百八生死
13 5688 shì this; idam 菩薩要當斷是盛百八生死
14 4634 in; at 我於往昔與汝二人
15 4634 in; at 我於往昔與汝二人
16 4634 in; at; to; from 我於往昔與汝二人
17 4634 to go; to 我於往昔與汝二人
18 4634 to rely on; to depend on 我於往昔與汝二人
19 4634 to go to; to arrive at 我於往昔與汝二人
20 4634 from 我於往昔與汝二人
21 4634 give 我於往昔與汝二人
22 4634 oppposing 我於往昔與汝二人
23 4634 and 我於往昔與汝二人
24 4634 compared to 我於往昔與汝二人
25 4634 by 我於往昔與汝二人
26 4634 and; as well as 我於往昔與汝二人
27 4634 for 我於往昔與汝二人
28 4634 Yu 我於往昔與汝二人
29 4634 a crow 我於往昔與汝二人
30 4634 whew; wow 我於往昔與汝二人
31 4634 near to; antike 我於往昔與汝二人
32 4262 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 欲斷本罪者
33 4262 zhě that 欲斷本罪者
34 4262 zhě nominalizing function word 欲斷本罪者
35 4262 zhě used to mark a definition 欲斷本罪者
36 4262 zhě used to mark a pause 欲斷本罪者
37 4262 zhě topic marker; that; it 欲斷本罪者
38 4262 zhuó according to 欲斷本罪者
39 4262 zhě ca 欲斷本罪者
40 4020 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 但坐不斷本罪故使禪不安
41 4020 old; ancient; former; past 但坐不斷本罪故使禪不安
42 4020 reason; cause; purpose 但坐不斷本罪故使禪不安
43 4020 to die 但坐不斷本罪故使禪不安
44 4020 so; therefore; hence 但坐不斷本罪故使禪不安
45 4020 original 但坐不斷本罪故使禪不安
46 4020 accident; happening; instance 但坐不斷本罪故使禪不安
47 4020 a friend; an acquaintance; friendship 但坐不斷本罪故使禪不安
48 4020 something in the past 但坐不斷本罪故使禪不安
49 4020 deceased; dead 但坐不斷本罪故使禪不安
50 4020 still; yet 但坐不斷本罪故使禪不安
51 4020 therefore; tasmāt 但坐不斷本罪故使禪不安
52 3724 wèi for; to 心所動為本罪轉得因緣
53 3724 wèi because of 心所動為本罪轉得因緣
54 3724 wéi to act as; to serve 心所動為本罪轉得因緣
55 3724 wéi to change into; to become 心所動為本罪轉得因緣
56 3724 wéi to be; is 心所動為本罪轉得因緣
57 3724 wéi to do 心所動為本罪轉得因緣
58 3724 wèi for 心所動為本罪轉得因緣
59 3724 wèi because of; for; to 心所動為本罪轉得因緣
60 3724 wèi to 心所動為本罪轉得因緣
61 3724 wéi in a passive construction 心所動為本罪轉得因緣
62 3724 wéi forming a rehetorical question 心所動為本罪轉得因緣
63 3724 wéi forming an adverb 心所動為本罪轉得因緣
64 3724 wéi to add emphasis 心所動為本罪轉得因緣
65 3724 wèi to support; to help 心所動為本罪轉得因緣
66 3724 wéi to govern 心所動為本罪轉得因緣
67 3724 wèi to be; bhū 心所動為本罪轉得因緣
68 3497 yǒu is; are; to exist 寧有是不
69 3497 yǒu to have; to possess 寧有是不
70 3497 yǒu indicates an estimate 寧有是不
71 3497 yǒu indicates a large quantity 寧有是不
72 3497 yǒu indicates an affirmative response 寧有是不
73 3497 yǒu a certain; used before a person, time, or place 寧有是不
74 3497 yǒu used to compare two things 寧有是不
75 3497 yǒu used in a polite formula before certain verbs 寧有是不
76 3497 yǒu used before the names of dynasties 寧有是不
77 3497 yǒu a certain thing; what exists 寧有是不
78 3497 yǒu multiple of ten and ... 寧有是不
79 3497 yǒu abundant 寧有是不
80 3497 yǒu purposeful 寧有是不
81 3497 yǒu You 寧有是不
82 3497 yǒu 1. existence; 2. becoming 寧有是不
83 3497 yǒu becoming; bhava 寧有是不
84 3377 ruò to seem; to be like; as 若心生時寧還自覺心生不
85 3377 ruò seemingly 若心生時寧還自覺心生不
86 3377 ruò if 若心生時寧還自覺心生不
87 3377 ruò you 若心生時寧還自覺心生不
88 3377 ruò this; that 若心生時寧還自覺心生不
89 3377 ruò and; or 若心生時寧還自覺心生不
90 3377 ruò as for; pertaining to 若心生時寧還自覺心生不
91 3377 pomegranite 若心生時寧還自覺心生不
92 3377 ruò to choose 若心生時寧還自覺心生不
93 3377 ruò to agree; to accord with; to conform to 若心生時寧還自覺心生不
94 3377 ruò thus 若心生時寧還自覺心生不
95 3377 ruò pollia 若心生時寧還自覺心生不
96 3377 ruò Ruo 若心生時寧還自覺心生不
97 3377 ruò only then 若心生時寧還自覺心生不
98 3377 ja 若心生時寧還自覺心生不
99 3377 jñā 若心生時寧還自覺心生不
100 3377 ruò if; yadi 若心生時寧還自覺心生不
101 3362 zhū all; many; various 諸當來佛
102 3362 zhū Zhu 諸當來佛
103 3362 zhū all; members of the class 諸當來佛
104 3362 zhū interrogative particle 諸當來佛
105 3362 zhū him; her; them; it 諸當來佛
106 3362 zhū of; in 諸當來佛
107 3362 zhū all; many; sarva 諸當來佛
108 3283 如是 rúshì thus; so 如是尚未解
109 3283 如是 rúshì thus, so 如是尚未解
110 3283 如是 rúshì thus; evam 如是尚未解
111 3283 如是 rúshì thus; evam 如是尚未解
112 3234 de potential marker 得定意不久
113 3234 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得定意不久
114 3234 děi must; ought to 得定意不久
115 3234 děi to want to; to need to 得定意不久
116 3234 děi must; ought to 得定意不久
117 3234 de 得定意不久
118 3234 de infix potential marker 得定意不久
119 3234 to result in 得定意不久
120 3234 to be proper; to fit; to suit 得定意不久
121 3234 to be satisfied 得定意不久
122 3234 to be finished 得定意不久
123 3234 de result of degree 得定意不久
124 3234 de marks completion of an action 得定意不久
125 3234 děi satisfying 得定意不久
126 3234 to contract 得定意不久
127 3234 marks permission or possibility 得定意不久
128 3234 expressing frustration 得定意不久
129 3234 to hear 得定意不久
130 3234 to have; there is 得定意不久
131 3234 marks time passed 得定意不久
132 3234 obtain; attain; prāpta 得定意不久
133 3096 néng can; able 寧能自知日長幾分
134 3096 néng ability; capacity 寧能自知日長幾分
135 3096 néng a mythical bear-like beast 寧能自知日長幾分
136 3096 néng energy 寧能自知日長幾分
137 3096 néng function; use 寧能自知日長幾分
138 3096 néng may; should; permitted to 寧能自知日長幾分
139 3096 néng talent 寧能自知日長幾分
140 3096 néng expert at 寧能自知日長幾分
141 3096 néng to be in harmony 寧能自知日長幾分
142 3096 néng to tend to; to care for 寧能自知日長幾分
143 3096 néng to reach; to arrive at 寧能自知日長幾分
144 3096 néng as long as; only 寧能自知日長幾分
145 3096 néng even if 寧能自知日長幾分
146 3096 néng but 寧能自知日長幾分
147 3096 néng in this way 寧能自知日長幾分
148 3096 néng to be able; śak 寧能自知日長幾分
149 3080 not; no 用菩薩坐不校計斷生死
150 3080 expresses that a certain condition cannot be acheived 用菩薩坐不校計斷生死
151 3080 as a correlative 用菩薩坐不校計斷生死
152 3080 no (answering a question) 用菩薩坐不校計斷生死
153 3080 forms a negative adjective from a noun 用菩薩坐不校計斷生死
154 3080 at the end of a sentence to form a question 用菩薩坐不校計斷生死
155 3080 to form a yes or no question 用菩薩坐不校計斷生死
156 3080 infix potential marker 用菩薩坐不校計斷生死
157 3080 no; na 用菩薩坐不校計斷生死
158 2690 一切 yīqiè all; every; everything 我一切不墮罪中
159 2690 一切 yīqiè temporary 我一切不墮罪中
160 2690 一切 yīqiè the same 我一切不墮罪中
161 2690 一切 yīqiè generally 我一切不墮罪中
162 2690 一切 yīqiè all, everything 我一切不墮罪中
163 2690 一切 yīqiè all; sarva 我一切不墮罪中
164 2606 I; me; my 我何因緣本罪不斷
165 2606 self 我何因緣本罪不斷
166 2606 we; our 我何因緣本罪不斷
167 2606 [my] dear 我何因緣本罪不斷
168 2606 Wo 我何因緣本罪不斷
169 2606 self; atman; attan 我何因緣本罪不斷
170 2606 ga 我何因緣本罪不斷
171 2606 I; aham 我何因緣本罪不斷
172 2557 míng measure word for people 我日自行採眾華名香
173 2557 míng fame; renown; reputation 我日自行採眾華名香
174 2557 míng a name; personal name; designation 我日自行採眾華名香
175 2557 míng rank; position 我日自行採眾華名香
176 2557 míng an excuse 我日自行採眾華名香
177 2557 míng life 我日自行採眾華名香
178 2557 míng to name; to call 我日自行採眾華名香
179 2557 míng to express; to describe 我日自行採眾華名香
180 2557 míng to be called; to have the name 我日自行採眾華名香
181 2557 míng to own; to possess 我日自行採眾華名香
182 2557 míng famous; renowned 我日自行採眾華名香
183 2557 míng moral 我日自行採眾華名香
184 2557 míng name; naman 我日自行採眾華名香
185 2557 míng fame; renown; yasas 我日自行採眾華名香
186 2487 no 見薜荔餓鬼無所食
187 2487 Kangxi radical 71 見薜荔餓鬼無所食
188 2487 to not have; without 見薜荔餓鬼無所食
189 2487 has not yet 見薜荔餓鬼無所食
190 2487 mo 見薜荔餓鬼無所食
191 2487 do not 見薜荔餓鬼無所食
192 2487 not; -less; un- 見薜荔餓鬼無所食
193 2487 regardless of 見薜荔餓鬼無所食
194 2487 to not have 見薜荔餓鬼無所食
195 2487 um 見薜荔餓鬼無所食
196 2487 Wu 見薜荔餓鬼無所食
197 2487 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 見薜荔餓鬼無所食
198 2487 not; non- 見薜荔餓鬼無所食
199 2487 mo 見薜荔餓鬼無所食
200 2477 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩坐禪數息不得定意
201 2477 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩坐禪數息不得定意
202 2477 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩坐禪數息不得定意
203 2357 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 菩薩意所動得因緣
204 2357 suǒ an office; an institute 菩薩意所動得因緣
205 2357 suǒ introduces a relative clause 菩薩意所動得因緣
206 2357 suǒ it 菩薩意所動得因緣
207 2357 suǒ if; supposing 菩薩意所動得因緣
208 2357 suǒ a few; various; some 菩薩意所動得因緣
209 2357 suǒ a place; a location 菩薩意所動得因緣
210 2357 suǒ indicates a passive voice 菩薩意所動得因緣
211 2357 suǒ that which 菩薩意所動得因緣
212 2357 suǒ an ordinal number 菩薩意所動得因緣
213 2357 suǒ meaning 菩薩意所動得因緣
214 2357 suǒ garrison 菩薩意所動得因緣
215 2357 suǒ place; pradeśa 菩薩意所動得因緣
216 2357 suǒ that which; yad 菩薩意所動得因緣
217 2319 zhī him; her; them; that 十方菩薩品之二
218 2319 zhī used between a modifier and a word to form a word group 十方菩薩品之二
219 2319 zhī to go 十方菩薩品之二
220 2319 zhī this; that 十方菩薩品之二
221 2319 zhī genetive marker 十方菩薩品之二
222 2319 zhī it 十方菩薩品之二
223 2319 zhī in 十方菩薩品之二
224 2319 zhī all 十方菩薩品之二
225 2319 zhī and 十方菩薩品之二
226 2319 zhī however 十方菩薩品之二
227 2319 zhī if 十方菩薩品之二
228 2319 zhī then 十方菩薩品之二
229 2319 zhī to arrive; to go 十方菩薩品之二
230 2319 zhī is 十方菩薩品之二
231 2319 zhī to use 十方菩薩品之二
232 2319 zhī Zhi 十方菩薩品之二
233 2213 眾生 zhòngshēng all living things 猶故未能滿昔本願成熟眾生
234 2213 眾生 zhòngshēng living things other than people 猶故未能滿昔本願成熟眾生
235 2213 眾生 zhòngshēng sentient beings 猶故未能滿昔本願成熟眾生
236 2213 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 猶故未能滿昔本願成熟眾生
237 2057 yán to speak; to say; said 諸菩薩皆稽首言
238 2057 yán language; talk; words; utterance; speech 諸菩薩皆稽首言
239 2057 yán Kangxi radical 149 諸菩薩皆稽首言
240 2057 yán a particle with no meaning 諸菩薩皆稽首言
241 2057 yán phrase; sentence 諸菩薩皆稽首言
242 2057 yán a word; a syllable 諸菩薩皆稽首言
243 2057 yán a theory; a doctrine 諸菩薩皆稽首言
244 2057 yán to regard as 諸菩薩皆稽首言
245 2057 yán to act as 諸菩薩皆稽首言
246 2057 yán word; vacana 諸菩薩皆稽首言
247 2057 yán speak; vad 諸菩薩皆稽首言
248 2051 that; those 彼於此界諸眾生中起於惡行
249 2051 another; the other 彼於此界諸眾生中起於惡行
250 2051 that; tad 彼於此界諸眾生中起於惡行
251 1920 xīn heart [organ] 汝曹心寧轉不
252 1920 xīn Kangxi radical 61 汝曹心寧轉不
253 1920 xīn mind; consciousness 汝曹心寧轉不
254 1920 xīn the center; the core; the middle 汝曹心寧轉不
255 1920 xīn one of the 28 star constellations 汝曹心寧轉不
256 1920 xīn heart 汝曹心寧轉不
257 1920 xīn emotion 汝曹心寧轉不
258 1920 xīn intention; consideration 汝曹心寧轉不
259 1920 xīn disposition; temperament 汝曹心寧轉不
260 1920 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 汝曹心寧轉不
261 1915 this; these 此經自下二卷
262 1915 in this way 此經自下二卷
263 1915 otherwise; but; however; so 此經自下二卷
264 1915 at this time; now; here 此經自下二卷
265 1915 this; here; etad 此經自下二卷
266 1855 so as to; in order to 諸菩薩以精還應戒便進行入道
267 1855 to use; to regard as 諸菩薩以精還應戒便進行入道
268 1855 to use; to grasp 諸菩薩以精還應戒便進行入道
269 1855 according to 諸菩薩以精還應戒便進行入道
270 1855 because of 諸菩薩以精還應戒便進行入道
271 1855 on a certain date 諸菩薩以精還應戒便進行入道
272 1855 and; as well as 諸菩薩以精還應戒便進行入道
273 1855 to rely on 諸菩薩以精還應戒便進行入道
274 1855 to regard 諸菩薩以精還應戒便進行入道
275 1855 to be able to 諸菩薩以精還應戒便進行入道
276 1855 to order; to command 諸菩薩以精還應戒便進行入道
277 1855 further; moreover 諸菩薩以精還應戒便進行入道
278 1855 used after a verb 諸菩薩以精還應戒便進行入道
279 1855 very 諸菩薩以精還應戒便進行入道
280 1855 already 諸菩薩以精還應戒便進行入道
281 1855 increasingly 諸菩薩以精還應戒便進行入道
282 1855 a reason; a cause 諸菩薩以精還應戒便進行入道
283 1855 Israel 諸菩薩以精還應戒便進行入道
284 1855 Yi 諸菩薩以精還應戒便進行入道
285 1855 use; yogena 諸菩薩以精還應戒便進行入道
286 1851 also; too 沙門亦不使生
287 1851 but 沙門亦不使生
288 1851 this; he; she 沙門亦不使生
289 1851 although; even though 沙門亦不使生
290 1851 already 沙門亦不使生
291 1851 particle with no meaning 沙門亦不使生
292 1851 Yi 沙門亦不使生
293 1847 method; way 便應菩薩法
294 1847 France 便應菩薩法
295 1847 the law; rules; regulations 便應菩薩法
296 1847 the teachings of the Buddha; Dharma 便應菩薩法
297 1847 a standard; a norm 便應菩薩法
298 1847 an institution 便應菩薩法
299 1847 to emulate 便應菩薩法
300 1847 magic; a magic trick 便應菩薩法
301 1847 punishment 便應菩薩法
302 1847 Fa 便應菩薩法
303 1847 a precedent 便應菩薩法
304 1847 a classification of some kinds of Han texts 便應菩薩法
305 1847 relating to a ceremony or rite 便應菩薩法
306 1847 Dharma 便應菩薩法
307 1847 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 便應菩薩法
308 1847 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 便應菩薩法
309 1847 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 便應菩薩法
310 1847 quality; characteristic 便應菩薩法
311 1789 again; more; repeatedly 願佛當復為我解當來生死罪
312 1789 to go back; to return 願佛當復為我解當來生死罪
313 1789 to resume; to restart 願佛當復為我解當來生死罪
314 1789 to do in detail 願佛當復為我解當來生死罪
315 1789 to restore 願佛當復為我解當來生死罪
316 1789 to respond; to reply to 願佛當復為我解當來生死罪
317 1789 after all; and then 願佛當復為我解當來生死罪
318 1789 even if; although 願佛當復為我解當來生死罪
319 1789 Fu; Return 願佛當復為我解當來生死罪
320 1789 to retaliate; to reciprocate 願佛當復為我解當來生死罪
321 1789 to avoid forced labor or tax 願佛當復為我解當來生死罪
322 1789 particle without meaing 願佛當復為我解當來生死罪
323 1789 Fu 願佛當復為我解當來生死罪
324 1789 repeated; again 願佛當復為我解當來生死罪
325 1789 doubled; to overlapping; folded 願佛當復為我解當來生死罪
326 1789 a lined garment with doubled thickness 願佛當復為我解當來生死罪
327 1789 again; punar 願佛當復為我解當來生死罪
328 1767 such as; for example; for instance 如汝所說
329 1767 if 如汝所說
330 1767 in accordance with 如汝所說
331 1767 to be appropriate; should; with regard to 如汝所說
332 1767 this 如汝所說
333 1767 it is so; it is thus; can be compared with 如汝所說
334 1767 to go to 如汝所說
335 1767 to meet 如汝所說
336 1767 to appear; to seem; to be like 如汝所說
337 1767 at least as good as 如汝所說
338 1767 and 如汝所說
339 1767 or 如汝所說
340 1767 but 如汝所說
341 1767 then 如汝所說
342 1767 naturally 如汝所說
343 1767 expresses a question or doubt 如汝所說
344 1767 you 如汝所說
345 1767 the second lunar month 如汝所說
346 1767 in; at 如汝所說
347 1767 Ru 如汝所說
348 1767 Thus 如汝所說
349 1767 thus; tathā 如汝所說
350 1767 like; iva 如汝所說
351 1767 suchness; tathatā 如汝所說
352 1759 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我聞佛所說
353 1759 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我聞佛所說
354 1759 shuì to persuade 我聞佛所說
355 1759 shuō to teach; to recite; to explain 我聞佛所說
356 1759 shuō a doctrine; a theory 我聞佛所說
357 1759 shuō to claim; to assert 我聞佛所說
358 1759 shuō allocution 我聞佛所說
359 1759 shuō to criticize; to scold 我聞佛所說
360 1759 shuō to indicate; to refer to 我聞佛所說
361 1759 shuō speach; vāda 我聞佛所說
362 1759 shuō to speak; bhāṣate 我聞佛所說
363 1759 shuō to instruct 我聞佛所說
364 1739 zuò to do 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
365 1739 zuò to act as; to serve as 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
366 1739 zuò to start 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
367 1739 zuò a writing; a work 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
368 1739 zuò to dress as; to be disguised as 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
369 1739 zuō to create; to make 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
370 1739 zuō a workshop 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
371 1739 zuō to write; to compose 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
372 1739 zuò to rise 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
373 1739 zuò to be aroused 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
374 1739 zuò activity; action; undertaking 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
