Glossary and Vocabulary for The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 709 Buddha / Awakened One 其國有佛
2 477 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 願為我等說是三昧名字
3 315 rén person / people / a human being 與妙音菩薩俱來者八萬四千人
4 309 菩薩 púsà bodhisatta 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
5 281 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
6 272 to reach 及放眉間白毫相光
7 256 děng et cetera / and so on 遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界
8 253 jiàn to see 及見文殊師利法王子菩薩
9 246 yán to speak / to say / said 而白佛言
10 240 爾時 ěr shí at that time 爾時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明
11 233 wén to hear 聞是觀世音菩薩
12 226 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
13 224 method / way 云何而為眾生說法
14 221 zhōng middle 久滅度多寶如來在七寶塔中
15 220 zhī to know 當知是人功德不少
16 213 jīng to go through / to experience 所經諸國
17 210 zhòng many / numerous 久已殖眾德本
18 201 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生易度不
19 195 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 號淨華宿王智如來
20 194 shí time / a period of time 時多寶佛告彼菩薩
21 191 jīn today / modern / present / current / this / now 我今詣娑婆世界
22 187 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養親近無量百千萬億諸佛
23 185 néng can / able 而能有是大神通力
24 170 desire 欲從淨華宿王智佛國
25 162 xīn heart 不善心
26 160 lìng to make / to cause to be / to lead 令我得見
27 159 shēn human body / torso 釋迦牟尼佛光照其身
28 153 zuò to do 作百千萬億種種伎樂
29 128 big / great / huge / large / major 觀世音菩薩有如是等大威神力
30 125 說法 shuō fǎ a statement / wording 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
31 120 one 有一菩薩名曰妙音
32 111 wáng Wang 號淨華宿王智如來
33 111 xiàn to appear / to manifest / to become visible 先現此瑞
34 110 niàn to read aloud 朕恒念此
35 109 bǎi one hundred 供養親近無量百千萬億諸佛
36 108 lái to come 圍繞而來至此娑婆世界
37 106 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented
38 106 child / son 并其子及眷屬
39 105 qiú to request 為求金
40 99 gào to tell / to say / said / told 爾時淨華宿王智佛告妙音菩薩
41 99 千萬億 qiānwàn yì a trillion 供養親近無量百千萬億諸佛
42 99 zhù to dwell / to live / to reside 堪忍久住不
43 98 huá Chinese 即白淨華宿王智佛言
44 96 dào way / road / path 久修菩薩所行之道
45 96 汝等 rǔ děng you all 當為汝等而現其相
46 95 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗等諸聲聞
47 95 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra 聽法華經
48 94 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 此久滅度多寶如來
49 93 bǎo a jewel / gem / a treasure 化作八萬四千眾寶蓮華
50 92 power / force / strength 皆是如來之力
51 92 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 集一切功德三昧
52 91 to know / to learn about / to comprehend 而悉成就甚深智慧
53 90 shàng top / a high position 寧上我頭上
54 89 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 或現比丘
55 85 gatha / hymn / verse 爾時無盡意菩薩以偈問曰
56 84 shēng to be born / to give birth 是以生不犯於憲條
57 83 hòu after / later 過是已後
58 83 歡喜 huānxǐ joyful 心大歡喜
59 83 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 若應以聲聞形得度者
60 83 方便 fāngbiàn convenient 方便之力
61 82 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 是故眾生皆應受持觀世音菩薩名號
62 82 shēng sound 即隨聲而應
63 82 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 令入阿耨多羅三藐三菩提
64 82 yuàn to hope / to wish / to desire 願為我等說是三昧名字
65 82 shì matter / thing / item 如來一切甚深之事
66 80 chù a place / location / a spot / a point 即得淺處
67 75 to arise / to get up 於是妙音菩薩不起于座
68 74 meaning / sense 解義
69 73 諸天 zhūtiān devas 一切世間諸天人民亦應禮拜
70 73 zài in / at 久滅度多寶如來在七寶塔中
71 72 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 是何因緣
72 72 èr two 是二人福
73 71 xuān to declare / to announce 爾時二子欲重宣其意
74 71 zhì wisdom / knowledge / understanding 號淨華宿王智如來
75 69 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 此久滅度多寶如來
76 69 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
77 69 zuò to sit 今在七寶菩提樹下法座上坐
78 68 miào wonderful / fantastic 得妙幢相三昧
79 68 to enter 而入三昧
80 67 soil / ground / land 去地七多羅樹
81 66 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
82 65 qián front 前白佛言
83 64 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 清淨三昧
84 64 jìn to the greatest extent / utmost 消滌淨盡
85 64 qiān one thousand 百千天樂
86 63 jié take by force / to coerce 劫名憙見
87 63 智慧 zhìhuì wisdom 而悉成就甚深智慧
88 63 nán difficult / arduous / hard 是諸人等皆得解脫羅剎之難
89 62 無有 wú yǒu there is not 無有非人能破壞者
90 62 wàn ten thousand 而汝身四萬二千由旬
91 61 一心 yīxīn wholeheartedly 一心稱名
92 60 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 有世界名淨光莊嚴
93 60 xíng to walk / to move 行何三昧
94 59 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
95 59 zhòng heavy 我今重問彼
96 58 佛道 Fódào Buddhist practice 不欽佛道
97 58 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 得妙幢相三昧
98 58 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 若讀誦通利
99 57 shòu to suffer / to be subjected to 若有無量百千萬億眾生受諸苦惱
100 57 無數 wúshù countless / innumerable 又與無數諸天
101 57 happy / glad / cheerful / joyful 不復貪著世樂
102 56 extra / surplus / remainder 于時聽受領悟之僧八百餘人
103 56 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 能滅一切諸苦
104 55 guó a country / a state / a kingdom 釋迦牟尼佛白毫光明遍照其國
105 55 chí to grasp / to hold 持至釋迦牟尼佛所
106 54 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 爾時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明
107 54 father 汝父信受外道
108 54 萬億 wàn yì one trillion 遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界
109 53 zhǒng kind / type 是菩薩種何善本
110 53 can / may / permissible 世事可忍不
111 52 jìng clean 有世界名淨光莊嚴
112 52 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 處處為諸眾生說是經典
113 52 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
114 52 wèi Eighth earthly branch 未敷喻二道
115 51 idea 上行意菩薩
116 51 不能 bù néng cannot / must not / should not 火不能燒
117 51 eight 化作八萬四千眾寶蓮華
118 51 guò to cross / to go over / to pass 過是數已
119 51 妙法蓮華經 Miàofǎ Liánhuá Jīng The Lotus Sutra / Miaofa Lianhua Jing 妙法蓮華經卷第七
120 51 tool / device / utensil / equipment / instrument 世尊妙相具
121 50 shǔ to count 過是數已
122 50 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 是常不輕菩薩摩訶薩
123 50 國土 guótǔ territory / country 菩薩及國土
124 50 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 解一切眾生語言三昧
125 50 具足 jùzú complete / full / perfect 諸相具足
126 49 成佛 chéng Fó to become a Buddha 疾成佛道
127 49 suí to follow 隨所應度而為現形
128 48 諸子 zhūzǐ various sages / the classical schools of thought 如是諸子等
129 48 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃真實法
130 47 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 於諸法中得法眼淨
131 47 earth / soil / dirt 土石諸山
132 47 shì a generation 惟恐世之人有過而不知改
133 47 合掌 hézhǎng to join palms 合掌向佛
134 46 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 教化眾生者
135 45 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界
136 45 世間 shìjiān world / the human world 國名現一切世間
137 45 白佛 bái fó to address the Buddha 而白佛言
138 44 guāng light 及放眉間白毫相光
139 43 chéng to mount / to climb onto 我爾時乘六牙白象王
140 43 jiāo to teach / to educate / to instruct 我當教之
141 43 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 朕惟天道福善禍淫
142 43 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 比丘尼
143 43 shí real / true 若實
144 42 past / former times 昔之所積之咎
145 42 小劫 xiǎojié antarākalpa / intermediate kalpa 經五十小劫
146 42 huì intelligent / clever 為令其人得佛慧故
147 41 dialect / language / speech 爾時釋迦牟尼佛語多寶佛
148 41 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities 當愍此無盡意菩薩及四眾
149 41 便 biàn convenient / handy / easy 便得離欲
150 41 xiū to decorate / to embellish 修何功德
151 40 第一 dì yī first 汝身第一端正
152 40 xiǎo small / tiny / insignificant 佛身卑小
153 40 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 而於大眾為人分別
154 39 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 并其子及眷屬
155 39 虛空 xūkōng empty space 上昇虛空
156 39 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 而悉成就甚深智慧
157 39 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 爾時釋迦牟尼佛告文殊師利
158 39 tīng to listen 聽法華經
159 39 capacity / degree / a standard / a measure 眾生易度不
160 38 五百 wǔ bǎi five hundred 今此會中跋陀婆羅等五百菩薩
161 38 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 彼佛法中有王
162 38 sufficient / enough 頭面禮足
163 38 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 有世界名淨光莊嚴
164 38 huà to make into / to change into / to transform 於虛空中化成四柱寶臺
165 38 bitterness / bitter flavor 能滅一切諸苦
166 37 演說 yǎnshuō to give a speech 隨力演說
167 37 宮殿 gōngdiàn palace / palace hall 七寶所成宮殿樓閣等
168 37 那由他 nàyóutā a nayuta 遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界
169 37 弟子 dìzi disciple / follower / student 誰之弟子
170 37 長者 zhǎngzhě the elderly 或現長者身
171 37 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) 得未曾有
172 37 guǎng wide / large / vast 廣納無量之福
173 37 十方 shí fāng the ten directions 於十方恒河沙世界中
174 36 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 以神通變化轉我邪心
175 36 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 常勤精進修行妙法華經
176 36 親近 qīnjìn to get close to 供養親近無量百千萬億諸佛
177 36 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅
178 36 zuò seat 於是妙音菩薩不起于座
179 36 good fortune / happiness / luck 百千萬福
180 35 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 安隱
181 35 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin 觀世音菩薩
182 34 shēn deep 深種善根
183 34 作佛 zuò fó to become a Buddha 當得作佛
184 34 zūn to honor / to respect 具足妙相尊
185 34 娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering 我當往詣娑婆世界
186 34 shě to give 捨所愛之身
187 34 rain 皆悉雨於七寶蓮華
188 34 jiǔ old 此久滅度多寶如來
189 33 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 以價直百千瓔珞
190 33 shèng to beat / to win / to conquer 即見大悲勝相
191 33 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 亦得是三昧及陀羅尼
192 33 無上 wúshàng supreme / unexcelled 為求無上慧
193 33 希有 xīyǒu uncommon 佛身希有
194 33 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture / a canonical text 處處為諸眾生說是經典
195 33 sān three
196 32 宿 to lodge / to stay overnight 號淨華宿王智如來
197 32 liù six 六種震動
198 32 yīn sound / noise 名雲雷音王多陀阿伽度
199 32 è evil / vice 使人為善而不敢為惡
200 32 wèi to call 令諸大眾謂如半日
201 32 one hundred million 若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字
202 32 正法 zhèngfǎ proper law 皆順正法
203 32 tiān day 或現天
204 31 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人
205 31 滿 mǎn full 滿中夜叉
206 31 光明 guāngmíng bright 爾時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明
207 31 liàng a quantity / an amount 若有無量百千萬億眾生受諸苦惱
208 31 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 此佛於一切天人眾中說法華經
209 31 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 夜叉
210 31 four 而汝身四萬二千由旬
211 30 Germany 爾時華德菩薩白佛言
212 30 hǎo good 脣色赤好如頻婆菓
213 30 hair 與八萬四千菩薩俱共發來
214 30 其中 qízhōng among 其中若有
215 30 譬喻 pìyù simile / rhetorical comparison / analogy 乃至算數譬喻所不能知
216 30 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解一切眾生語言三昧
217 30 dào to arrive 到已
218 30 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 眾怨悉退散
219 29 guān to look at / to watch / to observe 人能常以是經作觀
220 29 shī to lose 其人若於法華經有所忘失一句一偈
221 29 得度 dé dù to attain salvation 若應以聲聞形得度者
222 29 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 應以辟支佛形得度者
223 28 gāo high / tall 高七多羅樹
224 28 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa 於如來滅後
225 28 梵天王 Fàntiān Wáng Brahmā 梵天王魔王
226 28 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞
227 28 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 思惟此經
228 28 huǒ fire / flame 火不能燒
229 28 wǎng to go (in a direction) 是故汝往
230 28 chēng to call / to address 一心稱名
231 28 壽命 shòumìng life span / life expectancy 更增壽命二百萬億那由他歲
232 28 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 皆悉雨於七寶蓮華
233 28 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 優婆夷身
234 27 shǎo few 少病
235 27 寶樹 bǎoshù a forest of treasues 眾寶樹下
236 27 a pagoda / a stupa 是中皆應起塔供養
237 27 female / feminine 變為女身
238 27 佛子 Fózi a bodhisattva 佛子何因緣
239 27 shí ten
240 27 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普皆震動
241 27 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 乾闥婆
242 26 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 但以大乘而為解說
243 26 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 是大施主所得功德寧為多不
244 26 míng bright / brilliant 以若干智慧明照娑婆世界
245 26 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 皆得解脫
246 26 suì age 妙音菩薩於萬二千歲
247 26 to go to / to arrive / to reach 我今詣娑婆世界
248 26 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 見佛聞法
249 26 to leave / to depart / to go away / to part 便得離瞋
250 26 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 讚歎佛如是等無量百千萬億功德已
251 26 由旬 yóuxún yojana 而汝身四萬二千由旬
252 26 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 於虛空中化成四柱寶臺
253 25 shì to show / to reveal 示我令見
254 25 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 與大菩薩無量無邊不可稱數
255 25 師子座 shīzi zuò lion's throne 師子座上諸佛
256 25 千萬 qiānwàn ten million 百千萬福
257 25 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 於深禪定皆得自在
258 25 三界 Sān Jiè The Three Realms 王於三界
259 25 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 化作八萬四千眾寶蓮華
260 25 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 甄叔迦寶以為其臺
261 25 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 自在神通遍遊法界
262 25 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所得福
263 25 lóng dragon
264 25 hào number 號淨華宿王智如來
265 25 xián salty / briny 咸即起慈心
266 24 shāo to burn 火不能燒
267 24 to walk on / to tread 賒履
268 24 方便力 fāngbiàn lì the power of skillful means 二子如是以方便力善化其父
269 24 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說是普門品時
270 24 shù tree 華樹香
271 24 yuán fate / predestined affinity 緣是功德
272 24 xìn to believe / to trust 信詣彌至
273 24 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way 無上道教
274 24 chē a vehicle 車聲
275 24 饒益 ráoyì to gain / to profit 能如是饒益無量眾生
276 24 nǎo to be angry / to hate 少惱
277 24 shū book 應當一心自書
278 24 微妙 wēimiào subtle and wonderous 成就第一微妙之色
279 24 cáng to hide 淨藏三昧
280 24 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 神通遊戲三昧
281 24 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa 而與我等授記
282 23 栴檀 zhāntán sandalwood 栴檀香
283 23 zhí price/ value 又值恒河沙等百千萬億那由他佛
284 23 yuǎn far / distant 當起遠迎
285 23 二十 èrshí twenty 二十
286 23 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 於彼佛所出家修道
287 23 clothes / clothing 為釋迦牟尼佛衣之所覆
288 23 佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom 以佛智慧籌量多少
289 23 xiān first 先現此瑞
290 23 十六 shíliù sixteen 十六
291 23 譬如 pìrú for examlpe 譬如雲集
292 23 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 若有侵毀此法師者
293 23 xiǎng to think 生下劣想
