Glossary and Vocabulary for Zhen Yuan Era Catalog of Newly Authorized Buddhist Teachings (Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu) 貞元新定釋教目錄

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 12047 juǎn to coil; to roll 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
2 12047 juǎn a coil; a roll; a scroll 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
3 12047 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
4 12047 juǎn to sweep up; to carry away 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
5 12047 juǎn to involve; to embroil 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
6 12047 juǎn a break roll 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
7 12047 juàn an examination paper 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
8 12047 juàn a file 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
9 12047 quán crinkled; curled 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
10 12047 juǎn to include 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
11 12047 juǎn to store away 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
12 12047 juǎn to sever; to break off 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
13 12047 juǎn Juan 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
14 12047 juàn tired 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
15 12047 quán beautiful 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
16 12047 juǎn wrapped 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
17 8647 one 小乘經二百四十部六百一十八卷
18 8647 Kangxi radical 1 小乘經二百四十部六百一十八卷
19 8647 pure; concentrated 小乘經二百四十部六百一十八卷
20 8647 first 小乘經二百四十部六百一十八卷
21 8647 the same 小乘經二百四十部六百一十八卷
22 8647 sole; single 小乘經二百四十部六百一十八卷
23 8647 a very small amount 小乘經二百四十部六百一十八卷
24 8647 Yi 小乘經二百四十部六百一十八卷
25 8647 other 小乘經二百四十部六百一十八卷
26 8647 to unify 小乘經二百四十部六百一十八卷
27 8647 accidentally; coincidentally 小乘經二百四十部六百一十八卷
28 8647 abruptly; suddenly 小乘經二百四十部六百一十八卷
29 8647 one; eka 小乘經二百四十部六百一十八卷
30 7590 jīng to go through; to experience 此直列經名及標紙數餘如廣錄
31 7590 jīng a sutra; a scripture 此直列經名及標紙數餘如廣錄
32 7590 jīng warp 此直列經名及標紙數餘如廣錄
33 7590 jīng longitude 此直列經名及標紙數餘如廣錄
34 7590 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 此直列經名及標紙數餘如廣錄
35 7590 jīng a woman's period 此直列經名及標紙數餘如廣錄
36 7590 jīng to bear; to endure 此直列經名及標紙數餘如廣錄
37 7590 jīng to hang; to die by hanging 此直列經名及標紙數餘如廣錄
38 7590 jīng classics 此直列經名及標紙數餘如廣錄
39 7590 jīng to be frugal; to save 此直列經名及標紙數餘如廣錄
40 7590 jīng a classic; a scripture; canon 此直列經名及標紙數餘如廣錄
41 7590 jīng a standard; a norm 此直列經名及標紙數餘如廣錄
42 7590 jīng a section of a Confucian work 此直列經名及標紙數餘如廣錄
43 7590 jīng to measure 此直列經名及標紙數餘如廣錄
44 7590 jīng human pulse 此直列經名及標紙數餘如廣錄
45 7590 jīng menstruation; a woman's period 此直列經名及標紙數餘如廣錄
46 7590 jīng sutra; discourse 此直列經名及標紙數餘如廣錄
47 5424 to translate; to interpret 小乘經重單合譯
48 5424 to explain 小乘經重單合譯
49 5424 to decode; to encode 小乘經重單合譯
50 3241 yún cloud 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
51 3241 yún Yunnan 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
52 3241 yún Yun 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
53 3241 yún to say 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
54 3241 yún to have 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
55 3241 yún cloud; megha 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
56 3241 yún to say; iti 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
57 2902 to record; to copy 入藏錄下
58 2902 to hire; to employ 入藏錄下
59 2902 to record sound 入藏錄下
60 2902 a record; a register 入藏錄下
61 2902 to register; to enroll 入藏錄下
62 2902 to supervise; to direct 入藏錄下
63 2902 a sequence; an order 入藏錄下
64 2902 to determine a prison sentence 入藏錄下
65 2902 record 入藏錄下
66 2311 èr two 二帙
67 2311 èr Kangxi radical 7 二帙
68 2311 èr second 二帙
69 2311 èr twice; double; di- 二帙
70 2311 èr more than one kind 二帙
71 2311 èr two; dvā; dvi 二帙
72 2147 běn to be one's own 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
73 2147 běn origin; source; root; foundation; basis 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
74 2147 běn the roots of a plant 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
75 2147 běn capital 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
76 2147 běn main; central; primary 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
77 2147 běn according to 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
78 2147 běn a version; an edition 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
79 2147 běn a memorial [presented to the emperor] 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
80 2147 běn a book 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
81 2147 běn trunk of a tree 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
82 2147 běn to investigate the root of 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
83 2147 běn a manuscript for a play 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
84 2147 běn Ben 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
85 2147 běn root; origin; mula 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
86 2147 běn becoming, being, existing; bhava 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
87 2147 běn former; previous; pūrva 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
88 1757 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 西京西明寺沙門圓照撰
89 1757 沙門 shāmén sramana 西京西明寺沙門圓照撰
90 1757 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 西京西明寺沙門圓照撰
91 1747 三藏 sān Zàng San Zang 竝三藏
92 1747 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 竝三藏
93 1747 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 竝三藏
94 1445 zhī to go 故不存之
95 1445 zhī to arrive; to go 故不存之
96 1445 zhī is 故不存之
97 1445 zhī to use 故不存之
98 1445 zhī Zhi 故不存之
99 1407 jiàn to see 菩薩見實三昧經十六卷
100 1407 jiàn opinion; view; understanding 菩薩見實三昧經十六卷
101 1407 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 菩薩見實三昧經十六卷
102 1407 jiàn refer to; for details see 菩薩見實三昧經十六卷
103 1407 jiàn to appear 菩薩見實三昧經十六卷
104 1407 jiàn to meet 菩薩見實三昧經十六卷
105 1407 jiàn to receive (a guest) 菩薩見實三昧經十六卷
106 1407 jiàn let me; kindly 菩薩見實三昧經十六卷
107 1407 jiàn Jian 菩薩見實三昧經十六卷
108 1407 xiàn to appear 菩薩見實三昧經十六卷
109 1407 xiàn to introduce 菩薩見實三昧經十六卷
110 1407 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 菩薩見實三昧經十六卷
111 1331 zhǐ paper 此直列經名及標紙數餘如廣錄
112 1259 sān three 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
113 1259 sān third 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
114 1259 sān more than two 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
115 1259 sān very few 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
116 1259 sān San 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
117 1259 sān three; tri 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
118 1259 sān sa 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
119 1235 tóng like; same; similar 上八經十一卷同帙
120 1235 tóng to be the same 上八經十一卷同帙
121 1235 tòng an alley; a lane 上八經十一卷同帙
122 1235 tóng to do something for somebody 上八經十一卷同帙
123 1235 tóng Tong 上八經十一卷同帙
124 1235 tóng to meet; to gather together; to join with 上八經十一卷同帙
125 1235 tóng to be unified 上八經十一卷同帙
126 1235 tóng to approve; to endorse 上八經十一卷同帙
127 1235 tóng peace; harmony 上八經十一卷同帙
128 1235 tóng an agreement 上八經十一卷同帙
129 1235 tóng same; sama 上八經十一卷同帙
130 1235 tóng together; saha 上八經十一卷同帙
131 1211 Yi 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
132 1166 míng fame; renown; reputation 此直列經名及標紙數餘如廣錄
133 1166 míng a name; personal name; designation 此直列經名及標紙數餘如廣錄
134 1166 míng rank; position 此直列經名及標紙數餘如廣錄
135 1166 míng an excuse 此直列經名及標紙數餘如廣錄
136 1166 míng life 此直列經名及標紙數餘如廣錄
137 1166 míng to name; to call 此直列經名及標紙數餘如廣錄
138 1166 míng to express; to describe 此直列經名及標紙數餘如廣錄
139 1166 míng to be called; to have the name 此直列經名及標紙數餘如廣錄
140 1166 míng to own; to possess 此直列經名及標紙數餘如廣錄
141 1166 míng famous; renowned 此直列經名及標紙數餘如廣錄
142 1166 míng moral 此直列經名及標紙數餘如廣錄
143 1166 míng name; naman 此直列經名及標紙數餘如廣錄
144 1166 míng fame; renown; yasas 此直列經名及標紙數餘如廣錄
145 1162 to go; to 於內由缺三卷
146 1162 to rely on; to depend on 於內由缺三卷
147 1162 Yu 於內由缺三卷
148 1162 a crow 於內由缺三卷
149 1142 to give 祐云與
150 1142 to accompany 祐云與
151 1142 to particate in 祐云與
152 1142 of the same kind 祐云與
153 1142 to help 祐云與
154 1142 for 祐云與
155 1126 yòu right; right-hand 右此上從藥事下七部共五十卷
156 1126 yòu to help; to assist 右此上從藥事下七部共五十卷
157 1126 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右此上從藥事下七部共五十卷
158 1126 yòu to bless and protect 右此上從藥事下七部共五十卷
159 1126 yòu an official building 右此上從藥事下七部共五十卷
160 1126 yòu the west 右此上從藥事下七部共五十卷
161 1126 yòu right wing; conservative 右此上從藥事下七部共五十卷
162 1126 yòu super 右此上從藥事下七部共五十卷
163 1126 yòu right 右此上從藥事下七部共五十卷
164 1126 yòu right; dakṣiṇa 右此上從藥事下七部共五十卷
165 1096 big; huge; large 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
166 1096 Kangxi radical 37 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
167 1096 great; major; important 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
168 1096 size 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
169 1096 old 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
170 1096 oldest; earliest 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
171 1096 adult 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
172 1096 dài an important person 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
173 1096 senior 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
174 1096 an element 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
175 1096 great; mahā 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
176 1076 shàng top; a high position 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
177 1076 shang top; the position on or above something 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
178 1076 shàng to go up; to go forward 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
179 1076 shàng shang 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
180 1076 shàng previous; last 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
181 1076 shàng high; higher 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
182 1076 shàng advanced 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
183 1076 shàng a monarch; a sovereign 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
184 1076 shàng time 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
185 1076 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
186 1076 shàng far 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
187 1076 shàng big; as big as 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
188 1076 shàng abundant; plentiful 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
189 1076 shàng to report 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
190 1076 shàng to offer 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
191 1076 shàng to go on stage 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
192 1076 shàng to take office; to assume a post 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
193 1076 shàng to install; to erect 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
194 1076 shàng to suffer; to sustain 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
195 1076 shàng to burn 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
196 1076 shàng to remember 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
197 1076 shàng to add 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
198 1076 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
199 1076 shàng to meet 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
200 1076 shàng falling then rising (4th) tone 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
201 1076 shang used after a verb indicating a result 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
202 1076 shàng a musical note 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
203 1076 shàng higher, superior; uttara 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
204 1063 nián year 年已來兩京翻譯
205 1063 nián New Year festival 年已來兩京翻譯
206 1063 nián age 年已來兩京翻譯
207 1063 nián life span; life expectancy 年已來兩京翻譯
208 1063 nián an era; a period 年已來兩京翻譯
209 1063 nián a date 年已來兩京翻譯
210 1063 nián time; years 年已來兩京翻譯
211 1063 nián harvest 年已來兩京翻譯
212 1063 nián annual; every year 年已來兩京翻譯
213 1063 nián year; varṣa 年已來兩京翻譯
214 1040 děng et cetera; and so on 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
215 1040 děng to wait 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
216 1040 děng to be equal 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
217 1040 děng degree; level 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
218 1040 děng to compare 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
219 984 Qi 其八卷本品數備足
220 981 ministry; department 小乘經二百四十部六百一十八卷
221 981 section; part 小乘經二百四十部六百一十八卷
222 981 troops 小乘經二百四十部六百一十八卷
223 981 a category; a kind 小乘經二百四十部六百一十八卷
224 981 to command; to control 小乘經二百四十部六百一十八卷
225 981 radical 小乘經二百四十部六百一十八卷
226 981 headquarters 小乘經二百四十部六百一十八卷
227 981 unit 小乘經二百四十部六百一十八卷
228 981 to put in order; to arrange 小乘經二百四十部六百一十八卷
229 947 four 四卷三十一帙
230 947 note a musical scale 四卷三十一帙
231 947 fourth 四卷三十一帙
232 947 Si 四卷三十一帙
233 947 four; catur 四卷三十一帙
234 943 suǒ a few; various; some 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
235 943 suǒ a place; a location 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
236 943 suǒ indicates a passive voice 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
237 943 suǒ an ordinal number 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
238 943 suǒ meaning 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
239 943 suǒ garrison 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
240 943 suǒ place; pradeśa 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
241 911 jīn today; present; now 即是合大集經第六帙今存別本初兩卷是明度五十校計經下六
242 911 jīn Jin 即是合大集經第六帙今存別本初兩卷是明度五十校計經下六
243 911 jīn modern 即是合大集經第六帙今存別本初兩卷是明度五十校計經下六
244 911 jīn now; adhunā 即是合大集經第六帙今存別本初兩卷是明度五十校計經下六
245 907 zhōng middle 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
246 907 zhōng medium; medium sized 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
247 907 zhōng China 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
248 907 zhòng to hit the mark 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
249 907 zhōng midday 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
250 907 zhōng inside 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
251 907 zhōng during 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
252 907 zhōng Zhong 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
253 907 zhōng intermediary 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
254 907 zhōng half 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
255 907 zhòng to reach; to attain 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
256 907 zhòng to suffer; to infect 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
257 907 zhòng to obtain 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
258 907 zhòng to pass an exam 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
259 907 zhōng middle 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
260 893 wéi to act as; to serve 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
261 893 wéi to change into; to become 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
262 893 wéi to be; is 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
263 893 wéi to do 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
264 893 wèi to support; to help 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
265 893 wéi to govern 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
266 865 different; other 亦名部異執論
267 865 to distinguish; to separate; to discriminate 亦名部異執論
268 865 different; other; hetero-; unusual; strange; surprising 亦名部異執論
269 865 unfamiliar; foreign 亦名部異執論
270 865 unusual; strange; surprising 亦名部異執論
271 865 to marvel; to wonder 亦名部異執論
272 782 Kangxi radical 71 或無譬字一名水沫所漂經
273 782 to not have; without 或無譬字一名水沫所漂經
274 782 mo 或無譬字一名水沫所漂經
275 782 to not have 或無譬字一名水沫所漂經
276 782 Wu 或無譬字一名水沫所漂經
277 782 mo 或無譬字一名水沫所漂經
278 746 shí ten 貞元新定釋教目錄卷第三十
279 746 shí Kangxi radical 24 貞元新定釋教目錄卷第三十
280 746 shí tenth 貞元新定釋教目錄卷第三十
281 746 shí complete; perfect 貞元新定釋教目錄卷第三十
282 746 shí ten; daśa 貞元新定釋教目錄卷第三十
283 740 què a watchtower; a guard tower 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
284 740 quē a fault; deficiency; a mistake 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
285 740 què palace 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
286 740 què a stone carving in front of a tomb 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
287 740 quē to be deficient 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
288 740 quē to reserve; to put to the side 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
289 740 quē Que 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
290 740 quē an unfilled official position 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
291 740 quē to lose 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
292 740 quē omitted 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
293 726 ya 亦名兜調經或作兇者誤也
294 718 zhě ca 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
295 701 five 五帙
296 701 fifth musical note 五帙
297 701 Wu 五帙
298 701 the five elements 五帙
299 701 five; pañca 五帙
300 700 to use; to grasp 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
301 700 to rely on 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
302 700 to regard 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
303 700 to be able to 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
304 700 to order; to command 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
305 700 used after a verb 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
306 700 a reason; a cause 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
307 700 Israel 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
308 700 Yi 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
309 700 use; yogena 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
310 641 zài in; at 佛在迦蘭陀竹園者抄賢愚經出家功德品
311 641 zài to exist; to be living 佛在迦蘭陀竹園者抄賢愚經出家功德品
312 641 zài to consist of 佛在迦蘭陀竹園者抄賢愚經出家功德品
313 641 zài to be at a post 佛在迦蘭陀竹園者抄賢愚經出家功德品
314 641 zài in; bhū 佛在迦蘭陀竹園者抄賢愚經出家功德品
315 636 zhì a book cover 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
316 636 zhì a box, case, satchel, or bag for scrolls 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
317 636 zhì a wrap for swords 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
318 636 zhì a bundle of documents 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
319 636 zhì to order; to put in sequence 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
320 630 to enter 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
321 630 Kangxi radical 11 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
322 630 radical 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
323 630 income 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
324 630 to conform with 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
325 630 to descend 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
326 630 the entering tone 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
327 630 to pay 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
328 630 to join 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
329 630 entering; praveśa 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
330 617 zhì Kangxi radical 133 經至晉
331 617 zhì to arrive 經至晉
332 603 to reach 此直列經名及標紙數餘如廣錄
333 603 to attain 此直列經名及標紙數餘如廣錄
334 603 to understand 此直列經名及標紙數餘如廣錄
335 603 able to be compared to; to catch up with 此直列經名及標紙數餘如廣錄
336 603 to be involved with; to associate with 此直列經名及標紙數餘如廣錄
337 603 passing of a feudal title from elder to younger brother 此直列經名及標紙數餘如廣錄
338 603 and; ca; api 此直列經名及標紙數餘如廣錄
339 602 第二 dì èr second 第一第二各
340 602 第二 dì èr second; dvitīya 第一第二各
341 600 大唐 dà Táng Tang Dynasty 大唐長安西明寺沙門
342 595 僧祐 sēng Yòu Seng You 出十誦律或云略要羯磨法或二卷僧祐錄云
343 575 shī to lose 漢代失譯有地獄經一卷
344 575 shī to violate; to go against the norm 漢代失譯有地獄經一卷
345 575 shī to fail; to miss out 漢代失譯有地獄經一卷
346 575 shī to be lost 漢代失譯有地獄經一卷
347 575 shī to make a mistake 漢代失譯有地獄經一卷
348 575 shī to let go of 漢代失譯有地獄經一卷
349 575 shī loss; nāśa 漢代失譯有地獄經一卷
350 574 day of the month; a certain day 惟日雜事經
351 574 Kangxi radical 72 惟日雜事經
352 574 a day 惟日雜事經
353 574 Japan 惟日雜事經
354 574 sun 惟日雜事經
355 574 daytime 惟日雜事經
356 574 sunlight 惟日雜事經
357 574 everyday 惟日雜事經
358 574 season 惟日雜事經
359 574 available time 惟日雜事經
360 574 in the past 惟日雜事經
361 574 mi 惟日雜事經
362 574 sun; sūrya 惟日雜事經
363 574 a day; divasa 惟日雜事經
364 569 rén person; people; a human being 一名菩薩度人經
365 569 rén Kangxi radical 9 一名菩薩度人經
366 569 rén a kind of person 一名菩薩度人經
367 569 rén everybody 一名菩薩度人經
368 569 rén adult 一名菩薩度人經
369 569 rén somebody; others 一名菩薩度人經
370 569 rén an upright person 一名菩薩度人經
371 569 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 一名菩薩度人經
372 567 Buddha; Awakened One 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
373 567 relating to Buddhism 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
374 567 a statue or image of a Buddha 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
375 567 a Buddhist text 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
376 567 to touch; to stroke 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
377 567 Buddha 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
378 567 Buddha; Awakened One 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
379 558 seven 或云七智
380 558 a genre of poetry 或云七智
381 558 seventh day memorial ceremony 或云七智
382 558 seven; sapta 或云七智
383 552 wáng Wang 頻毘娑羅王
384 552 wáng a king 頻毘娑羅王
385 552 wáng Kangxi radical 96 頻毘娑羅王
386 552 wàng to be king; to rule 頻毘娑羅王
387 552 wáng a prince; a duke 頻毘娑羅王
388 552 wáng grand; great 頻毘娑羅王
389 552 wáng to treat with the ceremony due to a king 頻毘娑羅王
390 552 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 頻毘娑羅王
391 552 wáng the head of a group or gang 頻毘娑羅王
392 552 wáng the biggest or best of a group 頻毘娑羅王
393 552 wáng king; best of a kind; rāja 頻毘娑羅王
394 547 chū rudimentary; elementary 初卷云薩婆多部尼摩得勒伽
395 547 chū original 初卷云薩婆多部尼摩得勒伽
396 547 chū foremost, first; prathama 初卷云薩婆多部尼摩得勒伽
397 539 method; way 一名魔嬈亂法
398 539 France 一名魔嬈亂法
399 539 the law; rules; regulations 一名魔嬈亂法
400 539 the teachings of the Buddha; Dharma 一名魔嬈亂法
401 539 a standard; a norm 一名魔嬈亂法
402 539 an institution 一名魔嬈亂法
403 539 to emulate 一名魔嬈亂法
404 539 magic; a magic trick 一名魔嬈亂法
405 539 punishment 一名魔嬈亂法
406 539 Fa 一名魔嬈亂法
407 539 a precedent 一名魔嬈亂法
408 539 a classification of some kinds of Han texts 一名魔嬈亂法
409 539 relating to a ceremony or rite 一名魔嬈亂法
410 539 Dharma 一名魔嬈亂法
411 539 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 一名魔嬈亂法
412 539 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 一名魔嬈亂法
413 539 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 一名魔嬈亂法
414 539 quality; characteristic 一名魔嬈亂法
415 532 infix potential marker 國王不犁先尼十夢經一卷
416 531 xīn new; fresh; modern 貞元新定釋教錄三十卷
417 531 xīn xinjiang 貞元新定釋教錄三十卷
418 531 xīn to renew; to refresh 貞元新定釋教錄三十卷
419 531 xīn new people or things 貞元新定釋教錄三十卷
420 531 xīn Xin 貞元新定釋教錄三十卷
421 531 xīn Xin 貞元新定釋教錄三十卷
422 531 xīn new; nava 貞元新定釋教錄三十卷
423 509 Buddhist temple; monastery; mosque 興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
424 509 a government office 興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
425 509 a eunuch 興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
426 509 Buddhist temple; vihāra 興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
427 507 bìng to combine; to amalgamate 並編入大寶積經藏中
428 507 bìng to combine 並編入大寶積經藏中
429 507 bìng to resemble; to be like 並編入大寶積經藏中
430 507 bìng to stand side-by-side 並編入大寶積經藏中
431 507 bīng Taiyuan 並編入大寶積經藏中
432 507 bìng equally; both; together 並編入大寶積經藏中
433 506 菩薩 púsà bodhisattva 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
434 506 菩薩 púsà bodhisattva 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
435 506 菩薩 púsà bodhisatta 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
436 505 lùn to comment; to discuss 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
437 505 lùn a theory; a doctrine 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
438 505 lùn to evaluate 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
439 505 lùn opinion; speech; statement 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
440 505 lùn to convict 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
441 505 lùn to edit; to compile 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
442 505 lùn a treatise; sastra 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
443 501 letter; symbol; character 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
444 501 Zi 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
445 501 to love 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
446 501 to teach; to educate 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
447 501 to be allowed to marry 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
448 501 courtesy name; style name; scholarly or literary name 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
449 501 diction; wording 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
450 501 handwriting 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