375 1739 zuò to regard as 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
376 1739 zuò action; kāraṇa 汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不
377 1710 to reach 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
378 1710 and 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
379 1710 coming to; when 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
380 1710 to attain 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
381 1710 to understand 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
382 1710 able to be compared to; to catch up with 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
383 1710 to be involved with; to associate with 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
384 1710 passing of a feudal title from elder to younger brother 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
385 1710 and; ca; api 念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫
386 1682 ér and; as well as; but (not); yet (not) 受行而去
387 1682 ér Kangxi radical 126 受行而去
388 1682 ér you 受行而去
389 1682 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 受行而去
390 1682 ér right away; then 受行而去
391 1682 ér but; yet; however; while; nevertheless 受行而去
392 1682 ér if; in case; in the event that 受行而去
393 1682 ér therefore; as a result; thus 受行而去
394 1682 ér how can it be that? 受行而去
395 1682 ér so as to 受行而去
396 1682 ér only then 受行而去
397 1682 ér as if; to seem like 受行而去
398 1682 néng can; able 受行而去
399 1682 ér whiskers on the cheeks; sideburns 受行而去
400 1682 ér me 受行而去
401 1682 ér to arrive; up to 受行而去
402 1682 ér possessive 受行而去
403 1682 ér and; ca 受行而去
404 1655 zhōng middle 眼所見中色為本
405 1655 zhōng medium; medium sized 眼所見中色為本
406 1655 zhōng China 眼所見中色為本
407 1655 zhòng to hit the mark 眼所見中色為本
408 1655 zhōng in; amongst 眼所見中色為本
409 1655 zhōng midday 眼所見中色為本
410 1655 zhōng inside 眼所見中色為本
411 1655 zhōng during 眼所見中色為本
412 1655 zhōng Zhong 眼所見中色為本
413 1655 zhōng intermediary 眼所見中色為本
414 1655 zhōng half 眼所見中色為本
415 1655 zhōng just right; suitably 眼所見中色為本
416 1655 zhōng while 眼所見中色為本
417 1655 zhòng to reach; to attain 眼所見中色為本
418 1655 zhòng to suffer; to infect 眼所見中色為本
419 1655 zhòng to obtain 眼所見中色為本
420 1655 zhòng to pass an exam 眼所見中色為本
421 1655 zhōng middle 眼所見中色為本
422 1635 děng et cetera; and so on 為何等為百八淨
423 1635 děng to wait 為何等為百八淨
424 1635 děng degree; kind 為何等為百八淨
425 1635 děng plural 為何等為百八淨
426 1635 děng to be equal 為何等為百八淨
427 1635 děng degree; level 為何等為百八淨
428 1635 děng to compare 為何等為百八淨
429 1635 děng same; equal; sama 為何等為百八淨
430 1620 already 我已解因緣
431 1620 Kangxi radical 49 我已解因緣
432 1620 from 我已解因緣
433 1620 to bring to an end; to stop 我已解因緣
434 1620 final aspectual particle 我已解因緣
435 1620 afterwards; thereafter 我已解因緣
436 1620 too; very; excessively 我已解因緣
437 1620 to complete 我已解因緣
438 1620 to demote; to dismiss 我已解因緣
439 1620 to recover from an illness 我已解因緣
440 1620 certainly 我已解因緣
441 1620 an interjection of surprise 我已解因緣
442 1620 this 我已解因緣
443 1620 former; pūrvaka 我已解因緣
444 1620 former; pūrvaka 我已解因緣
445 1572 Buddha; Awakened One 佛告諸菩薩
446 1572 relating to Buddhism 佛告諸菩薩
447 1572 a statue or image of a Buddha 佛告諸菩薩
448 1572 a Buddhist text 佛告諸菩薩
449 1572 to touch; to stroke 佛告諸菩薩
450 1572 Buddha 佛告諸菩薩
451 1572 Buddha; Awakened One 佛告諸菩薩
452 1538 爾時 ěr shí at that time 爾時
453 1538 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
454 1517 shí time; a point or period of time 沙門當髠頭剔鬚時
455 1517 shí a season; a quarter of a year 沙門當髠頭剔鬚時
456 1517 shí one of the 12 two-hour periods of the day 沙門當髠頭剔鬚時
457 1517 shí at that time 沙門當髠頭剔鬚時
458 1517 shí fashionable 沙門當髠頭剔鬚時
459 1517 shí fate; destiny; luck 沙門當髠頭剔鬚時
460 1517 shí occasion; opportunity; chance 沙門當髠頭剔鬚時
461 1517 shí tense 沙門當髠頭剔鬚時
462 1517 shí particular; special 沙門當髠頭剔鬚時
463 1517 shí to plant; to cultivate 沙門當髠頭剔鬚時
464 1517 shí hour (measure word) 沙門當髠頭剔鬚時
465 1517 shí an era; a dynasty 沙門當髠頭剔鬚時
466 1517 shí time [abstract] 沙門當髠頭剔鬚時
467 1517 shí seasonal 沙門當髠頭剔鬚時
468 1517 shí frequently; often 沙門當髠頭剔鬚時
469 1517 shí occasionally; sometimes 沙門當髠頭剔鬚時
470 1517 shí on time 沙門當髠頭剔鬚時
471 1517 shí this; that 沙門當髠頭剔鬚時
472 1517 shí to wait upon 沙門當髠頭剔鬚時
473 1517 shí hour 沙門當髠頭剔鬚時
474 1517 shí appropriate; proper; timely 沙門當髠頭剔鬚時
475 1517 shí Shi 沙門當髠頭剔鬚時
476 1517 shí a present; currentlt 沙門當髠頭剔鬚時
477 1517 shí time; kāla 沙門當髠頭剔鬚時
478 1517 shí at that time; samaya 沙門當髠頭剔鬚時
479 1517 shí then; atha 沙門當髠頭剔鬚時
480 1517 zhī to know 我不能還自具分別知多少
481 1517 zhī to comprehend 我不能還自具分別知多少
482 1517 zhī to inform; to tell 我不能還自具分別知多少
483 1517 zhī to administer 我不能還自具分別知多少
484 1517 zhī to distinguish; to discern 我不能還自具分別知多少
485 1517 zhī to be close friends 我不能還自具分別知多少
486 1517 zhī to feel; to sense; to perceive 我不能還自具分別知多少
487 1517 zhī to receive; to entertain 我不能還自具分別知多少
488 1517 zhī knowledge 我不能還自具分別知多少
489 1517 zhī consciousness; perception 我不能還自具分別知多少
490 1517 zhī a close friend 我不能還自具分別知多少
491 1517 zhì wisdom 我不能還自具分別知多少
492 1517 zhì Zhi 我不能還自具分別知多少
493 1517 zhī Understanding 我不能還自具分別知多少
494 1517 zhī know; jña 我不能還自具分別知多少
495 1503 xíng to walk 諸菩薩即稽首慚受行
496 1503 xíng capable; competent 諸菩薩即稽首慚受行
497 1503 háng profession 諸菩薩即稽首慚受行
498 1503 háng line; row 諸菩薩即稽首慚受行
499 1503 xíng Kangxi radical 144 諸菩薩即稽首慚受行
500 1503 xíng to travel 諸菩薩即稽首慚受行

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
near to; antike
zhě ca
therefore; tasmāt
wèi to be; bhū
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
zhū all; many; sarva
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. thus; evam
obtain; attain; prāpta

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻地狱 阿鼻地獄 196 Avīci Hell
阿鼻狱 阿鼻獄 196 Avīci Hell
阿閦 196 Aksobhya
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿迦尼吒 97 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
阿迦腻吒 阿迦膩吒 97 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
阿迦尼吒天 196 Akanistha Heaven
阿蓝 阿藍 97 Āḷāra Kālāma; Alara Kalama
阿梨呵 196 Arhat
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿罗诃 阿羅訶 196
 1. Arhat
 2. Arhat
阿罗逻 阿羅邏 97 Āḷāra Kālāma; Alara Kalama
阿弥陀 阿彌陀 196 Amitabha; Amithaba
安世高 196 An Shigao
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿难陀 阿難陀 196 Ananda; Ānanda
阿那婆达多 阿那婆達多 196 Anavatapta
阿那婆达多龙王 阿那婆達多龍王 196 Anavatapta
安般守意 安般守意 196 Mindfulness of Breathing
安多 196 Amdo
安吉 196 Anji
阿耨 阿耨 196 Anavatapta
阿耨达池 阿耨達池 196
 1. Lake Anavatapta
 2. Lake Anavatapta
阿耨达龙王 阿耨達龍王 196 Anavatapta
菴婆罗 菴婆羅 196 Ambapali; Amrapali; Amradarika
阿槃提 97 Avanti
阿耆尼 196
 1. Agni
 2. Agni
 3. Agni
阿若 196 Ājñāta
阿若憍陈如 阿若憍陳如 65 Ājñāta-kāuṇḍinya
阿阇世 阿闍世 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿修罗道 阿修羅道 196 Asura Realm
八大人觉 八大人覺 98 Sutra on the Eight Realizations of the Great Beings
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白净 白淨 98 Shuddhodana; Suddhodana
百劫 98 Baijie
白山 98 Baishan
白羊 98 Aries
跋伽婆 98 Bhagava
跋伽婆仙 98 Sage Bhagava
跋摩 98 Buddhavarman
跋那国 跋那國 66 Bannu; Poh-na
跋难陀 跋難陀 98
 1. Upananda
 2. Upananda
跋难陀龙王 跋難陀龍王 98 Upananda
般泥洹 98 Parinirvāṇa
般遮罗 般遮羅 98
 1. Pancala
 2. Pancala
宝云 寶雲 66 Bao Yun
宝洲 寶洲 98 Simhala; Siṃhala
宝幢佛 寶幢佛 98 Ratnaketu Buddha
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
宝生 寶生 98 Ratnasaṃbhava
宝手 寶手 98 Ratnapani
宝手菩萨 寶手菩薩 98 Ratnapāṇi; Ratnapāṇi Bodhisattva; Ratnapani
宝藏天女 寶藏天女 98 Laksmi
跋提 98 Bhadrika; Bhaddiya
跋陀 98 Gunabhadra
八月 98
 1. August; the Eighth Month
 2. eighth lunar month; kārttika
北方 98 The North
北凉 北涼 66 Northern Liang
北门 北門 66 North Gate
北天竺 98 Northern India
北欝单越 北欝單越 98 Uttarakuru
悲者 98 Karunya
本生经 本生經 98
 1. Jataka tales
 2. Jātaka Story; Jātaka
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
本寂 98 Benji
辩天 辯天 98 Sarasvati
遍一切处 遍一切處 98 Vairocana
比利 98 Pelé
氷伽罗 氷伽羅 98 Pingala
鞞舍 鞞舍 98 Vaishya
比陀 98 Veda
波罗奈 波羅奈 98 Vārānasī
波罗奈国 波羅奈國 98 Varanasi; Baranasi
波尼 98 Panini
波斯 66 Persia
波斯匿王 66 King Prasenajit; Pasenadi
波旬 98 Pāpīyāms; Pāpimant
波吒利弗 98 Pāṭaliputra; Pāṭaliputta; Pāṭaligāma
波吒罗 波吒羅 98 Pāṭaliputra; Pāṭaliputta; Pāṭaligāma
不休息 不休息 98 never resting; anikṣiptadhura
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
财帛 財帛 99 Head of Stores
长广 長廣 99 Changguang
常精进 常精進 99 Nityodyukta
常平 67 Changping
车帝 車帝 99 Saptaparni
车那 車那 99 Channa; Chandaka
成华 成華 99 Chenghua
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
持国 持國 99 Dhrtarastra; Deva King of the East
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
重阁讲堂 重閣講堂 99 Venuvana Pavilion
畜生道 99 Animal Realm
100 Tartars
大悲者 100 Compassionate One
大辩天 大辯天 100 Sarasvati Devi; Saraswati
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
大黑天 100 Mahakala; Great Black Deva
大集经 大集經 68
 1. Great Collection Sutra
 2. Mahasamghata; Mahāsaṃghāta; Maha Sajnipata Sutra; Mahā-sajnipāta-sūtra; Mahāsannipāta
大叫唤 大叫喚 100 Maharaurava Hell
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大劫 100 Maha-Kalpa
大经 大經 100 The Mahāpirvāṇa Sūtra; The Nirvāṇa Sūtra
大莲 大蓮 100 Mahapadma
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大清 100 Qing Dynasty
大铁围山 大鐵圍山 100 Great Iron Ring Mountain; Great Iron Enclosing Mountain
大威德 100 Yamantaka
大贤 大賢 100 Daxian
大中 100 Da Zhong reign
大庄严菩萨 大莊嚴菩薩 100 Great Adornment Bodhisattva
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大宝庄严 大寶莊嚴 100 Mahāratnapratimaṇḍita
大村 100 Dacun
大肚 100 Tatu
大梵 100 Mahabrahma; Brahma
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大方等大集经 大方等大集經 100
 1. Mahāsaṃnipātasūtra; Great Compilation
 2. Mahāsaṃnipātasūtra; Great Compilation
大光 100 Vistīrṇavatī
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大集月藏经 大集月藏經 100 Mahāsaṃnipāta-candragarbha Sūtra
大坑 100 Tai Hang
大力神 100 Titan
达罗陀 達羅陀 100 Darada
达摩 達摩 68 Bodhidharma
大目犍连 大目犍連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大目揵连 大目揵連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
丹藏 100 Khitan Canon
丹本 100 Khitan Canon
当归 當歸 100 Angelica sinensis
单国 單國 100 Dan
耽罗 耽羅 100 Tamna
道慧 100 Shi Daohui; Dao Hui
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大桥 大橋 100 Da Qiao
大日 100 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大铁围 大鐵圍 100 Mahacakravala
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
德藏菩萨 德藏菩薩 100 Store of Virtue Bodhisattva
德叉迦龙王 德叉迦龍王 100 Takṣaka
德叉尸罗国 德叉尸羅國 100 Taxila; Takshasila
得大势 得大勢 100 Mahāsthāmaprāpta
德光 100
 1. Punyarasmi
 2. Gunaprabha
等活 100 Samjiva Hell
谛见 諦見 100 right understanding; right view
地天 100 Prthivi; Earth Deva
典籍 100 canonical text
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
地藏菩萨 地藏菩薩 100 Ksitigarbha Bodhisattva
地藏菩萨摩诃萨 地藏菩薩摩訶薩 100 Ksitigarbha Bodhisattva
东门 東門 68 East Gate
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
东弗婆提 東弗婆提 100 Pūrvavideha
兜率天宫 兜率天宮 100 Palace of the Tuṣita Heaven
兜率 100 Tusita
兜率宫 兜率宮 100 Tuṣita Palace
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
兜率陀 100 Tusita
兜率陀天 100 Tusita
兜术天 兜術天 100 Tusita
多利 100 Dolly
多罗 多羅 100 Tara
夺命 奪命 100 Māra
多陀阿伽度 100 Tathagata
犊子 犢子 100 Vatsa
饿鬼道 餓鬼道 195 Hungry Ghost Realm
饿鬼趣 餓鬼趣 195 Hungry Ghost Realm
鹅王 鵝王 195 king of geese; haṃsarāja; rājahaṃsa
恶爱 惡愛 195 Evil One; Pāpīyāms; Pāpimant
頞浮陀 195 Arbuda Hell
二月 195
 1. February; the Second Month
 2. second lunar month; vaiśākha
恶物 惡物 195 Evil One; Pāpīyāms; Pāpimant
法安 102 Fa An
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
法华 法華 70
 1. Dharma Flower
 2. The Lotus Sutra
法坚 法堅 102 Fa Jian
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
法众 法眾 102 Fa Zhong
法常 102 Damei Fachang
法光 102 Faguang
法归 法歸 102 Fagui
法和 102 Fahe
法进 法進 102 Fajin
法句 102 Dhammapada
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
梵道 102 brahma-patha
方便门 方便門 102
 1. expedient means
 2. Gate of Skillful Means
 3. gate of skillful means
梵摩 102 Brahma
烦恼浊 煩惱濁 102 affliction degeneration; kleshakashaya
梵身 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵天王 70 Brahmā
梵语 梵語 102
 1. Sanskrit
 2. Sanskrit
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
梵众 梵眾 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法性身 102 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
法意 102 Fayi
法远 法遠 102 Fayuan; Fushan Fayuan
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
风神 風神 102
 1. Wind God
 2. Vayu; Wind Spirit
风天 風天 102 Vayu; Wind Deva
佛护 佛護 102 Buddhapalita
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
佛藏 102 Teachings of the Buddhas
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛母 102
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva; a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
佛陀 102 Buddha; the all-enlightened one
佛音 102 Buddhaghoṣa; Buddhaghosa
付法藏 102 History of the Transmission of the Dharma Treasury
富楼那 富樓那 102 Purna; Punna
富楼那弥多罗尼子 富樓那彌多羅尼子 102 Pūrṇamaitrāyaṇīputra
富楼沙 富樓沙 102 Primaeval Man; Supreme Man; Purusa
富那 102 Punyayasas
弗婆提洲 102 Pūrvavideha
福山 70 Fushan
浮陀 102 Buddha
覆障 102 Rāhula
甘露门 甘露門 103
 1. The Nectar Gate of Dharma
 2. Ambrosia Gate
高齐 高齊 71 Northern Qi Dynasty; Qi of the Northern Dynasties
给事 給事 103 official (imperial) position
宫人 宮人 103
 1. imperial concubine; palace maid
 2. imperial secretary
宫城 宮城 103 Miyagi
功德天 103 Laksmi
观本 觀本 103 Guan Ben
广果天 廣果天 103 Brhatphala Heaven; The Heaven of Bountiful Fruits
光目 71 Bright Eyes
广博严净 廣博嚴淨 103 Vairocana
光明遍照 103 Vairocana
光明如来 光明如來 103 Rasmiprabhasa Tathagata
广普 廣普 103 Guangdong pidgin (a mix of Standard Mandarin and Cantonese)
观世自在菩萨 觀世自在菩薩 103 Avalokitesvara Bodhisattva
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
龟茲 龜茲 71 Kezil; Kizil; Kuqa; Kucha
龟茲国 龜茲國 71 Kezil; Kizil; Kuqa; Kucha
鬼子母 71 Hariti
海德 104 Hyde
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
好成 104 Sambhava
河池 104 Hechi
黑绳地狱 黑繩地獄 104 Kalasutra Hell
黑绳 黑繩 104 Kalasutra Hell
黑天 104 Krishna
恒河 恆河 104
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
恒伽 104 Ganges River
恒生 恆生 104 Hang Seng
和食 104 Japanese cuisine
合水 104 Heshui
和修吉 104 Vasuki
护世四天王 護世四天王 104 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
护一切 護一切 104 Visvabhu; Viśvabhū
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
坏劫 壞劫 104 Kalpa of Destruction
华开敷 華開敷 104 Samkusumita
黄石 黃石 104 Huangshi
华严 華嚴 72 Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
化自乐天 化自樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
化自在天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
护法菩萨 護法菩薩 104 Dharmapāla
慧安 72 Hui An
慧净 慧淨 72 Hui Jing
慧觉 慧覺 72 Hui Jue
慧通 72 Hui Tong