294 23 gain / advantage / benefit 起居輕利
295 23 過去 guòqù past / previous/ former 過去有佛
296 23 使 shǐ to make / to cause 使人為善而不敢為惡
297 23 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 此人不久當詣道場
298 23 bái white 妙音菩薩白其佛言
299 23 四千 sì qiān four thousand 化作八萬四千眾寶蓮華
300 22 tuó steep bank 名雲雷音王多陀阿伽度
301 22 王子 wángzǐ a prince 王子
302 22 解說 jiěshuō to explain / to comment 解說其義趣
303 22 gēn origin / cause / basis 以是清淨鼻根
304 22 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 應供
305 22 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 亦皆隨喜
306 22 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 我等亦欲勤修行之
307 22 wèn to ask 我今重問彼
308 22 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 數如恒沙
309 22 mǐn to pity / to sympathize 愍我等故
310 22 妙音菩薩 miàoyīn púsà mañjughoṣa / Gentle Voice Bodhisattva 妙音菩薩品第二十四
311 22 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 若在妙法堂上
312 22 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢道
313 22 名曰 míng yuē to be named / to be called 有一菩薩名曰妙音
314 21 二千 èr qiān two thousand 而汝身四萬二千由旬
315 21 伎樂 jìyuè music 以十萬種伎樂供養雲雷音王佛
316 21 shòu old age / long life 云佛壽無量
317 21 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 是妙音菩薩摩訶薩
318 21 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 緊那羅
319 21 二百 èr bǎi two hundred 千二百耳功德
320 21 圍繞 wéirǎo to revolve around / to center on / to circumambulate 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
321 21 琉璃 liúlí lapis lazuli / lazurite / a blue gem 琉璃
322 21 zàn to praise 時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言
323 21 大法 dà fǎ fundamental rules 我等亦自欲得是真淨大法
324 21 所行 suǒxíng actions / practice 久修菩薩所行之道
325 21 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 阿僧祇
326 21 xíng appearance 諸菩薩眾其形亦小
327 21 qīng light / not heavy 汝莫輕彼國
328 21 to go 去法座不遠
329 21 佛滅度 fómièdù Buddha's Nirvāṇa 以佛滅度後
330 21 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 為度脫苦惱之真詮也
331 21 珍寶 zhēnbǎo a treasure 受此法施珍寶瓔珞
332 20 迦樓羅 jiālóuluó garuda 迦樓羅
333 20 天人師 tiānrén shī Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha 天人師
334 20 藥王 Yào Wáng Bhaisajyaraja / Medicine King 佛告藥王
335 20 hǎi the sea / a sea / the ocean 具足妙相弘誓如海
336 20 正遍知 Zhèng Biàn Zhī Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha 正遍知
337 20 shī the practice of selfless giving / dāna 雖有果報將安施乎
338 20 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 善逝
339 20 明行足 Míng Xíng Zú Perfect in Knowledge and Conduct / the Buddha 明行足
340 20 to remember / to memorize / to bear in mind 又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩提記
341 20 huì can / be able to 爾時持國天王在此會中
342 20 世間解 Shìjiān Jiě Knower of the World 世間解
343 20 調御丈夫 Tiáo yù zhàngfu Tamer / the Buddha 調御丈夫
344 20 nián year 永樂九年五月初一日
345 20 無上士 Wúshàng shì Unsurpassed One / the Buddha 無上士
346 20 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 諸佛世尊
347 20 無所畏 wú suǒ wèi without any fear 以無所畏心
348 20 zhào to illuminate / to shine 以若干智慧明照娑婆世界
349 19 護持 hùchí to protect and uphold 護持讀說是法華經
350 19 Māra 若魔
351 19 導師 dǎoshī tutor / teacher / academic advisor 是菩薩眾中有四導師
352 19 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 過無量無邊不可思議阿僧祇劫
353 19 yuē to speak / to say 即說呪曰
354 19 摩睺羅伽 móhóuluójiā mohoraja 摩睺羅伽
355 19 fāng square / quadrilateral / one side 一念方萌
356 19 thing / matter 資生之物
357 19 神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 唯願世尊以神通力
358 19 惡世 è shì an evil age 濁惡世中
359 19 day of the month / a certain day 日旋三昧
360 19 shí knowledge / understanding 若有人識是二菩薩名字者
361 19 音聲 yīnshēng sound 觀世音菩薩即時觀其音聲
362 19 藥王菩薩 Yào Wáng Púsà Bhaisajyaraja Bodhisattva / Medicine King Bodhisattva 藥王菩薩
363 19 tàn to sigh 愁歎聲
364 19 窮子 qióngzǐ poor son 爾時窮子傭賃展轉遇到父舍
365 19 大德 dàdé most virtuous 蕭鎮國大德輸入
366 19 huái bosom / breast 不懷悕望
367 19 jìn nearby 若近
368 19 ān calm / still / quiet / peaceful 雖有果報將安施乎
369 19 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana 度脫眾生
370 19 chuí to hang / to suspend / to droop 雖復垂及百年
371 19 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 來聽法不
372 19 像法 Xiàng Fǎ Age of Semblance Dharma / Saddharmapratirūpaka / Period of Semblance Dharma 像法住世劫數
373 19 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 即往兜率天上彌勒菩薩所
374 19 若干 ruògān a certain number or amount of 有若干千萬蓮華
375 19 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 種何善根
376 19 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 三千大千世界微塵等諸菩薩
377 18 jiā to add 來加反
378 18 如此 rúcǐ in this way / so 成就如此諸大功德
379 18 seven 去地七多羅樹
380 18 xué to study / to learn 汝等亦應隨學如來之法
381 18 to cover 為釋迦牟尼佛衣之所覆
382 18 fèng to offer / to present 後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉
383 18 grandmother 婆舍婆舍輸地
384 18 火宅 huǒ zhái the parable of the burning house 於火宅內樂著嬉戲
385 18 tóng like / same / similar 同聲白佛言
386 18 見佛 jiànfó to see the Buddha 所謂化導令得見佛
387 18 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 如那羅延堅固之身
388 18 five 不攝五情不
389 18 qǐng to ask / to inquire 爾時世尊知諸菩薩三請不止
390 18 知見 zhījiàn to know by seeing 以方便知見而為說法
391 18 to doubt / to disbelieve 念念勿生疑
392 18 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 其功德不可思議
393 18 書寫 shūxiě to write 若書寫經卷
394 18 bìng ailment / sickness / illness / disease 少病
395 18 zhǐ to stop / to halt 威儀進止
396 18 充滿 chōngmǎn full of / brimming with / very full / permeated 穢惡充滿
397 17 chéng a city / a town 秦司隷校尉左將軍安城侯姚嵩
398 17 寶塔 bǎotǎ a pagoda / a stupa / a tower 在寶塔中
399 17 to store 昔之所積之咎
400 17 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 於怖畏急難之中能施無畏
401 17 shè to set up / to establish 設入大火
402 17 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 若有眾生不信受者
403 17 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 劫名憙見
404 17 shí food / food and drink 常以二食
405 17 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law 諸佛於此轉于法輪
406 17 ěr ear 汝狂人耳
407 17 禮拜 lǐbài week 禮拜
408 17 duò to fall / to sink 為惡者即墮地獄
409 17 信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept 汝父信受外道
410 17 zhì sign / mark / flag 菩薩志堅固
411 17 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms 復有一世界微塵數菩薩摩訶薩
412 17 所生 suǒshēng parents (father and mother) 轉身所生
413 17 阿逸多 Āyìduō Ajita / The Long Eyebrow Arhat 阿逸多
414 17 zhèng upright / straight 正等無異
415 17 to be subservient to 旨隷
416 17 為難 wéinán to make things difficult for 能為難事
417 17 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 無數佛土來
418 17 jīn gold 閻浮檀金為莖
419 17 to be fond of / to like 亦復不喜親近其人及諸惡者
420 16 安住 ānzhù to reside / to dwell 令得安住於佛法中
421 16 fēn to separate / to divide into parts 分作二分
422 16 shuǐ water 入地如水
423 16 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances 隨宜說法
424 16 shě to give 婆舍婆舍輸地
425 16 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 汝等皆當作佛
426 16 號曰 hào yuē to be named / called 號曰法明如來
427 16 嚴飾 yánshì to decorate / adorned 無數幢幡以為嚴飾
428 16 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 諸有地獄
429 16 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 冈雉反
430 16 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 衣服
431 16 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 於一切世間天人眾中廣說法華經
432 16 我身 wǒshēn I / myself 我身六百八十萬由旬
433 16 五欲 wǔ yù the five desires 五欲娛樂嬉戲時香
434 16 mother 淨眼二子到其母所
435 16 即時 jíshí immediate / prompt / instantaneous 觀世音菩薩即時觀其音聲
436 16 增上慢 zēngshàngmàn conceit / abhimāna 增上慢所惱
437 16 人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being 人非人等身
438 16 shī teacher 若有伺求法師短者
439 16 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons 於無量劫中
440 16 fàng to put / to place 及放眉間白毫相光
441 16 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 尊重
442 16 jiè border / boundary 三千大千界
443 15 哀愍 āimǐn to pity / to sympathize with 哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故
444 15 八千 bā qiān eight thousand 六萬八千人
445 15 須臾 xūyú a moment 若立須臾聽受
446 15 修習 xiūxí to practice / to cultivate 精勤修習
447 15 東方 dōngfāng The East / The Orient 遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界
448 15 guǒ fruit 脣色赤好如頻婆菓
449 15 深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya 汝等當深心隨喜
450 15 最後 zuìhòu final / last 最後人獲福
451 15 轉法輪 zhuǎn fǎlún Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana 轉法輪
452 15 一佛 yī fó one Buddha 如一佛土
453 15 言辭 yáncí what one says / words / a remark / an utterance 名字及言辭
454 15 yǎn to perform / to put on 以演此法故
455 15 yún cloud 慈意妙大雲
456 15 to die 於苦惱死厄
457 15 自然 zìrán nature 自然智慧
458 15 八十 bāshí eighty 我身六百八十萬由旬
459 15 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 有是神力
460 15 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 或現婆羅門身
461 15 十二 shí èr twelve 十二
462 15 其父 qí fù his father 於是二子念其父故
463 15 jià price 以價直百千瓔珞
464 15 disease / sickness / ailment 疾生厭離心
465 15 to happen upon / to meet with by chance 或遇惡羅剎
466 15 頭面禮 tóu miàn lǐ to prostrate oneself on the ground 頭面禮足
467 15 觀音 Guānyīn Guanyin Bodhisattva / Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin 汝聽觀音行
468 15 interest 其人多諸子息
469 15 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 若菩薩摩訶薩住忍辱地
470 15 虛妄 xūwàng not real / illusory 我等不用如是虛妄授記
471 15 華香 huà xiāng incense and flowers 須曼那華香
472 15 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 令其父王心淨信解
473 15 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 分別說三乘
474 15 甚深 shénshēn very profound / what is deep 而悉成就甚深智慧
475 14 zhōng end / finish / conclusion 是人命終
476 14 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 常修梵行
477 14 國王 guówáng king / monarch 國王
478 14 to take / to get / to fetch 此人不久必當取草坐於道場
479 14 住世 zhù shì abide in the world 正法住世劫數
480 14 nose 平鼻
481 14 huò to reap / to harvest 所有欲願即獲如意
482 14 分身 fēnshēn to do multiple things at once / to be distracted / to divide one's body into two 分身無數
483 14 clothes / dress / garment 即服諸香
484 14 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 爾時阿難
485 14 to gather / to collect 集一切功德三昧
486 14 為人 wéirén behavior / personal conduct 為人所推墮
487 14 luó Luo 阿羅隷
488 14 震動 zhèndòng to shake 六種震動
489 14 安樂 ānlè peaceful and happy / content 令多所眾生安樂利益
490 14 菩提樹 Pútí Shù bodhi tree 今在七寶菩提樹下法座上坐
491 14 沙彌 shāmí Sramanera / śrāmaṇera / a novice Buddhist monk 沙彌
492 14 tōng to go through / to open 號山海慧自在通王如來
493 14 dǐng top / peak 上至有頂
494 14 zhèng proof 證不退智
495 14 jìng to respect /to honor 當如敬佛
496 14 color 淨色三昧
497 14 無漏 wúlòu having no passion or delusion 無漏根力
498 14 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 心淨踊躍
499 14 國名 guómíng name of country 國名現一切世間
500 14 提供 tígōng to supply / to provide 維習安大德提供

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 930 zhū all / many / various 遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界
2 812 shì is / are / am / to be 過是數已
3 709 Buddha / Awakened One 其國有佛
4 690 in / at 於耆闍崛山
5 509 wèi for / to 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
6 496 zhī him / her / them / that 皆是如來之力
7 486 ruò to seem / to be like / as 若佛
8 477 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 願為我等說是三昧名字
9 471 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
10 447 so as to / in order to 以三昧力
11 445 de potential marker 得妙幢相三昧
12 433 I / me / my 我當往詣娑婆世界
13 429 this / these 先現此瑞
14 425 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 奉上寶器者
15 408 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所經諸國
16 407 his / hers / its / theirs 其國有佛
17 318 jiē all / each and every / in all cases 皆是如來之力
18 315 rén person / people / a human being 與妙音菩薩俱來者八萬四千人
19 309 菩薩 púsà bodhisatta 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
20 302 yǒu is / are / to exist 有世界名淨光莊嚴
21 281 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
22 272 dāng to be / to act as / to serve as 我當往詣娑婆世界
23 272 to reach 及放眉間白毫相光
24 263 如是 rúshì thus / so 得如是等百千萬億恒河沙等諸大三昧
25 256 děng et cetera / and so on 遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界
26 253 jiàn to see 及見文殊師利法王子菩薩
27 249 also / too 諸菩薩眾其形亦小
28 246 yán to speak / to say / said 而白佛言
29 240 爾時 ěr shí at that time 爾時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明
30 236 not / no 不共三昧
31 233 wén to hear 聞是觀世音菩薩
32 229 already / afterwards 過是數已
33 227 such as / for example / for instance 是菩薩目如廣大青蓮華葉
34 226 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
35 224 method / way 云何而為眾生說法
36 222 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故來至此
37 221 zhōng middle 久滅度多寶如來在七寶塔中
38 220 zhī to know 當知是人功德不少
39 213 jīng to go through / to experience 所經諸國
40 210 zhòng many / numerous 久已殖眾德本
41 201 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生易度不
42 195 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 號淨華宿王智如來
43 194 shí time / a period of time 時多寶佛告彼菩薩
44 191 jīn today / modern / present / current / this / now 我今詣娑婆世界
45 187 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養親近無量百千萬億諸佛
46 185 néng can / able 而能有是大神通力
47 170 desire 欲從淨華宿王智佛國
48 162 xīn heart 不善心
49 160 lìng to make / to cause to be / to lead 令我得見
50 159 shēn human body / torso 釋迦牟尼佛光照其身
51 153 zuò to do 作百千萬億種種伎樂
52 151 我等 wǒděng we 願為我等說是三昧名字
53 146 一切 yīqiè all / every / everything 爾時一切淨光莊嚴國中
54 143 you / thou 汝莫輕彼國
55 141 míng measure word for people 有世界名淨光莊嚴
56 129 no 無多貪欲
57 129 again / more / repeatedly 其面貌端正復過於此
58 128 big / great / huge / large / major 觀世音菩薩有如是等大威神力
59 127 cháng always / ever / often / frequently / constantly 人能常以是經作觀
60 126 promptly / right away / immediately 即白淨華宿王智佛言
61 125 說法 shuō fǎ a statement / wording 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
62 124 yòu again / also 又問訊多寶如來
63 123 naturally / of course / certainly 不鼓自鳴
64 120 one 有一菩薩名曰妙音
65 116 and 與八萬四千菩薩
66 111 wáng Wang 號淨華宿王智如來
67 111 xiàn to appear / to manifest / to become visible 先現此瑞
68 111 that / those 汝莫輕彼國
69 110 niàn to read aloud 朕恒念此
70 109 bǎi one hundred 供養親近無量百千萬億諸佛
71 108 lái to come 圍繞而來至此娑婆世界
72 106 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented
73 106 child / son 并其子及眷屬
74 105 qiú to request 為求金
75 103 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 現種種身
76 103 each 令一切眾生各得所知
77 99 gào to tell / to say / said / told 爾時淨華宿王智佛告妙音菩薩
78 99 千萬億 qiānwàn yì a trillion 供養親近無量百千萬億諸佛
79 99 zhù to dwell / to live / to reside 堪忍久住不
80 98 huá Chinese 即白淨華宿王智佛言
81 97 cóng from 欲從淨華宿王智佛國
82 96 huò or / either / else 或現梵王身
83 96 dào way / road / path 久修菩薩所行之道