451 501 calligraphy; a work of calligraphy 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
452 501 a written pledge; a letter; a contract 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
453 501 a font; a calligraphic style 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
454 501 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
455 499 liù six 或五十八卷六帙
456 499 liù sixth 或五十八卷六帙
457 499 liù a note on the Gongche scale 或五十八卷六帙
458 499 liù six; ṣaṭ 或五十八卷六帙
459 483 ér Kangxi radical 126 或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異異故不別寫其道行正本尋之未獲
460 483 ér as if; to seem like 或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異異故不別寫其道行正本尋之未獲
461 483 néng can; able 或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異異故不別寫其道行正本尋之未獲
462 483 ér whiskers on the cheeks; sideburns 或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異異故不別寫其道行正本尋之未獲
463 483 ér to arrive; up to 或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異異故不別寫其道行正本尋之未獲
464 470 jiù old; ancient 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
465 470 jiù former; past 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
466 469 eight 上八經十一卷同帙
467 469 Kangxi radical 12 上八經十一卷同帙
468 469 eighth 上八經十一卷同帙
469 469 all around; all sides 上八經十一卷同帙
470 469 eight; aṣṭa 上八經十一卷同帙
471 447 pǐn product; goods; thing 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
472 447 pǐn degree; rate; grade; a standard 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
473 447 pǐn a work (of art) 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
474 447 pǐn kind; type; category; variety 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
475 447 pǐn to differentiate; to distinguish; to discriminate; to appraise 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
476 447 pǐn to sample; to taste; to appreciate 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
477 447 pǐn to ruminate; to ponder subtleties 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
478 447 pǐn to play a flute 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
479 447 pǐn a family name 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
480 447 pǐn character; style 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
481 447 pǐn pink; light red 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
482 447 pǐn production rejects; seconds; scrap; discarded material 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
483 447 pǐn a fret 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
484 447 pǐn Pin 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
485 447 pǐn a rank in the imperial government 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
486 447 pǐn standard 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
487 447 pǐn chapter; varga 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
488 440 to gather; to collect 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
489 440 collected works; collection 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
490 440 to stablize; to settle 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
491 440 used in place names 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
492 440 to mix; to blend 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
493 440 to hit the mark 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
494 440 to compile 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
495 440 to finish; to accomplish 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
496 440 to rest; to perch 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
497 440 a market 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
498 440 the origin of suffering 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
499 418 hòu after; later 內缺後二
500 418 hòu empress; queen 內缺後二

Frequencies of all Words

Top 1024

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 12047 juǎn to coil; to roll 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
2 12047 juǎn a coil; a roll; a scroll 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
3 12047 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
4 12047 juǎn roll 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
5 12047 juǎn to sweep up; to carry away 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
6 12047 juǎn to involve; to embroil 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
7 12047 juǎn a break roll 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
8 12047 juàn an examination paper 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
9 12047 juàn a file 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
10 12047 quán crinkled; curled 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
11 12047 juǎn to include 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
12 12047 juǎn to store away 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
13 12047 juǎn to sever; to break off 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
14 12047 juǎn Juan 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
15 12047 juàn a scroll 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
16 12047 juàn tired 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
17 12047 quán beautiful 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
18 12047 juǎn wrapped 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
19 8647 one 小乘經二百四十部六百一十八卷
20 8647 Kangxi radical 1 小乘經二百四十部六百一十八卷
21 8647 as soon as; all at once 小乘經二百四十部六百一十八卷
22 8647 pure; concentrated 小乘經二百四十部六百一十八卷
23 8647 whole; all 小乘經二百四十部六百一十八卷
24 8647 first 小乘經二百四十部六百一十八卷
25 8647 the same 小乘經二百四十部六百一十八卷
26 8647 each 小乘經二百四十部六百一十八卷
27 8647 certain 小乘經二百四十部六百一十八卷
28 8647 throughout 小乘經二百四十部六百一十八卷
29 8647 used in between a reduplicated verb 小乘經二百四十部六百一十八卷
30 8647 sole; single 小乘經二百四十部六百一十八卷
31 8647 a very small amount 小乘經二百四十部六百一十八卷
32 8647 Yi 小乘經二百四十部六百一十八卷
33 8647 other 小乘經二百四十部六百一十八卷
34 8647 to unify 小乘經二百四十部六百一十八卷
35 8647 accidentally; coincidentally 小乘經二百四十部六百一十八卷
36 8647 abruptly; suddenly 小乘經二百四十部六百一十八卷
37 8647 or 小乘經二百四十部六百一十八卷
38 8647 one; eka 小乘經二百四十部六百一十八卷
39 7590 jīng to go through; to experience 此直列經名及標紙數餘如廣錄
40 7590 jīng a sutra; a scripture 此直列經名及標紙數餘如廣錄
41 7590 jīng warp 此直列經名及標紙數餘如廣錄
42 7590 jīng longitude 此直列經名及標紙數餘如廣錄
43 7590 jīng often; regularly; frequently 此直列經名及標紙數餘如廣錄
44 7590 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 此直列經名及標紙數餘如廣錄
45 7590 jīng a woman's period 此直列經名及標紙數餘如廣錄
46 7590 jīng to bear; to endure 此直列經名及標紙數餘如廣錄
47 7590 jīng to hang; to die by hanging 此直列經名及標紙數餘如廣錄
48 7590 jīng classics 此直列經名及標紙數餘如廣錄
49 7590 jīng to be frugal; to save 此直列經名及標紙數餘如廣錄
50 7590 jīng a classic; a scripture; canon 此直列經名及標紙數餘如廣錄
51 7590 jīng a standard; a norm 此直列經名及標紙數餘如廣錄
52 7590 jīng a section of a Confucian work 此直列經名及標紙數餘如廣錄
53 7590 jīng to measure 此直列經名及標紙數餘如廣錄
54 7590 jīng human pulse 此直列經名及標紙數餘如廣錄
55 7590 jīng menstruation; a woman's period 此直列經名及標紙數餘如廣錄
56 7590 jīng sutra; discourse 此直列經名及標紙數餘如廣錄
57 5424 to translate; to interpret 小乘經重單合譯
58 5424 to explain 小乘經重單合譯
59 5424 to decode; to encode 小乘經重單合譯
60 3241 yún cloud 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
61 3241 yún Yunnan 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
62 3241 yún Yun 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
63 3241 yún to say 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
64 3241 yún to have 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
65 3241 yún a particle with no meaning 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
66 3241 yún in this way 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
67 3241 yún cloud; megha 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
68 3241 yún to say; iti 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
69 3030 chū to go out; to leave 非是賢愚中抄出者
70 3030 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 非是賢愚中抄出者
71 3030 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 非是賢愚中抄出者
72 3030 chū to extend; to spread 非是賢愚中抄出者
73 3030 chū to appear 非是賢愚中抄出者
74 3030 chū to exceed 非是賢愚中抄出者
75 3030 chū to publish; to post 非是賢愚中抄出者
76 3030 chū to take up an official post 非是賢愚中抄出者
77 3030 chū to give birth 非是賢愚中抄出者
78 3030 chū a verb complement 非是賢愚中抄出者
79 3030 chū to occur; to happen 非是賢愚中抄出者
80 3030 chū to divorce 非是賢愚中抄出者
81 3030 chū to chase away 非是賢愚中抄出者
82 3030 chū to escape; to leave 非是賢愚中抄出者
83 3030 chū to give 非是賢愚中抄出者
84 3030 chū to emit 非是賢愚中抄出者
85 3030 chū quoted from 非是賢愚中抄出者
86 3030 chū to go out; to leave 非是賢愚中抄出者
87 2902 to record; to copy 入藏錄下
88 2902 to hire; to employ 入藏錄下
89 2902 to record sound 入藏錄下
90 2902 a record; a register 入藏錄下
91 2902 to register; to enroll 入藏錄下
92 2902 to supervise; to direct 入藏錄下
93 2902 a sequence; an order 入藏錄下
94 2902 to determine a prison sentence 入藏錄下
95 2902 record 入藏錄下
96 2311 èr two 二帙
97 2311 èr Kangxi radical 7 二帙
98 2311 èr second 二帙
99 2311 èr twice; double; di- 二帙
100 2311 èr another; the other 二帙
101 2311 èr more than one kind 二帙
102 2311 èr two; dvā; dvi 二帙
103 2147 běn measure word for books 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
104 2147 běn this (city, week, etc) 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
105 2147 běn originally; formerly 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
106 2147 běn to be one's own 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
107 2147 běn origin; source; root; foundation; basis 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
108 2147 běn the roots of a plant 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
109 2147 běn self 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
110 2147 běn measure word for flowering plants 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
111 2147 běn capital 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
112 2147 běn main; central; primary 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
113 2147 běn according to 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
114 2147 běn a version; an edition 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
115 2147 běn a memorial [presented to the emperor] 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
116 2147 běn a book 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
117 2147 běn trunk of a tree 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
118 2147 běn to investigate the root of 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
119 2147 běn a manuscript for a play 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
120 2147 běn Ben 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
121 2147 běn root; origin; mula 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
122 2147 běn becoming, being, existing; bhava 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
123 2147 běn former; previous; pūrva 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
124 1876 huò or; either; else 或五十八卷六帙
125 1876 huò maybe; perhaps; might; possibly 或五十八卷六帙
126 1876 huò some; someone 或五十八卷六帙
127 1876 míngnián suddenly 或五十八卷六帙
128 1876 huò or; vā 或五十八卷六帙
129 1757 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 西京西明寺沙門圓照撰
130 1757 沙門 shāmén sramana 西京西明寺沙門圓照撰
131 1757 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 西京西明寺沙門圓照撰
132 1747 三藏 sān Zàng San Zang 竝三藏
133 1747 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 竝三藏
134 1747 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 竝三藏
135 1445 zhī him; her; them; that 故不存之
136 1445 zhī used between a modifier and a word to form a word group 故不存之
137 1445 zhī to go 故不存之
138 1445 zhī this; that 故不存之
139 1445 zhī genetive marker 故不存之
140 1445 zhī it 故不存之
141 1445 zhī in 故不存之
142 1445 zhī all 故不存之
143 1445 zhī and 故不存之
144 1445 zhī however 故不存之
145 1445 zhī if 故不存之
146 1445 zhī then 故不存之
147 1445 zhī to arrive; to go 故不存之
148 1445 zhī is 故不存之
149 1445 zhī to use 故不存之
150 1445 zhī Zhi 故不存之
151 1407 jiàn to see 菩薩見實三昧經十六卷
152 1407 jiàn opinion; view; understanding 菩薩見實三昧經十六卷
153 1407 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 菩薩見實三昧經十六卷
154 1407 jiàn refer to; for details see 菩薩見實三昧經十六卷
155 1407 jiàn to appear 菩薩見實三昧經十六卷
156 1407 jiàn passive marker 菩薩見實三昧經十六卷
157 1407 jiàn to meet 菩薩見實三昧經十六卷
158 1407 jiàn to receive (a guest) 菩薩見實三昧經十六卷
159 1407 jiàn let me; kindly 菩薩見實三昧經十六卷
160 1407 jiàn Jian 菩薩見實三昧經十六卷
161 1407 xiàn to appear 菩薩見實三昧經十六卷
162 1407 xiàn to introduce 菩薩見實三昧經十六卷
163 1407 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 菩薩見實三昧經十六卷
164 1331 zhǐ paper 此直列經名及標紙數餘如廣錄
165 1259 sān three 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
166 1259 sān third 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
167 1259 sān more than two 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
168 1259 sān very few 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
169 1259 sān repeatedly 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
170 1259 sān San 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
171 1259 sān three; tri 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
172 1259 sān sa 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
173 1235 tóng like; same; similar 上八經十一卷同帙
174 1235 tóng simultaneously; coincide 上八經十一卷同帙
175 1235 tóng together 上八經十一卷同帙
176 1235 tóng together 上八經十一卷同帙
177 1235 tóng to be the same 上八經十一卷同帙
178 1235 tòng an alley; a lane 上八經十一卷同帙
179 1235 tóng same- 上八經十一卷同帙
180 1235 tóng to do something for somebody 上八經十一卷同帙
181 1235 tóng Tong 上八經十一卷同帙
182 1235 tóng to meet; to gather together; to join with 上八經十一卷同帙
183 1235 tóng to be unified 上八經十一卷同帙
184 1235 tóng to approve; to endorse 上八經十一卷同帙
185 1235 tóng peace; harmony 上八經十一卷同帙
186 1235 tóng an agreement 上八經十一卷同帙
187 1235 tóng same; sama 上八經十一卷同帙
188 1235 tóng together; saha 上八經十一卷同帙
189 1211 also; too 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
190 1211 but 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
191 1211 this; he; she 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
192 1211 although; even though 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
193 1211 already 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
194 1211 particle with no meaning 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
195 1211 Yi 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
196 1166 míng measure word for people 此直列經名及標紙數餘如廣錄
197 1166 míng fame; renown; reputation 此直列經名及標紙數餘如廣錄
198 1166 míng a name; personal name; designation 此直列經名及標紙數餘如廣錄
199 1166 míng rank; position 此直列經名及標紙數餘如廣錄
200 1166 míng an excuse 此直列經名及標紙數餘如廣錄
201 1166 míng life 此直列經名及標紙數餘如廣錄
202 1166 míng to name; to call 此直列經名及標紙數餘如廣錄
203 1166 míng to express; to describe 此直列經名及標紙數餘如廣錄
204 1166 míng to be called; to have the name 此直列經名及標紙數餘如廣錄
205 1166 míng to own; to possess 此直列經名及標紙數餘如廣錄
206 1166 míng famous; renowned 此直列經名及標紙數餘如廣錄
207 1166 míng moral 此直列經名及標紙數餘如廣錄
208 1166 míng name; naman 此直列經名及標紙數餘如廣錄
209 1166 míng fame; renown; yasas 此直列經名及標紙數餘如廣錄
210 1162 in; at 於內由缺三卷
211 1162 in; at 於內由缺三卷
212 1162 in; at; to; from 於內由缺三卷
213 1162 to go; to 於內由缺三卷
214 1162 to rely on; to depend on 於內由缺三卷
215 1162 to go to; to arrive at 於內由缺三卷
216 1162 from 於內由缺三卷
217 1162 give 於內由缺三卷
218 1162 oppposing 於內由缺三卷
219 1162 and 於內由缺三卷
220 1162 compared to 於內由缺三卷
221 1162 by 於內由缺三卷
222 1162 and; as well as 於內由缺三卷
223 1162 for 於內由缺三卷
224 1162 Yu 於內由缺三卷
225 1162 a crow 於內由缺三卷
226 1162 whew; wow 於內由缺三卷
227 1142 and 祐云與
228 1142 to give 祐云與
229 1142 together with 祐云與
230 1142 interrogative particle 祐云與
231 1142 to accompany 祐云與
232 1142 to particate in 祐云與
233 1142 of the same kind 祐云與
234 1142 to help 祐云與
235 1142 for 祐云與
236 1126 yòu right; right-hand 右此上從藥事下七部共五十卷
237 1126 yòu to help; to assist 右此上從藥事下七部共五十卷
238 1126 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右此上從藥事下七部共五十卷
239 1126 yòu to bless and protect 右此上從藥事下七部共五十卷
240 1126 yòu an official building 右此上從藥事下七部共五十卷
241 1126 yòu the west 右此上從藥事下七部共五十卷
242 1126 yòu right wing; conservative 右此上從藥事下七部共五十卷
243 1126 yòu super 右此上從藥事下七部共五十卷
244 1126 yòu right 右此上從藥事下七部共五十卷
245 1126 yòu right; dakṣiṇa 右此上從藥事下七部共五十卷
246 1096 big; huge; large 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
247 1096 Kangxi radical 37 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
248 1096 great; major; important 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
249 1096 size 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
250 1096 old 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
251 1096 greatly; very 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
252 1096 oldest; earliest 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
253 1096 adult 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
254 1096 tài greatest; grand 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
255 1096 dài an important person 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
256 1096 senior 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
257 1096 approximately 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
258 1096 tài greatest; grand 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
259 1096 an element 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
260 1096 great; mahā 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
261 1076 shàng top; a high position 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
262 1076 shang top; the position on or above something 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
263 1076 shàng to go up; to go forward 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
264 1076 shàng shang 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
265 1076 shàng previous; last 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
266 1076 shàng high; higher 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
267 1076 shàng advanced 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
268 1076 shàng a monarch; a sovereign 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
269 1076 shàng time 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
270 1076 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
271 1076 shàng far 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
272 1076 shàng big; as big as 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
273 1076 shàng abundant; plentiful 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
274 1076 shàng to report 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
275 1076 shàng to offer 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
276 1076 shàng to go on stage 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
277 1076 shàng to take office; to assume a post 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
278 1076 shàng to install; to erect 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
279 1076 shàng to suffer; to sustain 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
280 1076 shàng to burn 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
281 1076 shàng to remember 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
282 1076 shang on; in 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
283 1076 shàng upward 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
284 1076 shàng to add 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
285 1076 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
286 1076 shàng to meet 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
287 1076 shàng falling then rising (4th) tone 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
288 1076 shang used after a verb indicating a result 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
289 1076 shàng a musical note 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
290 1076 shàng higher, superior; uttara 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
291 1063 nián year 年已來兩京翻譯
292 1063 nián New Year festival 年已來兩京翻譯
293 1063 nián age 年已來兩京翻譯
294 1063 nián life span; life expectancy 年已來兩京翻譯
295 1063 nián an era; a period 年已來兩京翻譯
296 1063 nián a date 年已來兩京翻譯
297 1063 nián time; years 年已來兩京翻譯
298 1063 nián harvest 年已來兩京翻譯
299 1063 nián annual; every year 年已來兩京翻譯
300 1063 nián year; varṣa 年已來兩京翻譯
301 1040 děng et cetera; and so on 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
302 1040 děng to wait 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
303 1040 děng degree; kind 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
304 1040 děng plural 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
305 1040 děng to be equal 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
306 1040 děng degree; level 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
307 1040 děng to compare 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
308 1001 yǒu is; are; to exist 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
309 1001 yǒu to have; to possess 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
310 1001 yǒu indicates an estimate 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
311 1001 yǒu indicates a large quantity 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
312 1001 yǒu indicates an affirmative response 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
313 1001 yǒu a certain; used before a person, time, or place 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
314 1001 yǒu used to compare two things 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
315 1001 yǒu used in a polite formula before certain verbs 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
316 1001 yǒu used before the names of dynasties 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
317 1001 yǒu a certain thing; what exists 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
318 1001 yǒu multiple of ten and ... 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
319 1001 yǒu abundant 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
320 1001 yǒu purposeful 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
321 1001 yǒu You 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
322 1001 yǒu 1. existence; 2. becoming 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
323 1001 yǒu becoming; bhava 或有作魔字或云指髻經亦云指鬘經
324 984 his; hers; its; theirs 其八卷本品數備足
325 984 to add emphasis 其八卷本品數備足
326 984 used when asking a question in reply to a question 其八卷本品數備足
327 984 used when making a request or giving an order 其八卷本品數備足
328 984 he; her; it; them 其八卷本品數備足
329 984 probably; likely 其八卷本品數備足
330 984 will 其八卷本品數備足
331 984 may 其八卷本品數備足
332 984 if 其八卷本品數備足
333 984 or 其八卷本品數備足
334 984 Qi 其八卷本品數備足
335 984 he; her; it; saḥ; sā; tad 其八卷本品數備足
336 981 ministry; department 小乘經二百四十部六百一十八卷
337 981 section; part; measure word for films and books 小乘經二百四十部六百一十八卷
338 981 section; part 小乘經二百四十部六百一十八卷
339 981 troops 小乘經二百四十部六百一十八卷
340 981 a category; a kind 小乘經二百四十部六百一十八卷
341 981 to command; to control 小乘經二百四十部六百一十八卷
342 981 radical 小乘經二百四十部六百一十八卷
343 981 headquarters 小乘經二百四十部六百一十八卷
344 981 unit 小乘經二百四十部六百一十八卷
345 981 to put in order; to arrange 小乘經二百四十部六百一十八卷
346 947 four 四卷三十一帙
347 947 note a musical scale 四卷三十一帙
348 947 fourth 四卷三十一帙
349 947 Si 四卷三十一帙
350 947 four; catur 四卷三十一帙
351 943 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
352 943 suǒ an office; an institute 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
353 943 suǒ introduces a relative clause 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
354 943 suǒ it 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
355 943 suǒ if; supposing 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
356 943 suǒ a few; various; some 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
357 943 suǒ a place; a location 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
358 943 suǒ indicates a passive voice 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
359 943 suǒ that which 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
360 943 suǒ an ordinal number 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
361 943 suǒ meaning 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
362 943 suǒ garrison 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
363 943 suǒ place; pradeśa 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
364 943 suǒ that which; yad 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
365 911 jīn today; present; now 即是合大集經第六帙今存別本初兩卷是明度五十校計經下六
366 911 jīn Jin 即是合大集經第六帙今存別本初兩卷是明度五十校計經下六
367 911 jīn modern 即是合大集經第六帙今存別本初兩卷是明度五十校計經下六
368 911 jīn now; adhunā 即是合大集經第六帙今存別本初兩卷是明度五十校計經下六
369 907 zhōng middle 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
370 907 zhōng medium; medium sized 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
371 907 zhōng China 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
372 907 zhòng to hit the mark 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
373 907 zhōng in; amongst 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
374 907 zhōng midday 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
375 907 zhōng inside 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
376 907 zhōng during 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
377 907 zhōng Zhong 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
378 907 zhōng intermediary 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
379 907 zhōng half 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
380 907 zhōng just right; suitably 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
381 907 zhōng while 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
382 907 zhòng to reach; to attain 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