慧义 慧義 72 Hui Yi
慧印 104
 1. Wisdom Mudra
 2. Hui Yin
慧照 72 Hui Zhao
慧智 104 Hui Zhi
慧观 慧觀 104
 1. Hyegwan
 2. Hui Guan
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
慧能 72 Huineng
火光三昧 104 Fire Samadhi
火界三昧 104 Realm of Fire Samadhi
火神 104
 1. God of Fire; Vulcan
 2. Agni
火天 104 Agni
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
伽伽罗 伽伽羅 106 Kakudha
迦兰陀竹林 迦蘭陀竹林 106 Karanda Bamboo Garden; Karanda Venuvana
迦兰陀竹园 迦蘭陀竹園 106 Karanda Bamboo Garden; Karanda Venuvana
迦利 74 Karli; Karla Caves
迦罗鸠孙陀佛 迦羅鳩孫陀佛 106 Krakucchanda Buddha
迦罗摩 迦羅摩 106 Āḷāra Kālāma; Alara Kalama
坚慧 堅慧 106 Sthiramati
坚意菩萨 堅意菩薩 106 sāramati
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
 6. river; nadī
憍陈如 憍陳如 106 Kaundinya
叫唤地狱 叫喚地獄 106 Raurava Hell
憍萨罗国 憍薩羅國 106 Kośala; Kosala; Kausala
焦山 106 Jiaoshan
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
迦毘罗 迦毘羅 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
迦毘罗城 迦毘羅城 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
伽沙 106 Shule; Kashgar
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦尸 迦屍 106 Kasi; Kashi; Kāśī
迦叶佛 迦葉佛 106 Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha
伽耶迦叶 伽耶迦葉 106 Gayā-kāśyapa
迦旃延 106 Mahakatyayana; Katyayana
迦栴延 106 Kātyāyana
罽賓 106 Kashmir
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
戒贤 戒賢 106 Śīlabhadra
劫浊 劫濁 106 Kalpa Degeneration; Kalpakashaya; period of degeneration
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
净饭王 淨飯王 106 Shuddhodana; Suddhodana
净意 淨意 106 Śuddhamati
净意菩萨 淨意菩薩 106 Śuddhamati
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
净琉璃 淨琉璃 106 Realm of Pure Crystal
金刚力士 金剛力士 106 Vajrapāṇi; Vajrapani
金刚山 金剛山 106 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
金刚座 金剛座 106 vajrasana; diamond throne
金刚总持 金剛總持 106 Vajradhara
净名 淨名 106 Vimalakirti
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
金华 金華 106 Jinhua
金沙 74 Jinsha
九月 106
 1. September; the Ninth Month
 2. ninth lunar month; mārga-śīrṣa
瞿波 106 Yasodhara
觉生 覺生 106
 1. Awakening Living Beings Magazine
 2. Awakening Living Beings Magazine
觉如 覺如 106 Kakunyo
觉心 覺心 106
 1. mind of enlightenment
 2. Juexin
 3. Kakushin
拘留孙 拘留孫 106 Krakucchanda Buddha
拘留孙佛 拘留孫佛 106 Krakucchanda Buddha
拘楼孙 拘樓孫 106 Krakucchanda
拘律陀 106 Kolita
拘那含牟尼 106 Kanakamuni Buddha
拘那含牟尼佛 106 Kanakamuni Buddha
郡守 106 Commandery Governor
拘萨罗 拘薩羅 74 Kośala; Kosala
拘萨罗国 拘薩羅國 106 Kośala; Kosala
拘睒弥 拘睒彌 106 Kausambi; Kaushambi; Kosambi
瞿陀尼 106 Godānīya
瞿耶尼 106 Godānīya
瞿耶尼洲 106 Godānīya
开元录 開元錄 75 Kaiyuan Catalog
空生 107 one who expounded emptiness; Subhuti
奎星 107 Kuixing
来安 來安 108 Lai'an
108
 1. wolf
 2. Lang peoples
 3. Sirius
 4. Lang
 5. wolf; vṛka
蓝摩 藍摩 108 Rāmagrāma
蓝毘尼 藍毘尼 108 Lumbini
蓝婆国 藍婆國 108 Lampā
乐安 樂安 76 Le'an
勒那 108 Ratnamati
楞伽 楞伽 108 Lankavatara
乐平 樂平 76 Leping
乐施 樂施 108 Sudatta
乐至 樂至 108 Lezhi
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
礼忏 禮懺 108 liturgy for confession
凉州 涼州 108 Liangzhou
利车 利車 108 Licchavi; Lecchavi
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
六脚 六腳 108 Liujiao
六月 108
 1. June; the Sixth Month
 2. sixth lunar month; bhādra
龙宫 龍宮 108 Palace of the Dragon King
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
龙口 龍口 108 Longkou
龙女 龍女 108 Dragon Daughter
龙泉 龍泉 108
 1. Longquan
 2. Longquan
楼陀 樓陀 108 Rudra
楼陀罗 樓陀羅 108 Rudra
娄星 婁星 108 Louxing
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
76 Kunlun (Karakorum) mountain range
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. Luoyang
 4. ra
76 Luo River
罗堕 羅墮 108 Kanakabharadraja
啰呵 囉呵 108 Arhat
罗睺 羅睺 76 Rahu
罗睺罗 羅睺羅 108 Rahula
罗摩 羅摩 108 Rāma
罗山 羅山 108 Luoshan
罗素 羅素 108 Russell
鹿野 108 Mṛgadāva; Deer Park
卢遮那 盧遮那 108 Vairocana
马龙 馬龍 109 Malong
马面 馬面 109 Horse-Face
满城 滿城 109 Mancheng
满空 滿空 109 Mangong
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
109
 1. the Pleiades
 2. Pleiades; Kṛttikā
门罗 門羅 109 Monroe
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙德 109 Wonderful Virtue
妙慧 77 Sumatī; Sumagadhi; Sukhamati; Sukhavati
弥伽 彌伽 109 Megha
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒佛 彌勒佛 77
 1. Maitreya Buddha
 2. Maitreya
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
弥楼 彌樓 109 Mount Sumeru
明辩 明辯 109 Bhavyaviveka; Bhavya
明度五十校计经 明度五十校計經 109 Sutra on Fifty Countings of Clear Measure; Ming Du Wushi Xiao Ji Jing
明清 109 Ming and Qing dynasties
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
明度经 明度經 109 Ming Du Jing
民和 109 Minhe
弥沙塞部 彌沙塞部 109 Mahīśāsaka
弥陀 彌陀 77
 1. Amitabha
 2. Amitābha
密云 密雲 109 Miyun
魔道 109 Mara's Realm
魔波旬 109 Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant
摩差 109 Matsya
摩诃卢 摩訶盧 109 Mahāroṣaṇa
摩诃陀 摩訶陀 109 Magadha
摩伽陀国 摩伽陀國 77
 1. Magadha
 2. Magadha
摩羯 109
 1. northern people in classical times
 2. Capricorn (star sign)
摩罗 摩羅 109 Māra
摩罗婆国 摩羅婆國 109 Mālava
摩那苏婆帝龙 摩那蘇婆帝龍 109 Manasvin
摩尼跋陀 109 Maṇibhadra
魔天 109 Māra
摩偷罗国 摩偷羅國 109 Mathurā
摩醯首罗 摩醯首羅 109 Maheshvara
摩耶 109 Maya
摩耶夫人 77
 1. Queen Maya
 2. Queen Maya
魔怨 109 Māra
目干连 目乾連 109 Maudgalyāyana
目揵连 目揵連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
目犍连 目犍連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
目连 目連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
那连提耶舍 那連提耶舍 110 Narendrayaśas
那罗延 那羅延 110 Narayana
那罗延天 那羅延天 110 Narayana deva
那罗延力 那羅延力 110 Nārāyaṇabalin
南门 南門 78 South Gate
南阎浮提 南閻浮提 110 Jambudvipa; the Terrestrial World
娜娜 110 Nana
难提 難提 110 Nandi; Nanda
难提迦 難提迦 110
 1. Nandika
 2. Nandika
难陀 難陀 110 Nanda
难陀龙王 難陀龍王 110 Nanda
那提 110
 1. Nādikā; Nātika; Jātika
 2. nadī
能忍 110 able to endure; sahā
念常 78 Nian Chang
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
尼罗 尼羅 110 The Nile
尼婆罗 尼婆羅 110 ancient Nepal
尼揵 110 Nirgrantha
牛角山 78 Niujiao Mountain Niutou Mountain
牛头山 牛頭山 78 Niutou Mountain
槃头 槃頭 112 Bandhumā; Pāṇḍu
毘楼 毘樓 112 Vidhūra
毘楼博叉 毘樓博叉 112 Virupaksa
毘楼勒叉天 毘樓勒叉天 112 Virudhaka; Deva King of the South
毘卢 毘盧 112 Vairocana
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
毘摩罗诘 毘摩羅詰 112 Vimalakirti
毘摩质多罗 毘摩質多羅 112 Vemacitra
毘那耶迦 112 Vinayaka
毘纽天 毘紐天 112 Visnu
频婆娑罗 頻婆娑羅 112 King Bimbisāra
频婆娑罗王 頻婆娑羅王 112 King Bimbisara
毘婆尸 112 Vipassī; Vipasyin Buddha
毘婆尸佛 112 Vipassī; Vipasyin Buddha
毘沙门 毘沙門 112 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
毘沙门天王 毘沙門天王 112 Vaisravana
毘舍 112 Vaiśya
毘舍浮 112 Visvabhu Buddha
毘舍浮佛 112 Visvabhu Buddha
毘舍离 毘舍離 112 Vaisali; Vaissali; Vaishali; Vesālī; City of Vaisali
毘舍婆 112
 1. Visvabhu; Viśvabhu
 2. Visvabhu; Viśvabhu
毘首羯磨天 112 Visvakarma; Visvakarman
毘首羯磨 112 Visvakarma; Visvakarman
毘陀 112 Veda
破邪论 破邪論 80 Po Xie Lun
婆蹉 112
 1. Vatsa
 2. Vatsa
婆达多 婆達多 112 Devadatta
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
婆嗟 112 Vasta
婆利 80 Brunei
婆楼那 婆樓那 112 Varuna
婆楼那龙王 婆樓那龍王 112 Dragon King Varuna
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
婆罗婆 婆羅婆 112 Bhāradvāja
婆私 112 Vasiṣṭha
婆私吒 112 Vasiṣṭha
婆提 112 Bhadrika; Bhaddiya
婆吒 112 Vasiṣṭha
婆稚 112 Badin
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
菩萨十地 菩薩十地 112 the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi
菩萨藏 菩薩藏 112 Mahāyāna canon
普贤 普賢 112 Samantabhadra
骞茶 騫茶 113 Skanda; Khanda
揵陀 113 Gandhara
千叶 千葉 113 Chiba
清辩 清辯 113 Bhāviveka
清凉池 清涼池 113 Lake Anavatapta
清流 113 Qingliu
庆喜 慶喜 113 Ānanda; Ananda
耆婆 113 jīvaka
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Vulture Peak
七星 113
 1. Qixing
 2. seven stars of the Big Dipper
 3. the Big Dipper; Ursa Major
七月 113
 1. July; the Seventh Month
 2. seventh lunar month; āśvayuja
佉楼 佉樓 113 Kharoṣṭhī
佉卢虱吒 佉盧虱吒 113 Kharoṣṭhī
佉沙国 佉沙國 113 Kashgar; Kasha
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
瞿昙弥 瞿曇彌 113 Gautami; Gautamī; Gotami
燃灯佛 燃燈佛 114 Dipankara Buddha
然灯佛 然燈佛 82 Dipankara Buddha
热河 熱河 114
 1. Rehe
 2. Rehe
人大 82 National Peoples Congress (in China); Great Hall of the People
人乘 114 Human Vehicle
忍性 114 Ninshō
日天 114 Surya; Aditya
日天子 114 Surya; Aditya
日种 日種 114 Sūryavaṃśa
如观 如觀 82 Ru Guan
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
汝南 114 Runan
若那 114 Ruo Na
如是语 如是語 114 Itivuttaka
三聚 115 the three paths
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
萨尼 薩尼 115 Saṃjīva; Samjiva; Sanjiva
三婆婆 115 Saṃbhava; Sambhava
三星 115 Sanxing
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
散脂大将 散脂大將 115 Samjneya
萨婆帝婆 薩婆帝婆 115 Sarvāstivāda
萨婆多 薩婆多 115 Sarvāstivāda
色目 83 Semu
僧祐 115 Seng You
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
莎车 莎車 115 Yarkand; Yarkant; Yeken
沙国 沙國 115 Saudi Arabia
沙勒 115 Shule; Kashgar
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善导 善導 83 Shan Dao
善寂 115 Shan Ji
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
善臂 115 Subāhu
善财 善財 83
 1. Sudhana
 2. Sudhana
善灯 善燈 115 Good Lamp; Suppatīta; Supradīpa
上高 115 Shanggao
上胜 上勝 115 Superior; Majestic
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
善化 83 Shanhua
善觉 善覺 115 Well-Awakened; Buddhija
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
善妙 115
 1. Zenmyō
 2. Shan Miao
鄯善 83
 1. Shanshan; Piqan
 2. Shanshan; Piqan
山上 115 Shanshang
善生 115 Sīgāla
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
善眼 115 Sunetta
少光天 115 Parittabha Heaven; The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 115 Parittasubha Heaven; The Heaven of Limited Purity
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
神变经 神變經 115 Vairocana Sutra
生死相续 生死相續 115 Saṃsāra; cycle of life and death
圣天 聖天 115
 1. Shōden
 2. Āryadeva
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘者 聲聞乘者 115 Śrāvaka
声闻地 聲聞地 115 Stage of Disciple; śrāvakabhūmi
声闻法界 聲聞法界 115 Sravaka Realm
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
声闻身 聲聞身 115 sravaka-kaya
深坑 115 Shenkeng
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
施护 施護 115 Danapala
十慧 115 Ten Verses on Wisdom
世亲 世親 115 Vasubandhu
释天王 釋天王 115 Sakra, King of Devas
世主 115 Lord of the world; Brahmā
十住 115
 1. ten abodes
 2. the ten Stages in bodhisattva wisdom
识处 識處 115 Limitless Consciousness
十二月 115
 1. December; the Twelfth Month
 2. twelfth lunar month; phālguna
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦法 釋迦法 115 Sakyamuni Ritual
释迦佛 釋迦佛 83 Sakyamuni Buddha; Shakyamuni Buddha
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
释迦文佛 釋迦文佛 115 Sakyamuni Buddha
时母 時母 115 Kali
湿婆 濕婆 115
 1. Shiva
 2. Siva; Shiva
时婆 時婆 115 jīvaka
尸弃 尸棄 83 Sikhin; Śikhin
尸弃佛 尸棄佛 115 Sikhin Buddha; Śikhin Buddha
师说 師說 83 Shishuo
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
十一月 115
 1. November; the Eleventh Month
 2. eleventh lunar month; māgha
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
师子国 師子國 115 Simhala; Siṃhala
师子兽王 師子獸王 115 Lion King
师子王 師子王 115 Lion King
师子相 師子相 115 Simdhadhvaja
师宗 師宗 115 Shizong
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
守门者 守門者 115 guardian diety
水天 115 Varuna
说文 說文 83 Shuo Wen Jie Zi
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四魔 115 the four kinds of evil
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四分 115 four divisions of cognition
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
115 Su
83 Sui Dynasty
隋朝 115 Sui Dynasty
岁星 歲星 115 Jupiter
娑伽罗龙王 娑伽羅龍王 115 Sagara-nagaraja
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
娑罗蹉国 娑羅蹉國 115 Saurashtra
娑罗树 娑羅樹 115 sala tree; sal tree; shala tree; śāla
娑婆国土 娑婆國土 83 Saha Lokadhatu; Saha Land
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
娑婆世界主 115 Mahabrahma; Brahma
苏我 蘇我 115 Soga
84 Ta river
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
他化乐天 他化樂天 116 Paranirmita-Vasavartin Heaven
他化天 116 Paranirmita-Vasavartin Heaven
太白 84 Taebaek
太白星 116 Venus
台中 臺中 84 Taizhong; Taichung
昙摩毱多 曇摩毱多 116 Dharmaguptaka
昙无谶 曇無讖 116 Dharmaksema; Dharmakṣema
84
 1. Teng
 2. Teng
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天圣 天聖 116 Tian Sheng; reign of Emperor Renzong of Song
天乘 116 deva vehicle
天宝 天寶 116 Tianbao
天祠 116 devalaya
天等 116 Tiandeng
天复 天復 116 Tianfu
天魔波旬 116 Mara Pisuna
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天水 116 Tianshui
田中 116
 1. Tienchung
 2. Tanaka
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
天竺 116 India; Indian subcontinent
提波 116 Deva
提多 116 Titus
铁围山 鐵圍山 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
提婆 116
 1. Aryadeva; Deva
 2. Devadatta
 3. Kanadeva
提婆达 提婆達 116 Devadatta
提婆达多 提婆達多 116 Devadatta
提头赖吒 提頭賴吒 116 Dhrtarastra; Dhṛtarāṣṭra; Dhataraṭṭha; Deva King of the East
同师 同師 116 Tongshi
陀罗 陀羅 116 Tārā
陀罗陀 陀羅陀 116 Darada
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
王舍国 王舍國 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
万年 萬年 119 Wannian
未曾有经 未曾有經 119 Adbhutadharmaparyāyasūtra; Wei Ceng You Jing
维摩诘 維摩詰 119 Vimalakirti
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利法王子 文殊師利法王子 87 Dharma Prince Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
我知者 119 Spiritual Self; Purusa
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
无德 無德 87 Shan Zhao; Fenyang Wude
五佛 119 Five Dhyani Buddhas; Five Wisdom Buddhas
五趣 119 Five Realms
无热天 無熱天 87 Atapa Heaven; The Heaven without Heat
五无间业 五無間業 87 the Five Unpardonable Sins
五无间 五無間 87
 1. Avici Hell; Avīci Hell
 2. five sins leading to rebirth in Avacici Hell
 3. Avacici Hell
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无余涅盘 無餘涅槃 119 Anupadhiśeṣanirvāṇa; Nirupadhiśeṣanirvāṇa; Nirvāṇa without Remainder
无诤三昧 無諍三昧 119 Samādhi of Non-contention
五浊 五濁 119 the five periods of impurity
五浊恶世 五濁惡世 119 Saha World; the World of Suffering; the Evil World of the Five Turbidities
无边识处 無邊識處 87 Vijnananantyayatana Heaven; Heaven of Limitless Consciousness
乌苌国 烏萇國 87 Udyana; Wusun; Oddiyana
乌场国 烏場國 87 Udyana; Wusun; Oddiyana
无尽意 無盡意 87 Aksayamati Bodhisattva
无尽意菩萨 無盡意菩薩 119 Aksayamati Bodhisattva
无尽意菩萨品 無盡意菩薩品 87 Akṣayamatinirdeśasūtra; Exposition of Akṣayamati
无量光天 無量光天 119 Apramanabha Heaven; The Heaven of Infinite Radiance
无量净天 無量淨天 119 Apramanasubha Heaven; The Heaven of Infinite Purity
无量精进 無量精進 119 Anantavīrya; Measureless Vigor Buddha
无量寿佛 無量壽佛 87
 1. Amitayus Buddha
 2. Amitayus Buddha; Measureless Life Buddha
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无喻 無喻 119 without compare; anopama; anupama
五月 119 May; the Fifth Month
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
乌长国 烏長國 87 Udyana; Wusun; Oddiyana
无诸 無諸 119 Wu Zhu
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
120
 1. what?; where?; why?