84 96 汝等 rǔ děng you all 當為汝等而現其相
85 95 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗等諸聲聞
86 95 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra 聽法華經
87 94 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 此久滅度多寶如來
88 93 bǎo a jewel / gem / a treasure 化作八萬四千眾寶蓮華
89 92 power / force / strength 皆是如來之力
90 92 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 集一切功德三昧
91 92 yīng should / ought 若應以聲聞形得度者
92 91 to know / to learn about / to comprehend 而悉成就甚深智慧
93 91 what / where / which 是何因緣
94 90 xiāng each other / one another / mutually 得妙幢相三昧
95 90 shàng top / a high position 寧上我頭上
96 89 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 或現比丘
97 86 otherwise / but / however 為善則即善人
98 85 gatha / hymn / verse 爾時無盡意菩薩以偈問曰
99 84 shēng to be born / to give birth 是以生不犯於憲條
100 83 hòu after / later 過是已後
101 83 歡喜 huānxǐ joyful 心大歡喜
102 83 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 若應以聲聞形得度者
103 83 方便 fāngbiàn convenient 方便之力
104 82 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 是故眾生皆應受持觀世音菩薩名號
105 82 shēng sound 即隨聲而應
106 82 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 令入阿耨多羅三藐三菩提
107 82 yuàn to hope / to wish / to desire 願為我等說是三昧名字
108 82 shì matter / thing / item 如來一切甚深之事
109 80 chù a place / location / a spot / a point 即得淺處
110 77 chū to go out / to leave 身下出火
111 75 to arise / to get up 於是妙音菩薩不起于座
112 74 meaning / sense 解義
113 73 諸天 zhūtiān devas 一切世間諸天人民亦應禮拜
114 73 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃能見是菩薩色相大小
115 73 zài in / at 久滅度多寶如來在七寶塔中
116 72 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 是何因緣
117 72 èr two 是二人福
118 71 xuān to declare / to announce 爾時二子欲重宣其意
119 71 zhì wisdom / knowledge / understanding 號淨華宿王智如來
120 70 zhì to / until 持至釋迦牟尼佛所
121 69 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 此久滅度多寶如來
122 69 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
123 69 zuò to sit 今在七寶菩提樹下法座上坐
124 68 miào wonderful / fantastic 得妙幢相三昧
125 68 to enter 而入三昧
126 67 soil / ground / land 去地七多羅樹
127 66 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
128 65 qián front 前白佛言
129 64 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 清淨三昧
130 64 jìn to the greatest extent / utmost 消滌淨盡
131 64 qiān one thousand 百千天樂
132 63 jié take by force / to coerce 劫名憙見
133 63 智慧 zhìhuì wisdom 而悉成就甚深智慧
134 63 乃至 nǎizhì and even 乃至於王後宮
135 63 nán difficult / arduous / hard 是諸人等皆得解脫羅剎之難
136 62 無有 wú yǒu there is not 無有非人能破壞者
137 62 wàn ten thousand 而汝身四萬二千由旬
138 61 一心 yīxīn wholeheartedly 一心稱名
139 60 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 有世界名淨光莊嚴
140 60 xíng to walk / to move 行何三昧
141 59 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
142 59 zhòng heavy 我今重問彼
143 58 佛道 Fódào Buddhist practice 不欽佛道
144 58 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 得妙幢相三昧
145 58 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 若讀誦通利
146 58 entirely / without exception 與八萬四千菩薩俱共發來
147 57 shòu to suffer / to be subjected to 若有無量百千萬億眾生受諸苦惱
148 57 無數 wúshù countless / innumerable 又與無數諸天
149 57 happy / glad / cheerful / joyful 不復貪著世樂
150 57 this 榮曜獨足以喻斯典
151 56 extra / surplus / remainder 于時聽受領悟之僧八百餘人
152 56 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 能滅一切諸苦
153 56 gòng together 不共三昧
154 56 xià next 下七寶臺
155 55 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以者何
156 55 guó a country / a state / a kingdom 釋迦牟尼佛白毫光明遍照其國
157 55 chí to grasp / to hold 持至釋迦牟尼佛所
158 54 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 爾時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明
159 54 father 汝父信受外道
160 54 萬億 wàn yì one trillion 遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界
161 54 亦復 yìfù also 亦復如是
162 53 zhǒng kind / type 是菩薩種何善本
163 53 can / may / permissible 世事可忍不
164 53 wěi yes 唯願世尊以神通力
165 52 jìng clean 有世界名淨光莊嚴
166 52 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 處處為諸眾生說是經典
167 52 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
168 52 wèi Eighth earthly branch 未敷喻二道
169 51 idea 上行意菩薩
170 51 不能 bù néng cannot / must not / should not 火不能燒
171 51 eight 化作八萬四千眾寶蓮華
172 51 guò to cross / to go over / to pass 過是數已
173 51 妙法蓮華經 Miàofǎ Liánhuá Jīng The Lotus Sutra / Miaofa Lianhua Jing 妙法蓮華經卷第七
174 51 suī although / even though 雖有果報將安施乎
175 51 tool / device / utensil / equipment / instrument 世尊妙相具
176 50 shén what 諸佛甚難值
177 50 shǔ to count 過是數已
178 50 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 是常不輕菩薩摩訶薩
179 50 國土 guótǔ territory / country 菩薩及國土
180 50 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 解一切眾生語言三昧
181 50 具足 jùzú complete / full / perfect 諸相具足
182 49 fēi not / non- / un- 自非達識傳之
183 49 成佛 chéng Fó to become a Buddha 疾成佛道
184 49 suí to follow 隨所應度而為現形
185 48 諸子 zhūzǐ various sages / the classical schools of thought 如是諸子等
186 48 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃真實法
187 47 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 於諸法中得法眼淨
188 47 earth / soil / dirt 土石諸山
189 47 shì a generation 惟恐世之人有過而不知改
190 47 合掌 hézhǎng to join palms 合掌向佛
191 46 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 教化眾生者
192 45 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界
193 45 世間 shìjiān world / the human world 國名現一切世間
194 45 白佛 bái fó to address the Buddha 而白佛言
195 45 dàn but / yet / however 汝但見妙音菩薩其身在此
196 44 guāng light 及放眉間白毫相光
197 43 chéng to mount / to climb onto 我爾時乘六牙白象王
198 43 jiāo to teach / to educate / to instruct 我當教之
199 43 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 朕惟天道福善禍淫
200 43 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 比丘尼
201 43 shí real / true 若實
202 42 past / former times 昔之所積之咎
203 42 小劫 xiǎojié antarākalpa / intermediate kalpa 經五十小劫
204 42 huì intelligent / clever 為令其人得佛慧故
205 42 zhe indicates that an action is continuing 還著於本人
206 41 dialect / language / speech 爾時釋迦牟尼佛語多寶佛
207 41 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities 當愍此無盡意菩薩及四眾
208 41 便 biàn convenient / handy / easy 便得離欲
209 41 xiū to decorate / to embellish 修何功德
210 41 云何 yúnhé why 於汝意云何
211 40 第一 dì yī first 汝身第一端正
212 40 善哉 shànzāi excellent 善哉
213 40 xiǎo small / tiny / insignificant 佛身卑小
214 40 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 而於大眾為人分別
215 39 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 并其子及眷屬
216 39 虛空 xūkōng empty space 上昇虛空
217 39 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 而悉成就甚深智慧
218 39 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 爾時釋迦牟尼佛告文殊師利
219 39 tīng to listen 聽法華經
220 39 capacity / degree / a standard / a measure 眾生易度不
221 38 復有 fùyǒu moreover / once again 若復有人臨當被害
222 38 五百 wǔ bǎi five hundred 今此會中跋陀婆羅等五百菩薩
223 38 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 彼佛法中有王
224 38 sufficient / enough 頭面禮足
225 38 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 有世界名淨光莊嚴
226 38 huà to make into / to change into / to transform 於虛空中化成四柱寶臺
227 38 bitterness / bitter flavor 能滅一切諸苦
228 37 演說 yǎnshuō to give a speech 隨力演說
229 37 宮殿 gōngdiàn palace / palace hall 七寶所成宮殿樓閣等
230 37 那由他 nàyóutā a nayuta 遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界
231 37 弟子 dìzi disciple / follower / student 誰之弟子
232 37 長者 zhǎngzhě the elderly 或現長者身
233 37 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) 得未曾有
234 37 guǎng wide / large / vast 廣納無量之福
235 37 十方 shí fāng the ten directions 於十方恒河沙世界中
236 36 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 以神通變化轉我邪心
237 36 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是因緣果報
238 36 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 常勤精進修行妙法華經
239 36 親近 qīnjìn to get close to 供養親近無量百千萬億諸佛
240 36 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅
241 36 zuò seat 於是妙音菩薩不起于座
242 36 good fortune / happiness / luck 百千萬福
243 35 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 安隱
244 35 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin 觀世音菩薩
245 35 chú except / besides 除其衰患
246 34 shēn deep 深種善根
247 34 作佛 zuò fó to become a Buddha 當得作佛
248 34 zūn to honor / to respect 具足妙相尊
249 34 娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering 我當往詣娑婆世界
250 34 shě to give 捨所愛之身
251 34 rain 皆悉雨於七寶蓮華
252 34 jiǔ old 此久滅度多寶如來
253 33 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 以價直百千瓔珞
254 33 shèng to beat / to win / to conquer 即見大悲勝相
255 33 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 亦得是三昧及陀羅尼
256 33 無上 wúshàng supreme / unexcelled 為求無上慧
257 33 希有 xīyǒu uncommon 佛身希有
258 33 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture / a canonical text 處處為諸眾生說是經典
259 33 sān three
260 32 宿 to lodge / to stay overnight 號淨華宿王智如來
261 32 liù six 六種震動
262 32 yīn sound / noise 名雲雷音王多陀阿伽度
263 32 è evil / vice 使人為善而不敢為惡
264 32 wèi to call 令諸大眾謂如半日
265 32 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故汝往
266 32 one hundred million 若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字
267 32 正法 zhèngfǎ proper law 皆順正法
268 32 tiān day 或現天
269 31 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人
270 31 滿 mǎn full 滿中夜叉
271 31 光明 guāngmíng bright 爾時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明
272 31 liàng a quantity / an amount 若有無量百千萬億眾生受諸苦惱
273 31 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 此佛於一切天人眾中說法華經
274 31 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 夜叉
275 31 four 而汝身四萬二千由旬
276 31 bìng and / furthermore / also 并見文殊師利等
277 30 Germany 爾時華德菩薩白佛言
278 30 hǎo good 脣色赤好如頻婆菓
279 30 hair 與八萬四千菩薩俱共發來
280 30 其中 qízhōng among 其中若有
281 30 譬喻 pìyù simile / rhetorical comparison / analogy 乃至算數譬喻所不能知
282 30 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解一切眾生語言三昧
283 30 dào to arrive 到已
284 30 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 眾怨悉退散
285 29 guān to look at / to watch / to observe 人能常以是經作觀
286 29 shī to lose 其人若於法華經有所忘失一句一偈
287 29 得度 dé dù to attain salvation 若應以聲聞形得度者
288 29 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 應以辟支佛形得度者
289 28 gāo high / tall 高七多羅樹
290 28 有人 yǒurén a person / anyone / someone 若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字
291 28 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa 於如來滅後
292 28 梵天王 Fàntiān Wáng Brahmā 梵天王魔王
293 28 also / too 為度脫苦惱之真詮也
294 28 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞
295 28 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 思惟此經
296 28 huǒ fire / flame 火不能燒
297 28 wǎng to go (in a direction) 是故汝往
298 28 chēng to call / to address 一心稱名
299 28 壽命 shòumìng life span / life expectancy 更增壽命二百萬億那由他歲
300 28 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 皆悉雨於七寶蓮華
301 28 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 優婆夷身
302 27 shǎo few 少病
303 27 寶樹 bǎoshù a forest of treasues 眾寶樹下
304 27 a pagoda / a stupa 是中皆應起塔供養
305 27 female / feminine 變為女身
306 27 佛子 Fózi a bodhisattva 佛子何因緣
307 27 shí ten
308 27 do not 勿得恐怖
309 27 jiāng will / shall (future tense) 雖有果報將安施乎
310 27 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普皆震動
311 27 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 乾闥婆
312 26 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 但以大乘而為解說
313 26 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 是大施主所得功德寧為多不
314 26 míng bright / brilliant 以若干智慧明照娑婆世界
315 26 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 皆得解脫
316 26 suì age 妙音菩薩於萬二千歲
317 26 rán correct / right / certainly 然人性本善
318 26 to go to / to arrive / to reach 我今詣娑婆世界
319 26 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 見佛聞法
320 26 to leave / to depart / to go away / to part 便得離瞋
321 26 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 讚歎佛如是等無量百千萬億功德已
322 26 由旬 yóuxún yojana 而汝身四萬二千由旬
323 26 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 於虛空中化成四柱寶臺
324 25 shì to show / to reveal 示我令見
325 25 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 與大菩薩無量無邊不可稱數
326 25 師子座 shīzi zuò lion's throne 師子座上諸佛
327 25 千萬 qiānwàn ten million 百千萬福
328 25 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 於深禪定皆得自在
329 25 三界 Sān Jiè The Three Realms 王於三界
330 25 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 化作八萬四千眾寶蓮華
331 25 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 甄叔迦寶以為其臺
332 25 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 自在神通遍遊法界
333 25 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所得福
334 25 lóng dragon
335 25 hào number 號淨華宿王智如來
336 25 xián salty / briny 咸即起慈心
337 24 shāo to burn 火不能燒
338 24 to walk on / to tread 賒履
339 24 方便力 fāngbiàn lì the power of skillful means 二子如是以方便力善化其父
340 24 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說是普門品時
341 24 shù tree 華樹香
342 24 yuán fate / predestined affinity 緣是功德
343 24 xìn to believe / to trust 信詣彌至
344 24 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way 無上道教
345 24 chē a vehicle 車聲
346 24 饒益 ráoyì to gain / to profit 能如是饒益無量眾生
347 24 nǎo to be angry / to hate 少惱
348 24 shū book 應當一心自書
349 24 微妙 wēimiào subtle and wonderous 成就第一微妙之色
350 24 cáng to hide 淨藏三昧
351 24 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 神通遊戲三昧
352 24 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa 而與我等授記
353 23 栴檀 zhāntán sandalwood 栴檀香
354 23 zhí price/ value 又值恒河沙等百千萬億那由他佛
355 23 yuǎn far / distant 當起遠迎
356 23 二十 èrshí twenty 二十
357 23 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 於彼佛所出家修道
358 23 clothes / clothing 為釋迦牟尼佛衣之所覆
359 23 佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom 以佛智慧籌量多少
360 23 xiān first 先現此瑞
361 23 十六 shíliù sixteen 十六
362 23 譬如 pìrú for examlpe 譬如雲集
363 23 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 若有侵毀此法師者
364 23 xiǎng to think 生下劣想
365 23 gain / advantage / benefit 起居輕利
366 23 過去 guòqù past / previous/ former 過去有佛
367 23 使 shǐ to make / to cause 使人為善而不敢為惡
368 23 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 此人不久當詣道場
369 23 bái white 妙音菩薩白其佛言
370 23 四千 sì qiān four thousand 化作八萬四千眾寶蓮華
371 23 yóu also / as if / still 猶高聲唱言
372 22 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 其人若於法華經有所忘失一句一偈
373 22 tuó steep bank 名雲雷音王多陀阿伽度
374 22 王子 wángzǐ a prince 王子
375 22 解說 jiěshuō to explain / to comment 解說其義趣
376 22 gēn origin / cause / basis 以是清淨鼻根
377 22 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 應供
378 22 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 亦皆隨喜
379 22 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 我等亦欲勤修行之
380 22 wèn to ask 我今重問彼