383 907 zhòng to suffer; to infect 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
384 907 zhòng to obtain 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
385 907 zhòng to pass an exam 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
386 907 zhōng middle 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
387 893 wèi for; to 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
388 893 wèi because of 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
389 893 wéi to act as; to serve 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
390 893 wéi to change into; to become 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
391 893 wéi to be; is 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
392 893 wéi to do 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
393 893 wèi for 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
394 893 wèi because of; for; to 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
395 893 wèi to 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
396 893 wéi in a passive construction 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
397 893 wéi forming a rehetorical question 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
398 893 wéi forming an adverb 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
399 893 wéi to add emphasis 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
400 893 wèi to support; to help 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
401 893 wéi to govern 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
402 865 different; other 亦名部異執論
403 865 to distinguish; to separate; to discriminate 亦名部異執論
404 865 different; other; hetero-; unusual; strange; surprising 亦名部異執論
405 865 unfamiliar; foreign 亦名部異執論
406 865 unusual; strange; surprising 亦名部異執論
407 865 to marvel; to wonder 亦名部異執論
408 865 another; other 亦名部異執論
409 792 this; these 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
410 792 in this way 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
411 792 otherwise; but; however; so 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
412 792 at this time; now; here 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
413 792 this; here; etad 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
414 782 no 或無譬字一名水沫所漂經
415 782 Kangxi radical 71 或無譬字一名水沫所漂經
416 782 to not have; without 或無譬字一名水沫所漂經
417 782 has not yet 或無譬字一名水沫所漂經
418 782 mo 或無譬字一名水沫所漂經
419 782 do not 或無譬字一名水沫所漂經
420 782 not; -less; un- 或無譬字一名水沫所漂經
421 782 regardless of 或無譬字一名水沫所漂經
422 782 to not have 或無譬字一名水沫所漂經
423 782 um 或無譬字一名水沫所漂經
424 782 Wu 或無譬字一名水沫所漂經
425 782 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 或無譬字一名水沫所漂經
426 782 not; non- 或無譬字一名水沫所漂經
427 782 mo 或無譬字一名水沫所漂經
428 746 shí ten 貞元新定釋教目錄卷第三十
429 746 shí Kangxi radical 24 貞元新定釋教目錄卷第三十
430 746 shí tenth 貞元新定釋教目錄卷第三十
431 746 shí complete; perfect 貞元新定釋教目錄卷第三十
432 746 shí ten; daśa 貞元新定釋教目錄卷第三十
433 740 què a watchtower; a guard tower 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
434 740 quē a fault; deficiency; a mistake 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
435 740 què palace 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
436 740 què a stone carving in front of a tomb 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
437 740 quē to be deficient 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
438 740 quē to reserve; to put to the side 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
439 740 quē Que 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
440 740 quē an unfilled official position 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
441 740 quē to lose 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
442 740 quē omitted 亦右闕本錄中收為本末足故且記此
443 726 also; too 亦名兜調經或作兇者誤也
444 726 a final modal particle indicating certainy or decision 亦名兜調經或作兇者誤也
445 726 either 亦名兜調經或作兇者誤也
446 726 even 亦名兜調經或作兇者誤也
447 726 used to soften the tone 亦名兜調經或作兇者誤也
448 726 used for emphasis 亦名兜調經或作兇者誤也
449 726 used to mark contrast 亦名兜調經或作兇者誤也
450 726 used to mark compromise 亦名兜調經或作兇者誤也
451 726 ya 亦名兜調經或作兇者誤也
452 718 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
453 718 zhě that 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
454 718 zhě nominalizing function word 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
455 718 zhě used to mark a definition 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
456 718 zhě used to mark a pause 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
457 718 zhě topic marker; that; it 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
458 718 zhuó according to 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
459 718 zhě ca 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
460 701 five 五帙
461 701 fifth musical note 五帙
462 701 Wu 五帙
463 701 the five elements 五帙
464 701 five; pañca 五帙
465 700 so as to; in order to 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
466 700 to use; to regard as 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
467 700 to use; to grasp 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
468 700 according to 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
469 700 because of 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
470 700 on a certain date 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
471 700 and; as well as 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
472 700 to rely on 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
473 700 to regard 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
474 700 to be able to 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
475 700 to order; to command 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
476 700 further; moreover 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
477 700 used after a verb 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
478 700 very 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
479 700 already 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
480 700 increasingly 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
481 700 a reason; a cause 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
482 700 Israel 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
483 700 Yi 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
484 700 use; yogena 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
485 689 shì is; are; am; to be 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
486 689 shì is exactly 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
487 689 shì is suitable; is in contrast 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
488 689 shì this; that; those 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
489 689 shì really; certainly 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
490 689 shì correct; yes; affirmative 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
491 689 shì true 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
492 689 shì is; has; exists 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
493 689 shì used between repetitions of a word 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
494 689 shì a matter; an affair 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
495 689 shì Shi 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
496 689 shì is; bhū 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
497 689 shì this; idam 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
498 641 zài in; at 佛在迦蘭陀竹園者抄賢愚經出家功德品
499 641 zài at 佛在迦蘭陀竹園者抄賢愚經出家功德品
500 641 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 佛在迦蘭陀竹園者抄賢愚經出家功德品

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
juǎn wrapped
one; eka
jīng sutra; discourse
 1. yún
 2. yún
 1. cloud; megha
 2. to say; iti
chū to go out; to leave
record
èr two; dvā; dvi
 1. běn
 2. běn
 3. běn
 1. root; origin; mula
 2. becoming, being, existing; bhava
 3. former; previous; pūrva
huò or; vā
沙门 沙門
 1. shāmén
 2. shāmén
 1. sramana
 2. a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
解脱道论 解脫道論 32 Upatiṣya
窥基 窺基 32 Kui Ji
僧肇 32 Seng Zhao
太子瑞应本起经 太子瑞應本起經 32 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing; Sutra on the Life of the Prince in Accordance with Good Omens
阿鸠留经 阿鳩留經 97 Aguru Sutra
阿摩昼经 阿摩晝經 196 Aggañña Sutta; Agganna Sutta; Ambaṭṭhasutta
阿质达霰 阿質達霰 97 Ajitasena
阿拔经 阿拔經 196 Āmraṣṭha Sutra
阿颰摩纳经 阿颰摩納經 196 Āmraṣṭha Sutra
阿差末 97 Akṣayamati (Echamo)
阿差末菩萨经 阿差末菩薩經 97 Akṣayamatinirdeśasūtra
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿閦佛国经 阿閦佛國經 196 Akṣobhya Buddha Sutra
阿閦如来念诵法 阿閦如來念誦法 196 Aksobhya Tathagata Liturgy
阿地瞿多 97 Atikuta
阿梵和利 196 Āmrapālī; Ambapālī
阿鋡 196 Agama; The divisions of the Sutra Pitaka
阿含部 196 Agama; Āgama Section
阿含经 阿含經 196 Āgama; Agamas
阿含口解十二因缘经 阿含口解十二因緣經 196 Ahan Kou Jie Shi Er Yinyuan Jing
阿含暮 196 Agama; The divisions of the Sutra Pitaka
爱同 愛同 195 Ai Tong
爱德 愛德 195 Aide
爱经 愛經 195 Kama Sutra
阿笈摩 196 Agama
阿唎多罗 阿唎多羅 196 Arya-Tara
阿鲁 阿魯 97 Aru
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿罗诃 阿羅訶 196
 1. Arhat
 2. Arhat
阿弥陀 阿彌陀 196 Amitabha; Amithaba
阿弥陀鼓音声王陀罗尼经 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經 196 Aparimitāyurjñānahṛdayadhāraṇī; Emituo Gu Yinsheng Wang Tuoluoni Jing
阿弥陀经 阿彌陀經 196
 1. The Amitabha Sutra
 2. Amitabha Sutra; The Smaller Sutra on Amitāyus
阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经 阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經 196 Sukhāvatīvyūhasūtra; Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing
阿目佉 97 Amoghavajra
安法钦 安法欽 196 An Faqin
安国 安國 196
 1. Parthia
 2. Anguo
安惠 196 An Hui
安慧菩萨 安慧菩薩 196
 1. Sthiramati Bodhisattva
 2. An Hui
安清 196 An Qing; An Shi Gao
安世高 196 An Shigao
安玄 196 An Xuan
安宅神呪经 安宅神呪經 196 Sutra on the Mantra for a Safe Home; An Zhai Shen Zhou Jing
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿那律 196 Aniruddha
阿那律八念经 阿那律八念經 196 Analu Ba Nian Jing; Anurudda Sutta
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿难分别经 阿難分別經 196 Anan Fenbie Jing
阿难七梦经 阿難七夢經 196 Anan Qi Meng Jing
阿难四事经 阿難四事經 196 Anan Si Shi Jing
阿难同学经 阿難同學經 196 Anan Tongxue Jing
阿难问事佛吉凶经 阿難問事佛吉凶經 196 Anan Wen Shi Fo Jixiong Jing
阿难律 阿難律 196 Aniruddha
阿难陀 阿難陀 196 Ananda; Ānanda
阿难陀目佉尼呵离陀经 阿難陀目佉尼呵離陀經 196 Anantamukhasādhakadhāraṇī; Anantuo Mu Qu Ni He Li Tuo Jing
安般守意经 安般守意經 196
 1. Anapanasmrti Sutra
 2. Sutra on the Mindfulness of Breathing
安和 196 Sotthi; Svāstika
阿耨达 阿耨達 196 Anavatapta
阿耨达池 阿耨達池 196
 1. Lake Anavatapta
 2. Lake Anavatapta
阿耨达龙王 阿耨達龍王 196 Anavatapta
阿耨风经 阿耨風經 196 Anoufeng Jing; Udaka Sutta
安西 196 Anxi
安息国 安息國 196 Parthia
安新 196 Anxin
安阳 安陽 196
 1. Anyang
 2. Anyang
阿毘达摩 阿毘達摩 196 Abhidharma
阿毘达磨 阿毘達磨 196
 1. Abhidharma
 2. Abhidharma
阿毘达磨大毗婆沙论 阿毘達磨大毘婆沙論 196 Abhidharmamahāvibhāṣa; Mahāvibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Great Exegesis of Abhidharma
阿毘达磨法蕴足论 阿毘達磨法蘊足論 196 Abhidharma dharma skandha pāda śāstra
阿毘达磨发智论 阿毘達磨發智論 196 Jnanaprasthana; Abhidharma-jñāna-prasthāna
阿毘达磨集异门足论 阿毘達磨集異門足論 196 Sangitiparyaya; Samgiti-paryaya-sastra
阿毘达磨界身足论 阿毘達磨界身足論 196 Dhatukaya
阿毘达磨俱舍释论 阿毘達磨俱舍釋論 196 Abhidharmakośaśāstra; Apidamo Ju She Shi Lun
阿毘达磨俱舍论 阿毘達磨俱舍論 196
 1. Abhidharmakosa Sastra
 2. Abhidharmakośabhāṣya; Abhidharmakośaśastra; Discourse on the Repository of Abhidharma Discussions
阿毘达磨俱舍论本颂 阿毘達磨俱舍論本頌 196 Abhidharmakośakārikā; Apidamo Jushe Lun Ben Song
阿毘达磨品类足论 阿毘達磨品類足論 196 Abhidharma prakaraṇa pāda śāstra; Prakaranapada
阿毘达磨识身足论 阿毘達磨識身足論 196 Abhidharma vijñāna kāya pāda śāstra; Vijñānakāya
阿毘达磨顺正理论 阿毘達磨順正理論 196 Abhidharmanyāyānusāraśāstra; Apidamo Shun Zheng Lilun
阿毘昙 阿毘曇 196 Abhidharma; Abhidhamma
阿毘昙甘露味论 阿毘曇甘露味論 196 Abhidharmāmṛta śāstra
阿毘昙毘婆沙论 阿毘曇毘婆沙論 196 Abhidharma vibhāṣā śāstra
阿毘昙五法行经 阿毘曇五法行經 196 Apitan Wu Fa Xing Jing
阿毘昙心论 阿毘曇心論 196 Abhidharma hṛdaya śāstra
阿毘昙心论经 阿毘曇心論經 196 Abhidharmahṛdayaśāstra; Apitan Xin Lun Jing
阿阇世 阿闍世 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿阇贳王 阿闍貰王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿阇世王经 阿闍世王經 196 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana; Asheshi Wang Jing
阿阇贳王女阿术达菩萨经 阿闍貰王女阿術達菩薩經 196 Aśokadattavyākaraṇa (Asheshi Wang Nu Ashuda Pusa Jing)
阿阇世王问五逆经 阿闍世王問五逆經 196 Asheshi Wang Wen Wu Ni Jing
阿阇世王子会 阿闍世王子會 196 Siṃhaparipṛcchā; Asheshi Wang Zi Hui
阿术达 阿術達 65 Asuddharta
阿恕伽 97 Aśoka; Asoka; Ashoka
阿惟越致 196 avaivartika; non-retrogression
阿惟越致遮经 阿惟越致遮經 196 Avaivartikacakrasūtra; Aweiyuezhi Zhi Jing
阿耶揭唎婆 196 Hayagriva
阿育王 196 King Aśoka; Asoka; Ashoka
阿育王传 阿育王傳 196 King Aśokāvadāna
阿育王经 阿育王經 196 Biographical Scripture of King Asoka
阿育王息坏目因缘经 阿育王息壞目因緣經 196 Ayuwang Xi Huai Mu Yinyuan Jing
阿吒婆拘 196 Atavaka; Atavika
阿支罗迦叶 阿支羅迦葉 97 Acela Kasyapa
八部佛名经 八部佛名經 98 Sutra on the Names of the Eight Buddhas of the Eastern Quadrant
拔除罪障呪王经 拔除罪障呪王經 98 Sutra on the Mantra for Eliminating Karmic Obstacles; Ba Chu Zui Zhang Zhou Wang Jing
八大菩萨 八大菩薩 98 the Eight Great Bodhisattvas; aṣṭamahopaputra
八大菩萨曼荼罗经 八大菩薩曼荼羅經 98 Aṣṭamaṇḍalakasūtra; Ba Da Pusa Mantuluo Jing
八大人觉经 八大人覺經 98 Sūtra on the Eight Realizations of the Great Beings
八德 98 Eight Virtues
八佛名号经 八佛名號經 98 Sutra on the Names of the Eight Buddhas; Ba Fo Minghao Jing
八关斋经 八關齋經 66
 1. Astangasamanvagata Sutra (Sutra on the Eight Purification Precepts )
 2. Ba Guan Zhai Jing
拔济苦难陀罗尼经 拔濟苦難陀羅尼經 98 Sutra on the Dharani for Saving from Suffering; Ba Ji Kunan Tuoluoni Jing
八吉祥经 八吉祥經 98 Sutra Spoken by the Buddha on the Eight Lucky Mantras; Ba Jixiang Jing
八吉祥神呪经 八吉祥神呪經 98 Sutra Spoken by the Buddha on the Eight Lucky and Spiritual Mantras; Ba Jixiang Shen Zhou Jing
八曼荼罗经 八曼荼羅經 98 Aṣṭamaṇḍalakasūtra; Ba Mantuluo Jing
八名普密陀罗尼经 八名普密陀羅尼經 98 Group of Eight Dharani Sutra; Ba Ming Pu Mi Tuoluoni Jing
八念经 八念經 98 Eight Thoughts Sutra
拔陂菩萨经 拔陂菩薩經 98 Ba Pi Pusa Jing
八菩萨 八菩薩 98 the Eight Great Bodhisattvas
八师经 八師經 98 Ba Shi Jing
八无暇有暇经 八無暇有暇經 98 Ba Wu Xia You Xia Jing
八阳神呪经 八陽神呪經 98 Sutra Spoken by the Buddha on the Eight Pure and Spiritual Mantras (Ba Yang Shen Zhou Jing)
八正道经 八正道經 98 Ba Zheng Dao Jing; Michatta
八分 98
 1. Bafen
 2. Han style clerical script
 3. successful completion of an activity
98
 1. cypress; cedar
 2. Berlin
 3. Bai
白法祖 98 Bai Fa Zu
百佛名经 百佛名經 98 Bai Fo Ming Jing
百论 百論 66 Śataśāstra; Hundred Treatise
百千颂大集经地藏菩萨请问法身赞 百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚 98 Bai Qian Song Da Ji Jing Dizang Pusa Qingwen Fashen Zan
百千印陀罗尼经 百千印陀羅尼經 98
 1. Many Mudras Dharani Sutra; Bai Qian Yin Tuoluoni Jing
 2. Many Mudras Dharani Sutra; Bai Qian Yin Tuoluoni Jing
白王 98 Shuddhodana; Suddhodana
百喻经 百喻經 66
 1. Sutra of One Hundred Parables
 2. The Hundred Parables Sutra; Saṅghasena
百字论 百字論 98 Akṣaraśatakavṛtti; Bai Zi Lun
白马寺 白馬寺 98 White Horse Temple
白沙寺 98 Baisha Temple
跋摩 98 Buddhavarman
般舟三昧经 般舟三昧經 98 Pratyutpanna-Samādhi Sūtra
谤佛经 謗佛經 98 Buddakṣepana; Bang Fojing
般剌蜜帝 98 Pāramiti
般泥洹 98 Parinirvāṇa
般泥洹后灌腊经 般泥洹後灌臘經 98 Bannihuan Hou Guanla Jing
般泥洹经 般泥洹經 98 Bannihuan Jing; Mahāparinirvāṇasūtra; Mahāparinibbānasutta
般若心经 般若心經 98 The Heart Sutra; The Prajñāpāramitā Heart Sutra
宝唱 寶唱 66 Bao Chao
宝髻菩萨会 寶髻菩薩會 66 Ratnacūḍa; Bao Ji Pusa Hui
宝梁经 寶梁經 66 Ratnarāśi; Bao Liang Jing
宝梁聚会 寶梁聚會 66 Ratnarāśi; Bao Liang Juhui
宝女所问经 寶女所問經 98 Mahāyānopadeśa; Bao Nu Suo Wen Jing
宝如来三昧经 寶如來三昧經 98 Bao Rulai Sanmei Jing
宝思惟 寶思惟 98 Ratnacinta
胞胎经 胞胎經 98 Garbhāvakrāntinirdeśa; Bao Tai Jing
宝网经 寶網經 98 Ratnajālīparipṛcchā; Bao Wang Jing
宝星陀罗尼经 寶星陀羅尼經 98 Ratnaketudhāraṇī; Bao Xing Tuoluoni Jing
宝行王正论 寶行王正論 66 Rājaparikathāratnamālī; Bao Xing Wang Zheng Lun
宝雨经 寶雨經 98 Ratnameghasūtra; Bao Yu Jing
保元 98 Hōgen
宝云 寶雲 66 Bao Yun
宝云经 寶雲經 66 Ratnameghasūtra; Bao Yun Jing
报恩奉盆经 報恩奉盆經 98 Bao'en Feng Pen Jing
保定 66
 1. Baoding
 2. Baoding
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
宝积部 寶積部 66 Ratnakūṭa Section
宝积经 寶積經 98 Ratnakūṭa Sūtra
薄拘罗 薄拘羅 98 Bakkula
薄拘罗经 薄拘羅經 98 Bakkulasutta
薄佉罗国 薄佉羅國 98 Baktra
宝生 寶生 98 Ratnasaṃbhava
宝生如来 寶生如來 98 Ratnasaṃbhava Tathāgata
宝意 寶意 98 Ratnamati
宝应 寶應 66
 1. Baoying
 2. Baoying
 3. Baoying
宝月 寶月 98 Ratnacandra
宝志 寶志 98
 1. Baozhi; Pao-chih
 2. Baozhi; Pao-chih
跋陀 98 Gunabhadra
跋陀罗 跋陀羅 98 Bhadrika; Bhaddiya
八月 98
 1. August; the Eighth Month
 2. eighth lunar month; kārttika
北方 98 The North
悲华经 悲華經 66 Bei Hua Jing; Karuṇāpuṇḍarīkasūtra; The Compassionate Lotus Sūtra
被甲庄严会 被甲莊嚴會 66 Varmavyūhanirdeśasūtra; Bei Jia Zhuangyan Hui
北凉 北涼 66 Northern Liang
北凉 北涼 66 Northern Liang
北门 北門 66 North Gate
北齐 北齊 66 Northern Qi Dynasty; Qi of the Northern Dynasties
北天竺 98 Northern India
北狄 98 Northern Di
贝多树下思惟十二因缘经 貝多樹下思惟十二因緣經 98 Nidānasūtra; Beiduo Shu Xia Siwei Shi Er Yinyuan Jing
孛经 孛經 98 Bei Jing Chao
卑摩罗叉 卑摩羅叉 98 Vimalāksa
北庭 66 Beiting
贝叶 貝葉 98 pattra palm leaves
北苑 98 Beiyuan
本生经 本生經 98
 1. Jataka tales
 2. Jātaka Story; Jātaka
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
本论 本論 98
 1. On Principles
 2. On Principles
本事经 本事經 98 Itivṛttakasūtra; Benshi Jing
本州 98 Honshū
弊魔试目连经 弊魔試目連經 66 Bi Mo Shi Mulian Jing; Māratajjaniyasūtta
辩天 辯天 98 Sarasvati
辩意长者子经 辯意長者子經 98 Pratibhānamatiparipṛcchā; Bian Yi Zhangzhe Zi Jing
辩正论 辯正論 66 Bian Zheng Lun
辩中边论 辯中邊論 98 Madhyāntavibhaṅgabhāṣya; Bian Zhong Bian Lun
辩中边论颂 辯中邊論頌 98 Madhyāntavibhāṅgakārikā; Bian Zhong Bian Lun Song
辩机 辯機 98
 1. Bianji
 2. Bianji
扁鹊 扁鵲 66 Bian Que
汴州 66 Bianzhou; Kaifeng
别译杂阿含经 別譯雜阿含經 66 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama; Saṁyukatāgamasūtra
别录 別錄 98 Abstracts; Bie Lu
鞞摩肃经 鞞摩肅經 66 Bimosu Jing; Vekhaṇasasutta
66 Bin county
66 Bin
鞞婆沙论 鞞婆沙論 98 Vibhāṣāśāstra; Bing Po Sha Lun
兵部 98 Ministry of War
鞞婆沙 98 Vibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣa; Mahāvibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Great Exegesis of Abhidharma
宾头卢 賓頭盧 98 Pindola; Tiger Subduing Arhat; Pindolabharadvaja
宾头卢突罗阇为优陀延王说法经 賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經 66 Bintoulu Tu Luo She Wei Youtuoyan Wang Shuofa Jing
宾头卢突罗阇 賓頭盧突羅闍 98 Pindola; Piṇḍola; The Tiger Subduing Arhat; Pindolabharadvaja
邠州 66 Binzhou
比丘避女恶名欲自杀经 比丘避女惡名欲自殺經 98 Biqiu Bi Nu E Ming Yu Zisha Jing
比丘听施经 比丘聽施經 98 Biqiu Ting Shi Jing
比丘尼传 比丘尼傳 66 Biographies of Buddhist Nuns
66 Bohai Sea
渤海 66 Bohai Sea
帛尸梨蜜多罗 帛尸梨蜜多羅 98 Śrīmitra
勃海 98 Bohai
波罗颇蜜多罗 波羅頗蜜多羅 98 Prabhākaramitra
波罗奈 波羅奈 98 Vārānasī
般若部 98 Prajñāpāramitā Section
般若灯论释 般若燈論釋 98 Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti; Bore Deng Lun Shi
般若经 般若經 98 Prajnaparamita Sutras
般若理趣释 般若理趣釋 98 Prajna Commentary on the Guiding Principle Sutra
般若三藏 98 Prajna
般若流支 98 Prajñāruci
般若波罗蜜经 般若波羅蜜多經 98 The Large Sūtra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
般若波罗蜜多心经 般若波羅蜜多心經 66
 1. The Heart Sutra
 2. The Prajñāpāramitā Heart Sūtra; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra
波斯 66 Persia
波斯匿王 66 King Prasenajit; Pasenadi
波斯匿王太后崩尘土坌身经 波斯匿王太后崩塵土坌身經 98 Sutra on King Prasenajit Covered in Dust After His Mother Passed Away
不动如来 不動如來 98 Aksobhya Buddha
不空羂索神呪心经 不空羂索神呪心經 98 Amoghapāśahṛdayasūtra; Bu Kong Juan Suo Shen Zhou Xinjing
不空羂索神变真言经 不空羂索神變真言經 98 Scripture of the Mantra of Amoghapāśa’s Miraculous Transformations; Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing
不空羂索陀罗尼经 不空羂索陀羅尼經 98 Amoghapasa Dharani Sutra; Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Jing
不空羂索陀罗尼自在王呪经 不空羂索陀羅尼自在王呪經 98 Amoghapasa Dharani and Isana Mantra Sutra; Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Zizai Wang Zhou Jing
不空羂索呪经 不空羂索呪經 98 Amoghapāśahṛdayasūtra; Bu Kong Juan Suo Zhou Jing
不空羂索呪心经 不空羂索呪心經 98 Amoghapasa Heart Mantra Sutra; Bu Kong Juan Suo Zhou Xin Jing
不思议功德诸佛所护念经 不思議功德諸佛所護念經 98 Bu Siyi Gongde Zhu Fo Suo Hunian Jing
不思议光菩萨所说经 不思議光菩薩所說經 98 Acintyaprabhāsanirdeśa; Bu Siyi Guang Pusa Suo Shuo Jing
不增不减经 不增不減經 98 Tathāgatagarbhasūtra; Bu Zeng Bu Jian Jing
部执异论 部執異論 98 Samayabhedoparacanacakra; Bu Zhi Yi Lun
不自守意经 不自守意經 98 Fo Shuo Bu Zi Shou Yi Jing; Pamādavihārī; Pamadaviharin Sutta
不必定入定入印经 不必定入定入印經 98 Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra; Bubi Ding Dingzhi Ru Yin Jing
不动如来会 不動如來會 98 Akṣobhyatathāgatasyavyūhasūtra; Budong Rulai Hui
不动使者陀罗尼秘密法 不動使者陀羅尼祕密法 98 Secret Dhāraṇī Ritual of Akshobya and his Messengers; Budong Shizhe Tuoluoni Mimi Fa
不空羂索经 不空羂索經 98 Amoghapasa Sutra
不空金刚 不空金剛 98 Amoghavajra
不空羂索毘卢遮那佛大灌顶光真言 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光真言 98 Amoghapāśahṛdayasūtra; Bu Kong Juan Suo Piluzhena Fo Da Guan Ding Guang Zhenyan
不兰迦叶 不蘭迦葉 98 Purāṇa Kāśyapa
布施经 布施經 98 Dānādhikāramahāyānasūtra; Bushi Jing
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
不退转法轮经 不退轉法輪經 98 Avaivartikacakrasūtra; Butuizhuan Falun Jing
补陀落山 補陀落山 98 Mount Potalaka
蔡愔 67 Cai Yin
曹魏 67 Cao Wei
草堂寺 99 Caotang Temple
曾子 99 Ceng Zi
禅法要解 禪法要解 67 Chan Fa Yao Jie
禅行法想经 禪行法想經 67 Chan Xing Fa Xiang Jing
禅行三十七品经 禪行三十七品經 67 Chan Xing San Shi Qi Pin Jing
禅要经 禪要經 67 Chan Yao Jing
长阿含 長阿含 99 Long Discourses; Dīrghāgama
长阿含经 長阿含經 99 Dīrgha Āgama; Dīrghāgama; Collection of Long Discourses
长阿含十报法经 長阿含十報法經 99 Sutra on the Law of Ten Rewards in the Dirghagama; Chang Ahan Shi Bao Fa Jing
长安 長安 67
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长安中寺 長安中寺 67 Chang'an Zhong Temple
长干寺 長干寺 67 Changgan Temple
长广 長廣 99 Changguang
阊阖门 閶闔門 67 Changhemen
长江 長江 67 Yangtze River
长沙寺 長沙寺 99 Changsha Temple
常山 99 Changshan
长寿王经 長壽王經 67 Changshou Wang Jing
长寿王 長壽王 99 Jangsu of Goguryeo
常啼 常啼 99 Sadāprarudita
禅林寺 禪林寺 99
 1. Chanlin Temple
 2. Zenrin-ji
超日明三昧经 超日明三昧經 99 Chao Ri Ming Sanmei Jing
99 Cheng
承和 99
 1. Cheng He
 2. Jōwa
成具光明定意经 成具光明定意經 99 Cheng Ju Guangming Ding Yi Jing
成实论 成實論 67 Satyasiddhiśāstra; Cheng Shi Lun; Treatise of Establishing Reality
成唯识宝生论 成唯識寶生論 99 Cheng Weishi Bao Sheng Lun
成唯识论 成唯識論 99 Vijñaptimātratāsiddhiśāstra; Cheng Weishi Lun
城喻经 城喻經 99 Nagara Sutta
成都 67 Chengdu
成就妙法莲华经王瑜伽观智仪轨 成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌 99 Ritual for Attainment of the Wonderful Lotus Sutra Yoga Contemplation; Chengjiu Miaofa Lianhua Jing Wang Yujia Guan Zhi Yi Gui
承明 99 Chengxing reign
城阳 城陽 99 Chengyang
称扬诸佛功德经 稱揚諸佛功德經 99 Sutra on the Praise on the Good Qualities of the Buddhas ; Chengyang Zhu Fo Gongde Jing)
承远 承遠 99 Cheng Yuan
称赞大乘功德经 稱讚大乘功德經 99 Chengzan Dasheng Gongde Jing
称赞净土佛摄受经 稱讚淨土佛攝受經 99 Sukhāvatīvyūha (Chengzan Jing Tu Fo Sheshou Jing)
称赞如来功德神呪经 稱讚如來功德神呪經 99 Dvādaśabuddhakasūtra; Chengzan Rulai Gongde Shen Zhou Jing
车匿 車匿 67 Channa; Chandaka
陈露 陳露 99 Lu Chen
陈那菩萨 陳那菩薩 99 Dignāga
持句神呪经 持句神呪經 99 Agrapradīpadhāraṇīvidyarajasūtra; Chi Ju Shen Zhou Jing
持人菩萨经 持人菩薩經 99 Lokadharaparipṛcchā; Chi Ren Pusa Jing
持世经 持世經 99 Lokadharaparipṛcchā; Chi Shi Jing
持世陀罗尼经 持世陀羅尼經 99 Vasudhārādhāraṇīsūtra; Chi Shi Tuoluoni Jing
持心梵天所问经 持心梵天所問經 99 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā; Chi Xin Fantian Suo Wen Jing
赤髭 67 Chi Zi
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
赤烏 赤乌 67 Chiwu reign
崇福寺 99 Chongfu Temple; Weiguo Xi Temple; National Western Temple
崇庆 崇慶 99 Chongqing
崇义 崇義 99 Chongyi
除病经 除病經 99 Sūtra to Eliminate Illnesses
出三藏记集 出三藏記集 67
 1. A Collection of Records on the Emanation of the Chinese Tripitaka
 2. Collection of Records Concerning the Chinese Buddhist Canon; Compilation of Notices on the Translation of the Tripiṭaka; Chu San Zang Ji Ji
出曜经 出曜經 67 Chu Yao Jing; Dharmapada; Dhammapada
除一切疾病陀罗尼经 除一切疾病陀羅尼經 99 Sarvarogapraśamanidhāraṇī sūtra; Chu Yiqie Jibing Tuoluoni Jing
传灯 傳燈 67
 1. Handing Down the Light
 2. Transmission of the Lamp
 3. Chuan Deng
川沙 99 Chuansha
处处经 處處經 99 Chuchu Jing
出帝 99 the Emperor tht fled
垂拱 99 Chuigong
出家功德经 出家功德經 99 Chujia Gongde Jing
出家缘经 出家緣經 99 Chujia Yuan Jing
春秋 99
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu; Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
淳陀 99 Cunda
纯陀 純陀 99 Cunda
出生菩提心经 出生菩提心經 99 Chusheng Putixin Jing
出生无边门陀罗尼经 出生無邊門陀羅尼經 99
 1. Anantamukhasādhakadhāraṇī; Chusheng Wubian Men Tuoluoni Jing
 2. Scripture of the Sublime Grasp of the Immeasurable Portal; Chusheng Wubian Men Tuoluoni Jing
出现光明会 出現光明會 67 Raśmisamantamuktanirdeśa; Chuxian Guangming Hui
楚州 99 Chuzhou
慈恩寺 67
 1. Ci En Temple
 2. Ci En Temple
慈惠 67 Venerable Tzu Hui
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
慈航 99
 1. ferry of compassion
 2. Compassionate Ferry
 3. a way of saving someone
 4. Tzu Hang; Cihang
慈氏 99 Maitreya
刺史 99 Regional Inspector
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
葱岭 葱嶺 67 Pamirs
葱岭 葱嶺 67
 1. Pamirs
 2. Pamirs; Pamir high plateau
崔湜 99 Cui Shi
翠微 99 Cuiwei
大哀经 大哀經 100 tathāgatamahākaruṇānirdeśa; Da Ai Jing
大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记 大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記 100 Nandimitrāvadāna; Da Aluohan Nanti Mi Duoluo Suo Shuofa Zhu Ji
大安般守意经 大安般守意經 100 Great Ānāpānasmṛti Sūtra; Great Anapanasati Sutta
大般泥洹经 大般泥洹經 100 Nirvana Sutra; Mahayana Mahaparinirvana Sutra
大般涅槃经 大般涅槃經 68
 1. Mahaparinirvana Sutra
 2. Mahāparinibbānasutta; Nirvāṇa Sutta
 3. Mahāparinirvāṇasūtra; The Mahayana Mahaparinirvana sutra
涅槃经本有今无偈论 涅槃經本有今無偈論 100 Da Ban Niepan Jing Ben You Jin Wu Ji Lun
大般若经 大般若經 68
 1. Mahaprajnaparamita Sutra
 2. Mahaprajnaparamita Sutra; Sutra on the Perfection of Great Wisdom
大宝积经 大寶積經 100 Maharatnakuta Sutra; Ratnakūṭasūtra; Mahāratnakūṭasūtra; The Great Treasures Collection Sūtra
大遍空寺 100 Da Bian Kong Temple
大比丘三千威仪 大比丘三千威儀 100 Da Biqiu San Qian Weiyi
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
大慈恩寺 100 Ci En Temple
大法鼓经 大法鼓經 100 Mahābherihārakaparivarta; Da Fa Gu Jing
大法炬陀罗尼经 大法炬陀羅尼經 100 Scripture on the Great Dharma Torch Dhāranī; Da Fa Ju Tuoluoni Jing
大灌顶经 大灌頂經 100 Great Consecration Sutra
大花严长者问佛那罗延力经 大花嚴長者問佛那羅延力經 100 Da Hua Yan Zhangzhe Wen Fo Naluoyan Li Jing
大集部 100 Mahāsaṃnipāta; Great Compilation
大集经 大集經 68
 1. Great Collection Sutra