 2. a slave; a servant
 3. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 4. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 5. Xi
西瞿耶尼 120 Aparagodānīya
西门 西門 88 West Gate
下乘 120 Hinayana; Hīnayāna; Lesser Vehicle
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
像法 120 Age of Semblance Dharma; Saddharmapratirūpaka; Period of Semblance Dharma
香山 88 Fragrant Hills Park
香象 120 Gandhahastī
相如 120 Xiangru
仙人住处 仙人住處 120 āśramapada
贤善 賢善 120 Bhadrika; Bhaddiya
贤首 賢首 120 Sage Chief
小乘 120 Hinayana
西北方 120 northwest; northwestern
悉达 悉達 120 Siddhartha
悉多 120
 1. Sita
 2. Sita
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
喜根 120 Saumanasya; Prīti; Joy
喜乐天 喜樂天 120 Tuṣita Heaven
醯罗 醯羅 120 Hadda
行雨 120 Varṣakāra; Varsakara; Vassakāra
心宿二 120 Antares
悉陀 120 Siddhārtha
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
修利 120 Surya
修罗 修羅 120 Asura
修摩提 120 Sumagadhi
须达 須達 120 Sudatta
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
雪山 120 Himalayan Mountains
虚空慧 虛空慧 120 Gaganamati
虚空眼 虛空眼 120 Gaganalocana
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空住 虛空住 120 Ākāśapratiṣṭhita
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须弥顶 須彌頂 120 Merukuta
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
须夜摩天 須夜摩天 120 Yama Heaven; Yamadeva
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎罗王 閻羅王 89
 1. Yama
 2. Yama; Yamaraja
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
鸯伽 鴦伽 121
 1. Anga
 2. Anga
阎罗 閻羅 121 Yama; Yamaraja
炎摩 121 Yama
琰摩 121 Yama
阎魔 閻魔 121 Yama
焰摩天 121 Yamadevaloka
阎摩罗 閻摩羅 121 Yama
夜摩 121 Yama
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
耶舍 121
 1. Yaśa
 2. Narendrayaśas
耶输陀罗 耶輸陀羅 121 Yasodhara
义净 義淨 89 Yijing
一乘 121 ekayāna; one vehicle
夷王 89 King Yi of Zhou
伊犁 89 Ili river basin area; Ili Kazakh autonomous prefecture
阴界 陰界 121 the five skandhas and the eighteen dhatu
营事 營事 121 Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
应断 應斷 121 Krakucchanda
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
荧惑星 熒惑星 121 Mars
因提 121 Indra
因陀罗 因陀羅 121 Indra
一切自在 121 Visvabhu; Viśvabhū
亦庄 亦莊 121 Yizhuang
有若 121 You Ruo
有子 121 Master You
优波难陀龙王 優波難陀龍王 121 Upananda
优禅尼国 優禪尼國 121 Ujjayanī
有顶 有頂 121 Akanistha
有顶天 有頂天 121 Akanistha
有了 121 I've got a solution!; to have a bun in the oven
优婆罗龙王 優婆羅龍王 121 Utpalaka
优婆难陀 優婆難陀 121 Upananda
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
远闻 遠聞 121 Svaravisruti
于都 於都 121 Yudu
月天 121 Candra
月天子 121 Regent of the Moon
月藏分 121 Candragarbhaparipṛcchā (Dialog with Candragarbha)
悦众 悅眾 121
 1. Apprentice (yuezhong, lit. “please all”)
 2. karmadana
 3. Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
月光童子 121 Candraprabha Kumāra
越国 越國 121 Yue state; generic term for states in south China or southeast Asia at different historical periods
郁伽 89 Ugra; Ugga
欲界六天 121 Six Heavens of the Desire Realm
云龙 雲龍 121
 1. Yunlong
 2. Yunlong
于阗国 于闐國 121 Yutian
宰相 122 chancellor; prime minister
藏文 122 Tibetan; Tibetan writing
瞻波国 瞻波國 122 Campa
旃陀罗 旃陀羅 122 Chandala; caṇḍāla [untouchable caste]
栴陀罗 栴陀羅 122 Chandala; caṇḍāla [untouchable caste]
遮拘迦国 遮拘迦國 122 Cukuka
真智 122 Zhen Zhi
遮那 122 Vairocana
震旦 122 China
真丹 122 China
真法性 122 inherent nature; essence; true nature; dharmatā
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
证圣 證聖 90 Zheng Sheng reign
正安 122 Zheng'an
正法轮 正法輪 122 Wheel of the True Dharma
正应 正應 122 Shōō
正月 122
 1. first month of the lunar calendar
 2. first lunar month; caitra
正知 122 Zheng Zhi
镇星 鎮星 122 Saturn
直道 122 Straight Road; Jiuyuan to Yunyang Road
智广 智廣 90 Zhi Guang
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
智猛 90 Zhi Meng
知事 122
 1. to understand
 2. Zhishi
 3. Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
智严 智嚴 122 Zhi Yan
智印 122 Wisdom Mudra
至大 90 Zhida reign
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra
支那 122 Cina; China
智人 90 Homo sapiens
中东 中東 90 Middle East
中观 中觀 90
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中说 中說 122 Zhong Shuo
中都 90 Zhongdu; Dadu; Khanbaliq; Beijing
中牟 90 Zhongmou
中宁 中寧 122 Zhongning
中平 122 Zhongping
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
中天 122 Central North India
道生 90 Zhu Daosheng; Daosheng
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
诸城 諸城 122 Zhucheng
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance
自贡 自貢 122 Zigong
字说 字說 122 Zishuo; Character Dictionary
觜宿 122 Zi Constellation
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven
自在天王 122 Mahesvara
自在主 122 Indriyeshvara
总持自在 總持自在 122 Dharanisvara
宗仰 122 Zongyang
坐佛 122 a seated Buddha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 2552.

Simplified Traditional Pinyin English
阿字 97 the letter a
阿鼻 97 avīci
爱别离 愛別離 195 being apart from those we love
爱别离苦 愛別離苦 195 suffering due to separation from loved ones
爱果 愛果 195 the fruit of desire
爱见 愛見 195 attachment to meeting with people
爱结 愛結 195 bond of desire
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
爱念 愛念 195 to miss
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
爱着 愛著 195 attachment to desire
阿迦 196 arka
阿伽 97 scented water; argha
阿迦舍 196 space; ākāśa
阿兰那 阿蘭那 196 a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿兰若 阿蘭若 196
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿兰若比丘 阿蘭若比丘 196 forrest dwelling monk; araṇya-bhikṣu
阿练若 阿練若 196 a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿梨树枝 阿梨樹枝 196 arjaka tree
阿楼那 阿樓那 196 aruṇa; reddish-brown
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
安乐行 安樂行 196
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful conduct
阿那波那 196 mindfulness of breathing; ānāpāna; ānāpānasmṛti; ānāpānasati; anapanasati
阿那含果 97
 1. realization of non-returner
 2. the fruit of Anāgāmin; the fruit of a non-returning
安般 196 mindfulness of breathing; anapana
安禅 安禪 196 to do sitting meditation
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
菴罗 菴羅 196 mango
菴罗林 菴羅林 196 mango forest
菴摩勒 196 mango; āmra
菴摩罗果 菴摩羅果 196 mango; āmra
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨菩提 196 anubodhi; unexcelled complete enlightenment
阿僧 196 asamkhyeya
阿僧祗 196 asamkhyeya
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
阿提目多 196 adhimukti; attention
阿提目多伽 196 adhimukti; attention
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
阿修罗王 阿修羅王 196 king of the asuras
阿须罗 阿須羅 196 asura
八大 98 eight great
八大地狱 八大地獄 98 eight great hells
八道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八道行 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八功德水 98 water with eight merits
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
拔苦 98 Relieve suffering
八龙王 八龍王 98 eight nāga kings
八难 八難 98 eight difficulties
八圣 八聖 98 eight stages of sainthood
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道分 八聖道分 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
八万四千法门 八萬四千法門 98 eighty-four thousand methods of practice
八味水 98 water with eight flavors
八正 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八正道分 98 Noble Eightfold Path
八不 98 eight negations
百八 98 one hundred and eight
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
百法 98 one hundred dharmas
白佛 98 to address the Buddha
白毫 98 urna
白毫相 98 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
百味 98 a hundred flavors; many tastes
白月 98 first half of the month; śuklapakṣa
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
跋伽 98 Bhagava
八戒 98 eight precepts
八苦 98 eight kinds of suffering; the eight distresses
般涅槃 98 parinirvana
半月半月 98 first and second half of the month
谤法 謗法 98 persecution of Buddhism
谤佛 謗佛 98 persecution of Buddhism
谤三宝 謗三寶 98 Slandering the Triple Gem
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
宝女 寶女 98 a noble woman
宝瓶 寶瓶 98 mani vase
宝树庄严 寶樹莊嚴 98 adorned with jewel trees
宝台 寶臺 98 jewelled terrace
宝网 寶網 98 a net of jewels net
宝像 寶像 98 a precious image
宝车 寶車 98 jewelled cart
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
报佛 報佛 98 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
薄福 98 little merit
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
宝国 寶國 98 a Buddha land; a pure land
报果 報果 98 vipākaphala; retributive consequence
宝华 寶華 98
 1. Treasure Flower
 2. flowers; jeweled flowers
宝髻 寶髻 98 ratnaśikhī
宝箧 寶篋 98 precious box; ratna-karaṇḍaka
报身 報身 98 sambhogakaya; enjoyment body; reward body
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
八十随形好 八十隨形好 98 eighty noble qualities
倍复 倍復 98 many times more than
悲念 98 compassion; karuna
背舍 背捨 98 to turn the back on and abandon; to liberate; to emancipate; vimokṣa
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. compassion; a sympathetic mind
本不生 98 originally having a state of no birth; non-arising; adyanutpada
本缘 本緣 98
 1. the origin of phenomenon
 2. jataka story
本起 98 jātaka; a jātaka story
本生之事 98 jātaka; a jātaka story
本誓 98 pūrvapraṇidhāna; prior vow
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
本愿力 本願力 98
 1. Power of the Original Vow
 2. the power of a vow
本则 本則 98 main kōan; main case; benze
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
鼻识 鼻識 98 sense of smell
必应 必應 98 must
遍十方 98 pervading all directions
遍照十方无量世界 遍照十方無量世界 98 illuminated countless worlds in all directions
边见 邊見 98 extreme views; antagrahadrsti
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
变现 變現 98 to conjure
变易 變易 98
 1. to change
 2. change
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
遍知 98
 1. to know; to understand; parijñā
 2. to be omniscient; to be all knowing
必当 必當 98 must
比多 98 father; pitṛ
弊恶 弊惡 98 evil
别知 別知 98 distinguish
鼻根 98 organ of smell
毕力迦 畢力迦 98 pṛkkā; a fragrant plant
摈出 擯出 98 to expel; to exile
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
比尼 98 monastic discipline; vinaya
比丘戒 98 the monk's precepts; Bhiksu Precepts
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
比丘尼戒 98 the nun's precepts; Bhiksuni Precepts
比丘僧 98 monastic community
比智 98 knowledge extended to the higher realms
波利 98
 1. complete; all; pari
 2. Pali
波利质多 波利質多 98 parijata tree; coral tree
波罗提木叉 波羅提木叉 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
波罗夷 波羅夷 98 pārājika; rules for expulsion from the saṃgha
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
波头摩 波頭摩 98 padma
钵头摩 鉢頭摩 98 padma
钵头摩华 鉢頭摩華 98 padma
波头摩华 波頭摩華 98 padma; lotus flower
补处 補處 98 occupies a vacated place
不动心 不動心 98 Unmoving Mind
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不垢不净 不垢不淨 98 neither defiled nor pure
不害 98 non-harm
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不净观 不淨觀 98 contemplation of impurity
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不空过 不空過 98 Do Not Pass Time in Vain
不苦不乐受 不苦不樂受 98 sensation of freedom from pleasure and pain; sensation of indifference to pleasure and pain
不诳语 不誑語 98 not lying
不了义经 不了義經 98 texts that do not explain the meaning
不轻 不輕 98 never disparage
不求报故 不求報故 98 without seeking reward
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不善根 98 akuśalamūla; akusalamūla; unwholesome roots
不善心 98 an unwholesome mind
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不生亦不灭 不生亦不滅 98 neither origination nor cessation
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不退地 98 the ground of non-regression
不退轮 不退輪 98 the non-regressing dharma wheel
不妄语 不妄語 98
 1. not lying
 2. refrain from lying
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不信佛法 98 [they] do not believe in the law of the Buddha
不造作 98 ungrateful; akataññu
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不了义 不了義 98 neyārtha; implicit; provisional; conventional
不如法 98 counterto moral principles
布萨 布薩 98
 1. Posadha
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
逋沙陀 98 fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
不贪欲 不貪欲 98 non-attachment; alobha
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
财施 財施 99 donations of money or material wealth
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
禅味 禪味 99
 1. Taste of Chan
 2. meditative joy
禅心 禪心 99 Chan mind
叉拏 99 an instant
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
常乐我净 常樂我淨 99 Eternity, Bliss, Self, and Purity
常生 99 immortality
唱说 唱說 99 to teach the Dharma
常坐 99 constantly sitting in meditation
常勤 99 practised; pratipanna
禅观 禪觀 99
 1. Chan Contemplation
 2. contemplative meditation
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
长斋 長齋 99 long term abstinence from eating meat
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
禅戒 禪戒 99 Chan precepts
谄诳 諂誑 99 to cheat; śaṭha
禅那 禪那 99 meditation
禅那波罗蜜 禪那波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
羼提 99 kṣānti; tolerance
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
禅头 禪頭 99 jantu; child
瞋毒 99 the poison of anger
瞋忿 99 rage
瞋恨 99 to be angry; to hate
尘界 塵界 99 the realm of the infinitesimal
尘数 塵數 99 as numerous as dust particles
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
称佛 稱佛 99 to recite the Buddha's name
称计 稱計 99 measure
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
成就法 99 sadhana; sādhana
成就一切智 99 attainment of omniscience
成满 成滿 99 to become complete
称怨 稱怨 99 complain
尘累 塵累 99 the burden of mental affliction; the karmic burden of defilements
瞋心 99
 1. Anger
 2. anger; a heart of anger
持地 99
 1. ruler of the land
 2. Dharanimdhara
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持经功德 持經功德 99 the merit of upholding this sutra
持律 99 a maintainer of monastic discipline
持名 99
 1. to rely on the name
 2. Yasodhara
癡所覆 99 overcome by delusion
癡心 99 a mind of ignorance
赤栴檀 99 red sandalwood
癡缚 癡縛 99 bond of ignorance
充遍 99 pervades; sphuṭa
充润 充潤 99 saturates
臭秽 臭穢 99 foul
愁恼 愁惱 99 affliction
付嘱 付囑 99 to entrust; to empower
初禅 初禪 99 first dhyāna; first jhana
处成就 處成就 99 the accomplishment of location
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
初发心 初發心 99 initial determination
出光明 99 self-lighting
出离 出離 99
 1. to leave; to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
除入 99 abhibhāyatana
出入息 99 breath out and in
出世法 99 World-Transcending Teachings
出世间道 出世間道 99 the undefiled way
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
出世间智 出世間智 99 transcending knowledge; spiritual wisdom; lokottarajñāna
初心 99
 1. the initial mind
 2. to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
除一切恶 除一切惡 99 eliminate all evil; without any evil
除愈 99 to heal and recover completely
幢盖 幢蓋 99 banners and canopies
幢幡 99 a hanging banner
床卧 床臥 99 bed; resting place
床座 99 seat; āsana
船师 船師 99 captain
初地 99 the first ground
楚毒 99 something terrible; sudāruṇa
垂布 99 drop down and spread
出家众 出家眾 99 Saṅgha; Saṃgha; Sangha; Buddhist monastic community
触娆 觸嬈 99 to disturbs; to harass
出三有 99 overcoming worldly existence; bhavāntakṛt
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
出胎 99 for a Buddha to be reborn
处中 處中 99 to abide in the media that transcends existence and non-existence; madyama
慈悲人 99 A Compassionate One
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
 2. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
慈悲心 99 compassion
次复 次復 99 afterwards; then
慈无量心 慈無量心 99 Immeasurable loving-kindness
慈孝 99 Compassion and Filial Piety
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
次第乞食 99 collecting alms in order
慈心 99 compassion; a compassionate mind
麁恶 麁惡 99 disgusting
村营 村營 99 village; grāma
大阿罗汉 大阿羅漢 100 great Arhat
大般涅槃 100 mahāparinirvāṇa
大比丘 100 a great monastic; a great bhikṣu
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大乘小乘 100 Mahayana and Hinayana
大船师 大船師 100 the captain of the great ship
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大弟子 100 chief disciple
大黑 100 Mahakala
大觉 大覺 100 supreme bodhi; enlightenment
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大千界 100 a system of one thousand worlds
大千世界 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大沙门 大沙門 100 great monastic
大善知识 大善知識 100 a Dharma friend with great merit
大身 100 great body; mahakaya
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大医王 大醫王 100
 1. Great Lord of healing
 2. Great Healing King
大愿 大願 100 a great vow
打掷 打擲 100 to beat; tāḍita
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
大方等 100 vaipulya; mahāvaipulya; vast; extended
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大教 100 great teaching; Buddhadharma
大空 100 the great void
大利 100 great advantage; great benefit
怛啰 怛囉 100 trasana; terrifying
当分 當分 100 according to position
道谛 道諦 100
 1. Path of Truth
 2. The truth of the path leading to the cessation of suffering; the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道果 100 the fruit of the path
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
道心 100 Mind for the Way
道意 100 intention to attain enlightenment
道中 100 on the path
到彼岸 100
 1. To the Other Shore
 2. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
倒见 倒見 100 a delusion where the opposite of the truth is believed
导首 導首 100 leader; spiritual guide; nāyaka
道术 道術 100
 1. skills of the path
 2. magician; soothsayer
道树 道樹 100 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
道智 100 knowledge of the path; mārgajñatā; margajnata
大人三十二相 100 thirty two marks of excellence
大时 大時 100 eon; kalpa
大誓庄严 大誓莊嚴 100 great vows
大树 大樹 100 a great tree; a bodhisattva
大塔 100
 1. great stupa
 2. Mahabodhi temple
 3. daitō
大仙 100 a great sage; maharsi
大雄 100
 1. Great Hero Monthly
 2. great hero; mahavira
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
得大神通 100 endowed with great transcendent wisdom
得大自在 100 attaining great freedom
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
得近 100 approached; āsannībhūta
得牛 100 catching the ox
得清净行 得清淨行 100 to attain purity
得受记 得受記 100 was bestowed a prediction [that he would become a buddha]
得无量功德 得無量功德 100 attain limitless merit
得正见 得正見 100 holds to right view
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
登彼岸 100 Ascend the Far Shore
等慈 100 Universal Compassion
等观 等觀 100 to view all things equally
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
等身 100 a life-size image
等心 100 a non-discriminating mind
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
等持 100
 1. holding oneself in equanimity
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
等智 100 secular knowledge
得清凉 得清涼 100 obtaining cool; śītabhūta
第二禅 第二禪 100 second dhyāna
地上 100 above the ground
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
地味 100 earth cake
第五大 100 the fifth element
地想 100 contemplation of the earth
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