381 22 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 數如恒沙
382 22 mǐn to pity / to sympathize 愍我等故
383 22 妙音菩薩 miàoyīn púsà mañjughoṣa / Gentle Voice Bodhisattva 妙音菩薩品第二十四
384 22 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 若在妙法堂上
385 22 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢道
386 22 běn measure word for books 然人性本善
387 22 名曰 míng yuē to be named / to be called 有一菩薩名曰妙音
388 21 二千 èr qiān two thousand 而汝身四萬二千由旬
389 21 伎樂 jìyuè music 以十萬種伎樂供養雲雷音王佛
390 21 shòu old age / long life 云佛壽無量
391 21 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 是妙音菩薩摩訶薩
392 21 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 緊那羅
393 21 gèng more / even more 更有人來
394 21 二百 èr bǎi two hundred 千二百耳功德
395 21 圍繞 wéirǎo to revolve around / to center on / to circumambulate 為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法
396 21 琉璃 liúlí lapis lazuli / lazurite / a blue gem 琉璃
397 21 zàn to praise 時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言
398 21 大法 dà fǎ fundamental rules 我等亦自欲得是真淨大法
399 21 所行 suǒxíng actions / practice 久修菩薩所行之道
400 21 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 阿僧祇
401 21 xíng appearance 諸菩薩眾其形亦小
402 21 qīng light / not heavy 汝莫輕彼國
403 21 to go 去法座不遠
404 21 already / since 既到本國
405 21 佛滅度 fómièdù Buddha's Nirvāṇa 以佛滅度後
406 21 未曾 wèicéng not yet / has not 昔所未曾見
407 21 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 為度脫苦惱之真詮也
408 21 ā prefix to names of people 阿瑋娑履
409 21 珍寶 zhēnbǎo a treasure 受此法施珍寶瓔珞
410 20 迦樓羅 jiālóuluó garuda 迦樓羅
411 20 天人師 tiānrén shī Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha 天人師
412 20 céng once / already / former / previously 已曾供養親近無量諸佛
413 20 藥王 Yào Wáng Bhaisajyaraja / Medicine King 佛告藥王
414 20 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是妙音菩薩不起于座
415 20 hǎi the sea / a sea / the ocean 具足妙相弘誓如海
416 20 正遍知 Zhèng Biàn Zhī Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha 正遍知
417 20 shī the practice of selfless giving / dāna 雖有果報將安施乎
418 20 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 善逝
419 20 明行足 Míng Xíng Zú Perfect in Knowledge and Conduct / the Buddha 明行足
420 20 to remember / to memorize / to bear in mind 又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩提記
421 20 huì can / be able to 爾時持國天王在此會中
422 20 世間解 Shìjiān Jiě Knower of the World 世間解
423 20 調御丈夫 Tiáo yù zhàngfu Tamer / the Buddha 調御丈夫
424 20 nián year 永樂九年五月初一日
425 20 無上士 Wúshàng shì Unsurpassed One / the Buddha 無上士
426 20 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 諸佛世尊
427 20 無所畏 wú suǒ wèi without any fear 以無所畏心
428 20 zhào to illuminate / to shine 以若干智慧明照娑婆世界
429 19 護持 hùchí to protect and uphold 護持讀說是法華經
430 19 Māra 若魔
431 19 導師 dǎoshī tutor / teacher / academic advisor 是菩薩眾中有四導師
432 19 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 過無量無邊不可思議阿僧祇劫
433 19 yuē to speak / to say 即說呪曰
434 19 摩睺羅伽 móhóuluójiā mohoraja 摩睺羅伽
435 19 fāng square / quadrilateral / one side 一念方萌
436 19 thing / matter 資生之物
437 19 神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 唯願世尊以神通力
438 19 惡世 è shì an evil age 濁惡世中
439 19 day of the month / a certain day 日旋三昧
440 19 shí knowledge / understanding 若有人識是二菩薩名字者
441 19 音聲 yīnshēng sound 觀世音菩薩即時觀其音聲
442 19 jiàn gradually / drop by drop 以漸悉令滅
443 19 藥王菩薩 Yào Wáng Púsà Bhaisajyaraja Bodhisattva / Medicine King Bodhisattva 藥王菩薩
444 19 tàn to sigh 愁歎聲
445 19 窮子 qióngzǐ poor son 爾時窮子傭賃展轉遇到父舍
446 19 大德 dàdé most virtuous 蕭鎮國大德輸入
447 19 huái bosom / breast 不懷悕望
448 19 jìn nearby 若近
449 19 ān calm / still / quiet / peaceful 雖有果報將安施乎
450 19 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana 度脫眾生
451 19 chuí to hang / to suspend / to droop 雖復垂及百年
452 19 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 來聽法不
453 19 像法 Xiàng Fǎ Age of Semblance Dharma / Saddharmapratirūpaka / Period of Semblance Dharma 像法住世劫數
454 19 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 即往兜率天上彌勒菩薩所
455 19 若干 ruògān a certain number or amount of 有若干千萬蓮華
456 19 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 種何善根
457 19 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 三千大千世界微塵等諸菩薩
458 18 jiā to add 來加反
459 18 如此 rúcǐ in this way / so 成就如此諸大功德
460 18 seven 去地七多羅樹
461 18 xué to study / to learn 汝等亦應隨學如來之法
462 18 to cover 為釋迦牟尼佛衣之所覆
463 18 fèng to offer / to present 後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉
464 18 grandmother 婆舍婆舍輸地
465 18 火宅 huǒ zhái the parable of the burning house 於火宅內樂著嬉戲
466 18 tóng like / same / similar 同聲白佛言
467 18 biàn turn / one time 自在神通遍遊法界
468 18 見佛 jiànfó to see the Buddha 所謂化導令得見佛
469 18 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 如那羅延堅固之身
470 18 five 不攝五情不
471 18 qǐng to ask / to inquire 爾時世尊知諸菩薩三請不止
472 18 知見 zhījiàn to know by seeing 以方便知見而為說法
473 18 to doubt / to disbelieve 念念勿生疑
474 18 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 其功德不可思議
475 18 書寫 shūxiě to write 若書寫經卷
476 18 chū at first / at the beginning / initially 初几反
477 18 bìng ailment / sickness / illness / disease 少病
478 18 zhǐ to stop / to halt 威儀進止
479 18 充滿 chōngmǎn full of / brimming with / very full / permeated 穢惡充滿
480 17 chéng a city / a town 秦司隷校尉左將軍安城侯姚嵩
481 17 寶塔 bǎotǎ a pagoda / a stupa / a tower 在寶塔中
482 17 to store 昔之所積之咎
483 17 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 於怖畏急難之中能施無畏
484 17 shè to set up / to establish 設入大火
485 17 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 若有眾生不信受者
486 17 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 劫名憙見
487 17 shí food / food and drink 常以二食
488 17 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law 諸佛於此轉于法輪
489 17 ěr ear 汝狂人耳
490 17 禮拜 lǐbài week 禮拜
491 17 duò to fall / to sink 為惡者即墮地獄
492 17 信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept 汝父信受外道
493 17 zhì sign / mark / flag 菩薩志堅固
494 17 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms 復有一世界微塵數菩薩摩訶薩
495 17 所生 suǒshēng parents (father and mother) 轉身所生
496 17 xiàng towards / to 合掌向佛
497 17 in / at 於是妙音菩薩不起于座
498 17 阿逸多 Āyìduō Ajita / The Long Eyebrow Arhat 阿逸多
499 17 zhèng upright / straight 正等無異
500 17 zuì most / extremely / exceedingly 蓮華最勝

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
re
self / ātman / attan
rén Human Realm
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
如是 rúshì thus, so
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
尔时 爾時 ěr shí at that time

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
憍梵波提 Jiāofànbōtí Gavampati
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
阿鼻地狱 阿鼻地獄 Ābí Dìyù Avīci Hell
阿閦 Āchù Akṣobhya / Aksobhya Buddha
阿閦婆 āchùpó Akṣobhya
阿迦尼吒天 ājiānízhà tiān Akaniṣṭha Heaven
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿罗诃 阿羅訶 Āluóhē Arhat
阿弥陀 阿彌陀 Āmítuó Amitabha / Amithaba
安立行 安立行 Ān lì Xíng Supratihitacritra
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿那婆达多龙王 阿那婆達多龍王 ānàpódáduō lóngwáng Anavatapta
安乐行品 安樂行品 ānlè xíng pǐn Peaceful Practices
阿㝹楼驮 阿㝹樓馱 Ānóulóuduò Aniruddha
阿若憍陈如 阿若憍陳如 Aruòjiāo Chénrú Ājñāta-kāuṇḍinya
阿阇世王 阿闍世王 Āshéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
阿惟越致 Āwéiyuèzhì avaivartika / non-retrogression
阿修罗道 阿修羅道 āxiūluó Dào Asura Realm
阿逸多 阿逸多 Āyìduō Ajita / The Long Eyebrow Arhat
白净 白淨 Bái Jìng Shuddhodana / Suddhodana
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
跋摩 Bámó Buddhavarman
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
跋难陀龙王 跋難陀龍王 bánántuólóngwáng Upananda
宝光天子 寶光天子 bǎoguāngtiānzǐ Ratnaprabha devaputra
宝积菩萨 寶積菩薩 bǎojī púsà Ratnākara bodhisattva
薄拘罗 薄拘羅 báojūluó Bakkula
宝掌菩萨 寶掌菩薩 bǎozhǎng púsà Ratnapāni bodhisattva
跋陀 Bátuó Gunabhadra
跋陀婆罗菩萨 跋陀婆羅菩薩 bátuópóluó púsà Bhadrapāla bodhisattva
北方 běi fāng The North
北天竺 běi Tiānzhú Northern India
遍净天 遍淨天 Biàn Jìng Tiān Subhakrtsna Heaven / The Heaven of Pervasive Purity
遍照 biànzhào Vairocana
毕陵伽婆蹉 畢陵伽婆蹉 bìlíngjiāpócuō Pilindavatsa
鞞陀 bǐngtuó Veda
波罗 波羅 Bōluó Baltic
波旬 bōxún Pāpīyāms / Pāpimant
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
不休息菩萨 不休息菩薩 bùxiūxī púsà Anikṣiptadhura bodhisattva
草菴 草庵 cǎo ān a Buddhist hermitage
常不轻菩萨品 常不輕菩薩品 cháng bù qīng púsà pǐn The Bodhisattva Never Disparaging
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长广 長廣 Chángguǎng Changguang
常精进 常精進 Chángjīngjìn Nityodyukta
常精进菩萨 常精進菩薩 chángjīngjìn púsà Nityodyukta bodhisattva
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
成实 成實 Chéng Shí Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
城中 chéngzhōng Chengzhong
持国天王 持國天王 Chí Guó Tiānwáng Dhrtarastra / Dhṛtarāṣṭra / Dhataraṭṭha / Deva King of the East
持地菩萨 持地菩薩 Chídì Púsà Dharanimdhara Bodhisattva
持法紧那罗王 持法緊那羅王 chífǎjǐnnàluówáng Dharmadhara kiṃnara king
从地踊出品 從地踊出品 cóng dì yǒng chū pǐn Emerging from the Earth
大清 Dà Qīng Qing Dynasty
大铁围山 大鐵圍山 Dà Tiě Wéi Shān Great Iron Ring Mountain / Great Iron Enclosing Mountain
大通 Dà Tōng Da Tong reign
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
大兴善寺 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple
大藏经 大藏經 Dà zàng jīng Chinese Buddhist Canon / Da zang jing / Dazangjing
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大法紧那罗王 大法緊那羅王 dàfǎ jǐnnàluó wáng Mahādharma kiṃnara king
大梵 dàfàn Mahabrahma / Brahma
大梵天王 dàfàn tiān wáng Mahābrahma Deva Rāja / Brahma
大梵王 dàfàn wáng Mahābrahma Deva Rāja / Brahma
大高王 dàgāo wáng Abhyudgata-rāja
大慧 dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
大坑 dàkēng Tai Hang
大力菩萨 大力菩薩 dàlì púsà Mahāvikramin bodhisattva
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
达磨 達磨 Dámó Bodhidharma
大目犍连 大目犍連 Dàmùjiānlián Moggallāna / Maudgalyāyana
大目揵连 大目揵連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana
忉利 Dāolì Trayastrimsa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
忉利天 Dāolìtiān Trāyastriṃśa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
导师菩萨 導師菩薩 dǎoshī púsà Susāthavāha bodhisattva
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
得大势菩萨 得大勢菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahasthamaprapta Bodhisattva / Mahāsthāmaprāpta
大夏 Dàxià Bactria
大自在天 Dàzìzaitiān Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
德叉迦龙王 德叉迦龍王 déchājiā lóngwáng Takṣaka
得大势 得大勢 Dédàshì Mahāsthāmaprāpta
典籍 diǎnjí canonical text
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东晋 東晉 dōng jìn Eastern Jin Dynasty
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
敦煌 燉煌 dūnhuáng Dunhuang
多宝佛塔 多寶佛塔 Duō Bǎo Fó Tǎ Prabhutaratna Stupa / Duobao Pagoda
阿弥陀佛 阿彌陀佛 Ēmítuó Fó
 1. Amitabha Buddha / Amitābha Buddha
 2. Amitabha Buddha
恶魔 惡魔 èmó Māra
法华 法華 Fǎ Huà
 1. The Lotus Sutra
 2. Dharma Flower
法华经 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra
法花经 法花經 Fǎ Huā Jīng The Lotus Sutra
法华三昧 法華三昧 Fǎ Huá Sānmèi Lotus Samādhi
法紧那罗王 法緊那羅王 fǎ jǐnnàluó wáng Dharma kiṃnara king
法王 Fǎ Wáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
法王子 fǎ wángzǐ
 1. Dharma Prince / Mañjuśrī
 2. Dharma Prince
法常 Fǎcháng Damei Fachang
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
方便品 fāngbiàn pǐn Expedient Means
烦恼浊 煩惱濁 fánnǎo zhuó Affliction Degeneration / Kleshakashaya / period where the degenerated delusions of prevail
梵世 Fànshì Brahma World / brahmaloka
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵天王 Fàntiān Wáng Brahmā
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman
梵众 梵眾 Fànzhòng brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法师功德品 法師功德品 fǎshī gōngdé pǐn Benefits of the Teacher of the Law
法师品 法師品 fǎshī pǐn The Teacher of the Law
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
法意 Fǎyì Fayi
法藏 fǎzàng
 1. Fazang
 2. sūtra repository / sūtra hall
 3. Dharma Treasure
分别功德品 分別功德品 fēnbié gōngdé pǐn Distinctions in Benefits
佛护 佛護 Fó Hù Buddhapalita / Buddhapālita
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛号 佛號 Fóhào one of the many names of Buddha
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
佛学 佛學 Fóxué
 1. Buddhism / Buddhist philosophy
 2. study from the Buddha
 3. Buddhology
佛音 fóyīn Buddhaghoṣa / Buddhaghosa
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
富楼那 富樓那 Fùlóunà Purna / Punna
富楼那弥多罗尼子 富樓那彌多羅尼子 fùlóunàmíduōluónízǐ Pūrṇamaitrāyaṇīputra
福州 Fúzhōu Fuzhou
甘露净 甘露淨 Gānlùjìng Amitodana
告子 Gào Zǐ Gao Zi
宫人 宮人 gōng rén
 1. imperial concubine / palace maid
 2. imperial secretary
光明遍照 guāngmíng biànzhào Vairocana
广平 廣平 guǎngpíng Guangping
广饶 廣饒 guǎngráo Guanrao
广严 廣嚴 Guǎngyán Vesālī / Vaisali / Vaissali / Vaishali / City of Vaisali
光曜 guāngyào Radiance / Pabhāvatī / Prabhāvatī
观世音 觀世音 Guānshìyīn
 1. Avalokitesvara / Avalokiteśvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
观世音菩萨 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
观世音菩萨普门品 觀世音菩薩普門品 Guānshìyīn Púsà Pǔménpǐn
 1. Universal Gate Sūtra
 2. The Lotus Sutra’s Universal Gate Chapter on Avalokitesvara Bodhisattva
观音 觀音 Guānyīn
 1. Guanyin Bodhisattva / Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
guì
 1. Guangxi
 2. cassia / cinnamon
 3. Gui
龟茲 龜茲 Guīcí Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
龟茲国 龜茲國 Guīcí Guó Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
鬼子母 Guǐzi Mǔ Hariti
海潮音 hǎi cháo yīn
 1. Ocean Waves Magazine / Sound of the Sea Tide
 2. Ocean Waves Magazine
 3. Sounds of the Ocean Waves
 4. ocean-tide voice
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
河池 héchí Hechi
黑山 Hēishān Montenegro
和脩吉龙王 和脩吉龍王 héxiūjí lóngwáng Vāsukin
弘始 Hóng Shǐ Hong Shi
后秦 後秦 Hòu Qín Later Qin
护世四天王 護世四天王 Hù Shì Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
化城喻品 huà chéng yù pǐn The Parable of the Phantom City
欢喜国 歡喜國 huānxǐ guó Abhirati
慧光 huìguāng
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
伽耶城 Jiā Yē Chéng Bodh Gaya
迦留陀夷 Jiāliútuóyí Kalodayin / Kālodāyin / Kaludayin
见宝塔品 見寶塔品 jiàn bǎotǎ pǐn The Emergence of the Treasure Tower
见浊 見濁 jiànzhuó View Degeneration / Drishtikashaya / degenerating views / period of degenerating views
憍陈如 憍陳如 Jiāochénrú Kaundinya
憍昙弥 憍曇彌 Jiāotánmí Gautamī / Mahāprajāpatī Gautamī / Mahāpajāpatī Gotamī
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
伽耶迦叶 伽耶迦葉 jiāyé jiāyè Gayā-kāśyapa
迦旃延 Jiāzhānyán Mahakatyayana: Foremost in Debating the Dharma / Katyayana
迦栴延 jiāzhānyán Kātyāyana
笈多 Jíduō Gupta
劫宾那 劫賓那 jiébīnnà Kapphiṇa
劫浊 劫濁 jiézhuó Kalpa Degeneration / Kalpakashaya / period of degeneration