 2. Mahasamghata; Mahāsaṃghāta; Maha Sajnipata Sutra; Mahā-sajnipāta-sūtra; Mahāsannipāta
大集譬喻王经 大集譬喻王經 100 Da Ji Piyu Wang Jing
大吉义神呪经 大吉義神呪經 100 Sutra on the Divine Mantras of Great Auspicious Meanings; Da Ji Yi Shen Zhou Jing
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大迦叶本经 大迦葉本經 100 Da Jiaye Ben Jing
大迦叶会 大迦葉經 100 Maitreyamahāsiṃhanāda; Mohe Jiaye Hui
大劫 100 Maha-Kalpa
大净法门经 大淨法門經 100 Mañjuśrīvikrīḍitasūtra; Da Jing Famen Jing
大经 大經 100 The Mahāpirvāṇa Sūtra; The Nirvāṇa Sūtra
大金色孔雀王呪经 大金色孔雀王呪經 100
 1. The Great Golden Peacock King Spell Scripture; Da Jinse Kongque Wang Zhou Jing
 2. Mahāmāyūrividyārājñī; Da Jinse Kongque Wang Zhou Jing
大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘经 大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經 100 Śrīmahādevīvyākaraṇasūtra; Da Jixiang Tian Nu Shi Er Qi Yibai Ba Ming Wugou Dasheng Jing
大孔雀明王画像坛场仪轨 大孔雀明王畫像壇場儀軌 100 Great Peahen Queen of Spells; Da Kongque Ming Wang Huaxiang Tan Chang Yi Gui
大梁 100 City of Da Liang
大楼炭经 大樓炭經 100 Creation and Destruction of the World; Da Lou Tan Jing
大论 大論 100 Treatise on the Perfection of Great Wisdom; Dazhidu Lun; Mahāprajñāpāramitaśastra; Māhaprajñāparamitopadeśa
大明度经 大明度經 100 Da Ming Du Sūtra
大内 大內 100 Main Imperial Palace
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大涅槃经 大涅槃經 100 Mahaparinirvana Sutra
大品般若经 大品般若經 100 Dapin Bore Sutra; Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra; Perfection of Wisdom in 25,000 Lines
大菩萨藏会 大菩薩藏經 100 Bodhisattvapiṭakasūtra; Da Pusa Zang Hui
大菩提寺 100 Mahābodhi Temple
大普贤陀罗尼经 大普賢陀羅尼經 100 The Great Samantabhadra Dharani Sutra; Da Puxian Tuoluoni Jing
大七宝陀罗尼经 大七寶陀羅尼經 100 The Great Seven Treasures Dharani Sutra; Da Qi Bao Tuoluoni Jing
大秦 100 the Roman Empire
大沙门百一羯磨法 大沙門百一羯磨法 100 Da Shamen Bai Yi Jiemo Fa
大圣天欢喜双身毘那夜迦法 大聖天歡喜雙身毘那夜迦法 100
 1. Da Sheng Tian Huanxi Shuang Shen Pi Na Ye Jia Fa
 2. Ritual of the Dual-Bodied Vinaayaka; Da Sheng Tian Huanxi Shuang Shen Pinayejia Fa
大圣文殊师利菩萨佛刹功德庄严经 大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經 100 Sutra on the Adornments of the Merit of the Buddha Land of the Great Sage Mañjuśrī; Da Sheng Wenshushili Pusa Fosha Gongde Zhuangyan Jing
大树紧那罗王所问经 大樹緊那羅王所問經 100 Drumakinnararājaparipṛcchā; Da Shu Jinnaluo Wang Suo Wen Jing
大随求陀罗尼 大隨求陀羅尼 100 Mahāpratisarā Dharani; Great Wish-Fulfilling Dharani
大唐 100 Tang Dynasty
大唐内典录 大唐內典錄 100 Catalog of the Inner Canon of the Great Tang Dynasty; Da Tang Nei Dian Lu
大唐西域记 大唐西域記 68
 1. Great Journey to the West
 2. The Great Tang Dynasty Record of the Western Regions; Records of the Western Regions
大通 100 Da Tong reign
大陀罗尼末法中一字心呪经 大陀羅尼末法中一字心呪經 100 Da Great Dharani for the Age of Declining Dharma One Word Mantra Sutra; Tuoluoni Mofa Zhong Yizi Xin Zhou Jing
大威德陀罗尼经 大威德陀羅尼經 100 Yamantaka Dharani Sutra; Da Wei De Tuoluoni Jing
大威灯光仙人问疑经 大威燈光仙人問疑經 100 Paramārthadharmavijayasūtra; Da Wei Dengguang Xianren Wen Yi Jing
大威力乌枢瑟摩明王经 大威力烏樞瑟摩明王經 100 Mahābalavajrakrodhasūtra; Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing
大贤 大賢 100 Daxian
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大虚空藏菩萨念诵法 大虛空藏菩薩念誦法 100 Recitation Methods of the Great Akasagarbha Bodhisattva
大药叉女欢喜母并爱子成就法 大藥叉女歡喜母并愛子成就法 100 Hariti and Beloved Children Accomplishment Ritual; Da Yaochanu Huanxi Mu Bing Ai Zi Chengjiu Fa
大勇菩萨 大勇菩薩 100 Da Yong Pusa
大鱼事经 大魚事經 100 Da Yu Shi Jing
大云無想经 大雲無想經 100 Da Yun Wuxiang Jing
大丈夫论 大丈夫論 100
 1. Treatise on the Great Man
 2. Mahāpuruṣaśāstra; Da Zhangfu Lun
大智度经论 大智度經論 100 Treatise on the Perfection of Great Wisdom; Dazhidu Lun; Mahāprajñāpāramitaśastra; Māhaprajñāparamitopadeśa
大智度论 大智度論 68
 1. The Great Perfection of Wisdom Treatise
 2. Treatise on the Perfection of Great Wisdom; Dazhidu Lun; Mahāprajñāpāramitaśastra; Māhaprajñāparamitopadeśa
大中 100 Da Zhong reign
大周刊定众经目录 大周刊定眾經目錄 100 Zhou Dynasty Corrected Catalog of Scriptures; Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu
大庄严法门经 大莊嚴法門經 100 Mañjuśrīvikrīḍitasūtra; Da Zhuangyan Famen Jing
大爱道 大愛道 100
 1. Maha-prajapti
 2. Maha-prajapti
大爱道般泥洹经 大愛道般泥洹經 100 Da'aidao Bannihuan Jing
大爱道比丘尼经 大愛道比丘尼經 100 Da'aidao Biqiuni Jing
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼经 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經 100 Secret Dhāraṇī of the Good Lord of the Great, Precious Pagoda; Dabao Guangbo Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing
大悲经 大悲經 100 Mahā-karuṇā-puṇḍarīka
大乘成业论 大乘成業論 100 Karmasiddhiprakaraṇa
大乘庄严经论 大乘莊嚴經論 100 Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra; The Adornment of Mahāyāna Sūtras
大东 大東 100 Dadong
达多 達多 100 Devadatta
大梵 100 Mahabrahma; Brahma
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大方等陀罗尼经 大方等陀羅尼經 100 Pratyutpanna buddhasammukhāvasthita samādhi sūtra; The Great Vaipulya Dhāraṇī Sūtra
大方广佛华严经 大方廣佛華嚴經 100
 1. Avataṃsakasūtra; Avatamsaka Sutra; Flower Garland Sūtra; Flower Adornment Sutra; Dafang Guang Fo Huayan Jing; Huayan Jing
 2. Gaṇḍavyūhasūtra
大方广如来藏经 大方廣如來藏經 100 Tathāgatagarbhasūtra; Dafang Guang Rulai Cang Jing
大方广圆觉修多罗了义经 大方廣圓覺修多羅了義經 100 Sutra of Perfect Enlightenment
大方等顶王经 大方等頂王經 100 Vimalakīrtinirdeśasūtra; Dafang Guangdeng Ding Wang Jing
大方等如来藏经 大方等如來藏經 100 Tathāgatagarbhasūtra; Dafang Guangdeng Rulai Zang Jing
大方等修多罗王经 大方等修多羅王經 100 Bhavasaṅkrāntisūtra; Dafang Guangdeng Xiuduoluo Wang Jing
大方便佛報恩经 大方便佛報恩經 100 Dafangbian Fo Bao'en Jing
大方等大集经 大方等大集經 100
 1. Mahāsaṃnipātasūtra; Great Compilation
 2. Mahāsaṃnipātasūtra; Great Compilation
大方等大集经贤护分 大方等大集經賢護分 100 Dafangdeng Da Ji Jing Xianhu Fen
大方广宝箧经 大方廣寶篋經 100 Precious Box; Dafangguang Bao Qie Jing
大方广佛华严经不思议佛境界分 大方廣佛華嚴經不思議佛境界分 100 Dafangguang Fo Huayan Jing Bu Siyi Fo Jingjie Fen
大方广佛花严经修慈分 大方廣佛花嚴經修慈分 100 Dafangguang Fo Huayan Jing Xiu Ci Fen
大方廣菩薩十地经 大方廣菩薩十地經 100 Dafangguang Pusa Shi Di Jing
大方广普贤所说赞 大方廣普賢所說經 100 Dafangguang Puxian Suo Shuo Jing
大方广入如来智德不思议经 大方廣入如來智德不思議經 100 Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra; Dafangguang Ru Rulai Zhi De Bu Siyi Jing
大方广如来不思议境界经 大方廣如來不思議境界經 100 Dafangguang Rulai Bu Siyi Jingjie Jing
大方广如来秘密藏经 大方廣如來祕密藏經 100 Tathāgatagarbhasūtra; Dafangguang Rulai Mimi Cang Jing
大方广三戒经 大方廣三戒經 100 Saṃvara Sūtra; Dafangguang San Jie Jing
大方广十轮经 大方廣十輪經 100 Daśacakrakṣitigarbha; Dafangguang Shi Lun Jing
大方广师子吼经 大方廣師子吼經 100 Siṃhanādikasūtra; Dafangguang Shizi Hou Jing
大方等大云经请雨品第六十四 大方等大雲經請雨品第六十四 100 Mahāmeghasūtra; Dafang Guangdeng Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si
大福先寺 100 Dafuxian Temple; National Eastern Temple
大光 100 Vistīrṇavatī
大和 100
 1. Yamato
 2. Dahe
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
100 Mount Tai
代宗 100 Emperor Daizong of Tang
大集月藏经 大集月藏經 100 Mahāsaṃnipāta-candragarbha Sūtra
大觉寺 大覺寺 100
 1. Dajue Temple
 2. Dajue Temple
大乐金刚不空真实三昧耶经般若波罗蜜多理趣释 大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋 100 A Commentary on the Guiding Principle of the Perfection of Insight in the Sūtra on the Unfailing True Vow of the Thunderbolt of Great Bliss; Dale Jingang Bu Kong Zhenshi Sanmei Ye Jing Boreboluomiduo Li Qu Shi
大乐金刚萨埵修行成就仪轨 大樂金剛薩埵修行成就儀軌 100 The Great Bliss Vajrasattva Cultivation of Attainments Ritual Manual; Dale Jingang Saduo Xiuxing Chengjiu Yi Gui
大历 大曆 100 Dali
大林 100 Dalin; Talin
大域龙 大域龍 100 Dignāga
大域龙菩萨 大域龍菩薩 100 Dignāga
大轮金刚 大輪金剛 100 Mahacakravajri
大满 大滿 100 Mahapurna
达摩 達摩 68 Bodhidharma
达磨 達磨 100 Bodhidharma
达磨多罗 達磨多羅 100 Bodhidharma
达摩多罗禅经 達摩多羅禪經 68 Dharmatāra Sūtra
达摩笈多 達摩笈多 68 Dharmagupta
达摩流支 達摩流支 68 Bodhiruci; Dharmaruci
达磨菩提 達磨菩提 68 Dharmabodhi
达磨阇那 達磨闍那 100 Gautama Dharmaprajña
大目连 大目連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
当来变经 當來變經 100 Dang Lai Bian Jing
大宁 大寧 100 Daning
丹阳 丹陽 68 Danyang County
道安 100 Dao An
道安录 道安錄 100 Dao An's Catalog; Zongli Zhong Jing Mulu
道德经 道德經 100 Daode Jing; Tao Te Ching
道地经 道地經 100 Dao Di Jing
稻芉经 稻芉經 100 Śālistambhakasūtra; Dao Gan Jing
道家 100 Daoism; Taoism; Taoist philosophy
道朗 100 Dao Lang
道神足无极变化经 道神足無極變化經 100 Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing
道泰 100 Dao Tai
道宣 100 Daoxuan
道元 100 Dōgen
道整 100 Dao Zheng
道场寺 道場寺 100 Daochang Temple
道慈 100 Dōji
道恒 100 Daoheng
道慧 100 Shi Daohui; Dao Hui
道教 100 Taosim
忉利天宫 忉利天宮 100 The Palace of Trayastrimsa Heaven; Palace of Trāyastriṃśa Heaven
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
道融 100 Daorong
道武 100 Emperor Daowu of Northern Wei
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
道祖 100 Daozu
大毘卢 大毘盧 100 Mahavairocana
大毘卢遮那成佛神变加持经 大毘盧遮那成佛神變加持經 100 Vairocana Sutra
大毘卢遮那经 大毘盧遮那經 100 Vairocana Sutra
大品 100 Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大品经 大品經 100 Large Perfection of Wisdom Sutra
大毗婆沙 大毘婆沙 100 Abhidharmamahāvibhāṣa; Mahāvibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Great Exegesis of Abhidharma
大毗婆沙论 大毘婆沙論 100 Abhidharmamahāvibhāṣa; Mahāvibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Great Exegesis of Abhidharma
大日 100 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
大日经略摄念诵随行法 大日經略攝念誦隨行法 100 Vairocana Sutra Abbreviated Liturgy; Dari Jing Lue She Niansong Suixing Fa
怛萨阿竭 怛薩阿竭 100 Tathagata
大萨遮尼乾子所说经 大薩遮尼乾子所說經 100 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa; Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大乘阿毘达磨集论 大乘阿毘達磨集論 100 Abhidharmasamuccaya; Dasheng Apidamo Ji Lun
大乘阿毘达磨杂集论 大乘阿毘達磨雜集論 100 Abhidharmasamuccayavyākhyā; Treatise on the Mahayana Abhidharma
大乘阿毘昙 大乘阿毘曇 100 Abhidharma
大乘百法明门论 大乘百法明門論 100 Mahayana Hundred Dharmas Introduction Treatise; Mahāyānaśatadharmaprakāśamukhaśāstra
大乘百福相经 大乘百福相經 100 Mañjuśrīparipṛcchā; Dasheng Bai Fu Xiang Jing
大乘百福庄严相经 大乘百福莊嚴相經 100 Mañjuśrīparipṛcchā; Dasheng Bai Fu Zhuangyan Xiang Jing
大乘宝云经 大乘寶雲經 100 Dasheng Bao Yun Jing
大乘悲分陀利经 大乘悲分陀利經 100 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing; Karuṇāpuṇḍarīkasūtra
大乘本生心地观经 大乘本生心地觀經 100 Mayayana Sutra on Contemplation of the Mind-Ground of Essential Nature; Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing
大乘遍照光明藏无字法门经 大乘遍照光明藏無字法門經 100 Anakṣarakaraṇḍakavairocanagarbha; Dasheng Bian Zhao Guangming Cang Wu Zi Famen Jing
大乘大集地藏十轮经 大乘大集地藏十輪經 100 Daśacakrakṣitigarbha; Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing
大乘大集经 大乘大集經 100 Tathāgataśrīsamaya; Dasheng Daji Jing
大乘顶王经 大乘頂王經 100 Vimalakīrtinirdeśasūtra; Dasheng Ding Wang Jing
大乘法界无差别论 大乘法界無差別論 100 Mahāyāna Dharmadhātu Advaya Treatise; Dasheng Fajie Wu Chabie Lun
大乘方廣總持经 大乘方廣總持經 100 Sarvavaidalyasaṃgrahasūtra; Dasheng Fang Guang Zong Chi Jing
大乘方便会 大乘方便會 100 Upāyakauśalyajñānottarabodhisattvaparipṛcchā; Dasheng Fangbian Hui
大乘方等要慧经 大乘方等要慧經 100 Maitreyaparipṛcchādharmāṣṭa (Dasheng Fangdeng Yao Hui Jing)
大乘广百论释论 大乘廣百論釋論 100 Dasheng Guang Bai Lun Shi Lun
大乘广五蕴论 大乘廣五蘊論 100 Pañcaskandhaprakaraṇavaibhāṣya; Dasheng Guang Wu Yun Lun
大乘伽耶山顶经 大乘伽耶山頂經 100 The Mahayana Sutra Taught on Gaya Mountain; Dasheng Jia Ye Shanding Jing
大乘金刚髻珠菩萨修行分 大乘金剛髻珠菩薩修行分 100 Mahayana Vajra Cudamani Bodhisattva Cultivation; Dasheng Jingang Jizhu Pusa Xiuxing Fen
大乘理趣六波罗密多经 大乘理趣六波羅密多經 100 The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections
大乘理趣六波罗蜜多经 大乘理趣六波羅蜜多經 68
 1. Sutra on the Mahayana Practice of the Six Perfections
 2. The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections
大乘离文字普光明藏经 大乘離文字普光明藏經 100 Anakṣarakaraṇḍakavairocanagarbha; Dasheng Li Wenzi Pu Guangming Cang Jing
大乘流转诸有经 大乘流轉諸有經 100 Bhavasaṅkrāntisūtra; Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing
大乘论 大乘論 100 Abhidharma of the Mahāyāna
大乘密严经 大乘密嚴經 100
 1. Ghanavyūhasūtra; Dasheng Mi Yan Jing
 2. Ghanavyūhasūtra; Dasheng Mi Yan Jing
大乘起信论 大乘起信論 100 Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna; Dasheng Qixin Lun
大乘入楞伽经 大乘入楞伽經 100 Laṅkāvatāra Sūtra; Lankavatara Sutra; Dasheng Ru Lengjia Jing
大乘三聚忏悔经 大乘三聚懺悔經 100 Karmāvaraṇapratipraśrabdhi; Dasheng San Ju Chanhui Jing
大乘十法经 大乘十法經 100 Mahayana Sutra on the Ten Dharmas; Dasheng Shi Fa Jing
大乘四法经 大乘四法經 100
 1. Caturdharmakasūtra; Dasheng Si Fa Jing
 2. Catuṣkanirhārasūtra; Dasheng Si Fa Jing
大乘同性经 大乘同性經 100 Mahāyānābhisamaya; Dasheng Tong Xing Jing
大乘唯识论 大乘唯識論 100 Viṁśatikāvṛtti; Dasheng Weishi Lun
大乘五蕴论 大乘五蘊論 100 Pañcaskandhaprakaraṇa; Dasheng Wu Yun Lun
大乘显识经 大乘顯識經 100 Dasheng Xian Shi Jing
大乘修行菩萨行门诸经要集 大乘修行菩薩行門諸經要集 100 Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji
大乘缘生论 大乘緣生論 100 Dasheng Yuan Sheng Lun
大乘造像功德经 大乘造像功德經 100 Tathāgatapratibimbapratiṣṭhānuśaṃsā; Dasheng Zaoxiang Gongde Jing
大乘掌珍论 大乘掌珍論 100 Karatalaratna; Dasheng Zhang Zhen Lun
大石寺 100 Dashi Temple
大势至 大勢至 100 Mahasthamaprapta Bodhisattva
大同 100
 1. Datong
 2. datong; Grand Unity
大武 100 Dawu; Tawu
大夏 100 Bactria
大相 100 Maharupa
大学士 大學士 100 an ancient title for college professor
大意经 大意經 100 Dayi Jing; Mahāmati
大月支 100 Tokhara; Tokharians
大云经请雨品第六十四 大雲經請雨品第六十四 100 Mahāmeghasūtra; Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si
大云轮请雨经 大雲輪請雨經 100
 1. Sutra for the Rain of the Great Cloud; Da Yun Lun Qing Yu Jing
 2. Sutra for the Rain of the Great Cloud; Da Yun Lun Qing Yu Jing
大众部 大眾部 100 Mahasamghika
大周东寺 大周東寺 100 Dafuxian Temple; National Eastern Temple
大竹 100 Dazhu
大足 100 Dazu
得道梯橙锡杖经 得道梯橙錫杖經 100 De Dao Ti Cheng Xizhang Jing
德护长者经 德護長者經 100 Śrīguptasūtra; De Hu Zhangzhe Jing
德经 德經 100 De Jing
得无垢女经 得無垢女經 100 Vimaladattāparipṛcchā; De Wu Gou Nu Jing
德光太子经 德光太子經 68 Deguang Taizi Jing
德慧法师 德慧法師 100 Guṇamati
100 Deng
等集众德三昧经 等集眾德三昧經 100 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra; Deng Ji Zhong De Sanmei Jing)
等目菩萨所问三昧经 等目菩薩所問三昧經 100 Deng Mu Pusa Suo Wen Sanmei Jing
灯指因缘经 燈指因緣經 100 Pradīpadānīya; Deng Zhi Yinyuan Jing
地持论 地持論 100 Sutra on Bodhisattva Stages; Bodhisattvabhūmi
第一义法胜经 第一義法勝經 100 Paramārthadharmavijayasūtra; Di Yi Yi Fa Sheng Jing
典籍 100 canonical text
典客 100
 1. Grand Herald; Director of the Messenger Office
 2. Guest Prefect
地持经 地持經 100 Sutra on Bodhisattva Stages; Bodhisattvabhūmi
帝力 100 Dili
顶轮王 頂輪王 100 Unsurpassed Wheel Turning King; Unsurpassed Golden Wheel Turning King
顶生王 頂生王 100 King Mūrdhaga
顶生王故事经 頂生王故事經 100 Sutra on the Story of King Mūrdhaga; Ding Sheng Wang Gushi Jing
顶生王因缘经 頂生王因緣經 68 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing; Mandhātāvadāna
定公 100 Lord Ding
定林寺 100 Dinglin Temple
定林上寺 100 Dinglinshang Temple
定林下寺 100 Dinglinxia Temple
定日 100 Tingri
入定不定印经 入定不定印經 100 Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra; Dingzhi Buding Yin Jing
定州 100 Dingzhou
地婆诃罗 地婆訶羅 100 Divākara
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝尧 帝堯 100 Emperor Yao
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
地藏 100
 1. Ksitigarbha [Bodhisattva]
 2. Ksitigarbha; Kṣitigarbha
地藏菩萨 地藏菩薩 100 Ksitigarbha Bodhisattva
弟子死复生经 弟子死復生經 100 Dizi Si Fu Sheng Jing
100
 1. Dong
 2. to supervise; to direct
东都 東都 68 Luoyang
东晋 東晉 100 Eastern Jin Dynasty
东门 東門 68 East Gate
东太原寺 東太原寺 100 Dafuxian Temple; National Eastern Temple
东夏 東夏 68 Eastern China
东安寺 東安寺 100 Dong'an Temple
东阿 東阿 68 Dong'e
东安 東安 100 Dongan
东川 東川 100 Dongchuan
东方 東方 100 The East; The Orient
东方朔 東方朔 100 Dongfang Shuo
东方最胜灯王如来经 東方最勝燈王如來經 100 Agrapradīpadhāraṇīvidyarajasūtra; Dongfang Zui Sheng Deng Wang Rulai Jing
东宫 東宮 100 East Palace
东海 東海 100
 1. East China Sea
 2. Donghae
 3. Donghai [commandery]
东海郡 東海郡 100 Donghai commandery
东京 東京 68
 1. Tokyo
 2. Luoyang
 3. Dongjing Circuit
东林寺 東林寺 100 Donglin Temple; Donglinsi; Eastern Grove Monastery
东寺 東寺 100 Tō-ji
东土 東土 100 the East; China
东阳 東陽 100 Dongyang
东夷 東夷 100 Eastern Barbarians
东越 東越 100 Dongyue
都部陀罗尼目 都部陀羅尼目 100 Dou Bu Tuoluoni Mu; List of Dharanis
兜沙经 兜沙經 68 Dou Sha Jing
兜调经 兜調經 68 Dou Tiao Jing; Śukasūtra
兜率天宫 兜率天宮 100 Palace of the Tuṣita Heaven
兜率 100 Tusita
兜率宫 兜率宮 100 Tuṣita Palace
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
兜术天 兜術天 100 Tusita
度经 度經 68 Sectarians Sutra
度世品经 度世品經 68 Du Shi Pin Jing
杜行顗 100 Du Xingyi
度一切诸佛境界智严经 度一切諸佛境界智嚴經 100 Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānalokālaṃkārasūtra (Du Yiqie Zhu Fo Jingjie Zhi Yan Jing)
度诸佛境界智光严经 度諸佛境界智光嚴經 68 Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra; Du Zhu Fo Jingjie Zhi Guang Yan Jing
犊子经 犢子經 100 Lokānuvartanasūtra; Du Zi Jing
端午 100 Dragon Boat Festival
覩货逻 覩貨邏 100 Tocharian
对法藏 對法藏 100 Abhidharmapiṭaka; Abhidhammapiṭaka; Abhidharmapitaka; Collection of Treatises
杜康 100 Du Kang
伅真陀罗所问如来三昧经 伅真陀羅所問如來三昧經 100 Drumakinnararājaparipṛcchā; Dun Zhen Tuo Luo Suo Wen Rulai Sanmei Jing
敦煌 燉煌 100 Dunhuang
多宝寺 多寶寺 68 Duobao Temple
多罗 多羅 100 Tara
多罗菩萨 多羅菩薩 100 Tara
堕舍迦 墮舍迦 100 Viśākhā
多同 100 Duotong
都尉 100 Commander-in-Chief
犊子 犢子 100 Vatsa
頞多和多耆经 頞多和多耆經 195 E Duo He Duo Qi Jing
饿鬼报应经 餓鬼報應經 195 E Gui Baoying Jing
鹅王 鵝王 195 king of geese; haṃsarāja; rājahaṃsa
阿弥陀佛 阿彌陀佛 196
 1. Amitabha Buddha
 2. Amitabha Buddha
 3. Amitabha Buddha; Amitābha Buddha
阿那邠邸化七子经 阿那邠邸化七子經 196 Enabindi Hua Qi Zi Jing
二十唯识论 二十唯識論 195 Viṃśatikā; Twenty Stanzas on Consciousness Only
二月 195
 1. February; the Second Month
 2. second lunar month; vaiśākha
阿遬达经 阿遬達經 196 Esuda Jing
法常住经 法常住經 102 Fa Changzhu Jing
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
法称 法稱 102 Dharmakirti
法崇 102 Fa Chong
法观经 法觀經 102 Fa Guan Jing
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法海经 法海經 102 Dharma Sea Sutra; Fa Hai Jing
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
法华 法華 70
 1. Dharma Flower
 2. The Lotus Sutra
法花经 法花經 102 Lotus Sutra
法华经 法華經 70 Lotus Sutra; Lotus Sūtra
法华三昧经 法華三昧經 102 Fa Hua Sanmei Jing
法集经 法集經 102 Dharmasaṃgītisūtra; Fa Ji Jing
法坚 法堅 102 Fa Jian
法镜经 法鏡經 102 Sutra of the Dharma Mirror; Fa Jing Jing
法经 法經 102 Fa Jing
法经录 法經錄 102 Fa Jing Catalog
法救 102 Dharmatrāta
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
法句经 法句經 70 Fa Ju Jing; Dharmapada; Dhammapada
法句譬喻经 法句譬喻經 102 Fa Ju Piyu Jing; Dharmapada; Dhammapada
法立 102 Fa Li
法琳 102 Fa Lin
法密 102 Dharmagupta
法灭尽经 法滅盡經 102 Fa Mie Jin Jing
法胜 法勝 102 Dharmottara
法受尘经 法受塵經 102 Fa Shou Chen Jing
法天 102 Dharmadeva; Fatian
法显 法顯 102 Faxian; Fa Hsien
法显传 法顯傳 70 A Record of Buddhist Kingdoms; Record of the Buddhistic Kingdoms; Faxian's Pilgrimage to India
法印经 法印經 102 Foshuo Fa Yin Jing
法云 法雲 102 Fa Yun
法云 法雲 102 Fa Yun
法众 法眾 102 Fa Zhong
法和 102 Fahe
法句 102 Dhammapada
发觉净心经 發覺淨心經 102 Sutra on Raising and Awakening Pure Thought; Adjitavati
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
法律三昧经 法律三昧經 102 Falu Sanmei Jing
法密部 102 Dharmaguptaka
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
翻梵语 翻梵語 70 Translating Sanskrit; Fan Fanyu
梵摩难国王经 梵摩難國王經 102 Fan Mo Nan Guowang Jing
梵王 102 Brahma
梵网经 梵網經 70
 1. Brahma Net Sutra (Brahmajala Sutra)
 2. the Brahma Net Sūtra; Fanwang Jing
梵网六十二见经 梵網六十二見經 102 Brahmajālasūtra; Brahmajāla Sūtra; Brahmajāla Sutta
梵动经 梵動經 102 Discourse on Brahma's Net; Brahmajāla Sutta; Brahmajālasuttanta
放钵经 放鉢經 102 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana; Fang Bo Jing
方广大庄严经 方廣大莊嚴經 70 Fang Guang Da Zhuangyan Jing; Lalitavistara
房玄龄 房玄齡 70 Fang Xuanling
方便心论 方便心論 102 Upāyahṛdaya; Fangbian Xin Lun
方等般泥洹经 方等般泥洹經 102 Caturdārakasamādhisūtra; Fangdeng Ban Niepan Jing
房录 房錄 102 Record of the Three Jewels throughout Successive Dynasties; Lidai San Bao Ji; Records of the Three Jewels during the Kaihuang Period; Fei Changfang's Record
防御使 防禦使 102 Defense Commissioner
方正 102
 1. upright; straightforward; righteous
 2. Fangzheng
 3. Fangzheng
梵摩 102 Brahma
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵天王 70 Brahmā
梵文 102 Sanskrit
梵相 102 Brahmadhvaja
范阳 范陽 102 Fanyang
梵语 梵語 102 Sanskrit
梵志阿颰经 梵志阿颰經 102 Sutra on the Brahmin Āmraṣṭha
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
梵志頞波罗延问种尊经 梵志頞波羅延問種尊經 102 Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing; Assalāyanasutta
梵志计水净经 梵志計水淨經 102 Fanzhi Ji Shui Jing Jing; Vatthūpamasūtta
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法身经 法身經 102 Dharmaśarīrasūtra; Fashen Jing
法盛 102 Fasheng
发胜志乐会 發勝志樂會 70 Adhyāśayasañcodana; Fashengzhile Hui
法实 法實 102 Dharmasatya
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法献 法獻 102 Faxian
法贤 法賢 102 Faxian
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法意 102 Fayi
法月 102 Dharmacandra
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
发智论 發智論 102 Abhidharma-jñāna-prasthāna
飞锡 飛錫 70 Fei Xi
费长房 費長房 70 Fei Zhang Fang
吠舍厘 吠舍釐 102 Vaisali; Vaissali; Vaishali; City of Vaisali
102 Fen
奋迅王 奮迅王 102 Vikurvāṇarājaparipṛcchā; Fen Xun Wang
分别功德论 分別功德論 102 Fenbie Gongde Lun
分别经 分別經 102 Fenbie Jing
分别论 分別論 102 Vibhanga
分别明菩萨 分別明菩薩 70 Bhāviveka
分别善恶所起经 分別善惡所起經 102 Fenbie Shan E Suo Qi Jing
分別圣谛经 分別聖諦經 70 Sutra on Analysis of the Truths
分别缘起初胜法门经 分別緣起初勝法門經 102 Fenbie Yuanqi Chu Sheng Famen Jing
奉恩寺 102
 1. Bongeunsa
 2. Feng'en Temple
风神 風神 102
 1. Wind God
 2. Vayu; Wind Spirit
奉天 102 Fengtian
风天 風天 102 Vayu; Wind Deva
凤翔 鳳翔 70 Fengxiang
奉先寺 102
 1. Fengxian Temple
 2. Bongseonsa
汾阳 汾陽 70 Fenyang
佛般泥洹经 佛般泥洹經 102 Nirvāṇa Sūtra; Nirvana Sutra
佛本生经 佛本生經 102 Sutra of the Buddha's Reincarnated Manifestations
佛本行集经 佛本行集經 102 Fo Ben Xing Ji Jing; Abhiniṣkramaṇasūtra; Abhiniskramana Sutra
佛本行经 佛本行經 102 Abhiniskramana Sutra; Fo Ben Xing Jing
佛藏经 佛藏經 102 Buddhapiṭakaduḥśīlanirgraha; Fo Cang Jing
佛垂般涅槃略说教诫经 佛垂般涅槃略說教誡經 102 Sutra of Bequeathed Teachings
佛大僧大经 佛大僧大經 102 Fo Da Seng Da Jing
佛地经 佛地經 102 Buddhabhūmi; Fo Di Jing
佛地经论 佛地經論 102 Buddhabhūmisūtraśāstra; Treatise on the Buddhabhūmisūtra
佛顶最胜陀罗尼经 佛頂最勝陀羅尼經 102 Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī; Fo Ding Zui Sheng Tuoluoni Jing
佛顶尊胜 佛頂尊勝 102 Usnisavijaya
佛顶尊胜陀罗尼 佛頂尊勝陀羅尼 102 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi; Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni
佛顶尊胜陀罗尼经 佛頂尊勝陀羅尼經 102
 1. The Usnisa Vijaya Dharani Sutra
 2. Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī; Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni Jing
 3. Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī; Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni Jing
佛护 佛護 102 Buddhapalita; Buddhapālita
佛华严入如来德智不思议境界经 佛華嚴入如來德智不思議境界經 102 Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra; Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing
佛开解梵志阿颰经 佛開解梵志阿颰經 102 Sutra on the Buddha's Liberation of the Brahmin Āmraṣṭha; Fo Kaijie Fanzhi Aba Jing
佛临涅槃记法住经 佛臨涅槃記法住經 102 Mahāparinirvāṇasūtra (Fo Lin Niepan Ji Fa Zhu Jing)
佛灭度后棺敛葬送经 佛滅度後棺斂葬送經 102 Fo Miedu Hou Guan Lian Zansong Jing
佛名经 佛名經 102 Sutra on the Names of the Buddhas; Fo Ming Jing
佛七 70 Amitabha Chanting Retreat
佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经 佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經 102 Fo Ru Niepan Mi Ji Jingang Lishi Ailian Jing
佛使比丘迦旃延说法没尽偈百二十章 佛使比丘迦旃延說法沒盡偈百二十章 102 Fo Shi Biqiu Jiazhanyan Shuofa Mei Jin Ji Bai Ershi Zhang
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
除恐灾患经 除恐災患經 102 Śrīkaṇṭhasūtra; Chu Kong Zai Huan Jing
出生无量门持经 出生無量門持經 102 Anantamukhasādhakadhāraṇī; Chusheng Wuliang Men Chi Jing
佛说大孔雀明王画像坛场仪轨 佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌 102 Great Peahen Queen of Spells; Fo Shuo Da Kongque Ming Wang Huaxiang Tan Chang Yi Gui
佛说大方广曼殊室利经 佛說大方廣曼殊室利經 102 Fo Shuo Dafangguang Manshushili Jing
观佛三昧海经 觀佛三昧海經 102 Sutra on the Ocean-like Samadi of the Contemplation of the Buddha
灌洗佛形像经 灌洗佛形像經 102 Tathāgatapratibimbapratiṣṭhānuśaṃsā; Guan Xi Fo Xingxiang Jing
佛说摩利支天经 佛說摩利支天經 102 Mārīcīdhāraṇīsūtra; Fo Shuo Mo Li Zhi Tian Jing
佛说入胎藏会 佛說入胎藏會 102 Anandagarbhāvakrāntinirdeśa; Fo Shuo Rutai Zang Hui
佛说十力经 佛說十力經 102 Daśabalasūtra; Fo Shuo Shi Li Jing
佛说一髻尊陀罗尼经 佛說一髻尊陀羅尼經 102 Usnisa Sutra; Fo Shuo Yi Ji Zun Tuoluoni Jing
佛所行赞 佛所行讚 70
 1. Buddhacarita
 2. Buddhacarita
佛土严净经 佛土嚴淨經 102 Sutra on the Majestic Buddha Land
佛为海龙王说法印经 佛為海龍王說法印經 102 sāgaranāgarājaparipṛcchā; Fo Wei Hai Long Wang Shuofa Yin Jing
佛为黄竹园老婆罗门说学经 佛為黃竹園老婆羅門說學經 102 Fo Wei Huangzuyuan Lao Poluomen Shuo Xue Jing; Verañja
佛为年少比丘说正事经 佛為年少比丘說正事經 102 Fo Wei Nianshao Biqiu Shuo Zhengshi Jing
佛为胜光天子说王法经 佛為勝光天子說王法經 102 Rājāvavādaka; Fo Wei Sheng Guang Tianzi Shuo Wangfa Jing
佛为优填王说王法政论经 佛為優填王說王法政論經 102 Fo Wei Youtian Wang Shuo Wangfa Zheng Lun Jing
佛闻梵志阿颰经 佛聞梵志阿颰經 102 The Buddha Visits the Brahmin Āmraṣṭha; Fo Wen Fanzhi Aba Jing
佛性论 佛性論 102 Fo Xing Lun
佛医经 佛醫經 102 Fo Yi Jing
佛印三昧经 佛印三昧經 102 Fo Yin Sanmei Jing
佛语经 佛語經 102 Fo Yu Jing
佛治身经 佛治身經 102 Fo Zhi Shen Jing
佛驮 佛馱 102 Buddha
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛光寺 102 Foguang Temple
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛门 佛門 102 Buddhism
佛母 102
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva; a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
佛母般泥洹经 佛母般泥洹經 102 Fomu Bannihuan Jing
佛母大孔雀明王经 佛母大孔雀明王經 102 Great Peahen Queen of Spells; Fomu Da Kongque Ming Wang Jing
佛说十住经 佛說十地經 102 Daśabhūmikasūtra; Foshuo Shi Zhu Jing
佛说大金色孔雀王呪经 佛說大金色孔雀王呪經 102 Mahāmāyūrividyārājñī; Fo Shuo Da Jinse Kongque Wang Zhou Jing
大孔雀呪王经 大孔雀呪王經 102 Mahāmāyūrividyārājñī; Da Kongque Zhou Wang Jing
佛说迴向轮经 佛說迴向輪經 102 Pariṇāmacakrasūtra; Fo Shuo Huixiang Lun Jing
迴向轮经 迴向輪經 102 Pariṇāmacakrasūtra; Huixiang Lun Jing
无量门微密持经 無量門微密持經 102 Scripture of the Sublime Grasp of the Immeasurable Portal; Wuliang Men Wei Mi Chi Jing
佛陀 102 Buddha; the all-enlightened one
佛陀跋摩 102 Buddhavarman
佛陀波利 102 Buddhapāla
佛陀多罗 佛陀多羅 102
 1. Buddhatrāta
 2. Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā; Fotuo Duoluo
佛陀什 102 Buddhajīva
佛陀跋陀 102 Buddhabhadra
佛馱跋陀罗 佛陀跋陀羅 102
 1. Buddhabhadra
 2. Buddhabhadra
佛馱跋陀罗 佛陀跋陀羅 102 Buddhabhadra
佛陀蜜多 102 Buddhamitra
佛陀扇多 102 Buddhaśānta
佛陀耶舍 102 Buddhayaśas
102 Fu
付法藏 102 THistory of the Transmission of the Dharma Treasury
付法藏因缘传 付法藏因緣傳 102 The History of the Transmission of the Dharma Treasury
符秦 70 Former Qin
傅毅 102 Fu Yi
伏婬经 伏婬經 70 Fu Yin Jing; Kāmabhogī; One Who Enjoys Sensual Pleasures
腹中女听经 腹中女聽經 102 Strīvivartavyākaraṇa; Fu Zhong Nu Ting Jing
抚军 撫軍 102 Captain; Commander
富楼那 富樓那 102 Purna; Punna
富楼那会 富樓那會 102 Pūrṇaparipṛcchā; Fuluona Hui