地大 100 earth; earth element
地观 地觀 100 visualization of the earth
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
顶法 頂法 100 summit method; mūrdhan
定根 100 faculty of meditatative concentration
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
定品 100 body of meditation; aggregate of meditation; samādhi-skandha
定身 100 body of meditation
定众 定眾 100 body of meditation; aggregate of meditation; samādhi-skandha
顶髻 頂髻 100 usnisa; uṣṇīṣa
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
顶受 頂受 100 to respectfully receive
定意 100 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
入定 100
 1. to enter into meditation
 2. entered into meditation; settled; composed; collected of mind
第三禅 第三禪 100 the third dhyāna
谛受 諦受 100 right livelihood
第四禅 第四禪 100 the fourth dhyana
谛行 諦行 100 right action
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
第一义空 第一義空 100 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
东方世界 東方世界 100 Eastern Pure Land
兜婆 100 stupa
豆佉 100 dukkha; suffering
度化 100 Deliver
度世 100 to pass through life
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
度众 度眾 100 Deliver Sentient Beings
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
断见 斷見 100
 1. Nihilism
 2. view that life ends with death
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
覩见 覩見 100 to observe
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
钝根 鈍根 100
 1. dull aptitude
 2. dull ability
多宝 多寶 100 Prabhutaratna
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
多生 100 many births; many rebirths
多伽罗 多伽羅 100 a kind of wood for incense
多劫 100 many kalpas; numerous eons
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
多摩罗跋 多摩羅跋 100 Cinnamomum tamala; Indian bay leaf
多摩罗 多摩羅 100 Cinnamomum tamala; Indian bay leaf
度生 100 to save beings
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶报 惡報 195 retribution for wrongdoing
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶鬼神 惡鬼神 195 evil demons and spirits
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶世 惡世 195 an evil age
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
恶作 惡作 195 evil doing; remorse; kaukritya; kukkucca
饿鬼处 餓鬼處 195 the realm of hungry ghosts
恶念 惡念 195 evil intentions
二边 二邊 195 two extremes
二禅 二禪 195
 1. the second dhyana
 2. second dhyāna; second jhāna
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二根 195 two roots
二见 二見 195 two views
二空 195 two types of emptiness
二利 195 dual benefits
二三 195 six non-Buddhist philosophers
二身 195 two bodies
二乘 195 the two vehicles
二师 二師 195 two kinds of teachers
二受 195 two kinds of perception
二相 195 the two attributes
二心 195 two minds
二行 195 two kinds of spiritual practice
二种 二種 195 two kinds
二字 195
 1. two characters
 2. a monastic
而作是念 195 made within himself the following reflection
二道 195 the two paths
二谛 二諦 195 the two truths
二摄 二攝 195 two kinds of help
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
二识 二識 195 two levels of consciousness
二业 二業 195 two kinds of karma
二智 195 two kinds of knowledge; two kinds of wisdom
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
恶友 惡友 195 a bad friend
法爱 法愛 102 love of the Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法船 102 Dharma ship
发大心 發大心 102 generate great mind
法道 102
 1. the way of the Dharma
 2. Fadao
法供养 法供養 102 serving the Dharma; dharmapūjā
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法化 102 conversion through teaching of the Dharma
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
法空 102 inherent emptiness of dharmas; dharmanairātmya
法乐 法樂 102
 1. Dharma joy
 2. dharma joy
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
法难 法難 102 persecution of Buddhism
法念处 法念處 102
 1. Mindfulness of Dharma
 2. mindfulness of dharmas
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法入 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法僧 102 a monk who recites mantras
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法事 102 a Dharma event
法数 法數 102 enumerations of dharmas
法物 102 Dharma objects
法无我 法無我 102 the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
法喜食 102 the joy of the dharma as food
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法行 102 to practice the Dharma
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
法义 法義 102
 1. definition of the Dharma
 2. the teaching of a principle
法用 102 the essence of a dharma
筏喻 102 the raft simile
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法云 法雲 102
 1. dharma cloud; dharmamegha
 2. Fa Yun
法座 102 Dharma seat
法城 102 Dharma citadel
法处 法處 102 mental objects
法灯 法燈 102 a Dharma lamp
法鼓 102 a dharma drum; dharmadundubhi; dharmabheri
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法界平等 102 the Dharma realm does not differentiate
法界清净 法界清淨 102 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
法境 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
发露 發露 102 to reveal; to manifest
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
梵轮 梵輪 102 Brahma's wheel; Brahmacakka; Dharma wheel
凡圣 凡聖 102
 1. Ordinary and Sagely
 2. the ordinary and the divine
梵住 70 Brahma's abode; divine abode
梵本 102 a Sanskrit text
凡夫性 102 the disposition of an ordinary person
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
放戒 102 to initiate a novice
方便慧 102 skill in means and wisdom
方便力 102 the power of skillful means
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
方便说法 方便說法 102 expedient means
方便心 102 a mind capable of expedient means
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
方等 102 vaipulya; vaidalya; vast; extended
方等经典 方等經典 102 Vaipulya sutras
方等经 方等經 102 Vaipulya sutras
放香 102
 1. free session
 2. a day off
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
烦恼魔 煩惱魔 102 Māra of afflictions; Māra the tempter; an evil that harms one's mind
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
梵声 梵聲 102 the voices of Buddhas and bodhisattvas
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
凡愚 102 common and ignorant
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
发趣 發趣 102 to set out
法如 102 dharma nature
法摄 法攝 102 a means of embracing; a ground for the bonds of fellowship
法属 法屬 102 Dharma friends
法水 102
 1. Dharma Water
 2. Dharma is like water
法堂 102
 1. Fo Guang Shan Founder's Quarters
 2. Dharma Hall
 3. a Dharma hall
法味 102
 1. taste of Dharma
 2. the flavor of the Dharma
法喜 102
 1. Dharma joy
 2. Dharma joy
法想 102 thoughts of the Dharma
发心时 發心時 102 as soon as one sets his mind on attaining enlightenment
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
法缘 法緣 102
 1. Dharma Affinity
 2. causes and conditions that accord with the Buddhadharma
 3. conditions leading to dharmas
 4. affinity with the Buddhadharma
法悦 法悅 102
 1. Dharma joy
 2. Fayue
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
法住 102 dharma abode
法幢 102 a stone pilar inscribed with scriptures
法尊 102
 1. dharmasvāmī
 2. Fazun
非道 102 heterodox views
非非想 102 neither perceiving nor not perceiving
非乐修 非樂修 102 joyless cultivation
非生非灭 非生非滅 102 neither produced nor extinguished
非思量 102
 1. Without Thinking
 2. not thinking
非真空 102 not truly empty
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
分别智 分別智 102 Discriminating Knowledge
分别法相 分別法相 102 distinguish characteristics of dharmas
分别心 分別心 102 discriminating thought
风大 風大 102 wind; wind element; wind realm
风方 風方 102 vayu; northwest
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
风心 風心 102 the mind of wind
粪秽 糞穢 102 dirt; excrement and filth
分齐 分齊 102 difference
分陀利 102 pundarika
芬陀利 102
 1. Pundarika
 2. pundarika
分陀利花 102 pundarika
芬陀利华 芬陀利華 102 white lotus flower; pundarika
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛德 102 Buddha virtue
佛弟子 102 a disciple of the Buddha
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛观 佛觀 102 visualization of the Buddha
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛慧 102 Buddha's wisdom
佛见 佛見 102 correct views of Buddhist teachings
佛界 102 buddha realm; buddha land; buddha country
佛境界 102 realm of buddhas
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
佛世界 102 a Buddha realm
佛手 102 Buddha's Hands
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛性 102 Buddha-nature; buddhadhatu
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛宝 佛寶 102 the treasure of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛果 102
 1. Buddhahood
 2. Foguo
佛化 102
 1. conversion through the Buddha's teachings
 2. Fohua
佛戒 102 Buddha precepts
佛境 102 world of the Buddha; realm of the Buddha
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛土 102 Buddha land
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
佛印 102
 1. Buddha-seal; Buddha mudra
 2. a small statue of a Buddha
 3. Chan Master Foyin
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德因缘 福德因緣 102 Blessing, Virtue, and the Right Causes and Conditions
福报 福報 102 a blessed reward
富单那 富單那 102 putana
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
覆肩衣 102 sankaksika; a five-stripped robe
敷具 102 a mat for sitting on
富留沙 102 puruṣa; hero
富罗 富羅 102 pura; land
福生 102 fortunate rebirth
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
福行 102 actions that product merit
福智 102
 1. Fortune and Wisdom
 2. merit and wisdom
甘露法 103 ambrosial Dharma
甘露法雨 103 ambrosial Dharma rain; sweet rain of Dharma
干闼婆城 乾闥婆城 103 city of the gandharvas
干陀 乾陀 103 gandha; fragrance
高座 103 a high seat; a pulpit
告香 103 ceremony for offering incense
根境 103 the field of a sense organ; the objects of the sense organs
根尘 根塵 103 the six roots and the six dusts
根力 103 mūlabala; the five sense organs and corresponding consciousnesses
根门 根門 103 indriya; sense organ
功德海 103
 1. Ocean of Merits
 2. Ocean of Merit; yon tan rgya mtsho; guṇasāgara
功德无量 功德無量 103 boundless merit
供佛 103 to make offerings to the Buddha
供养心 供養心 103 A Mind of Offering
功德聚 103 stupa
功德主 103
 1. benefactor
 2. a benefactor
共法 103 totality of truth
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
共功 103 shared merit
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
供养过去无量诸佛 供養過去無量諸佛 103 made offerings to innumerable Buddhas of the past
供养于佛 供養於佛 103 gave offerings to the Buddha
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
观空 觀空 103
 1. Observing Emptiness
 2. to view all things as empty
 3. Guan Kong
观身不净 觀身不淨 103 contemplate the impurities of the body
观心 觀心 103
 1. Observe the Mind
 2. to contemplate the mind
观行 觀行 103 contemplation and action
观众生 觀眾生 103 observing living beings
观察十方 觀察十方 103 observed the ten directions
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
广长舌相 廣長舌相 103 the sign of a broad and long tongue
广心 廣心 103
 1. a broad mind
 2. Guang Xin
广长舌 廣長舌 103 a broad and long tongue
广大无边 廣大無邊 103 infinite
广解 廣解 103 vaipulya; vast; extended
光明胜于日月 光明勝於日月 103 radiance surpassing the sun and moon
光明相 103 halo; nimbus
广说 廣說 103 to explain; to teach
光相 103
 1. halo; nimbus
 2. Aruṇavatī
观智 觀智 103 wisdom from contemplation
归寂 歸寂 103 to pass to nirvana
龟毛兔角 龜毛兔角 103
 1. tortoise hair, rabbit horns
 2. turtle hair and rabbit's horn
归敬 歸敬 103 namo; to pay respect to; to take refuge
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
归依佛 歸依佛 103 to take refuge in the Buddha
果报 果報 103 fruition; the result of karma
果分 103 effect; reward
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
果证 果證 103 realized attainment
骨身 103 relics
海印三昧 104 sāgaramudrāsamādi; ocean reflection samādi
毫相 104 urna
好相 104 an auspicious sign
和敬 104 Harmony and Respect
和合僧 104 saṃgha; monastic gathering
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
黑月 104 second half of the month; kṛṣṇapakṣa
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
和上 104 an abbot; a monk
弘誓愿 弘誓願 104 great vows
弘誓 104 great vows
后际 後際 104 a later time
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
后五 後五 104 following five hundred years
后身 後身 104 last body; next body; last rebirth
后说 後說 104 spoken later
护国 護國 104 Protecting the Country
护身 護身 104 protection of the body
护世 護世 104 protectors of the world
华藏 華藏 104 lotus-treasury
化导 化導 104 instruct and guide
化度 104 convert and liberate; teach and save
化乐 化樂 104 to find pleasure in creating
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
华香 華香 104 incense and flowers
化众生 化眾生 104 to transform living beings
化佛 104 a Buddha image
坏苦 壞苦 104 suffering from impermanence
坏相 壞相 104 state of destruction
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
幻性 104 nature of illusion
幻惑 104
 1. illusory
 2. to delude
还灭 還滅 104 ceasing; cessation; nivṛtti
幻人 104 an illusionist; a conjurer
幻士 104 an illusionist; a conjurer
幻师 幻師 104
 1. magician
 2. an illusionist; a conjurer
还俗 還俗 104 to return to secular life; to leave monastic life
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化人 104 a conjured person
化色 104 transformation form
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
化缘 化緣 104
 1. the reason of a Buddha's or bodhisattva's coming to the world to teach
 2. the conditions or opportunity for transformation
 3. to collect alms
化作 104 to produce; to conjure
毁法 毀法 104 persecution of Buddhism
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
慧解脱 慧解脫 104 one who is liberated through wisdom; prajñāvimukta
慧门 慧門 104 gateway to wisdom
慧品 104 body of wisdom; aggregate of wisdom; prajñā-skandha
毁辱 毀辱 104 to slander and humiliate
秽土 穢土 104 impure land
迴心 104 to turn the mind towards
慧学 慧學 104 Training on Wisdom
慧众 慧眾 104 body of wisdom; aggregate of wisdom; prajñā-skandha
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
慧炬 104
 1. wisdom torch
 2. Wisdom Torch
慧命 104
 1. wisdom-life
 2. friend; brother
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
毁呰 毀呰 104 to denigrate
护摩 護摩 104 homa
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
火大 104 fire; element of fire
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
护者 護者 104 protector; demon; rākṣasa
极成 極成 106 agreed by both sides; mutually accepted; prasiddha
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
集谛 集諦 106 the truth of the cause of suffering; the noble truth of the cause of suffering
济度 濟度 106 to ferry across
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
假有 106 Nominal Existence
加被 106 blessing
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
加趺坐 106 sit with crossed legs; sit in the lotus position
伽伽那 106 gagana; sky
迦兰陀 迦蘭陀 106 Karanda; Kalandaka; Kāraṇḍaka; Kāraṇḍa; Kalantaka
迦陵频伽 迦陵頻伽 106 kalavinka
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
迦娄罗 迦婁羅 106 garuda
伽楼罗 伽樓羅 106 garuda
迦楼罗心 迦樓羅心 106 the mind of a garuda
迦楼那 迦樓那 106 compassion; empathy; karuṇā
伽罗 伽羅 106 a kind of wood used for incense
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
迦罗罗 迦羅羅 106 kalala
见大 見大 106 the element of visibility
见道 見道 106
 1. to see the Way
 2. darśanamārga; path of vision
见佛闻法 見佛聞法 106 to see a Buddha and hear the teachings of the Dharma
见相 見相 106 perceiving the subject
见性 見性 106
 1. Seeing One's Nature
 2. to see one's true nature; to realize one's Buddha nature
见修 見修 106 mistaken views and practice
见一切佛 見一切佛 106 see all buddhas
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
降魔 106 to subdue Mara; to defeat evil
坚固勇猛 堅固勇猛 106 resolute; dhīra
简择 簡擇 106 to chose
教行 106
 1. teaching and practice
 2. teaching and practice; instruction and conduct
教诫 教誡 106 instruction; teaching
教相 106 classification of teachings
憍逸 106 untouchable; dalit
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
迦沙 106 kasaya; kaṣāya
伽陀 106 gatha; verse
加威 106 blessing
寂定 106 samadhi
戒波罗蜜 戒波羅蜜 106 sila-paramita; the paramita of proper conduct
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
戒取见 戒取見 106 śilavrataparāmarśa; rigid ascetic views; attachment to rites and rituals
戒律 106
 1. Precepts
 2. śīla and vinaya; precepts and rules
羯摩 106 Repentance
戒取 106 attachment to heterodox teachings
戒身 106 body of morality
戒相 106 different forms of precepts; characteristics of precepts
戒众 戒眾 106 body of morality; aggregate of morality; śīla-skandha
接足礼 接足禮 106 to prostrate oneself on the ground
劫波 106
 1. a kalpa; an eon
 2. a ritual; kalpa
戒法 106 the rules of the precepts
界分 106 a region; a realm
劫风 劫風 106 kalpa winds
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
劫火 106 kalpa fire
结加 結加 106 to cross [legged]
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
劫尽火 劫盡火 106 kalpa fire
戒名 106 kaimyō; posthumous name
羯磨 106 karma
界内 界內 106 within a region; within the confines
结使 結使 106 a fetter
解脱道 解脫道 106
 1. the path of liberation
 2. the path of liberation; vimuktimārga
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
解脱味 解脫味 106 the flavor of liberation
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
解脱知见众 解脫知見眾 106 body of knowledge and experience of liberation
解脱果 解脫果 106 visaṃyogaphala; disconnection fruition; separation effect
解脱众 解脫眾 106 body of liberation; aggregate of liberation; vimukti-skanda
戒行 106 to abide by precepts
解行 106 to understand and practice
结缘 結緣 106
 1. Develop Affinities
 2. to develop affinity
 3. to form affinities; karmic affinity
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
妓乐 妓樂 106 music
进波罗蜜 進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
金翅鸟 金翅鳥 106 a garuda
金刚不坏身 金剛不壞身 106 a body as indestructible as diamond
金刚身 金剛身 106 the diamond body
金光明 106 golden light
经本 經本 106 Sutra
净法眼 淨法眼 106 pure dharma eye
净观 淨觀 106 pure contemplation
境界相 106 world of objects; the external phenomenal world
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
净莲 淨蓮 106 Pure Lotus
静念 靜念 106 Calm the Thought
净念 淨念 106 Pure Thoughts
净施 淨施 106 pure charity
净天 淨天 106 pure devas
敬信 106
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
净修 淨修 106 proper cultivation
净眼 淨眼 106
 1. pure eyes
 2. Vimalanetra
净衣 淨衣 106 pure clothing
净智 淨智 106 Pure Wisdom
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
金刚幢 金剛幢 106 vajra banner
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
金刚师 金剛師 106 preceptor
金刚定 金剛定 106 vajrasamādhi
金刚心 金剛心 106
 1. Diamond heart
 2. adamantine-like mind
 3. adamantine-like concentration; vajropamasamādhi
净持 淨持 106 a young boy
净德 淨德 106 the virtue of purity
净颠倒 淨顛倒 106 to view the defiled as undefiled
经法 經法 106 canonical teachings
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净法界 淨法界 106 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
净饭王子 淨飯王子 106 Suddhodana' son
净方 淨方 106 pure land
净国 淨國 106 pure land
净洁 淨潔 106 pure