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
晋安帝 晉安帝 Jìn Ān Dì Emperor An of Jin
晋惠帝 晉惠帝 Jìn Huì Dì Emperor Hui of Jin
净琉璃 淨琉璃 Jìng Liúlí the Realm of Pure Crystal / the Land of Pure Crystal
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
金刚山 金剛山 Jīngāng Shān Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain
精气 精氣 jīngqì essential qi / spirit
净行 淨行 jìngxíng
 1. Brahmin / Brahman
 2. purifying practice
金华 金華 jīnhuà Jinhua
鸠摩罗什 鳩摩羅什 Jiūmóluóshí Kumarajiva / Kumārajīva
开宝 開寶 kāibǎo Kaibao Reign of Emperor Taizu of Song
康泰 Kāng Tài Kang Tai
乐施 樂施 lèshī Sudatta
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
灵鹫山 靈鷲山 Língjiù Shān
 1. Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
 2. Vulture Peak
 3. Ling Jiou Mountain
离婆多 離婆多 Lípóduō Revata
六波罗蜜 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections
六趣 Liù Qù six realms / six realms of existence / six destinies
龙宫 龍宮 Lóng Gōng Palace of the Dragon King
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
隆安 lóngān Long'an
龙女 龍女 Lóngnǚ Dragon Daughter
鲁国 魯國 Lǔguó Luguo
轮迴 輪迴 Lúnhuí
 1. Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
 2. Cycle of Rebirth
 3. rebirth
轮回 輪回 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
罗堕 羅墮 luóduò Kanakabharadraja
罗睺 羅睺 Luóhóu Rahu
罗睺罗 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula
曼殊 mànshū
 1. mañju / beautiful / lovely / charming
 2. Mañjuśrī
 3. Manshu
满月菩萨 滿月菩薩 mǎnyuè púsà Pūrṇacandra bodhisattva
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
妙庄严王 妙莊嚴王 miào zhuāngyán wáng King Wonderful Adornment
妙法紧那罗王 妙法緊那羅王 miàofǎ jǐnnàluó wáng Sudharma kiṃnara king
妙法莲华经 妙法蓮華經 Miàofǎ Liánhuá Jīng The Lotus Sutra / Miaofa Lianhua Jing
妙慧 Miàohuì Sumatī / Sumagadhi / Sukhamati / Sukhavati
妙音菩萨 妙音菩薩 miàoyīn púsà mañjughoṣa / Gentle Voice Bodhisattva
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
弥楼山 彌樓山 mílóu shān Mount Sumeru / Mount Meru
明行足 Míng Xíng Zú
 1. Perfect in Knowledge and Conduct / the Buddha
 2. perfected in wisdom and action
命浊 命濁 mìng zhuó Life-span Degeneration / Ayukashaya / degenerated human lifespan / the period of shortened human lifespan
密云 密雲 mìyún Miyun
摩诃迦叶 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
摩诃波阇波提 摩訶波闍波提 Móhēbōshébōtí Mahapajapati Gotami / Mahaprajapati
摩诃迦栴延 摩訶迦栴延 Móhējiāzhānyán Mahakatyayana / Katyayana
摩诃迦旃延 摩訶迦旃延 móhējiāzhānyán Mahākātyāyana
摩诃拘絺罗 摩訶拘絺羅 Móhējūchīluó Mahakausthila
摩诃目犍连 摩訶目犍連 móhēmùjiānlián Mahāmaudgalyāyana
摩罗 摩羅 móluó Māra
摩那斯龙王 摩那斯龍王 mónàsī lóngwáng Manasvin
魔怨 móyuàn Māra
难陀 難陀 Nántuó Nanda
难陀龙王 難陀龍王 Nántuó Lóng Wáng Nanda
那提 Nàtí Nādikā / Nātika / Jātika
那提迦叶 那提迦葉 nàtí jiāyè Nadī-kāśyapa
能忍 néngrěn able to endure / sahā
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
毘摩 pímó
 1. Vimalā
 2. Kapimala
 3. dharma
毘沙门 毘沙門 Píshāmén Vaisravana / Vessavana / Jambhala
毘沙门天 毘沙門天 Píshāmén Tiān Vaisravana / Vessavana / Jambhala
毘舍 Píshè Vaiśya
譬喻品 pìyù pǐn Simile and Parable
婆利 Pólì Brunei
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
普门品 普門品 pǔménpǐn
 1. Universal Gate Sutra
 2. Universal Gate Chapter
普门品经 普門品經 Pǔménpǐn Jīng Samantamukhaparivarta / Pumenping Jing
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
普贤 普賢 Pǔxián Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva
普香天子 pǔxiāngtiānzǐ Samantagandha devaputra
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
七宝塔 七寶塔 Qī bǎo tǎ Seven Pagodas
千叶 千葉 qiānyè Chiba
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
耆阇崛山 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
劝持品 勸持品 quànchí pǐn Encouraging Devotion
燃灯佛 燃燈佛 Rándēng Fó Dipankara Buddha
仁寿 仁壽 rénshòu Renshou
日天 Rì Tiān Aditya
日月灯 日月燈 Rì Yuè Dēng Candrasuryapradipa / Sun Moon Lamp Buddha
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如是语 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka
三恶道 三惡道 Sān è Dào
 1. Three Lower Realms / Three Hell Realms
 2. Three Lower Realms
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三明 Sān Míng the Three Insights
三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三藏法师 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
僧叡 僧叡 Sēngruì Sengrui
刹利 剎利 Shālì Kṣatriya / Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
善寂 shàn jì Shan Ji
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
善化 Shànhuà Shanhua
绍兴 紹興 shàoxīng Shaoxing
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
阇那崛多 闍那崛多 Shénàjuéduō Jñānagupta / Jnanagupta
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
声闻身 聲聞身 shēngwénshēn sravaka-kaya
声闻乘 聲聞乘 Shēngwénshèng The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle
神龙 神龍 shénlóng Shenlong
释梵 釋梵 Shì Fàn Sakra and Brahma / Śakra and Brahmā
十方佛 Shí Fāng Fó the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
释氏 釋氏 shì shì Śākya clan
时众 時眾 shí zhòng present company
释迦如来 釋迦如來 shìjiā rúlái Sakyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 Shìjiān Jiě
 1. Knower of the World
 2. knower of the world
释迦文 釋迦文 Shìjiāwén Sakyamuni Buddha
尸弃 尸棄 Shīqì Sikhin / Śikhin
释提桓因 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
师子王 師子王 shīzǐ wáng Lion King
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
寿量品 壽量品 shòu liàng pǐn The Life Span of the Thus Come One
受者 shòu zhě The Recipient
授记品 授記品 shòujì pǐn Bestowal of a Prophesy
授学无学人记品 授學無學人記品 shòuxué wúxué rén jì pǐn Prophesies Conferred on Learners and Adepts
四大天王 Sì Dà Tiān Wáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四生 Sì Shēng Four Types of Birth
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四王 Sì Wáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
四分 sìfēn four divisions of cognition
斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner
四月 sìyuè April / the Fourth Month
Suí Sui Dynasty
随喜功德品 隨喜功德品 suíxǐ gōngdé pǐn The Benefits of Responding with Joy
孙陀罗难陀 孫陀羅難陀 sūntuóluónántuó Sundarananda / Sunanda
娑伽罗龙王 娑伽羅龍王 Suō Jiā Luó Lóng Wáng Sagara-nagaraja
娑竭罗龙王 娑竭羅龍王 Suō Jié Luó Lóng Wáng Sagara-nagaraja
娑罗树王佛 娑羅樹王佛 Suō Luó Shù Wáng Fó Salendraraja Buddha / Sala Tree King Buddha
娑罗树 娑羅樹 suōluóshù sala tree / sal tree / shala tree / śāla
娑婆国土 娑婆國土 Suōpó Guótǔ Saha Lokadhatu / Saha Land
娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering
娑婆世界主 suōpó shìjiè zhǔ Mahabrahma / Brahma
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
台中 臺中 Táizhōng Taizhong / Taichung
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天宫 天宮 Tiān Gōng Heavenly Palace / Temple in Heaven / Open Palace
天宝 天寶 tiānbǎo Tianbao
天等 tiānděng Tiandeng
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
调御丈夫 調禦丈夫 Tiáo yù zhàngfu
 1. Tamer / the Buddha
 2. Tamer / the Buddha
调达 調達 Tiáodá Devadatta
铁围 鐵圍 Tiě Wéi Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain
铁围山 鐵圍山 Tiě Wéi Shān Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain
提婆达多 提婆達多 Típódáduō Devadatta
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
王夫人 wáng fūren Lady Wang
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
威神 Wēishén Anubhāva
韦提希 韋提希 wéitíxī Vaidehī
韦陀 韋陀 wéituó Veda
文殊 Wénshū
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利法王子 文殊師利法王子 Wénshū Shī lì Fǎ Wángzǐ Dharma Prince Manjusri
文殊师利 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri
无边行 無邊行 Wú Biān Xíng Anantacritra
无忧 無憂 wú yōu
 1. No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
 2. Carefree
 3. without sorrow
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
五浊恶世 五浊惡世 Wǔ Zhuó È Shì
 1. the Saha World / the evil world of the five periods of impurity
 2. Saha World / Sahā World / Sahalokadhatu / the World of Suffering / the Evil World of the Five Turbidities
无尽意 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva
无尽意菩萨 無盡意菩薩 Wújì Yì Púsà Aksayamati Bodhisattva
无量力菩萨 無量力菩薩 wúliànglì púsà Anantavikramin bodhisattva
无上士 無上士 Wúshàng shì
 1. Unsurpassed One / the Buddha
 2. Supreme Sage
 3. unsurpassed one
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga
五百弟子受记品 五百弟子受記品 wŭbǎi dìzǐ shòujì pǐn Prophesy of Enlightenment for Five Hundred Disciples
西晋 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty
贤劫 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa
像法 Xiàng Fǎ Age of Semblance Dharma / Saddharmapratirūpaka / Period of Semblance Dharma
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
信解品 xìnjiě pǐn Belief and Understanding
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
虚空住 虛空住 xūkōngzhù Ākāśapratiṣṭhita
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
须弥相 須彌相 xūmíxiāng Merudhvaja / Sumeru Appearance Buddha
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
阎浮提 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
姚秦 姚秦 Yáo Qín Later Qin
药上菩萨 藥上菩薩 Yào Shàng Púsà Bhaisajya-samudgata Bodhisattva / Supreme Medicine Bodhisattva
药王 藥王 Yào Wáng Bhaisajyaraja / Medicine King
药王菩萨 藥王菩薩 Yào Wáng Púsà Bhaisajyaraja Bodhisattva / Medicine King Bodhisattva
药草喻品 藥草喻品 yàocǎo yù pǐn The Parable of the Medicinal Herbs
耶输陀罗 耶輸陀羅 Yēshūtuóluó Yashodhara / Yasodhara
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
永乐 永樂 Yǒng Lè Emperor Yong Le
永康 yǒngkāng Yongkang
勇施菩萨 勇施菩薩 yǒngshī púsà Pradānaśūra bodhisattva
有余涅盘 有餘涅槃 Yǒu Yú Nièpán Sopadhiśesanirvāna / Nirvāṇa with Remainder
优钵罗龙王 優鉢羅龍王 yōubōluó lóngwáng Utpalaka
优楼频螺迦叶 優樓頻螺迦葉 yōulóupínluó jiāyè Uruvilvā-kāśyapa
优陀夷 優陀夷 Yōutuóyí Udāyin
缘觉乘 緣覺乘 Yuánjuéshèng The Pratyekabuddha Vehicle / Pratyeka-buddha Vehicle
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
越三界菩萨 越三界菩薩 Yuè Sān Jiè Púsà Trailokya Vikramin Bodhisattva
月天子 Yuè Tiān Zǐ Chandra / Candra
悦众 悅眾 yuè zhòng
 1. Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master
 2. Apprentice (yuezhong, lit. “please all”)
 3. karmadana
月光菩萨 月光菩薩 Yuèguāng Púsà Candraprabha Bodhisattva
泽普 澤普 zépǔ Poskam nahiyisi / Poskam county
张宝 張寶 zhāngbǎo Zhang Bao
旃陀罗 旃陀羅 Zhāntuóluó Chandala / caṇḍāla
震旦 zhèndàn China
正遍知 Zhèng Biàn Zhī
 1. Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha
 2. correct peerless enlightenment
正使 zhèngshǐ Chief Envoy
镇国 鎮國 zhènguó Zhenguo
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
智慧门 智慧門 zhì huì mén The Gate of Wisdom
執金刚 執金剛 Zhí Jīngāng Vajrapāṇi / Vajrapani
智人 Zhìrén Homo sapiens
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
终南山 終南山 zhōngnánshān Zhongnan Mountains
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
众生浊 眾生濁 zhòngshēng zhuó Sentient Being Degeneration / Sattvakashaya / the period of corruption of all living beings
重霄 zhòngxiāo ninth heaven / Highest Heaven
周至 Zhōuzhì Zhouzhi
竺法护 竺法護 Zhú Fǎ Hù Dharmarakṣa
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
竺乾 zhúgàn India
诸生 諸生 zhūshēng Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
自在王 zìzài wáng īśāna / Isana / Svāmin
自在天 zìzaitiān
 1. Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 1267.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿鼻 abí avīci
阿鞞跋致 ābībázhì avaivartika / non-retrogression
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱别离苦 愛別離苦 ài biélí kǔ suffering due to separation from loved ones
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
爱念 愛念 àiniàn to miss
爱欲 愛欲 àiyù love and desire / sensuality / kāma
阿伽 ajiā scented water / argha
阿练若 阿練若 āliànruò a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
ān
 1. an
 2. Ease
安乐行 安樂行 ān lè xíng
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful practices
安禅 安禪 ānchán to do sitting meditation
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
安详 安詳 ānxiáng serene, peaceful
安隐 ānyǐn tranquil
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
安坐 ānzuò steady meditation
阿僧祇 āsēngzhǐ
 1. asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
 2. asamkhya
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
阿提目多伽 ātímùduōjiā adhimukti / attention
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
阿修罗王 阿修羅王 āxiūluó wáng king of the asuras
八道 Bā Dào The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八解脱 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha
八龙王 八龍王 bā lóngwáng eight nāga kings
八十种好 八十種好 bā shí zhǒng hǎo eighty noble qualities
bài a chant / pāṭha
百八 bǎi bā one hundred and eight
白佛 bái fó to address the Buddha
白毫 bái háo urna
白毫相 báiháoxiāng urna
白衣 báiyī lay people / the laity
拔济 拔濟 bájì to save / to rescue
bào indirect effect / judgement / retribution
宝女 寶女 bǎo nǚ precious maiden
宝瓶 寶瓶 bǎo píng mani vase
宝相 寶相 bǎo xiàng Excellent Marks
宝幢 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner
报佛 報佛 bàofó saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
薄福 báofú little merit
宝盖 寶蓋 bǎogài a canopy / an umbrella
宝华 寶華 bǎohuà
 1. flowers / jewelled flowers
 2. Treasure Flower
宝树 寶樹 bǎoshù
 1. a forest of treasues
 2. a kalpa tree
宝塔 寶塔 bǎotǎ
 1. a pagoda / a stupa / a tower
 2. Jeweled Stupa
宝藏 寶藏 bǎozàng
 1. the treasure of Buddha's law
 2. Treasure Store
 3. Treasure
宝珠 寶珠 bǎozhū Jewel
宝座 寶座 bǎozuò Jeweled Throne
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
悲观 悲觀 bēiguān contemplation on loving-kindness
悲心 bēixīn
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
本末究竟等 běn mò jiū jìng děng Complete from Beginning to End
本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka
本誓 běnshì pūrvapraṇidhāna / prior vow
本事 běnshì Itivrttaka / stories of the disciples’ previous lives
本心 běnxīn original mind
本愿 本願 běnyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow
bi
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
遍十方 biàn shí fāng pervading the ten directions
辩才无碍 辯才無礙 biàncái wú'ài
 1. able to distinguish subtle points in Buddhist teachings
 2. supreme eloquence
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘众 比丘眾 bìqiū zhòng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波利 bōlì complete / all / pari
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不空过 不空過 bù kōng guò Do Not Pass Time in Vain
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不善根 bù shàngēn akuśalamūla / akusalamūla / unwholesome roots
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不惜身命 bù xī shēnmìng willingness to give up one's own life
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
惭愧 慚愧 cánkuì
 1. Shamefulness
 2. humility
差别 差別 chābié discrimination
chán a meditation mat
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