富楼那问经 富樓那問經 102 Pūrṇaparipṛcchā; Fuluona Hui
驸马都尉 駙馬都尉 102 Commandant Escort
父母恩难报经 父母恩難報經 102 Fumu En Nan Bao Jing
父母恩重经 父母恩重經 102 Sutra on the Profound Kindness of Parents
扶南 102 Kingdom of Funan
妇人遇辜经 婦人遇辜經 102 Furen Yu Gu Jing
若多罗 若多羅 102 Punyatāra
弗若多罗 弗若多羅 102 Punyatāra
浮头 浮頭 102 Buddha
浮陀跋摩 70 Buddhavarman
甘露味阿毘昙 甘露味阿毘曇 103 Abhidharmāmṛta śāstra
甘露味经 甘露味經 103 Abhidharmāmṛta śāstra
甘露饭王 甘露飯王 103 King Amitodana
甘肃 甘肅 103 Gansu
甘州 103 Ganzhou
高齐 高齊 71 Northern Qi Dynasty; Qi of the Northern Dynasties
高僧传 高僧傳 103
 1. Biographies of Eminent Monks
 2. Biographies of Eminent Monks
高安 103 Gao'an
高昌 71 Gaochang; Qara-hoja
高昌郡 71 Gaochang Prefecture
高帝 103
 1. Gao Di
 2. Emperor Gao [of Southern Qi]
高贵乡公 高貴鄉公 71 Cao Mao
高后 高後 103 Empress Gao
高句丽 高句麗 71 Goguryeo
高树 高樹 103 Kaoshu
高祖 103
 1. Han Gao Zu; Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
高座寺 103 Gaozuo Temple
葛洪 71 Ge Hong
给孤 給孤 103 Anāthapiṇḍada
给孤独 給孤獨 103 Anāthapiṇḍada
给事 給事 103 official (imperial) position
根本萨婆多部律摄 根本薩婆多部律攝 103 Mūlasarvāstivādavinayayasangraha; Genben Sapoduo Bu Lu She
根本说一切有部 根本說一切有部 103 Mūlasarvāstivāda
根本说一切有部百一羯磨 根本說一切有部百一羯磨 103 Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman; Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo
根本说一切有部苾刍尼戒经 根本說一切有部苾芻尼戒經 103 Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīprātimokṣasūtra; Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Jie Jing
根本说一切有部苾刍尼毘奈耶 根本說一切有部苾芻尼毘奈耶 103 Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga; Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye
根本说一切有部戒经 根本說一切有部戒經 103 Mūlasarvāstīvādapratimokṣasūtra; Genben Shuo Yiqie You Bu Jie Jing
根本说一切有部尼陀那目得迦 根本說一切有部尼陀那目得迦 103 Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā; Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia
根本说一切有部毘奈耶 根本說一切有部毘奈耶 103 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga; Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye
根本说一切有部毘奈耶羯耻那衣事 根本說一切有部毘奈耶羯恥那衣事 103 Vinayavastu; Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Jie Chi Na Yi Shi
根本说一切有部毘奈耶尼陀那目得迦摄颂 根本說一切有部毘奈耶尼陀那目得迦攝頌 103 Mūlasarvāstivādavinayanidānamātṛkākārikā; Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Nituona Mu De Jia She Song
根本说一切有部毘奈耶破僧事 根本說一切有部毘奈耶破僧事 103 Vinayavastu; Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi
根本说一切有部毘奈耶颂 根本說一切有部毘奈耶頌 103 Mūlasarvāstivādavinayakārikā; Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Song
根本说一切有部毘奈耶药事 根本說一切有部毘奈耶藥事 103 Vinayavastu; Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi
根本说一切有部毘奈耶杂事 根本說一切有部毘奈耶雜事 103 Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu; Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi
根本说一切有部毘奈耶安居事 根本說一切有部毘奈耶安居事 103 Vinayavastu; Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Anju Shi
根本说一切有部毘奈耶出家事 根本說一切有部毘奈耶出家事 103 Vinayavastu; Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Chujia Shi
根本说一切有部毘奈耶皮革事 根本說一切有部毘奈耶皮革事 103 Vinayavastu; Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Pige Shi
根本说一切有部毘奈耶随意事 根本說一切有部毘奈耶隨意事 103 Vinayavastu; Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Suiyi Shi
根本说一切有部毗奈耶 根本說一切有部毗奈耶 71 Mula-sarvastivada-vinaya
103 7th heavenly stem
庚申 103 Gengshen year; fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
宫城 宮城 103 Miyagi
功德天 103 Laksmi
功德直 103 Guṇaśāla
公府寺 103 Gongfu Temple
公孙 公孫 103 Gongsun
71 Gou
古今译经图纪 古今譯經圖紀 71 Notes on the Illustrations to the Old and Modern Translations of the Scriptures; Gu Jin Yi Jing Tu Ji
古来世时经 古來世時經 103 Sutra on the Words and Eras of the Past and Future
固安 103 Gu'an
灌顶拔除过罪生死得度经 灌頂拔除過罪生死得度經 71 Apothecary Sutra
观弥勒菩萨上生兜率天经 觀彌勒菩薩上生兜率天經 103 Sutra on the Visualization of Maitreya Bodhisattva Ascending to be Born in Tusita Heaven
观所缘论释 觀所緣論釋 103 Ālaṁbanaparīkṣā; Guan Suo Yuan Lun Shi
观所缘缘论 觀所緣緣論 103 Ālambanaparīkṣā; Guan Suo Yuan Yuan Lun
观无量寿佛经 觀無量壽佛經 103 The Sūtra on Contemplation of Amitāyus; Guan Wuliangshou jing
观无量寿经 觀無量壽經 71
 1. Contemplation Sutra
 2. Contemplation Sutra; Sutra on the Visualization of Immeasurable Life; Guan Wuliangshou jing
观虚空藏菩萨经 觀虛空藏菩薩經 103 Sutra on the Contemplation of Akasagarbha Bodhisattva
观药王药上二菩萨经 觀藥王藥上二菩薩經 103 Sutra on the Contemplation of the Two Bodhisattvas Medicine King and Superior Medicine
观药王药上菩萨经 觀藥王藥上菩薩經 103 Sutra of the Medicine King and Supreme Medicine Bodhisattva
观总相论颂 觀總相論頌 103 Guan Zong Xiang Lun Song
观察诸法行经 觀察諸法行經 103 Guancha Zhu Fa Xing Jing
灌顶经 灌頂經 103 Consecration Sutra
广百论本 廣百論本 103 Catuḥśataka; Guang Bai Lun Ben
广博仙人 廣博仙人 103 Vyāsa; Veda Vyasa
广博仙人会 廣博仙人會 71 Vyāsaparipṛcchā; Guang Bo Xianren Hui
广弘明集 廣弘明集 71 Guang Hong Ming Ji
光禄大夫 光祿大夫 103 Glorious grand master
广论 廣論 71 Lamrim Chenmo; The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightmenent
广兴 廣興 71
 1. Guang Xing
 2. Guang Xing
广博严净不退转轮经 廣博嚴淨不退轉輪經 71 Avaivartikacakrasūtra; Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing
广博严净 廣博嚴淨 103 Vairocana
广大宝楼阁善住秘密陀罗尼经 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經 103 Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī; Guangda Bao Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing
广德 廣德 103 Guangde
光和 103 Guanghe
广普 廣普 103 Guangdong pidgin (a mix of Standard Mandarin and Cantonese)
光胜 光勝 103 Kōshō; Kūya
广义法门经 廣義法門經 71 Guangyi Famen Jing; Arthavighuṣṭasūtra
光赞般若 光讚般若 103 Guang Zan Bore [sūtra]
光赞般若波罗蜜经 光讚般若波羅蜜經 103 In Praise of Light; Perfection of Wisdom in Twenty-Five Thousand Lines; Guang Zan Jing
光赞摩诃般若经 光讚摩訶般若經 103 Perfection of Wisdom in Twenty-Five Thousand Lines; Guang Zan Jing; Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāramitāsūtra
光宅 103 Guangzhai
光宅寺 103 Guangzhai Temple
广智 廣智 103 Guangzhi
广州 廣州 71 Guangzhou
冠冕 103 royal crown; official hat; official; leader; chief; elegant and stately
关内 關內 103 Guannei Circuit
观世音 觀世音 71
 1. Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara; Avalokiteśvara; Guanyin
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
观世音菩萨如意摩尼陀罗尼经 觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經 103 Padmacintāmaṇidhāraṇīsūtra; Guanshiyin Pusa Ruyi Moni Tuoluoni Jing
观世音受记经 觀世音受記經 103 Sūtra on the Predictions of Avalokiteśvara
观世音菩萨授记经 觀世音菩薩授記經 103 Māyopamasamādhisūtra; Guanyinshiyin Pusa Shouji Jing
关西 關西 103
 1. Guanxi; Kuanhsi
 2. Kansai
观普贤菩萨行法经 觀普賢菩薩行法經 103 The Samantabhadra Contemplation Practice Methods Sutra
观音 觀音 103
 1. Guanyin [Bodhisattva]
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观音菩萨 觀音菩薩 71 Avalokitesvara Bodhisattva
关中 關中 71 Guangzhong
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在大悲成就瑜伽莲华部念诵法门 觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門 103 Guanzizai Dabei Chengjiu Yujia Lianhua Bu Niansong Famen; Avalokitesvara Great Compassion Attainment Yogo Lotus Division Liturgy
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
观自在菩萨如意轮瑜伽 觀自在菩薩如意輪瑜伽 103 Avalokitesvara Bodhisattva Mani Jewel Wheel Yoga; Guanzizai Pusa Ruyi Lun Yujia
观自在菩萨如意心陀罗尼呪经 觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經 103 Padmacintāmaṇidhāraṇīsūtra; Guanzizai Pusa Ruyi Xin Tuoluoni Zhou Jing
观自在菩萨授记经 觀自在菩薩授記經 103 Avalokitesvara Bodhisattva Vyakarana Sutra
观自在菩萨说普贤陀罗尼经 觀自在菩薩說普賢陀羅尼經 103 Samantabhadradhāraṇīsūtra; Guanzizai Pusa Shuo Puxian Tuoluoni Jing
观自在菩萨随心呪经 觀自在菩薩隨心呪經 103 Heart Mantra of the Responsive Avalokiteśvara Bodhisattva
观自在如意轮菩萨念诵法 觀自在如意輪菩薩念誦法 103 Avalokitesvara Mani Wheel Bodhisattva Liturgy
观自在如意轮菩萨瑜伽法要 觀自在如意輪菩薩瑜伽法要 103 Avalokitesvara Bodhisattva Mani Jewel Wheel Yoga Ritual Outline (Guanzizai Ruyi Lun Pusa Yujia Fa Yao)
观自在王如来 觀自在王如來 103 Lokesvararaja Tathagata
瓜州 71 Guazhou County
103 tenth heavenly stem; tenth in order
103
 1. Guangxi
 2. cassia; cinnamon
 3. Gui
鬼道 103 Hungry Ghost Realm
鬼问目连经 鬼問目連經 103 Gui Wen Mulian Jing
龟茲 龜茲 71 Kezil; Kizil; Kuqa; Kucha
龟茲国 龜茲國 71 Kezil; Kizil; Kuqa; Kucha
鬼神大将 鬼神大將 103 Spirit Commander
鬼子母经 鬼子母經 71 Guizi Mu Jing
国风 國風 71 Guofeng; Tunes from the States
过去世佛分卫经 過去世佛分衛經 71 Guoqu Shi Fo Fen Wei Jing
过去现在因果经 過去現在因果經 71 Sutra on Past and Present Causes and Effects
过去庄严劫千佛名经 過去莊嚴劫千佛名經 71 Sutra on the Names of a Thousand Buddhas from the Past Kalpa
国学 國學 103
 1. national studies; studies of Confucian classics
 2. the Imperial College
 3. Kokugaku
海八德经 海八德經 72 Sutra on the Eight Good Qualities of the Sea; Hai Ba De Jing
海龙王经 海龍王經 104 sāgaranāgarājaparipṛcchā; Hai Long Wang Jing
海东 海東 104 Haidong
海南 72 Hainan
海州 104 Haizhou
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
汉代 漢代 72 Han Dynasty
汉地 漢地 72 territory of the Han dynasty; homeland of the Han people
含光 104 Han Guang
汉桓 漢桓 72 Emperor Huan of Han
汉灵帝 漢靈帝 72 Emperor Ling of Han
汉明帝 漢明帝 72 Emperor Ming of Han
汉室 漢室 104 House of Han
汉书 漢書 72 Book of Han; History of the Former Han Dynasty; Han Shu
汉献帝 漢獻帝 72 Emperor Xian of Han
汉川 漢川 104 Hanchuan
翰林 104 Hanlin
翰林院 72 Imperial Hanlin Academy
汉文 漢文 72 written Chinese language
合部金光明经 合部金光明經 104 He Bu Jin Guangming Jing
贺知章 賀知章 72 He Zhizhang
和帝 和帝 104 Emperor He of Southern Qi
黑氏梵志经 黑氏梵志經 104 Hei Shi Fanzhi Jing
河间 河間 72 Hejian
诃梨跋摩 訶梨跋摩 72 Harivarman
诃利帝母 訶利帝母 104 Hariti
河南府 72 Hennan Provincial Capital
河内 河內 104
 1. Hanoi
 2. Henei
恒安 72 Heng An
恒水 恆水 72 Ganges River
恒水经 恒水經 104 Sutra Spoken on the River Ganges; Heng Shui Jing
恒河 恆河 104
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
恒河上优婆夷会 恒河上優婆夷會 72 Gaṅgottaraparipṛcchā; Shanshun Pusa Hui
恒伽 104 Ganges River
河西 72 Hexi
河中 104 Hezhong
弘充 72 Hong Chong
弘道广显三昧经 弘道廣顯三昧經 104 Anavataptanāgarājaparipṛcchāsūtra; Hong Dao Guang Xian Sanmei Jing
弘明集 72 Hongming Ji; Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism
弘始 104 Hong Shi
弘道 104
 1. Hongdao
 2. Propagation of the Way
弘福寺 72 Hongfu Temple
鸿胪寺 鴻臚寺 104 State Ceremonial Bureau; Hong Lu Si
弘农 弘農 104 Hongnong prefecture
后汉 後漢 72
 1. Later Han
 2. Later Han
后梁 後梁 72 Later Liang
后秦 後秦 72 Later Qin
后堂 後堂 104 Associate Instructor
后周 後周 72 Later Zhou
后出阿弥陀佛偈 後出阿彌陀佛偈 104 Hou Chu Emituo Fo Ji
护净经 護淨經 104 Hu Jing Jing
护命法门神呪经 護命法門神呪經 104 Sumukhanāmadhāraṇīsūtra; Hu Ming Famen Shen Zhou Jing
护诸童子陀罗尼经 護諸童子陀羅尼經 104 Protection of Children Dharani Sutra; Hu Zhu Tongzi Tuoluoni Jing
华积陀罗尼神呪经 華積陀羅尼神呪經 104 Puṣpakūṭadhāraṇīsūtra; Hua Ji Tuoluoni Shen Zhou Jing
华手经 華手經 72 Kuśalamūlasamparigraha; Hua Shou Jing
华严菩萨 華嚴菩薩 104 Flower Garland Bodhisattva
化德 104 Huade
化地部 104 Mahīśāsaka
104 Huai River
怀感 懷感 72 Huai Gan
怀素 懷素 72 Huai Su
淮安 72 Huai'an
华林 華林 104 Hualinbu
华林园 華林園 72 Hualin gardens
104 Huan river
皇太子 72 Crown Prince
皇天 104 Emperor of Heaven
皇甫 104 Huangfu
黄巾 黃巾 104 Yellow Turbans
黄门 黃門 72 Huangmen
黄泉 黃泉 104 Yellow Springs
皇始 104 Huangshi reign
黄武 黃武 104 Huangwu reign
幻士仁贤经 幻士仁賢經 104 Sutra on the Magician Bhadra; Huan Shi Ren Xian Jing
华氏城 華氏城 72 Pāṭaliputra; Pāṭaliputta; Pāṭaligāma
华严 華嚴 72 Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
华严经 華嚴經 72
 1. Avatamsaka Sutra
 2. Avatamsaka Sutra; Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
华严入法界四十二字观门 華嚴入法界四十二字觀門 104 Method of Meditation on the Forty-two Letters of the Gaṇdhayūha Chapter of the Avataṃsaka Sūtra
华严寺 華嚴寺 104
 1. Hua Yan Temple
 2. Hwaeomsa
护法菩萨 護法菩薩 104 Dharmapāla
慧超 72
 1. Hui Chao
 2. Hyecho
秽迹金刚说神通大满陀罗尼法术灵要门 穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門 104 Ucchuṣma Teaches the Supernatural Powers of Dharani Magic; Hui Ji Jingang Shuo Shentong Da Man Tuoluoni Fa Shu Ling Yao Men
惠简 惠簡 104 Hui Jian
慧简 慧簡 72 Hui Jian
慧静 慧靜 72 Hui Jing
慧净 慧淨 72 Hui Jing
慧景 72 Hui Jing
慧觉 慧覺 72 Hui Jue
慧立 72 Hui Li
慧日 104
 1. to have illuminating wisdom like the Buddha
 2. Huiri
 3. Huiri
慧叡 72 Hui Rui
慧上菩萨问大善权经 慧上菩薩問大善權經 104 Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā; Hui Shang Pusa Wen Da Shan Quan Jing
慧严 慧嚴 72 Hui Yan
慧义 慧義 72 Hui Yi
慧印 72 Hui Yin
慧印三昧经 慧印三昧經 104 Tathāgatajñānamudrā; Hui Yin Sanmei Jing
惠英 72 Hui Ying
慧应 慧應 72 Hui Ying
慧月 72 Hui Yue
慧沼 72 Hui Zhao
迴诤论 迴諍論 104 Vigrahavyāvartanī; Hui Zhenglun
慧智 104 Hui Zhi
会昌 會昌 104 Huichang
慧聪 慧聰 104 Hyechong; Esō
慧达 慧達 72 Huida
慧观 慧觀 104
 1. Hyegwan
 2. Hui Guan
秽迹金刚 穢跡金剛 104 Ucchusma
慧皎 72 Hui Jiao
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
会理 會理 104 Huili
会宁 會寧 104 Huining
慧嵬 104 Huiwei
慧远 慧遠 72
 1. Jingying Huiyuan
 2. Hui Yuan
火天 104 Agni
火头金刚 火頭金剛 104 Ucchusma
虎丘 104 Huqiu
千手千眼观世音菩萨 千手千眼觀世音菩薩 105 Thousand Hand Thousand Eye Avalokitesvara Bodhisattva
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
集古今佛道论衡 集古今佛道論衡 74 Ji Gu Jin Fodao Lun Heng
集量论 集量論 106 Compendium on Valid Knowledge; Pramāṇasamuccaya
集论 集論 106 Abhidharmasamuccayavyākhyā; Dasheng Apidamo Za Ji Lu
集神州三宝感通录 集神州三寶感通錄 74 Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu
寂调音所问经 寂調音所問經 106 Paramārthasaṃvṛtisatyanirdeśa; Ji Tiao Yin Suo Wen Jing
集一切福德三昧经 集一切福德三昧經 106 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Ji Yiqie Fu De Sanmei Jing)
寂照神变三摩地经 寂照神變三摩地經 106 Praśāntaviniścayaprātihāryasamādhisūtra; Ji Zhao Shenbian Sanmodi Jing
济诸方等学经 濟諸方等學經 74 Sarvavaidalyasaṃgraha; Ji Zhu Fangdeng Xue Jing
集诸经礼忏仪 集諸經禮懺儀 74 Ji Zhu Jing Li Chan Yi
贾耽 賈耽 74 Jia Dan
迦丁比丘说当来变经 迦丁比丘說當來變經 106 Jia Ding Biqiu Shuo Dang Lai Bian Jing
伽梵达摩 伽梵達摩 106 Bhagavat-dharma
伽耶山顶经 伽耶山頂經 106 The Sutra Taught on Gaya Mountain; Jia Ye Shanding Jing
迦毕试国 迦畢試國 106 Kāpiśī
迦臂施国 迦臂施國 106 Kāpiśī
迦多衍尼子 106 Katyāyanīputra
嘉禾 106
 1. an excellent crop
 2. Jiahe [reign]
 3. Jiahe [county]
迦兰陀竹林 迦蘭陀竹林 106 Karanda Bamboo Garden; Karanda Venuvana
迦兰陀竹园 迦蘭陀竹園 106 Karanda Bamboo Garden; Karanda Venuvana
迦留陀伽 106 Kalodaka; Kālodaka
迦留陀夷 106 Kalodayin; Kālodāyin; Kaludayin
集安 106 Ji'an
渐備一切智德经 漸備一切智德經 74 Daśabhūmikasūtra; Jian Bei Yiqie Zhi De Jing
坚慧菩萨 堅慧菩薩 106 Sthiramati
谏王经 諫王經 106 Rājāvavādaka; Jian Wang Jing
建文 106 Emperor Jian Wen
坚意经 堅意經 106 Jian Yi Jing
坚意菩萨 堅意菩薩 106 sāramati
箭喻经 箭喻經 74 Sutra on the Parable of the Arrow; Cūlamāluṅkyasutta; Cula-Malunkyovada Sutta
见正经 見正經 106 Jian Zhengjing
建安 106 Jianan
建初寺 74 Jianchu Temple
建德 106 Jiande
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
畺良耶舍 106 Kālayaśas
降三世 106 Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya
江陵 74
 1. Jiangling
 2. Gangneung
江南 74
 1. Jiangnan
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
坚固女经 堅固女經 106 Jiangu Nu Jing
江右 106 Jiangyou
江州 106
 1. Jiangzhou
 2. Jiuzhou
江左 106 Jiangzuo
建和 106 Jianhe
建康 106 Jiankang
建宁 建寧 106 Jianning
建武 106 Jianwu reign
建兴 建興 106 Jianxing reign
建邺 建鄴 106
 1. Jianye
 2. Jianye District
建业 建業 106 Jianye
建义 建義 106 Jianyi reign
建元 106
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
 3. Jian Yuan reign
建元寺 106 Jianyuan Temple
建中 106 Jianzhong
交城县 交城縣 106 Jiaocheng county
憍陈如 憍陳如 106 Kaundinya
教王 106 Pope
交阯 106 Jiaozhi
交州 74 Jiaozhou
迦毘罗 迦毘羅 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
迦毘罗城 迦毘羅城 74 Kapilavastu; Kapilavatthu
迦毗罗论 迦毘羅論 106 Commentary on the Sāṃkhya Verses
迦毗罗仙人 迦毘羅仙人 106 Kapila
嘉平 106
 1. the twelfth month
 2. Jiaping reign
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦湿弥罗国 迦濕彌羅國 106 Kaśmīra
迦维罗卫 迦維羅衛 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
甲午 106 thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
嘉祥寺 106 Jiaxiang Temple
甲戌 74 eleventh year A11 of the 60 year cycle
迦叶赴佛般涅槃经 迦葉赴佛般涅槃經 106 Jiaye Fu Fo Banniepan Jing
迦叶结经 迦葉結經 106 Jiaye Jie Jing
迦叶禁戒经 迦葉禁戒經 106 Jiaye Jinjie Jing
迦叶摩腾 迦葉摩騰 106 Kāśyapa-mātaṅga; Kasyapa Matanga
伽耶山 106 Gayā
迦旃延 106 Mahakatyayana; Katyayana
迦旃延子 106 Katyāyanīputra
罽賓 106 Kashmir
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
罽賓三藏瞿昙僧伽提婆 罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 106 Gautama Saṅghadeva; Saṃghadeva; Sajghadeva
笈多 106 Gupta
戒本 106 Prātimokṣasūtra; Sutra on the Code
戒德香经 戒德香經 74 Jie De Xiang Jing; Gandha
解梵志阿拔经 解梵志阿拔經 106 Sutra on the Liberation of the Brahmin Āmraṣṭha
解节经 解節經 106 Sandhīnirmocanasūtra; Jie Jie Jing
戒经 戒經 106 Sila Sūtra
解卷论 解捲論 106 Hastavālaprakaraṇa; Jie Juan Lun
解深密经 解深密經 74
 1. Sandhīnirmocanasūtra; Jie Shen Mi Jing
 2. Sandhinir Mokcana Vyuha Sutra; Wisdom of Buddha
戒坛 戒壇 106
 1. Precept Altar
 2. ordination platform
劫比他国 劫比他國 106 Kapitha
节度使 節度使 106 military commissioner; jiedushi
戒日 106 Harsha
戒日王 106 King Harsha
戒贤 戒賢 106 Śīlabhadra
给孤独园 給孤獨園 106 Anathapindada’s park; Anathapimdasya arama
己亥 74 Jihai year; thirty sixth year
吉迦夜 106 Kinkara; Kekaya
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋朝 晉朝 106 Jin Dynasty
晋成帝 晉成帝 106 Emperor Cheng of Jin
净除罪盖娱乐佛法经 淨除罪蓋娛樂佛法經 106 Suffering in the Five Realms
近东 近東 106 Near East
净饭王 淨飯王 106 Shuddhodana; Suddhodana
金光明最胜王经 金光明最勝王經 106
 1. Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra; Sutra of Supreme Golden Light; Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing
 2. Golden Light Sutra; Suvarnaprabhasa-sutra
金光明经 金光明經 74
 1. Suvarnabhasottama Sutra (the Sutra of Golden Light)
 2. Suvarṇaprabhāsauttamarāja [sūtra]; Golden Light [Sūtra]
 3. Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra; Golden Light Sūtra
晋国 晉國 106 state of Jin
晋怀帝 晉懷帝 106 Emperor Huai of Jin
晋惠 晉惠 106 Emperor Hui of Jin
晋惠帝 晉惠帝 106 Emperor Hui of Jin
晋简文帝 晉簡文帝 106 Emperor Jianwen of Jin
净居天子会 淨居天子會 106 Svapnanirdeśasūtra; Jing Ju Tian Zi Hui
靖迈 靖邁 106 Jing Mai
金七十论 金七十論 106 Commentary on Samkhya Karika
静泰 靜泰 106 Jing Tai
晋太康 晉太康 106 Taikang reign
晋文 晉文 106 Wen of Jin
晋武帝 晉武帝 106 Emperor Wu of Jin
晋孝武帝 晉孝武帝 106 Emperor Xiaowu of Jin
净信童女会 淨信童女會 106 Dārikāvimalaśraddhāparipṛcchā; Yi Shi Hui
进学经 進學經 106 Jin Xue Jing
净业障经 淨業障經 106 Karmāvaraṇaviśuddhisūtra; Jing Yezhang Jing
净意菩萨 淨意菩薩 106 Śuddhamati
晋安 晉安 106 Jin'an
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
晋代 晉代 106 Jin Dynasty
经部 經部 106 Sautrāntika; Sautrantika
景净 景淨 74 Jing Jing
经律异相 經律異相 106 Different Aspects of the Sutras and Vinaya
金刚般若波罗蜜多经 金剛般若波羅蜜多經 106 Prajnaparamita Diamond Sūtra; Diamond Sūtra
金刚般若波罗蜜经论 金剛般若波羅蜜經論 106 Vajracchedika-prajbaparamitopadewa; Treatise on the Diamond Sūtra
金刚般若经 金剛般若經 106 Prajnaparamita Diamond Sutra; Prajñāpāramitā Diamond Sūtra; Diamond Sutra; Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
金刚般若论 金剛般若論 106 Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtraśāstra
金刚般若波罗蜜经 金剛般若波羅蜜經 74 Prajnaparamita Diamond Sutra; Prajñāpāramitā Diamond Sūtra; Diamond Sutra; Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
金刚般若波罗蜜经破取着不坏假名论 金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論 106 Jingang Boreboluomi Jing Po Qu Zhe Bu Huai Jia Ming Lun
金刚场陀罗尼经 金剛場陀羅尼經 106 Sutra of the Adamantine Platform; Jingang Chang Tuoluoni Jing
金刚顶 金剛頂 106 Vajra Pinnacle
金刚顶超胜三界经说文殊五字真言胜相 金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相 106 Trailokyavijayamahākalparājā; Jingang Ding Chao Sheng San Jie Jing Shuo Wen Shu Wu Zi Zhenyan Sheng Xiang
金刚顶经 金剛頂經 106 Vajra Crown Tantra; Vajraśekharasūtra
金刚顶经多罗菩萨念诵法 金剛頂經多羅菩薩念誦法 106 Vajra Crown Tantra Tara Bodhisattva Liturgy (Jingang Ding Jing Duoluo Pusa Niansong Fa)
金刚顶经观自在王如来修行法 金剛頂經觀自在王如來修行法 106 Vajra Pinnacle Sutra Lokesvararaja Tathagata Practice Ritual; Jingang Ding Jing Guanzizai Wang Rulai Xiuxing Fa
金刚顶经曼殊室利菩萨五字心陀罗尼品 金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品 106 Vajra Crown Tantra Manjusri Bodhisattva Heart Dharani; Jingang Ding Jing Manshushili Pusa Wu Zi Xin Tuoluoni Pin
金刚顶胜初瑜伽普贤菩萨念诵法 金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法 106 Vajra Pinnacle Superior Yogao Samantabhadra Bodhisattva Liturgy; Jingang Ding Sheng Chu Yujia Puxian Pusa Niansong Fa
金刚顶瑜伽降三世成就极深密门 金剛頂瑜伽降三世成就極深密門 106 Vajraśekhara-yoga's Very Highest and Secret Methods of Trailokyavijaya Siddhi; Jingang Ding Yujia Jiang San Shi Chengjiu Ji Shen Mi Men
金刚顶瑜伽金刚萨埵五秘密修行念诵仪轨 金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌 106 Ritual Procedures for the Practices and Chants of the Five Esoterica of Vajrasattva of the Yoga of the Adamantine Pinnacle; Jingang Ding Yujia Jingang Saduo Wu Mimi Xiuxing Niansong Yi Gui
金刚顶瑜伽念珠经 金剛頂瑜伽念珠經 106 Jingang Ding Yujia Nian Zhu Jing
金刚顶瑜伽三十七尊礼 金剛頂瑜伽三十七尊禮 106 Jingang Ding Yujia San Shi Qi Zun Li; Vajra Crown Yoga and Thirty Seven Deities Ritual
金刚顶瑜伽真实大教王经 金剛頂瑜伽真實大教王經 106 The Adamantine Pinnacle: Yoga of Truth and Scripture of the Great King of Teachings
金刚顶瑜伽中发阿耨多罗三藐三菩提心论 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論 106 Jingang Ding Yujia Zhong Fa Anouduoluo Sanmiao Sanputi Xin Lun
金刚光焰止风雨陀罗尼经 金剛光焰止風雨陀羅尼經 106 The Vajra Blazing Light Stops Rainstorms Dharani Sutra; Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚经 金剛經 74
 1. The Diamond Sutra
 2. Diamond Sutra
金刚力士 金剛力士 106 Vajrapāṇi; Vajrapani
金刚密迹 金剛密迹 106 Guhyapati
金刚秘密善门陀罗尼经 金剛祕密善門陀羅尼經 106 Sumukhanāmadhāraṇīsūtra; Jingang Mimi Shan Men Tuoluoni Jing
金刚菩萨 金剛菩薩 106 Vajrasattva
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚三昧本性清净不坏不灭经 金剛三昧本性清淨不壞不滅經 106 Jingang Sanmei Benxing Qing Jing Bu Huai Bu Mie Jing
金刚三昧经 金剛三昧經 106 Vajrasamādhi
金刚上味陀罗尼经 金剛上味陀羅尼經 106 Vajramaṇḍādhāranīsūtra; Jingang Shang Wei Tuoluoni Jing
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚寿命陀罗尼经 金剛壽命陀羅尼經 106 Vajra Longevity Dharani Sutra; Jingang Shouming Tuoluoni Jing
金刚童子 金剛童子 106 Vajrakumara
金刚仙论 金剛仙論 106 Jingang Xian Lun
金刚藏 金剛藏 106 Vajragarbha
金刚藏菩萨 金剛藏菩薩 106 Vajragarbha; Diamond Matrix
金刚智 金剛智 74
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
金刚座 金剛座 106 vajrasana; diamond throne
金刚王菩萨 金剛王菩薩 106 Hevajra
经分别 經分別 106 Suttavibhaṅga; Suttavibhanga
景福 106 Jingfu
经合 經合 106 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
经集 經集 106 Sutta Nipata; suttanipāta
殑伽河 106 Ganges River
竟陵 106 Jingling
景龙 景龍 74 Jinglong reign
净满 淨滿 106 Vairocana
景明 106 Jingming reign
景平 106 Jingping reign
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
泾阳 涇陽 74 Jingyang
景云 景雲 74 Jingyun reign
经藏 經藏 106 Collection of Discourses; Buddhist scriptures; Sūtra Piṭaka / sūtrapiṭaka
京兆 106
 1. Jingzhao; Xi'an
 2. capital municipal area
 3. Capital Region Governor
京兆尹 74
 1. Jingzhao [capital]
 2. Capital Region Governor
荆州 荊州 106
 1. Jingzhou; Ching-chou
 2. Jingzhou; Ching-chou
敬宗 106 Jingzong
金华 金華 106 Jinhua
金陵 74
 1. Jinling; Nanjing
 2. Jinling; Nanjing
金轮寺 金輪寺 106
 1. Jinlun Temple
 2. Jinlun Temple
金色王经 金色王經 106 Jinse Wang Jing; Kanakavarṇapūrvayoga
金色仙 106 Kanakamuni
晋语 晉語 106 Jin Chinese; Jin dialect
鹫峰 鷲峰 74 Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
九横经 九橫經 74 Jiu Heng Jing
救面然饿鬼陀罗尼神呪经 救面然餓鬼陀羅尼神呪經 106 Dharani that Rescued the Flaming-Mouth Hungry Ghost; Jiu Mian Ran E Gui Tuoluoni Shen Zhou Jing
九卿 106 nine ministers
九色鹿经 九色鹿經 74 Sutra of the Nine-Colored Deer
久视 久視 74 Jiu Shi reign
九译 九譯 74 Records of the Nine Interpreters
旧杂譬喻经 舊雜譬喻經 74 Older Sutra of Parables
究竟一乘宝性论 究竟一乘寶性論 106 Ratnagotravibhāga; Uttaratantra
鸠摩罗佛提 鳩摩羅佛提 106 Kumārabuddhi
鸠摩罗什 鳩摩羅什 74 Kumarajiva; Kumārajīva
酒泉 74 Jiuquan
九天 106 Ninth Heaven
九月 106
 1. September; the Ninth Month
 2. ninth lunar month; mārga-śīrṣa
九真 106 Jiuzhen [commandery]
集贤 集賢 106 Jixian
集贤院 集賢院 106 Academy of Scholarly Worthies
吉祥天女 106 Laksmi
寂志果经 寂志果經 106 Jizhiguo Jing; Sramanyaphala Sutra; The Fruits of the Contemplative Life
瞿多 106 Ju Duo
瞿答弥 瞿答彌 106 Gautami; Gotami
决定藏论 決定藏論 106 Jueding Cang Lun
决定毘尼经 決定毘尼經 106 Sutra on Judging Monastic Discipline (Jueding Pini Jing)
决定总持经 決定總持經 106 Buddakṣepana; Jueding Zong Chi Jing
崛多 106 Upagupta
觉心 覺心 106
 1. mind of enlightenment
 2. Juexin
 3. Kakushin
拘楼 拘樓 106 Kuru
拘楼孙 拘樓孫 106 Krakucchanda
巨鹿 鉅鹿 106 Julu
郡山 106 Kōriyama
郡守 106 Commandery Governor
军荼利 軍荼利 106 Kundali
沮渠 74 Juqu
沮渠京声 沮渠京聲 74 Juqu Jingsheng
拘萨罗国 拘薩羅國 106 Kośala; Kosala
俱舍论 俱舍論 74 Abhidharmakośabhāṣya; Abhidharmakośaśastra; Discourse on the Repository of Abhidharma Discussions
拘夷 74 Kezil; Kizil; Kuqa; Kucha
开皇 開皇 75
 1. Kai Huang reign
 2. Kaihuang
开皇三宝录 開皇三寶錄 75 Record of the Three Jewels throughout Successive Dynasties; Lidai San Bao Ji; Records of the Three Jewels during the Kaihuang Period; Fei Changfang's Record
开元 開元 75 Kai Yuan
开远门 開遠門 75 Kai Yuan City Gate
开远 開遠 107 Kaiyuan
开元录 開元錄 75 Kaiyuan Catalog
开元目录 開元目錄 107 Kaiyuan Catalog
开元释教录 開元釋教錄 75 Record of Buddhist Teachings Compiled During the Kaiyuan Era; Kaiyuan Catalog
康孟详 康孟詳 75 Kang Meng Xiang
康僧会 康僧會 75 Kang Seng Hui
康居国 康居國 75 Kangju
康僧铠 康僧鎧 107
 1. Saṃghavarman
 2. Saṅghavarman; Sajghavarman; Saņghavarman
康元 107 Kōgen
空宗 75 emptiness schools
崆峒 107 Kongtong
孔雀经 孔雀經 107 Peahen Sutra
孔雀明王经 孔雀明王經 107 Peacock Wisdom King Sutra
孔雀王呪经 孔雀王呪經 107
 1. Mahāmāyūrividyārājñī; Kongque Wang Zhou Jing
 2. Mahāmāyūrividyārājñī; Kongque Wang Zhou Jing
枯树经 枯樹經 107 Ku Shu Jing
苦阴经 苦陰經 75 Ku Yin Jing; Mahādukkhakāhandhasutta; Maha-dukkhakkhandha Sutta
苦阴因事经 苦陰因事經 75 Ku Yin Yin Shi Jing; Cuḷadukkhakkhandhasutta; Cula-dukkhakkhandha Sutta
会稽 會稽 75 Kuaiji Mountain
会稽郡 會稽郡 107 Kuaiji commandery
匡山 107 Kuangshan; Lushan
昆明池 75 Kunming Lake [Dian Lake]
昆山 崑山 107 Kunshan
来济 來濟 108 Lai Ji
来义 來義 108 Laiyi
赖吒和罗经 賴吒和羅經 108 Laizhaheluo Jing; Raṭṭhapālasutta
兰台 蘭臺 108
 1. Lantai; Orchid Terrace
 2. nose [face reading]
 3. Lantai [place]
老母经 老母經 108 Mahālalikāparipṛcchā; Lao Mu Jing
老母女六英经 老母女六英經 108 Mahālalikāparipṛcchā; Lao Mu Nu Liu Ying Jing
老女人经 老女人經 108 Mahālalikāparipṛcchā; Lao Nuren Jing
牢山 76 Laoshan
老子化胡经 老子化胡經 76 Conversion of the Barbarians
了本生死经 了本生死經 108 Śālistambhakasūtra; Le Bensheng Si Jing
乐想经 樂想經 76 Le Xiang Jing; Mulapariyāyasutta; Mulapariyaya Sutta
乐璎珞庄严方便品经 樂瓔珞莊嚴方便品經 108 Sirīvivartavyākaraṇa; Le Yingluo Zhuangyan Fangbian Pin Jing
勒那 108 Ratnamati
勒那摩提 108
 1. Ratnamati
 2. Ratnamati
楞严经 楞嚴經 76
 1. Suramgama Sutra
 2. Śūraṅgama Sūtra; Shurangama Sutra
楞伽 楞伽 108 Lankavatara
楞迦 108 Lanka
楞伽经 楞伽經 108 Lankavatara Sutra
楞伽阿跋多罗宝经 楞伽阿跋多羅寶經 76 Laṅkāvatāra Sūtra; Lankavatara Sutra
李百药 李百藥 76 Li Baiyao
礼忏 禮懺 108 liturgy for confession
离垢施女经 離垢施女經 108 Vimaladattāparipṛcchā (Li Gou Shi Nu Jing)
理门论 理門論 108 Nyāyamukha
理趣会 理趣會 108 Guiding Principle Assembly; Rishu Assembly
醴泉郡 76 Yecheon County