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
净界 淨界 106 pure land
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
精进无减 精進無減 106 diligence never regresses
净居 淨居 106 suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode
经论 經論 106 sutras and shastras; scriptures and commentaries
净妙 淨妙 106 pure and subtle
净命 淨命 106 friend; brother; āyuṣman
静室 靜室 106
 1. meditation room
 2. a quiet place
净世界 淨世界 106 pure land
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
净业 淨業 106
 1. Pure Karma
 2. pure karma; good karma
净住 淨住 106 fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
金身 106 golden body
紧陀罗 緊陀羅 106 kimnara
尽智 盡智 106 understanding of the eradiction of afflictions; kṣayajñāna
近住 106 fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
偈颂 偈頌 106 a gatha; a chant
九次第定 106 nine graduated concentrations
救一切 106 saviour of all beings
九法 106 nine dharmas; navadharma
鸠槃荼 鳩槃荼 106 kumbhāṇḍa
救世 106 to save the world
救脱 救脫 106 salvation
偈言 106 a verse; a gatha
伎乐 伎樂 106 music
集智 106 understanding of the arising of cause and effect; understanding of the second of the four noble truths
俱空 106 both self and all things are empty
俱起 106 being brought together
俱生 106 occuring together
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第八 106 scroll 8
卷第二 106 scroll 2
卷第二十 106 scroll 20
卷第九 106 scroll 9
卷第六 106 scroll 6
卷第七 106 scroll 7
卷第三 106 scroll 3
卷第十 106 scroll 10
卷第十八 106 scroll 18
卷第十九 106 scroll 19
卷第十六 106 scroll 16
卷第十七 106 scroll 17
卷第十三 106 scroll 13
卷第十四 106 scroll 14
卷第十五 106 scroll 15
卷第十一 106 scroll 11
卷第十二 106 scroll 12
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
觉道 覺道 106 Path of Awakening
觉观 覺觀 106 awareness and discrimination; coarse awareness and fine perception
觉因 覺因 106 cause of enlightenment; bodhi-bīja
觉分 覺分 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
觉心 覺心 106
 1. mind of enlightenment
 2. Juexin
 3. Kakushin
觉者 覺者 106 awakened one
觉支 覺支 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
拘梨 106 koti; one hundred million; a very large number
俱利 106 Kareri
瞿摩 106 gomaya; cow-dung
军那 軍那 106 jasmine; kunda
瞿沙 106
 1. a wonderful sound; ghoṣa
 2. Ghoṣa
拘物头 拘物頭 106 kumuda
拘物头华 拘物頭華 106 kumuda
俱物头华 俱物頭華 106 kumuda
俱致 106 koti; one hundred million; a very large number
具足六神通 106 possessing the six supernatural powers; ṣaḍabhijña
具足清净 具足清淨 106 complete and pure
具足神通 106 possessing supernatural powers; ṣaḍabhijña
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
开显 開顯 107 open up and reveal
堪能 107 ability to undertake
堪忍 107 to bear; to endure without complaint
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
客尘 客塵 107 external taint
空法 107 to regard all things as empty
空观 空觀 107 to observe emptiness; to reflect on the emptiness of all phenomenon
空见 空見 107
 1. View of Emptiness
 2. view of emptiness
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
空门 空門 107
 1. Gate of Emptiness
 2. the teaching that everything is emptiness
空三昧 107 the samādhi of emptiness
空行 107 practicce according to emptiness
空有 107
 1. non-existent and existent; emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空处 空處 107 ākāśānantyāyatana; akasanantyayatana; sphere of infinite space; abode of infinite space
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空闲处 空閑處 107 araṇya; secluded place
空性 107
 1. Empty Nature
 2. empty nature; śūnyatā
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
口四 107 four unwholesome acts of speech
苦谛 苦諦 107 the truth of suffering; the noble truth of the existence of suffering
苦果 107
 1. Effects of Suffering
 2. suffering as a karmic result
苦集谛 苦集諦 107 the noble truth of the cause of suffering
苦集灭道 苦集滅道 107
 1. Suffering, Cause, End, and Path
 2. the fourfold noble truth; four noble truths
苦苦 107 suffering from external circumstances
苦灭 苦滅 107 the cessation of suffering
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
苦受 107 the sensation of pain
苦习 苦習 107 the [noble truth of the] origination of suffering
苦智 107 understanding of the fact of suffering
苦法智 107 knowledge of the truth of suffering
苦海 107
 1. ocean of suffering
 2. sea of suffering; abyss of worldly suffering
愦閙 憒閙 107 clamour
苦集 107 accumulation as the cause of suffering
苦际 苦際 107 limit of suffering
苦痛 107 the sensation of pain
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
苦乐 苦樂 107 joy and pain
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
赖吒 賴吒 108 rāṣṭrapāla; protector of a kingdom; king
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
老苦 108 Old Age; suffering due to old age
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐根 樂根 108 organs of pleasure
乐苦 樂苦 108 happiness and suffering
乐求 樂求 108 seek pleasure
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
乐修 樂修 108 joyful cultivation
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
乐德 樂德 108 the virtue of joy
乐受 樂受 108 sensation of pleasure; perception of pleasure
立大誓愿 立大誓願 108 made great vows
立大愿 立大願 108 to make great vows
离念 離念 108 transcends conception
离杀 離殺 108 refrains from taking life
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离生喜乐 離生喜樂 108 rapture and pleasure born from withdrawal
利喜 108 to bring profit and joy
离一切分别 離一切分別 108 transcends all forms of discrimination
离一切诸相 離一切諸相 108 transcend all perceptions
离欲 離欲 108 free of desire
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
离诸念 離諸念 108 transending conception
两舌恶口 兩舌惡口 108 double-tongued
两足尊 兩足尊 108
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
两舌语 兩舌語 108 double-tongued speech
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲花座 蓮華座 108 lotus posture; padmāsana
了义 了義 108 nītārtha; definitive
了知 108 to understand clearly
了知三世 108 knowing the past, present and future; trikālajña
利根 108 natural powers of intelligence
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
离苦 離苦 108 to transcend suffering
离苦得乐 離苦得樂 108 to abandon suffering and obtain happiness
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
灵瑞 靈瑞 108 udumbara
利生 108 to benefit living beings
利师 利師 108 ṛṣi
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六尘 六塵 108 six sense objects; Six Dusts
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六大 108 six elements
六道 108 six realms; six realms of existence; six destinies
六和敬 108
 1. Six Points of Reverent Harmony
 2. six reverent points of harmony
六界 108 six elements; six realms
六境 108 the objects of the six sense organs
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六念 108 the six contemplations
六念处 六念處 108 the six contemplations
六入 108 the six sense objects
六神通 108 the six supernatural powers
六识 六識 108 the six consciousnesses; the six types of sensory consciousness
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
六受 108 the six perceptions; six vedanas
六通 108 six supernatural powers
六行 108
 1. practice of the six pāramitās
 2. six ascetic practices
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
六法 108 the six dharmas
六十二见 六十二見 108 sixty two views
利行 108
 1. Beneficial Deeds
 2. altruism
 3. altruism
利养 利養 108 gain
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
利益心 108
 1. hita-citta
 2. Hitadhyasayin
离欲地 離欲地 108 stage of freedom from desire; vītarāgabhūmi
龙神 龍神 108 dragon spirit
龙众 龍眾 108 dragon spirits
龙花 龍花 108 nagakesara
漏尽通 漏盡通 108 destruction of all affliction
露地 108 dewy ground; the outdoors
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
路迦 108 loka
轮宝 輪寶 108 cakra-ratna; wheel treasures
轮王 輪王 108 wheel turning king
轮相 輪相 108 stacked rings; wheel
论义 論義 108 upadeśa; upadesa
轮转生死 輪轉生死 108 passing through the cycle of life and death
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
罗门 羅門 108 Brahman
罗婆 羅婆 108 an instant; lava
罗刹女 羅剎女 108 female ogre; demoness; rākṣasī
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
律仪戒 律儀戒 108 the precepts for proper conduct
律者 108 vinaya teacher
马宝 馬寶 109 the treasure of horses; aśvaratna
马藏 馬藏 109 hidden resembling a horse’s
满瓶 滿瓶 109 mani vase
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
盲冥 109 blind and in darkness
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
曼殊沙华 曼殊沙華 109 mañjūṣaka flower
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
眉间白毫相 眉間白毫相 109 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
门经 門經 109 funeral service recited at the door of a house
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙典 109 wonderful scripture
妙果 109 wonderful fruit
妙色 109 wonderful form
妙香 109 fine incense
妙行 109 a profound act
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
妙智慧 109 wondrous wisdom and knowledge
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙喜 109 Miaoxi; Dahui Zonggao; Zonggao
妙眼 109 marvelous eye; sunetra
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
灭谛 滅諦 109 the truth of the cessation of suffering; the noble truth of the extinction of suffering
灭定 滅定 109 the cessation of perception and sensation
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
灭尽定 滅盡定 109 the cessation of perception and sensation; nirodhasamāpatti
灭尽三昧 滅盡三昧 109 the cessation of perception and sensation; nirodhasamāpatti
灭受想定 滅受想定 109 the cessation of perception and sensation; nirodhasamāpatti
灭道 滅道 109 extinction of suffering and the path to it
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
灭后 滅後 109 after the Buddhas's Nirvāṇa
灭智 滅智 109 understanding of the extinction of suffering; understanding of the third of the four noble truths
灭罪 滅罪 109 erase karma from sins
密迹 密跡 109 secret tracks
名僧 109 renowned monastic
名身 109 group of names
名曰 109 to be named; to be called
命命鸟 命命鳥 109 kalavinka; jivajivaka bird
明相 109
 1. early dawn
 2. Aruṇa
命者 109 concept of life; jīva
密语 密語 109 mantra
魔军 魔軍 109 Māra's army
魔女 109 Māra's daughters
末法 109 Age of Declining Dharma; Declining Dharma; The Period of Declining of Dharma
摩诃曼殊沙华 摩訶曼殊沙華 109 mahāmañjūṣaka flower
摩诃曼陀罗华 摩訶曼陀羅華 109 mahāmandārava flower
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩迦 109
 1. Mojia
 2. malika; mālikā
摩伽罗 摩伽羅 109 makara
摩竭 109 makara
魔界 109 Mara's realm
魔境界 109 Mara's realm
末利 109 jasmine; mallika
摩利 109 jasmine; mallika
魔罗 魔羅 109 Mara; the Devil; a devil; a demon
末罗 末羅 109
 1. jasmine; mallika
 2. Malla
摩纳 摩納 109 māṇava; a youth
摩那婆 109 māṇava; a youth
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
摩奴阇 摩奴闍 109 human; humankind; manuṣya
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
摩夷 109 mātṛkā; matrix; systematized lists
魔子 109 sons of Mara
木叉 109
 1. rules of conduct for monks; prātimokṣa
 2. liberation; emancipation; vimokṣa
牧牛 109 cowherd
南无佛 南無佛 110
 1. Homage to the Buddha
 2. namo buddha
乃至一偈一句 110 [heard,] were it but a single stanza, a single verse (or word)
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
那啰 那囉 110 nara; man
那谟 那謨 110 namo; to pay respect to; homage
那摩 110 namo; to pay respect to; homage
男根 110 male organ
难胜 難勝 110 very difficult to overcome
难思议 難思議 110
 1. Inconceivable
 2. inconceivable
难信 難信 110 hard to believe
恼患 惱患 110 difficulties
恼害 惱害 110 malicious feeling
纳受 納受 110
 1. to receive; to accept
 2. to accept a prayer
那由多 110 a nayuta
那由他 110 a nayuta
内法 內法 110 the Buddhadharma; the Dharma
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内观 內觀 110 vipasyana; insight meditation
内空 內空 110 empty within
能变 能變 110 able to change
能持 110 ability to uphold the precepts
能仁 110 great in lovingkindness
能信 110 able to believe
能除一切苦 110 able to dispel all suffering
能化 110 a teacher
能破 110 refutation
能行 110 ability to act
逆顺 逆順 110 resisting and complying; disobeying and obeying
泥心 110 the mind of mud
念法 110
 1. Way of Contemplation
 2. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
念清净 念清淨 110 Pure Mind
念住 110 a foundation of mindfulness
念持 110
 1. to remember and to accept and maintain faith
 2. Smrtisamprajanyin
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
念佛三昧 110 samādhi of recollecting the Buddha
念力 110
 1. Power of the Mind
 2. the power of mindfulness
念顷 念頃 110 kṣaṇa; an instant
念言 110 words from memory
鸟迹 鳥迹 110
 1. traces left in the air by a bird
 2. bird tracks
涅槃寂静 涅槃寂靜 110 Nirvana is perfect tranquility
涅槃界 110 nirvāṇa-dhātu; the realm of Nirvāṇa
尼干 尼乾 110 nirgrantha
尼拘陀 110 Indian banyan; nyagrodha tree
泥犁 110 hell; niraya
尼师 尼師 110 Bhiksuni; a nun; a bhikṣuṇī; bhikkhunī
尼提 110 a scavenger
尼陀 110 a scavenger
尼陀那 110 causes and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna
牛王 110 king of bulls
牛头栴檀 牛頭栴檀 110 ox-head sandalwood
牛头栴檀香 牛頭栴檀香 110 ox-head sandalwood incense
煖法 110 method of heat; uṣmagata
女宝 女寶 110 precious maiden
女根 110 female sex-organ
槃陀 112 a unit of length equal to twenty eight elbow lengths
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘富罗 毘富羅 112 vaipulya; extended
毘离耶 毘離耶 112 virya; diligence
毘梨耶 112 to be diligent; to be absorbed and desirous to do better
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
品第一 112 Chapter One
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等观 平等觀 112
 1. Mind of Equality
 2. contemplation of equality; contemplation on provisional truth
平等心 112 an impartial mind
平等性 112 universal nature
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
毘婆舍那 112 vipasyana; insight meditation
毘舍阇 毘舍闍 112 pisaca
毘舍遮 112 pisaca
毘陀罗 毘陀羅 112 vetāla; vetāḍa
辟支 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
破法 112 to go against the Dharma; to act contrary to the Buddha's teaching
破佛 112 persecution of Buddhism
婆诃 婆訶 112 svaha; hail
頗梨 112 crystal
婆师 婆師 112 vārṣika
婆陀 112 avadāna; apadāna
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩提愿 菩提願 112 Bodhi Vow
菩提种子 菩提種子 112 bodhi seeds
普明 112
 1. samanta-prabha
 2. Pu Ming
菩萨大悲 菩薩大悲 112 great compassion of bodhisattvas
菩萨界 菩薩界 80 The Realm of Bodhisattvas
菩萨境界 菩薩境界 112 realm of bodhisattvas
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨品 菩薩品 112 Bodhisattvas chapter
菩萨僧 菩薩僧 112
 1. bodhisattva
 2. monastics belonging to a Mahayana school
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨地 菩薩地 112 stage of bodhisattva; bodhisattvabhūmi
菩萨行般若波罗蜜 菩薩行般若波羅蜜 112 a bodhisattva who practices prajñāpāramitā
菩萨大士 菩薩大士 112 bodhisattva-mahāsattva
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
菩提分 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
普照十方 112 shines over the ten directions
七财 七財 113 seven kinds of spiritual wealth
七法 113 seven dharmas; seven teachings
七返 113 seven returns
七佛 81 Seven Buddhas; Seven Past Buddhas; Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
七觉支 七覺支 113
 1. the Seven Factors of Enlightenment
 2. seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七菩提分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七菩提分宝 七菩提分寶 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七七日 113 forty-nine days
七圣财 七聖財 113 seven kinds of spiritual wealth
七识 七識 113 seven kinds of consciousness
器世间 器世間 113 the material world; the world of living beings; bhajanaloka
起信 113 the awakening of faith
讫已 訖已 113 to finish
千佛 113 thousand Buddhas
悭心 慳心 113 a miserly mind
前生 113 previous lives
乾沓婆 113 a gandharva
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
揵闼婆 揵闥婆 113 a gandharva
七法财 七法財 113 seven kinds of spiritual wealth
契经 契經 113 a sutra; a sūtra; a scripture; a discourse
七觉 七覺 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七觉分 七覺分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
勤苦 113 devoted and suffering
勤行 113 diligent practice
请法 請法 113 Request Teachings
清净心 清淨心 113 pure mind
清净法界 清淨法界 113 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
清净佛刹 清淨佛剎 113 pure land
清净慧 清淨慧 113
 1. pure wisdom; visuddhamati
 2. Visuddhamati
清净众 清淨眾 113 the monastic community
清信士 113 male lay person; upāsaka
请召 請召 113
 1. invite; attract; akarsani
 2. Akarsani
清众 清眾 113
 1. Participating Member (qingzhong, lit. “pure assembly”/“without duty”)
 2. the monastic community
 3. duty-less assistants
勤求 113 to diligently seek
勤息 113 a wandering monk; śramaṇa
起尸 起屍 113 vetāla; vetāḍa
乞士 113
 1. Begging
 2. mendicant monk; bhikṣu
求不得苦 113 Not Getting What One Wants; suffering due to not getting what we want
求法 113 to seek the Dharma
秋月 113 Autumn Moon
取果 113 a producing seed; producing fruit
去来今 去來今 113 past, present, and future
去来现 去來現 113 past, present, and future
劝发 勸發 113 encouragement
劝请 勸請 113 to request; to implore
劝修 勸修 113 encouragement to cultivate
取分 113 vision part
取灭度 取滅度 113 to enter Nirvāṇa; to pass away
群生 113 all living beings
取着 取著 113 grasping; attachment
染心 114 afflicted mind; kliṣṭa-citta
绕佛 繞佛 114 to circumambulate the Buddha
热病 熱病 114 jaundice; kāmalā
忍波罗蜜 忍波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
人非人 114 kijnara; human or non-human being
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
人师 人師 114 a teacher of humans
人天欢喜 人天歡喜 114 Joy for Both Heavenly and Human Beings
人中尊 114 the Honored One among humans
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人王 114 king; nṛpa
人仙 114 immortal among men; rishi of men
人相 114 the notion of a person
忍行 114
 1. cultivation of forbearance
 2. Khemaṁkara
人众 人眾 114 many people; crowds of people
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
日月光 114 Sun, Moon, and Light
日月星 114 sun, moon and star
柔软心 柔軟心 114 gentle and soft mind
肉髻 114 usnisa
肉髻相 114 usnisa; uṣṇīṣa
入般涅槃 114 to enter Parinirvāṇa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
入佛 114 to bring an image of a Buddha
入寂 114 to enter into Nirvāṇa
如镜中像 如鏡中像 114 like reflections in a mirror
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
如来佛 如來佛 114 Tathagata Buddha
如梦 如夢 114 like in a dream
入灭 入滅 114
 1. to enter into nirvana
 2. to enter Nirvāṇa; to pass away
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如如不动 如如不動 114
 1. Be Unmovable Like the Absolute Truth
 2. in unmoving suchness
入圣 入聖 114 to become an arhat
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如实知者 如實知者 114 knower of reality
乳养 乳養 114 to nourish and nurture
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
入道 114
 1. to enter the Way
 2. to become a monastic
 3. to begin practicing Buddhism
如来禅 如來禪 114
 1. Rulai Chan
 2. Tathāgata-dhyāna
如来出现 如來出現 114 the Tathagata appears
如来法身 如來法身 114 Dharmakāya of the Tathāgata
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来身相 如來身相 114 the appearance of the Tathāgata's body
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如来衣 如來衣 114 the robe of the Tathagata
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