chàng a bowl shaped copper bell
常不轻 常不輕 cháng bù qīng
 1. Never Disparage
 2. Sadaparibhuta
唱导 唱導 chàng dǎo to teach and lead to people to conversion
长行 長行 cháng háng Sutra (discourses) / a sutra
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常离 常離 cháng lí constant isolation
常生 cháng shēng eternal life
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
常行 chángxíng constantly walking in meditation
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
禅悅 禪悅 chányuè Chan delight / meditative joy
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
尘数 塵數 chén shǔ as numerous as dust particles
chéng Sincerity
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成等正觉 成等正覺 chéng děng zhèngjué attain perfect enlightenment
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成菩提 chéng pútí to become a Buddha / to become enlightened
成正觉 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
驰走 馳走 chí zǒu to run away
持诵 持誦 chísòng to accept and maintain by chanting aloud
重颂 重頌 chóng sòng Geya (repeated verses) / a geya
稠林 chóu lín a dense forest
chù touch / contact / sparśa
初发意 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
初发心 初發心 chū fāxīn initial determination
出世间道 出世間道 chū shìjiān dào the undefiled way
chuáng a pillar with a Buddhist inscription
幢幡 chuángfān a hanging banner
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出家人 chūjiā rén a monk / a nun
触娆 觸嬈 chùráo to disturbs / to harass
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
除疑 chúyí to eliminate doubt
处中 處中 chùzhōng to abide in the media that transcends existence and non-existence / madyama
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲喜舍 慈悲喜捨 cí bēi xǐ shě
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
慈眼视众生 慈眼視眾生 cí yǎn shì zhòng shēng Regard Sentient Beings with Compassion
此岸 cǐàn this shore / this world / Saṃsāra
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
从地踊出 從地踊出 cóng dì yǒng chū emerging from the earth
丛林 叢林 cónglín
 1. Buddhist monastery
 2. monastery
大阿罗汉 大阿羅漢 dà aluóhàn great Arhat
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion
大慈大悲 dà cí dà bēi
 1. great mercy and great compassion
 2. great compassion and great loving-kindness
大导师 大導師 dà dǎo shī the great teacher
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya
大神通 dà shén tōng great supernatural power
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大乘经 大乘經 dàchéng jīng Mahāyāna sutras
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大方便 dàfāngbiàn mahopāya / skillful means / expedient means
大国 大國 dàguó a major country
大慧 dàhuì mahāprajñā / great wisdom
dài an element
大乐 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha
大利 dàlì great advantage / great benefit
当分 當分 dāng fēn according to position
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa
道果 dào guǒ the fruit of the path
道心 dào xīn Mind for the Way
道意 dào yì intention to attain enlightenment
道中 dào zhōng on the path
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
道力 dàolì spiritual strength / spiritual power
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
道树 道樹 dàoshù bodhi tree / pippala / sacred fig tree
大士 Dàshì a bodhisattva / mahāsattva
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大事因缘 大事因緣 dàshì yīnyuán the causes and conditions of a great event
大树 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva
大王 dàwáng great king / mahārāja
大雄 dàxióng
 1. great hero / mahāvīra
 2. Great Hero Monthly
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
大自在 dàzìzài Īśvara / self-existent / sovereign
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
德本 déběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
灯明 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha
等身 děng shēn a life-size image
等心 děng xīn a non-discriminating mind
di
truth
地上 dì shàng above the ground
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
殿堂 diàntáng Shrine
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
定慧 dìng huì
 1. meditative wisdom
 2. Concentration and Wisdom
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
顶受 頂受 dǐngshòu to respectfully receive
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
Buddhist monk
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
毒气 毒氣 dú qì manifestation of passion or anger
度众生 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings
断苦法 斷苦法 duàn kǔ fǎ methods to end affliction
钝根 鈍根 dùngēn
 1. dull ability
 2. dull aptitude
多宝佛 多寶佛 duō bǎo fó Prabhutaratna Buddha
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
多伽罗 多伽羅 duōjiāluó a kind of wood for incense
多劫 duōjié many kalpas / numerous eons
多罗树 多羅樹 duōluó shù palmyra tree / fan-palm
度生 dùshēng to save beings
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶世 惡世 è shì an evil age
恶知识 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion
恶鬼 惡鬼 èguǐ a hungry ghost
ēn Gratitude
二乘 èr shèng the two vehicles
尔时 爾時 ěr shí at that time
二相 èr xiāng the two attributes
二道 èrdào the two paths
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment
法供养 法供養 fǎ gōngyǎng serving the Dharma / dharmapūjā
法化 fǎ huà conversion through teaching of the Dharma
法教 fǎ jiāo
 1. Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma
 2. teaching
法灭 法滅 fǎ miè the extinction of the teachings of the Buddha
发菩提心 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind
法如是 fǎ rú shì
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法僧 fǎ sēng a monk who recites mantras
法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
法眼净 法眼淨 fǎ yǎn jìng
 1. purity of the dharma eye / to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法座 fǎ zuò Dharma seat
法宝 法寶 fǎbǎo
 1. the Buddha's teaching
 2. a Buddhist monk's apparel, staff etc
 3. Dharma treasure
法服 fǎfú Buddhist robes
法鼓 fǎgǔ a dharma drum / dharmadundubhi / dharmabheri
法会 法會 fǎhuì a Dharma service / an assembly / dharma-saṃgīti
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法螺 fǎluó a conch shell / an instrument used in Dharma ceremonies
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
放大光明 fàng dà guāngmíng diffusion of great light
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方便力 fāngbiàn lì the power of skillful means
方寸 fāngcùn Mind
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
烦恼魔 煩惱魔 fánnǎo mó Māra of afflictions / Māra the tempter / an evil that harms one's mind
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
翻译 翻譯 fānyì 1. Translator (for written); 2. Interpreter (for oral)
梵音 fànyīn
 1. the sound of Buddhist chanting
 2. Brahma's voice
 3. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 4. Heavenly Sound
凡愚 fányú common and ignorant
法器 fǎqì
 1. a Dharma instrument
 2. Dharma instrument
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法喜 法喜 fǎxǐ
 1. Dharma joy / prītijanana
 2. Dharma joy
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法音 fǎyīn the sound of the Dharma
法印 fǎyìn
 1. dharmamudrā / a dharma seal / a mark of the dharma
 2. hōin
 3. Dharma Seal
法雨 fǎyǔ
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall
法住 fǎzhù dharma abode
法子 fǎzi
 1. a Buddhist disciple
 2. Dharma lineage
非人 fēi rén a non-human
非思量 fēi sī liáng
 1. Without Thinking
 2. not thinking
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
飞行 飛行 fēixíng travel through the air with supernatural powers / to fly
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
奉行 fèngxíng Uphold
粪秽 糞穢 fènhuì dirt / excrement and filth
分身 fēnshēn a division body
芬陀利 fēntuólì
 1. puṇḍarīka
 2. Pundarika
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna
佛德 fó dé Buddha virtue
佛功德 fó gōngdé qualities of buddhas
佛光 Fó guāng
 1. the glory of the Buddha
 2. Buddha' halo
佛慧 fó huì Buddha's wisdom
佛见 佛見 fó jiàn correct views of Buddhist teachings
佛力 fó lì the power of the Buddha / blessings of the Buddha
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛世界 fó shìjiè a Buddha realm
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛住 fó zhù Buddha abode
佛宝 佛寶 fóbǎo the treasure of the Buddha
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛国 佛國 Fóguó
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. country of the Buddha's birth
 3. Buddha Land
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛经 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra
佛灭 佛滅 fómiè Buddha's Nirvāṇa
佛灭度 佛滅度 fómièdù Buddha's Nirvāṇa
佛舍利 fóshèlì Buddha relics
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
佛塔 fótǎ
 1. a pagoda
 2. Stupa
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛像 fóxiàng
 1. Buddha Statues / a figure or statue of a Buddha
 2. images worshipped by Buddhists
佛学 佛學 Fóxué study from the Buddha
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
a fly whisk
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
to bind / to tie
伏藏 fú cáng to bury in order to hide
福报 福報 fúbào a blessed reward
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福慧 fúhuì
 1. Wisdom and Fortune
 2. Merit and Wisdom
敷演 fūyǎn to elaborate (on a theme) / to expound (the meaning of the classics)
福业 福業 fúyè virtuous actions
gāi a nayuta
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
改心 gǎi xīn Change the Mind
甘露门 甘露門 gān lù mén The Nectar Gate of Dharma
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
甘露法 gānlù fǎ ambrosial Dharma
甘露法雨 gānlù fǎ yǔ ambrosial Dharma rain / sweet rain of Dharma
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gèng contacts
根力 gēnlì mūlabala / the five sense organs and corresponding consciousnesses
gōng merit-creating actions
gòng to offer in worship
功德无量 功德無量 gōng dé wú liàng boundless merits
共相 gòng xiāng common phase
共修 gòng xiū Dharma service
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
共生 gòngshēng coexistence
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观佛 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha
观察 觀察 guānchá clear perception
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广长舌 廣長舌 guǎng zhǎng shé a broad and long tongue
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
广度 廣度 guǎngdù to save many
光明 guāngmíng Brightness
光明大梵 guāngmíng dàfàn Jyotiṣprabhā
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
光相 guāngxiāng halo / nimbus
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
归真 歸真 guīzhēn to return to Tathata
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
过去佛 過去佛 guòqù fó past Buddhas
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
hǎo Good
毫相 háoxiāng urna
Harmony
和合 héhé Harmony
héng Eternity
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
合十 héshí
 1. Joined Palms
 2. to bring the ten fingers or two palms together
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
弘誓 hóngshì great vows
hòu Deep
后生 後生 hòu shēng later rebirths / subsequent births
后五 後五 hòu wǔ following five hundred years
后身 後身 hòushēn last body / next body / last rebirth
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
狐狼 hú láng foxes and wolves
护世 護世 hù shì protectors of the world / the four deva kings
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
化城 huà chéng manifested city / illusory city
化导 化導 huà dǎo instruct and guide
化度 huà dù convert and liberate / teach and save
华香 華香 huà xiāng incense and flowers
化佛 huàfó a Buddha image
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化人 huàrén a conjured person
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
护持 護持 hùchí Protect and Support
护法 護法 Hùfǎ
 1. to uphold the Dharma
 2. Protecting the Dharma
huì a religious assembly
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
慧日 huì rì to have illuminating wisdom like the Buddha
毁辱 毀辱 huǐ rǔ to humiliate
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
慧光 huìguāng the light of wisdom
慧炬 huìjù wisdom torch
慧命 huìmìng
 1. friend / brother
 2. wisdom-life
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
毁呰 毀呰 huǐzǐ to denigrate
护念 護念 hùniàn
 1. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 2. Safeguard the Mind
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
火宅 huǒ zhái
 1. the parable of the burning house
 2. burning house
a prediction / a prophecy / vyakarana
usnisa / uṣṇīṣa
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
济度 濟度 jì dù to ferry across
偈赞 偈讚 jì zàn to sing in praise of
jiā jia
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiā school / sect / lineage
加趺坐 jiāfū zuò sit with crossed legs / sit in the lotus position
迦陵频伽 迦陵頻伽 jiālíngpínjiā kalavinka / kalaviṅka
迦楼罗 迦樓羅 jiālóuluó garuda
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
迦摩罗 迦摩羅 jiāmóluó
 1. white lotus / kamala
 2. jaundice / kāmalā
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
渐教 漸教 jiàn jiào gradual teachings
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
讲说 講說 jiǎng shuō
 1. to explain / to tell
 2. Explain
讲堂 講堂 jiǎng táng
 1. a lecture hall
 2. lecture hall
讲法 講法 jiǎngfǎ to lecture on the Dharma
坚固 堅固 jiāngù sāla
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
教诫 教誡 jiāojiè instruction / teaching
憍慢 jiāomàn Arrogance
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
嫉妬 jídù Jealousy
jié Outstanding
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié gatha / hymn / verse
jié a kalpa / an eon
jié a fetter
皆大欢喜 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ
 1. A Win-Win for All
 2. Happily ever after
接足礼 接足禮 jiē zú lǐ to prostrate oneself on the ground
结加趺坐 結加趺坐 jiéjiā fūzuò to sit cross-legged
劫数 劫數 jiéshǔ
 1. predestined fate
 2. Numerous Kalpas
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
jìn diligence / perseverance
jìng Stillness
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jīng a sutra / a sūtra
jìng Respect
净财 淨財 jìng cái transparent finance
净华 淨華 jìng huā Flower of Purity
敬信 jìng xìn
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
净修 淨修 jìng xiū proper cultivation
净眼 淨眼 jìng yǎn pure eyes
净衣 淨衣 jìng yī pure clothing
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
净德 淨德 jìngdé the virtue of purity
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
净法 淨法 jìngfǎ
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
经法 經法 jīngfǎ canonical teachings
净洁 淨潔 jìngjié pure