立世阿毘昙论 立世阿毘曇論 108 Li Shi Apitan Lun
离睡经 離睡經 76 Li Shui Jing; Pacalā Sutta
李无谄 李無諂 76 Li Wuchan
历遊天竺记传 歷遊天竺記傳 76 A Record of Buddhist Kingdoms; Record of the Buddhistic Kingdoms; Fa Xian's Pilgrimage to India
力庄严三昧经 力莊嚴三昧經 108 Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra; Li Zhuangyan Sanmei Jing
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
良贲 良賁 108 Liang Ben
梁朝 76 Liang Dynasty
梁代 76 Liang dynasty
梁山 76
 1. Yangsan
 2. Liangshan
梁武帝 108
 1. Emperor Wu of Liang
 2. Emperor Wu of Liang
凉州 涼州 108 Liangzhou
莲花经 蓮花經 76 The Lotus Sutra
莲华经 蓮華經 76 The Lotus Sutra
莲华面经 蓮華面經 108 Lianhua Mian Jing
疗痔病经 療痔病經 108 Arśapraśamanasūtra; Liao Zhi Bing Jing
礼部 禮部 108 Ministry of (Confucian) Rites
礼部尚书 禮部尚書 108 Director of Board of Rites
离车 離車 76 Licchavi; Lecchavi
历代三宝纪 歷代三寶紀 76 Record of the Three Jewels throughout Successive Dynasties; Lidai San Bao Ji; Records of the Three Jewels during the Kaihuang Period; Fei Changfang's Record
离垢慧菩萨所问礼佛法经 離垢慧菩薩所問禮佛法經 108 Ligou Hui Pusa Suo Wen Li Fofa Jing
利津 108 Lijin
礼经 禮經 108 Classic of Rites
临川 臨川 76 Linchuan
麟德 108 Linde
灵帝 靈帝 108 Emperor Ling [of Han]
灵山 靈山 76
 1. Spiritual Mountain
 2. Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
灵太后 靈太后 108 Empress Ling
令和 108 Reiwa, Japanese era name, corresponding to the reign
灵鹫山 靈鷲山 76
 1. Vulture Peak
 2. Ling Jiou Mountain
 3. Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
灵寿 靈壽 108 Lingshou
灵武 靈武 108 Lingwu
凌云 凌雲 108 Lingyun
临泉 臨泉 108 Linquan
理趣经 理趣經 108 Adhyardhaśatikā-prajñāpāramitā-sūtra
历山 歷山 76 Mount Li
力士移山经 力士移山經 76 Lishi Yi Shan Jing
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
六度集 108 Sutra of the Collection of the Six Perfections
六度集经 六度集經 108 Sutra of the Collection of the Six Perfections
六度无极经 六度無極經 108 Sutra of the Collection of the Six Perfections
六门教授习定论 六門教授習定論 108 Liu Men Jiaoshou Xi Ding Lun
六门陀罗尼经 六門陀羅尼經 108 Saṇmukhīdhāraṇīsūtra; Liu Men Tuoluoni Jing
六趣 108 six realms; six realms of existence; six destinies
六十二见经 六十二見經 108 Sutra of Sixty Two Views
六衰 108 six sense organs; ṣaḍ-indriya
刘向 劉向 76 Liu Xiang
六字神呪经 六字神呪經 76 Saḍakṣaravidyāmantrasūtra; Liu Zi Shen Zhou Jing
六字神呪王经 六字神呪王經 76 Saḍakṣaravidyāmantrasūtra; Liu Zi Shen Zhou Wang Jing
六字陀罗尼 六字陀羅尼 108 Mantra of Six Syllables; Om mani padme hum
六字呪王经 六字呪王經 76 Saḍakṣaravidyāmantrasūtra; Liu Zi Zhou Wang Jing
六合山寺 108 Liuheshan Temple
流摄经 流攝經 108 Sutra on Taints
六月 108
 1. June; the Sixth Month
 2. sixth lunar month; bhādra
108 Gansu
龙宫 龍宮 76 Palace of the Dragon King
龙猛 龍猛 76 Nagarjuna
龙施女经 龍施女經 108 Long Shi Nu Jing
龙施菩萨本起经 龍施菩薩本起經 108 Long Shi Pusa Benqi Jing
龙树 龍樹 108 Nāgārjuna
龙树菩萨 龍樹菩薩 76
 1. Nagarjuna
 2. Nāgārjuna
龙树菩萨传 龍樹菩薩傳 76 The Life of Nāgārjuna Bodhisattva
龙树菩萨劝诫王颂 龍樹菩薩勸誡王頌 76 Suhṛllekha; In Praise of Nagarjuna Admonishing the King
龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈 龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈 76 Suhṛllekha; Long Shu Pusa Wei Chan Tuo Jia Wang Shuofa Yao Ji
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
龙王兄弟经 龍王兄弟經 76 Nandopanandanāgarājadamanasūtra; Long Wang Xiongdi Jing
龙兴寺 龍興寺 76 Long Xing Temple
龙渊寺 龍淵寺 76
 1. Longyuan Temple
 2. Yongyeonsa; Yongyeon Temple
隆安 108 Long'an
龙光寺 龍光寺 76 Longguang Temple
龙门 龍門 108
 1. Longmen
 2. Dragon Gate
 3. a sagely person
龙沙 龍沙 108 Longsha
龙朔 龍朔 108 Longshuo
龙智 龍智 108 Nagabodhi
漏分布经 漏分布經 76 Lou Fen Bu Jing; Nibbedhika
漏尽经 漏盡經 108 All the Fermentations Sutra
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
鹿母经 鹿母經 108 Lu Mu Jing
76 Kunlun (Karakorum) mountain range
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
轮转五道罪福报应经 輪轉五道罪福報應經 108 Lunzhuan Wu Dao Zui Fu Baoying Jing
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. ra
罗什 羅什 108 Kumārajīva
罗云忍辱经 羅云忍辱經 108 Luo Yun Renru Jing
罗堕 羅墮 108 Kanakabharadraja
罗浮山 羅浮山 108 Mt Luofushan
罗睺罗 羅睺羅 108 Rahula
罗怙罗 羅怙羅 76 Rahula; the Deep Thinking Arhat
洛京 108 Luojing [Luoyang]
罗摩 羅摩 108 Rāma
罗摩伽经 羅摩伽經 108 Gaṇḍavyūhasūtra; Luomojia Jing
洛水 76 Luo River
洛阳 洛陽 76 Luoyang
罗阅城 羅閱城 76 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
罗云 羅雲 108
 1. Rahula
 2. Luoyun
 3. Rāhula
罗云经 羅云經 108 Sutra on Instructions to Rahula at Mango Stone
洛州 76 Luozhou
卢山 盧山 108 Mount Lu; Lushan
庐山 廬山 76 Mount Lu; Lushan
庐山慧远 廬山慧遠 76 Hui Yuan; Lushan Huiyuan
鹿野 108 Mṛgadāva; Deer Park
鹿野苑 76
 1. Deer Park
 2. Mṛgadāva; Deer Park
鹿苑 108 Mṛgadāva; Deer Park
卢遮那 盧遮那 108 Vairocana
略教诫经 略教誡經 108 Lue Jiao Jie Jing
吕光 呂光 76 Lu Guang
律部 76 Vinaya Piṭaka
律二十二明了论 律二十二明了論 108 Lu Ershi Er Mingliao Lun
律藏 108 Collection of Monastic Rules; Vinaya; Vinayapiṭaka; Vinaya Piṭaka
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 77 Aśvaghoṣa; Asvaghosa
马鸣菩萨传 馬鳴菩薩傳 77 The Life of Asvaghosa Bodhisattva
骂意经 罵意經 109 Ma Yi Jing
马有八态譬人经 馬有八態譬人經 77 Ma You Ba Tai Bi Ren Jing; Khaḷuṅka
马有三相经 馬有三相經 77 Ma You San Xiang Jing
慢法经 慢法經 109 Man Fa Jing
满愿子经 滿願子經 77 Man Yuan Zi Jing; Puṇṇa Sutta
满慈子 滿慈子 109 [Purna] Maitrāyaṇīputra
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
曼殊室利 109 Manjusri
曼殊室利菩萨呪藏中一字呪王经 曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經 77 Manjusri Bodhisattva, Dharma Prince Mantra Hidden in One Syylable Sutra; Manshushili Pusa Zhou Cang Zhong Yizi Zhou Wang Jing
曼殊室利童子菩萨五字瑜伽法 曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法 77 Manjusri Bodhisattva Five Syllable Yoga Ritual; Manshushili Tongzi Pusa Wu Zi Yujia Fa
曼陀罗仙 曼陀羅仙 109 Mandra; Mandrasena
77 Mao
109 the Pleiades
卯月 109 Fourth Month
孟详 孟詳 109 Kang Meng Xiang
蒙逊 蒙遜 77 Meng Sun
蒙日 109 Gaspard Monge
密迹金刚力士会 密迹金剛力士會 77 Tathāgataguhyasūtra; Mi Ji Jingang Lishi Hui
弥沙塞羯磨本 彌沙塞羯磨本 109 Mahīśāsakakarman; Mi Sha Sai Jiemo Ben
妙臂印幢陀罗尼经 妙臂印幢陀羅尼經 109 Dhvajāgrakeyūrā; Miao Bi Yin Chuang Tuoluoni Jing
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙法华经 妙法華經 109 Lotus Sutra
妙慧童女经 妙慧童女經 77 Sumatī Sūtra; Sumatidārikāparipṛcchā
妙色王因缘经 妙色王因緣經 77 Miao Se Wang Yinyuan Jing
妙德 109 Wonderful Virtue
妙法莲华 妙法蓮華 109 Lotus of the True Dharma
妙法莲华经 妙法蓮華經 77 Lotus Sutra
妙慧 77 Sumatī; Sumagadhi; Sukhamati; Sukhavati
密多罗 密多羅 109 Mitra
灭十方冥经 滅十方冥經 109 Sutra Spoken by the Buddha on Destroying the Darkness of the Four Quarters (Mie Shi Fang Ming Jing)
密迹力士 109 Guhyapati
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒成佛经 彌勒成佛經 109 Sutra on Maitreya's Descent
弥勒当来下生经 彌勒當來下生經 109 Sutra on Maitreya's Descent
弥勒佛 彌勒佛 77
 1. Maitreya
 2. Maitreya Buddha
弥勒来时经 彌勒來時經 109 The Time of Maitreya’s Coming; Mile Lai Shi Jing
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
弥勒菩萨所问本愿经 彌勒菩薩所問本願經 109 Maitreyaparipṛcchā; Mile Pusa Suo Wen Benyuan Jing
弥勒菩萨所问会 彌勒菩薩所問會 109 Maitreyaparipṛcchā; Mile Pusa Suo Wen Hui
弥勒菩萨所问经论 彌勒菩薩所問經論 109 Maitreyaparipṛcchopadeśa; Mile Pusa Suo Wen Jinglun
弥勒菩萨问八法会 彌勒菩薩問八法會 109 Maitreyaparipṛcchādharmāṣṭa; Mile Pusa Wen Ba Fa Hui
弥勒上生经 彌勒上生經 109 Maitreya Ascends to be Born in Tusita Heaven
弥勒所问经 彌勒所問經 109 Maitreyaparipṛcchā Sūtra
弥勒下生成佛经 彌勒下生成佛經 109 The Descent of Maitreya Buddha and His Enlightenment; Mile Xia Sheng Cheng Fo Jing
弥勒下生经 彌勒下生經 109 The Buddha Speaks the Sutra on the Descent of Maitreya Buddha and His Enlightenment; Mile Xia Sheng Jing
77
 1. Fujian
 2. Min dialect
 3. Min River
 4. Min tribe
77 Min
明度五十校计经 明度五十校計經 109 Ming Du Wushi Xiao Ji Jing
明河 109 Milky Way
明徽 109 Ming Hui
明佺 109 Ming Quan
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
明帝 77
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
弥沙塞部 彌沙塞部 109 Mahīśāsaka
秘书少监 祕書少監 109 Vice Director of Library
弥陀 彌陀 77
 1. Amitabha
 2. Amitābha
弥陀经 彌陀經 109 The Amitabha Sutra
弥陀山 彌陀山 109 Mitraśānta
密云 密雲 109 Miyun
摩达国王经 摩達國王經 109 Mo Da Guowang Jing
摩邓女经 摩鄧女經 109 Mātangīsūtra; Mo Deng Nu Jing
摩利支天经 摩利支天經 109 Mārīcīdhāraṇīsūtra; Mo Li Zhi Tian Jing
末利支提婆华鬘经 末利支提婆華鬘經 109 Mārīcīdhāraṇīsūtra; Molizhi Tipo Huaman Jing
末罗王经 末羅王經 109 Luo Wang Jing
魔逆经 魔逆經 109 Mañjuśrīvikurvāṇa parivarta; Mo Ni Jing
魔娆乱经 魔嬈亂經 109 Mo Rao Luan Jing
摩登伽经 摩登伽經 109 Mātangīsūtra; Modengjia Jing
摩咥里制吒 109 Mātṛceta
摩诃般若释论 摩訶般若釋論 109 Treatise on the Perfection of Great Wisdom; Dazhidu Lun; Mahāprajñāpāramitaśastra; Māhaprajñāparamitopadeśa
摩诃般若波罗蜜大明呪经 摩訶般若波羅蜜大明呪經 109 Mohe Boreboluomi Da Ming Zhou Jing
摩诃般若波罗蜜经 摩訶般若波羅蜜經 109 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines; Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitāsūtra
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩诃迦叶度贫母经 摩訶迦葉度貧母經 109 Mohe Jiaye Du Pin Mu Jing
摩诃迦叶会 摩訶迦葉會 109 Maitreyamahāsiṃhanāda; Mohe Jiaye Hui
摩诃摩耶经 摩訶摩耶經 109 Mahāmāyāsūtra (Queen Maya Sutra)
摩诃刹头经 摩訶剎頭經 109 Mohe Sha Tou Jing
摩诃般若经 摩訶般若經 109 Mahāprajñā Sūtra
摩诃目揵连 摩訶目揵連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
摩诃僧只律 摩訶僧祇律 109 Mahāsaṅghikavinaya
摩诃陀国 摩訶陀國 109 Magadha
摩诃衍 摩訶衍 77
 1. Mahayana
 2. Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
 3. Mahayana [monk]
摩诃衍宝严经 摩訶衍寶嚴經 109 Kāśyapaparivarta (Moheyan Bao Yan Jing)
摩伽陀国 摩伽陀國 77
 1. Magadha
 2. Magadha
摩竭提 109 Magadha
摩竭提国 摩竭提國 109 Magadha
摩揭陀国 摩揭陀國 109 Magadha
摩利支 109 Rishi Marichi; Marichi
末利支提婆 109 Marici
摩罗 摩羅 109 Māra
摩尼罗亶经 摩尼羅亶經 109 Maniratna Scripture; Moni Luo Dan Jing
摩腾 摩騰 109 Kasyapamatanga
牟梨曼陀罗呪经 牟梨曼陀羅呪經 109 Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī; Mou Li Mantuoluo Zhou Jing
摩醯首罗 摩醯首羅 109 Maheshvara
摩耶 109 Maya
魔怨 109 Māra
木槵子经 木槵子經 109 Mu Huan Zi Jing
木叉提婆 109 Mokṣadeva
目揵连 目揵連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
目连 目連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
目连所问经 目連所問經 109 Mulian Suo Wen Jing
目揵连经 目揵連經 109 Maudgalyāyana Sūtra
奈女 110 Āmrapālī; Ambapālī
那揭罗曷国 那揭羅曷國 78 Kingdom of Nagarahara
那烂陀 那爛陀 78 Nālandā Temple
那烂陀寺 那爛陀寺 78
 1. Nalanda Maharihara
 2. Nālandā Temple
那连提黎耶舍 那連提黎耶舍 110 Narendrayaśas
那连提耶舍 那連提耶舍 110 Narendrayaśas
那罗延 那羅延 110 Narayana
那罗延天 那羅延天 110 Narayana deva
那罗延力 那羅延力 110 Nārāyaṇabalin
南海寄归内法传 南海寄歸內法傳 78
 1. A Record of Buddhist Practices Sent Home from the Southern Sea
 2. A Record of the Buddhist Religion: As Practised in India and the Malay Archipelago; Nan Hai Ji Gui Nei Fa Zhuan
南门 南門 78 South Gate
南齐 南齐齊 78
 1. Southern Qi Dynasty
 2. Southern Qi
南天 110 Southern India
南天竺 78 Southern India
南宗 78 Southern School; Nan Zong
南岸 110 Nanan
南奔 78 Lamphun
南宫 南宮 110 Nangong
南海 110
 1. South China Sea
 2. Nanhai
 3. southern waters; Southern Ocean
 4. Nanhai [lake]
 5. Nanhai [district and county]
南海寄归 南海寄歸 110 Sojourning in the South Seas and Returning
南海郡 110 Nanhai Commandery
难经 難經 110 Yellow Emperor's Classic of Eighty-one Difficulties
南康 110 Nankang
南平 110 Nanping
南谯 南譙 110 Nanqiao
南山 110 Nanshan; Daoxuan
难提 難提 110 Nandi
难提释经 難提釋經 110 Nandi Shi Jing; Nandapravrajyāsūtra
难陀 難陀 110 Nanda
难陀龙王 難陀龍王 110 Nanda
南阳 南陽 110 Nanyang
南院 110 Nanyuan
南越 110 Nanyue
那提 110
 1. Nādikā; Nātika; Jātika
 2. nadī
那先比丘经 那先比丘經 78 Miliṇḍapañha; Questions of Miliṇḍa
内藏百宝经 內藏百寶經 110 Lokānuvartanasūtra; Nei Cang Bai Bao Jing
内明 內明 110 Adhyatmāvidyā; Inner Meaning
内身观章句经 內身觀章句經 110 Nei Shen Guan Zhang Ju Jing
内典 內典 110 Neidian; Internal Classics
内典录 內典錄 110 Internal Canonical List; Da Tang Nei Dian Lu
内经 內經 110 Neidian; Internal Classics
内史 內史 110 Censor; Administrator
能断金刚般若波罗蜜多经论释 能斷金剛般若波羅蜜多經論釋 110 Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtraśāstra; Neng Duan Jingang Banruobomi Jing Lun Shi
能断金刚般若波罗蜜多经论颂 能斷金剛般若波羅蜜多經論頌 78 Verse in praise of the Diamond Sūtra
能净一切眼疾病陀罗尼经 能淨一切眼疾病陀羅尼經 110 Cakṣurviśodhanavidyā; Neng Jing Yiqie Yan Jibing Tuoluoni Jing
尼羯磨 110 Ni Jiemo
聶承远 聶承遠 110 Nie Chengyuan
聶道真 110 Nie Dao Zhen
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
涅槃部 110 Nirvāṇa Section
泥洹经 泥洹經 110 The Nirvana Sutra
涅槃经 涅槃經 78
 1. Nirvana Sutra
 2. Nirvana Sutra
涅槃论 涅槃論 110 Nirvāṇaśāstra; Niepan Lun
尼乾子 尼乾子 110 Nirgrantha Jñātaputra; Nigaṇṭha Nātaputta
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
泥犁经 泥犁經 110 Nili Jing; bālapaṇḍitasutta
宁国 寧國 110 Ningguo
宁远 寧遠 110 Ningyuan
尼揵 110 Nirgrantha
后魏 後魏 195 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
欧阳 歐陽 197 Ouyang
槃头 槃頭 112 Bandhumā; Pāṇḍu
112
 1. Peng
 2. Peng
彭城 80 Pengcheng; City of Peng
彭祖 80 Peng Zu
毘尼母经 毘尼母經 112 Pi Ni Mu Jing
毘俱胝 112 Bhrkuti
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
毘摩罗诘 毘摩羅詰 112 Vimalakirti
毘目智仙 112 Vimokṣaprajñā; Vimoksaprajna
毘奈耶藏 112 Collection of Monastic Rules; Vinaya; Vinayapiṭaka; Vinaya Piṭaka
平昌 80 Pyeongchang
蓱沙王五愿经 蓱沙王五願經 112 Fo Shuo Ping Sha Wang Wu Yuan Jing
平乐 平樂 112 Pingle
平陆寺 平陸寺 112 Pinglu Temple; Fengcheng Temple
萍沙王 112 King Bimbisara
瓶沙王 112 King Bimbisara
平阳 平陽 80 Pingyang; Linfen
平舆 平輿 112 Pingyu
毘尼藏 112 Collection of Monastic Rules; Vinaya; Vinayapiṭaka; Vinaya Piṭaka
毘尼多流支 112 Vinītaruci
频毘娑罗王诣佛供养经 頻毘娑羅王詣佛供養經 112 Pinpi Suoluo Wang Yi Fo Gongyang Jing
频毘娑罗 頻毘娑羅 112 Bimbisara
频婆娑罗王 頻婆娑羅王 112 King Bimbisara
贫穷老公经 貧窮老公經 112
 1. Pinqiong Lao Gong Jing
 2. Pinqiong Lao Gong Jing
贫子 貧子 112 Pinzi [Hanshan]
毘婆沙 112 Vibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣa; Mahāvibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Great Exegesis of Abhidharma
毘婆娑 112 Vibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣa; Mahāvibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Great Exegesis of Abhidharma
毘沙门天王经 毘沙門天王經 112
 1. Ātānātīyasūtra; Pishamen Tian Wang Jing
 2. Aṭānāṭīyamasūtra; Pishamen Tian Wang Jing
毘沙门天王 毘沙門天王 112 Vaisravana
毘舍 112 Vaiśya
毘舍离 毘舍離 112 Vaisali; Vaissali; Vaishali; Vesālī; City of Vaisali
毘昙 毘曇 112 Abhidharma; Abhidhamma
毘耶离 毘耶離 112 Vesālī; Vaisali; Vaissali; Vaishali; City of Vaisali
毗耶娑 112 Vyasa
毘耶娑问经 毘耶娑問經 112 Vyāsaparipṛcchā; Piyesuo Wen Jing
譬喻经 譬喻經 80 Sutra of Parables
辟支佛因缘论 辟支佛因緣論 80 Pizhi Fo Yinyuan Lun
婆薮跋摩 婆藪跋摩 112 Vasuvarman
破邪论 破邪論 80 Po Xie Lun
婆蹉 112
 1. Vatsa
 2. Vatsa
破坏一切心识 破壞一切心識 112 Pohuai Yiqie Xinshi
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
婆拘罗 婆拘羅 112 Bakkula
婆利 80 Brunei
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
婆罗门避死经 婆羅門避死經 80 Poluomen Bi Si Jing
婆罗门国 婆羅門國 80 India
婆罗门子命终爱念不离经 婆羅門子命終愛念不離經 80 Boluomen Zi Ming Zhong Ai Nian Bu Li Jing; Piyajātikasutta
婆罗痆斯国 婆羅痆斯國 112 Vārānasī
婆沙 112 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Apidamo Dapiposha Lun; Vibhāṣā
婆薮开士 婆藪開士 112 Vasu
婆薮盘豆 婆藪盤豆 112 Vasubandhu
婆薮槃豆法师传 婆藪槃豆法師傳 112 Biography of Dharma Master Vasubandhu
婆素跋陀 112 Vasubhadra
婆提 112 Bhadrika; Bhaddiya
婆须蜜 婆須蜜 112 Vasumitra
普达王经 普達王經 112 Pu Da Wang Jing
普法义经 普法義經 80 Pu Fa Yi Jing; Arthavighuṣṭasūtra
普广 普廣 112 Universally Expansive [Bodhisattva]
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
仆射 僕射 80 Supervisor; Chief Administrator
普泰 80
 1. Putai reign
 2. Pu Tai
 3. Pu Tai
普曜 80 lalitavistara sūtra
普曜经 普曜經 80 Pu Yao Jing; Lalitavistara
遍智藏般若波罗蜜多心经 普遍智藏般若波羅蜜多心經 80 Pubian Zhi Cang Boreboluomiduo Xin Jing; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra
普超三昧经 普超三昧經 112 Sūtra of the Universal, Transcendent Samādhi of Mañjuśrī
普集会坛 普集會壇 112 Mandala of Universal Gathering
普门品 普門品 112
 1. Universal Gate Chapter
 2. Universal Gate Sutra
普门品经 普門品經 80 Universal Gate Sutra; Pumenping Jing
普明菩萨会 普明菩薩會 80 Kāśyapaparivarta; Puming Pusa Hui
普明王 112 King Srutasoma
菩萨本行经 菩薩本行經 80 Pusa Ben Xing Jing; Jātaka Stories of the Bodhisattva
菩萨本业经 菩薩本業經 112 Pusa Ben Ye Jing
菩萨本缘经 菩薩本緣經 112 Pusa Benyuan Jing; Jātaka stories of the Bodhisattva
菩萨藏经 菩薩藏經 112 Pūrṇaparipṛcchā; Fuluona Hui
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨见实会 菩薩見實會 112 Pitāputrasamāgamana; Pusa Jian Shi Hui
菩萨戒本 菩薩戒本 112
 1. Pusa Jie Ben
 2. Pusa Jie Ben
菩萨戒羯磨文 菩薩戒羯磨文 112 Pusa Jie Jiemo Wen
菩萨戒经 菩薩戒經 112 Sutra on Bodhisattva Stages; Bodhisattvabhūmi
菩萨内戒经 菩薩內戒經 112 Pusa Nei Jie Jing
菩萨内习六波罗蜜经 菩薩內習六波羅蜜經 112 Pusa Nei Xi Liu Boluomi Jing
菩萨念佛三昧经 菩薩念佛三昧經 112 Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi; Pusa Nian Fo Sanmei Jing
菩萨善戒经 菩薩善戒經 112
 1. Sutra on the Good Precepts of the Bodhisattvas
 2. Bodhisattvabhūmi; Pusa Shan Jie Jing
 3. Bodhisattvacāryanirdeśa; Pusa Shan Jie Jing
菩萨睒子经 菩薩睒子經 112 Pusa Shan Zi Jing; Śyāmakajātakasūtra
菩萨生地经 菩薩生地經 112 Kṣemaṅkāraparipṛcchā; Pusa Sheng Di Jing
菩萨十地 菩薩十地 112 the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi
菩萨逝经 菩薩逝經 112 Pusa Shi Jing
菩萨十住品 菩薩十住經 112 Pusa Shi Zhu Jing
菩萨十住行道品 菩薩十住行道品 112 Pusa Shi Zhu Xing Dao Jing
菩萨受斋经 菩薩受齋經 112 Bodhisattva Fasting Sutra
菩萨说梦经 菩薩說夢經 112 Svapnanirdeśasūtra; Jing Ju Tian Zi Hui
菩萨五法忏悔文 菩薩五法懺悔文 112 Pusa Wu Fa Chanhui Wen
菩萨地持经 菩薩地持經 112
 1. Sutra on Bodhisattva Stages (Bodhisattva-bhumi Sutra)
 2. Sutra on Bodhisattva Stages; Bodhisattvabhūmi; Pusa Xing Chi Jing
菩萨地持论 菩薩地持論 112 Sutra on Bodhisattva Stages; Bodhisattvabhūmi
菩萨行方便境界神通变化经 菩薩行方便境界神通變化經 112 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa; Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing
菩萨地经 菩薩地經 112 Sutra on Bodhisattva Stages; Bodhisattvabhūmi
菩萨行五十缘身经 菩薩行五十緣身經 112 Pusa Xing Wushi Yuan Shen Jing
菩萨修行经 菩薩修行經 112 Sutra on Bodhisattva Practice; Pusa Xiuxing Jing
菩萨修行四法经 菩薩修行四法經 112 Caturdharmakasūtra; Pusa Xiuxing Si Fa Jing
菩萨璎珞本业经 菩薩瓔珞本業經 112 Yingluo Sūtra
菩萨璎珞经 菩薩瓔珞經 112 Pusa Yingluo Jing
菩萨藏 菩薩藏 112 Mahāyāna canon
菩提场所说一字顶轮王经 菩提場所說一字頂輪王經 112 Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra; Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing
菩提达摩 菩提達摩 112 Bodhidharma
菩提流志 112 Bodhiruci
菩提寺 112 Wat Pho; Wat Phra Chetuphon
菩提资粮论 菩提資糧論 112 Bodhisambhāraśāstra; Puti Ziliang Lun
菩提场庄严陀罗尼经 菩提場莊嚴陀羅尼經 112 Bodhimaṇḍalalakṣālaṁkāranāmadhāraṇī; Puti Chang Zhuangyan Tuoluoni Jing
菩提流支 112 Bodhiruci
菩提留支 112 Bodhiruci
菩提耶舍 112 Bodhiyaśas
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤观经 普賢觀經 112 Samantabhadra Sutra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
蒲州 80 Puzhou; Yongji
七车经 七車經 113 Relay Chariots Sutra
七车譬喻经 七車譬喻經 113 Sutra on the Simile of the Seven Chariots
七处三观经 七處三觀經 113 Qi Chu San Guan Jing
骑都尉 騎都尉 113 Commandant of the Cavalry
七佛父母姓字经 七佛父母姓字經 113 Sutra on the Names of the Fathers and Mothers of the Seven Buddhas; Qi Fo Fumu Xing Zi Jing
七佛经 七佛經 113 Sutra of the Seven Buddhas; Saptabuddhaka
七俱胝佛母所说淮提陀罗尼经 七俱胝佛母所說准提陀羅尼經 113 The Maha-Cundi Dharani Sutra
七俱胝佛母心经 七俱胝佛母心經 113 Goddess of Seven Koṭi Buddhas Sūtra
七女经 七女經 113 Qi Nu Jing
起世因本经 起世因本經 113 Sutra on the Causes and Beginning of the World; Qi Shi Yin Ben Jing
齐书 齊書 81 History of Qi of the Southern Dynasties
齐武帝 齊武帝 113 Emperor Wu of Southern Qi
起信论 起信論 81 Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna; Dasheng Qixin Lun
耆域 113
 1. Qi Yu
 2. jīvaka
七知经 七知經 113 Seven Kinds of Knowledge; Qi Zhi Jing
七众 七眾 113 sevenfold assembly
千臂千钵曼殊室利经 千臂千鉢曼殊室利經 113 Sutra of the Thousand Hand, Thousand Bowl Manjusri
千佛因缘经 千佛因緣經 113 Sahasra-buddha-nidāna-sūtra; Qian Fo Yinyuan Jing
前凉 前涼 81 Former Liang
前秦 81 Former Qin
前世三转经 前世三轉經 81 Qian Shi San Zhuan Jing
千手千眼观世音菩萨大身呪本 千手千眼觀世音菩薩大身呪本 113 Text of the Great Body of Avalokitesvara Bodhisattva with Thousand Hands and Thousand Eyes Mantra; Qian Shou Qian Yan Guanshiyin Pusa Da Shen Zhou Ben
千手千眼观世音菩萨姥陀罗尼身经 千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經 81 Nīlakaṇṭhakasūtra; Qian Shou Qian Yan Guanshiyin Pusa Lao Tuoluoni Shen Jing
千手千眼观自在 千手千眼觀自在 113 Thousand-Hand Thousand-Eye Guanyin; Thousand-Hand Thousand-Eye Avalokiteśvara
千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神呪经 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經 113 Sutra of the Divine Dharani of the Thousand Eye, Thousand Arm Avalokitesvara Bodhisattva
千转陀罗尼观世音菩萨呪 千轉陀羅尼觀世音菩薩呪 113 Dhāraṇī of the Thousand Revolutions of Avalokiteśvara Bodhisattva
前汉 前漢 113 Former Han dynasty
千手 113 Thousand Hand [Avalokitesvara]
乾元 113 Qianyuan
乔答摩 喬答摩 113 Gautama; Gotama
七宝经 七寶經 113 Seven Treasures Sutra
乞伏 113 Qifu
乞伏秦 81 Qifu Qin
祇洹 113 Jetavana
祇洹寺 113 Zhihuan Temple
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
秦朝 81 Qin Dynasty
亲光 親光 113 Bandhuprabha
秦景 81 Qin Jing
秦始皇 81 Qin Shi Huang
秦代 81 Qin dynasty
清辩 清辯 113 Bhāviveka
清辩菩萨 清辯菩薩 113 Bhāviveka
请宾头卢法 請賓頭盧法 113 Qing Bintoulu Fa
请观世音经 請觀世音經 113 Invocation of Avalokiteśvara Sutra
清净观世音普贤陀罗尼经 清淨觀世音普賢陀羅尼經 113 Samantabhadradhāraṇīsūtra; Qing Jing Guanshiyin Puxian Tuoluoni Jing
清净经 清淨經 113 Pāsādika Sutta; Pāsādikasutta
清净毘尼方广经 清淨毘尼方廣經 113 Paramārthasaṃvṛtisatyanirdeśa; Qing Jing Pi Ni Fangguang Jing
请雨经 請雨經 113 Prayer for Rain Sutra
清河 113 Qinghe
青龙寺 青龍寺 113 Qing Long Temple
庆喜 慶喜 113 Ānanda; Ananda
青园寺 青園寺 113 Qingyuan Temple
青州 81
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
秦始皇帝 81 the First Emperor
秦州 113 Qinzhou
耆婆 113 jīvaka
奇沙 113 Shule; Kashgar
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
起世经 起世經 113 Beginning of the World; Qi Shi Jing
只树 祇樹 113 Jetavana; Prince Jetta's Grove
求欲经 求欲經 81 Qiu Yu Jing; Anaṅgaṇasutta
丘茲 81 Kezil; Kizil; Kuqa; Kucha
求那跋摩 81 Guṇaśāla
求那跋陀罗 求那跋陀羅 113 Guṇabhadra; Gunabhadra
求那毘地 81 Guṇavṛddhi; Gunavrddhi
祁县 祁縣 113 Qixian
祇园 祇園 113 Jeta Grove; Jetavana
七月 113
 1. July; the Seventh Month
 2. seventh lunar month; āśvayuja
取因假设论 取因假設論 113 Qu Yin Jiashe Lun
劝发诸王要偈 勸發諸王要偈 81 Suhṛllekha; Quan Fa Zhu Wang Yao Ji
瞿摩帝 81 Gomati Monastery
群牛譬经 群牛譬經 81 Qun Niu Pi Jing
曲女城 81 Kanyakubja
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
瞿昙般若流支 瞿曇般若流支 81 Gautama Prajñāruci
瞿昙法智 瞿曇法智 81 Gautama Dharmaprajña
瞿昙留支 瞿曇留支 81 Gautama Prajñāruci
瞿昙流支 瞿曇流支 81 Gautama Prajñāruci
瞿昙僧伽提婆 瞿曇僧伽提婆 113 Gautama Saṅghadeva; Saṃghadeva; Sajghadeva
瞿昙弥 瞿曇彌 113 Gautami; Gautamī; Gotami
瞿昙弥记果经 瞿曇彌記果經 81 Qutanmi Ji Guo Jing; Gotamī
屈支 81 Kezil; Kizil; Kuqa; Kucha
然灯佛 然燈佛 82 Dipankara Buddha
人本欲生经 人本欲生經 114 Sutra on the Conditions for Desire and Rebirth; Ren Ben Yu Sheng Jing
人乘 114 Human Vehicle
仁王般若念诵法 仁王般若念誦法 114 Ren Wang Bore Niansong Fa; Humane Kings Liturgy
仁王般若陀罗尼释 仁王般若陀羅尼釋 114 Ren Wang Bore Tuoluoni Shi; Humane Kings Dharani Liturgy
仁王护国般若波罗蜜经 仁王護國般若波羅蜜多經 114 Scripture for Humane Kings for Protection of the Country; Renwang Huguo Boreboluomi Jing
仁王护国般若波罗蜜经陀罗尼念诵仪轨 仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌 114 Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Tuoluoni Niansong Yi Gui; Scripture for Humane Kings for Protection of the Country Dharani Liturgy
仁王经 仁王經 114 Renwang Jing; Scripture for Humane Kings
仁王念诵仪轨 仁王念誦儀軌 114 Humane Kings Liturgy
仁寿 仁壽 114 Renshou
仁寿录 仁壽錄 114 Renshou Catalog
仁贤 仁賢 114 Bhadrika; Bhaddiya
日天 114 Surya; Aditya
日经 日經 114 Nikkei; Nikkei 225
日丽 日麗 82 Rili
日文 82 Japanese language
入阿毘达磨论 入阿毘達磨論 114 Abhidharmā vatāra śāstra
入大乘论 入大乘論 114 Mahāyānavatāra; Ru Dacheng Lun
入法界体性经 入法界體性經 114 Ratnakūṭasūtra / Ru Fajie Tixing Jing
乳光佛经 乳光佛經 114 Ru Guang Fojing
如幻三昧经 如幻三昧經 114 Suṣṭhitamatidevaputraparipṛcchā; Ru Huan Sanmei Jing
入楞伽经 入楞伽經 114 Laṅkāvatāra Sūtra; Lankavatara Sutra; Ru Lengjia Jing
芮芮 114 Rouran
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如来独证自誓三昧经 如來獨證自誓三昧經 82 Rulai Du Zheng Zi Shi Sanmei Jing
如来方便善巧呪经 如來方便善巧呪經 82 Saptabuddhakasūtra; Rulai Fangbian Shan Qiao Zhou Jing
如来祕密藏经 如來祕密藏經 114 Tathāgatagarbhasūtra
如来示教胜军王经 如來示教勝軍王經 82 Rājāvavādaka; Rulai Shi Jiao Sheng Jun Wang Jing
如来师子吼经 如來師子吼經 82 Siṃhanādikasūtra; Rulai Shizi Hou Jing
如来兴显经 如來興顯經 82 Tathāgatotpattisambhavanirdeśasūtra; Rulai Xing Xian Jing
如来智印经 如來智印經 82 Tathāgatajñānamudrā; Rulai Zhi Yin Jing
如来庄严智慧光明入一切佛境界经 如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經 82 Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānalokālaṃkārasūtra (Rulai Zhuangyan Zhihui Guangming Ru Yiqie Fo Jingjie Jing)
汝南 114 Runan
若罗严 若羅嚴 114 Ruo Luoyan
若那 114 Ruo Na
如实论 如實論 114 Tarkaśāstra; Rushi Lun
如意轮 如意輪 114 wish granting wheel
如意轮念诵法 如意輪念誦法 114 Mani Wheel Liturgy
如意轮陀罗尼经 如意輪陀羅尼經 82 Padmacintāmaṇidhāraṇīsūtra; Ruyi Lun Tuoluoni Jing
萨罗国经 薩羅國經 115 Saluo Guo Jing
三宝录 三寶錄 115 Record of the Three Jewels throughout Successive Dynasties; Lidai San Bao Ji; Records of the Three Jewels during the Kaihuang Period; Fei Changfang's Record
三法度 115 Treatise on the Three Laws
三法度论 三法度論 115 Treatise on the Three Laws
三公 115 Three Ducal Ministers; Three Excellencies
三归五戒慈心厌离功德经 三歸五戒慈心厭離功德經 115 San Gui Wu Jie Ci Xin Yanli Gongde Jing; Velāma
三国 三國 115 Three Kingdoms period
三慧经 三慧經 115 San Hui Jing
三律仪会 三律儀會 115 Trisaṃvaranirdeśasūtra; San Lu Yi Hui
三弥底部论 三彌底部論 115 San Mi Di Bu Lun
三品弟子经 三品弟子經 115 San Pin Dizi Jing
三身 115 Trikaya
三十二相经 三十二相經 115 Thirty Two Marks of Excellence Sutra
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三十五佛名礼忏文 三十五佛名禮懺文 115 Liturgy for Confession with the Names of Thirty Five Buddhas (Sanshi Wu Fo Ming Li Chan Wen)
三无性论 三無性論 115 San Wuxing Lun
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
三藏法师义净 三藏法師義淨 115 Venerable Yi Jing; Venerable Yijing
三藏法师传 三藏法師傳 115 Biography of Dharma Master San Zang
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 115 Kumārajīva
三藏沙门义净 三藏沙門義淨 115 Venerable Yi Jing; Venerable Yijing
三转法轮经 三轉法輪經 115 San Zhuan Falun Jing; Dharmacakrapravartanasūtra; Dharmacakra Pravartana Sūtra; Setting in Motion the Wheel of the Dhamma
三曼陀颰陀 115 Samantabhadra
三弥底部 三彌底部 115 Sammatiya School
三摩竭经 三摩竭經 115 Sanmojie Jing; Sumāgadhāvadānasūtra
三水 115 Sanshui
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
萨婆多 薩婆多 115 Sarvāstivāda
萨婆多部毘尼摩得勒伽 薩婆多部毘尼摩得勒伽 83 Sarvāstivādavinayamātṛkā; Sapoduo Bu Pi Ni Mo De Lei Jia
萨婆多毘尼毘婆沙 薩婆多毘尼毘婆沙 83 Sarvāstivādavinayavibhāṣā; Sarvastivadavinayavibhasa
萨昙分陀利经 薩曇分陀利經 115 The Lotus Sutra; Satanfentuoli Jing
萨陀波崙菩萨 薩陀波崙菩薩 115 Sadāprarudita Bodhisattva
僧弼 僧弼 115 Seng Bi
僧慧 115
 1. Seng Hui
 2. Seng Hui
 3. Senghui
僧会 僧會 115 Kang Seng Hui
僧羯磨 115 Dharmaguptabhikṣukarman; Seng Jiemo
僧景 115 Seng Jing
僧朗 115 Seng Lang
僧璩 115 Seng Qu
僧绍 僧紹 115 Seng Shao
僧详 僧詳 115 Seng Xiang
僧祐 115 Seng You
僧护 僧護 115 Senghu
僧伽跋陀罗 僧伽跋陀羅 115 Saṅghabhadra
僧伽罗刹所集经 僧伽羅剎所集經 115 Sengjia Luocha Suo Ji Jing
僧伽跋澄 115 Sajghabhūti
僧伽跋摩 115
 1. Saṃghavarman
 2. Saṅghavarman; Sajghavarman
僧伽罗 僧伽羅 115 Simhala; Siṃhala
僧伽婆罗 僧伽婆羅 115 Saṅghabhara; Sajghavarman; Savghapāla