若尔 若爾 114 then; tarhi
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实智 如實智 114 knowledge of all things
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
入胎 114 Entry into the womb; to be conceived from Heaven
入心 114 to enter the mind or heart
如意通 114 teleportation; ṛddy-abhijña
如意珠 114 mani jewel
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
萨多婆 薩多婆 115 sentient beings
三阿僧祇劫 115 the three asankhyeya kalpas; the three kalpas; the three asankya-kalpas
三宝佛 三寶佛 115 the Triple Gem Buddhas
三不善根 115 the three unwholesome roots
三禅 三禪 115 third dhyāna; third jhāna
三大阿僧祇劫 115 the three Asankhyeya kalpas; the three Kalpas; the three Asankya-kalpas
三道 115
 1. three paths
 2. three realms
三等 115
 1. three equal characteristics
 2. three equals
三谛 三諦 115 three truths
三定 115 three samādhis
三毒 115 three poisons; trivisa
三恶 三惡 115
 1. three kinds of malice
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
三恶趣 三惡趣 115 the three evil rebirths; the three evil realms
三法 115
 1. three dharmas
 2. three aspects of the Dharma
三佛 115 Trikāya; the three bodies of the Buddha
三垢 115 three defilements
三慧 115 three kinds of wisdom
三戒 115
 1. samaya; esoteric precepts
 2. three sets of precepts
三结 三結 115 the three fetters
三解脱 三解脫 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三空 115 three kinds of emptiness
三明 115 three insights; trividya
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三善道 115 three benevolent rebirths; the three benevolent destinies
三生 115
 1. Three Lifetimes
 2. three lives; three rebirths
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三十七道品 115 bodhipakkhiyadhamma; thirty-seven qualities related to enlightenment
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三受 115 three sensations; three vedanās
三脱门 三脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三向 115 the three directions
三相 115 the three marks of existence; trilakṣaṇa; tilakkhaṇa
散心 115 a distracted mind
三行 115
 1. the three karmas; three phrase
 2. the three kinds of action
三修 115
 1. three kinds of cultivation; three inferior kinds of cultivation
 2. three kinds of cultivation; three superior kinds of cultivation
三学 三學 115 threefold training; triśikṣā
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三衣 115 the three robes of monk
三匝 115 to circumambulate three times
三灾 三災 115 Three Calamities
三障 115 three barriers
三支 115 three branches
三福 115 three bases of merit
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
三归 三歸 115 to take refuge in the Triple Gem
三归依 三歸依 115 to take refuge in the Triple Gem
三果 115 the third fruit; the fruit of non-returning
散华 散華 115 scatters flowers
三际 三際 115 past, present, and future
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧门 三昧門 115 to be on the bodhisattva path
三昧耶 115 samaya; vow
三昧印 115 samādhi seal; samādhi mudra
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩帝 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩提 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三婆逻 三婆邏 115 restraint; saṃvara
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
三善根 115 three wholesome roots
三十七品 115 thirty-seven qualities [related to enlightenment]
三涂 三塗 115
 1. the three evil states of existence
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
三智 115 three kinds of wisdom
三自归 三自歸 115 to take refuge in the Triple Gem
萨婆 薩婆 115 sarva; all, every
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
色即是空 115 form is just empty
色界 115 realm of form; rupadhatu
色入 115 entrances for objects of the senses
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色声 色聲 115 the visible and the audible
色受想行识 色受想行識 115 five aggregates; five skandhas; five dharmas
色想 115 form-perceptions
色心 115 form and the formless
色阴 色陰 115 the aggregate of form; rūpaskandha
色处 色處 115 the visible realm
色法 115 rupadharma; physical objects the phenomenal world
僧事 115 monastic affairs; monastic administration
僧物 115 property of the monastic community
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
僧伽蓝 僧伽藍 115 sangharama; samgharama; samghārama; temple; monastery
僧寺 115 temple; monastery
僧祇 115 asamkhyeya
僧众 僧眾 115 the monastic community; the sangha
色受阴 色受陰 115 the aggregate of form; rūpaskandha
色贪 色貪 115 rūparāga; craving for existence in the rūpadhātu
色天 115 realm of form
色有 115 material existence
沙度 115 sādhu; excellent
刹多罗 剎多羅 115 land, realm, world, place, area, domain
刹利众 剎利眾 115 a social gathering of noble warriors
沙门果 沙門果 115 the fruit of śramaṇa practice
沙弥 沙彌 115
 1. sramanera
 2. Sramanera; a novice Buddhist monk
沙弥戒 沙彌戒 115 the novice precepts; Sramanera Precepts
沙弥尼 沙彌尼 115
 1. sramaneri
 2. sramanerika; a novice Buddhist nun
善报 善報 115 wholesome retribution
善处 善處 115 a happy state
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善方便 115 Expedient Means
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善念 115 Virtuous Thoughts
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善神 115 benevolent spirits
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
山王 115 the highest peak
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
善因 115 Wholesome Cause
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
扇多 115 sānta; tranquil; calm
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
上根 115 a person of superior capacity
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
上人 115
 1. supreme teacher
 2. shangren; senior monastic
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善果 115
 1. Virtuous Outcomes
 2. a virtuous reward
善护 善護 115 protector; tāyin
善净 善淨 115 well purified; suvisuddha
善利 115 great benefit
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善巧方便 115 skillful and expedient means
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善权方便 善權方便 115 upāya-kauśalya; skill in means
善顺 善順 115
 1. sūrata; well disposed towards; compassionate
 2. Sūrata
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
少善 115 little virtue
少善根 115 few good roots; little virtue
少欲 115 few desires
少欲知足 115 content with few desires
烧然 燒然 115 to incinerate
烧炙 燒炙 115 to burn
莎婆诃 莎婆訶 115 svāhā; hail
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
舌根 115 organ of taste; tongue
舍戒 捨戒 115 to abandon the precepts
摄一切法 攝一切法 115 embraces all dharmas
摄持 攝持 115
 1. parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
 2. grasping; saṃgraha
摄伏 攝伏 115 grahaṇa; to seize; to hold
摄护 攝護 115 parigraha; to protect
摄化 攝化 115 protect and transform
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
阇梨 闍梨 115 acarya; teacher
舍摩他 115 tranquil meditation; samatha
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
舍摩陀 115 tranquil meditation; samatha
身等 115 equal in body
深法 115 a profound truth
身根 115 sense of touch
身坏命终 身壞命終 115 the break-up of the body, after death
深妙 115 profound; deep and subtle
身念处 身念處 115 mindfulness of the body
身识 身識 115 body consciousness; sense of touch
身受 115 the sense of touch; physical perception
身体臭秽 身體臭穢 115 the body becomes foul-smelling
身心自在 115 Be Carefree in Body and Mind
身业 身業 115 physical karma
深义 深義 115 deep meaning
身证 身證 115 bodily witness; one who has bodily testimony; kāyasākṣin
奢那 115 śāṇa; robe; garment
舍那 115
 1. śāṇa; a robe; a garment
 2. insight; vipaśyanā; vipassanā
阇那 闍那 115 jnana; knowing
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
声尘 聲塵 115 Sound; hearing; hearing sense objects
胜处 勝處 115 abode of superiority; station of mastery; abhibhāyatana
绳床 繩床 115 sitting mat; pīṭha
圣谛 聖諦 115 noble truth; absolute truth; supreme truth
圣弟子 聖弟子 115 a disciple of the noble ones
生法 115 sentient beings and dharmas
圣法 聖法 115 the sacred teachings of the Buddha
圣凡 聖凡 115
 1. sage and ordinary
 2. sage and common person
胜果 勝果 115 the wonderful fruit; the surpassing fruit
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生敬重 115 gives rise to veneration
生空 115 empty of a permanent ego
生苦 115 suffering due to birth
生忍 115 Ordinary Patience
圣僧 聖僧 115 noble community; community of noble ones; āryasaṃgha; aryasamgha
生身 115 the physical body of a Buddha
生天 115 highest rebirth
生相 115 attribute of arising
圣性 聖性 115 divine nature
昇须弥山顶 昇須彌山頂 115 Rising to the Peak of Mount Sumeru
胜愿 勝願 115 spureme vow
生缘老死 生緣老死 115 from birth as a requisite condition, then aging and death
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
圣住 聖住 115 sagely abode
生住灭 生住滅 115 arising, duration, and cessation
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜定 勝定 115 equipose; samāhita
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
生佛 115
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
圣教 聖教 115 sacred teachings
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生灭相 生滅相 115 the characteristics of saṃsāra
生灭因缘 生滅因緣 115 the causes and conditions of birth and extinction
生起 115 cause; arising
胜人 勝人 115 best of men; narottama
生寿 生壽 115 lifetime
生死海 115 the ocean of Saṃsāra
生死际 生死際 115 the realm of Samsara
生死苦 生死苦 115 suffering of Saṃsāra
生死流转 生死流轉 115 the cycle of death and rebirth
身骨 115 relics
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
圣心 聖心 115 holy mind; Buddha mind
胜行 勝行 115 distinguished actions
圣语 聖語 115 sacred language; āryabhāṣā; Sanskrit
胜者 勝者 115 victor; jina
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
圣众 聖眾 115 holy ones
身见 身見 115 views of a self
身界 115 ashes or relics after cremation
身命 115 body and life
身入 115 the sense of touch
什深 甚深 115 very profound; what is deep
沈水香 115 aguru
身通 115 teleportation; ṛddy-abhijña
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
神通光 115 supernatural light radiated by a Buddha
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
舌识 舌識 115 sense of taste
舍受 捨受 115 sensation of freedom from pleasure and pain; sensation of indifference to pleasure and pain
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
摄心 攝心 115 to concentrate
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十波罗蜜 十波羅蜜 115 ten pāramitās; ten perfections
十不善业道 十不善業道 115 ten unwholesome behaviors
时成就 時成就 115 the accomplishment of time
时到 時到 115 timely arrival
十德 115 ten virtues
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
世第一法 115 the foremost dharma
十恶 十惡 115 the ten evils
十二天 115 twelve devas
十二部 115 Twelve Divisions of Sutras
十二部经 十二部經 115 Twelve Divisions of Sutras; dvādaśaṅga; the twelve divisions of Buddhist literature
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十方佛土 115 the Buddha realms of the ten directions
十方三世 115 Ten Directions and Three Periods of Time
十方无量世界 十方無量世界 115 measureless worlds in all directions
十号 十號 115 the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata
示教 115 to point and instruct
时解脱 時解脫 115 liberation over a period of time; one who is liberated over a period of time
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十利 115 ten benefits
世论 世論 115 worldly discussions; hedonistic teachings
是名无缘 是名無緣 115 this is called lack of a karmic link
十念 115 to chant ten times
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
食肉 115 to eat meat; meat permitted for eating
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善道 115 ten wholesome kinds of karma
十善业 十善業 115 ten wholesome kinds of karma
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
湿生 濕生 115 to be born from moisture
食时 食時 115
 1. mealtime
 2. forenoon; pūrvāhṇa
释师子 釋師子 115 lion of the Śākyas
施物 115 gift
施无畏 施無畏 115
 1. abhayandada; bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
实义 實義 115 true meaning; true doctrine
识阴 識陰 115 consciousness aggregate; vijñānaskandha; viññāṇakhandha
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
施者 115 giver
世智 115 worldly knowledge; secular understanding
实智 實智 115
 1. true wisdom
 2. knowledge of reality
时众 時眾 115 present company
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
释种子 釋種子 115 a disciple of the Buddha; a monk
识住 識住 115 the bases of consciousness
释子 釋子 115 son of Śākya; a disciple of the Buddha; a monk
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
十八界 115 eighteen realms
式叉摩那 115 siksamana; a novice nun; a female observer of the six commandments; śikṣamāṇā
世导师 世導師 115 guide of the world
世谛 世諦 115 worldly truth; conventional truth; relative truth; mundane truth
十二入 115 āyatana; ayatana/ twelve sense bases; twelve sense-media; twelve bases of cognition
实法 實法 115 true teachings
十方刹 十方剎 115 for all senior monks to be abbot
十方世界 115 the worlds in all ten directions
释迦子 釋迦子 115 a disciple of the Buddha; a monk
世间成就 世間成就 115 worldly accomplishments
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
世间相 世間相 115 the characteristics of the world
世间智 世間智 115 worldly knowledge; secular understanding
世间法 世間法 115
 1. Worldly Rules
 2. world law; lokadharma; lokadhamma
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
世界海 115 sea of worlds
薜荔多 115 ghost; hungry ghost; preta
尸利沙 115 acacia tree
尸罗 尸羅 115 sila; commitment to not doing harm
尸罗波罗蜜 尸羅波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
施僧 115 to provide a meal for monastics
十善 115 the ten virtues
施设 施設 115 to establish; to set up
食身 115 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
施食 115
 1. Food Bestowal
 2. to give food
十受 115 ten great vows
识受阴 識受陰 115 consciousness aggregate; vijñānaskandha; viññāṇakhandha
尸陀 115
 1. sitavana; cemetery
 2. sitavana; cemetery
尸陀林 115 sitavana; cemetery
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
事相 115 phenomenon; esoteric practice
实语 實語 115 true words
施主 115
 1. benefactor
 2. an alms giver; a donor
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子之座 師子之座 115 throne
师子座 師子座 115 lion's throne
受法 115 to receive the Dharma
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
受戒 115
 1. Take the Precepts
 2. to take precepts
手摩其头 手摩其頭 115 heads stroked by the hand
受念处 受念處 115 mindfulness of sensations
受想 115 sensation and perception
受一食法 115 receiving one meal per day
受者 115 recipient
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
授记品 授記品 115 Chapter on Bestowing a Prophesy
受决 受決 115 a prophecy
首楞严 首楞嚴 115
 1. śūraṅgama; heroic; resolute
 2. Śūraṅgama Sūtra; Surangama Sutra
受食 115 one who receives food
首陀 115 sudra; shudra; slave class
樹下思惟 115 reflections on the farming process
霜雹 115 frost and hail
水界 115 water; water realm; water element
水上泡 115 bubble on the water
水想 115 contemplation of water
水中月 115
 1. moon in the water
 2. the moon reflected in the water
水大 115 element of water
顺忍 順忍 115 obedient patience
顺世 順世 115
 1. to die (of a monastic)
 2. materialistic; lokāyata
说净 說淨 115 explained to be pure
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
说是偈已 說是偈已 115 after reciting these gathas
说欲 說欲 115 explanation of desire
说法师 說法師 115 expounder of the Dharma
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
树想 樹想 115 contemplation of a forest [of jewels]
四辩 四辯 115 the four unhindered powers of understanding
四兵 115 four divisions of troups
四兵众 四兵眾 115 four divisions of troups
四部弟子 115 fourfold assembly of disciples
四不坏信 四不壞信 115 four objects of indestructible faith
四部众 四部眾 115 fourfold assembly
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四禅定 四禪定 115 four dhyānas
四大菩萨 四大菩薩 115 four great bodhisattvas
四大种 四大種 115 the four great seeds; the four great elements
四倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四颠倒 四顛倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四毒蛇 115 four poisonous snakes
四恶 四惡 115 four evil destinies
四法 115 the four aspects of the Dharma
四梵行 115 the four brahmaviharas
四梵住 115 the four brahmaviharas
四佛 115 four Buddhas
四見 115 four notions; four forms; four manifestations of self
四句 115 four verses; four phrases
四句偈 115 a four line gatha
四空定 115 four formless heavens
死苦 115 death
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
死魔 115 the evil of death; Māra of death
四念 115 four bases of mindfulness
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四如意分 115 the four kinds of teleportation
四如意足 115 the four kinds of teleportation
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四摄事 四攝事 115 the four means of embracing
四生 115 four types of birth
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四神足 115 the four kinds of teleportation
四事供养 四事供養 115 the four offerings
四事摄 四事攝 115 four grounds for the bonds of fellowship
四双八辈 四雙八輩 115 four pairs in eight classes
四天王宫 四天王宮 115 abodes of the four guardians
四威仪 四威儀 115 Four Kinds of Comportment; four comportments
四无色 四無色 115 four formless heavens
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍 四無礙 115 the four unhindered powers of understanding
四无碍辩 四無礙辯 115 the four unhindered powers of understanding
四无碍智 四無礙智 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无量心 四無量心 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四相 115
 1. four notions; four forms; four manifestations of self
 2. four marks of existence; caturlaksana
四姓 115 four castes
四真谛 四真諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四正勤 115 four right efforts; four right exertions
四智 115 the four forms of wisdom
四重 115 four grave prohibitions
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
四种天 四種天 115 four kinds of heaven; four kinds of devas
四种姓 四種姓 115 four castes
四重罪 115 four grave prohibitions
四住 115 four abodes
四辈 四輩 115 four grades; four groups
四果 115 four fruits
四取 115 four types of clinging
寺舍 115 monastery; vihāra
死尸 死屍 115 a corpse
四事 115 the four necessities
四天 115 four kinds of heaven
四天下 115 the four continents
斯陀含果 115 the fruit of a Sakṛdāgāmin
四无畏 四無畏 115 four kinds of fearlessness
四缘 四緣 115 the four conditions
寺中 115 within a temple
四重禁 115 four grave prohibitions
诵念 誦念 115 recite repeatedly; svādyāya
诵经 誦經 115
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
速得成就 115 quickly attain
宿业 宿業 115 past karma
速证菩提 速證菩提 115 enlightenment is quickly attained
俗谛 俗諦 115 saṃvṛtisatya; conventional truth; relative truth mundane truth
苏呵 蘇呵 115 svaha; hail
随分 隨分 115
 1. according to (one's) allotment
 2. Dharmatāra Sūtra
 3. according to the part assigned; according to lot
 4. according to ability
随形好 隨形好 115 excellent in all details
随一 隨一 115 mostly; most of the time
随缘 隨緣 115
 1. Follow Conditions
 2. to accord with conditions
 3. to act in accordance with causes and conditions
随逐 隨逐 115 to attach and follow
随类 隨類 115 according to type
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
宿命通 115 knowledge of past lives
宿命智 115 knowledge of past lives
所恭敬 115 honored
所以者何 115 Why is that?