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进力 精進力 jīngjìn lì unfailing progress / vīryabala
敬礼 敬禮 jìnglǐ namo / to pay respect to / to take refuge
净妙 淨妙 jìngmiào pure and subtle
精舍 jīngshè
 1. vihāra / hermitage
 2. vihara
静室 靜室 jìngshì
 1. meditation room
 2. a quiet place room
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
经行 經行 jīngxíng walking meditation
禁戒 jìnjiè a vow
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
金山 jīnshān golden mountain
偈颂 偈頌 jìsòng to chant
九部法 jiǔbùfǎ navāṅga-śāsana / navaṅga-sāsana / nava-vidhaḥ sūtrānto / nine teachings
救世 jiùshì to save / to be saved
伎乐 伎樂 jìyuè music
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
具戒 jùjiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
瞿沙 jùshā a wonderful sound / ghoṣa
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
开悟 開悟 kāiwù
 1. to become enlightened / to have an awakening
 2. enlightenment / bodhi
 3. to awaken
开元寺 開元寺 kāiyuán sì Kai Yuan Temple
堪忍 kānrěn to bear / to endure without complaint
渴仰 kě yǎng to look up to reverently
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空法 kōng fǎ to regard all things as empty
空处 空處 kōngchù ākāśānantyāyatana / akasanantyayatana / sphere of infinite space / abode of infinite space
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空闲处 空閑處 kōngxiánchù araṇya / secluded place
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦谛 苦諦 kǔ dì the truth of suffering / the noble truth of the existence of suffering
苦毒 kǔdú pain / suffering
愦閙 憒閙 kuìnào clamour
苦集 kǔjí coming together / collection / multitude
苦际 苦際 kǔjì limit of suffering
苦痛 kǔtòng the sensation of pain
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
来迎 來迎 lái yíng coming to greet
lán a hermitage
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
乐说 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
乐受 樂受 lèshòu sensation of pleasure / perception of pleasure
transcendence
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
历劫 歷劫 lì jié to pass through a kalpa
离欲 離欲 lí yù free of desire
利众生 利眾生 lì zhòngshēng benefit of the world
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两足尊 兩足尊 liǎng zú zūn
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
利根 lìgēn natural powers of intelligence
离垢 離垢 lígòu
 1. vimalā / stainless / immaculate
 2. Undefiled
礼敬 禮敬 lǐjìng namo / to pay respect to / to revere
离苦 離苦 líkǔ to transcend suffering
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
六根 liù gēn
 1. the six sense organs / sadayatana
 2. Six Faculties
六根清净 六根清淨 liù gēn qīng jìng Purity of the Six Senses
六入 liù rù the six sense organs / sadayatana
六神通 liù shéntōng the six supernatural powers
六通 liù tōng six supernatural powers
琉璃 liúlí lapis lazuli
利养 利養 lìyǎng gain
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
龙神 龍神 lóng shén dragon spirit
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
 1. a censer
 2. 1. incense burner; 2. incense censer
露地 lù dì dewy ground / the outdoors
lún the cycle of rebirth
论议 論議 lùnyì Upadesa (debates) / upadesa / upadeśa
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
罗汉 羅漢 luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
罗婆 羅婆 luópó an instant / lava
罗刹女 羅剎女 luóshānǚ female ogre / demoness / rākṣasī
律仪 律儀 lǜ yí
 1. rules and ceremonies
 2. Vinaya and Rules
滿 mǎn Full
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
曼殊 mànshū mañju / beautiful / lovely / charming
曼殊沙华 曼殊沙華 mànshūshā huà mañjūṣaka flower
měi Beauty
祕藏 mì cáng to conceal a secret / treasury of the profound mysteries
miào Wonderful
妙色 miào sè wonderful form
妙香 miào xiāng fine incense
妙智 miào zhì wonderful Buddha-wisdom
妙庄严 妙莊嚴 miào zhuāng yán Wondrous Adornment
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
miè the cessation of suffering
灭谛 滅諦 miè dì the truth of the cessation of suffering / the noble truth of the extinction of suffering
灭道 滅道 mièdào extinction of suffering and the path to it
灭度 滅度 Mièdù to extinguish worries and the sea of grief
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
迷惑 míhuo Confusion
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
明理 mínglǐ Understanding
密行 mìxíng
 1. secret practice / private practice
 2. Secret Practice
to rub a monk's head for taking a vow
evil / vice
魔军 魔軍 mó jūn Māra's army
魔女 mó nǚ Māra's daughters
末法 mòfǎ Age of Declining Dharma / Declining Dharma / The Period of Declining of Dharma
摩诃曼殊沙华 摩訶曼殊沙華 móhēmànshūshā huà mahāmañjūṣaka flower
摩诃曼陀罗华 摩訶曼陀羅華 móhēmàntuóluó huà mahāmandārava flower
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
摩尼 móní mani / jewel / gem
摩尼珠 móní zhū
 1. mani jewel / a wish fulfilling jewel
 2. Mani Pearl
魔事 móshì Māra's deeds / hindrances
魔子 mózǐ sons of Mara
all women
南无佛 南無佛 ná mó fó
 1. Homage to the Buddha
 2. namo buddha
纳衣 納衣 nà yī monastic robes
那罗延 那羅延 Nàluóyán Narayana deva
难思 難思 nán sī hard to believe / incredible
难思议 難思議 nán sīyì
 1. inconceivable
 2. Inconceivable
南无 南無 nánmó
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. Blessed Be
难行 難行 nánxíng ascetic practice
纳受 納受 nàshòu
 1. to receive / to accept
 2. to accept a prayer
那由他 nàyóutā a nayuta
能持 néng chí ability to uphold the precepts
能信 néng xìn able to believe
能破 néngpò refutation
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念佛 niàn Fó
 1. to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
 2. to chant Buddha's name
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
念言 niànyán words from memory
涅槃分 nièpán fēn the cause for [achieving] Nirvana
牛头 牛頭 niú tóu attendants in hell
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 pílíyē bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
毘摩 pímó dharma
pǐn chapter / varga
pín to scowl / to knit the brows
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
平等法 píngděng fǎ the truth that all can become a Buddha
毘舍阇鬼 毘舍闍鬼 píshèshé guǐ piśāca / pisaca
毘陀罗 毘陀羅 pítuóluó vetāla / vetāḍa
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
破僧 pò sēng
 1. to disrupt a monastic in meditation
 2. to disrupt the harmony of the monastic community
破法 pòfǎ to go against the Dharma / to act contrary to the Buddha's teaching
破戒 pòjiè to break a precept
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
婆师 婆師 póshī vārṣika
普门示现 普門示現 pǔ mén shì xiàn Manifestation of the Universal Gate
菩萨心 菩薩心 pú sà xīn
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
普遍 pǔbiàn universal
普明 pǔmíng samanta-prabha
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提树 菩提樹 Pútí Shù
 1. bodhi tree
 2. Bodhedrum magazine
 3. Bodhi Tree
普贤行 普賢行 pǔxiánxíng the practice of Samantabhadra
普照 pǔzhào Universally Shines
七佛 Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
qiān Modest
千佛 qiān fó thousand Buddhas
前世 qián shì former lives
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
起灭 起滅 qǐmiè saṃsāra / life and death
qín diligence / perseverance / vīrya
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
勤行 qín xíng diligent practice
qíng sentience / cognition
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
轻慢 輕慢 qīngmàn to belittle others
清信士 qīngxìnshì male lay person / upāsaka
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
勤求 qínqiú to diligently seek
穷子 窮子 qióngzǐ poor son
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
乞食 qǐshí Begging for Food
求道 qiú dào
 1. to seek the Dharma
 2. Seeking the Way
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
clinging / grasping /upādāna
realm / destination
kh
取与 取與 qǔ yǔ producing fruit and the fruit produced
quán expedient
劝发 勸發 quànfā encouragement
权化 權化 quánhuà avatāra / appearance of a deity upon earth
劝请 勸請 quànqǐng to request / to implore
取灭度 取滅度 qǔmièdù to enter Nirvāṇa / to pass away
群生 qúnshēng all living beings
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
ràng Give Way
绕佛 繞佛 rào fó to circumambulate the Buddha
饶益 饒益 ráoyì Benefit
热病 熱病 rè bìng jaundice / kāmalā
Rén Benevolence
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人相 rén xiāng the notion of a person
人中尊 rén zhōng zūn the Honored One among humans
热恼 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled
人间 人間 rénjiān human world
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
日月光 rì yuè guāng Sun, Moon, and Light
肉髻 ròujì usnisa / ushnisha
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
入室 rù shì
 1. to enter the master's study
 2. to enter the master's study for examination or instruction
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
入道 rùdào
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
ruì Auspicious
ruò re
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
如实知 如實知 rúshízhī
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
如意珠 rúyì zhū mani jewel
bodhisattva
萨埵 薩埵 sàduǒ
 1. sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness
 2. sentient beings
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三毒 sān dú three poisons / trivisa
三经 三經 sān jīng three sutras / group of three scriptures
三千 sān qiān three thousand-fold
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三千界 sān qiān jiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三千世界 sān qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三生 sān shēng
 1. three lives / three rebirths
 2. Three Lifetimes
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三世佛 Sān Shì Fó the Three Buddhas Sakyamuni, the Medicine Buddha, and Amitabha
三匝 sān zā to circumambulate three times
三转 三轉 sān zhuǎn Three Turnings Dharma Wheel
散花 sànhuā scatters flowers
散华 散華 sànhuà scatters flowers
三苦 sānkǔ three kinds of suffering
散乱 散亂 sànluàn distraction
散乱心 散亂心 sànluàn xīn a confused mind / an unsettled mind
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三藐三佛陀 sānmiǎo sānfótuó samyaksaṃbuddha / a perfectly enlightened one
三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
form / matter
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
色声 色聲 sè shēng the visible and the audible
色光 sèguāng a halo
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧坊 sēng fāng monastic quarters
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
沙弥 沙彌 shāmí
 1. Sramanera / śrāmaṇera / a novice Buddhist monk
 2. sramanera
shàn meditative concentration / dhyāna / jhāna
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善处 善處 shàn chù a happy state
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善方便 shàn fāng biàn Expedient Means
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
山王 shān wáng the highest peak
善本 shànběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
上供 shàng gòng to offer / to make an offering
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上首 shàngshǒu the presiding elders
善利 shànlì great benefit
山林 shānlín a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善权 善權 shànquán upāyakauśalya / kauśalya / skill in means
善人 shànrén a wholesome person / a good person
善顺 善順 shànshùn sūrata / well disposed towards / compassionate
善思 shànsī thoughtfulness / wholesome thinking
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
善意 shànyì Kind Intentions
善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
烧香 燒香 shāo xiāng
 1. to burn incense
 2. to burn incense
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舌根 shé gēn organ of taste / tongue
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
shēn body / kāya
shèn Cautious
深法 shēn fǎ a profound truth
深妙 shēn miào profound / deep and subtle
身体臭秽 身體臭穢 shēn tǐ chòu huì the body becomes foul-smelling
阇那 闍那 shénà jnana
神变 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle
shēng birth
生忍 shēng rěn Ordinary Patience
生天 shēng tiān highest rebirth
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
生佛 shēngfó
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
生死苦 生死苦 shēngsǐ kŭ suffering of Saṃsāra
声闻缘觉 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas
生长 生長 shēngzhǎng growth
深经 深經 shēnjīng Mahāyāna sūtras / profound scriptures
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
神明 shénmíng god, deity
身命 shēnmìng body and life
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
沈水香 shěnshuǐxiāng aguru
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神通变化 神通變化 shéntōng biànhuà supernatural powers of transformation
神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
神咒 shénzhòu mantra
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
舌相 shéxiāng the sign of a broad and long tongue
摄心 攝心 shèxīn to concentrate
舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shī the practice of selfless giving / dāna
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shì loka / a world
shī master
shí Real
时到 時到 shí dào deems it timely
释道 釋道 Shì Dào Buddhism and Taoism
十二部经 十二部經 shí èr bù jīng Twelve Divisions of Sutras / dvādaśaṅga / the twelve divisions of Buddhist literature
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十号 十號 Shí hào the ten names of the Tathāgata / the ten epithets of the Tathāgata
示教利喜 shì jiào lì xǐ Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十罗刹女 十羅剎女 shí luóshānǚ ten demonesses
施无畏 施無畏 shī wú wèi
 1. abhayandada / bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
实智 實智 shí zhì
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
释种 釋種 shì zhǒng Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha
十八不共法 shíbā bù gòng fǎ āveṇika-buddha-dharma
实法 實法 shífǎ true teachings
十方刹 十方剎 shífāng shā for all senior monks to be abbot
十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions
世间 世間 shìjiān world
世间天 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
实利 實利 shílì relics / ashes after cremation
尸罗波罗蜜 尸羅波羅蜜 shīluó bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
十善 shíshàn the ten virtues
世俗 shìsú Secular
施无畏者 施無畏者 shīwúwèizhě abhayandada
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
实语 實語 shíyǔ true words
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
侍者 shìzhě an acolyte
示众 示眾 shìzhòng to teach / to instruct the Sangha
施主 shīzhǔ
 1. an alms giver / a donor
 2. benefactor
师子床 師子床 shīzi chuáng lion's throne
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
师子座 師子座 shīzi zuò lion's throne
shòu feelings / sensations
受法 shòu fǎ to receive the precept