僧伽提婆 115 Saṅghadeva; Saṃghadeva; Sajghadeva
僧伽吒经 僧伽吒經 115 Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya; Sanghata Sutra
僧那 115 Sengna
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
僧佉 115 Samkhya
僧佉论 僧佉論 115 Commentary on Samkhya Karika
僧叡 僧叡 115 Sengrui
沙曷比丘功德经 沙曷比丘功德經 115 Fo Shuo Sha He Biqiu Gongde Jing
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
沙勒 115 Shule; Kashgar
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
沙弥罗经 沙彌羅經 115 Shami Luo Jing
沙弥十戒法并威仪 沙彌十戒法并威儀 115 Shami Shi Jie Fa Bing Weiyi
沙弥威仪 沙彌威儀 115 Shami Weiyi
沙弥尼戒经 沙彌尼戒經 115 Shamini Jie Jing
沙弥尼离戒文 沙彌尼離戒文 115 Shamini Li Jie Wen
83 Shan
善恭敬经 善恭敬經 115 Shan Gongjing Jing
善见律毘婆沙 善見律毘婆沙 115 Samantapāsādikā; Shan Jian Lu Pi Po Sha
山经 山經 115 Shan Jing
善生经 善生經 115 Siṅgālovāda Sutta; Siṅgālovādasutta
善生子经 善生子經 115 Śṛgālavāda Sūtra
善思童子经 善思童子經 115 Vimalakīrtinirdeśasūtra; Shan Si Tongzi Jing
善无畏 善無畏 83 Subhakarasimha
善夜经 善夜經 115 Bhadrakārātrīsūtra; Shan Ye Jing
睒子经 睒子經 83 Shan Zi Jing
善臂 83 Subāhu
善臂菩萨会 善臂菩薩會 83 Subāhuparipṛcchā; Shanbi Pusa Hui
善财 善財 83
 1. Sudhana
 2. Sudhana
山城 115 Shancheng
善德天子会 善德天子會 83 Acintyabuddhaviṣayānirdeśa; Shande Hui
山东 山東 115 Shandong
善法方便陀罗尼经 善法方便陀羅尼經 115 Sumukhanāmadhāraṇīsūtra; Shanfa Fangbian Tuoluoni Jing
商主天子所问经 商主天子所問經 115 Shang Zhu Tianzi Suo Wen Jing
上党 上黨 115 Shangdang
上帝 83
 1. God
 2. Lord on High
上都 115 Shangdu; Xanadu; Shangtu; Chandu; Xandu; Kemenfu; Kaipingfu
上官 115 high-ranking official; superior
商羯罗主 商羯羅主 115 Samkarasvamin; śamkarasvāmin
上林 115 Shanglin
上虞 83 Shangyu
上元 115
 1. Shangyuan
 2. Shangyuan
 3. Shangyuan festival; Lantern festival
上座部 115
 1. Theravāda
 2. Sthaviranikāya
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
山上 115 Shanshang
善生 115 Sīgāla
善顺菩萨会 善順菩薩會 83 Surataparipṛcchā; Shanshun Pusa Hui
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
山形 115 Yamagata
善住意天子会 善住意天子會 83 Suṣṭhitamatidevaputraparipṛcchā; Shanzhuyi Tianzi Hui
少林寺 83 Shaolin Temple
韶州 115 Shaozhou
沙州 115 Shazhou; Dunhuang
摄大乘论 攝大乘論 115
 1. Mahāyānasaṅgraha; She Dacheng Lun
 2. Mahāyānasaṅgraha; She Dacheng Lun
摄大乘论本 攝大乘論本 115 Mahāyānasaṅgraha; She Dacheng Lun Ben
摄大乘论释 攝大乘論釋 115
 1. Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya; She Dacheng Lun Shi; The Explanation of the Treatise on the Summary of Mahayana Doctrine
 2. Mahāyānasaṅgrahabhāṣya; She Dacheng Lun Shi
 3. Mahāyānasaṅgrahopanibandhana; She Dacheng Lun Shi
摄大乘论释论 攝大乘論釋論 115 Mahāyānasaṅgrahabhāṣya; She Dacheng Lun Shi Lun
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
舍利弗阿毘昙 舍利弗阿毘曇 115 Sariputra Abhidharma; Śāriputrā Abhidharma
舍利弗阿毘昙论 舍利弗阿毘曇論 115 Sariputra Abhidharma; Śāriputrā Abhidharma
舍利弗悔过经 舍利弗悔過經 115 Triskandhaka; Shelifu Huiguo Jing
舍利弗陀罗尼经 舍利弗陀羅尼經 115 Anantamukhasādhakadhāraṇī; Shelifu Tuoluoni Jing
舍利弗问经 舍利弗問經 115 Śariputraparipṛcchā; Shelifu Wen Jing
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
摄论 攝論 115 Mahāyānasaṅgraha; She Dacheng Lun
摄摩腾 攝摩騰 115 Kasyapamatanga
神变经 神變經 115 Vairocana Sutra
身观经 身觀經 115 Shen Guan Jing
深密解脱经 深密解脫經 115 Sandhīnirmocanasūtra; Shen Mi Jietuo Jing
神清 115 Shen Qing
申日儿本经 申日兒本經 115 Candraprabhakumāra; Shen Ri Er Ben Jing
申日经 申日經 115 Candraprabhakumāra; Shen Ri Jing
什深大迴向经 甚深大迴向經 115 Shen Shen Da Huixiang Jing
神泰 115 Shen Tai
什希有经 甚希有經 115 Adbhutadharmaparyāyasūtra; Shen Xiyou Jing
阇那崛多 闍那崛多 115 Jñānagupta; Jnanagupta
阇那耶舍 闍那耶舍 115 Jñānayaśas; Jnanayasas
身毒 115 the Indian subcontinent
胜幢臂印经 勝幢臂印經 115 Dhvajāgrakeyūrā
胜幢臂印陀罗尼经 勝幢臂印陀羅尼經 115 Dhvajāgrakeyūrā; Sheng Chuang Bi Yin Tuoluoni Jing
圣道经 聖道經 115 Discourse on the Sacred Way
圣法印经 聖法印經 115 Foshuo Sheng Fa Yin Jing
圣迦抳忿怒金刚童子菩萨成就仪轨经 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經 115 Wrathful Vajrakumara bodhisattva Attainment Ritual; Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing
生经 生經 115 Jātaka Stories
圣历 聖曆 83 Sheng Li reign
胜鬘经 勝鬘經 115 Srimala Sutra; Śrīmālādevī Siṃhanāda Sūtra; Sutra on the Lion’s Roar of Srimala
圣善住意天子所问经 聖善住意天子所問經 115 Suṣṭhitamatidevaputraparipṛcchā (Sheng Shan Zhu Yi Tianzi Suo Wen Jing)
胜思惟梵天所问经 勝思惟梵天所問經 115 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā; Sheng Siwei Fantian Suo Wen Jing
胜思惟梵天所问经论 勝思惟梵天所問經論 115 Viśesacintabrahmaparipṛcchāśāstra; Sheng Siwei Fantian Suo Wen Jing Lun
圣天 聖天 115
 1. Shōden
 2. Āryadeva
圣天菩萨 聖天菩薩 115 Āryadeva
胜天王般若波罗蜜经 勝天王般若波羅蜜經 115 The Prajñāpāramitā Sūtra of Suvikrāntavikrāmin; Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra
圣阎曼德迦威怒王立成大神验念诵法 聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法 115 Recitation and Recollection Methods for Establishing the Great Divine Signs of the Wrathful King, the Sage Yamantaka
胜宗十句义论 勝宗十句義論 115 Vaiśeṣikadaśapadārthaśāstra; Sheng Zong Shi Ju Yi Lun
渑池 澠池 83 Mianchi
胜光王 勝光王 115 King Prasenajit
圣坚 聖堅 115 Shengjian; Shi Shengjian
胜军王 勝軍王 115 King Prasenajit
圣礼 聖禮 115 Holy sacrament; Christian rite
声论 聲論 115 Treatise on Sounds
胜鬘 勝鬘 83 Śrīmālā
胜鬘夫人 勝鬘夫人 115 Śrīmālā
胜鬘夫人会 勝鬘夫人會 115 Śrīmālādevisiṃhanāda; Shengman Furen Hui
胜鬘师子吼一乘大方便方广经 勝鬘師子吼一乘大方便方廣經 115 Srimala Sutra; Śrīmālādevīsiṃhanādasūtra
圣上 聖上 115 courtier's or minister's form of address for the current Emperor
神龟 神龜 115 Shengui reign
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻藏 聲聞藏 115 Hīnayāna canon
圣者龙树 聖者龍樹 115 Nāgārjuna
胜庄 勝莊 115 Seungjang
神龙 神龍 115 Shenlong
神州 115 China
舍卫 舍衛 115 Sravasti; Savatthi
舍卫城 舍衛城 115 Sravasti; Savatthi
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
舍卫国王梦见十事经 舍衛國王夢見十事經 115 Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing
舍卫国王十梦经 舍衛國王十夢經 115 Shewei Guo Wang Shi Meng Jing
舍夷 115 Śākya
十八地狱 十八地獄 115 The Eighteen Hells
释宝云 釋寶雲 115 Bao Yun
实叉难陀 實叉難陀 83 Śiksānanda; Siksananda
釋道安 釋道安 115 Shi Dao An
释道慧 釋道慧 115 Shi Daohui; Dao Hui
施灯功德经 施燈功德經 115 Pradīpadānīya; Shi Deng Gongde Jing
十地经论 十地經論 115 Daśabhūmikasūtraśāstra; Treatise on the Scripture of the Ten Stages
十地论 十地論 115 Daśabhūmikasūtraśāstra; Shi Di Jinglun
施饿鬼 施餓鬼 115 Hungry Ghost Offering Ceremony
施饿鬼食 施餓鬼食 115 Hungry Ghost Offering Ceremony
十二佛名神呪校量功德除障灭罪经 十二佛名神呪校量功德除障滅罪經 115 Dvādaśabuddhakasūtra; Shi Er Fo Ming Shen Zhou Xiaoliang Gongde Chu Zhang Mie Zui Jing
十二品生死经 十二品生死經 115 Shi Er Pin Shengsi Jing
十二头陀经 十二頭陀經 115 Sutra on the Twelve Ascetic Practices; Shi Er Toutuo Jing
十二因缘论 十二因緣論 115 Pratītyasamutpādaśāstra; Shi Er Yinyuan Lun
十二遊经 十二遊經 83 Shi Er You Jing
是法非法经 是法非法經 115 Shi Fa Fei Fa Jing; Sappurisasutta
十法会 十法會 83 Daśadharmaka; Shi Fa Hui
释法显 釋法顯 115 Fa Xian
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
时非时经 時非時經 115 Shi Feishi Jing
释慧皎 釋慧皎 115 Hui Jiao
十吉祥经 十吉祥經 115 Sutra on the Names and Good Qualities of the Ten Buddhas of the Eastern Quadrant; Shi Jixiang Jing
十力经 十力經 115 Daśabalasūtra; Shi Li Jing
释论 釋論 115 Treatise on the Perfection of Great Wisdom; Dazhidu Lun; Mahāprajñāpāramitaśastra; Māhaprajñāparamitopadeśa
十门辩惑论 十門辯惑論 83 Shi Men Bian Huo Lun
十七地论 十七地論 83 Yogācārabhūmiśāstra; Discourse on the Stages of Yogic Practice
世亲 世親 115 Vasubandhu
世亲菩萨 世親菩薩 115 Vasubandhu
十善业道经 十善業道經 83 The Ten Wholesome Ways of Actions Sutra
十上经 十上經 83 Dasuttara Sutta; Dasuttarasutta
释圣坚 釋聖堅 115 Shengjian; Shi Shengjian
释氏 釋氏 115 Sakya clan
食施获五福报经 食施獲五福報經 83 Shi Shi Huo Wu Fu Bao Jing
十诵比丘尼波罗提木叉戒本 十誦比丘尼波羅提木叉戒本 115 SarvāstivādaBhikṣunīprātimokṣasūtra; Shi Song Biqiuni Boluo Ti Mu Cha Jie Ben
十诵羯磨比丘要用 十誦羯磨比丘要用 115 Shi Song Jiemo Biqiu Yao Yong
十诵律 十誦律 83 Sarvāstivādavinaya
释昙无竭 釋曇無竭 115 Dharmodgata
逝童子经 逝童子經 115 Shi Tongzi Jing
十行 115 the ten activities
世友 115 Vasumitra
师远 師遠 115 Shi Yuan
释智 釋智 115 Shi Zhi
十支居士八城人经 十支居士八城人經 83 Shi Zhi Jushi Ba Cheng Ren Jing; Aṭṭhakanagarasutta
时众 時眾 115 present company
十住 115
 1. ten abodes
 2. the ten Stages in bodhisattva wisdom
世主 115 Lord of the world; Brahmā
十住经 十住經 83 Daśabhūmikasūtra; Shi Zhu Jing
十住毘婆沙论 十住毘婆沙論 115 Shi Zhu Pi Po Sha Lun
释尊 釋尊 115 Sakyamuni Buddha
十二门论 十二門論 115 Twelve Gate Treatise
十八部论 十八部論 83 Aṣṭa daśa nikāya śāstra
十八空论 十八空論 115 Aṣṭadaśa śūnyatā śāstra
十八泥犁经 十八泥犁經 115 Aṣṭadaśa nāraka sūtra
石城 115 Shicheng
十二月 115
 1. December; the Twelfth Month
 2. twelfth lunar month; phālguna
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦称 釋迦稱 115 Śakyakīrti
释迦方志 釋迦方志 115 Shijia Fangzhi
释迦佛 釋迦佛 83 Sakyamuni Buddha; Shakyamuni Buddha
释迦谱 釋迦譜 83
 1. Genealogy of the Sakya Clan
 2. Genealogy of the Sakya Clan
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
尸迦罗越 尸迦羅越 115 Sīgāla
尸迦罗越六方礼经 尸迦羅越六方禮經 115 Sīgāla Pays Homage to the Six Directions
尸迦罗越六向拜经 尸迦羅越六向拜經 115 Sīgāla Pays Homage to the Six Directions
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间经 世間經 115 Loka Sutra
石涧寺 石澗寺 83 Shijian Temple; Dongshan Temple
释教 釋教 115 Buddhism
释迦文 釋迦文 115 Sakyamuni Buddha
释迦文佛 釋迦文佛 115 Sakyamuni Buddha
石勒 115 Shi Le
石留寺 115 Shiliu Temple
室罗筏 室羅筏 115 Sravasti
石门 石門 115 Shimen; Shihmen
时婆 時婆 115 jīvaka
十千日光三昧定 115 Shi Qian Riguang Sanmei Ding
石台 石臺 115 Shitai
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
实相般若波罗蜜经 實相般若波羅蜜經 83 Adhyardhaśatikāprajñāpāramitāsūtra
始兴 始興 115 Shixing
石羊寺 83 Shiyang Temple
十一面观世音神呪经 十一面觀世音神呪經 115 Avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇīsūtra; Shiyi Mian Guanshiyin Shen Zhou Jing
十一面观自在菩萨 十一面觀自在菩薩 115 Eleven-faced Avalokitesvara Bodhisattva
十一面神呪心经 十一面神呪心經 115 Avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇīsūtra; Shiyi Mian Shen Zhou Xinjing
十一想思念如來经 十一想思念如來經 83 Shiyi Xiang Sinian Rulai Jing; Maitrībhāvanāsūtra; Mettā Sutta
十一月 115
 1. November; the Eleventh Month
 2. eleventh lunar month; māgha
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
侍中 115 Shizhong; Palace Attendant
十住断结经 十住斷結經 115 Shi Zhu Duan Jie Jing
师子奋迅菩萨所问经 師子奮迅菩薩所問經 115 Puṣpakūṭadhāraṇīsūtra; Shizi Fen Xun Pusa Suo Wen Jing
师子国 師子國 115 Simhala; Siṃhala
师子吼经 師子吼經 115 Vuttha
师子经 師子經 115 Sīha
师子素驮娑王斷肉经 師子素馱娑王斷肉經 115 Shizi Su Duo Wang Duan Rou Jing
师子王 師子王 115 Lion King
师子贤 師子賢 115 Haribhadra
师子月佛本生经 師子月佛本生經 115 Shizi Yue Fo Ben Sheng Jing
师子庄严王菩萨请问经 師子莊嚴王菩薩請問經 115 Maṇḍalāṣṭasūtra; Shizi Zhuangyan Wang Pusa Qingwen Jing
师宗 師宗 115 Shizong
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
授幻师跋陀罗记会 授幻師跋陀羅記會 83 Bhadramāyākāraparipṛcchā; Shou Huan Shi Batuoluo Ji Hui
首楞严 首楞嚴 115 Śūraṅgama Sūtra; Shurangama Sutra
首楞严三昧经 首楞嚴三昧經 83
 1. Śuraṅgamasamādhisūtra; Shou Leng Yan Sanmei Jing
 2. Śūraṅgama Sūtra; Shurangama Sutra
受菩提心戒仪 受菩提心戒儀 115 Bodhicitta Precept Ceremony; Shou Putixin Jie Yi
受十善戒经 受十善戒經 115 Shou Shishan Jie Jing
受岁经 受歲經 83 Shou Sui Jing; Anumānasutta
手杖论 手杖論 83 Shou Zhang Lun
受者 115 The Recipient
受持七佛名号所生功德经 受持七佛名號所生功德經 115 Sutra on the Merits Produced from Reciting the Names of the Seven Buddhas; Shouchi Qi Fo Minghao Suo Sheng Gongde Jing
寿春 壽春 115 Shoucun
寿光 壽光 115 Shouguang
守护国界主陀罗尼经 守護國界主陀羅尼經 115 Protection of the Ruler of the State Dharani Sutra; Shouhu Guo Jie Zhu Tuoluoni Jing
寿山 壽山 115 Shoushan
115
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
输波迦罗 輸波迦羅 115 Śubhakarasiṃha
数经 數經 83 Shu Jing; Gaṇakamoggallāānasutta; The Discourse to Ganaka-Moggallana
数论经 數論經 115 Samkhya Pravachana Sutra
水经 水經 83 Water Classic
水沫所漂经 水沫所漂經 83 Fo Shuo Shui Mo Suo Piao Jing; Phena Sutta
水喻经 水喻經 115 Water Simile Sutra
水天 115 Varuna
83 Emperor Shun
顺权方便经 順權方便經 115 Sirīvivartavyākaraṇa; Shun Quanfangbian Jing
顺中论 順中論 115 Shun Zhong Lun
说妙法决定业障经 說妙法決定業障經 115
 1. Shuo Miao Fa Jueding Yezhang Jing
 2. Shuo Miao Fa Jueding Yezhang Jing
说无垢称经 說無垢稱經 115 Vimalakīrti Sūtra; Shuo Wugou Cheng Jing
说一切有部 說一切有部 115 Sarvastivada
说罪要行法 說罪要行法 115 Shuo Zui Yao Xing Fa
说法印 說法印 115 Dharmacakra mudra; speaking the Dharma mudra
数人 數人 115 Sarvāstivāda
树提伽经 樹提伽經 115 Jyotiṣka; Shuti Jia Jing
四辈经 四輩經 115 Si Bei Jing
四不可得经 四不可得經 115 Si Bu Ke De Jing
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四谛经 四諦經 83 Si Di Jing; Catuḥsatyasūtra; Saccavibhaṅgasutta
四谛论 四諦論 115 Catuḥsatyaśāstra; Si Di Lun
四分比丘尼戒本 115 Si Fen Biqiuni Jie Ben
四分比丘尼羯磨法 115 Dharmaguptabhikṣuṇīkarman; Si Fen Biqiuni Jiemo Fa
四分律 83
 1. Four Part Vinaya
 2. Dharmaguputakavinaya; Four Part Vinaya
四分律删补随机羯磨 四分律刪補隨機羯磨 83 Si Fen Lu Shan Bu Suiji Jiemo
四分僧戒本 115 Si Fen Seng Jie Ben
私呵昧经 私呵昧經 115 Si He Mei Jing
思经 思經 115 Si Jing
四泥犁经 四泥犁經 83 Si Nili Jing
四品学法经 四品學法經 115 Si Pin Xue Fa Jing
四人出现世间经 四人出現世間經 83 Si Ren Chuxian Shijian Jing; Puggalā
四十二章经 四十二章經 83 The Sūtra of Forty-Two Sections
四天王寺 115 Shitennō-ji
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王经 四天王經 83 Mañjuśrīvikurvāṇa parivarta; Si Tianwang Jing
四童子三昧经 四童子三昧經 115 Caturdārakasamādhisūtra; Si Tongzi Sanmei Jing
四未曾有法经 四未曾有法經 83 Si Weicengyou Fa Jing
四韦陀 四韋陀 115 Four Vedas
思益梵天所问经 思益梵天所問經 83
 1. Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā; Si Yi Fantian Suo Wen Jing
 2. Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā Sūtra
四愿经 四願經 115 Si Yuan Jing
四洲经 四洲經 115 Sutra on the Four Continents
四自侵经 四自侵經 115 Si Zi Qin Jing
四分 115 four divisions of cognition
四会 四會 115 Sihui
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
司马 司馬 115
 1. Minister of War
 2. Sima [star]
 3. Sima [surname]
 4. Aide to Commander; Leader of Cavalry
四十二字观门 四十二字觀門 115 Method of Meditation on the Forty-two Letters
思惟略要法 115 Siwei Lue Yao Fa
思益 思益 115 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā [Sūtra]
思益经 思益經 115 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā Sūtra
思益义经 思益義經 115 Viśeṣacintabrahma-paripṛcchā Sūtra
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋朝 83 Song Dynasty
宋代 83
 1. Song Dynasty
 2. Liu Song Dynasty
宋大明 83 Daming reign of Liu Song
宋文帝 115 Emperor Wen of Liu Song
宋云 宋雲 83 Song Yun
宋武帝 115 Emperor Wu of Song
宋熙寺 115 Songxi Temple
苏悉地羯罗经 蘇悉地羯羅經 83
 1. Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala; Su Xi Di Jie Luo Jing
 2. Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala; Su Xi Di Jie Luo Jing
 3. Susiddhikara Sutra; Su Xi Di Jie Luo Jing
肃宗 肅宗 83
 1. Emperor Suzong of Tang
 2. Suzong
83 Sui Dynasty
隋朝 115 Sui Dynasty
隋代 83 Sui Dynasty
随求即得大自在陀罗尼神呪经 隨求即得大自在陀羅尼神呪經 115 Scripture of the Dharani of Wish Fulfillment; Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing
隋唐 83 Sui and Tang dynasties
随相论 隨相論 115 Lakṣaṇānusāraśāstra; Sui Xiang Lun
隋众经目录 隋眾經目錄 115
 1. Sui Catalog of Scriptures (Fa Jing)
 2. Sui Dynasty Renshou Era Catalog of Scriptures
随叶佛 隨葉佛 115 Visvabhu Buddha; Viśvabhu Buddha
孙绰 孫綽 115 Sun Chuo
孙多耶致经 孫多耶致經 115 Sun Duo Ye Zhi Jing
孙皓 孫皓 83 Sun Hao
孙亮 孫亮 83 Sun Liang
孙权 孫權 83 Sun Quan
所欲致患经 所欲致患經 115 Suo Yu Zhi Huan Jing
苏婆呼 蘇婆呼 115 Subāhu
苏婆呼请问经 蘇婆呼請問經 115 Questions of Subahu
苏婆呼童子经 蘇婆呼童子經 115 Subāhuparipṛcchā Tantra
肃宗皇帝 肅宗皇帝 83 Emperor Suzong of Tang
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
他化天 116 Paranirmita-Vasavartin Heaven
太白 84 Taebaek
太后 116
 1. Empress Dowager
 2. Consort Dowager
太守 116 Governor
太武 116 Emperor Taiwu of Northern Wei
太玄 116 Canon of Supreme Mystery
太学 太學 84 Taixue; Imperial Academy; Grand Academy
太安 116 Tai'an reign
太常 84 Minister of Ceremonies; Rector of the Imperial Academy
太和 116
 1. Taihe reign
 2. Taihe reign
太极 太極 116
 1. Supreme Ultimate
 2. too extreme
 3. Heaven; World of the Immortals
 4. Taiji
太康 84
 1. Taikang
 2. Taikang reign
太平真君 116 Taiping Zhenjun reign
太山 116 Taishan
台山 臺山 116 Taishan
太师 太師 116 Grand Preceptor; Grand Master; Imperial Tutor
太史 116
 1. Grand Scribe
 2. Grand Astrologer
太岁 太歲 116 Tai Sui, God of the year
太元 116 Taiyuan reign
太原 84 Taiyuan
太原寺 84 Taiyuan Temples; Temples of the Great Vow
太子和休经 太子和休經 116 Siṃhaparipṛcchā; Taizi He Xiu Jing
太子慕魄经 太子慕魄經 84
 1. Taizi Mupo Jing
 2. Taizi Mupo Jing
太子刷护经 太子刷護經 116 Siṃhaparipṛcchā; Taizi Shua Hu Jing
太子须大拏经 太子須大拏經 84 Prince Sudana Sutra
太子中 84 Crown Prince Zhong; Li Xian
太宗 116
 1. Emperor Taizong
 2. Tai Zong; Minister of Rites
昙谛 曇諦 116 Tan Di
昙果 曇果 84 Tan Guo
昙无忏 曇無懺 84 Dharmakṣema
昙无德律部杂羯磨 曇無德律部雜羯磨 116 Tan Wu De Lu Bu Za Jiemo
昙无兰 曇無蘭 84 Tan Wulan
昙曜 曇曜 84 Tan Yao
唐朝 84 Tang Dynasty
唐三藏 116 Tang Tripitaka; Xuanzang
唐肃宗 唐肅宗 84 Emperor Suzong of Tang
唐国 唐國 116 Tangguo
昙景 曇景 116 Tan Jing
昙摩伽陀耶舍 曇摩伽陀耶舍 116 Dharmāgatayaśas
昙摩崛多 曇摩崛多 116
 1. Dharmaguptaka
 2. Dharmagupta
昙摩流支 曇摩流支 116 Bodhiruci; Dharmaruci
昙摩蜜多 曇摩蜜多 116 Dharmamitra
昙摩难提 曇摩難提 116 Dharma-nandi
昙摩蜱 曇摩蜱 116 Dharmapriya
昙摩耶舍 曇摩耶舍 84 Dharmayaśas
檀特山 116 Daṇḍaloka; Daṇḍaka
昙无谶 曇無讖 116 Dharmaksema; Dharmakṣema
昙无德 曇無德 116 Dharmaguptaka
昙无德部 曇無德部 116 Dharmaguptaka
昙无谛 曇無諦 116 Dharmasatya
昙无竭 曇無竭 116
 1. Dharmodgata
 2. Dharmodgata
昙邕 曇邕 116 Tanyong
桃园 桃園 116 Taoyuan
84
 1. Teng
 2. Teng
提婆罗菩萨 提婆羅菩薩 84 Āryadeva
提婆设摩 提婆設摩 84 Devakṣema
天帝 116 Heavenly Emperor; God
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天寂 116 Devakṣema
添品妙法莲华经 添品妙法蓮華經 84 The Lotus Sutra; Tian Pin Miaofa Lianhua Jing
天亲 天親 84 Vasubandhu; Vasubandu
天亲菩萨 天親菩薩 84 Vasubandhu
天请问经 天請問經 116 Devatāsūtra; Tian Qingwen Jing
天尊说阿育王譬喻经 天尊說阿育王譬喻經 84 Tian Zun Shuo Ayuwang Piyu Jing
天宝 天寶 116 Tianbao
天祠 116 devalaya
天等 116 Tiandeng
天父 116 Heavenly Father
天宫寺 天宮寺 116 Tiangong Temple
天皇 116 Japanese Emperor
天门 天門 116 Tianmen
天命 116 tianming; Mandate of Heaven
天使经 天使經 116 Devadūta Sutra
天水 116 Tianshui
天王寺 84 Tianwang Temple
天王太子辟罗经 天王太子辟羅經 116 Tianwang Taizi Pi Luo Jing
天竺 116 the Indian subcontinent
天竺人 116 an Indian
天竺三藏求那跋陀罗 天竺三藏求那跋陀羅 84 Guṇabhadra; Gunabhadra
调达 調達 116 Devadatta
铁城 鐵城 116 Wall of Iron
铁城泥犁经 鐵城泥犁經 116 Sutra on the Hell with Walls of Iron; Tie Cheng Nili Jing
亭湖 116 Tinghu
廷尉 84 Tingwei; Commandant of Justice
提婆 116
 1. Āryadeva; Deva
 2. Devadatta
 3. Kanadeva
提婆菩萨 提婆菩薩 84 Āryadeva
提婆菩萨传 提婆菩薩傳 84 Tradition of Deva Bodhisattva
提婆宗 84 School of Nāgārjuna
提婆达 提婆達 116 Devadatta
提婆达多 提婆達多 116 Devadatta
提云般若 提雲般若 116 Devaprajñā
提云陀若 提雲陀若 84 Devaprajñā
同安 84 Tongan District
潼关 潼關 84 Tongguan
通化 116 Tonghua
同师 同師 116 Tongshi
童寿 童壽 116 Kumarajiva
通霄 116 Tongxiao; Tunghsiao
吐火罗 吐火羅 116 Tocharian
突厥 84 Tujie; Göktürks; proto-Turkic ethnic group
陀隣尼钵经 陀隣尼鉢經 116 Agrapradīpadhāraṇīvidyarajasūtra; Tuo Lin Ni Bo Jing
拓跋 84 Tuoba
陀罗 陀羅 116 Tārā
陀罗尼集经 陀羅尼集經 116 Dharanisamgraha Sutra; Collected Dharanis Sutra
陀罗尼杂集 陀羅尼雜集 116 Miscellaneous Dhāraṇī Collection
吐谷浑 吐谷渾 84 Tuyuhun people
瓦官寺 119 Waguan Temple
万天懿 萬天懿 119 Wantian Yi
万言 萬言 119 Wan Yan
王臣 119 Wang Chen
王度 119 Wang Du
王英 119 Wang Ying
王遵 王遵 119 Wang Zun
王导 王導 119 Wang Dao
王法正理论 王法正理論 119 Wangfa Zheng Lilun
王恢 119 Wang Hui
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
王舍国 王舍國 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
王五 119 Wang Wu
王益 119 Wangyi
王因 119 Wangyin
万年 萬年 119 Wannian
119 Wei River
未曾有经 未曾有經 119 Adbhutadharmaparyāyasūtra; Wei Ceng You Jing
未曾有因缘经 未曾有因緣經 119 Adbhutadharmparyāya; Wei Ceng You Yinyuan Jing
维摩经 維摩經 87 Vimalakirti Sutra; Vimalakīrti Sūtra; Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra
惟日杂难经 惟日雜難經 119 Wei Ri Za Nan Jing
未生怨 119 Enemy before Birth; Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
魏文帝 87 Emperor Wen of Wei; Cao Pi
魏晋 魏晉 87 Wei and Jin dynasties
微臣 119 this small official; humble servant
魏国 魏國 87
 1. Wei State
 2. Wei State; Cao Wei
未来星宿劫千佛名经 未來星宿劫千佛名經 119 Sutra on the Names of a Thousand Buddhas from the Future Kalpa; Weilai Xingxiu Jie Qian Fo Ming Jing
维摩 維摩 87
 1. Vimalakirti
 2. Vimalakirti
维摩诘 維摩詰 119 Vimalakirti
维摩诘经 維摩詰經 87 Vimalakirti Sutra; Vimalakīrti Sūtra; Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra
维摩诘所说经 維摩詰所說經 87 Vimalakirti Sutra; Vimalakirti Nirdesa Sutra
威怒王 119 Vidyaraja; Wisdom King
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
唯识二十论 唯識二十論 119 Viṃśatikā; Twenty Stanzas on Consciousness Only
唯识论 唯識論 119 Viṁśatikāvṛtti; Weishi Lun
卫世师 衛世師 119 Vaisesika
韦提希 韋提希 119 Vaidehī
韦陀 韋陀 119 Veda
维祇难 維祇難 119 Vighna
文帝 119
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
温室洗浴众僧经 溫室洗浴眾僧經 119 Wen Shi Xiyu Zhong Seng Jing
文王 87 King Wen of Zhou
文成 87 Princess Wen Cheng; Princess Wencheng
文德 119 Wende
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊般若经 文殊般若經 119 Mañjuśrīprajñā Sūtra
文殊佛土严净经 文殊佛土嚴淨經 119 Sutra on Mañjuśrī’s Majestic Buddha Land
文殊悔过经 文殊悔過經 87 Mañjuśrī Teaches Repentance; Wenshu Huiguo Jing
文殊菩萨 文殊菩薩 119 Manjusri Bodhisattva
文殊师利法王子 文殊師利法王子 87 Dharma Prince Manjusri
文殊师利所说不思议佛境界经 文殊師利所說不思議佛境界經 87 Acintyabuddhaviṣayanirdeśa (Mañjuśrī speaks the Inconceivable State of Buddhahood Sutra)
文殊师利发愿经 文殊師利發願經 87 Bhadracaryapraṇidhāna; Wenshu Shili Fa Yuan Jing
文殊师利所说般若波罗蜜经 文殊師利所說般若波羅蜜經 87 Mañjuśrī speaks the Prajñāpāramitā Sūtra
文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 87 Mañjuśrī speaks the Large Prajñāpāramitā
文殊院 87 Manjusri Temple
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
文殊师利般涅槃经 文殊師利般涅槃經 119 Mañjuśrī Parinirvāṇa Sūtra; Wenshushili Ban Niepan Jing
文殊师利宝藏陀罗尼经 文殊師利寶藏陀羅尼經 87 Manjusri Dharani Sutra; Wenshushili Baozang Tuoluoni Jing
文殊师利法宝藏陀罗尼经 文殊師利法寶藏陀羅尼經 87 Wenshushili Fabao Cang Tuoluoni Jing
文殊师利佛土严净经 文殊師利佛土嚴淨經 119 Sutra on the Adornments and Purity of the Buddha Land of Mañjuśrī; Wenshushili Fotu Yan Jing Jing
文殊师利净律经 文殊師利淨律經 119 Mañjuśrī Teaches Rules of Pure Conduct; Wenshushili Jing Lu Jing
文殊师利普门会 文殊師利普門會 87 Samantamukhaparivartasūtra; Wenshushili Pumen Hui
文殊师利授记会 文殊師利授記會 87 Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūha; Wenshushili Shou Ji Hui
文殊师利问经 文殊師利問經 119 The Sutra of Mañjuśrī’s Questions; Wenshushili Wen Jing
文殊师利问菩萨署经 文殊師利問菩薩署經 119 Mañjuśrī asks how one should act as a Bodhisattva; Wenshushili Wen Pusa Shu Jing
文殊师利问菩提经 文殊師利問菩提經 87 Mañjuśrī's Questions on Enlightenment; Wenshushili Wen Puti Jing
文殊师利菩萨问菩提经论 文殊師利菩薩問菩提經論 87 Gayāśīrṣasūtraṭīka; Wenshushili Wen Puti Jinglun
文殊师利现宝藏经 文殊師利現寶藏經 119 Mañjuśrī Manifests a Treasure Store; Wenshushili Xian Baozang Jing
文殊师利巡行经 文殊師利巡行經 119 Mañjuśrī goes on an Inspection Round; Wenshushili Xun Xing Jing
文陀竭王经 文陀竭王經 119 Sutra on King Māndhātṛ; Wentuojie Wang Jing
文宣王 87 Xiao Zi Liang; Wenxuan Wang
文中 119 Bunchū
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
87 Wu
吴朝 吳朝 119 Ngo Dynasty; Ngô Dynasty
五代 87 Five Dynasties
五道章句经 五道章句經 119 Suffering in the Five Realms
无德 無德 87 Shan Zhao; Fenyang Wude
武帝 87
 1. Emperor Wu of Han
 2. Emperor Wu of Southern Qi
 3. Emperor Wu of Song
五帝 87 Five Emperors
无动尊 無動尊 119 Acalanatha
五分比丘尼戒本 119 Wu Fen Biqiuni Jie Ben
五分律 87 Five Part Vinaya; Mahīśāsakavinaya
五佛顶经 五佛頂經 119 Five Buddha Crowns Sutra
无垢眼 無垢眼 119 Vimalanetra
无极宝三昧经 無極寶三昧經 119 Wu Ji Bao Sanmei Jing
五经 五經 87 Five Classics
五恐怖世经 五恐怖世經 119 Wu Kongbu Shi Jing
五苦章句经 五苦章句經 119 Suffering in the Five Realms
无量寿经 無量壽經 87
 1. Larger Sutra on Amitayus
 2. The Infinite Life Sutra; The Larger Sutra on Amitāyus; The Larger Pure Land Sutra
无量寿经优波提舍 無量壽經優波提舍 87 Sukhāvatīvyūhopadeśa; Wu Liang Shou Jing You Bo Ti She
无量义经 無量義經 87 Sutra of Immeasurable Principles
五门禅经要用法 五門禪經要用法 119 Wu Men Chan Jing Yao Yongfa
五母子经 五母子經 119
 1. Wu Mu Zi Jing
 2. Wu Mu Zi Jing
武平 87 Wu Ping; Gao Wei of Norther Qi
五趣 119 Five Realms
无热天 無熱天 87 Atapa Heaven; The Heaven without Heat
五事毘婆沙论 五事毘婆沙論 119 Pañcavastukavibhāṣa; Wu Shi Pi Po Sha Lun
无所有菩萨经 無所有菩薩經 87 Wu Suoyou Pusa Jing
武王 87 Wu Wang; King Wu of Zhou
五王经 五王經 119 Wu Wang Jing
五无返复经 五無返復經 119
 1. Wu Wu Fan Fu Jing
 2. Wu Wu Fan Fu Jing
无言童子经 無言童子經 119 Wuyan Tongzi Jing
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
五蕴皆空经 五蘊皆空經 87 Wu Yun Jie Kong Jing
无着菩萨 無著菩薩 87 Asaṅga
五浊 五濁 119 the five periods of impurity
五浊恶世 五濁惡世 119 Saha World; the World of Suffering; the Evil World of the Five Turbidities
无字宝箧经 無字寶篋經 119 Anakṣarakaraṇḍakavairocanagarbha; Wu Zi Bao Qie Jing
五字陀罗尼颂 五字陀羅尼頌 119 Pañcākṣaradhāraṇīkārikā; Wu Zi Tuoluoni Song
无边庄严会 無邊莊嚴會 119 Anantamukhapariśodhananirdeśaparivartasūtra; Wubian Zhuangyan Hui
邬波离 鄔波離 119 Upāli; Upali
武昌 87
 1. Wuchang
 2. Wuchang
无常经 無常經 119 Anityatāsūtra; Wuchang Jing
乌场国 烏場國 87 Udyana; Wusun; Oddiyana
乌苌国 烏萇國 87 Udyana; Wusun; Oddiyana
武成 119 Successful Completion of the War
武当山 武當山 119 Wudang Mountain range
武德 119 Wude
武定 119
 1. Wuding
 2. Wuding
武都 119 Wudu
无垢净光大陀罗尼经 無垢淨光大陀羅尼經 119 Great Dhāraṇī Scripture of Immaculate Radiance; Wugou Jing Guang Da Tuoluoni Jing
无垢净光陀罗尼经 無垢淨光陀羅尼經 119 Dhāraṇī Scripture of Immaculate Radiance
无垢贤女经 無垢賢女經 119 Strīvivartavyākaraṇa; Wugou Xian Nu Jing
无垢优婆夷问经 無垢優婆夷問經 119 Wugou Youpoyi Wen Jing
无垢称 無垢稱 119 Vimalakirti
吴国 吳國 87
 1. Wu state
 2. Wu state
无尽意 無盡意 87 Aksayamati Bodhisattva
无尽意菩萨 無盡意菩薩 119 Aksayamati Bodhisattva
无尽意菩萨经 無盡意菩薩經 87 Akṣayamatinirdeśasūtra; Exposition of Akṣayamati
无际经 無際經 119 Boundless Sutra
无尽伏藏会 無盡伏藏會 87 Vidyutprāptaparipṛcchā; Wujin Fu Cang Hui
无尽慧菩萨 無盡慧菩薩 119 Aksayamati Bodhisattva
无尽慧菩萨会 無盡慧菩薩會 87 Akṣayamatiparipṛcchā; Wujin Hui Pusa Hui
无尽意菩萨会 無盡意菩薩會 119 Akṣayamati Paripritchtcha
吴郡 吳郡 87 Wu Commandery
悟空 119 Sun Wukong
光音天 119 Abhasvara Heaven; The Heaven of Radiant Sound
无量门破魔陀罗尼经 無量門破魔陀羅尼經 119 Anantamukhasādhakadhāraṇī; Wuliang Men Po Mo Tuoluoni Jing
无量清净平等觉经 無量清淨平等覺經 119 Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing)
无量寿如来会 無量壽如來會 87 Sukhāvatīvyūhasūtra; Wuliang Shou Rulai Hui
无量寿观经 無量壽觀經 119 Contemplation Sutra; Sutra on the Visualization of Immeasurable Life; Guan Wuliangshou jing
武陵 119 Wuling
无罗叉 無羅叉 119 Mokṣala
无明罗刹集 無明羅剎集 119 Wuming Luocha Ji
乌耆 烏耆 119 Wuqi; Kingdom of Agni
无上处经 無上處經 119 Wushang Chu Jing
无上依经 無上依經 119 Wushang Yi Jing
无上丈夫 無上丈夫 119 Supreme One; Unexcelled One
乌枢沙摩 烏樞沙摩 119 Ucchusma
五台 五臺 119 Wutai city and
勿提提犀鱼 勿提提犀魚 119 Utpalavīrya
邬陀夷 鄔陀夷 119 Udāyin
武威 119 Wuwei
无畏德菩萨会 無畏德菩薩會 87 Aśokadattavyākaraṇa; Wuwei De Pusa Hui
无相思尘论 無相思塵論 119 Ālambanaparīkṣā; Wuxiang Si Chen Lun
吴兴 吳興 87 Wuxing
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
武宣 119 Wuxuan
五阴譬喻经 五陰譬喻經 87 Wuyin Piyu Jing
无忧王 無憂王 119 King Aśoka; Asoka; Ashoka
无喻 無喻 119 without compare; anopama; anupama
五月 119 May; the Fifth Month
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
乌仗那 烏仗那 87 Udyana; Wusun; Oddiyana
无诸 無諸 119 Wu Zhu
120
 1. what?; where?; why?