所缘境 所緣境 115 depending upon
所持 115 adhisthana; empowerment
莎诃 莎訶 115 svāhā
所立 115 thesis; property being proven; sādhyadharma
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
所行 115 actions; practice
苏婆诃 蘇婆訶 115 svaha; hail
他心通 116
 1. Mind Reader
 2. mind reading
他心智通 116 reading other people's minds
胎藏 116 womb
他力 116 the power of another
塔庙 塔廟 116 stūpas; pagodas
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
贪毒 貪毒 116 the poison of greed
歎佛 116 to praise the Buddha
贪恚癡 貪恚癡 116 desire, anger, and ignorance
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
唐捐 116 in vain
昙摩 曇摩 116 dharma
檀那 116
 1. Dana
 2. dana; the practice of giving; generosity
檀那波罗蜜 檀那波羅蜜 116 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
昙无 曇無 116 dharma
檀越 116 an alms giver; a donor
贪着 貪著 116 attachment to desire
他心智 116 understanding of the minds of other beings
剃除 116 to severe
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
天耳通 116
 1. Divine Hearing
 2. heavenly hearing
天鼓 116 divine drum
天冠 116 deva crown
天华 天華 116 divine flowers
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天龙八部 天龍八部 116 eight kinds of demigods
天童 116 a divine youth
田心 116 the mind of a field
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天乐 天樂 116 heavenly music
天众 天眾 116 devas
天中天 116 god of the gods /devātideva
天眼通 116
 1. Divine Eye
 2. Heavenly Vision; divine sight
调身 調身 116 Adjusting the Body
调心 調心 116 Taming the Mind
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
提舍 116
 1. to ferry by teaching
 2. auspicious; tiṣya
 3. Tiṣya; Tissa
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
同法 116
 1. followers of the same teaching
 2. same dharma; same dharma analogy
通利 116 sharp intelligence
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
通力 116 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
头面礼佛 頭面禮佛 116 came up to the Lord, saluted his feet with their heads
头首 頭首 116 group of head monastics in a monastery
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. qualities of purification; dhutaguṇa
头陀行 頭陀行 116 an ascetic practice
涂身 塗身 116 to annoint
徒众 徒眾 116 a group of disciples
退堕 退墮 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼法 陀羅尼法 116 dharani teaching
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
陀摩 116 dharma
陀那婆 116 danapati; almsgiver
土田 116 kṣetra; homeland; country; land
涂香 塗香 116 to annoint
外法 119
 1. external objects [dharmas]
 2. outside teachings
外境界 119 external realm
外缘 外緣 119
 1. External Conditions
 2. external causes
外空 119 emptiness external to the body
外入 119 external sense organs
万法 萬法 119 myriad phenomena; all things
网光 網光 119
 1. web of light; jaliniprabha
 2. Jaliniprabha
网明 網明 119
 1. web of light; jaliniprabha
 2. Jaliniprabha
王难 王難 119 persecution of Buddhism
忘念 119 lose concentraion; lose train of thought; wandering mind; loss of memory
妄念 119
 1. Delusive Thoughts
 2. false thoughts; deluded thoughts
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
往诣 往詣 119 to go to; upagam
王都 119 capital; rāja-dhānī
妄见 妄見 119 a delusion
网缦 網縵 119 webbed
妄想分别 妄想分別 119 fanciful thinking; deluded thoughts; fantasies; vikalpa
妄想心 119 a confused mind; an unsettled mind
妄心 119 a deluded mind
妄语 妄語 119 Lying
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
未曾有法 119 dharmas that have not yet come to pass
未度者 119 people who have not yet transcended
未解者 119 those who are not yet liberated
未生恶 未生惡 119 evil that has not yet been produced
未生善 119 good that has not yet been produced
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
未来际 未來際 119 the limit of the future
未来世 未來世 119 times to come; the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
威神之力 119 might; formidable power
味着 味著 119 attachment to the taste of food
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
问难 問難 119 Interrogation
闻慧 聞慧 119 Wisdom from Hearing; śrutamayīprajñā; wisdom from listening
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我空 119 empty of a permanent ego; empty of self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我所见 我所見 119 the view of possession
我我所 119 conception of possession; mamakāra
我相 119 the notion of a self
我有 119 the illusion of the existence of self
我爱 我愛 119 self-love
我倒 119 the delusion of self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我身 119 I; myself
我事 119 myself
我语 我語 119 atmavada; notions of a self
五比丘 119 five monastics
无不定心 無不定心 119 mind always concentrated
无常苦空 無常苦空 119 impermanence
无常想 無常想 119 the notion of impermanence
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
五处 五處 119 five places; panca-sthana
五大 119 the five elements
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无法相 無法相 119 there are no notions of dharmas
五分 119
 1. five parts
 2. five part teaching
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无分别智 無分別智 119
 1. non-discriminating wisdom
 2. Undiscriminating Wisdom
无分散意 無分散意 119 avoid scattered thoughts
无复烦恼 無復煩惱 119 without any more defilements
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无阂 無閡 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无记 無記 119 not explained; indeterminate
无见者 無見者 119 no observer
五戒 119 the five precepts
五聚 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
五力 119 pañcabala; the five powers
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无量净 無量淨 119 boundless purity
无漏心 無漏心 119 mind without outflows
无漏智 無漏智 119
 1. Untainted Wisdom
 2. wisdom with no outflows; wisdom with no depravity
无门 無門 119 Non-Existing Gate
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
五逆恶 五逆惡 119 pañca-ānantarya-karma; five heinous crimes
五逆罪 119 pañca-ānantarya-karma; the Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无求 無求 119 No Desires
无身 無身 119 no-body
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无生性 無生性 119 non-nature of dependent arising
五盛阴苦 五盛陰苦 119 suffering due to the five aggregates
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
五时 五時 119 five periods
五事 119 five dharmas; five categories
无师智 無師智 119 Untaught Wisdom
五受阴 五受陰 119 five aggregates of attachment
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所罣碍 無所罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有处 無所有處 119 the third sphere in the formless realm; sphere of nothingness; ākiñcanyāyatana
无所有 無所有 119 nothingness
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
无妄想 無妄想 119 freedom from deluded thought
悟无生忍 悟無生忍 119 Awaken to Non-Arising Tolerance
無想 119 no notion
无想定 無想定 119 meditative concentration with no thought
五辛 119 the five pungent spices; the five pungent vegetables
五形 119 five shapes
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无有得者 無有得者 119 nothing to be obtained
五欲 五慾 119 the five desires
无云 無雲 119 without clouds
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无诤心 無諍心 119 a non-disputing mind
五众 五眾 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无碍解 無礙解 119 unhindered understanding
无碍智 無礙智 119 omniscience
五百年 119 five hundred years
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
五部 119
 1. the five classes
 2. the five divisions
无怖畏 無怖畏 119 without fear; free from danger; nirbhaya
无惭 無慚 119 shamelessness; āhrīkya
无常性 無常性 119 impermanence
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无癡 無癡 119 without delusion
无鬪 無鬪 119 non-contention; nirdvandva
五法 119 five dharmas; five categories
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无垢光 無垢光 119 vimalaprabha; pure light
无间业 無間業 119 unremitting karma
无见顶相 無見頂相 119 usnisa; uṣṇīṣa
无量福德 無量福德 119 immeasurable merit and virtue
无量光明 無量光明 119 boundless light
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量门 無量門 119 boundless gate
无量无边功德 無量無邊功德 119 immeasurable, boundless merit
无量义 無量義 119
 1. the meaning of all things
 2. the Mahāyāna canon
无量亿劫 無量億劫 119 countless kalpas
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏道 無漏道 119 the undefiled way; anāsravamārga
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无明灭 無明滅 119 ignorance is extinguished
无明漏 無明漏 119 avidyāsrava; contaminant of ignorance
见漏 見漏 119 dṛṣṭyāsrava; contaminant of views
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无色贪 無色貪 119 ārūpyarāga; ārūparāga
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上正真道 無上正真道 119 unexcelled complete enlightenment
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无上尊 無上尊 119 without superior; peerless; exalted one
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生忍 無生忍 119
 1. Non-Arising Tolerance
 2. patient belief in the truth of no rebirth
无生忍法 無生忍法 119 patient belief in the truth of no rebirth
无生智 無生智 119
 1. Non-Arising Wisdom
 2. knowledge extended to the higher realms
五识 五識 119
 1. five kinds of cognition; five kinds of perception
 2. five steps of cognition; five kinds of mind
五受 119 five sensations
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无贪心 無貪心 119 a mind without greed
无体 無體 119 without essence
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无为戒 無為戒 119 unconditioned precepts
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
无相三昧 無相三昧 119 samādhi of no appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无异想 無異想 119 thoughts never partial
无有性 無有性 119 the state of non-existence
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无愿三昧 無願三昧 119 samādhi of no desire
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
献供 獻供 120 Offering
现见 現見 120 to immediately see
闲居 閑居 120 a place to rest
贤瓶 賢瓶 120 mani vase
现生 現生 120 the present life
现相 現相 120 world of objects
现证 現證 120 immediate realization
现法 現法 120 for a Dharma to manifest in the world
象宝 象寶 120 the treasure of elephants; hastiratna
香尘 香塵 120 smell; smell sense objects
香光 120 Fragrant Light
香华 香華 120 incense and flowers
像教 120
 1. teaching through use of images
 2. teaching in the Age of Semblance Dharma
 3. Buddha images and teaching of scriptures
相分 120 an idea; a form
香界 120 a Buddhist temple
象王 120
 1. keeper of elephants
 2. elephant king; noble elephant
相想 120 concept of a sign
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
显正 顯正 120 to be upright in character
小王 120 minor kings
狭心 狹心 120 narrow minded
下语 下語 120 zhuoyu; annotation; capping phrase
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
系多 係多 120 hita; benefit
息恶 息惡 120 a wandering monk; śramaṇa
邪定 120 destined to be evil
邪定聚 120 destined to be evil
写经 寫經 120 to copy sutras
邪正 120 heterodox and orthodox
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪命 120 heterodox practices
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
邪婬 120 to commit sexual misconduct
心不退转 心不退轉 120 my mind did not swerve from its aim
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
心得自在 120 having attained mastery of their minds
心法 120 mental objects
信根 120 faith; the root of faith
心戒 120
 1. precepts to prevent evil arising in the mind
 2. wholeheartedly upholding the precepts precepts
心解脱 心解脫 120
 1. liberation of mind
 2. to liberate the mind
心净 心淨 120 A Pure Mind
信乐 信樂 120 joy of believing
心量 120
 1. Magnanimity
 2. capacity
心灭 心滅 120 cessation of the deluded mind
心念处 心念處 120 mindfulness of mental states
信忍 120 firm belief
心生灭 心生滅 120 the teaching of arising and ceasing
心识 心識 120 mind and cognition
信施 120 trust in charity
信受 120 to believe and accept
心受 120 mental perception
信受奉行 120 to receive and practice
心数 心數 120 a mental factor
心数法 心數法 120 a mental factor
心无罣碍 心無罣碍 120
 1. An Untroubled Mind
 2. An Untroubled Mind
心无厌足 心無厭足 120 the mind is never satisfied
心想 120 thoughts of the mind; thought
心心 120 the mind and mental conditions
信行 120
 1. faith and practice
 2. Xinxing
新学菩萨 新學菩薩 120 new bodhisattvas
心意识 心意識 120
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
心缘 心緣 120 cognition of the environment
心自在者 120 one whose mind is free
心作 120 karmic activity of the mind
行禅 行禪 120
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行佛 120 Practice the Buddha's Way
行慧 行慧菩薩 120 wise conduct; caritramati
行苦 120 suffering as a consequence of action
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
行乞 120 to beg; to ask for alms
行一 120 equivalence of all forms of practice
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
心根 120 the innermost depths of one's heart; manas (the mind)
行法 120 cultivation method
行解 120
 1. Practice and Understanding
 2. control of the mind and mental factors
 3. practice and understanding
性空 120 inherently empty; empty in nature
行门 行門 120
 1. teaching in practice
 2. Buddhist practice
性色 120 true form
行舍 行捨 120 equanimity
形寿 形壽 120 lifespan
心观 心觀 120 contemplation on the mind
性相 120 inherent attributes
行阴 行陰 120 the aggregate of volition
心慧 120 wisdom
信解 120 resolution; determination; zeal
信解受持 120 believe and uphold
信力 120 the power of faith; śraddhābala
心所 120 a mental factor; caitta
信心清净 信心清淨 120 pure faith
心行 120 mental activity
心业 心業 120 the mental karma
心真 120 true nature of the mind
雄猛 120 a brave or eminent man; a hero; vīra
喜受 120 the sensation of joy
修禅 修禪 120 to meditate; to cultivate through meditation
修得 120 cultivation; parijaya
修善 120 to cultivate goodness
修善根 120 cultivate capacity for goodness
修十善业 修十善業 120 visualize the ten good deeds
修万行 修萬行 120 to practice many types of cultivation
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
修道者 120 spiritual practitioners
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修法 120 a ritual
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
修伽陀 120 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
修空 120 cultivation of emptiness
修习善根 修習善根 120 cultivate wholesome roots
修心 120
 1. Cultivating the Mind
 2. to cultivate one's mind
修行禅波罗蜜 修行禪波羅蜜 120 cultivate the paramita of meditative concentration
修行人 120 practitioner
锡杖 錫杖 120
 1. staff
 2. a monk's staff
宣释 宣釋 120 to explain
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
学戒 學戒 120 study of the precepts
学无学 學無學 120 one who is still studying and one who has completed their study
虚空界 虛空界 120 visible space
虚空之中 虛空之中 120 inside the great void
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
眼根 121 the faculty of sight
严净 嚴淨 121 majestic and pure
眼清净 眼清淨 121 eye is pure
眼识界 眼識界 121 visual consciousness element
言依 121 dependence on words
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
洋铜 洋銅 121 sea of molten copper
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
养育者 養育者 121 nourishment
言教 121 ability to understand etymology and usage of words; nirukti
厌离 厭離 121 to give up in disgust
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
宴坐 121 sitting meditation; to meditate in seclusion
药叉 藥叉 121 yaksa
夜半踰城 121 night departure from the palace
业处 業處 121 karmasthana; an object of meditation
业道 業道 121 karmamarga; karma-marga; path of works
业力 業力 121
 1. karmic effect
 2. the power of karma
业相 業相 121 karma-lakṣaṇa
业缘 業緣 121
 1. Karmic Condition
 2. karmic conditions; karmic connections
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
夜叉 121 yaksa
业果 業果 121 karmic retribution; cause and effect; fruit of actions; karma and results; karmaphala
业受 業受 121 karmic lifespan
也他 121 as; for instance; yathā
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
业因 業因 121 karmic conditions
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
一尘 一塵 121 a grain of dust; a single particle
一法 121 one dharma; one thing
依法不依人 121 rely on the Dharma
一佛 121 one Buddha
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一偈 121 one gatha; a single gatha
异见 異見 121 different view
一界 121 one world
一解脱 一解脫 121 one liberation
已近 121 having approached; āsannībhūta
一门 一門 121
 1. one gate
 2. one gate
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
一日一夜 121 one day and one night
意生 121
 1. arising from thoughts; produced mentally at will
 2. Manojava
已生恶 已生惡 121 evils that have already been produced
已生善 121 good that has already been produced
一食 121 one meal
疑网 疑網 121 a web of doubt
义味 義味 121 flavor of the meaning
一微尘 一微塵 121 a particle of dust
一相无相 一相無相 121 one appearance, no appearance
一心不乱 一心不亂 121
 1. state of undisturbed single-mindedness
 2. a steady mind
异学 異學 121 study of non-Buddhist worldviews
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一异 一異 121 one and many
依义不依语 依義不依語 121 rely on the meaning
一一各 121 each one at a time; pratyeka
一一句 121 sentence by sentence; ekaika-pada
一由旬 121 one yojana
一缘 一緣 121 one fate; shared destiny
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
一智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
依智不依识 依智不依識 121 Rely on wisdom
一百八 121 one hundred and eight
依报 依報 121 retribution resulting from the dependent condition or environment of one's past
一阐提 一闡提 121 icchantika; an incorrigible
忆持 憶持 121 to keep in mind; to remember; dhāraṇa
一谛 一諦 121 one truth; suchness; inherent nature; true nature; bhūtatathatā; tathatā; tathata
伊帝目多伽 121 itivrttaka; stories of the disciples’ previous lives
异法 異法 121 a counter example
意根 121 the mind sense
疑悔 121
 1. doubt and regret
 2. to lose hope; to despair
亿劫 億劫 121 a kalpa
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
阴藏相 陰藏相 121 with hidden private parts
阴魔 陰魔 121 evil that works through the five skandas
因人 121 the circumstances of people
阴入 陰入 121 aggregates and sense fields
婬欲 121 sexual desire
因缘果 因緣果 121 cause, condition, and effect
因缘具足 因緣具足 121 All Causes and Conditions Present
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
因地 121
 1. the circumstances of place
 2. causative stage
应法 應法 121 in harmony with the Dharma
应供养 應供養 121 worthy of worship
应观 應觀 121 may observe
应机 應機 121 Opportunities
营从 營從 121 a follower
应佛 應佛 121 nirmanakaya; transformation body
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应作 應作 121 a manifestation
忆念胜 憶念勝 121 superior recollection
印可 121 to confirm
因论 因論 121 universal rule
音声 音聲 121 sound; noise
因相 121 causation
因缘观 因緣觀 121
 1. Causes and Conditions
 2. contemplation of causes and conditions
因缘果报 因緣果報 121
 1. Causes, Conditions, and Effects
 2. the law of karma
因缘相 因緣相 121 not having a nature of its own
因缘觉 因緣覺 121 Pratyekabuddha
一品 121 a chapter
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法皆是佛法 121 All dharmas are Buddha Dharma.
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法无性 一切法無性 121 all dharmas are without self-nature
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切法无相 一切法無相 121 all dharmas have no sign
一切法自在 121 sarvadharmeśvara
一切口业随智慧行 一切口業隨智慧行 121 all speech is practiced in accordance with wisdom
一切苦 121 all difficulty
一切魔军 一切魔軍 121 all packs of demons
一切入 121 kasina
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切身业随智慧行 一切身業隨智慧行 121 all physical actions are practiced in accordance with wisdom
一切声 一切聲 121 every sound
一切行苦 121 all conditioned phenomena include suffering
一切意业随智慧行 一切意業隨智慧行 121 all thoughts are in accordance with wisdom
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智相 121 the characteristic of all-knowledge; sarvajñatā
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切智慧 121 sarvajñāta; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一切经 一切經 121 all scriptures
一三昧 121 single-minded samādhi
一刹那 一剎那 121
 1. one ksana
 2. one kṣaṇa; one instant
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
一实 一實 121 suchness; inherent nature; true nature; bhūtatathatā; tathatā; tathata
意识界 意識界 121 realm of consciousness
医王 醫王 121 king of healers; Medicine King
意言 121 mental discussion
一一方 121 ekaikasyam disi
一一各有 121 each one has; pratyeka
一音 121
 1. one voice
 2. one sound; the sound of the Buddha
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有果 121 having a result; fruitful
有何因缘 有何因緣 121 What are the causes and conditions?
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有为无为 有為無為 121 conditioned and unconditioned
有未来 有未來 121 there will be a future
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
优钵罗 優鉢羅 121 utpala; blue lotus
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
有对 有對 121 hindrance
有法 121 something that exists
有海 121 sea of existence
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
忧受 憂受 121 the sensation of sorrow
优昙 優曇 121
 1. udumbara
 2. Youtan
优昙花 優曇花 121 udumbara flower
优昙华 優曇華 121 udumbara flower
优昙波罗 優曇波羅 121 udumbara; Indian fig tree
优陀那 優陀那 121 udāna; inspired thought
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
有性 121
 1. having the nature
 2. existence
有缘 有緣 121
 1. to have a cause, link, or connection
 2. having karmic affinity; having a karmic connection
欲爱 欲愛