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
受记 受記 shòu jì
 1. a prediction / vyakarana
 2. to receive a prediction
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
受用 shòuyòng Benefit
授与 授與 shòuyǔ to award / to confer
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说净 說淨 shuō jìng explained to be pure
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
书写 書寫 shūxiě to copy
 1. volition / cetanā
 2. Think
 1. to appear
 2. pseudo
temple / monastery / vihāra
四大菩萨 四大菩薩 sì dà púsà four great bodhisattvas
四德 sì dé the four virtues
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
死海 sǐ hǎi the endless sea of Saṃsāra
四句偈 sì jù jì a four line gatha
死魔 sǐ mó the evil of death / Māra of death
四摄法 四攝法 sì shè fǎ the four means of embracing
四事供养 四事供養 sì shì gōngyǎng the Four Offerings
四维 四維 sì wéi the four half points of the compass
四无碍智 四無礙智 sì wúàizhì the four unhindered powers of understanding
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
死尸 死屍 sǐshī a corpse
四天下 sìtiānxià the four continents
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
sòng 1. ode; 2. praise
诵经 誦經 sòngjīng
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
宿 from former lives
宿世 sù shì former lives
随分 隨分 suí fēn
 1. according to the part assigned / according to lot
 2. according to ability
 3. according to (one's) allotment
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
随宜 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
苏摩 蘇摩 sūmó soma
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所得 suǒdé acquire
娑婆 suōpó
 1. to bear / to endure without complaint
 2. Saha
所行 suǒxíng actions / practice
a pagoda / a stupa
tài Prosperous
塔庙 塔廟 tǎmiào stūpas / pagodas
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
tán dana / the practice of giving / generosity
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
弹指 彈指 tán zhǐ to snap the fingers
贪爱 貪愛 tānài
 1. passion / desire / rāga
 2. Clinging
唐捐 táng juān in vain
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
剃除 tì chú to cut off
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天耳 tiān ěr celestial ear / divine ear / divyaśrotra
天华 天華 tiān huà divine flowers
天龙 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods
天龙八部 天龍八部 tiān lóng bā bù eight kinds of demigods
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天衣 tiān yī the garments of a celestial being / celestial garments
天乐 天樂 tiān yuè heavenly music
天中天 tiān zhōng tiān god of the gods
天中王 tiān zhōng wáng god of the gods
天鼓 tiāngǔ deva drum
天人 tiānrén Heavenly Beings
天堂 tiāntáng Heaven
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
提舍 tíshè to ferry by teaching
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通利 tōng lì sharp intelligence
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
头面礼 頭面禮 tóu miàn lǐ to prostrate oneself on the ground
头陀 頭陀 tóutuó
 1. elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
 2. austerities
an evil state of existence
涂身 塗身 tú shēn to apply makeup
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance
涂香 塗香 túxiāng to annoint
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
王难 王難 wáng nán persecution of Buddhism
妄见 妄見 wàngjiàn a delusion
往诣 往詣 wǎngyì go towards
万劫 萬劫 wànjié ten thousand kalpas
wēi subtlety
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
未曾有法 wèi céng yǒu fǎ dharmas that have not yet come to pass
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
微尘数 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻持 聞持 wén chí to hear and keep in mind
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
闻经 聞經 wén jīng to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
文理 wén lǐ exegisis and doctrine
问难 問難 wèn nán Interrogation
问答 問答 wèndá encounter dialog
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna
我身 wǒshēn I / myself
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
五比丘 wǔ bìqiū five monastics
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
无罣碍 無罣礙 wú guà'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无量光 無量光 wú liàng guāng infinite light
无漏智 無漏智 wú lòu zhì
 1. wisdom with no outflows / wisdom with no depravity
 2. Untainted Wisdom
无求 無求 wú qiú No Desires
无生法忍 無生法忍 wú shēng fǎ rěn
 1. patient belief in the truth of no rebirth / acceptance of non-arising dharmas
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
五神通 wǔ shéntōng five supernatural powers / pañcabhijñā
无师智 無師智 wú shī zhì Untaught Wisdom
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所畏 無所畏 wú suǒ wèi without any fear
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
無想 wú xiǎng no notion
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
五蕴 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
五众 五眾 wǔ zhòng five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无碍智 無礙智 wúàizhì omniscience
无瞋 無瞋 wúchēn non-aggression / non-hatred / imperturbability
悟道 wùdào
 1. to awaken to the truth / to awaken to the way
 2. Awaken to the Path
 3. to awaken to the truth
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无价宝珠 無價寶珠 wújià bǎozhū mani jewel / cintāmaṇi
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量光明 無量光明 wúliàng guāngmíng boundless light
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无量义 無量義 wúliàng yì
 1. the doctrine of all things
 2. the Mahāyāna canon
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无漏道 無漏道 wúlòu dào the undefiled way / anāsravamārga
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无明灭 無明滅 wúmíng miè ignorance ceases
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无上尊 無上尊 wúshàngzūn without superior / peerless / exalted one
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无数劫 無數劫 wúshǔ jié innumerable kalpas
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无畏施 無畏施 wúwèishī
 1. the gift of non-fear or confidence
 2. Bestow Fearlessness
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
无学 無學 wúxué
 1. aśaikṣa / asekha / an adept
 2. aśaikṣa / asekha / an adept
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无缘 無緣 wúyuán lack of connection
无着 無著 wúzhāo unattached
to calm oneself
Joy
Cherish
latent tendencies / predisposition
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
xiān a sage
闲居 閑居 xián jū a place to rest
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
香华 香華 xiāng huà incense and flowers
降伏 xiángfú to subdue
象王 xiàngwáng elephant king
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
仙人 xiānrén a sage
现身 現身 xiànshēn manifest
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现在 現在 xiànzài now, present
xiào Filial Piety
小王 xiǎo wáng minor kings
小劫 xiǎojié antarākalpa / intermediate kalpa
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
懈倦 xièjuàn tired
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
新发意 新發意 xīn fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
心净 心淨 xīn jìng A Pure Mind
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
心所 xīn suǒ a mental factor
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行佛 xíng fó Practice the Buddha's Way
行菩萨道 行菩薩道 xíng pú sà dào practice the bodhisattva path
行住坐臥 xíng zhù zuò wò
 1. etiquette in the four postures
 2. walking, standing, sitting, and lying down
行处 行處 xíngchǔ karmasthana / kammaṭṭhāna / an object of meditation
行法 xíngfǎ cultivation method
性分 xìngfēn the nature of something
形寿 形壽 xíngshòu lifespan
醒悟 xǐngwù Awaken
性相 xìngxiāng inherent attributes
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
信力 xìnlì the power of faith / śraddhābala
信行 xìnxíng faith and practice
心行 xīnxíng mental activity
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修禅定 修禪定 xiūchándìng to meditate / to cultivate through meditation
修持 xiūchí Practice
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
玄门 玄門 xuánmén profound gate
xué a learner
学佛 學佛 xué fó to learn from the Buddha
学无学 學無學 xuéwúxué one who is still studying and one who has completed their study
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xūn vāsanā / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
yán a garland / an adornment / avataṃsa
眼根 yǎn gēn the faculty of sight
严净 嚴淨 yán jìng majestic and pure
眼清净 眼清淨 yǎn qīngjìng eye is vast and pure
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
言教 yánjiāo ability to understand etymology and usage of words / nirukti
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
演说 演說 yǎnshuō to expound
karma / kamma / karmic deeds / actions
业缘 業緣 yè yuán
 1. karmic conditions / karmic connections
 2. Karmic Condition
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
业因 業因 yèyīn karmic conditions
upadhi / bonds / substratum
Righteousness
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
Buddhism
manas / mind / mentation
一尘 一塵 yī chén a grain of dust / a single particle
一大事因缘 一大事因緣 yī dàshì yīnyuán the causes and conditions of a great event
一佛 yī fó one Buddha
一偈 yī jì one gatha / a single gatha
一解脱 一解脫 yī jiětuō one liberation
一门 一門 yī mén
 1. one gate
 2. one gate
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一切种智 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
意趣 yì qù direction of the will
一世界 yī shìjiè one world
疑网 疑網 yí wǎng a web of doubt
以要言之 yǐ yào yán zhī in summary / essentially speaking
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一百八 yībǎi bā one hundred and eight
一地 yīdì one ground
一法 yīfǎ one dharma / one thing
意根 yìgēn the mind sense
疑悔 yíhuǐ
 1. doubt and regret
 2. to lose hope / to despair
亿劫 億劫 yìjié a kalpa
义解 義解 yìjiě notes explaining the meaning of words or text
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一句 yījù
 1. a phrase / one sentence
 2. a sentence
意乐 意樂 yìlè joy / happiness
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
婬欲 yín yù sexual desire
yìng to accept
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
因缘果报 因緣果報 yīnyuán guǒbào
 1. the law of karma
 2. Causes, Conditions, and Effects
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切智慧 yīqiè zhìhuì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
一生 yīshēng all one's life
一味 yīwèi
 1. one flavor [of dharma]
 2. one taste
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
一言 yīyán one word
yǒng Courage
yòng yong / function / application
永劫 yǒngjié an eternity
勇猛 yǒngměng ardency
勇猛精进 勇猛精進 yǒngměngjīngjìn bold advance
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
右绕 右繞 yòu rào to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
优钵罗华 優鉢羅華 yōubōluó huá utpala / blue lotus
油灯 油燈 yóudēng an oil lamp
有法 yǒufǎ something that exists
游方 yóufāng
 1. to wander
 2. to travel for cultivation and to seek teachings
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
优昙 優曇 yōután udumbara
优昙花 優曇花 yōután huā udumbara flower
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
遊戏 遊戲 yóuxì to be free and at ease
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
欲乐 欲樂 yù lè the joy of the five desires
欲染 yù rǎn the poluting influence of desire
与欲 與欲 yǔ yù with desire / with consent
yuàn a vow
yuán Origin
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
远尘离垢 遠塵離垢 yuǎn chén lí gòu
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
愿佛 願佛 yuàn fó Buddha of the vow
怨敌 怨敵 yuàndí an enemy
缘法 緣法 yuánfǎ causes and conditions
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 yuànlì
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
怨憎会苦 怨憎會苦 yuànzēng huì kǔ
 1. suffering due to closeness to loathsome people
 2. suffering of having to meet the hateful
浴池 yùchí a bath / a pool
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
杂秽 雜穢 zá huì vulgar
在家 zàijiā lay person / laity
赞佛 讚佛 zàn fó to praise the Buddha
澡浴 zǎoyù to bathe
koan / kōan / gong'an
增上慢 zēngshàngmàn conceit / abhimāna
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
zháo to attach / to grasp
zhēn True
真法 zhēn fǎ true dharma / absolute dharma
真佛子 zhēn fó zi True Buddhist
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正定 Zhèngdìng
 1. Right Meditative Concentration / Right Concentration
 2. Right Concentration
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
真净 真淨 zhēnjìng true and pure teaching
真精 zhēnjīng true seminal essence
真实 真實 zhēnshí true reality
zhì Wisdom
zhì Aspiration
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhī Understanding
止息 zhǐ xī to stop and rest
执持 執持 zhíchí to hold firmly
知道 zhīdào Knowing
质多罗 質多羅 zhìduōluó multi-colored
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
智慧波罗蜜 智慧波羅蜜 zhìhuì bōluómì prajna-paramita / perfection of wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
祇夜 zhǐyè geya / geyya / mixed verses and prose
知足 zhīzú Contentment
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
中根 zhōng gēn medium capacity of each of the six organs of sense
中劫 zhōng jié intermediate kalpa
众圣 眾聖 zhòng shèng all sages
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
众经 眾經 zhòngjīng myriad of scriptures
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhòu mantra / charm / spell
周旋 zhōuxuán the world of the Buddha
zhù to attach / to abide / to dwell
zhù abbot
助道 zhù dào auxiliary means / auxiliary aid
住地 zhù dì abode
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
主法 zhǔ fǎ Presiding Master
住世 zhù shì abide in the world
诸缘 諸緣 zhū yuán karmic conditions
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
专精 專精 zhuān jīng single-mindedly and diligently
庄校 莊校 zhuāngjiào to decorate
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
转身 轉身 zhuǎnshēn turn around
嘱累 囑累 zhǔlèi to entrust somebody to carry a burden
浊世 濁世 zhuó shì the world in chaos
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
资生 資生 zī shēng the necessities of life
自觉 自覺 zìjué
 1. Self-Awakening
 2. self-awareness
紫磨金 zǐmójīn polished rose gold
自我 zìwǒ Oneself
自言 zìyán to admit
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
Contented
罪報 罪報 zuìbào retribution
罪福 zuìfú offense and merit
罪业 罪業 zuìyè sin / karma
最正觉 最正覺 zuìzhèngjué abhisaṃbuddha / supreme perfect enlightenment
尊敬 zūnjìng Respectful
尊重 zūnzhòng respect
作佛 zuò fó to become a Buddha
作佛事 zuò fó shì do as taught by the Buddha
坐禅 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate
作家 zuòjiā an adept / an expert