 2. a slave; a servant
 3. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 4. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 5. Xi
西崇福寺 120 Chongfu Temple; Weiguo Xi Temple; National Western Temple
西国 西國 88 Western Regions
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
西京 88 Xi Jing
西凉 西涼 88 Western Liang
西门 西門 88 West Gate
西明寺 120 Xi Ming Temple
西秦 88 Western Qin
西寺 120 Sai-ji; West Temple
西太原寺 120 Xi Taiyuan Temple; Chongfu Temple; Weiguo Xi Temple; National Western Temple
西魏 東魏 88 Western Wei Dynasty; Western Wei of the Northern Dynasties
西魏 東魏 88 Western Wei Dynasty; Western Wei of the Northern Dynasties
西印度 120
 1. West Indies (i.e. the Caribbean)
 2. West India
西域 120 Western Regions
下生经 下生經 120 Sutra on Maitreya's Descent
夏坐 120 Varsa; Vassa; Rains Retreat; Summer Retreat
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
贤劫经 賢劫經 120 Bhadrakalpikasūtra; Xian Jie Jing
贤首经 賢首經 120 Xian Shou Jing
显无边佛土功德经 顯無邊佛土功德經 120 Tathāgatānāṃ Buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāyasūtra; Xian Wubian Fotu Gongde Jing
显扬圣教论 顯揚聖教論 120 Xian Yang Shengjiao Lun
显扬圣教论颂 顯揚聖教論頌 120 Xian Yang Shengjiao Lun Song
贤愚经 賢愚經 88 Sutra on the Wise and Foolish; Damamūka
显宗论 顯宗論 120 Abhidharma prakaraṇa śāsana śāstra
像法 120 Age of Semblance Dharma; Saddharmapratirūpaka; Period of Semblance Dharma
翔公 88 Xiang Gong
象头精舍经 象頭精舍經 120 Gagāśīrṣa Vihara Sutra; Xiang Tou Jingshe Jing
香王菩萨陀罗尼呪经 香王菩薩陀羅尼呪經 120 Gandharaja Bodhisattva Dharani Sutra; Xiang Wang Pusa Tuoluoni Zhou Jing
象腋经 象腋經 120 Hastikakṣyā; Xiang Ye Jing
相国 相國 120 Chancellor of State
香王菩萨 香王菩薩 120 Gandharaja Bodhisattva
相续解脱地波罗蜜了义经 相續解脫地波羅蜜了義經 120 Sandhīnirmocanasūtra; Xiangxu Jietuo Di Boluomi Liaoyi Jing
襄阳 襄陽 88
 1. Xiangyang
 2. Xangyang
相应相可经 相應相可經 88 Xiangying Xiang Ke Jing; Sanidāna
相州 120 Xiangzhou
贤护 賢護 120 Bhadrapāla
贤护菩萨 賢護菩薩 120 Bhadrapala Bodhisattva
贤护长者会 賢護長者會 88 Bhadrapālaśreṣṭhiparipṛcchā; Xianhu Zhangzhe Hui
咸康 120 Xiankang
先尼 120 Srenika
显庆 顯慶 120 Xianqing
显识论 顯識論 120 Xianshi Lun
贤首 賢首 120 Sage Chief
咸水喻经 鹹水喻經 88 Salt Water Parable Sūtra
献文 獻文 120 Emperor Xianwen of Northern Wei
现在贤劫千佛名经 現在賢劫千佛名經 120 Sutra on the Names of a Thousand Buddhas from the Present Kalpa; Xianzai Xian Jie Qian Fo Ming Jing
显宗 顯宗 120 Xianzong
小道地经 小道地經 120 Xiao Dao Di Jing
小经 小經 120 The Amitabha Sutra; The Smaller Sutra on Amitāyus
孝经 孝经 88
 1. Xiao Jing; Classic of Filial Piety
 2. Classic of Filial Piety; Xiaojing
小品般若 120 Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā; The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
小品般若波罗蜜经 小品般若波羅蜜經 120 Xiaopin Boreboluomi Jing; The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
小品经 小品經 120 Xiaopin Boreboluomi Jing; The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
萧齐 蕭齊 120 Xiao Qi
小乘阿毘昙 小乘阿毘曇 120 Abhidhamma
小乘论 小乘論 120 Abhidhamma
萧子良 蕭子良 88 Xiao Zi Liang; Wenxuan Wang
孝昌 120
 1. Xiaochang
 2. Xiaochang reign
消伏毒害陀罗尼经 消伏毒害陀羅尼經 120 Scripture and Dharani for Overcoming Evil
孝感 120 Xiaogan
萧梁 蕭梁 120 Liang of the Southern dynasties
校量数珠功德经 校量數珠功德經 120 Xiaoliang Shu Zhu Gongde Jing
孝明 120 Xiaoming; Emperor Xiaoming of Northern Wei
小乘 120 Hinayana
孝文帝 88 Emperor Xiaowen of Wei
孝武帝 88 Emperor Xiaowu of Liu Song
孝子经 孝子經 120 Xiaozi Jing
悉达 悉達 120 Siddhartha
懈怠耕者经 懈怠耕者經 120 Xiedai Geng Zhe Jing
邪见经 邪見經 88 Xiejian Jing; Avyākata
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
西华 西華 88 Xihua
西明 120 Ximing; Daoxuan
心地观经 心地觀經 120 Sutra on the Contemplation of the Mind; Mahayana Sutra on the Contemplation of the Mind-Ground of Essential Nature
辛亥 120 Xin Hai year
信力入印法门经 信力入印法門經 88 Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra; Xin Li Ru Yin Famen Jing
心明经 心明經 120 Xin Ming Jing
新岁经 新歲經 120 Xin Sui Jing; Pravāraṇasūtra
新大品经 新大品經 120 New Perfection of Wisdom Sutra
新丰 新豐 120 Xinfeng
兴和 興和 120 Xinghe
兴教寺 興教寺 120 Xingjiao Temple
兴平 興平 120 Xingping
兴起行经 興起行經 120 Xingqi Xing Jing
行雨 120 Varṣakāra; Varsakara; Vassakāra
兴元 興元 120 Xingyuan
新教 88 Protestant Church; Protestantism
心经 心經 88
 1. Heart Sutra
 2. The Heart Sutra; The Prajñāpāramitā Heart Sutra
心论 心論 120 Abhidharma hṛdaya śāstra
新罗 新羅 88 Silla
新省 120 Nova Scotia
辛头河 辛頭河 120 Indus River
西平 88 Xiping
熙平 88 Xiping reign
西戎 88 the Xirong
西山 120
 1. Western Hills
 2. Aparaśaila
喜上 120 Nandottama
西天 88 India; Indian continent
修习般若波罗蜜菩萨观行念诵仪轨 修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌 120 Prajnaparamita Bodhisattva Cultivation, Visualization, and Chanting Ritual; Xiu Xi Boreboluomi Pusa Guan Xing Niansong Yi Gui
修多罗藏 修多羅藏 120 Sutta Piṭaka; sūtrapiṭaka
修罗 修羅 120 Asura
修行本起经 修行本起經 120 Xiuxing Ben Qi Jing; Cāryanidāna
宿行本起经 宿行本起經 120 Carya-nidana; Cārya-nidāna
修行道地经 修行道地經 120 Yogacārabhūmi; Xiuxing Dao Di Jing
希有挍量功德经 希有挍量功德經 120 Xiyou Jiao Liang Gongde Jing
西域求法高僧传 大唐西域求法高僧傳 120 Biographies of Eminent Monks who Sought the Dharma in the Western Regions; Buddhist Pilgrim Monks of Tang Dynasty
西域记 西域記 120 The Great Tang Dynasty Record of the Western Regions; Records of the Western Regions
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
 5. slowly; mandam
续大唐内典录 續大唐內典錄 120 Continued Catalog of the Inner Canon of the Great Tang Dynasty; Xu Da Tang Nei Dian Lu
续高僧传 續高僧傳 120 Supplement to the Biographies of Eminent Monks
续古今译经图纪 續古今譯經圖紀 120 Continued Notes on the Illustrations to the Old and Modern Translations of the Scriptures; Xu Gu Jin Yi Jing Tu Ji
续集古今佛道论衡 續集古今佛道論衡 120 Xu Ji Gu Jin Fodao Lun Heng
须赖经 須賴經 120 Sutra Spoken by Buddha on the Request of Surata; Xulai Jing
须蜜 須蜜 120 Saṅghabhūti
须真天子经 須真天子經 120 Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā; Xu Zhen Tianzi Jing
玄畅 玄暢 88 Xuan Chang
玄嶷 88 Xuan Ni
玄师颰陀所说神呪经 玄師颰陀所說神呪經 120 Spells Taught by the Magician Bhadra; Xuan Shi Ba Tuo Suo Shuo Shen Zhou Jing
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
玄宗 88 Emperor Xuanzong of Tang
宣公 120 Xuangong; Lord Wen
宣化 120
 1. Xuanhua
 2. Xuanhua
 3. Hsuan Hua
玄教 120 Taoism
玄始 120 Xuanshi
宣武 120 Xuanwu; Emperor Xuanwu of Northern Wei
宣州 120 Xuanzhou
须达 須達 120 Sudatta
须达经 須達經 88 Xuda Jing; Sudatta Sutta; Velāma
须达长者 須達長者 88 Elder Sudatta
须达拏 須達拏 120 Sudāna; Prince Vessantara
120
 1. Xue
 2. Xue
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
薛稷 120 Xue Ji
雪岭 雪嶺 120 The Himalayas
雪山 120 The Himalayas
虛空孕菩萨经 虛空孕菩薩經 88 Ākāśagarbha sūtra; Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨经 虛空藏菩薩經 88 Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing)
虚空藏菩萨神呪经 虛空藏菩薩神呪經 88 Ākāśagarbhasūtra; Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing
虚空藏菩萨问七佛陀罗尼呪经 虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經 88 Saptabuddhakasūtra; Xukong Zang Pusa Wen Qi Fo Tuoluoni Zhou Jing
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
须赖 須賴 120 Sūrata
须赖菩萨经 須賴菩薩經 120 Sūrata Sutra
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须弥顶 須彌頂 120 Merukuta
须摩提 須摩提 120
 1. Sukhāvatī; Sukhavati; Western Pure Land
 2. Sumati
 3. Sumati
须摩提经 須摩提經 120 Sumatī Sūtra (Xumoti Jing)
须摩提女经 須摩提女經 88 Xumoti Nu Jing; Sumāgadhāvadānasūtra; Sumāgadha Avadāna Sūtra
须摩提菩萨经 須摩提菩薩經 88 Sumatidārikāparipṛcchā (Xumoti Pusa Jing)
须摩提长者经 須摩提長者經 88 Xumoti Zhangzhe Jing
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
徐州 88
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
121 Ya
彦琮 彥琮 121 Yan Cong
彦悰 彥悰 121 Yan Cong
演道俗业经 演道俗業經 121 Yan Daosu Ye Jing
严佛调 嚴佛調 89 Yan Fotiao; Yan Futiao
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
颜回 顏回 89 Yan Hui
燄口 121 Flaming Mouth
焰口 121 Flaming Mouth
阎罗王 閻羅王 89
 1. Yama
 2. Yama; Yamaraja
阎罗王五天使者经 閻羅王五天使者經 121 Sutra on the Five Angels of Yama
延寿 延壽 89 Yan Shou
颜延之 顏延之 121 Yan Yanzhi
延昌 121 Yanchang reign
阎浮利 閻浮利 121 Jambudvīpa
炀帝 煬帝 89 Emperor Yang of Sui
阳关 陽關 89 Yangguan; Yang Pass
鸯崛髻经 鴦崛髻經 121 Yangjueji Jing; Aṅgulimālīyasūtra; Aṅgulimālasutta; Angulimala Sutta
扬中 揚中 121 Yangzhong
楊州 89 Yangzhou
延和 121
 1. Yanhe reign
 2. Yanhe reign
严净佛土经 嚴淨佛土經 121 Sutra on the Majestic Buddha Land
阎罗 閻羅 121 Yama; Yamaraja
阎曼德迦 閻曼德迦 121 Yamantaka
焉耆 89 Karasahr; Yanqi
焉耆国 焉耆國 121 Kingdom of Agni
延昭 121 Yanzhao
121 Yao
姚苌 姚萇 89 Yao Chang
姚秦 姚秦 89 Later Qin
药上 藥上 89 Bhaisajya-samudgata Bodhisattva; Supreme Medicine Bodhisattva
药上菩萨 藥上菩薩 89 Bhaisajya-samudgata Bodhisattva; Supreme Medicine Bodhisattva
药事 藥事 121 Bhaiṣajyavastu
药王 藥王 89 Bhaisajyaraja; Medicine King
药王菩萨 藥王菩薩 89 Bhaisajyaraja Bodhisattva; Medicine King Bodhisattva
药王药上经 藥王藥上經 121 Sutra of the Medicine King and Supreme Medicine
姚兴 89
 1. Yao Xing
 2. Yao Xing
药师 藥師 89
 1. Healing Master
 2. Medicine Buddha
药师经 藥師經 121 Sutra of the Medicine Buddha; Sutra on the Master of Healing
药师琉璃光七佛本愿功德经 藥師琉璃光七佛本願功德經 121 Sutra on the Merits of the Medicine Master of Lapis Lazuli Radiance and Seven Buddhas; Yaoshi Liuli Guang Qi Fo Ben Yuan Gongde Jing
药师琉璃光如来本愿功德经 藥師琉璃光如來本願功德經 121 Sūtra of the Medicine Buddha; Sūtra on the Master of Healing; Sūtra of the Vows of the Medicine Buddha of Lapus Lazuli Crystal Radiance
药师如来本愿经 藥師如來本願經 121 Sutra on the Vows of the Medicine Buddha; Yaoshi Rulai Benyuan Jing
89
 1. Ye
 2. Ye
业成就论 業成就論 121 Karmasiddhiprakaraṇa; Ye Chengjiu Lun
耶只经 耶祇經 121 Ye Zhi Jing
耶律 121 Yelu
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
耶婆提国 耶婆提國 121 Yāva—dvīpa
耶舍 121 Narendrayaśas
耶舍崛多 121 Yaśogupta
掖庭 121 Lateral Courts
叶衣观自在菩萨 葉衣觀自在菩薩 121 Parnasavari Avalokitesvara Bodhisatttva
谒者 謁者 121
 1. an envoy
 2. Master of Ceremonies; Receptionist
 3. Yezhe
异部宗轮论 異部宗輪論 89 Samayabhedoparacanacakra; The Cycle of the Formation of the Schismatic Doctrines
异出菩萨本起经 異出菩薩本起經 89 Yi Chu Pusa Benqi Jing; Abhiniṣkramaṇa
仪轨经 儀軌經 121 Kalpa Sutra
遗教经 遺教經 121 Sutra of Bequeathed Teachings
遗教经论 遺教經論 121 Yi Jiao Jinglun
义净 義淨 89 Yijing
意经 意經 89 Yi Jing; Ummagga
译经院 譯經院 121 Institute for Sutra Translation
遗日摩尼宝经 遺日摩尼寶經 121 Maitreyaparipṛcchā; Yi Ri Monibao Jing
一乘 121 ekayāna; one vehicle
移识经 移識經 121 Bhadrapālaśreṣṭhiparipṛcchā; Yi Shi Hui
壹输卢迦论 壹輸盧迦論 121 Ekaślokaśāstra; Yi Shu Lu Jia Lun
夷王 89 King Yi of Zhou
一字佛顶轮王 一字佛頂輪王 121 Ekaksara-usnisa-cakravartin
义足经 義足經 89 Yi Zu Jing; Arthavargīyasūtra
一百五十赞佛颂 一百五十讚佛頌 89 Śatapañcaśatikastotra; Yibai Wushi Zan Fo Song
仪凤 儀鳳 121 Yifeng
宜君县 宜君縣 121 Yijun County
以律 121 Eluid (son of Achim)
阴持入经 陰持入經 121 Yin Chi Ru Jing
印度 121 India
印度人 89 Indian
121 Ying
应法经 應法經 121 Ying Fa Jing; Mahādhammasamādānasutta
影福寺 121 Yingfu Temple
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
璎珞经 瓔珞經 121 Yingluo Sūtra
鹦鹉经 鸚鵡經 121 Yingwu Jing; Śukasūtra
义宁 義寧 121 Yining
因明入正理论 因明入正理論 121 Nyāyapraveśa; Primer on Logic
因明正理门论 因明正理門論 121 Nyāyamukha; Yinming Zheng Li Men Lun
因明正理门论本 因明正理門論本 121 Nyāyamukha; Yinming Zheng Li Men Lun Ben
银色女经 銀色女經 121 Yinse Nu Jing; Pūpāvatyāvadānā
因陀罗 因陀羅 121 Indra
因缘僧护经 因緣僧護經 121 Saṅgharakṣitāvadāna; Yinyuan Senghu Jing
一切法高王经 一切法高王經 121 Yiqie Fa Gao Wang Jing
一切功德庄严王经 一切功德莊嚴王經 121 Sarvadharmaguṇavyūharājasūtra; Yiqie Gongde Zhuangyan Wang Jing
一切经音义 一切經音義 121 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts
一切流摄经 一切流攝經 121 Sutra on all the Taints
一切流摄守因经 一切流攝守因經 121 Sutra on Guarding Against the Causes of all the Taints; Yiqie Liu She Shou Yin Jing
一切如来金刚寿命陀罗尼经 一切如來金剛壽命陀羅尼經 121 Yiqie Rulai Sarvatathagata Jingang Longevity Dharani Sutra; Jingang Shouming Tuoluoni Jing
一切如来心秘密全身舍利宝箧陀罗尼经 一切如來心祕密全身舍利寶篋陀羅尼經 121 The Sutra Of Casket Seal Dharani From The Secret Whole Bodies Relics Of All Buddhas' Hearts
一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经 一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經 121 The Scripture of the Mudrās and Dhāraṇīs of the Precious Repository of the Secret Whole-body Śarīra of all the Tathāgata; Yiqie Rulai Xin Mimi Quanshen Sheli Bao Qie Yin Tuoluoni Jing
一切智光明仙人慈心因缘不食肉经 一切智光明仙人慈心因緣不食肉經 121 Yiqie Zhi Guangming Xianren Ci Xin Yinyuan Bu Shi Rou Jing
伊舍那 121 Īśāna
以太 121 Ether-
伊吾 121 Yiwu
义熙 義熙 121 Yixi reign
一向出生菩萨经 一向出生菩薩經 121 Anantamukhasādhakadhāraṇī; Yixiang Chusheng Pusa Jing
一行三昧 121 Ekavyuda-Samadi; Samadi of Specific Mode
益州 89 Yizhou
一字顶轮王念诵仪轨 一字頂輪王念誦儀軌 121 One Syllable Buddhosnisa Wheel Turning Ruler Liturgy; Yizi Ding Lunwang Niansong Yi Gui
一字佛顶轮王经 一字佛頂輪王經 121 One Syllable Buddhosnisa Wheel Turning Ruler Sutra; Yizi Fo Ding Lunwang Jing
一字奇特佛顶经 一字奇特佛頂經 121 Uṣṇīṣacakravartitantra; Yizi Qite Fo Ding Jing
121 Yong; Nanning
永嘉 89
 1. Yongjia
 2. Yongjia
 3. Yongjia
永乐 永樂 89 Emperor Yong Le
永元 89 Yong Yuan reign
永安 121 Yong'an reign
永昌 121
 1. Yongchang
 2. Yongchang
永淳 121 Yongchun
永定 121 Yongding
永和 121 Yonghe; Yungho
永徽 121 Yonghui
永济 永濟 89 Yongji
永康 121 Yongkang
永隆 121 Yonglong
永宁 永寧 121 Yongning
永平 89
 1. Yong Ping reign
 2. Yong Ping reign
永清 121 Yongqing
永寿 永壽 121 Yongshou
永泰 121 Yongtai
永熙 121 Yongxi reign
雍州 89 Yongzhou
优波扇多 優波扇多 121 Upaśanta
有德女所问大乘经 有德女所問大乘經 121 Śrīmatībrāhmāṇiparipṛcchā; You De Nu Suo Wen Dasheng Jing
右绕佛塔功德经 右繞佛塔功德經 121 Caityapradakṣiṇagātha; You Rao Fota Gongde Jing
有若 121 You Ruo
遊行经 遊行經 89 Mahāparinibbāna Sutta
优波离 優波離 121 Upāli; Upali
优波离会 優波離會 89 Upāliparipṛcchā; Mohe Jiaye Hui
优波离问佛经 優波離問佛經 89 Upālipariprcchā; Youboli Wen Fojing
有部 121 Sarvāstivāda
优禅尼国 優禪尼國 121 Ujjayanī
有了 121 I've got a solution!; to have a bun in the oven
祐录 祐錄 121 Collection of Records Concerning the Chinese Buddhist Canon; Compilation of Notices on the Translation of the Tripiṭaka; Chu San Zang Ji Ji
优婆离 優婆離 89 Upali; Upāli
优婆塞戒经 優婆塞戒經 89 Upāsakāśīlasūtra; Sūtra of the Upāsakā Precepts
优婆塞五戒威仪经 優婆塞五戒威儀經 121 Youposai Wu Jie Weiyi Jing
优婆塞五戒相经 優婆塞五戒相經 121 Youposai Wu Jie Xiang Jing
优婆夷净行法门经 優婆夷淨行法門經 121 Gautama Prajñāruci; Youpoyi Jingxing Famen Jing
优填 優填 89
 1. Aśoka; Asoka; Ashoka
 2. Ancient India
优填王经 優填王經 89 Udayanavatsarājaparipṛcchā (Youtian Wang Jing)
优陀延王会 優陀延王會 89 Udayanavatsarājaparipṛcchā; Shanshun Pusa Hui
优陀夷 優陀夷 121 Udāyin
幽州 121 Youzhou; Fanyang
121
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
雨宝陀罗尼经 雨寶陀羅尼經 121 Vasudhārādhāraṇī; Yu Bao Tuoluoni Jing
于道邃 121 Yu Fasui
郁迦罗越问菩萨行经 郁迦羅越問菩薩行經 121 The Inquiry of Ugra; Yujialuoyue Wen Pusa Xing Jing
盂兰盆经 盂蘭盆經 121 Yulan Bowl Sūtra
浴像功德经 浴像功德經 121 Sutra on the Merit Gained Through Washing an Image of the Buddha
缘本致经 緣本致經 121 Sutra on the Roots of Causes and Conditions; Yuan Ben Zhi Jing
圆测 圓測 89 Woncheuk
圆觉了义经 圓覺了義經 121 Sutra of Perfect Enlightenment
元康 89 Yuan Kang
缘生初胜分法本经 緣生初勝分法本經 121 Yuan Sheng Chu Sheng Fen Fa Ben Jing
缘生论 緣生論 121 Yuan Sheng Lun
元王 89 King Yuan of Zhou
元魏 89 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
元嘉 121 Yuanjia reign
缘起经 緣起經 89 Analysis of Dependent Co-arising; Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra
缘起圣道经 緣起聖道經 121 Nidānasūtra; Yuanqi Sheng Dao Jing
元氏 121 Yuanshi
远闻 遠聞 121 Svaravisruti
鱼朝恩 魚朝恩 121 Yu Chao'en
御道 121 The Imperial Boulevard
于都 於都 121 Yudu
89
 1. Yue; abbreviation for Guangdong
 2. Yue Dialect; Cantonese dialect
 3. an initial particle
月灯三昧经 月燈三昧經 121
 1. Samādhirājacandrapradīpasūtra; Yue Deng Sanmei Jing
 2. Yue Deng Sanmei Jing
 3. Yue Deng Sanmei Jing
乐经 樂經 121 the Book of Music
月上女经 月上女經 121 Candrottarādārikāparipṛcchāsūtra; Yue Shang Nu Jing
月天 121 Candra
月藏分 121 Candragarbhaparipṛcchā (Dialog with Candragarbha)
月支 89 Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian
月氏 89 Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian
月支人 89 a Yuezhi person; a Tokharian
悦众 悅眾 121
 1. Apprentice (yuezhong, lit. “please all”)
 2. karmadana
 3. Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
月光菩萨 月光菩薩 121 Candraprabha Bodhisattva
月光童子经 月光童子經 121 Candraprabhakumāra; Yueguang Tongzi Jing
越国 越國 121 Yue state; generic term for states in south China or southeast Asia at different historical periods
月明菩萨经 月明菩薩經 89 Yueming Pusa Jing; Candraprabhabodhisattva
月婆首那 121 Upaśūnya
阅头檀 閱頭檀 121 Shuddhodana; Suddhodana; śuddhodana
郁伽 89 Ugra; Ugga
瑜伽教 121 Esoteric Buddhism
瑜伽经 瑜伽經 121
 1. Yoga Sutras
 2. Yoga Sutras
瑜伽金刚顶经释字母品 瑜伽金剛頂經釋字母品 121 Yujia Jingang Ding Jing Shi Zimu Pin; Explanation of Characters in the Yoga Vajra Crown Tantra
瑜伽莲华部念诵法 瑜伽蓮華部念誦法 121 Yujia Lianhua Bu Niansong Fa; Yoga Lotus Division Liturgy
瑜伽论 瑜伽論 121 Yogācārabhūmiśāstra; Discourse on the Stages of Yogic Practice
瑜伽师地论 瑜伽師地論 121 Yogācārabhūmiśāstra; Yogacarabhumi Sastra; Discourse on the Stages of Yogic Practice
瑜伽师地论释 瑜伽師地論釋 121 Yogācāryabhūmiśāstrakārikā; Yujia Shi Di Lun Shi
郁伽长者 郁伽長者 89 Ugra; Ugga
郁伽长者会 郁伽長者會 89 Ugradattaparipṛcchā; Yujia Zhangzhe Hui
郁伽罗越 郁伽羅越 121 Ugra; Ugga
郁伽罗越问菩萨经 郁伽羅越問菩薩經 89 Ugradattaparipṛcchā; Yujia Zhangzhe Hui
盂兰 盂蘭 121 Ullambana Sutra
云安 雲安 121 Yun'an
云丹 雲丹 121 Yum-Brtan
云浮 雲浮 121 Yunfu
云浮 雲浮 121 Yunfu
允恭 121 Yungong
云南 雲南 121 Yunnan
余庆 餘慶 121 Yuqing
御史 121
 1. Royal Scribe
 2. Censor
御史大夫 121 Imperial Secretary
于阗 于闐 121 Yutian
于田 於田 121 Yutian
于阗国 于闐國 121 Yutian
宇文 121
 1. Yuwen
 2. Yuwen
玉耶经 玉耶經 89 Yuye Nu Jing
玉耶女经 玉耶女經 89
 1. Sutra on the Teachings to Sudatta's Daughter-in-law
 2. Sujata Sutra
豫章 121 Yuzhang
豫州 121 Yuzhou
杂阿含 雜阿含 122 Saṃyukta Āgama; Connected Discourses
杂阿含经 雜阿含經 122 Connected Discourses; Saṃyukta Āgama; Samyukta Agama
杂阿毘昙心论 雜阿毘曇心論 122 Saṃyuktābhidharmahṛdaya śāstra
杂宝藏经 雜寶藏經 90 Za Baozang Jing
杂集论 雜集論 122 Abhidharmasamuccayavyākhyā; Dasheng Apidamo Za Ji Lu
杂譬喻经 雜譬喻經 90 Sundry Similes Sutra
杂无极经 雜無極經 122 Sutra of the Collection of the Six Perfections
杂藏 雜藏 122 Connected Discourses; Saṃyukta Āgama; Samyukta Agama
杂藏经 雜藏經 122 Za Zang Jing
赞观世音菩萨颂 讚觀世音菩薩頌 122 Zan Guanshiyin Pusa Song; Verses in Praise of Avalokitesvara Bodhisattva
造塔功德经 造塔功德經 122 Zao Ta Gongde Jing
造立形像福报经 造立形像福報經 122 Tathāgatapratibimbapratiṣṭhanuśaṃsā; Zaoli Xingxiang Fu Bao Jing
增一阿含 122 Ekottara Āgama
增壹阿含经 增壹阿含經 122 Ekottara Āgama; Ekottarāgama
增一阿含经 增一阿含經 90 Ekottara Āgama
斋经 齋經 90 Zhai Jing
宅经 宅經 122 The Yellow Emperor's Classic on the Feng Shui of Dwellings
占察善恶业报经 占察善惡業報經 122 Zhan Cha Shan Eye Bao Jing
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
旃陀越国王经 旃陀越國王經 122 Zhan Tuo Yue Guowang Jing
瞻波经 瞻波經 122 Campā Sutra
瞻波国 瞻波國 122 Campa
122 Zhang
张畅 張暢 122 Zhang Chang
张骞 張騫 122 Zhang Qian
掌中论 掌中論 122 Hastavālaprakaraṇa; Zhang Zhong Lun
长爪梵志请问经 長爪梵志請問經 122 Dīrghanakhaparivrājakaparipṛcchā; Zhang Zhua Fanzhi Qingwen Jing
张轨 張軌 122 Zhang Gui
章敬寺 122 Zhangjing Temple
张掖 張掖 122 Zhangye
长者法志妻经 長者法志妻經 122 Zhangzhe Fa Zhi Qi Jing
长者女菴提遮师子吼了义经 長者女菴提遮師子吼了義經 122 Zhangzhe Nu An Ti Zhe Shizi Hou Liaoyi Jing
长者音悦经 長者音悅經 122 Zhangzhe Yin Yue Jing
长者子懊恼三处经 長者子懊惱三處經 122 Zhangzhe Zi Ao Nao San Chu Jing
长者子六过出家经 長者子六過出家經 90 Zhangzhe Zi Liu Guo Chujia Jing
长者子制经 長者子制經 122 Zhangzhe Zi Zhi Jing
湛河 122 Zhanhe
瞻婆比丘经 瞻婆比丘經 90 Zhanpo Biqiu Jing; Kāraṇḍavasutta
詹事 122 Supply Official
栴檀树经 栴檀樹經 122 Zhantan Shu Jing
栴陀罗 栴陀羅 122 Chandala; caṇḍāla [untouchable caste]
旃陀罗 旃陀羅 122 Chandala; caṇḍāla [untouchable caste]
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵国 趙國 90 State of Zhao
昭明 122
 1. bright
 2. Zhaoming [star]
 3. Zhaoming
招提寺 90 Zhaoti Temple; White Horse Temple
赵州 趙州 122
 1. Zhouzhou
 2. Zhouzhou; Zhouzhou Congshen
122
 1. Zhejiang
 2. Zhe River
遮拘迦国 遮拘迦國 122 Cukuka
贞观 貞觀 90 Zhen Guan Reign; Emperor Taizong of Tang
贞元新定释教目录 貞元新定釋教目錄 122 Zhen Yuan Era Catalog of Newly Authorized Buddhist Teachings; Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu
甄正论 甄正論 122 Zhen Zheng Lun
真宗 90 Zhao Heng; Emperor Zhenzong of Song
遮那 122 Vairocana
真丹 122 China
震旦 122 China
正法华经 正法華經 122 The Lotus Sutra; Zheng Fa Hua Jing
正法念经 正法念經 122 Sutra of the Right Mindfulness of Dharma
正恭敬经 正恭敬經 122 Zheng Gongjing Jing
证契大乘经 證契大乘經 122 Mahāyānābhisamaya; Zheng Qi Dasheng Jing
证圣 證聖 90 Zheng Sheng reign
正法念处经 正法念處經 122 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra; Sutra of the Right Mindfulness of Dharma
正观寺 正觀寺 90 Zhengguan Temple
正光 122 Zhengxing reign
郑国 鄭國 90 Zhengguo
正觉寺 正覺寺 90 Zhengjue Temple
正量部 122 Sammatiya school
正始 122 Zhengshi reign
镇国 鎮國 122 Zhenguo
正月 122
 1. first month of the lunar calendar
 2. first lunar month; caitra
征召 徵召 122 to enlist; to draft; to conscript; to appoint to an official position
真腊 真臘 90 Khmer Empire
贞元 貞元 122
 1. Zhenyuan
 2. Jōgen
遮婆罗 遮婆羅 122 Cāpāla Shrine
治禅病秘要法 治禪病祕要法 122 Zhi Chan Bing Mi Yao Fa
志德 志德 90 Jnanagupta
智度论 智度論 122 Treatise on the Perfection of Great Wisdom; Dazhidu Lun; Mahāprajñāpāramitaśastra; Māhaprajñāparamitopadeśa
支法护 支法護 90 Dharmarakṣa
支法度 90 Zhi Fadu
猘狗经 猘狗經 90 Zhi Gou Jing
止观门论颂 止觀門論頌 90 Zhi Guan Men Lun Song
智经 智經 122 Kaḷārakhattiya
智炬陀罗尼经 智炬陀羅尼經 122 Jñānolkādhāraṇīsūtra; Zhi Ju Tuoluoni Jing
智猛 90 Zhi Meng
支谦 支謙 90 Zhi Qian
智升 智昇 90 Zhi Sheng
支施崙 90 Zhi Shilun
智通 122 Zhi Tong
智严 智嚴 90 Zhi Yan
支曜 90 Zhi Yao
治意经 治意經 90 Zhi Yi Jing
支越 122 Zhi Yue
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
智周 90 Zhi Zhou
治城寺 90 Zhicheng Temple
至大 90 Zhida reign
至德 90 Zhide reign
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra
祇多蜜 90 Gītamitra
指髻 122 Angulimala
支楼迦谶 支樓迦讖 90 Lokaksema
支娄迦谶 122
 1. Lokaksema
 2. Lokakṣema; Lokaksema
指鬘 122 Angulimala
支那 122 Cina; China
脂那 122 Cina; China
智人 90 Homo sapiens
执师子国 執師子國 122 Simhala; Siṃhala
治书 治書 122 Document Compiler
至顺 至順 90 Zhishun reign
至元 90 Zhiyuan
枳园寺 枳園寺 122 Zhiyuan Temple
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
中阿含 122 Madhyama Āgama; Madhyama Agama; Madhyamāgama; Middle-length Discourses
中阿含经 中阿含經 122 Madhyama Āgama; Madhyamāgama; The Collection of Middle-length Discourses
中本起经 中本起經 90 Zhong Benqi Jing
中边分别论 中邊分別論 122 Madhyāntavibhaṅgabhāṣya; Zhong Bian Fenbie Lun
中观 中觀 90
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
众经目录 眾經目錄 122 Catalog of All Scriptures; Zhong Jing Mulu
中论 中論 122 Mūlamadhyamakakārikā; Fundamental Verses on the Middle Way; Knowledge of the Middle Way; Mulamadhyamakakarika; madhyamakasastra
中南 122 South Central China
众事分阿毘昙论 眾事分阿毘曇論 122 Abhidharma prakaraṇa pāda śāstra
中说 中說 122 Zhong Shuo
中寺 90 Zhong Temple
中天竺 90 Central North India
众贤 眾賢 122 Saṅghabhadra
中阴经 中陰經 122 Antarābhava; Zhong Yin Jing